294. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ZIZUR NAGUSIA

Ordenantza fiskala, arautzen duena trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga. Behin betiko onespena

Zizur Nagusiko Udalak, 2020ko urriaren 9an egindako osoko bilkuran, hasiera batez onetsi zuen espediente bat, ordenantza fiskal bat aldatzeko, hain zuzen ere Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala, ondorioak izan ditzan 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera.

Hasierako onespenaren erabakia argitaratu zen 2020ko 243. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, urriaren 19koan, eta jendaurreko epean inork ez du alegaziorik aurkeztu. Hortaz, ordenantzaren aldaketa hori behin betiko onetsi da eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, bat etorriz 6/1990 Foru Legearen 325. artikuluarekin (foru lege horrek hizpide du Nafarroako Toki Administrazioa, eta maiatzaren 31ko 15/2002 Foru Legeak aldatu zuen).

Zizur Nagusian, 2020ko abenduaren 1ean.–Alkatea, Jon Gondán Cabrera.

ORDENANTZA FISKALA, ARAUTZEN DUENA TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA

1. artikulua.

Ordainarazpen hau ezarri da babes harturik martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen II. tituluko IV. kapitulua, 159. artikulutik 166. artikulura bitartekoak, biak barne (foru lege horrek Nafarroako Toki Ogasunak ditu hizpide).

Ezaugarriak eta zergapeko egintza

2. artikulua.

1. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga da zuzeneko tributu bat, karga ezartzen diena horrelako ibilgailuen titularrei, hain zuzen ere bide publikoetan ibiltzeko gai diren halako ibilgailuen titularrei, edozein izanik ere mota eta kategoria.

2. Zirkulatzeko gai den ibilgailutzat hartzen da egoki den erregistro publikoetan matrikulatutakoa, horietan baja ematen ez zaion bitartean. Zerga honen ondorioetarako, zirkulatzeko gai diren ibilgailutzat hartuko dira, orobat, aldi baterako baimenak eta matrikula turistikoa dituztenak.

3. Ibilgailuek ez dute zerga hau izanen baldin erregistroetan baja eman bazaie modeloa zaharregia izateagatik, nahiz eta baimena izan salbuespenez zirkulatzeko, erakustaldietarako, lehiaketetarako edo horrelako ibilgailuetara mugatutako lasterketetarako.

Salbuespenak

3. artikulua.

1. Honako hauek daude zergatik salbuetsiak:

a) Nafarroako Foru Komunitatearen, Estatuaren eta toki-erakundeen ibilgailu ofizialak.

b) Bulego kontsularren eta Espainian akreditazioa duten karrerako funtzionario kontsularren ibilgailuak, baldin horiek beren herrialdeetako hiritarrak badira, eta, orobat, baldin kanpotik identifikaturik badaude eta elkarrekikotasunik bada kopuruan eta graduan.

Era berean, Espainian egoitza edo bulegoa duten nazioarteko erakundeen ibilgailuak, bai eta haietako funtzionarioen edo estatutu diplomatikoa duten kideenak ere.

c) Anbulantziak eta osasun laguntza emateko zuzenean erabiltzen diren gainerako ibilgailuak, Espainiako Gurutze Gorriarenak eta DYA Elkartearenak direnak.

c’) Desgaitasuna duten pertsonak eramateko ibilgailuak, irabazi-asmorik gabeko erakundeen izenean matrikulatutakoak.

d) Bereziki egokitutako ibilgailuen titularrak. Salbuetsirik egonen dira, halaber,%33ko desgaitasuna edo handiagoa dutenen izenean matrikulatutako ibilgailuak baldin, desgaitasunaz gain, ezaugarri hauetakoren bat badute:

1.–Mugikortasun murriztua izatea, bat etorriz abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuaren II. eranskinarekin. Errege-dekretu horrek hizpide du desgaitasun maila aitortu, onartu eta kalifikatzeko prozedura.

2.–Defizit kognitiboa, intelektuala edo nahasmendu mentala izatea.

3.–Begirik hoberenean ikusmen-zolitasuna 0,1 edo gutxiago izatea leiar zuzentzaileekin, edo ikuseremua 10 gradutara edo gutxiagora murriztua.

4.–Adingabea izatea.

Muga hauek izanen ditu zerga-salbuespenak: gehienez 12 zaldi fiskal dituzten ibilgailuak, eta ibilgailu bat pertsonako.

e) Garraio publikoari atxikitako hiri barneko autobusak, baldin kontzesio administratiboaren araubidea badute eta araubide hori onartu badie zerga ezartzen duen udalak berak edo, zerbitzu hori zenbaiten artean ematen denean, araubide hori onartu badie elkarte horren barnean dagoen toki-erakunde batek.

f) Nekazaritzako Inskripzio txartela duten traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makinak.

2. Baliatu ahal izateko artikulu honen 1. apartatuko d) eta f) letretan aipatzen diren salbuespenak, interesdunek eskatu egin beharko dute, adieraziz ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onura izateko arrazoia. Toki-erakundeak salbuespena deklaratu ondoren, hala dela frogatzen duen agiri bat eginen da.

3. d) apartatuan aurreikusitakoaren ondorioetarako, interesdunek aurkeztu behako dituzte, eskabidearekin batera (hartan adieraziko da zerga-salbuespenerako ibilgailuaren matrikula), honako agiri hauek:

–Nortasun agiriaren fotokopia: NANa edo AIZa (atzerritarraren identifikazio-zenbakia).

–Desgaitasun mailaren ziurtagiria, Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentziak emana.

Subjektu pasiboak

4. artikulua.

Zergaren subjektu pasiboak honako hauek dira: pertsona fisiko nahiz juridikoak, jaraunspen jasogabeak, ondasun-erkidegoak eta bestelako erakundeak baldin, nortasun juridikorik izan gabe, unitate ekonomikoa edo ondare banandua badira eta zirkulazio baimenean beren izenean agertzen bada ibilgailua.

Kuota

5. artikulua.

1. Urtero indarrean den tarifen koadroarekin bat eskatuko da zerga.

2. Udalak honako hobari hauek ezartzen ditu zerga-kuotan:

a) %50eko hobaria ECO ibilgailuetarako.

b) Zergaren %100eko hobaria, matrikularen 1. urtetik 5.era bitarte, eta %50ekoa, 6. urtetik aurrera, hori barne, 0 isurpeneko ibilgailuetarako.

3. Hobari horiek lortzeko, ibilgailuen titularrek udalerri honetan egon beharko dute erroldaturik, eta hobaria eskatu egin beharko dute, adieraziz ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta onuraren zergatia, eta frogatu beharko dute adierazitakoa egia dela, frogagiriak aurkeztuta.

4. Hobaria jasotzeko, Udalak aldez aurretik onartu egin beharko ditu, eta ondorioak izanen ditu eskaera egin eta hurrengo zergaldian. Nolanahi ere, matrikulazio berriko ibilgailuek 2 hilabeteko epea izanen dute, Trafiko Burutzan alta hartzen dutenetik, hobaria eskatzeko, urte horretan bertan ondorioak izateko.

5. Gainera, hobaria jasotzeko baldintza izanen da egunean egotea zergaren ordainketan; halaxe eskatuko da hobaria onartzeko, eta, betetzen ez bada, hobaria galdu eginen da.

Zergaldia eta sortzapena

6. artikulua.

1. Zergaldiak, oro har, bat eginen du urte naturalarekin. Ibilgailuak lehen aldiz erosten direnean, erosketarekin batera hasiko da aldi hori.

2. Zergaldiaren lehen egunean sortuko da zerga.

3. Hiruhileko naturalen arabera hainbanatuko da zerga-kuota, lehen erosketaren kasuan edo ibilgailuari behin betiko baja ematen zaionean.

4. Transferentzia egiten bada, edo helbide aldaketarik bada eta horrek eraginik badu tributazioan, kuota ezin izanen da murriztu, eta zerga ordaintzera behartuta dagoena izanen da urtarrilaren 1ean ibilgailuaren zirkulazio-baimenean agertzen den titularra, eta, lehen erosketako kasuetan, erosketa egiten den egunean zirkulazio-baimenean agertzen den titularra.

Kudeaketa

7. artikulua.

Zizur Nagusiko Udalari dagozkio kudeaketa, likidazioa, ikuskapena eta diru-bilketa, baita tributu-kudeaketan izandako egintzak berrikustea ere, baldin ibilgailuaren zirkulazio-baimenean ageri den helbidea Zizur Nagusiko udal-mugartean badago.

8. artikulua.

1. Autolikidazio araubidean kudeatuko da zerga hau baldin ibilgailuek tributuan alta hartzen badute matrikulatzearen eta birgaitzearen ondorioz, ibilgailuak baja hartu duenean Probintziako Trafiko Burutzaren Erregistroan, aldi baterakoa nahiz behin betikoa, edo frogatu beharra denean zergaren ordainketa baldin Udalak ez badu oraindik likidatu.

2. Zerga ordainduko da autolikidazioa aurkezten denean edo zenbatekoa ordainduz Udalak baimendutako finantza-erakundeetan.

3. Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga ordaindu izanaren frogagiria, edo zergatik salbuetsia egotearena, Probintziako Trafiko Burutzan aurkeztu beharko dute ibilgailua matrikulatu, birgaitu edo transferitu nahi dutenek.

4. Autolikidazioa behin-behinekoa izanen da, harik eta Udal-administrazioak egiaztatzen duen arte behar bezala egin dela, zergaren araudiak egoki aplikatuta.

9. artikulua.

1. Ibilgailua jada matrikulaturik badago edo zirkulaziorako gai deklaratua aurreko ekitaldietan, ordainagiria emanez kobratuko dira kuotak, oinarri harturik urteroko errolda edo matrikula bat, non agertuko baitira zergari lotutako ibilgailu guztiak, bat etorriko direnak egoki den erregistro publikoan Zizur Nagusiko udal-mugartean helbideratutako pertsonen edo erakundeen izenean inskribatutako ibilgailuekin.

2. Ordainagiriak ordainduko dira Udalak baimendutako finantza-erakundeetan.

10. artikulua.

1. Ibilgailuari behin betiko baja ematen zaionean, edo behin-behineko likidazioan gehiegi ordaindu denean, subjektu pasiboaren aldeko kuota proportzionalak subjektu pasiboei itzuliko zaizkie, ibilgailuaren behin betiko bajaren eta matrikulazioaren frogagiriak aurkezten dituenean.

2. Orobat, egoki den erregistro publikoan ibilgailuari aldi baterako baja ematen zaionean, ebasketagatik, galtzeagatik edo borondatezko bajagatik, halakoetan ere kuota hainbanatu eginen da.

AZKEN XEDAPENAK

Lehenbizikoa.–Ordenantza honetan zehazki arautzen ez den orotan, aplikatuko dira Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea eta Udalak onetsitako ordenantza fiskal orokorra.

Bigarrena.–Ordenantza fiskal honek indarra hartuko du eta ondorio juridiko osoak sortuko ditu testu osoa Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu ondoan, eta indarrean jarraituko du berariaz indargabetzen edo aldatzen ez den bitartean.

Iragarkiaren kodea: L2014761