238. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 13a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

355E/2020 EBAZPENA, irailaren 22koa, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafarroako artisautza enpresen inbertsioetarako dirulaguntzen 2020ko deialdia. DDBN identifikazioa: 524880.

Artisautza sektorearen berezitasuna kontuan izanda, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiaren ustez ezinbestekoa da sektoreko enpresak bultzatzen jarraitzea eta, helburu horrekin, zenbait laguntza-neurri hartzea enpresa horien garapena indartzeko, merkataritza sustatzen duten jarduketak bultzatzeko eta lanbide trebakuntza hobetzeko, eta, horiez gain, neurri berariazko batzuk hartzea egungo osasun krisiak eta krisi ekonomikoak sektorean dituen ondorioak leuntzeko.

Deialdi honetan aurreikusitako dirulaguntzak zehazten dira portzentaje batzuk aplikatuz jarduketa diruz lagungarrietan egindako gastuari, oinarri arautzaileetan ezarritako irizpideen arabera. Aurrekontuan dagoen dirua ez bada aski portzentaje horren ondoriozko dirulaguntzen guztirakoa ordaintzeko, deialdiaren konpromisoei erantzuteko baimendutako gastua hainbanatu eginen da gastu diruz lagungarrien bolumenaren artean.

Hori dela eta, 2020ko abuztuaren 26an egindako bilkuran, azalpenak eman zitzaizkien Nafarroako Artisautzaren Aholku Kontseiluko kide diren artisautza elkarteei, eta haien iritzia entzun zen.

Adierazitakoarekin bat, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32. artikuluak ematen dizkidan eskudantziak erabiliz.

EBAZTEN DUT:

1. Nafarroako artisautza enpresak sustatzeko dirulaguntzen 2020ko deialdia onestea.

2. Deialdiaren oinarri arautzaileak onestea. Ebazpen honen eranskinean jaso dira.

3. 55.000 euroko gastua baimentzea dirulaguntza deialdi honen ondoriozko konpromisoak betetzeko; 2020rako Nafarroako Aurrekontu Orokorretako partida honen kargura finantzatuko da: 830001-83130-4701-431402, “Artisautzako enpresa txiki eta ertainentzako dirulaguntzak. Nafarroako artisautza sustatzea eta horretan trebatzea”.

4. Ebazpen hau eta beronen eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

5. Deialdiaren eta oinarri arautzaileen kontra, gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko zaio Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari, hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2020ko irailaren 22an.–Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusia. Maitena Ezkutari Artieda.

ERANSKINA

Nafarroako artisautza enpresak sustatzeko dirulaguntzen 2020ko deialdiaren oinarri arautzaileak

1. oinarria. Xedea.

Nafarroako artisautza enpresei dirulaguntzak emateko araubidea zehaztea dute xede oinarri arautzaile hauek, haien lehiakortasuna bultzatzearren, haien produktuak merkaturatu eta sustatzeko jarduerak bultzatuz, bai eta haien langileen prestakuntza maila hobetzen duten jarduerak ere, haiek garatu eta indartze aldera.

Dirulaguntzen onura publikoa artisautza enpresak eta horien produktuak sustatzean datza, horrela sektorea dinamizatzeko eta indarberritzeko; izan ere, beharrezkoa da artisautza bizirik mantentzea eta hura dinamizatzea, gizartea kulturalki aberasten baitu, eta Nafarroako ondare immaterialaren zati garrantzitsu bat osatzen baitu. Gainera, artisautzari aitortza egitea ere sustatzen da, artisautzak berekin baitakar tradizioa, kalitatea, diseinua eta benetakoak, bakarrak eta jatorrizkoak diren produktuak eskuz egitea, industrialki, seriean edo mekanikoki egindako produktuen aldean.

Halaber, enpresa hauek aurrera ateratzeko zailtasun handia dute COVID-19ak osasunean, gizartean eta ekonomian eragin duen krisi egoera honetan, eta, sortzen dituzten produktuen berezitasuna ikusirik, laguntza hauen bidez lortu nahi da enpresa horien iraupena indartzea eta artisautzako lanbiderik ez galtzea.

2. oinarria. Aurrekontuko zuzkidura.

55.000 euroko kreditua baimendu da deialdi honen ondoriozko konpromisoei aurre egiteko.

3. oinarria. Jarduketak gauzatzeko epea.

Diruz lagungarritzat joko dira 2019ko azaroaren 12tik 2020ko azaroaren 16ra bitartean egin eta fakturatzen diren gastuak (bi egun horiek barne). Ondorio horietarako, ulertuko da gastuak egin direla epe horren barrenean fakturatu eta ordaindu direnean.

4. oinarria. Enpresa onuradunak.

1. Betebehar orokor hauek betetzen dituzten enpresa txiki eta ertainek jasotzen ahalko dituzte laguntzak:

1.1. Ez egotea Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan onuradun izateko ezarritako debeku egoeretako batean.

Dirulaguntza eskatzeak berekin dakar baimena ematea organo emaileak zuzenean eskuratu ditzan behar diren ziurtagiri telematikoak, frogatzen dutenak eskatzaileak egunean dituela tributu betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak. Eskabidean interesdunak horri berariaz uko egiten badio, berak aurkeztu beharko ditu aipatutako betebeharretan egunean dagoela adierazten duten ziurtagiriak.

1.2. Inolako administrazio zehapen irmorik edo kondena epai irmorik betetzen ez egotea sexu edo genero diskriminaziotzat hartutako lan praktikak egiteagatik edo onartzeagatik, eta ez egotea arrazoi horiek direla-eta ezarritako epai edo zehapen bat betetzeko zain.

1.3. Pertsona fisiko edo juridikoen elkarte bat eratzen duten eskatzaileek edo Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 8.3 artikuluko egoeraren batean daudenek ordezkari bat edo ahaldun bakar bat izendatu beharko dute, onuradun gisa dagozkien betebeharrak betetzeko adinako ahalmena duena.

Kasu horietan, berariaz adieraziko dira dirulaguntzaren eskabidean zer konpromiso hartzen dituen bere gain batasuneko kide bakoitzak. Halaber, laguntza ematen duen ebazpenean adieraziko da kide bakoitzak aplikatu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa. Kideok ere onuraduntzat joko dira.

Gainera, berariazko beharkizun hauek bete beharko dituzte:

1.4. Nafarroako Artisautza Enpresen Erregistroan izena emanda egotea deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu aurretik. Erregistro hori Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari atxikirik dago.

1.5. Dirulaguntzaren eskaera aurkezten den egunean Nafarroako artisautza enpresa bat dela egiaztatzen duen txartela indarrean izatea. Artisautza enpresa izateko eskatzen diren betebeharrak, betiere, bete beharko dira deialdiaren arabera diruz lagungarriak diren jarduerak egiteko ezarritako epe osoan. Horrenbestez, onartuko dira soilik artisautza enpresek betebehar horiek betetzen dituzten epean eta aipatu txartela indarrean dutenean egiten dituzten jarduerak.

1.6. Hala badagokio, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu aurretik aurkeztu izana artisautza enpresaren izaera berritzeko eskabidea.

2. Eskabidean dagoen erantzukizunpeko adierazpen baten bidez frogatuko da eskatutako baldintza orokorrak betetzen direla, eta laguntzak kudeatzen dituen organoak ziurtatuko du berariazko baldintzak betetzen direla.

5. oinarria. Jarduketa diruz lagungarriak eta dirulaguntzaren zenbatekoa.

1. Jarduketa diruz lagungarri motak.

Honako jarduketa hauek dira diruz lagungarriak:

a) Azoka, erakusketa eta antzeko ekitaldietan parte hartzea.

b) Sustapen eta publizitateko jarduketak.

c) Lanbide hobekuntzako prestakuntza-ikastaro berariazkoetara edo gaitasun digitalen gaineko ikastaroetara joatea.

d) Lokalak alokatzea artisautza tailerra jartzeko.

e) Online salmentarako plataformetara edo market place plataformetara atxikitzeko kuotak.

f) Produktua egiteko behar diren lehengaiak edo materialak eskuratzea.

2. Jarduketa mota bakoitzaren arabera diruz lagungarriak diren gastuak:

a) Azoka, erakusketa eta antzeko ekitaldietan parte hartzea.

a.1) Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

–Inskripzio gastuak, tokiaren eta standaren alokairua.

–Standa muntatu, apaindu edo instalatzeko gastuak. Erakustoki, saltoki edo standetan erabilitako olana, eguzki-oihal, binil edo antzekoak inprimatu eta errotulatzeko gastuak diruz lagungarriak izanen dira; zehazki, diseinuari, produkzioari eta inprimatze prozesuei edo antzekoei buruzko gastuak onartuko dira, bai eta lan horiek egiteko euskarria edo materiala erostekoak ere.

–Materiala norberaren ibilgailuan garraiatzea: diruz lagungarritzat joko da kilometro bakoitzarengatik 0,33 euro aplikatu ondoan lortzen den zenbatekoa, materiala eraman eta ekartzeagatik; bidesariaren gastuak ere onartuko dira. Kilometro kopurua kalkulatzeko, Google Maps aplikazioa erabiliko da, eta kontuan hartuko da zer distantzia dagoen enpresa eskatzailearen artisautza tailerretik azoka eginen den herrira.

–Materiala beste moduren batean garraiatzea: diruz lagungarritzat onartzen da erabilitako garraiobidearen gastua edo alokatutako ibilgailuarena, erregaiaren eta bidesariaren gastuak barne.

–Azoketan parte hartzeko egiten diren mantenu eta ostatu gastuak eta bestelako bidaia-gastuak ordaintzeko, 5. oinarrian ezartzen diren ordainak aplikatuko dira.

a.2) Jarduketa diruz lagungarriek bete beharrekoa eta hori ez betetzearen ondorioak.

–Artisautza enpresak jarduketa horietan parte hartuko du bere artisautza tailerrean egindako produktu propioekin soilik, eta inola ere ez du birsalmentarik eginen.

Dirulaguntza zer azokatarako eskatzen den, deialdia kudeatzen duen organoak eskubidea du informazioa eskatzeko horien antolatzaile den edozein erakunderi, ziurtatze aldera lehen aipatu den baldintza betetzen dela. Betetzen ez bada, kasuan kasuko azokari dagozkion gastu guztiak ezetsiko dira.

b) Sustapen eta publizitateko jarduketak.

Honako jarduketa hauek izanen dira diruz lagungarriak:

b.1) Sustapenerako materiala argitaratzea.

–Artisautza enpresak prestatutako produktuak aurkezteko edo artisauen lanbidea hedatzeko katalogoak, triptikoak, flyerrak eta ikus-entzunezkoak prestatzea. Diseinuari, konposizioari edo/eta maketazioari, banaketari eta produkzioari buruzko gastuak izanen dira diruz lagungarriak.

–Publizitate tarteak komunikabide eta hedabideetan, artisautza enpresa bultzatu, hedatu eta ezagutzera emateko. Publizitate tarte horiek diseinatu, ekoitzi eta txertatzeko gastuak izanen dira diruz lagungarriak.

–Argazkigintza lanak, artisautza tailerrei edo artisautza enpresaren lanari buruzkoak, dibulgaziorako edo sustapenerako egiten direnak.

b.2) Marketin digitaleko ekintzak: publizitatea sare sozialetan, bilatzaileetan (SEM) edo edukien marketina.

b.3) Jarduketa diruz lagungarriek bete beharrekoak:

–Kanpoan uzten dira artisautzako produktuari, lanbideari edo enpresari buruzkoak ez diren dibulgazio, propaganda edo publizitateko material eta iragarki guztiak.

–Ez dira diruz lagungarriak produktuak saltzeko edo erakusteko beharrezkoak diren bilgarri, kaxa, kutxatila edo antzekoak erosteko gastuak, ez eta bisita txartelen edo antzekoen diseinuari eta produkzioari buruzkoak ere.

–Sortutako euskarri eta iragarki guztietan (sare sozialetan agertzen direnak barne), Nafarroako Gobernuaren logotipo ofiziala agertu beharko da, edo, bestela, Nafarroako turismoaren marka edo honako esaldi hau: “Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako jarduketa”. Hori betetzen ez bada, publizitate euskarri horiei dagozkien gastu guztiak ezetsiko dira.

c) Berariazko prestakuntza-ikastaroetan parte hartzea.

c.1) Diruz lagungarritzat jotzen dira honako ikastaro hauetara joateko egiten diren gastuak (izan online ikastaroak nahiz presentzialak):

–Prestakuntza eta trebakuntza teknikoko ikastaroak, Nafarroako artisautzako lanbideen errepertorioan aipatzen diren lanbideetako baten hobekuntza profesionala helburu dutenak; baimendutako zentro ofizialek edo horretarako kualifikatutako enpresa edo profesionalek antolatu edo eman beharko dituzte, eta lagundu beharko dute artisau lanetan aritzeko lanbide gaitasunak hobetzen.

–Gaikuntza digitalerako prestakuntza-ikastaroak, beharrezkoak direnak informazioaren eta komunikazioaren teknologiako tresna berriak erabiltzeko; esaterako, xede dutenak sare sozialak erabiltzea, online salmenta edo online marketina egitea, etab.

c.2) Honako hauek dira gastu diruz lagungarriak:

–Gastu akademikoak, matrikularenak eta ikastaroak egiteko behar den material didaktikoari dagozkionak.

–Ikastaroetan parte hartzen duen pertsonaren joan-etorrien gastuak; ondorio horietarako, aplikatuko da oinarri honetan ezartzen dena materiala artisautza azoketara garraiatzeari dagokionez.

–Parte-hartzailearen mantenu eta ostatu gastuak eta ikastaroetara joateko beharrezkoak diren bestelako bidaia-gastuak; ondorio horietarako, aplikatuko dira 5. oinarrian ezartzen diren ordainak, azoketan parte hartzearen ondoriozkoak.

d) Lokalak alokatzea artisautza tailerra jartzeko.

Diruz lagungarritzat jotzen da artisautza tailerrak hartzen dituzten lokalak eta instalazioak errentan hartzea, baldin eta jarduera hor egiten bada 2020ko martxotik 2020ko urrira bitarteko hilabeteetan, biak barne, eta baldintza hauek betetzen badira:

–Artisau tailerrak egon behar du etxebizitza partikularra ez den higiezin batean.

–Lokalaren erabilera ez da izanen etxebizitzarako, Nafarroako Gobernuko Lur-ondasunen Zerbitzuan dauden datuen arabera.

–Lokala errentan hartzeko kontratu bat izan behar da, artisautza enpresaren izenean.

e) Online salmentarako plataformetara, market place plataformetara edo antzekoetara atxikitzeko kuotak.

Diruz lagungarritzat hartzen dira online salmentarako plataformetara (ecommerce) atxikitzeko kuotak, baita market place plataformetara edo online salmentarako beste kanal batzuetara atxikitzekoak, horien bidez artisautza enpresak espazio bat izan dezan bere produktuak ikusgai jartzeko, horiek erakustea errazteko eta salmenta prozesua azkartzeko.

f) Produktua egiteko behar diren lehengaiak eta bestelako materialak eskuratzea.

Diruz lagungarritzat jotzen da lehengaiak eta beste gai kontsumigarri batzuk erostea produktua prestatzeko prozesuan erabiltzeko, baldin eta erosten badira deialdi honetan diruz lagungarritzat ezartzen den gastu-aldian.

2.500 euroko dirulaguntza emanen da gehienez, edo enpresak 2019an kontzeptu horiengatik egindako erosketen zenbatekoa, 2.500 eurotik gorakoa bada; kasu horretan, erantzukizunpeko adierazpen bat aurkeztu beharko da, eta hartan adieraziko dira fakturak, zenbatekoak, kontzeptuak eta 2019an zer hornitzaileri egin zitzaizkien erosketak.

3. Dirulaguntzaren zenbatekoa.

a) Dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatzeko, ondotik zehazten diren portzentajeak aplikatu behar dira gastu diruz lagungarriaren gainean (BEZa kanpo), gehieneko zenbateko hauekin, jarduketa diruz lagungarri bakoitzeko:

JARDUKETA DIRUZ LAGUNGARRIEN MOTAK

DIRULAGUNTZA

DIRULAGUNTZAREN GEHIENEKO ZENBATEKOA

a) Azoka, erakusketa eta antzeko ekitaldietan parte hartzea

Hurrengo b)
apartatuarekin bat

6.000

b) Sustapen eta publizitate jarduketak

%80

2.500

c) Lanbide hobekuntzako prestakuntza-ikastaro berariazkoetara edo gaitasun digitalen gaineko ikastaroetara joatea

%80

2.500

d) Lokalak alokatzea artisautza tailerra jartzeko

%50

1.600

e) Online salmentarako plataformetara edo market place plataformetara atxikitzeko kuotak

%80

1.000

f) Produktua egiteko behar diren lehengaiak edo materialak eskuratzea

%50

2.500

b) “Azoka, erakusketa eta antzeko ekitaldietan parte hartzea” kontzeptuarengatiko dirulaguntza honela esleituko zaio azoka bakoitzari:

GASTU DIRUZ LAGUNGARRIAK

DIRULAGUNTZA

DIRULAGUNTZAREN
GEHIENEKO ZENBATEKOA

Inskripzio gastuak, tokiaren eta standaren alokairua

%80

1.800 euro azoka bakoitzeko

Standa muntatu, apaindu edo instalatzeko gastuak

Materiala garraiatzea norberaren ibilgailuan

Materiala garraiatzea beste bide batzuk erabiliz

Ordaina estatuko azoketara joateagatik

40 euro azoka egun bakoitzeko

200 euro azoka bakoitzeko

Ordaina nazioarteko azoketara joateagatik

55 euro azoka egun bakoitzeko

275 euro azoka bakoitzeko

c) Gehieneko dirulaguntza 8.000 eurokoa izanen da enpresa bakoitzeko.

6. oinarria. Eskaerak aurkezteko epea eta modua.

1. Eskaerak aurkezteko epea.

Eskaerak aurkezteko epea hilabetekoa da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

2. Eskaerak aurkezteko modua.

a) Pertsona juridikoen kasuan eta pertsona fisikoen edo juridikoen elkarteen kasuan edo Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 8.3 artikuluko kasuetako batean.

Eskaerak telematika bidez aurkeztuko dira nahitaez, Nafarroako Gobernuak Interneten duen Atariaren tramiteen katalogoko fitxa erabiliz: https://www.navarra.es/home_es/Temas/Empleo+y+Economia/Comercio+y+artesania/ (hemendik aitzina, laguntzaren fitxa). Fitxa horretan, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Erregistro Orokor Elektronikoan sartzeko esteka bat izanen da.

Eskaera aurrez aurre aurkezten bada, interesdunari eskatuko zaio zuzentzeko eta baliabide telematikoen bidez aurkezteko. Ondorio horietarako, eskaeraren aurkezpen eguna zuzenketaren eguna dela ulertuko da.

b) Pertsona fisikoen kasuan.

Ahal dela, eskaerak modu telematikoan aurkeztuko dira, a) letran adierazitakoari jarraikiz, edo, hala ez bada, aurrez aurre Iruñeko Navarrería kaleko 39an dagoen Erregistro Bulegoan, edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako beste erregistroetako edozein erabiliz.

3. Eskaerak laguntzaren fitxan ageri den berariazko inprimakia erabiliz eginen dira, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari zuzenduta.

4. Laguntzak eskatzeko behar diren agiriak.

Honako agiri hauek aurkeztu behar dira (eskaera telematikoa bada, dokumentu bereizitan eskaneaturik eta behar bezala identifikaturik):

4.1. Enpresa eskatzailearen gaineko dokumentazioa.

Eskabide ereduak honako adierazpen hauek ditu:

a) Erantzukizunpeko adierazpen bat, frogatzeko 4.1 oinarrian eskatutako baldintza orokorrak betetzen direla.

b) Erantzukizunpeko adierazpen bat, jasotako beste dirulaguntza batzuei eta de minimis laguntzei buruzkoa (12. oinarrian aipatzen dira).

c) Transferentzia bidez kobratzeko eskabidea, Ekonomia eta Ogasun Departamentuari zuzendua (Diruzaintza Atala), enpresa eskatzaileak lehenbizikoz kobratzen baditu laguntzak, edo abonatzeko kontua aldatu nahi izanez gero.

4.2. Jarduketa diruz lagungarriei buruzko dokumentazioa.

4.2.1. 2019ko azaroaren 12tik eskaera aurkezten den egunera bitarte egindako jardueren kasuan, dokumentazio hau aurkeztuko da:

a) Azoka edo erakusketetan parte hartzea: Memoria bat horietako bakoitzeko, laguntzen fitxako eredu berariazkoan eskatzen den informazioa jasoko duena.

a.1) Dirulaguntza eskatzen bada azoka edo erakusketetan parte hartzeagatik, baina, bakar-bakarrik, materiala garraiatzeagatik, aurkezten den dokumentazioan behar bezala frogatu beharko da artisautza enpresak ekitaldian parte hartzen duela; besteak beste, honako hauek aurkeztuko dira: antolatzailearen ziurtagiria, publizitate-iragarkien kopia, azokako liburuxkak edo katalogoak edo antzeko dokumentazioa.

a.2) Standak muntatzeko edo apaintzeko erabilitako olana, eguzki-oihal, binilo edo antzekoak inprimatzeko dirulaguntzen kasuan, lehenik, standaren eta olanen, eguzki-oihalen edo publizitate euskarrien argazkiak aurkeztu behar dira, horien bitartez egiaztatzeko ea bete den jarduketak Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza jaso duela jakinarazteko betebeharra.

b) Sustapen eta publizitate jarduketak: Memoria bat horietako bakoitzeko, laguntzen fitxako eredu berariazkoan eskatzen den informazioa jasoko duena.

Horrez gain, dokumentazio hau aurkeztu beharko da:

–Sustapenerako argitaratutako katalogoen, eskuorrien, triptikoen, flyerren, ikus-entzunezkoen, irratiko iragarkien, argazkigintzako lanen edo beste edozein materialen ale bat.

–Publizitate-bideetan eta komunikabide eta hedabideetan iragarkirik egin bada, iragarkiaren kopia eta hedabidearen azalarena aurkeztuko dira.

–Sare sozialetan publizitatea edo iragarkiak hedatu badira, horien pantaila-argazkiak edo estekak aurkeztu beharko dira.

c) Prestakuntza jarduerak: Memoria bat horietako bakoitzeko, laguntzen fitxako eredu berariazkoan eskatzen den informazioa jasoko duena.

d) Artisautza tailerren alokairua: Artisautza tailerra hartzen duen lokala errentan hartzeko kontratua, non agertuko baita artisautza enpresa dela errentaria.

e) Online salmentarako plataformetara edo market place plataformetara atxikitzeko kuotak: Mota honetako jarduketei buruzko memoria bat, laguntzen fitxako eredu berariazkoaren araberakoa.

f) Produktua egiteko behar diren lehengaiak edo materialak eskuratzea: Kasua bada, erantzukizunpeko adierazpen bat, non adieraziko baitira fakturak, zenbatekoak, kontzeptuak eta zer hornitzaileri egin zitzaizkien erosketak 2019an kontzeptu horiengatik, laguntzaren fitxan dagoen ereduaren araberakoa, edo, bestela, justifikazio bat, azaltzeko zergatik ez den lehengairik erosi aldi horretan.

g) Egindako gastuei dagozkien fakturen kopia; fakturazio betebeharrak arautzen dituen Erregelamenduan ezarritakoaren araberakoak izanen dira fakturak, eta, betiere, dirulaguntzaren onuradun den enpresaren izenean jaulki beharko dira.

h) Bankuko frogagiriak, egindako gastuak ordaindu direla diotenak.

Ordainketa enpresa onuradunak eginen du, banku bidezko transferentzia, bankuaren ordainagiria edo enpresaren kreditu edo zordunketa txartela erabiliz. Ordainagiritzat hartuko da finantza entitateak egin eta enpresaren kontuan zordundutakoa. Faktura bakoitza bere ordainketa-agiriari lotua egonen da, eta faktura guztiek behar bezala ordenatuak egon beharko dute.

Espediente bakoitzeko, 500 euro arte (BEZa barne) eskudirutan ordaintzea onartuko da, betiere, hornitzaileek sinatu eta zigilatutako hartu-agiriak aurkezten baditu enpresa onuradunak, non fakturaren zenbakia, ordainketa eta data zehaztuko baitira (sinaduraren azpian, sinatzailearen izena eta nortasun agiri nazionalaren zenbakia jarriko dira), edo hornitzailearen banku-kontu batean egindako eskudiruzko sarrera justifikatzen bada.

i) Adierazpen bat, dirulaguntzaren xedeko jardueren finantzaketari buruzkoa: adierazi behar dira, dirulaguntza honetaz gain, jarduketak finantzatu dituzten beste funts batzuen zenbatekoa, jatorria eta aplikazioa (funts berekiak, bestelako baliabideak edo bestelako dirulaguntzak). Adierazpen hori justifikazio inprimakian berean eginen da.

j) Gastu diruz lagungarria 30.000 eurotik gorakoa bada, obra gauzatzeko kostuaren kasuan, edo 12.000 eurotik gorakoa, ekipo-ondasunak hornitzeko edo zerbitzuak emateko kasuetan, eskatzaileak frogatu beharko du hornitzailea efizientzia eta ekonomia irizpideei jarraituz hautatu duela, gutxienez hiru eskaintza aurkeztuz eta hautatutakoa aukeratzeko arrazoiak emanez, eskabide orriko “Hornitzailearen aukeraketaren justifikazioa” atalean.

Eskatzaileak ez dira beharturik egonen hiru eskaintzak aurkeztera, baldin eta dirulaguntzaren xedeko gastuen ezaugarri bereziengatik merkatuan behar adina entitate hornitzaile edo zerbitzu-emaile ez badaude edo dirulaguntza eskatu baino lehen egin bada gastua. Edonola ere, alderdi horiek aipatu inprimakian frogatu beharko dira.

Eskaintza merkeena hautatzen ez bada, eta, laguntza kudeatzen duen organoaren ustez, justifikazioa nahikoa ez bada, eskaintza merkeenaren zenbatekoa baizik ez da diruz lagunduko.

4.2.2. Eskaera aurkeztu eta biharamunetik 2020ko azaroaren 16ra arte egin gogo diren jardueretarako, dokumentazio hau aurkeztuko da:

a) Deskripzio-memoria xehatu bat, egin beharreko jarduerak jasotzen dituena, laguntzaren fitxan dagoen ereduaren araberakoa. Aurreikusitako gastuen zerrenda xehatua bilduko du.

b) Aurrekontuak edo proformako fakturak, egin beharreko jarduketenak; ez dira inoiz onartuko eskatzailearen uste edo balorazioetan oinarritzen diren gastu zenbatespenak. Zehazki, azoketan parte hartzeak dakarren gastuaren aurreikuspena baloratzeko, antolatzaileen berrespena aurkezten ahalko da.

5. Eskaerak betebehar horiek betetzen ez baditu edo osorik ez badago, eskatzaileari eskatuko zaio 10 egun balioduneko epean zuzentzeko, eta ohartaraziko zaio ezen, hala egin ezean, eskaera bertan behera uzten duela ulertuko dela eta espedientea artxibatzeko ebazpena emanen dela.

7. oinarria. Laguntzak emateko prozedura.

1. Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzuak du eskumena dirulaguntza emateko prozeduraren antolamendua eta instrukzioa kudeatzeko. Hark ebaluatuko ditu eskaerak, eta, hurrengo puntuan adierazitakoari jarraikiz, organo eskudunari ebazpen proposamena igorriko dio, non adieraziko baita onuradunek betetzen dituztela dirulaguntza lortzeko betebehar guztiak.

2. Azkenean onartzen diren eskaerei dagokien dirulaguntza honela emanen da:

a) Jarduera diruz lagungarriei dagokien dirulaguntzaren zenbatekoa kalkulatuko da 5. oinarrian ezarritako gehieneko zenbatekoen eta portzentajeen arabera.

b) Aurrekontuan erabilgarri dagoen diru kopurua txikiagoa bada aurreko puntuan zehaztutakoaren ondoriozko dirulaguntzen batura baino, deialdiaren konpromisoak betetzeko baimendutako gastua hainbanatu eginen da diruz lagungarritzat jotzen den gastuaren bolumenaren artean.

3. Dirulaguntzak emateari buruz ebazteko eskumena Turismo, Merkataritza eta Kontsumoko zuzendari nagusiari dagokio.

Ebazpenak honako hau jasoko du, gutxienez:

a) Enpresa onuradunen zerrenda eta jarduketa mota bakoitzeko laguntzaren kopurua.

b) Ezetsi beharreko eskaeren zerrenda, arrazoiak emanda.

4. Ebazpena gehienez ere bi hilabeteko epean eman eta jakinaraziko da, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denetik hasita.

Ezarritako gehieneko epea bukatzen bada berariazko ebazpenik eman eta jakinarazi gabe, ulertzen ahalko da eskaerak administrazio isiltasunez ezetsi direla. Hala ere, organo eskuduna behartua dago laguntzak eman edo ukatzeko berariazko ebazpena ematera eta jakinaraztera, oinarri hauetan xedatutakoari jarraikiz.

5. Diruz laguntzen ahal den jarduketa mota bakoitzaren barrenean onartutako jarduera multzoarengatik emanen eta ordainduko zaio dirulaguntza eskatzaile bakoitzari. Jarduera horiek 5. oinarrian daude zehaztuta.

6. Dirulaguntzak emateko edo ukatzeko ebazpenen aurka, berariazkoak izan edo presuntziozkoak, entitate eskatzaileek zilegi izanen dute gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, administrazio prozedura erkideari buruzko legerian xedatutakoari jarraikiz.

8. oinarria. Jarduketen justifikazioa.

1. Justifikazioa aurkezteko epea.

Egindako jarduketen justifikazioa epe hauetan aurkeztuko da:

a) 2019ko azaroaren 12tik eskaera aurkezten den egunera bitarte egindako jardueren kasuan, dirulaguntza-eskaerarekin batera aurkeztuko da justifikazioa.

b) Eskaera aurkeztu eta biharamunetik hasita 2020ko azaroaren 16ra arte egindako jardueren kasuan, 2020ko azaroaren 16a bera izanen da justifikazioa aurkezteko azken eguna.

2. Justifikazioa aurkezteko modua.

Justifikazioa 6. oinarrian aurreikusitako moduan aurkeztuko da, Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari zuzenduta.

Modu telematikoan aurkeztuz gero, laguntzaren fitxa erabiliko da; fitxa horretan esteka bat izanen da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren dirulaguntzen justifikaziorako erregistrora joateko.

3. Egindako jarduketak frogatzeko dokumentazioa.

Agiri hauek aurkeztu beharko dira, eta, bide telematikoak erabiliz gero, eskaneatuta, bereizita eta behar bezala identifikatuta egonen dira:

a) 2019ko azaroaren 12tik eskaera aurkezten den egunera bitarte egindako jardueren kasuan, eskaeraren inprimakia aurkeztuko da 6.4.2 oinarrian ezarritako dokumentazioarekin batera.

b) Eskaera aurkeztu eta biharamunetik 2020ko azaroaren 16ra arte egindako jardueren kasuan, justifikazioaren inprimakia aurkeztuko da 6.4.2 atalean ezarritako dokumentazioarekin batera.

9. oinarria. Dirulaguntzaren ordainketa.

1. Frogagiriak aztertuta, Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzuak ordainketa egiteko ebazpenaren proposamena igorriko dio Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusiari, eta, horrekin batera, onuradunek dirulaguntza kobratzeko eskubidea ematen duten betebehar guztiak betetzen dituztela frogatzen duen txostena.

2. Dirulaguntzak epe hauetan ordainduko dira:

a) 2019ko azaroaren 12tik eskabidea aurkeztu arte egindako jardueren kasuan, hura aurkeztearekin batera justifikatzen baitira, dirulaguntza ematen duen ebazpena jakinarazi ondoren eginen da ordainketa.

b) Eskaera aurkeztu eta biharamunetik 2020ko azaroaren 16ra arte egiten diren jardueren kasuan, behar diren frogagiriak aztertu ondoren eginen da ordainketa.

3. Nolanahi ere, 2020ko abenduaren 31 baino lehenago emanen dira ordaintzeko ebazpenak.

10. oinarria. Onuradunen betebeharrak eta horiek ez betetzearen ondorioak.

Dirulaguntzak hartzen dituzten enpresek betebehar hauek izanen dituzte:

a) Dirulaguntzaren esleipena jakinarazten zaienetik hilabete pasatu baino lehen dirulaguntzen onuradunen gardentasun betebeharrari buruzko aitorpena aurkeztea (aitorpen hori irailaren 11ko 59/2013 Dekretuak arautzen du).

Foru dekretu horren 4. artikuluan eskatzen den informazioa aurkeztu ezean, ezin izanen da ordaindu onartutako dirulaguntza.

b) Diruz lagundutako jarduketak deialdian ezarritako epeetan egin, justifikatu eta ordaintzea.

c) Laguntzak kudeatzen dituen organoari jakinaraztea emandako dirulaguntzari uko egiten zaiola, baldin eta diruz lagundutako jarduketa ez bada gauzatu behar diruz lagundutako aldian.

d) Publizitatean behar bezala adieraztea dirulaguntza honen xede diren jardueren finantzaketa publikoa dela; hortaz, dirulaguntzaren xede den euskarri orotan Nafarroako Gobernuaren logotipo ofiziala agertuko da, edo, bestela, Nafarroako turismoaren marka edo honako esaldi hau: “Nafarroako Gobernuak diruz lagundutako jarduketa”.

e) Ez da erabiliko emakumeak diskriminatzen duen irudirik jarduketetan, publizitate euskarrietan eta diruz lagundutako jarduerak zabaltzeko materialetan; emakumeen eta gizonen berdintasuna eta rolen pluraltasuna sustatuko da, eta hizkera inklusiboa erabiliko da. Halaber, hizkera sexista erabiltzea saihestuko da diruz lagundutako jardueraren gainean prestatzen den dokumentazio guztian.

f) Dirulaguntzei buruzko Foru Legearen 9. artikuluan ezarritako betebehar orokorrak betetzea.

2. Oinarri arautzaile hauetan edo Dirulaguntzei buruzko Foru Legean ezarritako betebeharren bat bete ezean, onartutako dirulaguntza jasotzeko eskubidea galtzen ahalko da edo, kasua bada, diru hori itzuli egin beharko da, foru lege horren 35. artikuluan xedatutakoarekin bat.

Halaber, aurreko betebeharretako bat hein batean betetzen ez bada, ordaindu beharreko dirulaguntzaren zenbatekoa berriro ere zehazten ahalko da, proportzionaltasun printzipioari jarraikiz, edo, zein den kasua, dagokion zenbatekoa itzuli beharko da.

Zehazki:

a) Egindako jarduketen justifikazioa aurkezten bada 2020ko azaroaren 16tik aurrera (egun hori barne):

–2020ko azaroaren 24a baino lehen justifikatzen bada (egun hori barne), ordaindu beharreko dirulaguntza %10 gutxituko da.

–2020ko azaroaren 24tik aurrera aurkezten bada, galduko da jarduketa horietarako eman zen dirulaguntza kobratzeko eskubidea.

b) Dirulaguntzaren xedeko jarduketetan ez badira betetzen publizitate betebeharrak, ez da onartuko publizitate-euskarri horiei dagokion gasturik.

11. oinarria. Dirulaguntzaren bateragarritasuna eta de minimis laguntzen izaera.

1. Dirulaguntza hauek bateraezinak dira Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko Departamentuak jarduketa beretarako ematen dituen bestelako dirulaguntzekin.

Hala ere, bateragarriak dira helburu berarekin Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko gainerako departamentuek, Espainiako zein atzerriko beste administrazio publiko batzuek edo beste edozein entitate publiko edo pribatuk edota partikularrek ematen dituzten laguntzekin.

Betiere, jarduera bererako emandako dirulaguntzen zenbatekoak, bakarrik edo denak baturik, ezin izanen du gainditu egin beharreko jardueraren kostua.

2. Deialdi honetako dirulaguntzak de minimis laguntzak dira, Europako Batzordearen 2013ko abenduaren 18ko 1407/2013 (EB) Erregelamenduan xedatutakoaren arabera. Erregelamendu horren xedea da Europar Batasunaren Funtzionamenduari buruzko Tratatuaren 107. eta 108. artikuluak de minimis laguntzei aplikatzeko modua (L 352. Europar Batasunaren Aldizkari Ofiziala, 2013ko abenduaren 24koa).

Erregelamendu horrekin bat, enpresa bakar bati hiru zerga ekitaldiko edozein alditan emandako de minimis laguntza guztien batura ezin da 200.000 eurotik gorakoa izan. Aipatu erregelamenduaren 2.2 artikuluan ezarrita dago enpresa bakarraren definizioa.

Horretarako, interesdunek kasuan kasuko zerga ekitaldian eta aurreko bi zerga ekitaldietan hartutako bestelako de minimis laguntzak aitortu beharko dituzte eskaera egiteko inprimakian.

12. oinarria. Emandako dirulaguntzen publizitatea.

Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzuak jendaurrean jarriko ditu emandako dirulaguntzak Ogasuneko Ministerioaren Dirulaguntzen Datu Base Nazionalaren bitartez (http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/GE/eu/index), honako hauek adierazita: deialdia, laguntza zein aurrekontu kredituri egotzi zaion, onuradunak eta emandako diru kopurua.

Halaber, laguntzaren fitxan argitaratuko dira deialdi honen emaitzak.

13. oinarria. Oinarri arautzaile hauen aurkako errekurtsoa.

Oinarri arautzaile hauen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar dezakete interesdunek, Garapen Ekonomiko eta Enpresarialeko kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean.

Iragarkiaren kodea: F2010958