294. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 21a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ANDOSILLA

Zerga-tasak, tasak eta egutegi fiskala 2021erako

Andosillako Udalak, 2020ko azaroaren 26an egindako osoko bilkura arruntean, honako erabaki hauek hartu zituen, besteak beste:

Lehena.–Onestea 2021ean indarrean izanen diren zerga-tasak, tasak eta prezio publikoak. Hona hemen:

Lurraren kontribuzioa:

–Hiri-lurra: %0,35, higiezinen katastroko balioaren gainean.

–Landa-lurra: %0,35, higiezinen katastroko balioaren gainean.

Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga: %3,50, obra gauzatzeko aurrekontuaren gainean.

Ekonomia-jardueren gaineko zerga: %1,30, zergaren tarifen gainean, zeinak foru lege bidez onetsi baitziren.

–Hiri-lurren balio-gehikuntzaren gaineko zerga: %16,50, lurren balio-gehikuntzaren gainean.

Koefizienteak: 2/1995 Foru Legearen 175.2 artikuluan ezarritako gehienekoak.

AGIRIAK EGITEKO ETA TRAMITATZEKO TASAK

DIN-A4 fotokopiak

0,20 euro orri bakoitzeko

DIN-A3 fotokopiak

0,50 euro orri bakoitzeko

Fax bidalketa, nazio barnean

0,50 euro orri bakoitzeko

Fax bidalketa, nazioartekoa

1,00 euro orri bakoitzeko

Konpultsak / autentifikatzeak

euro 1,00 zigilu bakoitzeko

Ziurtagiriak

2,00 euro

Ekonomia-jardueren gaineko zergako alta eta bajen tramitazioa

3,00 euro

Lurzati zedula

3,00 euro

Katastroko orria

0,50 euro

Proiektuak CDan

10,00 euro

Hirigintzako txostena

169,00 euro

HILERRIKO ZERBITZUEN TASAK

Nitxoan ehorztea

100,00 euro

Kolunbarioan ehorztea

100,00 euro

Panteoian ehorztea

100,00 euro

Hilobian ehorztea

175,00 euro

Gorpuzkiak ateratzea

100,00 euro

Nitxoen kontzesioa

400,00 euro

Kolunbarioen kontzesioa

150,00 euro

EREMU PUBLIKOA OKUPATZEKO TASAK

Gau eta eguneko pasabidea

100,00 euro urtean

Pasabideko plaka ematea

20,00 euro

Eremu publikoa okupatzea

1,80 euro/m², astean

OKUPAZIOAK TRAFIKOA MOZTERA BEHARTZEN BADU, + 50 EURO  ASTEAN

Kioskoak

130,00 euro urtean

Saltzeko makinak

120,00 euro urtean

Kutxazain automatikoak

120,00 euro urtean

Ostalaritzako terrazak

3,00 euro mahai bakoitzeko hilean

Mahai osagarriak

2,50 euro mahai bakoitzeko

–Hornidura enpresak: urteko fakturazio gordinaren %1,50.

–Asteko merkatu txikia eta barrakak:

 • 6,00 euro egunean (10 m² bitarteko postuak).
 • 9,00 euro egunean (10 m²-tik gorako postuak).

Tasa, etxeko animaliak bildu eta zaintzeagatik.

–Bilketaren tasa: 45,00 euro animalia bakoitzeko.

–Mantentze-lanetako tasa: 4,00 euro animalia eta egun bakoitzeko.

Irekitzeko lizentzien eta jarduerako lizentzien tasak

–Jarduera sailkatuak, 4/2005 Foru Legea, 4.A, 4.B eta 4.C eranskinak: 1.586,00 euro.

–Jarduera sailkatuak, 4/2005 Foru Legea, 4.D eranskina: 1.222,00 euro.

–4/2005 Foru Legeari lotu gabeko jarduerak: 500,50 euro.

Kanona, herri-lurrak okupatzeagatik

–Landare bizia ureztalurrean: 40,43 euro (+ Nafarroako 2019ko KPIa) hektarea bakoitzeko.

–Lehorreko lurrak: 8,20 euro (+ Nafarroako 2019ko KPIa) hektarea bakoitzeko.

–Larreak (bazkalekuak): 18,05 euro (+ Nafarroako 2019ko KPIa) hektarea bakoitzeko.

Betearazpen aginduen, betearazpen subsidiarioen eta partikularrendako sorospenen tasak

Betearazpen aginduak: lizentziak emateko eta hirigintzako jarduketetarako ordenantzan kasuan kasurako ezarrita daudenak.

–Exekuzio subsidiarioak: %120,00 exekuzio-kostu osoaren gainean.

–Udal langileen zerbitzu bereziak: 31,75 euro ordua, langile bakoitzeko.

Lizentziak emateko eta hirigintzako jarduketak egiteko tasak

1. epigrafea.

 • 376,66 euro + iragarkiak prentsan argitaratzeko gastuak.

–Antolamendurako plan partzialak edo bereziak tramitatzea.

–Udal Plan Orokorreko Arau Subsidiarioetako aldaketa puntuala, plan partzialak, plan bereziak, unitatearen mugapenak, erabilera aldaketak.

–Xehetasun-azterketak.

–Lurzatiketak eta birzatiketak.

2. epigrafea.

 • Urbanizazio obrak gauzatzeko aurrekontuaren %1,5 + argitalpen gastuak.

–Partikularrek sustatutako eta eskatzaileek egindako urbanizazio proiektuak tramitatzea.

3. epigrafea.

–Obra lizentzia, obra gauzatzeko aurrekontuaren arabera:

3.000 euro bitarte

54,60 euro

15.000 euro bitarte

91,00 euro

30.000 euro bitarte

169,00 euro

60.000 euro bitarte

227,50 euro

150.000 euro bitarte

286,00 euro

300.000 euro bitarte

390,00 euro

600.000 euro bitarte

572,00 euro

600.000 eurotik gora

715,00 euro

–Obra lizentziari uko egiteko tasak: 169,00 euro.

Tasa txosten gehigarriagatik: 357,50 euro.

4 epigrafea.

–Hirigintza-hitzarmenak: 263,66 euro.

5 epigrafea.

–Lur banantzeak: 169,00 euro/lurzatia.

6. epigrafea.

Eraikinak eta instalazioak lehen aldiz erabiltzeko edo okupatzeko lizentziak, behin betikoz gauzatzeko aurrekontua:

60.000 euro bitarte

169,00 euro

150.000 euro bitarte

234,00 euro

300.000 euro bitarte

299,00 euro

600.000 euro bitarte

364,00 euro

600.000 eurotik gora

455,00 euro

Bigarrena.–2021eko egutegi fiskala onestea honako ordainarazpen hauetarako:

–Pasabideak:

 • Ordainagiri helbideratuak: urtarrilaren 20a.
 • Ordainagiri helbideratu gabeak: urtarril guztia.
 • Altak: Udalaren Diruzaintzan.
 • Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga.
 • Ordainagiri helbideratuak: martxoaren 5a.
 • Ordainagiri helbideratu gabeak: martxo guztia.
 • Altak: autolikidazioaren bidez.

–Lurraren kontribuzioa:

 • Lehen seihilekoa.
 • Ordainagiri helbideratuak: ekainaren 7a.
 • Ordainagiri helbideratu gabeak: ekain guztia.
 • Bigarren seihilekoa:
 • Ordainagiri helbideratuak: azaroaren 5a.
 • Ordainagiri helbideratu gabeak: azaro guztia.
 • Ekonomia-jardueren gaineko zerga.
 • Ordainagiri helbideratuak: azaroaren 22a.
 • Ordainagiri helbideratu gabeak: abenduaren 20a arte.
 • Bajak jarduera eteteagatik: Udalaren Diruzaintzan.

Herri-lurren aprobetxamenduen kanona:

–Helbideratutako ordainagiriak: abenduaren 20a.

–Ordainagiri helbideratu gabeak: abendu guztia.

Kanona, herri-lurrak okupatzeagatik:

–Helbideratutako ordainagiriak: maiatzaren 5a.

–Ordainagiri helbideratu gabeak: maiatz guztia.

Herri-makaldien kanona:

–Helbideratutako ordainagiriak: otsailaren 22a.

–Ordainagiri helbideratu gabeak: otsail guztia.

Herri-larreen aprobetxamendua:

–Lehen seihilekoa:

 • Ordainagiri helbideratuak: otsailaren 22a.
 • Ordainagiri helbideratu gabeak: otsail guztia.

–Bigarren seihilekoa:

 • Ordainagiri helbideratuak: Abuztuaren 20.
 • Ordainagiri helbideratu gabeak: abuztu guztia.

Agiriak egiteko eta tramitatzeko tasak:

–Udal diruzaintzan, egiten direnean.

Bakarkako likidazioak (gainerako zerga eta tasak):

Likidazioan berean adieraziko da noiz bukatzen den borondatezko ordainketa egiteko epea.

–Helbideraturik ez dauden likidazioak: Udalaren Diruzaintzan edo herriko banku entitateetan, likidazioan adierazten den epea bukatu baino lehen.

–Helbideraturik dauden likidazioak: kobratuko dira hilabete bakoitzeko 5ean eta 20an, edo hurren-hurrengo egun baliodunean, eta mugaegun bakoitzean kobratuko dira borondatez ordaintzeko epea egun horretarako bukaturik duten likidazioak. Urtarrilean eta irailean, hilaren 20an bakarrik kobratuko dira.

Hirugarrena.–Erabaki hau 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera jarriko da indarrean.

Aditzera ematen da orok jakin dezan, erabiliz apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 21.1.r) artikuluak ematen dizkidan eskumenak (lege horrek arautzen ditu Toki Araubidearen Oinarriak). Orobat, ohartarazten da erabaki honen aurka, behin betikoa baita bide administratiboan, errekurtso hauetakoren bat aurkez daitekeela hautara, oinarri harturik martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legearen 21. artikulua (foru lege horrek arautzen ditu Nafarroako Toki Ogasunak):

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organoari zuzendua, hilabeteko epean, erabaki hau argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, zuzendua Nafarroako Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Epaitegiari edo Salari, bi hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, erabaki hau argitaratu eta hilabeteko epean.

Andosillan, 2020ko azaroaren 27an.–Alkate udalburua, Francisco Javier Sanz Itarte.

Iragarkiaren kodea: L2014623