188. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 12a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

152/2021 EBAZPENA, uztailaren 15ekoa, Ingurumeneko zuzendari nagusiak emana. Honen bidez, Nafarroan Natura 2000 sarekoak diren mendi-larreen kudeaketa jasangarria egiteko laguntzen oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2021-2022 kanpainakoak. Laguntza horiek Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programaren 7.6.1 neurrian daude jasota. DDBN identifikazioa: 576190.

Natura 2000 sarean jasotako mendi-larreen kudeaketa jasangarria egiteko laguntzak Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programan daude zehaztuta. Aipatu laguntzen helburua da intereseko larre horien titular diren toki entitateei laguntza ekonomikoa ematea, zertarako eta Natura 2000 sareko Kontserbazio Eremu Bereziak Kudeatzeko Planetan sartutako larratze habitatekin lotutako neurriak aplika ditzaten eta beren larreak kudeatzeko orduan habitat horien kontserbazioa eta hobekuntza kontuan har dezaten, larreen antolamendurako dagozkion proiektuak aplikatuz. Beharrezkoa da Natura 2000ko Lekuetan sartuta dauden Batasunaren intereseko larratze habitatak abeltzaintza antolatuz babestu eta hobetzea, bereziki mendialdean, bertan larreak andeatzeko arriskua baitago, artzaintza gehiegizkoa nahiz behar adinakoa ez izateagatik. Laguntza hauek erraztu behar dute abeltzaintzaren egokitzapena larre mota hauetan, trantsizioak iraun bitartean.

Europako Batzordeari helarazitako Nafarroako 2014-2020 Landa Garapenerako Programa 2015eko azaroaren 18ko C (2015) 8143 azkena Betearazpen Erabakiaren bidez onetsi zen; bertan jasota dago Nafarroako 2014-2020 Landa Garapenerako Programaren 7. Neurria, landa eremuetako oinarrizko zerbitzuak eta populazioak berritzeari buruzkoa. 7. neurri hori garatze aldera, oinarri arautzaile hauen xedea da Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programako Natura 2000 sarean jasotako mendi-larreen kudeaketa jasangarria egiteko laguntzak arautzea, 2021-2022 kanpainakoak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 20. artikuluaren esparruan. Erregelamendu horrek arautzen du landa garapenerako laguntza Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidez (LGENF), eta indarrik gabe uzten du Kontseiluaren 1698/2005 (EE) Erregelamendua.

Hori azalduta, laguntzaren denbora esparruari dagokionez, esan beharra dago Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2020ko abenduaren 23ko 2020/2220 (EB) Erregelamenduaren 1.1 artikuluan sartzen dela neurri horretarako laguntzen 2021. urteko deialdiaren onespena. Erregelamendu horren bidez, batetik, zenbait xedapen iragankor ezarri ziren Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren 2021. eta 2022. urteetako laguntzarako, eta, bestetik, 1305/2013 (EB) Erregelamendua aldatu zen. Honako hau xedatzen da bertan Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) finantzatutako programen iraunaldiaren luzapenari buruz: “LGENFk finantzatutako programen kasuan, 2022ko abenduaren 31ra arte luzatzen da 1303/2013 (UE) Erregelamenduaren 26. artikuluaren 1. apartatuan ezarritako iraunaldia (2014ko urtarrilaren 1etik 2020ko abenduaren 31ra bitartekoa zena)”.

Adierazitakoaz gain, neurri honen esparru juridikoa honako hau izanen da:

–Batzordearen martxoaren 11ko 807/2014 (EB) Erregelamendu delegatua, 1305/2013 (EB) Erregelamendua osatzen duena.

–Batzordearen uztailaren 17ko 808/2014 (EB) Betearazpen Erregelamendua, 1305/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena.

–Batzordearen uztailaren 17ko 809/2014 (EB) Betearazpen Erregelamendua, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua aplikatzeko xedapenak ezartzen dituena, honako hauei dagokienez: kudeaketaren eta kontrolaren sistema integratua, landa garapeneko neurriak eta baldintzazkotasuna.

–Batzordearen martxoaren 31ko 640/2014 (EB) Erregelamendu delegatua, zeinak osatu baitzuen Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 1306/2013 (EB) Erregelamendua, honako hauei dagokienez: kudeaketaren eta kontrolaren sistema integratua, ordainketak ukatu edo kentzeko baldintzak eta zuzeneko ordainketei, landa garapenerako laguntzari eta baldintzazkotasunari aplika dakizkieken zehapen administratiboak.

Deialdiaren bi eranskinetan sartutako hautapen irizpideek badute Landa Garapenerako 2014-2020 Programaren Jarraipen Batzordearen adostasuna.

Ebazpen honi Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legea aplikatzen zaio.

Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1305/2013 Erregelamenduaren 66. artikuluari jarraikiz, Ebazpenak Nafarroako 2014-2020 Landa Garapenerako Programaren (LGP) kudeaketarako agintariaren onespena du, 2020/2220 (EB) Erregelamenduren 1.2. artikuluarekin bat, urtarrilaren 23ko 7/2013 Foru Dekretuaren azken xedapenetako lehenbizikoaren babesean emana (foru dekretu horren bidez, Nekazaritza Bermatzeko Europako Funtsak (NBEUF) eta Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsak (LGENF) finantzatutako gastuak Nafarroako Foru Komunitatean ordaintzen dituen erakundea baimendu zen eta haren antolamendua eta funtzionamendua ezarri ziren). Izan ere, azken xedapen horrek ahalmena ematen dio Landa Garapeneko eta Ingurumeneko egungo kontseilariari, bere eskumenen barruan, behar diren xedapen guztiak emateko foru dekretua garatu eta betearazteko, eta bereziki, nekazaritzarako Europako funtsekin osorik edo hein batean finantzatzen diren dirulaguntzei buruzko arauak, deialdiak eta oinarri arautzaileak ezartzeko.

Adierazitakoarekin bat, eta eman zaizkidan eskudantziak erabiliz, hain zuzen ere Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak eta Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuaren egitura organikoa onesten duen urriaren 23ko 258/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Onestea, batetik, 2021-2022 kanpainarako Nafarroan Natura 2000 sarekoak diren mendi-larreen kudeaketa jasangarria egiteko laguntzak emateko oinarri arautzaileak, I. eranskinean jasota dauden moduan, eta, bestetik, ebazpen honen II. eranskinetik VII. eranskinera artekoak. Laguntza horiek Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programaren 7.6.1 neurrian daude jasota.

2. Onestea Nafarroan Natura 2000 sarekoak diren mendi-larreen kudeaketa jasangarria egiteko laguntzen deialdia, 2021-2022 kanpainakoa.

3. Ebazpen honen ondoriozko konpromisoetarako 181.000 euroko gastua baimentzea 2022ko gastuen aurrekontuan horretarako gaitzen den 2021eko aurrekontuko “Suspertu plana, Mendi-larreak LGP LGENF 2014-2020” izeneko 740003 74300 4700 456302 partidaren partida baliokidearen kargura, betiere behar adinako kreditu egokia baldin badago.

4. Deialdi honetarako eskaerak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da, ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

5. Oinarri arautzaile hauek eta dagokien deialdia Nafarroako Gobernuaren Dirulaguntzen Datu Basean (NGDBS) erregistratu beharko dira.

6. Oinarri arautzaile hauen eta deialdiaren aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute interesdunek, Landa Garapeneko eta Ingurumeneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2021eko uztailaren 15ean.–Ingurumeneko zuzendari nagusia, Pablo Muñoz Trigo.

I. ERANSKINA

Nafarroan Natura 2000 sarekoak diren mendi-larreen kudeaketa jasangarria egiteko 2021-2022ko kanpainarako laguntzen deialdia. Laguntza horiek Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programaren 7.6.1 neurrian jasota daude

1. oinarria.–Xedea eta aplikazio eremua.

1. Oinarri arautzaile hauen xedea da Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programako Natura 2000 sarean jasotako mendi-larreen kudeaketa jasangarria egiteko laguntzak arautzea, 2021-2022 kanpainakoak, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2013ko abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduaren 20. artikuluaren esparruan. Erregelamendu horrek arautzen du landa garapenerako laguntza Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsaren bidez (LGENF), eta indarrik gabe uzten du Kontseiluaren 1698/2005 (EE) Erregelamendua.

2. Oinarri hauek Nafarroako 2014-2020 Landa Garapenerako Programaren 7. neurrian kokatzen dira, landa eremuetako oinarrizko zerbitzuak eta populazioak berritzeari buruzkoan.

2. oinarria.–Neurri hau aplikatzeko baldintza orokorrak.

Batzordearen erabaki baten ondorioz bateraezin deklaratutako legez kanpoko laguntza batez baliatu badira, toki entitateek ezin izanen dute laguntzarik lortu, ez eta emandako laguntzengatiko ordainketarik jaso ere, harik eta toki entitate horrek itzuli arte edo blokeatutako kontu batean sartu arte legez kontra jasotako laguntza bateraezin horren zenbateko osoa eta dagozkion berreskuratze-interesak.

3. oinarria.–Neurriaren helburua.

1. Bat etorriz Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1305/2013 (EB) Erregelamenduarekin, nekazaritzan eta basogintzan eta landa eskualdeetan 2014tik 2020ra ematen diren laguntzei aplikatu beharreko Europar Batasunaren jarraibideekin eta Nafarroako 2014-2020 Landa Garapeneko Programarekin, laguntza hauen helburua da sustatzea aplika daitezen Natura 2000 sareko Kontserbazio Eremu Berezien Kudeaketa Planetan jasota dauden larratze habitatekin lotutako neurriak. Horretarako, titular diren toki entitateei ekonomikoki lagunduko zaie habitat horiek kontserbatzen eta hobetzen, dagozkion antolamendu proiektuak aplikatuz eta abeltzaintza estentsiboa erabiliz, habitat horien kontserbaziorako funtsezko elementua den aldetik. Behar handia dago bereziki mendialdean, bertan larreak andeatzeko arriskua baitago, artzaintza gehiegizkoa izateagatik nahiz behar adinakoa ez izateagatik. Laguntza hauek erraztu behar dute abeltzaintzaren egokitzapena larre mota hauetan, trantsizioak iraun bitartean.

2. Deialdia estrategikotzat hartzen da, argi eta garbi egiten baitu 1305/2013 Erregelamenduaren 5. artikuluan adierazitako Batasunaren lehentasunen alde, batez ere biodibertsitatea lehengoratzeari, zaintzeari eta hobetzeari dagokienez.

4. oinarria.–Onuradunak.

Deialdi honetako laguntzen onuradun izaten ahalko dira Natura 2000 sarean jasotako herri lareen titular diren toki entitateak, baldin eta betetzen badituzte 5. oinarrian zehaztutako irizpideak eta oinarri arautzaile hauetan ezarritako konpromisoei eusten badiete.

5. oinarria.–Toki entitate onuradunak onartuak izateko irizpideak.

1. Neurri hauen onuradun izan daiteke 6. oinarrian agertzen den jardueraren bat egiten duen edozein toki entitate, aurreko oinarrian ezarritakoa betez gero.

2. Espedienteek dirulaguntza jasotzeko, gainera, onartze irizpide hauek bete behar dituzte laguntza eskaera aurkezten den egunean:

Laguntzaren xede diren larreak Kontserbaziorako Eremu Berezi deklaratutako eremu batean egotea.

Laguntzaren xede diren larreetarako, Larratze Antolamendurako Plana izatea.

Larreen erabiltzaileak diren abeltzainekin akordio bat izatea larreen erabilera jasangarrirako aurkeztu den proposamena garatzeko.

Tributu arloko betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eguneratuta izatea.

Eskatzaile berriek (eta horien barnean dira mota honetako urte anitzeko laguntzen onuradun izan diren eta bost urteko emakida aldia beteta duten toki entitateak) larreen erabilera jasangarrirako proposamen bat aurkeztu beharko dute 2020-2024 aldirako, memoria baloratu gisara, Larratze Unitateen Inbentarioko kasuko fitxak erantsita. Memoria horrek bat etorri beharko du inguru horretako Larratze Antolamendurako Planarekin; horretarako, Basoak Kudeatzeko Atalaren aldeko txosten teknikoa beharko du. Horrez gain, proposamenak eta KBEaren Kudeaketa Planen jarraibideek eta araudiak bateragarriak izan beharko dute.

Eskatutakoaren ingurumen eta oihan arloko baimena. Laguntza emateak jarduketetarako ingurumen baimena behar izatea ekarriko du berekin.

Sarturik ez egotea laguntzen onuradun izateko ezarritako debeku-egoeretan, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

6. oinarria.–Kostu diruz lagungarriak.

1. Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

Azienda gobernatzeko langileen gastuak (kanpokoak edo xede horretarako espresuki kontratatutako langileak).

Azienda gobernatzeko ekipamenduak: ur guneak egokitzea, artzain elektrikoak, mahuka mugikorrak, gatz guneak eta itxituren mantentze-lanak; honetatik kanpo geldituko dira mahuka iraunkorrak eta bideak, bai eta itxitura berriak egitea ere.

Larreen erabilera jasangarrirako proposamena prestatzea, bai eta larratze habitaten bilakaeraren emaitzei buruzko azken txostena ere. Atal honetan lurzoruen analisia egiteko kostuak ere sar daitezke.

2021eko urriaren 15etik 2022ko urriaren 15era bitarte egindako gisa horretako gastuak sartzen ahalko dira.

2. Gastu mota bakoitzeko, dirulaguntzaren gehieneko zenbatekoa honako hau izanen da:

–Aldi horretan egindako gastuen %100, a) eta c) motakoak direnean (salbu eta enpresaren gizarte segurantzarako kotizazioak, edo BEZa, kanpoan kontratatzen bada).

–Gainerako gastu moten %70 (BEZa kenduta).

2.1. Kostuak neurrikoak izateko printzipioa bermatzeko, aurkeztutako gastuei Nafarroako Baso Tarifak aplikatuko zaizkie. Hemen ikus daitezke:

https://www.navarra.es/NR/rdonlyres/F8D69F46-A996-4090-8C10-8AD400A48F6C/452185/TFNA_v109_2019.pdf

2.2. Eskaera bakoitzeko, urteko gehieneko aurrekontu onargarria 20 eurokoa izanen da larre hektareako lehendabiziko 1.000 hektareetan, eta 10 eurokoa aurreko kopurua gainditzen duen larre hektareako. Entitate bat dirulaguntza hauen aurreko deialdietan onuraduna izan bada oinarri hauetan jasotako kontzeptuetan, aurrekontu hori atal honetan ere hartuko da aintzat, eta eskaera berria gehi lehendik emandakoaren batura ez da izanen gehieneko aurrekontua baino handiagoa.

7. oinarria.–Dirulaguntzak emateko modua eta balorazio irizpideak.

1. Norgehiagokako prozedurari jarraikiz emanen dira laguntza hauek, aurkeztutako eskaerak alderatuta, haien arteko hurrenkera ezartzeko. Laguntza ekonomikoak emateko baldintzak dira baliabide ekonomikoak eta aurrekontuetan behar den adinako kreditua izatea.

2. Nafarroako Landa Garapeneko 2014-2020 Programaren Jarraipen Batzordeak 2021eko ekainean onetsitako hautapen irizpideei jarraituz, balorazio irizpideak aplikatuta emandako puntuak batuz eginen da eskaerak lehenesteko hurrenkera.

IRIZPIDEA

PUNTUAZIOA

PUNTUAZIOA EMATEKO MODUA

Larreen erabilera jasangarrirako proposatu den planaren kalitatea

Gehienez ere 15 puntu eskaera bakoitzeko

Baloratuko dira ea plana egokia den kontserbazio bereziko eremuaren kudeaketa helburuetarako eta haren zehaztasuna, kategoria hauek emanez: bikaina (15 puntu), egokia (10 puntu) eta onargarria (0 puntu).

Batasunaren intereseko larratze habitaten azalera

10 puntu 100 hektareako, gehienez 60 puntu

Laguntza hauen ondorioetarako, larratze habitatak honakoak dira: larratze interesa duten Batasunaren intereseko larre eta sastraka habitatak, Habitaten Zuzentarauaren I. eranskinean jasotakoak (92/43/EEE). Hauek dira habitatak: 4030, 4060, 4090, 5110, 5210, 6140, 6170 eta 6510

Azalerak kalkulatzeko, lehentasunez erabiliko da 92/43/EEE Zuzentarauan Nafarroako Kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) jasotzen den habitaten kartografia eguneratua (1:25.000). Informazio hori osatu edo argitzeko, egun dauden larratzeen antolamendurako proiektu berariazkoak erabiltzen ahalko dira.

Lehentasunezko larratze habitaten azalera

10 puntu 50 hektareako, gehienez ere 25 puntu

Laguntza hauen ondorioetarako, larratze habitatak honakoak dira: larratze interesa duten lehentasunezko larre eta sastraka habitatak, Habitaten Zuzentarauaren I. eranskinean jasotakoak (92/43/EEE). Hauek dira habitatak: 4020*, 6210* eta 6230*

Azalerak kalkulatzeko, lehentasunez erabiliko da 92/43/EEE Zuzentarauan Nafarroako Kontserbazio Bereziko Eremuetarako (KBE) jasotzen den habitaten kartografia eguneratua (1:25.000). Informazio hori osatu edo argitzeko, egun dauden larratzeen antolamendurako proiektu berariazkoak erabiltzen ahalko dira.

8. oinarria.–Norgehiagokako prozeduraren aplikazioa.

1. Laguntza hauek tramitatzeko, lehentasun hurrenkera bat ezarriko da eskaeren artean, aurreko oinarriko balorazio irizpideak aplikatuz. Balorazio handiena lortu duten eskaerei emanen zaie laguntza, deialdian zehaztutako kreditua gainditu gabe. Espedientearen gutxieneko puntuazioak gehieneko puntuazioaren %30 izan beharko du laguntzak eman ahal izateko.

2. Espediente bakoitzak lor dezakeen gehieneko puntuazioan berdinketa gertatuz gero, lehen irizpidean puntu gehien dituen espedientea lehenetsiko da, eta, berdinketa ez bada hausten, hautatzeko bigarren irizpidea lehenetsiko da.

3. Diruz lagundutako ekintzak gauzatzen ez badira, eta onuradunak hurrengo oinarri arautzailean aurreikusitako moduan horren berri emanik, laguntzak emateko ebazpenetan aldaketak egin ondoren askatzen diren zenbatekoak erabiltzen ahalko dira aurrekontuan kontsignazio aski ez izateagatik laguntza ukatu zaien eskatzaileei emateko. Horretarako, balorazio irizpideak aplikatzearen ondorioz ateratzen den lehentasun hurrenkerari jarraituko zaio.

4. Oinarri honen 3. puntua aplikatzearen ondorioz, deialdirako dagoen aurrekontu-kreditua nahikoa ez bada laguntzarako eskubidea duten eskaera guztiei dirulaguntza emateko, ezetsi eginen dira aurrekontuan zuzkidura nahikoa ez izateagatik aintzat hartu ezin direnak.

9. oinarria.–Onuradunen betebeharrak.

1. Dirulaguntzaren onuradunek Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 9. artikuluan ezarritako betebehar orokorrak bete beharko dituzte.

2. Toki entitateek bete beharko dituzte Kontratu publikoei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legean ezarritako kontratazio arauak, 809/2014 (EB) Erregelamenduaren 48. artikuluko 2. puntuan aurreikusitakoa ere bete ahal izateko.

3. Toki entitateak bere gain hartzen du larreetako azpiegiturak modu egokian edukitzeko konpromisoa, bereziki idoiak, askak, itxiturak eta gatz biltegiak, onuradunari laguntzaren azken ordainketa onesten duen ebazpena eman eta hurrengo 5 urtean.

4. Toki entitateak eskaerari erantsiko dio larreetako bakoitzean sartuko duen aziendaren zerrenda. 2022ko martxoan eguneratuko da berriro, eta deialdi honetako 10. oinarriko 2. puntuan adierazitako informazioa izan beharko du, gutxienez ere.

5. Toki entitateak, bere ordainketa eskaerarekin batera, laguntzaren aplikazioari buruzko txosten bat aurkeztuko du, eskumena duen teknikari batek egina, adieraziko duena larratze habitaten egoera eta haietan izandako bilakaera.

6. Toki entitateak inbertsioak egin beharko ditu Ingurumeneko zuzendari nagusiak laguntzak banatzeko emanen duen ebazpenean ezarritako baldintzei jarraikiz, eta deialdian ezartzen den epearen barrenean. Zilegi da jarduketa berean aldaketa partzialak egitea hasieran eskatutakoaren gainean, baldin eta Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak onesten baditu eta Nafarroako azienda gobernatzeko planarekin badira.

7. Ordainketa ebatzi arte, 5. oinarrian ezarritako betebeharrei eustea, baita 8. oinarrian jasotako balorazio irizpideen ondoriozkoei ere.

8. Toki entitateak inbertsioen alderdi tekniko eta ekonomikoei buruz behar diren argibideak emanen ditu, baita eskatzen ahal zaion informazioa ere laguntza honi buruz, laguntzaren jarraipena eta ebaluazioa bideratzeko adierazleak prestatzeko.

9. Toki entitateak onartu eginen du behar diren kontrolak egitea egiaztatzeko laguntza ongi eman dela, inbertsioak ongi gauzatu direla eta konpromisoei eutsi zaiela.

10. Dirulaguntza jaso duten inbertsioak finantzatzeko beste dirulaguntza publiko eta laguntza batzuk eskatu edo lortu badira, toki entitateak horren berri emanen dio Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuari. Jakin bezain laster emanen da horren berri, eta, nolanahi ere, ordainketan jasotako dirua zertan erabili den frogatu baino lehen. Dirulaguntza hauek bateraezinak dira helburu bererako Eskualde Garapenerako Europako Funtsaren kargura ematen direnekin edo Nafarroako Gobernuko Landa Garapeneko eta Ingurumeneko Departamentuak ematen dituenekin.

11. Dirulaguntza ematen duen ebazpen proposamena egiten denean, Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan onuradun izateko ezarritako debekuetatik bat ere ez da urratu behar, eta, zehazki, zerga betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak eguneratuak izan behar dira.

12. Jasotako diruaren erabilerari buruzko frogagiriak gordetzea, agiri elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede izan daitezkeen bitartean.

13. Ordainketan guztira 50.000 eurotik gorako laguntza publikoa jasotzen duten inbertsioetarako, onuradunak informazio panel bat (gutxienez ere A3 tamainakoa) edo plaka bat ezarri beharko du gutxienez, proiektuari buruzkoa, non nabarmenduko baita Europar Batasunaren finantza laguntza jaso dela, jendeak ongi ikusteko moduko toki batean. Gainera, Europako ikurra agertuko da, helbide honetan dauden arau grafikoen araberakoa: https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/flag_es. Harekin batera, goiburu hau: “Landa Garapenerako Europako Nekazaritza Funtsa: Europak landa eremuetan inbertitzen du”.

14. Jasotako funtsak itzultzea, oinarri arautzaile hauetan ezarritako kasuetan.

15. Diruz laguntzen den inbertsioan ezbeharren bat gertatuz gero, onuradunak horren berri eman beharko dio Basoen eta Ehizaren Zerbitzuari, eta ezbeharra eragin duten zergatien berri eman, zerbitzuak behar diren neurriak har ditzan inbertsioei eustea egiaztatzeari buruz.

10. oinarria.–Laguntza-eskaera eta dokumentazio osagarria.

1. Eskaerak telematikoki aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariaren (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko fitxa erabiliz (hemendik aurrera, laguntzen fitxa).

Eskaeran adierazi beharko da jakinarazpenak bide telematikoak erabiliz jaso nahi direla, eta, horretarako, gaitutako helbide elektronikoa (GHE) eduki beharko da, zeina 16. oinarrian ezarritako moduan lortzen ahal den.

Bat etorriz Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen (hemendik aurrera, APAPE) 16.8 eta 66.6 artikuluekin, ez dira aurkeztutzat hartuko laguntzen fitxan dagoen eredura egokitzen ez diren eskabideak, eta aipatutako fitxaren bitartez era telematikoan aurkezten ez direnak. Horrenbestez, ez-aurkeztutzat jotzen direnez, eskaera horiek ezin izanen dira zuzendu.

2. Laguntza eskaerarekin batera dokumentazio hau aurkeztu behar da:

–Eskaera orria, II. eranskineko ereduaren araberakoa.

–Eskatzaile berrien kasuan, larreen erabilera jasangarriari buruzko memoria baloratua, bost urteko aldirako, Larratze Unitateen Inbentarioko fitxak (III a eranskineko ereduaren araberakoak) erantsita. Memoria hori gaian aditua den teknikari batek idatziko du.

–Oraingo kanpainan jarduketak egiteko eskabidea (III b eranskina): eranskin hau eskatzaile guztiek aurkeztu beharko dute.

–Larreetako bakoitzean sartuko duen aziendaren zerrenda. Zerrenda hori 2022ko martxoan eguneratuko da berriz, eta gutxienez larre bakoitzari buruzko informazio hau jasoko du:

Larrea erabiltzen duten abeltzaintzako ustiategien zerrenda.

Abeltzaintzako ustiategi bakoitzaren jatorrizko herria.

Ustiategi bakoitzak larrean sar ditzakeen abelburuen kopurua, mota eta arrazak.

Ustiategi bakoitzari baimendutako aprobetxamenduaren aldia.

–Udalaren edo toki entitatearen osoko bilkuran hartutako erabakia, konpromisoa hartzen duena azienda gobernatzeko plana betetzeko eta abeltzainei hura betearazteko

–Eskatzaileak laguntzak lehenbizikoz hartu behar dituenean edo laguntzak kobratzeko kontua aldatu nahi duenean, transferentzia bidez kobratzeko eskabidea aurkeztu beharko du, behar bezala beterik eta sinaturik.

https://www.navarra.es/home_es/Servicios/Recursos/Impresos+de+Tesoreria.htm

3. Eskatutako dokumentazioa osorik ez badago, interesdunari eskatuko zaio 10 egun balioduneko epean zuzen dezala. Halaber, ohartaraziko zaio, hala egin ezean, eskaera bertan behera uzten duela ulertuko dela, eta espedientea artxibatzeko ebazpena eman eta jakinaraziko zaiola.

12. oinarria.–Eskaerak aldatzea.

1. Aurkeztutako eskaerak aldatzea onartuko da, eskaerak aurkezteko epearen barnean soilik.

2. Onartutako aldaketak eskaeraren titularrari jakinaraziko zaizkio eta, betiere, laguntza ematen duen ebazpena baino lehen tramitatuko dira.

13. oinarria.–Instrukzio organoa.

Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak bideratuko ditu neurri honetan jasotako laguntzak emateko prozedurak, Basoak Kudeatzeko Ataleko baso teknikarien bitartez, espediente bakoitzak ukitzen duen lurraldearen arabera. Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko Baso Plangintzarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Atalari egokituko zaio laguntza emateko eta urteko ordainketa egiteko proposamena egitea.

14. oinarria.–Balorazio Batzordea eta dirulaguntza esleitzeko prozeduraren instrukzioa.

1. Instrukzio organoak, espedienteak ikusirik eta aurrekontuan dagoen kredituaren arabera, txosten bat eskatuko dio Balorazio Batzordeari, egindako ebaluazioaren emaitza zehazteko. Txostena gehienez ere bi hilabeteko epean eginen da, eskaerak aurkezteko epearen azken egunetik hasita, eta laguntzak txosten horretan oinarrituz emanen dira.

2. Balorazio Batzordea kide anitzeko organoa da, eta haren irizpena loteslea izanen da. Kide hauek izanen ditu:

Batzordeburua: Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko zuzendaria.

Lehen batzordekidea: Baso Plangintzarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Ataleko burua.

Bigarren batzordekidea: Basoak Kudeatzeko Ataleko burua.

Hirugarren batzordekidea: Plan eta Programen Bulegoko burua.

Idazkaria: Baso Plangintzarako eta Ingurumen Hezkuntzarako Ataleko teknikari bat.

3. Batzordeko kide bakoitzak Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko beste teknikari baten esku utz dezake bere ordezkaritza.

4. Balorazio Batzordeak txostena eginen du, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuko teknikariek eskaeren berrikuspen tekniko eta administratiboa egin ondoren; teknikariek horretarako beharrezkotzat jotzen dituzten bisitak, bertatik bertarakoak, eta jarduketak eginen dituzte.

5. Neurri bakoitzerako aurkeztutako eskaerak kontuan harturik, Balorazio Batzordeak proposatuko du dirulaguntza ematea kontrol guztiak gainditzen dituzten inbertsioetarako, eta ikuspuntu tekniko batetik beharrezkoak ez diren ekintzetarako dirulaguntza ukatzea, baita laguntzak arautzen dituzten Europar Batasuneko eta Nafarroako araudietara egokitzen ez direnetarako ere, eta behin betiko baloratuko du aurkeztutako proiektu edo memoriaren egokitasunari dagokion irizpidea.

6. Laguntza emateko proposamena jakinarazi eginen da, hura oinarri hartuta akatsak zuzendu ahal izateko. Dena dela:

Ez da onartuko eskaeretan funtsezko aldaketarik egitea, hala nola jarduketen eremu geografikoa aldatzea, behar bezala justifikatzen denean salbu, ekintzak aldatzea modalitate baten baitan, aurrekontua handitzea eskaeran akats materialik izan gabe edo hasieran eskatu ez diren neurriak sartzea.

Ez da aldaketarik onartuko, baldin eta hautaketa-irizpideen aplikazioa aldarazten badute.

Proiektua teknikoki hobetzeko aldaketak baizik ez dira onartuko, baldin eta ez badiote eragiten azienda gobernatzeko planaren helburuari eta izaerari.

15. oinarria.–Ebazpena.

1. Ebazpen proposamena ikusirik, Ingurumeneko zuzendari nagusiak dirulaguntzak onartzeari buruzko ebazpena emanen du.

2. Ebazpena arrazoitua izanen da, eta hartutako ebazpenaren oinarriak frogaturik egonen dira beti.

3. Hartan agertuko da dirulaguntza jasoko duten eskatzaileen zerrenda, eta berariaz adieraziko da gainerako eskaerak ezetsi egin direla. Horien artean agertuko dira aurrekontuko mugagatik ezetsitakoak, deialdian ezarritako kredituaren gehieneko zenbatekoa gainditu delako. Balorazio irizpideen arabera bakoitzari emandako puntuazioa adieraziko da. Horrela, onuradunen batek dirulaguntzari uko eginez gero, laguntzak ematen dituen organoak zilegi izanen du puntuazio hurrenkeraren arabera haren atzetik dagoen eskatzaileari ematea, beste deialdi bat egin behar izan gabe, baldin eta onuradunaren ukoarekin batera kreditu aski askatu bada ukatutako eskaera bat bederen aintzat hartzeko.

Ondorio horietarako, Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak egoera horren berri emanen die interesdunei, adieraz dezaten dirulaguntza jasotzeko proposamena onartzen ote duten, hamar egun balioduneko epe luzaezinean, komunikazioa jaso eta biharamunetik hasita. Eskatzaileak edo eskatzaileek proposamena onartu ondoren, Ingurumeneko zuzendari nagusiak laguntzak emateko ebazpena emanen du, interesdunei jakinaraziko die eta Nafarroako Gobernuaren webgunean argitaratuko du, dirulaguntza kanpainaren prozesuaren emaitzarekin batera.

4. Deialdia ixten den egunetik hiru hilabeteko epean jakinaraziko da ebazpena, dirulaguntzei buruzko foru legeetan ezarritako epea bukatu baino lehen, eta honako hauek jasoko ditu: esleitutako dirulaguntzaren zenbatekoa justifikatzeko nahikoa den informazioa, eta onuradunak bete behar dituen baldintzak eta konpromisoak. Ebazpena posta elektronikoaren bidez jakinaraz daiteke, eskatzaileak laguntzak eskatzeko inprimakian emandako helbide elektronikoen bitartez.

5. Eskaera ezetsi egin dela ulertuko da baldin eta berariazko ebazpenik ematen ez bada dirulaguntzaren oinarri arautzaile hauetan ezarritako ebazpena emateko epean.

16. oinarria.–Jarduketak gauzatzeko epeak, ordainketa egin aurretik bete beharrekoak eta ordainketa eskaera.

1. Inbertsioa bukatzeko eguna 2022ko urriaren 14a izanen da 2021-2022 kanpainako laguntza eskaeretarako.

2. Dagozkion laguntzak jasotzeko, onuradunak ondoko puntuan aipatzen diren agiri guztiak aurkeztu beharko ditu 2022ko urriaren 18a baino lehen.

3. Laguntza eskaera guztiak formatu telematikoan aurkeztu beharko dira, hurrengo oinarrian azaltzen den bezala. Ordainketa eskaera (V. eranskina) ere aurkeztu beharko da, Nafarroako Gobernuko web-orrian (www.nafarroa.eus), tramiteen katalogoan dagoena (“Ordainketa eskaera egitean aurkeztu beharreko inprimakiak”), eta, horrekin batera, honako dokumentazio hau:

–Onetsitako dirulaguntza gauzatu dela ziurtatzen duen memoria eta egindako gastuak eta inbertsioak justifikatzen dituen dokumentazioa. Memorian adierazi beharko dira, gutxienez ere, jarduketen helburua, deskribapena, lokalizazioa eta betearazpenaren analisia, egindako kudeaketa, larratze habitaten egoera eta bilakaera, eta emaitzen kontua. Egindako gastua benetan ordaindu dela frogatzearren, bankuetako frogagiriak erantsi beharko zaizkie fakturei.

Horretarako lan-kontratupean kontratatu diren langileen kostuei dagokienez, kontratuaren fotokopia, eta eskaeraren egunetik 2022ko urriaren 14ra bitarteko nomina guztiena, edo soldata gordinaren zenbatekoa kobratu dela justifikatzen duten beste agiri ofizial batzuenak. Zerbitzuak emateko kontratupean kontratatu diren langileen kostuei dagokienez, eskaeraren egunetik 2022ko urriaren 14ra bitarteko faktura guztiak.

Ordainagiriak. Bankuko karguak izanen dira, gutxienez datu hauek agertuko dituztenak: transferentziaren jaulkitzailearen izena, onuradunaren izena, zenbatekoa, karguaren data eta kontzeptua, faktura-zenbaki eta guzti. Salbuespen gisa, ordainketa frogatzeko, enpresa hornitzaileak egindako ordainagiriak onartuko dira, 2.500 eurotik gorakoak ez badira. Gauzatan edo norberaren baliabideak erabiliz egindako ordainketak ez dira onartuko. Fakturen ordainagiriek inbertsio osoa ordaindu dela frogatuko dute, eta 2022ko urriaren 14a baino lehenagokoak izanen dira.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean eta Kontratuei buruzko apirilaren 13ko 2/2018 Foru Legean xedatutakoarekin bat, dirulaguntzaren xedeko gastuaren zenbatekoa 30.000 eurotik goitikoa bada (BEZa kanpo), obrak gauzatzeko kostuaren kasuan, edo 6.000 eurotik goitikoa (BEZa kanpo), aholkularitza edo laguntza arloko enpresek emandako zerbitzuen kasuan, hornitzailea eraginkortasun eta ekonomia irizpideei jarraikiz hautatu dela frogatu beharko dute toki entitateek. Horretarako, aurkeztu beharko dute hornitzailearen hautapenaren eta adjudikaziorako segitutako prozeduraren justifikazioari buruzko ziurtagiria, behar bezala egiaztatua VI. eranskineko inprimakietan eskatzen den dokumentazioarekin.

Kontratista batekin azpikontratatutako lanen zenbatekoak dirulaguntzaren zenbatekoaren %20 gainditzen duenean eta 60.000 eurotik goitikoa denean, idatzizko kontratu bat egin beharko da, ordainketa egiteko gainerako dokumentazioarekin batera aurkeztuko dena.

2. Ordainketa eginen da baldin eta instrukzio organoak kontrol horiek egiten baditu, oinarritzat hartuz Foru Administrazioan eta/edo beste administrazio batzuetan dauden erregistro ofizialak edo eskura dauden bestelako informazio iturriak, betiere laguntza ordaintzeko eskaera aurkezten den unean dagoen informazioaren arabera.

3. Laguntzak Ingurumeneko zuzendari nagusiaren ebazpen bidez ordainduko dira. Ebazpena posta elektronikoaren bidez jakinaraz dakieke interesdunei, eskatzaileak laguntzak eskatzeko inprimakian emandako helbide elektronikoen bitartez.

4. Ez da onartuko hasieran baimendutako aurrekontuak gora egitea, non ez dauden egitatezko akatsak eskaeran edo ez diren baso administrazioak eskatuta sartutako arrazoizko aldaketak, betiere ez badute eragiten emandako zenbateko osoa handitzea eta akatsen ondorio badira.

5. Aurreko dokumentazioa dagokion epean aurkeztu ezean, emandako dirulaguntzari %1 kenduko zaio justifikazioa atzeratzen den egun natural bakoitzeko, eta 25 egunez, gehienez ere. Gehiago atzeratuz gero, dirulaguntza galdutzat emanen da.

6. Salbuespen gisa eta arrazoiturik, eta lanak amaitzeko epea bukatu baino lehen, luzapenak eskatzen ahalko dira diruz lagundutako lanak egiteko. Basoen eta Ehizaren Zerbitzuak espresuki baimendu beharko ditu luzapen horiek, ofizio bidez; horrela, lanak egiteko beste epe bat emanen da, hilabetekoa gehienez ere. Agiri horiek luzapenean emandako epean aurkezten ez badira, dirulaguntza galduko da.

17. oinarria.–Baliabide elektronikoen bidezko harremanak.

1. Laguntza-eskaera eta interesdunak aurkeztu beharreko agiri guztiak modu telematikoan aurkeztuko dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Erregistro Orokor Elektronikoan, Nafarroako Gobernuaren Interneteko Atariko (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko laguntzen fitxaren bidez.

2. Administrazio egintzen jakinarazpena eta laguntza hauek emateko prozeduraren barruan egiten diren jarduketa guztien komunikazioak telematika bidez eginen dira, entitate eskatzaileen gaitutako helbide elektronikoaren bidez (GEH).

3. Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren http://notificaciones.060.es helbidean eskuratu daiteke gaitutako helbide elektronikoa. Horretarako, ziurtagiri digitala eduki behar da. Halaber, Nafarroako Gobernuak gaitutako jakinarazpen prozeduretarako harpidetza egin beharko da, gaitutako helbide elektronikoa lortzen den helbide berean.

18. oinarria.–Dirulaguntzen kontrola, murrizketak eta ordainketa ez gauzatzeko arrazoiak.

1. Esleipenean ezarritako konpromisoak eta beharkizunak ez betetzeak berarekin ekarriko du emandako dirulaguntza deuseztatzea edo jasotako dirulaguntzak itzuli beharra, osorik nahiz zati batean, kasuen arabera, Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen II. kapituluarekin bat, berandutze-interesak barne izan edo ez, bidezkoa denaren arabera.

2. Azienda gobernatzeko plana urte batean ez betetzeak urteko laguntza ez ordaintzea ekarriko du.

3. Kudeaketa organoak egindako kontrolen ondotik onuradunak eskatutako ordainketaren zenbatekoa %10 handiagoa bada onuradunari ordaindu beharrekoa baino, zehapen bat ezarriko da, eskatutako zenbatekoaren eta zehaztutakoaren arteko aldea adinakoa, eta ez da izanen laguntza osoa kentzetik haragokoa.

4. Aipatutako murrizketak eta bazterketak ez dira aplikatuko baldin eta onuradunak frogatzen badu ezinbesteko arrazoiengatik gertatu direla aldaketak, edo egiaztagiriak aurkezten baditu, gerora sortutako eta onuradunari egotzi ezin zaizkion arrazoiak frogatzen dituztenak. Honako hauek izanen dira ezinbesteko arrazoiak:

a) Hondamendi natural larria, instalazioak edo erabilerarako onartutako plana betetzea nabarmen kaltetzen dituena.

b) Instalazioak istripuz hondatzea onuradunari ezin egozten ahal zaizkion arrazoiengatik, garaiz eta behar bezala jakinarazi bada.

5. Egiaztatzen bada onuradunak gezurrezko aitorpen bat egin duela nahita, laguntzak bertan behera utziko dira. Gainera, onuraduna neurri horretarako laguntzetatik bazterturik geldituko da, ekitaldi horretan eta hurrengoan, deusetan galarazi gabe Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritako zehapenak edo aitorpen hori aurkezteko unean iruzurraren kontrako borrokarako indarrean diren prozeduretatik datozenak.

6. Ez badira betetzen kontratazio publikoarekin lotutako arauak, honako erabaki honen eranskinean ezarritako portzentajeak aplikatuko dira: 9527 C Erabakia (2013), abenduaren 19koa, Batzordearena. Horren bidez ezartzen eta onesten da zer jarraibide bete behar diren Batzordeak, kudeaketa partekatuaren markoan, Batasunak finantzatutako gastuei zuzenketa finantzarioak aplikatu behar izanez gero, kontratazio publikoaren arloan arauak betetzen ez diren kasuetan.

19. oinarria.–Laguntzak metatzea.

1. Laguntza hauek metatzen ahalko dira:

Batasunaren organoek kudeatutako laguntzak eta landa garapenerako estatu laguntzak, kostu diruz lagungarri berberetarako direnean, baldin eta gainditzen ez badira Batasunaren Zuzenbidearen arau aplikagarrietan laguntzetarako ezarritako gehieneko intentsitate portzentajeak.

Landa garapenerako estatu laguntzak (kostu diruz lagungarri identifikagarriak badituzte) eta estatuko beste laguntza batzuk, baldin eta kostu diruz lagungarriak ezberdinak badira edo, kostu diruz lagungarriak berdinak izanda ere, bien artean gainditzen ez badira landa garapenerako estatu laguntzetarako ezarritako gehieneko zenbatekoa edo laguntzarako gehieneko intentsitate portzentajeak.

2. Bateraezinak dira Natura 2000 sarekoak diren mendi-larreen kudeaketa jasangarria egiteko laguntzak eta helburu bera duten abeltzaintzako azpiegituretarako direnak.

20. oinarria.–Emandako dirulaguntzen publizitatea.

1. Laguntza hauen onuradunen datuak honako arau honekin bat argitaratuko dira: Nekazaritzako politika bateratuaren finantziazioari, kudeaketari eta jarraipenari buruzko Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) Erregelamendua, 111. artikulua.

2. Onuradunen datu pertsonalak erakunde nazionalek eta Europar Batasuneko erakundeek erabiltzen ahalko dituzte, baldin zerikusirik badute administrazioen kudeaketa, kontrol eta ikuskaritzako nahiz jarraipen eta ebaluazio betebeharrekin, bat etorrita Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren abenduaren 17ko 1306/2013 (EB) Erregelamenduaren 117. artikuluan xedatutakoarekin.

3. Ondorio horietarako, onuradunek honako hauetan ezarritako eskubideak izanen dituzte: Datu Pertsonalak Babesteari eta Eskubide Digitalak Bermatzeari buruzko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa eta Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2016ko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamendua (izan ere, erregelamendu horren bidez, pertsona fisikoen babesa arautu zen, datu pertsonalen tratamenduari eta datu horien zirkulazio askeari dagokienez, eta indarrik gabe utzi zen 95/46/EE Zuzentaraua (Datuak babesteko erregelamendu orokorra).

AURKEZTU BEHARREKO DOKUMENTAZIOA

II. eranskina.–Eskabidea.

III a eranskina.–Larratze unitateen inbentarioko fitxa.

III b eranskina.–Laguntza eskatzeko inprimakia.

V. eranskina.–Ordainketa eskatzeko inprimakia.

VI. eranskina.–Kontratazio publikoari buruzko informazioa.

VII. eranskina.–Erantzukizunpeko adierazpena, gardentasun betebeharrei buruzkoa.

Bete beharreko eredu guztiak deskargatu (DOC).

IV. ERANSKINA

1.–Larreen erabilera jasangarrirako proposamen baten edukia.

Larreen erabilera jasangarrirako proposamenean inbentario soil bat jasoko da, larre motak eta produkzioaren gutxi gorabeherako kalkulua adierazita. Inbentarioan abeltzaintzako azpiegitura nagusiak deskribatuko dira eta haien kokapena zehaztuko: itxiturak, askak eta bestelako ur guneak; baita mahukak eta azienda gobernatzeko artegiak ere. Helburu diren larreen egitura zehaztuko da, bai eta AzLUtan adierazitako zamen justifikazioa eta horiek lortzeko erabilera proposamen bat ere. Hobetu nahi diren intereseko eta/edo lehentasunezko habitatekin lotuta, azienda gobernatzeko plangintzarako atal bat ere izanen du. 5 urterako izanen da, eta laguntzak eskatzen diren lehen urtean aurkeztuko da. Hurrengo kanpainetan, onetsitako plan horretan oinarrituko dira laguntza eskaerak, baina ez da beharrezkoa izanen berriro ere aurkeztea.

Larratze inbentarioa.

Larratze unitatean erabilgarri dauden larreen tipifikazioa egiteko inbentario soil bat garatuko da, eta bertan zehaztuko da Batasunaren Intereseko Habitat bat edo Lehentasunezko Habitat bat den. Inbentarioa eranskin honen araberako fitxa itxurarekin aurkeztuko da.

Zehazteko metodoa “Ikusizkoa” izanen da; “trantsektoen bidezko metodoa (Point Quadrat)” bezain zehatza ez bada ere, inbertsioa justifikatzeko adinakoa dela ulertzen da.

Administrazioak beharrezko jotzen badu, inbentario zehatzagoak eskatzen ahal dizkio sustatzaileari, ingurumen balioak eta egin beharreko inbertsioen proportzionaltasuna kontuan hartuta.

Ondoren, larre mota bakoitzerako (erabili tipifikazio sintaxonomikoa), beharrezkoa izanen da ekoizpena kalkulatzea (BU/ha/urtea), larratze unitateak guztira duen ekoizpena ezagutzeko. Datu horiek zehazteko, esperientzia erabiliko da edo antzeko eta/edo mugakide diren larreetan duten produktibitatearen gaineko ezagutza.

Inbentarioaren aurkezpena grafikoa izanen da, paperean eta euskarri digitalean (shape), “larre mota” eta “azalera” eremuekin.

Larratze unitateko abeltzaintzako azpiegituren inbentarioa.

Larratze unitatean erabili daitezkeen azpiegiturak inbentarioan adierazi eta deskribatuko dira; bereziki itxiturak eta ur guneak. Larreen motei buruzko kartografian jasoko dira, paperean eta formatu digitalean (shape). Unean uneko azpiegituren kasuan, kokapeneko UTM koordenatuak zehaztuko dira (ETRS89). Kontserbazio egoera ere zehaztuko da (Ona - Ez ona ez txarra - Txarra).

Zamak zehaztea.

Larreaz baliatzen diren azienda arrazak aipatuko dira, eta bakoitzaren abelburu kopurua, bai eta larratze unitatean azienda egoten den egun kopurua ere. Amaitzeko, aziendak energia aldetik dituen beharrak ere kalkulatuko dira.

Larratze unitateen plangintza eta erabilera jasangarria.

Bi atal izanen ditu: bata, kudeaketarako jarraibide orokorrei buruzkoa larratze unitate bakoitzerako, eta, bestea, erabilera jasangarriari buruzkoa. Bigarren atal horretan, kudeaketan kontuan hartu beharreko funtsezko elementuak adierazi beharko dira (esaterako, gatz guneen eta ur guneen erabilera, artegiak, aziendak lurrean duen eraginaren jarraipena...).

Hobekuntza plana:

Urte bakoitzerako, eta gehienez ere bost urterako, aurreikusten diren mantentze beharrak adierazi beharko dira, bai eta larrean egin beharreko inbertsio berrien egutegia ere.

Jarduketen balorazioa.

Hobekuntza planean jasotako mantentze-lanei eta inbertsioei erantzuteko, urtean zer baliabide ekonomiko beharko diren adierazi behar da atal honetan.

Fitxa egin duen teknikari eskudunak sinatua beharko du.

2.–Egindako jarduketen justifikazio memoriaren eduki orientagarria.

Honi buruzko informazioa jaso behar du laguntzaren xedeko larreetan egindako jarduketen justifikazio memoriak:

–Larreetan sartu den aziendaren zerrenda: abeltzainen izen-abizenak, abeltzaintzako ustiategiaren zenbakia, larreetara eraman duen azienda (behi-, zaldi- eta ardi-aziendaren AzLU, azienda motaren arabera bereizita); larreak erabili dituzten AzLUak guztira, larratze unitate bakoitzaren arabera zehaztuta. Azienda zer datatan sartu eta atera den.

–Egindako inbertsioen eta mantentze-lanen zerrenda laburtua.

Hurrengo urtean eginen diren jarduketen aurreikuspen bat ere jaso beharko da memoria horretan, eta justifikatu egin beharko dira larreak erabiltzeko planean aurreikusitakoaz oso bestelakoak direnak.

Iragarkiaren kodea: F2111348