146. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 23a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

Nafarroako Foru Ogasuna
Diru-bilketa Zerbitzua
Premiamendu-probidentziaren jakinarazpen ediktua

Ediktu honen bidez aditzera ematen da ondoren aipatzen diren zordunen aurka, kasu bakoitzean adierazten diren egun, kontzeptu eta zenbatekoengatik, honako hau eman dela:

Premiamendu-probidentzia: “Epe exekutiboa dagokion egunean hasita, eta Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren 117.3 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, ondoren zehazten diren zorrei buruzko premiamendu-prozedura hasitzat jotzen dut. Jakinaraz bekie probidentzia hau zordunei, eta eska bekie zorra osorik ordain dezatela Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamenduaren 97. artikuluan adierazitako epean. Ohartarazi, halaber, bertan adierazitako epean ordainketa egiten ez bada, haien ondasunak eta eskubideak enbargatuko direla edo dauden bermeak exekutatuko direla, zorra estali arte”.

Ezinezkoa izan denez premiamendu-probidentzia jakinaraztea, kasu bakoitzean jakinarazpenaren egiaztagirian jasota dagoen inguruabarrengatik, ediktu hau argitaratzen da leku honetan: Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

Zordun bakoitzari ohartarazten zaio aipatu probidentzien ondoriozko premiamendu-prozeduran ager dadin, bere kabuz edo ordezkari baten bitartez, hamabost egun naturaleko epean, ediktu hau argitaratu eta biharamunetik hasita. (Zergadunari Laguntza Emateko Atala, Ezkirotz kalea 16, Iruña - Telefonoa: 948-505152). Epe horretan interesduna pertsonatzen ez bada, jakinarazpena egintzat hartuko da, legezko ondorio guztietarako, agertzeko ezarritako epea bukatu eta biharamunetik aurrera.

Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamenduaren 87.5 artikuluan xedatutakoa aplikatuz, zorrak ordaintzeko errekerimendua egiten zaie. Hilabetea dute ordaintzeko, premiamendu-probidentzia jakinarazi eta biharamunetik hasita. Ordaintzeko errekerimendua ez dela egin ulertuko da baldin eta ordaindu beharrekoa, orotara, 0,00 euro bada.

Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 117.3 artikuluan xedatutakoaren arabera (zenbait zerga aldatu eta beste tributu-neurri batzuk hartzeari buruzko abenduaren 27ko 18/2006 Foru Legearen arabera idatzita), epe exekutiboa hastearekin batera abiaraziko da aldi horretako berandutze-interesen eta errekarguen sortzapena. Epe exekutiboko errekarguak hiru motatakoak dira: errekargu exekutiboa, premiamendu-errekargu murriztua eta premiamendu-errekargu arrunta. Errekargu horiek bateraezinak dira eta borondatezko epean ordaindu ez den zorretik abiatuta kalkulatzen dira.

2021eko martxoaren 1etik aurrera emandako premiamendu-probidentzien kasuan, errekargu exekutiboa 100eko 5ekoa izanen da, eta aplikatuko da borondatezko epean ordaindu gabeko zor osoa premiamendu-probidentzia jakinarazi aurretik ordaintzen denean. Premiamendu-errekargu murriztua 100eko 10ekoa izanen da, eta aplikatuko da borondatezko epean ordaindu gabeko zor osoa eta errekargua bera ordaintzen direnean premiamendu-prozedura abiarazi duten zorrak ordaintzeko erregelamenduzko epea amaitu aurretik. Premiamendu-errekargu arrunta 100eko 20koa izanen da, eta aplikatuko da inguruabar horiek gertatzen ez direnean.

Premiamendu-errekargu arrunta bateragarria da berandutze-interesekin. Errekargu exekutiboa edo premiamendu-errekargu murriztua aplikagarri direnean, ez dira eskatuko epe exekutiboa hasi zenetik sortutako berandutze-interesak, premiamendu-prozedura abiarazi duten zorrak ordaintzeko erregelamenduzko epea amaitu aurretik ordaindutako zorrari dagokionez.

Zordunei ohartarazten zaie premiamendu-probidentzia jakinarazitzat jotzen denean zorduna bere kabuz edo ordezkari baten bitartez ez agertzeagatik, premiamendu-prozeduran ematen diren hurrengo jarduketak eta eginbideak jakinarazitzat joko direla, prozeduran edozein unetan agertzeko eskubidea galdu gabe. Hala ere, enbargatutako ondasunak besterentzeko ebazpena, halakorik behar denean, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 99. artikuluan xedatutakoaren arabera jakinaraziko da.

Errekurtsoak:

Premiamendu-probidentzia berraztertzeko erreklamazioa aurkeztu ahal izanen da, bide ekonomiko-administratibora jo aurretik. Berraztertzeko errekurtsoa aukerakoa da, eta erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkez daiteke zuzenean. Berraztertzeko errekurtsoa jartzen bada, ezin izanen da erreklamazio ekonomiko-administratiboa abiarazi, harik eta errekurtsoa esanbidez edo isilbidez ebatzi arte.

Berraztertzeko errekurtsoa idatziz jarri beharko da hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita, Diru-bilketa Zerbitzuaren aurrean.

Erreklamazio ekonomiko-administratiboa idatziz aurkeztu beharko da, hilabeteko epean, premiamendu-probidentzia jakinarazi edo, hala badagokio, berraztertzeko errekurtsoa isilbidez ezetsi den egunaren biharamunetik hasita. Erreklamazioa Foru Auzitegi Ekonomiko Administratiboari zuzendu beharko zaio, eta haren aurrean jarri dela ulertuko da.

Premiamendu-prozedura honako arrazoi hauengatik aurkaratu ahal izanen da:

a) Zorra ordaintzea edo iraungitzea.

b) Preskripzioa.

c) Gerorapena.

d) Likidazioa ez jakinaraztea edo hura deuseztatu edo etetea.

Ohartarazpena:

Errekurtsoa edo erreklamazio ekonomiko-administratiboa aurkezteak ez du inpugnatutako egintzaren exekuzioa etetea ekarriko, legezko ondorio guztiekin, kuota edo eskubide likidatuen, interesen eta errekarguen bilketa barne.

Hala ere, interesdunak eskatuta, Diru-bilketa Zerbitzuak aurkaratutako egintzaren exekuzioa etenen du, honako berme hauetakoren bat aurkezten denean:

a) Eskudiruaren edo balore publikoen gordailua Nafarroako Foru Komunitatearen Diruzaintzan. Zor publiko anotatua denean, dagokion saldoaren ibilgetze-ziurtagiria aurkeztuko da.

b) Kreditu-erakunde batek edo elkar bermatzeko sozietate batek emandako abal edo fidantza solidarioa.

c) Kauzio-aseguruaren kontratua, kauzioaren arloan aritzeko baimena duen aseguru-entitate batekin egina.

d) Nafarroako Foru Komunitateko bi zergadunek emandako fidantza pertsonal eta solidarioa, 3.005,06 eurotik beherako zorretarako bakarrik.

Emandako bermeak iraupen mugagabea izan beharko du, eta erabakitako etenduraren ondorioz sor daitezkeen berandutze-interesez gain, zerga-zorraren zenbatekoa estaltzeko adinakoa izan beharko du, errekarguak eta interesak barne.

Errekurtsoa edo erreklamazioa ezetsita egoteagatik tributu-zorra ordaintzen denean, Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 50. artikuluan ezarritako berandutze-interesak ordainduko dira etendurak iraun duen denboragatik.

Hala ere, prozeduraren jarduketak etenen dira, bermea aurkeztu gabe, interesdunak Diru-bilketa Zerbitzuari hala eskatzen dionean, baldin eta egiaztatzen badu honako inguruabar hauetakoren bat gertatu dela:

a) Akats materiala, aritmetikoa edo egitezko beste edozein egon da zorra zehaztean.

b) Zorra ordaindu da, ordainketa hori egin arte prozeduran sortutako kostuak barne, halakorik baleude.

c) Zorra barkatu, konpentsatu, eten edo geroratu da.

d) Erregelamendu honetan araututako konpentsazioa bidezkoa da, zergadunak exekuzio-prozeduran lortu nahi den zenbateko bereko edo handiagoko hartzekoak izateagatik administrazioaren aurka. Interesen likidazioa: zorrek berandutze-interesak sortuko dituzte, epe exekutiboa hasten denetik dirua ordaindu arte. Interes-tasa Nafarroako Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 50.2.c) artikuluan eta Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko Foru Legearen 19. artikuluan ezarritakoaren arabera zehaztuko da, zerga-zorrak diren edo ez diren kontuan hartuta, hurrenez hurren. Tributuei buruzko Foru Lege Orokorraren 117.1 artikuluaren arabera, zerga-zorra probidentzia jakinarazi baino lehen ordaindu bada, ez dira eskatuko epe exekutiboa hasi zenetik sortutako berandutze-interesak.

Kostuen jasanarazpena:

Premiamendu-espedientearen behin betiko likidazioan, hari dagozkion kostuak jasanaraziko zaizkie; hain zuzen, Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamenduaren 142. artikuluan aipatzen direnak. Gerorapenak: Nafarroako Foru Ogasunarekiko zorrak geroratu edo zatikatu ahal izanen dira, Nafarroako Foru Komunitateko Diru-bilketaren Erregelamenduan ezartzen diren baldintzak eta betekizunak betez.

Iruñean, 2021eko ekainaren 10ean.–Diru-bilketa Zerbitzuko zuzendaria, Javier Ezpeleta Iraizoz.

DEITZEN DIREN INTERESDUNAK

Interesduna: 78841147-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011325.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78841147-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011324.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18207177-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000733.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72801504-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011113.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18208808-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012136.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18208808-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012137.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18208808-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012135.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73422510-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011202.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72808525-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006440.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72808525-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012358.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15688819-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000139.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73140102-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000036.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73488800-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011247.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73125130-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011172.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34091084-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012193.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33439381-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010825.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33424504-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000043.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 72795849-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012344.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79350781-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012498.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78743797-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000213.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 78778375-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000215.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 70925283-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010985.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44636995-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000017149.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18205328-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011469.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 26950145-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070162.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 16549624-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006286.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 71652455-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012664.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y3815021W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070120.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 44627577-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016940.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73453029-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005275.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78896805-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011329.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2169705Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010498.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44806173-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010935.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 71440422-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010987.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 25990918-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013236.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29144186-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013366.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72477382-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000634.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18210008-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010729.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8444891G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000340.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 72686048-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011061.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049099.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049098.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049097.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049096.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049095.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049094.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049092.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049091.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049090.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3735029J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049089.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73420458-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006462.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78536220-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011280.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78813576-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012488.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72704492-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011099.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3422255Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011920.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15244379-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012045.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44617119-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010887.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44617119-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010890.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44617119-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010889.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44617119-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010888.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15252655-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013677.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15810699-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010620.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44610766-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000048264.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73457722-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014221.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44627714-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010904.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y6742473Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000584.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78746374-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000736.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0206991M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006575.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0484085H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010479.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0484085H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010478.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44439445-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012206.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 00139141-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010529.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16481691-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010690.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72684418-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012298.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0358426P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011973.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0358426P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010475.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0358426P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006221.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72810371-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012361.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y3042124C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010506.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0092481N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006678.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73629267-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012449.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 39620519-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012696.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73417004-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011193.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44618291-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013951.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15841467-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010643.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16007725-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000100009.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73611696-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012783.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29152695-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002079.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73482539-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013854.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73111044-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000199.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 33422193-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014119.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79352528-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000000960.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 29142482-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049992.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73620971-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011471.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 24256673-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006307.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2072846V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000400.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 78760645-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011305.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9356210V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000017155.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6646689B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013162.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2877037J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010329.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73493039-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000117.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 72564858-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000297.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 72815942-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012368.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73120438-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006681.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73120438-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011165.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73120438-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011166.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72640469-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012283.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73139284-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000051992.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73139284-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000051991.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78929252-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012496.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16051441-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010685.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16051441-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010684.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0815434Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006223.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33416980-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010776.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33416980-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010775.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y5003822W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012001.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73453800-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070438.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X5758781H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012805.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72804111-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011119.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78775549-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011316.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44640082-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000471.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73422036-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011200.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9468717P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010455.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 47103259-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000315.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X6257715J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006197.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: M3120432E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016487.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78843717-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000282.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X2838837Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013627.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6367057J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010385.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72682822-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000650.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15845495-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2019/000011461.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15845495-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2018/000003489.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33425433-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012532.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 48771716-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006378.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78756386-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000680.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3291884D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000027.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73600519-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011265.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73128258-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012392.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72705416-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013828.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72705416-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013827.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72705416-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013829.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72705416-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013830.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73485047-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012427.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33439854-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012189.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29156123-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010765.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79353448-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013360.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79353448-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000017230.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 13983494-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013199.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 13983494-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013198.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52447418-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000709.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7831184Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010415.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79284584-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011332.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8668826B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010440.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y5248189V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012697.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3412841D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010340.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73129955-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013844.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 45101597-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013798.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4367842G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053481.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78775923-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012485.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8731383P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013165.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y6217765M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010517.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79284006-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006505.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72808135-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011123.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y7969822Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000051260.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15382192-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012766.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1628643G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013174.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72700248-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012319.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52443686-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013802.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0122608D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013168.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1140961Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010486.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78771461-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000052187.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8818163D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000252.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: M3120437G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016491.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 71233262-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012269.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 71233262-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010986.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73140023-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012403.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73418326-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011194.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73418326-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011195.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73610913-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070300.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 15841315-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006276.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2619159W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000052831.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78776912-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000098.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73459107-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012424.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7902703H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010419.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72820441-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012374.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15846535-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016849.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7566155Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000550.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72697059-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011083.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72697059-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011082.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73479638-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011478.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73123907-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000243.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73610147-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000050.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73135232-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012705.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73135232-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013336.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18196002-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014028.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72694973-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070282.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 78756424-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012478.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79284277-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011331.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73135688-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012398.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7621194Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049423.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15998130-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013226.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72682578-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000679.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29140973-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010744.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29140973-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010743.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 03116798-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016750.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73140238-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011189.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1284890H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011909.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0231880P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012821.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29144500-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010747.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15769359-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001495.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7361714N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000056.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 29148221-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000594.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15799392-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010599.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29148678-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010751.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 71695560-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010989.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 71695560-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010988.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9899974S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000240.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X9899974S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012636.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9899974S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011969.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72995890-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011144.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33443914-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016922.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33443914-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016921.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33443914-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016920.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4525963T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011925.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73415198-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006649.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73415198-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006648.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y5927106C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000175.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 72689999-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012302.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2012805Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011910.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29154453-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006327.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44557518-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012207.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y8221165J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006536.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y8221165J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006537.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15839554-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011459.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73432069-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012414.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15247525-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010550.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73111436-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011152.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9871473B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000142.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y0092433X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010468.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72493720-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010993.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y7912369S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010526.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4005775A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010345.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2449587D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011989.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33428105-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012175.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72814851-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012365.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15615959-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013690.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15615959-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010564.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15615959-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010563.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15615959-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010562.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15615959-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010561.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15615959-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013688.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15615959-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013689.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15615959-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013691.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73120650-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006451.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72816668-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000003250.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72706190-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006430.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16562978-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010699.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16562978-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010698.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33423117-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012168.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0180941Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013999.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6687810P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011944.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16565115-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006287.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3813479X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011923.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8463085M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010438.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y5278475N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012756.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33449154-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006346.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72798642-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000017022.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2044311Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011483.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8404049X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011961.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2969981M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013649.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2969981M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013648.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72480207-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012277.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16567252-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011463.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y6066793M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012006.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72806668-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006655.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29140950-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010742.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y5745120X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000623.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72668965-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000017162.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72824121-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000017052.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73629925-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012451.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72687031-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012300.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72687031-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012299.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y4271215Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013652.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3234797P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011917.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6490023K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010386.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3311307C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010339.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7917260Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010420.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2219602X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006175.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78772891-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000052188.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5185044Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016556.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72814517-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006585.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73456815-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011225.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15809729-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010619.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18200161-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010716.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72683227-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011054.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72683227-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000774.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72683227-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011055.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8329696Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011958.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72681848-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012296.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72681848-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006422.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72681848-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006421.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44614550-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016934.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1515846E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010491.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33433273-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013772.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33415435-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000228.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 07287578-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012021.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 07287578-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012020.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72823704-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012375.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44625608-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010899.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73143973-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000017072.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29140759-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000005828.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y6246921C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014109.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15813136-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013712.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1221733L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010320.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72800308-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011588.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15532285-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014110.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72648242-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011007.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72648242-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011006.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72648242-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011005.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72648242-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011004.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72648242-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011003.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72648242-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011002.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: M3120409E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011893.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72809023-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012359.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8497430B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014063.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8497430B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014084.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8497430B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014058.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79486140-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000217.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73433471-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070307.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y0184115Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010471.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34988619-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010851.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 21073301-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010737.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73114459-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006448.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006666.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012311.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013316.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013320.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013319.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013315.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013314.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013322.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013321.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013318.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013317.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693936-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006665.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15770184-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010579.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33440907-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002259.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78776571-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013355.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1604338X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001112.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7552103F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012866.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013679.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013682.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013683.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013681.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013685.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013686.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013684.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15559755-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013680.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4201916T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000271.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X4201916T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005580.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72699731-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070103.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X9384120M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010452.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72679322-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011047.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16021527-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000273.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 33431665-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011492.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29153687-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010760.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 35770908-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010852.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1667886D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011981.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2339936E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016714.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79353984-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012499.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73421690-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000132.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 72802775-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011116.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52442643-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011422.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52442643-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011423.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73480476-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012425.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73077165-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011145.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44496747-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010860.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693086-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000100031.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73617552-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011271.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72654326-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013811.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44619319-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070366.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73434451-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012417.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72819063-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012373.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 25721810-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006310.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 25198777-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016894.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72702175-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011092.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18207722-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010725.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15754470-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000320.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 72706761-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000005482.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3446097F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000071165.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 15249395-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010552.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3009540J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000004044.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3009540J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070042.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 28739626-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010740.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72696522-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006425.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33434741-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000667.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33434741-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000672.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33434741-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000670.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78753600-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012474.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73763103-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014214.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44639321-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006369.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44639321-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006368.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 21046960-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010735.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73432089-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053106.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72811166-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000003221.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44614654-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010880.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44614654-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010871.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44614654-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010881.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72643710-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000004969.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 20824307-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012140.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72496467-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000000940.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X5124405M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012773.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44620604-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010893.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52448733-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010978.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52448733-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010977.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33432336-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011405.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33432336-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070262.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73491027-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000004363.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73491027-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053576.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73491027-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000151.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X4203800K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000756.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72697145-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000005261.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 53738101-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010983.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 00851283-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001280.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 14247450-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000858.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33428576-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013770.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72660797-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002832.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16263368-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000071080.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 72684851-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005946.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4120456Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010353.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44552668-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013782.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9340652F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000001094.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 52445665-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012262.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73468510-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012837.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79485755-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000811.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y3280211B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000341.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y6260425T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000393.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y0475397R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000004824.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3908737W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000305.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 78637142-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070316.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X6630386S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000049317.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73620169-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012448.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71422570.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011850.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71375000.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000006608.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71395792.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016468.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71422653.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011856.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71405088.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000052627.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71422836.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011863.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71422679.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011857.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71422992.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011563.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: E71422703.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011858.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 32870927-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002115.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 32870927-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002114.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 32870927-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002117.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 32870927-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002112.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72058843-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012273.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 25473206-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012144.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78757955-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006492.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44571364-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012210.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72456702-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012276.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 70241897-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012822.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73435332-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000003566.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0994990R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001088.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33422170-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053356.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33428590-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010801.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33428590-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010800.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33428590-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010799.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33428590-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010798.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29149655-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006318.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18194778-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006293.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73143468-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012407.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73620216-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006480.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7453333E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014230.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15764189-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013362.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33422354-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014185.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33422354-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014197.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33418842-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005928.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78753847-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012475.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15853678-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010651.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y5512357F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006242.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9329430D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005280.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9329430D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000070977.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 52449101-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012265.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 06235962-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012017.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72702363-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012817.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72818845-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012372.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78901108-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012495.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72685406-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011059.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 45175418-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012244.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33442882-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053242.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72707075-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012862.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44641891-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010920.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78746760-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012463.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16646927-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012122.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29139089-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000052935.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72643217-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011586.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72808095-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012355.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72808095-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012356.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16020307-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006579.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72705524-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012331.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72706975-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012333.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33430386-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010802.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33430386-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010803.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0003794J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000105.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 16529428-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006285.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3295924R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000351.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X8584329Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012839.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6643311Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010393.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9936811Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006219.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2961689W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011565.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5183239M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010364.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5681404J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010375.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5681404J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010374.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1641829B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013646.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7963101H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000000971.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y1945384N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001118.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1710625Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011983.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15803678-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006624.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72708644-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013328.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y4491218E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011997.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4569086K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000433.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73436557-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011211.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73078764-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011146.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2645650Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013156.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6771627J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006201.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73112613-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011155.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44629385-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000554.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3055109L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016530.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3055109L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016531.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 30574633-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016905.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15799917-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010601.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 01381673-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006249.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44634243-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012782.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29148373-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010750.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15836197-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010637.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 50472982-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010952.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72692017-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011073.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72786112-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011109.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2309423F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013178.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2309423F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013177.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52444051-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010965.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15760687-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010573.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15638883-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006667.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78760737-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006494.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78761156-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012482.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73452232-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011219.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6896476H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000789.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: M3120414G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011898.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 26957530-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010739.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y6132292T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000583.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73122914-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011170.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16006100-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006280.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15834831-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012092.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72805759-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006647.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 48436717-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012253.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 48436717-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012252.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72803596-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014236.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y6213170X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012007.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78762730-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011310.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72689250-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011070.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29139990-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012150.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8937206G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053564.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44621757-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053536.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44621757-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000202.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 15781857-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011501.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72815885-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000287.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73135020-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012827.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3994605B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010343.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3994605B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010344.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72639958-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050114.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72824477-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011141.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33435713-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010822.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33435713-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006340.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 30566095-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012547.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445179-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006343.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 05257981-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016757.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15771628-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000005594.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 03226651-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010532.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 46360067-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002621.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73481850-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011241.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73508241-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011260.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73281505-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012408.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16020866-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010679.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1399092Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010490.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2467381X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010327.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7864887Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010418.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7864887Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010417.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7864887Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014180.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72705815-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053061.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73506920-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012790.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y4769986F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006241.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: M3120261N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006166.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44634119-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010912.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y6791114X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006620.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16571080-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010700.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16030585-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001788.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8345713W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011960.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8177951W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010428.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72668162-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006412.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4097418Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005908.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4097418Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000004793.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73494632-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011250.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73494632-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011249.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 71217873-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012268.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 08902549-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010543.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 08902549-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010544.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 08902549-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010542.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7989435V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011507.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1450860B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000052821.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72811733-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011127.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73117515-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011159.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y4813020P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012618.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y4813020P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012619.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52445032-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005937.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15836115-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010636.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15836115-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010635.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44494027-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010859.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72708034-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006435.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29152844-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000042.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15790167-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070209.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 03402780-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011413.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 03402780-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011414.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3994391G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011924.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15836925-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006271.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73610941-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013346.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72698508-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011088.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72698508-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011089.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1936123Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010323.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1936123Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016510.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1936123Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016509.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1936123Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010322.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1936123Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010324.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1936123Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010325.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y3708299T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011994.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16018149-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012106.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16002544-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005921.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44624676-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070323.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 47782301-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013801.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8099060R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010425.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15502062-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012049.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33424569-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012616.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33449237-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010845.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6227012S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000863.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52443512-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010964.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52442204-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016971.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52442204-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016974.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52442204-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016973.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52442204-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016972.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0178091Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010470.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78778576-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011320.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78778576-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011321.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34096925-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050041.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34096925-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050051.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34096925-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050050.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34096925-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050049.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34096925-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050044.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34096925-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050042.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0788487S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070154.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X6447566E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014078.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5470018C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010368.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73421241-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070023.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y2498015E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000012.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73122407-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011167.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053154.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050194.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050200.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050199.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050198.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050197.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050196.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050195.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050191.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050189.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79062963-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000050188.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y7586787K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013658.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y4410453X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012778.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0836296F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010482.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 50116917-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012260.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6990346W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010406.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18090349-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000864.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4733994L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012859.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33425624-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016911.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33425624-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016915.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33425624-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016914.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33425624-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016913.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33425624-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016912.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 11626236-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011510.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73609333-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013344.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y7048015R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012870.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y7048015R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012869.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72806760-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000003187.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18205654-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000100103.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X7929756T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000005.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 33425971-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012173.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3990264V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000112.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 16570063-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012118.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78830492-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000003983.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8601893P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011964.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2319989W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000005907.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15967923-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012102.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010840.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010839.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010838.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010837.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010836.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010835.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010834.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010833.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010832.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010831.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010830.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445826-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010829.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 25699672-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070272.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 44648626-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006375.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18210898-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006560.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2593167T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011990.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18193387-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000045666.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18193387-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070049.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X9194367W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000103.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 15752677-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010569.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73138806-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011183.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8407481S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013642.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3000259R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000717.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1600898C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011980.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44622640-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014035.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6564845R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010388.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78770365-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012483.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44635503-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012228.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6015060P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010376.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73457269-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070130.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73486963-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000330.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 44969975-F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006376.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73483538-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006468.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72702358-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012698.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73119708-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006588.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73119708-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070476.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 15834631-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013218.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52443903-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006382.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33434747-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010814.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72652979-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014038.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33428799-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006337.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 06277782-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013672.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72682755-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006423.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 07837511-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012621.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 07837511-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012622.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16002066-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070236.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 78748401-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011285.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15754301-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000001099.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X9893374Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000362.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X3953265W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014002.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15260260-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012048.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8051045X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006606.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8324707H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000071248.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 78842649-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011326.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18209666-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013740.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72484317-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012278.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73119106-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000653.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73601671-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006477.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72683851-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000392.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5074876H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010363.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4091279Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010352.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72789309-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013832.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 30662153-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012163.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29146854-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013757.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0735417Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010481.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1690688H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011982.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4188837P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070266.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 25130206-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070387.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y5796441H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006693.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y5796441H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006692.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73111567-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011154.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73111567-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011153.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7515702S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010412.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73138430-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011181.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72820268-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014040.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73631915-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000001082.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X5917575C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006192.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y7574010D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010524.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73139610-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013846.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0314456Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006220.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2774992L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012763.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73135207-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012777.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73135207-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012397.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44168406-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012203.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73616690-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013862.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73616690-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013861.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 36527353-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016926.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 36527353-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016927.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7736857W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010413.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78815258-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013872.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44641140-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006680.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52449160-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012266.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72814170-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011131.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33417464-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000048673.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 52447450-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006398.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72815395-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012366.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 25410155-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006308.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 28678300-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000002004.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16589502-Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012119.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72704365-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013826.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29140783-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012152.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 29140783-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012151.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y3082153Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011992.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72812416-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013373.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16022317-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012109.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72708545-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012335.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72706011-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006429.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72057225-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013288.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72801898-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000002206.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3073194A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000787.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3073194A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010330.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44285087-J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012205.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15951747-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000735.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9743899H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006656.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78770205-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011311.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5517808Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011932.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5517808Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011931.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 07288124-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000170.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73421848-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000017268.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6057898C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013160.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 77351679-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011278.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15791659-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000052871.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 16024615-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012110.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33449530-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006347.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15770634-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013703.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15770634-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013701.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15770634-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013702.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15770634-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013700.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15729911-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001444.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73138565-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012401.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y3475355T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006659.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44647821-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010930.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 25676904-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006309.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18174649-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010707.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8694924G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011965.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 48806162-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006379.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 01331740-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013662.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 01331740-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013660.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 01331740-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013659.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 01331740-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013661.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 49999308-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012256.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73454874-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000004467.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73454874-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053115.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72707352-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006433.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 40360020-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053450.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0612010V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011975.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44632190-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010909.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73436889-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070572.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 15580363-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001420.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44649836-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012243.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3745255G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000372.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 18203993-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010719.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33445724-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000051608.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73610963-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011268.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73113548-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000003351.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0305954E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000100023.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y7545679Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010523.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73511852-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011263.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 04854981-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001294.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 04854981-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001296.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 04854981-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001295.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 04854981-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001293.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33430281-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012177.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78754126-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011295.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 79283749-N.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012497.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15794234-L.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012083.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2156441K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010497.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44613582-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070222.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 40931511-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006352.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1207536G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006225.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44623752-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011407.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y5867312A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000004807.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2836647B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012629.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X3621924E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010341.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y4507606B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000193.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: Y4146462J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006237.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y4146462J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006238.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8287100Q.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006209.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72808869-T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000004380.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7596003T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013365.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2907570W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000873.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73430665-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011205.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1605443B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006630.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2860360B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006179.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X2860360B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011912.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44641861-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006371.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15014809-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010547.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15014809-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010548.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7303361X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014062.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72813509-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012363.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72813509-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011130.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33443984-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012808.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72794545-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006538.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X5290066C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006652.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4954756G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000224.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X3877114G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2020/000001118.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 44627998-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000052993.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33449768-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010846.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44623843-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070150.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73462814-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011236.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73462814-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011235.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73462814-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011234.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y6372806A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013655.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73608827-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011379.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y7504863T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013657.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0439346Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010477.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X1919943H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070332.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: X9442806H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006214.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73141310-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013847.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44642056-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010921.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73125420-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000189.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 33426444-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010795.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73109984-E.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012380.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 14167381-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016781.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 14167381-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016780.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 14167381-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016782.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78755133-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000420.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 21071644-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010736.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X8383559J.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006561.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73454628-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 146 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000752.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34081812-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013264.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 34081812-K.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013263.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73461577-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000003633.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 50686406-H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012662.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 08841082-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006252.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72693350-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011075.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73112138-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012381.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33416061-M.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010774.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X9550108W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070414.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73509745-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011368.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2720303S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006234.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73121775-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000000324.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 73488160-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000014146.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73608058-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012443.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72803056-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011118.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7113118T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000004796.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72818415-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011138.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y7080849Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013656.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 78771851-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012484.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X6686293D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070043.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 78762337-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011308.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73139612-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011185.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72804781-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012350.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 35773472-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012197.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72823218-C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006586.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44197676-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012204.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73454598-G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013948.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73421093-X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011198.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 18198591-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013735.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y3964549F.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011522.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73450440-D.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011217.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7694782V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011950.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X0748920V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000000673.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 72707647-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011104.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 31262764-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010769.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X4009797T.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010351.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: X7434961G.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 136 Premiamendu Bidean Geroratzeko Eskaera.

Urtea eta zk.: 2021/000070288.

Zer den: Gerorat. E.

Interesduna: 44624763-W.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000006363.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15655646-Y.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000001430.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33427685-Z.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000053198.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y2926493X.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2020/000051233.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33449973-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013262.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 33449973-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000013261.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73122535-S.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011168.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y1249274C.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010489.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 15801399-P.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000010602.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: Y0805257H.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000004801.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73114895-B.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000011156.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 44623980-R.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012226.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 73108139-V.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000012379.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 14434527-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016783.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 14434527-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016785.

Zer den: Zorduna.

Interesduna: 14434527-A.

Jakinarazitako egintza: Diru-bilketa. 141 Premiamendu-Probidentzia.

Urtea eta zk.: 2021/000016784.

Zer den: Zorduna.

Iragarkiaren kodea: F2109619