254. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

191/2020 EBAZPENA, urriaren 9koa, Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emana, zeinaren bidez dei egiten baita Estatuko lekualdatze-lehiaketarako, kidego hauetako irakasle funtzionarioentzat: maisu-maistren kidegoa, Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta tailer maisu-maistren kidegoa.

Hala ezartzen baitu bere seigarren xedapen gehigarriko lehenbiziko apartatuan Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoak, funtzionario publiko direnen estatutu-araubidearen oinarrietan dago “Estatu mailako lekualdatze-lehiaketen bidez” beteko direla lanpostuak.

Xedapen gehigarri horren 3. apartatuan ezartzen da hezkuntzako administrazioek aldian-aldian estatu osorako lekualdatze-lehiaketen deialdiak egin behar dituztela, haien mendeko ikastetxeek finkatzen dituzten lanpostu hutsak bete ahal izateko. Horrez gainera, beren kudeaketa esparruko funtzionarioei beste hezkuntza administrazio batzuetako lanpostuetara jo ahal izateko aukerabidea bermatu behar diete eta, halakorik bada, lehiaketaren ondorioz sortzen diren lanpostuen esleipena egin beharra dute. Lehiaketa hauetan irakasle funtzionario publiko guztiek parte har dezakete, kontuan hartu gabe zein hezkuntza administraziotakoak diren edo nondik sartu ziren, baldin eta betetzen badituzte kasuan kasuko plantillaren edo lanpostu-zerrenden arabera deialdi bakoitzean ezartzen diren betebehar orokorrak eta berariazkoak.

Bestalde, honako hau ezartzen du bere 7. artikuluan urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuak (errege dekretu horren bidez arautu ziren Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan adierazitako irakasleen kidegoetako funtzionarioen estatuko lekualdatze-lehiaketak eta haiek bete beharreko lanpostuak betetzeko beste prozedura batzuk): “bi urtez behin, hezkuntza administrazioek estatu mailako lekualdatze-lehiaketak deituko dituzte, haien mendeko ikastetxeek ezarritako plaza edo lanpostu hutsak betetzearen ondorioetarako, eta, halaber, beren kudeaketa esparruko irakasleei bermatzeko parte hartu ahal izatea beste hezkuntza administrazio batzuetako plaza edo lanpostu batzuetarako lekualdaketan, eta, kasua bada, lehiaketaren ondorioz sortzen direnak esleitzeko”. Kontuan harturik lehiaketa horien deialdia 2018-2019 ikasturtean egin zela, bidezkoa da ikasturte honetan arau hartan aurreikusitako estatuko lehiaketaren deialdia egitea.

Halaber, kontuan hartu beharko da apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretua, zeinak arautzen baitu nola bete Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitateaz kanpoko irakasle kidegoei dagozkien lanpostuak.

Horrenbestez, adierazitako araudia betez, eta bat etorriz urriaren 5eko EFP/942/2020 Aginduarekin (horren bidez prozedura-arauak ezartzen dira, 2020-2021 ikasturtean egin beharreko estatu mailako lekualdatze-lehiaketetan aplikatu beharrekoak, hain zuzen ere Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoko irakasle kidegoetako funtzionarioentzako lekualdatze-lehiaketetan), eta erabiliz Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren azaroaren 28ko 208/2019 Ebazpenaren bidez eskuordetutako ahalmenak,

EBAZTEN DUT:

1. Irakasle funtzionarioen estatu mailako lekualdatze-lehiaketaren deialdia onestea, Nafarroako Foru Komunitatearen esparruan, kidego hauetarako: maisu-maistren kidegoa, Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta tailer maisu-maistren kidegoa.

2. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

3. Ebazpen hau eta eranskinak igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten, Hezkuntza Departamentuko Idazkaritza Tekniko Nagusira, Kudeaketa Juridiko-administratiboaren Atalera, Langileen Araubide Juridikoaren Zerbitzura eta Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko Lanpostuak Betetzeko Atalera.

Iruñean, 2020ko urriaren 9an.–Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendaria, Amalia Cuartero Arteta.

LEKUALDATZE-LEHIAKETARAKO DEIALDIAREN OINARRIAK

Lehenbizikoa.

Dei egiten da lekualdatze-lehiaketarako, deialdi honetan ezartzen diren zehaztapenei jarraikiz, kidego hauetako irakasle funtzionarioen lanpostu hutsak betetzeko:

KODEA

KIDEGOA

597

Maisu-maistrak

511/590

Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleak

591

Lanbide Heziketako irakasle teknikoak

512/592

Hizkuntza eskola ofizialetako katedradun eta irakasleak

593

Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunak

594

Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleak

513/595

Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradun eta irakasleak

596

Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistrak

Bigarrena.–Borondatez parte har dezaketenak.

1. Karrerako funtzionarioak, egitura organikoaren eta eginkizunen ondorioetarako Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mende daudenak:

1.1. Deialdi honetan borondatez parte hartzen ahalko dute deialdiaren lehenengo oinarrian aipatzen diren irakasleen kidegoetako karrerako funtzionarioek, baldin eta egoera hauetakoren batean baldin badaude:

A) Jardunean egotea eta behin betiko destinoa Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxeetan izatea, baldin eta ikasturte hau bukatzen denerako gutxienez bi urte igaro badira behin betiko azkeneko destinoaren jabetza hartu zutenetik.

B) Zerbitzu berezietan edo eszedentzia berezian egotea, zeinak deklaratuak egonen diren gaur egun Hezkuntza Departamentuaren mende dagoen ikastetxe batetik, baldin eta ikasturte hau bukatzen denerako gutxienez bi urte igaro badira behin betiko azkeneko destinoaren jabetza hartu zutenetik.

C) Borondatezko eszedentzian egotea, gaur egun Hezkuntza Departamentuaren mende dagoen ikastetxe batetik deklaratuta, baldin eta ikasturte hau bukatzen denerako jarduneko zerbitzura itzultzeko eskatzen diren baldintza guztiak betetzen baditu.

D) Eginkizun-gabetze egoeran egotea, gaur egun Hezkuntza Departamentuaren mende dagoen ikastetxe batetik deklaratuta, baldin eta ikasturte hau amaitzen denerako bukatzen bazaio eginkizun-gabetzeko diziplina zehapenaren indarraldia.

1.1. apartatu honetan ezarritako ondorioetarako, 2021eko abuztuaren 31 hartuko da ikasturte bukaerako data gisa.

E) Behin betiko betetzen zuen plaza edo lanpostua gordetzeko eskubidea galduta izatea, Administrazioan zerbitzu-eginkizunetan beste lanpostu bat betetzeagatik.

Aurreko paragrafoan aipatzen diren funtzionarioek destinoa lortzen badute lehiaketa honetan, esleitutako lanpostuan hasiko beharko dute, eta ulertuko da uko egiten diotela ordura arte zerbitzu-eginkizunetan betetzen zuten lanpostuari.

1.2. Oinarri honen 1.1. apartatuan aipatutako parte-hartzaileek zilegi izanen dute, halaber, beste hezkuntza administrazio batzuek egindako deialdietako lanpostuak sartzea eskabidean, baldin eta behin betiko lehen destinoa Nafarroako Foru Komunitatearen kudeaketa esparruan lortua badute eta deialdi horietan ezarritako baldintzak betetzen badituzte.

2. Beste hezkuntza administrazio batzuetako funtzionarioak:

Beste hezkuntza administrazio batzuen mendeko funtzionarioek deialdi honetako lanpostuak eska ditzakete, deialdiko betebeharrak eta baldintzak betez gero, kasuan kasuko hezkuntza administrazioek zehazten dituzten mekanismo eta prozeduren bitartez.

Funtzionario horiek lortutako lehenengo behin betiko destinoak izan beharko du haiek hautatzeko prozesuaren deialdia egin zuen hezkuntza administrazioaren kudeaketa esparru berekoa, salbu eta deialdian betebehar hori eskatu ez bazen, bat etorriz urriaren 29ko 1364/2010 Errege Dekretuaren hirugarren xedapen iragankorrean xedatuarekin.

3. Destinoa eskuratzeko lehentasunezko eskubidea erabili nahi dutenek deialdi honetako seigarren oinarrian ezarritakoa bete beharko dute.

Hirugarrena.–Nahitaez parte hartu behar dutenak.

1. Deialdi honetan parte hartu beharko dute, nahitaez, kidego hauetako irakasle funtzionarioek: maisu-maistren kidegoa, Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta irakasleen kidegoa, Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoa eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen, irakasleen eta tailer maisu-maistren kidegoa, baldin eta organikoki eta funtzionalki Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mende badaude eta egoera hauetakoren batean badaude:

A) 2020-2021 ikasturtean behin-behineko destinoa duten karrerako eta jarduneko irakasle funtzionarioak.

B) Hautapen prozeduran hautatutako izangaiak, 2020-2021 ikasturtean praktiketan ari direnak. Hautapen prozedura hori deitu zen Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren apirilaren 4ko 1156/2018 Ebazpenaren bidez, zeina aldatu baitzen urtarrilaren 22ko 260/2019 Ebazpenaren bidez.

C) Nahitaezko eszedentzian dauden karrerako funtzionario irakasleak, behin-behineko itzultzerik lortu ez dutenak, eszedentzia gaur egun Hezkuntza Departamentuaren mende dagoen ikastetxe batean zelarik deklaratu bazen.

D) Kanpoko lanpostuei atxikita egon ondoren, 2021-2022 ikasturtean Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa esparrura itzuli behar duten irakasle funtzionarioak edo, aurreko ikasturteren batean itzulita ere, behin betiko destinoa lortu ez dutenak.

E) Epai bat bete edo errekurtso bat ebaztearen ondorioz, edo behin betiko zuten lanpostua berariaz kendu zaielako, behin betiko destinoa galdu duten karrerako irakasle funtzionarioak.

Apartatu honetan sartzen dira Administrazioan beste lanpostu bat betetzeagatik lanpostu gordea galdu duten funtzionarioak, betiere azken lanpostua utzi badute.

Deialdi honen ondorioetarako, kendutako lanpostutzat hartuko dira, bakar-bakarrik, ebazpen formal eta banan-banan egindakoaren bidez berariaz kendu direnak.

F) Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuan kudeaketaren arloan behin-behineko destinoa izanda, zerbitzu berezietan edo eszedentzia berezian dauden karrerako irakasle funtzionarioak.

2. Nahitaezkoei esleitzeari buruzko arauak:

A) Praktiketako funtzionarioek behin betiko destinoa eskuratu behar dute, nahitaez, gainditu duten hautapen prozeduraren espezialitatean eta hizkuntzan. Horretarako, zein espezialitate eta hizkuntzatan gainditu duten hautapen prozedura, horiei dagozkien lanpostu guztiak eskatu beharko dituzte. Gainera, borondatez eskatzen ahalko dituzte oposizioko espezialitatetik aukeragai dituzten lanpostuak, hizkuntza berean, IV. eranskinean ezarritakoarekin bat.

Lehiatzen ez direnei edo lehiatu arren behar adina lanpostu eskatzen ez dituztenei libreki esleituko zaie behin betiko destinoa, hautapen prozedurako espezialitate eta hizkuntzako lanpostuetan. Behin betiko destinoa lortzen ez badute, behin-behineko destinoko egoeran geldituko dira.

B) Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuari jarraikiz deitutako hautapen prozedurak gainditu dituzten eta behin-behineko destinoa duten funtzionarioek, hautapen prozedura zein espezialitate eta hizkuntzatan gainditu duten, horiei dagokien lanpostu batean lortu beharko dute behin betiko destinoa. Horretarako, zein espezialitate eta hizkuntzatan gainditu duten hautapen prozedura, horiei dagozkien lanpostu guztiak eskatu beharko dituzte. Gainera, borondatez eskatzen ahalko dituzte oposizioko espezialitatetik aukeragai dituzten lanpostuak, hizkuntza berean, IV. eranskinean ezarritakoarekin bat.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, eta bat etorriz apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuaren 6. artikuluan xedatutakoarekin, otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuan ezarritako sistema iragankorraren bidez ingelesaren, frantsesaren eta euskararen espezialitateetako irakasleen kidegoetan sartu ziren funtzionarioek, lehendabiziko behin betiko destinoa eskuratu ez badute, borondatez eskatzen ahal dituzte oposizioaren espezialitatearen hizkuntzari dagozkion hizkuntza profilarekin ezartzen diren beste espezialitate batzuetarako lanpostuak, baldin eta titularra bada edo lanpostua eskaintzen den espezialitatea eskuratu badu eta kasuan kasuko hizkuntzaren frogagiria badauka.

Lehiatzen ez direnei edo lehiatu arren behar adina lanpostu eskatzen ez dituztenei libreki esleituko zaie behin betiko destinoa, hautapen prozedurako espezialitate eta hizkuntzako lanpostuetan. Behin betiko destinoa lortzen ez badute, behin-behineko destinoko egoeran geldituko dira.

C) Otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretua baino lehen deitutako hautapen prozedurak gainditu eta behin-behineko destinoa zuten funtzionarioek kidegoan sartzeko espezialitate eta hizkuntzako lanpostu guztiak eskatu behar dituzte eta, orobat, titular direneko espezialitateetako lanpostu guztiak nahi duten hizkuntzan. Gainera, titular direneko espezialitateetatik abiatuta hauta ditzaketen beste lanpostu batzuk ere eskatzen ahal dituzte borondatez, IV. eranskinean ezarritakoarekin bat.

Lehiatzen ez direnei edo lehiatu arren behar adina lanpostu eskatzen ez dituztenei edo nahitaezkoei lanpostuak esleitzeko espezialitate guztien ordena adierazten ez dutenei libreki esleituko zaie behin betiko destinoa kidegoan sartzeko erabilitako espezialitate eta hizkuntzako lanpostuetan edo, bestela, kidegoan sartu ondoren lortu dituzten espezialitateetako edozeinetan, IV. eranskinean agertzen diren ordenaren arabera, hizkuntza berean, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetan betiere. Behin betiko destinoa lortzen ez badute, behin-behineko destinoko egoeran geldituko dira.

Orobat, C letra honetan xedatutakoa aplikatuko zaie otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuaren babesean deitutako hautapen prozedurak gaindituta dituzten funtzionarioei, baldin eta lehendik lortu badute behin betiko destinoa eta lekualdatze-lehiaketa honetan behin-behineko gisa parte hartzen badute.

D) Nahitaezko eszedentzian dauden funtzionarioak, baldin eta deialdi honetan parte hartzen ez badute edo, parte hartu arren, behar adina ikastetxe eskatzen ez badituzte eta behin betiko destinoa lortzen ez badute, norberaren intereseko borondatezko eszedentzian geldituko dira, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bateginaren 26.1.c) artikuluaren arabera.

E) Kanpoko lanpostuei atxikirik egon ondoren edo epai bat betetzearen edo errekurtso bat ebaztearen ondorioz behin betiko destinoa galtzeagatik edo behin betiko lanpostua berariaz kendu izanagatik deialdian parte hartzen duten funtzionarioei destinoa esleitzerakoan, arau hauei jarraituko zaie:

–Ebazpen honen seigarren oinarrian ezarritako moduan lehentasunezko eskubideaz baliaturik parte hartu badute eta destinorik lortu ez badute, behin-behineko destinoarekin geldituko dira, baina atxikita izan duten azken ikastetxeko herrian ikastetxeak aukeratzeko eskubidearekin, lanpostu hutsik izanez gero.

–Parte hartu beharra izan arren lehiatzen ez diren funtzionarioei, edo, deialdi honen seigarren oinarriak aipatzen duen lehentasunezko eskubideaz baliatu gabe parte harturik, eskatutako lanpostuetan destinorik lortzen ez dutenei eta, lehentasunezko eskubidea baliaturik ikastetxearen edo herriaren eskaera zuzen bat gutxienez egin ez dutenei, oinarri honen B) edo C) apartatuetan xedatutakoaren arabera esleituko zaie libreki behin betiko destinoa. Behin betiko destinoa lortzen ez badute, behin-behineko destinoko egoeran geratuko dira.

F) Lehenbiziko behin betiko destinoa lortu ez duten irakasle funtzionarioek Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mendeko lanpostuetara jo dezakete soilik. Ondorio horietarako, lehiaketaren bidez lortutako destinoaren jabetza hartua izan behar dute.

G) Nahitaezko esleipena deialdi honen II. eta III. eranskinetan ageri den ikastetxeen ordenaren arabera eginen da, irakasle kidego bakoitzeko.

H) Ez dira inolaz ere nahitaez esleituko deialdi honen V. eranskinean ageri diren lanpostuak.

3. Destinoa eskuratzeko lehentasunezko eskubidea erabili nahi dutenek deialdi honetako seigarren oinarrian ezarritakoa bete beharko dute.

Laugarrena.–Deialdiko lanpostuak eta haien argitalpena.

Urriaren 5eko EFP/942/2020 Aginduaren bosgarren apartatuan aurreikusitako datetan zehaztuko dira deialdi honetan bete beharreko behin-behineko eta behin betiko lanpostu hutsak (agindu horren bidez prozedura-arauak ezartzen dira, 2020-2021 ikasturtean egin beharreko estatu mailako lekualdatze-lehiaketetan aplikatu beharrekoak, hain zuzen ere Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoko irakasle kidegoetako funtzionarioentzako lekualdatze-lehiaketetan), eta jendaurrean jarriko dira Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta web-orrian (https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio).

Horren ondorioetarako, hezkuntzako plangintza orokorrean aurreikusten diren lanpostuak sartuko dira, baita kidego bakoitzaren lehiaketaren ondorioz hutsik gelditzen direnak ere. Horiez gain, gutxienez 2020ko abenduaren 31ra arte erretiroengatik, heriotzengatik edo lanpostua gordetzeko eskubiderik gabeko eszedentziengatik sortzen diren lanpostu hutsak ere sartzen ahalko dira. Lanpostu horiek guztiek eskola plangintzan aurreikusiak egon beharko dute.

Bigarren Hezkuntzako, hizkuntza eskola ofizialetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen kidegoetako funtzionarioek maila bereko irakasleen kidegoetako funtzionarioekin batera hartuko dute parte, eta lanpostu huts berberak eskainiko zaizkie, katedradunen kidegoetakoak izateagatik aplikatzen ahal zaizkien berariazko merezimenduak galarazi gabe.

Bosgarrena.–Parte-hartzaileek eska ditzaketen lanpostuak.

1. Deialdiaren hirugarren oinarriko 2, A eta B apartatuan ezarritakoa galarazi gabe, irakasleen kidegoetako funtzionarioek titular direneko espezialitateetako lanpostuak eskatzen ahalko dituzte.

2. Halaber, irakasleen kidegoetako funtzionarioek beste lanpostu batzuk eskatzen ahalko dituzte, beren espezialitatea baldintza gisa dutenak, bat etorriz deialdi honen IV. eranskinean ezarritakoarekin.

3. Bat etorriz Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren lehenbiziko xedapen iragankorrarekin eta Estatuko lekualdatze-lehiaketak arautzen dituen errege dekretuarekin, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenbiziko bi kurtsoetan ezartzen diren lanpostuak maisu-maistren kidegoko funtzionarioek eska ditzakete, baldin eta deialdietan eskatutako gainerako baldintzak betetzen badituzte eta hurrengo kasu hauetakoren batean sarturik badaude: Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenbiziko bi kurtsoetako lanpostuei behin betiko atxikitzea eta kurtso horietan behin betikotasunez betetzen zuten lanpostua galtzea, lanpostua kendu delako, betiere beste behin betiko destino bat lortu ez badute lanpostua kendu ondoren.

Langile horiek beharrezkoa den gaikuntza frogatu beharko dute, deialdi honen IV. eranskinean ezarritakoarekin bat.

4. Bigarren Hezkuntzako institutuetan eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan Pedagogia Terapeutikoko lanpostuak eskatzen ahalko dituzte espezialitate horretako titularrak diren maisu-maistren kidegoko funtzionarioek, deialdi honetako IV. eranskinean ezarritakoarekin bat.

5. Euskara jakin beharra duten lanpostuak eskatzeko, EGA-Euskararen Gaitasun Agiriaren edo titulu baliokide baten jabe direla frogatu beharko dute, espezialitateko betebeharraz gain, salbu jadanik zerbitzuen orrian jaso bada.

6. Atzerriko hizkuntzaren profila (frantsesa, ingelesa eta alemana) duten irakaskuntza espezialitateei dagozkien lanpostuak eskatzeko, irakasleak kasuan kasuko hizkuntza ezagutzearen egiaztagiria eduki beharko du, Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak emana, apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuaren 9. artikuluan xedatuarekin bat.

Frogagiri hori, edo lehiakideen espediente pertsonalean dago jasota PI, PF edo PALE profilaren gisa, edo justifikatzen ahal da profil horietarako martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren I. eranskinean eskatzen diren titulazioetako bat aurkeztuta, deialdiko eskaerak aurkezteko epearen barnean (foru agindu horrek ezartzen du irakasleek frogatu ditzaketen berariazko eskakizunak zehazteko eta hura egiaztatzeko prozedura). Azkeneko kasu horretan, aipatu foru aginduan aurreikusitako batzordeak dagokien profilean (PI, PF edo PALE) egiaztatuko ditu parte-hartzaile horiek.

7. 1992ko Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 31/1991 Legearen 29. xedapen gehigarriaren indarrez Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoetan sartu diren langileek parte hartzen ahalko dute titular diren espezialitateetan Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren irakasle funtzionario gisa integratzeko foru dekretuetan egindako atxikipenei jarraikiz eta IV. eranskinean ezarritakoaren arabera. Kasu horretan, deialdi honen bidez beste ikastetxe batean behin betiko destino berri bat lortzean, parte-hartzaileak galdu eginen ditu atxikipen esparruan sartutako gainerako espezialitateen gainean izaten ahal dituen eskubideak.

Seigarrena.–Lehentasunezko eskubideak.

Oinarri honetan ezarritako kasuetakoren batean dauden karrerako irakasle funtzionarioak lehentasunezko eskubideaz balia daitezke, zein kidegotan hartzen duten parte, hartan lanpostu hutsik izanez gero. Parte hartzeko eskabidean horixe adieraziko dute, eskariaren oinarri den arrazoiarekin batera.

Bat etorriz irakasle funtzionarioentzako estatu mailako lekualdatze-lehiaketak arautzen dituen errege dekretuarekin eta Nafarroako Foru Komunitateko Ikastetxe Publikoen Sarea berrantolatzen duen uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuarekin, lanpostuak eskatzerakoan lehentasunezko eskubide hauek soilik alegatzen ahalko dira:

1. Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea:

Behin betiko destinoa zein ikastetxetan duten edo izan duten, horretan behin betiko destinoa lortzeko lehentasunezko eskubidea izanen dute, behin bakarrik, oinarri honetan aipatzen diren baldintzetakoren batean dauden irakasleek, lehentasun hurrenkeraren arabera:

1.1. Ikastetxe bateko behin betiko lanpostua kentzeagatik behin betiko destinorik gabe dauden irakasleak, harik eta behin betiko beste destino bat lortu arte, lanpostu horretan aritzeko eskatzen diren baldintzak betez gero.

Deialdi honen ondorioetarako, kendutako lanpostutzat hartuko dira ebazpen formal baten bidez berariaz kendu direnak.

1.2. Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen eta Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoetako irakasleak, espezialitate berri bat eskuratu dutenak, ekainaren 4ko 850/1993, otsailaren 27ko 334/2004 eta otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuetan xedatutakoaren babesean, espezialitate berriko lanpostu bat lortzeko behin betiko destinoa zuten ikastetxean.

Bat-egitearen edo integrazioaren ondorioz sortutako ikastetxeko lanpostu hutsei aplikatzen ahalko zaie eskubide hori. Lerroak edo unitateak bereizten badira, bereizitako lerro edo unitateak jasotzen dituen ikastetxeari ere aplikatzen ahalko zaio.

Aurreko apartatuetako bakoitzean aipatu egoeretan dauden bi funtzionario edo gehiago lehiatuz gero, merezimenduen baremoan puntuazio handiena duenari esleituko zaio lanpostua. Puntuazioetan berdinketak izaten badira, hori hausteko lehenbiziko irizpidea izanen da ikastetxean karrerako funtzionario gisa zein aritu den denbora gehiago benetako zerbitzuetan, eta, beharrezkoa izanez gero, merezimenduen baremoan aurreikusitako gainerako irizpideak aplikatuko dira, agertzen diren hurrenkera berean.

2. Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea erabiltzea:

Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubideetako bat, aurreko apartatuan aipatua, erabili nahi duten irakasleek lehen-lehenik jarri beharko dute parte hartzeko eskabidean (ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubideari dagokion epigrafean) zer kasurengatik parte hartzen duen lehentasunezko eskubidearekin eta zer ikastetxetan erabiltzen den eskubide hori. Gainera, lehentasunezko hurrenkeraren arabera jarri beharko dituzte eskubide horretaz baliatzeko eskaerak, honako hauek adieraziko dituztenak: espezialitatea eta hizkuntza, eta, hala denean, elebitasuna edo/eta lanpostu ibiltaria. Ondorio horietarako, lanpostu desberdintzat joko da hizkuntzaren baldintza (herri-hizkuntza eta/edo elebiduna) eta/edo ibiltari izaera duena.

Parte-hartzaileak ez daude beharturik titular direneko espezialitate guztiak eskatzera, eta borondatez eskatzen ahalko dituzte titular direneko espezialitatearen baldintza duten beste lanpostu batzuk, deialdi honen IV. eranskinean ezarritakoarekin bat.

Oinarri honetan ikastetxea aukeratzeko ezarritako lehentasunezko eskubideetako bi edo gehiago erabiltzen ahal dituzten irakasleek eskabidean adierazi beharko dute kasurik onuragarriena zein den, oinarri honen 1. apartatuan ageri den lehentasun hurrenkeraren arabera.

Titularrak direneko espezialitateen arabera eskura ditzaketen lanpostuetarako beste eskaera batzuk sartzen ahalko dira eskabide berean, lehentasunezko eskubiderik izan gabe haiek lortzeko lehiaketan parte hartu nahi badute.

3. Herria edo eskualdea aukeratzeko lehentasunezko eskubideak:

Herri edo eskualde bateko ikastetxeetan behin betiko destinoa lortzeko lehentasunezko eskubidea izanen dute, behin bakarrik eta lanpostu hutsik bada, oinarri honetan aipatzen diren baldintzetakoren bat betetzen duten karrerako funtzionarioek, lehentasun hurrenkeraren arabera:

3.1. Ikastetxe bateko behin betiko lanpostua kendu edo aldatzeagatik behin betiko destinorik ez duten irakasleek lehentasunezko eskubidea izanen dute, behin betiko beste destino bat lortu arte, kendutako lanpostua zegoen herri edo eskualde bereko beste ikastetxe batean beste lanpostu bat lortzeko.

3.2. Administrazio publikoan beste postu batera pasatzeagatik, behin betiko betetzen zuten irakasle lanpostua galduta, eta betiere azken postua utzi badute.

3.3. Atzerriko ikastetxe publikoak uzteagatik haietarako atxikipen denbora bukatu delako (Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren kanpoko administrazioa arautzen duen urriaren 31ko 1138/2002 Errege Dekretuaren 10.6 eta 14.4 artikuluak), edo Espainian irakastera legez ezarritako beste arrazoiren batengatik itzultzeagatik.

3.4. Behin betiko destinoa epai bat betetzearen edo errekurtso administratibo bat ebaztearen ondorioz galdu izateagatik.

3.5. Ezintasun iraunkorraren ondoriozko erretiro egoeran deklaratu ondoren jardunerako birgaitu direnak.

Aurreko apartatuetako bakoitzean aipatu egoeretan dauden karrerako bi funtzionario edo gehiago lehiatuz gero, merezimenduen baremoan puntuazio handiena duenari esleituko zaio lanpostua. Puntuazioen guztirakoan berdinketarik izaten bada, deialdiaren hamalaugarren oinarrian berdinketa hausteko ezarritako irizpideak aplikatuko dira.

4. Herria edo eskualdea hautatzeko lehentasunezko eskubidea erabiltzea:

Lehentasunezko eskubidea zein herritatik datorkion, hantxe erabili beharko da (deialdiaren II. eta III. eranskinak); aukeran izanen da eskualdeko beste herri baterako edo batzuetarako erabiltzea (deialdiaren II-A eta III. eranskinak). Halaber, parte-hartzaileak titular gisa dituen espezialitate guztietarako nahitaez erabili beharko du lehentasunezko eskubide hori; gainera, aukeran izanen da hizkuntzaren baldintza (herri-hizkuntza eta/edo elebiduna) edo ibiltari izaera duten espezialitateetarako erabiltzea, bai eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo bi kurtsoetako lanpostuetarako eta Bigarren Hezkuntzako institutuetako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetako Pedagogia Terapeutikoko lanpostuetarako. Borondatez eskatzen ahalko dituzte beste lanpostu batzuk, beren espezialitatea baldintza gisa dutenak, deialdi honen IV. eranskinean ezarritakoarekin bat.

Lanpostu bereziei atxikitako maisu-maistren kidegoko irakasleek lehentasunezko eskubidea erabiltzen ahalko dute, aurreko paragrafoan xedatukoaren arabera. Horretarako, ebazpen honen II-A eranskinean biltzen diren herrietako bat aukeratu beharko dute, betiere kendutako lanpostuaren jarduketa eremuaren barnekoa (II-B eranskina).

Apirilaren 30eko 37/2014 Foru Dekretuaren bidez irakasleen kidego guztietarako, maisu-maistren kidegorako izan ezik, onetsitako zonifikazioarekin bat, Iruña bi lurralde eremutan edo bi herritan banatzen da. Ondorio horietarako, III. eranskinean zerrendatzen diren Iruñeko ikastetxeak bi lurralde eremu horietakoak dira (Iruña 1 eta Iruña 2). Bi herri desberdinen modura funtzionatzen dute, bi eremu desberdinetan sartuta, lehentasunezko eskubidea erabiltzearen ondorioetarako.

Aurreko apartatuan ageri diren herria edo eskualdea hautatzeko lehentasunezko eskubideetako bat erabiltzen duten irakasleek honako hau adierazi beharko dute parte hartzeko eskabidean:

1. Lehenik, “herria aukeratzeko lehentasunezko eskubidea” izeneko epigrafean, honako hauek jarri beharko dira: lehentasunezko eskubidearekin zein kasuren bidez parte hartzen den, zein herritan erabiltzen den eta, hala balegokio, hautatu den herriko eskualdearen gainean lehentasunezko eskubidea erabiltzen dela adierazi.

Aurretik adierazitakoarekin bat, irakasleen kidego guztientzat, maisu-maistren kidegoarentzat izan ezik, Iruña bada lehentasunezko eskubidearen herria, parte-hartzaileek herriari dagokion epigrafean “Iruña 1” edo “Iruña 2” zehaztu beharko dute, lehentasunezko eskubidearen ikastetxea non kokatzen den, III. eranskinean jasotakoari jarraituz.

2. Bigarrenik, titular gisa dituzten espezialitate guztiak bete beharko dituzte, lehentasun hurrenkeran. Lehiatzaileak herri-hizkuntzako lanpostua eskatzen ahal badu, aukeratzea dauka herri-hizkuntzarekin eta/edo gabe eskatu nahi duen titular deneko espezialitate bakoitza. Horrela egiten ez badute eta destinoa ez badute lortzen adierazitako espezialitate batean, Administrazioak askatasunez esleituko du postuaren erreserba adierazi gabeko espezialitateren batean; lehenik herri-hizkuntza eskatzen duen adierazi gabeko espezialitate bakoitza garatuko du, eta gero, herri-hizkuntza eskatzen ez dutenak, baldin lehiatzaileak herri-hizkuntza duten lanpostuak eskatzeko baldintzak betetzen baditu.

Hizkuntzaren eta/edo ibiltaritzaren baldintza duten espezialitateetarako postua gordetzeko eskaria eginez gero, espezialitate eta hizkuntzetarako gordetako laukitxoen ondoan dauden laukitxoetan adieraziko dute. Beren espezialitateen arabera borondatez hauta ditzaketen lanpostuetarako erreserba eskatuz gero, zer lanpostu eskatzen dituzten adierazi beharko dute deialdiaren IV. eranskinari jarraikiz. Lehentasun hori kontuan hartuko da herria eta espezialitatea erreserbatzeko.

Lehentasunezko eskubideaz baliaturik herriaren eta espezialitatearen erreserba lortuta, destinoko ikastetxea erabakiko da baremoan lortutako puntu kopuruaren arabera, lekualdatze-lehiaketetako gainerako parte-hartzaileekin lehian.

3. Hirugarrenik, ikastetxea lortzeko, herri edo eskualderako lehentasunezko eskubidea erabiltzen dutenek eskabidean jarri beharko dituzte (“lekualdatze-lehiaketarako eskaerei” dagokien epigrafean), lehentasun hurrenkeraren arabera, eskubidea sortzen duen herriko ikastetxe guztiak (II. eranskinean ageri dira maisu-maistren kidegorako, eta III. eranskinean, gainerako kidegoetarako), eta, hala denean, eskualdearen barnean nahi dituen herrien eranskin beretako ikastetxe guztiak; herria eskatuz gero, herri horretan lanpostu hutsak dituen edozein ikastetxetan jasoko du destinoa; ikastetxeak eskatuz gero, herrien multzo homogeneotan bilduta egon beharko dute ikastetxeek. Eskubidea sortzen duen herriko ikastetxe guztiak eta aukeran eskatutako herriko edo herrietako ikastetxe guztiak eskatzen ez badira, herri horietakoren batean lanpostu hutsik bada, Administrazioak libreki destinatuko ditu herri horretako edo horietako gainerako ikastetxeetako edozeinetara, eranskinetan kidego bakoitzerako zerrendan ageri den hurrenkerari jarraikiz, salbu eta deialdi honen V. eranskinean nahitaezkoendako esleipenetik kanpo gelditutako ikastetxeak. Berdin jokatuko da interesdunek lanpostu erreserba lortu badute, beren lehentasunen arabera, hizkuntzaren edo ibiltaritzaren baldintza duen espezialitatean edo beren espezialitateen arabera borondatez hauta ditzaketen lanpostuetan.

Aurretik aipatu diren kasu guztietan, lehentasunezko eskubidea erabiltzen duten lehiatzaileek “DPL” –lehentasunezko eskubidea– siglak jarri beharko dituzte eskatutako ikastetxearen espezialitateari dagokion laukitxoan. Hala, parte hartzeko oinarri diren espezialitate guztiak eskatu direla ulertuko da.

Oinarri honetan herria aukeratzeko ezarritako lehentasunezko eskubideetako bi edo gehiago erabiltzen ahal dituzten lehiatzaileek eskabidean adierazi beharko dute kasurik onuragarriena zein den, oinarri honen 3. apartatuan ageri den lehentasun hurrenkeraren arabera.

Horien ondotik, titular gisa dituzten espezialitateen arabera eskura ditzaketen beste lanpostu batzuetarako eskaerak sartzen ahalko dituzte, lehentasunezko eskubiderik izan gabe haiek lortzeko lehiaketan parte hartu nahi badute.

5. Lehentasunezko eskubideen arteko lehentasun hurrenkera:

Oinarri honetan onartutako lehentasunezko eskubideen artean lehentasun hurrenkera hau aplikatuko da:

a) Ikastetxea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea.

b) Herria edo eskualdea aukeratzeko lehentasunezko eskubidea.

Zazpigarrena.–Batera aurkezteko eskubidea.

1. Batera aurkezteko eskubidetzat jotzen da honako aukera hau: irakasle kidego berekoak diren eta behin betiko destinoa duten karrerako zenbait funtzionariok lehiaketan beren borondatez parte hartzeko baldintza gisa jartzea destinoa probintzia jakin bateko ikastetxe batean edo batzuetan lortzea.

2. Eskubide horrek berezitasun hauek ditu:

–Parte-hartzaileek beren eskabideetan probintzia bakar bateko ikastetxeak sartuko dituzte, berbera talde bakoitzarentzat.

–Talde bakoitzean lau pertsona bil daitezke gehienez.

–I. eranskineko merezimenduen baremoa aplikatuta zehaztuko da destinoaren esleipena.

–Modalitate honen xedea da talde bateko pertsona guztiek probintzia bateko ikastetxe batean edo batzuetan eta aldi berean lortzea destinoa. Horietakoren batek lanposturik lortzerik ez badu, ezetsitzat joko dira beraz taldearen eskaera guztiak.

3. Modalitate honi heltzen dion irakasleak berarekin batera aurkezten diren funtzionarioen identifikazio datuak jarri beharko ditu. Datu horiek jarri ez edo oker ematen badira, taldeko guztien eskabideak deuseztatuko dira.

4. Modalitate honi heldu nahi dioten irakasleek deialdiaren bigarren oinarrian borondatez parte hartzeari buruz ezarritako baldintzak bete beharko dituzte.

Zortzigarrena.–Parte hartzeko eskabidea eta aurkeztu beharreko agiriak.

1. Parte-hartzaile guztiek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte parte hartzeko eskabidearekin batera:

A) Hezkuntza administrazio honek deitutako lekualdatze-lehiaketetatik 2010-2011 ikasturteaz geroztik onetsietako batean parte hartu duten izangaiei, zein lekualdatze-lehiaketan parte hartu zuten azkenekoz, hartan lortutako behin betiko puntuazioa berretsiko zaie, honekin bat:

–Puntuazioa berretsiko zaie Hezkuntza Administrazio honek dei egindako lekualdatze-lehiaketa horietan parte hartu zuten langileei, salbu praktiketako funtzionario gisa lehiatu ziren langileei.

–Parte hartu zuten azken lehiaketan lortutako behin betiko puntuazioa berretsiko da, salbu eta merezimenduen baremoaren I. apartatua, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz baloratuko baitu.

–Parte-hartzaile horiek hobetutako merezimenduak aurkez ditzakete, baldin eta kasuan kasuko lekualdatze-lehiaketaren deialdirako eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren hobetuak badira.

–Puntuazioa berresteko baldintzak betetzen dituzten interesdunek eskuratu dezakete azken lekualdatze-lehiaketan lortutako behin betiko puntuazioa, eskaerak aurkezteko aplikazio telematikoan. Orobat, aplikazio horretan adieraziko zaie interesdunei noiz bukatzen zen eskaerak aurkezteko epea parte hartu duten azken deialdian.

–Behin betiko puntuazioak berretsiko dira deialdi honen I. eranskineko merezimenduen baremoan ezarritako balorazio irizpideei jarraituta.

Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak lekualdatze-lehiaketaren puntuazioari ofizioz erantsiko dio parte-hartzaileek hobetutako merezimenduen puntuazioa, baldin eta parte hartu duten azken deialdirako eskaerak aurkezteko epea bukatu ondoren hobetuak badira, baremoaren apartatu hauei dagokienez: 4.1 eta 4.2 apartatuak; 4.3 apartatuko aholkulari lanpostuak; 6.4 eta 6.5 apartatuetako merezimenduak (Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak izendatutako epaimahaietan parte hartzeari dagokionez), parte-hartzaile bakoitzaren espedientean dagoen dokumentazioari jarraikiz.

Parte hartu duten azken deialdian eskaerak aurkezteko epea bukatu aurretik hobetutako merezimendu berriak aurkeztu nahi dituztelako edo konforme ez daudelako, parte hartu zuten lekualdatze-lehiaketaren azken puntuazioa berretsi nahi ez duten parte-hartzaileek propio adierazi beharko dute parte hartzeko eskabideari dagokion laukitxoan. Parte-hartzaile horiek, baita lehiaketa horietan parte hartu ez zutenek ere, honako agiri hauek erantsi beharko dizkiote parte hartzeko eskabideari, merezimenduak frogatzeko, aurkezten direnak soilik baloratuko baitira:

Deialdi honen I. eranskinean argitaratutako baremoko 3., 4.3 apartatuetan (prestakuntzako aholkulari lanpostuak izan ezik), 5., 6.1, 6.2, 6.3, 6.5 apartatuetan (beste hezkuntza administrazio batzuek izendatutako epaimahaietan parte hartzea) eta 6.6 apartatuan aipatu merezimenduen baloraziorako frogagiriak.

B) Euskaraz jakin beharra duten lanpostuak eskatzen dituzten izangaiek EGA-Euskararen Gaitasun Agiriaren edo titulu baliokide baten jabe direla frogatzeko dokumentazioa aurkeztu beharko dute, salbu jadanik zerbitzu orrian jaso bada.

C) Atzerriko hizkuntzaren profila (frantsesa, ingelesa eta alemana) duten irakaskuntza espezialitateei dagozkien lanpostuetarako izangaiek PI, PF eta PALE profiletarako tituluak dituztela frogatzen duen dokumentazioa aurkeztu beharko dute, Hezkuntzako kontseilariaren martxoaren 11ko 32/2013 Foru Aginduaren I. eranskinean jasotakoa, non ez diren jasotzen profil horiek haien espediente pertsonaletan.

D) Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz sartuko ditu baremoko 1., 2., 4.1 eta 4.2 apartatuei dagozkien merezimenduak; 4.3 apartatuko aholkulari lanpostuak; 6.4 eta 6.5 apartatuetako merezimenduak (Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuak izendatutako epaimahaietan parte hartzeari dagokionez), parte-hartzaile bakoitzaren espedientean dagoen dokumentazioari jarraikiz.

Halaber, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz baloratuko die, baremoko 6.7 apartatuan, zerbitzu orrian ageri den euskarazko titulazioa, euskaraz emandako espezialitate bati atxikita dauden edo horren titular diren irakasleei, ez badute behintzat parte-hartzaileek merezimenduen baremoko 3.3 apartatuan aipatu euskarazko titulazioaren frogagiria aurkezten eta, horrekin batera, baremoko apartatu honetan baloratzeko eskatzen.

2. Dokumentazioa Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez aurkeztuko da, argitalpenen kasuetan salbu, horiek aurrez aurre aurkeztuko baitira Hezkuntza Departamentuko Erregistroan, Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean, Nafarroako Gobernuaren gainerako erregistro bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako bideren bat erabiliz.

3. Parte hartzeko betebehar guztiak eta alegatutako merezimenduak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean bete beharko dira.

Bederatzigarrena.–Eskabideak eta agiriak aurkeztea.

1. Deialdi honetako parte-hartzaileek, espezialitate eta hizkuntza baterako baino gehiagotarako lehiatuta ere, eskabide bakarra aurkeztuko dute parte hartzeko, oinarri honetan ezarritako arauekin bat.

Martxoaren 14ko 35/2017 Foru Aginduan xedatutakoaren arabera, lekualdatze-lehiaketa honetan parte hartzen duten irakasle guztiek bete beharko dute parte hartzeko eskabidea, Hezkuntza Departamentuaren https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio web-orrian eskura duten aplikazio informatikoaren bidez.

Aplikazioak emanen dituen jarraibideen arabera beteko da eskabidea.

Lehenik, aplikazio informatikoa erabiliz betetako eskabidea sinatu egin beharko da eta, gero, aplikazio beraren bidez igorri. Behar bezala sinatu eta eskabideak aurkezteko epean aurkezten ez diren eskabideen zirriborro guztiak automatikoki ezabatuko dira epea bukatutakoan.

Interesdunek aurkeztu nahi dituzten merezimendu edo/eta baldintzen kopia eskaneatuak aurkeztuko dituzte Erregistro Orokor Elektronikoaren bidez, eta Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari zuzenduko zaizkio; argitalpenak, berriz, aurrez aurre aurkeztuko dira Hezkuntza Departamentuko Erregistroan, Nafarroako Gobernuaren Erregistro Orokorrean, Nafarroako Gobernuaren gainerako erregistro bulegoetan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan adierazitako bideren bat erabiliz.

Administrazioak noiznahi eskatzen ahalko dizkie parte-hartzaileei aurkeztutako dokumentazioaren jatorrizkoak edo fotokopia konpultsatuak.

Salbuespen gisa eta Hezkuntza Departamentuari aldez aurretik jakinarazi eta hark onartuta, parte hartzeko eskabidea eta merezimenduak frogatzeko agiriak aurrez aurre aurkezten ahalko da, telematika bidez aurkeztea zaildu edo galarazten duten inguruabarrik egonez gero.

2. Parte hartzeko eskabide bat baino gehiago aurkeztuz gero, epearen barrenean aurkezten den azkeneko eskabidea baizik ez da tramitatuko, eta horrek bakarrik balioko du.

3. Lekualdatze-lehiaketan parte hartzeak berekin dakar parte-hartzaileak adieraztea betetzen dituela parte hartzeko eskatzen diren baldintzak eta egiazkoak direla aurkeztutako agiriak. Datuak eta/edo aurkeztutako dokumentazioa faltsuak badira, prozedura honetan parte hartzetik salbuetsi ahal izanen da, sor daitezkeen erantzukizunak gorabehera.

Hamargarrena.–Eskabideak eta agiriak aurkezteko epea.

Hau izanen da eskabideak eta agiriak aurkezteko epea: 2020ko azaroaren 5etik 26ra, bi egun horiek barne.

Eskabidea aurkeztu ondoren, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehen soilik egin dakioke uko lehiaketan parte hartzeari. Hamalaugarren oinarriaren 2. puntuan adierazten den epean ere aurkezten ahalko dira ukoak. Uko horrek parte hartzeko eskabidean adierazitako eskaera guztiak hartuko ditu.

Aurkezteko epea bukatuta, ez da onartuko eskabide gehiagorik, eskabideen eta egindako eskaeren gaineko inolako aldaketarik edo merezimenduen agiririk.

Hamaikagarrena–Lanpostuen eta postuen eskaerak.

A) Parte-hartzaile guztiei dagozkien arauak:

1. Parte-hartzaileek eskaerak egin ditzaten, deialdi honen eranskinetan azaltzen dira Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren kudeaketa esparruko ikastetxe eta eskualdeak, baita eska daitezkeen lanpostuak ere. Hona hemen:

–II. eranskina: maisu-maistren kidegorako ikastetxe eta eskualdeen zerrenda.

–III. eranskina: gainerako irakasle kidegoetarako ikastetxeen eta eskualdeen zerrenda.

–IV. eranskina: parte-hartzaileek kidego bakoitzean eska ditzaketen lanpostuak edo postuak.

2. Deialdi honetan parte hartzen duten irakasleek, parte hartzeko eskabidean (“lekualdatze-lehiaketarako eskaerak” izeneko epigrafean), titular gisa dituzten espezialitateen arabera eskura ditzaketen lanpostuei buruzko eskaerak adierazi beharko dituzte, lehentasun hurrenkeraren arabera. Ikastetxeak (II. edo III. eranskinak) eta espezialitateak edo lanpostuak (IV. eranskina) jarriko dituzte.

Eskaera guztietan ikastetxearen edo herriaren kodea eta lanpostu motaren kodea (lanpostuaren edo espezialitatearen kodea) azaldu beharko dira, eta, beharrezkoa denean baino ez, herri-hizkuntzaren kodea ere adierazi beharko da euskarazko lanpostuetarako, elebidunaren kodea programa eleaniztunetako lanpostuetarako, eta/edo lanpostu ibiltariak diren. Parte-hartzaile bakoitzak ezin ditu 300 eskaera baino gehiago egin eskabidean. Nafarroako aplikazio telematikoak kodeak letra bihurtzeko aukera emanen die parte-hartzaileei; alabaina, kode horiek azalduko dira parte-hartzaileak hartuko duen eskabide erregistratuaren gordekinean.

3. Ikastetxe jakin batzuetarako edo herri baterako egiten ahal dira eskaerak, eta bi bideak batera erabil daitezke. Herri baterako eskaerak egiten badira, herri horretan lanpostu hutsik edo ondoriozko lanposturik duen lehen ikastetxea esleituko da, deialdian ageri diren hurrenkera berean, nahitaezkoendako esleipenetik kanpo gelditutako ikastetxeak izan ezik (V. eranskina). Herri bateko ikastetxeei dagokienez parte-hartzaileak horietako bat edo batzuk lehentasunez eskatu nahi izanez gero, ikastetxe horiek banakako eskaera gisa ager daitezke lehentasun hurrenkeran ezarrita eta, gero, dagokion herria jarri; ulertuko da herriko gainerako ikastetxeak deialdian argitaratu diren hurrenkeran gehitu direla.

Irakasleen kidego guztientzat, maisu-maistren kidegoarentzat izan ezik, Iruña bi lurralde eremutan edo bi herritan dago banaturik. Horrenbestez, lanpostuak eskatzeko ondorioetarako, III. eranskinean zerrendatzen diren Iruñeko ikastetxeak bi lurralde eremutakoak dira (Iruña 1 eta Iruña 2) eta bi herri desberdinen modura hartzen dira deialdi honetan.

4. Ikastetxe edo herri bateko lanpostu espezialitate bat baino gehiago eskatzen bada, beharrezkoa da eskatzen diren lanpostuak adina aldiz errepikatzea ikastetxea edo herria. Ondorio horietarako, espezialitate desberdintzat hartuko da hizkuntza betebeharra (herri-hizkuntza edo elebiduna) eta/edo izaera ibiltaria duena.

5. Betiere, eskabidean adierazitako kodeei dagozkien lanpostuak izanen dira parte-hartzaileek eskatutako lanpostutzat hartuko direnak.

Osatu gabeko kodeak, existitzen ez direnak, behar den laukitxoan jartzen ez direnak edo parte-hartzaileak eskatzen ahal dituen lanpostuekin bat ez datozenak dituzten eskaerak deuseztatuko dira.

Lehiatzaile boluntarioek ez badute lanposturik eskatzen eskabideak aurkezteko epearen barruan, lekualdatze-lehiaketatik kanpo geldituko dira.

Aurreko inguruabarrak direla-eta eskaera guztiak bertan behera uzten badira, lehiatzaileak ez du destinorik jasoko lekualdatze-lehiaketan, deialdian ezarritakoaren arabera destinoa ofizioz esleitzeko kasuak galarazi gabe.

Interesdunak daturen bat oker ematen badu edo eman gabe uzten badu, ezin izanen du halakorik aipatu geroko erreklamazioetan, ez eta ondorioztatu ere hargatik bere interes nahiz eskubideak urratu direla.

Eskabideak aurkezteko epea bukatu ondoan, ezin izanen da inolako arrazoirengatik beste eskaerarik egin edo egindako eskaerak aldatu, ezta bertan eskatutako lanpostuen lehentasunezko hurrenkera ere.

B) Lanpostuak karrerako funtzionarioek eskatzea, egitura organikoaren eta eginkizunen ondorioetarako Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mende daudenek:

1. Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa esparruaren barneko lanpostuak eskatzea:

Euskaraz irakasteko lanpostuak eskatuz gero, “euskara” adierazi beharko da hizkuntzaren laukitxoan, zein den ere eskatutako ikastetxearen hizkuntza eredua. Hizkuntzaren betebeharra daukan lanpostua eskatzea beste eskaera bat balitz bezala kontatuko da. Gaztelaniazko lanpostuak eskatzeko, hizkuntzaren laukitxoa bete behar da (gaztelania). Espezialitate hauei dagozkien lanpostuen eskaerek “lanpostuko hizkuntza euskara” eramanen dute: Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa), Euskara, Euskara (Nafarroa), Euskal hizkuntza, Euskara helduentzat eta Komunikazioaren esparrua: Euskara.

Eskatzen diren lanpostuak, frantseseko, ingeleseko edo alemaneko programa eleaniztunekoak badira, inguruabar hori aipatu beharko da, “lanpostu elebiduna” izeneko laukitxoan zer hizkuntza eskatzen den adierazita.

Frantseseko, ingeleseko edo alemaneko espezialitateei dagozkien eskaerek ez dute inoiz kode elebidunik eramanen.

Maisu-maistren kidegoan, ikastetxe eta herriak eskatzerakoan, postuak ibiltariak badira hura jakinarazi beharko da dagokion laukitxoa (I) markatuta. Gainerako kasuetan, eskaerek ez dute ibiltaritzako koderik eramanen.

Espezialitate hauei dagozkien lanpostuen eskaerek ez dute inoiz ibiltaritzako koderik eramanen: Helduentzako Pedagogia Terapeutikoa, Helduen Lehen Hezkuntza, Helduen Ingelesa, Helduen Frantsesa, Gutxiengo Kulturalak eta Entzumena eta Hizkuntza Eskualdean.

2. Beste hezkuntza administrazio batzuetako lanpostuak eskatzea:

Egitura organikoaren eta eginkizunen ondorioetarako Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren mende dauden funtzionarioek, beste hezkuntza administrazio batzuetako lanpostuak eskatu nahi badituzte, deialdi horietan ezartzen diren baldintzak bete beharko dituzte, eta kasuan kasuko deialdietan jasotzen diren espezialitateak, herri-hizkuntzak, ikastetxeak, herriak eta abar adierazi beharko dituzte aplikazio telematikoan.

Nafarroako aplikazio telematikoak ez du iragazki edo kontrolik ezartzen beste hezkuntza administrazio batzuetarako lanpostu eskaeren kasuan.

C) Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuaren kudeaketa eremuko lanpostuak eskatzea beste hezkuntza administrazio batzuen mendeko funtzionarioek:

Euskarazko lanpostuak eskatuz gero, 1 adierazi beharko da “herri-hizkuntzaren” laukitxoan (V), zein den ere eskatutako ikastetxearen hizkuntza eredua. Hizkuntzaren betebeharra daukan lanpostua eskatzea beste eskaera bat balitz bezala kontatuko da. Gaztelaniazko lanpostuak eskatzeko, ez da herri-hizkuntzaren laukitxoa bete behar. “Herri-hizkuntza: euskara” eraman beharko dute espezialitate hauei dagozkien lanpostuen eskaerek: Euskal Hizkuntza eta Literatura (Nafarroa), Euskara, Euskara (Nafarroa), Euskal hizkuntza, Euskara helduentzat eta Komunikazioaren esparrua (euskara).

Eskatzen diren lanpostuak atzerriko hizkuntzaren eskakizuna duten irakaskuntza espezialitateei badagozkie (frantsesa, ingelesa eta alemana), 1, 2 edo 3 jarri beharko da, hurrenez hurren, “elebiduna” (B) kontzeptuari dagokion laukitxoan.

Frantseseko, ingeleseko edo alemaneko espezialitateei dagozkien eskaerek ez dute inoiz kode elebidunik eraman beharko.

Maisu-maistren kidegoan, ikastetxe eta herriak eskatzerakoan, postuak ibiltariak badira hura jakinarazi beharko da dagokion laukitxoa (I) markatuta. Gainerako kasuetan, eskaerek ez dute ibiltaritzako koderik eramanen.

Espezialitate hauei dagozkien lanpostuen eskaerek ez dute inoiz ibiltaritzako koderik eramanen: Helduentzako Pedagogia Terapeutikoa, Helduen Lehen Hezkuntza, Helduen Ingelesa, Helduen Frantsesa, Gutxiengo Kulturalak eta Entzumena eta Hizkuntza Eskualdean.

Hamabigarrena.–Merezimenduen baremoa.

Galarazi gabe deialdian aurreikusitako lehentasunezko eskubideak erabiltzeari buruz ezarritakoa, lehiaketa ebatziko da I. eranskineko merezimenduen baremoari jarraikiz.

Praktiketako funtzionarioei destinoa esleitzerakoan, hautapen prozeduran lortutako puntuazioa hartuko da kontuan, eta jabetza hartzeko ezinbestekoa izanen da praktikaldia gainditzea.

Funtzionario izaera Estatuko 1992ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 31/1991 Legearen hogeita bederatzigarren xedapen gehigarriaren arabera lortu zuten irakasleei merezimenduen baremoko 1.1.1, 1.2.1, 4. eta 6.4 apartatuak aplikatuko zaizkie, deialdi honen I. eranskineko bosgarren xedapen osagarrian ezarritako arauekin bat.

Hamahirugarrena.–Merezimenduen balorazioa.

Lehiatzaileek alegatutako merezimenduen balorazioa organo hauek eginen dute:

A) Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzua:

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari egokituko zaio parte-hartzaileei deialdi honen I. eranskin gisa ageri den merezimenduen baremoaren 1., 2., 4.1, 4.2, 5.3, 6.4, 6.5 eta 6.7 apartatuei dagokien puntuazioa esleitzea.

B) Balorazio batzordeak:

Balorazio batzordeei dagokie deialdi honen I. eranskin gisa ageri den merezimenduen baremoko gainerako apartatuei dagokien puntuazioa parte-hartzaileei esleitzea.

Hezkuntzari buruzko Lege Organikoak aipatzen dituen irakasleen kidegoetako funtzionarioek osatuko dituzte batzorde horiek, Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuko zuzendariak emandako ebazpenaren bidez hautatuko dira, eta antolatzen ahalko dira espezialitateen edo espezialitate multzoen arabera. Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta haren web-orrian (https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio) argitaratuko da izendatzeko ebazpen hori.

Balorazio batzordeak osatuko dituzten langileak Hezkuntza Departamentuko zuzendaritza nagusiek proposatuta izendatuko dira, edo lehen deituraren hurrenkera alfabetikoaren eta, hala behar bada, bigarren deiturakoaren arabera, kontuan harturik Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuan, abiapuntuko letrak finkatzeko, eginen den zozketaren emaitza.

Batzordeek merezimenduak baloratuko dituzte Hezkuntza Departamentuak zehazten duen ordutegian. Batzordeen egoitza Hezkuntza Departamentuko Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusian egonen da.

Erakunde sindikalek balorazio batzordeetan parte hartzen ahalko dute.

Oinarri honetan aurreikusitako balorazio batzordeetako kideak zozketaz izendatzeko prozesutik kanpo gelditzen ahal dira Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendariaren urriaren 24ko 3615/2019 Ebazpenaren bidez onetsitako lekualdatze-lehiaketaren balorazio batzordeetan parte hartu zuten irakasle funtzionarioak, salbu eta lehiaketaren xedeko espezialitateren batean balorazio batzordea osatzeko irakasle aski ez badago, edo, beren borondatez, hartan parte hartzea eskatzen badute.

Izendatzen den balorazio batzordeetako bakoitzean, kasuan kasuko batzordeak izendatzen duen funtzionarioak eginen du idazkari lana.

Ordezko batzordekideak izendatzen ahalko dira, batzordeak aukeratzeko erabilitako irizpideei jarraikiz. Halaber, balorazio batzordeen jardueren koordinatzaileak izendatzen ahalko dira.

Batzordeko kideak Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legearen 23. eta 24. artikuluetan ezartzen diren abstentzio eta errefusatze kausei lotuta eginen dira.

Hamalaugarrena.–Destinoen esleipena.

1. Parte-hartzaile eta puntuazioen behin-behineko zerrendak:

Departamentuan batzordeen aktak lehiatzaileei esleitutako puntuazioekin hartuta direla, parte-hartzaile eta puntuazioen behin-behineko zerrendak onetsi eta argitaratuko dira, baita merezimenduak zuzentzeko aktak ere, Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta web-orrian: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio.

Argitaratze horren bidez, ukitutako lehiatzaile guztiak jakinaren gainean jarri direla ulertuko da.

Zerrenda horien kontra, interesdunek erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte edo/eta merezimenduak zuzentzeko aktetan jasotzen diren akats formalak zuzendu, haiek argitaratu eta 10 egun balioduneko epean. Erreklamazio horiek Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari zuzenduko zaizkio, eta deialdiaren bederatzigarren oinarriaren 1. apartatuan adierazitako erregistroetako edozeinetan aurkeztuko dira.

Lehiatzaileren batek ez baditu akats formalak epe horretan zuzentzen, eskaerari uko egiten diola ulertuko da.

Lehiatzaileek eskabideak aurkezteko epearen barruan alegatzen ez dituzten merezimenduak ez dira inoiz kontuan hartuko.

2. Behin-behineko esleipena eta parte-hartzeari uko egiteko eta erreklamazioak aurkezteko epea:

Jarraikiz parte-hartzaileen eskaerei, I. eranskineko baremoaren arabera lortutako behin-behineko puntuazioei eta deialdi honetan xedatutakoari, behin-behinekoz esleituko dira egokitu daitezkeen destinoak.

Galarazi gabe deialdi honetako seigarren oinarrian bildutako lehentasunezko eskubideei dagokiena, berdinketarik izaten bada puntuazioen guztirakoan, baremoko apartatuak banan-banan hartuko dira, agertzen diren ordenaren arabera, eta lehenbiziko apartatutik hasita puntuaziorik altuena lortzen duena izanen da aurretik. Berdinketak jarraitzen badu, azpiapartatuetan lortutako puntuazioari jarraituko zaio, baremoan jasotzen den hurrenkeraren arabera; berdinketak jarraituz gero, baremoaren azpiapartatuetako azpiapartatuetan lortutako puntuazioari jarraituko zaio, dauden hurrenkeraren arabera. Kasu guztietan, apartatu bakoitzean aintzat hartzen den puntuazioa ez da izanen baremoan apartatu horretxentzat ezarritako gehieneko puntuazioa baino altuagoa, eta, azpiapartatuen kasuan, horiexek biltzen dituen apartatuaren gehieneko puntuazioa baino altuagoa. Irizpide horiek aplikatuta, azpiapartatu batean edo batzuetan apartatu guztiari emandako gehieneko puntuazioa lortzen bada, gainerako azpiapartatuen puntuazioak ez dira kontuan hartuko.

Beharrezkoa baldin bada, berdinketa hausteko irizpide hauek erabiliko dira ordena honetan: kidegoan sartzeko hautapen prozeduraren deialdia zein urtetan izan zen, eta hautapen prozeduran lorturiko puntuazio handiena.

Destinoen behin-behineko esleipena jendaurrean jarriko da Hezkuntza Departamentuko iragarki-taulan eta web-orrian: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio.

Argitaratze horren bidez, ukitutako lehiatzaile guztiak jakinaren gainean jarri direla ulertuko da.

Lehiatzaileek erreklamazioak aurkezten ahalko dituzte behin-behineko ebazpenen kontra, horiek argitaratu eta biharamunetik bost egun balioduneko epean.

Halaber, borondatez parte hartzen dutenek lehiaketan parte hartzeari uko egiten ahal diote epe berean. Uko horrek parte hartzeko eskabidean adierazitako eskaera guztiak ukituko ditu. Hori dela eta, adierazten da behin-behineko ebazpenean destinorik ez lortzeak ez dakarrela ezinbestean behin betiko ebazpenean destinoa lortzerik ez dagoela. Era berean, behin-behineko ebazpenean destinoa lortzeak ez dakar berarekin behin betiko ebazpenean destinoa lortzea.

Erreklamazio edo uko egite horiek Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuari zuzenduko zaizkio, eta deialdiaren bederatzigarren oinarriaren 1. apartatuan adierazitako erregistroetako edozeinetan aurkeztuko dira.

3. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrendak:

Lehiatzaileek behin-behineko puntuazioen aurka aurkeztutako erreklamazioak eta merezimendu zuzenketak berrikusi eta, zein den kasua, kontuan hartuta, parte-hartzaile eta puntuazioen behin betiko zerrendak onetsi eta Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan eta web-orrian argitaratuko dira (https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio).

Argitaratze horren bidez, ukitutako lehiatzaile guztiak jakinaren gainean jarri direla ulertuko da.

4. Behin betiko esleipena:

Behin-behineko esleipenaren aurka aurkeztutako erreklamazioak eta uko egiteak aintzat harturik, destinoen behin betiko esleipena onesten duen ebazpena emanen da. Ebazpen hori Hezkuntza Departamentuaren iragarki-taulan argitaratuko da, eta departamentuaren webgunean: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/inicio.

Argitaratze horren bidez, ukitutako lehiatzaile guztiak jakinaren gainean jarri direla ulertuko da.

Lekualdatze-lehiaketan esleitzen diren destinoak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira.

Esleitzen diren lanpostuei ezin izanen zaie uko egin; beraz, parte-hartzaileek lortutako lanpostuetan hasi beharko dute lanean.

5. Deialdi honen ebazpena lehenbiziko oinarrian aipatutako kidego guztietarako batera egiten ahalko da, edo kidego bat edo batzuk bereizita.

Nahiz eta kidego, espezialitate edo organo dei-egile desberdinetako lanpostuetarako lehiatu, destino bakar bat lortzen ahalko da.

Hamabosgarrena.–Borondatezko eszedentzian egonda, behin betiko destinoa lortzen dutenak.

Eszedentzian egon eta lekualdatze-lehiaketa honetan destinoa lortzearen ondorioz jarduneko zerbitzura itzultzen diren funtzionarioek, lanpostuaren jabetza hartu baino lehen, zinpeko deklarazioa edo hitzematea aurkeztu beharko dute Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuan, frogatzeko ez daudela Estatuko Administrazioaren, Toki Administrazioaren edo Administrazio Autonomikoen inongo kidego edo eskalatatik zigor-espediente bidez bereizita eta ez daudela eginkizun publikoetan aritzeko desgaituta.

Behin betiko destinoa lortuta, jardunean hasten ez badira, funtzionario izaera galduko dute, jarraikiz Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 26. artikuluan xedatutakoari.

Hamaseigarrena.–Lanpostuaren jabetza hartzea

Deialdi honetan ezarritakoari jarraikiz lortzen diren destino berrien jabetza hartzea 2021eko irailaren 1ean izanen da, eta data horretatik aurrera hasiko dira ondorio administratibo eta ekonomikoak.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa galarazi gabe, deialdi honen bidez destino berri bat lortzen duten irakasleek beren jatorrizko ikastetxeetan egon beharko dute ikasturtea bukatzeko aurreikusita dauden jarduerak bukatu arte, baldin eta hala erabakitzen badu Hezkuntza Departamentuak.

Hamazazpigarrena.–Errekurtsoak.

Bat etorriz Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 126. artikuluan xedatutakoarekin eta Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 121. eta 122. artikuluetan ezarritakoarekin, ebazpen honen eta berau aplikatzeko egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Lekualdatze-lehiaketan ematen den behin betiko ebazpenaren kontrako errekurtsoak, hezkuntzako zein administrazioren bitartez parte hartu den kontuan hartu gabe, errekurtsoaren xede den lanpostuari dagokion hezkuntza administraziora igorri beharko dira eta hark ebatziko ditu.

I. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa

MEREZIMENDUAK

BALORAZIOA

FROGAGIRIAK

1. Antzinatasuna.

1.1. Antzinatasuna ikastetxean.

1.1.1. Lehiaketarako abiapuntu den ikastetxean behin betiko destinoarekin karrerako funtzionario gisa etengabe egindako urte bakoitza.

Azpiapartatu honen ondorioetarako, lanpostu hutsari dagokion kidegoan (edo kidegoetan) karrerako funtzionario gisa egindako zerbitzuak soilik zenbatuko dira.

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

Lehenbiziko urtea eta bigarrena:

Urte zatiei dagokienez, 0,1666 puntu emanen da hilabeteko.

2,0000 puntu, urte bakoitzeko

Hirugarren urtea:

Urte zatiei dagokienez, 0,3333 puntu emanen da hilabeteko.

4,0000 puntu

Laugarrena eta hurrengoak:

Urte zatiei dagokienez, 0,5000 puntu emanen da hilabeteko.

6,0000 puntu, urte bakoitzeko

1.1.1 azpiapartatua baloratzeko honako egoera hauek hartuko dira kontuan:

–Lehiaketan parte hartzeko eskabidea zein ikastetxetatik egiten den jakiteko, izangaiaren behin betiko destinoarena hartuko da, edo zer ikastetxeri dagoen atxikia, hura, baldin eta egoera horren ondorioz irakasle destinoa galtzen bada. Azpiapartatu honengatik, bakarrik kontatuko dira karrerako funtzionario gisa lanpostu hutsari dagokion kidegoan emandako zerbitzuak.

–Atzerriko ikastetxe publiko espainiarretan aldi baterako atxikipena duten edo antzeko kasuetan dauden funtzionarioei dagokienez, azpiapartatu honetako puntuazioa atxikipen horretan etenik gabe emandako denboraren arabera finkatuko da. Irizpide hori bera erabiliko da hezkuntza arloko administrazioak irakaskuntzari buruzko ikerketa eta laguntzarako dituen lanpostuetan edo bestelako zerbitzuetan aritzeko izendatu zirenen kasuan, baldin eta izendapenak berarekin ekarri baldin badu aurreko irakasle destinoa galtzea.

Atxikipen hori utzi eta jatorrizko hezkuntza administraziora behin-behineko gisa itzultzean, abiapuntuko ikastetxetzat joko da atxikipen aldian izandako destinoa, eta horri gehituko zaizkio, hala behar denean, gero beste edozein ikastetxetan behin-behineko gisa egindako zerbitzuak.

–Behin betiko moduan jarduteko zuten lanpostua edo postua kendu dietelako, epai bat bete edo errekurtso bat ebazteagatik destinoa galdu dutelako edo nahitaezko eszedentziatik heldu direlako lehiaketan behin-behineko egoerarekin parte hartzen dutenen kasuan, abiapuntuko ikastetxetzat joko da behin betiko gisa izandako azkena, eta horri gehituko zaizkio, hala behar denean, gero beste edozein ikastetxetan behin-behineko gisa egindako zerbitzuak. Horretaz gain, eskubidea izanen dute, behin betiko gisa izandako azkenaren aurreko ikastetxean behin betiko gisa emandako zerbitzuak jatorrizko ikastetxeko zerbitzualdiari gehitzeko. Hala denean, kendutako ikastetxeetan behin betiko gisa emandako zerbitzuak ere sartuko dira metaketa horretan.

Kendutakoaz besteko behin betiko destinorik izan ez badute, eskubidea izanen dute behin betikoa lortu aurretik behin-behineko gisa emandako zerbitzuak jatorrizko ikastetxeko zerbitzualdiari gehitzeko. Halakoetan, baremoaren 1.1.2 azpiapartatuan xedatutakoarekin bat etorriko da eman beharreko puntuazioa.

–Aurreko bi paragrafoetan xedatutakoa aplikatuko zaie, halaber, nahitaezko lekualdaketako diziplina zehapena betez bizilekua aldatzean beren destinoa galdu dutelako parte hartzen duten funtzionarioei.

–Behin betiko gisa betetzen zuten lanpostua edo postua kendu ondoren lortutako lehenengo behin betiko destinoaren kasuan, lehiaketarako abiapuntuko ikastetxean emandako zerbitzutzat joko dira lanpostua kendu zitzaieneko ikastetxean frogatutako zerbitzuak eta, hala denean, kentze horren ondoren behin-behineko gisa emandakoak. Irizpide hori bera erabiliko da epai bat betetzearen edo errekurtso bat ebaztearen ondorioz lanpostua galdu ondoren edo nahitaezko eszedentziatik itzultzeagatik lehen destinoa lortzen dutenen kasuan.

1.1.2. Behin-behinekotasunez karrerako funtzionario gisa egindako urte bakoitza, egoera honetatik abiatuta parte hartuz gero:

Urte zatiei dagokienez, 0,1666 puntu emanen da hilabeteko.

Lehiaketaren bidez lortutako behin betiko lehenengo destinotik borondatez parte hartzen duten karrerako funtzionarioen kasuan, 1.1.1 azpiapartatuan lortutako puntuazioari azpiapartatu honetan lortutakoa gehituko zaio. Destino berri bat lortutakoan ezin izanen da puntuazio hau gehitu.

2,0000 puntu

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

1.1.3. Zailtasun bereziko lanpostu, postu edo ikastetxe batean karrerako funtzionario gisa egindako urte bakoitza:

Urte zatiei dagokienez, 0,1666 puntu emanen da hilabeteko.

Puntuazio hau 1.1.1 edo 1.1.2 azpiapartatuetan lortutako puntuazioari gehituko zaio.

Hala ere, ez da ondorio horietarako kontuan hartuko zerbitzu berezietan, zerbitzu eginkizunetan, ikasketak egiteko baimenarekin edo antzeko zereginetan ikastetxetik kanpora egindako denbora, lanpostuan benetan aritu ez dela ekartzen dutenean.

(Ikus bigarren xedapen osagarria).

2,0000 puntu

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

1.2. Antzinatasuna kidegoan.

1.2.1. Lanpostu hutsari dagokion kidegoan edo kidegoetan karrerako funtzionario gisa eta jardunean emandako zerbitzuak, urte bakoitzeko:

Urte zatiei dagokienez, 0,1666 puntu emanen da hilabeteko.

2,0000 puntu

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

1.2.2. LOEk aipatzen dituen irakasleen beste kidego batzuetan, azpitalde edo maila berekoetan zein goragokoetan, karrerako funtzionario gisa emandako zerbitzuak, urte bakoitzeko:

Urte zatiei dagokienez, 0,1250 puntu emanen da hilabeteko.

1,5000 puntu

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

1.2.3. LOEk aipatzen dituen irakasleen beste kidego batzuetan, beheragoko azpitalde edo maila batekoetan, karrerako funtzionario gisa emandako zerbitzuak, urte bakoitzeko:

Urte zatiei dagokienez, 0,0625 puntu emanen da hilabeteko.

0,7500 puntu

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

–1. apartatuan ageri diren kasuetan, Bigarren Hezkuntzako, hizkuntza eskola ofizialetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen kidegoetako karrerako funtzionarioen kasuan, bai ikastetxeko bai kidegoko antzinatasunaren ondorioetarako, kasuan kasuko irakasle kidegoetan karrerako funtzionario gisa egindako zerbitzuak baloratuko dira, bai eta Batxilergoko, hizkuntza eskola ofizialetako eta Arte Plastikoetako eta Lanbide Artistikoetako amaierako irakasleen lehengo kidegoetan karrerako funtzionario gisa egindakoak ere.

–1.2.2 eta 1.2.3 azpiapartatuetan aipatu zerbitzuak ez dira kontuan hartuko batera eman diren urteetan, edo 1.1.1 edo 1.1.2 azpiapartatuetakoekin batera eman direnean.

–1.1.1., 1.1.2., 1.2.1., 1.2.2. eta 1.2.3 azpiapartatuen ondorioetarako, kontatu eginen dira zerbitzu berezien egoeran emandako zerbitzuak, halakotzat hartuak direnean abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 24. artikuluan eta Enplegatu Publikoaren Oinarrizko Estatutuari buruzko apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 87. artikuluan, bai eta aipatu legearen aurreko xedapenek ezarritako era horretako egoerak ere. Horren ondorioetarako, familiakoak zaintzeko eszedentzia aldia ere kontatuko da, apirilaren 12ko 7/2007 Legearen 89.4 artikuluan ezarritako kasuetan. Hiru urte izanen dira gehienez. Era berean, ondorio horietarako baloratuko da eszedentzia berezian egindako denbora, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 27. artikuluarekin bat.

2. Katedradunen kidegoetakoak izatea.

Bigarren Hezkuntzako, Musikako eta Arte Eszenikoetako, hizkuntza eskola ofizialetako edo Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen kidegoetako karrerako funtzionarioa izatea:

5,0000 puntu

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

3. Merezimendu akademikoak.

Apartatu hau baloratzearen ondorioetarako, Espainiako estatuan balioa duten unibertsitateko titulu ofizialak soilik hartuko dira kontuan.

(Ikus hirugarren xedapen osagarria).

GEHIENEZ

10 PUNTU

3.1. Doktoretzak, graduondokoak eta aparteko sariak:

3.1.1. Doktore titulua izateagatik:

5,0000 puntu

Tituluaren kopia eskaneatua edo titulua nahiz tituluaren ordezko ziurtagiria lortzeko eskubideak ordaindu izanaren agiriarena, honako hauetan xedatutakoarekin bat: 1988ko uztailaren 8ko Agindua (13ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) edo 2007ko abuztuaren 13ko Agindua (21eko Estatuko Aldizkari Ofiziala) edo unibertsitateko titulu ofizialak emateari buruzko abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretua (abuztuaren 6ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

3.1.2. Irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatzen denaz besteko unibertsitateko master titulu ofiziala izatea, hori lortzeko 60 kreditu eskatu badira gutxienez:

3,0000 puntu

Tituluaren kopia eskaneatua edo titulua lortzeko eskubideak ordaindu izanaren agiriarena, honako hauen arabera: urtarrilaren 21eko 56/2005 Errege Dekretua, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretua edo abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretua.

3.1.3. Ikerketarako nahikotasuna onartua izatea, edo ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diploma:

Merezimendu hori ez da baloratuko doktore titulua aurkezten denean.

2,0000 puntu

Dagokion ziurtagiriaren kopia eskaneatua:

–Unibertsitatearen ziurtagiria, ikertzeko nahikotasuna aitortzen duena, eskuratuta izanez gero urtarrilaren 23ko 185/1985 Errege Dekretuaren arabera.

–Ikasketa aurreratuen ziurtagiri-diploma, eginak izanez gero apirilaren 30eko 778/1998 Errege Dekretuaren arabera.

3.1.4. Doktoretzan, lizentzian edo graduan aparteko saria lortu izana, edo, goi mailako musika kontserbatorioek emandako tituluen kasuan, ohorezko aipamena goi mailako graduan:

1,0000 puntu

Horren frogagiriaren kopia eskaneatua.

3.2. Unibertsitateko beste titulu batzuk:

Unibertsitateko titulu ofizialak, abiapuntuko kidegoan sartzeko oro har eskatutakoak ez badira, honela baloratuko dira:

3.2.1. Graduko tituluak:

Unibertsitateko graduko titulu ofiziala edo baliokidea:

5,0000 puntu

Tituluaren kopia eskaneatua edo titulua nahiz tituluaren ordezko ziurtagiria lortzeko eskubideak ordaindu izanaren agiriarena, honako hauetan xedatutakoarekin bat: 1988ko uztailaren 8ko Agindua (13ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) edo 2007ko abuztuaren 13ko Agindua (21eko Estatuko Aldizkari Ofiziala) edo unibertsitateko titulu ofizialak emateari buruzko abuztuaren 5eko 1002/2010 Errege Dekretua (abuztuaren 6ko Estatuko Aldizkari Ofiziala).

3.2.2. Lehen zikloko tituluak:

Bigarren eta hurrengo diplomaturak, ingeniaritza teknikoak eta arkitektura teknikoak edo legezko ondorio guztietarako baliokidetzat jo direnak, eta lizentzia, arkitektura edo ingeniaritza bateko lehen zikloko ikasketak:

Apartatu honetan ez dira inolaz ere baloratuko, B mailako irakasle funtzionarioen kasuan, izangaiak aurkezten duen lehen titulua edo era horretako ikasketak.

Apartatu honetan ez dira inolaz ere baloratuko, A mailako irakasle funtzionarioen kasuan, izangaiak aurkezten duen lizentziadunaren, arkitektoaren edo ingeniariaren lehenbiziko titulua lortzeko gainditu behar diren ikasketen titulua edo era horretako ikasketak.

Egokitzapen ikastaroren bat gainditzea ez da hartuko lehen zikloko titulutzat.

Merezimendu gisa alegatzen diren ziklo luzeko beste titulu akademiko batzuk lortzeko bidea eman duten lehen zikloak ez dira baloratuko.

3,0000 puntu

Kidegoan sartzeko alegatutako tituluaren kopia eskaneatua, bai eta merezimendu gisa alegatzen diren guztiena ere, edo, hala denean, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria.

Lizentziadun, ingeniari edo arkitekto tituluaren fotokopia aurkeztuz gero, bigarren zikloko tituluari dagokion puntuazioa besterik ez da aintzat hartuko. Kasu horretan, lehen zikloa baloratzeko, ziurtagiri akademiko pertsonala aurkeztu beharko da eta horretan berariaz adierazi lizentziaren, ingeniaritzaren edo arkitekturaren lehen zikloko ikasketen irakasgai edo kreditu guztiak egin eta gainditu direla.

3.2.3. Bigarren zikloko tituluak:

Lizentzia, ingeniaritza edo arkitekturako bigarren zikloko ikasketak edo legez horien baliokide diren tituluei dagozkienak:

Apartatu honetan ez dira inolaz ere baloratuko, A mailako irakasle funtzionarioen kasuan, izangaiak aurkezten duen lizentziadunaren, arkitektoaren edo ingeniariaren lehenbiziko titulua lortzeko gainditu behar diren ikasketak (lehen zikloa, bigarren zikloa edo, hala badagokio, ikasketa osagarriak).

Bigarren ziklokoak bakarrik diren tituluak eta ondorio guztietarako unibertsitateko lizentziadun tituluaren baliokidetzat jotzen diren tituluak bigarren ziklo bat bezala baloratuko dira bakarrik.

3,0000 puntu

Kidegoan sartzeko alegatutako tituluaren kopia eskaneatua, bai eta merezimendu gisa alegatzen diren guztiena ere, edo, hala denean, titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria.

Lizentziadun, ingeniari edo arkitekto tituluaren fotokopia aurkeztuz gero, bigarren zikloko tituluari dagokion puntuazioa besterik ez da aintzat hartuko. Kasu horretan, lehen zikloa baloratzeko, ziurtagiri akademiko pertsonala aurkeztu beharko da eta horretan berariaz adierazi lizentziaren, ingeniaritzaren edo arkitekturaren lehen zikloko ikasketen irakasgai edo kreditu guztiak egin eta gainditu direla.

3.3. Araubide bereziko irakaskuntzako eta Lanbide Heziketako tituluak:

Hizkuntza eskola ofizialek, musikako eta dantzako kontserbatorio profesionalek eta goi mailakoek eta arte eskolek ematen dituzten araubide bereziko ikasketen tituluak, baita Lanbide Heziketakoak ere, ondoren aipatzen denari jarraikiz baloratuko dira, baldin eta irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko baldintza gisa eskatu ez badira edo alegatutako titulua lortzeko ezinbestekoak izan ez badira:

Hizkuntza eskola ofizialen ziurtagiriak eta musika edo dantzako titulu profesionala baloratzeko:

–Ziurtagiri/tituluaren kopia eskaneatua edo, bestela, titulua eman dela frogatzen duen ziurtagiria, edo hura eskuratzeko ikasketak gainditu dituela frogatzen duen ziurtagiria.

e) apartatuko tituluak baloratzeko, agiri hauek guztiak aurkeztu beharko dira:

–Merezimendu gisa alegatutako tituluaren kopia eskaneatua edo titulua eskuratzeko eskubideak ordaindu izanaren ziurtagiria.

–Sartzeko oro har eskatzen den titulua lortzeko beharrezko titulu guztien kopia eskaneatua.

–Titulu horiek eskuratzeko ikasgai edo kreditu guztiak gaindituta daudela berariaz jasotzen duen ziurtagiri akademikoa.

a) Europako Kontseiluaren C2 mailako ziurtagiri bakoitzeko:

4,0000 puntu

b) Europako Kontseiluaren C1 mailako ziurtagiri bakoitzeko:

3,0000 puntu

c) Europako Kontseiluaren B2 mailako ziurtagiri bakoitzeko:

2,0000 puntu

d) Europako Kontseiluaren B1 mailako ziurtagiri bakoitzeko:

1,0000 puntu

Aurreko apartatuetan aipatu ziurtagiriak baloratzea bidezkoa denean, parte-hartzaileak aurkezten duen maila altuenekoa soilik baloratuko da.

e) Arte Plastikoetako eta Diseinuko goi mailako teknikari titulua, Kiroleko goi mailako titulua edo Lanbide Heziketako goi mailako titulua edo baliokidea:

2,0000 puntu

f) Musikako edo Dantzako titulu profesional bakoitzeko:

1,5000 puntu

4. Zuzendaritza karguak eta beste eginkizun batzuk betetzea.

(Ikus laugarren eta bosgarren xedapen osagarriak).

GEHIENEZ

20 PUNTU

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

4.1. Ikastetxe publikoetan, irakasleen eta baliabideen zentroetan edo laugarren xedapen osagarrian ezarritako antzeko erakundeetan zuzendari lana egin izana, bai eta Espainiako Hizkuntza eta Kultura Taldeetan zuzendari lana egin izana ere. Urte bakoitza:

Urte zatiei dagokienez, 0,3333 puntu emanen da hilabeteko.

4,0000 puntu

4.2. Laugarren xedapen osagarrian ezarritako ikastetxe publikoetan zuzendariorde, ikasketaburu, idazkari eta antzeko postuetan egindako urte bakoitza:

Urte zatiei dagokienez, 0,2083 puntu emanen da hilabeteko.

2,5000 puntu

Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

4.3. Irakaskuntzako beste eginkizun batzuk:

Haur eta Lehen Hezkuntzako ziklo bateko koordinatzaile; DBHIetako arloko koordinatzaile; ikastetxe publikoetako mintegi, departamentu edo saileko buru; irakaskuntzako aholkulari eta etengabeko prestakuntzako aholkulari; hezkuntzako eta psikopedagogiako orientazio talde bateko zuzendari edo arduradun; hezkuntzako laguntza unitateen koordinatzaile; helduen hezkuntzako eskualdeko talde baten arduradun edo koordinatzaile; Nafarroako Hezkuntza Berezirako Baliabideen Zentroko alorretako arduradun eta talde zein lan-taldeen koordinatzaile; Ingelesez ikasteko programen koordinazioaren arduradun; bai eta LOEk indarra hartu zuenetik (2006ko maiatzaren 24a) egindako tutoretza lana. Urte bakoitza:

Urte zatiei dagokienez, 0,0833 puntu emanen da hilabeteko.

5,0000 puntu gehienez

1,0000 puntu

Ikastetxeko zuzendariak edo organo eskudunak emandako ziurtagiria, non agertuko baitira eginkizun horien jabetza hartzearen eta kargua uztearen datak edo, hala denean, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean irakaskuntza lanetan jarraitzen dutela, zerbitzu-orrian agertzen ez bada.

Aholkulari lanaren frogagiria ofizioz aurkezten du Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak, espediente pertsonaleko informazioaren arabera.

4.1, 4.2 eta 4.3 azpiapartatuetan, karrerako funtzionario gisa egindako lana soilik baloratuko da. Kargu eta/edo eginkizun horietako bat baino gehiago aldi berean bete badira, puntuazioa ez da metatuko, eta lehiatzailearentzat onena dena baloratuko da. Horren ondorioetarako, Bigarren Hezkuntzako, hizkuntza eskola ofizialetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen kidegoetako karrerako funtzionarioei dagokienez, kasuan kasuko irakasle kidegoetako karrerako funtzionario gisa kargu horietan egindako zerbitzuak hartuko dira kontuan, baita Batxilergoko katedradunen, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoetako amaierako irakasleen lehengo kidegoetan funtzionario gisa egindakoak ere.

5. Prestakuntza eta hobekuntza.

GEHIENEZ

10 PUNTU

Hezkuntza Ministerioak, autonomia erkidegoetako hezkuntza departamentuek edo kontseilaritzek, unibertsitateek edo irabazi asmorik gabeko instituzioek haiek frogatzeko emandako ziurtagiriaren kopia eskaneatua, non berariaz jasoko baita zenbat kreditu edo ordu iraun duen jarduerak. Gainera, irabazi asmorik gabeko erakundeek antolatutakoen kasuan, hezkuntza administrazioak jarduera horiek onartu edo homologatu dituela egiaztatu beharko da agiri sinesgarri baten bidez, edo hezkuntza administrazioaren prestakuntza erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztu.

5.1. Gainditutako prestakuntza jarduerak.

Parte-hartzaileari dagokion kidegoko espezialitateetako edo lortu nahi dituen lanpostu edo postuetako alderdi zientifiko eta didaktikoak hobetzeko xedea duten jarduerak gaindituak izatea, edo eskola antolaketarekin edo hezkuntzari aplikatutako teknologiekin zerikusia dutenak, ikastaro horien antolatzaileak hauek baldin badira: Hezkuntza Ministerioa, hezkuntza arloan eskumenak dituzten kontseilaritzak, irabazi asmorik gabeko erakundeak, baldin eta jarduera horiek hezkuntza administrazioek onartu edo homologatuak badira, eta unibertsitateak.

0,1000 puntu emanen da egiaztatutako prestakuntza jardueren 10 orduko. Xede horrekin, jarduera guztietako orduen batuketa eginen da, eta ez da puntuaziorik emanen hamar ordutik beheitiko hondarrengatik. Besterik adierazten ez bada, prestakuntza jarduerak kreditutan azaltzen direnean, ulertuko da kreditu bakoitzak 10 orduko balioa duela.

6,0000 puntu gehienez

5.2. 5.1 azpiapartatuan ageri diren hobekuntza eta prestakuntzako jardueretan irakasle izatea.

0,1000 puntu emanen da egiaztatutako prestakuntza jardueren 3 orduko. Xede horrekin, jarduera guztietako orduen batuketa eginen da, eta ez da puntuaziorik emanen hiru ordutik beheitiko hondarrengatik. Besterik adierazten ez bada, jarduerak kredituetan azaltzen direnean, ulertuko da kreditu bakoitzak 10 orduko balioa duela.

3,0000 puntu gehienez

Hezkuntza Ministerioak, autonomia erkidegoetako hezkuntza departamentuek edo kontseilaritzek, unibertsitateek edo irabazi asmorik gabeko instituzioek emandako jardueraren ziurtagiriaren kopia eskaneatua edo hura eman zela frogatzen duen agiriarena, non berariaz jasoko baita zenbat kreditu edo ordu iraun duen jarduerak. Irabazi asmorik gabeko erakundeek antolatutakoen kasuan, hezkuntza administrazioak jarduera horiek onartu edo homologatu dituela egiaztatu beharko da agiri sinesgarri baten bidez, edo hezkuntza administrazioaren prestakuntza erregistroan inskribatu izanaren ziurtagiria aurkeztu.

5.3. Titular gisa duen espezialitate bakoitza, lehiatzailearen kidegoari dagokiona, kidegoan sartzeko erabilitakoa izan ezik, betiere espezialitatea ekainaren 4ko 850/1993 Errege Dekretuan, otsailaren 27ko 334/2004 Errege Dekretuan eta otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuan espezialitate berriak eskuratzeko araututa dagoen prozeduraren bidez eskuratu bada.

(Azpiapartatu honen ondorioetarako, kasuan kasuko irakasleen kidegoan lortutako espezialitateak baloratuko dira katedradunen kidegoen kasuan).

1,0000 puntu

–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Hezkuntza Departamentuak deitutako prozeduren bidez lortutako espezialitateak: Hezkuntza Departamentuko Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

–Beste hezkuntza administrazio batzuek deitutako prozeduren bidez lortutako espezialitateak: espezialitate berria eskuratu dela frogatzen duen agiriaren kopia eskaneatua; agiria kasuan kasuko hezkuntza administrazioak emanen du, eta hartan agertuko da ekainaren 4ko 850/1993 Errege Dekretuan, otsailaren 27ko 334/2004 Errege Dekretuan eta otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuan ezarritako prozeduraren bidez lortu zela espezialitate berria.

6. Beste merezimendu batzuk.

GEHIENEZ

15 PUNTU

6.1. Argitalpenak.

Argitalpen didaktiko eta zientifikoak, lehiaketako gaiei buruzkoak, edo zerikusi zuzena dutenak curriculumaren alderdi orokorrekin edo eskolaren antolaketarekin.

Azaroaren 2ko 2984/1972 Dekretuak (abenduaren 12ko 2063/2008 Errege Dekretuaren bidez aldatuak) xedatutakoaren ondorioz ISBNa edo, kasua bada, ISSNa edo ISMNa azaldu behar izan arren, horrelakorik ez duten argitalpenak ez dira baloratuko, ez eta egileak berak editatu dituenak ere.

Argitalpen horiek baloratzeko, azpiapartatu honetan aipatu frogagiriak aurkeztu beharko dira, bertan azaltzen diren betebeharrekin.

Apartatu honetan barema daitezkeen merezimenduei esleitu beharreko berariazko puntuazioa:

a) Liburuak formatu desberdinetan (paperean edo elektronikoak):

–Egilea: puntu bat bitarte.

–2 egileetako bat: 0,5000 puntu bitarte.

–3 egileetako bat: 0,4000 puntu bitarte.

-4 egileetako bat: 0,3000 puntu bitarte.

-5 egileetako bat: 0,2000 puntu bitarte.

–5 egiletik gorako bat: 0,1000 puntu bitarte.

b) Aldizkariak formatu desberdinetan (paperean edo elektronikoak):

–Egilea: 0,2000 puntu bitarte.

–2 egileetako bat: 0,1000 puntu bitarte.

–3 egileetako bat edo handik gorakoa: 0,0500 puntu bitarte.

8,0000 puntu gehienez

–Liburuen kasuan (paperean, DVDn edo CDn), agiri hauek:

• Kasuan kasuko jatorrizko aleak.

• Eta argitaletxearen ziurtagiria, datu hauekin: liburuaren titulua, egilea/k, ISBNa, lege gordailua eta lehen edizioaren data, ale kopurua eta liburu denda komertzialetan zabaldu dela.

Administrazio publikoek eta unibertsitateek (publikoek zein pribatuek) argitaratutako liburuei dagokienez, liburu denda komertzialetan zabaldu ez badira, honako hau adierazi beharko da ziurtagirian: liburuaren izenburua, egilea/k, lehenengo argitalpenaren data, ale kopurua eta non zabaldu diren (ikastetxeak, irakasle zentroak, kultur erakundeak, etab.).

Argitaletxea edo elkartea desagertu den kasuetan, zuzenbidean onartua den edozein frogabide erabiliz justifikatu beharko dira ziurtagiri honetan eskatutako datuak.

–Aldizkarien kasuan (paperean, DVDn edo CDn), agiri hauek:

• Kasuan kasuko jatorrizko aleak.

• Eta ziurtagirian jaso beharko da: ale kopurua, banaketako eta salmentako tokiak, edo aldizkariaren jabe den legez eratutako elkarte zientifiko edo didaktikoa, argitalpenaren titulua, egilea/k, ISSNa edo ISMNa, lege gordailua eta argitalpenaren data.

Administrazio publikoek eta unibertsitateek (publikoek zein pribatuek) argitaratutako aldizkariei dagokienez, liburudenda komertzialetan zabaldu ez badira, honako hau adierazi beharko da ziurtagirian: aldizkariaren izenburua, egilea/k, lehenengo argitalpenaren data, ale kopurua eta non zabaldu diren (ikastetxeak, irakasle zentroak, kultur erakundeak, etab.).

–Argitalpenak bakarrik formatu elektronikoan izan badira, txosten bat aurkeztuko da, non erakunde emaileak ziurtatuko baitu argitalpena datu-base bibliografikoan ageri dela. Dokumentu horretan, datu-basea, argitalpenaren titulua, egileak, urtea eta URLa adieraziko dira.

6.2. Hezkuntzako administrazioek deitutako sariengatik, izan autonomia erkidegokoak, estatukoak edo nazioartekoak.

Hezkuntzako administrazioek hezkuntzaren esparruan antolatutako ikerkuntza eta berrikuntza proiektuetan parte hartzeagatik.

2,5000 puntu gehienez

Sariak lortu izana frogatzeko agiriak, deialdia egin duten entitateek emanak, edo ikerketa edo berrikuntza proiektuetan parte hartu izanari buruzkoak, kasuan kasuko hezkuntza administrazioak emanak.

6.3. Merezimendu artistiko eta literarioak:

–Autonomia erkidegoko, estatuko eta nazioarteko erakusketa edo lehiaketetan jasotako sariak.

–Egile gisa estreinaturiko konposizioak edo koreografiak edo lege gordailua duten grabazioak.

–Zuzendari, dantzari, bakarlari nahiz orkestrako bakarlari gisara edo ganbera taldeetan (bikoteak, hirukoteak, laukoteak...) emandako kontzertuak.

–Bakarkako edo taldeko erakusketak.

2,5000 puntu gehienez

Sarien kasuan: saria ematen duen entitatearen ziurtagiria, non agertuko baitira sarituaren edo sarituen izena, esparrua eta sariaren kategoria.

Konposizio edo koreografien kasuan: egilea dela frogatzen duen ziurtagiria edo dokumentua eta lege gordailua.

Grabazioen kasuan: egilea edo interpretea dela frogatzen duen ziurtagiria edo dokumentua eta lege gordailua.

Kontzertuen kasuan: interesdunaren parte-hartzea jasotzen duten programak eta entitate antolatzailearen ziurtagiria, non agertuko baita kontzertua egin dela eta zuzendari, bakarlari edo orkestrako/taldeko bakarlari gisa aritu dela.

Erakustaldien kasuan: interesdunaren parte-hartzea jasotzen duten programak eta entitate antolatzailearen ziurtagiria.

6.4. Nafarroako Foru Komunitateko hezkuntza administrazioan Unitate Teknikoko buru, Bulegoko buru, Ataleko buru, Zerbitzuko zuzendari edo goragoko kargu batean edo ikuskapen lanetan egindako urte bakoitza.

Zein kidegotatik parte hartzen duen, hari esleitutako destinoko osagarriaren maila bereko edo goragoko lanpostuetan hezkuntza administrazioan egindako zerbitzu urte bakoitza:

Urte zatiei dagokienez, 0,1200 puntu emanen da hilabeteko.

(Ikus bosgarren xedapen osagarria).

1,5000 puntu

–Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan egindako zerbitzuak: Hezkuntza Departamentuko Giza Baliabideen Zerbitzuak ofizioz aurkezten duen zerbitzu-orria da merezimendu honen frogagiria.

–Beste hezkuntza administrazio batzuetan egindako zerbitzuak: hezkuntza administrazio eskudunak egindako izendapenaren kopia eskaneatua, karguaz jabetzeko nahiz uzteko eginbideekin, edo, bestela, eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean postuan segitzen duela adierazten duen ziurtagiria.

6.5. Irakasleen kidegoetan sartzeko edo horietara igotzeko hautapen prozeduretako (LOE) epaimahaietako kide lanetan benetan aritutako deialdi bakoitza:

Azpiapartatu honetan soilik baloratuko da otsailaren 23ko 276/2007 Errege Dekretuak (martxoaren 2ko Estatuko Aldizkari Ofiziala) indarra hartu zuenetik eratutako epaimahaietako kide gisa aritu izana.

0,5000 puntu

–Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko Hezkuntza Departamentuak deitutako hautespen prozesuetako epaimahaietarako: merezimendu hori Irakasleak Hautatzeko eta Lanpostuak Betetzeko Zerbitzuak aurkeztuko du ofizioz.

–Beste hezkuntza administrazio batzuek deitutako hautapen prozeduretako epaimahaiak: deialdia egin duen hezkuntza administrazioko organoak, prozedura horietako epaimahaien aktak gordetzen dituenak, emandako ziurtagiria, deialdiaren data zehaztuta.

6.6. Hezkuntza sistemako zenbait irakaskuntzatan irakasle gisa aritzeko beharrezkoa den prestakuntza pedagogiko eta didaktikoa egiaztatzeko unibertsitateko master titulu ofizialeko praktiketan edo, bestela ere, irailaren 23ko EDU/2645/2011 Aginduak araututako prestakuntza baliokideko praktiketan (Estatuko Aldizkari Ofizialean argitara emana urriaren 5ean) tutore gisa egindako urte bakoitza eta, halaber, unibertsitateko graduko tituluak lortzeko praktiketan tutore gisa egindako ikasturte bakoitza:

0,1000 puntu

Hezkuntza administrazio eskudunak edo, hala denean, tutoretza zein ikastetxe publikotan egin den, bertako zuzendariak emandako ziurtagiria, ikasturtea eta praktiken iraupena adierazita.

6.7. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Hezkuntza Departamentuko kudeaketa esparruan dauden lanpostuetan, honela baloratuko da euskararen ezagutza:

Euskara titulua 3.3 apartatuan baloratu bada, euskararen ezagutza ez da apartatu honetan baloratuko.

3,0000 puntu

EGA tituluaren edo baliokidearen kopia eskaneatua.

6.4 eta 6.6 azpiapartatuetan, karrerako funtzionario gisa egindako lana soilik baloratuko da. Kargu eta/edo eginkizun horietako bat baino gehiago aldi berean bete badira, puntuazioa ez da metatuko, eta lehiatzailearentzat onena dena baloratuko da. Horren ondorioetarako, Bigarren Hezkuntzako, hizkuntza eskola ofizialetako eta Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen kidegoetako karrerako funtzionarioei dagokienez, kasuan kasuko irakasle kidegoetako karrerako funtzionario gisa kargu horietan egindako zerbitzuak hartuko dira kontuan, baita Batxilergoko katedradunen, hizkuntza eskola ofizialetako katedradunen eta Arte Aplikatu eta Lanbide Artistikoetako amaierako irakasleen lehengo kidegoetan funtzionario gisa egindakoak ere.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenbizikoa.

Parte-hartzaileek frogatzen dituzten merezimenduak eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako beteta edo onartuta eduki behar dira. Hortaz, hura bukatu arte hobetu eta frogatutako merezimenduak baloratuko dira soilik.

Bigarrena.–Antzinatasuna.

1.1.3 azpiapartatuarengatik puntuazioa esleituko zaie ondoko egoera hauetan dauden lehiatzaileei:

–Behin betiko destinoa zailtasun bereziko lanpostu, postu edo ikastetxean edukita, lehiaketan 1.1.1 azpiapartatuaren arabera parte hartzen dutenak.

–Behin-behineko gisa emandako denbora zailtasun bereziko lanpostu, postu edo ikastetxean egonda, lehiaketan 1.1.2 azpiapartatuaren arabera parte hartzen dutenak.

–Zerbitzu eginkizun bat zailtasun bereziko beste lanpostu, postu edo ikastetxean izanda, 1.1.1 eta 1.1.2 azpiapartatuen arabera parte hartzen dutenak.

Hirugarrena.–Merezimendu akademikoak

1. Unibertsitateko beste titulu ofizial batzuengatik puntuazioa jaso ahal izateko, eskaneatuta aurkeztu beharko dira titulu guztien kopiak, kidegoan sartzeko alegatutakoarena barne.

2. 3.1eko azpiapartatuetan, titulu bat baloratuko da soilik haietako bakoitzerako. 3.1.2 azpiapartatuan ez da barematuko irakaskuntzako funtzio publikoan sartzeko eskatutako inolako masterrik. Orobat, 3.1.2 azpiapartatuaren ondorioetarako, doktore titulua alegatzen denean, ez da baloratuko doktoregorako derrigorrezko baldintza den master ofizialaren titulua.

3. Lehenbiziko zikloko tituluak barematzeari dagokionez, ez da halakotzat hartuko egokitze ikastaro bat gainditzea. 3.2 apartatua baloratzeko, titulazio berean oinarritzen diren aipamenak ez dira titulu desberdintzat hartuko.

4. Tituluak atzerrian lortuak badira edo beste herrialde batzuetako hezkuntza erakundeek emanak, homologazioa ere aurkeztu beharko da.

5. Ez dira 3.1 eta 3.2 azpiapartatuetan barematuko unibertsitateko titulu ez-ofizialak, unibertsitateek eman dituztenak beren autonomia baliatuz, urriaren 29ko 1393/2007 Errege Dekretuaren hamaikagarren xedapen gehigarriaren arabera (errege dekretu horren bidez ezarri zen unibertsitateko irakaskuntza ofizialen antolamendua).

Laugarrena.–Zuzendaritza karguak eta beste eginkizun batzuk baloratzea.

1. Merezimenduen baremoko 4.1, 4.2 eta 4.3 azpiapartatuetan ezarritakoaren ondorioetarako, honako ikastetxe publiko hauek hartuko dira bigarren hezkuntzako ikastetxe publikoen parekotzat:

–Batxilergoko institutuak.

–Lanbide Heziketako institutua.

–Helduentzako ikastetxeak, baldin eta ikastetxe horietan azpiapartatu hauetan aipatutako ikasketa berak ematen badira.

–Irakaskuntza bateratuen ikastetxeak.

Ondorio horietarako, ikastetxe publikotzat hartzen dira musika kontserbatorioetako Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen eta irakasleen kidegoetako lanpostuei dagozkienak:

–Musikako edo Dantzako Goi Mailako Kontserbatorioak.

–Musikako edo Dantzako Kontserbatorio Profesionalak.

–Oinarrizko Musika Kontserbatorioak.

–Arte Dramatikoko Goi Mailako Eskolak.

–Goi Mailako Kantu Eskola.

2. Merezimenduen baremoko 4.1 azpiapartatuan aurreikusitako ondorioetarako, baloratu eginen dira ikastetxe publikoetako zuzendari albokoaren karguak eta hiru unitate baino gutxiagoko eskola unitarioen arduradun karguak.

3. Merezimenduen baremoko 4.2 azpiapartatuan ezarritakoa betetzeko, honako hauek hartuko dira zuzendaritza kargu parekatutzat:

–Idazkari albokoa.

–Apartatu honetan aipatutako karguak, Lanbide Heziketako ataletan jardun denean.

–Ikasketaburu albokoa.

–Egoitzako burua.

–Batxilergoko institutuko ikasketaburuaren delegatua edo autonomia erkidegoetan horren pareko direnak.

–Atal delegatuko zuzendaria-ikasketaburua.

–Atal filialeko zuzendaria.

–Irakaskuntza Ertainaren Patronatuko ikastetxe ofizialeko zuzendaria.

–Lanbide Heziketako ikastetxeen administratzailea.

–Irakasle delegatua, Lanbide Heziketako Atalaren kasuan.

4. Merezimenduen baremoko 4.3 azpiapartatuan ezarritakoaren ondorioetarako, eginkizun hauek ere baloratuko dira:

–Idazkariordea.

–Gaueko ikasketen delegatua-ikasketaburua Atal Delegatuan.

–Batxilergoko institutuetako hedapenetako idazkariaren delegatua edo autonomia erkidegoetan horien pareko direnak.

–Toki korporazioekin egindako hitzarmeneko zentro homologatuetako zuzendari, ikasketaburu edo idazkaria.

–Ikastetxe libre adoptatuko zuzendaria, langilearen erregistro zenbakia duena.

–Irakaskuntza Ertainaren Patronatuko ikastetxe ofizialeko idazkaria.

–Mintegiko buru albokoa.

–Departamentuko buru albokoa.

Bosgarrena.–Estatuko 1991ko Aurrekontu Orokorrei buruzko Legearen 29. xedapen gehigarriaren arabera Irakasleen kidegoetan sartutako langileei baremoa aplikatzeko arauak.

Funtzionario izaera Estatuko 1992ko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 31/1991 Legearen hogeita bederatzigarren xedapen gehigarriaren arabera lortu zuten irakasleei, Nafarroako Foru Komunitatean lanpostuak esleitzearen ondorioetarako, merezimenduen baremoko 1.1.1 eta 1.2.1 apartatuak aplikatuko zaizkie, arau hauei jarraikiz:

a) Nafarroako Foru Komunitatearen kudeaketa esparruko lanpostuak soilik eskatuz gero:

Baremoaren 1.1.1 apartatuan, funtzionario bihurtu eta kidegoan sartu zen egunetik hasita egindako egonaldia kontatuko da, non eta ez den egun horren ondotik beste destino bat lortu; kasu horretan, behin betiko azken destinoa lortuz geroztik egindako egonaldia kontatuko da.

Merezimenduen baremoko 1.2.1, 4. eta 6.4 apartatuetan, Nafarroako Gobernuan lan-kontratu finkoa duen langile gisa eta sartu deneko kidegoko funtzionario gisa egindako zerbitzu urteak kontatuko dira (lehen zerbitzu urtea ez da kontuan hartuko).

b) Beste hezkuntza administrazio batzuen kudeaketa esparruko edozein lanpostu eskatuz gero:

Merezimenduen baremoko 1.1.1 eta 1.2.1 apartatuetan, funtzionario bilakatu eta kidegoan sartu zenetik aurrera emandako denbora eta egindako zerbitzuak soilik kontatuko dira.

II. ERANSKINA

Ikastetxeak, herriak, eskualdeak eta maisu-maistren kidegoko programak

A.–Ikastetxeak, herriak eta eskualdeak:

ESKUALDEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310013

ARANTZA

310220001

ARANTZAKO HLHIP eta DBH

31000555

310013

BERA

312500008

RICARDO BAROJA HLHIP

31006053

310013

BERA

312500008

TOKI ONA BHI

31006077

310013

ETXALAR

310820001

LANDAGAIN HLHIP

31001900

310013

IGANTZI

312590006

IGANTZIKO HLHIP

31006223

310013

LESAKA

311530008

IRAIN HLHIP

31003261

310025

ALMANDOZ

310500003

ALMANDOZKO HLHIP

31001006

310025

AMAIUR

310500030

AMAIURKO HLHIP

31001213

310025

ARIZKUN

310500102

ARIZKUNGO HLHIP

31001021

310025

ARRAIOZ

310500201

ARRAIOZKO HLHIP

31001043

310025

AZPILKUETA

310500303

AZPILKUETAKO HLHIP

31001055

310025

ELIZONDO

310500404

ELIZONDO HLHIP

31001109

310025

ERRATZU

310500501

ERRATZUKO HLHIP

31001158

310025

GARTZAIN

310500604

GARTZAINGO HLHIP

31001161

310025

IRURITA

310500027

IRURITAKO HLHIP

31001183

310025

LEKAROZ

310500702

LEKAROZKO HLHIP

31001195

310025

LEKAROZ

310500702

LEKAROZKO BHI

31008271

310025

ORONOTZ

310500802

ORONOZKO HLHIP

31001250

310025

ZIGA

310500901

ZIGAKO HLHIP

31001080

310025

ZUGARRAMURDI

312640005

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI HLHIB eta DBH

31006454

310037

BEINTZA-LABAIEN

311370001

BEINTZA-LABAIENGO HLHIP

31002965

310037

DONEZTEBE

312210001

SAN MIGUEL HLHIP

31005425

310037

DONEZTEBE

312210001

MENDAUR DBHI

31008323

310037

ITUREN

311290002

PULUNPA HLHIP

31002813

310037

LEGASA

310540102

LEGASAKO HLHIP

31007355

310037

NARBARTE

310540201

AROTZENEA HLHIP

31001316

310037

SALDIAS

312130001

SALDIASKO HLHIP

31007379

310037

SUNBILLA

312260001

SUNBILLAKO HLHIP

31005504

310049

ARESO

310310001

NAZABAL HLHIP

31000713

310049

GOIZUETA

311170006

ANDRÉS NARBARTE (XALTO) HLHIP eta DBH

31002588

310049

LEITZA

311490005

ERLETA HLHIP

31003210

310049

LEITZA

311490005

AMAZABAL BHI

31003209

310050

BETELU

310550001

ARAXES HLHIP eta DBH

31001328

310050

IRURTZUN

319040001

ATAKONDOA HLHIP eta DBH

31000622

310050

LEKUNBERRI

319080001

IBARBERRI HLHIP eta DBH

31003121

310062

ARBIZU

310270001

ARBIZUKO HERRI ESKOLA HLHIP

31000671

310062

ETXARRI ARANATZ

310840001

SAN DONATO HLHIP

31001924

310062

LAKUNTZA

311380001

LAKUNTZAKO HERRI ESKOLA HLHIP

31002989

310062

UHARTE ARAKIL

311230002

SAN MIGUEL HLHIP

31002734

310074

ALTSASU

310100001

ZELANDI HLHIP

31000166

310074

ALTSASU

310100001

ALTSASUKO BHI

31008268

310074

ITURMENDI

311300001

ARRANO BELTZA HLHIP

31002837

310074

OLAZTI

311890001

DOMINGO BADOS HLHIP

31003842

310074

URDIAIN

312400001

URDIAINGO HERRI ESKOLA HLHIP

31005899

310086

JAUNTSARATS

310490007

OIHANZABAL HLHIP

31007690

310086

LARRAINTZAR

312360012

LARRAINTZARKO IKASTETXEA HLHIP

31005838

310098

ABARTZUZA

310020001

ZUMADIA HLHIP

31000026

310098

ALLO

310120001

LA CRUZ HLHIP

31000270

310098

ANTZIN

310140001

LOKIZ HLHIP

31000348

310098

ARROITZ

310360001

ARROIZKO HLHIP

31000750

310098

DEIKAZTELU

310800001

VIRGEN DE NIEVAS HLHIP

31001870

310098

LIZARRA

310970001

REMONTIVAL HLHIP

31002187

310098

LIZARRA

310970001

LIZARRALDEA BHI

31008281

310098

MURIETA

311770001

MURIETAKO HLHIP

31007938

310098

OTEITZA

312000001

SAN SALVADOR HLHIP

31004111

310098

VILLATUERTA

312570002

SAN VEREMUNDO HLHIP

31006168

310098

ZUDAIRI

310130008

LAS AMESCOAS HLHIP eta DBH

31006764

310104

LOS ARCOS

310290001

SANTA MARIA HLHIP eta DBH

31000683

310104

VIANA

312510002

RICARDO CAMPANO HLHIP

31006089

310104

VIANA

312510002

DEL CAMINO DBHI

31008463

310116

IRUÑA

312010002

ANDRES MUÑOZ GARDE HBIP

31006983

310116

IRUÑA

312010002

AMAIUR IKASTOLA HLHIP

31007562

310116

IRUÑA

312010002

AZPILAGAÑA HLHIP

31007461

310116

IRUÑA

312010002

BERNART ETXEPARE HLHIP

31013549

310116

IRUÑA

312010002

BUZTINTXURI HLHIP

31013495

310116

IRUÑA

312010002

CARDENAL ILUNDÁIN HLHIP

31004354

310116

IRUÑA

312010002

DOÑA MAYOR DE NAVARRA HLHIP

31013355

310116

IRUÑA

312010002

EL LAGO DE MENDILLORRI HLHIP

31008918

310116

IRUÑA

312010002

ELORRI HLHIP

31008906

310116

IRUÑA

312010002

ERMITAGAÑA HLHIP

31005073

310116

IRUÑA

312010002

GARCIA GALDEANO HLHIP

31006466

310116

IRUÑA

312010002

HEGOALDE IKASTOLA HLHIP

31007586

310116

IRUÑA

312010002

ITURRAMA HLHIP

31004305

310116

IRUÑA

312010002

JOSE MARÍA HUARTE HLHIP

31004241

310116

IRUÑA

312010002

MENDIGOITI HLHIP

31008921

310116

IRUÑA

312010002

MENDILLORRI HLHIP

31008177

310116

IRUÑA

312010002

NICASIO DE LANDA HLHIP

31004287

310116

IRUÑA

312010002

PADERBORN VÍCTOR PRADERA HLHIP

31004718

310116

IRUÑA

312010002

PATXI LARRAINZAR HLHIP

31009081

310116

IRUÑA

312010002

ROCHAPEA HLHIP

31004652

310116

IRUÑA

312010002

SAN FRANCISCO HLHIP

31004172

310116

IRUÑA

312010002

SAN JORGE I HLHIP

31004329

310116

IRUÑA

312010002

SAN JUAN DE LA CADENA HLHIP

31007240

310116

IRUÑA

312010002

SANDUZELAI HLHIP

31007458

310116

IRUÑA

312010002

VÁZQUEZ DE MELLA-BAYONNE HLHIP

31004706

310116

IRUÑA

312010002

BASOKO BHI

31007823

310116

IRUÑA

312010002

BIURDANA BHI

31008256

310116

IRUÑA

312010002

EUNATE BHI

31006090

310116

IRUÑA

312010002

ITURRAMA BHI

31007446

310116

IRUÑA

312010002

JULIO CARO BAROJA BHI

31008529

310116

IRUÑA

312010002

MENDILLORRI BHI

31013343

310116

IRUÑA

312010002

NAVARRO VILLOSLADA BHI

31004536

310116

IRUÑA

312010002

PADRE MORET-IRUBIDE BHI

31004500

310116

IRUÑA

312010002

PLAZA DE LA CRUZ BHI

31008301

310116

IRUÑA

312010002

IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI

31014131

310116

IRUÑA

312010002

IPARRALDE DBHI

31014906

310116

SARRIGUREN

310860016

HERMANAS URIZ HLHIP

31014773

310116

SARRIGUREN

310860016

JOAKIN LIZARRAGA HLHIP

31014785

310116

SARRIGUREN

310860016

SARRIGUREN BHI

31014921

310128

ANTSOAIN

310160002

EZKABA HLHIP

31000385

310128

BERRIOZAR

319030001

MENDIALDEA I HLHIP

31013860

310128

BERRIOZAR

319030001

MENDIALDEA II HLHIP

31013872

310128

BERRIOZAR

319030001

BERRIOZARKO DBHI

31008347

310128

BURLATA

310600001

ERMITABERRI HLHIP

31008451

310128

BURLATA

310600001

HILARION ESLAVA HLHIP

31001407

310128

BURLATA

310600001

ASKATASUNA BHI

31008244

310128

BURLATA

310600001

IBAIALDE BHI

31008530

310128

UHARTE

311220001

VIRGEN BLANCA HLHIP

31002709

310128

MUTILOA

310230010

IRULEGI HLHIP

31014980

310128

MUTILOA

310230010

SAN PEDRO HLHIP

31000579

310128

ATARRABIA

312580001

ATARGI HLHIP

31013161

310128

ATARRABIA

312580001

LORENZO GOICOA HLHIP

31006171

310128

ATARRABIA

312580001

PEDRO DE ATARRABIA DBHI

31013616

310130

BARAÑAIN

319010001

ALAITZ HLHIP

31007151

310130

BARAÑAIN

319010001

EULZA HLHIP

31007513

310130

BARAÑAIN

319010001

LOS SAUCES-SAHATS HLHIP

31001705

310130

BARAÑAIN

319010001

ALAITZ BHI

31008220

310130

BARAÑAIN

319010001

BARAÑAINGO BHI

31007525

310130

BERIAIN

319050001

BERIAINGO HLHIP

31002539

310130

ELO

311720001

SANTA BÁRBARA HLHIP

31007926

310130

NOAIN

310880005

SAN MIGUEL HLHIP

31002011

310130

NOAIN

310880005

ELORTZIBAR DBHI

31008426

310130

ORKOIEN

319060001

AUZALAR HLHIP

31013926

310130

ORKOIEN

319060001

SAN MIGUEL HLHIP

31013938

310130

ZIZUR NAGUSIA

319070001

CAMINO DE SANTIAGO HLHIP

31006867

310130

ZIZUR NAGUSIA

319070001

CATALINA DE FOIX HLHIP

31013367

310130

ZIZUR NAGUSIA

319070001

ERRENIEGA HLHIP

31008931

310130

ZIZUR NAGUSIA

319070001

ZIZUR BHI

31008232

310141

AÑORBE

310180001

AÑORBEKO HLHIP

31000488

310141

MENDIGORRIA

311670001

JULIAN MARIA ESPINAL OLCOZ HLHIP

31003544

310141

OBANOS

311830001

OBANOSKO HLHIP

31003775

310141

GARES

312060001

GARESKO HLHIP

31005164

310153

AURITZ

310580001

AURIZKO HLHIP

31001377

310153

AURIZBERRI

310920004

AUZPERRI HLHIP

31002096

310153

ERROIBAR

310920002

SAN ESTEBAN HLHIP

31002084

310153

GARRALDA

311150001

NUESTRA SEÑORA DE ORREAGA HLHIP

31006776

310153

GARRALDA

311150001

GARRALDAKO DBHI

31008487

310153

LUZAIDE

312480005

LUZAIDEKO HLHIP

31006016

310153

ZUBIRI

310980027

GLORIA LARRAINZAR EUGI HLHIP

31002281

310165

AGOITZ

310190001

SAN MIGUEL HLHIP

31006727

310165

AGOITZ

310190001

AGOIZKO DBHI

31008475

310165

URROTZ-HIRIA

312430001

URROTZ-HIRIKO HLHIP

31005954

310177

ERRONKARI

312100003

JULIAN GAYARRE HLHIP

31005243

310189

OTSAGABIA

311850004

OTSAGABIKO HLHIP

31003799

310189

OTSAGABIA

311850004

OTSAGABIKO DBHI

31008505

310190

OIBAR

310090001

GABRIEL VALENTÍN CASAMAYOR HLHIP

31000129

310190

KASEDA

310690001

FRANCISCO JAVIER SÁENZ DE OIZA HLHIP

31001584

310190

IRUNBERRI

311590001

SAN JUAN HLHIP

31003404

310190

ZARE

312120001

SAN NICOLÁS HLHIP

31005267

310190

ZANGOZA

312160003

LUIS GIL HLHIP

31005346

310190

ZANGOZA

312160003

SIERRA DE LEYRE BHI

31008293

310190

ESA

312610004

SAN ESTEBAN HLHIP

31007501

310207

ARTAXOA

310380001

URRACA REINA HLHIP

31000786

310207

BARASOAIN

310450001

MARTÍN AZPILICUETA HLHIP

31000877

310207

BEIRE

310510001

BEIREKO HLHIP

31001274

310207

BERBINTZANA

310530001

RÍO ARGA HLHIP

31001298

310207

LARRAGA

311420001

SAN MIGUEL DE LARRAGA HLHIP

31003027

310207

MIRANDA ARGA

311710001

SAN BENITO HLHIP

31003593

310207

ERRIBERRI

311910001

PRINCIPE DE VIANA HLHIP eta DBH

31003854

310207

PITILLAS

312050001

PITILLASKO HLHIP

31005140

310207

TAFALLA

312270001

MARQUES DE LA REAL DEFENSA HLHIP

31005541

310207

TAFALLA

312270001

SANCHO III EL MAYOR BHI

31008311

310207

UXUE

312350001

UXUEKO HLHIP

31007801

310219

LODOSA

311570003

ÁNGEL MARTÍNEZ BAIGORRI HLHIP

31003350

310219

LODOSA

311570003

PABLO SARASATE BHI

31006791

310219

MENDABIA

311650002

SAN FRANCISCO JAVIER LHIP

31003490

310219

MENDABIA

311650002

JOAQUIN ROMERA DBHI

31008360

310219

SARTAGUDA

312230001

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO HLHIP

31005474

310219

SESMA

312240001

VIRGEN DE NIEVAS HLHIP

31005486

310220

ANDOSILLA

310150001

VIRGEN DE LA CERCA HLHIP

31000361

310220

AZAGRA

310420001

FRANCISCO ARBELOA HLHIP

31000841

310220

AZAGRA

310420001

REYNO DE NAVARRA DBHI

31008384

310220

CÁRCAR

310660001

VIRGEN DE GRACIA HLHIP

31001535

310220

LERIN

311520001

DOÑA BLANCA DE NAVARRA HLHIP

31003234

310220

SAN ADRIÁN

312150001

ALFONSO X EL SABIO HLHIP

31005309

310220

SAN ADRIÁN

312150001

EGA BHI

31008219

310232

FALTZES

311040001

DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ HLHIP eta DBH

31002370

310232

FUNES

311070001

ELÍAS TERES HLHIP

31002424

310232

MARTZILLA

311630001

SAN BARTOLOME HLHIP

31003453

310232

MARTZILLA

311630001

MARQUÉS DE VILLENA BHI

31003441

310232

AZKOIEN

312020003

JUAN BAUTISTA IRURZUN HLHIP

31005097

310232

AZKOIEN

312020003

RIBERA DEL ARGA BHI

31005115

310232

ALESBES

312540001

EL CASTELLAR HLHIP

31006144

310244

CAPARROSO

310650001

VIRGEN DEL SOTO HLHIP

31001511

310244

ZARRAKAZTELU

310670001

VIRGEN DE LA OLIVA HLHIP

31001547

310244

ZARRAKAZTELU

310670001

VALLE DEL ARAGÓN DBHI

31008372

310244

FIGAROL

310670002

NUESTRA SEÑORA DE UJUÉ HLHIP

31001560

310244

MÉLIDA

311640001

SANTA ANA HLHIP

31003477

310244

MURILLO EL FRUTO

311790001

RAIMUNDO LANAS HLHIP

31003714

310244

ARRADA

311780002

XIMÉNEZ DE RADA HLHIP

31003702

310244

SANTAKARA

312200001

NUESTRA SRA. DE LA ASUNCIÓN HLHIP

31005413

310256

CINTRUÉNIGO

310720001

OTERO DE NAVASCUÉS HLHIP

31001638

310256

CINTRUÉNIGO

310720001

LA PAZ DBHI

31008335

310256

CORELLA

310770001

CIUDAD DE CORELLA HLHIP

31001791

310256

CORELLA

310770001

ALHAMA BHI

31006910

310256

FITERO

311050001

JUAN DE PALAFOX HLHIP

31002394

310268

ARGUEDAS

310320001

SANCHO RAMÍREZ HLHIP

31000725

310268

CADREITA

310640001

TERESA BERTRÁN DE LIS HLHIP

31001501

310268

CASTEJÓN

310700001

DOS DE MAYO HLHIP

31001614

310268

CASTEJÓN

310700001

CASTEJÓN DBHI

31014827

310268

MILAGRO

311690003

NUESTRA SEÑORA DEL PATROCINIO HLHIP

31003581

310268

VALTIERRA

312490001

FELIX ZAPATERO HLHIP

31006031

310270

TUTERA

312320001

TORRE MONREAL HBIP

31005759

310270

TUTERA

312320001

ELVIRA ESPAÑA HLHIP

31005681

310270

TUTERA

312320001

GRISERAS HLHIP

31005747

310270

TUTERA

312320001

HUERTAS MAYORES HLHIP

31013513

310270

TUTERA

312320001

MONTE SAN JULIÁN HLHIP

31006855

310270

TUTERA

312320001

BENJAMIN DE TUDELA BHI

31005735

310270

TUTERA

312320001

VALLE DEL EBRO BHI

31013185

310281

ABLITAS

310060001

SAN BABIL HLHIP

31000099

310281

CASCANTE

310680001

SANTA VICENTA MARIA HLHIP

31001572

310281

MONTEAGUDO

311730001

HONORIO GALILEA HLHIP

31003623

310281

MURCHANTE

311760001

MARDONES Y MAGAÑA HLHIP

31003659

310293

BUÑUEL

310570001

SANTA ANA HLHIP

31001353

310293

CABANILLAS

310620001

SAN JUAN DE JERUSALÉN HLHIP

31001493

310293

CORTES

310780001

CERRO DE LA CRUZ HLHIP

31001845

310293

CORTES

310780001

BARDENAS REALES DBHI

31008396

310293

FONTELLAS

311060002

VIRGEN DEL ROSARIO HLHIP

31002412

310293

FUSTIÑANA

311080001

SANTOS JUSTO Y PASTOR HLHIP

31002436

310293

RIBAFORADA

312080001

SAN BARTOLOMÉ HLHIP

31005206

310293

RIBAFORADA

312080001

EL CIERZO DBHI

31014943

B.–Lanpostu berezien programak:

B.1. Entzumen eta Hizkuntzako Programa, destinoa eskualdean.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310298

ELIZONDOKO ESKUALDEA

310000001

ELIZONDOKO ESKUALDEA

31000001

310294

LIZARRAKO ESKUALDEA

310000002

LIZARRAKO ESKUALDEA

31000002

310299

IRURTZUNGO ESKUALDEA

310000003

IRURTZUNGO ESKUALDEA

31000003

310030

IRUNBERRIKO ESKUALDEA

310000004

IRUNBERRIKO ESKUALDEA

31000004

310295

IRUÑEKO ESKUALDEA

310000005

IRUÑEKO ESKUALDEA

31000005

310296

TAFALLAKO ESKUALDEA

310000007

TAFALLAKO ESKUALDEA

31000007

310297

TUTERAKO ESKUALDEA

310000008

TUTERAKO ESKUALDEA

31000008

Entzumen eta Hizkuntzako eskualdeek herri hauek hartzen dituzte:

Elizondoko eskualdea:

Almandoz, Amaiur, Arantza, Arizkun, Arraioz, Azpilkueta, Beintza-Labaien, Bera, Doneztebe, Elizondo, Eratsun, Erratzu, Etxalar, Gartzain, Igantzi, Irurita, Ituren, Legasa, Lekaroz, Lesaka, Narbarte, Oronoz, Saldias, Sunbilla, Ziga eta Urdazubi-Zugarramurdi.

Lizarrako eskualdea:

Lizarra, Villatuerta, Abartzuza, Lezaun, Oteitza, Los Arcos, Arroitz, Zudairi, Viana, Lerin, Sesma, Allo, Antzin, Deikaztelu, Mendabia, Cárcar, Lodosa, Sartaguda, San Adrián, Andosilla, Azagra, Murieta eta Jaitz.

Irurtzungo eskualdea:

Altsasu, Arbizu, Areso, Betelu, Etxarri Aranatz, Goizueta, Irurtzun, Iturmendi, Jauntsarats, Lakuntza, Larraintzar, Leitza, Lekunberri, Olazti, Uharte Arakil eta Urdiain.

Irunberriko eskualdea:

Irunberri, Zangoza, Agoitz, Garralda, Luzaide, Nabaskoze, Hiriberri Aezkoa, Erroibar, Aurizberri, Oibar, Urrotz, Ezkaroze, Izaba, Erronkari, Kaseda, Zare, Ledea, Eslaba, Otsagabia eta Auritz.

Iruñeko eskualdea:

Iruña, Atarrabia, Berriozar, Zubiri, Beriain, Eugi, Burlata, Zizur, Uharte, Noain, Elo, Barañain, Antsoain, Orkoien, Mutiloa, Obanos, Gares, Añorbe, Zirauki eta Mañeru.

Tafallako eskualdea:

Tafalla, Erriberri, Caparroso, Zarrakaztelu, Santakara, Arrada, Figarol, Mélida, Murillo el Fruto, Funes, Alesbes, Azkoien, Martzilla, Faltzes, Artaxoa, Larraga, Berbintzana, Miranda Arga, Mendigorria, San Martin Unx, Uxue, Beire, Pitillas, Milagro eta Barasoain.

Tuterako eskualdea:

Tutera, Fontellas, Fitero, Cadreita, Murchante, Ribaforada, Fustiñana, Monteagudo, Valtierra, Cascante, Ablitas, Buñuel, Corella, Arguedas, Cintruénigo, Castejón, Cortes eta Cabanillas.

B.2. Helduen Hezkuntzako Programa.

–Helduen Lehen Hezkuntza, destinoa ikastetxean edo eskualdean.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310308

ALTSASUKO ESKUALDEA, HELDUAK

310009091

ALTSASUKO ESKUALDEA, HELDUAK

31009091

310294

LIZARRAKO ESKUALDEA, HELDUAK

310009108

LIZARRAKO ESKUALDEA, HELDUAK

31009108

310116

IRUÑA

312010002

JOSÉ M. IRIBARREN HOHIP

31008815

310301

ZANGOZAKO ESKUALDEA, HELDUAK

310009121

ZANGOZAKO ESKUALDEA, HELDUAK

31009121

310296

TAFALLAKO ESKUALDEA, HELDUAK

310009111

TAFALLAKO ESKUALDEA, HELDUAK

31009111

310270

TUTERA

312320001

HOHIP

31008827

Altsasuko eskualdea, helduak:

Altsasu, Arbizu, Bakaiku, Ergoiena, Uharte Arakil, Irañeta, Iturmendi, Lakuntza, Etxarri Aranatz, Arruazu, Olazti, Urdiain, Ziordia.

Lizarrako eskualdea, helduak:

Abaigar, Abartzuza, Aberin, Allin, Allo, Ameskoabarrena, Antzin, Aranaratxe, Arellano, Armañantzas, Arroitz, Aiegi, Azuelo, Barbarin, El Busto, Desoio, Deikaztelu, Esprontzeda, Lizarra, Etaiu, Eulate, Gesalatz, Iguzkitza, Lana, Larragoa, Legaria, Lerin, Lezaun, Los Arcos, Lukin, Mendaza, Metauten, Mirafuentes, Morentin, Mues, Murieta, Nazar, Oko, Olexoa, Oteitza, Piedramillera, Jaitz, Santsol, Sorlada, Torralba del Río, Torres del Río, Villamayor de Monjardín, Villatuerta, Deierri, Zuñiga, Aguilar Kodes, Andosilla, Aras, Azagra, Bargota, Cabredo, Carcar, Genevilla, La Población, Elizagorria, Lodosa, Marañón, Mendabia, San Adrián, Sartaguda, Sesma, Viana.

Iruñeko José M. Iribarren HOHIP:

Arre, Anue, Burlata, Erroibar, Eugi, Esteribar, Ezkabarte, Uharte, Olaibar, Atarrabia, Antsoain, Berriozar, Atetz, Basaburua, Berriobeiti, Eugi, Itza, Txulapain, Lantz, Odieta, Iruña, Ultzama, Aranguren, Beriain, Biurrun-Olkotz, Eguesibar, Galar, Elortz (Noain), Ibargoiti, Elo, Tebas-Muru Artederreta, Untziti, Arakil (Irurtzun), Ziritza, Etxarri, Etxauri, Goñi, Imotz, Itza, Larraun (Lekunberri), Ollo, Oltza, Orkoien, Bidaurreta, Adios, Añorbe, Artazu, Beraskoain, Zirauki, Zizur, Girgillao, Eneritz, Legarda, Mañeru, Muruzabal, Obanos, Gares, Tirapu, Ukar, Uterga, Zabaltza, Zizur Nagusia, Barañain.

Zangozako eskualdea, helduak:

Oibar, Kaseda, Gazteluberri, Eslaba, Ezporogi, Galipentzu, Xabier, Leatxe, Lerga, Ledea, Irunberri, Petilla Aragoi, Erromantzatua, Zare, Zangoza, Urraulbeiti, Esa, Abaurregaina, Abaurrepea, Agoitz, Artzibar, Aria, Aribe, Auritz, Burgi, Erroibar, Espartza, Ezkaroze, Galoze, Garaioa, Garde, Garralda, Gorza, Hiriberri Aezkoa, Izaba, Itzagaondoa, Itzaltzu, Jaurrieta, Lizoain, Longida, Nabaskoze, Otsagabia, Orbaitzeta, Orbara, Orontze, Orotz-Betelu, Orreaga, Erronkari, Sartze, Urraulgoiti, Urrotz, Urzainki, Uztarroze, Luzaide, Bidankoze.

Tafallako eskualdea, helduak:

Caparroso, Zarrakaztelu, Faltzes, Funes, Martzilla, Mélida, Milagro, Murillo El Cuende, Arrada, Figarol, Murillo El Fruto, Azkoien, Santakara, Alesbes, Artaxoa, Barasoain, Beire, Berbintzana, Garinoain, Larraga, Leotz, Mendigorria, Miranda Arga, Erriberri, Oloritz, Orisoain, Pitillas, Puiu, San Martin Unx, Tafalla, Uxue, Untzue.

Tuterako HOHIP:

Cintruénigo, Corella, Fitero, Cadreita, Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cortes, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tutera, Tulebras, Valtierra.

–Helduentzako ingelesa, destinoa ikastetxean.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310116

IRUÑA

312010002

JOSÉ M. IRIBARREN HOHIP

31008815

310270

TUTERA

312320001

HOHIP

31008827

Iruñeko José M. Iribarren HOHIP:

Arre, Anue, Burlata, Erroibar, Eugi, Esteribar, Ezkabarte, Uharte, Olaibar, Atarrabia, Antsoain, Berriozar, Atetz, Basaburua, Berriobeiti, Eugi, Itza, Txulapain, Lantz, Odieta, Iruña, Ultzama, Aranguren, Beriain, Biurrun-Olkotz, Eguesibar, Galar, Elortz (Noain), Ibargoiti, Elo, Tebas-Muru Artederreta, Untziti, Arakil (Irurtzun), Ziritza, Etxarri, Etxauri, Goñi, Imotz, Itza, Larraun (Lekunberri), Ollo, Oltza, Orkoien, Bidaurreta, Adios, Añorbe, Artazu, Beraskoain, Zirauki, Zizur, Girgillao, Eneritz, Legarda, Mañeru, Muruzabal, Obanos, Gares, Tirapu, Ukar, Uterga, Zabaltza, Zizur Nagusia, Barañain.

Tuterako HOHIP:

Cintruénigo, Corella, Fitero, Cadreita, Ablitas, Arguedas, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cascante, Castejón, Cortes, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tutera, Tulebras, Valtierra.

–Helduentzako frantsesa, destinoa ikastetxean.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310116

IRUÑA

312010002

JOSÉ M. IRIBARREN HOHIP

31008815

Iruñeko José M. Iribarren HOHIP:

Arre, Anue, Burlata, Erroibar, Eugi, Esteribar, Ezkabarte, Uharte, Olaibar, Atarrabia, Antsoain, Berriozar, Atetz, Basaburua, Berriobeiti, Eugi, Itza, Txulapain, Lantz, Odieta, Iruña, Ultzama, Aranguren, Beriain, Biurrun-Olkotz, Eguesibar, Galar, Elortz (Noain), Ibargoiti, Elo, Tebas-Muru Artederreta, Untziti, Arakil (Irurtzun), Ziritza, Etxarri, Etxauri, Goñi, Imotz, Itza, Larraun (Lekunberri), Ollo, Oltza, Orkoien, Bidaurreta, Adios, Añorbe, Artazu, Beraskoain, Zirauki, Zizur, Girgillao, Eneritz, Legarda, Mañeru, Muruzabal, Obanos, Gares, Tirapu, Ukar, Uterga, Zabaltza, Zizur Nagusia, Barañain.

–Helduentzako Pedagogia Terapeutikoa, destinoa ikastetxean.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310116

IRUÑA

312010002

JOSÉ M. IRIBARREN HOHIP

31008815

Iruñeko José M. Iribarren HOHIP:

Arre, Anue, Burlata, Erroibar, Eugi, Esteribar, Ezkabarte, Uharte, Olaibar, Atarrabia, Antsoain, Berriozar, Atetz, Basaburua, Berriobeiti, Eugi, Itza, Txulapain, Lantz, Odieta, Iruña, Ultzama, Aranguren, Beriain, Biurrun-Olkotz, Eguesibar, Galar, Elortz (Noain), Ibargoiti, Elo, Tebas-Muru Artederreta, Untziti, Arakil (Irurtzun), Ziritza, Etxarri, Etxauri, Goñi, Imotz, Itza, Larraun (Lekunberri), Ollo, Oltza, Orkoien, Bidaurreta, Adios, Añorbe, Artazu, Beraskoain, Zirauki, Zizur, Girgillao, Eneritz, Legarda, Mañeru, Muruzabal, Obanos, Gares, Tirapu, Ukar, Uterga, Zabaltza, Zizur Nagusia, Barañain.

B.3. Egoera ahuleko ikasleei laguntzeko programa, destinoa eskualdean (gutxiengo kulturalak).

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310294

LIZARRAKO ESKUALDEA

310000002

LIZARRAKO ESKUALDEA

31000002

310295

IRUÑEKO ESKUALDEA

310000005

IRUÑEKO ESKUALDEA

31000005

310301

ZANGOZAKO ESKUALDEA

310000006

ZANGOZAKO ESKUALDEA

31000006

310297

TUTERAKO ESKUALDEA

310000008

TUTERAKO ESKUALDEA

31000008

310299

IRURTZUNGO ESKUALDEA

310000003

IRURTZUNGO ESKUALDEA

31000003

310298

ELIZONDOKO ESKUALDEA

310000001

ELIZONDOKO ESKUALDEA

31000001

310296

TAFALLAKO ESKUALDEA

310000007

TAFALLAKO ESKUALDEA

31000007

Egoera ahulean dauden ikasleei laguntzeko programako eskualdeek herri hauek hartzen dituzte:

Lizarrako eskualdea:

Abartzuza, Allo, Antzin, Andosilla, Arroitz, Azagra, Cárcar, Deikaztelu, Lizarra, Lerin, Lezaun, Lodosa, Los Arcos, Mendabia, Muniain Iguzkitza, Murieta, Oteitza, Jaitz, San Adrián, Sartaguda, Sesma, Viana, Villatuerta, Zudairi.

Iruñeko eskualdea:

Antsoain, Arre, Barañain, Beriain, Berriozar, Burlata, Zirauki, Eugi, Uharte, Mañeru, Elo, Mutiloa, Noain, Obanos, Orkoien, Iruña, Gares, Atarrabia, Zubiri, Zizur.

Zangozako eskualdea:

Oibar, Agoitz, Aurizberri, Auritz, Kaseda, Erroibar, Eslaba, Ezkaroze, Garralda, Hiriberri Aezkoa, Izaba, Ledea, Irunberri, Luzaide, Nabaskoze, Otsagabia, Erronkari, Zare, Zangoza, Urrotz, Esa.

Tuterako eskualdea:

Ablitas, Arguedas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, Cintruénigo, Corella, Cortes, Fitero, Fontellas, Fustiñana, Monteagudo, Murchante, Ribaforada, Tutera, Valtierra.

Irurtzungo eskualdea:

Altsasu, Arbizu, Areso, Betelu, Etxarri Aranatz, Goizueta, Irurtzun, Iturmendi, Jauntsarats, Lakuntza, Larraintzar, Leitza, Lekunberri, Olazti, Uharte Arakil, Urdiain.

Elizondoko eskualdea:

Almandoz, Amaiur, Arantza, Arizkun, Arraioz, Alpilkueta, Beintza-Labaien, Bera, Doneztebe, Elizondo, Eratsun, Erratzu, Etxalar, Gartzain, Igantzi, Irurita, Ituren, Legasa, Lekaroz, Lesaka, Narbarte, Oronoz, Saldias, Sunbilla, Ziga, Urdazubi-Zugarramurdi.

Tafallako eskualdea

Artaxoa, Barasoain, Beire, Berbintzana, Caparroso, Zarrakaztelu, Faltzes, Figarol, Funes, Larraga, Martzilla, Mélida, Mendigorria, Milagro, Miranda Arga, Murillo el Fruto, Erriberri, Azkoien, Pitillas, Arrada, San Martin Unx, Santakara, Tafalla, Uxue, Alesbes.

B.4. Lanbide Hastapeneko Programa.

–Lanbide Lantegien modalitatea.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310128

BURLATA

310600001

BURLATA LH IB

31013859

310116

IRUÑA

312010002

SAN JUAN-DONIBANE IB

31009054

B.5. Helduentzako euskara.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310128

UHARTE

311220001

ZUBIARTE EUSKALTEGIA HEIIP

31013136

B.6. Espetxea.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310116

IRUÑA

312010002

ESPETXEA

31000031

B.7. Pedagogia Terapeutikoa zereginen ikaskuntzako geletan (HLKPB).

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN
KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310128

BURLATA

310600001

BURLATA LH IB

31013859

310098

LIZARRA

310970001

IBP

31009042

310025

ELIZONDO

310500404

ELIZONDO LANBIDE ESKOLA IBP

31014669

310116

IRUÑA

312010002

NEKAZARITZA ETA BASOGINTZAKO IB

31006922

310116

IRUÑA

312010002

MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB

31007380

310116

IRUÑA

312010002

ESTNA - NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA IB

31007011

310116

IRUÑA

312010002

ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA

31005085

310220

SAN ADRIÁN

312150001

EGA BHI

31008219

310270

TUTERA

312320001

ETI IBP

31013173

B.8. Nafarroako Hezkuntza Bereziko Baliabideen Zentroa.

ESKUALDEAREN KODEA

HERRIA

HERRIAREN KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

310116

IRUÑA

312010002

NHBBZ

31000030

Programa probintziaren esparrukoa denez, destinoa zentro horretan lortzen dutenak Komunitate osoan arituko dira, zerbitzu beharren arabera.

III. ERANSKINA

Gainerako irakasle kidegoen ikastetxeak, herriak eta eskualdeak

ESKUALDEA

HERRIA

HERRIAREN
KODEA

IKASTETXEA

IKASTETXEAREN KODEA

315901

ARANTZA

310220001

ARANTZAKO HLHIP eta DBH

31000555

315901

BERA

312500008

TOKI ONA BHI

31006077

315901

DONEZTEBE

312210001

MENDAUR DBHI

31008323

315901

ELIZONDO

310500404

ELIZONDO LANBIDE ESKOLA IBP

31014669

315901

LEKAROZ

310500702

LEKAROZ BHI

31008271

315901

ZUGARRAMURDI

312640005

URDAZUBI-ZUGARRAMURDI HLHIB eta DBH

31006454

315902

ALTSASU

310100001

SAKANA LH IBP

31009066

315902

ALTSASU

310100001

ALTSASUKO BHI

31008268

315902

BETELU

310550001

ARAXES HLHIP eta DBH

31001328

315902

GOIZUETA

311170006

ANDRÉS NARBARTE (XALTO) HLHIP eta DBH

31002588

315902

IRURTZUN

319040001

ATAKONDOA HLHIP eta DBH

31000622

315902

LARRAINTZAR

312360012

LARRAINTZARKO IKASTETXEA DBHI

31008499

315902

LEITZA

311490005

AMAZABAL BHI

31003209

315902

LEKUNBERRI

319080001

IBARBERRI HLHIP eta DBH

31003121

315903

AZAGRA

310420001

REYNO DE NAVARRA DBHI

31008384

315903

LIZARRA

310970001

LIZARRAKO IBP

31009042

315903

LIZARRA

310970001

LIZARRALDEA BHI

31008281

315903

LODOSA

311570003

PABLO SARASATE BHI

31006791

315903

LOS ARCOS

310290001

SANTA MARÍA HLHIP eta DBH

31000683

315903

MENDABIA

311650002

JOAQUIN ROMERA DBHI

31008360

315903

SAN ADRIAN

312150001

EGA BHI

31008219

315903

VIANA

312510002

DEL CAMINO DBHI

31008463

315903

ZUDAIRI

310130008

LAS AMÉSCOAS HLHIP eta DBH

31006764

315904

BARAÑAIN

319010001

ALAITZ BHI

31008220

315904

BARAÑAIN

319010001

BARAÑAINGO BHI

31007525

315904

IMARKOAIN

310880004

ENERGIA BERRIZTAGARRIEN GOI MAILAKO IB

31013203

315904

NOAIN

310880005

ELORTZIBAR DBHI

31008426

315904

IRUÑA 1

312010011

HEZITZAILE ESKOLA IB

31007872

315904

IRUÑA 1

312010011

ESTNA - NAFARROAKO LANBIDE ESKOLA TEKNIKO SANITARIOA IB

31007011

315904

IRUÑA 1

312010011

SAN JUAN-DONIBANE IB

31009054

315904

IRUÑA 1

312010011

DONAPEA IIP

31005051

315904

IRUÑA 1

312010011

ANDRES MUÑOZ GARDE HBIP

31006983

315904

IRUÑA 1

312010011

PABLO SARASATE MUSIKA KONTSERBATORIO PROFESIONALA

31007070

315904

IRUÑA 1

312010011

NHBBZ

31000030

315904

IRUÑA 1

312010011

NAFARROAKO GOI MAILAKO MUSIKA KONTSERBATORIOA

31013148

315904

IRUÑA 1

312010011

NAFARROAKO DANTZA ESKOLA

31007963

315904

IRUÑA 1

312010011

IRUÑEKO HEO

31007884

315904

IRUÑA 1

312010011

IRUÑEKO UHEO

31008611

315904

IRUÑA 1

312010011

ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA

31005085

315904

IRUÑA 1

312010011

BASOKO BHI

31007823

315904

IRUÑA 1

312010011

BIURDANA BHI

31008256

315904

IRUÑA 1

312010011

ITURRAMA BHI

31007446

315904

IRUÑA 1

312010011

JULIO CARO BAROJA BHI

31008529

315904

IRUÑA 1

312010011

NAVARRO VILLOSLADA BHI

31004536

315904

IRUÑA 1

312010011

PLAZA DE LA CRUZ BHI

31008301

315904

IRUÑA 1

312010011

FÉLIX URABAYEN NHBHI

31008839

315904

IRUÑA 1

312010011

IPARRALDE DBHI

31014906

315904

ZIZUR NAGUSIA

319070001

ZIZUR BHI

31008232

315905

AGOITZ

310190001

AGOIZKO DBHI

31008475

315905

BERRIOZAR

319030001

BERRIOZARKO DBHI

31008347

315905

BURLATA

310600001

BURLADA LH IB

31013859

315905

BURLATA

310600001

ASKATASUNA BHI

31008244

315905

BURLATA

310600001

IBAIALDE BHI

31008530

315905

UHARTE

311220001

UHARTEKO BHI

31007008

315905

IRUÑA 2

312010012

NEKAZARITZA ETA BASOGINTZAKO IB

31006922

315905

IRUÑA 2

312010012

MARÍA ANA SANZ ADMINISTRAZIOKO, MERKATARITZAKO ETA INFORMATIKAKO IB

31007380

315905

IRUÑA 2

312010012

VIRGEN DEL CAMINO IBP

31004573

315905

IRUÑA 2

312010012

EUNATE BHI

31006090

315905

IRUÑA 2

312010012

MENDILLORRI BHI

31013343

315905

IRUÑA 2

312010012

PADRE MORET-IRUBIDE BHI

31004500

315905

IRUÑA 2

312010012

IÑAKI OCHOA DE OLZA DBHI

31014131

315905

SARRIGUREN

310860016

SARRIGUREN BHI

31014921

315905

ATARRABIA

312580001

PEDRO DE ATARRABIA DBHI

31013616

315906

GARRALDA

311150001

GARRALDAKO DBHI

31008487

315906

OTSAGABIA

311850004

OTSAGABIKO DBHI

31008505

315906

ERRONKARI

312100003

ERRONKARI DBHI

31008517

315907

ZARRAKAZTELU

310670001

VALLE DEL ARAGÓN DBHI

31008372

315907

FALTZES

311040001

DOÑA ÁLVARA ÁLVAREZ HLHIP eta DBH

31002370

315907

IRUNBERRI

311590001

LUMBIER IBP

31014657

315907

MARTZILLA

311630001

MARQUÉS DE VILLENA BHI

31003441

315907

ERRIBERRI

311910001

PRINCIPE DE VIANA HLHIP eta DBH

31003854

315907

AZKOIEN

312020003

RIBERA DEL ARGA BHI

31005115

315907

ZANGOZA

312160003

SIERRA DE LEYRE BHI

31008293

315907

TAFALLA

312270001

TAFALLAKO IBP

31009078

315907

TAFALLA

312270001

SANCHO III EL MAYOR BHI

31008311

315908

CASTEJÓN

310700001

CASTEJÓN DBHI

31014827

315908

CINTRUÉNIGO

310720001

LA PAZ DBHI

31008335

315908

CORELLA

310770001

ARTE ETA GOI MAILAKO DISEINU ESKOLA

31001821

315908

CORELLA

310770001

ALHAMA BHI

31006910

315908

CORTES

310780001

BARDENAS REALES DBHI

31008396

315908

RIBAFORADA

312080001

EL CIERZO DBHI

31014943

315908

TUTERA

312320001

ETI IBP

31013173

315908

TUTERA

312320001

TORRE MONREAL HBIP

31005759

315908

TUTERA

312320001

TUTERAKO HEO

31007781

315908

TUTERA

312320001

BENJAMIN DE TUDELA BHI

31005735

315908

TUTERA

312320001

VALLE DEL EBRO BHI

31013185

IV. ERANSKINA

Parte-hartzaileek eska ditzaketen lanpostuak

1.–Maisu-maistren kidegoa.

A) Espezialitateak.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da espezialitate horretako titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEA

031

HAUR HEZKUNTZA

032

INGELESA

033

FRANTSESA

034

GORPUTZ HEZKUNTZA

035

MUSIKA

036

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

037

ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA

038

LEHEN HEZKUNTZA

039

ALEMANA

082

EUSKARA (NAFARROA)

B) Lanpostu bereziak.

Jarraian aipatzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da “espezialitateko baldintza” zutabean aipatzen den espezialitateko titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEKO BALDINTZA

052

HELDUEN PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

053

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ZEREGINEN IKASKUNTZAKO GELETAN (HLKPB)

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

075

HELDUENTZAKO LEHEN HEZKUNTZA

LEHEN HEZKUNTZA

076

HELDUENTZAKO INGELESA

INGELESA

077

HELDUENTZAKO FRANTSESA

FRANTSESA

093

HELDUENTZAKO EUSKARA

EUSKARA (NAFARROA)

094

LANBIDE HASTAPENEKO PROGRAMAK: LANBIDE LANTEGIEN MODALITATEA

LEHEN HEZKUNTZA

095

GUTXIENGO KULTURALAK

LEHEN HEZKUNTZA

098

ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA ESKUALDEAN

ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA

C) Lanpostuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenbiziko bi kurtsoetan.

Maisu-maistren kidegoko irakasleek, baldin eta deialdiaren arabera Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenengo bi kurtsoetan eska baditzakete lanpostuak, beharrezkoa den gaikuntza dutela frogatu beharko dute, honakoari jarraikiz:

KODEA

LANPOSTU MOTA

LANPOSTU MOTA

GAIKUNTZA EDO ESPEZIALITATEKO BALDINTZA

021

GIZARTE ZIENTZIAK, GEOGRAFIA ETA HISTORIA

GIZARTE ZIENTZIAK

022

NATUR ZIENTZIAK

MATEMATIKA ETA NATUR ZIENTZIAK

023

MATEMATIKA

MATEMATIKA ETA NATUR ZIENTZIAK

024

GAZTELANIA ETA LITERATURA

FILOLOGIA, GAZTELANIA

FILOLOGIA, GAZTELANIA ETA INGELESA

FILOLOGIA, GAZTELANIA ETA FRANTSESA

025

INGELESA

FILOLOGIA, GAZTELANIA ETA INGELESA

026

FRANTSESA

FILOLOGIA, GAZTELANIA ETA FRANTSESA

027

GORPUTZ HEZKUNTZA

GORPUTZ HEZKUNTZA

028

MUSIKA

MUSIKA HEZKUNTZA

066

EUSKARA

FILOLOGIA, EUSKARA NAFARROA

D) Pedagogia Terapeutikoko lanpostuak Bigarren Hezkuntzako institutuetan edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da Pedagogia Terapeutikoa espezialitateko titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

LANPOSTU MOTA

060

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

2.–Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoak.

A) Espezialitateak.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da espezialitate horretako titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEA

001

FILOSOFIA

002

GREKOA

003

LATINA

004

GAZTELANIA ETA LITERATURA

005

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

006

MATEMATIKA

007

FISIKA ETA KIMIKA

008

BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

009

MARRAZKETA

010

FRANTSESA

011

INGELESA

012

ALEMANA

016

MUSIKA

017

GORPUTZ HEZKUNTZA

018

HEZKUNTZA ORIENTAZIOA

019

TEKNOLOGIA

057

EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA (NAFARROA)

061

EKONOMIA

101

ENPRESEN ADMINISTRAZIOA

102

INDUSTRIAKO ANALISIA ETA KIMIKA

103

IRUDI PERTSONALEKO AHOLKULARITZA ETA PROZESUAK

104

ERAIKIN ZIBILAK ETA ERAIKUNTZA

105

LANERAKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEAK

106

OSTALARITZA ETA TURISMOA

107

INFORMATIKA

108

ESKU-HARTZE SOZIOKOMUNITARIOA

110

MERKATARITZAKO ANTOLAKETA ETA KUDEAKETA

111

IBILGAILUEN MANTENTZE-LANEN ANTOLAKETA ETA PROZESUAK

112

FABRIKAZIO MEKANIKOAREN ANTOLAKETA ETA PROIEKTUAK

113

ENERGIA SISTEMEN ANTOLAKETA ETA PROIEKTUAK

115

NEKAZARITZAKO EKOIZPEN PROZESUAK

116

ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK

117

PROZESU DIAGNOSTIKO KLINIKOAK ETA PROD. ORTOPROTESIKOAK

118

OSASUN PROZESUAK

123

ZURGINTZAKO ETA ALTZARIGINTZAKO PROZESUAK ETA PRODUKTUAK

124

SISTEMA ELEKTRONIKOAK

125

SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIKOAK

B) Beste lanpostu batzuk.

Bigarren Hezkuntzako katedradun eta irakasleek jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatzen ahalko dituzte, baldin eta “espezialitateko baldintza” zutabean horietako bakoitzerako aipatzen diren espezialitateetakoren baten titularrak badira:

KODEA

LANPOSTU MOTA

LANPOSTUA

ESPEZIALITATEKO BALDINTZA

058

ESPARRU SOZIO-LINGUISTIKOA

–GEOGRAFIA ETA HISTORIA

–GAZTELANIA ETA LITERATURA

–GREKOA

–LATINA

–FILOSOFIA

–HIZKUNTZA MODERNOA (INGELESA-FRANTSESA)

–EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA

059

ESPARRU ZIENTIFIKO-TEKNIKOA

–MATEMATIKA

–FISIKA ETA KIMIKA

–BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

803

KULTURA KLASIKOA

–LATINA

–GREKOA

810

KOMUNIKAZIO ESPARRUA: FRANTSESA

–FRANTSESA

811

KOMUNIKAZIO ESPARRUA: INGELESA

–INGELESA

812

KOMUNIKAZIO ESPARRUA: GAZTELANIA

–GAZTELANIA ETA LITERATURA

813

KOMUNIKAZIO ESPARRUA: EUSKARA

–EUSKAL HIZKUNTZA ETA LITERATURA

814

GIZARTE EZAGUTZAREN ESPARRUA

–GEOGRAFIA ETA HISTORIA

815

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA ESPARRUA

–BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

–FISIKA ETA KIMIKA

–MATEMATIKA

–TEKNOLOGIA

905

NATUR ZIENTZIAK

–FISIKA ETA KIMIKA

–BIOLOGIA ETA GEOLOGIA

–Kultura Klasikoko lanpostuak: urriaren 6ko 1635/1995 Errege Dekretuaren hamargarren xedapen gehigarriaren babesean, lanpostu horiek lortzen dituzten irakasleek bai Grekoko bai Latineko gaiak eman beharko dituzte.

–Natur Zientzietako lanpostuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan: uztailaren 6ko 225/1998 Foru Dekretuaren seigarren xedapen gehigarriaren babesean, lanpostu horiek lortzen dituzten irakasleek Natur Zientzien arloa eman beharko dute.

–Komunikazioaren esparruko lanpostuei dagokienez (Frantsesa, Ingelesa, Gaztelania eta Euskara): lanpostu horiek lortzen dituzten irakasleek kasuan kasuko hizkuntzari esleitutako moduluak emanen dituzte Helduen Bigarren Hezkuntzan.

–Gizarte Jakintzaren esparruko lanpostuak: lanpostu horiek lortzen dituzten irakasleek Gizarteko moduluak emanen dituzte Helduen Bigarren Hezkuntzan.

–Zientziaren eta Teknologiaren esparruko lanpostuak: lanpostu horiek lortzen dituzten irakasleek Matematikako eta Teknologiako moduluak eta Naturaren eta Osasunaren moduluak emanen dituzte Helduen Bigarren Hezkuntzan.

3.–Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoa.

A) Espezialitateak.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da espezialitate horretako titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEA

201

SUKALDARITZA ETA PASTELGINTZA

202

EKIPAMENDU ELEKTRONIKOAK

203

ESTETIKA

204

AROTZ-LANAK ETA ALTZARIAK EGIN ETA INSTALATZEA

205

BERO ETA FLUIDO EKIPAMENDUEN INSTALAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK

206

INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK

208

LABORATEGIA

209

IBILGAILUEN MANTENTZE-LANAK

211

MAKINEN MEKANIZAZIOA ETA MANTENTZE-LANAK

212

ERAIKUNTZA PROIEKTUEN BULEGOA

213

FABRIKAZIO MEKANIKOKO PROIEKTUEN BULEGOA

214

ELIKAGAIEN ELABORAZIOKO LANAK ETA EKIPAMENDUAK

215

PROZESUKO LANAK

216

NEKAZARITZAKO EKOIZPENEKO LAN ETA EKIPOAK

217

PATROIGINTZA ETA JANTZIGINTZA

218

ILE-APAINKETA

219

DIAGNOSTIKO KLINIKO ETA ORTOPROTESIKOKO PROZEDURAK

220

OSASUN ETA LAGUNTZA PROZEDURAK

221

MERKATARITZA PROZESUAK

222

ADMINISTRAZIO KUDEAKETAKO PROZESUAK

225

KOMUNITATEARENTZAKO ZERBITZUAK

226

JATETXEKO ZERBITZUAK

227

INFORMATIKAKO SISTEMA ETA APLIKAZIOAK

228

SOLDADURA

B) Beste lanpostu batzuk:

Lanbide Heziketako irakasle teknikoek jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatzen ahalko dituzte, baldin eta “espezialitateko baldintza” zutabean horietako bakoitzerako aipatzen diren espezialitateetakoren baten titularrak badira:

KODEA

LANPOSTU MOTA

LANPOSTUA

ESPEZIALITATEKO BALDINTZA

026

ESPARRU PRAKTIKOA

Makinen Mekanizazioa eta Mantentze-lanak, Soldadura, Instalazio Elektroteknikoak, Bero eta Fluido Ekipoen Instalazioa eta Mantentze-lanak, Ekipo elektronikoak, Ibilgailuen Mantentze-lanak, Eraikuntza Proiektuen Bulegoa, Fabrikazio Mekanikoko Proiektuen Bulegoa, Laborategia, Prozesu lanak, Nekazaritzako Ekoizpeneko Lan eta Ekipoak, Irudiko eta Soinuko Teknika eta Prozedurak, Zurgin-lanen eta Altzarien Fabrikazioa eta Instalazioa, Patroiak eta Jantzigintza, Ehungintza eta Tratamendu Fisiko-kimikoak, Arte Grafikoetako Produkzioa edo Meatzaritzako Praktikak.

4.–Hizkuntza eskola ofizialetako katedradunak eta irakasleak.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da kasuan kasuko espezialitateko titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEA

001

ALEMANA

007

EUSKARA

008

FRANTSESA

011

INGELESA

012

ITALIERA

5.–Arte Plastikoetako eta Diseinuko katedradunen eta irakasleen kidegoa.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da espezialitate horretako titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEA

507

MARRAZKETA ARTISTIKOA ETA KOLOREA

508

MARRAZKETA TEKNIKOA

509

BARNEALDEEN DISEINUA

511

PRODUKTUAREN DISEINUA

512

DISEINU GRAFIKOA

515

ARGAZKIAK

516

ARTEAREN HISTORIA

520

MATERIALAK ETA TEKNOLOGIA: DISEINUA

521

IKUS-ENTZUNEZKO BALIABIDEAK

522

INFORMATIKAKO BALIABIDEAK

523

INDUSTRIA ANTOLAKETA ETA LEGERIA

525

BOLUMENA

6.–Arte Plastikoetako eta Diseinuko lantegiko maisu-maistren kidegoa.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da espezialitate horretako titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEA

605

EBANISTERIA ARTISTIKOA

608

ARGAZKILARITZA ETA ERREPRODUKZIO PROZESUAK

610

MOLDEAK ETA ERREPRODUKZIOAK

612

HARRI ETA ZURAREN LANKETA

613

ZERAMIKAKO TEKNIKAK

614

GRABATU ETA ESTANPAZIOKO TEKNIKAK

7.–Musikako eta Arte Eszenikoetako katedradunen kidegoa.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da espezialitate horretako titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEA

001

AKORDEOIA

006

KANTUA

008

KLARINETEA

010

KONPOSIZIOA

017

DANTZA ESPAINIARRA

032

ZEHARKAKO FLAUTA

033

ETNOMUSIKOLOGIA

035

GITARRA

050

GANBERA MUSIKA

051

MUSIKOLOGIA

052

OBOEA

057

PEDAGOGIA

058

PERKUSIOA

059

PIANOA

061

INPROBISAZIOA ETA AKONPAINAMENDUA

066

SAXOFOIA

072

TRONBOIA

075

TRONPETA

076

TUBA

078

BIOLINA

079

BIOLONTXELOA

080

TXISTUA

8.–Musikako eta Arte Eszenikoetako irakasleen kidegoa.

Jarraian azaltzen diren lanpostuak eskatu ahal izateko, beharrezkoa da espezialitate horretako titularra izatea:

KODEA

LANPOSTU MOTA

ESPEZIALITATEA

401

AKORDEOIA

403

KANTUA

404

KLARINETEA

405

KLABEA

406

KONTRABAXUA

408

FAGOTA

410

ZEHARKAKO FLAUTA

411

MOKO-FLAUTA

412

KONPOSIZIOAREN OINARRIAK

414

GITARRA

416

MUSIKAREN HISTORIA

419

OBOEA

420

ORGANOA

421

ORKESTRA

422

PERKUSIOA

423

PIANOA

424

SAXOFOIA

426

TRONBOIA

427

TRONPA

428

TRONPETA

429

TUBA

430

TXISTUA

431

BIOLA

433

BIOLINA

434

BIOLONTXELOA

435

DANTZA ESPAINIARRA

436

DANTZA KLASIKOA

437

DANTZA GARAIKIDEA

460

MUSIKA HIZKUNTZA

9.–Herri-hizkuntza duten lanpostuen (V), elebidunen (B) eta lanpostu ibiltariaren (I) kodeak.

A) Herri-hizkuntza duten lanpostuen kodea:

KODEA

HERRI-HIZKUNTZA

0

GAZTELANIA

1

EUSKARA

B) Lanpostu elebidunen kodeak:

KODEA

ELEBIDUNA

1

FRANTSESA

2

INGELESA

3

ALEMANA

C) Ibiltaritza kodeak:

KODEA

IBILTARIA

0

EZ IBILTARIA

1

IBILTARIA

V. ERANSKINA

Nahitaezko esleipenetik kanpo utzitako lanpostuak edo postuak

Ez dira inolaz ere nahitaez esleituko lanpostu edo postu hauek:

1.–Maisu-maistren kidegoan.

A) Lanpostu bereziak:

KODEA

LANPOSTU MOTA

052

HELDUEN PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

053

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA ZEREGINEN IKASKUNTZAKO GELETAN-HLKPB

075

HELDUENTZAKO LEHEN HEZKUNTZA

076

HELDUENTZAKO INGELESA

077

HELDUENTZAKO FRANTSESA

093

HELDUENTZAKO EUSKARA

094

HASIERAKO LANBIDE KUALIFIKAZIOKO PROGRAMA –LANBIDE LANTEGIKO MODALITATEA–

095

GUTXIENGO KULTURALAK

098

ENTZUMENA ETA HIZKUNTZA ESKUALDEAN

B) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehenbiziko bi kurtsoetako lanpostuak:

KODEA

LANPOSTU MOTA

021

GIZARTE ZIENTZIAK, GEOGRAFIA ETA HISTORIA

022

NATUR ZIENTZIAK

023

MATEMATIKA

024

GAZTELANIA ETA LITERATURA

025

INGELESA

026

FRANTSESA

027

GORPUTZ HEZKUNTZA

028

MUSIKA

066

EUSKARA

C) Pedagogia Terapeutikoko lanpostuak Bigarren Hezkuntzako institutuetan edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako institutuetan:

KODEA

LANPOSTU MOTA

LANPOSTU MOTA

060

PEDAGOGIA TERAPEUTIKOA

D) Lanpostu ibiltariak eta atzerriko hizkuntzaren profila (frantsesa, ingelesa eta alemana) duten irakaskuntza espezialitateei dagozkienak.

E) Iruñeko Espetxeko lanpostuak.

2.–Bigarren Hezkuntzako katedradunen eta irakasleen kidegoetan.

KODEA

LANPOSTUA

058

ESPARRU SOZIO-LINGUISTIKOA

059

ESPARRU ZIENTIFIKO-TEKNIKOA

803

KULTURA KLASIKOA

810

KOMUNIKAZIO ESPARRUA: FRANTSESA

811

KOMUNIKAZIO ESPARRUA: INGELESA

812

KOMUNIKAZIO ESPARRUA: GAZTELANIA

813

KOMUNIKAZIO ESPARRUA: EUSKARA

814

GIZARTE EZAGUTZAREN ESPARRUA

815

ZIENTZIA ETA TEKNOLOGIA ESPARRUA

905

NATUR ZIENTZIAK

–Atzerriko hizkuntzaren profila (frantsesa, ingelesa eta alemana) duten irakaskuntza espezialitateei dagozkien lanpostuak.

3.–Lanbide Heziketako irakasle teknikoen kidegoan.

KODEA

LANPOSTUA

026

ESPARRU PRAKTIKOA

Iragarkiaren kodea: F2011789