127. ALDIZKARIA - 2021eko ekainaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

TAFALLA

Xehetasun-azterketa UC-7 unitatean. Behin betiko onespena

Tafallako Udalak, 2021eko apirilaren 27an egin ohiko osoko bilkuran, honako erabaki hau hartu zuen:

“Tafallako Udaleko Osoko Bilkuraren erabakia, 2021eko apirilaren 24koa, zeinaren bidez behin betiko onesten baita HAPOko UC-7 unitaterako xehetasun-azterketa, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak sustatua.

Tokiko Gobernu Batzarrak 2021eko urtarrilaren 26an hasiera batean onetsi zuen Tafallako HAPOko UC-7 unitaterako xehetasun-azterketa; Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak sustatu zuen eta 2020ko abenduaren 23an aurkeztu zuen (sarrera-erregistroa: 5.060).

Aipatutako xehetasun-azterketa jendaurrean egon da, 2021eko 38. Nafarroako Aldizkari Ofizialean iragarkia argitaratuta, otsailaren 18an, bai eta Nafarroako Foru Komunitatean editatutako eguneroko prentsan iragarkia jarrita ere (2021eko otsailaren 9ko Diario de Navarra eta Diario de Noticias egunkariak), bat etorriz Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 74. artikuluarekin. Jendaurrean egoteko aldian, ez da alegaziorik aurkeztu.

Ikusirik Udaleko Zerbitzu Teknikoek eta Aholkularitza Juridikoak 2021eko martxoaren 24an eta apirilaren 8an, hurrenez hurren, behin betiko onesteko emandako txostenak eta, orobat, Hirigintza Batzordearen aldeko irizpena, 2021eko apirilaren 15eko bilkura berezian emana; betez Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 74.c) artikuluan xedatua, eta bat etorriz Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 22.2.c) artikuluan ezarriarekin.

Horiek horrela, Tafallako Udaleko Osoko Bilkurak,

ERABAKITZEN DU:

Lehenbizikoa.–Behin betiko onestea Tafallako HAPOko UC-7 unitaterako xehetasun-azterketa, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak 2020ko abenduaren 23an aurkeztua (sarrera erregistroa: 5.060) eta xede duena eraikinaren gehieneko lerrokadurak finkatzea, “Marqués de la Real Defensa” Haur eta Lehen Hezkuntzako Ikastetxe Publikoa (HLHI) handitu ahal izateko.

Bigarrena.–Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea aipatutako xehetasun-azterketaren behin betiko onespenaren erabakia, bai eta hartan jasotako hirigintza arauak ere, bat etorriz Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko Foru Legearen testu bategina onesten duen uztailaren 26ko 1/2017 Legegintzako Foru Dekretuaren 79.1 artikuluarekin.

Hirugarrena.–Erabakia iragarki-taulan eta Udalaren Egoitza Elektronikoan argitaratzea.

Laugarrena.–Espediente osoaren kopia bat igortzea Nafarroako Gobernuko Lurralde Antolamenduko, Etxebizitzako, Paisaiako eta Proiektu Estrategikoetako Departamentura, zehazki, Lurralde eta Paisaia Zerbitzura, erabakia hartu eta hurrengo 10 egunen barnean, urriaren 16ko 253/2019 Foru Dekretuaren 5.2.b) eta 9. artikuluei jarraikiz (foru dekretu horren bidez arautzen dira Nafarroako Planeamenduaren Erregistroa eta Nafarroako hirigintza eta lurralde plangintzarako tresnak aurkezteko formatua).

Bosgarrena.–Erabaki hau jakinaraztea sustatzaileari eta interesdunei, ohartaraziz erabaki honek administrazio bideari amaiera ematen diola eta haren aurka honako errekurtso hauek aurkez daitezkeela:

a) Aukerako berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari berari zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi eta biharamunetik hasita.

b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau jakinarazten denetik.

c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita.

Seigarrena.–Ohartaraztea onetsitako araudiaren aurka, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondotik, honako errekurtso hauek aurkez daitezkeela:

a) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, testu arauemailea Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, araudia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Xedatutakoak ez ditu ukatzen Nafarroako Foru Komunitateari eta Estatuko Administrazio Orokorrari uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 326. artikuluan esleitutako eskudantziak (Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legea), ez eta uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan xedatua ere (Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen Legea, gainerako administrazio publikoei dagokienez).

Zazpigarrena.–Erabaki hau Aholkularitza Juridikoari jakinaraztea, behar diren ondorioetarako”.

Tafallan, 2021eko maiatzaren 25ean.–Alkate udalburua, Jesús Arrizubieta Astiz.

Xehetasun-azterketa (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L2108559