287. ALDIZKARIA - 2020ko abenduaren 14a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

411E/2020 EBAZPENA, azaroaren 10ekoa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita artisautza enpresen elkarteentzako dirulaguntzen deialdia, Nafarroako artisautza sektorea sustatzeko helburuarekin. DDBN identifikazioa: 533660.

Nafarroako Turismoko Plan Estrategikoak (2018-2025) eta Hurbiltasuneko Txikizkako Merkataritza Bultzatzeko Planak (2018-2020) Nafarroan artisautza zeharka sustatzeko neurriak jasotzen dituzte, zehazki turismo jarduera sustatzeko (lurraldean oinarritutako artisautzaren garapena babestuz) eta turismoko eremuetan merkataritza eta artisautza sustatzeko, hurrenez hurren.

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren ustez, egokia da merkataritzaren, turismoaren eta artisautzaren arteko osagarritasun formulak sustatzea, artisautzaren jasangarritasunerako bide berriak esploratzeko, turismorantz dibertsifikatuz.

Horregatik, funtsezkotzat jotzen du artisautzaren sektorean asoziazionismoa babestea eta artisautza enpresek egindako produktuen banaketa komertziala bultzatzea, interes sektorialak eta interes turistikoak bateratzen dituzten berariazko ekitaldi ekonomikoak antolatuz. Era berean, beharrezkotzat jotzen du sektoreko ETEek artisautza lanbideetan eta gaitasun digitaletan prestakuntza espezializatua sustatzea.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzek norgehiagokako araubidea betetzen dute, eta, hortaz, diruz lagungarria den jarduketa mota bakoitzari kasuan kasuko baremoen aplikazioak zehaztuko du dirulaguntzak emateko hurrenkera.

Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Artisautza enpresen elkarteei dirulaguntzak emateko deialdia onartzea, Nafarroako artisautza sektorea sustatzeko.

2. Deialdiaren oinarri arautzaileak onestea. Ebazpen honen eranskinean jaso dira.

3. 30.000 euroko gastua baimentzea deialdi honen ondoriozko konpromisoak betetzeko. Gastu hori 2021eko gastuen aurrekontuan gaitutako partidaren kargura finantzatuko da: 830001-83130-4819-432104. Artisautzako dirulaguntzak. Indarrean dagoen gastuen aurrekontuko azokak eta ekitaldiak, baldin eta kreditu egokia eta behar adinakoa badago.

Laguntzak emateko eta ordaintzeko, kreditu egokia eta behar adinakoa izan beharko da 2021erako Nafarroako Aurrekontu Orokorretan.

4. Ebazpen hau eta beronen eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

5. Deialdi honen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko zaio Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari, argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Iruñean, 2020ko azaroaren 10ean.–Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusia, Maitena Ezkutari Artieda.

ERANSKINA

Artisautza enpresen elkarteei dirulaguntzak emateko deialdia onartzea, Nafarroako artisautza sektorea sustatzeko

1. oinarria. Xedea.

Artisautza enpresen elkarteei dirulaguntzak emateko araubidea arautzea da oinarri arautzaile hauen xedea, elkarte horiek artisautzako azokak eta lehiaketak antolatzeko egiten dituzten jarduketei dagokienez.

Era berean, artisautza enpresen lanbide gaikuntza sustatu nahi da, sektoreko langileen prestakuntza espezializatua sustatuz, gauzatutako artisautza lanbideetan nahiz haien eskumen digitalen garapenean, betiere jarduera ekonomikoko sektore guztietako ETEak txertatuta dauden eraldaketa digitaleko prozesuan sar daitezen errazteko.

Deialdiaren helburu nagusia artisautza enpresen elkarteei laguntzea da, Garapen Ekonomikorako kontseilariaren abenduaren 1eko 89E/2017 Foru Agindu bidez onartutako Nafarroako Artisautzako Lanbideen Zerrendan sartutako artisautza lanbideren batean egindako produktuak sustatzeko, prestatzeko eta merkaturatzeko jarduerak hobetze aldera.

2. oinarria. Aurrekontuko zuzkidura.

30.000 euroko kreditua baimendu da deialdi honen ondoriozko konpromisoei erantzuteko, honela zehaztuta, diruz lagungarri diren jarduketa moten arabera:

JARDUKETA MOTA

ZENBATEKOA

A) Artisautza azoken antolaketa

26.000

B) Prestakuntza ikastaroen antolaketa

4.000

Kreditu erabilgarria gelditzen bada jarduketa mota bateko eskaera guztiei erantzun ondoan, beste jarduketa motako eskaerei erantzuteko erabiliko da.

3. oinarria. Jarduketa diruz lagungarriak egiteko epea.

Diruz lagungarriak diren jarduketak egiteko epea 2021eko azaroaren 2ra arte luzatuko da, egun hori barne, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Ondorio horietarako, ulertuko da gastuak egin direla epe horren barrenean fakturatu eta ordaindu direnean.

4. oinarria. Entitate onuradunak eta entitate onuradun izatea egiaztatzeko modua.

1. Betebehar orokor hauek betetzen dituzten artisautza enpresen elkarteek jasotzen ahalko dituzte laguntzak:

1.1. Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan onuradun izateko ezarritako debeku egoeretako batean.

Dirulaguntza eskatzeak berekin dakar baimena ematea organo emaileak zuzenean eskura ditzan entitate eskatzaileak tributu betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak egunean dituela frogatzen duten ziurtagiri telematikoak. Eskabidean interesdunak horri berariaz uko egiten badio, berak aurkeztu beharko ditu aipatutako betebeharretan egunean dagoela adierazten duten ziurtagiriak.

1.2. Inolako administrazio zehapen irmorik edo kondena epai irmorik betetzen ez egotea sexu edo genero diskriminaziotzat hartutako lan praktikak egiteagatik edo onartzeagatik, eta ez egotea arrazoi horiek direla-eta ezarritako epai edo zehapen bat betetzeko zain.

2. Gainera, berariazko beharkizun hau bete beharko dute:

Artisautza enpresen elkarteek ordezkaritza izan behar dute Nafarroako Artisautza Kontseiluan, betiere urriaren 17ko 109/2002 Foru Aginduan (109/2002 Foru Agindua, Industria eta Teknologia, Merkataritza, Turismo eta Lan kontseilariak emana, Artisautzaren Aholku Kontseiluko kideak izendatzen dituena) eta ekainaren 17ko 188/1988 Foru Dekretuan (188/1988 Foru Dekretua, Nafarroako artisautza sektorea antolatzeari eta garatzeari buruzkoa) aurreikusitakoaren arabera.

Izaera hori Nafarroako Kontseiluko idazkariak egiaztatuko du, deialdiaren organo kudeatzaileak hala eskatuta.

3. Eskatzaileek aurrez adierazitako baldintzak bete behar dituzte eskabidea aurkezten duten egunean.

5. oinarria. Ekintza diruz lagungarriak eta laguntzaren zenbatekoa.

1. Honako jarduketa hauek dira diruz lagungarriak:

1.1 Baldintza hauek betetzen dituzten artisautza azoken antolaketa:

–Nafarroako toki entitateetan egitea.

–Gutxienez 10 erakusketa enpresa izatea.

–Parte hartzen duten enpresa guztiek Artisautza Erregistro ofizial batean egon behar dute onartuta eta inskribatuta, eta indarrean izan behar dute dagokien egiaztagiria. Era berean, egunean izan behar dituzte Gizarte Segurantzarekiko betebeharrak.

–Azokako plaza erabilgarrien % 50, gutxienez, Nafarroako Artisautza Enpresen Erregistroan inskribatutako artisautza enpresentzat gorde beharko da. Salbuespen gisa, erakunde antolatzaileak ehuneko txikiagoa onartu ahalko du, behar bezala justifikatzen badu.

–Dibertsitatea eta aniztasuna sustatu beharko dira parte hartzen duten artisautza lanbideen artean.

–Honako hauek izanen dira parte hartuko duten artisautza lanbideak: arte eta kontsumo ondasunak sortu, ekoitzi, eraldatu, konpondu eta zaharberritzeko artisautza jarduera bat egiten duten enpresek gauzatzen dituztenak.

–Azokaren iraupena egun batekoa izanen da gutxienez. Goiz eta arratsalde hartuko da egun oso gisa, eta goiz edo arratsalde egun erdi gisa.

–Elkarte antolatzaileak azokari dagokion informazioa zabaldu eta igorri behar die Nafarroako Artisautza Enpresen Erregistroan inskribatutako enpresa guztiei.

–Elkarte antolatzaileak inkesta bat eman behar die azokan parte hartzen duten enpresei, haien asebetetze maila ezagutzeko.

–Elkarte antolatzaileak jarduketa egitean indarrean dauden segurtasuneko araudi, protokolo eta osasun neurri guztiak bete beharko ditu.

1.2. Prestakuntza ikastaroen antolaketa.

Zehazki, honako ikastaro hauen antolaketa izanen da diruz lagungarria:

–Prestakuntza eta trebakuntza teknikoko ikastaroak, Nafarroako artisautzako lanbideen errepertorioan aipatzen diren lanbideetako baten hobekuntza profesionala helburu dutenak; baimendutako zentro ofizialek edo horretarako kualifikatutako enpresa edo profesionalek antolatu edo eman beharko dituzte, eta lagundu beharko dute artisau lanetan aritzeko lanbide gaitasunak hobetzen.

–Gaikuntza digitalerako prestakuntza ikastaroak, beharrezkoak direnak informazioaren eta komunikazioaren teknologiako tresna berriak erabiltzeko; esaterako, xede dutenak sare sozialak erabiltzea, online salmenta edo online marketina egitea, etab.

Prestakuntza ikastaroek baldintza hauek bete behar dituzte:

–Gutxienez 4 pertsona bertaratuko dira.

–Ikastaroaren iraupena 3 ordukoa izanen da, gutxienez.

–Ikastaroak irekita egonen dira eta Nafarroako Artisautza Erregistroan inskribatutako artisautza enpresa guztiei eskainiko zaizkie. Ezin zaizkie elkarte antolatzailea osatzen duten enpresei soilik eskaini.

–Elkarte antolatzaileak hainbat baldintza ezarri ahalko ditu ikastaroetan parte hartzeko, elkarteko kide ez diren enpresentzat.

–Ikastaroetan parte hartzen duten enpresa guztiek Nafarroako Artisautza Enpresen Erregistroan izena emanda egon behar dute, eta hori egiaztatzen duen txartela indarrean izan behar dute prestakuntza ikastaroa egiten duten bitartean.

2. Gastu diruz lagungarriak.

2.1. Azokak antolatzearen kasuan:

Diruz lagundu ahalko dira ezinbesteko kanpo gastuak, artisautza azokak antolatzeko ezinbesteko ekintzak garatzearekin zuzeneko lotura baldin badute.

Halakotzat hartuko dira antolaketari, muntaketari, komunikazioari edo publizitateari dagozkien gastuak, eta, zehazki, honako hauek:

–Azokaren berri emateko lanak antolatu, koordinatu eta egiteko, parte hartu behar duten enpresak hautatzeko, eta azoka garatzeko administrazio publikoekin nahiz erakunde pribatuekin egin beharreko jarduketa guztiak kontratatzeko lanak gauzatzeko gastuak. Kontzeptu horrengatik, diruz lagungarri diren gainerako kontzeptuengatik aurkeztu eta gauzatutako aurrekontuaren % 20 onartuko da gehienez ere.

–Komunikazio eta publizitate gastuak, sustapen materialen diseinua barne.

–Azoka, parte hartzeko tailerrak, erakustaldiak, musika animazioa eta abar dinamizatzea.

–Beharrezko instalazioak alokatzea, eta horiek muntatu eta desmuntatzea.

–Eremu publikoa okupatzeko tasak.

–Elektrizitate kontsumoa.

–Azokak hartzen duen eremua garbitzea.

–Segurtasuna instalazioetan.

Erakustoki, saltoki edo standetan erabilitako olana, eguzki-oihal, binilo edo antzekoak inprimatu eta errotulatzeko gastuak; zehazki, diseinuari, produkzioari eta inprimatze prozesuei edo antzekoei buruzko gastuak onartuko dira, bai eta lan horiek egiteko euskarria edo materiala erostekoak ere.

–Instalazioak zaintzeko eta mantentzeko lanak.

–Azoketarako beharrezkoak eta esklusiboak diren aseguruak kontratatzea.

–Balio erantsiaren gaineko zerga, erakunde onuradunak berreskuratu edo konpentsatu ezin duenean soilik.

2.2. –Prestakuntza ikastaroak antolatzearen kasuan:

Diruz lagundu ahalko dira prestakuntza ikastaroak antolatzeko beharrezkoak diren kanpo gastuak; zehazki, honako hauek:

–Irakasleen, prestatzaileen eta hizlarien ordainsariak.

–Irakasleen joan-etorria, ostatua eta mantenua.

–Jardueraren sustapena, publizitatea eta kanpo hedapena.

–Ikastaroak gauzatzeko erabiltzen diren ondasun kontsumigarriak.

–Jardueretan erabiltzen diren ikasmateriala eta bestelako materialak editatu edo erostea.

–Prestakuntzan erabilitako ikasgela, lantegi eta gainerako eremuen alokairua.

–Balio erantsiaren gaineko zerga, erakunde onuradunak berreskuratu edo konpentsatu ezin duenean soilik.

3. Diruz lagungarriak ez diren gastuak.

Honako gastu hauek ez dira diruz lagungarriak:

–Erakunde antolatzaileko langileei dagozkien gastuak eta erakunde eskatzailearen ohiko funtzionamendutik eratorritakoak (fotokopiak, posta, telefonoa, bulegoko materiala eta abar).

–Sariak eta zozketak.

–Otorduak, aperitiboak edo antzekoak.

–Boluntarioekin lotutako gastuak.

–Ekitaldi instituzionalekin lotutako gastuak.

–Ekitaldira gonbidatutako pertsonen gastuak, salbu ekitaldiaren jarduera, tailer edo erakustaldi baten barruan gonbidatzen badira.

–Opariak.

–Erakunde antolatzailearekin lotutako enpresen edo pertsonen bidez egindako gastuak, 7. oinarrian ezarritakoaren arabera berariaz onargarriak direnak salbu.

–Higiezinen edo lokalen amortizatze eta mantentze lanen gastuak.

4. Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ondotik zehazten diren ehunekoak aplikatu behar dira gastu diruz lagungarriaren gainean, gehieneko zenbateko hauekin, jarduketa motaren arabera:

JARDUKETA MOTA

DIRULAGUNTZA

GEHIENEKO
DIRULAGUNTZA

A) Artisautza azoken antolaketa

% 70

18.000 euro azokako

B) Prestakuntza ikastaroen antolaketa

% 70

2.500 euro ikastaroko

6. oinarria. Eskaerak aurkezteko epea eta modua.

1. Eskaerak aurkezteko epea.

Deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasiko da eskaerak aurkezteko epea, eta 2021eko martxoaren 1ean bukatuko, bi egun horiek barne.

2. Eskaerak aurkezteko modua.

Eskaerak modu telematikoan aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariaren zerbitzuen katalogoko fitxa erabiliz (https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Comercio+y+artesania/Artesania/Subvenciones+y+Servicios+a+la+Artesania.htm), (hemendik aurrera, laguntza fitxa). Fitxa horretan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Erregistro Orokor Elektronikoan sartzeko esteka bat izanen da.

3. Eskaerak laguntza fitxan ageri den berariazko inprimakia erabiliz eginen dira, Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko Zuzendaritza Nagusiari zuzenduta.

4. Laguntzak eskatzeko erantsi behar zaion dokumentazioa agiri bereizietan eta behar bezala identifikatuetan aurkeztu behar da. Hauxe da:

4.1. Entitate eskatzailearen gaineko dokumentazioa.

a) 4. oinarrian eskatutako baldintza orokorrak betetzen direla dioen erantzukizunpeko adierazpena.

b) Erantzukizunpeko adierazpen bat, jasotako beste dirulaguntza batzuei eta de minimis laguntzei buruzkoa (13. oinarrian aipatzen dira).

Eskabide inprimakian bi erantzukizunpeko adierazpenak sartzen dira.

c) Transferentzia bidez kobratzeko eskabidea, Ekonomia eta Ogasun Departamentura zuzendua (Diruzaintza Atala), soilik bete behar dena eskatzaileak lehenbizikoz kobratzen dituenean laguntzak, edo abonatzeko kontua aldatu nahi izanez gero.

4.2. Jarduketa diruz lagungarriei buruzko dokumentazioa.

4.2.1. Artisautza azokak antolatzeko, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

a) Memoria xehatua, honako apartatu hauei buruzko informazioa jasoko duena:

–Azokaren datak, iraupena, ordutegia, kokapena eta izena.

–Jardueren programa eta aurreikusitako dinamizazio jarduketen deskribapena.

–Komunikazio eta sustapen plana.

–Informazio xehatua, 8.2.1. oinarriko baremoaren 1., 2. eta 3. balorazio irizpideak aplikatu ahal izateko.

b) Hala badagokio, 8.2.1 oinarriko 4. irizpidea aplikatzeko eskatzen den toki erakundearen ziurtagiria.

c) –Aurrekontu xehatua, diru sarrerak eta gastuak zehatz-mehatz deskribatuta.

–Gastu aurreikusiak: Aurrekontuak edo proformako fakturak aurkeztu beharko dira, egin beharreko jarduketenak; ez dira inoiz onartuko eskatzailearen uste edo balorazioetan oinarritzen diren gastu zenbatespenak.

Aurreikusitako diru-sarrerak: Azokaren diru sarreren eta finantzaketaren aurreikuspena aurkeztu beharko da.

4.2.2. Prestakuntza ikastaroak antolatzeko, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

Prestakuntza ikastaro bakoitzeko, memoria xehatu bat aurkeztuko da, eta bertan, honako apartatu hauei buruzko informazioa jasoko da:

–Ikastaroaren izenburua.

–Programa, deskribapena, edukiak eta aurreikusitako helburuak.

–Iraupena.

–Erabili beharreko metodologia eta prestakuntzaren erabilgarritasuna justifikatzea, artisautza produktua egiteko prozesuan edo enpresako arloren baten eraldaketa digitalean.

–Bertaratutako kideen kopurua.

–Irakasleak edo hizlariak, eta haien lanbide prestakuntza.

–Jarduera gauzatzeko behar diren baliabide materialak.

–Gastuen deskribapen xehakatua.

–Diru-sarreren deskribapen xehakatua.

–Informazio xehatua, 8.2.2. oinarrian ezarritako baremoaren balorazio irizpide guztiak aplikatu ahal izateko.

4.2.3. Gastu diruz lagungarriaren zenbatekoa 12.000 eurotik gorakoa bada (aholkularitzako edo laguntzako enpresek ekipamendu ondasunen hornidura edo zerbitzu emate bat egiten duten kasuetan), eskatzaileak frogatu beharko du hornitzailea efizientzia eta ekonomia irizpideei jarraituz aukeratu dela. Horretarako, hiru eskaintza, gutxienez, aurkeztu, eta aukeratutako eskaintza hautatu izana justifikatu beharko du eskaera inprimakiko “Hornitzailea aukeratzeko justifikazioa” apartatuan.

Eskatzaileak ez dira beharturik egonen hiru eskaintzak aurkeztera, baldin eta dirulaguntzaren xedeko gastuen ezaugarri bereziengatik merkatuan behar adina entitate hornitzaile edo zerbitzu emaile ez badaude edo dirulaguntza eskatu baino lehen egin bada gastua. Edonola ere, alderdi horiek aipatu inprimakian frogatu beharko dira.

Eskaintza merkeena hautatzen ez bada, eta, laguntza kudeatzen duen organoaren ustez, justifikazioa nahikoa ez bada, eskaintza merkeenaren zenbatekoa baizik ez da diruz lagunduko.

5. Baremoen balorazio irizpideak aplikatzeko behar diren agiriak.

Zortzigarren oinarrian ezarritako balorazio irizpideak aplikatzen direla justifikatzeko egiaztagiriak zehaztuta daude oinarri horretan eta nahitaez aurkeztu beharko dira dirulaguntza eskaerarekin batera, eta eskaerak aurkezteko epetik kanpo aurkezten badira ez dira baloratuko.

6. Eskaerak betebehar horiek betetzen ez baditu edo osorik ez badago, eskatzaileari eskatuko zaio 10 egun balioduneko epean zuzentzeko, eta ohartaraziko zaio, hala egin ezean, eskaera bertan behera uzten duela ulertuko dela eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela.

7. oinarria. Azpikontratazioa eta lotutako enpresekiko harremana.

1. Dirulaguntzaren xedeko gastuaren zenbatekoaren % 50era arte azpikontratatzen ahal da. Ondorio horietarako, ulertuko da azpikontratazioa egiten dela erakunde onuradun batek hirugarrenekin hitzartzen duenean diruz lagundutako jarduketa osoa edo haren zati bat gauzatzea, nahiz eta berak egiten ahal dituen jarduerak izan, horretarako baliabideak dituelako.

Ez da inola ere azpikontraturik eginen baldin horrek diruz lagundutako jardueraren kostua garestitzen badu eta proiektuari ezer berririk eransten ez badio.

2. Ez da inola ere onartuko entitate onuradunak itunak egitea diruz lagundutako jardueren egikaritzapena berarekin lotura duten pertsonen edo entitateen esku uzteko, osorik edo zatika, inguruabar hauek gertatzen direnean izan ezik:

–Kontratazioa merkatuko baldintza normaletan egitea. Hori justifikatzeko, beste bi eskaintza ezberdin aurkeztu beharko dira.

–Aurretik, dirulaguntza ematen duen organoaren baimena lortzea. Horrela izanez gero, laguntza eskabidean adierazi beharko da hori.

–Azokarako aurreikusitako gastu osoaren % 20 ez gainditzea.

–Ez da onartuko kostuak gainetik egoztea industria mozkina aplikatzeagatik edo beste arrazoi batzuengatik.

–Apartatu honetan xedatutakoaren ondorioetarako, “lotutako enpresa” izanen dira Dirulaguntzei buruzko Lege Orokorraren Erregelamenduaren 68.2. artikuluan ezarritako loturaren bat dutenak (erregelamendua uztailaren 21eko 887/2006 Errege Dekretuaren bidez onetsi zen).

Azokako dinamizazio edo erakustaldi jarduketen gastuak salbuetsi ahalko dira, baldin eta aldez aurretik horren berri ematen bazaio organo kudeatzaileari eta haren oniritzia jasotzen bada.

8. oinarria. Dirulaguntzak emateko irizpideak.

1. Laguntza hauek norgehiagokako prozedura erabiliz emanen dira.

Aurkeztutako eskabideak diruz lagungarria den jarduketa motaren arabera sailkatuko dira lehenengo, eta gero, mota horietako bakoitzean aurkeztutako eskabideak konparatuko dira, horien artean lehentasun hurrenkera bat ezartzeko, oinarri honetan ezarritako balorazio irizpideen arabera.

Laguntzen zenbatekoa kalkulatzeko, balorazio handiena eskuratzen duten eskaerei 5. oinarrian ezarritako laguntza intentsitatea aplikatuko zaie, jarduketa mota bakoitzerako aurrekontuan erabilgarri dagoen kreditua agortu arte.

Aurrekontuetan behar adina diru ez egoteagatik kontuan hartzen ez diren eskaerak ezetsitzat joko dira. Hala ere, eskatzaileren bati ezin bazaio osorik eman dagokion laguntza, kreditu aski ez dagoelako, 10 eguneko epea emanen zaio adierazteko ados dagoela dirulaguntza txikiagoa jasotzearekin. Berariaz uko eginez gero, hurrengo eskatzailearengana joko da, lehentasun hurrenkerari jarraikiz.

2. Diruz lagungarria den jarduera mota bakoitzaren barruan dirulaguntza emateko lehentasun hurrenkera ezartzeko, jarraian adierazitako baremoak aplikatuko dira.

2.1. Artisautza azoken baremoa.

a) Balorazio irizpideak.

1. IRIZPIDEA: PARTE HARTU DUTEN ENPRESA
ERAKUSKETARIEN KOPURUA

PUNTUAK

20 baino gehiago

12

16 eta 20 artean

8

11 eta 15 artean

4

2. IRIZPIDEA: AZOKAREN IRAUPENA

PUNTUAK

2 egun baino gehiago

12

2 egun

8

Egun 1 eta erdi

4

3. IRIZPIDEA: AZOKA DINAMIZATZEKO
PROPOSAMENERAKO AURREKONTUA

PUNTUAK

Azokaren aurrekontu osoaren % 10 baino gehiago

6

Azokaren aurrekontu osoaren % 5 eta % 10 artean

3

Azokaren aurrekontu osoaren % 5 baino gutxiago

0

4. IRIZPIDEA: TOKIKO ERAKUNDEEN
LANKIDETZA AZOKA EGITEKO

PUNTUAK

Azokaren aurrekontuaren % 10etik gorako ekarpen ekonomikoa egiteko konpromisoa.

5

Azokaren aurrekontuaren % 5etik % 10era arteko ekarpen ekonomikoa egiteko konpromisoa.

3

Ez dago ekarpen ekonomikorik egiteko konpromisorik, baina bai beste alderdi batzuetan lankidetzan aritzeko konpromisoa.

1

b) Balorazio irizpideak aplikatzeko aurkeztu behar diren agiriak.

Azokaren memoriaren dokumentuak 1., 2. eta 3. irizpideak aplikatzeko beharrezkoa den informazioa jaso beharko du, eta 4. irizpidea egiaztatzeko, tokiko erakundeko Idazkaritzak emandako ziurtagiri bat aurkeztuko da, honako hauek zehaztu eta egiaztatuko dituena: azokan zertan parte hartuko duen, azokarekin duen konpromiso maila, tokiko erakundeak azokaren garapena bultzatzeko eginen dituen jarduketak eta, hala badagokio, azokara bideratuko duen zenbateko ekonomikoa.

c) Puntu berdinketa izanez gero, irizpide hauek aplikatuko dira bata bestearen atzetik:

–Azoka eginen den eguna, lehenengo egiten direnei lehentasuna emanez.

–Deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean Nafarroako Artisautza Enpresen Erregistroan behar bezala inskribatuta dauden enpresa eskatzaileen kopurua, enpresa elkartu gehien dituen elkarte eskatzaileari lehentasuna emanez. Horretarako, beharrezkoa izanez gero, elkartutako enpresen kopuruari buruzko erantzukizunpeko adierazpena eskatuko da, enpresa guztien zerrendarekin batera.

2.2. Prestakuntza ikastaroen baremoa.

a) Balorazio irizpideak.

1. IRIZPIDEA: IKASTARO BAKOITZEAN PARTE
HARTU DUTEN PERTSONEN KOPURUA

PUNTUAK

10 baino gehiago

12

8 eta 10 artean

8

5 eta 7 artean

4

2. IRIZPIDEA: IKASTAROAREN IRAUPENA

PUNTUAK

10 ordutik gora

12

7 eta 10 ordu artean

8

4 eta 6 ordu artean

4

3. IRIZPIDEA: IKASTARO MOTA

PUNTUAK

Lanbide hobekuntza artisautza lanbide batean

6

Gaitasun digitalak

3

b) Balorazio irizpideak aplikatzeko aurkeztu behar diren agiriak.

Prestakuntza ikastaroaren memoriari dagokion dokumentuak lehen aipatutako irizpideak aplikatzeko beharrezkoa den informazioa jaso beharko du.

c) Puntu berdinketa izanez gero, irizpide hauek aplikatuko dira bata bestearen atzetik:

–Lehentasuna emanen zaie eskabidea aurkezten den egunean aurreratuen dauden ekintzei.

–Lehentasuna emanen zaie 3., 1. eta 2. Irizpideetan puntuazio gehien lortu duten eskabideei, hurrenkera horretan.

9. oinarria. Laguntzak emateko prozedura.

1. Laguntzak kudeatzen dituen organoak (Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzua) aurreko oinarrian ezarritako balorazio irizpideei jarraituz ebaluatuko ditu eskaerak, eta organo eskudunari ebazpen proposamena igorriko dio, non adieraziko baita erakunde onuradunek dirulaguntza lortzeko betebehar guztiak betetzen dituztela.

2. Dirulaguntzak emateari buruz ebazteko eskumena Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiari dagokio.

Ebazpenak honako hau jasoko du, gutxienez:

a) Onuradunen zerrenda jarduketa bakoitzeko, 8. oinarriaren arabera lortutako puntuazioaren hurrenkeran, eta laguntzen zenbatekoa.

b) Ezetsi beharreko eskaeren zerrenda, arrazoiak emanik. Haien artean, aurrekontuko baliabideen mugengatik baztertu direnak ere jasoko dira.

Ebazpena gehienez ere hiru hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita.

Ezarritako gehieneko epea bukatzen bada berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe, eskaerak administrazio isiltasunez ezetsi direla ulertzen ahalko da. Hala ere, organo eskuduna behartua dago laguntzak eman edo ukatzeko berariazko ebazpena eman eta jakinaraztera, oinarri hauetan xedatutakoari jarraikiz.

Dirulaguntzak emateko edo ukatzeko ebazpenen aurka, berariazkoak izan edo presuntziozkoak, enpresa eskatzaileek zilegi izanen dute gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, administrazio prozedura erkideari buruzko legerian xedatutakoari jarraikiz.

10. oinarria. Jarduketen justifikazioa.

1. Justifikazioa aurkezteko epea.

Noiznahi aurkezten ahalko dira egindako jarduketen justifikazioak, dirulaguntza onartzen duen ebazpena jakinarazi ondoren, eta, beranduenez, 2021eko azaroaren 9an, egun hori barne.

Bi justifikazio partzial aurkeztu ahalko dira diruz lagungarria den aldian egindako jarduketengatik, edo justifikazio bakar bat.

2. Justifikazioa aurkezteko modua.

Justifikazioa telematikoki aurkeztuko da, laguntzaren fitxan eskuragarri dagoen berariazko inprimakia erabiliz. Inprimaki horretan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren dirulaguntzak justifikatzeko erregistrorako esteka bat egonen da, eta Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusira bideratuko da.

3. Egindako jarduketak justifikatzeko agiriak eskaneatuta aurkeztu beharko dira, dokumentu bereizietan eta behar bezala identifikatuta.

a) Artisautzako azoken kasuan:

–Amaierako memoria, egindako jarduketen deskribapenarekin eta elkarte antolatzailearen azken balorazioarekin batera.

–Azokan parte hartuko duten enpresen balorazioa. Horretarako, elkarte antolatzaileak aldez aurretik enpresa parte-hartzaileei emandako gogobetetze inkestak aurkeztuko dira.

b) Prestakuntza ikastaroen kasuan:

–Egindako ikastaro bakoitzaren gauzatze eta ebaluazio memoria, informazio zehatza emanez 6. oinarri arautzailean eskatutako alderdi guztiei buruz.

–Bertaratuen eta dagozkien artisautza tailerren zerrenda, eta, hala badagokio, kide diren artisauen elkartea.

c) Fakturen zerrenda, laguntzaren fitxan ezarritako ereduaren araberakoa, Excel formatuan.

d) Diruz lagungarriak diren jarduera guztiei dagozkien fakturen kopia; fakturak fakturazio betebeharrak arautzen dituen erregelamenduaren araberakoak izanen dira, eta, betiere, dirulaguntzaren entitate onuradunaren izenean jaulki beharko dira.

e) Diruz laguntzen diren jarduerak ordaindu izana justifikatzeko banku agiriak. Ez da onartuko eskudirutan egindako ordainketarik edo hartze agiririk.

f) Diruz lagundutako ikastaro bakoitzarekin lotura duen sustapeneko, publizitateko eta komunikazioko material guztiaren ale bat, irrati iragarkiak, liburuxkak, bestelako iragarkiak, webguneetan txertatuta dagoen informaziorako loturak, eta antzekoak.

g) Jarduketek dirulaguntza jaso dutela jakinarazteko publizitate betebeharrak (12. oinarrian ezarritakoak) bete izanaren froga grafikoa.

h) Jarduketa bakoitzerako lortutako diru-sarreren eta dirulaguntzen aitorpena. Zehazki, azokan parte hartuko duten enpresek ordaindutako inskripzio kuoten, tokiko erakundeen dirulaguntzen eta bestelako diru-sarrera edo babesletzaren bidez lortutako diru-sarrerak zehaztuko dira; prestakuntza ikastaroak antolatuz gero, parte-hartzaileen inskripzio kuoten bidez lortutako diru-sarrerak adieraziko dira.

i) Konpentsatutako BEZik bada, haren aitorpena.

11. oinarria. Dirulaguntzaren ordainketa.

Frogagiriak aztertuta, Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzuak ordainketa egiteko ebazpenaren proposamena igorriko dio Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari, eta, horrekin batera, onuradunek dirulaguntza kobratzeko eskubidea ematen duten betebehar guztiak betetzen dituztela frogatzen duen txostena.

Ordainketa bakarra edo bi ordainketa eginen dira, elkarte onuradunak aurkeztutako justifikazioen arabera, eta 2021eko abenduaren 31 baino lehen emanen dira.

12. oinarria. Onuradunen betebeharrak eta horiek ez betetzearen ondorioak.

1. Dirulaguntzen entitate onuradunek betebehar hauek izanen dituzte:

a) Dirulaguntzaren esleipena jakinarazten zaienetik hilabete pasatu baino lehen dirulaguntzen onuradunen gardentasun betebeharrari buruzko aitorpena aurkeztea (aitorpen hori irailaren 11ko 59/2013 Dekretuak arautzen du).

Foru dekretu horren 4. artikuluan eskatzen den informazioa aurkeztu ezean, ezin izanen da ordaindu onartutako dirulaguntza.

b) Diruz laguntzen diren jarduketak oinarri hauetan ezarritako epeetan egin eta justifikatzea.

c) Laguntzak kudeatzen dituen organoari jakinaraztea emandako dirulaguntzari uko egiten zaiola, baldin eta diruz lagundutako jarduketaren bat ez bada gauzatu behar diruz lagungarria den aldian.

d) Diruz lagundutako ekintzetan egin gogo diren funtsezko aldaketen berri ematea Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzuari, haiek gauzatu baino lehen. Zerbitzu horrek baimendu beharko du edozein aldaketa garrantzitsu, eta eskatzen zaizkion aldaketak baimenduko ditu, baldin eta behar bezala justifikatuta badaude eta bermatzen bada betetzen direla bai dirulaguntzaren xedea, bai diruz laguntzen diren ekintzen helburuak.

e) Dirulaguntza jasotzen duen ekintzaren gaineko informazio eta publizitate guztietan (irratiko iragarkiak edo aurkezpenak barne) Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza duela adierazi beharko da. Publizitate euskarri guztietan “Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako jarduketa” aipamena sartu beharko da.

f) Ez da erabiliko emakumeak diskriminatzen dituen irudirik eta mezurik jarduketetan, publizitate euskarrietan, webguneetan, online marketinean eta diruz lagundutako jarduerak zabaltzeko materialetan; emakumeen eta gizonen berdintasuna eta rolen pluraltasuna sustatuko da, eta hizkera inklusiboa erabiliko da. Halaber, hizkera sexista erabiltzea saihestuko da diruz lagundutako jardueraren gainean prestatzen den dokumentazio guztian.

2. Oinarri arautzaile hauetan edo Dirulaguntzei buruzko Foru Legean ezartzen diren betebeharren bat betetzen ez bada, onartutako dirulaguntza jasotzeko eskubidea galduko da edo, bestela, dirua itzuli beharko da, foru lege horrek 35. artikuluan xedatzen duenarekin bat etorriz.

Halaber, aurreko betebeharretako bat hein batean betetzen ez bada, ordaindu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa berriro ere zehazten ahalko da, proportzionaltasun printzipioari jarraikiz, edo, zein den kasua, dagokion zenbatekoa itzuli beharko da.

Zehazki:

a) Egindako jarduketen justifikazioa aurkezten bada 2021eko azaroaren 9tik aurrera (egun hori barne):

–2021eko abenduaren 7a baino lehen justifikatzen bada (egun hori barne), ordaindu beharreko dirulaguntza % 10 gutxituko da.

–2021eko abenduaren 7tik aurrera aurkezten bada, galduko da jarduketa horietarako eman zen dirulaguntza kobratzeko eskubidea.

b) Diruz lagundutako jarduketak gauzatzen badira aurreikusitako prezioan baino merkeago, murrizketa hauek eginen dira:

–Diruz lagundutako jarduketaren % 50etik % 75era bitarteko prezioan egiten bada, azken dirulaguntza % 50 murriztuko da.

–Diruz lagundutako jarduketaren % 50etik beherako prezioan egiten bada, galdutzat joko da emandako laguntza kobratzeko eskubidea.

c) Dirulaguntzaren xedeko jarduketetan ez badira betetzen publizitate betebeharrak, ez da onartuko publizitate euskarri horiei dagokion gasturik.

d) Azoka edo prestakuntza ikastaro batean ez bada aipatzen jarduketa horrek Nafarroako Gobernuaren laguntza duela, publizitateari buruzko betebeharra ez dela bete ulertuko da, eta ez da onartuko jarduketa horri dagokion gastu osoa ordurako egin bada, edo, bidezko bada, galdu eginen da azoka edo ikastaro horretarako onetsitako dirulaguntza osoa kobratzeko eskubidea.

13. oinarria. Dirulaguntzaren bateragarritasuna eta de minimis laguntzen izaera.

1. Dirulaguntza hauek bateraezinak dira Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuak jarduketa beretarako ematen dituen bestelako dirulaguntzekin.

Hala ere, bateragarriak dira helburu berarekin Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko gainerako departamentuek, Espainiako zein atzerriko beste administrazio publiko batzuek edo beste edozein entitate publiko edo pribatuk edota partikularrek ematen dituzten laguntzekin.

Edonola ere, jarduketa bera egiteko emandako dirulaguntzen zenbatekoa ezin da inola ere izan, bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza edo berezko baliabide batzuekin batuta, egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa.

2. Deialdi honetako dirulaguntzak de minimis laguntzak dira, Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu horren xedea da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeko modua zehaztea (L 352. Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, 2013ko abenduaren 24koa).

Erregelamendu horrekin bat, enpresa bakar bati hiru zerga ekitaldiko edozein alditan emandako de minimis laguntza guztien batura ezin da 200.000 eurotik gorakoa izan. Aipatu erregelamenduaren 2.2. artikuluan ezarrita dago enpresa bakarraren definizioa.

Horretarako, interesdunek kasuan kasuko zerga ekitaldian eta aurreko bi zerga ekitaldietan hartutako bestelako de minimis laguntzak aitortu beharko dituzte eskaera egiteko inprimakian.

14. oinarria. Emandako dirulaguntzen publizitatea.

Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzuak jendaurrean jarriko ditu emandako dirulaguntzak Ogasuneko Ministerioaren Dirulaguntzen Datu Base Nazionalaren bitartez (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index), honako hauek adierazita: deialdia, laguntza zein aurrekontu kredituri egotzi zaion, onuradunak eta emandako diru kopurua.

Halaber, laguntzaren fitxan argitaratuko dira deialdi honen emaitzak.

15. oinarria. Oinarri arautzaile hauen aurkako errekurtsoa.

Oinarri arautzaile hauen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dute interesdunek, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik zenbatuta.

Iragarkiaren kodea: F2013729