89. ALDIZKARIA - 2020ko apirilaren 29a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

TUTERA

Diruzain lanpostuan (A maila/taldearen parekoa) aritzeko izangaien bi zerrenda oposizio-lehiaketa bidez osatzea, bata prestakuntzarako zerbitzu berezietan eta bestea aldi baterako kontratuarekin jarduteko, sortzen diren beharrei erantzutearren

Alkatetzaren martxoaren 30eko 521/2020 Ebazpenaren bitartez, deialdia eta oinarriak onetsi ziren diruzain lanpostuan (A maila/taldearekin parekatua) aritzeko izangaien bi zerrenda osatzeko, bata aldi baterako kontrataziorako eta bestea prestakuntzarako zerbitzu berezietan jarduteko, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren, zerrenda eratu eta ondoko bi urteetan.

Deialdia gauzatuko da jarraikiz aplikatu beharreko araudian xedatuari eta oinarri hauetan ezartzen denari.

OINARRIAK

I.–Deialdiko lanpostuaren izaera eta ezaugarriak

1.–Izaera: prestakuntzarako zerbitzu berezietan arituko diren langileak/aldi baterako kontrataturik arituko diren langileak.

2.–Izena: diruzaina (A maila/taldearekin parekatua).

3.–Kokapena egitura organikoan: Ekonomiaren Sustapenerako Alorra (Diruzaintza).

4.–Laneko baldintzak:

oinarri hauetan jasotzen ez diren lan eta enplegu baldintzetarako, eta udal honi dagokionez, jarraikiko zaio Tuterako Udaleko funtzionarioen eta lan-kontratudun finko nahiz aldi baterakoen lan baldintzen gainean indarra duen egungo akordioan ezarritakoari.

Lanaldiaren araubidea zerbitzuaren beharretara egokituko da eta noiznahi aldatzen ahalko dute administrazio organo eskudunek, horretarako ezarritako prozedurari jarraituz.

Diruzain bati dagozkion eginkizunak beteko ditu, eta toki entitateko funtsak, baloreak eta efektuak maneiatu eta zaintzeaz arduratuko da, baita Udaleko zerga kudeaketa zuzendu eta sustatzeaz ere. Diruzaintzaren funtzionamendu egokiaz arduratuko da, kasu bakoitzean indarra duen legediak ezarritako eginkizun eta betebeharrei jarraikiz.

II.–Deialdia, Tuterako Udalaren zerbitzuko diruzain gisa prestakuntzan aritzeko izangaien zerrenda eratzeko

1.–Xedea.

Deialdi honen xedea da diruzain lanpostuan prestakuntzarako zerbitzu berezietan aritzeko izangaien zerrenda bat oposizio-lehiaketa bidez eratzea, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzutearren.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, baldintza hauek bete beharko dituzte:

A) Tuterako Udalaren, Ur Batzordea erakunde autonomoaren edo Castel-Ruiz enpresa-entitate publikoaren zerbitzuko langile finkoa izatea, B, C, D edo E mailakoa.

B) Ez egotea borondatezko edo nahitaezko eszedentzian.

C) Ikasketa titulu hauetakoren bat edukitzea, edo bakoitzari dagokion gradu-titulua, edo balio berekotzat jotzen den beste titulu bat, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean eskuratzeko moduan egotea (hura eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina aurkeztuz):

–Zuzenbideko lizentzia.

–Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentzia.

–Ekonomiako lizentzia.

–Zientzia Aktuarial eta Finantzarioetako lizentzia edo Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentzia.

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

2.2. Oinarri honen 2.1.C) apartatuan eskatzen den tituluaren betebeharra agiri bidez frogatu beharko dute hautatzen direnek, horretarako ezartzen zaien unean.

Agiri horiek aurkezten ez dituzten izangaien jarduketa guztiak baliorik gabe geldituko dira, eskabidean faltsukeria egiteagatik izan dezaketen erantzukizuna galarazi gabe, behar bezala arrazoitutako ezinbesteko kasuetan salbu.

2.3. Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira, baita hautapen prozedurak eta deitutako lanpostuan aldi baterako jarduerak iraun bitartean ere.

3.–Hautapen prozesuaren bilakaera eta balorazioa.

Hautapen prozesua gauzatuko da Alkatetzaren ebazpen honen bidez onetsitako bi deialdietarako balio duten arauetan xedatuarekin bat. Arau horiek IV. apartatuan zehazten dira, hain zuzen.

4.–Prestakuntzarako izangaiei dei egitea.

Probak gainditzen dituzten izangaiei dei eginen zaie, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat etorriz. Halaber, beteko dira Tuterako Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko irizpideak, 2004ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak onetsiak (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa).

Hautatutakoak zerbitzu berezietako egoeran deklaratuko dira, Osoko Bilkurak hartutako erabaki horretan ezarritakoari jarraikiz, bai eta abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuan (haren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina) eta aplikatzekoa den gainerako araudian ezarritakoari ere jarraikiz.

III.–Deialdia, Tuterako Udalaren zerbitzuan diruzainaren lanpostuan
aldi baterako kontratuarekin aritzeko zerrenda eratzeko

1.–Xedea.

Deialdi honen xedea da aldi baterako kontratazioaren bitartez diruzainaren lanpostuan aritzeko zerrenda bat eratzea, oposizio-lehiaketa bidez, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzuteko.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Izangaiek, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, baldintza hauek bete beharko dituzte:

A) Espainiako edo Europar Batasuneko kide den beste estatu bateko nazionalitatea izatea, edo Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako Nazioarteko Itunen arabera Europako Erkidegoa Eratzeko Tratatuan zehazten diren baldintzetan langileen joan-etorri librea aplikatzekoa den edozein estatutako nazionalitatea.

Espainiarren eta lehen aipatu diren estatuetako herritarren ezkontideek edo legez eraturiko izatezko bikotekideek ere hartzen ahalko dute parte, zuzenbidez bereiziak ez badaude, baita haien ondorengoek eta haien ezkontideenek ere, baldin eta bi ezkontideak zuzenbidez bereiziak ez badaude eta ondorengoak 21 urtetik beherakoak badira edo, adin horretatik gorakoak izanez gero, haien bizkar bizi badira.

B) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina ez gainditzea.

C) Ikasketa titulu hauetakoren bat edukitzea, edo bakoitzari dagokion gradu-titulua, edo balio berekotzat jotzen den beste titulu bat, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean eskuratzeko moduan egotea (hura eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren gordekina aurkeztuz):

–Zuzenbideko lizentzia.

–Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzako lizentzia.

–Ekonomiako lizentzia.

–Zientzia Aktuarial eta Finantzarioetako lizentzia edo Ekonomia eta Enpresa Zientzietako lizentzia.

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

D) Bete behar diren eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisikoa eta psikikoa izatea.

E) Eginkizun publikoak betetzeko desgaitua edo gabetua ez izatea, eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizi gabea.

2.2. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek zinpeko aitorpena edo hitzematea aurkeztu beharko dute, beren estatuko Funtzio Publikoan sartzea galarazten dien diziplina-zehapenik edo kondena penalik ez dutela adierazteko.

2.3. Baldintza horiek agiri bidez frogatu beharko dituzte hautatu eta kontratatzen direnek, kontratuak sinatu aurretik horretarako ezartzen zaien unean. Kopia konpultsatuak aurkeztuko dira horretarako.

Aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuetan salbu, aipatutako agiri horiek aurkezten ez dituztenak ezin izanen dira kontratatu, eta ordura arteko egintza guztiak baliorik gabe geldituko dira, deusetan ukatu gabe euren eskabidearen faltsukeria dela-eta legokiekeen erantzunbeharra.

2.4. Baldintza guztiak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira, baita hautapen prozedurak eta kontratazioak iraun bitartean ere.

3.–Hautapen prozesuaren bilakaera eta balorazioa.

Hautapen prozesua gauzatuko da Alkatetzaren ebazpen honen bidez onetsitako bi deialdietarako balio duten arauetan xedatuarekin bat. Arau horiek IV. apartatuan zehazten dira, hain zuzen.

4.–Aldi baterako kontrataziorako izangaiei dei egitea.

Probak gainditzen dituzten izangaiei dei eginen zaie, Tuterako Udalean sortzen diren beharren arabera, oinarri hauetan ezarritakoarekin bat etorriz. Halaber, beteko dira Tuterako Udalaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langileak aldi baterako kontratatzeko irizpideak, 2004ko azaroaren 29an Osoko Bilkurak onetsiak (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa), bai eta, orobat, aplikatzekoa den gainerako araudia ere.

Orobat, kontuan hartuko da Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bateginaren zazpigarren xedapen gehigarriak ezartzen duena: aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrendetan, hiru lanpostutatik bat, lehenbizikoa, erreserbatuko da zerrenda horretan dauden eta %33ko desgaitasuna edo handiagoa duten izangaientzat, hautaprobak gainditu badituzte eta frogatzen badute desgaitasun hori bateragarria dela bete beharreko lanarekin eta eginkizunekin.

Hautatutako izangaiak aldi baterako kontratatuko ditu Tuterako Udalak, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuak horri buruz araututakoari jarraikiz (haren bidez onetsi zen Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina), bai eta aplikatzekoa den gainerako araudiari jarraikiz ere. Izangaiak Gizarte Segurantza Orokorraren araubidean sartu eta kidetuko dira.

IV.–Bi deialdietarako arauak

1.–Eskabideak.

1.1. Deialdiko hautapen prozesuan parte hartzeko eskabideak Tuterako Udalaren Erregistro Orokorrean (Plaza Vieja, 1 edo El Frontón kalea,1) aurkeztu beharko dira, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein erabiliz, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik 10 egun balioduneko epean. Azken eguna baliogabea bada, hurrengo lehen egun balioduna arte luzatuko da epea.

Eskabidea posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian aurkeztuko da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar ditzaten.

1.2. Eskabideak deialdiko eranskinetan ageri diren ereduaren araberakoak izanen dira, izangai bakoitzak aukeratutako txandaren araberakoak (aldi baterako kontrataziorako txanda edo prestakuntzarako zerbitzu berezietan jarduteko txanda) eta Herritarrendako Laguntza Zerbitzuak (HLZ) emanen ditu, Plaza Vieja, 1, edo El Frontón kaleko 1. zenbakiko bulegoetan. Internet bidez ere lor daitezke, www.tudela.es webgunean, deialdiaren aipuan.

Haietan izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epea bururatzen den egunerako.

1.3. Izangaiek, behar bezala betetako parte hartzeko eskabidearekin batera, alegatutako merezimenduen zerrenda eta merezimendu horien egiaztagiriak (jatorrizkoak edo kopia konpultsatuak) aurkeztu beharko dituzte, deialdiaren IV. apartatuko 4. oinarrian ezarritakoaren arabera.

1.4. Desgaitasun aitortua (%33koa edo handiagoa) duten izangaiek, ariketak egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar badute, zilegi izanen dute eskabidean eskatzea, eta hartarako, aparteko orri batean adierazi beharko dute nolako minusbaliotasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Horrekin batera, legeen arabera desgaitasunen bat dutela frogatzeko agiria ere aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana.

1.5. Eskabideak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.

1.6. Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi.

2.–Izangaien onarpena.

2.1. Onartu eta baztertuen zerrendak.

Eskabideak aurkezteko epea amaiturik, Tuterako Udaleko alkate udalburuak onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesten duen ebazpena emanen du, eta Udalaren iragarki-taulan (Plaza Vieja, 1) eta Udalaren www.tudela.es webgunean argitara dadila aginduko du. Izangai bazterturik egonez gero, 3 egun baliodun emanen zaizkio akatsak zuzentzeko eta, ondotik, izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda argitaratuko da aipatutako tokietan eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

Izangai bazterturik ez bada, onartuen zerrenda zuzenean onetsiko da behin betiko zerrenda gisa.

2.2. Onartuen zerrendetan agertzea ez da aski deialdietan eskatutako baldintzak betetzen direla onartzeko. Aurkeztu behar duten dokumentazioa edo administrazioak bere eskuetan daukana aztertutakoan, baldintzaren bat betetzen ez dela ohartuz gero, interesdunek deialdian parte hartzeagatik dituzten eskubide guztiak galduko dituzte.

3.–Kalifikazio epaimahaia.

3.1. Epaimahaiak kide hauek izanen ditu:

Epaimahaiburua: Pedro González Felipe, Tuterako Udaleko zinegotzia.

Ordezko epaimahaiburua: Verónica Gormedino López, Tuterako Udaleko zinegotzia.

Epaimahaikidea: Victor García Sánchez, Tuterako Udaleko diruzaina.

Ordezko epaimahaikidea: Juan Manuel Pérez Clemente, Tuterako Udalaren Ur Batzordeko administratzailea.

Epaimahaikidea: José Antonio Huguet Madurga, Tuterako Udalaren aholkulari juridikoa.

Ordezko epaimahaikidea: Rosa Domínguez Berges, Tuterako Udaleko Sustapeneko teknikaria.

Epaimahaikidea: Íñigo Pérez Ochoa, Tuterako Udaleko Langileen Batzordeak izendatutako ordezkaria.

Ordezko epaimahaikidea: M.ª Cruz Pérez Omeñaca, Tuterako Udaleko Langileen Batzordearen izendatutako ordezkaria.

Epaiahaikide-idazkaria: Miguel Chivite Sesma, Tuterako Udaleko idazkaria.

Ordezko idazkaria: Miriam Mendoza,Tuterako Udaleko Giza Baliabideetako goi mailako teknikaria.

3.2. Epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote eta organo dei egileari hala adierazi, Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. artikuluan abstentziorako jasota dauden arrazoiak suertatzen direnean. Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, aipatu diren egoera horietakoren bat gertatzen denean (delako urriaren 1eko 40/2015 Legearen 24. artikulua).

3.3. Epaimahaia probak egin baino lehen eratu beharko da eta, ondoren, probak egiteko eguna, ordua eta tokia finkatuko ditu eta argitara emanen, behar den denboraz.

Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta aritu ere, kideen gehiengo osoa bertan izan gabe. Halaber, epaimahaiaren eraketak eta jarduketek balio izateko, epaimahaiburuak eta idazkariak edo haien ordezkoek egon beharko dute bertan.

3.4. Epaimahaiak gehiengoz erabakiko ditu deialdiaren oinarriak ulertu eta aplikatzeko moduaren gainean sortzen diren arazo guztiak.

3.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake, proba batzuetan nahiz guztietan laguntzeko. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko, eta haietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

4.–Hautapen sistema: oposizio-lehiaketa.

4.1. Alkatetzaren ebazpen honen bidez onetsitako bi deialdi hauetako hautapen prozesua bi urratsetan gauzatuko da hurrenez hurren, lehenbizi lehiaketaldia, eta, bigarrenez, oposizioaldia:

4.1.1. Lehiaketaldia:

4.1.1.1. Merezimendu guztiak agiri bidez frogatu behar dituzte izangaiek, deialdian parte hartzeko eskabidea aurkeztean, IV.1.3. oinarrian jasotzen den bezala, jatorrizko agiriak edo behar bezala konpultsatuak erabiliz horretarako. Bestela, ez dira kontuan hartuko.

4.1.1.2. Alegatu eta frogatutako merezimenduak deialdiaren II. eranskineko baremoaren arabera kalifikatu eta puntuatuko ditu epaimahaiak.

4.1.1.3. Aipatu baremoa aplikatzeak eskatzen duen informazio guztia izan beharko dute agiriek. Ez dira kontatuko justifikatzen ez diren merezimenduak. Oroitarazten da egindako zerbitzuak baloratzeko, lan egindako denborari buruzko ziurtagiria aurkeztu beharko dela, eta ziurtagiri horretan berariaz jaso beharko direla betetako lanpostua edo eginkizunak eta atxikipen maila.

Izangaiek alegatutako merezimenduen gaineko argibideak eta datu osagarriak eskatzen ahalko ditu epaimahaiak noiznahi.

4.1.1.4. Lehiaketaldiak 25 puntuko balorazioa izanen du, gehienez ere. Deialdiaren II. eranskinari jarraikiz banatuko dira puntuak, apartatu honetan:

Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak: 25 puntu gehienez.

4.1.1.5. Epaimahaiak modu arrazoituan baloratuko ditu izangai bakoitzaren merezimenduak. Epaimahaiak ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak alegatu eta agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du gehieneko puntuazioa baino handiagorik eman.

4.1.1.6. Lehiaketaldia ez da baztertzailea izanen.

4.1.1.7. Merezimenduen balorazioa egindakoan, emaitzak Herriko Etxeko iragarki-taulan jarriko dira ikusgai, eta Interneten, www.tudela.es helbidean, “Lan eskaintza” aipuan.

4.1.2. Oposizioaldia.

Honako ariketa hauek izanen ditu:

–Lehen ariketa, teoriko-praktikoa. Deialdiko III. eranskineko gai-zerrendako gaiei buruzko 30 galdera idatziz erantzun beharko dira. Galdera bakoitzarentzat erantzun batzuk emanen dira aukeran, baina bat bakarra izanen da egokia. Erantzun okerrak zigortu eginen dira.

Lehen ariketa egiteko ordubete izanen da gehienez.

–Bigarren ariketa: praktikoa. Epaimahaiak proposatutako kasu bat edo zenbait ebatzi beharko da, deialdiko III. eranskineko gai-zerrendako arloez.

Bigarren ariketa egiteko 2 ordu emanen dira gehienez.

4.1.2.1. Oposizioko ariketen balorazioan 100 puntu eman daitezke gehienez ere, honela banatuak:

Lehen ariketa: 30 puntu gehienez.

Bigarren ariketa: 70 puntu gehienez.

4.1.2.2. Oposizioko ariketak baztergarriak izanen dira. Bazterturik geldituko dira ariketa bakoitzean gehieneko puntuazioaren erdia gutxienez lortzen ez duten izangaiak.

4.1.2.3. Lehenbiziko eta bigarren ariketak plika sistemaren bidez eginen dira, salbu epaimahaiak erabakitzen badu, bigarren ariketan, egin ondoren jendaurrean irakur dadila.

4.1.2.4. Epaimahaiak erabakitzen ahal du lehenbiziko eta bigarren ariketak saio bakarrean egitea. Hala izanez gero, bi ariketak batera eginen dira; lehenbizi, test motako zatia zuzenduko da, eta bigarrenik, test motako ariketa hori gainditu duten izangaien kasu praktikoen zatia. Ez da pliketako kasu praktikoen zatia zuzenduko, ez bada test motako zatia gainditu.

4.1.2.5. Lehenbiziko ariketaren kalifikazioa bukatutakoan, epaimahaiak Herriko Etxeko iragarki-taulan eta webgunean argitaratuko ditu kalifikazioen zerrenda eta esleitutako plika zenbakia, eta plikak jendaurrean irekitzeko ekitaldia egiteko eguna, ordua eta tokia adieraziko ditu. Ekitaldiaren ondoren, izangaien zerrenda argitaratuko da, lortutako kalifikazioekin, eta, era berean, oposizioaren hurrengo ariketa non, noiz eta zer ordutan eginen den adieraziko da, gutxienez 48 ordu lehenago, aurreko apartatuan (4.1.2.4) adierazitakoa salbu, eta plikak lehen adierazi bezala irekiko dira. Zerrenda www.tudela.es webgunean ere kontsultatzen ahalko da, lan eskaintzetan deialdiari buruz ageri den aiputik abiatuta.

4.1.2.6. Ariketa bakoitzerako dei bakarra eginen da. Izangaiek nortasun agiri nazionala eraman beharko dute edo, bestela, pasaportea, gidabaimena edo epaimahaiaren iritziz izangaia nor den frogatzen duen beste nortasun agiriren bat. Oposiziotik kanpo geldituko dira agertzen ez direnak edo aipatutako agirien bidez nor diren frogatzen ez dutenak.

4.1.2.7. Hautaprobak egiteko, behar diren eta posible diren egokitzapenak eginen dira desgaitasun aitorturen bat dutenentzat, denbora eta baliabideen aldetik, eskabidean azaldutakoaren arabera.

4.1.2.8. Bukaerako balorazioa edo kalifikazioa aterako da bi ariketetako puntuazioak baturik.

4.2. Zerrenda bakoitzean (aldi baterako kontrataziokoa eta prestakuntzarako zerbitzu berezietan jardutekoa), probak gainditu dituzten izangaien artean puntu berdinketarik izanez gero bi faseetako emaitzak baturik, Udalak 2004ko azaroaren 29ko osoko bilkuraren erabakian araututako irizpidearen arabera ebatziko dira (2005eko 10. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, urtarrilaren 24koa), hau da, probaren osotasunean ponderazio gehien duen puntuazioa gailenduko da eta, berdinketak irauten badu, zozketa publikoaren bitartez ebatziko da afera.

5.–Probak gainditzen dituztenen zerrenda eta lanean hasteko deia.

Bukatu ondoren azken ariketaren kalifikazioa eta, bidezkoa denean, berdinketak ebatzita, epaimahaiak Alkatetzara bidaliko ditu hautapen prozesuaren ondorioz gainditutako izangaien bi zerrendak, Tuterako Udalean sortzen diren beharrei erantzuteko deialdia egiteko:

–Aldi baterako kontratazioan aritzeko izangaien zerrenda, lortu duten puntuazioaren araberako hurrenkeran, hautaproben eta lehiaketaldiaren emaitzak baturik.

–Prestakuntzan aritzeko izangaien zerrenda, lortu duten puntuazioaren araberako hurrenkeran, hautaproben eta lehiaketaldiaren emaitzak baturik.

Aipatu zerrendak argitaratuko dira, bereizirik, Udalaren iragarki-taulan, udal webgunean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean.

6.–Errekurtsoak.

Deialdi honen eta dagozkion oinarrien nahiz deialdia aplikatzeko egintzen aurka, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:

A) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza gauzatu duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

B) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

C) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazten denetik hasita.

Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.

I. ERANSKINA

Eskaera-orriak

Eskabide eredua. Aldi baterako kontratatzeko izangaiak (PDFa).

Eskabide eredua. Prestakuntzarako izangaiak, zerbitzu berezietako egoeran (PDFa).

II. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa

Administrazio publikoetan egindako zerbitzuak.

–Administrazio publikoetan diruzain edo kontu-hartzaile (A maila) lanpostuetan emandako zerbitzuak: 2 puntu urteko.

–Administrazio publikoetan, diruzain edo kontu-hartzaile (B maila) lanpostuetan emandako zerbitzuak: 1,5 puntu urteko.

Oharrak:

1. Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen da.

2. Gehieneko puntuazioa ezin da 25 puntu baino handiagoa izan.

III. ERANSKINA

Gai-zerrenda

1. gaia.–Administrazio prozedurari buruzko xedapen orokorrak. Prozeduraren hastapena: motak, eskaeren zuzenketa eta hobekuntza. Eskabideak, idazkiak eta komunikazioak aurkeztea. Epe-mugak eta epeak. Ebazpena eman beharra. Berariazko ebazpenaren edukia: kongruentzia-printzipioa, hasierako egoera ez okertzeko printzipioa. Berariazko ebazpenik eza: administrazioaren isiltasunaren araubidea. Atzera egitea eta uko egitea. Iraungitzea.

2. gaia.–Errekurtso administratiboak. Berraztertzeko errekurtsoa eta gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua.

3. gaia.–Kontratazio administratiboa Nafarroan. Lizitaziorako eta betebeharrak betetzeko bermeak eratzea. Bermeak konfiskatzea. Ordaintzeko epea eta berandutze-interesak. Kobratzeko eskubideak eskualdatzea.

4. gaia.–Uztailaren 5eko 15/2010 Legea, 3/2004 Legea aldatzekoa. Horren bidez ezarri ziren merkataritza eragiketetan berankortasuna eragozteko neurriak. Ordaintzeko legezko epea. Legean aurreikusitako epeak betetzeari buruzko hiru hileko txostenak. 635/2014 Errege Dekretua, uztailaren 25ekoa, garatzen duena Administrazio Publikoen hornitzaileei ordaintzeko batez besteko aldia kalkulatzeko metodologia.

5. gaia.–Toki Entitateen aurrekontu orokorra: kontzeptua, edukia eta onespena. Aurrekontu-aldaketak. Aurrekontua betearazteko faseak. Aurrekontua betearazteko oinarriak, aipamen berezia Tuterako Udalarenei.

6. gaia.–Toki entitateen diruzaintza. Araubide juridikoa. Kutxaren batasunaren printzipioa. Diruzaintzaren eginkizunak. Antolamendua. Funtsen egoera: kutxa eta banku-kontuak. Ordainketak egitea: ordaintzeko lehentasuna, prozedurak eta moduak. Ordaintzeko epeak betetzea. Berdinkatzeko egoera-orria.

7. gaia.–Finantzen plangintza. Diruzaintzako plana eta funtsak erabiltzeko plana. Diruzaintzaren soberakinak errentagarri bihurtzea. Diruzaintzako eragiketak. Interes tasen arriskua.

8. gaia.–Tokiko kreditua. Kreditu eragiketen motak. Kontratuen izaera juridikoa: tramitazioa. Epe luzeko kreditu eragiketak: helburua eta iraupena, gaitasuna, eragiketen kontzertaziorako mugak eta betekizunak. Epe laburreko kreditu eragiketak: betekizunak eta baldintzak. Zorpetze eragiketei aplikatu dakiekeen finantza-zuhurtasunaren printzipioa.

9. gaia.–Finantza-matematikak. Kapitalizazioa eta deskontu sinpleak eta konposatuak. Errenta iraunkorrak, aldakorrak eta zatituak. Maileguak eta jesapenak.

10. gaia.–Nafarroako toki ogasunen baliabideak. Baliabide motak. Ordainarazpen guztiendako xedapenak. Herri-lurretako aprobetxamenduak. Prezio publikoak. Isunak: trafiko arau-hausteengatiko isunak, epeak eta deskontuak haiek kobratzerakoan.

11. gaia.–Nafarroako toki ogasunen tributuak. Xedapen orokorrak. Ezarpena eta ordenazioa. Likidazioa. Diru-bilketa. Tasak eta ordenantza fiskalak.

12. gaia.–Nafarroako Toki Ogasunen zergak. Xedapen komunak. Lurraren gaineko kontribuzioa. Ekonomia-jardueren gaineko zerga. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga. Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga.

13. gaia.–Zergapekoak. Subjektu pasiboa Ordezkoa. Erantzuleak. Atxikitako ondasunen oinordekoak eta eskuratzaileak. Erantzukizuna deribatzeko espedienteak atxikitako ondasunak eskuratzeagatik.

14. gaia.–Diru-bilketa Nafarroako toki entitateetan. Borondatezko eta betearazteko epeak. Tributu zorren sailkapena. Ordainketa epeak Ordaintzeko bideak. Ordainketaren geroratzea eta zatikatzea. Horiek arautzea orokorrean eta Tuterako Udalaren aurrekontua betearazteko oinarrietan. Sarrera bidegabeen itzulketa.

15. gaia.–Premiamendu bidezko diru-bilketaren prozedura (I). Epe exekutiboaren eta premiamendu-prozeduraren hastapena. Premiamendu-probidentzia. Interesak eta errekarguak. Diru-sarrera egiteko epeak. Aurkaratzeko arrazoiak. Prozeduraren bukaera.

16. gaia.–Premiamendu bidezko diru-bilketaren prozedura (II). Ondasunak enbargatzea.

17. gaia.–Zorra iraungitzeko beste bide batzuk. Preskripzioa. Konpentsazioa. Kaudimengabezia. Kobraezinak.

18. gaia.–Diru-bilketarako banku-prozedura normalizatuak. Espainiako Banku Elkartearen 60. eta 63. arauak edo kaierak.

Oharra: gai guztiak deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denean indarra duen legeriari jarraikiz baloratuko dira, baina egun horren ondoren onesten diren arau aldaketen ekarpenak baloratu ahalko ditu epaimahaiak.

Tuteran, 2020ko martxoaren 26an.–Alkate udalburua, Alejandro Toquero Gil.

Iragarkiaren kodea: L2004568