120. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 24a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRUÑA

Iruñeko Udalaren 2021. urteko plantilla organikoa behin betiko onestea

Ikusirik Udaleko Osoko Bilkurak 2020ko abenduaren 22an hasiera batean onetsi zuela Iruñeko Udalaren 2021eko Plantilla Organikoa, eta hura argitaratu zela 2021eko 5. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urtarrilaren 11koan, eta ikusirik bai hari aurkeztutako alegazioak. bai espedientean jasota dauden Giza Baliabideetako Zuzendaritzak emandako txostena eta txosten juridikoa,

Honako hau ERABAKITZEN DA:

1. Yolanda De Miguel Olalla andreak Iruñeko Udaleko bitarteko langileak biltzen dituen plataforma bat ordezkatuz aurkeztu duen alegazioa ezestea, eskatutakoak Lan Eskaintza Publikoari eragiten baitio, eta ez Plantilla Organikoari.

2. María Belén Minondo Verdú andreak eta beste hiru gehiagok aurkeztutako alegazioa ezestea, ulertzen baita Gizarteratze Teknikarien lanposturako Plantilla Organikoan ezarritako ordainsari osagarriak lanpostu horrek dituen ezaugarri bereko lanpostu baterako ezarri zirela.

3. José Luis Beaumont Aristu jaunak Maria-Iciar Lizaur Andueza eta beste bederatzi gehiago ordezkatuz aurkeztutako alegazioa ezestea, ulertzen baita Plantilla Organikoaren 4. eranskinak (Arau Osagarriak) Gizarteratzeko teknikariez dioena egokitze-aldi iragankor bati dagokiola gizarte-zerbitzuak Nafarroako Gobernuaren Finantzaketa Dekretuari egokitu bitarte.

4. Susana Senosiáin Etayo andreak aurkeztutako alegazioa ezestea, ulertzen baita interesduna betetzen ari den eginkizunak egoki enkoadraturik daudela Ofizial Administrari lanpostuan.

5. Joseba Otano Villanueva jaunak administrazioan euskaraz taldea ordezkatuz aurkeztatutako bi alegazioak ezestea, ulertzen baita araudi aplikagarriak ez duela ezartzen Plantilla Organikoan euskarazko eskakizuna eduki behar duten lanpostuen ehunekorik udalerrian diren euskaldunen kopuruaren arabera.

6. Olga Izquierdo Jiménez andreak, Guillermo Ezkieta Solozabal jaunak, Iñaki Amigot Remón jaunak eta Carlos Pastor Sola jaunak aurkeztutako alegazioak baiestea, ulertzen baita akats material bat izan dela, eta hura zuzentzeko beharrezkoak diren zuzenketak egitea.

7. M.ª Soledad de la Nava Martín andreak eta Ana Fernández Garayalde andreak aurkeztutako alegazioak ezestea:

–Gizarte Zerbitzuetan zuzeneko arreta ematen duten langileen arrisku bereziko osagarriaren gainean aurkeztutako alegazioa ezestea, izan ere, Laneko Arriskuen Prebentzioan indarra duten arauarekin bat laneko arriskuak horien gaineko ebaluazioak eta jarduketa-planak egitea eragiten ahal du, baina ez ordainsariak handitzea.

–Haurtzaro eta Familiako Prebentzioaren koordinatzaile nagusiaren lanpostuaren araubidea aldatzeko eskaera ezestea, oinarri hartuta Administrazio Publikoek ahalmena dutela zerbitzuak egoki jotzen duten moduan antolatzeko, eraginkortasun eta eragimen printzipioekin bat, eta Udal Gobernuaren organoek lanpostu hori izendapen librekotzat jo dutela.

–Gizarte Zerbitzuetako Plantilla Organikoan langile-kopurua handitzearen gainean aurkeztutako alegazioa ezestea, oinarri hartuta Administrazio Publikoek antolatzeko ahalmena dutela, eta, beraz, zerbitzuak egokien jotzen duten moduan antolatzeko ahalmena dutela, betiere eraginkortasun eta eragimen printzipioekin bat. Halaber, Gizarteratzeko Teknikari lanpostuaren eskakizunari erantzuteko plantilla aldatzeko egindako alegazioa ezestea, erabaki honen 3. puntuan jasotako ezespenaren argudio berberekin.

8. José Aiesa Itúrbide jaunak aurkeztutako alegazioa ezestea, ulertzen baita eskatzen duena ordezkaritza sindikalarekin negoziatzekoa eta erabakitzekoa dela.

9. Maite Catalán Oiz andreak eta M.ª Eugenia Usanos Guillomía andreak, LAB eta ELA sindikatuak ordezkatuz hurrenez hurren, aurkeztutako alegazioa ezestea, ulertzen baita lanpostuak betetzeko egungo udal-gobernuaren jarraibideek xede dutela Konstituzioak eta legeek ezarritako merezimenduko, gaitasuneko eta funtzio publikora sartzeko aukera-berdintasuneko printzipioak gailendu eta lehenestea, lege- eta arau-estandarretatik gorako hizkuntza-eskakizun berariazkoak ezartzearen gainetik.

10. Sergio Urdiciain Beortegui jaunak Langileen Batzordea ordezkatuz aurkeztu dituen alegazio teknikoei dagokienez, honako hau erabaki da:

–1. alegazioa, 103201-1 plazari buruzkoa, ezestea, horren funtzionario titularrak bere lanpostuaren erreserba baitu eta horrela jaso beharra dago Plantilla Organikoan, eta 405000-6 plazari buruz aurkeztutako alegazioa baiestea, eta horren ondorioz akatsa zuzentzea.

–2. alegazioa, 104400 plazaren hizkuntza-betekizunari buruzkoa, ezestea, oinarri hartuta Administrazio Publikoek ahalmena dutela zerbitzuak egoki jotzen duten moduan antolatzeko, eraginkortasun eta eragimen printzipioekin bat, eta ulertzen baita lanpostuak betetzeko egungo udal-gobernuaren jarraibideek xede dutela Konstituzioak eta legeek ezarritako merezimenduko, gaitasuneko eta funtzio publikora sartzeko aukera-berdintasuneko printzipioak gailendu eta lehenestea, lege- eta arau-estandarretatik gorako hizkuntza-eskakizun berariazkoak ezartzearen gainetik.

–3. alegazioa baiestea eta akatsa zuzentzea; izan ere, 302400-1 plaza Hezkuntza, Herritarren Partaidetza eta Gazteriako Alorrari atxikita dago.

–4. alegazioa baiestea eta euskara-betekizuna esleitzea ofizial-administrarien eta administrari laguntzaileen lanpostuei Plantilla Organikoaren 4. eranskinean.

–5. alegazioa baiestea, akatsa zuzentzea eta informazioa gaurkotzea, indarra duten mailak Euskararen Udal Ordenantzarekin eta indarreko araudiekin bat joan daitezen.

–6. alegazioa baiestea eta titulazioak aldatzea, 202000, 202200 eta 202300 plazetara sartzeko, 202000 plazan honako titulu hauek ere gehituta: Diplomatura edo Gradua Arkitekturan, Agronomia Ingeniaritzan, Topografia Ingeniaritzan edo Ingeniaritza Zibilean.

–7. alegazioari dagokionez, jakitera ematen da Plantillan jasoko dela Gobernu Batzarrak 2020ko azaroaren 9an hartutako Erabakia.

–8. alegazioa baiestea, akatsa zuzentzea eta aldaketa egitea 200200 Ingeniari Teknikoa kodetik 212000 Ingeniari Teknikoa kodera.

–9. alegazioa baiestea, Plantilla Organikoaren 2. eranskinari honako izenburu hau emanez: “2021eko Plantilla Organikoko langile funtzionarioen, mugagabe ez finkoen, lan-kontratukoen eta izendapen askeko behin-behinekoen zerrenda”. 10. alegazioa baiestea eta 1-202901-5 Musika Esk. Ber. Musika Hizkuntzako irak. plaza betetzen duen bitarteko langilearen kontratu-egoera erregularizatzea.

11. Sergio Urdiciain Beortegui jaunak Langileen Batzordea ordezkatuz aurkeztu dituen “beste alegazioak” multzokoei dagokienez, honako hau erabaki da:

–1., 2., 3., 4. eta 5. alegazioak ezestea, oinarri hartuta Administrazio Publikoek ahalmena dutela zerbitzuak egoki jotzen duten moduan antolatzeko, eraginkortasun eta eragimen printzipioekin bat, eta ulertzen baita lanpostuak betetzeko egungo udal-gobernuaren jarraibideek xede dutela Konstituzioak eta legeek ezarritako merezimenduko, gaitasuneko eta funtzio publikora sartzeko aukera-berdintasuneko printzipioak gailendu eta lehenestea, lege- eta arau-estandarretatik gorako hizkuntza-eskakizun berariazkoak ezartzearen gainetik.

–6. alegazioa ezestea, oinarri hartuta euskara ikastea sustatzeko prestakuntza-planak langileen eskura dagoen tresna bat ez ezik, Udalak herritarrei eskaintzen dizkien zerbitzuak hobetzeko tresna bat ere badirela, ulertzen da ezin direla izan erabilerarik gabeko zerbait boluntarioa.

–7. alegazioa ezestea, ulertzen baita kudeatzaile-osagarria ezaugarri bereziak dituzten lanpostuei esleitu behar zaiela, hau da, maila handiagoko erantzukizunak eta betekizunak dituzten lanpostuei, betiere kontuan hartuta horren gaineko balorazioa egiteko une aproposa dela lanpostuak hutsik daudenean.

–8. alegazioa ezestea, ulertzen baita Erdi-mailako tituludun bateraezintasunezko lanpostuetan eskatzen diren titulazioak zehazteko une aproposa dela horiek dagokien Enplegu Eskaintza Publikoan sartzen diren unea, Alorretan dagoen eduki-beharren arabera.

–9., 10., 11. eta 12. alegazioak ezestea, oinarri hartuta Administrazio Publikoek ahalmena dutela zerbitzuak egoki jotzen duten moduan antolatzeko, eraginkortasun eta eragimen printzipioekin bat, eta Udal Gobernuaren organoek lanpostu hauek izendapen librekotzat jo dituztela.

–13. alegazioa ezestea, ulertzen baita ez dagoela elkarrekikotasun falta Plantilla Organikoaren eta alegazioan eskatutakoaren artean.

–14. alegazioa baiestea, ulertzen baita Kastastroko, Errenta eta Gainbalioko eta Erosketa eta Ondareko arduradunen lanpostuak baliokideak direla funtzioez eta erantzukizunez bezainbatean, eta egoera konpontzeko beharrezko aldaketak egitea.

–15. alegazioa ezestea, ulertzen baita, funtzionamendu egokirako beharrezkoak diren eragimena eta eraginkortasuna lortze aldera, tresna bat egon daitekeela, behar bezala justifikatutako zio batengatik beste alor bati manatu ahal izateko funtzio jakin batzuk egitea.

–16. alegazioa ezestea; izan ere, 302800 plazak sortu ziren prozedura murriztua erabiliz betetzeko konpromisoaz, eta, behin horiek huts bilakatu ondoren, automatikoki beheragoko maila batera birmoldatzekoaz.

–17. alegazioa ezestea, oinarri hartuta Administrazio Publikoek ahalmena dutela zerbitzuak egoki jotzen duten moduan antolatzeko, eraginkortasun eta eragimen printzipioekin bat, eta Udal Gobernuaren organoek lanpostu hauek izendapen librekotzat jo dituztela. Alegazio honi buruz, akats material bat atzemanda 1. eranskinean, dagokion zuzenketa eginen da jasota gera dadin behin-behineko lanpostua dela eta ez funtzionarioen araubidekoa.

–18. alegazioa ezestea, oinarri hartuta Administrazio Publikoek ahalmena dutela zerbitzuak egoki jotzen duten moduan antolatzeko, eraginkortasun eta eragimen printzipioekin bat, eta ulertzen baita lanpostuak betetzeko egungo udal-gobernuaren jarraibideek xede dutela Konstituzioak eta legeek ezarritako merezimenduko, gaitasuneko eta funtzio publikora sartzeko aukera-berdintasuneko printzipioak gailendu eta lehenestea, lege- eta arau-estandarretatik gorako hizkuntza-eskakizun berariazkoak ezartzearen gainetik.

–19. alegazioa baiestea, eta Musika Eskolako Irakasle lanpostuan deialdia zein espezialitatetakoa izan eta horren Goi mailako Titulua sartzea, edo, bestela, Gradu Ertaineko Irakasle Titulua, Unibertsitate-diplomatura edo -gradua, Ingeniaritza Teknikoa edo baliokidea, eta Gradu Ertaineko titulu profesionala, kasuan kasuko espezialitatean.

–20. alegazioa partzialki baiestea eta maila txertatzea funtzionarioen artean betetzen diren izendapen libreko lanpostuetan, ez ordea izendapen libreko gainerakoetan, izan ere, haien izaera kontuan harturik, ez dago zehaztuta horiek betetzeko era.

–21. alegazioa baiestea eta izendapen libreko sistema baztertzea honako hauek betetzeko: Instrukzio Inspektoreordeko 205000-1, 205000-2, 205000-3 eta 205000-4 plazak, Instrukzio Kaboko 304100-4 plaza, Kabinete teknikoko Kaboko 304010-1 plaza, eta Trafikoko Udaltzainen lanpostuetan Trafikoko Udaltzaineko 304300-156 eta 304300-249 plazak.

–22. alegazioa ezestea, ulertzen baita Administrazio Publikoek ahalmena dutela zerbitzuak egoki jotzen duten moduan antolatzeko, eraginkortasun eta eragimen printzipioekin bat.

–23. alegazioa baiestea eta Herritarren Segurtasuna - Udaltzaingoko Plantillaren 1. eranskina egitea, Nafarroako poliziei buruzko azaroaren 19ko 23/2018 Foru Legean ezarritakoarekin bat.

12. Giza Baliabideetan egindako txostenak zehazten dituen akatsak zuzentzea, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legearen 109. artikuluan xedatutakoa oinarri hartuta.

13. 2021eko Plantilla Organikoa behin betiko onestea. Haren testua, behar bezala eginbidetua, honi atxikita doa, espedientearen atal gisa.

14. Eman bekio espedienteari arauzko izapidea

Iruñean, 2021eko apirilaren 15ean.–Alkatea, Enrique Maya Miranda.

1. ERANSKINA

2021eko plantilla organikoa

10 - ALKATETZA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603502

ALKATETZA KABINETEKO GOI-M. TIT.

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603504

ALKATETZAKO IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

603600

ALKATETZA KABINETEKO IDAZKARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

604000

PROTOKOLOKO UNITATEBURUA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100502

KAZETARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

104400

TEKNOL. BERRIETAKO TEK., WEBGUNE ARD.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105300

COMMUNITY MANAGER

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

ALKATETZA GUZTIRA: 8 lanpostu, 12 plaza

11 - GOBERNU ESTRATEGIKOA, MERKATARITZA ETA TURISMOA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600004

GOBERNU ESTRATEGIKOKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600007

TOKIKO GOB. BATZ. LAGUNTZEKO ORG. TIT.

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603503

AHOLK. JURIDIKOKO ZUZENDARIA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100000

OSOKO BILKURAKO IDAZKARIA

F

A

55,00

-

23,72

-

75,00

-

-

-

-

1

100100

IDAZKARIORDEA

F

A

55,00

-

-

-

69,88

-

-

-

-

1

100200

INFORMATIKA SISTEMAKO ARDURADUNA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

10

100301

LEGELARIA

F

A

55,00

-

-

-

29,88

-

-

-

-

8

100505

ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

2

100513

SOZIOLOGOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

100514

EKONOMIALARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105600

ESTRATEGIA BULEGOKO ZUZENDARIA

F

A

-

35,00

-

-

18,88

-

-

-

-

2

105700

ESTRATEGIAKO ETA PROIEKTUETAKO GOI-M. TEK.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200201

TURISMO ENP. ETA JARD. TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

208900

TURISMOKO ZERBITZUBURUA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

208901

MERKATARITZAKO ZERBITZUBURUA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

5

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

2

300600

OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

GOBERNU ESTRATEGIKOA, MERKATARITZA ETA TURISMOA, GUZTIRA: 19 lanpostu, 43 plaza

20 - ZERBITZU OROKORRAK-OGASUNA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100514

EKONOMIALARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

100900

UDALEKO KONTU-HARTZAILEA

F

A

55,00

-

3,72

-

75,00

-

-

-

-

1

100950

KUD. EK. FINAN. AURREK. ARDURADUNA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

101000

DIRUZAINA

F

A

-

35,00

-

-

39,88

-

-

-

-

4

103000

KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

F

A

55,00

-

-

-

24,88

-

-

-

-

7

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

202000

KATASTROKO ARDURADUNA

F

B

-

35,00

-

-

44,73

-

-

-

-

1

202200

ONDARE ETA EROSK. ARDURADUNA

F

B

-

35,00

-

-

44,73

-

-

-

-

1

202300

ERRENTA ETA GAINBALIOKO ARDURADUNA

F

B

-

35,00

-

-

44,73

-

-

-

-

3

208100

TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

F

B

-

35,00

-

-

21,73

-

-

-

-

30

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

4

300600

OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

4

303000

OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

5

306400

OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

F

C&

-

-

-

-

29,20

-

12,00

-

-

1

306500

OFIZIAL ADMINSTRARIA (KUTXAKO ARDURADUNA)

F

C&

-

-

-

-

29,20

-

12,00

-

-

2

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

ZERBITZU OROKORRAK-OGASUNA, GUZTIRA: 18 lanpostu, 72 plaza

21 - ZERBITZU OROKORRAK-GIZA BALIABIDEAK

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603700

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO KOORD.

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

604100

AHOLKULARIA

E

C

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

103201

LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKU ESP.

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

103800

LANEKO MEDIKUNTZAKO UNITATEBURUA

F

A&

-

35,00

-

-

36,88

-

-

-

-

2

105800

GGBB ETA ANTOLAMENDUKO GOI-M. TEK.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

106100

LANEKO HARREMANEN ARDURADUNA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

2

203500

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEK.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

213000

LAN-ERIZAINTZAKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

13

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

300600

OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

1

302000

OFIZIAL ADMINISTRARIA (NOMINAK)

F

C

-

-

-

-

49,20

-

12,00

-

-

7

305500

INFORMAZIOKO OFIZIALA

F

C

-

-

-

-

11,52

-

12,00

-

-

1

305700

UDAL-BULEG. MANDATARIEN ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

1

306800

AKTA ETA JAKINARAZPEN ZERBITZUBURUA

F

C&

-

-

-

-

48,20

-

12,00

-

-

1

307000

LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO OFIZIAL PROFESIONALA

F

C

-

-

-

-

8,52

-

12,00

-

10,00

3

307300

OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

2

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

2

400201

ERREPROGRAFIAKO MANDATARIA

F

D

-

-

-

-

21,35

-

12,00

-

-

13

400400

UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

3

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

1

407800

UDALETXEKO MANTENTZE-LANEN ARD.

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

ZERBITZU OROKORRAK-GIZA BALIABIDEAK, GUZTIRA: 23 lanpostu, 68 plaza

30 - HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUNA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6

100503

ARKITEKTOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

101101

MEDIKUA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

4

101103

ALBAITARIA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

10,00

1

101104

FARMAZIALARIA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

2

101601

ARKITEKTO KUDEATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

16,88

-

-

-

-

1

102301

FARMAZIALARI KUDEATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

26,88

-

-

-

-

1

103100

MIKROBIOLOGOA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

2

106200

ALBAITARI KUDEATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

26,88

-

-

-

10,00

1

106300

OSASUN PUBLIKOKO GOI TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

6

200204

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200208

KIMIKA-INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200209

INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

203101

APAREJADORE OSAGARRIDUNA

F

B

-

35,00

-

-

16,73

-

-

-

-

1

203600

APAREJADOREA, BIRGAITZE BULEGOKO ARD.

F

B&

55,00

-

-

-

24,73

-

-

-

-

24

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

3

300300

OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

19,20

-

12,00

-

-

4

301200

LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

F

C

-

-

-

-

18,52

-

12,00

-

-

1

301700

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

5

302600

ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

F

C

-

-

-

-

22,52

-

12,00

-

-

6

302700

ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

F

C

-

-

-

-

22,52

-

12,00

-

-

8

303700

OFIZIAL IKUSKATZAILEA

F

C

-

-

-

-

22,52

-

12,00

-

-

1

304800

DESINFEKZIOKO MANT. ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

3

304900

HILERRIKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

1

306600

ANIMALIAK HARTZEKO ZENTROKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

1

307400

HILERRIKO ADMINISTRATZAILEA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

4

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

6

401800

DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

2

404600

ZOO TXIKIKO LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

12,90

-

12,00

10,00

10,00

14

405600

EHORZLE LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

22,90

-

12,00

-

10,00

3

406200

LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

22,90

-

12,00

-

10,00

2

500500

ZERB. ANITZEKO PEOIA, HILERRIKO ATEZAINA

F

E

-

-

-

-

32,00

-

15,00

-

-

2

500600

LABORATEGIKO ZERB. ANITZEKO PEOIA

F

E

-

-

-

-

32,00

-

15,00

-

-

HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUNA, GUZTIRA: 34 lanpostu, 124 plaza

40 - PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA - PROIEKTUAK, OBRAK,
MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

604300

HIRI EKOLOGIAKO ETA MUGIKORTASUNEKO ARDURADUNA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

603900

ENERGIA AGENTZIAKO ARDURADUNA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100503

ARKITEKTOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

2

103600

INGURUMENEKO GOI-MAILAKO TIT.

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105200

MUGIKORTASUN KOORDINATZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105400

PROIEKTUETAKO ZERBITZUBURUA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

105900

ARKITEKTO KUDEATZAILEA (URBANIZAZIOAK)

F

A

-

35,00

-

-

18,88

-

-

-

-

8

200204

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200206

IND. ELEKTRIKO INGENIARI TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209000

ERDI-MAILAKO TITULUDUNA (TOPOGRAFIA)

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209100

APARKALEKUETAKO ZERBITZUBURUA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

209200

MUGIKORTASUNEKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209700

HEZKUNTZA-PROGRAMETAKO KOORDINATZAILEA

F

B

-

35,00

-

-

18,73

-

-

-

-

3

209800

INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

5

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

L

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

2

407100

MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

22,90

-

12,00

-

10,00

PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA - PROIEKTUAK, OBRAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA, GUZTIRA: 19 lanpostu, 37 plaza

41 - PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA - HIRI-KONTSERBAZIOA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100504

INDUSTRIA-INGENIARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

101300

LORATEGI. ZERBITZUBURUA, GOI M. TIT.

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

106000

ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA, GOI MAILAKO TITULUDUNA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

3

200202

OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200204

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200500

ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

207700

HIRI ALTZ. ZERBITZUBURUA

F

B&

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

207900

BIDE PUB. OBRETAKO ZERBITZUBURUA

F

B&

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

4

212000

HIRI KONTSERBAZIOKO INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

8

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

2

300500

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

4

305800

HIRI-KONTSERBAZIOKO ARDURADUN OROKORRA

F

C

-

-

-

-

22,52

-

12,00

-

10,00

8

307200

HIRI-KONTSERBAZIOKO MANTENTZE-LANETAKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

25

307500

HIRI KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

1

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

1

405000

HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

1

406600

IBILGAILU PARKEKO ARDURADUNA

F

D

-

-

-

-

28,35

-

12,00

-

10,00

8

406700

IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

44

407500

HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

20

407600

HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

F

D

-

-

-

-

18,35

-

12,00

-

10,00

PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA - HIRI-KONTSERBAZIOA, GUZTIRA: 22 lanpostu, 139 plaza

50 - KULTURA ETA BERDINTASUNA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100400

UDALEKO ARTXIBOZAINA

F

A

-

35,00

-

-

14,88

-

-

-

-

1

100500

GOI M. TITULUD., BATERAEZINTASUNEZ

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

3

100506

ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

5

100600

EUSKARA ITZULTZAILEA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

3

101900

GOI-M. TIT., KULTURA TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

104700

ARTE PLASTIKOETAKO ETA ONDAREKO TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

105500

EUSKARA ZERBITZUBURUA

F

A

-

35,00

-

-

24,88

-

-

-

-

1

202700

EMAK. AUKERA-BERD. TEK. AHOLKULARIA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

208700

ARTXIBOKO TEKNIKARIA, ERDI-MAIL. TIT.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209300

EUSKARA TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209400

BERDINTASUN ETA LGTBIko KOORDINATZAILEA

F

B

-

35,00

-

-

18,73

-

-

-

-

1

209600

BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

9

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

2

300400

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

10,00

10,00

2

300600

OFIZIAL ADMINISTRARIA KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

1

305500

INFORMAZIOKO OFIZIALA

F

C

-

-

-

-

11,52

-

12,00

-

-

1

306900

AZPIEGITURETAKO ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

3

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

1

400400

UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

11

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

KULTURA ETA BERDINTASUNA, GUZTIRA: 22 lanpostu, 52 plaza

60 - HERRITARREN SEGURTASUNA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

101700

GOI-M. TITULUDUNA, SEGURTASUN-TEKNIKARIA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZINTASUNEZ

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200204

ARKITEKTO TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

200209

INDUSTRIA INGENIARI TEKNIKOA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

9

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

3

300600

OFIZIAL ADMINISTRARIA KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

3

303000

OFIZIAL ADMINISTRARI OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

1

306000

ADM. KUDEAKETAKO UNITATEKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

43,20

-

12,00

-

-

5

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

1

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

L

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

3

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

2

407100

MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

22,90

-

12,00

-

10,00

HERRITARREN SEGURTASUNA, GUZTIRA: 13 lanpostu, 34 plaza

60001 - HERRITARREN SEGURTASUNA - UDALTZAINGOA

KOPURUA

LANPOSTUA

BETETZEA

HERRIA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ. LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN.
LZ.

UDALTZAINBURUTZA

1

602501

UDALTZAINBURUA

Behin-behinekoa

Iruña

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

102500

UDALTZAINGOKO KOMISARIO NAGUSIA

Izendapen askea

Iruña

F

A

-

-

-

-

61,22

45,00

-

-

-

4

102600

UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

Izendapen askea

Iruña

F

A

-

-

-

-

51,22

45,00

-

-

-

14

204700

UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

Izendapen askea

Iruña

F

B

-

-

-

-

65,77

45,00

-

-

-

2

304300

HERRITARREN SEGUR.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

BIDE SEGURTASUNEKO ARLOA

BIDE MUGIKORTASUNEKO BRIGADA

2

204900

ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

25,05

45,00

-

-

-

3

304000

AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

31,87

45,00

-

-

-

12

304300

HERRITARREN SEGUR.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

ZIRKULAZIOKO BRIGADA

1

204900

ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

25,05

45,00

-

-

-

3

204900

ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

Lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

25,05

45,00

-

-

-

6

304000

AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

31,87

45,00

-

-

-

5

304000

AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

31,87

45,00

-

-

-

17

304300

HERRITARREN SEGUR.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

27

304300

HERRITARREN SEGUR.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

HURBILTASUN ETA PREBENTZIOKO ARLOA

HURBILTASUNEKO BRIGADA

1

204900

ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

25,05

45,00

-

-

-

13

204900

ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

Lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

25,05

45,00

-

-

-

2

304000

AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

31,87

45,00

-

-

-

20

304000

AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

31,87

45,00

-

-

-

10

304300

HERRITARREN SEGUR.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

188

304300

HERRITARREN SEGUR.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

2

304310

KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

14,83

45,00

-

-

-

ZAINTZAKO BRIGADA

1

205100

ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO INSPEKTOREORDEA

Izendapen askea %2

Iruña

F

B

-

-

-

-

60,41

45,00

-

-

-

1

207100

LAGUNTZA ZERBITZUETAKO INSPEKTOREORDEA

2. jarduera/Lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

18,50

45,00

-

-

-

1

304200

ERAKUNDEEN SEGURURTASUNEKO AGENTE LEHENA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

67,45

45,00

-

-

-

2

304020

LAGUNTZA ZERBITZUETAKO AGENTE LEHENA

2. jarduera/Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

27,61

45,00

-

-

-

6

304500

ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

60,63

45,00

-

-

-

20

304320

LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

2. jarduera/Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

14,84

45,00

-

-

-

BITARTEKARITZA ETA INSTRUKZIOKO ARLOA

POLIZIA JUDIZIALEKO BRIGADA

3

205000

INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

41,41

45,00

-

-

-

10

304100

INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

47,34

45,00

-

-

-

35

304400

INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

34,56

45,00

-

-

-

GIZARTE BABES ETA LAGUNTZAKO BRIGADA (UPAS)

1

205000

INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

41,41

45,00

-

-

-

4

304100

INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

47,34

45,00

-

-

-

12

304400

INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

34,56

45,00

-

-

-

PLANGINTZA ETA KOORDINAZIOKO ARLOA

PLANGINTZA ESTRATEGIKOKO BRIGADA

1

205000

INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

41,41

45,00

-

-

-

1

207000

KABINETE TEKNIKOKO INSPEKTOREORDEA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

20,96

45,00

-

-

-

1

207000

KABINETE TEKNIKOKO INSPEKTOREORDEA

Lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

20,96

45,00

-

-

-

1

304100

INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

47,34

45,00

-

-

-

1

304010

KABINETE TEKNIKOKO AGENTE LEHENA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

27,61

45,00

-

-

-

1

304010

KABINETE TEKNIKOKO AGENTE LEHENA

Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

27,61

45,00

-

-

-

1

304300

HERRITARREN SEGUR.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

4

304310

KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

14,83

45,00

-

-

-

2

304310

KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

Lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

14,83

45,00

-

-

-

KOORDINAZIOKO BRIGADA

1

204900

ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

B

-

-

-

-

25,05

45,00

-

-

-

6

304000

AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

31,87

45,00

-

-

-

15

304300

HERRITARREN SEGUR.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

Berariazko lehiaketa

Iruña

F

C

-

-

-

-

19,09

45,00

-

-

-

HERRITARREN SEGURTASUNA - UDALTZAINGOA, GUZTIRA: 19 lanpostu, 465 plaza

70 - GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA - GIZARTE ZERBITZUAK

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

604500

ETXEZ ETXEKO LAG. LANTALDEKO ARD.

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

100517

PSIKOLOGOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

104600

ERAIK. LANTEGI-ESKOLAKO ZUZENDARIA

F

A

-

35,00

-

-

16,88

-

-

-

-

1

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZINTASUNEZ

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200200

ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZINTASUNEZ

L

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

71

201000

ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

6

201000

ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

L

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

204500

ENPLEGU-TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

207200

GIZARTE ZERBITZUETAKO KOORDINATZAILEA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

5

208500

GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

208600

GIZARTE ONGIZATEKO ZENTROETAKO ARDURADUNA

F

B

-

35,00

-

-

24,73

-

-

-

-

1

208800

ARKITEKTO TEKNIKOA

L

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

20

214000

GIZARTE-HEZITZAILEA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

22

300300

OFIZIAL ADMINISTRARI OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

19,20

-

12,00

-

-

9

306700

GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

L

C

-

-

-

-

27,07

-

12,00

-

10,00

3

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

109

403100

FAMILIA-LANGILEA

L

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

8

403800

LANTEGI-ESKOLAKO MONITOREA

F

D

-

-

-

35,00

53,35

-

12,00

-

-

12

404800

ADMINISTRARI LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

F

D

-

-

-

-

32,90

-

12,00

-

-

1

404800

ADMINISTRARI LAGUNTZAILE OSAGARRIDUNA

L

D

-

-

-

-

32,90

-

12,00

-

-

1

405300

PRESTAKUNTZA IKASTAROETAKO MONITOREA, ALDIZK.–FINKOA

L

D

-

-

-

35,00

53,35

-

12,00

-

-

16

407400

GIZARTE-ENPLEGUKO OFIZIALA

L

-

-

-

-

-

27,45

-

12,00

-

10,00

78

408200

FAMILIA-LANGILEA (LP)

L

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

ZERBITZU OROKORRAK - OGASUNA, GUZTIRA: 22 lanpostu, 377 plaza

71 - GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA - KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA

KOPURUA

LANPOSTUA

ARAUB.

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

BATERAEZ.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

ARRISK.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

604600

HAURTZARO ETA FAMILIA PREBENTZIOKO KOORDINATZAILE NAGUSIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

100512

PEDAGOGIAN LIZENTZIADUNA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

100517

PSIKOLOGOA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

1

100518

GRADUDUNA JARDUERA FIS. ETA KIROLAREN ZIENTZIETAN

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

2

200211

GARAP. LANKIDETZAKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

200500

ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

209900

KOMUNITATE TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

210000

ADINEKOEKIN GIZARTE ESKU-HARTZERAKO TEK.

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

1

307500

HIRI KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

F

C

-

-

-

-

13,52

-

12,00

-

10,00

2

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

300300

OFIZIAL ADMINISTRARI OSAGARRIDUNA

F

C

-

-

-

-

19,20

-

12,00

-

-

1

307600

KIROLDEGI ZERBITZUAREN ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

14

302300

GIZARTERATZEKO GOI -M. TEK.

F

C

-

-

-

-

28,52

-

12,00

-

-

23

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

2

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

L

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA - KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA, GUZTIRA: 16 lanpostu, 55 plaza

80 - HEZKUNTZA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA GAZTERIA

KOPURUA

LANPOSTUA

MAILA

OSAGARRIAK (%)

ESKL.

ZUZ.
LAN.

IRAK. OSAG.

LANP. OSAG.

OSAG. BER.

FORU. LEG.

LAN. LZ.

1

600001

ALORREKO ZUZENDARIA

AB

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

600002

IDAZKARI TEKNIKOA

F

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

100512

PEDAGOGIAN LIZENTZIADUNA

F

A

-

35,00

-

-

6,88

-

-

-

-

2

102701

MUSIKA E. BEREZIKO AKORDEOI IRAK.

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

1

102702

MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAK.

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

1

102704

MUSIKA E. BEREZIKO BIOLA ETA BIOLIN IRAK.

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

1

102708

MUSIKA E. BEREZIKO FLAUTA IRAK.

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

1

102710

MUSIKA E. BEREZIKO TRONPETA IRAK.

F

A

-

-

-

27,00

6,88

-

-

-

-

2

200210

GAZTERIAKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

2

201100

ARTE ETA LANBIDEETAKO IRAKASLEA

L

B

-

-

-

-

18,73

-

-

-

-

1

201101

MARRAZKIGINTZA IRAKASLEA

F

B

-

-

-

-

18,73

-

-

-

-

4

202901

MUSIKA E. BEREZIKO MUS. HIZKUNTZAKO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

4

202902

MUSIKA E. BEREZIKO PIANO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202903

MUSIKA E. BEREZIKO FLAUTA IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202904

MUSIKA E. BEREZIKO KANTU ETA M. HIZKUNTZAKO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202905

MUSIKA E. BEREZIKO TXISTU IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202906

MUSIKA E. BEREZIKO BIOLONTXELO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

2

202907

MUSIKA E. BEREZIKO BIOLIN IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202908

MUSIKA E. BEREZIKO SAXOFOI IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202909

MUSIKA E. BEREZ. GANBERA MUSIKAKO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202910

MUSIKA E. BEREZ. OBOE IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202911

MUSIKA E. BEREZ. PERKUSIO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202912

MUSIKA E. BEREZ. TRONBOI IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202913

MUSIKA E. BEREZIKO TUBA-BOMBARDINO IRAK. (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202914

MUSIKA E. BEREZIKO KONTRABAXU IRAK. (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202915

MUSIKA E. BEREZIKO FAGOT IRAK. (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202916

MUSIKA E. BEREZIKO TRONPA IRAK. (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202917

MUSIKA E. BEREZIKO TRONPETA IRAK.(LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202919

MUSIKA E. BEREZIKO SAXOFOI IRAK. (LP)

L

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

2

202920

MUSIKA E. BEREZIKO KLARINETE IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202921

MUSIKA E. BEREZIKO MUSIKA HIZKUNTZA. ETA PIANO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202922

MUSIKA E. BEREZIKO KORU TALDEKO IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202923

MUSIKA E. BEREZIKO BATERIA IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202924

MUSIKA E. BEREZIKO BAXU ELEKTRIKOKO. IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202925

MUSIKA. E. BEREZIKO GITARRA ELEKTRIKOKO. IRAK.

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

202927

MUSIKA E. BEREZIKO GITARRA IRAKASLEA

F

B

-

-

-

35,00

6,73

-

-

-

-

1

204100

HERRITARRENDAKO ARRETA ZERBITZUKO ARDURADUNA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

4

209500

PARTAIDETZAKO TEKNIKARIA

F

B

-

35,00

-

-

6,73

-

-

-

-

12

300100

OFIZIAL ADMINISTRARIA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

300500

ZERBITZUBURUA

F

C

-

-

-

-

44,52

-

12,00

-

10,00

1

300600

OFIZIAL ADMINISTRARIA KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

F

C

-

-

-

-

28,20

-

12,00

-

-

1

302400

OFIZIAL ADMINISTRARI EUSKALDUNA

F

C

-

-

-

-

14,20

-

12,00

-

-

1

302800

EREMUKO ARDURADUNA

F

C

-

-

-

-

8,52

-

12,00

-

10,00

2

303900

KOMUNIKAZIOKO OFIZIALA

F

C

-

-

-

-

11,52

-

12,00

-

-

5

400000

ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

18,00

-

12,00

-

-

1

402600

MANT. ARDURADUNA, OSAGARRIDUNA

F

D

-

-

-

-

24,35

-

12,00

-

10,00

86

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

F

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

2

402900

UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

L

D

-

-

-

-

11,35

-

12,00

-

10,00

1

407700

MUS. ESKOLAKO ADM. UNITATEKO ARDURADUNA

F

D

-

-

-

-

31,01

-

12,00

-

-

HEZKUNTZA, HERRITARREN PARTAIDETZA ETA GAZTERIA, GUZTIRA: 49 lanpostu, 166 plaza

ZUZENDARITZA-LANPOSTUAK, IZENDAPEN ASKEKOAK ETA TOKI ARAUBIDEAREN OINARRIAK ARAUTZEN DITUEN 7/1985 LEGEAN ZEIN NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOARI BURUZKO 6/1990 FORU LEGEAN JASOTAKOAK

A.–1.1. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen behin-behineko langileek bete beharreko zuzendaritza-kargu gisara, arduraldi esklusibokoak:

–Gobernu Estrategikoko zuzendaria, 59.419,08 euroko ordainsariarekin.

–Alorretako zuzendariak, 59.419,08 euroko ordainsariarekin.

–Udaltzainburua, 63.711,06 euroko ordainsariarekin.

1.2. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen behin-behineko langileek bete beharreko lanpostu gisara, arduraldi esklusibokoak:

–Alkatetza Kabineteko goi-mailako tituluduna, 53.249,14 euroko ordainsariarekin.

–Alkatetza Kabineteko bi idazkari-lanpostu, bakoitza 36.963,36 euroko ordainsariarekin.

–Protokolo Unitateko burutza-lanpostu bat, 47.155,5 euroko ordainsariarekin.

2. Honako hauek xedatzen dira Nafarroako administrazio publikoetako funtzionarioen artean bete beharreko zuzendaritza-lanpostu gisara, 11/2004 Foru Legearekin bat:

–Udaleko Osoko Bilkurako Idazkaria. (100.000 zk.ko plaza, Gobernu Estrategikoko Alorra). Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzura sartzeko Erregelamenduarekin bat beteko da, eta horretarako hautaprobetan hartzen ahalko dute parte, bakarrik, lanpostura sartzeko Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legeko 246 bis 1 artikuluak ezartzen dituen tituluetako bat eskatu zaien Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioek.

–Udal Kontu-hartzailetza Nagusiko titularra. (100.900 zk.ko plaza, Zerbitzu Orokorretako Alorra-Ogasuna). Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzura sartzeko Erregelamenduarekin bat beteko da, eta horretarako hautaprobetan hartzen ahalko dute parte, bakarrik, lanpostura sartzeko Nafarroako Toki Administrazioari buruzko Foru Legeko 246 bis 2 artikuluak ezartzen dituen tituluetako bat eskatu zaien Nafarroako Administrazio Publikoetako funtzionarioek.

–Ekonomia, Finantza eta Aurrekontu Kudeaketako organoaren titularra. (100.950 zk.ko plaza, Zerbitzu Orokorretako Alorra-Ogasuna).

–Aholkularitza Juridikoaren titularra, Gobernu Gardeneko Alorraren 100.000 plazaren ordainsari baliokidearekin.

–Tokiko Gobernu Batzarrari eta bertako zinegotzi idazkariari Laguntzeko Organoaren titularra. Zuzenbideko titulua zein lanpostutan galdatu eta horietako bat jabetzan betetzen ari den funtzionario bati emanen zaizkio lanpostu honen eginkizunak, 60.789,12 euroko ordainsaria jasoko duelarik.

3. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen Iruñeko Udaleko funtzionarioek bete beharreko lanpostu gisara, arduraldi esklusibokoak:

–Alorretako idazkari teknikoak, 53.249,14 euroko ordainsariarekin.

B.–1. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen behin-behineko langileek bete beharreko lanpostu gisara:

–Hiri Ekologiako eta Mugikortasuneko arduraduna, A mailari dagokion ordainsariarekin gehi %35eko eta 16,88ko osagarriak.

–Energia Agentziako arduradun, A mailari dagokion ordainsariarekin gehi %35eko eta 16,88ko osagarriak.

–Etxez Etxeko Laguntza Lantaldeko arduraduna, Alorreko zuzendariaren lanpostuari dagokion ordainsariarekin.

–Haurtzaro eta Familia Prebentzioko koordinatzaile nagusia, 45.000 euroko ordainsariarekin.

–6 aholkulari lanpostu, Udalean ordezkaritza duten talde politiko bakoitzeko bat, haiei laguntzeko, 24.162,33 euroko ordainsariarekin.

2. Honako hauek xedatzen dira Tokiko Gobernu Batzarrak libreki izendatu eta kargutik kendu ahal dituen Iruñeko Udaleko langileek bete beharreko lanpostu gisara:

–Laneko Arriskuen Prebentzioko koordinatzaile-lanpostua, Laneko Arriskuen Prebentzioko Planarekin bat eta 39.692,8 euroko ordainsariarekin.

(*) Proposatutako ordainsariak. 2021. urterako, oro har funtzionarioen ordainsarietarako legez ezartzen diren aldaketak aplikatuko zaizkie zenbateko horiei.

2. ERANSKINA

2021eko plantilla organikoko langile funtzionarioen, mugagabe ez finkoen, lan-kontratukoen eta izendapen askeko behin-behinekoen zerrenda

10 - ALKATETZA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100502-2: KAZETARIA

MARSA FUENTES, MARIA

3

A

Jardunean

1-100502-3: KAZETARIA

ELIO ALDUNATE, EDURNE

3

A

Zerbitzu bereziak

1-100502-4: KAZETARIA

ESEVERRI IROZ, MARIA DEL PUY

4

A

Jardunean

1-100502-5: KAZETARIA

ASCUNCE MARTIN, JOSE JAVIER

2

A

Jardunean

1-104400-1: TEKNOL. BERRIETAKO TEK., WEBGUNE ARD.

A

Hutsik

1-105300-1: COMMUNITY MANAGER

A

Hutsik

3-600001-13: ALORREKO ZUZENDARIA

ECHENIQUE HUARTE, JUAN MIGUEL

Izendapen askea

3-603502-3: ALKATETZA KABINETEKO GOI-M. TIT.

ELIO ALDUNATE, EDURNE

3

Izendapen askea

3-603504-1: ALKATETZAKO IDAZKARI TEKNIKOA

ARDANAZ OZCOIDI, MARIA ANGELES

5

Izendapen askea

3-603600-1: ALKATETZA KABINETEKO IDAZKARIA

ARRASTIA LARRION, BEATRIZ

4

Izendapen askea

3-603600-2: ALKATETZA KABINETEKO IDAZKARIA

AGUERRI HERMOSO DE MENDOZA, LIDIA

3

Izendapen askea

3-604000-1: PROTOKOLOKO UNITATEBURUA

URBIOLA OCHOA, MARTA CARMEN

Izendapen askea

11 - GOBERNU ESTRATEGIKOA, MERKATARITZA ETA TURISMOA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100000-1: OSOKO BILKURAKO IDAZKARIA

HORCADA BAZTAN, JOSE JAVIER

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-100100-1: IDAZKARIORDEA

HORCADA BAZTAN, JOSE JAVIER

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100200-1: INFORMATIKA SISTEMAKO ARDURADUNA

A

Hutsik

1-100301-13: LEGELARIA

CUESTA JORQUERA, MIGUEL ANGEL

5

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100301-14: LEGELARIA

GUIJARRO SALVADOR, JUAN LUIS

4

A

Jardunean

1-100301-15: LEGELARIA

A

Hutsik

1-100301-16: LEGELARIA

UNANUA ALBENIZ, PAULA

3

A

Behin-behineko atxikipena

1-100301-17: LEGELARIA

ARMENDARIZ GARCIA, ANTONIO

5

A

Jardunean

1-100301-18: LEGELARIA

MENDIBURU BELZUNEGUI, RAMON

7

A

Jardunean

1-100301-19: LEGELARIA

MARTINEZ ARCELUS, MARIA CARMEN

3

A

Behin-behineko atxikipena

1-100301-20: LEGELARIA

GARCIA MARTINEZ, JAVIER

6

A

Jardunean

1-100301-21: LEGELARIA

A

Hutsik

1-100301-22: LEGELARIA

SANCHEZ RUIZ, PALOMA

2

A

Behin-behineko atxikipena

1-100505-1: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

SANCHEZ RUIZ, REBECA

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-3: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

UNANUA ALBENIZ, PAULA

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-4: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

JIMENEZ MARCO, ANA MARIA

3

A

Behin-behineko atxikipena

1-100505-5: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

GARCIA REVUELTO, BEGOÑA

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-7: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

MARTINEZ ARCELUS, MARIA CARMEN

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-11: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

A

Hutsik

1-100505-17: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

SANCHEZ RUIZ, PALOMA

2

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100505-18: ZUZENBIDEAN LIZENTZIADUNA

A

Hutsik

1-100513-3: SOZIOLOGOA

GOÑI RUIZ, ANA PALOMA

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-100513-4: SOZIOLOGOA

Hutsik

1-100514-3: EKONOMIALARIA

A

Hutsik

1-105600-1: ESTRATEGIA BULEGOKO ZUZENDARIA

COSTERO BOLAÑOS, JOSE FERMIN

3

A

Behin-behineko atxikipena

1-105700-1: ESTRATEGIAKO ETA PROIEKTUETAKO GOI-M. TEK.

A

Hutsik

1-105700-2: ESTRATEGIAKO ETA PROIEKTUETAKO GOI-M. TEK.

A

Hutsik

1-200200-13: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200201-1: TURISMOKO ENPR. ETA JARD. TEKNIKARIA

TOMAS ROYO, ALBERTO

4

B

Jardunean

1-200201-2: TURISMOKO ENPR. ETA JARD. TEKNIKARIA

GONZALEZ CORTEA, ANA ISABEL

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-208900-1: TURISMOKO ZERBITZUBURUA

B

Hutsik

1-208901-1: MERKATARITZAKO ZERBITZUBURUA

B

Hutsik

1-300100-12: OFIZIAL ADMINISTRARIA

YANIZ ACHA, MARIA TERESA

6

C

Jardunean

1-300100-69: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ZABALZA NAGORE, AURORA

6

C

Jardunean

1-300100-144: OFIZIAL ADMINISTRARIA

URDANIZ VILLANUEVA, JUAN JOSE

4

C

Jardunean

1-300100-149: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ARCE CEMBORAIN, EDURNE

3

C

Jardunean

1-300100-187: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300600-42: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

VILLANUEVA LIZASOAIN, SOCORRO OLGA

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-300600-45: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

ORCARAY GASCUE, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean

3-600001-14: ALORREKO ZUZENDARIA

AZPILICUETA RODRIGUEZ-VALDES, SILVIA ANA

Izendapen askea

3-600004-1: GOBERNU ESTRATEGIKOKO ZUZENDARIA

JIMENEZ BOLEA, JOSE MARIA

6

Izendapen askea

3-600007-1: TOKIKO GOB. BATZ. LAGUNTZEKO ORG. TIT.

CUESTA JORQUERA, MIGUEL ANGEL

5

Izendapen askea

3-603503-1: AHOLK. JURIDIKOKO ZUZENDARIA

PEREZ REMONDEGUI, ANGEL GONZALO

6

Izendapen askea

20 - ZERBITZU OROKORRAK - OGASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100514-1: EKONOMIALARIA

A

Hutsik

1-100514-4: EKONOMIALARIA

A

Hutsik

1-100514-5: EKONOMIALARIA

LARRAYOZ ILUNDAIN, NURIA

4

A

Zerbitzu bereziak

1-100514-8: EKONOMIALARIA

BARRERO CAMARZANA, MARIA CARMEN

5

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100900-1: UDALEKO KONTU-HARTZAILEA

A

Hutsik

1-100950-1: KUD. EK. FINAN. AURREK. ARDURADUNA

A

Hutsik

1-101000-1: DIRUZAINA

BERNABEU LLOVET, FCO JAVIER

5

A

Zerbitzu bereziak

1-103000-1: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

LABAIRU ELIZALDE, JUAN BAUTISTA

4

A

Jardunean

1-103000-2: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

TOHANE EGUILUZ, ERNESTO

4

A

Jardunean

1-103000-3: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

A

Hutsik

1-103000-4: KONTU-HARTZAILE ORDEZKARIA

A

Hutsik

1-200200-47: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

SESMA GARBAYO, ALBERTO

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-200200-48: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200200-49: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200200-51: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

INDAVE GARCIA, MARIA DEL MAR

6

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-200200-52: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200200-53: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200200-56: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-202000-1: KATASTROKO ARDURADUNA

INDAVE GARCIA, MARIA DEL MAR

6

B

Behin-behineko atxikipena

1-202200-1: ONDARE ETA EROSK. ARDURADUNA

SOTERAS RAMIREZ, BENITA

5

B

Zerbitzu bereziak

1-202300-1: ERRENTA ETA GAINBALIOKO ARDURADUNA

GARIN ASENSIO, MARIA JOSE

6

B

Jardunean

1-208100-1: TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

MARCOTEGUI GOLDARACENA, FRANCISCO JAVIER

6

B

Behin-behineko atxikipena

1-208100-2: TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

MARTINEZ CAMPO, JOSE ANTONIO

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-208100-3: TRIBUTU-IKUSKATZAILEA

B

Hutsik

1-300100-17: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-18: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GRIJALBA ASCUNCE, FRANCISCO JAVIER

6

C

Jardunean

1-300100-20: OFIZIAL ADMINISTRARIA

AZANZA LOPEZ, MARIA TERESA

5

C

Jardunean

1-300100-22: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-24: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ILARREGUI SIERRA, ESPERANZA

5

C

Jardunean

1-300100-25: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CANEDA VIANA, M.ª MONTSERRAT

5

C

Jardunean

1-300100-28: OFIZIAL ADMINISTRARIA

UNANUA URMENETA, MARIA TERESA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-30: OFIZIAL ADMINISTRARIA

IRAIZOZ EUGUI, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean

1-300100-66: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-67: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SALCEDO RUS, JOSEFA

5

C

Jardunean

1-300100-81: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SESMA GARBAYO, ALBERTO

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-82: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-84: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GOÑI PAGOLA, VALENTINA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-85: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-86: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MENDIOROZ EGEA, ANA MARIA

5

C

Jardunean

1-300100-87: OFIZIAL ADMINISTRARIA

HUALDE NAPAL, ISIDRO

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-88: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MIGUEL MEROÑO, INMACULADA M.

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-300100-89: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-129: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MENDIA LEACHE, AURORA

5

C

Zerbitzu bereziak

1-300100-138: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ELDUAYEN OLLETA, IRUÑA

3

C

Jardunean

1-300100-139: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PASCUAL CERVERA, MARIA JESUS

5

C

Jardunean

1-300100-140: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ARAMENDIA YERRO, ANA CARMEN

4

C

Jardunean

1-300100-141: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CAMPO MAYO, ARANTXA

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-142: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LARUMBE BALDA, MARIA ARANZAZU

2

C

Zerbitzu bereziak

1-300100-143: OFIZIAL ADMINISTRARIA

QUESADA ARRAIZ, ANTONIO JOSE

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-145: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PEREZ GARRIDO, SILVIA

4

C

Jardunean

1-300100-147: OFIZIAL ADMINISTRARIA

BELINCHON HERAS, DELIA

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-148: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LARRAZ LARUMBE, VICENTE

4

C

Jardunean

1-300100-150: OFIZIAL ADMINISTRARIA

BERGERA LEZAUN, MARIA VICTORIA

4

C

Jardunean

1-300100-185: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SALDISE ARANGUREN, MARIA CARMEN

5

C

Jardunean

1-300600-8: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

VALLS ESPARZA, AMAIA

5

C

Jardunean

1-300600-10: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

OTEIZA PEREZ, CRISTINA

5

C

Jardunean

1-300600-11: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

MARCOTEGUI GOLDARACENA, FRANCISCO JAVIER

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300600-12: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

GOÑI LOPERENA, M. ASUNCION

6

C

Jardunean

1-303000-1: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ANDUEZA FERNANDEZ, MARIA JOSE

5

C

Jardunean

1-303000-2: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

GOÑI PAGOLA, VALENTINA

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-303000-3: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-303000-9: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

MALUMBRES MURILLO, OLGA

4

C

Jardunean

1-306400-1: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

ALBISU IRIBARREN, BLANCA

6

C&

Jardunean

1-306400-2: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

ARDANAZ OZCOIDI, MARIA ANGELES

5

C&

Zerbitzu bereziak

1-306400-3: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

OLLETA SOTO, MARIA ELENA

5

C&

Borondatezko eszedentzia

1-306400-4: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

C&

Hutsik

1-306400-5: OFIZIAL ADM. (TRIBUTU-KUD.)

AUTOR TEJADA, JESUS

6

C&

Jardunean

1-306500-1: OFIZIAL ADM., KUTXAKO ARDURADUNA

UNANUA URMENETA, MARIA TERESA

6

C&

Behin-behineko atxikipena

1-400000-251: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-266: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

3-600001-5: ALORREKO ZUZENDARIA

LARRAYOZ ILUNDAIN, NURIA

4

Izendapen askea

3-600002-13: IDAZKARI TEKNIKOA

BERNABEU LLOVET, FCO JAVIER

5

Izendapen askea

21 - ZERBITZU OROKORRAK - GIZA BALIABIDEAK

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-103201-1: LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKU ESP.

RUBIO IRACHE, JOSE ANTONIO

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-103201-2: LANEKO MEDIKUNTZAKO MEDIKU ESP.

ABARZUZA GIL, JOSE JAVIER

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-103800-1: LANEKO MEDIKUNTZAKO UNITATEBURUA

ABARZUZA GIL, JOSE JAVIER

3

A&

Behin-behineko atxikipena

1-105800-1: GGBB ETA ANTOLAMENDUKO GOI-M. TEK.

A

Hutsik

1-105800-2: GGBB ETA ANTOLAMENDUKO GOI-M. TEK.

A

Hutsik

1-106100-1: LANEKO HARREMANEN ARDURADUNA

A

Hutsik

1-203500-1: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEK.

ALASTUEY EDERRA, MERCEDES

6

B

Zerbitzu bereziak

1-203500-2: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO TEK.

ABENDAÑO ANTOÑANZAS, MARIA DELIA

6

B

Jardunean

1-213000-1: LAN-ERIZAINTZAKO TEKNIKARIA

FRANCES OLLOQUI, BLANCA ESTHER

6

B

Jardunean

1-213000-2: LAN-ERIZAINTZAKO TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-300100-6: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-7: OFIZIAL ADMINISTRARIA

EUGUI IRAIZOZ, M. CONCEPCION

6

C

Jardunean

1-300100-9: OFIZIAL ADMINISTRARIA

INDURAIN BLASCO, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-10: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LAFUENTE HURTADO, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean

1-300100-27: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GRADIN SAN MARTIN, ITZIAR

5

C

Jardunean

1-300100-64: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-72: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-105: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-124: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-152: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CIAURRIZ GARCIA, LUIS JAVIER

4

C

Jardunean

1-300100-153: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SENOSIAIN ETAYO, SUSANA

3

C

Jardunean

1-300100-154: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LECUONA LARREA, MARIA ARANZAZU

4

C

Jardunean

1-300100-186: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300600-25: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

CRISTOBAL MUÑOZ, M. CONCEPCION

5

C

Jardunean

1-302000-1: OFIZIAL ADMINISTRARIA (NOMINAK)

REDIN ZUBIAT, MARIA JESUS

5

C

Jardunean

1-305500-4: INFORMAZIOKO OFIZIALA

BEPERET REDIN, MARIA ANGELES

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-305500-5: INFORMAZIOKO OFIZIALA

EQUIZA AZCONA, ANA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-305500-7: INFORMAZIOKO OFIZIALA

LARREA HUARTE, JUAN RAMON

5

C

Jardunean

1-305500-8: INFORMAZIOKO OFIZIALA

LEATXE URROTZ, JOSU MIREN

6

C

Jardunean

1-305500-13: INFORMAZIOKO OFIZIALA

MORENTIN MARTINEZ, PABLO VICENTE

6

C

Jardunean

1-305500-17: INFORMAZIOKO OFIZIALA

SAN MIGUEL MARITORENA, MARIA FE

5

C

Jardunean

1-305500-19: INFORMAZIOKO OFIZIALA

SANZOL RONCALES, CARLOS

5

C

Jardunean

1-305700-1: UDAL BULEG. MANDAT. ARDURADUNA

BEPERET REDIN, MARIA ANGELES

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-306800-1: AKTA ETA JAKINARAZPEN ZERBITZUBURUA

INDURAIN BLASCO, MARIA CARMEN

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-307000-1: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIOKO OFIZIALA

C

Hutsik

1-307300-1: OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

CIA DA RIVA, IRATXE BIHOTZ

3

C

Jardunean

1-307300-2: OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

SAIZ CUBILLO, M. CONCEPCION

3

C

Jardunean

1-307300-3: OFIZIAL ADMINISTRARIA (LANGILERIA)

C

Hutsik

1-400000-135: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-286: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400201-3: ERREPROGRAFIAKO MANDATARIA

LAMAISON LLANOS, EMILIA MARIA

3

D

Behin-behineko atxikipena

1-400201-4: ERREPROGRAFIAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-5: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-21: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-24: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

GIRONA GARCIA, JOSE ANTONIO

5

D

Jardunean

1-400400-39: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-44: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-45: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-46: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-50: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-51: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-52: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-53: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-55: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-400400-56: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-402900-39: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

TROYAS GARCIA, JOSEBA ANDONI

5

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-402900-133: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-134: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407800-1: MANTENTZE-LANEN ARD. UDALETXEA

TROYAS GARCIA, JOSEBA ANDONI

5

D&

Behin-behineko atxikipena

3-600001-9: ALORREKO ZUZENDARIA

MORRAS ITURMENDI, JAVIER

Izendapen askea

3-600002-5: IDAZKARI TEKNIKOA

SOTERAS RAMIREZ, BENITA

5

Izendapen askea

3-603700-1: LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIO ZERBITZUKO KOORD.

ALASTUEY EDERRA, MERCEDES

6

Izendapen askea

3-604100-4: AHOLKULARIA

VALL VIÑUELA, EDUARDO

C

Izendapen askea

3-604100-5: AHOLKULARIA

ALDAZ FUEYO, OLAIA

C

Izendapen askea

3-604100-6: AHOLKULARIA

URRA IRIBARREN, AMAIA

C

Izendapen askea

3-604100-7: AHOLKULARIA

SUAREZ DEL CERRO, MIGUEL

C

Izendapen askea

3-604100-8: AHOLKULARIA

AYABAR RIVAS, CLARA

C

Izendapen askea

3-604100-9: AHOLKULARIA

GIL PEREZ-NIEVAS, ALBERTO

C

Izendapen askea

30 - HIRIGINTZA, ETXEBIZITZA ETA OSASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100503-6: ARKITEKTOA

GANCEDO ARBIZU, JUAN RAMON

4

A

Jardunean

1-100503-7: ARKITEKTOA

RECALDE EQUIZA, JAVIER

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100503-14: ARKITEKTOA

ARRIETA ELIAS, IGNACIO

4

A

Jardunean

1-100503-16: ARKITEKTOA

CORTIJO GOMEZ, VICTORIA

3

A

Jardunean

1-100503-17: ARKITEKTOA

ROJO BARRIOS, ISABEL

3

A

Jardunean

1-100503-18: ARKITEKTOA

A

Hutsik

1-101101-2: MEDIKUA

AGUINAGA ONTOSO, INES

6

A

Jardunean

1-101103-8: ALBAITARIA

RESANO ZUAZU, MARIA

3

A

Jardunean

1-101103-11: ALBAITARIA

CRESPO DELGADO, NURIA ESTHER

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-101103-12: ALBAITARIA

VELASCO ALBAÑO, ANA CARMEN

4

A

Jardunean

1-101103-13: ALBAITARIA

GARCIA ZABALEGUI, ALBERTO

4

A

Jardunean

1-101104-3: FARMAZIALARIA

A

Hutsik

1-101601-1: ARKITEKTO KUDEATZAILEA

MAYA MIRANDA, ENRIQUE

5

A

Zerbitzu bereziak

1-101601-2: ARKITEKTO KUDEATZAILEA

SALINAS GARRALDA, JOSE LUIS

4

A

Jardunean

1-102301-2: FARMAZIALARI KUDEATZAILEA

A

Hutsik

1-103100-1: MIKROBIOLOGOA

LEACHE BELZUNEGUI, BRIGIDA RUTH

2

A

Behin-behineko atxikipena

1-106200-1: ALBAITARI KUDEATZAILEA

CRESPO DELGADO, NURIA ESTHER

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-106200-2: ALBAITARI KUDEATZAILEA

MEDRANO PEREZ, MARIA ANGELES

3

A

Jardunean

1-106300-1: OSASUN PUBLIKOKO GOI-M. TEKNIKARIA

A

Hutsik

1-200204-14: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-15: ARKITEKTO TEKNIKOA

PEREZ OLAVE, RAQUEL

4

B

Jardunean

1-200204-16: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-17: ARKITEKTO TEKNIKOA

CORRAL GONZALEZ, MARCOS JOSE

4

B

Jardunean

1-200204-18: ARKITEKTO TEKNIKOA

CARRERO CABEZAS, ARANCHA

3

B

Zerbitzu bereziak

1-200204-35: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200208-1: KIMIKA-INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200208-2: KIMIKA-INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200209-1: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

EGUIZABAL VILLANUEVA, CARLOS

2

B

Zerbitzu bereziak

1-200209-3: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

BULDAIN AZANZA, NEREA

3

B

Jardunean

1-203101-1: APAREJADORE OSAGARRIDUNA

CALVO AZAGRA, ALBERTO

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-203600-1: APAREJADOREA, BIRGAITZE BUL. ARDURAD.

CALVO AZAGRA, ALBERTO

5

B&

Behin-behineko atxikipena

1-300100-33: OFIZIAL ADMINISTRARIA

IZURDIAGA OLORIZ, LUIS MARIA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-36: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-37: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-38: OFIZIAL ADMINISTRARIA

COLERA DIEZ, MARIA EUGENIA

6

C

Jardunean

1-300100-39: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ESTREMERA SANCHEZ, ISABEL FRANCISCA

6

C

Jardunean

1-300100-45: OFIZIAL ADMINISTRARIA

JIMENEZ ZURBANO, ROSARIO

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-48: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-54: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GOÑI FERNANDEZ, MARIA PILAR

5

C

Jardunean

1-300100-56: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CABALLERO MARTINEZ, MARIA MAR

5

C

Zerbitzu bereziak

1-300100-76: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-96: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-99: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PEZONAGA GOROSTIDI, CELIA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-126: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-156: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ARTETA ARAGON, MIGUEL ANGEL

4

C

Jardunean

1-300100-157: OFIZIAL ADMINISTRARIA

TAPIZ MEDINA, MARIA ELENA

3

C

Jardunean

1-300100-158: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LORDA BEOLA, MIREN IRANTZU

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-165: OFIZIAL ADMINISTRARIA

RODRIGUEZ GARCIA, ANA MARIA

3

C

Jardunean

1-300100-166: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SOLA LES, LAURA

2

C

Jardunean

1-300100-167: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LARRAÑETA ZARATIEGUI, AINHOA

2

C

Jardunean

1-300100-168: OFIZIAL ADMINISTRARIA

DEL MORAL AGUILAR, MARIA ANTONIA

5

C

Jardunean

1-300100-169: OFIZIAL ADMINISTRARIA

IRIARTE ARANCON, BEATRIZ

4

C

Jardunean

1-300100-170: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MINCHINELA ZARRALUQUI, GUILLERMO

3

C

Jardunean

1-300100-171: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ECHEVERRIA MARTINEZ, MARIA

2

C

Jardunean

1-300100-172: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CHALER BLASCO, ROSA

5

C

Jardunean

1-300300-24: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

BACAICOA BARNO, FERMIN

4

C

Zerbitzu bereziak

1-300300-25: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

LAHOZ LAHOZ, MARIA YOLANDA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-26: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

JIMENEZ MARCO, ANA MARIA

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-301200-1: LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

IZCUE ISTURIZ, ROSA MARIA

5

C

Jardunean

1-301200-9: LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

C

Hutsik

1-301200-11: LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

C

Hutsik

1-301200-12: LABORATEGIKO LAG. TEKNIKOA

C

Hutsik

1-301700-1: ZERBITZUBURUA

LACASTA IZURA, LAURA

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-302600-1: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

CILLA RUIZ, RAFAEL

3

C

Jardunean

1-302600-2: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

C

Hutsik

1-302600-3: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

ALCANTARA RUIZ, ELISABET

3

C

Jardunean

1-302600-4: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

BEGUIRISTAIN DEL CASTILLO, MARIA ARANZAZU

4

C

Jardunean

1-302600-5: ELIKAGAI INDUSTRIAKO GOI-M. TEKNIKARIA

LEACHE BELZUNEGUI, BRIGIDA RUTH

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-302700-6: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

LACASTA IZURA, LAURA

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-302700-7: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

NAVARRO GARCIA, MARIA PILAR

2

C

Jardunean

1-302700-8: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

IBAÑEZ GONZALEZ, AMAIA

2

C

Jardunean

1-302700-9: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

ARBIZU LANDER, M. ANGELES

2

C

Jardunean

1-302700-10: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

PORTILLO CIRIZA, MAITE

2

C

Jardunean

1-302700-25: ING. OSASUNEKO LHko GOI-M. TEKNIKARIA

OCHOA GARIJO, SANDRA

2

C

Jardunean

1-303700-1: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-303700-2: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-303700-3: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

ORNAT GIMENO, PEDRO ANGEL

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-303700-4: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-303700-5: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

IZURDIAGA OLORIZ, LUIS MARIA

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-303700-8: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-303700-9: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

EQUIZA AZCONA, ANA

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-303700-10: OFIZIAL IKUSKATZAILEA

C

Hutsik

1-304800-1: DESINFEKZIOKO MANT. ARDURADUNA DESINFEKZIO LANAK

C

Hutsik

1-304900-2: HILERRIKO ARDURADUNA

MUNARRIZ AGORRETA, LUIS ENRIQUE

5

C

Jardunean

1-304900-3: HILERRIKO ARDURADUNA

SANZ MARCO, SANTIAGO

5

C

Jardunean

1-304900-8: HILERRIKO ARDURADUNA

BERNALDO DE QUIROS MORALES, ANGEL MARIA

4

C

Jardunean

1-306600-1: ANIMALIAK HARTZEKO ZENTROKO ARD.

C

Hutsik

1-307400-1: HILERRIKO ADMINISTR.

C

Hutsik

1-400000-64: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-142: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-144: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-244: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-401800-2: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-3: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-5: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-6: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-7: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-401800-9: DESINFEKZIOKO MANT. OFIZIAL PROF.

D

Hutsik

1-404600-1: ZOO TXIKIKO LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-404600-3: ZOO TXIKIKO LAGUNTZAILEA

LERGA IMIRIZALDU, FCO XABIER

5

D

Jardunean

1-405600-1: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-2: EHORZLE LAGUNTZAILEA

CASTRO GONZALEZ, FRANCISCO JAVIER

4

D

Jardunean

1-405600-3: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-4: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-5: EHORZLE LAGUNTZAILEA

AZCONA ARROYO, JUAN JOSE

3

D

Jardunean

1-405600-6: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-7: EHORZLE LAGUNTZAILEA

IZKUE REDIN, FERMIN

3

D

Jardunean

1-405600-8: EHORZLE LAGUNTZAILEA

COLAS ALTAMIRA, JOSE CARLOS

4

D

Jardunean

1-405600-9: EHORZLE LAGUNTZAILEA

ECHEVERRIA MARTIN, OSCAR

3

D

Jardunean

1-405600-10: EHORZLE LAGUNTZAILEA

GARCIA RONCAL, FERMIN ALFONSO

4

D

Jardunean

1-405600-11: EHORZLE LAGUNTZAILEA

LASHERAS ARIZCUREN, FRANCISCO JAVIER

4

D

Jardunean

1-405600-12: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-13: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405600-14: EHORZLE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406200-1: LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

ECHARRI IRIBARREN, LORENZO

4

D

Jardunean

1-406200-2: LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

OTERMIN GOÑI, JOSE JAVIER

4

D

Jardunean

1-406200-3: LAKIOLARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-500500-1: ZERB. ANITZEKO PEOIA, HILERRIKO ATEZAINA

E

Hutsik

1-500500-3: ZERB. ANITZEKO PEOIA, HILERRIKO ATEZAINA

E

Hutsik

1-500600-1: LABORATEGIKO ZERB. ANITZEKO PEOIA

E

Hutsik

1-500600-2: LABORATEGIKO ZERB. ANITZEKO PEOIA

E

Hutsik

3-600001-7: ALORREKO ZUZENDARIA

NAGORE FERRER, FERNANDO MARIA

Izendapen askea

3-600002-1: IDAZKARI TEKNIKOA

BACAICOA BARNO, FERMIN

4

Izendapen askea

3-600002-6: IDAZKARI TEKNIKOA

EGUIZABAL VILLANUEVA, CARLOS

2

Izendapen askea

40 - PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA - PROIEKTUAK, OBRAK,
MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100503-9: ARKITEKTOA

A

Hutsik

1-100503-10: ARKITEKTOA

IRIBARREN BERRADE, JOSE IGNACIO

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100503-11: ARKITEKTOA

ALFONSO PEZONAGA, JOSE IGNACIO

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100503-15: ARKITEKTOA

CASTIELLA RAMIREZ, SOLEDAD

3

A

Jardunean

1-103600-1: INGURUMENEKO GOI-MAILAKO TIT.

COSTERO BOLAÑOS, JOSE FERMIN

3

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-103600-2: INGURUMENEKO GOI-MAILAKO TIT.

A

Hutsik

1-105200-1: MUGIKORTASUN KOORD.

A

Hutsik

1-105400-1: PROIEKTUETAKO ZERBITZUBURUA

ALFONSO PEZONAGA, JOSE IGNACIO

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-105900-1: ARKITEKTO KUDEATZAILEA (URBANIZAZIOAK)

IRIBARREN BERRADE, JOSE IGNACIO

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-200204-11: ARKITEKTO TEKNIKOA

MARTINEZ ZANCAJO, LIDIA

3

B

Jardunean

1-200204-12: ARKITEKTO TEKNIKOA

LOPEZ ANDUEZA, SUSANA

3

B

Jardunean

1-200204-20: ARKITEKTO TEKNIKOA

ARBIZU ARMAÑANZAS, RAQUEL

4

B

Jardunean

1-200204-21: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-23: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-24: ARKITEKTO TEKNIKOA

PEREZ VILLANUEVA, RAQUEL

4

B

Jardunean

1-200204-26: ARKITEKTO TEKNIKOA

SUESCUN ERRO, ANA

3

B

Jardunean

1-200204-34: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200206-3: INDUSTRIA-INGENIARI TEK. ELEKTRIKOA

ZAPATA RUIZ, JOSE JULIAN

3

B

Jardunean

1-209000-1: ERDI-M. TIT. (TOPOGRAFIA)

B

Hutsik

1-209100-1: APARKALEKUETAKO ZERBITZUBURUA

B

Hutsik

1-209200-1: MUGIKORTASUNEKO TEKNIK.

B

Hutsik

1-209700-1: HEZKUNTZA-PROGRAMETAKO KOORD.

B

Hutsik

1-209800-1: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

B

Hutsik

1-209800-2: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

B

Hutsik

1-209800-3: INGURUMEN HEZKUNTZAKO ERDI-MAILAKO TIT.

B

Hutsik

1-300100-44: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-53: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-90: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LIZARRAGA DIEZ, CELIA AMAIA

5

C

Jardunean

1-300100-91: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GONGORA URZAIZ, ANA MARIA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-161: OFIZIAL ADMINISTRARIA

CORELLA FRANCES, ALBERTO

3

C

Jardunean

2-400000-22: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

ZUGALDIA LUGEA, MARIA ROSARIO

3

D

Zerbitzu bereziak

1-407100-1: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407100-3: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

3-600001-1: ALORREKO ZUZENDARIA

ASTIBIA BRUNO, ALEJANDRO

Izendapen askea

3-600002-12: IDAZKARI TEKNIKOA

CARRERO CABEZAS, ARANCHA

3

Izendapen askea

3-603900-1: ENERGIA AGENTZIAKO ARDURADUNA

ZARDOYA ILLANA, JAVIER

Izendapen askea

3-604300-1: HIRI EKOLOGIAKO ETA MUGIKORTASUNEKO ARD.

GOMEZ JIMENEZ, MARIA ISABEL

1

Izendapen askea

41 - PROIEKTU ESTRATEGIKOAK, MUGIKORTASUNA ETA JASANGARRITASUNA - HIRI-KONTSERBAZIOA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100504-3: INDUSTRIA-INGENIARIA

APEZTEGUIA LUQUIN, IGNACIO

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-101300-1: LORATEG. ZERBITZUBURUA, GOI-M. TIT.

A

Hutsik

1-106000-1: ZERBITZUEN KOORDINATZAILEA, GOI M. TIT.

A

Hutsik

1-200202-2: OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200202-4: OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

CAMARERO MATE, ELENA MARIA

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-200202-8: OBRA PUBLIKOETAKO INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200204-19: ARKITEKTO TEKNIKOA

LASARTE CASTIELLA, JAVIER

6

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-200500-8: ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

B

Hutsik

1-200500-10: ERDI-MAILAKO TITULUDUNA

B

Hutsik

1-207700-1: HIRI ALTZ. ZERBITZUBURUA

LASARTE CASTIELLA, JAVIER

6

B&

Behin-behineko atxikipena

1-207900-1: EREMU PUB. OBRETAKO ZERBITZUBURUA

CAMARERO MATE, ELENA MARIA

3

B&

Behin-behineko atxikipena

1-212000-1: HIRI KONTSERBAZIOKO INDUSTRIA-INGENIARI TEK.

BARACE EGAÑA, FCO. JAVIER

6

B

Jardunean

1-212000-2: HIRI KONTSERBAZIOKO INDUSTRIA-INGENIARI TEK.

LIZARRAGA AZANZA, JOSE ENRIQUE

3

B

Jardunean

1-212000-3: HIRI KONTSERBAZIOKO INDUSTRIA-INGENIARI TEK.

B

Hutsik

1-212000-4: HIRI KONTSERBAZIOKO INDUSTRIA-INGENIARI TEK.

B

Hutsik

1-300100-41: OFIZIAL ADMINISTRARIA

EGUARAS CIAURRIZ, ITZIAR

6

C

Jardunean

1-300100-46: OFIZIAL ADMINISTRARIA

SARDA MORENO, MARIA JOSE

6

C

Jardunean

1-300100-59: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-159: OFIZIAL ADMINISTRARIA

MAROTO CASTELLANOS, DOMINGO JAVIER

3

C

Jardunean

1-300100-160: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LOZANO LORENTE, MARIA

4

C

Jardunean

1-300100-162: OFIZIAL ADMINISTRARIA

RODRIGUEZ GASTON, SALOME

4

C

Jardunean

1-300100-163: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GALLEGOS RODRIGUEZ, MARIA ARANZAZU

4

C

Jardunean

1-300100-164: OFIZIAL ADMINISTRARIA

TAPIZ GUERRERO, NATALIA

3

C

Jardunean

1-300500-4: ZERBITZUBURUA

ORNAT GIMENO, PEDRO ANGEL

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-300500-7: ZERBITZUBURUA

YOLDI AZPIROZ, PASCUAL

6

C

Jardunean

1-305800-1: HIRI-KONTSERB. ARDURADUN OROKORRA

C

Hutsik

1-305800-2: HIRI-KONTSERB. ARDURADUN OROKORRA

BIZKAI CAPAPAY, ERIKA

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-305800-3: HIRI-KONTSERB. ARDURADUN OROKORRA

C

Hutsik

1-305800-4: HIRI-KONTSERB. ARDURADUN OROKORRA

C

Hutsik

1-307200-1: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

AIESA ITURBIDE, JOSE

4

C

Jardunean

1-307200-2: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

EZCURRA ILARREGUI, JESUS MARIA

4

C

Jardunean

1-307200-3: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

LAZCANO ROMERO, EMILIO

4

C

Jardunean

1-307200-4: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

MARTIN GOYENA, JAVIER

5

C

Jardunean

1-307200-5: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

SANTESTEBAN ECHETO, MIKEL AINGERU

5

C

Jardunean

1-307200-6: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

URTEAGA ESPINAL, ANA JOSE

4

C

Jardunean

1-307200-7: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

URTEAGA ESPINAL, SOCORRO

5

C

Jardunean

1-307200-8: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

ZABALZA DALLO, RAMON

4

C

Jardunean

1-307500-1: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

AIZPURUA SARASOLA, JUAN SIMON

5

C

Jardunean

1-307500-2: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

CAMPO CHAPAR, FRANCISCO

4

C

Jardunean

1-307500-3: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

CARRA GARCES, ANDRES

5

C

Jardunean

1-307500-4: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

IZU BEORLEGUI, DANIEL

4

C

Jardunean

1-307500-5: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

ZUDAIRE ECHAVARRI, CARLOS

4

C

Jardunean

1-307500-6: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

ABETE ALDUNATE, JOSE IGNACIO

4

C

Jardunean

1-307500-7: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

GUERRA AZCONA, RICARDO

3

C

Jardunean

1-307500-8: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

AYESTARAN URIZ, JAIME

5

C

Jardunean

1-307500-9: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

GAINZA LATIEGUI, JOSE MARIA

5

C

Jardunean

1-307500-10: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

LANDA PORTILLA, IZASKUN

5

C

Jardunean

1-307500-11: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

LEZAUN PORTILLO, PEDRO LUIS

4

C

Jardunean

1-307500-12: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

MALO JAUREGUI, JUAN CARLOS

4

C

Jardunean

1-307500-13: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

SATOSTEGUI CONESA, JOSE MARIA

5

C

Jardunean

1-307500-14: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

ECHEVERRIA ALDAREGUIA, MIGUEL MARIA

5

C

Jardunean

1-307500-15: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

ODERIZ AZCONA, FCO JAVIER

5

C

Jardunean

1-307500-16: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

OTERMIN ECHARRI, JOSE

4

C

Jardunean

1-307500-17: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

AHETXU AGARRABERES, ESTER

4

C

Jardunean

1-307500-18: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

ALONSO IRISARRI, ENDIKA

5

C

Zerbitzu bereziak

1-307500-19: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

FORTES OSES, JOSEBA IÑAKI

5

C

Jardunean

1-307500-20: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

GARATEA ARAMBURU, JOSE ANTONIO

5

C

Jardunean

1-307500-22: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

HUESO BEROIZ, ISAAC

4

C

Jardunean

1-307500-23: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

LINZOAIN RIPA, LEANDRO

5

C

Jardunean

1-307500-24: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

MARTINEZ FERNANDEZ, JULIO JOSE

4

C

Jardunean

1-307500-25: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

BAQUE CALVO, RAFAEL

5

C

Jardunean

1-307500-26: HIRI-KONTSERBAZIOKO OFIZIAL IKUSKATZAILEA

CAÑAMARES ALDAREGUIA, LORENZO

5

C

Jardunean

1-400000-201: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-405000-6: HIRI-KONTSERB. MANT. ARDURADUNA

D

Hutsik

1-406600-1: IBILGAILU PARKEKO ARDURADUNA

D

Hutsik

1-406700-8: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

CEREZO CALZADA, CARLOS

6

D

Jardunean

1-406700-10: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406700-18: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406700-20: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

RAMIREZ TELLEZ, ANTONIO

3

D

Behin-behineko atxikipena

1-406700-22: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

JASO MORENO, JOSE LUIS

5

D

Jardunean

1-406700-23: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

URRIZA TOLOSA, FIDEL FRANCISCO

4

D

Jardunean

1-406700-38: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-406700-40: IKUSKATZAILE LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-1: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

SANTAMARIA FERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER

4

D

Jardunean

1-407500-2: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-3: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-4: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-5: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-6: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

GAINZA VALCARCEL, GABRIEL

5

D

Jardunean

1-407500-7: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

AGUAS ORTA, GILBERTO

5

D

Jardunean

1-407500-8: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-9: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ALDAZ ZABALA, FRANCISCO JAVIER

5

D

Jardunean

1-407500-10: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ARANA SANZ, JESUS ANGEL

5

D

Jardunean

1-407500-11: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ARASCO TAPIZ, JUAN JOSE

5

D

Jardunean

1-407500-12: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-13: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-14: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

GORRIZ DE MIGUEL, JOSE DANIEL

5

D

Jardunean

1-407500-15: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-16: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

NAZAR NUIN, JOSE ENRIQUE

5

D

Jardunean

1-407500-17: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-18: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ETXARRI IRIGOIEN, ANTONIO

5

D

Jardunean

1-407500-19: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-20: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-21: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-22: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-23: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

YABEN SARASIBAR, SANTIAGO

4

D

Jardunean

1-407500-24: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-25: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-26: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

FLAMARIQUE SOLA, JUAN MANUEL

2

D

Jardunean

1-407500-27: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-28: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-29: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-30: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

COTELO GOMEZ, JAVIER

4

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-407500-31: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-32: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

RAMIREZ TELLEZ, ANTONIO

3

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-407500-33: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

JORDAN LORZA, FERNANDO

2

D

Jardunean

1-407500-34: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

MARQUES GOICOECHEA, ALVARO

2

D

Jardunean

1-407500-35: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

PALOMINO LEITON, FCO JAVIER

2

D

Jardunean

1-407500-36: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

CALVERA ANDREU, FERNANDO

3

D

Jardunean

1-407500-37: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

ZENOTZ ALDABE, SANTOS

2

D

Jardunean

1-407500-38: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

BIZKAI CAPAPAY, ERIKA

2

D

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-407500-39: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-40: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-41: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-42: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407500-43: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

BORDA OIZ, EDUARDO

4

D

Jardunean

1-407500-44: HIRI-KONTSERB. MANT. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407600-1: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-2: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-3: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-4: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-5: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-6: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-7: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-8: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-9: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-10: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-11: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-12: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-13: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-14: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-15: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-16: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-17: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-18: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-19: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

1-407600-20: HIRI-KONTSERB. OFIZIAL PROFESIONALA

D

Hutsik

3-600001-15: ALORREKO ZUZENDARIA

ESQUIROZ NOBLE, OSCAR

Izendapen askea

3-600002-16: IDAZKARI TEKNIKOA

LINERO PALACIOS, FRANCISCO

6

Izendapen askea

50 - KULTURA ETA BERDINTASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100400-1: UDALEKO ARTXIBOZAINA

HUESO PEREZ, ANA DOLORES

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-100500-34: GOI-M. TITULUDUN BATERAEZINTASUNEZ

A

Hutsik

1-100506-1: ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

HUESO PEREZ, ANA DOLORES

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100506-2: ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

MARQUINEZ HERMOSO DE MENDOZA, JOSE JAVIER

6

A

Jardunean

1-100506-3: ARTXIBOKO GOI-MAILAKO TEKNIKARIA

A

Hutsik

1-100600-1: EUSKARA ITZULTZAILEA

DE VICENTE ARBELOA, PATXI

5

A

Jardunean

1-100600-2: EUSKARA ITZULTZAILEA

ERREA CLEIX, INMACULADA

4

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-100600-5: EUSKARA ITZULTZAILEA

A

Hutsik

1-100600-6: EUSKARA ITZULTZAILEA

A

Hutsik

1-100600-7: EUSKARA ITZULTZAILEA

A

Hutsik

1-101900-3: GOI-M. TIT. KULTURA TEKNIKARIA

MONJE JAURRIETA, MARIA IDOIA

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-101900-4: GOI-M. TIT. KULTURA TEKNIKARIA

A

Hutsik

1-101900-5: GOI-M. TIT. KULTURA TEKNIKARIA

A

Hutsik

1-104700-1: ARTE PLASTIKOETAKO ETA ONDAREKO TEK.

MANZANOS GARAYOA, JAVIER IGNACIO

4

A

Jardunean

1-105500-1: EUSKARA ZERBITZUBURUA

ERREA CLEIX, INMACULADA

4

A

Behin-behineko atxikipena

1-202700-1: EMAK. AUKERA-BERD. TEK. AHOLKULARIA

MAYO FALQUE, MARIA PILAR

4

B

Jardunean

1-208700-1: ARTXIBOKO TEKNIKARIA, ERDI-MAIL. TIT.

GURBINDO GIL, RICARDO

3

B

Behin-behineko atxikipena

1-209300-1: EUSKARA TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-209400-1: BERDINTASUN ETA LGTBIko KOORD.

B

Hutsik

1-209600-2: BERDINTASUNEKO TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-300100-4: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PRADOS MANGADO, MARIA CARMEN

6

C

Jardunean

1-300100-11: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LECEAGA BERANGO, JUANA MARIA

6

C

Jardunean

1-300100-55: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ALEMAN ITURRI, CARMEN

6

C

Jardunean

1-300100-73: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ALONSO ARTEAGA, MARIA ALMUDENA

5

C

Jardunean

1-300100-173: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ANTOMAS OSES, FERNANDO

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-174: OFIZIAL ADMINISTRARIA

OLAETXEA MIKEO, AITOR

3

C

Jardunean

1-300100-175: OFIZIAL ADMINISTRARIA

RUIZ ALONSO, MARIA CARMEN

5

C

Jardunean

1-300100-176: OFIZIAL ADMINISTRARIA

AGUERRI HERMOSO DE MENDOZA, LIDIA

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-178: OFIZIAL ADMINISTRARIA

PORTILLO CHOCARRO, FERMIN

3

C

Jardunean

1-300400-1: ZERBITZUBURUA

C

Hutsik

1-300400-2: ZERBITZUBURUA

IRIBARREN ZABALEGUI, BEATRIZ

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-300600-6: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

VILLANUEVA LIZASOAIN, SOCORRO OLGA

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300600-35: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

C

Hutsik

1-305500-14: INFORMAZIOKO OFIZIALA

ODERIZ AZCONA, JOSE MARIA

5

C

Jardunean

1-306900-1: AZPIEGITURETAKO ZERBITZUBURUA

C

Hutsik

1-400000-109: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-261: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-262: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400400-54: UDAL BULEGOETAKO MANDATARIA

D

Hutsik

1-402900-14: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-15: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-23: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-135: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

ZABALEGUI GOICOECHEA, FRANCISCO JOSE

3

D

Jardunean

1-402900-149: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-150: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

PIÑERO LARRASOAÑA, VICTOR MANUEL

4

D

Zerbitzu bereziak

1-402900-213: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-219: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

PEREZ SADABA, LUIS VICENTE

3

D

Jardunean

1-402900-236: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-237: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-240: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

3-600001-3: ALORREKO ZUZENDARIA

URDANOZ APEZTEGUIA, JORGE

Izendapen askea

3-600002-11: IDAZKARI TEKNIKOA

PIÑERO LARRASOAÑA, VICTOR MANUEL

4

Izendapen askea

60 - HERRITARREN SEGURTASUNA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-101700-1: GOI-M. TITULUDUNA, SEGURTASUN-TEKNIKARIA

RECARTE GAZTAMBIDE, PEDRO MARIA

5

A

Behin-behineko atxikipena

1-200200-32: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

B

Hutsik

1-200204-25: ARKITEKTO TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200209-6: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-200209-7: INDUSTRIA-INGENIARI TEKNIKOA

B

Hutsik

1-300100-62: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-63: OFIZIAL ADMINISTRARIA

C

Hutsik

1-300100-92: OFIZIAL ADMINISTRARIA

DE DIEGO RIOSALIDO, OLGA

5

C

Jardunean

1-300100-93: OFIZIAL ADMINISTRARIA

LORENTE GRACIA, MARIA CRISTINA

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300100-179: OFIZIAL ADMINISTRARIA

GONZALEZ PEÑAS, MARIA MAR

2

C

Jardunean

1-300100-180: OFIZIAL ADMINISTRARIA

RUIZ DE GAONA RODRIGO, JORGE

3

C

Jardunean

1-300100-181: OFIZIAL ADMINISTRARIA

BENGOA ZARRANZ, IDOIA

3

C

Jardunean

1-300100-182: OFIZIAL ADMINISTRARIA

AYESTARAN AGUERRE, MARIA ARANZAZU

3

C

Jardunean

1-300100-183: OFIZIAL ADMINISTRARIA

ARNEDO DRONDA, SARA MARIA

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300600-19: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

OJER IRISARRI, BEGOÑA

5

C

Jardunean

1-300600-33: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

ECHARRI OSINAGA, EVA

5

C

Zerbitzu bereziak

1-300600-44: OFIZIAL ADM. KUDEATZAILE EGINKIZUNETAN

RUBIO MANZANEDO, ROBERTO

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-303000-6: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

MARIEZKURRENA ELIZALDE, MARIA LUISA

5

C

Jardunean

1-303000-5: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

DEL BARRIO ORTIZ, ANA JOSE

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-303000-7: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-306000-1: ADM. KUDEAKETAKO UNITATEKO ARDURADUNA

LORENTE GRACIA, MARIA CRISTINA

5

C&

Behin-behineko atxikipena

1-400000-50: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-62: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

2-400000-80: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

GARRALDA EGUARAS, MARIA CARMEN

2

D

Zerbitzu bereziak

1-400000-89: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-90: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-400000-198: ADMINISTRARI LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-201: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

CRESPO VICENTE, JOSE IGNACIO

5

D

Jardunean

1-402900-202: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

URIARTE ECHEVERRIA, GERARDO

4

D

Jardunean

1-402900-203: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

VIEJO MANSO, ROBERTO

4

D

Jardunean

1-407100-2: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-407100-4: MUGIKORTASUNEKO IKUSK. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

3-600001-6: ALORREKO ZUZENDARIA

FERNANDEZ ELIZALDE, FRANCISCO JOSE

5

Izendapen askea

3-600002-7: IDAZKARI TEKNIKOA

ECHARRI OSINAGA, EVA

5

Izendapen askea

60001 - HERRITARREN SEGURTASUNA-UDALTZAINGOA

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-102500-2: UDALTZAINGOKO KOMISARIO NAGUSIA

0214 agentea

6

A

Behin-behineko atxikipena

1-102600-1: UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

0205 agentea

6

A

Jardunean

1-102600-2: UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

0201 agentea

6

A

Jardunean

1-102600-3: UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

0214 agentea

6

A

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-102600-4: UDALTZAINGOKO KOMISARIOA

0209 agentea

6

A

Jardunean

1-204700-1: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0280 agentea

5

B

Zerbitzu bereziak

1-204700-2: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0235 agentea

6

B

Jardunean

1-204700-3: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0257 agentea

6

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-4: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

B

Hutsik

1-204700-5: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0029 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-6: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0581 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-7: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0326 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204700-8: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0203 agentea

6

B

Jardunean

1-204700-9: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0315 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-10: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0293 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-11: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0272 agentea

5

B

Jardunean

1-204700-12: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0582 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-204700-13: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0027 agentea

5

B

Jardunean

1-204700-14: UDALTZAINGOKO INSPEKTOREA

0355 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-2: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0315 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-3: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0293 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-4: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0035 agentea

6

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-5: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0356 agentea

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-6: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0512 agentea

3

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-7: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0257 agentea

6

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-8: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0043 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-11: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0355 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-13: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0226 agentea

6

B

Zerbitzu bereziak

1-204900-14: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0680 agentea

2

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-16: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0341 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-17: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0341 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-20: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0342 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-204900-23: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

B

Hutsik

1-204900-25: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0129 agentea

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-45: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0514 agentea

4

B

Jardunean

1-204900-46: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0582 agentea

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-47: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0417 agentea

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-204900-48: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

0654 agentea

2

B

Jardunean

1-204900-49: ZIRKULAZIOKO INSPEKTOREORDEA

B

Hutsik

1-205000-1: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

0029 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-205000-2: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

0135 agentea

6

B

Jardunean

1-205000-3: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

0285 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-205000-4: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

0330 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-205000-5: INSTRUKZIOKO INSPEKTOREORDEA

B

Hutsik

1-205100-1: ERAKUNDEEN SEGUR. INSPEKTOREORDEA

0138 agentea

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-207000-3: KABINETE TEKNIKOKO INSPEKTOREORDEA

0356 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-207000-6: KABINETE TEKNIKOKO INSPEKTOREORDEA

0581 agentea

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-207100-1: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO INSPEKTOREORDEA

0403 agentea

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-304000-1: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0043 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-5: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0672 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-6: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0428 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-7: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0333 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-11: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0487 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-12: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0111 agentea

6

C

Jardunean

1-304000-14: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0555 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-16: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0568 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-17: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0181 agentea

5

C

Jardunean

1-304000-18: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0499 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-19: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0265 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-20: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0403 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-21: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0495 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-22: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0435 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-23: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0210 agentea

6

C

Jardunean

1-304000-25: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0679 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-26: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0605 agentea

2

C

Jardunean

1-304000-27: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0359 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-29: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0680 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-30: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0258 agentea

5

C

Jardunean

1-304000-31: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0284 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-32: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

C

Hutsik

1-304000-34: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0244 agentea

6

C

Jardunean

1-304000-35: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0479 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-36: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0414 agentea

4

C

Jardunean

1-304000-37: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0478 agentea

3

C

Jardunean

1-304000-38: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0453 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-40: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0637 agentea

3

C

Jardunean

1-304000-41: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0617 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-42: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0413 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-43: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0567 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-44: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0327 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-45: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0298 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-46: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0433 agentea

3

C

Jardunean

1-304000-47: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0571 agentea

3

C

Jardunean

1-304000-48: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0112 agentea

6

C

Jardunean

1-304000-49: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0608 agentea

3

C

Jardunean

1-304000-50: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0704 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304000-51: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0150 agentea

5

C

Jardunean

1-304000-54: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0037 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304000-55: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

C

Hutsik

1-304000-56: AGENTE LEHENA. HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOA

0291 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304010-1: KABINETE TEKNIKOKO AGENTE LEHENA

0412 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304010-2: KABINETE TEKNIKOKO AGENTE LEHENA

0374 agentea

5

C

Jardunean

1-304020-1: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO AGENTE LEHENA

C

Hutsik

1-304020-2: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO AGENTE LEHENA

0343 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304100-1: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0292 agentea

5

C

Jardunean

1-304100-2: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0198 agentea

6

C

Jardunean

1-304100-3: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0512 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-4: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0314 agentea

6

C

Jardunean

1-304100-5: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0273 agentea

5

C

Jardunean

1-304100-6: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0511 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-7: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0330 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-8: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0218 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-9: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

C

Hutsik

1-304100-10: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0285 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-11: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0634 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-12: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0343 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-13: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0342 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304100-14: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0485 agentea

3

C

Jardunean

1-304100-15: INSTRUKZIOKO AGENTE LEHENA

0230 agentea

5

C

Jardunean

1-304200-3: ERAKUNDEEN SEGUR. AGENTE LEHENA

0138 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-1: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0494 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-5: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0575 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-8: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0515 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-11: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0601 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-17: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0010 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-18: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0602 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-19: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0483 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-22: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0323 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-25: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0604 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-27: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0551 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-28: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0588 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-29: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0527 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-36: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0418 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-38: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0437 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-40: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0635 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-41: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0411 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-44: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0614 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-50: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0308 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-51: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0524 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-53: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0526 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-55: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0676 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-60: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0682 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-62: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0354 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-63: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0621 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-64: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0659 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-66: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0279 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-67: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0458 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-70: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0651 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-73: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0360 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-74: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0501 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-77: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0684 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-80: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0525 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-81: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0510 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-82: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0502 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-83: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0143 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-84: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0122 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-90: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-91: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0274 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-92: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0736 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-93: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0503 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-95: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0480 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-96: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0101 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-97: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0130 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-98: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0507 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-99: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0215 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-100: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0336 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-101: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0312 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-102: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0152 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-104: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0612 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-105: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0609 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-107: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0166 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-108: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0447 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-109: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0528 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-110: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0319 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-111: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0628 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-114: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0408 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-115: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0357 agentea

4

C

Zerbitzu bereziak

1-304300-118: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0134 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-119: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0504 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-120: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0552 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-121: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0482 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-122: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0578 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-123: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0486 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-125: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0199 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-127: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0109 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-130: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0715 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-131: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0432 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-132: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0271 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-136: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0206 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-137: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0224 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-139: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0047 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-140: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0267 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-141: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0297 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-142: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0123 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-143: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0363 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-144: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0757 agentea

1

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-145: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0255 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-146: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0265 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-147: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0089 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-148: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0324 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-149: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0115 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-150: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0506 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-151: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0331 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-153: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0554 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-154: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0530 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-155: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0079 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-156: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0270 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-159: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0270 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-163: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0304 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-165: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0402 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-166: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0093 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-169: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0352 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-170: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0622 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-173: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0532 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-175: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0207 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-177: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0616 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-179: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0728 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-180: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0119 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-181: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0329 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-182: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0768 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-183: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0558 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-184: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0118 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-185: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0579 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-186: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0307 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-188: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0624 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-189: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0306 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-190: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0509 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-191: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0491 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-193: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0365 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-195: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0337 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-196: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-197: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0534 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-198: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0754 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-199: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0128 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-200: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0711 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-202: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0565 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-204: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0569 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-205: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0626 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-206: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0669 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-207: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0408 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-208: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0707 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-209: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0667 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-213: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0623 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-216: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0288 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-217: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0752 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-218: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0561 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-219: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-220: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0529 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-221: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0476 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-223: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0753 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-225: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0563 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-226: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0617 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-228: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0559 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-229: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0627 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-230: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0410 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-231: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0564 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-232: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0555 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-233: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0513 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-234: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0566 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-235: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0044 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-236: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0419 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-237: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0351 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-239: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0364 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-241: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0505 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-242: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0625 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-244: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0567 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-245: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0734 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-246: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0338 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-247: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0664 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-248: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0051 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-249: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0032 agentea

6

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-252: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0712 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-253: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0607 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-254: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0370 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-255: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0415 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-256: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0570 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-257: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-258: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0479 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-261: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0376 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-272: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0573 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-273: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0702 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-274: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-275: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0091 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-276: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0766 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-277: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-280: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0759 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-281: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0579 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-283: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0580 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-284: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0444 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-285: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0496 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-286: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0488 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-288: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0457 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-289: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0122 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-290: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0497 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-291: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0701 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-292: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0451 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-294: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0456 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-295: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-296: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0443 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-297: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0533 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-298: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0430 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-299: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0454 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-300: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0615 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-301: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0044 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-302: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0429 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-303: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0436 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-304: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0431 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-305: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0440 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-306: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0441 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-307: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0446 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-308: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0442 agentea

5

C

Jardunean

1-304300-310: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0448 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-311: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0427 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-312: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0428 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-313: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0438 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-315: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0439 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-316: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0452 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-317: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-318: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0459 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-319: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0426 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-320: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0489 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-321: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0492 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-322: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0477 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-323: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0498 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-324: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0703 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-399: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0633 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-400: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0576 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-403: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0704 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-404: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-405: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0705 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-407: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304300-408: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0236 agentea

6

C

Jardunean

1-304300-409: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0714 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-410: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0724 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-411: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0652 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-413: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0755 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-414: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0710 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-415: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0653 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-416: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

763 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-417: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0723 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-418: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0655 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-419: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0728 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-420: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0722 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-421: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0584 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-422: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0656 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-423: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0657 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-424: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0631 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-425: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0659 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-426: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0751 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-427: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0661 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-428: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0760 agentea

1

C

Borondatezko eszedentzia

1-304300-462: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0665 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-464: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

762 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-465: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0668 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-466: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

761 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-467: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

756 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-468: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

767 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-469: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0663 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-470: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0662 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-473: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0721 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-474: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0764 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-475: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0717 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-477: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0574 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-478: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0733 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-479: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0632 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-480: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0630 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-481: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0720 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-482: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0758 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-483: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0718 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-484: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0726 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-517: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0716 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-518: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0732 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-519: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0713 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-520: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0730 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-521: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0715 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304300-522: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0012 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304300-523: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0727 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-524: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0765 agentea

1

C

Jardunean

1-304300-526: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0737 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-530: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0610 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-531: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0611 agentea

2

C

Jardunean

1-304300-532: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0731 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-534: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0531 agentea

3

C

Jardunean

1-304300-535: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0411 agentea

4

C

Jardunean

1-304300-536: HERRITARREN SEG.–ZIRKULAZIOKO UDALTZAINA

0620 agentea

3

C

Jardunean

1-304310-1: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0458 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304310-3: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0345 agentea

5

C

Jardunean

1-304310-4: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0361 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304310-5: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0269 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304310-7: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0655 agentea

2

C

Behin-behineko atxikipena

1-304310-8: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304310-10: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0297 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304310-13: KABINETE TEKNIKOKO UDALTZAINA

0116 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-1: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0302 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-3: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304320-4: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0334 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-7: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0185 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-8: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0032 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304320-9: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304320-10: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0454 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-11: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304320-13: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

303 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-17: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0532 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-19: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0251 agentea

6

C

Jardunean

1-304320-20: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0202 agentea

6

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304320-21: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0260 agentea

6

C

Jardunean

1-304320-22: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0447 agentea

3

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-28: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0287 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-30: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0113 agentea

6

C

Jardunean

1-304320-31: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0410 agentea

4

C

Behin-behineko atxikipena

1-304320-35: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0325 agentea

4

C

Jardunean

1-304320-36: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0294 agentea

5

C

Jardunean

1-304320-47: LAGUNTZA ZERBITZUETAKO UDALTZAINA

0089 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304400-1: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0040 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-2: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0105 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-3: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0045 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-4: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0572 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-5: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0484 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-6: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0371 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-7: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0117 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-8: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-9: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0409 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-10: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0368 agentea

4

C

Zerbitzu bereziak

1-304400-13: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0660 agentea

2

C

Jardunean

1-304400-14: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0553 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-15: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0266 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-16: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0014 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-17: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0412 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-18: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-19: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0672 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-20: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-21: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0450 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-22: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0490 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-23: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0373 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-24: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0500 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-25: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-26: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0405 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-27: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0416 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-28: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0042 agentea

6

C

Jardunean

1-304400-29: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0455 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-30: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0445 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-31: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0362 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-32: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0406 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-33: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0264 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-34: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0367 agentea

4

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-35: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0508 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-36: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0619 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-37: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0629 agentea

2

C

Jardunean

1-304400-38: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0346 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-39: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0404 agentea

4

C

Jardunean

1-304400-40: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0231 agentea

5

C

Jardunean

1-304400-41: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-42: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-43: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0025 agentea

6

C

Jardunean

1-304400-44: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-45: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

C

Hutsik

1-304400-46: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0434 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-47: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0562 agentea

3

C

Jardunean

1-304400-48: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0677 agentea

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-49: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0033 agentea

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304400-50: INSTRUKZIOKO UDALTZAINA

0671 agentea

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-304500-2: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0045 agentea

5

C

Behin-behineko atxikipena

1-304500-8: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0335 agentea

5

C

Jardunean

1-304500-10: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0296 agentea

5

C

Jardunean

1-304500-11: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0339 agentea

5

C

Jardunean

1-304500-14: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0317 agentea

5

C

Jardunean

1-304500-15: ERAKUNDEEN SEGURTASUNEKO UDALTZAINA

0318 agentea

5

C

Jardunean

3-602501-1: UDALTZAINBURUA

0280 agentea

5

Izendapen askea

70 - GIZARTE ZERBITZUAK, KOMUNITATE EKINTZA ETA KIROLA - GIZARTE ZERBITZUAK

PLAZA

LANGILEA

GRADUA

MAILA

ADMINISTRAZIO-EGOERA

1-100517-1: PSIKOLOGOA

BAIGORRI LERGA, PILAR

4

A

Jardunean

1-100517-2: PSIKOLOGOA

MURO MOLINA, ALFONSO SANTOS

3

A

Jardunean

1-100517-4: PSIKOLOGOA

BARRAGAN LAMANA, MARIA

2

A

Jardunean

1-100517-5: PSIKOLOGOA

MOREIRA VICENTE, CARLOS

2

A

Behin-behineko atxikipena

1-104600-1: ERAIK. LANTEGI-ESKOLAKO ZUZENDARIA

A

Hutsik

1-200200-54: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

NUIN LARRAYA, MARIA CARMEN

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

2-200200-1: ERDI-MAILAKO TIT. BATERAEZ.

CHASCO CHASCO, VIRGINIA

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-201000-1: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SAEZ PORRES, JOSE MARIA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-5: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SANZ SURIO, MARIA ASUNCION

3

B

Behin-behineko atxikipena

1-201000-6: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SANZ SURIO, MARIA ASUNCION

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-7: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LARRAINZAR RIDRUEJO, MARIA JOSE

6

B

Jardunean

1-201000-8: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

PEREZ VILLANUEVA, LAURA RUFINA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-10: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIBARREN CORERA, PATRICIA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-11: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IÑIGO CIDRIAN, MARIA ASUNCION

5

B

Jardunean

1-201000-12: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-13: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

MUNARRIZ SAN MARTIN, YOLANDA

5

B

Jardunean

1-201000-16: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SARALEGUI SAN SEBASTIAN, IDOIA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-17: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GONZALEZ LUQUIN, LOURDES

3

B

Jardunean

1-201000-19: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

SALA LOPEZ, OLGA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-20: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ZUECO ENERIZ, M. SAGRARIO

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-21: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-22: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

AZNAR ANTUNEZ, MARIA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-27: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GALAR SOLA, MARIA JOSE

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-28: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GOÑI RUIZ, ANA PALOMA

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-29: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-30: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-32: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

APELLANIZ MUGUETA, ANA MARIA

4

B

Jardunean

1-201000-34: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

OTANO VILLANUEVA, NATIVIDAD

6

B

Jardunean

1-201000-35: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GALLART ROYO, MARIA PILAR

3

B

Jardunean

1-201000-36: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ARREGUI SAN MARTIN, MIRIAM

3

B

Jardunean

1-201000-37: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-38: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ESLAVA ESLAVA, MARIA MILAGROS

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-39: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

EQUIZA LARRAINZAR, MIREN BAKARNE

3

B

Jardunean

1-201000-40: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-41: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GONZALEZ ODERIZ, JOSE MARIA

6

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-42: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LABARGA GUTIERREZ, JESUS

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-43: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

FERNANDEZ GARAYALDE, ANA ISABEL

6

B

Jardunean

1-201000-44: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

PASCAL GARCES, SANDRA

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-45: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LEGAL ERRO, JOSUNE

2

B

Jardunean

1-201000-51: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

GARCIA ARESO, MAITE

5

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-52: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

DE LA NAVA MARTIN, MARIA SOLEDAD

4

B

Jardunean

1-201000-53: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LIZARRAGA ETXAIDE, MARIA JOSE

4

B

Jardunean

1-201000-54: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIARTE MARTIJA, MIREN ITZIAR

5

B

Jardunean

1-201000-65: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIBARREN ARLEGUI, ANGEL M.

6

B

Jardunean

1-201000-66: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

JIMENEZ UGALDE, IRUNE

2

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-67: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

CONTINENTE GAZTELACUTO, MIRYAN

4

B

Jardunean

1-201000-68: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LAGUARDIA HONTAÑON, JESUS SALVADOR

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-69: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

BELTZA BENGOETXEA, MAIDER

4

B

Jardunean

1-201000-70: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-71: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ELIZALDE ABREGO, RICARDO

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-72: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LOPEZ DOMINGUEZ, DIANA

3

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-73: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-79: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-89: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-90: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-91: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-92: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-110: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-111: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-112: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

OTAL ISABELLA, ENRIQUE

6

B

Jardunean

1-201000-113: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-114: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LAGUARDIA HONTAÑON, JESUS SALVADOR

4

B

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-201000-115: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

IRIBARREN CORERA, PATRICIA

4

B

Behin-behineko atxikipena

1-201000-116: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-117: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-118: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ESLAVA ESLAVA, MARIA MILAGROS

5

B

Behin-behineko atxikipena

1-201000-119: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-120: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-121: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-122: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

2-201000-123: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ARINA CAYETANO, MARIA DEL MAR

B

Lan kontratudun finkoa

2-201000-124: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

LIZARRAGA ECHECOLENEA, ANA ISABEL

B

Lan kontratudun finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-201000-125: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ANAUT SAGARDOY, MARIA REYES

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-201000-126: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

CHASCO CHASCO, CRISTINA

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-201000-127: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

CIREZ GARAIKOETXEA, AGURTZANE

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa, borondatezko eszedentzian

2-201000-128: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

ARANAZ CLEMENTE, BELEN

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-201000-129: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-130: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-131: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-132: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-133: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-134: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-135: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

1-201000-136: ERDI-M. TIT., GIZARTE LAN. OSAGARRIDUNA

B

Hutsik

2-204300-6: LANTEGI-ESKOLAKO ZUZENDARIA

AMIGOT REMON, IÑAKI

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-204500-1: ENPLEGU-TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-204500-7: ENPLEGU-TEKNIKARIA

B

Hutsik

1-207200-1: GIZARTE ZERBITZUETAKO KOORDINATZAILEA

B&

Hutsik

1-207200-2: GIZARTE ZERBITZUETAKO KOORDINATZAILEA

B&

Hutsik

1-208500-1: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

GALAR SOLA, MARIA JOSE

4

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208500-2: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

B&

Hutsik

1-208500-3: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

GARCIA ARESO, MAITE

5

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208500-4: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

ZUECO ENERIZ, M. SAGRARIO

5

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208500-5: GIZARTE ONGIZATEKO PROGRAMAKO ARDURADUNA

LABARGA GUTIERREZ, JESUS

3

B&

Behin-behineko atxikipena

1-208600-1: GIZARTE ONGIZATEKO ZENTROETAKO ARDURADUNA

ELIZALDE ABREGO, RICARDO

4

B&

Behin-behineko atxikipena

2-208800-1: ARKITEKTO TEKNIKOA

MATEOS FERNANDEZ, ELVIRA

B

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

1-214000-1: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-2: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-3: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-4: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-5: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-6: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-7: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-8: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-9: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-10: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-11: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-12: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-13: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-14: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-15: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-16: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-17: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-18: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-19: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-214000-20: GIZARTE HEZITZAILEA

B

Hutsik

1-300300-2: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-300300-3: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ARCE LARRAINZAR, MARIA ARANTZAZU

5

C

Jardunean

1-300300-4: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

FRAILE VELAZA, ARANTZAZU

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-5: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

GONZALEZ MARTINEZ, MARIA ELENA

5

C

Jardunean

1-300300-8: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

IRIBARREN ZABALEGUI, BEATRIZ

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-9: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-300300-10: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-300300-13: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ITURAIN DOMINGUEZ DE VIDAURR, IGNACIO ALFREDO

5

C

Jardunean

1-300300-14: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ALONSO EGUINOA, MARIA LOURDES

5

C

Jardunean

1-300300-18: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

JUANGO AZCARATE, MARIA PILAR

5

C

Jardunean

1-300300-19: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

LANUZA AGUERRI, PILAR

5

C

Zerbitzu bereziak

1-300300-20: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

1-300300-27: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

RUIZ LOPEZ, ANGEL MARIA

3

C

Jardunean

1-300300-28: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

GONZALEZ MERINO, JOSU

4

C

Jardunean

1-300300-30: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

MORENO FERNANDEZ, MARGARITA

4

C

Jardunean

1-300300-31: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

OYARZUN SAGASTIBELZA, MARIA TERESA

2

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-32: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

SALABARRIA ORTIZ, MARIA ARANZAZU

5

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-33: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ARROYO CASARES, MARIA ASUNCION

3

C

Jardunean

1-300300-34: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

ETXEBERRIA CAMINOS, MIREN ARANTZAZU

4

C

Jardunean

1-300300-35: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

TORRES ECAY, BLANCA ELENA

3

C

Jardunean

1-300300-36: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

AZCONA EMA, PATRICIA

3

C

Jardunean, lanpostu-erreserbarekin

1-300300-37: OFIZIAL ADM. OSAGARRIDUNA

C

Hutsik

2-302300-1: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

SANTAMARIA RECARTE, FERNANDO

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-2: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

GOÑI ARROYO, ZORAIDA

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-3: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

LIZARRAGA GARCIANDIA, MARIA JOSE

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-4: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

LIZAUR ANDUEZA, ITZIAR

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-5: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

ARAGONES MARTINEZ, MARIA ISABEL

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-6: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

URDANIZ FONSECA, MARIA CONCEPCION

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-7: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

VIGURIA SANCHEZ, PEDRO MARIA

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-8: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

SOBERANAS CARMONA, DAVID

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-9: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

VEGA OSES, ARANTXA

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-302300-10: GIZARTERATZEKO GOI -M. TEKNIKARIA

HUICI FERNANDEZ, ANA MARIA

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-305300-12: LOREZAINTZAKO MONITOREA

EZQUIETA SOROZABAL, GUILLERMO

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-305300-29: SOLDADURAKO MONITOREA

PASTOR SOLA, CARLOS

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-1: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

DE MIGUEL OLALLA, PEDRO

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-2: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

ENERIZ LARRAYA, JOSE MIGUEL

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-3: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

GUZMAN GARCIANDIA, LOURDES

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-4: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

IZQUIERDO JIMENEZ, MARIA OLGA

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-5: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

GONZALEZ ABADIAS, ION

3

C

Behin-behineko atxikipena

2-306700-6: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

MARCOS AGUIRRE, ANGELES

C

Behin-behineko atxikipena

2-306700-7: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

ARANA ZARRANZ, EDURNE

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-8: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

SANCHEZ RUIZ, EDURNE

C

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-306700-9: GIZARTE-ENPLEGUKO ARDURADUNA

OCHOA DE OLZA GARATEA, GASTON JESUS

C

Behin-behineko atxikipena

1-402900-84: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-115: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

1-402900-239: UDAL INSTAL. FUNTZIONAM. LAGUNTZAILEA

D

Hutsik

2-403100-1: FAMILIA-LANGILEA

ALBISU CAJAL, YOLANDA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-2: FAMILIA-LANGILEA

ALCOZ SAN MARTIN, NATIVIDAD

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-3: FAMILIA-LANGILEA

CAMACHO RAYO, PURIFICACION

D

Lan kontratudun finkoa, borondatezko eszedentzian

2-403100-4: FAMILIA-LANGILEA

ASTIZ SALA, ASUNCION

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-5: FAMILIA-LANGILEA

CANTERO LIZARRAGA, M. LOURDES

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-6: FAMILIA-LANGILEA

CASAS ANSOAIN, ANA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-7: FAMILIA-LANGILEA

CHOURRAUT ECHAVARRI, ANA LOURDES

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-8: FAMILIA-LANGILEA

ELIZAGA LAGUARDIA, BLANCA ESTHER

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-9: FAMILIA-LANGILEA

ERBURU SARDA, NATALIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-10: FAMILIA-LANGILEA

ESAIN ZALACAIN, MIRIAM

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-11: FAMILIA-LANGILEA

ESPARTZA PERTIKA, NEREA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-12: FAMILIA-LANGILEA

FORONDA ORTIZ, ANTONIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-13: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-14: FAMILIA-LANGILEA

GARATEA OLAVE, M. ROSARIO

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-15: FAMILIA-LANGILEA

GARDE IRIARTE, ELENA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-16: FAMILIA-LANGILEA

GOICOECHEA NIEVES, CRISTINA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-17: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-18: FAMILIA-LANGILEA

IGEA DALLO, MARIA MICAELA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-19: FAMILIA-LANGILEA

IJURCO CALVO, LAURA MARINA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-20: FAMILIA-LANGILEA

ILUNDAIN OLORIZ, MARIA PAZ

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-21: FAMILIA-LANGILEA

IRIGOYEN GARCIA, ARANTZA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-22: FAMILIA-LANGILEA

ITURGAIZ GORENA, MARIA JOSEFA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-23: FAMILIA-LANGILEA

JAUREGUI CILVETI, IDOIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-24: FAMILIA-LANGILEA

JORAJURIA MARTIN, M. JOSE

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-25: FAMILIA-LANGILEA

LANDA MAINZ, BLANCA ESTHER

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-26: FAMILIA-LANGILEA

LARRAÑETA BURGUI, PABLO

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-27: FAMILIA-LANGILEA

LARRAYOZ IRIBARREN, BERTA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-28: FAMILIA-LANGILEA

LARREA LARRAZ, AGUEDA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-29: FAMILIA-LANGILEA

LARRION TORRES, MARIA LUISA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-30: FAMILIA-LANGILEA

MARTINEZ GASCON, SILVIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-31: FAMILIA-LANGILEA

MENDIVIL OSES, M. DOLORES

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-32: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-33: FAMILIA-LANGILEA

MIRA ORTEGA, MARÍA NURIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-34: FAMILIA-LANGILEA

MURUGARREN SUESCUN, M. JESUS

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-35: FAMILIA-LANGILEA

NIETO BARANDA, LUISA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-36: FAMILIA-LANGILEA

OCHAGAVIA MAIZ, REBECA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-37: FAMILIA-LANGILEA

OLAGUE MICHELTORENA, BEATRIZ

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-38: FAMILIA-LANGILEA

OLCOZ SUESCUN, M. ARANZAZU

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-39: FAMILIA-LANGILEA

OLITE CAMBRA, M. LUISA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-40: FAMILIA-LANGILEA

OLLETA PARADO, IDOIA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-41: FAMILIA-LANGILEA

PAGOLA ASCUNCE, MARIA

D

Lan kontratudun finkoa, borondatezko eszedentzian

2-403100-42: FAMILIA-LANGILEA

PASCUAL ALVAREZ, MARIA ELENA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-43: FAMILIA-LANGILEA

PASCUAL QUILEZ, M. CARMEN

D

Lan kontratudun finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-403100-44: FAMILIA-LANGILEA

PODEROSO DALLA STELLA, M. STELLA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-45: FAMILIA-LANGILEA

RAMOS DIAZ, MARIA JOSEFA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-46: FAMILIA-LANGILEA

SAAVEDRA ABAD, MARIA MAGDALENA

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-47: FAMILIA-LANGILEA

UBANELL LOPEZ, VIRGINIA ESTHER

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-48: FAMILIA-LANGILEA

UGARTE AGUINAGA, ANA ISABEL

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-49: FAMILIA-LANGILEA

ZALBA IBAÑEZ, M. SOLEDAD

D

Lan kontratudun finkoa lanpostu-erreserbarekin

2-403100-50: FAMILIA-LANGILEA

ZURBANO SANCHEZ, ANA CARMEN

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-51: FAMILIA-LANGILEA

GILES OLAYA, ANA BELEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-52: FAMILIA-LANGILEA

IGEA ERVITI, MARIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-53: FAMILIA-LANGILEA

EMMANUEL MARTINEZ DE ESPRONCE, CESAR LORENZO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-54: FAMILIA-LANGILEA

DONCEL UNANUA, ANA JESUS

D

Lan kontratudun finkoa

2-403100-55: FAMILIA-LANGILEA

REMON MORRAS, SAGRARIO

D

Lan kontratudun finkoa, borondatezko eszedentzian

2-403100-56: FAMILIA-LANGILEA

AGUILERA ESPIN, ALBA CAROLINA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-57: FAMILIA-LANGILEA

AOS BARBERIA, ITXARO

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-58: FAMILIA-LANGILEA

ARANDIGOYEN SOTO, EDURNE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-59: FAMILIA-LANGILEA

ARDANAZ LIZARRAGA, PAZ

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-60: FAMILIA-LANGILEA

ASCUÑA FLORES, JUANA RUTH

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-61: FAMILIA-LANGILEA

BARANDALLA GASCUE, LUPE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-62: FAMILIA-LANGILEA

CAPEL DEL RIO, BEGOÑA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-63: FAMILIA-LANGILEA

DE CARLOS PAULARENA, OIHANE

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-64: FAMILIA-LANGILEA

CARMONA LOPEZ, YOLANDA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-65: FAMILIA-LANGILEA

CORDOVA ROJAS, TERESA DE JESUS

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-66: FAMILIA-LANGILEA

DAGUERRE ROMERO, ROSA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-67: FAMILIA-LANGILEA

DISLA MENDEZ, CARMEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-68: FAMILIA-LANGILEA

DONCEL PAGOLA, MARIA ANTONIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-69: FAMILIA-LANGILEA

DUEÑAS ALMEIDA, PAOLA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-70: FAMILIA-LANGILEA

ECHARRI ZUAZOLA, ALICIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-71: FAMILIA-LANGILEA

ECHARRI ZUAZOLA, IRANZU

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-72: FAMILIA-LANGILEA

EZCURRA QUINTANA, LUCIA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-73: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-74: FAMILIA-LANGILEA

D

Hutsik

2-403100-75: FAMILIA-LANGILEA

GARCIA DE GALDIANO GARCIA DE GALDIANO, MARGARITA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-76: FAMILIA-LANGILEA

GOÑI ECHEVERRIA, MARIA LOURDES

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-77: FAMILIA-LANGILEA

HERCE ITARTE, CARMEN

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-78: FAMILIA-LANGILEA

IRIARTE ALECHA, PILAR

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-79: FAMILIA-LANGILEA

LARRAYOZ IRIBARREN, ESPERANZA

D

Lan kontratudun mugagabe ez finkoa

2-403100-80: FAMILIA-LA