65. ALDIZKARIA - 2020ko martxoaren 26a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

202/2020 EBAZPENA, martxoaren 3koa, Osasuneko zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez deialdia onesten baita 2020. urteko urtarriletik azarora bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei. DDBN identifikazioa: 499374.

Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargura ematen diren dirulaguntzen araubide juridiko orokorra Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean dago ezarria. Arau honek xedatzen du ezen, dirulaguntzak eman baino lehen, organo eskudunak oinarri arautzaileak ezarriko dituela, eta horiek argitaratu beharko direla, dirulaguntza jasotzeko moduan daudenek eskuratzeko aukera izan dezaten.

Aipatu 11/2005 Foru Legean ezarritakoarekin bat, dirulaguntzetarako deialdi honen xedea da toki entitateek, fundazioek eta irabazi-asmorik gabeko elkarteek berariazko ekintzak egitea, autolaguntza taldeak eratzea eta haien funtzionamendua sustatzen badute; orobat, herritarren partaidetzarekin, entitate horiek osasuna prebenitu, sustatu eta mantentzeko programak garatzen dituzten ekintzak, Osasun Departamentuak osasun arloko politikaren esparru orokorrean sustatzen dituen irizpideekin bat. Bereziki, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak bizimodu osasungarriez emandako gomendioekin bat datozenean eta haien xedea denean honako hauetan zehaztutako helburuak betetzea: 2014-2020ko Osasun Plana, Osasun Publikoaren Plana (2016-2020), Drogei eta Adikzioei buruzko III. Prebentzio Plana, Paziente Kronikoei eta Pluripatologikoei Arreta Integratua emateko Nafarroako Estrategia eta Zahartzaro Aktibo eta Osasungarriaren Estrategia.

Espedienteko txosten tekniko eta juridikoek adierazten dute, hurrenez hurren, dirulaguntzen deialdia egokia eta interes publikokoa dela, eta deialdia eta oinarri arautzaileak legearen araberakoak direla.

Adierazitakoarekin bat, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1 artikuluak eta Osasun Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 269/2019 Foru Dekretuaren 8.v) artikuluak ematen dizkidaten eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020. urteko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitarteko osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdia onestea, ebazpen honen 1., 2. eta 3. eranskinetan sartu diren oinarri arautzaileekin bat.

2. Guztira 2.069.661 euroko gastua baimentzea, 2020ra luzatutako 2019ko gastuen oraingo aurrekontuko partida hauen kargura (edo 2020ko aurrekontuetan zehazten den zenbatekoa, kasua bada):

–511004-51120-4819-311100 “Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 400.000 euro.

–511004-51120-4819-311104 “Programa komunitarioetarako dirulaguntzak GIB-HIESarengatiko infekzioari loturik”. Aurreikusitako esleipena: 129.906 euro.

–520001-51200-4609-313900 “Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 184.130 euro.

–520001-51200-4609-313902 ‘’Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 632.625 euro.

–520001-51200-4819-313902 “Entitateentzako dirulaguntzak adikzio substantziadunak eta substantzia gabeak komunitatean prebenitzeko”. Aurreikusitako esleipena: 263.000 euro.

–520001-51200-4609-313906, “Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioak”. Aurreikusitako esleipena: 70.000 euro.

–520001-51200-4819-313900 “Sustapen eta Heziketa afektibo-sexual komunitariorako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 160.000 euro.

–520001-51200-4819-313903 “Ijitoengan osasuna sustatzeko programetarako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 230.000 euro.

3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

Iruñean, 2020ko martxoaren 3an.–Osasuneko zuzendari nagusia, Luis Gabilondo Pujol.

1. ERANSKINA

Toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei 2020. urtean osasun programetarako dirulaguntzak emateko deialdiaren oinarri arautzaileak

1. Dirulaguntzaren xedea.

Deialdi honen xedea da toki entitateei, fundazioei eta irabazi-asmorik gabeko elkarteei dirulaguntzak emateko araubidea ezartzea, autolaguntza taldeak era daitezen eta programak eta jarduerak egin daitezen 2020. urteko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitartean, osasuna prebenitu, sustatu eta mantentzeari buruz eta zahartzaro aktibo eta osasungarriaren gaineko jarduketei buruz, esparru hauetan:

–“Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak”: osasun arazoez jotakoen edo haien familiarren elkarteen proiektuak, osasun arazoak edo horien ondorioak hobetzera zuzenduak, GIB-HIES salbu; arreta berezia ematen zaie 2014-2020ko Osasun Planean eta Paziente Kronikoei eta Pluripatologikoei Arreta Emateko Nafarroako Estrategian jasotako prestakuntza eta/edo autolaguntzako programei.

–“Programa komunitarioetarako dirulaguntzak, GIB-HIESaren infekzioari loturik”: elkarte edo fundazioek GIB-HIESaren infekzioari loturik egiten dituzten programa komunitarioetarako, arreta berezia emanez berariazko prebentzioko ekintzei.

–“Osasunaren prebentzio eta sustapeneko programa komunitarioetarako dirulaguntzak”: elkarteek, fundazioek edo toki entitateek eskualdeko zerbitzu eta baliabideekin batera egiten dituzten programetarako, taldeen eta komunitatearen osasuna prebenitu eta sustatzeko, zahartzaro aktibo eta osasungarriari eta adikzioen eta GIB-HIESaren prebentzioari loturikoak kanpo; zein bere berariazko lerroaren kargura izanen da.

–“Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzak”: udalek eta/edo mankomunitateek egiten dituzten programak, komunitatea adikzio substantziadunen eta substantzia gabekoen ondorioez prebenitzeko.

–“Entitateentzako dirulaguntzak adikzioak komunitatean prebenitzeko”’: gobernuz kanpoko erakundeek eta antzekoek egiten dituzten programak, komunitatea adikzio substantziadunen eta substantzia gabekoen ondorioez prebenitzeko.

–“Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioak”: elkarteek, fundazioek edo toki entitateek egiten dituzten programetarako, zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioak garatzeko.

–“Sustapen eta heziketa afektibo-sexual komunitariorako dirulaguntzak”: elkarteek, fundazioek edo toki entitateek sexu- eta ugalketa-osasuna sustatzeko egiten dituzten programa komunitarioak garatzeko.

–“Ijitoengan osasuna sustatzeko programetarako dirulaguntza”: elkarteek, fundazioek edo toki entitateek egiten dituzten programetarako, ijitoen gutxiengo etnikoaren osasun heziketarako eta bitartekaritzarako.

2. Entitate onuradunen betebeharrak.

Toki entitateak, fundazioak eta irabazi-asmorik gabeko elkarteak izaten ahalko dira deialdi honen bidez ezartzen diren dirulaguntzen onuradunak, Nafarroako Foru Komunitateko elkarteen erregistroetan inskribaturik badaude eta autolaguntza taldeak eratzen badituzte, edo deialdiaren epean egiten badituzte osasunaren prebentzio, sustapen eta mantentze ekintza edo programak edo zahartzaro aktibo eta osasungarriari lotutakoak, Osasun Departamentuak zehazturiko lehentasunekin bat datozenak.

Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak Nafarroako Foru Komunitatean pazienteei eta beren familiei arreta ematen dieten elkarteentzat bakarrik izanen dira.

Entitate publikoenak ez diren eskaeretan, entitate eskatzaileek zerga betebeharrak eguneratuta izan beharko dituzte, bai Gizarte Segurantzari dagozkionak, bai Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari edo haren erakunde autonomoei itzuli beharreko zorrei dagozkienak, dirulaguntza emateko ebazpen proposamena egiten den egunean.

Entitate eskatzaileek ezin izanen dute urratu dirulaguntzen onuradun izatetik baztertzen duten gainerako debekuak, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 13. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan ezarritakoak.

Baldintza horiek guztiak diruz laguntzen den jarduerak irauten duen denbora osoan bete beharko dira.

3. Dirulaguntza jaso dezaketen gastuak, jaso ez dezaketenak eta laguntzen zenbatekoak.

3.1. Gastu diruz lagungarriak:

a) Jardueren, material suntsigarriaren eta entitate onuradunaren langileen gastuak, aurkezturiko proiektu edo programari lotuak.

Lokalen alokairua eta funtzionamendu gastuak jardueraren gastutzat hartzeko, lokala alokatzearen helburu bakarrak izan behar du jarduera egitea.

b) Entitatearen funtzionamenduko gastu orokorrak (langileria, lokalen mantentze-lana, bulegoko gastua eta abar) dirulaguntzari egozten ahalko zaizkio, gehienez ere justifikatu beharreko kantitatearen % 25era bitarte.

Salbuespenak:

a) GIB-HIESaren infekzioari, ijitoen osasuna sustatzeari eta sustapen eta heziketa afektibo-sexual komunitarioari buruzko programa komunitarioei loturiko jarduketetarako programetan ez du indarrik izanen funtzionamendu gastuetarako % 25eko mugak; betiere, ziurtasun osoz frogatu beharko da dirulaguntzaren xedeko proiektuari loturik daudela.

b) “Entitateentzako dirulaguntzak komunitatean adikzioak prebenitzeko”’ lerroaren kargura ematen diren dirulaguntzetan, ebazpenean zehaztuko da zenbat diru erabiltzen ahalko den alokairuak ordaintzeko, elkarteek eta erakundeek lokal bat behar dutenean dirulaguntzaren xedeko jarduera burutzeko.

c) “Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzetan”, langileen gasturako ematen ahal den laguntza ez da inoiz udal entitateek egindakoa baino handiagoa izanen.

Finantza gastuak, aholkularitza juridiko edo finantzarioko gastuak, notario eta erregistro gastuak, diruz lagundutako proiektua egiteko peritu gastuak, berariazko administrazio gastuak eta banku bermearen gastuak, horiek guztiak gastu diruz lagungarritzat joko dira, baldin eta zuzeneko lotura badute dirulaguntzaren xedeko jarduerarekin eta ezinbestekoak badira hura behar bezala prestatu nahiz burutzeko. Bankuetako kontuen zor interesentzat ez da inoiz dirulaguntzarik emanen.

3.2. Diruz lagungarriak ez diren gastuak:

Gastu hauek ez dute dirulaguntzarik izanen:

a) Gastu inbentariagarriak (hots, produktu bakar batean 500 eurotik gora egindako gastuak).

b) Zerbitzu publikoek egiten dituzten jarduerak, toki entitateek egindakoak salbu.

c) Inbertsioak.

d) Entitatearen edo elkartearen publizitateari edo sustapenari lotutako gastuak.

e) Aurreikusitako jarduerak betetzeari lotu gabeko helburua duten bidaiak.

f) Instrukzio unitatearen ustez, programan sartutako jardueren garapenari loturik ez dagoen prestakuntza.

g) Deialdi honen 2. eranskinean ezarritako moduluak gainditzen dituzten kopuru unitarioak. Eranskin horretan jaso gabeko kasuetarako, ez zaie dirulaguntzarik emanen Foru Komunitateko Administrazioan indarra duten tarifen gaineko jarduera kostuei.

h) Gaixotasunei buruzko sentsibilizazio eta informazio jarduerak, herritar guztientzat direnak.

i) Inprimatutako materiala. Salbuespenez bakarrik emanen da dirulaguntza inprimatutako materialetarako; hala eginen da baldin eta ebaluazioa egiten duen unitatearen iritziz ezinbestekoa bada programaren helburua lortzeko.

j) “Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak” lerroan, podologiak, odontologiak eta ebidentzia zientifikoak bermatu gabeko jarduerek ez dute dirulaguntzarik izanen. Jardunaldi, biltzar eta kanpaldietan agertze hutsak ere ez du dirulaguntzarik izanen.

k) “Adikzioen prebentziorako udal planetarako dirulaguntzak” lerroan, ez zaie dirulaguntzarik emanen droga-mendekotasunen tratamendua osatzen duten laguntzei, toki eremuko dirulaguntzei eta hirugarrenentzako dirulaguntzatzat hartzen ahal diren transferentziei.

l) “Osasunaren prebentzio eta sustapen programa komunitarioetarako dirulaguntzak” lerroan, ez zaie dirulaguntzarik emanen elkarteko langileen gastuei.

m) Ikasleekin ikasgeletan egiten diren jarduerei ere ez zaie dirulaguntzarik emanen.

3.3. Aurrekontua.

2.069.661 eurokoa da deialdi hau garatzeko aurreikusitako gehieneko aurrekontua, 2020ra luzatutako 2019ko gastuen oraingo aurrekontuko partida hauen kargura (edo, kasua bada, 2020ko aurrekontuetan zehazten den zenbatekoa):

–511004-51120-4819-311100 “Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 400.000 euro.

–511004-51120-4819-311104 “Programa komunitarioetarako dirulaguntzak GIB-HIESarengatiko infekzioari loturik”. Aurreikusitako esleipena: 129.906 euro.

–520001-51200-4609-313900 “Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 184.130 euro.

–520001-51200-4609-313902 ‘’Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 632.625 euro.

–520001-51200-4819-313902 “Entitateentzako dirulaguntzak adikzio substantziadunak eta substantzia gabeak komunitatean prebenitzeko”. Aurreikusitako esleipena: 263.000 euro.

–520001-51200-4609-313906, “Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioak”. Aurreikusitako esleipena: 70.000 euro.

–520001-51200-4819-313900 “Sustapen eta Heziketa afektibo-sexual komunitariorako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 160.000 euro.

–520001-51200-4819-313903 “Ijitoengan osasuna sustatzeko programetarako dirulaguntzak”. Aurreikusitako esleipena: 230.000 euro.

Aurkeztutako eskaerak baloratu ondoren, partida bakoitzeko gerakina, halakorik badago, lehenago aipatutakoekin lotuta dagoen beste edozeinen kreditua handitzeko erabil daiteke.

4. Eskabideak.

4.1. Noiz eta non aurkeztu.

4.1.1. Eskaerak aurkezteko, hogei egun naturaleko epea izanen da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

4.1.2. Dirulaguntzarako eskaerak, ahal dela, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Elektronikoan aurkeztuko dira, www.nafarroa.eus orrian sartuta (sinadura elektronikoa behar da), edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako tokietako edozeinetan.

Eskabidea aurrez aurre aurkeztu nahi izanez gero, edo aurkezpen elektronikoari buruzko laguntza beharko balitz, hemen eginen da, ahal dela:

–Osasun Departamentuko Erregistroan (Tutera kalea 20, Iruñea), honako hauei dagozkien dirulaguntza eskaerak:

 • “Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak”.
 • –“GIB-HIESaren infekzioari loturiko programa komunitarioetarako dirulaguntzak”.

–Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko Erregistroan (Leire kalea 15, Iruña), honako hauei dagozkien dirulaguntza eskaerak:

 • “Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzak”.
 • “Entitateentzako dirulaguntzak adikzioak komunitatean prebenitzeko”.
 • “Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako dirulaguntzak”.
 • “Ijitoengan osasuna sustatzeko programetarako dirulaguntzak”.
 • “Sustapen eta heziketa afektibo-sexual komunitariorako dirulaguntzak”.
 • “Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioak”.

Postetxeetan aurkezten diren eskaerei dagokienez, gutun-azal ireki batean aurkeztuko dira, lehen orrialdearen idazpuruan adieraz daitezen bulegoaren izena, data eta tokia. Datu horiek eskaera igorri dela frogatzen duen gordekinean ere adierazi beharko dira.

4.1.3. Eskaerak adierazitako epetik kanpo aurkeztuz gero, ez dira onartuko.

4.1.4. Dirulaguntza eskatzeak berarekin dakar deialdi hau arautzen duten oinarriak onartzea.

4.2. Aurkeztu beharreko dokumentazioa.

a) Dirulaguntza eskatzeko inprimaki ofiziala, behar bezala betea, egin beharreko proiektuaren, ekintzaren eta programaren atal tekniko eta ekonomikoak egoki arrazoituz. Toki hauetan lor daiteke inprimaki ofiziala: Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan (Amaia kalea 2 A, 3. solairua, 31002 Iruña) edo Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuan (Leire kalea 15, 31003 Iruña); edo Nafarroako Gobernuaren webgune ofizialetik (www.nafarroa.eus) deskargatu daiteke.

b) Dirulaguntza eskatzen duenaren ordezkaritza frogatzen duen dokumentua (eskabidearen inprimaki ofizialean ageri dena) eta pertsona horren nortasun agiri nazionalaren fotokopia.

c) Entitate eskatzailea Nafarroako Foru Komunitateko elkarteen erregistro batean inskribatua bada, hura zein den.

d) Identifikazio Fiskaleko Txartelaren fotokopia.

e) Erantzukizunpeko adierazpena, entitatearen ordezkariak egina, dioena entitateak, haren administratzaileek eta ordezkariek “dirulaguntzen onuradun” izateko debekurik urratzen ez dutela. Debeku horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. apartatuetan ageri dira. Aitorpen hori dirulaguntzaren eskabideari erantsi zaion ereduaren arabera egin daiteke.

f) Transferentzia bidez ordaintzeko eskabide-orria, behar bezala betea.

g) Dirulaguntzaren aurrerakinik eskatuz gero, deialdiaren 11.1 oinarrian xedaturikoarekin bat, entitate eskatzaileak dokumentazioa aurkeztu beharko du, dirulaguntzaren helburuak betetzeko funtsak aldez aurretik behar direla frogatzen duena, oinarri horretan ezarritakoaren arabera.

h) Entitatearen ordezkariaren erantzukizunpeko adierazpena, helburu bererako beste dirulaguntzarik eskatu edo jaso ote duen adierazten duena. Adierazpen hori dirulaguntzaren eskabideari erantsi zaion ereduaren arabera egin daiteke.

Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 13.8 artikuluan eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 28. artikuluan xedaturikoarekin bat, ez dago b), c), d) eta f) letretan eskatzen diren dokumentuak aurkeztu beharrik, baldin eta horiek Foru Komunitateko Administrazioak dagoeneko dauzkan datuak badira, betiere datu horiek ageri direneko espedientea edo deialdia adierazten bada eta aurkeztu zirenez geroztik aldaketarik gertatu ez bada.

Eskaera aurkezteak berekin dakar Osasun Departamentuari baimena ematea Ogasun Publikoan eta Estatuko Administrazio Orokorrean informazioa bildu dezan, jakiteko ea eskatzaileak bete dituen bere zerga betebeharrak, dirua itzultzekoak eta Gizarte Segurantzarekikoak.

Toki entitateek ez dute c), d), e) eta f) letretan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko.

Eskatzaile bakoitzak gehienez ere hiru programa aurkezten ahalko ditu deialdi honetan, toki entitateek izan ezik.

4.3. Eskaera zuzentzea.

Eskaerak adierazi diren betebeharrak bete ezean, dagokion instrukzio unitateak interesdunari eskatuko dio gehienez ere 10 egun balioduneko epean akatsak zuzen ditzala eta adieraziko dio, horrela egin ezean, haren eskaera ezetsitzat joko dela. Kasu horretan espedientea artxibatzeko ebazpena emanen da eta dagokionari jakinaraziko zaio, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 68. artikuluan xedatu bezala.

5. Prozedura instruitu eta ebazteko eskumena duten organoak.

Deialdi honen instrukzioa unitate hauei dagokie, baloratu beharreko programaren arabera:

–Osasun arloko Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen Zerbitzua:

a) Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak.

b) GIB-HIESaren infekzioari loturiko programa komunitarioetarako dirulaguntzak.

–Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren Osasun Komunitarioa Sustatzeko Zerbitzua:

c) Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzak.

d) Entitateentzako dirulaguntzak adikzioak komunitatean prebenitzeko.

e) Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako dirulaguntzak.

f) Ijitoengan osasuna sustatzeko programetarako dirulaguntzak.

g) Sustapen eta heziketa afektibo-sexual komunitariorako dirulaguntzak.

h) Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioak.

Aipatu diren instrukzio unitateek egiaztatuko dute entitate eskatzaileek betetzen dituztela dirulaguntza lortzeko betebeharrak. Osasun arloko Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen Zerbitzuak unitate guztien instrukzioa koordinatu eta prozeduraren gainean ebazteko proposamena aurkeztuko du, Ebaluazio Batzordearen irizpenarekin bat.

6. Eskaerak ebaluatzeko kide anitzeko organoa.

Ebaluazio Batzorde bat osatuko da, kide hauek izanen dituena:

a) Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen Zerbitzuko zuzendaria, batzordeburua izanen dena.

b) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko 6 batzordekide, bertako zuzendari kudeatzaileak izendatu beharrekoak.

c) Eskubide Sozialetako Departamentuko kide bat, Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren zuzendari nagusiak izendatu beharrekoa.

d) Osasun arloko Herritartasunaren, Aseguramenduaren eta Bermeen Zerbitzuko kide bat, Osasuneko zuzendari nagusiak izendatu beharrekoa, Batzordeko idazkari ariko dena.

Batzordearen osaera Osasun Departamentuaren web-orrian argitaratuko da, Ebaluazio Batzordea eratu baino lehen.

Ebaluazio Batzordeak eskaerak baloratu eta dirulaguntzak eman eta ukatzeko proposamena aurkeztuko du, instrukzio unitate bakoitzak emandako txostena ikusita. Unitate horiek lehenengo balorazioa eginen dute, ez loteslea, 7. oinarrian aipatzen diren irizpide eta puntuazioak erabiliz.

Ebaluazio Batzordeak proiektuak ebaluatu eta bidezkotzat jotzen dituen egiaztapenak egiteko argibide osagarriak eskatzen ahalko ditu, eta diruz lagundutako jardueraren gaineko frogagiri guztiak eskuratzen ahalko ditu.

Batzorde horren proposamena loteslea izanen da, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 20.3 artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

7. Dirulaguntzak emateko prozedura eta balorazioko arau orokorrak:

7.1. Dirulaguntza hauek emateko prozedura norgehiagokako araubideari jarraikiz tramitatuko da, aurkezten diren eskaerak konparatuz, guztiekin lehentasun-zerrenda bat prestatzeko asmoz, 7.3 puntuan eta 3. eranskinean ezarritako balorazio-irizpideen arabera, hainbanaketa aplikatuz behar denean, aipatu 3. eranskinaren c) letran ezarritakoari jarraikiz.

7.2. Programak edo jarduerak banaka puntuatuko dira arlo bakoitzean, lortu nahi diren helburuen arabera. Arlo bakoitzari aurrekontuko partida bat dagokio, arlo hori finantzatzeko erabiliko dena, hain zuzen.

Ikusten bada proiektuak 3.2 oinarriaren arabera dirulaguntza jaso ez dezaketen gastuak dituela, edo deialdi honen eremuari ez dagozkion jarduerak dituela, horiexek kendu eta berriz eginen da proiektuaren ebaluazio ekonomikoa, hura baloratu baino lehen.

7.3. Deialdiaren 3. eranskinean ezarritako irizpideen arabera baloratuko dira proiektuak, dirulaguntzaren lerro bakoitzerako.

8. Entitate onuradunen betebeharrak.

Dirulaguntza hartzen duten entitateek betebehar hauek izanen dituzte:

a) Dirulaguntza jasotzen duen jarduerak eskaeretan eta dirulaguntza ematen duen ebazpenean adierazitako baldintzetan gauzatzea, bai eta hala egin izana frogatzea ere. 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitarte eginen dira diruz lagunduriko jarduerak, Nafarroako Foru Komunitatearen eremuan.

b) Osasun Departamentuari komunikatzea beste erakunde batzuek helburu eta xede bererako emaniko laguntza edo dirulaguntza guztiak, erantzukizunpeko adierazpen baten bidez. Jakin bezain laster emanen da horren berri, eta, betiere, jasotako funtsak zertan erabili diren justifikatu baino lehen. Beste laguntzarik jaso ezean, hori ere adieraziko da justifikazio memoriarekin batera. Eskabide ofiziala eskuratzeko bide berberak erabiliz lor daiteke erantzukizunpeko adierazpenaren eredua.

c) Oro har, deialdi honen kargura egiten diren ekintzetan, Nafarroako Gobernuaren logotipo ofiziala jarri beharko da, Nafarroako Gobernuaren ikur ofiziala eta haren erabilera arautzen dituen urtarrilaren 27ko 4/2016 Foru Dekretuaren 2. artikuluan xedatutakoarekin bat. Logotipoa erabili aurretik, dirulaguntzaren onarpena tramitatu duen instrukzio unitateari jakinarazi beharko zaio. Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioak garatzeko dirulaguntzek zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko estrategiaren logotipoa eraman beharko dute gauzatzen dituzten ekintzetan.

d) Adikzioen prebentzioari buruzko udal planetako programak garatzeko toki entitateei ematen zaizkien dirulaguntzen kasuan, langileei ordaintzeko ematen zaien diru-kopuru berbera jartzea beren funtsetatik.

e) Orobat, Dirulaguntza jasotzen duen toki entitateak behartuta egonen dira “Adikzioei buruzko udal programetako jardueren txosten teknikoa” aurkeztera eta Drogei eta Adikzioei buruzko Prebentzio Planean proposatzen den prestakuntzan parte hartzen erraztera profesionalei.

f) Jarduera burutzen ari dela, dirulaguntza eman eta haren zenbatekoa zehazteko kontuan harturiko baldintzetan gertatzen diren aldaketa guztiak instrukzio unitateari komunikatzea.

g) Orobat, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean aipatzen diren gainerako betebeharrak betetzea.

9. Gardentasun betebeharrak.

Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 12.4 artikuluan eta Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak arautzen dituen irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretuan ezarritakoaren arabera, dirulaguntzen onuradunek arau horietan ezartzen den dokumentazioa aurkeztu behar dute.

Entitate pribatuek osotara 20.000 eurotik gorako dirulaguntzak eskuratzen dituztenean Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren erakunde autonomoen kargura urtebetean (aurrekontu-ekitaldiari lotutako urte natural gisa ulertua), edo laguntzak edo dirulaguntzak urteko haien diru-sarrera guztien % 20 gutxienez direnean (betiere laguntza edo dirulaguntza horiek gutxienez 5.000 eurokoak badira), honako informazio osagarri hau jakinarazi beharko dute:

a) Entitatearen gobernu, administrazio eta zuzendaritza organoen osaera.

b) Organo horiek osatzen dituzten kargudunen zerrenda.

c) Entitateak aurreko urtean kargu bakoitzari ordaindutako ordainsari gordinak eta gainerako diru konpentsazioak, kontzeptuz kontzeptu. Sortu berriak diren entitateek haien aurrekontuetan edo plan ekonomiko-finantzarioan dagoen informazioa emanen dute.

d) Kargudun bakoitzak gobernu, administrazio eta zuzendaritza eginkizunetan ematen duen dedikazioaren araubidea.

e) Entitate onuradunaren urteko azken kontuen kopia bat.

Informazio hori entitate onuradunaren legezko ordezkariak sinatuta aurkeztuko da, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokor Elektronikoaren bide telematikoak erabiliz, eta dirulaguntza kudeatzen duen administrazio unitateari bidaliko zaio. Informazioa osatzeko epea hilabetekoa izanen da, dirulaguntza ematen duen ebazpena jakinarazten denetik.

Informazio hori urtebetez egonen da aztergai Nafarroako Gobernu Irekiaren Atarian argitaratzen denetik hasita, eta gehienez 15 hilabetez informazioa kudeatzen duen organoan sartzen den egunetik hasita. Epe hori iraganik, informazioa argitaratzeko ardura duen unitateak ofizioz kenduko du. Hala egin ezean, entitate onuradunak kentzeko eskatzen ahalko du, eta gehienez ere hilabeteko epean kendu beharko da, eskaera egiten denetik hasita.

Aipatutako mugak gainditzen ote diren jakiteko, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak edo haren erakunde publikoek urte naturalean emandako dirulaguntza guztien kopuruak batuko dira. Urte batean baino gehiagotan ordaintzen diren dirulaguntzen kasuan, aurrekontuko ekitaldi bakoitzean emandako kopurua konputatuko da bakarrik, ez guztizko batura.

Entitateak gardentasun betebeharra bete behar ez badu, aurreikusitako inguruabarrak gertatzen ez direlako, horren gaineko adierazpen bat aurkeztu beharko du, dirulaguntza eman dela jakinarazten denetik hilabeteko epean.

Entitateak ekitaldi berean dirulaguntza bat baino gehiago jasotzen badu, ez du informazioa errepikatu beharko dirulaguntza bakoitzerako, salbu eta hasieran eman zituen datuak aldatzen badira.

Entitate onuradunak informazioa emateko betebeharrak ez betetzeak ekar ditzakeen zehapenak ukatu gabe, betetzen ez badira onartutako dirulaguntza ordaindu gabe utziko da, eta zenbatekorik kobratu bada, itzuli beharko da, eta aurrerakinak ere bai, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35.1.c) artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

10. Aldaketak.

Dirulaguntza emateko kontuan hartu diren baldintzak nola edo hala aldatuz gero, haren berri eman beharko zaio dagokion kudeaketa unitateari eta emandako laguntza aldatzeko eskatu.

Gertatzen diren gorabeherak behar adina arrazoituko dira aldaketaren eskaeretan; gertatu bezain laster formulatuko dira eta, betiere, dirulaguntzaren xedeko jarduera gauzatzeko epea bukatu baino lehen; aurkezten direnetik beranduenez hilabeteko epean ebatzi beharko dira eta, bidezkoa bada, laguntza aldatuko da eta, zein den kasua, dagokion diru kopurua itzuliko.

Programa gauzatzeko diruz lagundutako gastu multzoen artean (langileak, jarduerak eta funtzionamendua) gehienez ere % 5eko desbideraketa ekonomikoa hartuko da ontzat, haren osotasunari eragiten diola kontuan hartu gabe.

Gerora sortutako arrazoiengatik, entitatearekin zerikusirik izan gabe, entitateak ezin badu diruz lagundutako programetako bat egin, instrukzio entitateari jakinaraziko dio. Ordainketa aurreratua kobratu ez badu, dirulaguntza osoa edo partziala kobratzeko eskubidea galduko du. Ordainketa aurreratua jaso badu, kasuan kasuko zenbatekoa itzuli beharko da, gehi berandutze-interesak.

11. Dirulaguntzaren ordainketa.

11.1. Justifikazioaren aurreko ordainketa.

Ordainketa Osasuneko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eginen da, jardueraren justifikazio tekniko eta ekonomikoa 12. oinarrian xedatutakoaren arabera egiten denetik hilabeteko epean.

Dirulaguntzaren azken justifikazio hori, alegia, memoria teknikoa eta jarduera eta gastua gauzatu direla egiaztatzen duen memoria ekonomikoa, 2020ko abenduaren 1a baino lehen aurkeztu beharko da.

11.2. Ordainketa aurreratua.

11.2.1. Entitate onuradunek eskatuta, dirulaguntzaren xedeak beteko badira, funts likidoak behar dituztela frogatzen dutenean, aldez aurretik ordaintzen ahalko da emandako dirulaguntza.

Horretarako, entitateak kontuen egoera orria aurkeztu beharko du aurreko urtearen bukaeran dirulaguntzaren eskaerarekin batera, bai eta 2020ko diru-sarrera eta gastuen mugimenduen aurreikuspena ere, edo beste edozein egiaztagiri, dirulaguntzaren xedeak betetzeko aldez aurretik funtsak behar dituela frogatzeko. Toki entitateen kasuan, ordainketa aurreratua beharrezkotzat jotzen bada, Idazkaritzak emandako ziurtagiri bat aurkeztuko da, non zehaztuko baita funtsak aurreratu behar direla programa gauzatu ahal izateko.

60.000 eurotik beherako dirulaguntza lortzen duten entitate onuradunei ordainketa bakar batean pagatuko zaie dirulaguntza, aurreraturik, Osasuneko zuzendari nagusiak emandako ebazpen baten bidez. 60.000 euroko edo hortik gorako dirulaguntzak izanez gero, dirulaguntza zatika pagatuko da. Lehen ordainketa, 30.000 eurokoa gutxienez ere, dirulaguntza ematen duen ebazpenaren ondoren eginen da, 9. oinarrian ezarritako baldintza betetzen bada; gainerako ordainketa aurreratuak, aurrekoa justifikatu ondoren, dirulaguntza ematen duen ebazpenean ezarritako moduan eginen dira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 33.1.b) artikuluan ezarritakoari jarraikiz.

11.2.2. Dirulaguntzaren azken justifikazioa 2020ko abenduaren 18a baino lehenago aurkeztuko da, eta 12. oinarrian xedatutakoa betez.

11.3. Konturako ordainketa.

Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 33.4 artikuluarekin bat, entitate onuradunak dirulaguntzaren xedeak betetzeko funtsak aurreratu beharra frogatzen ez duen kasuan, konturako ordainketen bidez egiten ahalko da ordainketa. Osasuneko zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, betiere onuradunak eskatuta eta epe horretan egindako jardueraren memoria tekniko sinplifikatua eta aipatu jardueraren ondoriozko gastuen zerrenda aurkeztu ondoren, diruz lagundutako jardueratik burutu den zatiari dagozkion gastu arrunta eta langileria gastuak ordainduko dira.

Konturako ordainketa horiek entitateak eskatu beharko ditu, betiere 2020ko urriaren 31 baino lehen, eta Osasuneko zuzendari nagusiak eskaera jasotzen denetik hilabeteko epean eman beharko duen ebazpen baten bidez eginen dira.

Dirulaguntzaren azken justifikazioa 2020ko abenduaren 18a baino lehenago aurkeztuko da, eta 12. oinarrian xedatutakoa betez.

12. Azken justifikazioen edukia.

12.1. Azken justifikaziorako, memoria tekniko bat eta memoria ekonomiko bat egin beharko dira. Hor, adierazi beharko da jarduera eta gastuak egin direla 2020ko urtarrilaren 1etik azaroaren 30era bitarte.

12.2. Azkeneko justifikazioa, ahal dela, eredu ofizialean aurkeztuko da, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Elektronikoan; orobat, Osasun Departamentuko Erregistroan aurkezten ahalko da, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean aurreikusitako edozein baliabide erabiliz.

12.3. Diruz lagundutako programa edo jardueraren memoria ekonomikoari fakturen kopia erantsiko zaio. Fakturak gastuen zerrenda zenbakidun eta kontzeptuen arabera sailkatuarekin batera aurkeztuko dira, Fakturazio betebeharrak arautzeko Erregelamendua onesten duen apirilaren 10eko 23/2013 Foru Dekretuan xedaturikoari jarraituz.

Diruz lagundutako zenbatekoa 10.000 eurotik gorakoa denean, memoria ekonomikoari fakturen zerrenda erantsiko zaio euskarri informatikoan, eta baita kalkulu orri elektroniko bat ere. Horretan, egindako gastuak jasoko dira.

Memoria ekonomikoak egin den jardueraren gastu guztia bilduko du. Langileak kontratatu badira, Gizarte Segurantzaren eta PFEZren gastuak onar daitezke 2021eko urtarrilaren 7ra arte.

12.4. Jasotatako dirulaguntzaren erabilera justifikatzeko, udalek memoria teknikoa aurkez dezakete, baita udaleko idazkariak sinatutako ziurtagiri bat ere, adierazten duena gastuak behar bezala aplikatu direla diruz lagundutako jarduera egiteko.

12.5. Memoriak aurkezteko epea bukaturik, eta horiek diruz lagundutako jarduerarekin bat datozela egiaztatu ondoren, kudeaketa organoak espedientea itxiko du, aldez aurretik fiskalizazioa eginda.

13. Azpikontratazioa.

Entitate onuradunak hirugarren entitateekin azpikontratatzen ahal ditu diruz lagundutako jarduerak. Diruz lagundutako zenbatekoaren % 100ekoa izan daiteke azpikontratazio hori, behar bezala justifikaturik badago. Azpikontratazioa egiteko asmoa nahitaez adierazi beharko da aurkezten diren proiektuetan, xehetasunez.

Dirulaguntza jaso dezakeen gastua 12.000 eurotik gorakoa bada, entitate onuradunak frogatu beharko du enpresa hornitzailea eragimen eta ekonomia irizpideei jarraituz hautatu duela, hiru hornitzaileren aurrekontu bana aurkeztuz, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 28.3 artikuluan xedaturikoarekin bat.

Hirugarren entitate batzuekin hitzarturiko jarduerak dirulaguntzaren zenbatekoaren % 20 gainditzen duenean eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa denean, kontratu idatzia beharko da azpikontratazioa egiteko. Azpikontratazioetan, orobat, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 26. artikuluan aurreikusitako gainerako betebeharrak bete beharko dira.

Entitate kontratatuek entitate onuradunaren aurrean erantzun beharko dute, bakar-bakarrik. Administrazioaren aurrean, aldiz, onuradunak du diruz lagundutako jarduera gauzatzearen erantzukizun osoa.

Gastu bat kontzeptu horretatik kanpo geldituko da entitate onuradunak gastu hori egin behar duenean diruz lagundutako jarduera bere kasa gauzatzeko, hala nola begiraleei edo profesionalei ordaintzea zerbitzu bat emateko, baldin eta entitate onuraduna arduratzen bada programaren plangintzaz eta jarraipenaz.

14. Bateragarritasuna.

Dirulaguntza hauek bateragarriak izanen dira bestelako dirulaguntza edo laguntzekin, salbu xede bererako Osasun Departamentuak emandako beste laguntza batzuekin. Alabaina, proiektu edo programa bererako erakunde desberdinek emandako bi dirulaguntzaren edo gehiagoren zenbatekoa, guztira, ez da inolaz ere kostu osoa baino handiagoa izanen.

15. Laguntza itzultzea.

15.1. Hartutako zenbatekoa itzuli beharko da, osorik edo partez, programa gauzatzen ez bada, dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35. artikuluan aipatzen diren zergatikoak gertatzen badira edo deialdi honetan berariaz aipatzen diren betebeharrak betetzen ez badira. Legez ezarritako kasuetan, gainera, bidezkoa izanen da dirulaguntza ordaindu zenetik itzuli beharraren gaineko ebazpena ematen den arte sortutako berandutze-interesak ordaintzeko eskatzea.

15.2. Dirua itzultzea eskatzeko prozedurak aipatutako artikuluan xedatutakoari jarraituko dio, eta hasten denetik 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

15.3. Entitate onuradunak ia betebehar guztiak betetzen dituenean eta bere konpromisoak betetzeko jarrera garbia erakusten duenean, proportzionaltasun irizpideari jarraituz zehaztuko da zenbat diru itzuli behar den, ikusita dirulaguntza emateko ezarritako baldintzetatik zenbat eta noraino bete diren.

16. Erantzukizuna eta zehapen araubidea.

Deialdi honetan aipatzen diren dirulaguntzen entitate onuraduna Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 42. artikuluan eta hurrengoetan ezarrita dagoen dirulaguntzen arloko arau-hauste administratiboentzako zehapen araubidearen mende egonen da, eta han ezarritako erantzukizunak izanen ditu.

Dirulaguntzen arloko zehapenak egiteko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

17. Aplikatu beharreko araudia.

Oinarri arautzaile hauetan ezarrita ez dagoen guztian, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen xedapenak aplikatuko dira.

18. Deialdiaren eta oinarri arautzaileen aurka bidezkoak diren errekurtso administratiboak.

Deialdi honen, oinarri arautzaileen eta hura garatzeko egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Osasuneko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126.1.b) artikuluan xedatutakoari jarraikiz.

19. Emandako dirulaguntzen publizitatea.

Bat etorriz Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 15. artikuluan eta Gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeari eta gobernu onari buruzko maiatzaren 17ko 5/2018 Foru Legearen 26. artikuluan xedatutakoarekin, Osasun Departamentuak jendaurrean jarriko ditu emandako dirulaguntzak, Nafarroako Gobernuaren nafarroa.eus webgune ofizialean eta Dirulaguntzen Datu-base Nazionalean, adierazirik deialdia, aurrekontuko zein programari eta kredituri egotzi zaizkien, onuraduna, emandako zenbatekoa eta dirulaguntzaren xedea.

20. Datuen babesa.

Eskaeran eta eskatzaileak deialdi honetan aurkeztutako gainerako dokumentazioan dauden datu pertsonalak tratatzeko, bete beharko da Datu pertsonalen tratamenduari eta horien zirkulazio askeari dagokienez pertsona fisikoak babesteari buruzko apirilaren 27ko 2016/679 (EB) Erregelamenduan xedatutakoa eta Datu pertsonalak babesteko eta eskubide digitalak bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoan xedatutakoa, hori ebaztearen ondorioetarako.

Hona hemen tratamenduari buruzko informazioa:

–Arduraduna: Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentua (Bakearen plaza, z.g., 31002, Iruña).

–Helburuak: Osasun Zuzendaritza Nagusiaren dirulaguntzei buruzko espedienteak tramitatzea.

–Interesdunak: Dirulaguntzen entitate onuradunak ordezkatzen dituzten pertsona fisikoak.

–Datu pertsonalak:

 • Identifikaziorako: Pertsona juridiko onuraduna ordezkatzen duen pertsona fisikoaren izen-abizenak eta IFZ.

–Hartzailea: Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentua.

–Eskubideak: Interesdunak eskubide hauek baliatzen ahal ditu: datu pertsonalak eskuratu, zuzendu edo ezabatzeko, datuen tratamendua mugatu edo konta egiteko eta datuak eramateko.

–Adostasuna. Datu pertsonalak komunikatzea ezinbesteko baldintza da adierazitako helburua betetzeko. Adostasuna eman ezean datuen tratamendurako, ez da aurkeztutako eskaera tramitatuko. Orobat, adostasuna kentzeak ondorioak izan ditzake espedientearen tramitazioan, segun zer fasetan dagoen.

2. ERANSKINA

Gehieneko modulu diruz lagungarriak

a) Foru Komunitateko Administrazioan indarra dutenak dira dirulaguntza jaso dezaketen gehieneko ordainsariak, langileriaren, kilometrajearen eta irakaskuntzaren kontzeptuetan: http://portalempleado.admon-cfnavarra.es/sistema-empleo/sistema-empleo-p-blico/retribuciones edo haien lan hitzarmenean indarra dutenak.

b) “Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak” izeneko lerroan, hauexek dira gehieneko tarifa hurrengo jardueretarako:

–Psikologia ordua: 40 euro.

–Fisioterapia ordua: 25 euro.

–Logopedia ordua: 27 euro.

–Psikomotrizitate ordua: 25 euro.

–Terapia okupazionaleko ordua: 20 euro.

–Taldeko terapiaren ordua: 60 euro.

c) Jardunaldiak, irakaskuntza, prestakuntza, noizean behin garatu beharreko jarduera eta antzekoetan, hauexek izanen dira gehieneko tarifak:

–Hitzaldia, irakaskuntza tailerrean edo hezkuntza jarduera puntuala: gehienez 40 euro ordua, eta 12 ordu proiektu bakoitzeko, salbu eta zenbait eskualde edo 3 entitate baino gehiago hartzen dituzten proiektuak (behar bezala justifikatua), horietan maximoa 72 ordukoa izanen baita proiektu bakoitzeko. Pazienteen elkarteen lerroan, muga ekonomikoak izanen du indarra, ez denbora-mugak.

–Hitzaldia, jardunaldiak, mahai-inguruak, antzerkia, zineforuma: gehienez ere 150 euro saio bakoitzeko, 50 euro mahai-inguruan parte hartzeagatik eta 480 euro proiektu bakoitzeko, zenbait eskualde hartzen dituzten proiektuak salbu (behar bezala justifikatua).

–Boluntarioen, gizonezko eta emakumezko monitoreen prestakuntza eta eguneratzea: gehienez ere 480 € proiektu bakoitzeko.

–Ariketa fisikoa egiteko taldeak: Eskualdeko proiektuetan baino ez da diruz laguntzen garraioa. Begirale bakoitzeko, 100 euro hilabetean gehienez. Urtebete irauten duten proiektuetarako, 1.000 euro talde bakoitzeko gehienez, eta ez 3 taldetik gora proiektu bakoitzean.

–Jardueren zabalkunde gastuak; gehienez 200 euro proiektu bakoitzeko.

–Gastua jardueretarako paper-gauzetan; gehienez 300 euro proiektu bakoitzeko. Behar bezala justifikatutako eta zehaztutako beste material batzuk, gehienez ere 1.500 euro proiektu bakoitzeko.

Eranskin honetan aurreikusitakoak baino tarifa handiagoak aurkezten badira, horien beharra justifikatu beharko da, eta dagokion kudeaketa-unitateak jarduerak egin baino lehen onartu beharko ditu. Bestela, eranskin honetan aurreikusitakoak ordainduko dira, edozein dela ere haien egiazko kostua.

3. ERANSKINA

Proiektuen balorazioa

a) Balorazio irizpideak.

Irizpide hauek erabiliko dira balorazioan:

1. Aurkezturiko programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna Osasun Departamentuaren lehentasunezko arlo eta helburuekin: 25 puntu arte. Honela banatuko da puntuazioa atal honetan:

1.1. Bat etortzea Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin: 15 puntu arte.

1.2. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eta Osasun Departamentuaren lehentasunezko osasun helburuak: 5 puntu arte.

1.3. Berdintasunaren eta generoaren ikuspegia edo lehentasuna duten beste batzuk sartzea: 5 puntu arte.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu arte. Honela banatuko da puntuazioa atal honetan:

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: 13 puntu arte.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu arte.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa: 14 puntu arte.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila: 35 puntu arte. Honela banatuko da puntuazioa atal honetan:

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: 9 puntu arte.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea sustatzea, esku hartzeko eremu anitzak eta autolaguntza: 9 puntu arte.

Xedeko biztanleek proposamenaren diseinuan eta plangintzan parte hartzea.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa: 5 puntu arte, “Ijitoengan osasuna sustatzeko programetarako dirulaguntzak” eta “Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzak” izeneko lerroak salbu.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: 6 puntu arte.

3.5. Boluntarioen parte-hartzea: 3 puntu arte.

3.6. Lokal publikoen erabilera edo/eta baliabideak eta lokalak beste elkarte batzuekin partekatzea: 3 puntu arte, ‘’Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzak” lerroa izan ezik.

b) Balorazio azpi-irizpideak.

Deialdi honen dirulaguntzaren lerro bakoitzean, lerro horretako dirulaguntzen xedearen berariazko ezaugarriei aplikatzen zaizkien azpi-irizpideen arabera aplikatuko dira irizpide orokorrak. Hona zehaztuta azpi-irizpide horiek lerro bakoitzeko:

–“Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak”.

1. Aurkezturiko programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna Osasun Departamentuaren lehentasunezko arlo eta helburuekin: 25 puntu arte.

1.1. Bat etortzea Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin: 15 puntu arte.

–Bat etortzea Nafarroako 2014-2020ko Osasun Planaren lehentasunezko osasun estrategia batekin: 5 puntu.

–Bat etortzea Nafarroako Osasun Departamentuaren beste estrategia edo programekin: Puntu bat estrategia bakoitzeko, eta gehienez ere 2 puntu.

–Bat etortzea Emakumeek Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko politika publikoetan parte-hartze sozial eta politikoa izateko 2018-2020 aldirako Estrategiarekin: 5 puntu arte.

 • Hizkera inklusiboaren erabilera: 1 puntu.
 • Hasierako egoeraren deskripzioan emakumeen ikuspegia eta egoera kontuan hartzea: 1 puntu.
 • Neurriak emakumeak programan sartzen laguntzeko: 1 puntu.
 • Analisian sexuaren arabera bereizitako datuak eta datuen ebaluaziorako adierazleak: 1 puntu.
 • Neurri zuzentzaileak genero-arraila leuntzeko: 1 puntu.

–Osasun Sistema Nazionalaren Kalitate Planeko osasun arloko estrategia batekin bat etortzea: puntu bat estrategia bakoitzeko, eta gehienez ere 2 puntu.

–Bat etortzea Osasuneko Ministerioaren beste estrategia batzuekin bat: 1 puntu.

1.2. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eta Osasun Departamentuaren lehentasunezko osasun helburuak: 5 puntu gehienez ere.

–Desgaitasuna gutxitzea eta autonomia sustatzea: 1 puntu.

–Norberak hautemandako osasuna eta osasunarekin ikusteko duen bizi-kalitatea hobetzea: 1 puntu.

–Bizimodu osasungarriak sustatzea eta osasunerako arriskuak gutxitzea: 1 puntu.

–Ahalduntzea eta norberaren zainketa sustatzea: 1 puntu.

–Osasuneko emaitzetan desparekotasunak gutxitzea: 1 puntu.

1.3. Berdintasunaren ikuspegia edo lehentasuna duten beste batzuk (generoa, euskara...) sartzea: 5 puntu arte.

–Desberdintasun sozioekonomikoak kontuan hartzea: 2 puntu.

–Jarduketak landa eremuetan: 1 puntu.

–Jarduketak haurrekin, nerabeekin edo zaharrekin: 1 puntu.

–Eskaintza euskaraz: 1 puntu.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu gehienez ere.

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: 13 puntu arte.

–Hasierako egoeraren deskripzioa: 5 puntu arte.

 • Deskripzioaren argitasuna: 1 puntu.
 • Ukitutako jendearen kopurua: 1 puntu.
 • Pazientearen profilaren definizioa/ukipen maila: 1 puntu.
 • Beharren deskripzioa: 2 puntu.

–Helburuen argitasuna, zehaztasuna eta garrantzia: 8 puntu arte.

 • Helburuen kalitatea: 4 puntu arte.
 • Helburuen argitasuna: 1 puntu.
 • Helburuen garrantzia: 1 puntu.
 • Berariazko helburuen zehaztasuna: 1 puntu.
 • Neurtzeko moduko berariazko helburuak: 1 puntu.
 • Helburu mota: 4 puntu arte.
 • Informazio helburuak: 1 puntu.
 • Prestakuntza helburuak: 1 puntu.
 • Helburu terapeutikoak: 2 puntu.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu arte.

–Xede-populazioa: 4 puntu, gehienez ere.

 • Gaixotasun kronikoak dituzten pertsonak: 1 puntu.
 • Gaixotasun larria duten pertsonak: 1 puntu.
 • Esku-hartze kolektiboa: 1 puntu.
 • Esku-hartzea familietan: 1 puntu.

–Aurreikusitako eragina: 6 puntu, gehienez ere.

 • Ezagutzaren transmisioa: 1 puntu.
 • Trebetasunak lortzeko eta jarrerak aldatzeko aukera ematea: 1 puntu.
 • Eginkizunak kontserbatu edo mantentzea: 2 puntu arte.
 • Pazienteen bizi kalitatea hobetzea: 2 puntu arte.

–Efizientzia (programaren kostua pertsona bakoitzeko): 3 puntu, gehienez ere.

 • 0 eurotik -100 bitarte: 3 puntu.
 • 101 eurotik 300 bitarte: 2 puntu.
 • 301 eurotik 500 bitarte: 1 puntu.
 • 500 eurotik gora: 0 puntu.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa: 14 puntu arte.

–Metodologia: 9 puntu, gehienez.

 • Kalitatearen ebidentzia zientifikoa izatea: 1 puntu.
 • Langileen egokitzapena: 2 puntu arte.
 • Inklusio irizpideak: 2 puntu arte.
 • Dezentralizazioa osasun arloen arabera: 2 puntu arte.
 • Beste entitate batzuekiko lankidetza: 2 puntu arte.

–Ebaluazioaren kalitatea: 5 puntu, gehienez ere.

 • Egokitasuna: 1 puntu.
 • Aldizkakotasuna: 1 puntu.
 • Adierazleak: 1 puntu.
 • Ebaluazio kuantitatiboa: 1 puntu.
 • Ebaluazio kualitatiboa: 1 puntu.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila: 35 puntu arte.

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: 9 puntu arte.

–Osagarritasuna elkartearen beste programa batzuekin: 1 puntu.

–Osagarritasuna beste elkarte batzuen programekin: 3 puntu arte.

–Osagarritasuna osasun sistemako programekin: 3 puntu arte.

–Osagarritasuna beste programa publiko batzuekin: 2 puntu arte.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea sustatzea, esku hartzeko eremu anitzak eta autolaguntza: 9 puntu arte.

–Parte-hartze komunitarioa sustatzea: 3 puntu arte.

–Esku-hartzearen esparru pluralak: 3 puntu arte.

–Autolaguntza: 3 puntu arte.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa: 5 puntu arte.

–Eskatutako finantzaketaren portzentajea: 3 puntu, gehienez ere.

 • < % 20: 3 puntu.
 • % 20-% 40: 2 puntu.
 • % 40-% 60: 1 puntu.
 • > % 60: 0 puntu.

–Finantzaketa publikoaren portzentajea: 2 puntu, gehienez ere.

 • % 0-% 35: 2 puntu.
 • % 35-% 70: 1 puntu.
 • > % 70: 0 puntu.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: 6 puntu arte.

–Aurreko urteko proiektuaren justifikazioaren kalitatea: 4 puntu arte.

 • Aurkezpena: puntu bat.
 • Irakurgarritasuna: puntu bat.
 • Zehaztasuna: puntu bat.
 • Proiektura egokitzea: puntu bat.

Lehendabiziko aldiz aurkezten diren elkarteen kasuan, baloratuko da programa egin duten aurreko urteetan, dirulaguntzarik jaso ez badute ere partida horretan. Horretarako, exekuzio memoria aurkeztu beharko da.

–Azpiegitura egokia: puntu bat.

–Bere kasa egiten du jarduera: puntu bat.

3.5. Boluntarioen parte-hartzea: 3 puntu arte.

–Boluntarioen parte-hartzea programan: 2 puntu arte.

–Boluntarioen lankidetza elkartean: puntu bat.

3.6. Lokal publikoen erabilera edo/eta baliabideak eta lokalak beste elkarte batzuekin partekatzea: 3 puntu arte.

–“GIB-HIESaren infekzioari loturiko programa komunitarioetarako dirulaguntzak”.

1. Aurkezturiko programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna Osasun Departamentuaren lehentasunezko arlo eta helburuekin: 25 puntu arte.

1.1. Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin bat etortzea: 15 puntu arte.

–Lotura informazio eta komunikazio egokituko hobekuntzekin: 1 puntu.

–Lotura diagnostiko goiztiarraren sustapenarekin: 3 puntu arte.

–Lotura tratamenduak eta irisgarritasuna hobetzeko laguntzarekin: 3 puntu arte.

–Lotura Nafarroako Osasun Departamentuaren berdintasun programan jasotako alderdiekin: 3 puntu arte.

–Lotura segimenduarekin eta zaintzekin: 3 puntu arte.

–Lotura eskubideen hobekuntzekin: 2 puntu arte.

1.2. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eta Osasun Departamentuaren lehentasunezko osasun helburuak: 5 puntu gehienez ere.

–Infekzio arrisku handiko pertsonengana eta infekzioak jota daudenengana bideratzen diren ekintzak: 5 puntu arte.

 • Infekzioak jota daudenengana bideratzen diren ekintzak: 2,5 puntu arte.
 • Infekzio arrisku handiko pertsonengana bideratzen diren ekintzak: 2,5 puntu arte.

1.3. Berdintasunaren ikuspegia edo lehentasuna duten beste batzuk (generoa, euskara...) sartzea: 5 puntu arte.

–Berdintasunaren ikuspegia: puntu bat.

–Genero ikuspegia: puntu bat.

–Kulturartekotasuna: puntu bat.

–Euskara: puntu bat.

–Berdintasunaren, generoaren, kulturartekotasunaren eta euskararen ikuspegi integratuak: puntu bat.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu gehienez ere.

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: 13 puntu arte.

–Hasierako egoeraren deskripzio egokia eta premiaren justifikazioa: 2 puntu arte.

–Zehaztasuna helburu orokorrak formulatzen: 3 puntu arte.

–Deskripzioaren kalitatea: 2 puntu arte.

–Berariazko helburuen zehaztasuna: 3 puntu arte.

–Genero desberdintasunen zehaztasuna: 3 puntu arte.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu arte.

–Atzemateko eta motibatzeko estrategiak/jarduerak. Definizioa eta zehaztasuna: 3 puntu arte.

–Xede-populazioaren egokitasun kualitatiboa/kuantitatiboa: 5 puntu arte.

–Efizientzia: pertsonaren eta jardueraren denboraren arteko haztapena: 5 puntu arte.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa: 14 puntu arte.

–Jardueren deskripzioaren xehetasuna: 4 puntu arte.

–Jardueren kalitatea: espezifikotasuna, originaltasuna, aldez aurreko efizientzia: 5 puntu arte.

–Zehaztasuna aurreikusitako ebaluazioa definitzen eta egokitzen (zer/nola/nork/noiz): 5 puntu arte.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila: 35 puntu arte.

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: 9 puntu arte.

–Estatuaren eremuko entitateek bultzatu edo lagundutako programak: 3 puntu arte.

–Eremu sozial bereko Nafarroako Foru Komunitateko entitateek sustatutako edo babestutako programak: 3 puntu arte.

–Gaien eremu bereko Nafarroako Foru Komunitateko entitateek sustatutako edo babestutako programak: 3 puntu arte.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea sustatzea, esku hartzeko eremu anitzak eta autolaguntza: 9 puntu arte.

–Xede-populazioaren parte-hartze maila:

 • Proiektuaren onuradun izatea: 2 puntu.
 • Proiektua definitzen parte hartzea: 2 puntu.
 • Proiektua garatzen parte hartzea: 2 puntu.
 • Proiektua ebaluatzen parte hartzea: 2 puntu.
 • Aurreko guztietan parte hartzea: 9 puntu.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa: 5 puntu arte.

–Nafarroako Gobernutik kanpoko ekarpena, > % 10ekoa: 5 puntu.

–Nafarroako Gobernutik kanpoko ekarpena, % 5-10 artekoa: 3 puntu.

–Nafarroako Gobernutik kanpoko ekarpena, < % 5ekoa: puntu bat.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: 6 puntu arte.

–Aurreko urteko proiektuaren justifikazioaren kalitatea: 6 puntu arte.

 • Aurkezpena: puntu bat.
 • Irakurgarritasuna: puntu bat.
 • Zehaztasuna: puntu bat.
 • Proiektura egokitzea: 3 puntu.

Lehendabiziko aldiz aurkezten diren elkarteen kasuan, baloratuko da programa egin duten aurreko urteetan, nahiz eta dirulaguntzarik jaso ez duten partida horretan. Ondorio horietarako, exekuzio memoria bat aurkeztu beharko da.

3.5. Boluntarioen parte-hartzea: 3 puntu gehienez ere.

–Boluntarioen zenbaterainoko parte-hartzea. 3 puntu gehienez ere.

3.6. Lokal publikoen erabilera edo/eta baliabideak eta lokalak beste elkarte batzuekin partekatzea: 3 puntu arte.

–Lokalen erabilera partekatua beste elkarte batzuekin jarduketak egiteko. 3 puntu arte.

–“Osasunaren sustapen eta prebentzio programa komunitarioetarako dirulaguntzak”.

1. Programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna: 25 puntu arte.

1.1. Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin bat etortzea: 15 puntu arte:

Hauexek dira kontuan izan beharreko plan eta estrategiak:

–Osasun Sistema Nazionaleko Osasunaren Sustapenerako eta Prebentziorako Estrategia.

–Nafarroako 2014-2020ko Osasun Plana, Osasun Departamentuarena.

–Osasun Publikoaren 2016-2020ko Plana, NOPLOIrena.

Osasun arloko gai hauetako batzuk landuz gero eta 15 puntu gehienez ere:

–Hezkuntza parenterala: 15 puntu.

–Mantenua: 15 puntu.

–Ariketa fisikoa 15 puntu.

–Segurtasuna eta istripuen prebentzioa: 15 puntu.

–Emozioen ongizatea, estresaren kudeaketa: 15 puntu.

–Besteak eta norbera zaintzea: 15 puntu.

–Loa: 5 puntu.

–Bizkarra zaintzea: 5 puntu.

–Osasuna sustatzeko beste gai batzuk, planekin bat heldu direnak: 5 puntu.

1.2. Osasun Departamentuaren eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren lehentasunezko osasun helburuak:

–Haurtzaroaren etapan lan eginez gero: 5 puntu.

1.3. Berdintasunaren ikuspegia edo lehentasuna duten beste batzuk (populazio kaltebera, generoa, euskara...) sartzea:

–Ikuspegi 1: puntu bat.

–2 ikuspegi: 3 puntu.

–3 ikuspegi edo gehiago: 5 puntu.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu arte.

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: gehienez 13 puntu.

–Egoeraren deskripzioa eta premiaren justifikazioa:

 • hasierako egoera eta heltzen diren osasun premiak behar adina deskribatu edo proiektuaren beharra justifikatuz gero: 7 puntu.
 • Partzialki deskribatuz gero: 3 puntu.
 • Deskribatu ezean: 0 puntu.

–Helburuen formulazioa:

 • helburu orokor eta berariazko garrantzitsu, zehatz eta argiak formulatuz gero: 3 puntu.
 • Helburu orokorrak formulatuz gero: puntu bat.
 • Ez bada helbururik formulatzen: 0 puntu.

–Kalitatea eta beharretara egokitzea:

 • helburuak beharretara egokituz gero, 3 puntu.
 • Partzialki egokituz gero, puntu bat.
 • Ez badira egokitzen, 0 puntu.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu arte.

–Atzemateko eta/edo motibatzeko estrategiak/jarduerak.

 • Erabiltzen badira: 3 puntu.
 • Ez badira erabiltzen, 0 puntu.

–Onuradunak:

 • 20 pertsona edo gehiago, 5 puntu.
 • 20 pertsonatik behera: 3 puntu.

–Iraupena.

 • 10 ordutik gora, 5 puntu.
 • 10 orduko iraupena edo gutxiagokoa badu, 3 puntu.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa: 14 puntu arte.

–Osasuna sustatzeko erabilitako estrategiak (herritarrentzako argibideak, taldeko osasunerako hezkuntza, esku-hartze komunitarioak, inguruneko neurriak):

 • Estrategia 1 erabiliz gero: puntu bat.
 • 2 estrategia erabiliz gero: 2 puntu.
 • 2 estrategia baino gehiago erabiliz gero: 5 puntu.

–Jardueren deskribapena (zer, nola, noiz, iraupena):

 • Osoa: 3 puntu.
 • Partziala: puntu bat.

–Egokitasuna.

 • Jarduerak helburuei, populazio onuradunari eta estrategiei egokituz gero: 3 puntu.
 • Partzialki egokituz gero: puntu bat.

–Ebaluazioa.

 • Xeheki azalduta (zer, nola, nork eta noiz eginen den): 3 puntu.
 • Partzialki azalduta: puntu bat.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila: 35 puntu arte.

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: 9 puntu arte.

–3 entitate/zerbitzu/baliabidek edo gehiago parte hartuz gero: 9 puntu.

–2 entitate/zerbitzu/baliabidek parte hartuz gero: 6 puntu.

–Entitate/zerbitzu/baliabide 1ek parte hartuz gero: 3 puntu.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea eta autolaguntza sustatzea: 9 puntu arte.

–Hartzaileek parte hartu badute proiektuaren diseinuan: 5 puntu.

–Jardueren diseinuan baino ez badute parte hartzen proiektuan zehar: 3 puntu.

–Gizarte ekintzako entitatea bada, 4 puntu.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa:

–% 50eko kofinantzazioa: 5 puntu.

–% 50etik beherako kofinantzazioa: 2 puntu.

–Kofinantzaziorik gabe: 0 puntu.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: 6 puntu arte.

–Entitatearen ibilbide historikoa, proiektuekin bat datorrena, 3 puntu.

–Entitatearen baliabideak proiektuari egokitzea, 3 puntu.

3.5. Boluntarioen parte-hartzea:

–Proiektuan zerbait egiten badute, 3 puntu.

–Boluntariorik bada: puntu bat.

3.6. Lokalak eta baliabideak:

–Lokalak eta baliabide publikoak erabiltzen badira eta/edo beste elkarte batzuekin partekatzen badira, 3 puntu. 3 puntu.

–Ez badira erabiltzen eta/edo partekatzen: 0 puntu.

–“Adikzioak prebenitzeko udal planetarako dirulaguntzak”.

1. Aurkezturiko programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna Osasun Departamentuaren lehentasunezko arlo eta helburuekin: 25 puntu arte.

1.1. Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin bat etortzea: 15 puntu arte.

–Bat etortzea Drogei eta Adikzioei buruzko III. Prebentzio Planarekin: 8 puntu arte.

–Bat etortzea Drogei buruzko Plan Nazionaleko Drogen kontrako Ekintza Planarekin: 5 puntu arte.

–Bat etortzea Osasun Sistema Nazionaleko Osasunaren Sustapenerako eta Prebentziorako Estrategiarekin toki eremuan: 2 puntu arte.

1.2. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eta Osasun Departamentuaren lehentasunezko osasun helburuak: 5 puntu arte.

Osasun Plana (2014-2020). Osasun Publikoaren Plana (2016-2020):

–Haurren eta nerabeen osasuna sustatzea: 2 puntu arte.

Guraso eskola: Puntu 1 arte.

–Gazteen osasuna sustatzea. Foru Plana: 2 puntu arte.

1.3. Berdintasunaren ikuspegia edo lehentasuna duten beste batzuk (generoa, euskara...) sartzea: 5 puntu arte.

–Arrisku faktoreen ikuspegia sartzea Droga eta Toxikomanien Europako Behatokiko adikzioei buruz (prebentzio selektiboaren eta adierazitakoaren estrategiak): 3 puntu.

–Genero ikuspegia eranstea: 2 puntu.

1.4. Drogei buruzko Plan Nazionalaren deialdiaren arabera aurkeztutako eskaeretarako, deialdi horretan zehaztutako helburuak hartuko dira aintzat modu osagarrian.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu arte.

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: 13 puntu arte.

–Beharren hasierako analisia informazio kuantitatiboarekin eta kualitatiboarekin: 4 puntu arte.

–Baliabide komunitarioen hasierako analisia: 3 puntu arte.

–Helburu orokorren argitasuna eta garrantzia: 3 puntu arte.

–Berariazko helburuen zehaztasuna: 3 puntu arte.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu gehienez ere.

–Erreferentziako populazioaren definizioa, kontuan izanda diruz lagundu beharreko proiektuak proiektu komunitarioak direla: 3 puntu arte.

–Helburu-populazioa: 5 puntu arte.

–Parte-hartzaileengan duen eraginaren analisia: 5 puntu arte.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa: 14 puntu arte.

–Helburuen, metodologiaren eta planteatzen diren jardueren arteko koherentzia: 7 puntu arte.

–Ebaluazioa adierazle kuantitatibo eta kualitatiboekin: 7 puntu arte.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila: 35 puntu arte.

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: 9 puntu arte.

–Integrazioa toki entitate eskatzailearen beste ekimen batzuekin: 3 puntu arte.

–Integrazioa eskualdean garatzen diren beste programa batzuekin: 3 puntu arte.

–Jendearen hurbileko prebentzio egiturak garatzea (Droga-mendekotasunaren aurkako Foru Plana. Normalizazio estrategia): 3 puntu arte.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea sustatzea, esku hartzeko eremu anitzak eta autolaguntza: 9 puntu arte.

–Prebentzio komunitarioaren estrategiak erabiltzea: 4 puntu arte.

–Sareko lana: 3 puntu arte.

–Bitartekaritza soziala erabiltzea: puntu bat.

–Berdinen arteko hezkuntza: puntu bat.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa: 8 puntu arte.

–Programarako eskatutako finantzaketaren portzentajea:

 • < % 20: 8 puntu.
 • % 20-% 39: 6 puntu.
 • % 40-% 59: 4 puntu.
 • % 60-% 80: 3 puntu.
 • > % 80: puntu bat.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: 6 puntu gehienez ere.

–Langile kualifikaturik dagoen: 3 puntu arte.

–Erabilitako baliabideen egokitasuna aurkeztu den proiektuarekin: 3 puntu arte.

3.5. Boluntarioen parte-hartzea: 3 puntu arte.

–Aurkeztutako proiektuak boluntariorik badu guraso elkarteekin, bitartekariekin, haur eta gazteen aisian eta abar egindako esku-hartzeetan: 2 puntu.

–Entitate eskatzailean boluntarioak izatea: puntu bat.

–“Entitateentzako dirulaguntzak adikzioak komunitatean prebenitzeko”.

1. Aurkezturiko programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna Osasun Departamentuaren lehentasunezko arlo eta helburuekin: 25 puntu arte.

1.1. Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin bat etortzea: 15 puntu arte.

Proposatutako programa eta jarduerak bat etortzea Drogei eta Adikzioei buruzko III. Prebentzio Planeko, Haurrentzako eta Nerabeentzako Sustapenari, Laguntzari eta Babesari buruzko Foru Legeko eta horren garapen partzialerako erregelamenduko helburuekin.

–Bat-etortzea, guztira: 15 puntu.

–Bat-etortze partziala: 7 puntu.

–Bat-etortzerik ez: 0 puntu.

1.2. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eta Osasun Departamentuaren lehentasunezko osasun helburuak: 5 puntu gehienez ere.

–Hauek dira baloratzen diren helburuak:

 • Adingabeetan:
 • Ez kontsumitzea.
 • Kontsumoan hasteko adina atzeratzea.
 • Kontsumoa uztea eta murriztea.
 • Helduengan:
 • Kontsumoa uztea.
 • Kaltea eta arriskua murriztea.
 • Berriz ez erortzeko prebentzioa.
 • Autolaguntza.

–Hauxe da puntuazioa:

 • Helburu bat aurkeztuz gero: 4 puntu.
 • Helburu bat baino gehiago aurkeztuz gero: 5 puntu.
 • Ez badu helbururik aurkezten: 0 puntu.

1.3. Lehentasuna duten beste ikuspegi batzuk sartzea: 5 puntu gehienez ere.

–Baloratu beharrekoa:

 • Generoa.
 • Ekitatea.
 • Egoera ekonomiko txarrak.
 • Adikzioen arrisku eta babes faktoreak.
 • Gutxiengo etnikoak eta kulturartekotasuna.
 • Immigrazioa.
 • Eskaintza euskaraz.

–Puntuazioa:

 • Ikuspegi erantsi bat bakarra aurkeztuz gero: 3 puntu.
 • Bi ikuspegi gehiago aurkeztuz gero: 4 puntu.
 • Bi ikuspegi erantsi baino gehiago aurkeztuz gero: 5 puntu.
 • Ez badu ikuspegirik eransten: 0 puntu.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu gehienez ere.

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: 13 puntu arte.

–Programaren justifikazioa:

 • Esku-hartzearen beharra: 5 puntu arte.
 • Hasierako egoera zein den: 2 puntu arte.

–Helburuen argitasuna:

 • Helburu-populazioa: 3 puntu arte.
 • Lortu beharreko emaitzak: 3 puntu arte.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu arte.

–Populazioa:

 • Kuantifikazioa: 5 puntu arte.
 • Populazioan esku hartzeko zailtasuna: 5 puntu arte.

–Eragina:

 • Familiako harremanak hobetzea: puntu bat.
 • Baliabide komunitarioen erabilera hobetzea (aisia eta astialdia): puntu bat.
 • Hezkuntza eremua hobetzea: puntu bat.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa: 14 puntu arte.

–Metodologia:

 • Detekzioa eta esku-hartze goiztiarra: 5 puntu arte.
 • Eremu eta agenteen esku-hartze integrala: 5 puntu arte.
 • Beste baliabide batzuetara hedatzeko modukoa: puntu bat.

–Ebaluazioa:

 • Jarraipenaren eta emaitzen adierazleak: 3 puntu arte.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila: 35 puntu arte.

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: Gehienez 9 puntu.

–Entitateak baliabide komunitariorik gabe garatzen duen programa: 4 puntu.

–Osagarritasuna baliabide komunitarioekin: 4 puntu arte.

–Osagarritasuna entitatearen beste programa batzuekin, eremu komunitarioan ez badago: puntu bat.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea sustatzea, esku hartzeko eremu anitzak eta autolaguntza: 9 puntu gehienez ere.

–Integrazioa eremu komunitarioko jarduera normalizatuetan: 4 puntu arte.

–Beste baliabide batzuen parte-hartzea: 3 puntu arte.

–Xede-populazioaren parte-hartzea: puntu bat.

–Autolaguntza: puntu bat.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa: 5 puntu arte.

–Kofinantzaziorik gabe: 0 puntu.

–Entitateak bereak dituen langile eta baliabideen % 5 arteko parte-hartzea: 3 puntu.

–Entitateak bereak dituen langile eta baliabideen % 5-20 arteko parte-hartzea: 4 puntu.

–Entitateak bereak dituen langile eta baliabideen % 20tik gorako parte-hartzea: 5 puntu.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: 6 puntu arte.

–Behar duten jarduketen jarraitutasuna: puntu bat.

–Justifikatutako jarduketa puntualak: puntu bat.

–Entitatearen ibilbidea: 3 puntu arte.

–Entitateko langile kualifikatuak hala behar duten jardueretarako: puntu bat.

–“Zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatzeko programa komunitarioak”.

1. Programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna: 25 puntu arte.

1.1. Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin bat etortzea: 15 puntu arte: Hauexek dira kontuan izan beharreko plan eta estrategiak:

–Nafarroako Gobernuaren Zahartzaro Aktibo eta Osasungarriaren Estrategia.

–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan osasuna eta prebentzioa sustatzeko estrategia, Osasuneko, Gizarte Zerbitzuetako eta Berdintasuneko Ministerioarena.

–Nafarroako 2014-2020ko Osasun Plana, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuarena.

Osasun gai hauek badira, adierazten den puntuazioa emanen da:

–Parte-hartzea eta gizarte ekintza: 7,5 puntu arte.

–Hezkuntza, prestakuntza eta ikaskuntza: 7,5 puntu arte.

–Bizitza estilo osasungarrien sustapena: elikadura eta/edo ariketa fisikoa: 7,5 puntu arte.

–Informazio eta komunikazio soziala. Adinekoen irudi positiboa: 7,5 puntu arte.

–Besteak eta norbera zaintzea: Gehienez 7,5 puntu.

Atal honetan gehienez ere 15 puntu lortzen ahalko dira.

1.2. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren helburuak, aurreko atalean aipatzen diren Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren helburuen artean adierazi gabeko gaietarako.

–5 puntu arte.

1.3. Berdintasunaren ikuspegia edo lehentasuna duten beste batzuk (populazio kaltebera, generoa, euskara...) sartzea: 5 puntu arte.

–Ikuspegi bat. puntu bat.

–Bi ikuspegi. 3 puntu.

–Hiru ikuspegi. 5 puntu.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu gehienez ere.

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: 13 puntu arte:

–Egoeraren deskripzioa eta premiaren justifikazioa:

 • hasierako egoera eta heltzen diren osasun premiak behar adina deskribatu edo proiektuaren beharra justifikatuz gero, 7 puntu.
 • Partzialki deskribatuz gero, 3 puntu.
 • Ez bada deskribatzen, 0 puntu.

–Helburuen formulazioa:

 • helburu orokor eta berariazko garrantzitsu, zehatz eta argiak, beren jarduerak barnean hartzen dituztenak, formulatuz gero, 6 puntu.
 • Partzialki formulatuz gero, 3 puntu.
 • Ez bada helbururik formulatzen edo modu desegokian eginez gero: 0 puntu.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu arte.

–Atzemateko eta/edo motibatzeko estrategiak/jarduerak.

 • Erabiltzen badira, 3 puntu.

–Iraupena.

 • 30 ordu baino gehiago: 10 puntu.
 • 10 litro ordu gehiago eta 30 baino gutxiago: 5 puntu.
 • 10 ordu edo gehiago: 3 puntu.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa: 14 puntu arte.

–Osasuna sustatzeko erabilitako estrategiak (herritarrentzako argibideak, taldeko osasunerako hezkuntza, esku-hartze komunitarioak, inguruneko neurriak).

 • Estrategia 1 erabiltzen bada: puntu bat.
 • 2 estrategia erabiltzen badira: 2 puntu.
 • 2 estrategia baino gehiago erabiliz gero: 5 puntu.

–Jardueren deskribapena.

 • –Jarduerak deskribatuz gero (zer, nola, noiz, iraupena): 3 puntu.
 • Partzialki deskribatuz gero, puntu bat.

–Jarduerak helburuei, populazio onuradunari eta estrategiei egokitzea.

 • Egokitzen badira, 3 puntu.
 • Partzialki egokituz gero: puntu bat.

–Ebaluazioa.

 • Ebaluazioan zer, nola, nork eta noiz eginen den azalduz gero, 3 puntu.
 • Partzialki azalduz gero, puntu bat.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila: 35 puntu arte.

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: 9 puntu arte.

–Parte-hartzea:

 • Entitate eskatzaileaz gain, 2 entitate/zerbitzu/baliabidek baino gehiagok parte hartuz gero: 9 puntu.
 • 2 entitate/zerbitzu/baliabidek parte hartuz gero: 6 puntu.
 • Entitate/zerbitzu/baliabide batek parte hartuz gero: 3 puntu.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea eta autolaguntza sustatzea: 9 puntu arte.

–Hartzaileek parte hartu badute proiektuaren diseinuan: 5 puntu.

–Proiektua garatzen parte hartzea: 3 puntu.

–Gizarte ekintzako entitatea bada, 4 puntu.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa: 5 puntu arte.

–Kofinantzazioa % 50ekoa bada gutxienez: 5 puntu.

–Kofinantzazioa % 50etik beherakoa bada: 2 puntu.

–Ez bada kofinantzaziorik: 0 puntu.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: Gehienez 6 puntu.

–Entitatearen ibilbide historikoa, proiektuekin bat datorrena, 3 puntu arte.

–Baliabideak proiektura egokitzea: 3 puntu arte.

3.5. Boluntarioen parte-hartzea:

–Proiektuan zerbait egiten badute, 3 puntu.

–Boluntariorik bada: puntu bat.

3.6. Lokalak eta baliabideak.

–Lokalak eta baliabide publikoak erabiltzen badira eta/edo beste elkarte batzuekin partekatzen badira, 3 puntu. 3 puntu.

–Ez badira erabiltzen eta/edo partekatzen: 0 puntu.

–“Sustapen eta heziketa afektibo-sexual komunitariorako dirulaguntzak”.

1. Aurkezturiko programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna Osasun Departamentuaren lehentasunezko arlo eta helburuekin: 25 puntu gehienez ere.

1.1. Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin bat etortzea: 15 puntu arte.

Proiektuetan proposatzen diren jarduerak honako hauekin bat etortzen badira:

–103/2016 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, zeinaren bidez ezartzen baita sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazio sanitarioen antolamendua.

–Osasun Publikoaren 2016-2020ko Plana, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuarena.

–Sexu- eta ugalketa-osasunaren 2011ko estrategia, Osasuneko, Gizarte Politiken eta Berdintasuneko Ministerioarena.

Edukietan sartuta badago:

 • 4 gai edo gehiago: 15 puntu.
 • 2-3 gai: 10 puntu.
 • Gaia 1: 5 puntu.

1.2. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eta Osasun Departamentuaren lehentasunezko osasun helburuak: 5 puntu gehienez ere.

–Xede-populazioa nerabeak eta gazteak badira: 5 puntu.

–103/2016 Foru Dekretuak lehenetsitako beste populazio batzuk badira: 2 puntu.

–Lehenetsiak ez badaude: 0 puntu.

1.3. Berdintasunaren ikuspegia edo lehentasuna duten beste batzuk (generoa, euskara...) sartzea: 5 puntu arte.

–Egoera sozioekonomikoagatik kaltebera den populazioa edo genero ikuspegia edo eremu mistoan nahiz euskaldunean euskarazko lana integratzen duten jarduketak kontuan hartzen badira: 5 puntu.

–Desberdintasunaren beste gune batzuk arintzen dituzten ekintzak kontuan hartzen badira: 2 puntu.

–Berdintasunaren ikuspegia kontuan hartzen ez bada: 0 puntu.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu gehienez ere.

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: 13 puntu gehienez ere.

–Egoeraren deskripzioa eta premiaren justifikazioa: hasierako egoera eta heltzen diren osasun premiak behar adina deskribatu edo proiektuaren beharra justifikatuz gero, 7 puntu. Partzialki deskribatuz gero, 3 puntu. Ez bada deskribatzen, 0 puntu.

–Helburuen formulazioa: helburu orokor eta berariazko garrantzitsu, zehatz eta argiak formulatuz gero, 3 puntu. Helburu orokorrak formulatuz gero, puntu bat. Ez bada helbururik formulatzen: 0 puntu.

–Kalitatea eta beharretara egokitzea: helburuak beharretara egokituz gero, 3 puntu. Partzialki egokituz gero, puntu bat. Ez badira egokitzen, 0 puntu.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu arte.

–Atzeman eta motibatzeko estrategiak eta/edo jarduerak erabiliz gero, 3 puntu. Ez badira erabiltzen, 0 puntu.

–Onuradunak 20 lagun edo gehiago badira, 5 puntu. Onuradunak 20 lagun baino gutxiago badira, 3 puntu.

–10 ordutik gorako iraupena badu, 5 puntu. 10 orduko iraupena edo gutxiagokoa badu, 3 puntu.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa.: 14 puntu arte.

–Osasuna sustatzeko erabiltzen diren estrategiak (jendearenganako informazioa, taldeko osasunerako hezkuntza, esku-hartze komunitarioak, inguruneko neurriak): estrategia bat erabiliz gero, puntu bat; bi erabiliz gero, 2 puntu; bi estrategia baino gehiago erabiliz gero, 5 puntu.

–Jarduerak deskribatuz gero (zer, nola, noiz, iraupena), 3 puntu. Partzialki deskribatuz gero, puntu bat.

–Jarduerak helburuei, populazio onuradunari eta estrategiei egokituz gero, 3 puntu. Partzialki egokituz gero, puntu bat.

–Ebaluazioan zer, nola, nork eta noiz eginen den azalduz gero, 3 puntu. Partzialki azalduz gero, puntu bat.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila. 35 puntu arte.

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: 9 puntu arte.

–Entitate eskatzaileaz gain:

 • 2 entitate/zerbitzu/baliabidek baino gehiagok parte hartuz gero: 9 puntu.
 • 2 entitate/zerbitzu/baliabidek: 6 puntu.
 • Entitate/zerbitzu/baliabide batek: 3 puntu.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea eta autolaguntza sustatzea: 9 puntu arte.

–Xede-populazioak parte hartu badu proiektua diseinatzen, 5 puntu; proiektua diseinatzen parte hartu behar badu, 3 puntu.

–Gizarte ekintzako entitatea bada, 4 puntu.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa: 5 puntu arte.

–% 10ak baino gehiagok kofinantzazioa badu: 5 puntu.

–% 10etik beherako kofinantzazioa bada: 2 puntu.

–Ez bada kofinantzaziorik: 0 puntu.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: 6 puntu gehienez ere.

–Entitatearen ibilbide historikoa, proiektuekin bat datorrena: 3 puntu arte.

–Baliabideak proiektuari egokitzea: 3 puntu arte.

3.5. Boluntarioen parte-hartzea: 3 puntu gehienez ere.

–Proiektuan zertan hartzen duten parte azalduz gero: 3 puntu.

–Baldin badaude baina ez bada azaltzen zertan hartzen duten parte: puntu bat.

3.6. Lokal publikoen erabilera edo/eta baliabideak eta lokalak beste elkarte batzuekin partekatzea: 3 puntu arte.

–Lokalak eta baliabide publikoak erabiltzen badira eta/edo beste elkarte batzuekin partekatzen badira, 3 puntu. 3 puntu.

–Ez badira erabiltzen eta/edo partekatzen: 0 puntu.

–“Ijitoengan osasuna sustatzeko programetarako dirulaguntzak”.

1. Aurkezturiko programaren bat-etortzea eta/edo osagarritasuna Osasun Departamentuaren lehentasunezko arlo eta helburuekin: 25 puntu arte.

1.1. Nafarroako edo Estatuko plan eta estrategiekin bat etortzea: 15 puntu arte. Hauexek dira kontuan izan beharreko plan eta estrategiak:

–Osasun Sistema Nazionaleko Osasunaren Sustapenerako eta Prebentziorako Estrategia.

–Nafarroako 2014-2020ko Osasun Plana, Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuarena.

–Osasun Publikoaren 2016-2020ko Plana, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuarena Proiektuak osasun arloko gai hauetako batzuk lantzen ote dituen baloratzen da:

 • Hezkuntza parenterala: 15 puntu.
 • Elikadura eta/edo ariketa fisikoa: 15 puntu.
 • Segurtasuna eta istripuen prebentzioa: 15 puntu.
 • Emozioen ongizatea, estresaren kudeaketa: 15 puntu.
 • Tabakoa: 15 puntu.
 • Besteak zaintzea, norbera zaintzea: 15 puntu.
 • Loa, bizkarra zaintzea: 15 puntu.

Proiektuak gai bakar bati heltzen badio, dagokion puntuazio guztia esleitzen zaio.

Hainbat gairi heltzen badie lehentasun desberdinak emanez, batez besteko puntuazioa esleitzen zaio.

1.2. Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuaren eta Osasun Departamentuaren lehentasunezko osasun helburuak: 5 puntu gehienez ere.

–Haurtzaroaren eta/edo zahartzaroaren etapetan lan eginez gero: 5 puntu.

1.3. Berdintasunaren ikuspegia edo lehentasuna duten beste batzuk (generoa, euskara...) sartzea: 5 puntu arte.

–Genero ikuspegia kontuan hartzea: puntu bat.

–Desberdintasun sozioekonomikoak kontuan hartzea: puntu bat.

–Jarduketak herritar baztertuekin: puntu bat.

–Jarduketak haurrekin eta nerabeekin: puntu bat.

–Jarduketak zaharrekin: puntu bat.

2. Aurkezturiko proiektuaren kalitatea: 40 puntu gehienez ere.

2.1. Hasierako egoeraren deskripzioa eta helburuak: 13 puntu arte.

–Egoeraren deskripzioa eta premiaren justifikazioa:

 • hasierako egoera eta heltzen diren osasun premiak behar adina deskribatu edo proiektuaren beharra justifikatuz gero, 7 puntu.
 • Partzialki deskribatuz gero, 3 puntu.
 • Ez bada deskribatzen, 0 puntu.

–Helburuen formulazioa:

 • helburu orokor eta berariazko garrantzitsu, zehatz eta argiak formulatuz gero, 3 puntu.
 • Helburu orokorrak formulatuz gero, puntu bat.
 • Ez bada helbururik formulatzen: 0 puntu.

–Kalitatea eta beharretara egokitzea:

 • helburuak beharretara egokituz gero, 3 puntu.
 • Partzialki egokituz gero, puntu bat.
 • Ez badira egokitzen, 0 puntu.

2.2. Populazioa eta aurreikusitako eragina: 13 puntu arte.

–Atzemateko eta/edo motibatzeko estrategiak/jarduerak.

 • Erabiltzen badira, 3 puntu.
 • Ez badira erabiltzen, 0 puntu.

–Onuradunak:

 • 20 pertsona edo gehiago, 5 puntu.
 • 20 pertsona baino gutxiago: 3 puntu.

–Iraupena.

 • 10 ordutik gora: 5 puntu.
 • 10 orduko iraupena edo gutxiagokoa badu, 3 puntu.

2.3. Metodologia eta ebaluazioa: 14 puntu gehienez ere.

–Osasuna sustatzeko erabilitako estrategiak (herritarrentzako argibideak, taldeko osasunerako hezkuntza, esku-hartze komunitarioak, inguruneko neurriak):

 • Estrategia 1 erabiltzen bada: puntu bat.
 • 2 estrategia erabiltzen badira: 2 puntu.
 • 2 estrategia baino gehiago erabiltzen badira: 5 puntu.

–Jardueren deskribapena.

 • Jarduerak guztiz deskribatuz gero (zer, nola, noiz, iraupena), 3 puntu.
 • Partzialki deskribatuz gero, puntu bat.

–Egokitasuna:

 • Jarduerak helburuei, populazio onuradunari eta estrategiei egokituz gero, 3 puntu.
 • Partzialki egokituz gero: puntu bat.

–Ebaluazioa.

 • Ebaluazioan zer, nola, nork eta noiz eginen den azalduz gero, 3 puntu.
 • Partzialki azalduz gero, puntu bat.

3. Programa aurrera eramateko entitatearen egokitasun maila: 35 puntu arte.

3.1. Osagarritasuna eta integrazioa beste programa eta entitate batzuekin: 9 puntu arte.

–Entitate eskatzaileaz gain, 2 entitate/zerbitzu/baliabidek baino gehiagok parte hartuz gero: 9 puntu.

–2 entitate/zerbitzu/baliabidek parte hartuz gero: 6 puntu.

–Entitate/zerbitzu/baliabide batek parte hartuz gero: 3 puntu.

3.2. Komunitatearen eta xede-populazioaren parte-hartzea eta autolaguntza sustatzea: 9 puntu arte.

–Hartzaileek parte hartu badute proiektuaren diseinuan, 5 puntu.

–Parte hartu badu programaren diseinuan: 3 puntu arte.

–Gizarte ekintzako entitatea bada, 4 puntu.

3.3. Entitate eskatzailearen kofinantzazioa: 5 puntu arte.

–Lerro honetan, kofinantzazioa baloratu beharrean, entitatearen lankidetza eta ardurakidetza baloratzen dira (entitatearen beste programa batzuen elkarlana osasun programarekin):

 • Lankidetza programa batean: puntu bat.
 • Lankidetza 2 programatan, 2 puntu.
 • Lankidetza 2 programatan baino gehiagotan: 5 puntu.

3.4. Proiekturako gaitasun teknikoa: 6 puntu gehienez ere.

–Entitatearen ibilbide historikoa, proiektuekin bat datorrena, 3 puntu arte.

–Baliabideak proiektura egokitzea: 3 puntu arte.

3.5. Boluntarioen parte-hartzea: 3 puntu gehienez ere.

–Proiektuan zerbait egiten badute, 3 puntu.

–Boluntariorik bada, puntu bat.

3.6. Lokal publikoen erabilera edo/eta baliabideak eta lokalak beste elkarte batzuekin partekatzea: 3 puntu arte.

–Lokalak eta baliabide publikoak erabiltzen badira eta/edo beste elkarte batzuekin partekatzen badira, 3 puntu.

–Ez badira erabiltzen eta/edo partekatzen, 0 puntu.

c) Balorazio irizpideak aplikatzeko prozesua.

Proiektu bat dirulaguntza jasotzeko modukotzat jotzeko, 30 puntu lortu beharko dira gutxienez. Horietarik 15 gutxienez 2. atalean lortu beharko dira (proiektuaren kalitatea).

Dirulaguntzaren zenbatekoa zehaztuko da programaren kostuari portzentaje bat, lorturiko puntuen adinakoa, aplikatuta, betiere gutxienekoa gainditzen bada, eta aurrekontuan dagoen diru-izendapenaren arabera. Kreditu erabilgarria gaindituz gero, baremoa aplikatzetik ateratzen diren kopuruen arabera hainbanatuko dira dirulaguntzak.

“Paziente eta familiarren elkarteentzako dirulaguntzak” izeneko partidari dagozkion dirulaguntzetan, elkarte bakoitzak partidaren % 10 jaso dezake, gehienez ere. Lerro horretan, orobat, hertsiki osasun arlokoak ez diren programetarako zenbatekoa, guztira, ezin da partidaren % 3tik gorakoa izan.

Iragarkiaren kodea: F2003696