190. ALDIZKARIA - 2020ko abuztuaren 26a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

45/2020 FORU AGINDUA, abuztuaren 7koa, Lurralde Kohesiorako kontseilariak emana, ondotik aipatzen den proiektua, ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako, jendaurrean egoteko fasea ebatzi eta hura behin betiko onesten duena: “N121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzea, 5+550 KParen (Ezkabako tuneletako biribilgunea) eta 10+500 KParen artean (Olabeko zeharbidea)”.

Lurralde Kohesiorako kontseilariaren ekainaren 1eko 26/2020 Foru Aginduaren bidez behin-behinekoz onetsi zen proiektu hau: “N121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzea, 5+550 KParen (Ezkabako tuneletako biribilgunea) eta 10+500 KParen artean (Olabeko zeharbidea)”; horrekin batera, jendaurrean jarri zen, bai proiektuaren eduki teknikoari dagokionez, bai lurrak okupatu beharrari dagokionez desjabetzearen ondorioetarako.

Jendaurreko aldia bukaturik, alegazio batzuk jaso dira. Hona hemen haien edukia eta emandako erantzuna:

1.–2020/556574 alegazioa, José María Arcos Vieira jaunak “R Zunzarren Pintura Publicitaria SA” enpresa ordezkatuz aurkeztua.

1. Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendari, gutxienez, EZ-77 finkako industria lurzoruaren 158,08 m²-ko eremua gehitzeko eskatzen da, Ezkabarteko katastroko 14. poligonoko 224. lurzatikoa, Soraurenen.

2. Ezkabarteko katastroko 14. poligonoan, Soraurenen, 626., 628., 629. eta 630. lurzatietan sartzeko biderako sarbidearen angeluaren neurria berraztertzeko eskatzen da.

3. N-121-A errepidearen obra proiektuan 14. poligonoko 224. lurzatiaren itxitura berrezartzea jasotzeko eskatze da, errepide alderantz, egun dagoenaren antzekoa.

Erantzuna:

1. Eskaera ezesten da. Ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan sartu den azalera baliozkotzat jotzen da, bat datorrelako indarreko udal katastroan aurreikusitakoarekin, soluzioaren gainezkatzearekin. Katastroaren eguneratzea eskatuko da, jabetzari hala iruditzen bazaio.

2. Eskaera hein batean baiesten da. 224. lurzatian desjabetutako azalera, 1. puntuan aipatutakoa, txikia denez (43 m²), baliogabetzen da. Horrenbestez, hesia berrezarriko da lurzati horren eta Nafarroako Gobernuaren jabetzako lurzati mugakidearen (164. lurzatia, 14. poligonoa) arteko mugan.

3. Alegatutakoa baiesten da. Lurzatiaren itxitura berrezartzeko, orain dagoenaren material eta mota berberak erabiliko dira.

2.–2020/568470 alegazioa, Gorka Etxeberría Murillo jaunak aurkeztua.

1. Proiektuari errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, Kaskailu errekaren parean, N-121-A errepideko 9+950 KPan.

2. Proiektuari errepide gaineko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 9+350 KPan.

3. Hesi perimetrala eta hesi kanadarrak jartzeko eskatzen da, Soraurengo saihesbidean proposatutako hesi perimetralari jarraipena emateko Orikain inguruetaraino, non faunarentzako pasabide seguru bat ezarri behar baita, eta hortik aurrera Ezkabako tuneleraino, beharrezkotzat jotzen bada.

Erantzuna:

1. Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 19an egindako ingurumen ukipenen adostasun txostenean berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

2. Eskaera ezesten da 1. proposamena ezesteko arrazoi berdinengatik.

3. Eskaera ezesten da. Arestian aipatutako ingurumen ukipenen txostenak aipatzen duenez, “...ingurune naturalari dagokionez, 2019ko azaroko proiektuaren aldaketek, faunari buruzko azterketen ondorioak eta jendaurreko prozesuaren eta ukitutako administrazio publikoen kontsulta prozesuaren ekarpenak erantsi ondokoek, hasierako proiektua hobetzen dute habitaten zatikatzeari dagokionez, hesi perimetral gehienak desagertzen direlako (egia da hesi perimetralek arazoa konpon zezaketela jartzen ziren tarteetan, baina talkak muturretan metatzea eragin zezaketen, eta tarte horiek talka egiteko arrisku handiko toki bihurtu, ikuspen ezin hobea duten tokietan kokatu arren). Horrez gain, erdibitzaileko oztopo metalikoen altuera jaisteak eta errepideko bazterren kudeaketa eta diseinua hobetzeko neurriak hartzeak murriztuko dute habitatak zatikatzeko eta faunak talka egiteko arriskua, hasieran ebaluatutakoa”. Hortaz, hesiak jartzeko aukera baztertu da, planteatu ziren pasaguneak ez daudelako onartuta ingurumen ukipenen txostenetan. Baztertu da, halaber, faunarentzako maila desberdinetako pasaguneak egitea aipatutako tarteetan, zailtasunagatik eta haien kostu/eraginkortasun ratioa dela-eta ez datozelako bat proiektu honi esleitutako aurrekontuarekin.

3.–2020/570309 alegazioa, José María Arcos Vieira jaunak aurkeztua.

1. N-121-A errepidetik mendebaldera, 9+000 KParen parean, ezkerraldean dauden etxebizitzak lotzeko zerbitzu-bidea bi noranzkoa izateko eskatzen da, Soraurengo herrigunearekin lotzeko iparreko biribilgune berrian barna sartzea ahalbidetzeko.

2. Proiektuari oinezkoentzako pasabide bat gehitzeko eskatzen da, ezkerraldeko etxebizitza horiek eta Soraurengo herrigunea lotzeko. Alegatzen du, gainera, maila desberdineko pasagunea hobetzeko lanak, aurreikusi diren bezala, ez direla aski, soilik erabiltzen ahal delako Ultzama ibaiak emari txikia daraman hilabeteetan.

3. Ebroko Konfederazio Hidrografikoari txostena galdatzeko eskatzen da, Ultzama ibaiaren gaineko zubiaren azpian, 8+820 KPan, dagoen oinezkoentzako pasabideaz.

4. Soraurendik ipar-mendebaldera dauden etxebizitzak hornitzen dituen aireko kable elektrikoa lur azpitik eramateko eskatzen da.

Erantzuna:

1. Eskaera ezesten da. Etxebizitza horietara hegoaldetik iristeko, itzulbide bat egin beharko da, handik 1,6 km-ra dagoen Olabeko herrigunera sartzeko bidegurutzean. Lehenetsi beharra dago biribilgunea baliatuz bertatik iragaten den eta Soraurenera sartzen den trafikoaren mugimenduen segurtasuna, etxebizitzetako jabeek, N-121-A errepidearen hegoaldetik sartzeko 3,2 km egin behar izateagatik dituzten eragozpenen gainetik.

2. Eskaera ezesten da. Biribilgune baten ondoan oinezkoentzako pasabide bat jartzeak hura kolapsatu dezake, eragin ditzakeen ilarengatik, horrek dituen ondorio guztiekin. Bestalde, pasagune hori iparralderantz mugitzeak segurtasun falta areagotzen du, hain herrigunekoa ez den tarte batean egin beharko litzatekeelako, eta izaera berezi horrengatik arrisku handikoa litzateke bai oinezkoarentzat, pasatzeko lehentasunak ematen dion segurtasunarekin gurutzatuko lukeelako, bai errepideko ibilgailuentzat, nabarmen handituko litzatekeelako atzetik talka egiteko arriskua, ibilgailuak geldirik egoteagatik oinezkoentzako pasabidearen aurrean, oinezkoei pasa uzteko. Era berean, orain dagoen azpiko pasabiderako proiektuan jaso diren hobekuntzak, argiztapena, besteak beste, ez dira eginen hura indarreko araudira homologatzeko asmoz, hura hobetu eta irisgarritasuna handitzeko xedeaz baizik; izan ere, pasabide horren erabilera urria da, eta ezinezkoa da garraiobide guztien mugimenduak optimizatzea kostuaren eta eraginkortasunaren arteko erlazio egokiarekin.

3. Eskaera ezesten da. Ez da beharrezkotzat jotzen txostena eskatzea Ebroko Konfederazio Hidrografikoari, ulertzen baita orain dagoen azpiko pasabidearen hobekuntza azalekoa dela, helburua delako egungo erabilera behin-behinekoa mantendu, baina baldintza hobeagoekin, gutxieneko esku-hartzeak eginez. Pasabide horretan muntazko hobekuntza edo aldaketa bat egin nahi izanez gero, kendu beharko litzateke, eta halakorik ez da aurreikusi proiektu honetan, ez badu behintzat Konfederazioak berak aipatzen edo Soraurenek eskatzen.

4. Eskaera baiesten da.

4.–2020/573927 alegazioa, Carlos Irujo Beruete jaunak aurkeztua ADECANA Nafarroako Ehiztarien Elkartea ordezkatuz.

1. Proiektuari errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, Kaskailu errekaren parean, N-121-A errepideko 9+950 KPan.

2. Proiektuari errepide gaineko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 9+350 KPan.

3. Hesi perimetrala eta hesi kanadarrak jartzeko eskatzen da, Soraurengo saihesbidean proposatutako hesi perimetralari jarraipena emateko Orikain inguruetaraino, non faunarentzako pasabide seguru bat ezarri behar baita, eta hortik aurrera Ezkabako tuneleraino, beharrezkotzat jotzen bada.

Erantzuna:

1. Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 19an egindako ingurumen ukipenen adostasun txostenean berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

2. Eskaera ezesten da 1. proposamena ezesteko arrazoi berdinengatik.

3. Eskaera ezesten da. Arestian aipatutako ingurumen ukipenen txostenak aipatzen duenez, “...ingurune naturalari dagokionez, 2019ko azaroko proiektuaren aldaketek, faunari buruzko azterketen ondorioak eta jendaurreko prozesuaren eta ukitutako administrazio publikoen kontsulta prozesuaren ekarpenak erantsi ondokoek, hasierako proiektua hobetzen dute habitaten zatikatzeari dagokionez, hesi perimetral gehienak desagertzen direlako (egia da hesi perimetralek arazoa konpon zezaketela jartzen ziren tarteetan, baina talkak muturretan metatzea eragin zezaketen, eta tarte horiek talka egiteko arrisku handiko toki bihurtu, ikuspen ezin hobea duten tokietan kokatu arren). Horrez gain, erdibitzaileko oztopo metalikoen altuera jaisteak eta errepideko bazterren kudeaketa eta diseinua hobetzeko neurriak hartzeak murriztuko dute habitatak zatikatzeko eta faunak talka egiteko arriskua, hasieran ebaluatutakoa”. Hortaz, hesiak jartzeko aukera baztertu da, planteatu ziren pasaguneak ez daudelako onartuta ingurumen ukipenen txostenetan. Baztertu da, halaber, faunarentzako maila desberdinetako pasaguneak egitea aipatutako tarteetan, zailtasunagatik eta haien kostu/eraginkortasun ratioa dela-eta ez datozelako bat proiektu honi esleitutako aurrekontuarekin.

5.–2020/574746 alegazioa, Ultzamako Udalak aurkeztua.

1. Proiektuari errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, Kaskailu errekaren parean, N-121-A errepideko 9+950 KPan.

2. Proiektuari errepide gaineko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 9+350 KPan.

3. Hesi perimetrala eta hesi kanadarrak jartzeko eskatzen da, Soraurengo saihesbidean proposatutako hesi perimetralari jarraipena emateko Orikain inguruetaraino, non faunarentzako pasabide seguru bat ezarri behar baita, eta hortik aurrera Ezkabako tuneleraino, beharrezkotzat jotzen bada.

Erantzuna:

1. Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 19an egindako ingurumen ukipenen adostasun txostenean berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

2. Eskaera ezesten da 1. proposamena ezesteko arrazoi berdinengatik.

3. Eskaera ezesten da. Arestian aipatutako ingurumen ukipenen txostenak aipatzen duenez, “...ingurune naturalari dagokionez, 2019ko azaroko proiektuaren aldaketek, faunari buruzko azterketen ondorioak eta jendaurreko prozesuaren eta ukitutako administrazio publikoen kontsulta prozesuaren ekarpenak erantsi ondokoek, hasierako proiektua hobetzen dute habitaten zatikatzeari dagokionez, hesi perimetral gehienak desagertzen direlako (egia da hesi perimetralek arazoa konpon zezaketela jartzen ziren tarteetan, baina talkak muturretan metatzea eragin zezaketen, eta tarte horiek talka egiteko arrisku handiko toki bihurtu, ikuspen ezin hobea duten tokietan kokatu arren). Horrez gain, erdibitzaileko oztopo metalikoen altuera jaisteak eta errepideko bazterren kudeaketa eta diseinua hobetzeko neurriak hartzeak murriztuko dute habitatak zatikatzeko eta faunak talka egiteko arriskua, hasieran ebaluatutakoa”. Hortaz, hesiak jartzeko aukera baztertu da, planteatu ziren pasaguneak ez daudelako onartuta ingurumen ukipenen txostenetan. Baztertu da, halaber, faunarentzako maila desberdinetako pasaguneak egitea aipatutako tarteetan, zailtasunagatik eta haien kostu/eraginkortasun ratioa dela-eta ez datozelako bat proiektu honi esleitutako aurrekontuarekin.

6.–2020/577619 alegazioa, Susana Asiain Vierge andreak aurkeztua.

1. Proiektuari errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, Kaskailu errekaren parean, N-121-A errepideko 9+950 KPan.

2. Proiektuari errepide gaineko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 9+350 KPan.

3. Hesi perimetrala eta hesi kanadarrak jartzeko eskatzen da, Soraurengo saihesbidean proposatutako hesi perimetralari jarraipena emateko Orikain inguruetaraino, non faunarentzako pasabide seguru bat ezarri behar baita, eta hortik aurrera Ezkabako tuneleraino, beharrezkotzat jotzen bada.

Erantzuna:

1. Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 19an egindako ingurumen ukipenen adostasun txostenean berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

2. Eskaera ezesten da 1. proposamena ezesteko arrazoi berdinengatik.

3. Eskaera ezesten da. Arestian aipatutako ingurumen ukipenen txostenak aipatzen duenez, “...ingurune naturalari dagokionez, 2019ko azaroko proiektuaren aldaketek, faunari buruzko azterketen ondorioak eta jendaurreko prozesuaren eta ukitutako administrazio publikoen kontsulta prozesuaren ekarpenak erantsi ondokoek, hasierako proiektua hobetzen dute habitaten zatikatzeari dagokionez, hesi perimetral gehienak desagertzen direlako (egia da hesi perimetralek arazoa konpon zezaketela jartzen ziren tarteetan, baina talkak muturretan metatzea eragin zezaketen, eta tarte horiek talka egiteko arrisku handiko toki bihurtu, ikuspen ezin hobea duten tokietan kokatu arren). Horrez gain, erdibitzaileko oztopo metalikoen altuera jaisteak eta errepideko bazterren kudeaketa eta diseinua hobetzeko neurriak hartzeak murriztuko dute habitatak zatikatzeko eta faunak talka egiteko arriskua, hasieran ebaluatutakoa”. Hortaz, hesiak jartzeko aukera baztertu da, planteatu ziren pasaguneak ez daudelako onartuta ingurumen ukipenen txostenetan. Baztertu da, halaber, faunarentzako maila desberdinetako pasaguneak egitea aipatutako tarteetan, zailtasunagatik eta haien kostu/eraginkortasun ratioa dela-eta ez datozelako bat proiektu honi esleitutako aurrekontuarekin.

7.–2020/581224 alegazioa, Olabeko Kontzejuak aurkeztua.

1. Proiektuari errepide azpiko funtzio anitzeko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, Kaskailu errekaren parean, N-121-A errepideko 9+950 KPan.

2. Proiektuari errepide gaineko pasabide bat gehitzeko eskatzen da, berariazkoa faunarentzat, N-121-A errepideko 9+350 KPan.

3. Hesi perimetrala eta hesi kanadarrak jartzeko eskatzen da, Soraurengo saihesbidean proposatutako hesi perimetralari jarraipena emateko Orikain inguruetaraino, non faunarentzako pasabide seguru bat ezarri behar baita, eta hortik aurrera Ezkabako tuneleraino, beharrezkotzat jotzen bada.

4. Olabeko zeharbidearen hasieran dauden soinu-bandak kentzeko eskatzen da.

5. Hilerriko bidea aldatzeko eskatzen da, bertatik jaisten den ura ez iristeko N-121-A errepidera, eta hilerrira zuzenean herrigunetik joatea ahalbidetzeko.

Erantzuna:

1. Eskaera ezesten da. Ingurumen Zuzendaritza Nagusiak 2019ko abenduaren 19an egindako ingurumen ukipenen adostasun txostenean berariaz adierazten da honakoa: “faunarentzat berariazko pasabideak eraikitzeko beharraz, gai hori zenbait alegaziotan eta txosten batzuetan ere jasota dagoenez, aditzera ematen da garrantzitsua izanen zela horiek egitea, mantendu izan balira hasierako proiektuan aurreikusten ziren hesi perimetralak eta diseinua, erdibitzailean oztopo altu eta bikoitzak zituena. Bide honek egun duen iragazkortasunari eusten dioten soluzioak hartu direnez, ordea, ez da ezinbestekotzat jotzen bestelako soluzioak hartzea, proposatutakoak baino xede handiagoak hartzen dituztenak. Edonola ere, Ingurumena Zaintzeko Planaren emaitzak ezagutu ondoren egiaztatuko da ingurumen ukipenen azterlanean eta txosten honetan jasotako neurriak eraginkorrak ote diren, eta orduan neurri zuzentzaile gehiago ezartzen ahalko dira bidea faunarentzat iragazkorra dela bermatzeko”.

2. Eskaera ezesten da 1. proposamena ezesteko arrazoi berdinengatik.

3. Eskaera ezesten da. Arestian aipatutako ingurumen ukipenen txostenak aipatzen duenez, “...ingurune naturalari dagokionez, 2019ko azaroko proiektuaren aldaketek, faunari buruzko azterketen ondorioak eta jendaurreko prozesuaren eta ukitutako administrazio publikoen kontsulta prozesuaren ekarpenak erantsi ondokoek, hasierako proiektua hobetzen dute habitaten zatikatzeari dagokionez, hesi perimetral gehienak desagertzen direlako (egia da hesi perimetralek arazoa konpon zezaketela jartzen ziren tarteetan, baina talkak muturretan metatzea eragin zezaketen, eta tarte horiek talka egiteko arrisku handiko toki bihurtu, ikuspen ezin hobea duten tokietan kokatu arren). Horrez gain, erdibitzaileko oztopo metalikoen altuera jaisteak eta errepideko bazterren kudeaketa eta diseinua hobetzeko neurriak hartzeak murriztuko dute habitatak zatikatzeko eta faunak talka egiteko arriskua, hasieran ebaluatutakoa”. Hortaz, hesiak jartzeko aukera baztertu da, planteatu ziren pasaguneak ez daudelako onartuta ingurumen ukipenen txostenetan. Baztertu da, halaber, faunarentzako maila desberdinetako pasaguneak egitea aipatutako tarteetan, zailtasunagatik eta haien kostu/eraginkortasun ratioa dela-eta ez datozelako bat proiektu honi esleitutako aurrekontuarekin.

4. Alegatutakoa onartzen da. Proiektuak aurreikusten du aglomeratu geruza berri bat zabaltzea. Soinu-bandak ez dira berriz ezarriko lan hori egin ondoren.

5. Alegatutakoa hein batean onartzen da. Proiektuan sartuta dago zeharkako drainatze lana, bidearen hasieran dagoena, handitzea. Olabeko herrigunea eta hilerria lotuko dituen bide berri bat egitea udal eskumenekoa da.

8.–2020/581247 alegazioa, Olaibarko Udalak bere izenean aurkeztua.

1. N-121-A errepidea 2+1 bide bihurtzeko proiektuan Olabeko etorkizuneko saihesbidea kontuan hartzeko eta lehenbailehen egiteko eskatzen da.

2. Zaratari dagokionez, eskaera da Olabeko zeharbideko zaratari buruzko azterketa bat egitea, 2. tarteari dagokionarekin koordinatuta, eta behar bezala ebaluatzea Olabeko herrigunearen gaineko ukipenak, neurri zuzentzaileak ezartzeko eta beharrezkoa den tokietan pantailak paratzeko.

3. Olaizko lotunean, abiadura azkartzeko eta moteltzeko erreiak paratzeko eskatzen da, sarrerak nahiz irteerak segurtasunez egitea ahalbidetzeko.

Erantzuna:

1. Alegatutakoa baiesten da. “N121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KPtik (Ezkabako tunelen biribilgunea) 10+500 KPra bitartean (Olabeko zeharbidea)” eraikuntza proiektuan aurreikusitako trazadura eta etorkizuneko saihesbideko trazadura bateragarriak dira; nolanahi ere, saihesbide horretarako ez dago gaur egun aurrekontuko diru erabilgarririk.

2. Alegazio honetan Olabeko zeharbidea aipatzen da, baina hori 2. tartekoa da.

3. Alegatutakoa ezesten da. Proiektuan ez da abiadura moteltzeko erreirik jaso aipatutako puntuan, Irungo noranzkoan doan aurreratzeko erreiaren luzera ez murrizteko. Iruña-Olaitz mugimendua ez dago gaur egun baimenduta alegazioan aipatzen den tokian, eta, gainera, 300 metro aurrerago zentzuzko segurtasunez egin daiteke (zeharbidearen barruan).

9.–2020/585490 alegazioa, Ezkabarteko Udalak aurkeztua.

1. Azaltzen da ezen, Ezkabako tunelen biribilgunean, NA-4251 errepiderako sarbidea arriskutsua dela, ibilgailuak abiadura handiz sartzen baitira biribilgunean. Ikuspena eta NA-4251 errepidearekiko loturaren segurtasuna hobetzeko eskatzen da.

2. 6+420 KPan dagoen etxebizitzaren baldintzak, soinu eta paisaia aldetik, hobetzeko eskatzen da.

3. 6+600 eta 6+700 KPen artean, ezkerraldean, paisaiari eta zarata gutxitzeari dagozkion hobekuntzak egiteko eskatzen da.

4. 6+600 KPan, eskuinaldean, dagoen ezpondan paisaiari eta zarata gutxitzeari dagozkion hobekuntzak egiteko eskatzen da.

5. Ezpondak berriz landareztatzeko eskatzen da, Orikaingo sarbide berrian eta zaharrean, bai eta kontuan hartzeko ere sarbide osoa konpondu eta asfaltatzea, herriraino.

6. Proiektuan aurreikusi den autobus geltokia hobetzeko eskatzen da, ibilgailuak gelditzeko eremu bat sortuz.

7. Alegatzen da errepide osoan zehar pasabide seguruak jarri behar direla oinezkoentzat eta txirrindularientzat, zarata gutxitzeko neurri eraginkorrak eta faunarentzat beharrezkoak diren pasabideak, bai eta ingurunea berriz landareztatzeko planteamendu orokor bat ere.

8. Sortzen diren bideak nekazaritzako makinentzat, oinezkoentzat eta txirrindularientzat seguruak eta erosoak izateko eskatzen da, eta herriguneen artean jarraipena izateko, ibilbide alternatiboak osatuz, N-121-A errepidean sartu beharrik izan gabe.

Erantzuna:

1. Ez da alegazioa onartzen. Uste da Irun-biribilgunea adarrerako proiektuan sartu den aldaketa baliagarria izanen dela ibilgailuak biribilgunean sartzean daramaten abiadura moteltzeko eta, horrela, biribilgunetik NA-4251 errepidera sartzeko maniobra errazteko. Errepide horren eta biribilgunearen arteko loturan funtsezko aldaketa egiteko, nahitaezkoa litzateke egungo biribilgunea handitzea.

2. Alegatutakoa onartzen da. Eraikuntza proiektuan, soinuari buruzko azterketa osagarri bat egin ondoren, aurreikusten da soinurako pantaila ez-opaku bat paratzea, 100 metroko luzera eta 4 metroko altuera duena.

3. Alegatutakoa onartzen da. Eraikuntza proiektuan, soinuari buruzko azterketa osagarri bat egin ondoren, aurreikusten da soinurako pantaila bat paratzea, opakua ez dena, 167 metroko luzera eta 4 metroko altuera duena, etxebizitzetarako sarbidea eta N-121-A errepidea bereizten dituen tokian.

4. Alegatutakoa onartzen da. Proiektuan jasota dago ezponda berriz landareztatzea belar eta zuhaixka espezieak erabiliz. Hasierako proiektuan aurreikusi zen horma desagertzeari esker soinu baldintzak hobetuko dira.

5. Eskatutakoa hein batean onartzen da. Proiektuan jasota dago obrako ezponda guztiak berriz landareztatzea. Ez da jaso Orikaingo sarbide osoa asfaltatzea, ez baita proiektu honen xedea.

6. Ez da alegatutakoa onartzen. Garraioen Plangintzaren eta Araubide Juridikoaren Zerbitzuak geltoki hori kentzea aurreikusi du demanda txikia duelako. Halere, proiektuan aurreikusitako plataforma handitzean, eremu hori mantenduko da, larrialdietarako geltoki gisa erabiltzeko.

7. Alegatutakoa onartzen da. N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzeko proiektuetan nabarmen hobetzen da oinezkoen eta txirrindularien iraganbidea bi aldeetan. Halatan, Soraurengo iparraldeko bidegurutzean pasabide bat ezarriko da Ultzama ibaiaren gaineko zubiaren egitura azpian, eta Olabeko eta Arraizko Bentetako zeharbideetan oinezkoentzako bina pasabide jarriko dira, semaforoa eta guzti.

Zaratari dagokionez, berariazko azterketak egin dira identifikatzeko zer toki zehatzetan gainditzen diren immisiorako legezko mugak, eta proiektuetan jaso dira kasu bakoitzean teknikoki bideragarriak diren neurri zuzentzaileak. Soinurako pantailak paratuko dira Orikainen, Olaben, Soraurenen, Burutainen, Sunbillan eta Beran, eta soinua xurgatzen duen zoladura jarriko da (ibilgailuen errodatze zarata murrizten du) pantaila jartzerik ez dagoen tokietan, bai eta pantaila hutsarekin soinuaren murrizketa behar bezainbestekoa izatea lortzen ez den tokietan ere.

Proiektuen aurrekontuan atal bat dago ingurumen eta paisaia integraziorako. Aurreikusirik dago betelanetako eta lur-erauzketetako ezponda guztiak berriz landareztatzea, eta berreskuratzea asfaltatutako bazter-eremuak, eta lur soberakinen hondakindegitarako eta lanen instalazio osagarrietarako erabilitakoak. Horrez gain, irlatxoetan lorategiak jartzea aurreikusita dago.

Azkenik, azpimarratu behar da N-121-A errepidea aldatzeko bost proiektuetan garrantzi handiko neurriak jasoko direla habitaten zatikatzerako eta harrapatutako basa animalien kopurua gutxitzeko:

–Ugaztun handientzako pasabide berri bat eraikiko da Arraizko Benten inguruetan.

–Egun dauden errepidearen azpiko pasabideak egokituko dira ugaztun handiak bertatik iragateko, landaketak eginez, berariazko hesiak paratuz eta pasabide lehorrak eraikiz, bai eta 2,20 metroko altuerako hesi perimetrala jarriz zenbait kilometrotan, animaliak pasabide horietara bideratzeko.

–Egun dauden zeharkako drainatze obra batzuen ordez sekzio handiagoko beste batzuk jarriko dira, ugaztun txikiek erabiltzeko modukoak.

–Egun dagoen hesi perimetralaren ordez altuera handiagoko bat jarriko da (2,20 m).

–Hesitu beharreko tarteetan animalientzako ihes-egiturak eta pasabide kanadarrak eraikiko dira.

–Horrez gain, ibilgailuek harrapatutako animalien kopurua gutxitzeko, modu egokian kudeatuko da N-121-A ondoko landaredia, bidearen alde bakoitzean 5 metroko zabalerako zerrenda bat zuhaitzez eta zuhaixkez libre utziz, eta animalien presentziaz ohartarazteko panel argiztatuak paratuko dira faunarekin istripu ugari gertatzen diren tokietan.

8. Alegatutakoa onartzen da. Proiektatutako bide berriak ahalik eta gehien luzatu dira, halako moduan non, oinezkoentzat orain dauden ibilbideei gehituta, ibilbide ia jarraitua lortzen baita Ezkabako biribilgunetik Olaberaino.

10.–2020/590450 alegazioa, Olaibarko Udalak Cristina Esquíroz Arteta eta Isabel Esquíroz Arteta andreen izenean aurkeztua.

1. Proiektuari haien jabetzako finka hauetako sarbideak gehitzeko eskatzen da: 300 A, 335 A, 338 A, 252 A eta 252 B.

Erantzuna:

1. Alegatutakoa baiesten da. Eraikuntza proiektuan aurreikusiko da lurzati horietarako sarbidea, salbu eta 338 A lurzatiaren kasuan, orain erabiltzen den sarbide bera izanen baitu, proiektuak ez duelako ukitzen.

Nafarroako Gobernuak, 2020ko abuztuaren 1ean hartutako Erabakiaren bidez, deklaratu du presakoa dela honako proiektu honetako lanek ukitutako ondasun eta eskubideak okupatzea: “N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KParen (Ezkabako tuneletako biribilgunea) eta 10+500 KParen (Olabeko zeharbidea) artean”.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 eta 6 artikuluan ezarritakoarekin bat, bidezkoa da proiektuari behin betiko onespena ematea, zeinak berarekin ekarriko baititu onura publikoaren deklarazioa eta ondasunak okupatu eta eskubideak erosi beharra.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta hark proposatu duenarekin bat, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak xedatzen duenarekin bat,

AGINTZEN DUT:

1. Azalpen zatian adierazi bezala ebaztea ondotik aipatzen den proiektuaren jendaurreko epea, ukitutako ondasun eta eskubideen ondorioetarako: “N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KParen (Ezkabako tuneletako biribilgunea) eta 10+500 KParen (Olabeko zeharbidea) artean”.

2. Behin betiko onespena ematea proiektu honi: “N-121-A errepidea 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KPtik (Ezkabako tunelen biribilgunea) 10+500 KPra bitartean (Olabeko zeharbidea)”. 8.412.737,36 euroko aurrekontua du, BEZa gabe.

3. Behin betiko onestea ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. Eranskinean ageri da.

4. “N-121-A errepidea, Iruña-Behobia, 2+1 motako bide bihurtzea, 5+500 KPtik (Ezkabako tunelen biribilgunea) 10+500 KPra bitartean (Olabeko zeharbidea)” izeneko proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, 2020ko irailaren 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 eta 30ean eta urriaren 1 eta 2an Ezkabarteko, Anueko eta Olaibarko udaletxeetan ager daitezen, okupatu aurreko aktak eta, beharko balitz, okupaziokoak egiteko.

5. Ebazpen hau ukitutako titularrei jakinaraztea, banakako zitazio zedularen bidez.

6. Ekitaldi horretara titularrek beraiek joan beharko dute, edo haien izenean aritzeko behar bezala baimendutako pertsona bat bidali, titulartasuna frogatzen duten agiriak aldean dituztela (eskritura publikoa, jabetza erregistroko ziurtagiria, etab.); egoki baderitzote, perituak eta/edo notarioa eraman ditzakete, baina, betiere, norberak ordainduta.

7. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia bidaltzea Foru Komunitatean hedapen handiena duten egunkarietako bitara.

8. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Ezkabarteko, Anueko eta Olaibarko udalei, eta azken horiek premiatzea beren udaletxeko iragarki-tauletan argitara dezaten.

9. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta bere aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal dela, Nafarroako Gobernuari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ezertan galarazi gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jar dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, hura jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2020ko abuztuaren 7an.–Lurralde Kohesiorako kontseilaria, Bernardo Ciriza Pérez.

ERANSKINA

“N-121-A ERREPIDEA, IRUÑA-BEHOBIA, 2+1 MOTAKO BIDE BIHURTZEKO PROIEKTUA, 5+500 KILOMETRO PUNTUTIK
(EZKABAKO TUNELEN BIRIBILGUNEA) 10+500 KILOMETRO PUNTURA BITARTEAN (OLABEKO ZEHARBIDEA)”

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OL-01

OLABEKO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

106

3

330A

Ibarbasoa

OL-02

ARTETA ORRADRE, ELENA

923

3

327A

Leh. alorra

ARTETA ORRADRE, CELINA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE, ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

OL-03

EQUIZA GURBINDO, AGUSTÍN

45

3

326A

Larreak

EQUIZA GURBINDO, ELISA PAZ

EQUIZA GURBINDO, MARÍA LUISA

EQUIZA GURBINDO, JUAN ESTEBAN

EQUIZA GURBINDO, MARÍA CONCEPCIÓN

EQUIZA GURBINDO, PETRA JOSEFA

EQUIZA GURBINDO, MARAVILLAS

OL-04

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

32

3

325A

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA COVADONGA

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

OL-05

ARTETA ORRADRE, ELENA

421

3

324A

Larreak

ARTETA ORRADRE, CELINA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE, ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

OL-06

BORIA ALTUNA, FRANCISCO JOSÉ

17

3

323A

Larreak

OL-07

GURBINDO MARIÑELARENA M.ª ROSARIO

578

3

328A

Leh. alorra

OL-08

FERNÁNDEZ ALDAZ, VÍCTOR

502

3

317A

Leh. alorra

OL-09

GURBINDO MARIÑELARENA M.ª ROSARIO

467

3

316A

Leh. alorra

OL-10

PASCAL SATRÚSTEGUI, JUAN ÁNGEL

4

3

313A

Larreak

PASCAL SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN

OL-11

GORRICHO LABIANO, MARÍA LOURDES

451

3

329A

Leh. alorra

85

3

329B

Elkorra

515

3

329C

Leh. alorra

OL-12

LABIANO LARREA, JAVIERA

885

3

305A

Leh. alorra

OL-13

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

86

3

304A

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA COVADONGA

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

OL-14

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

317

3

303A

Leh. alorra

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA COVADONGA

40

3

303B

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

OL-15

LECUMBERRI OLAIZ, JUAN JOSÉ

253

3

332A

Leh. alorra

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA COVADONGA

220

3

332C

Larreak

LECUMBERRI OLAIZ, MARÍA CARMEN

LECUMBERRI OLAIZ, JUANA MARÍA

LECUMBERRI OLAIZ, JESÚS

OL-16

SÁNCHEZ LÓPEZ, FERNANDO

195

3

333A

Leh. alorra

OL-17

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

2.184

3

300A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

OL-18

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

1.154

3

335A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

OL-19

PASCAL SATRÚSTEGUI, JUAN ÁNGEL

1.013

3

270A

Leh. alorra

PASCAL SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN

OL-20

PASCAL SATRÚSTEGUI, JUAN ÁNGEL

436

3

336A

Leh. alorra

PASCAL SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN

140

3

336B

Larreak

OL-21

GARRALDA GOÑI, JOSÉ

65

3

271A

Leh. alorra

GARRALDA GOÑI, FLORENTINA

GARRALDA GOÑI, FELICITAS

OL-22

GARRALDA GOÑI, JOSÉ

85

3

275A

Leh. alorra

GARRALDA GOÑI, FLORENTINA

GARRALDA GOÑI, FELICITAS

OL-23

PASCAL SATRÚSTEGUI, JUAN ÁNGEL

1.282

3

268A

Leh. alorra

PASCAL SATRÚSTEGUI, JOAQUÍN

OL-24

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

10

3

338A

Larreak

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

OL-25

ESQUIROZ ARTETA, MARÍA ISABEL

419

3

252A

Leh. alorra

ESQUIROZ ARTETA, CRISTINA

182

3

252B

Larreak

OL-26

ECHANIZ BELLOSILLO, ISIDRO

40

3

249A

Larreak

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-01

POLYONE ESPAÑA, S.L.

60

12

73

Lurzorua

EZ-02

EZKABARTEKO UDALA

95

12

923

Lurzorua

EZ-03

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

159

12

342A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-04

ESLAVA EZCURRA, PEDRO MARÍA

29

12

336A

Urezta. alorra

EZ-05

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

47

12

334A

Leh. alorra

EZ-06

RECLUSA GOYA, MARÍA ASUNCIÓN

56

12

331A

Urezta. alorra

RECLUSA GOYA, ESTHER

RECLUSA GOYA, MARÍA ÁNGELES

RECLUSA ESPELOSÍN, MARÍA ASUNCIÓN

RECLUSA GOYA, PEDRO

RECLUSA GOYA, EDUARDO

RECLUSA GOYA, MARÍA CRUZ

EZ-07

ESLAVA EZCURRA, PEDRO MARÍA

75

12

532A

Leh. alorra

EZ-08

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

461

12

533A

Leh. alorra

EZ-09

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

231

12

323A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-10

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

244

12

60B

Leh. alorra

EZ-11

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

241

12

502A

Leh. alorra

EZ-12

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

102

12

504A

Leh. alorra

EZ-13

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

1.079

12

505A

Leh. alorra

EZ-14

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

566

12

507A

Larreak

EZ-15

ZABALZA ESPELOSÍN, JOSÉ JAVIER

2.171

12

284A

Leh. alorra

ZABALZA ESPELOSÍN, FELIPE VALERIANO

1.607

12

284C

Larreak

EZ-16

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

1.305

12

297A

Leh. alorra

3.477

12

297B

Pinudia

EZ-17

IRIBARREN AMATRIAIN, MARÍA ISABEL

42

12

58

Lurzorua

EZ-18

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

44

12

59A

Lurzorua

50

15

59D

Lurzorua

EZ-19

ESKUALDEKO IBAI PARKEAREN PARTZUERGOA

30

12

511A

Larreak

EZ-20

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

8

12

304B

Larreak

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-21

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

1.516

12

302A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-22

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

931

12

294A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

2

12

294B

Larreak

EZ-23

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

515

12

301A

Leh. alorra

EZ-24

INVERSIONES URCAY SA

2

12

300A

Leh. alorra

69

12

300B

Larreak

EZ-25

INVERSIONES URCAY SA

195

12

295A

Leh. alorra

417

12

295B

Larreak

EZ-26

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

1.120

12

296A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

387

12

296B

Larreak

35

12

296C

Askot. zuhaitzak

EZ-27

EZPELETA MARTÍNEZ, SATURNINO

1.050

12

287A

Leh. alorra

EZPELETA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA

256

12

287B

Larreak

IRAIZOZ GASCUE, MARÍA ROSARIO

BAQUEDANO ALTAMIRA, MARÍA CARMEN

EZ-28

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

399

12

286B

Larreak

EZ-29

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

20

12

285A

Lurzorua

509

12

285B

Larreak

EZ-30

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

698

12

260A

Pinudia

492

12

260B

Larreak

EZ-31

FERNÁNDEZ MIHURA, CONCEPCIÓN

35

12

259A

Lurzorua

EZ-32

IDOATE ESTAMPACIONES METÁLICAS SL

171

12

292A

Lurzorua

EZ-33

PRESA ERASO, JUAN MIGUEL

187

12

258A

Leh. alorra

PRESA ERASO, JAVIER

PRESA ERASO, DOLORES MICAELA

PRESA ERASO, MARÍA ROSARIO

EZ-34

PRESA ERASO, JUAN MIGUEL

655

14

591A

Leh. alorra

PRESA ERASO, JAVIER

PRESA ERASO, DOLORES MICAELA

PRESA ERASO, MARÍA ROSARIO

EZ-35

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

100

14

711A

Leh. alorra

EZ-36

ITOIZ ORRADRE, MARÍA CARMEN

1.085

14

710A

Leh. alorra

ITOIZ ORRADRE, MARÍA PILAR

EZ-37

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

1.104

14

673A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-38

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

562

14

709A

Leh. alorra

EZ-39

OSACAR ARELLANO, ENDIKA

789

14

708A

Leh. alorra

EZ-40

EZPELETA MARTÍNEZ, JULIO JESÚS

675

14

674A

Leh. alorra

EZPELETA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA

BAQUEDANO ALTAMIRA, MARÍA CARMEN

EZPELETA MARTÍNEZ, MARÍA ELENA

EZPELETA MARTÍNEZ, ISABEL MARÍA

EZPELETA MARTÍNEZ, PEDRO MARÍA

EZPELETA MARTÍNEZ, SATURNINO

EZPELETA MARTÍNEZ, FRANCISCO JAVIER

EZ-41

OCHOA LÓPEZ, JOSEFINA

207

14

718A

Larreak

6

14

718B

Lurzorua

EZ-42

ARANGOA LIZARRAGA, MIGUEL ÁNGEL

346

14

706A

Leh. alorra

EZ-43

URRIZA LARREA, GERARDO

876

14

704A

Leh. alorra

EZ-44

NUIN EUGUI, JUAN

239

14

703A

Leh. alorra

EZ-45

GORRICHO LABIANO, JAVIER

133

14

671A

Leh. alorra

EZ-46

VILLANUEVA ARAMBURU, MARÍA CARMEN

49

14

540A

Sagastia

EZ-47

VILLANUEVA ARAMBURU, MARÍA CARMEN

170

14

539A

Sagastia

EZ-48

LIZARRAGA OTEIZA, XABIER

312

14

691A

Leh. alorra

EZ-49

GURBINDO MARIÑELARENA, M.ª ROSARIO

151

14

675A

Leh. alorra

EZ-50

ARTETA ORRADRE, ELENA

492

14

676A

Leh. alorra

ARTETA ORRADRE, CELINA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE, ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

EZ-51

ARIZALETA BURUTAIN, PEDRO MARÍA

362

14

677A

Leh. alorra

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA TERESA

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA CAMINO

ARIZALETA BURUTAIN, JOSÉ LUIS

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA ASUNCIÓN

EZ-52

LECUMBERRI ARANGOA, MARÍA TERESA

47

14

689A

Leh. alorra

EZ-53

RETA ARANGOA, LUIS

160

14

688A

Leh. alorra

RETA ARANGOA, PABLO

EZ-54

ARANGOA LIZARRAGA, LUIS MARÍA

142

14

687A

Leh. alorra

EZ-55

EQUIZA RIPA, PETRA

128

14

713A

Leh. alorra

ARTETA EQUIZA, MARÍA PAZ

EZ-56

URRIZA LARREA, GERARDO

653

14

678A

Leh. alorra

EZ-57

PEDROARENA ORRADRE, MARÍA TERESA

321

14

686A

Leh. alorra

DEL RÍO NOAIN, MARÍA BLANCA

DEL RIO NOAIN, AMELIA

DEL RIO NOAIN, MIREN IOSUNE

MAYAYO ALASTUEY, SABINA

DEL RÍO ARRESE, MIGUEL ÁNGEL

DEL RIO ARRESE, MAITE

DEL RÍO ICHASO, EDURNE

DEL RÍO CATALAN, AMAIA

EZ-58

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

221

14

685A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-59

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

717

14

680A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-60

LIZARRAGA ARTETA, MÁXIMA

41

14

681A

Leh. alorra

42

14

681B

Askot. fruta arbolak

EZ-61

AGUIRRE LIZARRAGA, JUAN CARLOS

108

14

682B

Askot. fruta arbolak

EZ-62

ORRADRE IDOATE, FRANCISCO JAVIER

15

14

683A

Leh. alorra

ORRADRE IDOATE, JESÚS MARÍA

ORRADRE IDOATE, ERNESTO

EZ-63

CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN SA

2.914

14

684A

Larreak

EZ-64

CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN SA

11

14

341A

Larreak

EZ-65

FERNÁNDEZ ALDAZ, VÍCTOR

917

13

393A

Leh. alorra

111

13

393C

Larreak

EZ-66

SORAURENGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

98

13

404A

Askot. zuhaitzak

EZ-67

AZCONA AZANZA, JESÚS

608

13

381A

Larreak

EZ-68

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

2

13

385A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-69

SORAURENGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

90

13

383A

Larreak

EZ-70

LECUMBERRI ARANGOA, MARÍA TERESA

104

13

382A

Leh. alorra

EZ-71

LIZARRAGA OTEIZA, XABIER

61

13

358C

Larreak

EZ-72

SALAVERRI EZQUER, CARMELO

21

13

129A

Leh. alorra

MARTÍNEZ ROYO, MARÍA RITA

EZ-73

SORAURENGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

6

14

714A

Ibarbasoa

EZ-74

GORRICHO LABIANO, JAVIER

22

14

232A

Urezta. alorra

171

14

232B

Larreak

EZ-75

SORAURENGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRA

232

14

206B

Ibarbasoa

21

14

206C

Leh. alorra

343

14

206D

Larreak

EZ-76

GARIJO ARANGOA, FERMÍN

93

14

220C

Larreak

GARIJO ARANGOA, LUIS MARÍA

GARIJO ARANGOA, CARLOS

EZ-77

R ZUNZARREN PINTURA PUBLICITARIA SA

0

14

224

Zoladura

EZ-78

FERNÁNDEZ ATIENZA VÍCTOR

210

14

626A

Larreak

Instalazio osagarriek ukitutako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT.
OKUPAZIOA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-21

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

1.648

12

302A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

Hondakindegiek ukitutako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT.
OKUPAZIOA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Alorra

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-21

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

214

12

302A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

EZ-23

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

1.162

12

301A

Leh. alorra

EZ-24

INVERSIONES URCAY SA

758

12

300A

Leh. alorra

503

12

300B

Larreak

EZ-26

GOICOECHEA IDOATE, JULIÁN

668

12

296A

Leh. alorra

GOICOECHEA IDOATE, JOSÉ IGNACIO

59

12

296B

Larreak

108

12

296C

Askot. zuhaitzak

EZ-57

PEDROARENA ORRADRE, MARÍA TERESA

237

14

686A

Leh. alorrak

EZ-58

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

2.200

14

685A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-63

CONSTRUCCIONES SAN MARTÍN SA

6.1125

14

684A

Larreak

ANUEKO UDAL-MUGARTEA

ANU-48

ETULAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

2.841

9

120A

Askot. zuhaitzak

3.693

9

120D

Harrobia

Bidea berrezartzeko lanek ukitutako lurzatiak

FINKA ZENBAKIA

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BAT.
OKUPAZIOA

(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-45

GORRICHO LABIANO, JAVIER

69

14

671A

Leh. alorra

EZ-46

VILLANUEVA ARAMBURU, M.ª CARMEN

58

14

540A

Sagastia

Ukitutako zerbitzuak berrezartzea

Lur azpiko telefono linea, lur azpiko linea elektrikoa, hornidura eta zuntz optikoa

FINKA ZENBAKIA

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

(ml-m²)

DESJ. KUTX.

(m²)

ALDI BAT. OKUPAZIOA

(m²)

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Lur mota

EZKABARTEKO UDAL-MUGARTEA

EZ-01

POLYONE ESPAÑA, S.L.

-

-

-

111

ZO

12

73

Lurzorua

EZ-14

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

1

1

-

42

LT

12

507A

Larreak

EZ-15

ZABALZA ESPELOSÍN, JOSÉ JAVIER

66

161

36

684

AB

12

284A

Leh. alorra

ZABALZA ESPELOSÍN, FELIPE VALERIANO

EZ-17

IRIBARREN AMATRIAIN, MARÍA ISABEL

28

54

155

AB

12

58A

Lurzorua

EZ-18

RONCAL ZOZAYA, MARÍA LAURA

2

8

-

84

AB

12

59A

Lurzorua

5

14

-

221

AB

12

59D

Lurzorua

EZ-27

EZPELETA MARTÍNEZ, SATURNINO

1

5

-

31

LT

12

287A

Leh. alorra

EZPELETA MARTÍNEZ, JOSÉ MARÍA

46

137

-

537

AB

IRAIZOZ GASCUE, MARÍA ROSARIO

BAQUEDANO ALTAMIRA, MARÍA CARMEN

EZ-28

ORIKAINGO KONTZEJUAREN HERRI-LURRAK

1

5

-

33

LT

12

286B

Larreak

12

35

-

148

AB

EZ-49

GURBINDO MARIÑELARENA, M.ª ROSARIO

-

-

-

94

AB/LT

14

675A

Leh. alorra

EZ-50

ARTETA ORRADRE, ELENA

-

-

-

234

AB/LT

14

676A

Leh. alorra

ARTETA ORRADRE, CELINA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE, ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

EZ-51

ARIZALETA BURUTAIN, PEDRO MARÍA

-

-

-

98

AB/LT

14

677A

Leh. alorra

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA TERESA

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA CAMINO

ARIZALETA BURUTAIN, JOSÉ LUIS

ARIZALETA BURUTAIN, MARÍA ASUNCIÓN

EZ-55

EQUIZA RIPA, PETRA

-

-

-

43

AB/LT

14

713A

Leh. alorra

ARTETA EQUIZA, MARÍA PAZ

EZ-56

URRIZA LARREA, GERARDO

-

-

-

226

AB/LT

14

678A

Leh. alorra

EZ-58

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

-

-

-

3.580

AB/LT

14

685A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-59

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ESTEBAN

-

-

-

176

AB/LT

14

680A

Leh. alorra

YABEN ELIZAGA, FRANCISCO JAVIER

YABEN ELIZAGA, JESÚS

YABEN ELIZAGA, MARÍA PILAR

YABEN ELIZAGA, MARÍA NIEVES

IZCO GOÑI, ANA CARMEN

YABEN ELIZAGA, FÉLIX

YABEN ELIZAGA, JOSÉ ANTONIO

YABEN ELIZAGA, LAUREANO

EZ-60

LIZARRAGA ARTETA, MÁXIMA

-

-

-

29

AB/LT

14

681A

Leh. alorra

-

-

-

38

AB/LT

14

681B

Askot. fruta arbolak

EZ-61

AGUIRRE LIZARRAGA, JUAN CARLOS

-

-

-

157

AB/LT

14

682B

Askot. fruta arbolak

EZ-62

ORRADRE IDOATE, FRANCISCO JAVIER

-

-

-

107

AB/LT

14

683A

Leh. alorra

ORRADRE IDOATE, JESÚS MARÍA

ORRADRE IDOATE, ERNESTO

EZ-77

R ZUNZARREN PINTURA PUBLICITARIA, S.A.

-

-

-

35

FO

14

224

Larreak

EZ-79

IRIBARREN AMATRIAIN, MARÍA ISABEL

2

7

-

67

AB

12

299A

Lurzorua

EZ-80

GARIJO ARANGOA, FERMÍN

2

6

-

-

LT

14

342A

Leh. alorra

GARIJO ARANGOA, LUIS MARÍA

-

-

-

166

AB/LT

GARIJO ARANGOA, CARLOS

LECUMBERRI ARANGOA, MARÍA TERESA

EZ-81

ARTETA ORRADRE, ELENA

14

54

-

180

LE

14

233A

Urezt. alorra

ARTETA ORRADRE, CECILIA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

OLAIBARKO UDAL-MUGARTEA

OL-05

ARTETA ORRADRE, ELENA

-

-

-

8

FO

3

324A

Larreak

ARTETA ORRADRE, CECILIA

ARTETA ORRADRE, IGNACIO

ARTETA ORRADRE ANTONIO

ARTETA ORRADRE, MARÍA CARMEN

OL-27

BORIA ALTUNA, JOSÉ JAVIER

-

-

-

12

FO

3

250A

Larreak

Iragarkiaren kodea: F2008977