194. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 19a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

250/2021 EBAZPENA, ekainaren 15ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2021-2022 ikasturtean arautuko dituzten jarraibideak.

Ebazpen honen xedea jarraibide batzuk onestea da, indarreko araudiko zenbait alderdiren xehetasunak eman eta garatzeko balio dutenak, ikastetxeen antolaketa egokia eta funtzionamendu ona lortzeko, 2021-2022 ikasturtean.

Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak ebazpen hau onestearen eta aurreko puntuan adierazitako jarduketak arautzearen aldeko txostena aurkeztu du.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Ebazpen honen eranskinetan ageri diren jarraibideak onestea. Jarraibide horiek arautuko dituzte, 2021-2022 ikasturtean, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua.

2. Ebazpen honetan aipatutako jarraibideak ikastetxe pribatuei eta ikastetxe pribatu itunduei aplikatuko zaizkie, dagozkien afera orotan, ikastetxe horien titularrek dituzten eskumenen kalterik gabe.

3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Ebazpen hau eta eranskinak helaraztea Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusira, Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusira, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzura, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura, Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzura, Hezkuntzako Informazio Sistemen Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura eta Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegora, behar diren ondoriok izan ditzaten.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2021eko ekainaren 15ean.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

I. eranskina

Jarraibideak, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa eta Lehen Hezkuntza ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua arautzeko 2021-2022 ikasturtean

Ikasturte hasierako jarraibideek indarreko araudiaren alderdi batzuk zehaztu eta argitzen dituzte, eta arautu gabeko beste batzuk arautzen, ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Horrez gain, ikasturtean lehentasunez landu behar diren ildoak ezartzen dituzte.

Jarraibideak hiru kapitulutan daude bereizita:

Lehenbizikoa, urteko programazio orokorrari buruz. Bertan, beste batzuen artean, ikastetxearen hobekuntza planen gaineko argibideak ematen dira, bai eta ebaluazioetan duten parte-hartzearen gainekoak ere, hobetu daitezkeen eremuak detektatzeko.

Bigarrenean, antolaketaren alderdi batzuk zehazten dira, ikastetxearen funtzionamendurako beharrezkoak direnak.

Hirugarrenean, gehien erabiltzen diren LOEren ondoriozko arauak zerrendatzen dira.

I

Urteko programazio orokorra

A) Alderdi orokorrak.

1. Xedapen orokorrak.

Urteko programazio orokorra (UPO) da ikastetxeko plangintzarako, antolamendurako eta funtzionamendurako oinarrizko tresna. Haren bidez, ikasturtean zehar garatuko diren hezkuntza proiektua, antolamendu eta funtzionamendu arauak eta kudeaketa proiektua zehaztea errazten da.

Dokumentu hori prestatzeko orduan, zorroztasuna, erraztasuna eta erabilgarritasuna hartuko dira kontuan.

Urteko programazio orokorra prestatzeko, haren jarraipena egiteko eta hura ebaluatzeko orientazio gida eskola kudeaketako Educa sisteman eskuragarri egonen da.

2. Informazioa biltzeko iturriak.

Urteko programazio orokorra prestatzeko, kontuan hartuko dira honako iturri hauen azterketatik eratorritako jarduketa ildoak:

a) Aurreko ikasturte bukaerako memorian proposatutako hobekuntza arloak.

b) Barneko eta kanpoko proben emaitzen analisia eta hobetzeko proposamenak.

c) 2020-2022 aldirako bi urteko hobekuntza plana.

d) Zuzendaritza proiektua edo plan estrategikoa.

e) Aurreko ikasturteko gainbegiratze prozesuen ondorioz Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak nabarmendutako alderdiak eta gomendioak.

f) Hezkuntza Departamentuak ematen dituen ikasturte hasierako jarraibideak.

g) Ikastetxeak ezarritako bestelako programak. Bereziki jorratuko dira ikastetxeko berrikuntzako eta eraldatze orokorreko programak.

h) Ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa, halakorik bada.

3. Edukia: apartatuak eta garapena.

Urteko programazio orokorrean alderdi hauek formalizatuko dira, indarreko arauekin bat etorriz:

a) Sarrera.

b) Ikastetxearen urteko plana.

c) Zikloetako eta beste talde batzuetako planak.

d) Aniztasunari erantzuteko urteko plana.

e) Urteko tutoretza plana / Orientazio akademikorako urteko plana.

f) Urteko bizikidetza plana.

g) Hezkidetza Plana.

h) Ikastetxearen hizkuntza proiektua, ikasturtekoa.

i) Irakaskuntza-programazioak.

j) Ikastetxearen beste plan batzuk.

k) Proiektu eta programa instituzionalak.

l) Ikastetxearen prestakuntza plana.

m) Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen programazioa.

n) Urteko programazio orokorraren jarraipena eta ebaluazioa.

o) Eranskinak.

Ikastetxearen urteko plana da urteko programazio orokorraren elementu garrantzitsuenetako bat; izan ere, hortik abiatuta, organo eta taldeen jarduketa ildo nagusiak ezarri behar dira. Ikasturtean lortu nahi diren eta lehentasuna duten helburuak bilduko ditu.

Zikloek eta gainerako lantaldeek (Hezkuntzarako Laguntza Unitatea, ikastetxeko Bizikidetza Batzordea, eta abar) urteko plan propioa izanen dute, eta, horren bidez, urteko programazio orokorrean zehaztutako lehentasunezko helburuak ez ezik, ikastetxeko beste plan espezifiko batzuetatik ateratako helburuak ere formalizatuko dituzte.

Era berean, barnean izanen dira ikasturtean zehar ezarriko diren ikastetxeko beste jarduketa plan espezifiko batzuk, baita inplementatuko diren proiektu eta plan propioak ere.

Planek egitura operatibo bat izanen dute, errazago betearazteko eta jarraipena egin ahal izateko. Horretarako, zehaztuko dira helburuak, adierazleak, xedeak, ekintzak, arduradunak, denbora-plangintza eta ebaluazioa.

4. Prestaketa.

Zuzendaritza taldea arduratuko da urteko programazio orokorraren prestaketa koordinatzeaz, eta zeregin hori beste pertsona edo batzorde batzuen esku utzi ahal izanen du.

Dokumentuaren eskema emanen da; zehaztuko da zer taldek eta zer pertsonak hartuko duten parte; adieraziko da zein diren talde bakoitzaren zereginak; tresnak eta baliabideak hornituko dira, eta denborak zehaztuko dira.

Ikasturterako beharrak eta aurreikuspenak aztertuta, eta organoen eztabaidak eta erabakiak ez ezik, egindako oharrak eta ekarpenak ere kontuan hartuta, urteko programazio orokorra osatzen duten elementuak idatziko dira.

Urteko programazio orokorra, ahal dela, telematika bidez prestatuko da, eta Educa aplikazioan idatzi eta argitaratuko da.

5. Tramitazioa, jarraipena eta ebaluazioa.

Urteko programazio orokorra urriaren 31 baino lehen onetsi beharra dago, ahal dela telematika bidez. Ondoren, ikastetxearen erreferentziazko ikuskatzaileari igorriko zaio. Ikastetxean ere utziko da, hezkuntza komunitateak eskura izan dezan.

Ikastetxeko zuzendaritza taldeak eta arduradunek aldizka eginen dute urteko programazio orokorra osatzen duten planen, proiektuen eta programen garapen-mailaren jarraipena.

Aldez aurretik erabakiko da zer prozedura jarraituko den (nola), informazioa biltzeko irizpideak markatuko dira (zer), arduradunak hautatuko (nor) eta epeak ezarriko (noiz).

Aztertu eta baloratuko da zenbateraino garatu diren proposatutako ekintzak, erantzukizunak nola bete diren, denbora-plangintza konplitu den eta proposatutako helburuak lortu diren.

Ikasturtea bukatutakoan, urteko programazio orokorra zenbateraino bete den ebaluatuko dute eskola kontseiluak, irakasleen klaustroak eta zuzendaritza taldeak. Horretarako, arduradun bakoitzak dagokion planaren, proiektuaren edo programaren emaitzak aztertuko ditu.

Atal bakoitzaren ebaluazio prozesuak berekin ekarriko du hainbat iturritako datu garrantzitsuak (datuak, iritziak, oharrak, etab.) biltzea eta horiek aztertzea eta interpretatzea, aurreikusitako irizpideen arabera.

Amaierako hausnarketa eta balorazioa ez da kuantitatiboa soilik izanen, emaitza horien arrazoiak baloratuko baitira.

Ikasturte bukaerako memorian bilduko dira urteko programazio orokorraren jarraipen eta ebaluazio prozesuan lortutako ondoriorik eta proposamenik garrantzitsuenak.

Dokumentuak bi alderdi izanen ditu. Lehenik, dimentsio ebaluatiboa, ikastetxeko urteko plangintzaren garapenari buruzko balantzea erakutsiko duena. Honako alderdi hauek nabarmenduko dira: proposatutako ekintzak zenbateraino bete diren, erantzukizunak nola bete diren, denbora-plangintza bete den, aldizkako jarraipena egin den, helburuak zenbateraino bete diren (adierazleen eta helmugen arabera). Bigarrenik, dimentsio proiektiboa azalduko da, etorkizunean esku hartzeko ildoak zehaztuz eta etorkizunean hobetzeko proposamen zentzuzkoak aurkeztuz.

Azkenik, memoriaren eranskin moduan, ikasleek barneko (emaitza akademikoak) eta kanpoko (diagnostikoak, USE, etab.) ebaluazioetan izandako ikaskuntza emaitzen azterketa xehea sartuko da, emaitza horiek eragin dituzten arrazoiei buruzko hausnarketa batekin, eta, hala badagokio, curriculumeko elementuen, materialen eta alderdi pertsonalen eta antolamendukoen funtzionamenduan hautemandako gabeziei eta disfuntzioei buruzkoarekin.

Behin onetsita, ikasturte bukaerako memoria ikastetxearen erreferentziazko ikuskatzailearen eskura jarriko da, telematika bidez, uztailaren 10a baino lehen.

6. Ikuskapena.

Ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzaileak gainbegiratuko ditu urteko programazio orokorra eta ikasturte bukaerako memoria, indarreko araudiarekin eta ikastetxeko beharrekin eta emaitzekin bat datorrela egiaztatzeko; eta, hala badagokio, dagozkion zuzenketak eta doikuntzak eskatuko ditu.

7. Urteko programazio orokorrari erantsi beharrekoak.

Dokumentu hauek gehituko dira eranskin gisa:

7.1. Irakaskuntza-programazioekiko adostasun agiriak.

Urteko programazio orokorrarekin batera, orobat, irakaskuntza-programazioekiko adostasun agiriak aurkeztuko dira, ziurtatzearren programazioak egoki jaso dituela eskatzen diren atal guztiak. Hortaz, programazio horiek gordetzeko ardura ikastetxeei dagokie. Dena dela, beharrezkoa den kasuetan, Hezkuntza Departamentuko dagokion zerbitzuak programazioa berariaz eskatu ahal izanen du, irakaskuntza ikuskatzeko prozesuetan sartzeko, kalifikazioen erreklamazio kasuetan, analisi estatistikoak egiteko edo beste arrazoi batzuengatik.

Irakaskuntza-programazioekiko adostasun ereduak ororen eskura izanen dira eskola kudeaketako Educa sisteman.

7.2. Bi urteko hobekuntza plana.

Urteko programazio orokorrari 2020-2022 aldirako bi urteko hobekuntza plana erantsiko zaio.

7.3. Kontingentzia plana.

Ikastetxeek hezkuntza jardueraren prebentziorako eta antolakuntzarako kontingentzia plana eguneratuko dute, aurre egiteko COVID-19ak eragindako osasun krisiari eta bermatzeko ahalik eta egokien garatuko dela hezkuntza jarduera.

Plan horrek bete beharko ditu Hezkuntza Departamentuak ezarritako berariazko jarraibideak.

Nolanahi ere, plan horrek apartatu hauek izanen ditu:

a) Sarrera.

b) Aurreikusten diren egoerak.

Eskola jarduera presentzialean izan daitezkeen egoerak. Egoera batetik beste batera igaroz gero zer neurri hartzea aurreikusten den. Neurriok malgutasunez ezarriko dira, agintaritzek xedatzen dutenaren arabera, era murriztaileagoan edo malguagoan.

c) Blokeatu daitezkeen sektoreak eta bizikidetza talde egonkorrak.

Espazioak zonaka banatzea (blokeatu daitezkeenak edo blokeatu ezin daitezkeenak) eta pertsonen fluxuak mugatzea.

d) Segurtasun eta higiene neurriak.

Aireztatzea, maskaren erabilera; eskuen higienea (ura eta xaboia edo gel hidroalkoholikoa); garbiketa eta desinfekzioa...

e) Antolaketa neurri orokorrak.

Sarrerak eta irteerak; eraikinean barrena ibiltzea; gelen erabilera; jolas-ordua eta jolastokien erabilera; komunen erabilera, eta abar.

f) Jarduerak eta zerbitzu osagarriak antolatzeko neurriak.

Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak; eskola jantokia; eskola garraioa; goiztiarrentzako gela...

g) Langileen kudeaketa.

Ikastetxeko langileak; ikastetxekoak ez diren langileak...

h) Nola jokatu COVID-19aren sintomak izanez gero.

Nola jokatu COVID-19arenak izan daitezkeen sintomak izanez gero.

i) Irakasle eta ikasle zaurgarriak.

Irakasle zaurgarriak; ikasle zaurgarriak...

j) Ikastetxeko COVID-19 arduraduna.

Ikastetxeko zuzendariak izendatuko ditu, 2021-2022 ikasturterako, kontingentzia planaren arduradun izanen diren irakasleak. Arduradunari dagokio kontingentzia plana abian jartzea eta plana koordinatzea, baita ikastetxeko zuzendariak esleitzen dizkion gainerako eginkizunak betetzea ere.

Ikastetxeko zuzendaritzak zenbait bilera ezarriko ditu ikasturte hasieran kontingentzia planaren berri emateko. Arreta berezia emanen zaie familiei eta ikasleei eman beharko zaien informazioari buruzko bilerei.

7.4. Arreta ez-presentzialaren plana.

Ikastetxeek arreta ez-presentzialaren plan bat prestatuko dute, hezkuntza arreta presentziala etenez gero arreta akademikoa bermatzeko.

Arreta ez-presentzialaren planak honako apartatu hauek izanen ditu:

a) Hezkuntza arreta ez-presentzialaren antolaketa.

b) Irakaskuntza plangintza, arloak zikloka irakasteko.

b) Gune, aplikazio eta baliabide digitalak erabiltzea.

c) Tutore lana ikasleekin eta familiekin.

d) Aniztasunari erantzutea eta laguntza ematea.

e) Irakasleen koordinazioa.

f) Simulakroak egitea (proba pilotuak).

g) Zuzkidura teknologikoa: ekipamendua eta konektibitatea.

h) Gaitasun digitala indartzeko plana.

Hezkuntza arreta ez-presentziala antolatuko da arreta emateko bai konfinatutako ikasleei, bai eta ikasgela edo ikastetxe osoari ere, konfinatuz gero.

Zikloetako irakasleek definituko dute nola emanen zaien arreta ikasleei ezagutza arloetan.

Tutore lan ez-presentzialaren esparruan, ikasleen legezko arduradunei jakinaraziko zaie nola antolatzen den hezkuntza arreta.

Arreta ez-presentzialaren plana egin eta familientzako argitaratu ahal izanen da Educa aplikazioaren bitartez.

Zuzkidura teknologikoari probetxurik onena ateratzeko, ikasturte hasierako lehen egunetan, irakasleek beraiek emanen dizkiete ikasleei, ikastetxearen plangintzaren arabera, baliabide teknologikoak era egokian erabiltzen ikasteko behar diren klaseak, beharrezkoa izan baitaiteke izan daitezkeen egoerei aurre egiteko.

B) Urteko programazio orokorraren azalpenak.

1. Bi urteko hobekuntza plana.

Ikastetxeek 2020-2022 aldirako bi urteko hobekuntza planaren bigarren urtea gauzatuko dute.

Lehenik eta behin, ikastetxearen bi urteko hobekuntza plana berrikusiko dute. Horretarako, planean berean egin litezkeen beste egokitzapen eta doiketa batzuez gain, kontuan hartuko dira bai ebaluazio diagnostikoaren emaitzak aztertzearen ondoriozko hobekuntza proposamenak, bai eta zuzendaritzak eta koordinazio pedagogikorako batzordeak aurreko ikasturtearen bukaeran egindako barneko emaitzen eta zikloen analisiaren ondoriozkoak ere.

2. Aniztasunari erantzutea.

Ikastetxea da, bere osotasunean, bertako ikasle guztien aniztasunari erantzun inklusiboa eta hezkidetzan oinarritua emateko arduraduna, haien presentzia, parte-hartzea eta ikaskuntza bermatuta, eta, horretarako, konpromiso irmoa erakutsi behar du bikaintasunaren, berdintasunaren eta genero-berdintasunaren printzipioekin, hezkuntza inklusiboaren oinarri diren aldetik.

Ikasleen aniztasunari ahalik eta egokien erantzuteko, funtsezkoa da irakasle talde osoaren lana. Ikaskuntzarako sarbidea oztopatzen duten trabak hautematea izanen du ardatz, eta horiek ezabatzeko helburuak zein diren adierazi behar du (hobekuntza planean jaso beharko dira helburuok). Erantzun hori ikasturtea antolatzeko alderdi nagusietako bat izan behar da.

Ikastetxeak prestatzen duen aniztasunari erantzuteko urteko planaren baitan, lengoaiaren prebentziozko programa sartuko da. Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura igorriko da plan hori aurten, urriaren 31 baino lehen.

2.1. Antolaketari dagozkion alderdiak.

Ikastetxeak koordinazio-bide eraginkor bat ezarriko du bermatzeko irakasle talde osoak modu koherentean jokatzen duela ikasleei hezkuntza-arreta inklusiboa eta hezkidetzan oinarritutakoa ematean, eskola-ibilbide osoan. Arreta inklusiboa ikastetxeen antolaketa-egitura guztietan landu beharko da.

Irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuen hasierako ebaluazioa izanen da ikasleentzako hezkuntza-erantzun inklusiboa eta hezkidetzan oinarritua planifikatu eta diseinatzeko erabiliko den baterako berrikuspen tresna. Tutorea izanen da irakaskuntza taldeko burua, eta talde horrek zehaztuko ditu, adostasunez, hezkuntzaren arloko esku-hartzeari erantzuna emanen dioten hezkuntza neurriak, neurri metodologikoak, antolamendukoak edo curriculumekoak.

Koordinazioa jarraitua izanen da, garatutako jarduketen jarraipen xehea, doikuntza eta ebaluazioa egiteko, kontuan hartuz edozein unetan detektatu ahal izanen direla ikasle guztien garapena eragozten duten oztopoak.

Neurriak testuinguruaren arabera ezarriko dira ikaskuntzaren diseinu unibertsalaren ikuspegitik, hala, curriculumaren malgutasuna sustatuz, curriculuma irekia eta inklusiboa izateko hasieratik, etorkizuneko beharrezko eta ekidin ezinezko egokitzapenak murrizten saiatuta.

Salbuespenezkoagoak diren bestelako neurriak antolatuko dira jarduketa oso zehatz eta justifikatuei erantzuna emateko soilik, ohiko testuinguruan egin ezin daitezkeenak, hain zuzen ere. Antolatzean, ahal dela, Esku-hartzearen Erantzun Eredua hartuko da oinarri.

Goiz hauteman ahal izateko, gomendatzen da Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroak hala behar duten ikasleentzat prestatutako protokolo berriak erabiltzea.

Espezialistek (PT, EH, Lehen Hezkuntzako laguntza irakasleak) partekatutako ikaskuntza gauzatuko dute, aukera ematen baitu, zenbait helburu indartzeaz gain, ikaskuntza komuneko prozesuan ikasle guztiek parte hartzeko. Aniztasunari erantzuteko urteko planean jasoko da.

Ildo beretik, Entzumena eta Hizkuntzako irakasle espezialisten eta irakasle tutoreen parte-hartzearekin, ikastetxeek Haur Hezkuntzako taldeei eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleei zuzendutako prebentzio programak garatu beharko dituzte, ikasle horiek hizkuntza gaitasunaren arloan dituzten beharrei erantzuteko.

Entzumena eta Hizkuntzako irakasle espezialistak eta gainerako irakasleak lankidetzan arituko dira programa hau garatzeko. Baterako plangintza testuinguruan kokatua izanen dute abiapuntu, ikasgelako programazioan oinarritua, hizkuntza edukiak modu sistematikoan eta kontzientean lantzeko. Prebentziozko programa horrek bidea emanen du beharrak detektatzeko umeetan.

Salbuespen gisa ohiko ikasgelatik kanpo laguntza ezarri beharra justifikatu behar denean, honako hauek zehaztuko dira: erabaki horren arrazoia eta xedea, lortu nahi diren helburuak eta testuinguru arruntean horiei erantzuteko dagoen ezintasunaren zergatia. Era berean, zehaztu eginen da zenbat denborarako aurreikusi den esku-hartzea, kontuan hartuz ikasgelatik kanpoko saio kopurua ahalik eta txikiena izan behar dela.

Gerta daiteke ikasturte honetarako ezin kendu ahal izatea ikaskuntzan sartzeko egun dauden hezkuntzako oztopo zehatzak. Horrelakoetan, aztertuko da ea ikasleak eskolatu daitezkeen ikastetxearen egituretan. Egitura horiek (egokitzapen unitateak, ikasgela alternatiboak) aukera ematen dute hezkuntzaren arloko oztopo horiek murritz daitezen eta testuingurua izan dadin ikasleei egokitutako erantzuna ematen diena. Ikastetxeek bultzatuko dute egitura horietako ikasleak sar daitezen bai erreferentziazko taldeetan baita ikastetxeko jarduera guztietan ere.

Kasu horietan guztietan, bideratze txostenetan zehaztu beharko da proposatutako egiturak zer eskaintzen dien ikasleei, ohiko eremuan bete ezin dena, hain zuzen ere.

Ikastetxe aldaketa dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren ezarriko da hori. Eskolatze aldi arruntean kudeatu beharko da, horretarako ezarritako protokoloak zehatz-mehatz beteta.

Irakasle talde osoari dagokio ikasleen autonomia garatzea. Ingurunean oztopo zehatz batzuk egoteagatik, zenbait ikaslek talde osoaren laguntza behar dute.

Hezkuntza laguntzako espezialistak diren langileekin elkarlanean, “Autonomia pertsonaleko eta gizarte integrazioko programa” zehaztuko eta aplikatuko da, sustatzeko ikaslearen autonomia, garapen pertsonala eta curriculumean sartzeko aukerak. Programa horretan ikastetxe osoa dago sartuta.

Ikasle horien autonomia behar bezala garatzeko, irakasle-taldea osatzen duten gainerako kideen eta hezkuntza laguntzako espezialisten arteko koordinazio saio bat egin beharko da.

Oro har, lanaldi osoa ez duten hezkuntza laguntzako espezialisten ordutegiaren eguneroko saioak jarraian antolatuko dira, zerbitzuaren beharrizanengatik behar bezala justifikatzen diren ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

Eskola arloko osasun premiei erantzuteko helburuarekin, ezartzen da iraileko lehen hamabostaldian bilera bat egiteko beharra dagoela ikastetxeetako zuzendaritzen eta lehen mailako arretako zentroen zuzendaritzen artean, gaixotasun kroniko bat diagnostikatu zaien edota zaintza espezifikoak behar dituzten ikasleen kasuak aztertzeko, beharrezkoa baldin bada ikastetxeetan prestakuntza jarduerak koordinatzea edota egitea 2021-2022 ikasturtean zehar.

2.2. Esku hartzea absentismoaren aurrean.

Absentismoari aurre egin behar zaio lehen zantzuak agertzen direnean, epe laburrean arrakasta izateko bermeren bat izan nahi badugu. Eskolatzea erabatekoa izan dadila lortzeko eta derrigorrezko hezkuntzaren etapan absentismoa murrizteko, batera eta testuinguruari helduta jardun behar dute hezkuntza komunitate osoak, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Adingabearen Babes eta Sustapenerako Atalak eta Fiskaltzak.

Arazoa diagnostikatu eta hari aurre egiteko tresnetako bat da ikastetxeek erabili behar duten absentismoaren protokoloa da. Bertan, esku hartzeko lau maila zehazten dira, absentismoaren larritasunaren edo jarraitutasunaren arabera, baita maila bakoitzean gauzatu beharreko ekintzak ere. Esku hartzeko maila guztietan, ikastetxeak kasuen jarraipena egin beharko du, aldian behin egoeraren berri emanez eta koordinazio bilerak eginez sareko kideekin.

Jarraipen hori eraginkorra izan dadin, oso garrantzitsua da Educan erregistra daitezela, ikasturte osoan, bidezko arrazoirik gabe ikastetxera ez agertzeak. Era berean, protokoloan ezarritako 2. mailan sartzean, Inklusio Proiektuetarako Bulegoa jakinaren gainean jarri beharra dago.

3. Inklusio, berdintasun eta bizikidetza programak.

3.1. Inklusioa. Proeducar-Hezigarri programa.

Proeducar-Hezigarri Nafarroa hezkuntza berrikuntzako programa bat da, hezkuntza inklusioaren arlokoa, eta Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak garatu du.

Helburu orokorra du eskola porrota desagerraraztea eta garaia baino lehen eskola utz ez dadin lortzea, eta ikasle guztien hezkuntza inklusioa eta eskola arrakasta sustatzea, ekintza plan bat ezarriz eta gauzatuz.

Hori guztia lortzeko, Proeducar-Hezigarri Nafarroa programak ikastetxeei eraldaketa globaleko proiektu batean parte hartzea proposatzen die kontratu baten bidez. Kontratuak hiru ikasturteko iraupena du eta ikastetxearen eta Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren artekoa da. Bertan, ikastetxe bakoitzeko lanerako eta eraldaketarako ibilbide bat erabakiko da, kontuan hartuz ingurua, hasiera puntua eta lortu nahi diren helburuak.

Programako ikastetxeak hilean astearte batean biltzen diren lan sareetan antolatuta daude. Programaren koordinatzailea bilera horietara joanen da eskola orduetan, ahal bada zuzendaritza taldeko kide batekin. Komeni da koordinatzaile hori koordinazio pedagogikorako batzordeko kide izatea. Programako lehen fasea bukatu duten ikastetxeek (3 urte) sareetako kide izaten jarraitu ahal izanen dute, eta Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Atala arduratuko da sare horietako saioetara joateko kilometrajeaz.

Informazio gehiago dago programaren webgunean:

https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/

3.2. Berdintasuna eta hezkidetza: Hezkidetza Plana.

Arauetan ezarri da ikastetxeek badutela erantzukizuna emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan. Heziketa plana, hain zuzen, arauzko eskakizun horiei erantzun bat ematera dator.

Plan hau ikastetxeen eraldaketa globalerako gako-elementu bat da, ikastetxeak hezkidetzako ikastetxe bihurtzea bilatzen duena. Irakasteko gaitasunak hobetu nahi ditu, ikasleei “Berdintasunean bizitzen ikasteko” gaitasuna garatzen laguntzeko.

Helburuek hartzen dituzte, batetik, ikasgela, eta bestetik, ikastetxea egituratzen duten elementuak. Planaren helburuek hezkidetzako ikuspegiaren alde egitea erraztu behar dute, hala curriculumaren edukietan eta beste alderdi batzuetan, nola ikastetxea osatzen duten beste elementu batzuetan, zeinek berdintasunean bizitzen ikasteko hezten baitute eta hartarako kultura sortu.

Ikastetxearen kudeaketa eta curriculuma aldatzen badira hezkidetzaren aldetik, ikasleek garatu ahal izanen dituzte berdintasunean bizitzeko aukera ematen dieten gaitasunak eta jokabide eta eredu berriak ikusgai jarriko dira, indarkeriarik gabeko kultura berdinzalea sortzen laguntzeko; hala, ikasleek erantzun argi eta irmoa eman ahal izanen dute diskriminazioaren, indarkeriaren eta genero desberdinkerien aurrean.

3.3. Bizikidetza: Laguntza programa.

Hezkuntza Departamentuak bizikidetza planak egiteko orientazioa, prestakuntza eta aholkularitza emanen du, “Laguntza” programaren bidez eta ikastetxeen eskura jartzen diren beste baliabide batzuen bidez.

“Laguntza” programaren bidez laguntza emanen da irakasleak pixkanaka-pixkanaka emozioen hezkuntzan, gatazken konponketan eta eskola bitartekaritzaren arloan trebatzen joan daitezen, edonolako indarkeria edo ongieza sor dezaketen egoeren aurrean azkar eta kalitatez esku hartu ahal izateko.

Ikastetxe bakoitzaren bizikidetza planean curriculum eta antolaketa neurriak jasoko dira bizikidetza, tratu ona eta eskola giroa hobetzeko. Nabarmenduko da zein garrantzitsua den hezkuntza komunitate osoa inplikatzea arlo horretan prebentzio lana egiteko eta tratu onak ikasteko, emozioen hezkuntza lantzeko, gatazkak konpontzeko, emozioen aldetik seguruak eta osasungarriak diren inguruneak sortzeko; hori guztia, eskola-jazarpena eta indarkeria mota guztiak saihesteko konpromisoa harturik.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoak izanen du hezkuntza komunitatearen prestakuntzaren eta aholkularitzaren ardura. Prestakuntzarako ekintza hori Aholkularitza Bulegoak antolatuko du, eta helburuetako bat irakasleek eskolako bizikidetzaren inguruan prestakuntza jasotzea da.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoaren webguneak zenbait baliabide, eredu, protokolo eta aholku jartzen ditu ikastetxeen eskura nork bere jarduketa plana errazago gauzatzeko eta, orobat, suizidio kasuetan, doluan, ziberbizikidetzan eta antzeko egoeren ondoriozko beharretan orientabideak eta erantzun espezifikoa eman ahal izateko. Ikastetxe bakoitzean, bizikidetza plana eta haren urteko zehaztapena eguneratuko dira, eta gure webgunean agertzen den bizikidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruzko indarreko araudira egokituko dira.

2020-2021 ikasturtean, hainbat ikastetxek “Laguntza” programa garatu dute, ekologia emozionalaren ikuspuntutik. 2021-2022 ikasturtean proiektu hori garatzen jarraituko da, hari borondatez lotuko zaizkion hainbat ikastetxetan. Aldi berean, proiektu pilotuei ekinen zaie Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan, ikuspegi berari helduta.

4. Ebaluazio diagnostikoak.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzari lotuta dago, eta funtsezko laguntza eta baliabidea da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan aurrera eramaten diren hezkuntza jarduketen ondorioak hobeki ezagutzeko. Alde horretatik, hobekuntza ildoak ezartzeko orduan hartuko dira kontuan bai ikasleen barneko emaitzak (behar diren neurriak hartzeko informazio eta hausnarketa iturri izan beharko direnak) bai eta hurrengo puntuetan zehaztuko diren ebaluazioen emaitzak ere.

4.1. Banakako ebaluazioa hirugarren maila bukatzean.

Estatuko hezkuntza araudiaren arabera, ikastetxeek banakako ebaluazio bat eginen diete Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasle guztiei.

Hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

4.2. Ebaluazio diagnostikoa laugarren maila bukatzean.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak Lehen Hezkuntzako 4. mailan diagnostiko helburua duen ebaluazio bat garatzea ezarri du.

Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoa eginen diete Lehen Hezkuntzako laugarren mailako ikasle guztiei. Gaitasunak ebaluatzeko probak eginen dira kanpoan, eta ikastetxeetan aplikatu eta zuzenduko dira. Ebaluazio Atalak koordinatuko du ebaluazio hori.

Ikastetxeko zuzendaritza plangintzan arituko da eta behar diren neurriak hartuko ditu, bai proben aplikazioan bai zuzenketan, datu grabaketan eta txostengintzan parte hartu behar duten irakasleek zeregin horiek beren lan ordutegian bete ahal izan ditzaten.

Ebaluazio horrek ikastetxeentzat prestakuntza eta orientazio izaera duela kontuan hartuta, proben eta emaitzen azterketaren erantzukizuna irakasle guztiena da. Azterketa horretatik informazio garrantzitsua aterako da hezkuntza arreta detektatutako premietara egokitzeko.

Ahal bada, probak maiatzean eginen dira eta behar bezain goiz jakinen da zer egunetan zehazki. Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

Ebaluazio diagnostikoan lortutako emaitzak ikastetxeen eskura jarriko dira, Educan, bi informazio iturriren bitartez:

1. Emaitzen urteko txostena: txosten horri esker, ikastetxeak aztertu ahal izanen du zer puntuazio lortu duen gaitasun bakoitzean eta zein izan den item bakoitzaren erantzun zuzenen ehunekoa.

2. Azken ikasturteetako emaitzen bilakaerari buruzko txostenak: grafiko horiei esker, ikastetxeak ikusi ahal izanen du zein izan den gaitasun bakoitzaren emaitzen joera azken urteotan.

Ikasturtea bukatu aurretik, behar bezalako aurrerapenaz, zuzendaritza taldeak iturri horietatik bildutako informazioa transmitituko du koordinazio pedagogikorako batzordearen bileran, gerora, zikloko koordinatzaileek ikastetxeko emaitzen berri eman diezaieten gainerako irakasleei.

Gaitasunak hobetzeko ardura ez da Lehen Hezkuntzako 4. mailako ikasleak zuzenean prestatzen dituzten irakasleena soilik, guztiena baizik. Horregatik, ziklo guztiek aztertuko dituzte emaitzak, eta egoki irizten dizkioten hobekuntza proposamenak bilduko. Azterketa hori egiten laguntzeko, item bakoitzeko prozesuen informazioa emanen da, zuzenketa koadernoetan eta horretarako propio prestatutako eranskinetan.

Hautemandako hobekuntza eremuak zein diren adieraziko da bai ikastetxearen bi urteko hobekuntza planean bai eta zikloetako urteko lan planetan ere.

Eskola Kontseiluari emanen zaio horren guztiaren eta hartutako neurrien berri.

Ikastetxeek erabakiko dute noiz eta nola helarazi ikasleen txosten indibiduala familiei, ikasturtea amaitu baino lehen. Gomendagarria da hori tutoretzaren testuinguruan egitea.

4.3. Ebaluazio diagnostikoa seigarren maila bukatzean.

Irailaren 29ko 31/2020 Errege Lege-dekretuaren 7. artikuluak bertan bera uzten du, denbora mugagabez, Lehen Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa, zeina jasota baitago bai maiatzaren 3ko 2/2006 Lege organikoaren 21. artikuluan bai eta abenduaren 9ko 5/2016 Errege Lege-dekretuaren 3. artikuluan ere. Errege lege-dekretu horren bidez presako neurri batzuk ezarri ziren zabaltzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa, hezkuntzaren kalitatea hobetzekoa, ezartzeko egutegia.

4.4. Barneko ebaluazioak ikasturtea bukatzean.

Aipatu ebaluazioez gainera, ikastetxeek barneko ebaluazio probak egin ahal izanen dituzte etapa bukaerakoak Haur Hezkuntzan, eta ikasmaila bukaerakoak Lehen Hezkuntzan. Ikastetxeek pixkanaka-pixkanaka beteko dute barne ebaluazioa Hezkuntza Departamentuak mailaren edo etaparen ebaluaziorik egiten ez duen mailetan, eta aurreko ikasturteetan erabilitako probak egokitu ahal izanen dituzte.

Proba horiek bi helburu izanen dituzte:

a) Alde batetik, ikaskuntzen koherentzia eta progresioa bermatuko dira etapan zehar.

b) Bestetik, hiru hilean behin eginen den etengabeko ebaluazioaren ondorioz eta ikasturte bukaerako ebaluazio horien ondorioz, identifikatuko da zein ikasle dagoen arriskuan eta jarraipen zorrotza eginen zaio etapan zehar.

5. Eskola liburutegia eta AbiesWeb programa.

Ikastetxeek eskatuz gero, eskura dute AbiesWeb programa, eskolako liburutegien kudeaketa informatizatua egiteko. Hezkuntza Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak instalatu eta martxan jarriko du. AbiesWeb erabiltzeko oinarrizko ikastaroa eginen dute, eta ikastetxeak programaren arduradun izateko aukeratzen dituen pertsonak horretara joan ahal izanen dira.

Era berean, informazio saioak antolatuko dira “Odisea” plataformaren erabilerari eta aukera pedagogikoei buruz (eskolako liburutegi digitala).

Eskolako liburutegiaren kudeaketaren arduradunei eskola-ordu gisa kontatuko zaizkien ordu bat edo bi ordu esleitu ahal izanen zaizkie kudeaketa informatikoa egiteko eta eskolako liburutegia garatzeko, betiere, ikastetxeko ordutegia kontuan hartuta.

Eskolako liburutegiko arduradunen eginkizuna izanen da honako zeregin hauek egitea:

a) Funts bibliografikoak eta bestelako materialak automatizatzea eta antolatzea.

b) Mailegu sistema antolatzea.

c) Irakurketaren sustapenari eta irakurzaletasuna bultzatzeko ikastetxeko planari lotutako ekintzen sustapena.

d) Liburutegiaren aldetik laguntza ematea ikastetxean antolatzen diren programak eta proiektuak egiteko orduan.

e) Liburutegia irekitzeko ordutegia antolatzea bai eskola-orduetan bai eskolaz kanpokoetan.

f) Ikasleen eta irakasleen artean sustatzea formatu digitaleko irakurketa eta ulermenaren hobekuntza, “Odisea” eskolako liburutegi digitalaren bitartez.

6. Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

Ikastetxearen Hizkuntza Proiektuaren elaborazioa arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduan ezarritakoari jarraikiz, ikastetxeko hizkuntza proiektua idazten bukatu ez duten ikastetxeek dokumentua prestatzen jarraituko dute hizkuntza batzordearen bitartez. 2021-2022 ikasturtea bukatzean, plana bukatuta egon beharko da hura prestatzeko ezarritako epean, eta jasoko du zer jarduketa eginen diren, zein den kronograma eta zein diren arduradunak.

Ikastetxeek Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuaren laguntza izanen dute. Era berean, honako esteka honetan orientazio gida bat izanen dute eskura:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/plcihp

Curriculumeko hizkuntzei dagokienez, honako hauek zehaztu beharko dituzte ikastetxeek Educa kudeaketa sisteman:

a) Maila bakoitzean irakasgai bakoitza zein hizkuntzatan ematen den (Ikastetxea menua> Ikasketa plana> Irakasgaiaren hizkuntza).

b) IHPa koordinatzeaz arduratzen den pertsona. (Langileak menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

c) HIPa koordinatzeaz arduratzen den pertsona: Lehen Hezkuntzako Hizkuntzak Ikasteko Programa (Langileak menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

7. Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak.

Otsailaren 24ko 8/2019 Ebazpenean xedatutakoa betez (ebazpen horren bidez ezarri ziren atzerriko hizkuntzetako programak Bigarren Hezkuntzan garatzeko oinarriak), Lehen Hezkuntzako etapa amaitzean ikasleentzako aholku orientatzaile bat emanen da, hizkuntza gaitasunari buruzkoa; zehazki, aholkuak emanen dira DBHn atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen egokitasunari buruz. Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak dituzten Lehen Hezkuntzako ikastetxeek erabiliko dute horretarako diseinatzen eta Educan txertatzen den tresna, Bigarren Hezkuntzako aurreinskripzioak egiteko prozesuaren aurreko epe batean. Orobat, familiei aholku orientatzaile horren berri emanen zaie, tutoretzen bitartez.

II

Antolaketaren gaineko alderdiak

1. Ikastetxearen antolaketa.

2021-2022 ikasturtean, ikastetxeek zikloka antolatuko dute Lehen Hezkuntzako etapa. Ikastetxeko zuzendariak ikasturte horretarako izendatutako koordinatzailearen agindupean arituko dira.

Ziklo bakoitza koordinatzeaz arduratzen den pertsonak, ikasketaburuak gainbegiratuta, hartan irakasten duten irakasleen talde lana sustatu, koordinatu eta garatuko du.

Zikloko koordinatzaileak irakasleak izanen dira, ziklo horretan irakasten dutenak, eta, lehentasunez, ikastetxe horretan behin betiko destinoa eta ordutegi osoa dituztenak.

Ikasle talde berean irakasten duten irakasleek osatuko dute irakasle taldea.

Ikasle talde bakoitzak tutore bat izanen du, ikastetxeko zuzendariak izendatua, lehentasunez talde horretan eskola-ordu gehien ematen dituzten irakasleen artean.

2. Koordinazio Pedagogikorako Batzordea.

Koordinazio Pedagogikorako Batzordea (KPB) irakaskuntzaren koordinaziorako organoa da, curriculuma garatzeko behar diren alderdi pedagogikoak antolatzeko koherentzia berrikusten duena.

3. LOMLOE legea ezartzeko egutegia.

Abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoak Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren alderdi batzuk aldatu ditu. 3/2020 Lege Organiko horren azken xedapenetako bosgarrenean jasotzen da hura ezartzeko egutegia, behean adierazten den bezala gauzatuko dena.

2022-2023 eta 2023-2024 ikasturteetan, irakaskuntza hauen curriculumean, antolaketan eta helburuetan sartutako aldaketek hartuko dute indarra:

2022-23 ikasturtea:

–Lehen Hezkuntza: aldaketa horiek maila bakoitietan aplikatuko dira (1., 3. eta 5. mailak).

–Bigarren Hezkuntza: aldaketa horiek maila bakoitietan aplikatuko dira (1. eta 3. mailak).

–Batxilergoa: aldaketa horiek 1. mailan aplikatuko dira.

–Oinarrizko mailako heziketa zikloak: aldaketa horiek 1. zikloan aplikatuko dira. 2022-23 ikasturtean, Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetan dauden nahitaezko moduluen eskaintza desagertuko da.

2023-24 ikasturtea:

–Lehen Hezkuntza: aldaketa horiek maila bikoitietan aplikatuko dira (2., 4. eta 6. mailak).

–Bigarren Hezkuntza: aldaketa horiek maila bikoitietan aplikatuko dira (2. eta 4. mailak).

–Batxilergoa: aldaketa horiek 2. mailan aplikatuko dira.

–Oinarrizko mailako heziketa zikloak: aldaketa horiek 2. zikloan aplikatuko dira. 2023-24 ikasturtean, Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetan dauden borondatezko moduluen eskaintza desagertuko da.

2021-2022 ikasturtearen hasieran, honako hauei buruzko aldaketak ezarriko dira:

–Hezkuntza etapetan gora egiteko ebaluazioa eta baldintzak.

–Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, oinarrizko mailako heziketa zikloetako eta batxilergoko tituluak lortzeko baldintzak.

–Musikako eta dantzako lanbide irakaskuntzetako tituluak lortzea.

–Irakaskuntza bakoitzean sartzeko baldintzak.

Hezkuntza Departamentuak araudi berariazko bat edota jarraibideak prestatuko ditu lau puntu horiek garatzeko.

4. Programazioak berrikustea eta eguneratzea.

2021-2022 ikasturtean zehar, ikastetxeek egokitu beharko dituzte ukitutako irakaskuntzen arlo eta irakasgaien programazio didaktikoak, aurreko puntuan adierazitako ezarpen egutegiaren arabera, Hezkuntza Departamentuak emandako jarraibideekin bat.

5. Lanaldia.

225/1998 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldi bera izanen dute, beren eginkizunetara egokitua.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi etengabea egin beharko dute irakasleek.

6. Irakasleen ordutegia prestatzea eta onartzea.

Uztailaren 6ko 225/1998 Foru Dekretuak, zeina aldatu baitzuen uztailaren 16ko 60/2014 Foru Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak, ezartzen du ezen irakasleen ordutegiak ikasketaburuak prestatuko dituela, ikastetxeko zuzendariak onetsiko dituela eta Educa kudeaketa programaren bitartez jakinaraziko direla irailaren 30erako. Horren gaineko erreklamazio guztiak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ebatziko ditu; horretarako, hamabost eguneko epea izanen du.

Ordutegiak prestatzeko dokumentazio lagungarria izanen da eskura, bai eta kontratuen ordukako taula eta irakasleen ordutegiaren kontzeptuak ere. Horiek guztiak eskola kudeaketako Educa sisteman egonen dira eskuragarri.

7. Eskolaldi jarraitua eta malgua.

Eskolaldi jarraituaren edo malguaren modalitatea duten ikastetxeek Hezkuntza Departamentuak horrelako eskolaldiak arautzeko emandako jarraibideetan xedatutakoak bete beharko dituzte.

Irakasleen lanaldiari dagokionez, zuzeneko irakastorduak eta eskola-ordu gisa kontatzen direnak, guztira, 25 izanen dira. Horrela, bada, eta eskolaldi jarraituaren modalitatea ezarrita daukaten ikastetxeen kasuan, irakasleek arduradun edo parte-hartzaile gisa eskolaz kanpoko jarduerak egiten igarotako orduak ez dira inola ere izanen zuzeneko irakastorduak, eta, ondorioz, eskola-ordutzat hartuko dira.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak inguruabar hori irakasleen ordutegietan zuzen aplikatzen dela zainduko du.

8. Zuzendaritza taldeen koordinazioa.

Ikastetxeen arteko koordinazioa handitzeko eta prestakuntza programetan parte hartzea areagotzeko, zuzendariak, ikastetxeko aukeren arabera, astearte goizak eskola-ordurik gabe izan ditzake, zeregin horiek gauzatzeko.

9. Irakasleak lanera ez joatea.

Aldi baterako ezintasun batengatik irakaslea lanera joaten ez denean, ikastetxeko zuzendaritzak egin behar duen kontrolean Hezkuntza Departamentuko webgunean ezarritakoari jarraituko zaio:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/incapacidad-temporal

Aldi baterako ezintasunen bat duen langileak bajaren egiaztagiria aurkeztu beharko du, gehienez ere lanera joan ez den lehen egunetik 3 egunetan. Baja luzatzeko agiriak medikuak zehaztutako maiztasunarekin aurkeztuko dira, Gizarte Segurantzaren barnean daudenen kasuan; eta Muface-ren barnean daudenetan, hamabostean edo hilean behin aurkeztuko dira, medikuak hala adieraziz gero. Alta agiri medikorik egonez gero, igortzen denetik gehienez ere 24 orduko epean emanen da haren berri.

Hezkuntza Departamentura jatorrizko agiriak bidaltzeko, ohiko posta zerbitzua erabili ahal izanen da edo aurrez aurre aurkeztu ahal izanen dira, Nafarroako Gobernuko Erregistro Ofizialeko bulegoetan edo Erregistro Orokor Elektronikoan.

Nominetan ondorioak dituzten ordezkapenen, kotizazioen eta gainerako elementuen epeak betetzeko, komunikaziorako bitarteko onena Erregistro Orokor Elektronikoa da, posible den guztietan, betiere.

Agiriak bidaltzeko gorabeheren berri emateko, aukera osagarri gisa, mezu elektroniko bat bidaltzeko aukera egonen da, helbide honetara: bajaseducacion@navarra.es.

Era berean, lantokian kopia bat aurkeztu edo bidali beharko da ahalik eta azkarren, bertan zehaztasunez jakin dezaten langilea zein egunetan faltako den, bajaren garapena edota bukaera, eta halaber ordezkapena eskatu ahal izateko. Ikastetxeekin komunikatzeko bitartekoak bertan zehaztuko dira, zuzendaritza talde bakoitzak zehazten duen funtzionamenduaren arabera.

Alta agiriari dagokionez, horren berri emateko epea betetzen ez bada eta hutsegiteen ziurtagiria aurkezten ez bada irakaslea ikastetxera itzultzen den egunetik hasita 2 egun naturaleko epean, zuzendaritzak horren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, indarreko araudian ezarri bezala jokatzeko. Irakasleari ere jakinaraziko zaio idatziz.

Garrantzitsua da adieraztea ezen, gaixotasunengatiko baja egoerak kontrolatzeaz eta jakinarazteaz gain, erditze lizentzia edo ama ez den gurasoarentzako lizentzia izapidetzeko jakinarazpena gehienez ere hiru eguneko epean egin behar dela, ezarritako prozeduraren arabera.

10. Zaintzak.

Zaintzako irakaslearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak huts egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik libre gelditzen diren ikasleei arreta ematea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea, eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera zaintzea. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren zaintza orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketaburua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren zaintza orduetan, irakasleak eskoletara, zaintza-txandetara, liburutegira edo bestelako jardueretara joaten diren edo ez eta atzeratzen diren jakinaraztea ikasketaburuari, idatziz.

e) Zuzendariak bere eskumeneko esparruan agintzen dion beste edozein eginkizun.

Zuzendaritzak baimena eman dezake irakasleren baten zaintza orduak berariazko beste jarduera batzuekin trukatzeko, baldin eta zaintza ordu guztiak beteta badaude.

Educa aplikazioak modulu berri bat du irakasleen guardia-orduak kudeatzeko, eta hura erabiltzea gomendatzen dugu. Ikasgelako koadernoaren agendarekin lotuta dago, egin beharreko jarduerak jakinaraztea errazten du, zaintzako irakasleak izendatzeko aukera ematen dio zuzendaritza taldeari eta prozesuaren estatistika bat eskaintzen du.

11. Irakasle ibiltarien dietak.

Oinarrizko ikastetxeetako zuzendaritzek Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari jakinaraziko diote, epe barruan jakinarazi ere, zer joan-etorri egiten dituzten beren irakasle ibiltariek (irakasleek, orientatzaileek eta logopedek) ikastetxekoaz bestelako udalerrietara.

Egoera orria edo fitxa urriaren 31 baino lehen igorriko da, oinarrizko ikastetxeko zuzendariak eta irakasle ibiltariak beteta.

Gainerakoan, zerbitzu batek bilera baterako deia egiten badu eta, horregatik, joan-etorriak egin behar badira, zerbitzu horrek kudeatuko ditu joan-etorriak.

Irakasle ibiltarien berri emateko dokumentazioa, jarraibideak eta joan-etorrien hileroko eskabidea eta fitxa eskola kudeaketako Educa sisteman egonen dira eskuragarri.

12. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

12.1. Gaitasun digitala eta hezkuntzako teknologia.

2020-2021 ikasturtean, Lehen Hezkuntzako 4. 5. eta 6. mailetako ikasleentzako chromebook gailuez hornitu dira Lehen Hezkuntzako ikastetxe guztiak, 1:1 ereduari jarraituz (ikasle bat, gailu bat).

2021eko irailean, zuzkidura eguneratuko da, kontuan izanik zein diren matrikulazio datu berriak maila horietan. Ikastetxeetako matrikulazioa berrikusiko da aldizka, zuzkidura handitzeko, beharrezkoa bada. Matrikula txikiagoa baldin bada, ikastetxeak ez ditu gailuak itzuli beharko.

Arreta berezia jarriko da eskola unitarioetan edo osatu gabeko eskoletan. 4. mailako ikasleen zuzkidura zein den jakiteko, kontuan hartuko da zenbat ikasle dauden, guztira, maila horretako ikasleak dauden taldean. Taldeko ikasle guztiek izan behar dute beren gailua.

Baldin ikastetxeak 1:1 ereduaren alde egin badu, zeinetan ikasleak chroomebooka etxera eramaten duen, talde bakoitzeko tutoreak arduratuko dira gailuak eta horien kargagailuak emateaz, baita ikasturte bukaeran horiek jasotzeaz ere.

Ikastetxe publiko bakoitzak hezkuntza teknologiaren koordinatzailea izanen du, Educa aplikazioan hala identifikatuta egonen dena.

Haren egiteko nagusia da ikaskuntza prozesuetan hezkuntza teknologiak txerta daitezen sustatzea. Horrez gain, bere ikastetxeko irakasleak trebatu eta gidatuko ditu, eta informazioa emanen die; gailu eta tresna digitalak erabiltzean suerta daitezkeen zalantzak argituko ditu; ekipamendu guztiak behar bezala etiketatuta eta inbentarioan jasota dauden kontrolatuko du, eta ikastetxearen zerbitzu eskaerak iragazi eta bideratuko ditu.

Hezkuntza teknologiaren koordinatzailea ez da arduratuko ikastetxearen gailuak gordetzeaz eta kargatzeaz. Eskoletan chromebookak edo beste gailu batzuk erabiltzen dituen irakaslea arduratuko da horiek biltzeaz eta kargatzeaz, beharrezkoa bada.

Funtzio zehatzak ikasNOVA atarian argitaratuko dira (https://ikasNova.digital).

Ikastetxeek ordu esleipena errespetatu beharko dute proposatutako ordutegian (asteazken goizetan 09:00etatik 10:30era) bermatu beharra baitago, beharrezkoa denean, hizpide dugun arduradun horrek parte har dezan, modu presentzialean edo telematikoan eta ordutegi orokorraren barruan, bai prestakuntza jardueretan, bai esperientzia trukeetan bai eta prozesu komunen jarraipena eta ebaluazioa egiteko jardueretan ere.

Hezkuntza teknologiaren koordinatzailea ikasleen hezkuntza digital segururako eta errespetuzkorako eskubidearen sustatzailea ere izanen da, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren 83. artikuluan xedatutako baldintzetan.

12.2. IKT zerbitzuen katalogoa.

Hezkuntza teknologiaren koordinatzaileak edota zuzendaritza taldeak IKT zerbitzu katalogoaren berri eman behar diete langile guztiei (irakasleei eta administrazio zerbitzuetako langileei). Katalogo horrek informazio garrantzitsua izanen du, ikastetxeetako informatikari eta konektibitateari buruzkoa. Informazioa eskuragarri egonen da eskola kudeaketako Educa sistemaren Aplikazioak izeneko menuan.

12.3. Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ).

Zerbitzu eskari batzuk jakinarazteko eta eskatzeko, Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ) dago.

Ikastetxeko edozein pertsonak (irakasleak nahiz administrazio eta zerbitzuetako langileak) eman dezake IKTen gorabeheren berri; horretarako, ELZra dei egin beharko du (848 42 50 50), arazoa azalduz eta gorabehera duen ekipamendua eranskailuan duen inbentario zenbakiaren bidez identifikatuz.

Zerbitzu eskariak IKT zerbitzuen katalogoaren bidez eskainitakoak izanen dira, eta, kategorizazioaren arabera, ikastetxeko zenbait langilek eskatu ahal izanen dituzte.

Gorabehera ezin daitekeenean urrutitik konpondu ELZko langileen laguntzarekin, IKT ekipamenduaren mantentze kontratuaren adjudikazioduna den enpresako teknikari bat bidaliko da ikastetxera.

12.4. Inbentarioko online aplikazioa.

https://inventario.educacion.navarra.es/glpi/ inbentarioko online aplikazioan (GLPI), edo horretarako gaitzen den aplikazio baliokidean, ikastetxe bakoitzak bere ekipamendu informatikoen inbentarioa ikusi ahal izanen du, baita horien gorabeherak ere, berriak zein amaitutakoak, eta egokitzat jotzen duen informazioa edo jarraipenak gehitu ahal izanen ditu.

IKT zerbitzuen katalogoan aplikazio hori erabiltzeko gidaliburu erraz bat dago, ikastetxeko kontuarekin eta pasahitzarekin atzi daitekeena.

12.5. IKT ekipamenduaren inbentarioa.

Etiketatuta eta inbentariatuta daude ikastetxeetako ekipamendu informatiko guztiak (ordenagailuak, pantailak, ordenagailu eramangarriak, chromebook gailuak, chromebox gailuak, tabletak, proiektagailuak, arbel digitalak, monitore interaktiboak, inprimagailuak eta MIFIak).

Eranskailuak oso garrantzitsuak dira matxura bat dagoenean ekipamenduak identifikatzeko; hori dela eta, ikastetxeak neurriak hartu beharko ditu ikasleek eranskailurik ken ez dezaten. Eranskailu horiek desagertzen badira, ikastetxeak zenbaki berdineko beste batzuk jarri beharko ditu, edo errotuladore ezabaezin batekin idatzi beharko du ekipamendu zenbakia (zenbaki hori inbentarioaren online aplikazioan bila daiteke).

Ikastetxeko Hezkuntza Teknologiako koordinatzaileak aldizka berrikusi beharko du online aplikazioaren inbentarioa, eta bermatuko du ez dela falta ekipamendu bat ere eta ez dela ageri aurretiaz kendutako ekipamendurik.

12.6. IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko kontratua.

Kontratu bat dago ikastetxeetako IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko, eta haren bidez egunean bertan edo hurrengo egunean konpontzen dira gorabeherak, edo ordezko ekipamendu bat uzten da ikastetxean, inolako kosturik gabe.

IKT zerbitzuen katalogoan kontratu horren laburpena ikus daiteke.

Kontratu horrek barnean hartzen ditu hardwarearen matxurak (piezak edo ekipamendu osoak ordeztea) eta sistema eragilearen arazoak.

Konpondutako edo ordeztutako ekipamendua erabiltzeko prest gelditu behar da; horretarako, baliteke beharrezkoa izatea sistema eragilea berriro instalatzea, inprimagailuak eta arbelak konfiguratzea, antibirusa, inbentario-agentea eta ofimatikako aplikazioak instalatzea eta erabiltzailearen dokumentuak konpondutako ekipamendura pasatzea.

Ez daude estalita erorikoak, nahita egindako kalteak, ekipamendua gaizki erabiltzearen ondoriozko kalteak, lapurretak, gainkarga elektrikoak eta abar. Kasu horietako batzuk Nafarroako Gobernuak kontratatutako aseguru batek estaltzen ditu eta Ondare Zerbitzuak kudeatzen du aseguru hori. Ikastetxeak eman behar du ezbeharraren partea (informazio gehiago hemen: 848 42 32 37).

Informazio horretan guztian aldaketak izan daitezke, aurreikusita baitago laguntza kontratu berri baten lizitazioa egitea eta hura indarrean izatea 2021-2022 ikasturtean. Hori dela eta, gomendatzen da informazio hori zerbitzuen katalogoan kontsultatzea, hor adieraziko baita, azken berriak jasota, zein den kontratu berriaren irismena.

12.7. Ekipamendua erostea. IKT zerbitzuen kontratuak, lizentzia digitalenak eta bestelako IKT hornidurenak.

Hauxe dago jasota unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendaritza taldeei IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT horniduren kontratuak egiteko eskumena eskuordetzen dien ebazpenean:

“Unibertsitateaz kanpoko ikastetxe bateko zuzendariak kontratatu ahal izanen ditu ikastetxearen IKT zerbitzuak, lizentzia digitalak eta IKT hornidurak, irakaslanerako beharrezkoak direnak, baldin eta kontratuaren zenbatekoak 5.000 euro (BEZa kanpo) gainditzen ez baditu, gastua zentralizatuta badago edo hornidurak eta zerbitzuak arautzeko esparru akordioa badago.

Eskaintzen diren zerbitzuak hobetze aldera, bai eta ikastetxeetako ekipamendu informatikoaren eta sareen kudeaketa eta mantentzea hobetzeko eta ikastetxeen premiak hobeki ezagutzeko, IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT ekipamenduen horniduraren kontratuek (esate baterako, ekipamendu informatikoa, mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, monitore interaktiboak, Chromebook eta Chrometab izenekoak, inprimagailuak eta proiektagailuak eta antzeko ekipamendu guztiak) izan beharko dute Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuaren oniritzi teknikoa, diru kopurua edozein delarik ere”.

Esparru-akordio bat dago, eta horren arabera hornitzaile batzuk homologatu dira, eta ikastetxeetarako egokienak diren ekipamendu informatikoak aukeratu (ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, proiektagailuak, monitore interaktiboak, arbel digitalak, chromebook gailuak, pantailak, inprimagailuak, etab.).

Ofizioz baimenduko dira esparru akordio honetan sartutako 5.000 euro arteko ekipamendu-erosketak (BEZa kanpo). Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atala jakinaren gainean jarri beharko da.

IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude ekipamenduen nahiz hornitzaileen zerrendak, dagozkien eskaera-txantiloiekin, baita ikastetxeek ekipamendua erosteko argibideak ere.

Ikastetxeak ezin izanen du onartu dohaintzan emandako bigarren eskuko ekipamendurik, arazoak sortzen baitituzte mantentze-lanetan eta segurtasunean, Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak baimendutako salbuespenak izan ezik.

Ekipamendu berriak dohaintzan emateko, Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuarekin kontaktatuko da, dohaintzaren tramitazioa bideratzeko, egoki denean, Nafarroako Gobernuko Ondarearen Zerbitzuarekin.

12.8. Softwarea.

IKT zerbitzuen katalogoan hainbat sistema eragileren irudiak daude, ikastetxeek erraz klona ditzaten ordenagailuetan. Irudietan badaude aldez aurretik instalatutako hainbat aplikazio, bai eta ELZk horiek kudeatzeko zenbait soluzio ere.

Hezkuntza teknologien koordinatzaileak hainbat eginkizun gauza ditzake (horien artean aplikazioak instalatzea) Hezkuntza Departamentuak prestatutako W10 sistema eragilea duten ekipamenduetan (mahaigainean ageri da, Nafarroako Gobernuaren ikurrarekin). “Panel nagusia” izeneko aplikaziotik gauza ditzake, zeina ekipamenduen mahaigainetan baitago.

Baldin ekipamendu askotan jarduketak gauzatu behar badira, laguntza eskatu ahal izanen zaio ELZri, zerbitzu eskaera eginda.

ELZk urrundik kudea ditzake Hezkuntza Departamentuaren W10 sistema eragilea duten ordenagailu guztiak. Ikastetxeak nahi izanez gero, sistema eragilea urrutitik instalatzeko eska diezaioke ELZri, edo eska diezaioke askotariko aplikazio informatikoak instalatzeko, Windows 10 duten ordenagailuetan. Hemen dago softwarea instala dezaten eskatzeko informazio guztia: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/serviciostic/solicitud-de-instalacion-de-aplicaciones

Gogorarazten da ikastetxeek obligazioa dutela ekipamenduetan erabiltzen duten eta haietan instalatuta dagoen softwarea legezkoa dela ziurtatzeko.

LOEren 132.d artikuluaren arabera, betebehar hori zuzendariari dagokio, araudiak esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak software librea erabiltzea gomendatzen du, baldin eta posible bada eta beharrei erantzuten badie.

Ikastetxe batek software jabeduna erabiltzen badu ekipamenduren batean, dagokion lizentzia eta hori egiaztatzen duten agiriak izan beharko ditu.

12.9. Hezkuntza teknologien koordinatzaileen prestakuntza.

Hezkuntza teknologien koordinatzaile lanpostuan estreinakoz arituko diren irakasleek (hezkuntza teknologien arduradunek eta, 2021-2022 ikasturtean, hezkuntzaren eraldaketa digitalerako arduradun lanpostuan arituko direnek) prestakuntza egin beharko dute, nahitaez, ikasturte hasieran eta horretarako gordetako ordutegian (asteazkenetan 09:00etatik 10:30era), berdin modu presentzialean zein telematika bidez. Prestakuntza saio horietan azalduko zaie, beste eduki batzuen artean, zein den haien egitekoa, zer tresna dauden, nola jokatu beharra dagoen eta Hezkuntza Departamentuko zer baliabide jarri diren ikastetxeen eskura.

Era berean, prestakuntza saio horietara joan daitezke, hala nahi izanez gero, lanpostu horretan ari diren pertsonetatik aurreko ikasturteetan eginkizun hori bete izan dutenak.

Prestakuntza horretarako deia eginen da irakasleari laguntzeko zentroetako hezkuntzako teknologiaren arloko aholkularitzen bitartez.

12.10. Ikastetxeetako prozesuetan datu pertsonalak babestea.

Hezkuntza Teknologietako koordinatzaileak DBEDBLO (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) bete dadin ere sustatuko du, ikastetxeko prozesuetan datu pertsonalak babesteari dagokionez.

Hezkuntza Departamentuan orrialde bat dago datu pertsonalak babesteari buruzko informazio espezifikoarekin, eta informazio hori zuzendaritza taldeek jakin behar dute, ikastetxeetako prozeduretan datu pertsonalak tratatzeko arduradunak baitira, eta, horrez gain, datu pertsonalak kudeatu behar dituzten ikastetxeko langileen artean ere hedatu behar da:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/informacion-sobre-proteccion-de-datos

Orrialde horretan honako atal hauek daude:

a) Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa: atal honetan Hezkuntza Departamentuak tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzko araudiak eskatzen duen informazio guztia dago jasota.

b) Tratamendu jardueren erregistroa: atal honetan tratamenduko jardueren erregistro bat zer den azaltzen da eta Hezkuntza Departamentuak sortu eta argitaratutakoaren esteka dago.

c) Ohiko galderak. Ohiko galderak: atal honetan azaltzen dira ikastetxeetan datu pertsonalak jasotzeari eta tratatzeari buruz egin ohi diren galderak.

d) Intereseko agiriak: atal horretan datuen babesarekin lotutako ereduak eta intereseko agiriak deskargatu daitezke, bereziki hezkuntzaren alorrekoak.

Horrez gain, irakasleak prestatzeko planaren baitan, online ikastaro bat eskainiko da, “Nafarroako Administrazio Publikoetarako datuak babesteari buruzko oinarrizko ikastaroa” izenekoa, zeinetan irakasle guztiek parte hartu ahal izanen duten. Prestakuntza hori sartuko da, era berean, zuzendaritza taldeen akreditaziorako ikastaroan.

12.11. Ikastetxeen webguneak.

2021-2022 ikasturtetik aurrera, kode irekiko edukien kudeatzaile berri bat jarriko da ikastetxe guztien eskura, web argitalpenetarako. Webgune berri bat sortzea eskatu ahal izanen da orri honen bitartez:

https://ikasNova.digital/group/guest/solicitud-sitio-web-de-centro-con-liferay

Webgune berriak sortzeko, txantiloi korporatibo bat erabiliko da, eta ikastetxe bakoitzak nahi bezala pertsonalizatu ahal izanen du.

Egun, tresna bat garatzen ari da, lagungarria izanen dena aldez aurretik existitzen diren webguneen migrazioa egiteko plataforma berri honetara. Izanen dira egun duten webguneari eutsiko dioten ikastetxeak. Ikastetxe horiei laguntza emanen zaie aurrerantzean ere, webgunearen segurtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko. Mantentze-lan zuzentzailea eginen da; ez da eginen mantentze-lan ebolutiborik, eta ez da emanen arreta pertsonalizaturik.

13. Nahitaezko prestakuntza.

Etengabeko prestakuntza irakasleen eskubide eta betebehar bat da, baita Hezkuntza Departamentuaren eta ikastetxeen ardura bat ere; izan ere, azken finean, irakasleen lanbidea garatuz Nafarroako hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzea baita helburua.

Ildo horretan, ikastetxeek prestakuntza instituzionalaren programa bat ezarriko dute. Nahitaezko prestakuntza horrek 35 ordu iraunen du.

Zuzendaritza taldeak finkatu eta antolatuko du ikastetxearen prestakuntza plana. Planifikatzen diren prestakuntza ekintzak klaustro osoari edo irakasle talde jakin bati zuzen dakizkioke.

Prestakuntza hori lehentasunezkoa izanen da, eta irakasle guztiek nahitaez egin beharko dute. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du irakasle guztiek egiten dutela.

2021-2022 ikasturtean, LOMLOE legea onartu denez, Hezkuntza Departamentuak prestakuntza ekintzen plan bat ezarriko du, 10 ordukoa, lege horren hasierako ezagutza garatzeko. Prestakuntza ekintza horiek prestakuntza instituzional gisa hartuko dira, eta, beraz, irakasle guztiek egin beharko dituzte nahitaez.

Goian azaldutako prestakuntza hori lehentasunezkoa dela deusetan galarazi gabe, prestakuntza instituzionaltzat hartuko da, orobat, ikastetxeak, zuzendaritza taldeak gidaturik, beste proiektu estrategiko, plan eta lehentasunezko lerroetan parte hartzea Hezkuntza Departamentuak proposaturik, bai eta ikastetxeetako klaustroen eta irakasle taldeen lanaren ondoriozko prestakuntza beharrei erantzuteko jarduerak ere.

Prestakuntza instituzionala gehitu ahal izanen da ikastetxeak edo, hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak ezarritako beharrak eraginkortasunez betetzeko. Kasu horretan, irakasleen parte-hartzea borondatezkoa izanen da.

Ikasturte berean beste ikastetxe batean lanean hasten diren irakasleek ikastetxe berriko zuzendaritzan dagokien egiaztapena aurkeztu beharko dute, aurreko ikastetxean egindako prestakuntza mota eta ordu kopurua adieraziz.

Prestakuntza instituzionalerako 35 orduez gain, irakasleek, borondatez, banakako prestakuntzarako eskubidea baliatzen jarraitu ahal izanen dute.

Ikastetxe bakoitza Irakasleen Laguntza Zentro (ILZ) bati atxikita dago, eta erreferentziazko aholkulari bat du, hautemandako prestakuntza-premien arabera ikastetxearen prestakuntza plana egiten lagun dezakeena. Ikastetxe bakoitzak prestakuntzaren arduradun bat izendatuko du, ikastetxearen eta ILZko aholkulariaren artean bitartekari lanak eginen dituena. Ez bada inor izendatzen, ikasketaburuak bere gain hartuko du zeregin hori.

2021-2022 ikasturtean, gaitasun digitala garatzeko antolatzen diren prestakuntza jarduerak (laborategiak) berriz eskuragarri egonen dira berritik sartzen diren irakasleentzat, ikasturte honetan bukatu ez dituzten pertsonentzat eta ikastetxeentzat.

14. Ordutegi malgua.

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeek, kudeaketarako duten autonomiaz baliaturik eta beren behar eta helburuekin bat, malgutasuna izanen dute ikastetxeko ordutegia prestatzeko. Ildo horretan, gerta liteke irakasleen ordutegia ez etortzea guztiz bat ikasleen ohiko eskola ordutegiarekin.

Halaber, duten autonomia baliaturik, ikastetxeek Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan sartzen diren ikasleak egokitzeko aldia programatu ahal izanen dute, urteko programazio orokorrean sartuko dena. Egokitze aldiko ordutegia zehazteko, Eskola Kontseiluari aditu beharko zaio.

Programazio horrek honako alderdi hauek hartu beharko ditu aintzat, besteak beste: egokitzea errazteko berariazko jarduerak diseinatzea, banakako beharrak kontuan hartzea, familiakoen parte-hartzea eta laguntza, ordutegien malgutasuna eta ikastetxearen antolaketa.

Ikasleak pixkana sartzea erabakitzen bada, gehienez ere hiru asteko epea izanen dute horretarako, eta, betiere, bermatu beharko da ikasleei arreta denbora guztian ematea, hala eskatzen duten familien kasuan.

15. Familiei informazioa ematea.

Ikastetxeko irakasle guztiek informazioa emanen diete familiei, ahal den lasterren, ikasleen eskola jardueraren gainean eragina duten eta garapen akademiko arrunta eragozten duten gorabehera garrantzitsu guztiei buruz. Informazioa koherentziaz igorriko dela bermatzeko, ikaslearen tutorearekin koordinatuta igorri beharko dute irakasleek.

Horretarako, prozesu horiei buruz beharrezkoa den informazio guztia emanen diete ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei. Bizikidetza gatazken kasuan, eraginpeko adingabeen legezko ordezkariei ere informazioa emanen zaie edo informazioa eskuratzeko aukera eskainiko zaie, babestu behar diren datuak eta interesak salbuetsita. Komunikazioa ahalik eta lasterren eginen da; beranduenez, hiru eskola egun igaro ondoren gertaerak ezagutzen direnetik.

16. Lehen Hezkuntzako ebaluazioa.

Lehen Hezkuntzako ikasleak ebaluatzeko eta hurrengo mailara pasatzeko prozedura arautzen duen 72/2014 Foru Aginduan xedatutakoaren ondorioz, aurreko mailetako arloren bat berreskuratzeko programa bat egiten ari diren ikasleen kasuan, GB siglekin (gainditu gabe) eginen da kalifikazioa matrikulaturik dauden mailako arlo horretan, ebaluazio partzialean nahiz azken ebaluazioan, ikasleek ez badituzte egin matrikulaturik dauden mailako curriculumeko edukiak. GB jartzea kalifikazio negatibotzat joko da.

Foru agindu horren 11. artikuluaren 3. apartatuan ezarritako hezkuntza neurriaz gain (RE), gaitasun handiko ikasleentzako arretak dakarren curriculum aberastasuna ebaluazio dokumentuetan islatu ahal izateko, kalifikazioekin batera RE-EC siglak agertuko dira ebaluazio partzialetan.

Halaber, hezkuntza laguntzako premia bereziak dituzten ikasleek curriculumeko edukiak eskuratu ahal izan ditzaten egokitzapenak egiten badira curriculumean, ohikoak ez diren baliabide materialak behar direlako, kalifikazioen ondoan RE-ACA siglak jarriko dira, ebaluazio partzialen kasuan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako hezkuntza neurriak ez dira azken ebaluazioan agertuko.

17. Curriculum egokitzapenak Heziketa Fisikoaren arloan.

Heziketa Fisikoaren arloko curriculum egokitzapenei dagokienez, eskariak ikastetxeko zuzendaritzan aurkeztuko dituzte ikasleen gurasoek edo legezko ordezkariek, eta dagozkien ziurtagiri medikoak ere entregatuko dituzte.

18. Erreklamazioak eta ebaluazio prozesuari buruzko agirien kopien eskaera.

Familiei haien seme-alaben garapenaren eta errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek eskatzen dituzten argibideak emanen dituzte irakasleek. Horrez gain, idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusi ahal izanen dituzte, ikastetxeak berak ezarritako prozedurari jarraituz.

Era berean, familiek zilegi izanen dute irakasleari balorazioei eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea. Argibideak eskatzeko edo bidezko erreklamazioak egiteko prozedura Hezkuntzako kontseilariak maiatzaren 21ean emandako 49/2013 Foru Aginduan araututakoa izanen da.

Halaber, gurasoek edo legezko tutoreek eskubidea izanen dute beren ebaluazioaren prozesua egiteko erabili diren agirien kopiak eskuratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1a) artikuluaren arabera.

Ikastetxeek zerbitzu hori gauzatzeko behar den berariazko prozedura arautu beharko dute plangintza instituzionalaren beren agirietan (komunikazio bideak, eskaera epeak, entrega epeak, tarifak...).

19. Eskola informazioaren kudeaketa: Educa. Kontabilitate sistema: Ecoeduca.

–Eskola informazioaren kudeaketa: Educa.

Educa koordinazioa: zuzendaritza taldeak edo hark eskuordetutako pertsonak aholkuak emanen dizkie ikastetxeko erabiltzaileei Educa kudeaketa sistemari buruz. Horrez gain, sistema horren aldaketen eta funtzionalitate berrien informazioa jasoko du, eta haiek ikastetxean erabil daitezen sustatu eta koordinatuko du.

Educa arloan ikastetxeetan koordinazio lana eginen duten pertsonen erregistroa izateko asmoz, zuzendariak “Educa koordinatzailea” lanpostu osagarria esleitu beharko du aplikazioan.

Ikastetxeen erantzukizuna da langile, ikasle eta familia guztien datu pertsonalak eguneratuak izatea. Gogorarazten da ezen, Educa kredentzialak lortzeko, oso garrantzitsua dela fitxan helbide elektroniko pertsonal bat erregistratzea.

Zuzendaritza taldeak bideak jarri beharko ditu ikasturtean zehar lanean hasi eta kudeaketa eginkizunak esleitzen zaizkien pertsonei Educaren gaineko ezagutza eta erabilera bermatzeko.

Hezkuntza Departamentuak prestakuntza eta informazio saioak antolatuko ditu koordinatzaileei, zuzendaritza taldeei eta administrazio eta zerbitzuetako langileei Educa plataformaren berri emateko.

Hezkuntza Departamentuaren webgunean, Educari eta posta elektronikoari buruzko atalaren barnean, bai eta IKT zerbitzuen katalogoan ere, hainbat jarraibide eta bideotutorial argitaratzen dira, aplikazioaren moduluetara ohitzen laguntzen dutenak. Halaber, Educa taldearekin harremanetan jartzeko prozedura azaltzen da, funtzionaltasun berriak eskatu, gorabeherak jakinarazi edo euskarria eskatzeari begira.

2021ean, Educa Ataria argitaratu zen, Educa Familiak ordeztera datorren aplikazioa. Aplikazio horren bidez, herritarrak beren datu akademikoetan sar daitezke, eta kudeaketa telematikoak egin ditzakete; aurreinskripzioa, esate baterako.

Educaren barruan, mezularitza sistema bat dago hezkuntza komunitateko kideen artean informazioa trukatzeko. Dena dela, helbide elektronikoko kontuak erabili beharra dagoenean, oroitarazten da sare publikoko irakasleek eta ikasleek @educacion.navarra.es posta-kontuak erabili behar dituztela jarduera akademikoan, tutore lanetan eta harreman profesionaletan.

Ikastetxe publikoek funtzio espezifikoetarako dituzten posta-kontuak Educaren bitartez kudeatzen dira (Ikastetxea > ikasNOVA posta eta zerbitzuak > Kontuen kudeaketa). Kontu berriak ireki beharra dagoenean, zuzendariak eskatu beharko du Erabiltzailearen Laguntza Zentroaren bidez. Kontu korporatibo horiek kargu jakin batzuekin lotutako funtzioetarako pentsatuta daude eta ez dira ikasleei eskolak emateko erabili behar. Posta-kontuen alternatiba gisa, gomendatzen da Google-ko taldeak eta unitate partekatuak erabiltzea.

Zuzendariak berrikusiko ditu Educatik ikastetxeen direktorioan (Ikastetxea menua > Ikastetxearen datuak > Ikastetxearen informazioa) argitaratzen diren datuak (hala nola posta helbidea, telefono zenbakia, helbide elektronikoa eta webgunea), eta aurki ditzakeen akatsen berri emanen dio Educa euskarriari. Gogorarazi nahi da beste datu interesgarri batzuk gehi ditzakeela, adibidez, ikastetxearen helburuak, balioak, sariak eta abar.

Ikastetxeei gogorarazten zaie komeni dela Educak gaiturik dituen funtzionaltasun guztiak erabiltzea; horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: ikasgelako koadernoa, ikasleen jarraipena, ebaluazio saioaren kudeaketa (informazio fluxua, akta), guardien kudeaketa, informazio esanguratsua, ikasturte bukaerako txostenak, elkarrizketak, bizikietzaren kudeketa.

–Kontabilitate sistema: Ecoeduca.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ikastetxe publiko guztiek, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan jasotako ikaskuntzak ematen dituztenek, Ecoeduca kontabilitate aplikazioa erabiliko dute aurrekontua egiteko, onesteko, aldatzeko eta betetzeko. Aurrekontuan jasoko dira ikastetxearen ohiko funtzionamendua, mantentzea eta kontserbazioa bermatzeko diru-sarrerak eta gastuak.

Kobrantzak eta ordainketak horretarako gaitutako kudeaketako kontu korrontearen bidez eginen dira.

Diru-sarrerak banku-kontuan agertzen diren unean edo agiri bidez diru-sarreraren berri izaten den unean kontabilizatu behar dira. Erabili beharreko euskarria diru-sarreraren jakinarazpena edo bankuko kontu-laburpena da.

Gastuei lotutako eragiketek haien justifikazioa frogatzen duten bidezko dokumentu euskarria izanen dute beti, nagusiki ikastetxearen izenean egin behar diren fakturak.

20. Unibertsitateko ikasleen praktikak ikastetxeetan.

Praktiketako jarduera hori dagokion hezkuntza mailako ikastetxeetan egin behar da, eta hura antolatzeko eta gauzatzeko orduan beharrezkoa da irakasleen parte-hartzea. Ikasturte bakoitzean ikasle horien tutore lana egiten duten irakasleek aintzatespen bikoitza izanen dute Hezkuntza Departamentuaren aldetik:

–Tutoretza: ikasturteko tutore lana ziurtagiri bidez jasoko da. Lekualdaketa lehiaketetan merezimendutzat joko da.

–Prestakuntza: praktiken tutore lana norberaren prestakuntza ordu gisa kontabilizatuko da. Orduak kalkulatzeko, tutoretzapeko praktiken ikasketa-planean aipatzen diren ECTS kredituen kopurua hartuko da aintzat. Ikasle baten tutore lanetan irakasle batek baino gehiagok parte hartzen badu, berdintasunean banatuko dira dagozkien prestakuntza orduak.

Praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeari “prestakuntza ikastetxe” izaera aitortuko zaio, eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezartzen dituen deialdietan baloratuko da inguruabar hori, kasuan kasuko deialdian ezartzen den moduan, halakorik jasotzen bada betiere.

Praktiken tutoretzagatiko eta prestakuntzagatiko ziurtagiriak lortu ahal izateko, beharrezkoa da prestakuntza zentro gisa aitortutako ikastetxeko zuzendariak tutore lanetan aritu diren irakasleen datuak jakinaraztea Hezkuntza Departamentuari, Hezkuntzaren atarian dagoen inprimakia betez: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/practicas, ekainaren 1a baino lehen.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak: praktiketan parte hartzen duten ikastetxeetako irakasle tutoreak eta zuzendaritza taldea Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak defendatzeko antolatzen dituen aurrez aurreko saio batzuetara joan ahal izanen dira.

Adingabea Babesteko Legearen arabera, curriculumeko praktikak egiten dituzten ikasleek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izan beharko dute. Baldintza hori betetzea Hezkuntza Departamentuak unibertsitate bakoitzarekin sinatzen duen hitzarmenean jasota dago, eta ikastetxeak agiri hori eskatu ahal izanen dio ikasleari praktikak hasi baino lehen.

21. Kalitatea kudeatzeko sistema.

Kalitatea kudeatzeko sistemak (KKS) ezarri eta mantentzeko programa, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua buru duena, Nafarroako unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetara dago zuzenduta.

IKKS 2020 Araua aplikatzeko proposamena eta ikastetxeetako kalitatea kudeatzeko sistemen ebaluazioa egiteko, Hezkuntza Departamentuko zerbitzuekin elkarlanean arituko da.

21.1. IKKS 2020 araua.

Ikastetxeak kudeatzeko sistemek IKKS 2020 Araua beteko dute, abuztuaren 27ko 71/2020 Foru Aginduaren bidez onetsi zena.

21.2. Prestakuntza pilulen bidezko prestakuntza.

Prestakuntza emanen da prestakuntza-saio laburrak oinarri hartuta, zeinak lotuta baitaude IKKS 2020 Arauko apartatuei. Kalitatearen gaineko prestakuntza plana argitara emanen da Kadinet-en web orrian.

Jarraituko da baliabideak eta tresnak garatzen ikastetxeetako kalitatea kudeatzeko sistemak IKKS 2020 Araura egokitzeko.

Recursos Norma SGCC 2020 / Baliabideak IKKS 2020 Araua izeneko web-orrian argitaratuko dira baliabideak, eta programan parte hartzen duten ikastetxeetako pertsonek izanen dituzte eskura, “educacion.navarra.es” domeinuko posta-kontuaren bidez.

21.3. Ikastetxeen konpromisoak.

Kalitatea kudeatzeko sistema ezartzeko eta mantentzeko programan parte hartzen duten ikastetxeek honako erantzukizun hauek izanen dituzte:

–Zuzendariak ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistema etengabe garatzeko eta hobetzeko konpromisoa hartuko du, eta ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa egitearen arduraduna izanen da.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeek klaustroko kide bat izendatuko dute kalitate arloko arduradun. Kalitate arduraduna Educan erregistratuko da.

–Kalitatearen arduraduna kalitatea kudeatzeko sistema ikastetxean ezartzeko koordinazioaz arduratuko da, eta sistemaren dokumentazio osoa eta erregistroak antolatuta eta eskuragarri mantenduko ditu.

–Kalitate Bulegoak antolatutako prestakuntza espezifikoan parte hartu beharko dute, gutxienez ere, zuzendariak eta kalitate arduradunak; haien ardura izanen da ikastetxeak egin beharreko lana egiten duela ziurtatzea: kalitatea kudeatzeko sistemaren zer ezarpen eta mantentze mailatan dagoen, horren arabera dagokiona.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeetako zuzendaritza taldeetako karguetan eta kalitate arduradunen karguetan lehen aldiz dauden pertsonek prestakuntza espezifikoa egin beharko dute ikastetxean ezarritako kalitatea kudeatzeko sistema ezagutzeko.

21.4. Kalitatea kudeatzeko sistemaren kanpo ebaluazioak.

Kalitatea kudeatzeko sistemaren kanpo ebaluazioak kanpo auditoretzen bidez eginen dira eta ikastetxeentzako prestakuntza izaera izanen dute.

“Kalitatezko Ikastetxea” edo “Ikastetxe Bikaina” aintzatespenak 2020-2021 ikasturtean eskuratu edo berritu nahi dituzten ikastetxeak IKKS 2013 Arauari jarraituz ebaluatuko dira.

22. Laneko arriskuen prebentzioa.

Ikasturtearen amaierako memorian Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak proposatu dituen eta benetan ezarri diren prebentzio neurriak agertuko dira, baldin arriskuen ebaluazioak egin badira, eta egin ez diren eta iraungitako gauzatze-epea duten neurriak arrazoituko dira.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako irakaskuntzako eta irakaskuntzaz kanpoko langileetako bati erasotzen zaionean, ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako protokoloa jakinarazi eta ofizioz aktibatuko dute.

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion

Ikastetxeetako zuzendaritzek klaustroetan jakinaraziko dute, nahitaez, badagoela kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokoloa. Halaber, horren berri emanen zaie irakaskuntzaz kanpoko langileei ikasturte hasierako berariazko bilera batean.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo hori bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean. Era berean, ikastetxeen barne-agirietan agertuko da: Internet, drive, etab.

Hezkuntza Departamentuko prebentzioko ordezkarien eginkizunei eta harremanetarako datuei buruzko informazioa Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo horren berri eman beharko dute, nahitaez, familiekin egindako bileretan.

23. Ikastetxeetako ikerketa.

Funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetako ikerketa jarduera gauzatuko da Hezkuntza Departamentuaren eta Nafarroako unibertsitate zentroen artean berariaz egindako hitzarmenean ezarri bezala. Hitzarmen horretan jasotzen da ikastetxe laguntzaileek badutela eskubidea, beste batzuen artean, han sortutako ezagutza zientifikoa transmititzeko saioak jasotzeko. Horren gaineko informazioa hemen eskuratu daiteke:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/actividad-investigadora

24. Landa eskolak.

Landa eskolatzat hartzen dira 9 unitate baino gutxiago dituzten eta nekazaritza eremuetan kokatuta dauden Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

Eremu guztietako landa eskolek Landa Eskolen Sarea osatuko dute, zeinetan parte hartuko baitu, halaber, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak.

Landa eskolek beren koordinatzailearen bitartez parte hartuko dute sarean.

Koordinatzaileak eta parte hartzen duten ikastetxeetako zuzendariek eremuko koordinazio taldea osatuko dute, eta aldian behin elkartuko dira eremuko lan proiektu bateratua prestatu eta gauzatzeko eta haren jarraipena egiteko.

Landa eremu bakoitzean erreferentziazko ikastetxe bat izendatuko da, eta haren kudeaketa-kontuaren bidez eginen dira eremuari dagozkion kudeaketa ekonomikoak.

Eremu bakoitzeko landa eskolek urteko programazio orokor (UPO) partekatu bat egin ahal izanen dute eskola guztientzat edo batzuentzat. Programazio horretan parte hartzen duten ikastetxe guztien izena adierazi beharko da. Berariaz aipatuko dira eskola guztiek partekatzen ez dituzten plangintza edo antolamendu irizpideak agertzen dituzten atalak, ikastetxeen arabera bereizita. Programazioa egitearen ardura parte hartzen duten zuzendaritza guztiena da, nahiz eta horietako bat Hezkuntza Departamentuaren solaskide izendatu daitekeen. Halaber, adieraziko da zein den eremuko landa eskolak koordinatzen dituen pertsonaren izena eta zenbat ordu eskaintzen dizkion zeregin horri.

Urteko programazio orokor bera partekatzen duten landa eskolek berariazko plan bat izanen dute, esperientzien eta jardueren trukea sustatzeko ikasleen artean eta, oro har, hezkuntza komunitateko kideen artean. Ikastetxe horiek koordinazio pedagogikorako batzorde bat osatuko dute, ikastetxeetako zuzendaritzekin eta eremuaren koordinatzailearekin, eta tutoretza plan bakar bat izanen dute denek.

Eremu bakoitzeko landa eskolek ikasleen emaitzen baterako ebaluazioa prestatu, eta ikastetxe bakoitzaren ebaluazio bereizia eginen dute. Eskola horiek programazioak berrikusi eta eguneratuko dituzte, antolaketa premietara egokitzeko, koordinazio pedagogikorako batzordearen bidez.

Urteko programazio orokorra partekatzen duten edo zeregin koordinatuak egiten dituzten landa eskoletan, eremurako antolatu ahal izanen da ikastetxearen prestakuntza. Prestakuntza planaren edukia ikastetxeetako zuzendaritzen eta eremuaren koordinatzailearen artean adostuko da.

Zaintzako irakaslerik ez duten landa eskoletan ikastetxeko zuzendaritzari dagokio irakasleen absentziak konpentsatzeko behar diren aldaketak antolatzea.

III

Araudia

1. Orokorra.

–47/2010 Foru Dekretua (Bizikidetza eta Ikasleen eskubide eta betebeharrak).

–204/2010 Foru Agindua (Bizikidetza).

–93/2008 Foru Agindua (Aniztasunari erantzutea).

–71/2020 Foru Agindua (Kalitatearen kudeaketa).

–112/2013 Foru Agindua (Banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden gurasoei buruzko jarraibideak).

–66/2010 Foru Dekretua (Hezkuntza eta lanbide orientazioa).

–147/2016 Foru Agindua (Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen oinarrizko alderdiak).

–139/2009 Foru Agindua (Programa eleanitzetan ingelesez irakasteko behar diren hizkuntza betebeharrak).

–1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzkoa.

–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriari buruzkoa.

–14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.

–103/2016 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, zeinaren bidez ezartzen baita sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazio sanitarioen antolamendua.

–8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.

–17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.

–329/2019 Ebazpena, ekainaren 7koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitateko Landa Eskolen Sarea sortzeko oinarriak onesten dituena.

2. Haur Hezkuntzako bigarren zikloa.

–23/2007 Foru Dekretua (Curriculuma).

–51/2007 Foru Agindua (Ezarpena).

–47/2009 Foru Agindua (Ebaluazioa).

3. Lehen Hezkuntza.

–60/2014 Foru Dekretua (Curriculuma).

–51/2014 Foru Agindua (Ezarpena).

–72/2014 Foru Agindua (Ebaluazioa eta hurrengo mailara igarotzea).

–49/2013 Foru Agindua (Erreklamazioak).

II. eranskina

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua 2021-2022 ikasturtean arautzeko jarraibideak

Ikasturte hasierako jarraibideek indarreko araudiaren alderdi batzuk zehaztu eta argitzen dituzte, eta arautu gabeko beste batzuk arautzen, ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Horrez gain, ikasturtean lehentasunez landu behar diren ildoak ezartzen dituzte.

Jarraibideak hiru kapitulutan daude bereizita:

Lehena, urteko programazio orokorrari dagokiona. Bertan jarraibideak ematen dira ikastetxearen hobekuntza plana prestatzeari eta ebaluazioetan parte hartzeari buruz, balizko hobekuntza arloak hautemateko.

Bigarrenean, antolaketaren alderdi batzuk zehazten dira, ikastetxearen funtzionamendurako beharrezkoak direnak.

Hirugarrenean, gehien erabiltzen diren LOEren ondoriozko arauak zerrendatzen dira.

I

Urteko programazio orokorra

A) Alderdi orokorrak.

1. Xedapen orokorrak.

Urteko programazio orokorra (UPO) ikastetxearen plangintzarako, antolamendurako eta funtzionamendurako oinarrizko tresna da. Haren bidez, ikasturtean zehar garatuko diren hezkuntza proiektua, antolamendu eta funtzionamendu arauak eta kudeaketa proiektua zehaztea errazten da.

Dokumentu hori prestatzeko orduan, zorroztasuna, erraztasuna eta erabilgarritasuna hartuko dira kontuan.

Urteko programazio orokorra prestatzeko, segimendua egiteko eta ebaluatzeko orientazio gida eskola kudeaketako Educa sisteman egonen da eskuragai.

2. Informazioa biltzeko iturriak.

Urteko programazio orokorra prestatzeko, iturri hauek aztertzearen ondoriozko jarduketa ildoak hartuko dira kontuan:

a) Aurreko ikasturte bukaerako memorian proposatutako hobekuntza arloak.

b) Barreneko eta kanpoko proben emaitzen analisia, baita hobetzeko proposamenak ere.

c) 2020-2022 aldirako bi urteko hobekuntza plana.

d) Zuzendaritza proiektua edo plan estrategikoa.

e) Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak nabarmendutako alderdi eta gomendioak, aurreko ikasturteko gainbegiratze prozesuen ondorioz.

f) Hezkuntza Departamentuak ematen dituen ikasturte hasierako jarraibideak.

g) Ikastetxean ezarritako bestelako programak. Bereziki jorratuko dira ikastetxeko berrikuntzako eta eraldatze orokorreko programak.

h) Ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa, halakorik bada.

3. Edukia: atalak eta garapena.

Urteko programazio orokorrean honako alderdi hauek formalizatu beharko dira, indarreko araudiarekin bat:

a) Sarrera.

b) Ikastetxearen urteko plana.

c) Departamentuen eta beste talde batzuen planak.

d) Aniztasunari erantzuteko urteko plana.

e) Urteko tutoretza plana / Orientazio akademikoaren urteko plana.

f) Urteko bizikidetza plana.

g) Hezkidetza plana.

h) Ikastetxearen hizkuntza proiektua, ikasturtekoa.

i) Irakaskuntza-programazioak.

j) Ikastetxearen beste plan batzuk.

k) Proiektu eta programa instituzionalak.

l) Ikastetxearen prestakuntza plana.

m) Jarduera osagarrien eta eskolaz kanpokoen programazioa.

n) Urteko programazio orokorraren jarraipena eta ebaluazioa.

o) Eranskinak.

Ikastetxearen urteko plana urteko programazio orokorraren atal garrantzitsuenetako bat da; izan ere, hortik abiatuta ezarri behar dira organo eta taldeen jarduketa ildo nagusiak. Ikasturtean lortu nahi diren eta lehentasuna duten helburuak bilduko ditu.

Sail eta talde bakoitzak (orientazio saila, ikastetxeko bizikidetza batzordea eta abar) nork bere urteko plana izanen du. Horren bidez, urteko programazio orokorrean ezarritako helburu nagusiak lortzen lagunduko dute, norberaren helburuak eta ikastetxearen beste plan espezifiko batzuetan ezarritakoak formalizatzeaz gainera.

Horrez gainera, ikastetxean ikasturtean ezarri gogo diren beste jarduketa plan espezifiko batzuk jasoko dira, bai eta ezarri behar diren beste proiektu eta plan propio batzuk ere.

Planen egitura operatiboari dagokionez, haien gauzatzea eta segimendua errazteko modukoa izanen da, eta honako hauek zehaztuko dira: helburuak, adierazleak, noraino iritsi nahi den, ekintzak, arduradunak, denbora-plangintza eta ebaluazioa.

4. Prestaketa.

Urteko programazio orokorraren prestaketa koordinatzearen erantzukizuna zuzendaritza-taldeak izanen du, baina lan hori beste pertsona edo batzorde batzuen esku utz dezake.

Agiriaren eskema bat emanen da, parte hartu behar duten taldeak eta pertsonak finkatuko dira, talde bakoitzaren eginkizunak zehaztuko dira, tresna eta baliabideak jarriko dira eta denbora emanen da.

Kasuan kasuko ikasturtean dauden beharrak eta aurreikuspenak azterturik, eta kontuan harturik organo bakoitzaren deliberoak eta erabakiak, eta egindako oharrak eta ekarpenak, urteko programazio orokorraren atalak erredaktatuko dira.

Urteko programazio orokorra, ahal dela, telematika bidez prestatuko da, eta Educa aplikazioan idatzi eta argitaratuko.

5. Tramitazioa, jarraipena eta ebaluazioa.

Onartu ondoren (urriaren 31 baino lehen behar du horrek) urteko programazio orokorra ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzaileari igorriko zaio. Urteko programazio orokorra ikastetxean ere utziko da, hezkuntza komunitateak eskura izan dezan.

Ikastetxeko zuzendaritza-taldeak eta arduradunek urteko programazio orokorra osatzen duten plan, proiektu eta programen betetze mailaren segimendua eginen dute aldian behin.

Aldez aurretik erabakiko da zer prozedura jarraituko den (nola), informazioa biltzeko irizpideak markatuko dira (zer), arduradunak hautatuko (nor) eta epeak ezarriko (noiz).

Aztertu eta baloratuko da zenbateraino garatu diren proposatutako ekintzak, erantzukizunak nola bete diren, denbora-plangintza konplitu den eta proposatutako helburuak lortu diren.

Ikasturtea bukatutakoan, urteko programazio orokorraren betetze mailari buruzko azken ebaluazioa eginen dute eskola kontseiluak, irakasleen klaustroak eta ikastetxeko zuzendaritza taldeak. Horretarako, arduradun bakoitzak kasuan kasuko plan, proiektu edo programaren emaitzak aztertuko ditu.

Atal bakoitzaren ebaluazio prozesuan, datu esanguratsuak jasoko dira bateko eta besteko iturrietatik (datuak, iritziak, ohartarazpenak eta abar), eta gero, datu horiek aztertu eta interpretatuko dira aurreikusitako irizpideei jarraikiz.

Azkeneko balorazio eta hausnarketa ez da kuantitatiboa izanen bakarrik; aitzitik, emaitza horiek eragin dituzten zergatiak aztertzera joko da.

Urteko programazio orokorraren jarraipen eta ebaluazio prozesuan lortzen diren emaitza eta proposamen nabarmenenak ikasturte bukaerako memorian jasoko dira.

Agiriak dimentsio bikoitza izanen du. Lehenik, dimentsio ebaluatiboa, ikastetxeko urteko plangintzaren garapenari buruzko balantzea erakutsiko duena. Honako alderdi hauek nabarmenduko dira: proposatutako ekintzak zenbateraino bete diren, erantzukizunak nola bete diren, denbora-plangintza bete den, aldizkako jarraipena egin den eta helburuak zenbateraino bete diren (adierazleen eta helmugen arabera). Bigarrenik, dimentsio proiektiboa azalduko da, etorkizunean esku hartzeko ildoak zehaztuz eta etorkizunean hobetzeko proposamen zentzuzkoak aurkeztuz.

Azkenik, memoriaren eranskin moduan, ikasleek barneko (emaitza akademikoak) eta kanpoko (diagnostikoak, USE, etab.) ebaluazioetan izandako ikaskuntza emaitzen azterketa xehea sartuko da, emaitza horiek eragin dituzten arrazoiei buruzko hausnarketa batekin, eta, hala badagokio, curriculumeko elementuen, materialen eta alderdi pertsonalen eta antolamendukoen funtzionamenduan hautemandako gabeziei eta disfuntzioei buruzkoarekin.

Behin onetsita, ikasturte bukaerako memoria ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzailearen eskura jarriko da, baliabide telematikoen bidez, uztailaren 10a baino lehen.

6. Gainbegiratzea.

Ikastetxeko erreferentziazko ikuskatzaileak urteko programazio orokorra eta ikasturte bukaerako memoria gainbegiratuko ditu, egiaztatzeko bat datorrela indarreko araudiarekin eta ikastetxearen behar eta emaitzekin, eta, hala badagokio, behar diren zuzenketak eta doikuntzak egitea eskatuko du.

7. Urteko programazio orokorrari erantsi beharrekoak.

Eranskin gisa, honako agiri hauek gehituko dira:

7.1. Irakaskuntza-programazioekiko adostasun agiriak.

Urteko programazio orokorrarekin batera, orobat, irakaskuntza-programazioen adostasun agiriak aurkeztuko dira, ziurtatzearren programazioak egoki jaso dituela eskatzen diren atal guztiak. Hortaz, programazio horiek gordetzeko ardura ikastetxeei dagokie. Dena dela, beharrezkoa den kasuetan, Hezkuntza Departamentuko dagokion zerbitzuak programazioa berariaz eskatuko du, irakaskuntza ikuskatzeko prozesuetan sartzeko, kalifikazioen erreklamazio kasuetan, analisi estatistikoak egiteko edo beste arrazoi batzuengatik.

Irakaskuntza-programazioen adostasun ereduak ororen eskura izanen dira eskola kudeaketako Educa sisteman.

7.2. Bi urteko hobekuntza plana.

Urteko programazio orokorrari 2020-2022 aldirako bi urteko hobekuntza plana erantsiko zaio.

7.3. Kontingentzia plana.

Ikastetxeek hezkuntza jarduera antolatzeko eta prebentziorako kontingentzia plana eguneratu beharko dute, COVID-19ak eragindako osasun krisiari aurre egiteko eta hezkuntza jarduera ahalik eta egokien garatzen dela bermatzeko.

Plan horrek bete beharko ditu Hezkuntza Departamentuak ikasturte hasieran ezarriko dituen berariazko jarraibideak.

Nolanahi ere, planak atal hauek izanen ditu:

a) Sarrera.

b) Aurreikusitako aukerak.

Eskola jarduera presentzialerako balizko aukerak. Egoera batetik beste batera igaroz gero zer neurri hartzea aurreikusten den; neurriok malgutasunez ezarriko dira, agintaritzek xedatzen dutenaren arabera, era murriztaileagoan edo malguagoan.

c) Sektore blokeagarriak eta bizikidetza-talde egonkorrak.

Guneak zonifikatzea (blokeagarriak izan ala ez) eta pertsonen fluxua mugatzea.

d) Segurtasun eta higiene neurriak.

Aireztapena, maskarak erabiltzea, eskuen higienea (ura eta xaboia edo gel hidroalkoholikoa), garbiketa eta desinfekzioa...

e) Antolaketa neurri orokorrak.

Sarrera-irteerak; eraikinaren barruko joan-etorriak; gelen erabilera; jolas ordua ea patioen erabilera; komunen erabilera, eta abar.

f) Jarduera eta zerbitzu osagarrien antolaketa arauak.

Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak; eskolako jantokia; eskola garraioa; goiztiarrentzako gela...

g) Pertsonen kudeaketa.

Ikastetxeko langileak; ikastetxekoak ez diren langileak...

h) Nola jokatu COVID-19aren sintomak izanez gero.

Nola jokatu COVID-19arenak izan daitezkeen sintomak izanez gero.

i) Irakasle eta ikasle zaurgarriak.

Irakasle zaurgarriak; ikasle zaurgarriak...

j) Ikastetxeko COVID-19 arduraduna.

Ikastetxeko zuzendariak kontingentzia planaren arduradun izanen d(ir)en irakaslea(k) izendatuko d(it)u 2021-2022 ikasturterako. Arduradunari dagokio kontingentzia plana abian jartzea eta plana koordinatzea, baita ikastetxeko zuzendariak esleitzen dizkion gainerako eginkizunak betetzea ere.

Ikastetxeko zuzendaritzak zenbait bilera ezarriko ditu ikasturte hasieran kontingentzia planaren berri emateko. Arreta berezia emanen zaie familiei eta ikasleei eman beharko zaien informazioari buruzko bilerei.

7.4. Arreta ez-presentzialaren plana.

Ikastetxeek arreta ez-presentzialaren plan bat prestatuko dute, arreta akademikoa bermatzeko hezkuntza arreta presentziala etenez gero.

Arreta ez-presentzialaren planak honako atal hauek izanen ditu:

a) Hezkuntza arreta ez-presentzialaren antolaketa.

b) Irakasle plangintza, arloak ezartzeko zikloka.

b) Gune, aplikazio eta baliabide digitalen erabilera.

c) Tutore lana ikasleekin eta familiekin.

d) Aniztasunari erantzutea eta laguntzea.

e) Irakasleen koordinazioa.

f) Simulakroak egitea (proba pilotuak).

g) Zuzkidura teknologikoa: ekipamendua eta konektagarritasuna.

h) Gaitasun digitala indartzeko plana.

Hezkuntza arreta ez-presentziala antolatuko da arreta emateko bai konfinatutako ikasleei, bai eta ikasgela edo ikastetxe osoari ere, konfinatuz gero.

Zikloetako irakasleek zehaztuko dute nola emanen zaien arreta ikasleei ezagutza arloetan.

Tutore lan ez-presentzialaren esparruan, ikasleen legezko erantzuleei jakinaraziko zaie nola antolatzen den hezkuntzako arreta.

Arreta ez-presentzialaren plana EDUCA aplikazioaren bidez prestatu eta argitaratzen ahalko da, familiek ikus dezaten.

Zuzkidura teknologikoari probetxurik onena ateratzeko, ikasturtearen hasierako egunetan, irakasleek beraiek emanen dizkiete ikasleei, ikastetxearen plangintzaren arabera, baliabide teknologikoak era egokian erabiltzen ikasteko behar diren klaseak, beharrezkoa izan baitaiteke gerta daitezkeen egoerei aurre egiteko.

B) Urteko programazio orokorraren azalpenak.

1. Bi urteko hobekuntza plana.

Ikastetxeek 2020-2022 aldirako bi urteko hobekuntza planaren bigarren urtea gauzatuko dute.

Lehenik eta behin, ikastetxearen bi urteko hobekuntza plana berrikusiko dute. Horretarako, planean egin beharreko egokitzapen eta doikuntzak egiteaz gainera, kontuan hartuko da, batetik, ebaluazio diagnostikoaren emaitzen azterketa, eta bestetik, aurreko ikasturtearen bukaeran zuzendaritzak, koordinazio pedagogikorako batzordeak eta departamentuek egindako barne emaitzen analisiaren ondorioz aurkezten diren hobekuntza proposamenak.

2. Aniztasunari arreta ematea.

Ikastetxea da, bere osotasunean, bertako ikasle guztien aniztasunari erantzun inklusiboa eta hezkidetzan oinarritua emateko arduraduna, haien presentzia, parte-hartzea eta ikaskuntza bermatuz, eta, horretarako, konpromiso irmoa erakutsi behar du bikaintasunaren, ekitatearen eta genero-berdintasunaren printzipioekin, hezkuntza inklusiboaren oinarri diren aldetik.

Ikasleen aniztasunari ahalik eta egokien erantzuteko, funtsezkoa da irakasle talde osoaren lana, fokua jarriz ikaskuntzan sartzeko oztopoen detekzioan, eta oztopo horiek desagerrarazteko helburu zehatzak adieraziz. Helburu horiek hobekuntza planean jaso beharko dira. Erantzun hori ikasturtea antolatzeko alderdi nagusietako bat izan behar da.

Ikastetxeak aniztasunari erantzuteko urteko plana prestatu behar du, zeina Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzura igorriko baita aurten, urriaren 31 baino lehen.

2.1. Antolaketari dagozkion alderdiak.

Ikastetxeak koordinazio eraginkorra izanen du, irakasleek ikasleen heziketa inklusiboari hezkuntza ibilbide osoan emandako arreta koherentea dela bermatuko duena, eta hori guztia ikastetxeetako antolamendu egituretan landu beharko da.

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetako hasierako ebaluazioa baterako berrikuspen tresna da, ikasleentzako hezkuntza erantzun inklusiboa eta hezkidetzakoa planifikatzeko eta diseinatzeko. Tutorea izanen da irakaskuntza taldeko burua, eta talde horrek zehaztuko ditu adostasunez hezkuntzaren arloko esku-hartzeari erantzuna emanen dioten hezkuntza neurriak, neurri metodologikoak, antolamendukoak edo curriculumekoak.

Koordinazioa jarraitua izanen da, garatutako jarduketen jarraipen xehea, doikuntza eta ebaluazioa egiteko, kontuan hartuz edozein unetan detektatu ahal izanen direla ikasle guztien garapena eragozten duten oztopoak.

Neurrien ezarpenak paradigma kontestualari erantzunen dio Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalaren (IDU) ikuspegitik, hala, curriculumaren malgutasuna sustatuz, curriculuma irekia eta inklusiboa izateko hasieratik, etorkizuneko beharrezko eta ekidin ezinezko egokitzapenak murrizten saiatuz.

Salbuespenezkoagoak diren bestelako neurriak antolatuko dira jarduketa oso zehatz eta justifikatuei erantzuna emateko soilik, ohiko testuinguruan egin ezin daitezkeenak, hain zuzen ere. Antolatzean, ahal dela, Esku-hartzearen Erantzun Eredua hartuko da oinarri.

Espezialistek (PT, EH, laguntza irakasleak) partekatutako ikaskuntza gauzatuko dute, zenbait helburu indartzeaz gain, ikaskuntza komuneko prozesuan ikasle guztiek parte hartzeko, eta aniztasunari erantzuteko urteko planean jasoko da.

Prozesu horren sustapena eta garapena ikastetxeko zuzendaritzaren eta Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen (KPB) ardura izanen da.

Ikastetxe bakoitzeko aniztasunari erantzuteko planak ikastetxe horren irizpideak eta baliabideen eta neurrien antolaketa jasoko ditu. Irakasle taldeen proposamenak jaso ondoren, ikasketaburuak ikasleen premiei dagokien laguntza antolatuko du hezkuntza orientabidearen arduradunen aholkuei jarraikiz eta AEPn ezarritakoa kontuan hartuz. DBHko 1. mailako ikasleentzako arreta lehenetsiko da, eta trantsizioa zainduko da etapa aldaketan.

Ikastetxeak hainbat programatan parte hartzen badu (Proeducar-Hezigarri, Hezkidetza Plana, Laguntza...), batzorde bat sortuko da, eta bertan egonen dira programetako koordinatzaileak, zuzendaritza lantaldeko pertsona bat eta orientazio departamentuko beste pertsona bat. Batzorde horrek zainduko du hobekuntza proposamenak koordinatuta daudela eta ikastetxeetan benetan gauzatzen direla.

Ikasleak ikastetxeak dituen egituretan edo programetan eskolatzeko aukera hausnartuko da, hezkuntza premien eta behar duten erantzunaren espezifikotasuna dela-eta hori ezartzen denean. Egitura edo programa horiek (Ikasgela Alternatiboa, CBU, IEHP eta CEP) ahalbidetzen dute premia horiek dituzten ikasleak egotea haien premietara egokitzen den testuinguru arrunt batean.

Ikasgela alternatiboen kasuan, ikastetxeek sustatuko dute egitura horietako ikasleek presentzia izan dezaten, parte har dezaten eta ikas dezaten bai erreferentziazko beren taldeetan bai eta ikastetxeko jarduera guztietan ere.

Curriculum bereziko unitateen kasuan, ikasleak erreferentziazko taldean egonen dira eskola ordutegiaren heren batez, gutxienez ere.

Oso salbuespenezkotzat joko da Ikasgela Alternatiboa, IEHPa, CEPa edo CBUa direla-eta ikasleak ikastetxez aldatzea dakarren neurri bat edo egitura bat proposatzea. Neurri edo egitura horiek inplementatuko dira baldin eta agortu badira aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak, eta horretarako ezarritako protokoloak zorrotz beteta kudeatu beharko dira.

Apartekotasun bera antzematen da ikasleak OLHra bideratzeko orduan.

Kasu horietan guztietan, bideratze txostenetan zehaztu beharko da proposatutako egiturak zer eskaintzen dien ikasleei, ohiko eremuan bete ezin dena, hain zuzen ere.

Ikastetxea aldatzea dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren ezarriko da hori. Eskolatze aldi arruntean kudeatu beharko da, horretarako ezarritako protokoloak zehatz-mehatz beteta.

Irakasle talde osoari dagokio ikasleen autonomia garatzea. Ingurunean oztopo zehatz batzuk egoteagatik, zenbait ikaslek pertsona guztien laguntza behar dute.

Hezkuntza laguntzako langile espezialistekin elkarlanean definituko eta aplikatuko da “Autonomia pertsonaleko eta gizarte integrazioko programa”, ikaslearen autonomia, garapen pertsonala eta curriculumean sartzeko aukerak sustatze aldera. Programa horretan ikastetxe osoa dago sartuta.

Ikasle horien autonomia behar bezala garatzeko, hezkuntza laguntzako espezialisten eta irakasle-taldea osatzen duten gainerako kideen arteko koordinazio saio bat egin beharko da.

Oro har, lanaldi osoa ez duten hezkuntza laguntzako espezialisten ordutegiaren eguneko saioak jarraian antolatuko dira, zerbitzuaren beharrizanengatik behar bezala justifikatzen diren ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

Eskola arloko osasun premiei erantzuteko helburuarekin, ezartzen da iraileko lehen hamabostaldian bilera bat egiteko beharra dagoela ikastetxeetako zuzendaritzen eta lehen mailako arretako zentroen zuzendaritzen artean, gaixotasun kroniko bat diagnostikatu zaien edo zaintza espezifikoak behar dituzten ikasleen kasuak aztertzeko, beharrezkoa baldin bada ikastetxeetan prestakuntza jarduerak koordinatzea edota egitea 2021-2022 ikasturtean zehar.

2.2. Esku hartzea absentismoaren aurrean.

Absentismoari aurre egin behar zaio lehen zantzuak agertzen direnean, epe laburrean arrakasta izateko bermeren bat izan nahi badugu. Eskolatzea erabatekoa izan dadila lortzeko eta derrigorrezko hezkuntzaren etapan absentismoa murrizteko, batera eta testuinguruari helduta jardun behar dute hezkuntza komunitate osoak, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Adingabearen Babes eta Sustapenerako Atalak eta Fiskaltzak.

Arazoa diagnostikatu eta hari aurre egiteko tresnetako bat da ikastetxeek erabili behar duten absentismoaren protokoloa da. Bertan, esku hartzeko lau maila zehazten dira, absentismoaren larritasunaren edo jarraitutasunaren arabera, baita maila bakoitzean gauzatu beharreko ekintzak ere. Esku hartzeko maila guztietan, ikastetxeak kasuen jarraipena egin beharko du, aldian behin egoeraren berri emanez eta koordinazio bilerak eginez sareko kideekin.

Jarraipen hori eraginkorra izan dadin, Educan jaso behar dira, ikasturte osoan, bidezko arrazoirik gabe ikastetxera ez agertzeagatiko faltak. Era berean, protokoloan ezarritako 2. mailara igarotzean, horren berri emanen zaio Inklusio Proiektuetarako Bulegoari (proyectos.de.inclusion@navarra.es).

3. Inklusio, berdintasun eta bizikidetza programak.

3.1. Inklusioa. Proeducar-Hezigarri programa.

Proeducar-Hezigarri Nafarroa izeneko programa Europako Gizarte Funtsak (EGF) finantzatutako eta Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak garatutako hezkuntza berrikuntzako programa bat da.

Helburu orokorra eskola porrota desagerraraztea eta garaia baino lehen eskola utz ez dadin lortzea eta ikasle guztien hezkuntza-inklusioa eta eskola-arrakasta sustatzea da, hobetzeko proiektu bat ezarriz eta gauzatuz.

Hori guztia lortzeko, Proeducar-Hezigarri Nafarroa programak ikastetxeei eraldaketa globaleko proiektu batean parte hartzea proposatzen die kontratu baten bidez. Kontratuak hiru ikasturteko iraupena du eta ikastetxearen eta Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren artekoa da. Bertan, ikastetxe bakoitzeko lanerako eta eraldaketarako ibilbide bat erabakiko da, kontuan hartuz ingurua, hasiera puntua eta lortu nahi diren helburuak.

Programako ikastetxeak lan sareetan antolatuta daude eta hilean behin biltzen dira, asteartez. Programaren koordinatzailea bilera horietara joanen da eskola orduetan, ahal bada zuzendaritza taldeko kide batekin. Komeni da koordinatzailea KPBko kidea izatea.

Informazio gehiago, programaren webgunean: https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/eu/

3.2. Berdintasuna eta hezkidetza: Hezkidetza plana.

Arauetan ezarri da ikastetxeek badutela erantzukizuna emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan. Heziketa plana, hain zuzen, arauzko eskakizun horiei erantzun bat ematera dator.

Plan hau ikastetxeen eraldaketa globalerako gako-elementu bat da, ikastetxeak hezkidetzako ikastetxe bihurtzea bilatzen duena. Irakasteko gaitasunak hobetu nahi ditu, ikasleei “Berdintasunean bizitzen ikasteko” gaitasuna garatzen laguntzeko.

Helburuek hartzen dituzte, batetik, ikasgela, eta bestetik, ikastetxea egituratzen duten elementuak. Planaren helburuek hezkidetzako ikuspegiaren alde egitea erraztu behar dute, hala curriculumaren edukietan eta beste alderdi batzuetan, nola ikastetxea osatzen duten beste elementu batzuetan, zeinek berdintasunean bizitzen ikasteko hezten baitute eta hartarako kultura sortu.

Ikastetxearen kudeaketa eta curriculuma hezkidetzaren aldetik aldatzeak faboratzen du ikasleek gara ditzaten berdintasunean bizitzeko aukera ematen dieten gaitasunak, eta jokabide eta eredu berriak ikusgai jarriko dira, indarkeriarik gabeko kultura berdinzalea sortzen laguntzeko; hala, ikasleek erantzun argi eta irmoa ematen ahalko dute diskriminazioaren, indarkeriaren eta genero desberdinkerien aurrean.

3.3. Bizikidetza: “Laguntza” programa.

Hezkuntza Departamentuak, “Laguntza” programaren eta ikastetxeen eskura jartzen diren beste baliabide batzuen bidez, bizikidetza planak egiteko orientazioa, prestakuntza eta aholkularitza emanen du.

Laguntza programak heziketa emozionalean irakasleek mailaz mailako trebakuntza jasotzea, gatazkak ebaztea eta eskola bitartekaritza egitea erraztuko du, modu horretan, indarkeria edo ezinegonezko egoeretan goiz eta kalitatearekin esku-hartzea sustatzeko.

Ikastetxe bakoitzeko bizikidetza planean curriculum eta antolaketa neurriak jasoko dira, bizikidetza, tratu ona eta eskolako giroa hobetzeko. Nabarmendu eginen da zein garrantzitsua den hezkuntza komunitate osoa inplikatzea arlo horretan prebentzio lana egin eta tratu onak eta hezkuntza emozionala ikasteko, gatazkak konpontzeko, emozioen aldetik seguruak eta osasungarriak diren inguruneak sortzeko eta eskola jazarpena eta indarkeria modu guztiak desagerrarazteko konpromisoaren ikuspegitik.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoak izanen du hezkuntza komunitatearen prestakuntzaren eta aholkularitzaren ardura. Prestakuntzarako ekintza hori Aholkularitza Bulegoak antolatuko du, eta helburuetako bat irakasleek eskolako bizikidetzaren inguruan prestakuntza jasotzea da.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoaren webguneak zenbait baliabide, eredu, protokolo eta iradokizun jartzen ditu ikastetxeen eskura beren jarduketa plana zehazten laguntzeko eta berariazko erantzuna bideratzeko zenbait kasuren aurrean (suizidioak, dolua, ziberbizikidetza eta abar). Ikastetxe guztietan, bizikidetza plana eta haren urteko zehaztapena eguneratu beharko dira, eta egokituko dira orri honetan bildu den bizikidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruzko indarreko araudira.

2021-2022 ikasturtean, bizikidetzaren arloko proiektu pilotua garatuko da, heziketa emozionalaren ikuspegitik abiatuta, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan.

4. Ebaluazio diagnostikoak.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzari lotuta dago, eta funtsezko laguntza eta baliabidea da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan aurrera eramaten diren hezkuntza jarduketen ondorioak hobeki ezagutzeko. Alde horretatik, hobekuntza ildoak ezartzeko orduan, ikasleen barneko emaitzak (behar diren neurriak hartzeko informazio eta hausnarketa iturri izan beharko direnak) eta hurrengo puntuetan zehaztuko diren ebaluazioen emaitzak hartuko dira kontuan.

4.1. Ebaluazio diagnostikoa DBHko 2. mailan.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 2. mailan diagnostiko helburua duen ebaluazio bat garatzea ezarri du.

Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoa eginen diete Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren ikasturteko ikasle guztiei. Gaitasunak ebaluatzeko probak eginen dira kanpoan, eta ikastetxeetan aplikatu eta zuzenduko dira. Ebaluazio Atalak koordinatuko du ebaluazio hori.

Ikastetxeko zuzendaritza plangintzan arituko da eta behar diren neurriak hartuko ditu, bai proben aplikazioan bai zuzenketan, datu grabaketan eta txostengintzan parte hartu behar duten irakasleek zeregin horiek beren lan ordutegian bete ahal izan ditzaten.

Ebaluazio horrek ikastetxeentzat prestakuntza eta orientazio izaera duela kontuan hartuta, proben eta emaitzen azterketaren erantzukizuna irakasle guztiena da. Azterketa horretatik informazio garrantzitsua aterako da hezkuntza arretan detektatutako premietara egokitzeko.

Ahal bada, probak apirilean eginen dira eta behar bezain goiz jakinen da zer egunetan zehazki. Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

Ebaluazio diagnostikoan lortutako emaitzak ikastetxeen eskura jarriko dira, Educan, bi informazio iturriren bitartez:

1. Emaitzen urteko txostena: txosten horri esker, ikastetxeak aztertu ahal izanen du zer puntuazio lortu duen gaitasun bakoitzean eta zein izan den item bakoitzaren erantzun zuzenen ehunekoa.

2. Azken ikasturteetako emaitzen bilakaerari buruzko txostena: grafiko horiei esker ikastetxeak ikusi ahal izanen du zein izan den gaitasun bakoitzaren emaitzen joera azken urteotan.

Ikasturtea bukatu aurretik, behar bezalako aurrerapenaz, zuzendaritza taldeak iturri horietatik bildutako informazioa transmitituko du koordinazio pedagogikorako batzordearen bileran; horrela, gerora, saileko edo departamentuko buruek ikastetxeko emaitzen berri emanen diete irakasleei.

Gaitasunak hobetzea ez da DBHko 2. mailako ikasleak zuzenean prestatzen dituzten irakasleena soilik, guztiena baizik. Horregatik, sail edo arlo guztiek aztertuko dituzte emaitzak, eta egoki irizten dizkioten hobekuntza proposamenak bilduko. Azterketa hori egiten laguntzeko, item bakoitzeko prozesuen informazioa emanen da bai zuzenketa koadernoetan bai eta berariaz horretarako prestatutako eranskinetan ere.

Hautemandako hobekuntza eremuak zein diren adieraziko da bai ikastetxearen bi urteko hobekuntza planean bai eta sailetako edo arloetako urteko lan planetan ere.

Eskola Kontseiluari emanen zaio horren guztiaren eta hartutako neurrien berri.

Ikastetxeek erabakiko dute noiz eta nola helarazi ikasleen txosten indibiduala familiei ikasturtea amaitu baino lehen. Gomendagarria da hori tutoretzaren testuinguruan egitea.

4.2. Ebaluazio diagnostikoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza bukatzean.

Irailaren 29ko 31/2020 Errege Lege-dekretuaren 7. artikuluak bertan bera uzten du, denbora mugagabez, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa, zeina jasota baitago bai maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 29. artikuluan bai eta abenduaren 9ko 5/2016 Errege Lege-dekretuaren 2. artikuluan ere. Azken errege lege-dekretu horren bidez presako neurri batzuk ezarri ziren zabaltzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoa, hezkuntzaren kalitatea hobetzekoa, ezartzeko egutegia.

5. Eskola liburutegia eta AbiesWeb programa.

Ikastetxeek eskatuz gero, eskura dute AbiesWeb programa, eskolako liburutegien kudeaketa informatizatua egiteko. Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak instalatu eta martxan jarriko du. AbiesWeb erabiltzeko oinarrizko ikastaro bat antolatuko da, eta ikastetxeak programaren arduradun izateko aukeratzen dituen pertsonak joaten ahalko dira.

Era berean, informazio saioak antolatuko dira “Odisea” (eskolako liburutegi digitala) plataformaren aukera pedagogikoei buruz.

Eskolako liburutegiaren kudeaketaren arduradunei beste ordu 1 edo beste 2 ordu esleitu ahal izanen zaizkie kudeaketa informatikoa egiteko eta eskolako liburutegia garatzeko, betiere, ikastetxeko ordutegia kontuan hartuta.

Eskolako liburutegiko arduradunen eginkizuna izanen da honako zeregin hauek egitea:

a) Funts bibliografikoak eta bestelako materialak automatizatzea eta antolatzea.

b) Mailegu sistema antolatzea.

c) Irakurketaren sustapenari eta irakurzaletasuna bultzatzeko ikastetxeko planari lotutako ekintzen sustapena.

d) Liburutegiaren aldetik laguntza ematea ikastetxean antolatzen diren programak eta proiektuak egiteko orduan.

e) Liburutegiko ordutegia antolatzea bai eskola-orduetan bai eskolaz kanpokoetan.

f) Ikasleen eta irakasleen artean sustatzea formatu digitaleko irakurketa eta ulermenaren hobekuntza, “Odisea” eskolako liburutegi digitalaren bitartez.

6. Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

Ikastetxeko hizkuntza proiektuaren prestaketa arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduan ezarritakoari jarraikiz, ikastetxeko hizkuntza proiektua idazten bukatu ez duten ikastetxeek dokumentua prestatzen jarraituko dute hizkuntza batzordearen bitartez, eta, hala, 2020-2021 ikasturtearen amaierarako definituta edukiko dituzte ikastetxeko hizkuntza helburuak eta planteamendua. Ikasturte bukaerako memorian dokumentua zein fasetan dagoen adieraziko da. Ikastetxeek ez badute hizkuntza proiektua egin, 2020-2021 ikasturtean zehar ikastetxeko egoera linguistikoaren diagnostiko bat egin beharko dute ikastetxeko hizkuntza batzordearen bidez. Diagnostiko horretan, curriculumeko hizkuntzen nahiz hezkuntza komunitateko kideek dituzten beste hizkuntzen erabilera eta presentzia aztertuko da eta adostasunez lortu beharreko hizkuntza helburuak ezarriko dira. Diagnostikoaren eta helburuak ezartzeko prozesuaren emaitzak ikasturte bukaerako memorian jasoko dira.

Ikastetxeek Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuaren laguntza izanen dute. Era berean, honako esteka honetan orientazio gida bat izanen dute eskura: https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/plcihp

Curriculumeko hizkuntzei dagokienez, ikastetxeek Educa kudeaketa sisteman honako hauek zehaztu beharko dituzte:

a) Maila bakoitzean irakasgai bakoitza zein hizkuntzatan ematen den (Ikastetxea menua> Ikasketa plana> Irakasgaiaren hizkuntza).

b) Ikastetxeko hizkuntza proiektua koordinatzeaz arduratzen den pertsona (Langileak menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

c) Atzerriko hizkuntzak ikasteko programa koordinatzeaz arduratzen den pertsona: Bigarren Hezkuntzan atzerriko hizkuntzak ikasteko programa (Langileak menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

7. Atzerriko hizkuntzak ikasteko programak.

Otsailaren 24ko 8/2019 Ebazpenean xedatutakoa betez (ebazpen horren bidez ezarri ziren atzerriko hizkuntzetako programak Bigarren Hezkuntzan garatzeko oinarriak), Lehen Hezkuntzako etapa amaitzean ikasleentzako aholku orientatzaile bat emanen da, hizkuntza gaitasunari buruzkoa; zehazki, aholkuak emanen dira DBHn atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen egokitasunari buruz. Bigarren Hezkuntzako ikastetxeek Educan kontsultatu ahal izanen dute, aurreinskripzio epea hasi ondoren, zer txosten egin dituzten, horretarako berariaz, atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak dituzten Lehen Hezkuntzako ikastetxeek. Txosten horiek, ez beste baliabiderik, balio izanen dute egiaztatzeko zein den Lehen Hezkuntzan atzerriko hizkuntzetan ikasteko programak egin dituzten ikasleen hizkuntza-gaitasun maila.

II

Antolaketaren gaineko alderdiak

1. LOMLOE legea ezartzeko egutegia.

Abenduaren 29ko 3/2020 Lege Organikoak Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren alderdi batzuk aldatu zituen. 3/2020 Lege Organiko horren azken xedapenetako bosgarrenean jasotzen da hura ezartzeko egutegia, zeina gauzatuko baita behean adierazten den bezala.

2022-2023 ikasturtean eta 2023-2024 ikasturtean, irakaskuntza hauen curriculumean, antolaketan eta helburuetan sartutako aldaketak jarriko dira indarrean:

2022-23 ikasturtea:

–Lehen Hezkuntza: aldaketa horiek maila bakoitietan aplikatuko dira (1., 3. eta 5. mailak).

–Bigarren Hezkuntza: aldaketa horiek maila bakoitietan aplikatuko dira (1. eta 3. mailak).

–Batxilergoa: aldaketa horiek 1. mailan aplikatuko dira.

–Oinarrizko mailako heziketa zikloak: aldaketa horiek 1. zikloan aplikatuko dira. 2022-2023 ikasturtean, Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetan dauden nahitaezko moduluen eskaintza desagertuko da.

2023-24 ikasturtea:

–Lehen Hezkuntza: aldaketa horiek maila bikoitietan aplikatuko dira (2., 4. eta 6. mailak).

–Bigarren Hezkuntza: aldaketa horiek maila bikoitietan aplikatuko dira (2. eta 4. mailak).

–Batxilergoa: aldaketa horiek 2. mailan aplikatuko dira.

–Oinarrizko mailako heziketa zikloak: aldaketa horiek 2. zikloan aplikatuko dira. 2023-24 ikasturtean, Hasierako Lanbide Kualifikazioko Programetan dauden borondatezko moduluen eskaintza desagertuko da.

2021-2022 ikasturtearen hasieran, honako hauei buruzko aldaketak ezarriko dira:

–Hezkuntza etapen ebaluazioa eta horietan gora egiteko baldintzak.

–Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako, oinarrizko mailako heziketa zikloetako eta Batxilergoko tituluak lortzeko baldintzak.

–Musikako eta dantzako lanbide irakaskuntzetako tituluak lortzea.

–Irakaskuntza bakoitzean sartzeko baldintzak.

Hezkuntza Departamentuak araudi berariazko bat edota jarraibideak prestatuko ditu lau puntu horiek garatzeko.

2. Programazioen berrikuspena eta eguneratzea.

2021-2022 ikasturtean zehar, ikastetxeek egokitu beharko dituzte ukitutako irakaskuntzen arlo eta irakasgaien programazio didaktikoak, aurreko puntuan adierazitako ezarpen egutegiaren arabera, Hezkuntza Departamentuak emandako jarraibideekin bat.

3. Lanaldia.

225/1998 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldi bera izanen dute, beren eginkizunetara egokitua.

Irailaren 14ko 86/2018 Foru Aginduaren bidez argitaratutako Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenaren ondorioz, foru agindu horretan jasota dagoen zuzeneko irakaslaneko orduen murrizketa honela erabiliko da: ordu bat ikastetxea koordinatzeko zereginetarako eta plangintza instituzionalerako agiriak egiteko, eta beste ordu bat ikastetxea sartuta dagoen proiektu, programa edo planetan lan egiteko eta aipatu foru aginduan ezarritako zereginetarako.

Horretarako, zuzendaritza taldea arduratuko da lan plana ezartzeaz eta betetzen dela bermatzeaz. Lan plan hori nahitaezkoa izanen da, eta irakasleen gainerako aukera guztien aurretik lehenetsiko da. Planak “edukiak” eta “egikaritzeko egutegia” izeneko atalak izanen ditu, eta azken horren barrenean, bileren denbora-plangintza zehaztuko da.

Horretarako, ikastetxeko zuzendaritza taldeak lanerako plan horretarako orduak definituko ditu, eta horiek ikasleen ordutegiarekin bat ez datorren ordutegian antolatu ahal izanen dira.

Jarraian agertzen den taulan lanaldi osoko irakasleen lanaldiaren laburpena azaltzen da.

IRAKASLEEN LANALDIAREN LABURPEN TAULA (lanaldi osoa): BIGARREN HEZKUNTZA

URTEKO LANALDIA

1592 ordu

IKASTETXEAN BERTAN EMAN BEHARREKO ORDUAK, ASTEAN 30

18 ordu

a) ZUZENEKO IRAKASKUNTZA

+

b) ESKOLA-ORDU GISA KONTATZEN DIREN ORDUAK

(Zuzeneko irakaslaneko orduak murriztean gelditzen diren orduak)

Ikasleei eskola edo irakaskuntza emateko.

225/1998 Foru Dekretuaren 22. artikuluan zehaztutako lanetarako.

2 ordu

ESKOLA-ORDU GISA KONTATZEN DIREN ORDUAK

(Ordutegia berreskuratzea. 2018ko hitzarmena)

Ebazpen honetako “Lanaldia” atalean zehaztutako lanetarako.

5 ordu

ASTEAN ZENBATU BEHARREKO ORDU OSAGARRIAK

–Zaintza orduak

–Departamentua

–Tutoretzak

–Koordinazio bilerak

5 ordu

HILABETEAN ZENBATU BEHARREKO ORDU OSAGARRIAK

–Klaustroa

–Ebaluazioko eta irakasleen taldeko bilerak

–Familiak

–Beste jarduera osagarri eta eskolaz kanpoko batzuk

–Plangintza instituzionaleko tresnak

–Prestakuntzarako 35 ordu

URTEKO LANALDIA OSATU ARTEKO GAINERAKO ORDUAK

Irakaskuntza jarduerak prestatzea eta irakasleen lanbide gaitasunak perfekzionatzea, hautaketa batzorde eta epaimahaietan edo antzeko jardueretan parte hartzeko irakasleek duten betebeharraren kalterik gabe, jarduera horietarako izendatu badituzte.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi jarraitua egin beharko dute irakasleek.

4. Irakasleen ordutegia prestatzea eta onartzea.

Uztailaren 6ko 225/1998 Foru Dekretuak, zeina aldatu baitzuen uztailaren 16ko 60/2014 Foru Dekretuaren bosgarren xedapen gehigarriak, ezartzen du ezen irakasleen ordutegiak ikasketaburuak prestatu behar dituela, ikastetxeko zuzendariak onetsi behar dituela eta Educa kudeaketa programaren bitartez jakinarazi behar direla irailaren 30erako. Horren gaineko erreklamazio guztiak Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak ebatziko ditu, eta, horretarako, hamabost eguneko epea izanen du.

Ordutegiak prestatzeko, hauek guztiak izanen dira eskura: dokumentazio lagungarria, kontratuen ordukako taula eta irakasleen ordutegiaren kontzeptuak. Horiek guztiak eskola kudeaketako Educa sisteman egonen dira eskuragarri.

5. Zuzendaritza-taldeen koordinazioa.

Ikastetxeen arteko koordinazioa handitzeko eta prestakuntza programetan parte hartzea areagotzeko, zuzendariak, ikastetxeko aukeren arabera, astearte goizak eskola-ordurik gabe izan ditzake, zeregin horiek gauzatzeko.

6. Irakasleak lanera ez agertzea.

Aldi baterako ezintasun batengatik irakaslea lanera joaten ez denean, ikastetxeko zuzendaritzak egin behar duen kontrolean Hezkuntza Departamentuko webgunean ezarritakoari jarraituko zaio:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/incapacidad-temporal

Aldi baterako ezintasuneko egoeran dauden langileek bajaren frogagiria aurkeztu behar dute gehienez ere 3 eguneko epean lanera huts egindako lehen egunetik zenbatzen hasita. Baja luzatzeko agiriak zehaztutako maiztasunarekin aurkeztuko dira, Gizarte Segurantzaren barnean daudenen kasuan; eta Mufaceren barnean daudenetan, hamabostean edo hilean behin aurkeztuko dira, medikuak hala adieraziz gero. Alta agiri medikorik egonez gero, igortzen denetik gehienez ere 24 orduko epean jakinaraziko da.

Hezkuntza Departamentura jatorrizko parteak bidaltzeko, ohiko posta zerbitzua erabili ahal izanen da edo aurrez aurre aurkeztu ahal izanen dira, Nafarroako Gobernuko Erregistro Ofizialetako bulegoetan edo Erregistro Orokor Elektronikoan.

Nominetan ondorioak dituzten ordezkapenen, kotizazioen eta gainerako elementuen epeak betetzeko, komunikaziorako bitarteko onena Erregistro Orokor Elektronikoa da, posible den guztietan, betiere.

Agiriak bidaltzearen gaineko gorabeheren berri emateko, aukera osagarri gisa, mezu elektroniko bat bidaltzeko aukera egonen da, helbide honetara: bajaseducacion@navarra.es.

Era berean, lantokian kopia bat aurkeztu edo bidali beharko da ahalik eta azkarren, bertan zehaztasunez jakin dezaten langilea zein egunetan faltako den, bajaren garapena edota bukaera, eta, halaber, ordezkapena eskatu ahal izateko. Ikastetxeekin komunikatzeko bitartekoak bertan zehaztuko dira, zuzendaritza talde bakoitzak zehazten duen funtzionamenduaren arabera.

Alta agiriari dagokionez, horren berri emateko epea betetzen ez bada eta hutsegiteen ziurtagiria aurkezten ez bada irakaslea ikastetxera itzultzen den egunetik hasita 2 egun naturaleko epean, zuzendaritzak horren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, indarreko araudian ezarri bezala jokatzeko. Irakasleari ere jakinaraziko zaio idatziz.

Garrantzitsua da adieraztea, gaixotasunengatiko baja egoerak kontrolatzeaz eta jakinarazteaz gain, erditze lizentzia edo ama ez den gurasoarentzako lizentzia izapidetzeko jakinarazpena gehienez ere hiru eguneko epean egin behar dela, ezarritako prozeduraren arabera.

7. Zaintzak.

Zaintzako irakaslearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak huts egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik libre gelditzen diren ikasleei arreta ematea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea, eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera zaintzea. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren zaintza orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketaburua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren zaintza orduetan, irakasleak eskoletara, zaintza-txandetara, liburutegira edo bestelako jardueretara joaten diren edo ez eta atzeratzen diren jakinaraztea ikasketaburuari, idatziz.

e) Zuzendariak bere eskumeneko esparruan agintzen dion beste edozein eginkizun.

Zuzendaritzak baimena eman dezake irakasleren baten zaintza orduak berariazko beste jarduera batzuekin trukatzeko, baldin eta zaintza ordu guztiak beteta badaude.

Educa aplikazioak modulu berri bat du irakasleen guardia-orduak kudeatzeko, eta hura erabiltzea gomendatzen dugu. Ikasgelako koadernoaren agendarekin lotuta dago, egin beharreko jarduerak jakinaraztea errazten du, zaintzako irakasleak izendatzeko aukera ematen dio zuzendaritza taldeari eta prozesuaren estatistika bat eskaintzen du.

8. Irakasle ibiltarien dietak.

Oinarrizko ikastetxeetako zuzendaritzek Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari jakinaraziko diote, epe barruan jakinarazi ere, zer joan-etorri egiten dituzten beren irakasle ibiltariek (irakasleek, orientatzaileek eta logopedek) ikastetxekoaz bestelako udalerrietara.

Egoera orria edo fitxa urriaren 31 baino lehen igorriko da, oinarrizko ikastetxeko zuzendariak eta irakasle ibiltariak beteta.

Gainerako joan-etorriak kudeatuko dira bileretarako deia egiten duen zerbitzuaren bitartez, zer joan-etorri eragiten dituzten kontuan hartuta.

Irakasle ibiltarien berri emateko dokumentazioa, jarraibideak eta joan-etorrien hileroko eskabidea eta fitxa eskola kudeaketako Educa sisteman egonen dira eskuragarri.

9. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

9.1. Gaitasun digitala eta hezkuntzako teknologia.

2020-2021 ikasturtean, Chrome gailuez zuzkitu dira bai DBHko ikasle guztiak, 1. mailakoetatik 4. mailakoak arte, baita Batxilergokoak ere, 1:1 ereduari jarraituz (ikasle bat, gailu bat).

2021eko irailean, ikastetxe bakoitzaren matrikula berrikusiko da Educan, eta, beharra badute, gailuak zuzkituko. Ikasturtean barrena hainbatetan berrikusten da gailuen beharra. Baldin ikasturtean barrena ikasle berriak sartzen badira, ikastetxeak ikastetxearen beraren gordailutik hartutako gailu berriak emanen dizkie ikasle horiei. Gerora, berrikusketa egiten den unean, Hezkuntza Departamentuak zuzkituko ditu, hala badagokio.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan, ikastetxeak DBHko 1. mailako ikasleak hornituko ditu aurreko ikasturtean DBHko 4. maila edo Batxilergoko 2. maila bukatu zuten ikasleek utzitako chromebookez.

Ikasturtea amaitu aurretik, ikastetxean eskolatzea bukatzen duten maila horietako taldeen tutoreek egiaztatuko dute ikasleek itzultzen dituzten gailuak egoera on-onean daudela eta, hala ez bada, konpontzera bidali beharko dituzte, edo berriak ekarri. Informazio guztia:

https://ikasnova.digital/eu/w/chromebooks-de-alumnado-que-termina-bachillerato.

Hezkuntza Departamentuak jarraituko du dagoeneko martxan dauden beste neurri batzuk sustatzen, hala banda zabal ultralasterra hedatzeko plana nola ekipamendua berritzeko eta zuzkitzeko plana.

Ikasturte honetan jarraipena emanen zaio Hezkuntzaren Eraldaketa Digitalerako estrategiari (ikasNOVA), 1:1 ereduaren arabera (ikasle bat, gailu bat). Horretarako, ikastetxeei orduak eman zaizkie ikasNOVAren eta hezkuntza teknologien koordinazioko arduradun lanpostuetan aritzen diren irakasleentzat.

Bi figura horien egitekoa da hezkuntzako teknologiak txertatzea ikastetxeko eta ikasgelako prozesuetan, helburu nagusi izanik, betiere, tresna horiek ikaskuntzaren zerbitzura jartzea.

–Hezkuntza teknologietako koordinatzailea. Haren egiteko nagusia da ikastetxean hezkuntza teknologiak txerta daitezen sustatzea. Ikastetxeko irakasleei zuzendutako prestakuntza jarduerak edota jarduera informatiboak eginen ditu; gailuak eta tresna digitalak erabiltzean suerta daitezkeen zalantzak argituko ditu; zainduko du ekipamendu guztiak behar bezala etiketatuta eta jasota daudela GLPI aplikazioaren inbentarioan, eta ikastetxearen zerbitzu eskaerak iragaziko eta bideratuko ditu.

–IkasNovako arduradunaren funtzioak lotuta daude irakaskuntza eta ikaskuntza prozesuekin, eta aztertuko du nola integratu eta ustiatu daitezkeen hezkuntza teknologiak, gaitasunak garatzeko (gaitasun digitala, besteak beste). Haren eginkizunetako batzuk honako hauek dira: bere ikastetxeko irakasleak trebatzea, baldin ikasNovan eskainitako prestakuntza instituzional baten alde egiten bada; eta klaustroko gainerako kideei transmititzea erreferentziazko irakasleentzako laguntza zentroetako aholkularien bitartez edo ikasNovatik jakinarazi zaion informazioa, berritasunak, baliabideak, erabiltzaileentzako arauak, erregelamenduak eta beste.

Bi figura horiek modu koordinatuan lan egin behar dute, elkarren artean zerikusia duten prozesuak baitaude (hiru metakategoriatan banatu ditugu: kudeaketa, komunikazioa eta didaktika). Hausturak, finantzen kudeaketa, baimenak eta beste kudeaketa batzuk batera landu behar dira.

Bi figura horien eginkizun zehatzak ikasNova atarian argitaratuko dira (https://ikasnova.digital/eu/inicio).

Ikastetxeek ordu esleipena errespetatu beharko dute proposatutako ordutegian (asteazken goizetan 09:00etatik 10:30era) bermatu beharra baitago, beharrezkoa denean, hizpide dugun arduradun horiek parte hartuko dutela, modu presentzialean zein telematikoan eta ordutegi orokorraren barruan, bai prestakuntza jardueretan, bai esperientzia trukeetan, bai eta prozesu komunen jarraipena eta ebaluazioa egiteko jardueretan ere.

Hezkuntza teknologien koordinatzaileak eta ikasNovako arduradunak sustatuko dute ikasleen hezkuntza digital seguru eta errespetuzkorako eskubidea, bat etorriz Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko Lege Organikoaren 83. artikuluan xedatutakoarekin.

9.2. IKT zerbitzuen katalogoa.

Zuzendaritza taldeak edo ikastetxean hezkuntza teknologiak koordinatzeaz arduratzen den pertsonak langile guztiei, irakasleei zein administrazio eta zerbitzuetako langileei, jakinaraziko die zein den IKT zerbitzuen katalogoa, zeinak informazio garrantzitsua baitu ikastetxeetako informatikari eta konektibitateari buruz. Informazioa eskuragarri egonen da eskola kudeaketako Educa sistemaren Aplikazioak izeneko menuan.

9.3. Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ).

Zerbitzu eskari batzuk jakinarazteko eta eskatzeko, Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ) dago.

Ikastetxeko edozein langilek (irakasleek nahiz AZLek) eman dezake IKTen gorabeheren berri; horretarako, ELZra dei egin beharko du (848 42 50 50), arazoa azalduz eta gorabehera duen ekipamendua identifikatuz itsasgarrian duen inbentario zenbakiaren bidez.

Zerbitzu eskariak IKT zerbitzuen katalogoaren bidez eskainitakoak izanen dira, eta, kategorizazioaren arabera, ikastetxeko zenbait langilek eskatu ahal izanen dituzte.

Gorabehera ezin daitekeenean urrutitik konpondu ELZko langileen laguntzarekin, IKT ekipamenduaren mantentze kontratuaren adjudikazioduna den enpresako teknikari bat bidaliko da ikastetxera.

9.4. Inbentarioko online aplikazioa.

https://inventario.educacion.navarra.es/glpi/ inbentarioko online aplikazioan (GLPI), edo horretarako gaitzen den aplikazio baliokidean, ikastetxe bakoitzak bere ekipamendu informatikoen inbentarioa ikusi ahal izanen du, baita horien gorabeherak ere, berriak zein amaitutakoak, eta egokitzat jotzen duen informazioa edo jarraipenak gehitu ahal izanen ditu.

IKT zerbitzuen katalogoan aplikazio hori erabiltzeko gidaliburu erraz bat dago, ikastetxeko kontuarekin eta pasahitzarekin atzitzen dena.

9.5. IKT ekipamenduaren inbentarioa.

Etiketatuta eta inbentariatuta daude ikastetxeetako ekipamendu informatiko guztiak (mahai gaineko ordenagailuak, pantailak, ordenagailu eramangarriak, chromebook gailuak, chromebox gailuak, tabletak, proiektagailuak, arbel digitalak, monitore interaktiboak eta inprimagailuak).

Eranskailuak oso garrantzitsuak dira matxura bat dagoenean ekipamenduak identifikatzeko; hori dela eta, ikastetxeak neurriak hartu beharko ditu ikasleek eranskailurik ken ez dezaten. Eranskailu horiek desagertzen badira, ikastetxeak zenbaki berdineko beste batzuk jarri beharko ditu, edo errotuladore ezabaezin batekin idatzi beharko du ekipamendu zenbakia (zenbaki hori inbentarioaren online aplikazioan bila daiteke).

Ikastetxeko hezkuntza teknologietako koordinatzaileak aldizka berrikusi beharko du online aplikazioaren inbentarioa, bermatuz ez dela falta ekipamendu bat ere eta ez dela agertzen kendutako ekipamendurik.

9.6. IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko kontratua.

Kontratu bat dago ikastetxeetako IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko, eta haren bidez egunean bertan edo hurrengo egunean konpontzen dira gorabeherak edo ordezko ekipamendu bat uzten da ikastetxean, inolako kosturik gabe.

IKT zerbitzuen katalogoan kontratu horren laburpena ikus daiteke.

Barnean hartzen ditu hardwarearen matxurak (piezak edo ekipamendu osoak ordeztea) eta sistema eragilearen arazoak.

Konpondutako edo ordeztutako ekipamendua erabiltzeko prest gelditu behar da; horretarako, baliteke beharrezkoa izatea sistema eragilea berriro instalatzea, inprimagailuak eta arbelak konfiguratzea, antibirusa, inbentario-agentea eta LibreOffice instalatzea eta erabiltzailearen dokumentuak konpondutako ekipamendura pasatzea.

Ez daude estalita erorikoak, nahita egindako kalteak, ekipamendua gaizki erabiltzearen ondoriozko kalteak, lapurretak, gainkarga elektrikoak, eta abar. Kasu horietako gehienak Nafarroako Gobernuak kontratatutako aseguru batek estaltzen ditu eta Ondareak kudeatzen du aseguru hori. Ikastetxeak eman behar du ezbeharraren berri (informazio gehiago hemen: 848 42 32 37).

Informazio horretan guztian aldaketak izan daitezke, aurreikusita baitago laguntza kontratu berri baten lizitazioa egitea eta hura indarrean izatea 2021-2022 ikasturtean. Hori dela eta, gomendatzen da informazio hori zerbitzuen katalogoan kontsultatzea, hor adieraziko baita, azken berriak jasota, zein den kontratu berriaren irismena.

9.7. Ekipamendua erostea. IKT zerbitzuen kontratuak, lizentzia digitalenak eta bestelako IKT hornidurenak.

Hauxe dago jasota unibertsitatekoaz kanpoko ikastetxe publikoetako zuzendaritza taldeei IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT horniduren kontratuak egiteko eskumena eskuordetzen dien ebazpenean:

“Unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako zuzendariek kontratatu ahal izanen dituzte ikastetxearen IKT zerbitzuak, lizentzia digitalak eta IKT hornidurak, irakaslanerako beharrezkoak direnak, baldin eta kontratuaren zenbatekoak 5.000 euro (BEZa kanpo) gainditzen ez baditu, gastua zentralizatuta badago edo hornidurak eta zerbitzuak arautzeko esparru akordioa badago.

Eskaintzen diren zerbitzuak hobetze aldera, bai eta ikastetxeetako ekipamendu informatikoaren eta sareen kudeaketa eta mantentzea hobetzeko eta ikastetxeen premiak hobeki ezagutzearren, IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT ekipamenduen horniduraren kontratuek (esate baterako, ekipamendu informatikoa, mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, monitore interaktiboak, Chromebook eta Chrometab izenekoak, tabletak, inprimagailuak, proiektagailuak eta antzeko ekipamendu guztiak) izan beharko dute Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuaren oniritzi teknikoa, diru kopurua edozein delarik ere”.

Esparru-akordio bat dago, eta horren arabera hornitzaile batzuk homologatu dira, eta ikastetxeetarako egokienak diren ekipamendu informatikoak aukeratu (mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, proiektagailuak, monitore interaktiboak, arbel digitalak, chromebook gailuak, pantailak, inprimagailuak, etab.).

Ofizioz baimenduko dira esparru akordio honetan sartutako 5.000 euro arteko ekipamendu-erosketak (BEZa kanpo). Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atala jakinaren gainean jarri beharko da.

IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude ekipamenduen nahiz hornitzaileen zerrendak, dagozkien eskaera-txantiloiekin, baita ikastetxeek ekipamendua erosteko argibideak ere.

Ikastetxeak ezin izanen du onartu dohaintzan emandako edo bigarren eskuko ekipamendurik, arazoak sortzen baitituzte mantentze-lanetan eta segurtasunean, Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak baimendutako salbuespenak izan ezik.

Ekipamendu berriak dohaintzan emateko, Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuarekin kontaktatuko da, dohaintzaren tramitazioa bideratzeko, egoki denean, Nafarroako Gobernuko Ondarearen Zerbitzuarekin.

9.8. Softwarea.

IKT zerbitzuen katalogoan hainbat sistema eragileren irudiak daude, ikastetxeek modu errazean klona ditzaten ordenagailuetan. Irudietan badaude aldez aurretik instalatutako hainbat aplikazio, bai eta zenbait soluzio ere, ELZk horiek kudea ditzan.

Hezkuntza teknologien koordinatzaileak hainbat eginkizun gauza ditzake (horien artean aplikazioak instalatzea) Hezkuntza Departamentuak prestatutako W10 sistema eragilea duten ekipamenduetan (mahaigainean ageri da, Nafarroako Gobernuaren ikurrarekin). “Panel nagusia” izeneko aplikaziotik gauza ditzake, zeina ekipamenduen mahaigainetan baitago.

Baldin ekipamendu askotan jarduketak gauzatu behar badira, laguntza eskatzen ahalko zaio ELZri, zerbitzu eskaera eginda.

ELZk urrutitik kudea ditzake Hezkuntza Departamentuaren W10 sistema eragilea duten ordenagailu guztiak. Ikastetxeak nahi izanez gero, sistema eragilea urrutitik instalatzeko eskatzen ahal dio ELZri, edo eskatzen ahal du askotariko aplikazio informatikoak instalatzeko, Windows 10 duten ordenagailuetan. Hemen dago softwarea instala dezaten eskatzeko informazio guztia: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/serviciostic/solicitud-de-instalacion-de-aplicaciones.

Gogorarazten da ezen ikastetxeek obligazioa dutela ekipamenduetan erabiltzen duten eta haietan instalatuta dagoen softwarea legezkoa dela ziurtatzeko.

LOEren 132.d artikuluaren arabera, betebehar hori zuzendariari dagokio, araudiak esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak software librea erabiltzea gomendatzen du, baldin eta posible bada eta beharrei erantzuten badie.

Ikastetxe batek software jabeduna erabiltzen badu ekipamenduren batean, dagokion lizentzia eta hori egiaztatzen duten agiriak izan beharko ditu.

9.9. Hezkuntza teknologien koordinatzaileen eta IkasNovako arduradunen prestakuntza.

Ikasturte bakoitzaren hasieran, lehenengo aldiz hezkuntza teknologien koordinatzaile lanpostuan arituko diren irakasleek, hau da, hezkuntza teknologien arduradunek eta, 2021-2022 ikasturtean, hezkuntzaren eraldaketa digitalerako arduradun lanpostuan arituko diren irakasleek, prestakuntza egin beharko dute, nahitaez, berdin modu presentzialean edo telematika bidez izan, horretarako gordetako ordutegian (asteazkenetan 09:00etatik 10:30era arte). Prestakuntza saio horietan azalduko zaie, beste eduki batzuen artean, zein den haien egitekoa, zer tresna dauden, nola jokatu beharra dagoen eta Hezkuntza Departamentuko zer baliabide jarri diren ikastetxeen eskura.

Orobat, prestakuntza horretan parte hartu ahal izanen dute, hala nahi badute, aurreko ikasturteetan lanpostu horietan aritu eta, dagoeneko, eginkizun horiek betetzen zituzten pertsonek.

Prestakuntza horretarako deialdia irakasleei laguntzeko zentroen bidez eginen da.

9.10. Ikastetxeko prozesuetan datu pertsonalak babestea.

Hezkuntza Teknologietako koordinatzaileak DBEDBLO (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) bete dadin ere sustatuko du, ikastetxeko prozesuetan datu pertsonalak babesteari dagokionez.

Hezkuntza Departamentuan orrialde bat dago datu pertsonalak babesteari buruzko informazio espezifikoarekin, eta informazio hori zuzendaritza taldeek jakin behar dute, ikastetxeetako prozeduretan datu pertsonalak tratatzeko arduradunak baitira, eta, horrez gain, datu pertsonalak kudeatu behar dituzten ikastetxeko langileen artean ere hedatu behar da:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/informacion-sobre-proteccion-de-datos

Orrialde horretan honako atal hauek daude:

1. Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa: atal honetan Hezkuntza Departamentuak tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzko araudiak eskatzen duen informazio guztia dago jasota.

2. Tratamendu jardueren erregistroa: atal honetan tratamenduko jardueren erregistro bat zer den azaltzen da eta Hezkuntza Departamentuak sortu eta argitaratutakoarekin lotzen da.

3. Ohiko galderak. Ohiko galderak: atal honetan azaltzen dira ikastetxeetan datu pertsonalak jasotzeari eta tratatzeari buruz egin ohi diren galderak.

4. Intereseko agiriak: atal honetan datuen babesarekin lotutako ereduak eta intereseko agiriak deskargatu daitezke, bereziki hezkuntzaren alorrekoak.

Horrez gain, irakasleak prestatzeko planaren baitan, online ikastaro bat eskainiko da, “Nafarroako Administrazio Publikoetarako datuak babesteari buruzko oinarrizko ikastaroa” izenekoa, zeinetan irakasle guztiek parte hartu ahal izanen duten. Prestakuntza hori sartuko da, era berean, zuzendaritza taldeen akreditaziorako ikastaroan.

9.11. Ikastetxeen webguneak.

2021-2022 ikasturtetik aurrera, kode irekiko edukien kudeatzaile berri bat jarriko da ikastetxe guztien eskura, web argitalpenetarako. Webgune berri bat sortzea eskatzen ahalko da orri honen bitartez:

https://ikasNova.digital/group/guest/solicitud-sitio-web-de-centro-con-liferay

Webgune berriak sortzeko, txantiloi korporatibo bat erabiliko da, eta ikastetxe bakoitzak nahi bezala pertsonalizatu ahal izanen du.

Egun, tresna bat garatzen ari da, lagungarria izanen dena aldez aurretik existitzen diren webguneen migrazioa egiteko plataforma berri honetara. Izanen dira egun duten webguneari eutsiko dioten ikastetxeak. Ikastetxe horiei laguntza emanen zaie aurrerantzean ere, webgunearen segurtasuna eta erabilgarritasuna bermatzeko. Mantentze-lan zuzentzailea eginen da; ez da eginen mantentze-lan ebolutiborik, eta ez da emanen arreta pertsonalizaturik.

10. Nahitaezko prestakuntza.

Etengabeko prestakuntza irakasleen eskubide eta betebehar bat da, baita Hezkuntza Departamentuaren eta ikastetxeen ardura bat ere; izan ere, azken finean, irakasleen lanbidea garatuz Nafarroako hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzea baita helburua.

Ildo horretan, ikastetxeek prestakuntza instituzionalaren programa bat ezarriko dute. Nahitaezko prestakuntza horrek 35 ordu iraunen du.

Ikastetxearen prestakuntza plana zuzendaritza taldeak finkatu eta antolatuko du. Planifikatzen diren prestakuntza ekintzak klaustro osoari edo irakasle talde jakin bati zuzendu ahal izanen zaizkio.

Prestakuntza hori lehentasunezkoa izanen da, eta irakasle guztiek nahitaez egin beharko dute. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du irakasle guztiek egiten dutela.

2021-2022 ikasturtean, LOMLOE legea onartu denez, Hezkuntza Departamentuak prestakuntza ekintzen plan bat ezarriko du, 10 ordukoa, lege horren hasierako ezagutza garatzeko. Prestakuntza ekintza horiek prestakuntza instituzional gisa hartuko dira, eta, beraz, irakasle guztiek egin beharko dituzte nahitaez.

Goian azaldutako prestakuntza hori lehentasunezkoa dela deusetan galarazi gabe, prestakuntza instituzionaltzat hartuko da, orobat, ikastetxeak, zuzendaritza taldeak gidaturik, beste proiektu estrategiko, plan eta lehentasunezko lerroetan parte hartzea Hezkuntza Departamentuak proposaturik, bai eta ikastetxeetako klaustroen eta irakasle taldeen lanaren ondoriozko prestakuntza beharrei erantzuteko jarduerak ere.

Prestakuntza instituzionala gehitu ahal izanen da ikastetxeak edo, hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak ezarritako beharrak eraginkortasunez betetzeko. Kasu horretan, irakasleen parte-hartzea borondatezkoa izanen da.

Ikasturte berean beste ikastetxe batean lanean hasten diren irakasleek ikastetxe berriko zuzendaritzan dagokien egiaztapena aurkeztu beharko dute, aurreko ikastetxean egindako prestakuntza mota eta ordu kopurua adieraziz.

Prestakuntza instituzionalerako 35 orduez gain, irakasleek, borondatez, banakako prestakuntzarako eskubidea baliatzen jarraitu ahal izanen dute.

Ikastetxe bakoitza Irakasleen Laguntza Zentro (ILZ) bati atxikita dago, eta erreferentziazko aholkulari bat du, hautemandako prestakuntza-premien arabera ikastetxearen prestakuntza plana egiten lagun dezakeena. Ikastetxe bakoitzak prestakuntzaren arduradun bat izendatuko du, ikastetxearen eta ILZko aholkulariaren arteko bitarteko gisa arituko dena. Ez bada inor izendatzen, ikasketaburuak bere gain hartuko du zeregin hori.

2021-2022 ikasturtean, gaitasun digitala (laborategiak) garatzeko antolatzen diren prestakuntza jarduerak berriz eskuragarri egonen dira berritik sartzen diren irakasleentzat, ikasturte honetan bukatu ez dituzten pertsonentzat eta ikastetxeentzat.

11. Departamentuko burutza.

Departamentu bakoitzeko buruak Erregelamendu Organikoan eta 258/1998 Foru Aginduan aipatzen diren eginkizunak bere gain hartuko ditu, eta departamentuko urteko lan plana gidatu eta garatzeaz arduratuko da; plan horretan zuzeneko eta zeharkako eragina duten hobekuntza arloen gaineko jarduketak sartuko dira.

12. Salbuespenak eta egokitzapenak Gorputz Hezkuntzan.

Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 1eko 123/2009 Foru Aginduaren bidez, Gorputz Hezkuntzatik salbuesteko aukera dago, bai DBHn bai Batxilergoan, goi mailako edo goi errendimenduko kirolariak direla frogatzen duten ikasleak.

Halaber, irakasgai hori salbuesteko aukera dago Batxilergoan 25 urtetik gorako ikasleen kasuan, edo matrikula egiten den urtean 25 urte bete dituzten ikasleen kasuan.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, errendimenduko kirolari direla frogatzen dutenek tratamendu berezia izaten ahal dute Gorputz Hezkuntzan, kirolariak unean-unean dituen kirol beharren arabera eta norberak eskatuta.

Salbuespen eskaera ikastetxeko zuzendaritzan aurkeztuko da.

Gorputz Hezkuntzako curriculum egokitzapenei dagokienez, eskaerak ikasleek edo, adingabeak baldin badira, beren gurasoek edo legezko ordezkariek aurkeztuko dituzte ikastetxeko zuzendaritzan, eta medikuen ziurtagiriak erantsiko zaizkie.

13. Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialeko irakasle laguntzaileak.

Irakasle laguntzaileak Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialarekiko lankidetza programa Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan ematen dutenak dira.

Irakasle laguntzaileek eginkizun eta betebehar hauek izanen dituzte:

–Programan matrikulatutako ikasleak prestatzea kasuan kasuko hizkuntza irakaskuntzen ziurtagiria lortzeko.

–Koordinazio jardueretan parte hartzea eta programatutako estandarizazio lanak egitea.

–Ikasleen ebaluazioan parte hartzea, bai proba orientagarrietan (idatzizkoak eta ahozkoak), bai ziurtagiria lortzeko probetan (zaintza, idatzizko proben zuzenketa eta ahozko probetarako epaimahaiak).

–Ikasleei matrikulazio eta ebaluazio prozesuetan informazioa emateko lanean laguntzea.

Programa honetan lankidetzan aritzeak konpentsazio hauek ekarriko ditu, taula honekin bat:

MAILA BAKOITZEKO

10 ikasletik 25 ikaslera bitarte

ordu bat

26 ikasletik 50 ikaslera bitarte

+ ordu bat

51 ikasletik 75 ikaslera bitarte

+ ordu bat

76 ikasletik 100 ikaslera bitarte

+ ordu bat

Horrela, hurrenez hurren, 25 ikasletik behin

+ ordu bat

Arestian adierazitakoa gorabehera, Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialarekin lankidetzan aritzen diren eta 10 ikaslera iristen ez diren hizkuntza departamentuetan, gutxienez eskola-ordu bat emanen da hizkuntza bakoitzeko.

Azkenik, hizkuntza batean bi hizkuntza maila baino gehiago ematen badira, ezin izanen ditu bi eskola-ordu baino gutxiago izan.

Sare publikoko ikastetxeetako irakasle laguntzaile guztiek 5 lanordu eman beharko dituzte urtean HEOren ziurtagiria lortzeko probetan (zainketa lana ziurtapen azterketetan, idatzizko ziurtapen azterketen zuzenketa eta ahozko ziurtapen proben epaimahaiko lana) bakoitzak konpentsatua duen asteko eskola-ordu bakoitzeko.

Nafarroako Gobernuaren epaimahaiei buruzko araudian ezarritakoaren arabera konpentsatuko dira ekonomikoki kopuru hori gainditzen duten orduak.

NUHEOren departamentu bakoitzeko buruak bere irizpidearen arabera esleituko ditu goian aipatutako zereginak.

14. Familiei informazioa ematea.

Ikastetxeko irakasle guztiek informazioa emanen diete familiei, ahal den lasterren, ikasleen eskola jardueraren gainean eragina duten eta garapen akademiko arrunta eragozten duten gorabehera garrantzitsu guztiei buruz. Informazioa koherentziaz igorriko dela bermatzeko, ikaslearen tutorearekin koordinatuta igorri beharko dute irakasleek.

Horretarako, prozesu horiei buruz beharrezkoa den informazio guztia emanen diete ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei. Bizikidetza gatazken kasuan, eraginpeko adingabeen legezko ordezkariei ere informazioa emanen zaie edo informazioa eskuratzeko aukera eskainiko zaie, babestu behar diren datuak eta interesak salbuetsita. Komunikazioa ahalik eta lasterren eginen da; beranduenez, hiru eskola egun igaro ondoren gertaerak ezagutzen direnetik.

15. Erreklamazioak eta ebaluazio prozesuari buruzko agirien kopien eskaera.

Familiei haien seme-alaben garapenaren eta errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek eskatzen dituzten argibideak emanen dituzte irakasleek. Horrez gain, idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusi ahal izanen dituzte, ikastetxeak berak ezarritako prozedurari jarraituz.

Era berean, familiek zilegi izanen dute irakasleari balorazioei eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea. Argibideak eskatzeko edo bidezko erreklamazioak egiteko prozedura Hezkuntzako kontseilariak maiatzaren 21ean emandako 49/2013 Foru Aginduan araututakoa izanen da.

Halaber, ikasleek (edo, adingabeen kasuan, haien gurasoek edo legezko tutoreek) eskubidea izanen dute beren ebaluazioaren prozesua egiteko erabili diren agirien kopiak eskuratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1a) artikuluaren arabera.

Ikastetxeek zerbitzu hori gauzatzeko behar den berariazko prozedura (komunikazio bideak, eskaera epeak, entrega epeak, tasak...) arautu beharko dute plangintza instituzionalaren agirietan.

16. Eskola informazioaren kudeaketa: Educa. Kontabilitate sistema: Ecoeduca.

–Eskola informazioaren kudeaketa: Educa.

Educa koordinatzea: zuzendaritza taldeak edo hark eskuordetutako pertsonak aholkuak emanen dizkie ikastetxeko erabiltzaileei Educa kudeaketa sistemari buruz. Horrez gain, sistema horren aldaketen eta funtzionalitate berrien informazioa jasoko du, eta haiek ikastetxean erabil daitezen sustatu eta koordinatuko du.

Educa arloan ikastetxeetan koordinazio lana eginen duten pertsonen erregistroa izateko asmoz, zuzendariak “Educa koordinatzailea” lanpostu osagarria esleitu beharko du aplikazioan.

Ikastetxeen erantzukizuna da langile, ikasle eta familia guztien datu pertsonalak eguneratuak izatea. Gogorarazten da ezen, Educa kredentzialak lortzeko, oso garrantzitsua dela fitxan helbide elektroniko pertsonal bat erregistratzea.

Zuzendaritza taldeak bideak jarri beharko ditu ikasturtean zehar lanean hasi eta kudeaketa eginkizunak esleitzen zaizkien pertsonei Educaren gaineko ezagutza eta erabilera bermatzeko.

Hezkuntza Departamentuak prestakuntza eta informazio saioak antolatuko ditu koordinatzaileei, zuzendaritza taldeei eta administrazio eta zerbitzuetako langileei Educa plataformaren berri emateko.

Hezkuntza Departamentuaren webgunean, Educari eta posta elektronikoari buruzko atalaren barnean, bai eta IKT zerbitzuen katalogoan ere, hainbat jarraibide eta bideotutorial argitaratzen dira, aplikazioaren moduluetara ohitzen laguntzen dutenak. Halaber, Educa taldearekin harremanetan jartzeko prozedura azaltzen da, funtzionaltasun berriak eskatu, gorabeherak jakinarazi edo euskarria eskatzeari begira.

2021ean, Educa Ataria argitaratu zen, Educa Familiak ordeztera datorren aplikazioa. Aplikazio horren bidez, herritarrak beren datu akademikoetan sar daitezke, eta kudeaketa telematikoak egin ditzakete; aurreinskripzioa, esate baterako.

Educaren barruan, mezularitza sistema bat dago hezkuntza komunitateko kideen artean informazioa trukatzeko. Dena dela, helbide elektronikoko kontuak erabili beharra dagoenean, oroitarazten da sare publikoko irakasleek eta ikasleek @educacion.navarra.es posta-kontuak erabili behar dituztela jarduera akademikoan, tutore lanetan eta harreman profesionaletan.

Ikastetxe publikoek funtzio espezifikoetarako dituzten posta-kontuak Educaren bitartez kudeatzen dira (Ikastetxea > ikasNOVA posta eta zerbitzuak > Kontuen kudeaketa). Kontu berriak ireki beharra dagoenean, zuzendariak eskatu beharko du Erabiltzailearen Laguntza Zentroaren bidez. Kontu korporatibo horiek kargu jakin batzuekin lotutako funtzioetarako pentsatuta daude eta ez dira ikasleei eskolak emateko erabili behar. Posta-kontuen alternatiba gisa, gomendatzen da Google-ko taldeak eta unitate partekatuak erabiltzea.

Zuzendariak berrikusiko ditu Educatik ikastetxeen direktorioan (Ikastetxea menua > Ikastetxearen datuak > Ikastetxearen informazioa) argitaratzen diren datuak, hala nola posta helbidea, telefono zenbakia, helbide elektronikoa eta webgunea, eta aurki ditzakeen akatsen berri emanen dio Educa euskarriari. Gogorarazi nahi da beste datu interesgarri batzuk gehi ditzakeela, adibidez, ikastetxearen helburuak, balioak, sariak eta abar.

Ikastetxeei gogorarazten zaie komeni dela Educak gaiturik dituen funtzio guztiak erabiltzea; horien artean, honako hauek nabarmentzen dira: ikasgelako koadernoa, ikasleen jarraipena, ebaluazio saioaren kudeaketa (informazio fluxua, akta), zaintzen kudeaketa, informazio garrantzitsua, ikasturte bukaerako txostenak, elkarrizketak, bizikidetzaren kudeaketa.

–Kontabilitate sistema: Ecoeduca.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ikastetxe publiko guztiek, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan jasotako ikaskuntzak ematen dituztenek, Ecoeduca kontabilitate aplikazioa erabiliko dute aurrekontua egiteko, onesteko, aldatzeko eta betetzeko. Aurrekontuan jasoko dira ikastetxearen ohiko funtzionamendua, mantentzea eta kontserbazioa bermatzeko diru-sarrerak eta gastuak.

Kobrantzak eta ordainketak horretarako gaitutako kudeaketako kontu korrontearen bidez eginen dira.

Diru-sarrerak kontabilizatu behar dira banku-kontuan agertzen diren unean edo agiri bidez diru-sarreraren berri izaten den unean. Erabili beharreko euskarria diru-sarreraren jakinarazpena edo bankuko kontu-laburpena da.

Gastuei lotutako eragiketek haien justifikazioa frogatzen duten bidezko dokumentu euskarria izanen dute beti, nagusiki ikastetxearen izenean egin behar diren fakturak.

17. Unibertsitateko ikasleen praktikak ikastetxeetan.

Praktiketako jarduera hori dagokion hezkuntza mailako ikastetxeetan egin behar da, eta hura antolatzeko eta gauzatzeko orduan beharrezkoa da irakasleen parte-hartzea. Ikasturte bakoitzean ikasle horien tutore lana egiten duten irakasleek aintzatespen bikoitza izanen dute Hezkuntza Departamentuaren aldetik:

–Tutoretza: ikasturteko tutore lana ziurtagiri bidez jasoko da. Lekualdaketa lehiaketetan merezimendutzat joko da.

–Prestakuntza: praktiken tutore lana norberaren prestakuntza ordu gisa kontabilizatuko da. Orduak kalkulatzeko, tutoretzapeko praktiken ikasketa-planean aipatzen diren ECTS kredituen kopurua hartuko da aintzat. Ikasle baten tutore lanetan irakasle batek baino gehiagok parte hartzen badu, berdintasunean banatuko dira dagozkien prestakuntza orduak.

Praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeari “prestakuntza ikastetxe” izaera aitortuko zaio, eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezartzen dituen deialdietan baloratuko da inguruabar hori, kasuan kasuko deialdian ezartzen den moduan, halakorik jasotzen bada betiere.

Praktiken tutoretzagatiko eta prestakuntzagatiko ziurtagiria lortzeko, beharrezkoa da prestakuntza zentro gisa aitortutako ikastetxeko zuzendariak prestakuntza lanetan aritu diren irakasleen datuak jakinaraztea Hezkuntza Departamentuari ekainaren 1a baino lehen, Hezkuntzaren atarian dagoen inprimakia betez: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/practicas.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak: praktiketan parte hartzen duten ikastetxeetako irakasle tutoreak eta zuzendaritza taldea Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak defendatzeko antolatzen dituen aurrez aurreko saio batzuetara joaten ahalko dira.

Adingabea Babesteko Legearen arabera, curriculumeko praktikak egiten dituzten ikasleek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izan beharko dute. Baldintza hori betetzea Hezkuntza Departamentuak unibertsitate bakoitzarekin sinatzen duen hitzarmenean jasota dago, eta ikastetxeak agiri hori eskatu ahal izanen dio ikasleari praktikak hasi baino lehen.

18. Kalitatea kudeatzeko sistema.

Kalitatea kudeatzeko sistemak (KKS) ezarri eta mantentzeko programa, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzua buru duena, Nafarroako unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetara dago zuzenduta.

IKKS 2020 Araua aplikatzeko proposamena eta ikastetxeetako kalitatea kudeatzeko sistemen ebaluazioa egiteko, Hezkuntza Departamentuko zerbitzuekin elkarlanean arituko da.

18.1. IKKS 2020 araua.

Ikastetxeak kudeatzeko sistemek IKKS 2020 Araua beteko dute, abuztuaren 27ko 71/2020 Foru Aginduaren bidez onetsi zena.

18.2. Prestakuntza pilulen bidezko prestakuntza.

Prestakuntza emanen da prestakuntza-saio laburrak oinarri hartuta, zeinak lotuta baitaude IKKS 2020 Arauko apartatuei. Kalitatearen gaineko prestakuntza plana argitara emanen da Kadinet-en web orrian.

Jarraituko da baliabideak eta tresnak garatzen ikastetxeetako kalitatea kudeatzeko sistemak IKKS 2020 Araura egokitzeko.

“Recursos Norma SGCC 2020 / Baliabideak IKKS 2020 Araua” web-orrian argitaratuko dira baliabideak, eta programan parte hartzen duten ikastetxeetako pertsonek izanen dituzte eskura, “educacion.navarra.es” domeinuko posta-kontuaren bidez.

18.3. Ikastetxeen konpromisoak.

Kalitatea kudeatzeko sistema ezartzeko eta mantentzeko programan parte hartzen duten ikastetxeek honako erantzukizun hauek izanen dituzte:

–Zuzendariak ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistema etengabe garatzeko eta hobetzeko konpromisoa hartuko du, eta ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa egitearen arduraduna izanen da.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeek klaustroko kide bat izendatuko dute kalitate arloko arduradun. Kalitate arduraduna Educan erregistratuko da.

–Kalitatearen arduraduna kalitatea kudeatzeko sistema ikastetxean ezartzeko koordinazioaz arduratuko da, eta sistemaren dokumentazio osoa eta erregistroak antolatuta eta eskuragarri mantenduko ditu.

–Zuzendariak edo kalitate arduradunak, gutxienez, Kalitate Bulegoak antolatutako prestakuntza espezifikoan parte hartu beharko du, eta ikastetxeak dagokion kalitatea kudeatzeko sistema ezartzeko eta mantentzeko mailarekin bat datorren lana egiten duenaren ardura izanen du.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeetako zuzendaritza taldeetako karguetan eta kalitate arduradunen karguetan lehen aldiz dauden pertsonek ikastetxean ezarritako kalitatea kudeatzeko sistema ezagutzeko prestakuntza espezifikoa egin beharko dute.

18.4. Kalitatea kudeatzeko sistemaren kanpo ebaluazioak.

Kalitatea kudeatzeko sistemaren kanpo ebaluazioak kanpo auditoretzen bidez eginen dira; ikastetxeentzako prestakuntza izaera izanen dute.

“Kalitatezko Ikastetxea” edo “Ikastetxe Bikaina” aintzatespenak 2020-2021 ikasturtean eskuratu edo berritu nahi dituzten ikastetxeak IKKS 2013 Arauari jarraituz ebaluatuko dira.

19. Laneko arriskuen prebentzioa.

Ikasturtearen amaierako memorian Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak proposatu dituen eta benetan ezarri diren prebentzio neurriak islatuko dira, arriskuen ebaluazioak egin baldin badira, eta egin ez diren eta iraungitako gauzatze-epea duten neurriak arrazoituko dira.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako irakaskuntzako eta irakaskuntzaz kanpoko langileren bati erasotzen diotenean, ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako protokoloa jakinarazi eta ofizioz aktibatuko dute.

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokoloa dagoela jakinarazi beharko dute klaustroetan. Halaber, horren berri emanen zaie irakaskuntzaz kanpoko langileei ikasturte hasierako berariazko bilera batean.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo hori bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean. Era berean, ikastetxeen barne-agirietan agertuko da: Internet, drive, etab.

Hezkuntza Departamentuko prebentzioko ordezkarien eginkizunei eta harremanetarako datuei buruzko informazioa Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo horren berri eman beharko dute familiekin egindako bileretan.

20. Ikastetxeetako ikerketa.

Hezkuntza Departamentuaren eta Nafarroako unibertsitate zentroen artean horretarako egindako hitzarmenean ezarri bezala gauzatuko da funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetako ikerketa jarduera. Hitzarmen horrek barnean du ikastetxe laguntzaileek unibertsitateetan sortzen den jakintza zientifikoaren transmisio saioak jasotzeko duten eskubidea, besteak beste. Horren gaineko informazioa hemen eskuratu daiteke:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/actividad-investigadora

21. Matrikulen bateragarritasuna.

21.1. DBHrekin bateragarri egitea.

Gerta daiteke DBHko graduatu titulua ez duten eta erdi mailako heziketa ziklo batean edo lanbide lantegi batean matrikulaturik dauden ikasleek aldi berean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak egin nahi izatea. Hori egitea posible izanen dute baldin eta, sartzeko baldintza guztiak betetzeaz gain, “Félix Urabayen” Nafarroako Helduentzako Bigarren Hezkuntzako Institutuan matrikulatzen badira, urrutiko araubidean.

21.2. Batxilergoarekin bateragarri egitea.

Teknikariaren edo goi mailako teknikariaren titulua lortzeko diren ikasketak egiten ari diren eta Batxilergoko ikasketak amaitu ez dituzten ikasleek ikasketok amaitu ahal izanen dituzte helduentzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeetan, baldin eta adinaren baldintza betetzen badute. Arteen modalitateko ikasleek hori amaitu ahal izanen dute jarraibide hauetako “28.–Batxilergoko titulua lortzea, enborreko irakasgai orokorrak soilik eginda” puntuan aipatzen diren proba libreen arabera.

Hezkuntza Departamentuak aukera ezarri du Batxilergoko titulua lortzeko asmoz Lanbide Heziketako teknikari titulua edo goi mailako teknikari titulua lortzeko diren ikasketak egiten ari diren ikasleek Batxilergoko enborreko irakasgaien multzoko irakasgai orokorrak egin ditzaten helduentzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeetan, baldin eta adinaren baldintza betetzen badute.

22. Musikako lanbide ikasketak baliozkotzea.

Hezkuntzako eta Lanbide Heziketako Ministerioaren ustez, erabat indarrean dago 242/2009 Errege Dekretuan xedatutakoa, baliozkotzeei dagokienez; Nafarroaren kasuan, hori Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 1eko 123/2009 Foru Aginduan jaso zen.

2020ko azaroaren 16a izanen da baliozkotze horien eskariak aurkezteko azkeneko eguna.

22.1. DBH.

DBHko eta musikako lanbide ikasketetako irakasgaiak bateragarri egin nahi dituzten ikasleek horietako batzuei dagokien baliozkotzea aplikatu ahal izanen dute, honako taula honen arabera:

BALIOZKOTZEN DEN DBH-KO
IRAKASGAIA ETA MAILA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREKIN BALIOZKOTZEN DEN

1. mailako eta 3.eko Musika (biak baliozkotzen dira)

Musika-tresna nagusiaren edo ahotsaren irakasgaiaren lehen maila.

Lehen maila:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia.

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

2. kurtsoa:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

Hirugarren maila:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia.

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

4. maila (*):

4. mailako Musika.

Musika-tresna nagusiaren edo ahotsaren irakasgaiaren 2. maila.

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia.

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia.

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

(*) A ereduko ikasleek 1. multzoko berariazko irakasgaia baliozkotzea aukeratu ahal izanen dute, Musika, adibidez.

(*) D ereduko ikasleek 2. multzoko berariazko irakasgaia baliozkotzea aukeratu ahal izanen dute, Musika, adibidez.

(*) 1. edo 2. multzoan aukeratutako Musikaz gain, G ereduko ikasleek berariazko beste irakasgai bat baliozkotu ahal izanen dute.

22.2. Batxilergoa.

Batxilergoko 1. edo 2. mailako eta musikako lanbide ikasketetako irakasgaiak bateragarri egin nahi dituzten ikasleek horietako batzuei dagokien baliozkotzea aplikatu ahal izanen dute, honako taula hauen arabera:

BATXILERGOKO 1. MAILA

BALIOZKOTZEN DEN BATXILERGOKO IRAKASGAIA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREKIN BALIOZKOTZEN DEN

Musika Analisia I

2. mailako Harmonia

Anatomia Aplikatua

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

Ikus-entzunezko Kultura I

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. maila

Literatura unibertsala

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*) (3 ordu)

Ez DBHn ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili ez den edozein irakasgai

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*) (4 ordu)

Ez DBHn ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili ez den edozein irakasgai

(*) Ikasleek 1. edo 2. multzoko berariazko irakasgai bakar bat baliozkotzea aukeratu ahal izanen dute, Arteen modalitateko G edo D ereduko ikasleak izan ezik, horiek biak baliozkotu ahal izanen baitituzte.

BATXILERGOKO 2. MAILA

BALIOZKOTZEN DEN BATXILERGOKO IRAKASGAIA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREKIN BALIOZKOTZEN DEN

Musika Analisia II

Analisiko 1. maila

Musika Analisia II

Konposizioaren Oinarriak. 1. maila

Musika Analisia II

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. maila

Arte Eszenikoak

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

Ikus-entzunezko Kultura II

Antzeko edukia duen irakasgai baten 2. maila

Artearen Historia

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*)

Ez DBHn ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili gabeko edozein irakasgai.

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*)

Ez DBHn ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili gabeko edozein irakasgai.

(*) Ikasleek 1. edo 2. multzoko berariazko irakasgai bakar bat baliozkotzea aukeratu ahal izanen dute, Arteen modalitateko G edo D ereduko ikasleek izan ezik, horiek biak baliozkotu ahal izanen baitituzte.

Baliozkotzen diren irakasgaiak ez dira kontuan hartuko batez besteko notaren kalkuluan.

23. Ikastetxeek diseinatutako irakasgaiak.

Ikastetxeek diseinatutako eta Hezkuntza Departamentuak baimendutako irakasgaia edo irakasgaiak hiru urtez eskainiko dira gutxienez. Epe hori bukaturik, ikastetxeak eskaintzen jarraitu nahi badu, beste eskaera bat aurkeztu beharko dio Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariari.

Hala ere, baimendutako irakasgairen bat bere bideragarritasuna bermatzeko moduko behar beste ikaslek aukeratzen ez badute, Departamentuaren baimena duen beste irakasgai batek ordeztu ahal izanen du hiru urteko epea amaitu baino lehen. Horretarako, indarrean dagoen arauan (DBHrako 46/2015 Foru Agindua eta Batxilergorako 47/2015 Foru Agindua) jasotako baimen prozesua hasi beharko du, espezifikoetako zein multzo (1. multzoa edo 2. multzoa) eskainiko den adieraziz.

Maila bakoitzean, ikastetxeak diseinatutako bi irakasgai eman ahal izanen dira gehienez ere, modalitate (Batxilergoa) edo aukera (DBHko 4. maila) bakoitzean, eta ikasleek bat hauta dezakete gehienez ere.

24. Ikasturtea amaitu arteko arreta plana.

Ikasle guztiek (bai irakasgai guztiak gainditu dituztenak bai ohiko edo ohiz kanpoko deialdira aurkeztu behar direnak) eskubidea dute ikastetxean arreta zuzena jasotzeko ikasturtea amaitu arte. Dena den, kontuan hartu behar da nahitaezkoa dela ikasleak eskoletara joatea ikasturtea amaitu arte.

Horretarako, ikastetxeetako zuzendaritzek ikasleentzako arreta plan bat prestatu beharko dute ohiz kanpoko probak abiarazi aurreko eskola egunetarako. Plan hori Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari aurkeztuko zaio 2022ko maiatzaren 28an, beranduenez. Gainera, familiei horren berri eman beharko zaie, jakin dezaten.

Plan horrek irakasleen zein ikasleen ordu banaketa bildu beharko du gutxienez, ikasturtean zehar egindakoa ez bezalakoa izan daitekeena. Egin beharreko jarduerak bi motatakoak izan daitezke: alde batetik, ohiz kanpoko probak prestatzeko direnak, eta beste aldetik, errepasoko curriculum jarduerak. Betiere, ikasturterako onetsitako ikasleentzako arretarako ordu-tartea errespetatu beharko da. Plan horrek bere balorazioa izan beharko du ikasturte amaierako memorian.

Hezkuntzako zuzendari nagusiak 153/2021 Ebazpena eman zuen maiatzaren 6an, 2021-2022 ikasturtean eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak onesteko. Nahiz eta ebazpen horrek ezarri DBHko eta Batxilergoko 1. mailetako deialdi arrunteko notak emateko azken eguna ekainaren 7a izanen dela, ikastetxeek erabaki ahal izanen dute amaierako ebaluazio arruntaren saioa eta notak emateko egintza atzeratzea; hala ere, ohiz kanpoko probak hasi baino lehen egin beharko dira horiek. Aurrekoa gorabehera, ikasleei eta beren familiei irakasgaiak gainditu diren ala ez jakinarazi beharko zaie. Jakinarazpen hori egin nahi diren jarduerak (ohiz kanpoko proba prestatzekoak edo errepasokoak) hasi baino lehen egin beharko da.

25. Matematika Akademikoa / Matematika Aplikatua DBHn.

Matematika Akademikoa egin arren irakasgaia gainditu ez duten eta DBHko 3. mailatik 4.era igotzen diren ikasleak Irakaskuntza Aplikatuetako 4. mailan sartuz gero, gainditu gabeko irakasgai horren ordez 3. mailako Matematika Aplikatua hautatu ahal izanen dute; kasu horretan 3. mailako Matematika Aplikatua Baliorik Gabe (BG) geratuko da. Prozedura bera erabiliko da 3. mailan egindako matematika irakasgaia Matematika Aplikatua izanez gero.

26. Ikasleek ikastetxean jarraitzea eta DBHn berandu sartu diren ikasleak.

Gure hezkuntza sisteman berandu sartu diren ikasleek, hasierako ebaluazioaren ondorioz haien adinari dagokiona baino maila baxuago batean matrikulatu badira, DBHko eskolatzea 19 urterekin amai dezakete, ikasturtea bukatzen den urte naturalean bete badituzte. Horretarako, ikastetxeak aukera hori emateko eskatuko dio Ikasketak Antolatzeko Atalari, eta hark, Ikuskapen Zerbitzuarekin batera, ebazpena emanen du.

27. Batxilergoko eduki progresiboko irakasgaiak.

50/2017 Foru Aginduaren 10. artikuluan (Batxilergoko ebaluazioa) xedatutakoa osatzeko, honako hauek kontuan hartu beharko dira:

a) Berariazko irakasgaien (hautazkoak) tratamendua:

Lehenengo mailan berariazko gisa ikasitako eduki progresiboko irakasgaiei dagokienez, irakasleek, departamentu didaktikoak ezarritako irizpideekin bat etorriz, ikasturte hasieran zehaztuko dute ea ikasleek behar diren baldintzak betetzen dituzten 2. mailako irakasgaia ikasteko. Hala bada, ikaslea ez da matrikulatuko 1. mailako irakasgaian, eta, beraz, ez du horren kalifikazio erregistrorik izanen. Ezezkoan, eta betiere, ikasleak 2. mailako irakasgaia gauzatu nahi badu, 1. mailako irakasgaian matrikulatu beharko litzateke, egiteke egonen dena.

b) Modalitateko enborreko irakasgaiaren eta aukerazko enborreko irakasgaien tratamendua:

Modalitate aldaketetan, 2. mailara pasatzean edo 2. maila errepikatzean, ikastetxeek nahitaez erregistratu beharko dute modalitate berriko lehenengo ikasturteko irakasgaien kalifikazioa (modalitateko enborreko orokorra eta aukerazko enborrekoak), betiere, eduki progresiboa izanez gero. Berdina gertatuko da Marrazketa Artistikoa I eta Musika Analisia I berariazko irakasgaiekin, Arteen modalitateko Arte plastikoak, diseinua eta irudia ibilbidean eta Arte eszenikoak, musika eta dantza ibilbidean, hurrenez hurren.

28. Ohorezko matrikula Batxilergoan.

Batxilergoan diharduten ikasleak ebaluatu, mailaz igo eta haiei tituluak emateko modua arautzeko Hezkuntzako kontseilariak apirilaren 19an emandako 50/2017 Foru Aginduaren “Ohorezko matrikula” izeneko 16. artikuluan xedatutakoa betetzeko, eman beharreko matrikula kopurua kalkulatzeko zenbatu beharreko ikasletzat joko da Batxilergoko 2. mailako ohiko deialdiko azken aktetan agertzen dena.

“Ohorezko matrikula” emanen zaie, 50/2017 Foru Aginduan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta Batxilergoko 2. mailan batez besteko nota onena lortu duten ikasleei, zein modalitate edo taldekoak diren aintzat hartu gabe. Batxilergoko 2. mailako batez besteko nota izanen da Batxilergoko 2. mailan egindako irakasgaien batezbesteko aritmetikoa, ehunen hurbilenera biribilduta, eta, zenbakia bi ehunenen erdian badago, gora.

Berdinketak etapa osoko batez besteko nota onenaren irizpidearen arabera ebatziko dira.

29. Batxilergoko titulua lortzea enborreko irakasgai orokorrak baino ez eginda.

Ekainaren 2ko 562/2017 Errege Dekretuak 3.2 artikuluan ezarritakoaren arabera, Lanbide Heziketako teknikariaren edo goi mailako teknikariaren edo Musikako edo Dantzako lanbide ikasketen teknikariaren titulua duten ikasleek Batxilergoko titulua lortu ahal izanen dute, ikasleak aukeratzen duen Batxilergoko modalitateko enborreko irakasgaien multzoko irakasgai orokorrak eginda eta gaindituta.

Horrenbestez, 2021-2022 ikasturtea bukatzean Batxilergoko lehenengo eta bigarren mailetako enborreko irakasgaietako multzoko irakasgai orokor guztiak gainditu dituztenek eta aipatutako artikulu horretan adierazitako irakaskuntzak ere gaindituak dituztenek, Batxilergo titulua eskuratuko dute, nahiz eta gainerako irakasgaiak ez egin edo ez gainditu.

30. Araubide arrunteko egonaldia agortu duten ikasleek edo adin nagusiko ikasleek Batxilergoko titulua lortzea.

Ikasleek agortzen dutenean araubide arrunteko egonaldia Batxilergoko titulua lortu gabe, edo agortu gabe ere adin nagusikoak direnek ikasten jarraitu ahal izanen dute helduentzako Batxilergoko ikasketak eskaintzen dituzten ikastetxeetan.

Baldin ikasle batek ezin baditu ikastetxe horietan Batxilergoko ikasketak amaitu ez delako eskaintzen araubide arrunteko bere egonaldiari lotutako modalitatearen nahitaezko irakasgairik, Felix Urabayen NHBHIn matrikulatzeko aukera izanen du ikastetxe horretan eskaintzen diren eta gainditu gabe dituen irakasgaiak gainditzeko. Gainera, bere espedientea dagoen ikastetxean proba libreak egiteko aukera izanen du, Felix Urabayen NHBHI ikastetxean eskaintzen ez diren irakasgaiak gainditzeko. Beste aukera bat proba libreak egitea litzateke, bere espedientea dagoen ikastetxean gainditu gabe dituen irakasgai guztien probak eginez.

Proba horietan deialdi arrunta eta aparteko deialdia izanen dira, eta eguneko araubide ofizialaren deialdiekin batera izan daitezke.

Proba libreak egiteko, haren espedientea dagoen ikastetxean egin beharko du matrikula. Matrikula apirilaren 1etik 15era bitartean egin beharko da, eta inolaz ere ez du eskubidea emanen ikasturtean laguntza akademikoa jasotzeko.

31. Modalitatea edo ibilbidea aldatzea Batxilergoan edo aukera edo ibilbidea aldatzea DBHn.

Batxilergoko irakaskuntzetan modalitatea edo ibilbidea aldatzeko jarraibideak ematen dituen maiatzaren 2ko 142/2017 Ebazpenaren “Jarraibide orokorrak” I. eranskinaren 1. puntuan ezarritakoaren arabera, ikasleek Batxilergoko modalitatea edo ibilbidea aldatu ahal izanen dute ikasturte berrian matrikula formalizatzean. Salbuespenez, eta epe horren osagarri gisa, ikasleek ikasturteko lehenengo hiruhilekoan modalitatea edo ibilbidea aldatu ahal izanen dute, gehienez ere urriaren 15era arte, betiere, aldaketa horren ondorioz bat ez etortzerik sortzen ez baldin bada aurretiaz Hezkuntza Departamentuak ezarritako ikasturterako hezkuntza plangintzan.

Era berean, DBHko 4. mailako ikasleek aukera edo ibilbidea aldatu ahal izanen dute, aurreko paragrafoan ezarritako baldintza berdinetan.

32. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua eskuratzea eta haren batez besteko nota kalkulatzea, titulu hori Oinarrizko Lanbide Heziketaren bitartez lortu duten ikasleen kasuan.

Hala ezartzen baitu 2.5 artikuluan 562/2017 Errege Dekretuak, Oinarrizko Lanbide Heziketako titulu bat lortzen duten ikasleek aukera dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu titulua lortzeko, betiere heziketa zikloaren amaierako ebaluazioan irakasle taldeak uste badu dena delako ikasleak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako helburuak eta dagozkion gaitasunak eskuratu dituela. Kasu horietan, multzo komunei lotutako moduluetan lortzen den batez besteko kalifikazioa izanen da Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako azken kalifikazioa.

33. Unibertsitatean sartzeko ebaluazioa prestatzea.

Hautatutako modalitateari dagozkion Batxilergoko irakasgai guztiak gainditu dituzten ikasleak, unibertsitatean sartzeko ebaluazioa prestatzeko, Felix Urabayen NHBHIk horretarako eskaintzen duen ikastaroan matrikulatu ahal izanen dira.

Ikastaro horretan matrikulatzen diren ikasleek eskubidea izanen dute ikaskuntzaren bilakaera egiaztatzeko ebaluazio prozesuan parte hartzeko. Hala ere, ebaluazio prozesu horretan lortutako kalifikazioek ez dute eskubidea emanen Batxilergoko ikasketa espedientea aldatzeko.

34. 25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba prestatzea.

Iruñeko Félix Urabayen NHBHIk 25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba prestatzeko ikastaroa eskainiko du urrutiko irakaskuntzaren araubidean.

Ikastaro horretan matrikulatu ahal izanen dira 2022an 25 urte dauzkaten edo beteko dituzten eta unibertsitate ikasketak egitea ahalbidetzen duen titulurik ez duten pertsonak.

Ikastaro horretan prestatu daitezke bai fase orokorreko ariketak bai eta fase espezifikoaren aukeretako ariketak ere.

35. Erdi eta goi mailako heziketa zikloetan sartzeko ikastaroa.

Félix Urabayen Nafarroako Helduentzako Bigarren Hezkuntzako Institutuak erdi mailan sartzeko ikastaro bat eskainiko du, hezkuntza presentzialaren araubidean, eta goi mailan sartzeko ikastaro bat, Gizarte Zientziak, Zientziak eta Ingeniaritza, eta Osasun Zientziak modalitateetan, urrutiko irakaskuntzaren araubidean.

Tuterako Benjamin BHIk erdi mailan sartzeko ikastaro bat eskainiko du irakaskuntza presentzialaren araubidean.

III

Araudia

1. Orokorra.

–47/2010 Foru Dekretua (Bizikidetza eta Ikasleen eskubide eta betebeharrak).

–204/2010 Foru Agindua (Bizikidetza).

–93/2008 Foru Agindua (Aniztasunari erantzutea).

–71/2020 Foru Agindua (Kalitatearen kudeaketa).

–112/2013 Foru Agindua (Banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden gurasoei buruzko jarraibideak).

–66/2010 Foru Dekretua (Hezkuntza eta lanbide orientazioa).

–49/2013 Foru Agindua (Erreklamazioak).

–Abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa, genero indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzkoa.

–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriari buruzkoa.

–14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.

–103/2016 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, zeinaren bidez ezartzen baita sexu eta ugalketa osasunaren arloko prestazio sanitarioen antolamendua.

–8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.

–17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.

2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

–24/2015 Foru Dekretua (DBHko curriculuma).

–46/2015 Foru Agindua (DBHren ezarpena).

–4/2017 Foru Agindua (DBHren ebaluazioa, mailaz igotzea eta titulazioa).

–164/2016 Ebazpena (ECPren antolamendua eta funtzionamendua).

–54/2015 Foru Agindua (Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programen ezarpena).

–89/2010 Foru Agindua (Hizkuntza ereduetako aldaketak).

–539/2017 Ebazpena (DBHko agiria eskuratzeko jarraibideak).

3. Batxilergoa.

–25/2015 Foru Dekretua (Batxilergoko curriculuma).

–47/2015 Foru Agindua (Batxilergoaren ezarpena).

–50/2017 Foru Agindua (Batxilergoan diharduten ikasleak ebaluatu, mailaz igo eta haiei tituluak ematea).

–142/2017 Ebazpena (Modalitatea edo ibilbidea aldatzea).

–72/2015 Foru Agindua (Helduentzako Batxilergoa).

Iragarkiaren kodea: F2109835