260. ALDIZKARIA - 2020ko azaroaren 5a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

54E/2020 FORU AGINDUA, urriaren 13koa, Kultura eta Kiroleko kontseilariak emana, zeinaren bidez onesten baitira Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak emateko deialdia, 2020ko irailaren 1etik 2020ko abuztuaren 31 bitarteko aldirako. DDBN identifikazioa: 528212.

Uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legeak, Nafarroako Kirolari buruzkoak, 6.1 artikuluan ezartzen duenaren arabera, Foru Komunitateko kirol administrazioari dagokio, egun Nafarroako Kirolaren eta Gazteriaren Institutuaren bitartez, Nafarroako Gobernuaren kirol gaietako politika planifikatu eta betearaztea. 6.2.e) artikuluan adierazten da haren eskumenen artean dagoela Nafarroako kirol federazioak, esleitu zaizkien eginkizun publikoak betetzen ari direnean, koordinatu eta begiratzea, haien jarduera pribatua ezertan eragotzi gabe.

Aipatutako foru legeak, 33.a) artikuluan, zehazten du Foru Komunitateko kirol administrazioak dirulaguntzak ematen ahalko dizkiela Nafarroako kirol federazioei.

Espedienteko txosten tekniko eta juridikoek adierazten dute, hurrenez hurren, dirulaguntza hauek egokiak eta interes publikokoak direla, eta deialdia eta oinarri arautzaileak, legezkoak.

Horrenbestez, Gobernuari eta Lehendakariari buruzko abenduaren 3ko 14/2004 Foru Legearen bidez eta Kultura eta Kirol Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 273/2019 Foru Dekretuaren bidez esleitu dizkidaten eskudantziak erabiliz,

AGINTZEN DUT:

1. Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak norgehiagokako araubidean emateko oinarri arautzaileak onestea, 2020ko irailaren 1etik 2021eko abuztuaren 31rako aldirako, baita dokumentazioa aurkezteko erabili beharreko ereduak ere. Oinarri arautzaileen testua I. eta II. eranskinetan dago, eta ereduak III., IV., V., VI., VII., VIII. eta IX. eranskinetan.

2. Guztira 2.756.500 euroko gastua baimentzea dirulaguntza horiek emateko 2020ko irailaren 1etik 2021eko abuztuaren 31ra bitarteko aldian, partida ekonomiko hauen kargura:

a) 2.693.000 euro “Federazioentzako dirulaguntzak” izeneko A50002 A5120 4819 336100 partidaren kargura, edo 2021eko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan helburu bererako gaituko den partidaren kargura.

b) 42.000 euro “Nafarroako kirol selekzioen jantziak” izeneko A50002 A5120 4819 336106 partidaren kargura, edo 2021eko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan helburu bererako gaituko den partidaren kargura.

c) 21.500 euro “Kirol federazioen ekipamendua” izeneko A50002 A5120 7819 336100 partidaren kargura, edo 2021eko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan helburu bererako gaituko den partidaren kargura.

Dirulaguntzak emateko, 2021eko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan horretarako behar adinako kreditua izan beharko da.

3. Baimentzea 20.000 euro jar daitezela “Euskararen erabilera kirol federazioetan” izeneko B30002 B3200 4819 334102 partida ekonomikoaren kargura, edo 2021eko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan gaitzen den partida baliokidearen kargura. Euskarabideko zuzendari kudeatzailearen apirilaren 22ko 23E/2020 Ebazpenean jaso da hori; ebazpen hartan, zenbateko hori Nafarroako Kirolaren Institutuaren esku jarri zen, kirol jardueretan euskara sustatu eta erabiltzeko, Nafarroako Gobernuko Hizkuntza Politikarekin lotuta.

4. Foru agindu hau eta I. eta II. eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, behar diren ondorioak izan ditzaten. Gainerako eranskinak nafarroa.eus web-orrian eskuratzen ahalko dira.

5. Foru agindu honen kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

Iruñean, 2020ko urriaren 13an.–Kultura eta Kiroleko kontseilaria, Rebeca Esnaola Bermejo.

I. ERANSKINA

Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak emateko
deialdiaren oinarri arautzaileak, 2020ko irailaren
1etik 2021eko abuztuaren 31ra bitarteko aldirako

1. oinarria. Xedea eta helburua.

1. Deialdi honen xedea da Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak nola eman arautzea, 2020ko irailaren 1etik 2021eko abuztuaren 31ra bitarteko aldirako.

2. Dirulaguntza horiek emanez Nafarroako kirol federazioei lagundu nahi zaie Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legeak eta hura garatu zutenek ezartzen dituzten eginkizunak bete ditzaten.

3. Dirulaguntza hauen bidez helburu sozial hauek lortu nahi dira:

a) Nafarroako kirol federazioen ohiko funtzionamendua sustatu eta erraztea.

b) Nafarroako lehiaketa ofizialak sustatzea, horrelakoak antolatzeko erraztasunak ematea eta nazio mailako lehiaketetako parte-hartzea sustatzea.

c) Kirol praktika federatua Nafarroako Foru Komunitatean garatu eta heda dadila bultzatzea.

2. oinarria. Kontzeptu diruz lagungarriak.

1. Ohiko funtzionamendurako gastuak.

2. Nafarroako txapelketa ofizialak antolatzea.

3. Txapelketa nazional ofizialetan parte hartzea.

4. Txapelketa nazional ofizialak antolatzea.

5. Sustapen jarduerak.

6. Prestakuntza jarduerak.

7. Kirol jantziak.

8. Material inbentariagarriaren ekipamendua.

9. Euskarazko komunikazio zerbitzu komunak.

3. oinarria. Entitate onuradunak.

Nafarroako Kirolaren Erregistroan inskribaturik dauden Nafarroako kirol federazioak izan daitezke dirulaguntza hauen onuradun, apirilaren 14ko 80/2003 Foru Dekretuan xedatutakoarekin bat, horren bidez arautu baitziren Nafarroako Kirol Entitateak eta Nafarroako Kirol Entitateen Erregistroa.

4. oinarria. Kirol federazioek, onuradun izateko, bete beharrekoak.

1. Nafarroako Kirolaren Erregistroan inskribatuta egotea.

2. Gizarte Segurantzarekiko zerga arloko betebeharrak eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren erakunde autonomoen aldeko zorrak ordaintzeko betebeharrak egunean izatea.

3. Dirulaguntzen onuraduna izateko, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan ezarritako debekuetatik kanpo egotea.

4. Kontratatuta izatea kirol federazioek antolatutako jardueren ondoriozko erantzukizun zibila estaltzen duen asegurua, bai entitatearentzat berarentzat, bai haren izenean ari diren pertsonentzat ere (zuzendaritza taldekoentzat eta langileentzat).

5. Halaber, kirol federazioak ez dira izaten ahalko deialdi honen xedeko dirulaguntzen onuradun baldin eta, laguntza eskatzen dutenean, administrazio-zehapen irmo bat edo kondena-epai irmo bat betetzen ari badira sexu- edo genero-diskriminaziotzat hartutako lan-praktikak egiteagatik edo onartzeagatik. Era berean, kirol federazioak ez dira deialdi honen xedeko dirulaguntzen onuradun izaten ahalko baldin eta, laguntza eskatzen dutenean, arrazoi horiengatik ezarritako zehapen bat edo kondena epai irmo bat bete zain badaude.

Eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean bete beharko dira baldintza guztiak, eta, orobat, diruz lagundutako jarduerak irauten duen bitartean.

5. oinarria. Eskaerak aurkeztea.

1. Eskaerak aurkezteko epea 30 egun naturalekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

2. Eskaerak telematika bidez aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariaren (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko fitxa erabiliz (hemendik aurrera, laguntzen fitxa).

Eskaera Nafarroako Kirolaren Institutuari zuzenduko zaio, horretarako ezarritako eredu ofizialari jarraikiz. Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.8 eta 66.6 artikuluetan xedatutakoari jarraikiz, ez dira aurkeztutzat hartuko laguntzen fitxan dagoen eredura egokitzen ez diren eskaerak, ezta aipatutako fitxa erabiliz telematika bidez aurkezten ez direnak ere. Horrenbestez, aurkeztutzat jotzen ez direnez, eskaera horiek ezin izanen dira zuzendu.

6. oinarria. Entitate eskatzaileek aurkeztu beharreko agiriak.

Tramiteen katalogoko fitxan, eskabidea aurkezteko laguntzari jarraitu, eta deialdiko atal guztiei dagozkien dokumentazioa eta inprimakiak erantsi pdf (sinadura digitalarekin), excel eta/edo word formatuan, NKIk (Nafarroako Kirol Institutuak) ezarritako ereduekin bat: III. eranskina (eskabide-orri orokorra), eta IV. eranskina (atal bakoitzeko eskabide-orriak). Hau da dokumentazioa:

1. Eskabide-orri orokorra.

2. Erantzukizunpeko adierazpena, entitatearen ordezkariak emana, entitatea dirulaguntzen onuradun izateko debeku-egoeretan ez dagoela dioena. Debeku horiek Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluko 2. eta 3. ataletan ageri dira.

3. Nafarroako Gobernuko Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren ziurtagiria, frogatzen duena egunean dituela Foru Ogasunarekiko zerga betebeharrak. Ziurtagiri horrek hilabeteko antzinatasuna izanen du gehienez. Ez da dokumentazio hori aurkeztu beharko baldin eta baimena ematen bada NKIk egiaztapen hori zuzenean egiteko Ekonomia eta Ogasun Departamentuan.

4. Gizarte Segurantzako Diruzaintza Orokorrak egindako ziurtagiria, gehienez hiru hilabeteko antzinatasuna izanen duena, entitate eskatzaileak Gizarte Segurantzarekiko betebehar guztiak egunean dituela egiaztatzen duena. Ez da dokumentazio hori aurkeztu beharko baldin eta baimena ematen bada Nafarroako Kirolaren Institutuak egiaztapen hori zuzenean egiteko Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Orokorrean.

5. Kirol federazioek antolatutako jardueren ondoriozko erantzukizun zibila estaltzen duen aseguruaren polizaren kopia eta aseguru horren azkeneko ordainketaren egiaztagiriarena. Aseguruak entitatearen beraren nahiz haren izenean ari diren pertsonen (zuzendaritza taldekoen eta langileen) erantzukizun zibila estali behar du.

6. Eskaeraren xedeko kontzeptu bakoitzerako eskabide-orria (eranskin honen 2. oinarriaren 1. ataletik 9.era), NKIk egindako ereduei jarraikiz (IV. eranskinean daude).

7. Ekipamenduei buruzko atala: eskatutako materialaren aurrekontua aurkeztu beharko da, materiala hornituko duten enpresek egina.

7. oinarria. Eskaerako akatsak zuzentzea.

Aurkezten den dokumentazioa aski ez bada edo deialdian eskatzen diren betebeharrak betetzen ez baditu, entitate eskatzaileari errekerimendua eginen zaio, gaitutako helbide elektronikoaren bidez, 10 egun balioduneko epean dokumentazioa osa edo akatsak zuzen ditzan, eta ohartaraziko zaio ezen hala egin ezean ezetsi eginen dela haren eskaera, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 19.3 artikuluak dioen bezala.

8. oinarria. Antolamendua eta instrukzioa.

1. Nafarroako Kirolaren Institutuko Kirol Zuzendariordetza izanen da laguntza hauek emateko prozedura antolatu eta instrukzioa egiteko unitate organiko eskuduna.

2. Instrukzio organoak administrazio publikoko arlo juridikoko teknikari baten laguntza izanen du.

3. Instrukzio organoak eskaerak ebazteko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazioa edo informazio osagarria eskatzen ahalko du edonoiz, baita oinarri arautzaile hauetan eskatzen diren baldintzak zorrotz betetzen direla frogatzeko ere.

4. Federazio eskatzailearen gaitutako helbide elektronikoaren bidez eginen da dokumentazioa osatu edo zuzentzeko errekerimendua, aurreko paragrafoetan ezarri dena.

9. oinarria. Dirulaguntzak emateko prozedura, balorazioa eta zenbatekoa.

1. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean ezarritakoaren arabera, laguntza hauek norgehiagokako araubideari jarraikiz emanen dira, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 17.1 artikuluan xedatutakoarekin bat.

2. Aurkeztutako eskaeren balorazioan, eman beharreko dirulaguntzen zenbatekoa zehazteko, foru agindu honen II. eranskinean (baremoa) ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

3. Balorazio ekonomikotik ateratzen den zenbateko osoa aurrekontuetan erabilgarri dagoen diru kopurua baino handiagoa bada, baremoa aplikatuta ateratzen diren kopuruak modu proportzionalean banatu edo hainbanatuko dira, II. eranskinean deialdiaren atal bakoitzerako ezarritako xehetasunen arabera.

10. oinarria. Alegazioetarako tramitea.

Eskaeren hasierako balorazioa eginda, Kirolaren Zuzendariordetzak kirol federazio guztiei jakinaraziko die laguntzak emateko prestatu duen proposamena, eta hamar egun balioduneko epea emanen die alegazioak aurkezteko, araudi honetan xedatutako irizpideak egoki aplika dakizkien aurkeztutako eskaerari.

11. oinarria. Eskaera berregitea.

1. Alegazioen tramitea bukaturik, Kirolaren Zuzendariordetzak kirol federazio guztiei jakinaraziko die laguntzak emateko prestatu duen proposamena, eta hamar egun balioduneko epea emanen die eskaera berriz egiteko, hurrengo atalean xedatutakoari jarraikiz.

2. Proposatutako dirulaguntzarekin batera 9. oinarriko 3. atalean adierazitako hainbanaketa ere jakinarazten bada, kirol federazioek zilegi izanen dute eskaera berriz egitea hasierako eskaeran adierazitako jarduera berberetarako, gastu-konpromisoak eta baldintzak diruz laguntzen ahal den kontzeptu bakoitzerako eman daitekeen zenbatekora doitzeko. Nolanahi ere, eskaera berregitean dirulaguntzaren xedea, baldintzak eta helburuak errespetatu beharko dira, bai eta eskaeraren atal bakoitzerako ezarritako balorazio irizpideak ere. Irizpide hauei jarraikiz eginen da doikuntza hori:

a) Kirol federazioaren beraren baliabideekin (diruz lagungarria den jarduerak zuzenean sortzen ez dituenekin) eta jardueraren berariazko baliabideekin (kuotekin, babesletzekin eta abarrekin) finantzatzen den kopurua, hasierako eskaeran adierazitakoa, mantendu beharko da.

b) Eskaera berregin ondoren banatzen diren azkeneko dirulaguntzak finkatzean, II. eranskinean ezarritako gehieneko ehunekoak errespetatu beharko dira.

3. Jantzien eta ekipamenduaren ataleko eskaera berregitean, hasierako eskaeran jartzen den erosi beharreko kopuruari eutsiko zaio.

4. Instrukzio organoak eskaera berregina onetsi ondoren, dokumentazio guztia organo eskudunari igorriko zaio, laguntzen gaineko behin betiko ebazpena eman dezan. Organo eskudunak, dokumentazioa berrikusi ondoren, beharrezkotzat jotzen badu emandako zenbatekoren bat doitzea, eta zenbateko hori hainbanaketa eta aldaketa jaso duen atal batean badago, eskaera berriz egiten ahalko da berrikuspen horretara egokitzeko.

12. oinarria. Dirulaguntza ebaztea.

1. Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzaileari dagokio dirulaguntza eskaerak ebaztea. Dirulaguntzak emateko, 2021eko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan horretarako behar adinako kreditua izan beharko da.

2. Dirulaguntzak emateko ebazpena gehienez ere sei hilabeteko epean eman eta jakinaraziko zaie federazio interesdunei, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita. Dirulaguntza emateko ebazpenean dirulaguntzaren xedeak, zenbatekoa eta ordaintzeko modua agertuko dira. Halaber, hala behar bada, eskaeraren baten ezespena ebatziko da.

3. Aditzera emateko ez beste deusetarako, laguntzak emateko ebazpena eta deialdi honen gaineko gainerako ebazpenak jakinarazteko, Nafarroako Kirolaren Institutuko bulego nagusietako iragarki-taulan argitaratuko dira, eta nafarroa.eus Interneteko atarian argitalpen horren berri emanen da.

4. Epe hori ebazpen berariazkorik eman eta jakinarazi gabe iraganik, eskaera ezetsi egin dela ulertuko da. Hala ere, Administrazioa beharturik egonen da ebazpena ematera.

5. Ekitaldi ekonomiko jakin baten kargura dirulaguntzak emateak ez du eskubiderik sortzen hurrengo urteetan ere dirulaguntzak emateko.

13. oinarria. Jarduera berrietarako eskaera.

1. Kirol federazioek, eskabide-orriaren bidez, jarduera berri baterako dirulaguntza eska dezakete, betiere jarduera 2. oinarriko ataletako batean sartuta badago, edo hasiera batean aurreikusietako bat ordeztuko duen jarduera baterako. Horri dagokionez, kirol federazioak dirulaguntzen eskaera aurkeztu ondoren egiten direnak baizik ez dira hartuko jarduera berritzat.

2. Eskaera horiek eskatutako jarduera berria egiten hasi baino lehenago aurkeztu beharko dira.

3. Instrukzio organoak (Nafarroako Kirolaren Institutuko Kirolaren Zuzendariordetza), behar den ofizioaren bitartez, eskaera onartu edo ez onartu erabakiko du, eta onartzeko edo atzera botatzeko arrazoiak emanen ditu.

4. Nafarroako Kirolaren Institutuak eskaera hori onartzen badu, dirulaguntzaren zenbatekoa ez da handituko; izan ere, emandako dirulaguntza konpentsatu eginen da jarduera berria ere kontuan izanda. Konpentsazio hori azken justifikazioan egin beharko da. Horrela, jardueraren bat egiten ez bada, edo gastua txikiagoa bada, aukera izanen da jarduera berri horiei dagokien dirulaguntzarekin konpentsatzeko, betiere bakoitzari dagokion baremoaren irizpideekin bat.

14. oinarria. Bateragarritasuna.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak bateragarriak dira xede bererako jasotzen den beste edozein dirulaguntza edo laguntzarekin. Hala ere, dirulaguntzen zenbatekoa ezin da inola ere izan entitate onuradunak egin beharreko jardueraren kostua baino handiagoa, bakarrik edo beste dirulaguntza, laguntza, diru-sarrera edo diruz lagundutako jardueraren berezko baliabide batzuekin batuta.

15. oinarria. Dirulaguntzaren ordainketa.

1. Dirulaguntzaren ordainketa bi modutara egiten ahalko da: abonuaren bidez edo kontuko abonuaren bidez.

2. Nolanahi ere, lehendabiziko ordainketa egin baino lehen, gardentasun betebeharrak betetzen direla justifikatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko da, 21. oinarrian araututakoari jarraikiz, V. eranskinaren bidez (gardentasunari buruzko inprimakia).

3. Kontuko abonuak egiteko, dirulaguntzak emateko ebazpena eman ondoren, gehienez 4 kontuko abonu egiten ahalko dira 2. oinarriaren 1., 2., 3., 4., 5. eta 6. ataletako kontzeptuetarako, aldi hauei dagozkienak: 2020ko irailaren 1a-abenduaren 31, 2021eko urtarrilaren 1a-otsailaren 28a, 2021eko martxoaren 1a-maiatzaren 31, eta 2021eko ekainaren 1a-abuztuaren 31. 2020ko irailetik abendura bitarteko aldiari dagokion ordainketa 2021. urtean eginen da, 2021eko Nafarroako Aurrekontuen gastu xedapena erabilgarri dagoenean, urte anitzeko deialdia baita, 2021eko Aurrekontuen kargura. Gero, espedientea ixteko ebazpena emanen da; espedientea ixteko ebazpen horretan, azken justifikazioa baino lehen egindako kontuko abonuak doituko dira. Aurreko atalean aipatutako kontuko abonuen zenbatekoa kalkulatzeko, bi atal hauek hartuko dira aintzat, bata besteari gehituta:

a) Ohiko funtzionamendurako gastuak (2. oinarriaren 1. atala): kontzeptu horietarako onetsitako dirulaguntzaren arabera hilabete bati dagokion parte proportzionala. Atal honetako ordainketa egiteko, horri dagokion justifikazio-inprimakia aurkeztu beharko da: VI. eranskina (konturako ordainketetarako inprimakia).

b) Jardueren gastuak (2. oinarriaren 2. ataletik 6.era bitarte): justifikazio-inprimakian azaldutakoaren arabera, ordaintzeko data bakoitzean zer portzentaje dagoen egina diruz lagundutako jardueretatik, kontuan harturik gauzatze-portzentajea eta jarduerarako aurreikusitako egunen eta benetan egindakoen erlazioa. Atal honetako ordainketa egin ahal izateko, egindako jardueraren memoria aurkeztu beharko da, kirol arloari dagokiona, eta horrekin loturiko egiaztagiriak. Memoria horrek, jarduera motaren arabera, honako datu hauek edukiko ditu, gutxienez: Nafarroako txapelketetan, egindako lehiaketan aktak; estatu mailako txapelketetako parte-hartzeetan, txapelketa horien aktak, diruz laguntzen den federazioaren kirolari nafarrak azpimarratuz, txapelketa non izan den, zer egunetan, parte-hartzaile kopurua eta lortutako emaitzak jakiteko moduan; beste jarduera batzuetan, datak, tokiak, parte-hartzaile kopurua, jardueraren balorazioa, irudi grafikoa eta abar, diruz lagundu den jarduera motaren arabera.

c) Ordaintzeko ebazpen horiek egiteko, kirol federazioek aurkeztutako justifikazioak bi prozedura motatan elkartzen ahalko ditu Nafarroako Kirolaren Institutuak, bere iritzira:

I.–Ebazpen berean bilduko dira ordainketa-kontzeptu guztietan behar diren justifikazio guztiak aurkeztu dituzten kirol federazioei dagozkien ordainketak.

II.–Ebazpen berean bilduko dira ohiko funtzionamendurako gastuen atalarengatik edo jardueren atalarengatik kirol federazioei dagozkien ordainketak, betiere kirol federazio bakoitzari dagokiona banan-banan eta bereiz adierazita, aurkezten diren justifikazioen arabera.

4. Kirol federazioek noiznahi eskatzen ahalko dute ordainketen prozeduraren bidez ordaintzea, konturako ordainketen prozeduraren osagarri gisa. Prozedura horretan, diruz lagungarriak diren ataletakoren baten gaineko tarteko justifikazio-kontua aurkeztu beharko da (kontu osoa edo partziala); gainera, dagozkion gastuen eta ordainketen frogagiriak aurkeztu beharko dira.

5. Diruz lagundutako kontzeptuak eskuratu direla eta haiek ordaindu direla frogatzeko ziurtagiriak (jatorrizko fakturak) kirol federazioek aurkeztu ondoren emanen da 2. oinarriko 7., 8. eta 9 ataletako kontzeptuei dagokien dirulaguntza (kirol jantziak, material inbentariagarriaren ekipamendua eta Euskarazko Komunikazio Zerbitzu Komunak). Frogagiri horiek aurkezteko azken eguna 2021eko urriaren 10a izanen da.

a) Ekipamenduaren eta jantzien atalean eskatutako material guztiaren justifikazio osoa aurkeztu beharko da; ez du balio materialaren parte bat erosi dela justifikatzen duten agirien aurkezpen partzialak. Justifikazio hau aurkezten ahalko da eskatutako material guztiaren erosketa egin eta gero.

b) Euskarazko komunikazio zerbitzu komunen atalean, justifikazio bat baino ezin izanen da aurkeztu deialdi osorako, diruz lagungarria den epea amaitzen denean (2021eko abuztua).

16. oinarria. Jardueren arteko doikuntzak.

1. Deialdiaren 1. ataletik 6.era bitarte adierazitakoari dagokionez, dirulaguntzaren helburuak oso-osorik betetzen baldin badira, zilegi izanen da aurrekontuan aldaketak egitea deialdi honen arabera diruz lagungarriak diren atalen artean. Horrenbestez, jardueraren batean justifikatutako gastuak aurreikusitakoak baino txikiagoak izan badira, ataletako batzuetan erabili gabe geratzen den kreditu hori beste atal batean erabiltzen ahalko da, baldin eta aurreikusitakoak baino gastu handiagoak justifikatu baditu, bai eta diruz lagundutako jardueren izaera bereko edo antzeko izaerako beste jarduera berri batzuetan ere (13. oinarrian ezarritako prozeduraren arabera eskatu eta baimendu baldin badira). Banaketa proportzionalki eginen da, eta mugatzat hartuko dira, betiere, atal bakoitzaren gehieneko eta hainbanatutako portzentajeak eta diru laguntza emateko ebazpenean federazio bakoitzari esleitutako zenbatekoa.

2. Aurreko puntuan aipatutako aurrekontu-aldaketak ezin dira izan jarduera bakoitzarentzat hasiera batean aurkeztutako aurrekontuaren %75etik gorakoak. Muga horretatik gorako diru kopurua ezin izanen da erabili horrelako doikuntzak beste jarduera batzuekin egiteko.

3. Jarduera egin gabe gelditzen bada kirol federazioari ezin egozten ahal zaion ezinbesteko arrazoi batengatik, aldaketa horiek jatorrizko aurrekontu osoaren gainean egiten ahalko dira, aurreko puntuan adierazitako %75eko muga aplikatu gabe. Alderdi hori kirol federazioak frogatu beharko du, eta kasuan kasuko jarduera bertan behera utzi dela jakiten den unean eskatu beharko zaio NKIri. NKIk kasuaren gaineko inguruabar guztiak baloratu ondoren ebatziko du eskaeraren gainean.

4. Dirulaguntzak ematen dituen organoak, espedientea ixten denean, aurkezten den azken justifikazioaren arabera ebatziko du behar dena.

17. oinarria. Justifikazioak.

1. Justifikazio-kontuen bidez eginen dira justifikazioak, salbu eta txapelketa nazionaletan parte hartzeko laguntzen atalekoak, horietarako moduluen prozedura erabiliko baita. Justifikazio-kontuan sartuko dira, orobat, txapelketa nazionaletan parte hartzeagatiko inskripzio gastuak. Kirol jantzien, material inbentariagarriaren ekipamenduaren eta Euskarazko Komunikazio Zerbitzu Orokorrak ataletan, justifikazioa honela eginen da: eskatutako eta onartutako kontzeptuak eskuratu eta ordaindu direla justifikatzeko agiriak (fakturak) aurkeztuz. Agiri horiek gastuen azken justifikazio gisa hartuko dira, eta horiek ere justifikazio-kontuan sartu beharko dira.

2. Justifikazio-kontu horretan dirulaguntza eskaeran adierazitako jardueren eta kontzeptuen egiaztagiriak sartuko dira, bakar-bakarrik.

3. Deialdiaren atal bakoitzerako aurrekontuaren (hasierakoaren edo egokituaren) %100 bete izanaren justifikazioa egin beharko da, hartarako dirulaguntzarik onetsi bada. Justifikatutako gastua aurrekontua baino gutxiago baldin bada, zenbatekoa proportzioan egokituko da ixteko ebazpenean.

4. Dirulaguntza hauen onuradun diren kirol federazio guztiek azken justifikazio hori telematikoki aurkeztu beharko dute, tramiteen katalogoko laguntzen fitxen bidez, kirol federazioko presidenteak sinatuta, eta 2021eko urriaren 10a izanen da agiriak aurkezteko azken eguna. Dokumentazio hori izenpe digitalarekin aurkeztu beharko da pdf formatuan, baita Excel formatuan ere, formatu horretako inprimakien kasuan:

a) Egindako jardueraren memoria bat, kirol arlokoa, eta, horrekin batera, kirol federazioak egindako eta aurreko epeetan justifikatu gabe gelditu diren kirol jarduera guztiei dagozkien frogagiriak.

b) Jarduera mota bakoitzerako eskabide-inprimakiak (ohiko funtzionamendua, Nafarroako txapelketak antolatzea, txapelketa nazionaletan parte hartzea, txapelketa nazionalak antolatzea, sustapena eta prestakuntza), benetako exekuzioari dagokion zatia beteta (inprimakien ereduan dauden atal teknikoak bakarrik).

c) Dirulaguntzaren xede izan eta bete diren jardueren justifikazio-kontua VII. eranskinean agertzen den ereduaren arabera prestatuko da, eta bertan jarduera bakoitzaren gastu eta diru-sarreren zerrenda sailkatu bat agertuko da, honako hauek adierazita: agiri zenbakia, jarduera, jaulkipen data, kontzeptua, zenbatekoa eta ordainketaren data. Inprimaki-eredu hori aldatu eta beste aurkezpen formal bat egin daiteke, goian adierazitako informazio guztia baldin badu. Azkeneko justifikazio-kontu hori bakarra izanen da dirulaguntzaren xedeko jarduera guztietarako, eta kirol federazioek urtean zehar aurkeztutako tarteko justifikazio-kontu guztiak hartuko ditu bere baitan. Justifikazio-kontu horretan sartuko da federazioko lehendakariak izenpetutako erantzukizunpeko adierazpen bat, zeinean adieraziko baita justifikazio-kontuan sartu direla diruz lagundutako jarduerak finantzatu dituzten diru-sarrera edo/eta dirulaguntza guztiak, zenbatekoak izan diren eta nork eman dituen ere esanez. Justifikazio-kontuan sartzen diren jardueren izenak eta eskabide-inprimakietan sartutako jardueren izenak berdinak izanen dira.

d) Hornitzaileak hautatzeko inprimakia: inprimaki hau aurkeztu beharko da, eta bertan adieraziko da ekipamendu-ondasunak hornitu diren edo 12.000 eurotik gorako aholkularitza edo laguntza-enpresek zerbitzuak eman dituzten, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 28.3 artikuluaren arabera; hornitzaile horiek egon badira, diruz lagun daitekeen gastuaren deskribapena, eskatutako eskaintzen zerrenda eta hautatutako eskaintza aukeratzeko arrazoia, hori guztia hornitzaileen hautaketa justifikatzeko inprimaki-ereduaren arabera (VIII. eranskina).

e) Diruz lagundutako jardueren azpikontratazio-inprimakia: inprimaki hau aurkeztu beharko da, jarduerak azpikontratatzeari dagokionez diruz lagundutako federazioaren egoera egiaztatzeko, IX. eranskineko inprimaki-ereduaren arabera. Diruz lagundutako jardueren exekuzio osoa edo partziala hirugarrenekin azpikontratatu den adierazi beharko da; azpikontratazio hori egin bada, azpikontratatutako jarduerak zeintzuk diren adierazi beharko da inprimaki honetan, azpikontratistak eta fakturatutako zenbatekoak adierazita, baita egindako gastuak ere, xehakatuak. Halaber, inprimaki honetan federazioaren lehendakariaren erantzukizunpeko adierazpen bat sartuko da, adieraziko duena bete dela azaroaren 9ko 11/2005 Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 26. artikuluaren 4. eta 7. atalek ezartzen dutena.

f) Azken justifikazio-kontuan, gastu orokorren atalean, COVID-19a detektatzeko probak egiteko gastuak sartu badira (PCR testak, proba serologikoak, etab.), jarduera horiek egiteko probak egitea derrigorrezkoa zela egiaztatzen duen txostena aurkeztu beharko da.

5. NKIk justifikazio-kontu horien gaineko berrikuspen txostenak eginen ditu, Kontu-auditoreen Erregistro Ofizialean inskribatua dagoen jarduneko kontu-auditore baten bidez. Txosten horiek honako hauek betez eginen dira:

I.–Txosten horien kontratazioa NKIk eginen du.

II.–Txostena maiatzaren 17ko EHA/1413/2007 Aginduan ezarritakoarekin bat eginen da. Agindu horren bidez, kontu-auditoreek dirulaguntzen justifikazio-kontuak berrikusteko lanetan bete beharreko jarduketa-araua onetsi zen.

6. Aukera moduan, zilegi da Nafarroako Gobernuko langileek egitea justifikazio-kontu horien berrikuspena.

18. oinarria. Espedientea ixteko ebazpena.

Eranskin honen 16. eta 17. oinarrietan ezarritako dokumentazioa berrikusi ondoren, NKIk espedientea ixteko ebazpena emanen du, eta, horretan, ordaindu edo itzuli beharreko diru kopurua zehaztuko da, egindako justifikazioaren arabera. Ebazpena 2021eko abenduaren 31 baino lehen prestatuko da, honako hauek kontuan harturik:

1. Ixteko ebazpen honetan kirol federazio guztien berrikuspenak sartuko dira.

2. Dirulaguntzaren kalkulua aurkeztutako proiektuaren gaineko portzentaje batzuen arabera egiten den ataletan (ohiko funtzionamendua, Nafarroako txapelketak, txapelketa nazionalak antolatzea, sustapena eta prestakuntza), haietako bakoitzean ezarritako portzentajea aplikatuko zaie benetan egin eta justifikatu diren gastuei, kasuan kasuko gastu eta/edo jarduerarako aurreikusitako zehaztapenarekin. Betiere, laguntza emateko ebazpenean ezarritako diru-muga kontuan hartu beharko da, baita atal batzuetan aplikatzen ahal den hainbanaketaren portzentajea ere. Eranskin honen 16. oinarrian ezarritako mugak ere kontuan hartuko dira, jardueren arteko doikuntzei dagokienez.

3. Zenbatekoa moduluen prozeduraren bidez finkatzen den atalean (txapelketa nazionaletan parte hartzea), dagokion balorazioa kalkulatzeko, parte-hartzearen datu errealak hartuko dira kontuan (zenbat parte-hartzaile izan diren, txapelketa non egin den eta zenbat egun iraun duen).

4. Jantzien, ekipamenduaren eta Euskarazko Komunikazio Zerbitzu Komunak atalak haietako bakoitzaren justifikazioaren arabera aztertuko dira, bakar-bakarrik, gainerako atalekin doikuntzak egin gabe. Horretarako, haietako bakoitzean aurreikusitako irizpideak benetan egin eta justifikatzen den gastuari aplikatuko zaizkio.

19. oinarria. Baliabide elektronikoen bidezko harremanak.

1. Aurkeztu beharreko dokumentazio guztia eta laguntzen eskaera modu telematikoan aurkeztuko dira, Nafarroako Gobernuaren Interneteko Atariko (www.nafarroa.eus) tramiteen katalogoko laguntzen fitxaren bidez.

2. Deialdi honen prozedura egiten diren komunikazioak eta errekerimenduak telematikoki eginen dira entitate eskatzaileen helbide elektroniko gaituaren bidez.

Ogasuneko eta Administrazio Publikoetako Ministerioaren http://notificaciones.060.es helbidean eskuratu daiteke gaitutako helbide elektronikoa. Horretarako, ziurtagiri digitala eduki behar da. Halaber, Nafarroako Gobernuak gaitutako jakinarazpen prozeduretarako harpidetza egin beharko da, gaitutako helbide elektronikoa lortzen den helbide berean.

20. oinarria. Kirol federazio onuradunen betebeharrak.

1. Kirol federazioak hartutako laguntzaren xedeko jarduerak egitea eskaeran adierazi bezala, eta dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzea.

2. Eranskin honen 15. eta 17. oinarrietan ezarritako frogagiriak telematikoki aurkeztea, hala tarteko konturako ordainketetarako, nola azken justifikaziorako.

3. Hala badagokio, hornitzaileak efizientzia eta ekonomia irizpideen arabera eta merkatuko prezioetan kontratatu direla frogatzea, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen eta 28.3 artikuluen arabera.

4. Nafarroako Gobernuaren laguntza jaso dela adieraztea jardueren gaineko publizitate guztietan, Nafarroako Kirolaren Institutuak adierazten duen irudi korporatiboa jarriz.

5. Laguntza ematen duen organoak eta indarra duen ordenamenduaren arabera eskudun diren bestelako organoek egin beharreko egiaztapen lanak onartzea.

6. Dirulaguntza jasotzen duen jardueraren frogagiriak gordetzea, dokumentu elektronikoak barne, egiaztatze eta kontrol lanen xede izan daitezkeen bitartean.

7. Laguntzak erabiltzea onartu diren berariazko helburuetarako, eta haien aplikazioa justifikatzea, kontuan harturik, orobat, jardueren artean egiten diren doikuntzak, behar diren ataletan ezarrita dagoen bezala.

8. Diruz lagundutako jarduera finantzatzeko lortutako beste laguntzen, diru-sarreren edo baliabideen berri ematea laguntza ematen duen organoari. Jakin bezain laster emanen da horren berri, eta, betiere, jasotako funtsak zertan erabili diren frogatu baino lehen.

9. Erraztasunak ematea NKIk kontratatutako kontu-auditoreek berrikuspen-txostenak egin ditzaten.

10. Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 35. artikuluan ezarritako kasuetan, hartutako dirulaguntzak itzultzea.

11. Dirulaguntzei buruzko Foru Legeak onuradunei ezartzen dizkien gainerako betebeharrak.

12. Indarreko araudiari jarraituz (Nafarroako Administrazio Publikoetan euskararen erabilera arautzen duen otsailaren 10eko 29/2003 Foru Dekretua eta Nafarroako Kirolaren Institutuaren estatutuak onetsi zituen azaroaren 15eko 326/2019 Foru Dekretua), pertsona guztien hizkuntza eskubideak bermatzeko, kirol federazioek bermatuko dute euskara komunikazio guztietan agertzen dela: paperak, inskripzio-orriak, kartelak, hedatzeko baliabideak, megafonia eta publizitate leloak.

13. Kirol jarduerak antolatzen dituztenean, federazioek Nafarroako Hondakinei buruzko 2017-2027 Plana bete beharko dute, baita Hondakinei eta haien Fiskalitateari buruzko ekainaren 18ko 14/2018 Foru Legea ere. Zehazki, neurriak hartuko dira hondakinik ez sortzeko (ahalik eta paper gutxien erabiltzea, ahal den guztietan txorrotako ura erabiltzea, erabilera bakarreko ontziak eta produktuak alde batera uztea, etab.), bai eta behar diren neurriak ere hondakinak bereiziko direla bermatzeko, horiek birziklatze aldera (gai organikoak, ontziak eta materialak, papera eta kartoia eta gainerakoa, gutxienez), ikuskizuna non egiten den, hango hondakinak kudeatzeaz arduratzen den entitatearen kudeaketa-arauekin bat. 2020tik aurrera ezin izanen da plastikozko poltsarik erabili, salbu eta plastiko konpostagarrizko poltsak badira, eta betiere betetzen baldin badituzte 13432:2000 UNE-EN arauan edo horren baliokidea den beste arau batean ezarritako betebeharrak. Poltsa horiek ezin izanen dira doan eman edo banatu. Halaber, ez da plastikozko plater, edalontzi, kikara edo erretilurik erabiliko, betiere erabili eta botatzekoak badira eta Ontziei eta ontzien hondakinei buruzko 94/62/EE Zuzentarauaren aplikazio eremuan sartzen ez badira (salbuespena izanen dira material biodegradagarriz eginikoak); banakako dosietan ontziratutako produkturik eta erabilera bakarreko kapsularik ere ez, prozesu organiko edo mekanikoen bidez birziklatu ezin badira.

21. oinarria. Gardentasun betebeharrak.

Dirulaguntza eman dela jakinarazi eta hilabeteko epean, entitate onuradunek gardentasun betebeharrari buruzko aitorpena aurkeztu beharko dute telematikoki, Nafarroako Gobernuko erregistro elektronikoaren bitartez, eta, hala badagokio, baita eskatzen zaien dokumentazioa ere, irailaren 11ko 59/2013 Foru Dekretuaren 3. eta 4. artikuluetan ezarritakoari jarraituz, dekretu horretan arautzen baitira Nafarroako Aurrekontu Orokorren kargurako dirulaguntzen onuradunek dituzten gardentasun betebeharrak.

Aitorpen eredua eta nahitaezko dokumentazioa Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariko Tramiteen Katalogoko kasuan kasuko fitxaren bitartez kontsultatu, bete eta tramitatzen ahalko dira: www.nafarroa.eus.

22. oinarria. Azpikontratazioa.

Kirol federazio onuradunek aukera izanen dute diruz lagundutako jarduerak azpikontratatzeko, osorik edo partzialki, jardueren kostuaren %100era arte. Nolanahi ere, kontzeptu honetatik kanpo geldituko da diruz laguntzen den jarduera onuradunak berak egiteko beharrezkoak diren gastuen kontratazioa.

Dirulaguntzei buruzko 11/2005 Foru Legearen 26. artikuluan ezarritako gainerako aurreikuspenak ere bete beharko dira. Zehazki, hirugarrenekin hitzarturiko jarduerak dirulaguntzaren zenbatekoaren %20 gainditzen duenean eta zenbateko hori 60.000 eurotik gorakoa denean, azpikontratazioa egiteko kontratua idatziz sinatu beharko da.

IX. eranskinean dagoen justifikazio-inprimakia aurkeztu beharko da, frogatzeko zein den federazioaren egoera, auzi honi dagokionez.

23. oinarria. Hornitzaileak kontratatzea.

Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 28.3 artikuluan xedaturikoarekin bat, ekipamendu ondasunak eskuratzen direnean edo aholkularitza edo laguntza enpresek zerbitzuak ematen dituztenean, gastu diruz lagungarriaren zenbatekoa 12.000 eurokoa baino handiagoa bada, kirol federazio onuradunak frogatu beharko du, organo emailearen aurrean, hornitzailea eragimen eta ekonomia irizpideei jarraituz hautatu dela.

Kasu horietan, kirol federazio onuradunak helburua lortzeko gai diren hiru enpresarekin edo gehiagorekin kontsultatu eta negoziatu beharko ditu kontratuaren baldintzak, eta eskaintzarik hoberena egiten duenarekin sinatuko du. Kontsulta-tramitearen gaineko dokumentazioa eta eskaintzak gorde egin beharko ditu entitate onuradunak. Kontu horiek agiri bidez frogatu beharko ditu dirulaguntza ematen duen organoaren aurrean, kontratua sinatu bezain laster. Agiri horiekin batera, enpresa hautatzeko arrazoiei buruzko txosten labur bat aurkeztuko da.

Ez da beharrezkoa izanen enpresa bati baino gehiagori kontsulta egitea, gastu diruz lagungarrien ezaugarrien berezitasunagatik, merkatuan hornidura edo zerbitzu hori ematen duten enpresak behar adina ez direnean.

Inguruabar horiek denak hornitzaileen hautapena justifikatzen duen inprimakia aurkeztuz frogatu beharko dira. Imprimaki hori VIII. eranskina da.

24. oinarria. Laguntza itzultzea.

Hartutako zenbatekoa itzuli beharko da, osorik edo partez, programa gauzatzen ez bada, dirulaguntza emateko ezarritako baldintzak betetzen ez badira, Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 35. artikuluan aipatzen diren zergatikoak gertatzen badira edo deialdi honetan berariaz aipatzen diren betebeharrak betetzen ez badira. Legez ezarritako kasuetan, gainera, bidezkoa izanen da dirulaguntza ordaindu zenetik itzuli beharraren gaineko ebazpena ematen den arte sortutako berandutze-interesak ordaintzeko eskatzea.

Diruaren itzulpena eskatzeko prozedura Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen aipatu 35. artikuluan xedaturikoari jarraituz arautuko da, eta irekitzen denetik 12 hilabeteko epean ebatzi beharko da.

Halaber, onuradunak betebeharrak ia osorik bete dituenean eta zalantzarik gabe bere konpromisoak burutzeko jarrera frogatzen duenean, itzuli beharreko dirua proportzionaltasun irizpideari jarraituz zehaztuko da, hau da, hasierako aurrekontuaren arabera onartutako zenbatekoaren eta benetan gauzatutakoaren arteko aldea kontuan hartuta.

25. oinarria. Arau-hausteak eta zehapenak.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzen onuradun diren kirol federazioak Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 42. artikuluan eta hurrengoetan, dirulaguntzen arloko arau-hauste administratiboei buruz, ezarritako zehapen araubidearen menpe egonen dira, eta han ezarritako erantzukizunak izanen dituzte.

Dirulaguntzen arloko zehapenak erregelamendu bidez finkatzen den prozeduraren arabera ezarriko dira, edo, halakorik izan ezean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen V. tituluan xedatutakoari jarraikiz.

26. oinarria. Administrazio errekurtsoak.

1. Deialdi honen eta bere oinarrien kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluei jarraikiz.

2. Era berean, Nafarroako Kirolaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen ebazpenen kontra, gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Kultura eta Kiroleko kontseilariari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

27. oinarria. Aplikatzekoa den legedia.

Foru dekretu honetan aurreikusirik ez dagoen guztian, Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legean eta Nafarroako Kirolari buruzko uztailaren 5eko 15/2001 Foru Legean xedatutakoari jarraituko zaio.

II. ERANSKINA

Nafarroako kirol federazioei dirulaguntzak emateko deialdia,
2020ko irailaren 1etik 2021eko abuztuaren 31ra bitarteko aldirako. Irizpideak eta baremoa.

Sarrera.–Irizpide orokorrak:

1. Hau izanen da 2021eko Nafarroako Aurrekontu Orokorretan “Federazioentzako dirulaguntzak” kontzeptuari lotuta gaitzen den partida ekonomikoa banatzeko prozedura:

a) Lehenik, funtzionamendu-gastu arruntei esleituko zaie aurkeztu diren eskaerak diruz laguntzeko behar den diru kopurua, II. eranskin honen 1. oinarrian (Funtzionamendu-gastu arruntak) agertzen den kontzeptu bakoitzerako ezarritako baremoaren arabera.

b) Gero, Prestakuntza/I. mailari esleituko zaio aurkeztu diren eskaerak diruz laguntzeko behar den diru kopurua, II. eranskin honen 6. oinarrian (Prestakuntza jarduerak) agertzen den kontzeptu bakoitzerako ezarritako baremoaren arabera.

c) Esleipen hauek egin eta gero, partida ekonomiko honetan geratzen den diru kopurua deialdiaren gainerako atalei esleituko zaie, ondoren aipatzen diren ehunekoen arabera:

I.–Nafarroako txapelketa ofizialak: %39.

II.–Txapelketa nazional ofizialetan parte hartzea: %37.

III.–Txapelketa nazional ofizialak antolatzea: %2,5.

IV.–Sustapen jarduerak: %20.

V.–Prestakuntza jarduerak (II. maila): %1,5.

2. Baldin eta aurreko edozein ataletan, aurkeztutako eskaerei baremoa aplikatu, eta ez bada esleitzen bakoitzari dagokion partida osoa, geratzen den diru kopurua hainbanaketak izan diren atalei esleituko zaie, ondoren esaten den hurrenkeran: Nafarroako txapelketa ofizialak, txapelketa nazional ofizialetan parte hartzea, sustapena, prestakuntza eta txapelketa nazionalak antolatzea.

3. Lehenagoko atalean ezarritakoaren arabera geratu diren diru kopuruak hainbanaketak izan dituzten atalei esleitu eta gero, oraindik ez bada esleitu partida osoa, funtzionamendu-gastu arrunten atalaren dirulaguntzaren ehunekoa emendatuko da, aurrekontu partida osoa esleitzeko beharrezkoa den ehunekoan.

4. Benetan gauzatu diren jardueren azken dokumentazioa aztertzen denean, zilegi izanen da aurrekontu aldaketak egitea deialdi honetako atal batetik bestera, I. eranskineko 16. oinarrian agertzen den bezala. Horrela, atal batean justifikatutako gastuak baxuagoak izan badira, beste atal batean erabiltzen ahalko da diru hori, baldin eta horretan justifikatutako gastuak handiagoak izan badira aurreikusitakoak baino. Banaketa proportzionalki eginen da, eta mugatzat hartuko dira, betiere, atal bakoitzaren gehieneko eta hainbanatutako portzentajeak eta dirulaguntza emateko ebazpenean federazio bakoitzari esleitutako zenbatekoa.

5. Ez da dirulaguntzarik izanen honako kategoria hauetako txapelketa eta/edo torneoak antolatzeko eta/edo haietan parte hartzeko:

a) Bakar-bakarrik 2014. urtean eta hortik aurrera jaio diren kirolarientzat diren txapelketa eta torneoak.

b) Masterrak, beteranoak eta antzeko kategorietakoak.

6. Kirol jantziak, ekipamendua eta Euskarazko komunikazio zerbitzu komunak ataletarako (I. eranskineko 2. oinarriaren 7.,8. eta 9. puntuetakoak) bideratuko den diru kopurua foru agindu honetan kasuan kasuko kontu-sail ekonomikoen kargura baimendutakoa izanen da. Dagokion dirulaguntza kalkulatzeko, eranskin honetako oinarrietan adierazitako irizpideak baizik ez dira aplikatuko, betiere aurkeztutako dokumentazioa aztertuz.

7. Deialdi honetako dirulaguntzak ez dira erabiliko NKIren beste deialdi berariazko batzuen xede diren jardueretarako.

8. Halaber, deialdi honetan ez dira diruz lagunduko honako atal hauetako jarduerak: Nafarroako txapelketak, txapelketa nazionaletan parte hartzea eta/edo antolatzea, sustapena eta prestakuntza, baldin eta 2019-2020ko deialdian jada jasota badaude eta COVID-19aren pandemiaren ondorioz atzeratu badira, eta 2020ko iraila-2021eko abuztua aldian eginen badira.

9. Eskatutako jardueraren baten dokumentazioa osorik ez badago, I. eranskinaren 7. oinarrian eskaera zuzentzeko ezarritako prozedurari jarraituko zaio. Eskatutako jardueraren edukia zehaztu beharko da, kasu bakoitzari dagokion memoriaren bidez, bai eta aurreikusitako aurrekontuak ere. Ildo horretatik, ez dira onartuko “askotarikoak”, “bestelakoak” edo antzeko kontzeptu batean sailkatutako gastuak eta sarrerak, kontzeptuak zehaztu egin behar baitira. Agiriak aztertu eta gertatuko balitz, halaber, kirol federazio batek eskatutako jarduera bat okerra izatea jarduera motari dagokionez, NKIk dagokion atalean sailkatu ahal izanen du ofizioz jarduera hori, eta beharrezko dokumentazio osagarria eska lezake.

10. Edozein jardueraren berariazko diru-sarreren kasuan (inskripzioak, sarrerak, babesleak...), zehaztapen hauek hartuko dira kontuan:

a) Diruz lagundu ezin den kontzeptu bati lotutako diru-sarrerak ez dira kontuan hartuko (adibidez, esku-diruzko sariak emateko babesleak, baleude).

b) Diru-sarrera orokorren kasuan, hau da, kontzeptu jakin bati loturik ez daudenak, diruz lagungarriak diren gastuek gastu guztien aldean hartzen duten portzentaje berean egotziko dira diru-sarrerak, diruz lagungarriak ez diren kontzeptuei lotutako gastuak baldin badira.

c) Edonola delarik ere, sarreren eta diruz lagungarriak diren gastuen arteko erlazioa aintzat hartuko da, superabita daukan jarduerarik egon ez dadin.

11. Modalitate olinpikotzat jotzea. Deialdiaren ataletan, kirol federazio eta/edo modalitate olinpikotzat joko dira 2020ko Tokioko udako olinpiar jokoen (2021. urtera arte atzeratu direnak) eta 2022ko Pekingo neguko olinpiar jokoen programetan daudenak.

12. 2021eko Nafarroako Aurrekontu Orokorretako “Euskararen erabilera kirol federazioetan” izeneko B30002 B3200 4819 334102 partida ekonomikoa, zeina deialdi honen eskura jarri baitzen Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutuko zuzendari kudeatzailearen apirilaren 22ko 23E/2020 Ebazpenaren bidez, komunikazioa euskaraz egiteko kontzepturako dirulaguntza eskatzen duten federazio guztien artean banatuko da, II. eranskineko 9. oinarrian ezarritako irizpide eta ehunekoak aplikatuz.

1. oinarria. Ohiko funtzionamendurako gastuak.

1. Atal honetan, honako hauetarako dirulaguntzak emanen dira:

a) Kirol federazioak lan administratiboak eta kirol zuzendaritza teknikoa egiteko, eta ez besterik, kontratatutako langileak. Bestelako eginkizunak dituzten langileak baztertzen dira.

b) Zerbitzu komunetako bulegoaren gastuak, hiru ataletako edozeinetakoak (administratiboak, teknikoak eta komunikaziokoak).

c) Kirol federazioen funtzionamendu gastu orokorrak (gastu orokorrak eta administraziokoak). Gastu horietan, urteko faktura bakarra ordaintzen den kasuetan, eta aldi laburragoko ordainketarik egiten ez bada (hilekoa, hiruhilekoa, eta abar), urteko fakturak balio izanen du, ordainketa-egunaren arabera, 2021eko gastu-kontzeptu bati badagokio, eta ordainketa eguna diruz lagungarria den epearen barruan bada. Honako gastu hauek jaso dezakete dirulaguntza:

I.–Bulegoko materiala eta material informatiko suntsikorra.

II.–Mota desberdineko aholkularitza, federazioaren betebehar administratiboekin lotuta: kontabilitatekoa, lan arlokoa, datuen babesekoa, eta abar. Legez bete beharrekoak ez diren gaiekin lotutako bestelako aholkularitzak ez dira sartzen atal honetan.

III.–Aseguru orokorrak (erantzukizun zibilekoa, hirugarrenak babestekoa, etab.), lizentziei lotutako aseguruak izan ezik.

IV.–Komunikazioak: telefonoa eta Internet. Atal honetan telefono eta Internet zerbitzuak emateko konpainiekin sinatutako kontratuak jasotzen dira, kuota finkoa eta kontsumoak kontzeptuei dagozkienak (edo konpainia bakoitzak ezartzen dituen antzeko kontzeptuetarako).

V.–Posta eta mezularitza zerbitzuak.

VI.–Banketxeetako gastuak: banketxeen komisioak (transferentzietakoak, mantentze-lanetakoak, erreziboak kobratzekoak, etab.) eta finantzaketa-interesekoak (maileguak, kreditu kontuak, etab.). Gastu horiek diruz lagungarriak izanen dira baldin eta diruz lagundutako jarduerarekin zuzeneko lotura badute eta hura ongi prestatu edo egiteko ezinbestekoak badira. Banketxeetako kontuetako interes zordunak salbuetsita daude (kontu korronteetako zorpekoak).

VII.–Federazioaren egoitza sozial gisa erabiltzen den lokalaren gastuak, Iruñetik kanpo badago, eta haren kudeaketa administratiboa ez badago sartuta Administrazio Zerbitzu Erkideetan: diruz laguntzeko modukotzat jotzen dira alokairu gastuak eta ur, argi eta zabor gastuak. Gastu hauek ez dira aintzat hartuko, baldin eta lokala entitate publiko batena bada, egiten den kudeaketa-mota edozein delarik ere.

VIII.–Osasun arloko materiala, inbentariaezina, COVID-19aren pandemiaren prebentzioarekin lotutakoa.

IX.– COVID-19a detektatzeko probak egitea (PCR testak, proba serologikoak, eta abar), eskatutako jardueraren bat egiteko nahitaezkoak direnean. Kasu horretan, azken justifikazio-dokumentazioan nahitaezkotasuna frogatzen duen txosten bat aurkeztu behar da, I. eranskineko 17.4.f) oinarrian jasotzen den bezala.

2. Dirulaguntzaren portzentajea hauxe izanen da:

a) Kontratatzen diren langileentzat: gastuei kontzeptu honengatik jasotako diru-sarrerak kendu ondoren ateratzen den zenbatekoaren %60. Kirol federazio bakoitzak 100.000 euro hartzen ahal ditu gehienez. Kalkulu hori egiteko, aintzat hartuko dira kirol federazio eskatzaileek kudeaketa federatiboaren kontzeptuarentzat beste entitate batzuetatik jaso ditzaketen diru-sarrerak.

b) Zerbitzu komunen bulegorako (zerbitzu administratiboak, teknikoak eta komunikaziokoak), aurreikusitako defizitaren %90.

c) Gastu orokorretarako eta administrazioko gastuetarako: “hainbat arlotako aholkularitza” kontzepturako aurreikusitako defizitaren %60, eta %45 atal honetako gainerako kontzeptuetarako.

d) Federazioaren egoitza sozial bezala erabiltzen den lokalaren gastuak: %100.

e) COVID-19a detektatzeko probak: %75.

3. Langileriaren eta zerbitzu komunen ataletan kontuan hartu beharreko kontu zehatzak:

a) “Zerbitzu administratibo komunak” atalagatik laguntza eskatzeak berekin dakar ezin aurkeztea langileengatiko laguntza eskaera, salbu egoitza soziala Iruñetik kanpo duten kirol federazioen kasuan.

b) Zerbitzu tekniko komunen atalean, azken urtean 2.000 lizentziatik behera izan duten federazioek bakarrik aurkez dezakete eskaera.

c) Kirol zuzendaritza teknikoaren eginkizunak betetzen dituzten langileen kasuan, deialdi honetan onar daitekeen bateragarritasun bakarra da kirol federazioen errendimenduko programetarako NKIren dirulaguntzen deialdian sartutako kirol zuzendaritza teknikoaren eginkizunak betetzea.

d) Kirol zuzendaritza teknikoaren eginkizunak betetzen dituzten langileek titulazio baldintza hauek bete beharko dituzte diruz lagungarriak izateko: Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduko titulua izatea (edo baliokideak: Gorputz Hezkuntzako lizentzia eta Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako lizentzia) eta kasuko federazioaren modalitatean berariazko prestakuntza duela frogatzea. Jarduera Fisikoaren eta Kirolaren Zientzietako graduko titulua (edo baliokideak) izan ezean, beste aukera bat da, horren ordez, frogatzea gutxienez urtebeteko esperientzia duela federazio bateko kirol zuzendaritza teknikoko postu batean, eta/edo kasuan kasuko federazioaren eremuan kirol arloko titulazio altuena duela.

e) Aurreko urteetako deialdien aldean deialdi honetarako kontratatzen diren langileen kasurako, dirulaguntza emanen da, bakar-bakarrik, baldin eta kontratazio prozesua irizpide hauei jarraikiz egin baldin bada: txosten bat prestatzea kontratazio beharraren arrazoiak eta prozesuan segituko diren urratsak azaltzeko: eskatzen diren tituluak, esperientzia, beste betebehar batzuk, aplikatuko den puntuazio baremoa, eginen diren probak, eginkizunak, ordainsariak (kasuan kasuko sektorearen hitzarmen kolektiboan finkatutako kopuruak gainditu gabe), deialdiaren publizitatea, etab.; horrez gainera, federazioaren estatutuetan horrelako kontratazioak egiteko ezarrita dauden prozedurak bete beharko dira. Prozedura horren arabera kontratatzen diren langileek ez dute inolako kontratuzko lan harremanik izanen Nafarroako Gobernuarekin, izan ere, deialdi honen arabera diruz lagungarriak diren langileak baizik ez dira izanen.

f) Aurreko urteen aldean langile kontratatuen lan baldintzetan aldaketarik gertatzen bada (esaterako, dedikazio orduen kopurua handitzea, hitzarmen kolektiboko maila aldaketa, etab.), aldaketa horiek diruz lagungarriak izateko beharrezkoa izanen da aldez aurretik federazioak NKIri baimena eskatzea, beharra argudiatuz.

2. oinarria. Nafarroako txapelketa ofizialak antolatzea.

1. Atal honetan Nafarroako txapelketa ofizialak (torneo, liga, jardunaldi eta antzekoen bidez) antolatzeko dirulaguntzak sartzen dira.

2. Txapelketa diruz lagungarriak: oro har, atal honen babesean, honako hauek dira diruz lagungarriak: lehiaketetan izaten diren espezialitate, modalitate eta/edo adinaren araberako kategorietako txapelketak, hain zuzen kasuan kasuko modalitatean, espezialitatean eta/edo kirolerako adinaren araberako kategorian Nafarroako txapeldun titulua eskuratzera bideratuak, betiere kontuan hartuta “Sarrera” izeneko oinarrian benjaminen azpiko adina dutenen eta master kategoriakoen txapelketetarako ezarritako irizpide orokorrak.

3. Gastu diruz lagungarriak:

a) Sariak: kirol federazio bakoitzak antolaturik, Nafarroako txapeldun titulua eskuratzera bideratutako kirol maila goreneko txapelketetarako garaikurrak, dominak, txapelak eta maillotak (kirol modalitate bakoitzaren araberakoak), adinaren araberako kategoria, espezialitate eta modalitate guztietakoak. Modalitate batzuetan ohikoa bada, onartuko da garaikur edo domina bat ematea, eta, gehigarri gisa, bestelako sari bat (txapela eta maillota). Lehenengo hiru sailkatuentzako sariak baizik ez dira izanen diruz lagungarriak (edo lehenbiziko laurentzakoak, 3. eta 4. sailkatuak zehazteko zuzeneko lehiaketa ez duten modalitateetan, eta, orobat, topagune moduko azken fase bat egiten duten modalitateetan).

b) Arbitrajeak: atal honetan sartzen dira zehatz-mehatz arbitraje-lanak direnak, eta, orobat, kirol federazioaren kontura lehiaketaren kontrolerako eta jarraipenerako antzeko lanak egiten dituzten pertsonak (mahaikideak, ohar-hartzaileak eta antzekoak). Kirol federazio bakoitzak onartu ondoren, NKIri aurkeztu zaizkion arbitraje tarifak aplikatuko dira. Kirol modalitatea zein den, irizpide hauek aplikatuko dira:

I.–Kirol kolektiboetako probetan, arbitraje gastuak azken faseetan, igotzekoetan edo antzekoetan baizik ez dira onartuko, kirol federazioak batera antolatzen baldin baditu balizko parte-hartzaile guztientzat. Horren ondorioetarako, kirol kolektibo gisa hartuko dira ezaugarri hauek dituzten espezialitate edo probak: bi talderen arteko lehia, denbora eta toki berean egiten dena, tresna mugikor baten jabetza txandakatuz, erasoko eta defentsako ekintza tekniko-taktikoen bitartez.

II.–Kirol indibidualetako probetan, kirol federazioak antolatutako Nafarroako txapelketetako arbitraje guztiak sartzen dira. Atal honetan, aurreko atalean jaso ez diren gainerako modalitate guztiak sartzen dira.

c) Jokorako materiala: kirol indibidualen txapelketetan, horrelako materialerako gastua onartuko da baldin eta inbentariagarria ez bada eta kirol federazioak berak zuzenean jartzen badu parte-hartzaileen eskura arrazoi teknikoengatik (materialaren homologazioa, eta abar): teniserako, golferako, euskal pilotarako eta antzekoetarako pilotak, badmintonerako luma-bolak, herri kiroletarako egurra, etab. Kirol kolektiboetako azken faseetako lehiaketetan erabiltzen den material mota hori ere onartuko da. 15.000 euroko muga izanen da kirol autoktonoen kirol federazioentzat (herri kirolak eta pilota), eta 5.000 eurokoa gainerako kirol federazioentzat.

d) Osasun arreta: kirol modalitate bakoitzaren arriskuen arabera (kasuan kasuko Nafarroako federazioaren edo dagokion Espainiako kirol federazioaren kirol araudiaren bidez onesten direnak), anbulantzien eta/edo osasun arretaren gastuak izanen dira diruz lagungarriak.

e) Instalazioak eta azpiegitura muntatzea: lehiaketa egiten deneko instalazioa egokitzeko behar-beharrezkoak diren gastuak. Atal honetan sartzen dira egokitzapen horretarako behar diren langileak eta materiala (hesiak, koltxonetak eta, modalitate bakoitzaren ezaugarri berezien arabera, lehiaketarako beharrezkoa den edonolako materiala garraiatu eta instalatzea).

f) Instalazioen alokairua: lehiaketarako beharrezkoak diren instalazioen alokairuaren berariazko gastuaren %30 izanen da diruz lagungarria.

g) Nafarroako txapelketak streaming-ean transmititzeko gastuak: kontzeptu honengatik egiten den gastuaren %50 diruz lagungarritzat jotzen da, federazio bakoitzeko 1.000 euroko dirulaguntza-mugarekin.

h) Oro har, aipatutako txapelketak antolatzeko Nafarroako Kirolaren Institutuaren ustez beharrezkoak eta ezinbestekoak diren gastu guztiak. Atal honetan, lehiaketa antolatzeko behar-beharrezkoa eta ezinbestekoa den material suntsigarria sartzen da, baina horren beharra berariaz justifikatu beharko da. Oro har, diruz lagungarriak izanen dira txapelketaren antolakuntza orokorrarekin zerikusia duten kontzeptuak, txapelketarako behar-beharrezkoak baldin badira. Ez dira diruz lagungarriak izanen, ordea, parte hartzen duten kirolariei eta/edo taldeei zuzenean egozten ahal zaizkien gastuekin lotutako kontzeptuak.

i) Otordu gastuak, ostatu gastuak eta antzekoak ez dira inola ere diruz lagunduko.

j) Material inbentariagarri gisa har daitekeena erostea ez da inola ere diruz lagunduko.

k) Esku-diruzko saririk ematea ez da inola ere aurreikusiko.

4. Kirol federazio bakoitzak eskaera orokor bat aurkeztu beharko du, non dirulaguntza jaso dezaketen modalitate eta/edo kategoria guztietako Nafarroako txapelketen aurrekontu guztiak bilduko baitira (diru-sarrerak eta gastuak). Horrez gainera, txapelketa eta kontzeptu bakoitzaren datu guztiak zehaztu beharko dira, horretarako inprimaki ofizialak erabiliz (aurrekontuak, egunak eta parte-hartzaile kopurua adierazita).

5. Nafarroako txapelketetarako dirulaguntza nola kalkulatu: Nafarroako txapelketen atal osorako emanen da, modu orokorrean, eta txapelketak antolatzeagatik gertatzen den defizitaren %100i egokituko zaio, kontuan harturik aurreko puntuetan aipatutako zehaztapenak eta inguruabarrak.

6. Atal honetako dirulaguntzen kontura kirol federazio bakoitzak jaso dezakeen kopurua mugatua da, hots:

a) Federazio olinpikoak eta kirol modalitate autoktonoetakoak (herri kirolak eta pilota): 60.000 euro.

b) Olinpikoak ez diren federazioak: 40.000 euro.

3. oinarria. Txapelketa nazional ofizialetan parte hartzea.

1. Atal honetan sartzen dira autonomia erkidegoetako kirol federazioek Espainiako Txapelketen sailkapen faseetan eta/edo azken faseetan parte hartzeko dirulaguntzak, hau da, kirol modalitate eta/edo espezialitate bakoitzean Espainiako txapeldun titulua lortzeko txapelketetan parte hartzekoak. “Espainiako kopa” izeneko txapelketak ere sartzen dira, betiere deia Espainiako Kirol Federazioak egiten badu autonomia erkidegoetako kirol federazioek parte har dezaten.

2. Atal honetan, dirulaguntza emanen da, orobat, kirol modalitate autoktonoen erkidegoen arteko txapelketetan parte hartzeko (herri kirolak eta pilota). Kasu batzuetan, Frantziako Pirinio Atlantikoetako eskualdearekin batera egiten diren lehiaketetan parte hartzea barne hartzen dute.

3. Atal honi dagokion dirulaguntza emateko, erreferentziako modulu batzuk ezarriko dira eskatutako jarduera bakoitzerako, hurrengo atalean adierazten diren irizpideei jarraikiz, eta, modulu horiek oinarri hartuta, dirulaguntzaren portzentajeak aplikatuko dira, kirol federazioaren eta jardueraren arabera. Azkenik, espedientea ixteko ebazpenean, emandako zenbatekoa egokituko da benetan gauzatu den jardueraren arabera (distantziak, parte-hartzaileen kopurua eta zenbat egun iraun duen), eta I. eranskinaren 16. oinarrian aurreikusita dauden jardueren arteko doikuntzetako bat izanen da.

4. Erreferentziako moduluak parte-hartzaile kopuruaren arabera zehaztuko dira, baita txapelketaren herrira joateko distantziaren arabera eta haren iraupenaren arabera ere. Distantziak, parte-hartzaileen kopurua, ostatu eta otordu gastuak eta kilometrajea kalkulatzeko, irizpide hauek aplikatuko dira:

a) Joan-etorrien distantzia. Ondoko ataletan aipatzen diren probintziak zein diren, hiru distantzia mota bereizten dira: laburrak, ertainak eta luzeak (txapelketa egiten den herrirainoko kilometro kopurua hartuko da aintzat):

I.–Laburrak: Araba, Burgos, Gipuzkoa, Huesca, Logroño, Soria, Bizkaia, Zaragoza. Talde honetan Frantziako Pirinio Atlantikoetako eskualdearekin batera egiten diren lehiaketetan parte hartzeko joan-etorriak ere sartzen dira.

II.–Ertainak: Albacete, Asturias, Ávila, Bartzelona, Castelló, Ciudad Real, Cuenca, Girona, Guadalajara, Lleida, León, Madril, Palentzia, Salamanca, Santander, Segovia, Tarragona, Teruel, Toledo, Valentzia, Valladolid, Zamora.

III.–Luzeak: Alacant, Almería, Badajoz, Balearrak, Cáceres, Cádiz, Ceuta, Kordoba, Granada, Huelva, Jaén, A Coruña, Las Palmas, Lugo, Málaga, Melilla, Murtzia, Ourense, Pontevedra, Santa Cruz Tenerifekoa, Sevilla.

IV.–Eskaera egiten den egunean zehaztu gabe baldin badago non eginen den txapelketaren bat, kalkulua aurreko urtean egin zen herrian balitz bezala eginen da, eta gero zenbatekoa egokituko da, benetan egiten den lekuaren arabera. Doikuntza hau I. eranskinaren 16. oinarrian aurreikusita dauden jardueren arteko doikuntzetako bat izanen da.

b) Parte-hartzaileen kopurua: txapelketako akta ofizialetan benetan inskribaturik dauden parte-hartzaileen kopurua, entrenatzailea eta ofizialki onartutako delegatuak eta/edo laguntzaileak barne, kirol modalitatea zein den.

c) Ostatua: 35 euro aplikatuko dira gaua pasatu behar den bakoitzean, eta ondoko irizpideak hartuko dira aintzat gauak pasatzeko gastua kalkulatzeko, distantzien arabera:

I.–Laburrak: lehiaketa egunen kopurua ken bat.

II.–Ertainak: lehiaketa egunen kopurua.

III.–Luzeak: lehiaketa egunen kopurua gehi bat.

d) Otorduak: 12 euro aplikatuko dira otordu bakoitzeko (bazkaria eta afaria). Parte-hartzaileen kopuruaren arabera kalkulatuko da, ondoko irizpide hauei jarraikiz:

I.–Laburrak: lehiaketa egunen kopurua bider bi, ken bat.

II.–Ertainak: lehiaketa egunen kopurua bider bi, gehi bat.

III.–Luzeak: lehiaketa egunen kopurua bider bi, gehi hiru.

e) Kilometrajea: parte-hartzaileen kopuruaren arabera kalkulatuko da, honako irizpide hauei jarraikiz:

I.–Txapelketan gehienez 20 parte-hartzaile badaude (kopuru hori barne): 0,20 euro aplikatuko dira kilometroko 4 parte-hartzaileko (edo zatikia). Kirol modalitateren batean lehiatzeko materialen premia dela-eta garraiorako ibilgailu osagarri bat erabili behar bada, ibilgailu hori ere hartuko da kontuan. Premia, dena dela, eskaeran justifikatu beharko da.

II.–Txapelketan 21 parte-hartzaile edo gehiago badaude: ulertuko da bidaia autobusez egiten dela, eta 1,30 euro aplikatuko da kilometroko, gehi kopuru finko bat, 250 euro eguneko.

III.–Iruñetik txapelketa eginen den herrirainoko distantziak hartuko dira aintzat (joatea eta etortzea).

IV.–Penintsulatik kanpoko bidaietarako, 200 euro pertsona bakoitzeko izanen da erreferentzia Kanarietara joanez gero, eta 100 euro pertsona bakoitzeko gainerakoetarako, gehi 2 bider Iruña-Madril-Iruña (Kanarietara, Ceutara eta Melillara joateko bidaietarako) edo Iruña-Bartzelona-Iruña bidaia (Balearretarako bidaietarako), kontuan hartu gabe autobusaren egonaldiko egunak.

5. Dirulaguntza, hasiera batean, jarduera bakoitzari dagokion moduluaren %50ekoa izanen da. Txapelketa bakoitzaren ezaugarriak ikusita, portzentaje hori handitzen ahalko da (%100era iritsi arte), honako irizpide hauen arabera:

a) Errendimendu programa batean sartuta egotea: %25. Kasu honetan, NKIk 2019ko irailetik 2020ko abuztura bitarteko aldian diruz lagundutako errendimendu programak sartuko dira. Dirulaguntzak emateko ebazpenaren proposamena egin zen datan programa horientzako dirulaguntza emateko ebazpena eman bada 2020ko irailetik 2021eko abuztura bitarteko aldirako, ebazpen hori hartuko da kontuan, eta ez aurrekoa.

b) Modalitate olinpikoa, paraolinpikoa edo kirol modalitate autoktonoa (herri kirolak eta pilota) izatea: %20.

6. Goian azaldutako prozeduraren bidez lortzen den moduluari txapelketan izena emateko ordaindutako kopuruak gehituko zaizkio. Izena emateko gastuak justifikatzeko, egiaztagiriak aurkeztu beharko dira (fakturak eta ordainketa-agiriak), eta justifikazio-kontuan sartu beharko dira.

7. Atal honetan, kirol federazio bakoitzak 60.000 euro jaso ditzake gehienez federazio olinpikoen eta kirol modalitate autoktonoen (herri kirolak eta pilota) kasuan, eta 40.000 euro gainerako kasuetan.

8. Txapelketa horien azken antolatzaileak (Espainiako Kirol Federazioa, Kirolen Batzorde Gorena, beste autonomia erkidego bat, etab.) dirulaguntzaren bat eman baldin badu txapelketako atal horietakoren batentzat, zenbateko hori deskontatuko da modulu honi dagokion kopurutik, gastu zehatz batzuetarako diru-sarrerak jasotzen badituzte, eta sortutako defizita baizik ez da kontuan hartuko. Halaber, federazioak jarduera horiengatik jasotzen ahal dituen beste diru-sarrera batzuk deskontatuko dira.

4. oinarria. Txapelketa nazionalak antolatzea.

1. Atal honetan, Espainiako Txapelketatako sektore faseen (edo antzekoen) eta/edo azken faseen antolamendua sartzen da, bai eta Espainiako kopena ere (aurreko oinarrian jasotzen den bezala). Kirol modalitate autoktonoen txapelketak ere sartzen dira, autonomia erkidegoen artekoak (herri kirolak eta pilota).

2. Oro har, gastu diruz lagungarriaren %50 emanen da, baina aurreikusitako defizita gainditu gabe. Espainiako Kirol Federazioari ordaintzen zaion kanonaren edo antzekoaren gastuan, gehienez ere 3.000 euro emanen da txapelketa bakoitzeko. Emandako dirulaguntzaren likidazioa eginen da benetan izandako diru-sarrerak eta gastuak kontuan hartuta. Nolanahi ere, Nafarroako Kirolaren Institutuaren dirulaguntzak ez du aipatutako portzentaje hori gaindituko.

3. Atal honetan, kirol federazio bakoitzak 10.000 euro jaso ditzake gehienez.

4. Gastu diruz lagungarriak:

a) Garaikurren, arbitrajeen eta jokorako materialaren gastuak, osasun arretaren gastuak, instalazioak eta azpiegiturak muntatzekoak eta instalazioak alokatzekoak, II. eranskin honen 2.3 oinarrian adierazitakoaren arabera.

b) Antolakuntza, protokolo eta komunikazio gastuak, kartelak egitekoak eta antzekoak.

c) Dagokion Espainiako kirol federazioari ordaintzen zaion kanonaren edo antzekoaren gastua.

d) Material inbentariagarriaren erosketa ez da diruz lagungarria izanen, ez eta esku-dirutan ematen diren sariak ere.

e) Oro har, aipatutako txapelketak antolatzeko Nafarroako Kirolaren Institutuaren ustez beharrezkoak eta ezinbestekoak diren gastu guztiak. Atal honetan, lehiaketa antolatzeko behar-beharrezkoa eta ezinbestekoa den material suntsigarria sartzen da, baina horren beharra berariaz justifikatu beharko da. Oro har, diruz lagungarriak izanen dira txapelketaren antolakuntza orokorrarekin zerikusia duten kontzeptuak, txapelketarako behar-beharrezkoak baldin badira. Ez dira diruz lagungarriak izanen, ordea, parte hartzen duten kirolariei eta/edo taldeei zuzenean egozten ahal zaizkien gastuekin lotutako kontzeptuak.

5. oinarria. Sustapen jarduerak.

1. Nafarroa edo Espainia mailako jarduera ofizialak ez izateagatik, aurreko ataletan sartu ez diren jarduera guztiak sartzen dira atal honetan.

2. Gastu diruz lagungarrien kontzeptuak II. eranskin honen 2.3 oinarrian (Nafarroako txapelketak antolatzea) adierazitako berberak dira. Gastu horiez gainera, maila bakoitzean aurreikusitako jarduerak egiteko beharrezkoak diren mantenu eta ostatu gastuak eta antzekoak sartzen dira.

3. Eskatzen diren jarduerak mailaka sailkatuko dira, maila bakoitzeko jarduerei dagokien dirulaguntzaren portzentajea ezartzeko. Kasu guztietan, beharrezkoa izanen da proposatutako jarduerak azaldu, zehaztu eta justifikatzea, bakoitzarentzat aurreikusitako helburuak zehaztuta, maila bakoitzerako adierazitako definizioak kontuan harturik.

a) I. maila. Kontzeptu bat baino gehiago hartzen ditu: 1) Lizentzia kopurua komunikatu den azken urtean 300 lizentzia edo gutxiago izan dituzten federazioek beren modalitatea sustatu eta garatzeko programak egiteko aurkeztutako eskaerak, zehazki, lizentzia kopurua handitzeko helburua dutenak; 2) berariaz, emakumeen kirola sustatzeko diren sustapen jarduerak; 3) behar bereziak dituzten giza taldeentzako jarduerak; 4) kirol modalitate autoktonoak (herri kirolak eta pilota) sustatzeko jarduerak; 5) “Kirolaren balioak” kanpainan sartutako kirol federazioen jarduerak, aldez aurretik aurreikusitako jarduera kanpainaren helburuekin bat datorrela onartzen duen Kirolaren Zuzendaritzaordearen oniritzia izanda. Aplikatu beharreko dirulaguntza: gastu diruz lagungarriaren %75ekoa, baina aurreikusitako defizita gainditu gabe. Atal honetan ezin dira sartu txapelketa ofizialetan parte-hartzea dakarten jarduerak.

b) II. maila. Kontzeptu bat baino gehiago hartzen ditu: 1) Dena delako modalitatea sustatzeko eta garatzeko programak egitea helburu duten jarduerak, zehazki lizentzia kopurua handitzeko helburu dutenak, salbu I. mailan jasotakoak; 2) Modalitatearen hobekuntza teknikoa helburu duten jarduerak; 3) Kirol antolamendurako proiektuak; 4) Espainiako eta/edo nazioarteko federazioen egutegi ofizialetan dauden txapelketa eta lehiaketak antolatzea eta horietan parte hartzea, eranskin honetako 4. oinarrian agertzen ez badira. Dirulaguntza: %50.

c) III. maila. Honako hauek hartzen ditu: 1) Kirol denboraldiari bukaera emateko jarduerak, topaketak eta antzekoak (bazter utzi dira, berariaz, otorduen eta antzekoen gastuak); 2) Ofizialak ez diren gainerako txapelketa eta lehiaketak antolatzea eta horietan parte hartzea; 3) Udako campusak eta antzekoak. Dirulaguntza: %35.

4. Dirulaguntza esleitzeko prozedura:

a) Lehenbizi, I. mailari dagozkion eskaerak aztertu eta baloratuko dira, eta baremoaren arabera dagokien kopurua esleituko zaie, eranskin honetako “Sarrera-1” oinarrian ezartzen den bezala.

b) I. maila honetan, aipatutako esleipenaren ondoriozko zenbatekoa atal honetarako erabilgarri dagoen kreditua baino handiagoa bada, hainbanaketa eginen da ukitutako kirol federazioen artean.

c) Azkenik, II. eta III. mailetako eskaerak aztertu eta baloratuko dira. Kasu honetan, hainbanaketa egin behar izanez gero, bi maila horientzat eginen da, batera.

6. oinarria. Prestakuntza jarduerak.

1. Atal honen baitan, kirol federazioek antolatutako prestakuntzako jardueretarako emanen da dirulaguntza, baita teknikari, zuzendaritzako kide eta/edo kirolari nafarrek (kasuan kasuko Nafarroako kirol federazioaren bitartez inskribatu ondoren) parte hartzen dutenetarako ere.

2. Eskatutako jarduerak 2 mailatan sailkatuko dira, ondoren adierazten denaren arabera:

a) I. maila: zuzendaritzako kide eta teknikarien parte-hartzea Nafarroako kirol arloko kudeaketa aurreratuko ikastaro batean, federazioaren kudeaketa hobetzeko tresnak lortzeko. Ikastaro batean parte hartzea diruz lagungarria izateko atal honengatik, betekizun hauek bete behar dira, gutxienez:

I.–Nahitaezkoa da ikastaroan federazioko teknikari batek (kirol arlokoa edo kudeatzailetza arlokoa) eta zuzendaritzako kide batek parte hartzea.

II.–Ikastaroaren gutxieneko iraupena 40 ordukoa izanen da (presentzialak eta/edo on-line).

III.–Garatu beharreko edukiak: kudeaketa aurreratuko eredua, plan estrategikoa, AMIA tresna, kudeaketa ekonomiko-finantzarioa, laneko eta langileen kudeaketa, harremanak federatuekin eta federaziotik kanpoko pertsonekin eta entitateekin.

IV.–Eskaeran egin nahi den ikastaroaren programa sartu behar da.

b) II. maila: Beste prestakuntza jarduera batzuk:

I.–Arbitro, epaile eta kronometratzaileentzako ikastaroak.

II.–Etengabeko prestakuntza eta birziklatze ikastaroetarako jarduerak (mintegiak, jardunaldiak, clinic deiturikoak eta antzekoak).

3. Jarduera hauek kanpoan geldituko dira:

a) Urriaren 24ko 1363/2007 Errege Dekretuaren babesean garatzen diren ikasketa arautuen esparruan kirol teknikariak prestatzeko egiten diren ikastaroak, Hezkuntza Departamentuaren eskumenekoak baitira.

b) Prestakuntza ikastaroak, baldin haien ikasleek dirulaguntzak jaso baditzakete Kultura eta Kiroleko kontseilariaren apirilaren 11ko 27E/2019 Foru Aginduaren bidez edo foru agindu hori ordeztu duen araudiaren bidez. Salbuespen gisa, atal honetan dirulaguntza jaso dezakete federazioek antolatutako I. mailako eta II. mailako ikastaroek, baldin aurreikusitako ikasle kopurua 12 bada gehienez, betiere parte-hartzaile bakoitzeko kuota gutxienez 300 eurokoa bada I. mailako ikastaroetan, eta 700 eurokoa II. mailako ikastaroetan.

c) Federaziokoa bakarrik den titulua lortzeko ikastaroak, monitoreen edo entrenatzaileen prestakuntzakoak.

4. Aplikatu beharreko dirulaguntzaren ehunekoa, eta dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko prozesua hau izanen da:

a) I. maila: gastu diruz lagungarriaren %75. Gehienez ere, kirol federazio bakoitzari 2.000 euroko laguntza emanen zaio atal honetan.

b) II. maila: gastu diruz lagungarriaren %30. Gehienez ere, kirol federazio bakoitzari 4.000 euroko laguntza emanen zaio atal honetan.

c) Lehenik I. mailarako aurkeztu diren eskaerei dagokien dirulaguntza kalkulatuko da, eta aplikatu beharreko ehunekoaren arabera dagokien dirulaguntza esleituko zaie.

d) Ondoren, II. mailarako aurkeztu diren eskaerei dagokien dirulaguntza kalkulatuko da. II. maila honetan, aipatutako esleipenaren ondoriozko zenbatekoa atal honetarako erabilgarri dagoen kreditua baino handiagoa bada, hainbanaketa eginen da ukitutako kirol federazioen artean.

5. Hauexek izanen dira aintzat hartuko diren gastu kontzeptuak:

a) Nafarroako kirol federazioek antolatutako jardueretan, honako hauek hartuko dira aintzat: monitoreentzako eta irakasleentzako ordainketak, material didaktikoa, zabalkuntza eta komunikazio gastuak, eta instalazioak (baldin eta NKGIk ezin baditu bere instalazioak edo itundutako beste batzuk erabili).

b) Beste entitate batzuek antolatutako ikastaroetan parte hartzeko, gastu hauek hartuko dira aintzat: izena ematekoak, joan-etorriak, eta ostatu eta otordu gastuak, halakorik badago. Gastu horiek behar diren fakturen bidez justifikatuko dira, benetan egindako gastuaren arabera.

7. oinarria. Kirol jantziak.

1. Atal honetan, Espainiako txapelketetan parte hartzen duten Nafarroako selekzioen gastu hauek sartzen dira: kirol jantzi ofizialak (paseokoak zein beroketa egitekoak) eta haien osagarriak erosteko gastuak, betiere Nafarroako Kirolaren Institutuaren oniritziarekin erosi badira.

2. Jantzietan irudi korporatiboaren marka agertu behar da, Nafarroako Kirolaren Institutuak zehazten duena. Eskuratu aurretik, materialaren behin betiko diseinua aurkeztu beharko da Nafarroako Kirolaren Institutuan.

3. Materialaren baldintza teknikoak:

a) Jantzi arruntak: txandala, poloa, parka, zira, izerditakoa, kamiseta eta jokatzeko galtzak.

b) Osagarri arruntak: bidaietarako poltsa eta/edo motxila.

c) Berariazko osagarriak kirol modalitatearen arabera: betiere Nafarroako Kirolaren Institutuaren oniritziarekin.

d) Gomendatutako koloreak: gorria (oinarrizko kolorea), urdina, eta zuria kontrasterako.

4. Aplikatu beharreko baremoa: portzentaje hauen arabera aplikatuko da dirulaguntza, eskatutako materialaren guztirako aurrekontua kontuan hartuta, 10.000 euro gehienez:

a) 1.000,00 euro bitarte, kopuru hori barne, %100.

b) 1.000,01 eurotik 2.000,00ra bitarte, %90.

c) 2.000,01 eurotik 3.000,00ra bitarte, %80.

d) 3.000,01 eurotik 4.000,00ra bitarte, %70.

e) 4.000,01 eurotik 5.000,00ra bitarte, %60.

f) 5.000,01 eurotik 10.000,00ra bitarte, %50.

g) 10.000 eurotik gora %40.

5. 10.000 eurotik gorako eskaerak: erosi beharreko materialaren aurrekontua 10.000 eurotik gorakoa bada, hasierako 10.000 euroko kopurua izanen da diruz lagungarria aurreko baremoari jarraikiz (%40), eta aurrekontuaren gainerako zatia Federazioak hartuko du bere gain.

6. Behin baremo hori aplikatutakoan, eranskin honen 3. oinarriaren 5.a) atalari jarraiki errendimendu programetan sartuta ez dauden federazioei dagokien zenbatekoari kendu eginen zaio hasierako kalkuluaren %75, gisa horretako programetan sartutako federazioei lehentasuna emate aldera.

7. Aurreko atalaren arabera kalkulatutako zenbatekoa handiagoa bada aurrekontuko partida erabilgarria baino, federazio eskatzaile guztien artean hainbanaketa eginen da.

8. oinarria. Material inbentariagarriaren ekipamendua.

1. Dirulaguntza eskatzen ahal da tresna informatikoak, kiroleko materiala, bulegoko materiala, komunikazio sistemak eta, oro har, kirol federazioei egokitutako Kontabilitate Plan Orokorraren kontabilitate-irizpideen arabera inbentariagarria den beste edozein material eskuratzeko.

2. Aplikatu beharreko baremoa: portzentaje hauen arabera aplikatuko da dirulaguntza, eskatutako materialaren guztirako aurrekontua kontuan hartuta, 10.000 euro gehienez:

a) 601 euro bitarte, kopuru hori barne, %90.

b) 601,01 eurotik 1.200,00era bitarte, %85.

c) 1.200,01 eurotik 1.800,00era bitarte, %80.

d) 1.800,01 eurotik 2.400,00era bitarte, %75.

e) 2.400,01 eurotik 3.000,00ra bitarte, %70.

f) 3.000,01 eurotik 3.600,00era bitarte, %65.

g) 3.600,01 eurotik 4.200,00era bitarte, %60.

h) 4.200,01 eurotik 5.000,00ra bitarte, %55.

i) 5.000,01 eurotik 10.000,00ra bitarte, %50.

3. 10.000 eurotik gorako eskaerak: erosi beharreko materialaren aurrekontua 10.000 eurotik gorakoa bada, hasierako 10.000 euroko kopurua izanen da diruz lagungarria aurreko baremoari jarraikiz (%50), eta aurrekontuaren gainerako zatia Federazioak hartuko du bere gain.

9. oinarria. Euskarazko komunikazio zerbitzu komunak.

Atal honen bidez, federazioaren komunikazioak euskaraz zabaltzeak komunikazio zerbitzu komunen bulegoari eragiten dizkion gastuak diruz lagunduko dira. Aurreikusitako defizitaren %90eko dirulaguntza emanen da. Federazio bakoitzak 550 euroko dirulaguntza jasoko du, gehienez, atal honengatik. Behin prozedura honekin bat kalkulua eginda, deialdirako baimendutako zenbatekoa gainditzen bada, dirulaguntza eskatu duten federazioen artean hainbanatuko da.

Iragarkiaren kodea: F2012071