188. ALDIZKARIA - 2021eko abuztuaren 12a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

ERABAKIA, Nafarroako Gobernuak 2021eko uztailaren 28an hartua, Loitiko gaineko memoriagunea Nafarroako Memoria Historikoaren Toki deklaratu eta dagokion erregistroan inskribatzen duena.

2018ko abenduaren 31n, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen Nafarroako Memoria Historikoaren Tokiei buruzko abenduaren 26ko 29/2018 Foru Legea, helburu duena Nafarroako memoria historikoaren tokien deklarazioa, babesa, kontserbazioa eta hedapena arautzea, memoriaren transmisiorako gune izan daitezen eta bakearen eta bizikidetzaren kultura sustatzen lagundu dezaten. Foru lege horretan ezarrita dago Nafarroako Gobernuan memoria historikoaren arloan eskumena duen departamentuak jarraitu beharreko prozedura zehatza, zeina burutuko baita foru legean eskatutako betebeharrak betetzen dituzten toki edo gune fisikoak Nafarroako Memoria Historikoaren Toki deklaratzeko erabakiarekin.

Nafarroako Memoria Historikoaren Toki deklaratzeak berekin ekarriko du prebentziozko idatzoharra egitea Nafarroako Memoria Historikoaren Tokien Erregistroan, eta hala aitortzen bada, behin betiko inskribatzea; horrek berekin ekarriko du foru lege horretan ezarritako aitortza berezia eta babes araubidea aplikatzea, baita tokiaren onura publikoaren eta interes sozialaren deklarazioa ere, ondorio guztietarako, nahitaezko desjabetzea eta bide-zortasuna barne.

Nafarroako Memoria Historikoaren Tokien Erregistroa sortzea Nafarroako Memoria Historikoaren Tokiei buruzko abenduaren 26ko 29/2018 Foru Legearen ondoriozkoa da; izan ere, hura aplikatzearen ondorioz sortu du Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiak, horretarako organo eskuduna baita, erregistro hori, aipatu foru lege horretako 6.2 artikuluan eskatzen diren betekizunak zorrotz betetzen dituena.

Abenduaren 26ko 29/2018 Foru Legeak, Nafarroako Memoria Historikoaren Tokiei buruzkoak, 7.a) artikuluan ezartzen du horretarako prozedura, eta hari jarraikiz, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen zuzendari nagusiak 2/2021 Ebazpena eman zuen apirilaren 27an, Loitiko gaineko memoriagunea Nafarroako memoria historikoaren toki deklaratzeko eta hala inskribatzeko prozedura abiatzen zuena. Prozedurari hasiera emateko ebazpen hori 2021eko 125. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 28koan. Epe hori iragan da, eta ez da inolako alegaziorik aurkeztu.

Aldi berean, Loitiko gaineko memoriagunearen prebentziozko idatzoharra egin zen, Nafarroako memoria historikoaren toki gisa, Nafarroako Memoria Historikoaren Tokien Erregistroan, nomenklatura honekin erregistraturik: Zk.: LM-2021-0001-Loitiko gaineko memoriagunea.

Aipatu 7. artikuluko e) letran ezarritako prozedurari jarraikiz, Memoria Historikoaren arloko Koordinazio Batzorde Teknikoari igorri zitzaion, egoki joz gero ezarritako epean eman zezan aldeko txostena, nahitaezkoa eta kasuan kasuko deklaraziorako eta inskripziorako loteslea. Behin espedientea aztertuta, Batzordeak aldeko txostena eman zuen 2021eko ekainaren 29an, eta, hala, irekita utzi zuen bidea Nafarroako Gobernuak, Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko kontseilariak proposaturik, erabaki bidez deklaratu eta inskribatu dezan Loitiko gaineko memoriagunea Nafarroako memoria historikoaren toki gisa.

Horrenbestez, Nafarroako Gobernuak, Herritarrekiko Harremanetako kontseilariak proposatuta,

ERABAKITZEN DU:

1. Loitiko gaineko memoriagunea Nafarroako Memoria Historikoaren Toki deklaratzea.

2. Toki hori Nafarroako Memoria Historikoaren Tokien Erregistroan inskribatzea, inskripzio zenbaki hau duela: LM-2021-0001-Loitiko gaineko memoriagunea.

3. Loitiko gaineko memoriaguneari aplikatzea Nafarroako Memoria Historikoaren Tokiei buruzko abenduaren 26ko 29/2018 Foru Legearen III., IV. eta V. tituluetan ezarritako babeserako eta zainketarako araubide orokorra, Nafarroako memoria historikoaren tokien zabalkundea eta hedapena egiteko neurriak eta zehapen araubidea, eta aplikatzea, halaber, 2/2021 Ebazpenean, apirilaren 27koan, zehaztutako berariazko araubidea ere, ebazpen horren bidez hasiera eman baitzitzaion Loitiko gaineko memoriagunea Nafarroako memoria historikoaren toki deklaratzeko eta hala inskribatzeko prozedurari.

4. Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Gobernu Irekiaren Atarian argitaratzea, orok jakin dezan.

5. Erabaki hau igortzea Herritarrekiko Harremanetako Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusiari, Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiari, Zainketa Zerbitzuari eta Nafarroako Memoriaren Institutuaren Zerbitzuari.

6. Erabaki hau Urraulbeitiko eta Zangozako udalei jakinaraztea, eta adieraztea haren kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezten ahal dutela, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, erabakia jakinarazi eta bi hilabeteko epean.

Iruñean, 2021eko uztailaren 28an.–Nafarroako Gobernuko kontseilari-idazkaria, Javier Remírez Apesteguía.

Iragarkiaren kodea: F2111724