196. ALDIZKARIA - 2020ko irailaren 1a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

ITURMENDI

1/2020 aurrekontu-aldaketa. Behin betiko onespena

Aurrekontu-aldaketa egiteko hasierako onespenaren erabakia 2020ko 93. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, maiatzaren 6an; halaber, iragarki horri behar bezainbateko publizitatea eman zitzaion, udalaren iragarki-taulan ediktua jarrita.

Hamabost egun balioduneko jendaurreko epea iragan da inork inongo alegaziorik edo erreklamaziorik aurkeztu gabe. Hortaz, aipatu aurrekontu-aldaketa behin betiko onetsi eta argitara ematen da, behar diren ondorioak izan ditzan; hori guztia, Nafarroako Toki Ogasunei buruzko martxoaren 10eko 2/1995 Foru Legea aurrekontuen eta gastu publikoaren alorretan garatzen duen irailaren 21eko 270/1998 Foru Dekretuaren 33. artikuluan xedatuari jarraikiz.

Kreditu gerakina sartzeko espedientea:

1.–GASTUAK:

PARTIDA

KONTZEPTUA

ZENBATEKOA (eurotan)

1-1530-63101

Zolatze lana eta sareak, IV. fasea

279.872,65

1-1612-63102

Urak, 4. fasea Mank.

68.500

1-1612-63103

Euri-urak, 4. fasea

57.253,59

1-169-6090001

Ur beroko sareko lanak

66.253,97

1-1650-63300

Herriko argietarako eta faroletarako inbertsioa

13.104,55

GUZTIRA

484.984,76

Espedientearen finantzaketa.

DIRU-SARRERAK:

8. kapitulua.–Diruzaintzako gerakina: 484.984,76 euro.

Guztira: 484.984,76 euro.

Iturmendin, 2020ko abuztuaren 6an.–Alkatea, Victoriano Gabirondo Lanz.

Iragarkiaren kodea: L2009511