162. ALDIZKARIA - 2020ko uztailaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

216/2020 EBAZPENA, ekainaren 23koa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2020-2021 ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena.

Ebazpen honen xedea da jarraibide batzuk onestea indarreko araudiaren zenbait alderdiren xehetasunak eman eta garatzeko, betiere, 2020-2021 ikasturtean ikastetxeen antolaketa zuzena eta funtzionamendu ona lortzearren.

Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariak ebazpen hau onestearen eta aurreko puntuan adierazitako jarduketak arautzearen aldeko txostena aurkeztu du.

Hezkuntza Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 267/2019 Foru Dekretuak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Ebazpen honen eranskinetan ageri diren jarraibideak onestea. Jarraibide horiek Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautuko dituzte 2020-2021 ikasturtean.

2. Ebazpen honetan aipatutako jarraibideak ikastetxe pribatuei eta ikastetxe pribatu itunduei aplikatuko zaizkie, dagozkien afera orotan, ikastetxe horien titularrek dituzten eskumenen kalterik gabe.

3. Ebazpen hau eta eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Ebazpen hau eta eranskinak Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiari, Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusiari, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuari, Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuari, Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuari, Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuari, Hezkuntzako Informazio Sistemen Zerbitzuari, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari eta Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoari helaraztea, behar diren ondoriok izan ditzaten.

5. Ebazpen honen eta bere eranskinen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2020ko ekainaren 23an.– Hezkuntzako zuzendari nagusia, Gil Sevillano González.

I. ERANSKINA

Haur Hezkuntzako bigarren zikloa eta Lehen Hezkuntza ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua 2020-2021 ikasturtean arautzeko jarraibideak

Ikasturte hasierako jarraibideek indarreko araudiaren alderdi batzuk zehaztu eta argitzen dituzte, eta arautu gabeko beste batzuk arautzen, ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Horrez gain, ikasturtean lehentasunez landu behar diren ildoak ezartzen dituzte.

Jarraibideak hiru kapitulutan daude bereizita:

Lehenbizikoa, Urteko Programazio Orokorrari buruz. Bertan, beste batzuen artean, ikastetxearen hobekuntza planen gaineko argibideak ematen dira, bai eta ebaluazioetan duten parte-hartzearen gainekoak ere, hobetzen ahal diren eremuak detektatzeko.

Bigarrenean, antolaketaren alderdi batzuk zehazten dira, ikastetxearen funtzionamendurako beharrezkoak direnak.

Hirugarrenean, gehien erabiltzen diren LOEren ondoriozko arauak zerrendatzen dira.

I.– Urteko Programazio Orokorra

A) Alderdi orokorrak.

1. Xedapen orokorrak.

Urteko Programazio Orokorra (UPO) ikastetxeko plangintza, antolamendu eta funtzionamenduko oinarrizko tresna da. Horrekin, ikasturtean zehar garatuko diren hezkuntza proiektua, antolamendu eta funtzionamendu arauak eta kudeaketa proiektua zehaztea errazten da.

Dokumentu hori prestatzeko orduan, zorroztasuna, erraztasuna eta erabilgarritasuna hartuko dira kontuan.

UPOa ikastetxeko zuzendaritza taldeak prestatuko du, Klaustroaren eta Eskola Kontseiluaren erabaki eta akordioak kontuan hartuta.

Ikastetxeko zuzendariak onetsi ondoren, UPOa nahitaez bete beharreko araua izanen da ikastetxeko kide guztientzat.

Ikasturtea bukatutakoan, UPOa zenbateraino bete den ebaluatuko dute Eskola Kontseiluak eta zuzendaritza taldeak. Ondorio garrantzitsuenak ikasturteko azken memorian jasoko dituzte, eta agiri hori onetsi ondoren, ikastetxearen erreferentziako ikuskatzaileari bidaliko zaio bitarteko digitalen bidez, uztailaren 10aren aurretik.

2. Informazioa biltzeko iturriak.

UPOa prestatzeko kontuan hartuko dira honako iturri hauen azterketatik eratorritako jarduketa lerroak:

a) Aurreko ikasturtearen amaierako memorian proposatutako hobekuntza arloak.

b) Barneko eta kanpoko proben emaitzen eta hobetzeko proposamenen analisia.

c) Ikastetxearen autoebaluaziotik eratorritako hobekuntzarako bi urteko plana.

d) Plan estrategikoa edo zuzendaritza proiektua.

e) Ikastetxean ezarritako bestelako programak; bereziki jorratuko dira ikastetxeko berrikuntzako eta eraldatze orokorreko programak (Proeducar-Hezigarri, Laguntza, Skolae, eta abar).

f) Aurreko ikasturteko UPOa gainbegiratzean Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak nabarmendutako alderdiak.

g) Hezkuntza Departamentuak ikasturte hasierarako emandako jarraibideak.

h) Hala badagokio, ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa, ikastetxeko emaitza gakoak eta ikastetxeko kalitatea kudeatzeko sistemaren berrikuspena.

3. Entrega epeak.

Urteko Programazio Orokorra onetsi ondoren, azaroaren 19a baino lehenago, baliabide telematikoen bidez, UPOaren kopia bat ikastetxearen erreferentziako ikuskatzaileari bidaliko zaio. Ikuskatzaileak programazio hori indarrean dagoen araudiarekin eta zentroaren beharrekin eta emaitzekin bat datorrela egiaztatuko du eta, behar izanez gero, egokiak diren zuzenketak eta aldaketak egiteko eskatuko du.

Halaber, UPOa ikastetxean geldituko da, hezkuntza komunitate osoak eskura izan dezan.

4. Atalak eta garapena.

UPOa osatzen duten elementuak hauek dira:

4.1. Ikastetxearen ordutegi orokorra eta hura prestatzeko irizpide pedagogikoak.

Arlo eta mailen banaketa egiteko erabilitako irizpideak zehaztu beharko dira, aintzat hartuz ikastetxeak dituen tokiak eta baliabideak optimizatu eta aprobetxatu behar direla.

4.2. Gobernu organoak.

Ikastetxeko gobernu eta koordinazio didaktikoko organoak osatzen dituzten pertsonen zerrenda eguneratua eta aurreikusitako bileren egutegia.

4.3. Ikastetxeko urteko hobekuntza plana.

Ikasturtean lehentasuna izanen duten urteko helburuak jaso beharko dira, besteak beste, 2. atalean jasotako informazio iturrietatik eratorritakoak, eta horiek ikastetxearen hezkuntza proiektuarekin bat etorri beharko dute.

Urteko helburuak garrantzitsuak eta ikastetxeetako prozesuetatik, emaitzetatik eta testuingurutik eratorritakoak izanen dira, eta, gainera, ikasturte horretarako ikastetxeko alor eta lantaldeekin lotuta egonen dira. Horrez gain, urteko helburuak zehatzak, neurgarriak eta eskuragarriak izanen dira.

Planak egitura operatiboa izanen du, bera gauzatzea eta jarraipena egitea erraztuko duena, eta, gainera, honako atal hauek izanen ditu:

Helburua

Adierazlea

Xedea

Ekintzak

Arduraduna

Egutegia

Ebaluazioa*

(*) Ebaluaziotzat jotzen da informazio zorrotz eta sistematikoa biltzea egoera baten gaineko datu baliozko eta fidagarriak lortzeko, helburu izanik egoera horren iritzi bat eratzea eta ematea. Balorazio horiei esker, dagozkion erabakiak har daitezke ebaluatutako egoera zuzentzeko edo hobetzeko.

4.4. Ikastetxearen hezkuntza proiektuaren/curriculumaren urteko zehaztapena.

Hezkuntza proiektua osatzen duten plan guztien artean, UPOak ikasturte horretarako proposatutako aldaketak soilik zehaztu behar ditu.

4.4.1. Etapen curriculuma (aldaketak).

4.4.2. KPBren urteko lan plana.

4.4.3. Aniztasunari erantzuteko urteko plana (AEP).

4.4.4. Orientazio akademikoaren plana/Tutoretza plana.

4.4.5. HLUren lan plana.

4.4.6. Zikloetako/mailetako lan plana.

4.4.7. Hezkuntza orientazioko plana.

4.4.8. Bizikidetza planaren urteko zehaztapena (204/2010 Foru Aginduaren 12. artikulua).

4.4.9. Hizkuntza proiektuarena (egungo fasea, helburuak eta planteamendua adierazi behar dira, IHPa egiteko modua arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduaren arabera).

4.4.10. Hezkidetzako Identitate Plana (apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legea).

4.5. Ikastetxeko urteko prestakuntza plana.

Irakasleen prestakuntza instituzionaleko eta banakako prestakuntzako ikastaroak zehaztu behar ditu, honako hauek kontuan hartuz:

a) Prestakuntza instituzionala: prestakuntza instituzionaleko planaren edukia ikastetxeko zuzendaritza taldeak zehaztuko du, eta bertan prestakuntza ekintzak, helburuak, gauzatzeko lekua, egutegia, iraupena (ordu kopurua) eta ebaluazio adierazleak zehaztu beharko dira. Plana egiteko kontuan hartuko dira ikasturterako prestakuntza beharrak, eta horiek zehazteko aztertu eginen dira Departamentuaren planetan, proiektuetan eta eraldaketa globaleko programetan proposatutako jarduketa lerroak eta lortutako emaitzak, bai epe motzekoak bai ertainekoak.

b) Banakako prestakuntza: ikasleek zehaztuko dute. Ikastetxeko zuzendaritzari jakinaraziko zaio, eta ikastetxeko zuzendaritza taldeak betetze maila berrikusiko du amaierako memorian.

Ikasturtean zehar prestakuntzaren jarraipena (instituzionalarena eta banakakoarena) eginen da eta amaierako memorian balioetsiko da.

4.6. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.

Ikasturterako aurreikusitako jarduera osagarriak eta eskolaz kanpoko jarduerak zehaztu beharko dira. Horiek guztiak programa batean formalizatuko dira, eta, bertan, jarduerak, helburuak, arduradunak, lekuak, egutegia, iraupena eta ebaluazio adierazleak zehaztuko dira.

UPOan jaso ez diren baina ikastetxeak egin nahi dituen jarduerak Eskola Kontseiluari jakinaraziko zaizkio eta ikastetxearen erreferentziako ikuskatzaileari horien berri emanen zaio.

4.7. Zerbitzu osagarriak.

Ikastetxeak eskaintzen dituen zerbitzu osagarriak deskribatu behar ditu, eta onuradunak nor diren, iraupena, eta abar adierazi behar da.

4.8. UPOaren jarraipena eta ebaluazioa, eta amaierako memoria.

Zehaztu behar da nola eta noiz eginen den urteko programazio orokorraren hiru hilean behingo jarraipen eta ebaluazio prozesua, bai eta urteko programazio orokorraren amaierako memoriarena ere (UPOaren atal berdinak, datu eta proposamen zehatzak emanez, egokiak eta egingarriak, bai eta barne eta kanpo ebaluazioen emaitzen gainean egindako analisiaren balorazio bat ere).

4.9. UPOaren eranskinak.

4.9.1. Irakaskuntza programazioekiko adostasun agiriak.

Horrez gain, UPOetan irakaskuntza programazioekiko adostasun agiriak gehituko dira, programazioan behar diren atal guztiak egokiro bildu direla ziurtatzeko. Beraz, ikastetxeek gorde beharko dituzte programazio horiek. Hala ere, beharrezkoa denean, irakaskuntza ikuskatzeko prozesuetan sartuta egoteagatik, kalifikazioen erreklamazioagatik, analisi estatistikoengatik edo beste arrazoi batzuengatik, programazioa berariaz eskatuko du Hezkuntza Departamentuko dagokion zerbitzuak.

4.9.2. Kontingentzia plana

Ikastetxeek kontingentzia plan bana sortuko dute, eta plan horiek UPOen barnean egonen dira. Plan horien helburua, COVID-19aren ondorioz irakaskuntza jarduera aldatu behar izanez gero, aldi berri horiei erantzutea izanen da, eta irakaskuntza jarduera ahalik eta hobekien garatzen dela bermatzeko ere izanen dira plan horiek.

Hezkuntza Departamentuak ikastetxeetako zuzendariei deialdia eginen die eskolak hasi aurretik, COVID-19aren egoerari buruzko eta eskola jardueran izanen duen eraginari buruzko informazioa emateko.

Edonola ere, plan horrek gutxienez honako atal hauek izanen ditu:

a) Pandemiari egokitutako eskola antolamendua.

Ikastetxea ongi antolatzeko, zuzendariak Nafarroako Hezkuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenean jasotako ordutegi murriztapeneko bi saioak erabili ahal izanen ditu, eta ordu horiek ikasleei arreta emateko zereginak egiten erabili ahalko ditu.

b) Ikasturteen eta arloen programazio didaktikoa.

Programazio didaktikoak, planetik jasotako jarraibideekin, sortu ahal izanen diren egoeretara moldatu beharko dira.

c) Zuzkidura teknologikoa.

Zuzkidura teknologikoaren aprobetxamendu onena lortzeko, irakasleek, ikastetxeak egindako plangintzan oinarrituz, ikasturteko hasierako egunetan, behar diren eskolak emanen dizkiete ikasleei, sortzen ahal diren egoeretan erabili beharreko bitarteko teknologikoak zuzen erabil ditzaten.

d) Gaitasun digitala indartzeko plana.

Gaitasun digitala eta osasunaren prebentzioa indartzeko plana eranskin honetako antolamendu alderdiei buruzko II. ataleko 12. puntuan aipatzen da, eta nahitaez irailaren 18aren aurretik egin beharko da.

e) Irakaskuntza jarduera urrutitik egiteko tutoretza plana.

Ikastetxeko zuzendaritza taldeak sortzen ahal diren irakaskuntza jarduera aldatzeko egoeren ondorioz ezarri beharreko jarduketei buruzko informazioa emateko bileretan, bereziki kontuan hartuko ditu informazioari buruzko jarduketak, familiei eta ikasleei jakinarazi beharko dizkietenak. Bilera horiek, lehentasunez, irailaren 18aren aurretik egin beharko dira.

f) COVID-19 kontingentzia planaren arduraduna.

Ikastetxeko zuzendariak 2020-2021 ikasturterako izendatuko ditu kontingentzia planaren irakasle arduradunak. Arduradunak koordinatu eta martxan jarri beharko du kontingentzia plana eta zuzendariak esleitu dakizkiokeen gainerako zereginak ere gauzatu beharko ditu. Horretarako, eta plana martxan jarri arte, arduradunak edo arduradunek Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenean jasotako ordutegi murrizketako bi saio izanen dituzte, eta saio horiek erabiltzen jarraitzen ahalko dute zeregin horiek gauzatzeko, betiere, ikastetxeko zuzendaritzak hori beharrezkotzat joz gero ikasturtean zehar.

B) UPOaren azalpenak.

1. Bi urteko hobekuntza plana.

2019-20 ikasturtearen amaierako memorian bi urteko planari buruz egindako ebaluazioan oinarrituta, ikastetxeek 2020-2022 bi urteko plan berri bat aurkeztuko dute beren jarduerari eta blokeei edo zikloei buruz. Plan horretan mantentzen ahalko dira 2018-2020 bi urteko planean lortu ez ziren helburuak, eta 2017-2018 ikasturteko autoebaluazioan detektatu ziren baina bukatutako bi urteko planean jaso ez ziren beste hobekuntza arlo batzuk gehitzen ahalko dira. Edonola ere, kontuan hartuko da azken bi ikasturteetako emaitzen garapenaren analisia eguneratzeko beharra. Horretarako, EDUCA erabili ahal izanen da, emaitza akademikoak eta ebaluazio diagnostikoko emaitzak ateratzeko.

Hezkuntzako Ikuskaritza Zerbitzuak 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetan aplikatu beharreko bi urteko hobekuntza planen garapena eta inplementazioa gainbegiratuko du.

2. Aniztasunari arreta ematea.

Ikastetxe osoak izanen du ardura ikasleen aniztasunari erantzun inklusiboa eta hezkidetzakoa emateko, eta, horretarako, hezkuntza inklusiboa oinarritzen duten bikaintasun, ekitate eta genero berdintasun printzipioekiko konpromiso irmoa izanen du.

Irakasle guztien zeregina ezinbestekoa da, modu egokienean jorratzeko ikasleen aniztasunarekiko erantzuna. Erantzun hori elementu nagusietako bat izan behar da ikasturtea antolatzeko orduan.

2.1. Antolaketari dagozkion alderdiak.

Ikastetxeak koordinazio eraginkorra izanen du, irakasleek ikasleen heziketa inklusiboari hezkuntza ibilbide osoan emandako arreta koherentea dela bermatuko duena, eta hori guztia ikastetxeetako antolamendu egituretan landu beharko da.

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetako hasierako ebaluazioa ikasleentzako hezkuntza erantzun inklusiboa eta hezkidetzakoa planifikatzeko eta diseinatzeko baterako berrikuspen tresna da. Tutorea izanen da irakaskuntza taldeko burua, eta talde horrek zehaztuko ditu adostasunez hezkuntza esku-hartzeari erantzuna emanen dioten hezkuntza neurriak, neurri metodologikoak, antolamendukoak edo curriculumekoak.

Koordinazioa jarraitua izanen da, garatutako jarduketen jarraipen xehea, doikuntza eta ebaluazioa egiteko, kontuan hartuz edozein unetan detektatu ahal izanen direla ikasle guztien garapena eragozten duten oztopoak.

Neurrien ezarpenak paradigma kontestualari erantzunen dio Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalaren (IDU) ikuspegitik, hala, curriculumaren malgutasuna sustatuz, curriculuma irekia eta inklusiboa izateko hasieratik, etorkizuneko beharrezko eta ekidin ezinezko egokitzapenak murrizten saiatuz.

Bakarrik salbuespenezkoagoak diren bestelako neurriak antolatuko dira jarduketa oso zehatz eta justifikatuei erantzuna emateko, ohiko testuinguruan egin ahal ezin direnak, hain zuzen ere.

Espezialistek (PT, EH, Lehen Hezkuntzako laguntza irakasleak) partekatutako ikaskuntza gauzatuko dute, zenbait helburu indartzeaz gain, ikaskuntza komuneko prozesuan ikasle guztiek parte hartzeko.

Ildo beretik, Entzumen eta Hizkuntza arloko irakasle espezialisten laguntzarekin, Haur Hezkuntzako taldeei eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleei zuzendutako prebentzio programak garatu beharko dituzte ikastetxeek, ikasle horiek hizkuntzaren arloan dituzten beharrei erantzuteko.

Entzumena eta Hizkuntzako irakasle espezialistak eta gainerako irakasleak lankidetzan arituko dira programa hau garatzeko. Baterako plangintza testuinguruan kokatua izanen dute abiapuntu, ikasgelako programazioan oinarritua, hizkuntza edukiak modu sistematikoan eta kontzientean lantzeko.

Salbuespen gisa ohiko ikasgelatik kanpo laguntza ezarri beharra justifikatu behar denean, erabaki horren arrazoia edo xedea, lortu nahi diren helburuak eta testuinguru arruntean horiei erantzuteko dagoen ezintasunaren zergatia zehaztuko dira. Era berean, zehaztu eginen da zenbat denborarako aurreikusi den esku-hartzea, kontuan hartuz ikasgelatik kanpoko saio kopurua gutxienekoa izan behar dela.

Ikasleak ikastetxeak dituen egituretan eskolatzeko aukera hausnartuko da, ohiko eskolatzea zailtzen duten oztopoen espezifikotasuna dela-eta hori ezartzen denean. Egitura horiekin (trantsizio unitateak, ikasgela alternatiboak) hezkuntza oztopo horiek gutxitzen edo ezabatzen dira, eta, hala, testuingurua da ikasleei egokitutako erantzuna ematen duena, izan ere, testuingurua, ohikoa eta egokitua da.

Kasu horietan guztietan, bideratze txostenetan zehaztu beharko da proposatutako egiturak zer eskaintzen dien ikasleei, ohiko eremuan bete ezin dena, hain zuzen ere.

Ikastetxea aldatzea dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren ezarriko da hori. Eskolatze aldi arruntean kudeatu beharko da, horretarako ezarritako protokoloak zehatz-mehatz beteta.

Irakasle talde osoari dagokio ikasleen autonomia garatzea. Ingurunean oztopo zehatz batzuk egoteagatik, zenbait ikaslek pertsona guztien laguntza behar dute.

Zaintzaileekin elkarlanean zehaztu eta aplikatuko da “Autonomia pertsonaleko eta gizarte integrazioko programa”, ikaslearen autonomia, garapen pertsonala eta curriculumean sartzeko aukerak sustatze aldera. Programa horretan ikastetxe osoa dago sartuta.

Ikasle horien autonomia behar bezala garatzeko, irakasle taldea osatzen duten gainerako kideen eta zaintzaileen arteko koordinazio saio bat egin beharko da.

Oro har, lanaldi osoa ez duten zaintzaileen ordutegiaren eguneko saioak jarraian antolatuko dira, zerbitzuaren beharrizanengatik behar bezala justifikatzen diren ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

Eskola arloko osasun premiei erantzuteko helburuarekin, iraileko lehen hamabostaldian ikastetxeetako zuzendaritzen eta lehen mailako arretako zentroen zuzendaritzen artean bilera bat egiteko beharra dagoela ezartzen da, gaixotasun kroniko bat diagnostikatu zaien edo zaintza espezifikoak behar dituzten ikasleen kasuak aztertzeko, 2020-2021 ikasturtean zehar ikastetxeetan prestakuntza jarduerak koordinatzea eta/edo egitea behar bada.

2.2. Esku hartzea absentismoaren aurrean.

Eskolatzea erabatekoa izan dadila lortzeko eta derrigorrezko hezkuntzaren etapan absentismoa murrizteko, batera eta testuinguruari helduta jardun behar dute hezkuntza komunitate osoak, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Adingabearen Babes eta Sustapenerako Atalak eta Fiskaltzak.

Arazoa diagnostikatu eta hari aurre egiteko, ikastetxeek absentismoaren protokoloa erabili behar dute. Bertan, esku hartzeko bost maila zehazten dira, absentismoaren larritasunaren edo jarraitutasunaren arabera, baita maila bakoitzean gauzatu beharreko ekintzak ere. Esku hartzeko maila guztietan, ikastetxeak kasuen jarraipena egin beharko du, aldian behin egoeraren berri emanez eta koordinazio bilerak eginez erakundeetako kideekin (Sarea, Haurrei eta Nerabeei Arreta Emateko Taldea, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetza, Fiskaltza...).

3. Inklusio, berdintasun eta bizikidetza programak.

3.1. Inklusioa. Proeducar-Hezigarri programa.

Proeducar-Hezigarri Nafarroa Europako Gizarte Funtsak (EGF) finantzatutako eta Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak garatutako hezkuntza berrikuntzako programa da.

Helburu orokorra du eskola porrota desagerraraztea eta garaia baino lehen eskola utz ez dadin lortzea, eta ikasle guztien hezkuntza inklusioa eta eskola arrakasta sustatzea, hobetzeko proiektu bat ezarriz eta gauzatuz.

Hori guztia lortzeko, Proeducar-Hezigarri Nafarroa programak ikastetxeei eraldaketa globaleko proiektu batean parte hartzea proposatzen die kontratu baten bidez. Kontratuak hiru ikasturteko iraupena du eta ikastetxearen eta Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren artekoa da. Bertan, ikastetxe bakoitzak lanerako eta eraldaketarako ibilbide bat erabakiko du, kontuan hartuz ingurua, hasiera puntua eta lortu nahi diren helburuak.

Programako ikastetxeak hilean astearte batean biltzen diren lan sareetan antolatuta daude. Programaren koordinatzailea bilera horietara joanen da eskola orduetan, ahal bada zuzendaritza taldeko kide batekin. Komeni da koordinatzaile hori KPBko kidea izatea.

Informazio gehiago programaren webgunean dago:

https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/

3.2. Berdintasuna eta hezkidetza: SKOLAE programa.

– Skolae proposamen egituratu bat da, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak egiten duena Nafarroako hezkuntza sistemaren erantzukizunari buruzko arauzko eskakizunei erantzuteko pertsonen arteko berdintasunari dagokionez eta genero bereizketarik egin gabe.

– Skolae ezinbesteko elementua da ikastetxeen eraldaketa osoan, eta hezkuntza zentroak hezkidetza zentro bihurtzea du helburua. Xedea irakasteko gaitasunak hobetzea da, ikasleei lagun diezaieten “Berdintasunean bizitzen ikasteko” gaitasuna garatzen.

Helburuak ikastetxearen bi antolaketa mailetarako dira: gelarako eta ikastetxea egituratzen duten elementuetarako, hain zuzen. Xedeen bidez curriculumaren hezkidetzako ikuspegiaren alde egiten da curriculumeko edukietan eta beste elementu batzuetan, bai eta, era berean, ikastetxea osatzen duten, hezten duten eta berdintasunean bizitzen ikasteko kultura sortzen duten beste elementu batzuetan ere.

Mailaz mailako aplikazioaren bidez, ikasleek bizitzeko gaitasuna garatuko dute, jokabide eta eredu berriak bistaratuko dituzte emakumeenganako indarkeriarik gabeko kultura berdinzalea sortzen laguntzeko, eta argi eta irmo erantzunen dute diskriminazioaren, indarkeriaren eta genero desberdintasunen aurrean.

Ikastetxeek hezkidetza identitateko plana sortuko dute beren testuingurua kontuan hartuz; prozesu horretan, Departamentuko talde teknikoak laguntza eta aholkularitza emanen die, prestakuntzaren eta koordinazioko Skolae sareen bidez.

Horretarako, gutxienez, prestakuntza instituzionaleko 12 ordu izanen dituzte.

Informazio gehiago hemen:

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/skolae-profesorado

3.3. Bizikidetza: Laguntza programa.

Hezkuntza Departamentuak, “Laguntza” programaren eta ikastetxeen eskura jartzen diren beste baliabide batzuen bidez, bizikidetza planak egiteko orientazioa, prestakuntza eta aholkularitza emanen du.

Laguntza programak heziketa emozionalean irakasleek mailaz mailako trebakuntza jasotzea, gatazkak ebaztea eta eskola bitartekaritza egitea erraztuko du, modu horretan, indarkeria edo ezinegonezko egoeretan goiz eta kalitatearekin esku-hartzea sustatzeko.

Ikastetxe bakoitzeko bizikidetza planean curriculum eta antolaketa neurriak jasoko dira, bizikidetza, tratu ona eta eskolako giroa hobetzeko. Nabarmendu eginen da zein garrantzitsua den hezkuntza komunitate osoa inplikatzea arlo horretan prebentzio lana egin eta tratu onak eta hezkuntza emozionala ikasteko, gatazkak konpontzeko, emozioen aldetik seguruak eta osasungarriak diren inguruneak sortzeko eta eskola jazarpena eta indarkeria modu guztiak desagerrarazteko konpromisoaren ikuspegitik.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoak izanen du hezkuntza komunitatearen prestakuntzaren eta aholkularitzaren ardura. Prestakuntzarako ekintza hori Aholkularitza Bulegoak antolatuko du, eta helburuetako bat irakasleek eskolako bizikidetzaren inguruan prestakuntza jasotzea da.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoaren webguneak zenbait baliabide, eredu, protokolo eta aholku jartzen ditu ikastetxeen eskura nork bere jarduketa plana errazago gauzatzeko eta, orobat, suizidio kasuetan, doluan eta antzeko egoeren ondoriozko beharretan orientabideak eta erantzun espezifikoa eman ahal izateko. Ikastetxe bakoitzean, bizikidetza plana eta haren urteko zehaztapena eguneratuko dira, eta orrialde honetan agertzen den bizikidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruzko indarreko araudira egokituko dira.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoak 2020-2021 ikasturtean ibilbide berria hasiko du. Zehazki, proiektu pilotu bat gauzatuko da, eta oinarria hezkuntza emozionala izanen da.

4. Ebaluazio diagnostikoak.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzari lotuta dago, eta funtsezko laguntza eta baliabidea da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan aurrera eramaten diren hezkuntza jarduketen ondorioak hobeki ezagutzeko. Alde horretatik, hobekuntza ildoak ezartzeko orduan, ikasleen barneko emaitzak (behar diren neurriak hartzeko informazio eta hausnarketa iturri izan beharko direnak) eta hurrengo puntuetan zehaztuko diren ebaluazioen emaitzak hartuko dira kontuan.

4.1. Banakako ebaluazioa hirugarren maila bukatzean.

Estatuko hezkuntza araudiaren arabera, ikastetxeek banakako ebaluazio bat eginen diete Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasle guztiei.

Hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

4.2. Ebaluazio diagnostikoa laugarren maila bukatzean.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak Lehen Hezkuntzako 4. mailan diagnostiko helburua duen ebaluazio bat garatzea ezarri du.

Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoa eginen diete Lehen Hezkuntzako laugarren mailako ikasle guztiei. Ebaluazio Atalak koordinatuko du ebaluazio hori. Gaitasunak ebaluatzeko probak eginen dira kanpoan, eta ikastetxeetan aplikatu eta zuzenduko dira.

Ikastetxeko zuzendaritza plangintzan arituko da eta behar diren neurriak hartuko ditu, bai proben aplikazioan bai zuzenketan, datu grabaketan eta txostenak egiten parte hartu behar duten irakasleek zeregin horiek beren lan ordutegian bete ahal izan ditzaten. Ebaluazio horrek ikastetxeentzat prestakuntza eta orientazio izaera duela kontuan hartuta, proben eta emaitzen azterketaren erantzukizuna irakasle guztiena da. Azterketa horretatik informazio garrantzitsua aterako da hezkuntza arreta detektatutako premietara egokitzeko.

Ebaluazio hori negatiboa baldin bada, irakasle taldeak neurri egokienak hartu behar ditu, arruntak edo ohiz kanpokoak izan, etapako lehendabiziko lau mailetan etengabeko ebaluazioan bildutako informazioarekin bat.

Ahal bada, probak maiatzean eginen dira eta behar bezain goiz jakinen da zer egunetan zehazki. Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

Ikastetxeek erabakiko dute noiz eta nola helarazi txostenak familiei ikasturtea amaitu baino lehen. Gomendagarria da hori tutoretzaren testuinguruan egitea. Halaber, emaitzak Klaustroari nola igorriko zaizkion erabakiko dute, azter eta balora ditzan. Hausnarketa egin ondoren, hobekuntza ildoak planteatuko dira. Eskola Kontseiluari emanen zaio horren berri eta horren ondorioz hartutako neurrien berri.

4.3. Ebaluazio diagnostikoa seigarren maila bukatzean.

Estatuko hezkuntza araudiaren arabera, diagnostiko helburua duen lagin ebaluazio bat eginen da, Lehen Hezkuntza amaitutakoan.

Hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

4.4. Barneko ebaluazioak ikasturtea bukatzean.

Aipatu ebaluazioez gainera, ikastetxeek etapa bukaerako barneko ebaluazio probak egiten ahalko dituzte Haur Hezkuntzan, eta maila bukaerakoak Lehen Hezkuntzan. Ikastetxeek pixkanaka-pixkanaka beteko dute Hezkuntza Departamentuaren mailaren edo etaparen ebaluaziorik ez duten mailetako barneko ebaluazioa, eta aurreko ikasturteetan erabilitako probak egokitzen ahalko dituzte.

Proba horiek bi helburu izanen dituzte:

a) Alde batetik, ikaskuntzen koherentzia eta progresioa bermatuko dira etapan zehar.

b) Bestetik, hiru hilean behin eginen den etengabeko ebaluazioaren ondorioz eta ikasturte bukaerako ebaluazio horien ondorioz, identifikatuko da zein ikasle dagoen arriskuan eta jarraipen zorrotza eginen zaio etapan zehar.

5. AbiesWeb eta eskolako liburutegia.

Ikastetxeek eskatuz gero, eskura dute AbiesWeb programa, eskolako liburutegien kudeaketa informatizaturako programa. Hezkuntza Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak instalatu eta martxan jarriko du. AbiesWeb erabiltzeko oinarrizko ikastaroa eginen dute, eta ikastetxeak programaren arduradun izateko aukeratzen dituen pertsonak horretara joaten ahalko dira.

Era berean, informazio saioak antolatuko dira “Odisea” plataformaren aukera pedagogikoei buruz (eskolako liburutegi digitala).

Eskolako liburutegiaren kudeaketaren arduradunei eskola-ordu gisa kontatuko zaizkien ordu bat edo bi ordu esleitzen ahalko zaizkie kudeaketa informatikoa egiteko eta eskolako liburutegia garatzeko, betiere, ikastetxeko ordutegia kontuan hartuta.

Eskolako liburutegiko arduradunen eginkizuna izanen da honako zeregin hauek egitea:

a) Funts bibliografikoak eta bestelako materialak automatizatzea eta antolatzea.

b) Mailegu sistema antolatzea.

c) Irakurketaren sustapenari eta irakurzaletasuna bultzatzeko ikastetxeko planari lotutako ekintzen sustapena.

d) Liburutegiaren aldetik laguntza ematea ikastetxean antolatzen diren programak eta proiektuak egiteko orduan.

e) Liburutegiko ordutegia antolatzea bai eskola-orduetan bai eskolaz kanpokoetan.

f) Ikasleen eta irakasleen artean sustatzea formatu digitaleko irakurketa eta ulermenaren hobekuntza, “Odisea” eskolako liburutegi digitalaren bitartez.

6. Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

Ikastetxeko hizkuntza proiektuaren prestaketa arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduan ezarritakoari jarraikiz, ikastetxeko hizkuntza proiektua idazten bukatu ez duten ikastetxeek dokumentua prestatzen jarraituko dute hizkuntza batzordearen bitartez, eta, hala, 2020-2021 ikasturterako definituta izanen dituzte ikastetxeko hizkuntza helburuak eta planteamendua. Ikasturteko amaierako memorian dokumentua zein fasetan dagoen adieraziko da. Ikastetxeek ez badute hizkuntza proiektua egin, 2020-2021 ikasturtean zehar ikastetxeko egoera linguistikoaren diagnostiko bat egin beharko dute ikastetxeko hizkuntza batzordearen bidez. Diagnostiko horretan, curriculumeko hizkuntzen nahiz hezkuntza-komunitateko kideek dituzten beste hizkuntzen erabilera eta presentzia aztertuko da eta adostasunez lortu beharreko hizkuntza helburuak ezarriko dira. Diagnostikoaren eta helburuak ezartzeko prozesuaren emaitzak ikasturte bukaerako memorian jasoko dira.

Ikastetxeek Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuaren laguntza izanen dute. Era berean, honako esteka honetan orientazio gida bat izanen dute eskura:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/plcihp

Curriculum hizkuntzei dagokienez, ikastetxeek EDUCA kudeaketa sisteman honako hauek zehaztu beharko dituzte:

a) Maila bakoitzean ikasgai bakoitza zein hizkuntzatan ematen den (Ikastetxea Menua> Ikasketa plana> ikasgaiaren hizkuntza).

b) IHPa koordinatzeaz arduratzen den pertsona: (Langileak Menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

c) HIPa koordinatzeaz arduratzen den pertsona: Lehen Hezkuntzako Hizkuntzak Ikasteko Programa (Langileak Menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

II.– Antolaketari dagozkion alderdiak

1. Ikastetxearen antolaketa.

2020-2021 ikasturtean, ikastetxeek bi edo hiru antolaketa multzo ezar ditzakete Lehen Hezkuntzan. Ikastetxeko zuzendariak ikasturte horretarako izendatutako koordinatzailearen agindupean arituko dira taldeetan.

Antolaketa multzo bakoitzaz arduratzen den pertsonak, ikasketa burutzak gainbegiratuta, hartan aritzen diren irakasleen talde lana koordinatu eta garatuko du.

Antolaketa multzoko koordinatzaileak irakasleak izanen dira, multzo horretan irakasten dutenak, eta, lehentasunez, ikastetxe horretan behin betiko destinoa eta ordutegi osoa dituztenak.

Ikasle talde berean irakasten duten irakasleek osatuko dute irakasle taldea.

Ikasle talde bakoitzak tutore bat izanen du, ikastetxeko zuzendariak izendatua, lehentasunez talde horretan eskola-ordu gehien ematen dituzten irakasleen artean.

2. Koordinazio Pedagogikorako Batzordea.

Koordinazio Pedagogikorako Batzordea (KPB) irakaskuntzaren koordinaziorako organoa da, curriculuma garatzeko behar diren alderdi pedagogikoak antolatzeko koherentzia berrikusten duena.

Haren eraketaren eta funtzionamenduaren gaineko araudian zikloko koordinatzaileei buruz agertzen diren aipamenak antolaketa multzoko koordinatzaileei dagozkie.

3. Programazioen berrikuspena eta eguneratzea.

Ikasturte honetan, antolaketa multzo bakoitzeko irakasleek, koordinatzailearen agindupean, programazioak berrikusten eta eguneratzen jarraituko dute, antolaketa premietara egokitzeko.

4. 2020-2021 ikasturterako curriculum plangintza.

Ikusirik 2019-2020 ikasturtean COVID-19ak sortutako osasun larrialdiaren ondorioz aurrez aurreko hezkuntza jarduera eten egin zela, ikastetxeek ekintza zehatzak aurreikusi beharko dituzte 2019-2020 ikasturtean eskuratu ez diren eta ezinbestekoak diren ikaskuntzak jorratzeko.

Horretarako, zuzendaritza taldeak berariaz aipatu beharko du 2020-2021 ikasturteko UPO agirian nola landuko den gai hori. Ikaskuntza programazio guztietan curriculuma eta hezkuntza jarduerak egokitzeko eta berreskuratzeko planak jaso daitezen arduratuko da, ikasle guztiek egin dezaten aurrera. Plan horien oinarria izanen da amaierako memorietan 2019-2020 ikasturtean landu gabeko curriculumeko ezinbesteko alderdiei buruz jasotako informazioa, eta kontuan hartuko dira, hala badagokio, 2019-2020 ikasturtearen bukaeran ikasleei buruz egindako banakako txostenak.

5. Aurrez aurrekoa ez den arreta digitalaren plana, familiei eta ikasleei zuzendutakoa.

Aurreikusirik balitekeela etorkizunean aurrez aurreko hezkuntza jarduera eten behar izatea, zuzendaritza taldeek aurrez aurrekoa ez den arreta digitalerako plana sortu beharko dute, ikasleek eta familiek IKTak erabiltzeko dituzten prestakuntza beharrei aurre egiteko eta, hala, ikastetxeen, ikasleen eta familien artean komunikazio ezin hobea izateko.

Plan hori prestatzeko, orri honetan egonen diren jarraibideak beteko dira eta bertako materialak erabiliko dira: ikasnova.digital/PANP (aurrez aurrekoa ez den arreta plana).

Irakasleek plan horretan xedatutako jarraibideak beteko dituzte.

6. Lanaldia.

225/1998 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldi bera izanen dute, beren eginkizunetara egokitua.

Irailaren 14ko 86/2018 Foru Aginduaren bidez argitaratutako Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenaren ondorioz, foru agindu horretan jasota dagoen zuzeneko irakaslaneko orduen murrizketa honela erabiliko da: saio bat ikastetxea koordinatzeko zereginetarako eta plangintza instituzionalerako agiriak egiteko, eta beste saio bat ikastetxea sartuta dagoen proiektu, programa edo planetan lan egiteko eta aipatu foru aginduan ezarritako zereginetarako.

Horretarako, zuzendaritza taldea arduratuko da lan plana ezartzeaz eta betetzen dela bermatzeaz. Lanerako plan hori lehentasunezkoa eta nahitaezkoa izanen da irakasleen bestelako aukeren aurrean, eta “edukiak” eta “gauzatzeko egutegia” atalak izanen ditu. Azken horretan bileren egutegia zehaztuko da.

Horretarako, ikastetxeko zuzendaritza taldeak definituko ditu lanerako plan horri eskaini beharreko saioak, eta horiek ikasleen ordutegiarekin bat ez datorren ordutegian antolatu ahal izanen dira.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi jarraitua egin beharko dute irakasleek.

7. Eskolaldi jarraitua eta malgua.

Eskolaldi jarraituaren edo malguaren modalitatea duten ikastetxeek Hezkuntza Departamentuak horrelako eskolaldiak arautzeko emandako jarraibideetan xedatutakoak bete beharko dituzte.

Irakasleen lanaldiari dagokionez, zuzeneko irakastorduak eta eskola-ordu gisa kontatzen direnak, guztira, 25 izanen dira. Horri dagokionez, eta eskolaldi jarraituaren modalitatea ezarrita daukaten ikastetxeen kasuan, irakasleek arduradun edo parte-hartzaile gisa eskolaz kanpoko jarduerak egiten igarotako orduak ez dira inola ere izanen zuzeneko irakaskuntza orduak, eta, ondorioz, eskola-ordutzat hartuko dira.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak inguruabar hori irakasleen ordutegietan zuzen aplikatzen dela zainduko du.

8. Zuzendaritza taldeen koordinazioa.

Ikastetxeen arteko koordinazioa handitzeko eta prestakuntza programetan parte hartzea areagotzeko, zuzendariak, ikastetxeko aukeren arabera, astearte goizak eskola-ordurik gabe izan ditzake, zeregin horiek gauzatzeko.

9. Irakasleak lanera ez joatea.

Aldi baterako ezintasun batengatik irakaslea lanera joaten ez denean, ikastetxeko zuzendaritzak egin behar duen kontrolean Hezkuntza Departamentuko webgunean ezarritakoari jarraituko zaio:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/incapacidad-temporal

Aldi baterako ezintasunen bat duen langileak bajaren egiaztagiria aurkeztu beharko du, gehienez ere lanera joan ez den lehen egunetik 3 egunetan. Baieztatze parteak medikuak zehaztutako maiztasunarekin aurkeztuko dira, Gizarte Segurantzaren barnean daudenen kasuan; eta Mufaceren barnean daudenetan, hamabostean edo hilean behin aurkeztuko dira, medikuak hala adieraziz gero. Alta medikuaren parteak egonez gero, igortzen direnetik gehienez ere 24 orduko epean emanen da horien berri.

Hezkuntza Departamentura jatorrizko parteak bidaltzeko, ohiko posta zerbitzua erabili ahal izanen da edo aurrez aurre aurkeztu ahal izanen dira, Nafarroako Gobernuko Erregistro Ofizialetako bulegoetan edo Erregistro Orokor Elektronikoan.

Nominetan ondorioak dituzten ordezkapenak, kotizazioak eta gainerako elementuen epeak betetzeko, komunikaziorako bitarteko onena Erregistro Orokor Elektronikoa da, posible den guztietan, betiere.

Parteak bidaltzeko gorabeheren berri emateko, aukera osagarri gisa, mezu elektroniko bat bidaltzeko aukera egonen da, helbide honetara: bajaseducacion@navarra.es.

Era berean, lantokian kopia bat aurkeztu edo bidali beharko da ahalik eta azkarren, bertan zehaztasunez jakin dezaten langilea zein egunetan faltako den, bajaren garapena eta/edo bukaera, eta halaber ordezkapena eskatu ahal izateko. Ikastetxeekin komunikatzeko bitartekoak bertan zehaztuko dira, zuzendaritza talde bakoitzak zehazten duen funtzionamenduaren arabera.

Altaren parteari dagokionez, jakinarazteko ezarritako epea betetzen ez bada, eta irakaslea ikastetxera itzultzen den egunetik hasita 2 egun naturaleko epean, zuzendaritzak horren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, indarreko araudian ezarri bezala jokatzeko. Irakasleari ere jakinaraziko zaio idatziz.

Garrantzitsua da adieraztea, gaixotasunengatiko baja egoerak kontrolatzeaz eta jakinarazteaz gain, erditze lizentzia edo ama ez den gurasoarentzako lizentzia izapidetzeko jakinarazpena gehienez ere hiru eguneko epean egin behar dela, ezarritako prozeduraren arabera.

10. Zaintzak.

Zaintzako irakaslearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak huts egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik libre gelditzen diren ikasleei arreta ematea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea, eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera zaintzea. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren zaintza orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketa burua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren zaintza orduetan, irakasleak eskoletara, zaintza-txandetara, liburutegira edo bestelako jardueretara joaten diren edo ez eta atzeratzen diren jakinaraztea ikasketa buruari, idatziz.

e) Zuzendariak bere eskumeneko esparruan agintzen dion beste edozein eginkizun.

Zuzendaritzak baimena eman dezake irakasleren baten zaintza orduak berariazko beste jarduera batzuekin trukatzeko, baldin eta zaintza ordu guztiak beteta badaude.

Educa aplikazioak modulu berri bat du irakasleen zaintza orduak kudeatzeko, eta hura erabiltzea gomendatzen dugu. Ikasgelako koadernoaren agendarekin lotuta dago, egin beharreko jarduerak jakinaraztea errazten du, zaintzako irakasleak izendatzeko aukera ematen dio zuzendaritza taldeari eta prozesuaren estatistika bat eskaintzen du.

11. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

11.1. Gaitasun digitala eta hezkuntzako teknologia.

Ikastetxe publiko guztiek hezkuntza teknologiaren koordinatzaile bat izanen dute, EDUCA aplikazioan identifikatuta egonen dena.

Haren zeregina izanen da ikastetxean IKTen erabilera sustatzea, eta horretarako irakasleei prestakuntza emanen die, gailuak eta aplikazioak erabiltzean sortzen diren zalantza teknikoak argituko ditu, kontrolatu eginen du ekipamendu guztiak ongi etiketatuta eta inbentariatuta daudela, eta bermatu eginen du ordenagailuak ez direla martxan jarriko administratzaile baimenekin. Gailuak martxan jartzeko Hezkuntza Departamentuko teknikariak oraindik joan ez diren ikastetxeetan, Windows 7/8 ekipamendu guztiak Departamentuak prestatutako Windows 10era eguneratu beharko dituzte.

Funtzio zehatzak ikasNOVA atarian argitaratuko dira. https://ikasnova.digital

Koordinatzaileak prestakuntza ekintzetan, esperientzia trukeetan eta prozesu orokorren jarraipenean eta ebaluazioan parte hartu beharko du, ikastetxean bertan edo telematikoki, ordutegi arruntaren barnean. Prestakuntza hori asteazken goizetan eginen da, 09:00etatik 10:30era.

Hezkuntza Teknologiako koordinatzailea ikasleen hezkuntza digital segururako eta errespetuzkorako eskumenaren sustatzailea ere izanen da, DBEDBLOren 83. artikuluan xedatutako terminoekin bat etorriz.

11.2. IKT zerbitzuen katalogoa.

IKT zerbitzuen katalogoa, ikastetxeen informatikarekin eta konektibitatearekin lotutako informazio garrantzitsuarekin, langile guztiei jakinarazi beharko zaie (irakasleei eta AZLei). Helbide honetan egonen da eskuragarri, https://www.educacion.navarra.es/web/serviciostic, baita ikasNOVAren atarian ere: https://ikasnova.digital.

11.3. Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ).

Zerbitzu eskari batzuk jakinarazteko eta eskatzeko Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ) dago.

Ikastetxeko edozein langilek (irakasleek nahiz AZLek) ematen ahal dute IKTen matxuren berri; horretarako, ELZra dei egin beharko dute (848 42 50 50) arazoa azalduz, eta matxura duen ekipamendua itsasgarrian duen inbentario zenbakiaren bidez identifikatuz.

Zerbitzu eskariak IKT zerbitzuen katalogoaren bidez eskainitakoak izanen dira, eta, kategorizazioaren arabera, ikastetxeko zenbait langilek eskatu ahal izanen dute.

Matxura urrutitik ELZko langileen laguntzarekin konpondu ezin daitekeenean, IKT ekipamenduaren mantentze kontratuaren adjudikazioduna den enpresako (gaur egun CONASA da) teknikari bat bidaliko da ikastetxera, matxura konpon dezan.

11.4. Inbentarioko online aplikazioa.

Inbentarioko online aplikazioan (GLPI) (https://inventario.educacion.navarra.es/glpi) ikastetxe bakoitzak bere ekipamendu informatikoen inbentarioa ikusten ahalko du, baita horien gorabeherak ere, berriak zein amaitutakoak, eta egokitzat jotzen duen informazioa edo jarraipenak gehitzen ahalko ditu.

IKT zerbitzuen katalogoan aplikazio hori erabiltzeko gidaliburu erraz bat dago, ikastetxeko kontuarekin eta pasahitzarekin atzitzen ahal dena.

11.5. IKT ekipamenduaren inbentarioa.

GLPI aplikazioan etiketatuta eta inbentariatuta daude ikastetxeetako ekipamendu informatiko guztiak (mahai gaineko ordenagailuak, pantailak, ordenagailu eramangarriak, chromebook gailuak, chromebox gailuak, tabletak, proiektagailuak, arbel digitalak, monitore interaktiboak eta inprimagailuak).

Itsasgarriak oso garrantzitsuak dira matxura bat dagoenean ekipamenduak identifikatzeko; hori dela eta, ikastetxeak neurriak hartu beharko ditu ikasleek itsasgarririk ken ez dezaten. Itsasgarri horiek desagertzen badira, ikastetxeak zenbaki berdineko beste batzuk jarri beharko ditu, edo errotuladore ezabaezin batekin idatzi beharko du ekipamendu zenbakia (zenbaki hori inbentarioaren online aplikazioan bila daiteke).

Zentroko Hezkuntza Teknologiako koordinatzaileak aldizka berrikusi beharko du online aplikazioaren inbentarioa, bermatuz ez dela falta ekipamendu bat ere eta ez dela agertzen kendutako ekipamendurik.

11.6. IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko kontratua.

Ikastetxeetako IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko kontratu bat dago (egun CONASA enpresa da adjudikazioduna). Horren bidez egunean bertan edo hurrengo egunean konpontzen dira gorabeherak edo ordezko ekipamendu bat uzten da ikastetxean, inolako kosturik gabe.

IKT zerbitzuen katalogoan kontratu horren laburpena ikusten ahal da.

Barnean hartzen ditu hardwarearen matxurak (piezak edo ekipamendu osoak ordeztea) eta sistema eragilearen arazoak.

Konpondutako edo ordeztutako ekipamendua erabiltzeko prest gelditu behar da; horretarako, baliteke beharrezkoa izatea sistema eragilea berriro instalatzea, inprimagailuak eta arbelak konfiguratzea, antibirusa, inbentario-agentea eta LibreOffice instalatzea eta erabiltzailearen dokumentuak konpondutako ekipamendura pasatzea.

Ez daude estalita erorikoak, nahita egindako kalteak, ekipamendua gaizki erabiltzearen ondoriozko kalteak, lapurretak, gainkarga elektrikoak, eta abar. Kasu horietako gehienak Nafarroako Gobernuak kontratatutako aseguru batek estaltzen ditu eta Ondareak kudeatzen ditu aseguru hori. Ikastetxeak eman behar du ezbeharraren partea (informazio gehiago hemen: 848 42 32 37).

11.7. Ekipamendua erostea. IKT zerbitzuen kontratuak, lizentzia digitalenak eta bestelako IKT hornidurenak.

Hauxe dago jasota unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoetako zuzendaritza taldeei IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT horniduren kontratuak egiteko eskumena eskuordetzen dien ebazpenean:

“Unibertsitatez kanpoko ikastetxe bateko zuzendariak ikastetxearen IKT zerbitzuak, lizentzia digitalak eta IKT hornidurak kontratatzen ahalko ditu, baldin eta kontratuaren zenbatekoak 5.000 euro (BEZa kanpo) gainditzen ez baditu, gastua zentralizatuta badago edo hornidurak eta zerbitzuak arautzeko esparru akordioa badago.

Eskaintzen diren zerbitzuak hobetze aldera, bai eta ikastetxeetako ekipamendu informatikoaren eta sareen kudeaketa eta mantentzea hobetzeko eta ikastetxeen premiak hobeki ezagutzeko, IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT ekipamenduen horniduraren kontratuek (esate baterako, ekipamendu informatikoa, mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, pantaila interaktiboak, Chromebook eta Chrometab izenekoak, inprimagailuak eta proiektagailuak eta antzeko ekipamendu guztiak) izan beharko dute Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuaren oniritzi teknikoa, diru kopurua edozein delarik ere”.

Esparru akordio bat dago, eta horren arabera, hornitzaile batzuk homologatu dira, eta ikastetxeetarako egokienak diren ekipamendu informatikoak aukeratu (mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, proiektagailuak, monitore interaktiboak, arbel digitalak, Chromebook gailuak, pantailak, inprimagailuak, eta abar).

Non eta ez duen Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak salbuespenik baimentzen, hautatutako ekipamenduen zerrendan egon behar du ikastetxeek erosten duten ekipamendu informatikoak, eta hornitzaile homologatuei erosi behar zaie.

IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude ekipamenduen nahiz hornitzaileen zerrendak, dagozkien eskaera-txantiloiekin, baita ikastetxeek ekipamendua erosteko argibideak ere.

Ikastetxeak ezinen du onartu dohaintzan emandako edo bigarren eskuko ekipamendurik, arazoak sortzen baitituzte mantentze-lanetan eta segurtasunean. Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak baimendutako salbuespenak soilik onartuko dira.

11.8. Softwarea.

IKT zerbitzuen katalogoan askotariko sistema eragileen irudiak daude, dagoeneko aplikazio ugari instalatuak dituztenak, ikastetxeak modu errazean klona ditzaten ordenagailuetan. ELZk kudeatzen ahal dituen hainbat soluzio ere dituzte instalatuak.

Windows 7 edo Windows 8 duten ekipamendu guztiak eguneratu eta horietan Windows 10 instalatu behar da, Hezkuntza Departamentuak egindako W10en irudia erabilita.

ELZk (Erabiltzailearen Laguntza Zentroa) Hezkuntza Departamentuak egindako W10 sistema eragilea duten ordenagailu guztiak (mahai gainean Nafarroako Gobernuaren ikurra dute) kudea ditzake urrundik. Ikastetxeak nahi izanez gero, sistema eragilea urrutitik instalatzeko eskatzen ahal dio ELZri, edo askotariko aplikazio informatikoak instalatzeko Windows 10 duten ordenagailuetan.

Gogorarazten da ikastetxeen eginbeharra dela ekipamenduetan erabiltzen duten eta haietan instalatuta dagoen softwarea legezkoa dela ziurtatzea.

LOEren 132.d artikuluaren arabera, betebehar hori zuzendariari dagokio, araudiak esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak software librea erabiltzea gomendatzen du, baldin eta posible bada eta beharrei erantzuten badie.

Ikastetxe batek software jabeduna erabiltzen badu ekipamenduren batean, dagokion lizentzia eta hori egiaztatzen duten agiriak izan beharko ditu.

11.9. Hezkuntza teknologien koordinatzaileen prestakuntza.

Ikasturte berri bat hasten den bakoitzean, hezkuntza teknologien koordinazio lanpostuan lehenengo aldiz aritzen diren irakasleek nahitaez aurrez aurreko prestakuntza edo prestakuntza telematikoa egin beharko dute eskola ordutegian. Bertan, haien betebeharra, dauden tresnak, jarduteko modua eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeen eskura jartzen dituen baliabideak azalduko zaizkie.

Aurretik eginkizun hori gauzatzen zuten Hezkuntza Teknologien arduradunek ere prestakuntza hori jaso dezakete beren borondatez.

Prestakuntza horretarako deialdia Irakasleei Laguntzeko Zentroen bidez eginen da.

11.10. Ikastetxeetako prozesuetan datu pertsonalak babestea.

Hezkuntza Teknologietako koordinatzaileak DBEDBLO (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) bete dadin ere sustatuko du, ikastetxeko prozesuetan datu pertsonalak babesteari dagokionez.

Hezkuntza Departamentuan orrialde bat dago datu pertsonalak babesteari buruzko informazio espezifikoarekin, eta informazio hori zuzendaritza taldeek jakin behar dute, ikastetxeetako prozeduretan datu pertsonalak tratatzeko arduradunak baitira; horrez gain, datu pertsonalak kudeatu behar dituzten ikastetxeko langileen artean ere hedatu behar da:

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/informacion-sobre-proteccion-de-datos

Orrialde horretan honako atal hauek daude:

a) Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa: atal honetan Hezkuntza Departamentuak tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzko araudiak eskatzen duen informazio guztia dago jasota.

b) Tratamendu jardueren erregistroa: atal honetan Tratamenduko Jardueren Erregistro bat zer den azaltzen da eta Hezkuntza Departamentuak sortu eta argitaratutakoarekin lotzen da.

c) Ohiko galderak. Ohiko galderak: atal honetan ikastetxeetan datu pertsonalak jasotzeari eta tratatzeari buruz egin ohi diren galderak azaltzen dira.

d) Intereseko agiriak: atal horretan datuen babesarekin lotutako ereduak eta intereseko agiriak deskargatzen ahal dira, bereziki hezkuntzaren alorrekoak.

12. Nahitaezko prestakuntza.

Etengabeko prestakuntza irakasleen eskubide eta betebehar bat da, baita Hezkuntza Departamentuaren eta ikastetxeen ardura bat ere; izan ere, azken finean, irakasleen lanbidea garatuz Nafarroako hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzea baita helburua.

Hori horrela, ikastetxeek prestakuntza instituzionalaren programa bat ezarriko dute ikastetxeko irakasle guztientzat. Prestakuntza horrek 35 ordu iraunen du nahitaez.

Zuzendaritza taldeak finkatu eta antolatuko du programa horren edukia eta nola banatu ikasturtean zehar, eta informazio hori ikastetxeko prestakuntza planean jasoko da, Hezkuntza Departamentuak ezarritako prestakuntza lehentasunak eta ikastetxeko hobekuntza planaren helburuak kontuan hartuta. Prestakuntza hori lehentasunezkoa izanen da, eta irakasle guztiek nahitaez egin beharko dute. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du irakasle guztiek egiten dutela.

2020-2021 ikasturtean zehar, COVID-19ak sortutako osasun larrialdiaren ondorioz, eta ikusirik 2019-2020 ikasturtearen bukaerara arte aurrez aurreko hezkuntza jarduera etetea dekretatu zela, etorkizuneko aurrez aurrekoak ez diren hezkuntza arretak optimizatzeko helburuarekin, Hezkuntza Departamentuak 15 orduko prestakuntza ekintzetako plan bat ezarriko du gaitasun digitala, prebentzioa, higienea eta osasuna sustatzeko. Prestakuntza jarduera horiek prestakuntza instituzionaltzat hartuko dira, eta lehentasunezkoak izanen dira irakasleek egindako edo zuzendaritza taldeak planifikatutako bestelako prestakuntzen aldean. Irakasle guztiek nahitaez gauzatu beharko dituzte.

Era berean, eta izaera eta lehentasun berdinarekin, 35 orduen barnean, gutxienez 12 ordu Skolae programa ezartzeko prestakuntzari buruzkoak izanen dira, programa horren ebazpenean jasota dagoen moduan.

Aurretiaz adierazitako prestakuntzaren lehentasunezko izaera albo batera utzi gabe, erakunde izaera berdina izanen dute zuzendaritza taldeak, Hezkuntza Departamentuak proposatutako beste proiektu estrategikoetan, planetan eta lehentasunezko lerroetan gidatutako parte-hartzeak eta ikastetxeetako klaustroetako eta irakasle taldeetako prestakuntza beharrak jorratzeko jarduerek.

Prestakuntza instituzionala gehitu ahal izanen da ikastetxeak edo, hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak ezarritako beharrak eraginkortasunez betetzeko. Kasu horretan, irakasleen parte-hartzea borondatezkoa izanen da.

Ikasturte berean beste ikastetxe batean lan egin nahi duten irakasleek ikastetxe berriko zuzendaritzan dagokien egiaztapena aurkeztu beharko dute, aurreko ikastetxean egindako prestakuntza eta ordu kopurua adieraziz.

Prestakuntza instituzionalerako 35 orduez gain, irakasleek, borondatez, banakako prestakuntzarako eskubidea baliatzen jarraitzen ahalko dute.

Ikastetxe bakoitza Irakasleen Laguntza Zentro (ILZ) bati atxikita dago, eta erreferentziazko aholkulari bat du, hautemandako prestakuntza-premien arabera ikastetxeko prestakuntza plana egiten laguntzen ahal duena. Ikastetxe bakoitzak prestakuntzaren arduradun bat izendatuko du, ikastetxearen eta ILZko aholkulariaren arteko bitarteko gisa arituko dena. Ez bada inor izendatzen, ikasketa buruak bere gain hartuko du zeregin hori.

13. Ordutegi malgua.

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeek, kudeaketarako duten autonomiaz baliaturik eta beren behar eta helburuekin bat, malgutasuna izanen dute ikastetxeko ordutegia prestatzeko. Ildo horretan, gerta liteke irakasleen ordutegia ez etortzea guztiz bat ikasleen ohiko eskola ordutegiarekin.

Halaber, duten autonomia baliaturik, ikastetxeek Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan sartzen diren ikasleak egokitzeko aldia programatzen ahalko dute, UPOan sartuko dena. Egokitze aldiko ordutegia zehazteko, Eskola Kontseiluari aditu beharko zaio.

Programazio horrek honako alderdi hauek hartu beharko ditu aintzat, besteak beste: egokitzea errazteko berariazko jarduerak diseinatzea, banakako beharrak kontuan hartzea, familiakoen parte-hartzea eta laguntza, ordutegien malgutasuna eta ikastetxearen antolaketa.

Ikasleak pixkana sartzea erabakitzen bada, gehienez ere hiru asteko epea izanen dute horretarako, eta, betiere, bermatu beharko da ikasleei arreta denbora guztian ematea, hala eskatzen duten familien kasuan.

14. Familiei informazioa ematea.

Ikastetxeko irakasle guztiek informazioa emanen diete familiei, ahal den lasterren, ikasleen eskola jardueraren gainean eragina duten eta garapen akademiko arrunta eragozten duten gorabehera garrantzitsu guztiei buruz. Informazioa koherentziaz igorriko dela bermatzeko, ikaslearen tutorearekin koordinatuta igorri beharko dute irakasleek.

Horretarako, prozesu horiei buruz beharrezkoa den informazio guztia emanen diete ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei. Bizikidetza gatazken kasuan, eraginpeko adingabeen legezko ordezkariei ere informazioa emanen zaie edo informazioa eskuratzeko aukera eskainiko zaie, babestu behar diren datuak eta interesak salbuetsita. Komunikazioa ahalik eta lasterren eginen da; beranduenez, hiru eskola egun igaro ondoren gertaerak ezagutzen direnetik.

15. Lehen Hezkuntzako ebaluazioa.

2020-2021 ikasturtetik aurrera indargabetu eginen da salbuespenez 2019-2020 ikasturterako Hezkuntza sailburuaren abuztuaren 22ko 72/2014 Foru Agindua aldatzen zuen foru agindua, eta, beraz, berriz ere indarrean jarriko da Nafarroako Aldizkari Ofizialean 2014ko irailaren 24an argitaratu zen jatorrizko 72/2014 Foru Agindua.

Lehen Hezkuntzako ikasleak ebaluatzeko eta hurrengo mailara pasatzeko prozedura arautzen duen 72/2014 Foru Aginduan xedatutakoaren ondorioz, aurreko mailetako arloren bat berreskuratzeko programa bat egiten ari diren ikasleen kasuan, GB siglekin (Gainditu Gabe) eginen da kalifikazioa matrikulaturik dauden mailako arlo horretan, ebaluazio partzialean nahiz azken ebaluazioan, ikasleek ez badituzte egin matrikulaturik dauden mailako curriculumeko edukiak. GB jartzea kalifikazio negatibotzat joko da.

Foru agindu horren 11. artikuluaren 3. apartatuan ezarritako hezkuntza neurriaz gain (RE), gaitasun handiko ikasleentzako arretak dakarren curriculum aberastasuna ebaluazio dokumentuetan islatu ahal izateko, kalifikazioekin batera RE-EC siglak agertuko dira ebaluazio partzialetan.

Halaber, hezkuntza laguntzako premia bereziak dituzten ikasleek curriculumeko edukiak eskuratu ahal izan ditzaten egokitzapenak egiten badira curriculumean, ohikoak ez diren baliabide materialak behar direlako, kalifikazioen ondoan RE-ACA siglak jarriko dira, ebaluazio partzialen kasuan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako hezkuntza neurriak ez dira azken ebaluazioan agertuko.

72/2014 Foru Aginduaren 10. artikuluan ezarritako ondorioetarako (hurrengo mailara eta etapara pasatzea), izen berarekin egiten diren arloak arlo bakar baten gisa konputatuko dira hurrengo mailara pasatzeko. Horrez gain, A eredua ere ematen den ikastetxeetako G ereduan, Irakurmen estrategiak eta testuak sortzeko arloak eta Gaztelania eta Literatura arloak arlo bakar gisa konputatuko dira mailaz pasatzeko. Tratamendu bera izanen du Arrazoibide matematikoa eta problemen ebazpena arloak Matematika arloarekin batera.

16. Curriculum egokitzapenak Heziketa Fisikoaren arloan.

Heziketa Fisikoaren arloko curriculum egokitzapenei dagokienez, eskariak ikastetxeko zuzendaritzan aurkeztu dituzte ikasleen gurasoek edo legezko ordezkariek, eta dagozkien ziurtagiri medikuak ere entregatuko dituzte.

17. Erreklamazioak eta ebaluazio prozesuari buruzko agirien kopien eskaera.

Familiei haien seme-alaben garapenaren eta errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek eskatzen dituzten argibideak emanen dituzte irakasleek. Horrez gain, idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusten ahalko dituzte, ikastetxeak berak ezarritako prozedurari jarraituz.

Era berean, familiek zilegi izanen dute irakasleari balorazioei eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea. Argibideak eskatzeko edo bidezko erreklamazioak egiteko prozedura Hezkuntzako kontseilariak maiatzaren 21ean emandako 49/2013 Foru Aginduan araututakoa izanen da.

Halaber, gurasoek edo legezko tutoreek eskubidea izanen dute beren ebaluazioaren prozesua egiteko erabili diren agirien kopiak eskuratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1a) artikuluaren arabera.

Ikastetxeek zerbitzu hori gauzatzeko behar den berariazko prozedura (komunikazio bideak, eskaera epeak, entrega epeak, tarifak...) arautu beharko dute plangintza instituzionalaren agirietan.

18. Eskola informazioaren kudeaketa: EDUCA. Kontabilitate sistema: ECOEDUCA.

– Eskola informazioaren kudeaketa: EDUCA.

Educa koordinazioa: zuzendaritza taldeak edo hark eskuordetutako pertsonak aholkuak emanen dizkie ikastetxeko erabiltzaileei Educa kudeaketa sistemari buruz. Horrez gain, sistema horren aldaketen eta funtzionalitate berrien informazioa jasoko du, eta haiek ikastetxean erabil daitezen sustatu eta koordinatuko du.

Educa arloan ikastetxeetan koordinazio lana eginen duten pertsonen erregistroa izateko asmoz, zuzendariak “Educa koordinatzailea” lanpostu osagarria esleitu beharko du aplikazioan.

Zuzendaritza taldeak bideak ezarri beharko ditu ikasturtean zehar laneratzen diren eta kudeaketa eginkizunak dituzten pertsonei Educaren gaineko jakintza eta erabilera bermatzeko.

Hezkuntza Departamentuak prestakuntza eta informazio saioak antolatuko ditu, koordinatzaileei, zuzendaritza taldeei eta administrazioko langileei Educa plataformaren berri emateko.

Hezkuntza Departamentuaren webgunean, Educari eta posta elektronikoari buruzko atalaren barnean eta ikasNOVAren atarian (http://ikasnova.digital) jarraibideak eta bideotutorialak argitaratzen dira, aplikazioaren moduluetara ohitzen laguntzen dutenak. Halaber, funtzionaltasun berriak eskatu, gorabeherak jakinarazi edo euskarria eskatzeari begira, Educa taldearekin harremanetan jartzeko prozedura adierazten da.

2020an EDUCA Ataria argitaratu zen, Educa familiak ordezkatzen dituen aplikazioa. Helburua, herritarrek datu akademikoak eskuratzea eta kudeaketa telematikoak egitea da, besteak beste, aurretiazko izen-emateak egitea.

Educak mezularitza sistema bat du, hezkuntza komunitatean informazioa trukatzeko. Hala ere, helbide elektronikoko kontuak erabili behar direnean, sare publikoko irakasleek eta ikasleek jarduera akademikoan, tutoretza ekintzan eta profesionalekin harremanetan jartzean honako kontu hauek erabili beharko dituzte: @educacion.navarra.es.

Ikastetxe publikoek funtzio jakin batzuetarako dituzten posta-kontuak Educaren bidez kudeatzen dira (Ikastetxea > ikasNOVA posta eta kontuak > Kontuen kudeaketa). Kontu gehiago sortzeko beharra balego, zuzendariak Erabiltzailearen Laguntza Zentroaren bidez eskatu beharko luke. Kontu korporatibo horiek kargu jakin batzuekin lotutako funtzioetarako pentsatuta daude eta ez dira ikasleei eskolak emateko erabili behar.

Zuzendariak berrikusiko ditu Educatik ikastetxeen direktorioan (Ikastetxearen menua > Ikastetxearen datuak > Ikastetxearen informazioa) argitaratzen diren datuak (hala nola, posta helbidea, telefono zenbakia, helbide elektronikoa eta webgunea), eta aurki ditzakeen akatsen berri emanen dio Educaren euskarri zerbitzuari. Gogorarazi nahi da beste datu interesgarri batzuk gehi ditzakeela, adibidez, ikastetxearen helburuak, balioak, sariak eta abar.

Ikastetxeei gogorarazten diegu EDUCAk gaituta dauzkan funtzio guztiak erabiltzea komeni dela. Horien artean, nabarmentzekoak dira honako hauek: ikasleen jarraipena egitea, ebaluazio saioaren kudeaketa (informazio fluxua), zaintza orduen kudeaketa eta informazio garrantzitsua.

– Kontabilitate sistema: ECOEDUCA.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ikastetxe publiko guztiek, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan jasotako ikaskuntzak ematen dituztenek, ECOEDUCA kontabilitate aplikazioa erabiliko dute aurrekontua egiteko, onesteko, aldatzeko eta betetzeko. Aurrekontuan jasoko dira ikastetxearen ohiko funtzionamendua, mantentzea eta kontserbazioa bermatzeko diru-sarrerak eta gastuak.

Kobrantzak eta ordainketak horretarako gaitutako kudeaketako kontu korrontearen bidez eginen dira.

Diru-sarrerak banku-kontuan agertzen diren unean edo agiri bidez diru-sarreraren berri izaten den unean kontabilizatu behar dira. Erabili beharreko euskarria diru-sarreraren jakinarazpena edo bankuko kontu-laburpena da.

Gastuei lotutako eragiketek haien justifikazioa frogatzen duten bidezko dokumentu euskarria izanen dute beti, nagusiki ikastetxearen izenean egin behar diren fakturak.

19. Unibertsitateko ikasleen praktikak ikastetxeetan.

Praktiketako jarduera hori dagokion hezkuntza mailako ikastetxeetan egin behar da, eta hura antolatzeko eta gauzatzeko orduan beharrezkoa da irakasleen parte-hartzea. Ikasturte bakoitzean ikasle horien tutoretza lana egiten duten irakasleek aintzatespen bikoitza izanen dute Hezkuntza Departamentuaren aldetik:

– Tutoretza: ikasturteko tutoretza lana ziurtagiri bidez jasoko da. Lekualdaketa lehiaketetan merezimendutzat joko da.

– Prestakuntza: praktiken tutoretza lana norberaren prestakuntza ordu gisa kontabilizatuko da. Orduak kalkulatzeko, tutoretzapeko praktiken ikasketa-planean aipatzen diren ECTS kredituen kopurua hartuko da aintzat. Ikasle baten tutoretza lanetan irakasle batek baino gehiagok parte hartzen badu, berdintasunean banatuko dira dagozkien prestakuntza orduak.

Praktiken tutoretzagatiko eta prestakuntzagatiko ziurtagiriak lortzeko, irakasleek jardueraren datuak jakinaraziko dizkiote Hezkuntza Departamentuari, Hezkuntzaren atarian dagoen inprimakia betez, https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/practicas, ekainaren 1a baino lehen.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak: praktiketan parte hartzen duten ikastetxeetako irakasle tutoreak eta zuzendaritza taldea Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak defendatzeko antolatzen dituen aurrez aurreko saio batzuetara joaten ahalko dira.

Praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeari “prestakuntza ikastetxe” izaera aitortuko zaio, eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezartzen dituen deialdietan baloratuko da inguruabar hori, kasuan kasuko deialdian ezartzen den moduan, halakorik jasotzen bada betiere.

Adingabeak Babesteko Legearen arabera, curriculumeko praktikak egiten dituzten ikasleek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izan beharko dute. Baldintza horren betetzea Hezkuntza Departamentuak unibertsitate bakoitzarekin sinatzen duen hitzarmenaren barnean dago, eta ikastetxeak agiri hori eskatzen ahalko dio ikasleari, praktikak hasi baino lehen.

20. Kalitatea Kudeatzeko Sistema.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan kalitatea kudeatzeko sistemak ezartzeko programan berritasun garrantzitsuak gehitu dira.

20.1. SGCC 2020 arau berria.

2020-2021 ikasturtean SGCC 2020 arau berria indarrean jarriko da. Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak aldaketa esanguratsuenak aurkeztuko ditu eta baliabide berriak eskainiko ditu, horiek ikastetxeetan ezartzeko.

20.2. Prestakuntza pilulen bidezko prestakuntza.

Prestakuntza metodologia berri bat ezarriko da, arau berriaren apartatuei lotutako prestakuntza piluletan oinarritua. Helburua da, ikastetxeetako lan erritmoetara hobeki egokitzea eta baliabideak optimizatzea.

20.3. Ikastetxeen konpromisoak.

Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezartzeko eta mantentzeko programan parte hartzen duten ikastetxeek honako erantzukizun hauek izanen dituzte:

– Zuzendariak ikastetxearen Kalitatea Kudeatzeko Sistema etengabe garatzeko eta hobetzeko konpromisoa hartuko du, eta ikastetxearen Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren autodiagnostikoa egitearen arduraduna izanen da.

– Programan parte hartzen duten ikastetxeek Klaustroko kide bat izendatuko dute kalitate arloko arduradun. Kalitate arduraduna EDUCAn erregistratuko da.

– Kalitatearen arduraduna Kalitatea Kudeatzeko Sistema ikastetxean ezartzeko koordinazioaz arduratuko da, eta sistema osoaren dokumentazioa eta erregistroak antolatuta eta eskuragarri mantenduko ditu.

– Zuzendariak edo kalitate arduradunak, gutxienez, Kalitate Bulegoak antolatutako prestakuntza espezifikoan parte hartu beharko du, eta ikastetxeak dagokion Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezartzeko eta mantentzeko mailarekin bat datorren lana egiten duenaren ardura izanen du.

– Programan parte hartzen duten ikastetxeetako zuzendaritza taldeetako karguetan eta kalitate arduradunen karguetan lehen aldiz dauden pertsonek ikastetxean ezarritako Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezagutzeko prestakuntza espezifikoa egin beharko dute.

20.4. Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren kanpo ebaluazioak.

2019-2020 ikasturtean COVID-19aren pandemia dela-eta egin ez diren Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren kanpo ebaluazioak 2020-2021 ikasturtean eginen dira, SGCC 2013 Arauari jarraituz.

“Kalitatearekiko konpromisoa”, “Kalitatezko Ikastetxea” eta “Ikastetxe Bikaina” aintzatespenak 2020-2021 ikasturtean eskuratu edo berritu nahi dituzten ikastetxeak 2013 SGCC Arauari jarraituz ebaluatuko dira.

21. Laneko arriskuen prebentzioa.

Ikasturtearen amaierako memorian Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak proposatu dituen eta benetan ezarri diren prebentzio neurriak islatuko dira, arriskuen ebaluazioak egin baldin badira, eta egin ez diren eta iraungitako gauzatze-epea duten neurriak arrazoituko dira.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako protokoloa jakinarazi eta ofizioz aktibatuko dute, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako irakaskuntzako eta irakaskuntzaz kanpoko langileetako bati erasotzen zaionean.

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokoloa dagoela jakinarazi beharko dute klaustroetan. Halaber, horren berri emanen zaie irakaskuntzaz kanpoko langileei ikasturte hasierako berariazko bilera batean.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo hori bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean. Era berean, ikastetxeen barne-agirietan agertuko da: Internet, drive, etab.

Hezkuntza Departamentuko prebentzioko ordezkarien eginkizunei eta harremanetarako datuei buruzko informazioa Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo horren berri eman beharko dute familiekin egindako bileretan.

22. Ikastetxeetako ikerketa.

Hezkuntza Departamentuaren eta Nafarroako unibertsitate zentroen artean berariaz egindako hitzarmenean ezarri bezala gauzatuko da funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetako ikerketa jarduera. Hitzarmen horrek barnean du ikastetxe laguntzaileek unibertsitateetan sortzen den jakintza zientifikoa helarazteko saioak jasotzeko duten eskubidea, besteak beste. Horren gaineko informazioa hemen eskuratu daiteke:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/actividad-investigadora

23. Landa eskolak.

Landa eskolatzat hartzen dira 9 unitate baino gutxiago dituzten eta nekazaritza eremuetan kokatuta dauden Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

Zona guztietako landa eskolek Landa Eskolen Sarea osatuko dute, zeinetan parte hartuko baitu, halaber, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak.

Landa eskolek beren koordinatzailearen bitartez parte hartuko dute sarean.

Nekazaritza eremu bakoitzean erreferentziazko ikastetxe bat izendatuko da, eta haren kudeaketa-kontuaren bidez eginen dira eremuari dagozkion kudeaketa ekonomikoak.

Eremu bakoitzeko landa eskolek Urteko Programazio Orokor (UPO) partekatu bat egiten ahal dute eskola guztientzat edo batzuentzat. Programazio horretan parte hartzen duten ikastetxe guztien izena adierazi beharko da. Berariaz aipatuko dira eskola guztiek partekatzen ez dituzten plangintza edo antolamendu irizpideak agertzen dituzten atalak, ikastetxeen arabera bereizita. Programazioa egitearen ardura parte hartzen duten zuzendaritza guztiena da, nahiz eta horietako bat Hezkuntza Departamentuaren solaskide izendatzen ahal den. Halaber, eragin eremuko landa eskolak koordinatzen dituen pertsonaren izena eta zeregin horiek egiteari eskaintzen dizkion orduak adieraziko dira.

UPO bera partekatzen duten landa eskolek berariazko plan bat izanen dute, esperientzien eta jardueren trukea sustatzeko ikasleen artean eta, oro har, hezkuntza komunitateko kideen artean. Ikastetxe horiek Koordinazio Pedagogikorako Batzorde bat osatuko dute, ikastetxeetako zuzendaritzekin eta eremuaren koordinatzailearekin, eta Tutoretza plan bakar bat izanen dute denek.

Eremu bakoitzeko landa eskolek ikasleen emaitzen baterako ebaluazioa prestatu, eta ikastetxe bakoitzaren ebaluazio bereizia eginen dute. Eskola horiek programazioak berrikusi eta eguneratuko dituzte, antolaketa premietara egokitzeko, Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen bidez.

UPOa partekatzen duten edo zeregin koordinatuak egiten dituzten landa eskoletan, ikastetxeen prestakuntza eremurako antolatuko da. Prestakuntza planaren edukia ikastetxeetako zuzendaritzen eta eremuaren koordinatzailearen artean adostuko da.

Zaintzako irakaslerik ez duten landa eskoletan ikastetxeko zuzendaritzari dagokio irakasleen absentziak konpentsatzeko behar diren aldaketak antolatzea.

III.–Araudia

1. Orokorra.

–47/2010 Foru Dekretua (Bizikidetza eta Ikasleen eskubide eta betebeharrak).

–204/2010 Foru Agindua (Bizikidetza).

–93/2008 Foru Agindua (Aniztasunari erantzutea).

– 63/2013 Foru Agindua (Kalitatearen kudeaketa).

–112/2013 Foru Agindua (Banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden gurasoei buruzko jarraibideak).

–66/2010 Foru Dekretua (Hezkuntza eta lanbide orientazioa).

–147/2016 Foru Agindua (Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen oinarrizko alderdiak).

–139/2009 Foru Agindua (Programa eleanitzetan ingelesez irakasteko behar diren hizkuntza betebeharrak).

–1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzkoa.

–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriari buruzkoa.

–14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.

–103/2016 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, zeinaren bidez ezartzen baita sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazio sanitarioen antolamendua.

–8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.

–17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.

2. Haur Hezkuntzako bigarren zikloa.

–23/2007 Foru Dekretua (Curriculuma).

–51/2007 Foru Agindua (Ezarpena).

–47/2009 Foru Agindua (Ebaluazioa).

3. Lehen Hezkuntza.

–60/2014 Foru Dekretua (Curriculuma).

–51/2014 Foru Agindua (Ezarpena).

–72/2014 Foru Agindua (Ebaluazioa eta hurrengo mailara igarotzea).

–49/2013 Foru Agindua (Erreklamazioak).

II. ERANSKINA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua 2020-2021 ikasturtean arautzeko jarraibideak

Ikasturte hasierako jarraibideek indarreko araudiaren alderdi batzuk zehaztu eta argitzen dituzte, eta arautu gabeko beste batzuk arautzen, ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Horrez gain, ikasturtean lehentasunez landu behar diren ildoak ezartzen dituzte.

Jarraibideak hiru kapitulutan daude bereizita:

Lehenbizikoa, Urteko Programazio Orokorrari buruz. Bertan, ikastetxearen hobekuntza planaren gaineko argibideak ematen dira, bai eta ebaluazioetan duen parte-hartzearen gainekoak ere, hobetzen ahal diren eremuak detektatzeko.

Bigarrenean, antolaketaren alderdi batzuk zehazten dira, ikastetxearen funtzionamendurako beharrezkoak direnak.

Hirugarrenean, gehien erabiltzen diren LOEren ondoriozko arauak zerrendatzen dira.

I.–Urteko programazio orokorra

A) Alderdi orokorrak.

1. Xedapen orokorrak.

Urteko Programazio Orokorra (UPO) ikastetxeko plangintza, antolamendu eta funtzionamenduko oinarrizko tresna da. Horrekin, ikasturtean zehar garatuko diren hezkuntza proiektua, antolamendu eta funtzionamendu arauak eta kudeaketa proiektua zehaztea errazten da.

Dokumentu hori prestatzeko orduan, zorroztasuna, erraztasuna eta erabilgarritasuna hartuko dira kontuan.

UPOa ikastetxeko zuzendaritza taldeak prestatuko du, Klaustroaren eta Eskola Kontseiluaren erabaki eta akordioak kontuan hartuta.

Ikastetxeko zuzendariak onetsi ondoren, UPOa nahitaez bete beharreko araua izanen da ikastetxeko kide guztientzat.

Ikasturtea bukatutakoan, UPOa zenbateraino bete den ebaluatuko dute Eskola Kontseiluak eta zuzendaritza taldeak. Ondorio garrantzitsuenak ikasturteko amaierako memorian jasoko dituzte, eta agiri hori onetsi ondoren, ikastetxearen erreferentziako ikuskatzaileari bidaliko zaio bitarteko digitalen bidez, uztailaren 10aren aurretik.

2. Informazioa biltzeko iturriak.

UPOa prestatzeko kontuan hartuko dira honako iturri hauen azterketatik eratorritako jarduketa lerroak:

a) Aurreko ikasturtearen amaierako memorian proposatutako hobekuntza arloak.

b) Barneko eta kanpoko proben emaitzen eta hobetzeko proposamenen analisia.

c) Ikastetxearen autoebaluaziotik eratorritako hobekuntzarako bi urteko plana.

d) Plan estrategikoa edo zuzendaritza proiektua.

e) Ikastetxean ezarritako bestelako programak. Bereziki jorratuko dira ikastetxeko berrikuntzako eta eraldatze orokorreko programak (Proeducar-Hezigarri, Laguntza, Skolae, eta abar).

f) Aurreko ikasturteko UPOa gainbegiratzean Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak nabarmendutako alderdiak.

g) Hezkuntza Departamentuak ikasturte hasierarako emandako jarraibideak.

h) Hala badagokio, ikastetxearen kalitatea kudeatzeko sistemaren autodiagnostikoa, ikastetxeko emaitza gakoak eta ikastetxeko kalitatea kudeatzeko sistemaren berrikuspena.

3. Entrega epeak.

Urteko Programazio Orokorra onetsi ondoren, azaroaren 19a baino lehenago, baliabide telematikoen bidez, UPOaren kopia bat ikastetxearen erreferentziako ikuskatzaileari bidaliko zaio. Ikuskatzaileak programazio hori indarrean dagoen araudiarekin eta ikastetxearen beharrekin eta emaitzekin bat datorrela egiaztatuko du, eta, behar izanez gero, egokiak diren zuzenketak eta aldaketak egitea eskatuko du.

Halaber, UPOa ikastetxean geldituko da, hezkuntza komunitate osoak eskura izan dezan.

4. Atalak eta garapena.

UPOa osatzen duten elementuak hauek dira:

4.1. Ikastetxearen ordutegi orokorra eta hura prestatzeko irizpide pedagogikoak.

Irakasgai eta mailen banaketa egiteko erabilitako irizpideak zehaztu beharko dira, aintzat hartuz ikastetxeak dituen tokiak eta baliabideak optimizatu eta aprobetxatu behar direla.

4.2. Gobernu organoak.

Ikastetxeko gobernu eta koordinazio didaktikoko organoak osatzen dituzten pertsonen zerrenda eguneratua eta aurreikusitako bileren egutegia.

4.3. Ikastetxeko urteko hobekuntza plana.

Ikasturtean lehentasuna izanen duten urteko helburuak jaso beharko dira, besteak beste 2. atalean jasotako informazio iturrietatik eratorritakoak. Helburu horiek ikastetxearen hezkuntza proiektuarekin bat etorri beharko dute.

Urteko helburuak garrantzitsuak eta ikastetxeetako prozesuetatik, emaitzetatik eta testuingurutik eratorritakoak izanen dira, eta, gainera, ikasturte horretarako ikastetxeko alor eta lantaldeekin lotuta egonen dira. Horrez gain, urteko helburuak zehatzak, neurgarriak eta eskuragarriak izanen dira.

Planaren egitura operatiboak erraztu eginen du hura gauzatzea eta jarraipena egitea. Planak honako atal hauek izanen ditu:

Helburua

Adierazlea

Xedea

Ekintzak

Arduraduna

Egutegia

Ebaluazioa*

(*) Ebaluaziotzat jotzen da informazio zorrotz eta sistematikoa biltzea egoera baten gaineko datu baliozko eta fidagarriak lortzeko, helburu izanik egoera horren iritzi bat eratzea eta ematea. Balorazio hauei esker, dagozkion erabakiak har daitezke ebaluatutako egoera zuzentzeko edo hobetzeko.

4.4. Ikastetxearen hezkuntza proiektuaren/curriculumaren urteko zehaztapena.

Hezkuntza proiektua osatzen duten plan guztien artean, UPOak ikasturte honetarako proposatutako aldaketak soilik zehaztu behar ditu.

4.4.1. Etapen curriculuma (aldaketak).

4.4.2. KPBren urteko lan plana.

4.4.3. Aniztasunari erantzuteko urteko plana (AEP).

4.4.4. Orientazio akademikoaren plana/Tutoretza plana.

4.4.5. Orientazio departamentuko lan plana.

4.4.6. Departamentu didaktikoetako lan plana.

4.4.7. Hezkuntza orientazioko plana.

4.4.8. Bizikidetza planaren urteko zehaztapena (204/2010 Foru Aginduaren 12. artikulua).

4.4.9. Hizkuntza proiektuarena (egungo fasea, helburuak eta planteamendua adierazi behar dira, IHPa egiteko modua arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduaren arabera).

4.4.10. Hezkidetzako Identitate Plana (apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legea).

4.5. Ikastetxeko urteko prestakuntza plana.

Ikasleen prestakuntza instituzionaleko eta banakako prestakuntzako ikastaroak zehaztu behar ditu, honako hauek kontuan hartuz:

a) Prestakuntza instituzionala: prestakuntza instituzionalerako planaren edukia ikastetxeko zuzendaritza taldeak zehaztuko du, eta bertan prestakuntza ekintzak, helburuak, gauzatzeko lekua, egutegia, iraupena (ordu kopurua) eta ebaluazio adierazleak zehaztu beharko dira. Plana egiteko kontuan hartuko dira ikasturterako prestakuntza beharrak, eta horiek zehazteko aztertu eginen dira Departamentuaren planetan, proiektuetan eta eraldaketa globaleko programetan proposatutako jarduketa ildoak eta lortutako emaitzak, bai epe motzekoak bai ertainekoak.

b) Banakako prestakuntza: ikasleek zehaztuko dute. Ikastetxeko zuzendaritzari jakinaraziko zaio, eta betetze maila ikastetxeko zuzendaritza taldeak berrikusiko du amaierako memorian.

Ikasturtean zehar prestakuntzaren jarraipena eginen da (instituzionalarena eta banakakoarena), eta amaierako memorian balioetsiko da.

4.6. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.

Ikasturterako aurreikusitako jarduera osagarriak eta eskolaz kanpoko jarduerak zehaztu beharko dira. Horiek guztiak programa batean formalizatuko dira, eta bertan zehaztuko dira jarduerak, helburuak, arduradunak, gauzatzeko lekua, egutegia, iraupena eta ebaluazio adierazleak.

UPOan jaso ez diren baina ikastetxeak egin nahi dituen jarduerak Eskola Kontseiluari jakinaraziko zaizkio eta ikastetxearen erreferentziako ikuskatzaileari horien berri emanen zaio.

4.7. Zerbitzu osagarriak.

Ikastetxeak eskaintzen dituen zerbitzu osagarriak deskribatu behar ditu, eta onuradunak nor diren, iraupena, eta abar adierazi behar da.

4.8. UPOaren jarraipena eta ebaluazioa, eta azken memoria.

Zehaztu behar da nola eta noiz eginen den urteko programazio orokorraren hiru hilean behingo jarraipen eta ebaluazio prozesua, bai eta urteko programazio orokorraren amaierako memoriarena ere (urteko programazio orokorraren atal berdinak, datu eta proposamen zehatzak emanez, egokiak eta egingarriak, bai eta barne eta kanpo ebaluazioen emaitzen gainean egindako analisiaren balorazio bat ere).

4.9. UPOaren eranskinak.

4.9.1. Irakaskuntza programazioekiko adostasun agiriak.

Horrez gain, UPOei irakaskuntza programazioekiko adostasun agiriak erantsiko zaizkie, programazioan behar diren atal guztiak egokiro bildu direla ziurtatzeko. Beraz, ikastetxeek zaindu beharko dituzte programazio horiek. Hala ere, beharrezkoa denean, irakaskuntza ikuskatzeko prozesuetan sartuta egoteagatik, kalifikazioen erreklamazioagatik, analisi estatistikoengatik edo beste batzuengatik, programazioa berariaz eskatuko du Hezkuntza Departamentuko dagokion zerbitzuak.

4.9.2. Kontingentzia plana

Ikastetxeek kontingentzia plan bana sortuko dute, eta plan horiek UPOen barnean egonen dira. Plan horien helburua, COVID-19aren ondorioz irakaskuntza jarduera aldatu behar izanez gero, aldi berri horiei erantzutea izanen da, eta irakaskuntza jarduera ahalik eta hobekien garatzen dela bermatzeko ere izanen dira plan horiek.

Hezkuntza Departamentuak ikastetxeetako zuzendariei deialdia eginen die eskolak hasi aurretik, COVID-19aren egoerari buruzko eta eskola jardueran izanen duen eraginari buruzko informazioa emateko.

Edonola ere, plan horrek gutxienez honako atal hauek izanen ditu:

a) Pandemiari egokitutako eskola antolamendua.

Ikastetxea ongi antolatzeko, zuzendariak Nafarroako Hezkuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenean jasotako ordutegi murriztapeneko bi saioak erabiltzen ahal ditu. Saio horiek ikasleei arreta emateko zereginak egiten erabili ahalko ditu.

b) Ikasturteen eta arloen programazio didaktikoa.

Programazio didaktikoak, planetik jasotako jarraibideekin, sortzen ahal diren egoeretara moldatu beharko dira.

c) Zuzkidura teknologikoa.

Zuzkidura teknologikoaren aprobetxamendu onena lortzeko, irakasleek, ikastetxeak egindako plangintzan oinarrituz, ikasturteko hasierako egunetan, behar diren eskolak emanen dizkiete ikasleei, sortzen ahal diren egoeretan erabili beharreko bitarteko teknologikoak zuzen erabil ditzaten.

d) Gaitasun digitala indartzeko plana.

Eranskin honetako antolaketa alderdiei buruzko II. ataleko 8. puntuan adierazten den Gaitasun digitalaren eta osasun prebentzioaren indartze plana, nahitaez, irailaren 18aren aurretik egin beharko da.

e) Irakaskuntza jarduera urrutitik egiteko tutoretza plana.

Ikastetxeko zuzendaritza taldeak sortzen ahal diren irakaskuntza jarduera aldatzeko egoeren ondorioz ezarri beharreko jarduketei buruzko informazioa emateko bileretan, bereziki kontuan hartuko ditu informazioari buruzko jarduketak, familiei eta ikasleei jakinarazi beharko dizkietenak. Bilera horiek, lehentasunez, irailaren 18aren aurretik egin beharko dira.

f) COVID-19 kontingentzia planaren arduraduna.

Ikastetxeko zuzendariak 2020-2021 ikasturterako izendatuko ditu kontingentzia planaren irakasle arduradunak. Arduradunak koordinatu eta martxan jarri beharko du kontingentzia plana eta zuzendariak esleitu dakizkiokeen gainerako zereginak ere gauzatu beharko ditu. Horretarako, eta plana martxan jarri arte, arduradunak edo arduradunek Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenean jasotako ordutegi murrizketako bi saio izanen dituzte, eta saio horiek erabiltzen jarraitzen ahalko dute zeregin horiek gauzatzeko, betiere, ikastetxeko zuzendaritzak hori beharrezkotzat joz gero ikasturtean zehar.

B) UPOaren azalpenak.

1. Bi urteko hobekuntza plana.

2019-20 ikasturtearen amaierako memorian bi urteko planari egindako ebaluazioan oinarrituta, ikastetxeek 2020-2022 bi urteko plan berri bat aurkeztuko dute beren jarduerari eta blokeei edo zikloei buruz. Plan horretan mantentzen ahalko dira 2018-2020 bi urteko planean lortu ez ziren helburuak, eta 2017-2018 ikasturteko autoebaluazioan detektatu ziren baina bukatutako bi urteko planean jaso ez ziren beste hobekuntza arlo batzuk gehitzen ahalko dira. Edonola ere, kontuan hartuko da azken bi ikasturteetako emaitzen garapenaren analisia eguneratzeko beharra. Horretarako, EDUCA erabili ahal izanen da, emaitza akademikoak eta ebaluazio diagnostikoko emaitzak ateratzeko.

Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetan aplikatu beharreko bi urteko hobekuntza planen garapena eta ezarpena gainbegiratuko ditu.

2. Aniztasunari arreta ematea.

Ikastetxe osoak izanen du ardura ikasleen aniztasunari erantzun inklusiboa eta hezkidetzakoa emateko. Horretarako, hezkuntza inklusiboari eusten dioten bikaintasun, ekitate eta genero berdintasun printzipioekiko konpromiso irmoa izanen du.

Irakasle guztien zeregina ezinbestekoa da, modu egokienean jorratzeko ikasleen aniztasunarekiko erantzuna. Erantzun hori elementu nagusietako bat izan behar da ikasturtea antolatzeko orduan.

2.1. Antolaketari dagozkion alderdiak.

Ikastetxeak koordinazio eraginkorra izanen du, irakasleek ikasleen heziketa inklusiboari hezkuntza ibilbide osoan emandako arreta koherentea dela bermatuko duena, eta hori guztia ikastetxeetako antolamendu egituretan landu beharko da.

Ikaskuntza-irakaskuntza prozesuetako hasierako ebaluazioa ikasleentzako hezkuntza erantzun inklusiboa eta hezkidetzakoa planifikatzeko eta diseinatzeko baterako berrikuspen tresna da. Tutorea izanen da irakaskuntza taldeko burua, eta talde horrek zehaztuko ditu adostasunez hezkuntza esku-hartzeari erantzuna emanen dioten hezkuntza neurriak, neurri metodologikoak, antolamendukoak edo curriculumekoak.

Koordinazioa jarraitua izanen da, garatutako jarduketen jarraipen xehea, doikuntza eta ebaluazioa egiteko, kontuan hartuz edozein unetan detektatu ahal izanen direla ikasle guztien garapena eragozten duten oztopoak.

Neurrien ezarpenak paradigma kontestualari erantzunen dio Ikaskuntzaren Diseinu Unibertsalaren (IDU) ikuspegitik, hala, curriculumaren malgutasuna sustatuz, curriculuma irekia eta inklusiboa izateko hasieratik, etorkizuneko beharrezko eta ekidin ezinezko egokitzapenak murrizten saiatuz.

Bakarrik salbuespenezkoagoak diren bestelako neurriak antolatuko dira jarduketa oso zehatz eta justifikatuei erantzuna emateko, ohiko testuinguruan egin ahal ezin direnak, hain zuzen ere.

Espezialistek (PT, EH, Lehen Hezkuntzako laguntza irakasleak) partekatutako ikaskuntza gauzatuko dute, zenbait helburu indartzeaz gain, ikaskuntza komuneko prozesuan ikasle guztiek parte hartzeko.

Prozesu horren sustapena eta garapena ikastetxeko zuzendaritzaren eta Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen (KPB) ardura izanen da.

Ikastetxe bakoitzeko Aniztasunari Erantzuteko Planak ikastetxe horren irizpideak eta baliabideen eta neurrien antolaketa jasoko ditu. Irakasle taldeen proposamenak jaso ondoren, ikasketa burutzak ikasleen premiei dagokien laguntza antolatuko du hezkuntza orientabidearen arduradunen aholkuei jarraikiz eta AEPn ezarritakoa kontuan hartuz. DBHko 1. mailako ikasleentzako arreta lehenetsiko da, eta trantsizioa zainduko da etapa aldaketan.

Ikastetxeak hainbat programatan parte hartzen badu (Proeducar-Hezigarri, Skolae, Laguntza...), batzorde bat sortuko da, eta bertan egonen dira programetako koordinatzaileak, zuzendaritza lantaldeko pertsona bat eta orientazio departamentuko beste pertsona bat. Batzorde horrek zainduko du hobekuntza proposamenak koordinatuta daudela eta ikastetxeetan benetan gauzatzen direla.

Salbuespen gisa ohiko ikasgelatik kanpo laguntza ezarri beharra justifikatu behar denean, erabaki horren arrazoia edo xedea, lortu nahi diren helburuak eta testuinguru arruntean horiei erantzuteko dagoen ezintasunaren zergatia zehaztuko dira. Era berean, zehaztu eginen da zenbat denborarako aurreikusi den esku-hartzea, kontuan hartuz ikasgelatik kanpoko saio kopurua gutxienekoa izan behar dela.

Ikasleak ikastetxeak dituen egituretan edo programetan eskolatzeko aukera hausnartuko da, hezkuntza premien eta behar duten erantzunaren espezifikotasuna dela-eta hori ezartzen denean. Egitura horiek (CBU, IEHP eta CEP) ahalbidetzen dute premia horiek dituzten ikasleak haien premietara egokitzen den testuinguru arrunt batean egotea.

CBU, IEHP edo CEPerako ikastetxea aldatzea dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren soilik ezarriko da eta horretarako ezarritako protokoloak zehatz-mehatz beteta kudeatu beharko da.

Apartekotasun bera antzematen da ikasleak OLHra bideratzeko orduan.

Kasu horietan guztietan, bideratze txostenetan zehaztu beharko da proposatutako egiturak zer eskaintzen dien ikasleei, ohiko eremuan bete ezin dena, hain zuzen ere.

Ikastetxea aldatzea dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren ezarriko da hori. Eskolatze aldi arruntean kudeatu beharko da, horretarako ezarritako protokoloak zehatz-mehatz beteta.

Irakasle talde osoari dagokio ikasleen autonomia garatzea. Ingurunean oztopo zehatz batzuk egoteagatik, zenbait ikaslek pertsona guztien laguntza behar dute.

Zaintzaileekin elkarlanean zehaztu eta aplikatuko da “Autonomia pertsonaleko eta gizarte integrazioko programa”, ikaslearen autonomia, garapen pertsonala eta curriculumean sartzeko aukerak sustatze aldera. Programa horretan ikastetxe osoa dago sartuta.

Ikasle horien autonomia behar bezala garatzeko, irakasle taldea osatzen duten gainerako kideen eta zaintzaileen arteko koordinazio saio bat egin beharko da.

Oro har, lanaldi osoa ez duten zaintzaileen ordutegiaren eguneko saioak jarraian antolatuko dira, zerbitzuaren beharrizanengatik behar bezala justifikatzen diren ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

Eskola arloko osasun premiei erantzuteko helburuarekin, iraileko lehen hamabostaldian ikastetxeetako zuzendaritzen eta lehen mailako arretako zentroen zuzendaritzen artean bilera bat egiteko beharra dagoela ezartzen da, gaixotasun kroniko bat diagnostikatu zaien edo zaintza espezifikoak behar dituzten ikasleen kasuak aztertzeko, 2020-2021 ikasturtean zehar ikastetxeetan prestakuntza jarduerak koordinatzea eta/edo egitea behar bada.

2.2. Esku hartzea absentismoaren aurrean.

Eskolatzea erabatekoa izan dadila lortzeko eta derrigorrezko hezkuntzaren etapan absentismoa murrizteko, batera eta testuinguruari helduta jardun behar dute eskola elkarte osoak, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Adingabearen Babes eta Sustapenerako Atalak eta Fiskaltzak.

Arazoa diagnostikatu eta hari aurre egiteko, ikastetxeek absentismoaren protokoloa erabili behar dute. Bertan, esku hartzeko bost maila zehazten dira, absentismoaren larritasunaren edo jarraitutasunaren arabera, baita maila bakoitzean gauzatu beharreko ekintzak ere. Esku hartzeko maila bakoitzean, ikastetxeak kasuaren jarraipena egin beharko du, aldian behin egoeraren berri emanez eta koordinazio bilerak eginez erakundeetako kideekin (Sarea, Haurrei eta Nerabeei Arreta Emateko Taldea, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetza, Fiskaltza...).

3. Inklusio, berdintasun eta bizikidetza programak.

3.1. Inklusioa. Proeducar-Hezigarri programa.

PROEDUCAR-HEZIGARRI Nafarroa Europako Gizarte Funtsak (EGF) finantzatutako eta Hezkuntza Departamentuko Inklusio, Berdintasun eta Bizikidetza Zerbitzuak garatutako hezkuntza berrikuntzako programa da.

Helburu orokorra eskola porrota desagerraraztea eta garaia baino lehen eskola utz ez dadin lortzea eta ikasle guztien hezkuntza-inklusioa eta eskola-arrakasta sustatzea da, hobetzeko proiektu bat ezarriz eta gauzatuz.

Hori guztia lortzeko, PROEDUCAR-HEZIGARRI Nafarroa programak ikastetxeei eraldaketa globaleko proiektu batean parte hartzea proposatzen die kontratu baten bidez. Kontratuak hiru ikasturteko iraupena du eta ikastetxearen eta Nafarroako Hezkuntza Departamentuaren artekoa da. Bertan, ikastetxe bakoitzeko lanerako eta eraldaketarako ibilbide bat erabakiko da, kontuan hartuz ingurua, hasiera puntua eta lortu nahi diren helburuak.

Programaren ikastetxeak hilean astearte batean biltzen diren lan sareetan antolatuta daude. Programaren koordinatzailea bilera horietara joanen da eskola orduetan, ahal bada zuzendaritza taldeko kide batekin. Komeni da koordinatzailea KPBko kidea izatea.

Informazio gehiago programaren webgunean dago:

https://proeducarhezigarri.educacion.navarra.es/

3.2. Berdintasuna eta hezkidetza: SKOLAE programa.

– Skolae proposamen egituratu bat da, Nafarroako Hezkuntza Departamentuak egiten duena Nafarroako hezkuntza sistemaren erantzukizunari buruzko arauzko eskakizunei erantzuteko pertsonen arteko berdintasunari dagokionez eta genero bereizketarik egin gabe.

– Skolae ezinbesteko elementua da ikastetxeen eraldaketa osoan, eta bere helburua, hezkuntza zentroak hezkidetza zentro bihurtzea da. Xedea irakasteko gaitasunak hobetzea da, ikasleei lagun diezaieten “Berdintasunean bizitzen ikasteko” gaitasuna garatzen.

Helburuak ikastetxearen bi antolaketa mailetarako dira: gelarako eta ikastetxea egituratzen duten elementuetarako, hain zuzen. Helburuen bidez curriculumaren hezkidetzako ikuspegiaren alde egiten da curriculumeko edukietan eta beste elementu batzuetan, bai eta ikastetxea osatzen duten, hezten duten eta berdintasunean bizitzen ikasteko kultura sortzen duten beste elementu batzuetan ere.

Mailaz mailako aplikazioaren bidez, ikasleek bizitzeko gaitasuna garatuko dute, jokabide eta eredu berriak bistaratuko dituzte emakumeenganako indarkeriarik gabeko kultura berdinzalea sortzen laguntzeko, eta argi eta irmo erantzunen dute diskriminazioaren, indarkeriaren eta genero desberdintasunen aurrean.

Ikastetxeek hezkidetza identitateko plana sortuko dute beren testuingurua kontuan hartuz; prozesu horretan, Departamentuko talde teknikoak laguntza eta aholkularitza emanen die, prestakuntzaren eta koordinazioko Skolae sareen bidez.

Horretarako, gutxienez, prestakuntza instituzionaleko 12 ordu izanen dituzte.

Informazio gehiago, hemen:

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/skolae-profesorado

3.3. Bizikidetza: Laguntza programa.

Hezkuntza Departamentuak, “Laguntza” programaren eta ikastetxeen eskura jartzen diren beste baliabide batzuen bidez, bizikidetza planak egiteko orientazioa, prestakuntza eta aholkularitza emanen du.

Laguntza programak heziketa emozionalean irakasleek mailaz mailako trebakuntza jasotzea, gatazkak ebaztea eta eskola bitartekaritza egitea erraztuko du, modu horretan, indarkeria edo ezinegonezko egoeretan goiz eta kalitatearekin esku-hartzea sustatzeko.

Ikastetxe bakoitzeko bizikidetza planean curriculum eta antolaketa neurriak jasoko dira, bizikidetza, tratu ona eta eskolako giroa hobetzeko. Nabarmendu eginen da zein garrantzitsua den hezkuntza komunitate osoa inplikatzea arlo horretan prebentzio lana egin eta tratu onak eta hezkuntza emozionala ikasteko, gatazkak konpontzeko, emozioen aldetik seguruak eta osasungarriak diren inguruneak sortzeko eta eskola-jazarpena eta indarkeria mota guztiak desagerrarazteko konpromisoaren ikuspegitik.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoak izanen du hezkuntza komunitatearen prestakuntzaren eta aholkularitzaren ardura. Prestakuntzarako ekintza hori Aholkularitza Bulegoak antolatuko du, eta helburuetako bat irakasleek eskolako bizikidetzaren inguruan prestakuntza jasotzea da.

Bizikidetzaren arloko aholkularitza bulegoaren webguneak zenbait baliabide, eredu, protokolo eta aholku jartzen ditu ikastetxeen eskura nork bere jarduketa plana errazago gauzatzeko eta, orobat, suizidio kasuetan, doluan eta antzeko egoeren ondoriozko beharretan orientabideak eta erantzun espezifikoa eman ahal izateko. Ikastetxe bakoitzean, bizikidetza plana eta haren urteko zehaztapena eguneratuko dira, eta orrialde honetan agertzen den bizikidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruzko indarreko araudira egokituko dira.

4. Ebaluazio diagnostikoak.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzari lotuta dago, eta funtsezko laguntza eta baliabidea da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan aurrera eramaten diren hezkuntza jarduketen ondorioak hobeki ezagutzeko. Alde horretatik, hobekuntza ildoak ezartzeko orduan, ikasleen barneko emaitzak (behar diren neurriak hartzeko informazio eta hausnarketa iturri izan beharko direnak) eta hurrengo puntuetan zehaztuko diren ebaluazioen emaitzak hartuko dira kontuan.

4.1. Ebaluazio diagnostikoa DBHko 2. mailan.

2/2006 Lege Organikoaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak DBHko 2. mailan diagnostiko helburua duen ebaluazio bat garatzea ezarri du. Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoa eginen diete Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren mailako ikasle guztiei.

Ebaluazio atalak koordinatuko du ebaluazio hori. Gaitasunak ebaluatzeko probak eginen dira kanpoan, eta ikastetxeetan aplikatu eta zuzenduko dira.

Ikastetxeko zuzendaritza plangintzan arituko da eta behar diren neurriak hartuko ditu, bai proben aplikazioan bai zuzenketan, datu grabaketan eta txostenak egiten parte hartu behar duten irakasleek zeregin horiek beren lan ordutegian bete ahal izan ditzaten. Ebaluazio horrek ikastetxeentzat prestakuntza eta orientazio izaera duela kontuan hartuta, proben eta emaitzen azterketaren erantzukizuna irakasle guztiena da. Azterketa horretatik informazio garrantzitsua aterako da hezkuntza arreta detektatutako premietara egokitzeko.

Probak apirilean eginen dira, eta behar bezain goiz jakinen da zer egunetan zehazki. Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

Ikastetxeek erabakiko dute noiz eta nola helarazi txostenak familiei ikasturtea amaitu baino lehen. Gomendagarria da hori tutoretzaren testuinguruan egitea. Halaber, erabakiko dute emaitzak nola igorriko zaizkion Klaustroari, azter eta balora ditzan. Hausnarketa egin ondoren, hobekuntza ildoak planteatuko dira. Horren guztiaren berri emanen zaio Eskola Kontseiluari.

4.2. Ebaluazio diagnostikoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza bukatzean.

Estatuko hezkuntza araudiaren arabera, diagnostiko helburua duen lagin ebaluazio bat eginen da, Bigarren Hezkuntza amaitutakoan.

Hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

5. AbiesWeb eta eskolako liburutegia.

Ikastetxeek eskatuz gero, eskura dute AbiesWeb programa, eskolako liburutegien kudeaketa informatizatua egiteko programa. Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak instalatu eta martxan jarriko du. AbiesWeb erabiltzeko oinarrizko ikastaroa eginen dute, eta ikastetxeak programaren arduradun izateko aukeratzen dituen pertsonak horretara joaten ahalko dira.

Era berean, informazio saioak antolatuko dira “Odisea” plataformaren aukera pedagogikoei buruz (eskolako liburutegi digitala).

Eskolako liburutegiaren kudeaketaren arduradunei beste ordu 1 edo beste 2 ordu esleitzen ahal zaizkie kudeaketa informatikoa egiteko eta eskolako liburutegia garatzeko, betiere, ikastetxeko ordutegia kontuan hartuta.

Eskolako liburutegiko arduradunen eginkizuna izanen da honako zeregin hauek egitea:

a) Funts bibliografikoak eta bestelako materialak automatizatzea eta antolatzea.

b) Mailegu sistema antolatzea.

c) Irakurketaren sustapenari eta irakurzaletasuna bultzatzeko ikastetxeko planari lotutako ekintzen sustapena.

d) Liburutegiaren aldetik laguntza ematea ikastetxean antolatzen diren programak eta proiektuak egiteko orduan.

e) Liburutegiko ordutegia antolatzea bai eskola-orduetan bai eskolaz kanpokoetan.

f) Ikasleen eta irakasleen artean sustatzea formatu digitaleko irakurketa eta ulermenaren hobekuntza, “Odisea” eskolako liburutegi digitalaren bitartez.

6. Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

Ikastetxearen Hizkuntza Proiektuaren elaborazioa arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduan ezarritakoari jarraikiz, ikastetxeko hizkuntza proiektua idazten bukatu ez duten ikastetxeek dokumentua prestatzen jarraituko dute hizkuntza batzordearen bitartez, eta, hala, 2020-2021 ikasturtearen amaierarako definituta edukiko dituzte ikastetxeko hizkuntza helburuak eta planteamendua. Ikasturteko amaierako memorian dokumentua zein fasetan dagoen adieraziko da. Ikastetxeek ez badute hizkuntza proiektua egin, 2020-2021 ikasturtean zehar ikastetxeko egoera linguistikoaren diagnostiko bat egin beharko dute ikastetxeko hizkuntza batzordearen bidez. Diagnostiko horretan, curriculumeko hizkuntzen nahiz hezkuntza komunitateko kideek dituzten beste hizkuntzen erabilera eta presentzia aztertuko da eta adostasunez lortu beharreko hizkuntza helburuak ezarriko dira. Diagnostikoaren eta helburuak ezartzeko prozesuaren emaitzak ikasturte bukaerako memorian jasoko dira.

Ikastetxeek Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuaren laguntza izanen dute. Era berean, honako esteka honetan orientazio gida bat izanen dute eskura:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/plcihp

Curriculum hizkuntzei dagokienez, ikastetxeek Educa kudeaketa sisteman honako hauek zehaztu beharko dituzte:

a) Maila bakoitzean ikasgai bakoitza zein hizkuntzatan ematen den (Ikastetxea Menua> Ikasketa plana> ikasgaiaren hizkuntza).

b) IHPa koordinatzeaz arduratzen den pertsona (Langileak Menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

c) AHIPa koordinatzeaz arduratzen den pertsona: Bigarren Hezkuntzan Atzerriko Hizkuntzak Ikasteko Programa (Langileak Menua > Irakasleak > Datu profesionalak).

II.– Antolaketari dagozkion alderdiak

1. 2020-2021 ikasturterako curriculum plangintza.

Ikusirik 2019-2020 ikasturtean COVID-19ak sortutako osasun larrialdiaren ondorioz aurrez aurreko hezkuntza jarduera eten egin zela, ikastetxeek ekintza zehatzak aurreikusi beharko dituzte 2019-2020 ikasturtean eskuratu ez diren eta ezinbestekoak diren ikaskuntzak jorratzeko.

Horretarako, zuzendaritza taldeak berariaz aipatu beharko du 2020-2021 ikasturteko UPO agirian nola landuko den gai hori. Ikaskuntza programazio guztietan curriculuma eta hezkuntza jarduerak egokitzeko eta berreskuratzeko planak jaso daitezen arduratuko da, ikasle guztiek egin dezaten aurrera. Plan horien oinarria 2019-2020 ikasturtearen amaierako ikasleen banakako txostenek osatuko dute, bai eta, hala badagokio, 2019-2020 ikasturtean landu ez diren curriculumeko ezinbesteko alderdiei buruzko informazioak ere, amaierako memorietan jasotakoak.

2. Aurrez aurrekoa ez den arreta digitalaren plana, familiei eta ikasleei zuzendutakoa.

Aurreikusirik balitekeela etorkizunean aurrez aurreko hezkuntza jarduera eten behar izatea, zuzendaritza taldeek aurrez aurrekoa ez den arreta digitalerako plana sortu beharko dute, ikasleek eta familiek IKTak erabiltzeko dituzten prestakuntza beharrei aurre egiteko eta, hala, ikastetxeen, ikasleen eta familien artean komunikazio ezin hobea egoteko.

Plan hori prestatzeko, orri honetan egonen diren jarraibideak beteko dira eta bertako materialak erabiliko dira: ikasnova.digital/PANP (aurrez aurrekoa ez den arreta plana).

Irakasleek plan horretan xedatutako jarraibideak beteko dituzte.

3. Lanaldia.

225/1998 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldi bera izanen dute, beren eginkizunetara egokitua.

Irailaren 14ko 86/2018 Foru Aginduaren bidez argitaratutako Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenaren ondorioz, foru agindu horretan jasota dagoen zuzeneko irakaslaneko orduen murrizketa honela erabiliko da: ordu bat ikastetxea koordinatzeko zereginetarako eta plangintza instituzionalerako agiriak egiteko, eta beste ordu bat ikastetxea sartuta dagoen proiektu, programa edo planetan lan egiteko eta aipatu foru aginduan ezarritako zereginetarako.

Horretarako, zuzendaritza taldea arduratuko da lan plana ezartzeaz eta betetzen dela bermatzeaz. Lanerako plan hori lehentasunezkoa eta nahitaezkoa izanen da irakasleen bestelako aukeren aurrean, eta “edukiak” eta “betetzeko egutegia” atalak izanen ditu. Azken horretan bileren egutegia zehaztuko da.

Horretarako, ikastetxeko zuzendaritza taldeak lanerako plan horretarako orduak definituko ditu, eta horiek ikasleen ordutegiarekin bat ez datorren ordutegian antolatu ahal izanen dira.

Jarraian agertzen den taulan lanaldi osoko irakasleen lanaldiaren laburpena azaltzen da.

IRAKASLEEN LANALDIAREN LABURPEN TAULA (lanaldi osoa): BIGARREN HEZKUNTZA

URTEKO LANALDIA: 1592 O

IKASTETXEAN BERTAN EMAN BEHARREKO ORDUAK, ASTEAN 30

18 ordu

a) ZUZENEKO IRAKASLANA

+

b) ESKOLA-ORDU GISA KONTATZEN DIREN ORDUAK

(Zuzeneko irakaslaneko orduak murriztean gelditzen diren orduak)

a) Ikasleei eskola edo irakaskuntza emateko.

b) 225/1998 Foru Dekretuaren 22. artikuluan zehaztutako lanetarako.

2 ordu

ESKOLA-ORDU GISA KONTATZEN DIREN ORDUAK

(Ordutegia berreskuratzea. 2019ko hitzarmena)

Ebazpen honetako “Lanaldia” atalean zehaztutako lanetarako.

5 ordu

ASTEAN ZENBATU BEHARREKO ORDU OSAGARRIAK.

–Zaintza orduak

–Departamentua

–Tutoretzak

–Koordinazio bilerak.

URTEKO LANALDIA:

1592 O

IKASTETXEAN BERTAN EMAN BEHARREKO ORDUAK, ASTEAN 30

5 ordu

HILABETEAN ZENBATU BEHARREKO ORDU OSAGARRIAK.

–Klaustroa

–Ebaluazioko eta irakasleen taldeko bilerak

–Familiak

–Beste jarduera osagarri eta eskolaz kanpoko batzuk

–Plangintza instituzionaleko tresnak

–Prestakuntzarako 35 ordu

URTEKO LANALDIA OSATU ARTEKO GAINERAKO ORDUAK

Irakaskuntza jarduerak prestatzea eta irakasleen lanbide gaitasunak perfekzionatzea, hautaketa batzorde eta epaimahaietan edo antzeko jardueretan parte hartzeko irakasleek duten betebeharraren kalterik gabe, jarduera horietarako izendatu badituzte.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi jarraitua egin beharko dute irakasleek.

4. Zuzendaritza taldeen koordinazioa.

Ikastetxeen arteko koordinazioa handitzeko eta prestakuntza programetan parte hartzea areagotzeko, zuzendariak, ikastetxeko aukeren arabera, astearte goizak eskola ordurik gabe izan ditzake, zeregin horiek gauzatzeko.

5. Irakasleak lanera ez joatea.

Aldi baterako ezintasun batengatik irakaslea lanera joaten ez denean ikastetxeko zuzendaritzak egin behar duen kontrolean Hezkuntza Departamentuko webgunean ezarritakoari jarraituko zaio:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/incapacidad-temporal

Aldi baterako ezintasuneko egoeran dauden langileek bajaren frogagiria aurkeztu behar dute gehienez ere 3 eguneko epean lanera huts egindako lehen egunetik zenbatzen hasita. Baieztatze parteak medikuak zehaztutako maiztasunarekin aurkeztuko dira, Gizarte Segurantzaren barnean daudenen kasuan; eta Mufaceren barnean daudenetan, hamabostean edo hilean behin aurkeztuko dira, medikuak hala adieraziz gero. Alta medikuaren parteak egonez gero, igortzen denetik gehienez ere 24 orduko epean jakinaraziko da.

Hezkuntza Departamentura jatorrizko parteak bidaltzeko, ohiko posta zerbitzua erabili ahal izanen da edo aurrez aurre aurkeztu ahal izanen dira, Nafarroako Gobernuko Erregistro Ofizialetako bulegoetan edo Erregistro Orokor Elektronikoan.

Nominetan ondorioak dituzten ordezkapenak, kotizazioak eta gainerako elementuen epeak betetzeko, komunikaziorako bitarteko onena Erregistro Orokor Elektronikoa da, posible den guztietan, betiere.

Parteak bidaltzeko gorabeheren berri emateko, aukera osagarri gisa, mezu elektroniko bat bidaltzeko aukera egonen da, helbide honetara: bajaseducacion@navarra.es.

Era berean, lantokian kopia bat aurkeztu edo bidali beharko da ahalik eta azkarren, bertan zehaztasunez jakin dezaten langilea zein egunetan faltako den, bajaren garapena eta/edo bukaera, eta, halaber, ordezkapena eskatu ahal izateko. Ikastetxeekin komunikatzeko bitartekoak bertan zehaztuko dira, zuzendaritza talde bakoitzak zehazten duen funtzionamenduaren arabera.

Altaren parteari dagokionez, jakinarazpenerako epea betetzen ez bada, eta irakaslea ikastetxera itzultzen den egunetik hasita 2 egun naturaleko epean, zuzendaritzak horren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, indarreko araudian ezarri bezala jokatzeko. Irakasleari ere jakinaraziko zaio idatziz.

Garrantzitsua da adieraztea, gaixotasunengatiko baja egoerak kontrolatzeaz eta jakinarazteaz gain, erditze lizentzia edo ama ez den gurasoarentzako lizentzia izapidetzeko jakinarazpena gehienez ere hiru eguneko epean egin behar dela, ezarritako prozeduraren arabera.

6. Zaintzak.

Zaintzako irakaslearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak huts egiteagatik edo beste edozein arrazoirengatik libre gelditzen diren ikasleei arreta ematea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea, eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera zaintzea. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren zaintza orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketa burua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren zaintza orduetan, irakasleak eskoletara, zaintza-txandetara, liburutegira edo bestelako jardueretara joaten diren edo ez eta atzeratzen diren jakinaraztea ikasketa buruari, idatziz.

e) Zuzendariak bere eskumeneko esparruan agintzen dion beste edozein eginkizun.

Zuzendaritzak baimena eman dezake irakasleren baten zaintza orduak berariazko beste jarduera batzuekin trukatzeko, baldin eta zaintza ordu guztiak beteta badaude.

Educa aplikazioak modulu berri bat du irakasleen zaintza orduak kudeatzeko, eta hura erabiltzea gomendatzen dugu. Ikasgelako koadernoaren agendarekin lotuta dago, egin beharreko jarduerak jakinaraztea errazten du, zaintzako irakasleak izendatzeko aukera ematen dio zuzendaritza taldeari eta prozesuaren estatistika bat eskaintzen du.

7. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

7.1. Gaitasun digitala eta hezkuntzako teknologia.

Hezkuntza Departamentuak jarraituko du dagoeneko martxan dauden beste neurri batzuk sustatzen, hala nola banda zabal ultralasterra hedatzeko plana eta ekipamendua berritzeko eta hornitzeko plana.

Ikasturte honetan jarraipena emanen zaio Hezkuntzaren Eraldaketa Digitalerako ikasNOVA estrategiari, bat-bat ereduaren arabera (ikasle bat, gailu bat). Horretarako, ikastetxeei orduak eman zaizkie ikastetxeko eraldaketa digitalaren ikasNOVA arduradunarentzat.

Ikastetxeetako eta ikasgelako prozesuetan hezkuntza teknologiak integratzera bideratutako bi figura dira hezkuntza teknologiaren koordinatzailea eta ikasNOVA hezkuntzaren eraldaketa digitalaren arduraduna.

– Hezkuntza teknologiako koordinatzailea. Haren zeregina izanen da ikastetxean IKTen erabilera sustatzea, eta horretarako irakasleei prestakuntza emanen die, gailuak eta aplikazioak erabiltzean sortzen diren zalantza teknikoak argituko ditu, kontrolatu eginen du ekipamendu guztiak behar bezala GLPIn etiketatuta eta inbentariatuta daudela, eta bermatu eginen du ordenagailuak ez direla martxan jarriko administratzaile baimenekin. Gailuak martxan jartzeko Hezkuntza Departamentuko teknikariak oraindik joan ez diren ikastetxeetan, Windows 7/8 ekipamendu guztiak Departamentuak prestatutako Windows 10era eguneratu beharko dituzte.

– IkasNOVA arduradunaren funtzioak irakaskuntza ikaskuntza prozesuekin lotuta daude, baita hezkuntza teknologiak ikasleen gaitasun digitalak garatzeko modu gisa integratzeko moduarekin ere. Besteak beste, haren funtzioetako bat gainerako irakasleei prestakuntza ematea da, alderdi metodologikoei, tresna nahiz aplikazioei, erabilera arauak errespetatzeari, mailegurako araudiari, edukiak sortzeari eta abarri buruz.

Bi figura horiek modu koordinatuan lan egin behar dute, elkarren artean zerikusia duten prozesuak baitaude (hiru metakategoriatan banatu ditugu: kudeaketa, komunikazioa eta didaktika). Hausturak, finantzen kudeaketa edo fidantzak bezalako kudeaketak, elkarrekin landu beharko dituztenak.

Funtzio zehatzak ikasNOVA atarian argitaratuko dira: https://ikasnova.digital

IkasNOVA arduraduna ikasleen hezkuntza digital segururako eta errespetuzkorako eskumenaren sustatzailea ere izanen da, DBEDBLOren 83. artikuluan xedatutako terminoekin bat etorriz.

7.2. IKT zerbitzuen katalogoa.

IKT zerbitzuen katalogoa, ikastetxeen informatikarekin eta konektibitatearekin lotutako informazio garrantzitsuarekin, langile guztiei jakinarazi beharko zaie (irakasleei eta AZLei).

Helbide honetan egonen da eskuragarri, https://www.educacion.navarra.es/web/serviciostic, baita ikasNOVAren atarian ere: https://ikasnova.digital.

7.3. Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ).

Zerbitzu eskari batzuk jakinarazteko eta eskatzeko Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ) dago.

Ikastetxeko edozein langilek (irakasleek nahiz AZLek) ematen ahal dute IKTen matxuren berri; horretarako, ELZra dei egin beharko dute (848 42 50 50), arazoa azalduz eta matxura duen ekipamendua itsasgarrian duen inbentario zenbakiaren bidez identifikatuz.

Zerbitzu eskariak IKT zerbitzuen katalogoaren bidez eskainitakoak izanen dira, eta, kategorizazioaren arabera, ikastetxeko zenbait langilek eskatu ahal izanen dute.

Matxura urrutitik ELZko langileen laguntzarekin konpondu ezin daitekeenean, IKT ekipamenduaren mantentze kontratuaren adjudikazioduna den enpresako (gaur egun CONASA da) teknikari bat bidaliko da ikastetxera, matxura konpon dezan.

7.4. Inbentarioko online aplikazioa.

Inbentarioko online aplikazioan (GLPI) (https://inventario.educacion.navarra.es/glpi) ikastetxe bakoitzak bere ekipamendu informatikoen inbentarioa ikusten ahalko du, baita horien gorabeherak ere, berriak zein amaitutakoak, eta egokitzat jotzen duen informazioa edo jarraipenak gehitzen ahalko ditu.

IKT zerbitzuen katalogoan aplikazio hori erabiltzeko gidaliburu erraz bat dago, ikastetxeko kontuarekin eta pasahitzarekin atzitzen ahal dena.

7.5. IKT ekipamenduaren inbentarioa.

GLPI aplikazioan etiketatuta eta inbentariatuta daude ikastetxeetako ekipamendu informatiko guztiak (mahai gaineko ordenagailuak, pantailak, ordenagailu eramangarriak, chromebook gailuak, chromebox gailuak, tabletak, proiektagailuak, arbel digitalak, monitore interaktiboak eta inprimagailuak).

Eranskailuak oso garrantzitsuak dira matxura bat dagoenean ekipamenduak identifikatzeko; hori dela eta, ikastetxeak neurriak hartu beharko ditu ikasleek itsasgarririk ken ez dezaten. Itsasgarri horiek desagertzen badira, ikastetxeak zenbaki berdineko beste batzuk jarri beharko ditu, edo errotuladore ezabaezin batekin idatzi beharko du zenbakia (zenbaki hori inbentarioaren online aplikazioan bila daiteke).

Ikastetxeko Hezkuntza Teknologiako koordinatzaileak aldizka berrikusi beharko du online aplikazioaren inbentarioa, bermatuz ez dela falta ekipamendu bat ere eta ez dela agertzen kendutako ekipamendurik.

7.6. IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko kontratua.

Ikastetxeetako IKT ekipamenduko matxurak konpontzeko kontratu bat dago (egun CONASA enpresa da adjudikazioduna), eta beraren bidez egunean bertan edo hurrengo egunean konpontzen dira gorabeherak edo ordezko ekipamendu bat uzten da ikastetxean, inolako kosturik gabe.

IKT zerbitzuen katalogoan kontratu horren laburpena ikusten ahal da.

Barnean hartzen ditu hardwarearen matxurak (piezak edo ekipamendu osoak ordeztea) eta sistema eragilearen arazoak.

Konpondutako edo ordeztutako ekipamendua erabiltzeko prest gelditu behar da; horretarako, baliteke beharrezkoa izatea sistema eragilea berriro instalatzea, inprimagailuak eta arbelak konfiguratzea, antibirusa, inbentario-agentea eta LibreOffice instalatzea eta erabiltzailearen dokumentuak konpondutako ekipamendua pasatzea.

Ez daude estalita erorikoak, nahita egindako kalteak, ekipamendua gaizki erabiltzearen ondoriozko kalteak, lapurretak, gainkarga elektrikoak, eta abar. Kasu horietako gehienak Nafarroako Gobernuak kontratatutako aseguru batek estaltzen ditu, eta Ondareak kudeatzen du aseguru hori. ikastetxeak eman behar du ezbeharraren partea (informazio gehiago hemen: 848 42 32 37).

7.7. Ekipamendua erostea. IKT zerbitzuen kontratuak, lizentzia digitalenak eta bestelako IKT hornidurenak.

Hauxe dago jasota unibertsitatekoak ez diren ikastetxe publikoetako zuzendaritza taldeei IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT horniduren kontratuak egiteko eskumena eskuordetzen dien ebazpenean:

“Unibertsitatez kanpoko ikastetxe bateko zuzendariak ikastetxearen IKT zerbitzuak, lizentzia digitalak eta IKT hornidurak kontratatzen ahalko ditu, baldin eta kontratuaren zenbatekoak 5.000 euro (BEZa kanpo) gainditzen ez baditu, gastua zentralizatuta badago edo hornidurak eta zerbitzuak arautzeko esparru akordioa badago.

Eskaintzen diren zerbitzuak hobetze aldera, bai eta ikastetxeetako ekipamendu informatikoaren eta sareen kudeaketa eta mantentzea hobetzeko eta ikastetxeen premiak hobeki ezagutzearren, IKT zerbitzuen, lizentzia digitalen eta IKT ekipamenduen horniduraren kontratuek (esate baterako, ekipamendu informatikoa, mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, pantaila interaktiboak, Chromebook eta Chrometab izenekoak, inprimagailuak eta proiektagailuak eta antzeko ekipamendu guztiak) izan beharko dute Hezkuntzako Teknologien eta IKT Azpiegituren Zerbitzuaren oniritzi teknikoa, diru kopurua edozein delarik ere”.

Esparru akordio bat dago, eta horren arabera, hornitzaile batzuk homologatu dira, eta ikastetxeetarako egokienak diren ekipamendu informatikoak aukeratu (mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, proiektagailuak, monitore interaktiboak, arbel digitalak, Chromebook gailuak, pantailak, inprimagailuak, eta abar).

Non eta ez duen Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak salbuespenik baimentzen, hautatutako ekipamenduen zerrendan egon behar du ikastetxeek erosten duten ekipamendu informatikoak, eta hornitzaile homologatuei erosi behar zaie.

IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude ekipamenduen nahiz hornitzaileen zerrendak, dagozkien eskaera-txantiloiekin, baita ikastetxeek ekipamendua erosteko argibideak ere.

Ikastetxeak ezinen du onartu dohaintzan emandako edo bigarren eskuko ekipamendurik, arazoak sortzen baitituzte mantentze lanetan eta segurtasunean. Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak baimendutako salbuespenak soilik onartuko dira.

7.8. Softwarea.

IKT zerbitzuen katalogoan askotariko sistema eragileen irudiak daude, dagoeneko aplikazio ugari instalatuak dituztenak, ikastetxeak modu errazean klona ditzaten ordenagailuetan, eta, horrez gain, ELZk kudeatzen ahal dituen hainbat soluzio dituzte instalatuak.

Windows 7 edo Windows 8 duten ekipamendu guztiak eguneratu eta horietan Windows 10 instalatu behar da, Hezkuntza Departamentuak egindako W10en irudia erabilita.

ELZk (Erabiltzailearen Laguntza Zentroa) Hezkuntza Departamentuak egindako W10 sistema eragilea duten ordenagailu guztiak (mahai gainean Nafarroako Gobernuaren ikurra dute) kudea ditzake urrundik. Ikastetxeak nahi izanez gero, sistema eragilea urrutitik instalatzeko eskatzen ahal dio ELZri, edo askotariko aplikazio informatikoak instalatzeko Windows 10 duten ordenagailuetan.

Gogorarazten da ikastetxeen eginbeharra dela ekipamenduetan erabiltzen duten eta haietan instalatuta dagoen softwarea legezkoa dela ziurtatzea.

LOEren 132.d. artikuluaren arabera, betebehar hori zuzendariari dagokio, araudiak esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak software librea erabiltzea gomendatzen du, baldin eta posible bada eta beharrei erantzuten badie.

Ikastetxe batek software jabeduna erabiltzen badu ekipamenduren batean, dagokion lizentzia eta hori egiaztatzen duten agiriak izan beharko ditu.

7.9. Teknologia koordinatzaileen eta ikasNOVA arduradunen prestakuntza.

Ikasturte berri bat hasten den bakoitzean, hezkuntza teknologien arduradun lanpostuan lehenengo aldiz aritzen diren irakasleek aurrez aurreko prestakuntza egin beharko dute eskola ordutegian. Bertan, haien betebeharra, dauden tresnak, jarduteko modua eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeen eskura jartzen dituen baliabideak azalduko zaizkie.

Hezkuntza teknologien koordinatzaileen prestakuntza eta ikasNOVA arduradunen prestakuntza asteazken goizetan izanen da, 09:00etatik 10:30era.

Aurretik eginkizun hori gauzatzen zuten Hezkuntza Teknologien arduradunen koordinatzaileek ere prestakuntza hori jaso dezakete beren borondatez.

Prestakuntza horretarako deialdia Irakasleari Laguntzeko Zentroen bidez eginen da.

7.10. Ikastetxeetako prozesuetan datu pertsonalak babestea.

Hezkuntza Teknologietako koordinatzaileak DBEDBLO (abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoa) bete dadin ere sustatuko du, ikastetxeko prozesuetan datu pertsonalak babesteari dagokionez.

Hezkuntza Departamentuan orrialde bat dago datu pertsonalak babesteari buruzko informazio espezifikoarekin, eta informazio hori zuzendaritza taldeek jakin behar dute, ikastetxeetako prozeduretan datu pertsonalak tratatzeko arduradunak baitira, eta, horrez gain, datu pertsonalak kudeatu behar dituzten ikastetxeko langileen artean ere hedatu behar da:

https://www.educacion.navarra.es/web/dpto/informacion-sobre-proteccion-de-datos

Orrialde horretan honako atal hauek daude:

1. Datu pertsonalak babesteari buruzko informazioa: atal honetan Hezkuntza Departamentuak tratatutako datu pertsonalak babesteari buruzko araudiak eskatzen duen informazio guztia dago jasota.

2. Tratamendu jardueren erregistroa: atal honetan Tratamenduko Jardueren Erregistro bat zer den azaltzen da eta Hezkuntza Departamentuak sortu eta argitaratutakoarekin lotzen da.

3. Ohiko galderak. Ohiko galderak: atal honetan ikastetxeetan datu pertsonalak jasotzeari eta tratatzeari buruz egin ohi diren galderak azaltzen dira.

4. Intereseko agiriak: atal honetan datuen babesarekin lotutako ereduak eta intereseko agiriak deskargatzen ahal dira, bereziki hezkuntzaren alorrekoak.

8. Nahitaezko prestakuntza.

Etengabeko prestakuntza irakasleen eskubide eta betebehar bat da, baita Hezkuntza Departamentuaren eta ikastetxeen ardura bat ere; izan ere, azken finean, irakasleen lanbidea garatuz Nafarroako hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzea baita helburua.

Hori horrela, ikastetxeek prestakuntza instituzionalaren programa bat ezarriko dute ikastetxeko irakasle guztientzat. Prestakuntza horrek 35 ordu iraunen du nahitaez.

Zuzendaritza taldeak finkatu eta antolatuko du programa horren edukia eta nola banatu ikasturtean zehar, eta informazio hori ikastetxeko prestakuntza planean jasoko da, Hezkuntza Departamenduak ezarritako prestakuntza lehentasunak eta ikastetxeko hobekuntza planaren helburuak kontuan hartuta. Prestakuntza hori lehentasunezkoa izanen da, eta irakasle guztiek nahitaez egin beharko dute. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du irakasle guztiek egiten dutela.

2020-2021 ikasturtean zehar, COVID-19ak sortutako osasun larrialdiaren ondorioz, eta ikusirik 2019-2020 ikasturtearen bukaerara arte aurrez aurreko hezkuntza jarduera etetea dekretatu zela, etorkizuneko aurrez aurrekoak ez diren hezkuntza arretak optimizatzeko helburuarekin, Hezkuntza Departamentuak 15 orduko prestakuntza ekintzetako plan bat ezarriko du gaitasun digitala, prebentzioa, higienea eta osasuna sustatzeko. Prestakuntza jarduera horiek prestakuntza instituzionaltzat hartuko dira, eta lehentasunezkoak izanen dira irakasleek egindako edo zuzendaritza taldeak planifikatutako bestelako prestakuntzen aldean. Irakasle guztiek nahitaez gauzatu beharko dituzte.

Era berean, eta izaera eta lehentasun berdinarekin, 35 orduen barnean, gutxienez 12 ordu Skolae programa ezartzeko prestakuntzari buruzkoak izanen dira, programa horren ebazpenean jasota dagoen moduan.

Aurretiaz adierazitako prestakuntzaren lehentasunezko izaera albo batera utzi gabe, erakunde izaera berdina izanen du zuzendaritza taldeak, Hezkuntza Departamentuak proposatutako beste proiektu estrategikoetan, planetan eta lehentasunezko lerroetan gidatutako parte-hartzeak, baita ikastetxeetako klaustroetako eta irakasle taldeetako prestakuntza beharrak jorratzeak ere.

Prestakuntza instituzionala gehitu ahal izanen da, ikastetxeak edo, hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak ezarritako beharrak eraginkortasunez betetzeko. Kasu horretan, irakasleen parte-hartzea borondatezkoa izanen da.

Ikasturte berean beste ikastetxe batean lan egin nahi duten irakasleek ikastetxe berriko zuzendaritzan dagokien egiaztapena aurkeztu beharko dute, aurreko ikastetxean egindako prestakuntza eta ordu kopurua adieraziz.

Prestakuntza instituzionalerako 35 orduez gain, irakasleek, borondatez, banakako prestakuntzarako eskubidea baliatzen jarraitzen ahalko dute.

Ikastetxe bakoitza Irakaslearen Laguntza Zentro (ILZ) bati atxikita dago, eta erreferentziazko aholkulari bat du, hautemandako prestakuntza-premien arabera ikastetxeko prestakuntza plana egiten laguntzen ahal duena. Ikastetxe bakoitzak prestakuntzaren arduradun bat izendatuko du, ikastetxearen eta ILZko aholkulariaren arteko bitarteko gisa arituko dena. Ez bada inor izendatzen, ikasketa buruak bere gain hartuko du zeregin hori.

9. Departamentuko burutza.

Departamentu bakoitzeko buruak Erregelamendu Organikoan eta 258/1998 Foru Aginduan aipatzen diren eginkizunak bere gain hartuko ditu, eta departamentuko urteko lan plana gidatu eta garatzeaz arduratuko da; plan horretan zuzeneko eta zeharkako eragina duten hobekuntza arloen gaineko jarduketak sartuko dira.

10. Salbuespenak eta egokitzapenak Gorputz Hezkuntzan.

Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 1eko 123/2009 Foru Aginduaren bidez, Gorputz Hezkuntzatik salbuesteko aukera dago, bai DBHn bai Batxilergoan, goi mailako edo goi errendimenduko kirolariak direla frogatzen duten ikasleentzat.

Halaber, irakasgai hori salbuesteko aukera dago Batxilergoan 25 urtetik gorako ikasleen kasuan, edo matrikula egiten den urtean 25 urte bete dituzten ikasleen kasuan.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, errendimenduko kirolari direla frogatzen dutenek tratamendu berezia izaten ahal dute Gorputz Hezkuntzan, kirolariak unean-unean dituen kirol beharren arabera eta norberak eskatuta.

Salbuespen eskaera ikastetxeko zuzendaritzan aurkeztuko da.

Gorputz Hezkuntzako curriculum egokitzapenei dagokienez, eskaerak ikasleek edo, adingabeak baldin badira, beren gurasoek edo legezko ordezkariek aurkeztuko dituzte ikastetxeko zuzendaritzan, eta medikuen ziurtagiriak erantsiko zaizkie.

11. NUHEOko irakasle laguntzaileak.

Irakasle laguntzaileak Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialarekiko lankidetza programa Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan ematen dutenak dira.

Irakasle laguntzaileek eginkizun eta betebehar hauek izanen dituzte:

– Programan matrikulatutako ikasleak prestatzea kasuan kasuko hizkuntza irakaskuntzen ziurtagiria lortzeko.

– Koordinazio jardueretan parte hartzea eta programatutako estandarizazio lanak egitea.

– Ikasleen ebaluazioan parte hartzea, bai proba orientagarrietan (idatzizkoak eta ahozkoak), bai ziurtagiria lortzeko probetan (zaintza, idatzizko proben zuzenketa eta ahozko probetarako epaimahaiak).

– Ikasleei matrikulazio eta ebaluazio prozesuetan informazioa emateko lanean laguntzea.

Programa honetan laguntzaile izateagatik konpentsazio hauek jasoko dira:

Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren lankidetzaren xede diren hizkuntza departamentuei eskola ordu bat emanen zaie programan matrikulatutako 25 ikasleko. Eskola ordu bat esleituko da mailako, ikasle kopurua 10etik gorakoa bada.

Sare publikoko ikastetxeetako irakasle laguntzaile guztiek 5 lanordu eman beharko dituzte urtean HEOren ziurtagiria lortzeko probetan (zainketa lana ziurtapen azterketetan, idatzizko ziurtapen azterketen zuzenketa eta ahozko ziurtapen proben epaimahaiko lana) bakoitzak konpentsatua duen asteko eskola-ordu bakoitzeko.

Nafarroako Gobernuaren epaimahaiei buruzko araudian ezarritakoaren arabera erabakiko da nola tratatu zenbaketa hori gainditzen duten orduak.

NUHEOren departamentu bakoitzeko buruak bere irizpidearen arabera esleituko ditu goian aipatutako zereginak.

12. Familiei informazioa ematea.

Ikastetxeko irakasle guztiek informazioa emanen diete familiei, ahal den lasterren, ikasleen eskola jardueraren gainean eragina duten eta garapen akademiko arrunta eragozten duten gorabehera garrantzitsu guztiei buruz. Informazioa koherentziaz igorriko dela bermatzeko, ikaslearen tutorearekin koordinatuta igorri beharko dute irakasleek.

Horretarako, prozesu horiei buruz beharrezkoa den informazio guztia emanen diete ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei. Bizikidetza gatazken kasuan, eraginpeko adingabeen legezko ordezkariei ere informazioa emanen zaie edo informazioa eskuratzeko aukera eskainiko zaie, babestu behar diren datuak eta interesak salbuetsita. Komunikazioa ahalik eta lasterren eginen da; beranduenez, hiru eskola egun igaro ondoren gertaerak ezagutzen direnetik.

13. Erreklamazioak eta ebaluazio prozesuari buruzko agirien kopien eskaera.

Familiei haien seme-alaben garapenaren eta errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek eskatzen dituzten argibideak emanen dituzte irakasleek. Horrez gain, idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusten ahalko dituzte, ikastetxeak berak ezarritako prozedurari jarraituz.

Era berean, familiek zilegi izanen dute irakasleari balorazioei eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea. Argibideak eskatzeko edo bidezko erreklamazioak egiteko prozedura Hezkuntzako kontseilariak maiatzaren 21ean emandako 49/2013 Foru Aginduan araututakoa izanen da.

Halaber, ikasleek (edo, adingabeen kasuan, haien gurasoek edo legezko tutoreek) eskubidea izanen dute beren ebaluazioaren prozesua egiteko erabili diren agirien kopiak eskuratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1a) artikuluaren arabera.

Ikastetxeek zerbitzu hori gauzatzeko behar den berariazko prozedura (komunikazio bideak, eskaera epeak, entrega epeak, tasak...) arautu beharko dute plangintza instituzionalaren agirietan.

14. Eskola informazioaren kudeaketa: EDUCA. Kontabilitate sistema: ECOEDUCA.

– Eskola informazioaren kudeaketa: EDUCA.

Educa koordinazioa: zuzendaritza taldeak edo hark eskuordetutako pertsonak aholkuak emanen dizkie ikastetxeko erabiltzaileei Educa kudeaketa sistemari buruz. Horrez gain, sistema horren aldaketen eta funtzionalitate berrien informazioa jasoko du, eta haiek ikastetxean erabil daitezen sustatu eta koordinatuko du.

Educa arloan ikastetxeetan koordinazio lana eginen duten pertsonen erregistroa izateko asmoz, zuzendariak “Educa koordinatzailea” lanpostu osagarria esleitu beharko du aplikazioan.

Zuzendaritza taldeak bideak ezarri beharko ditu ikasturtean zehar laneratzen diren eta kudeaketa eginkizunak dituzten pertsonei Educaren gaineko jakintza eta erabilera bermatzeko.

Hezkuntza Departamentuak prestakuntza eta informazio saioak antolatuko ditu, koordinatzaileei, zuzendaritza taldeei eta administrazioko langileei Educa plataformaren berri emateko.

Hezkuntza Departamentuaren webgunean, Educa-ri eta posta elektronikoari buruzko atalaren barnean, eta ikasNOVA atarian (http://ikasnova.digital) jarraibideak eta bideotutorialak argitaratzen dira, aplikazioaren moduluetara ohitzen laguntzen dutenak. Halaber, funtzionaltasun berriak eskatu, gorabeherak jakinarazi edo euskarria eskatzeari begira, Educa taldearekin harremanetan jartzeko prozedura adierazten da.

2020an EDUCA Ataria argitaratu zen, Educa familiak ordezkatzen dituen aplikazioa. Helburua, herritarrek datu akademikoak eskuratzea eta kudeaketa telematikoak egitea da, besteak beste, aurretiazko izen-emateak.

Educak mezularitza sistema bat du, hezkuntza komunitatean informazioa trukatzeko. Hala ere, helbide elektronikoko kontuak erabili behar direnean, sare publikoko irakasleek eta ikasleek jarduera akademikoan, tutoretza ekintzan eta profesionalekin harremanetan jartzean honako kontu hauek erabili beharko dituztela: @educacion.navarra.es.

Ikastetxe publikoek funtzio jakin batzuetarako dituzten posta-kontuak Educaren bidez kudeatzen dira (Ikastetxea > ikasNOVA posta eta kontuak > Kontuen kudeaketa). Kontu gehiago sortzeko beharra balego, zuzendariak Erabiltzailearen Laguntza Zentroaren bidez eskatu beharko luke. Kontu korporatibo horiek kargu jakin batzuekin lotutako funtzioetarako pentsatuta daude eta ez dira ikasleei eskolak emateko erabili behar.

Zuzendariak berrikusiko ditu Educa-tik ikastetxeen direktorioan (Ikastetxearen menua > Ikastetxearen datuak > Ikastetxearen informazioa) argitaratzen diren datuak (hala nola, posta helbidea, telefono zenbakia, helbide elektronikoa eta webgunea), eta aurki ditzakeen akatsen berri emanen dio Educa euskarriari. Gogorarazi nahi da beste datu interesgarri batzuk gehi ditzakeela, adibidez, ikastetxearen helburuak, balioak, sariak eta abar.

Ikastetxeei gogorarazten diegu EDUCAk gaituak dituen funtzio guztiak erabiltzea komeni dela. Horien artean, nabarmentzekoak dira honako hauek: ikasleen jarraipena egitea, ebaluazio saioaren kudeaketa (informazio fluxua), zaintza orduen kudeaketa eta informazio garrantzitsua.

– Kontabilitate sistema: ECOEDUCA.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren ikastetxe publiko guztiek, Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoan jasotako ikaskuntzak ematen dituztenek, ECOEDUCA kontabilitate aplikazioa erabiliko dute aurrekontuak egiteko, onesteko, aldatzeko eta betetzeko. Aurrekontuan jasoko dira ikastetxearen ohiko funtzionamendua, mantentzea eta kontserbazioa bermatzeko diru-sarrerak eta gastuak.

Kobrantzak eta ordainketak horretarako gaitutako kudeaketako kontu korrontearen bidez eginen dira.

Diru-sarrerak banku-kontuan agertzen diren unean edo agiri bidez diru-sarreraren berri izaten den unean kontabilizatu behar dira. Erabili beharreko euskarria diru-sarreraren jakinarazpena edo bankuko kontu-laburpena da.

Gastuei lotutako eragiketek haien justifikazioa frogatzen duten bidezko dokumentu euskarria izanen dute beti, nagusiki, ikastetxearen izenean egin behar diren fakturak.

15. Unibertsitateko ikasleen praktikak ikastetxeetan.

Jarduera hori dagokion hezkuntza mailako ikastetxeetan egin behar da, eta, antolatzeko eta gauzatzeko orduan, beharrezkoa da irakasleen parte-hartzea. Ikasturte bakoitzean ikasle horien tutoretza lana egiten duten irakasleek aintzatespen bikoitza izanen dute Hezkuntza Departamentuaren aldetik:

–Tutoretza: ikasturteko tutoretza lana ziurtagiri bidez jasoko da. Lekualdaketa lehiaketetan merezimendutzat joko da.

–Prestakuntza: praktiken tutoretza lana norberaren prestakuntza ordu gisa kontabilizatuko da; gehienez ere, 35 ordu. Orduak kalkulatzeko, tutoretzapeko praktiken ikasketa-planean aipatzen diren ECTS kredituen kopurua hartuko da aintzat. Ikasle baten tutoretza lanetan irakasle batek baino gehiagok parte hartzen badu, berdintasunean banatuko dira dagozkien prestakuntza orduak.

Praktiken tutoretzagatiko eta prestakuntzagatiko ziurtagiriak lortu ahal izateko, irakasleek jardueraren datuak jakinaraziko dizkiote Hezkuntza Departamentuari, ekainaren 1a baino lehen, Hezkuntzaren atarian dagoen inprimakia betez:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/practicas

Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak: praktiketan parte hartzen duten ikastetxeetako irakasle tutoreak eta zuzendaritza taldea Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak defendatzeko antolatzen dituen aurrez aurreko saio batzuetara joaten ahalko dira.

Praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeari “prestakuntza ikastetxe” izaera aitortuko zaio, eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezartzen dituen deialdietan baloratuko da inguruabar hori, kasuan kasuko deialdian ezartzen den moduan, halakorik jasotzen bada betiere.

Adingabea Babesteko Legearen arabera, curriculumeko praktikak egiten dituzten ikasleek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izan beharko dute. Baldintza horren betetzea Hezkuntza Departamentuak unibertsitate bakoitzarekin sinatzen duen hitzarmenaren barnean dago, eta ikastetxeak agiri hori eskatzen ahalko dio ikasleari, praktikak hasi baino lehen.

16. Kalitatea kudeatzeko sistema.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan kalitatea kudeatzeko sistemak ezartzeko programan berritasun garrantzitsuak gehitu dira.

16.1. SGCC 2020 arau berria.

2020-2021 ikasturtean SGCC 2020 arau berria indarrean jarriko da. Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuak aldaketa esanguratsuenak aurkeztuko ditu eta baliabide berriak eskainiko ditu, horiek ikastetxeetan ezartzeko.

16.2. Prestakuntza pilulen bidezko prestakuntza.

Prestakuntza metodologia berri bat ezarriko da, arau berriaren apartatuei lotutako prestakuntza piluletan oinarritua, ikastetxeetako lan erritmoetara hobeki egokitzeko eta baliabideak optimizatzeko.

16.3. Ikastetxeen konpromisoak.

Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezartzeko eta mantentzeko programan parte hartzen duten ikastetxeek honako erantzukizun hauek izanen dituzte:

–Zuzendariak ikastetxearen Kalitatea Kudeatzeko Sistema etengabe garatzeko eta hobetzeko konpromisoa hartuko du, eta ikastetxearen Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren autodiagnostikoa egitearen arduraduna izanen da.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeek Klaustroko kide bat izendatuko dute kalitate arloko arduradun. Kalitate arduraduna EDUCAn erregistratuko da.

–Kalitatearen arduraduna Kalitatea Kudeatzeko Sistema ikastetxean ezartzeko koordinazioaz arduratuko da, eta sistema osoaren dokumentazioa eta erregistroak antolatuta eta eskuragarri mantenduko ditu.

–Zuzendariak edo kalitate arduradunak, gutxienez, Kalitate Bulegoak antolatutako prestakuntza espezifikoan parte hartu beharko du, eta ikastetxeak dagokion Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezartzeko eta mantentzeko mailarekin bat datorren lana egiten duenaren ardura izanen du.

–Programan parte hartzen duten ikastetxeetako zuzendaritza taldeetako karguetan eta kalitate arduradunen karguetan lehen aldiz dauden pertsonek ikastetxean ezarritako Kalitatea Kudeatzeko Sistema ezagutzeko prestakuntza espezifikoa egin beharko dute.

16.4. Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren kanpo ebaluazioak.

2019-2020 ikasturtean COVID-19aren pandemia dela-eta egin ez ziren Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren kanpo ebaluazioak 2020-2021 ikasturtean eginen dira, SGCC 2013 Arauari jarraituz.

“Kalitatearekiko konpromisoa”, “Kalitatezko Ikastetxea” eta “Ikastetxe Bikaina” aintzatespenak 2020-2021 ikasturtean eskuratu edo berritu nahi dituzten ikastetxeak SGCC 2013 Arauari jarraituz ebaluatuko dira.

17. Laneko arriskuen prebentzioa.

Ikasturtearen amaierako memorian Laneko Arriskuen Prebentziorako Atalak proposatu dituen eta benetan ezarri diren prebentzio neurriak islatuko dira, arriskuen ebaluazioak egin baldin badira, eta egin ez diren eta iraungitako gauzatze-epea duten neurriak arrazoituko dira.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako protokoloa jakinarazi eta ofizioz aktibatuko dute, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako irakaskuntzako eta irakaskuntzaz kanpoko langileetako bati erasotzen zaionean.

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokoloa dagoela jakinarazi beharko dute klaustroetan. Halaber, horren berri emanen zaie irakaskuntzaz kanpoko langileei ikasturte hasierako berariazko bilera batean.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo hori bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean. Era berean, ikastetxeen barne-agirietan agertuko da: Internet, drive, etab.

Hezkuntza Departamentuko prebentzioko ordezkarien eginkizunei eta harremanetarako datuei buruzko informazioa Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo horren berri eman beharko dute familiekin egindako bileretan.

18. Ikastetxeetako ikerketa.

Hezkuntza Departamentuaren eta Nafarroako unibertsitate zentroen artean berariaz egindako hitzarmenean ezarri bezala gauzatuko da funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetako ikerketa jarduera. Hitzarmen horrek barnean du ikastetxe laguntzaileek unibertsitateetan sortzen den jakintza zientifikoaren transmisio saioak jasotzeko duten eskubidea, besteak beste. Horren gaineko informazioa hemen eskuratu daiteke:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/actividad-investigadora

19. Matrikulen bateragarritasuna.

19.1. DBHrekin bateragarri egitea.

Erdi Mailako Heziketa Ziklo batean, Lanbide Lantegi batean edo Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo batean matrikulatuta dauden ikasleek aldi berean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketak egin nahi izanez gero, horretarako modua izanen dute; betiere, “Felix Urabayen” Nafarroako Helduentzako Bigarren Hezkuntzako Institutuan matrikulatzen badira urrutiko modalitatean, ikastetxe horretan sartzeko baldintzak beteta.

19.2. Batxilergoarekin bateragarri egitea.

Teknikariaren edo goi mailako teknikariaren titulua lortzeko diren ikasketak egiten ari diren eta Batxilergoko ikasketak amaitu ez dituzten ikasleek ikasketok amaitzen ahalko dituzte helduentzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeetan, baldin eta adinaren baldintza betetzen badute. Arteen modalitateko ikasleek 27. puntuan aipatzen diren proba libreen bidez amaitzen ahal dituzte: “27. Batxilergoko titulua lortzea, araubide arruntean egoteko epea agortu ondoren”.

5/2016 Errege Lege Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak aukera ezarri du, Batxilergo titulua lortzeko asmoz, teknikariaren edo goi mailako teknikariaren titulua lortzeko diren ikasketak egiten ari diren ikasleek Batxilergoko enborreko irakasgaien multzoko irakasgai orokorrak egin ditzaten helduentzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeetan, baldin eta adinaren baldintza betetzen badute.

20. Musikako lanbide ikasketak baliozkotzea.

Hezkuntza eta Lanbide Prestakuntza Ministerioaren ustez, erabat indarrean dago 242/2009 Errege Dekretuan xedatutakoa, baliozkotzeei dagokienez; Nafarroaren kasuan, hori Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 1eko 123/2009 Foru Aginduan jaso zen.

2020ko azaroaren 16a izanen da baliozkotze horien eskariak aurkezteko azkeneko eguna.

20.1. DBH.

DBHko eta musikako lanbide ikasketetako ikasgaiak bateragarri egin nahi dituzten ikasleek horietako batzuei dagokien baliozkotzea aplikatzen ahalko dute, honako taula honen arabera:

BALIOZKOTZEN DEN DBH-KO IRAKASGAIA
ETA MAILA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREN BIDEZ BALIOZKOTZEN DEN

1. mailako eta 3.eko Musika (biak baliozkotzen dira)

Musika-tresna nagusiaren edo ahotsaren irakasgaiaren lehen maila.

Lehen maila:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia.

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

Bigarren maila:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

Hirugarren maila:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia.

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

Laugarren maila (*):

4. mailako Musika.

Musika-tresna nagusiaren edo ahotsaren irakasgaiaren 2. maila

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia.

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia.

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai.

(*) A ereduko ikasleek 1. multzoko berariazko irakasgaia baliozkotzea aukeratzen ahalko dute, Musika, adibidez.

(*) D ereduko ikasleek 2. multzoko berariazko irakasgaia baliozkotzea aukeratzen ahalko dute, Musika, adibidez.

(*) 1. edo 2. multzoan aukeratutako Musikaz gain, G ereduko ikasleek berariazko beste irakasgai bat baliozkotzen ahalko dute.

20.2. Batxilergoa.

Batxilergoko 1. edo 2. mailako eta musikako lanbide ikasketetako ikasgaiak bateragarri egin nahi dituzten ikasleek horietako batzuei dagokien baliozkotzea aplikatzen ahalko dute, honako taula hauen arabera:

BATXILERGOKO 1. MAILA

BALIOZKOTZEN DEN
BATXILERGOKO IRAKASGAIA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREN
BIDEZ BALIOZKOTZEN DEN

Musika Analisia I

2. mailako Harmonia

Anatomia Aplikatua

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

Ikus-entzunezko Kultura I

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. maila

Literatura unibertsala

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*) (3 ordu)

Ez DBHn ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili ez den edozein irakasgai

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*) (4 ordu)

Ez DBHn ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili ez den edozein irakasgai

(*) Ikasleek 1. edo 2. multzoko berariazko irakasgai bakar bat baliozkotzea aukeratzen ahalko dute, Arteen modalitateko G edo D ereduko ikasleek izan ezik, horiek biak baliozkotzen ahalko baitituzte.

BATXILERGOKO 2. MAILA

BALIOZKOTZEN DEN
BATXILERGOKO IRAKASGAIA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREN
BIDEZ BALIOZKOTZEN DEN

Musika Analisia II

Analisiko 1. maila

Musika Analisia II

Konposizioaren Oinarriak. 1. maila

Musika Analisia II

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. maila

Arte Eszenikoak

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

Ikus-entzunezko Kultura II

Antzeko edukia duen irakasgai baten 2. maila

Artearen Historia

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*)

Ez DBHn ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili gabeko edozein irakasgai.

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*)

Ez DBHn ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili gabeko edozein irakasgai.

(*) Ikasleek 1. edo 2. multzoko berariazko irakasgai bakar bat baliozkotzea aukeratzen ahalko dute, Arteen modalitateko G edo D ereduko ikasleek izan ezik, horiek biak baliozkotzen ahalko baitituzte.

Baliozkotzen diren irakasgaiak ez dira kontuan hartuko batez besteko notaren kalkuluan.

21. Ikastetxeek diseinatutako irakasgaiak.

Ikastetxeek diseinatutako eta Hezkuntza Departamentuak baimendutako irakasgaia edo irakasgaiak hiru urtez eskainiko dira gutxienez. Epe hori bukaturik, ikastetxeak eskaintzen jarraitu nahi badu, beste eskaera bat aurkeztu beharko dio Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzuko zuzendariari.

Hala ere, baimendutako irakasgairen bat bere bideragarritasuna bermatzeko moduko behar beste ikaslek aukeratzen ez badute, Departamentuaren baimena duen beste irakasgai batek ordezten ahalko du hiru urteko epea amaitu baino lehen. Horretarako, indarrean dagoen arauan (DBHrako 46/2015 FA eta Batxilergorako 47/2015 FA) jasotako baimen prozesua hasi beharko du, espezifikoetako zein multzo (1. multzoa edo 2. multzoa) eskainiko den adieraziz.

Maila bakoitzean, ikastetxeak diseinatutako bi irakasgai ematen ahalko dira gehienez ere, modalitate (Batxilergoa) edo aukera (DBHko 4. maila) bakoitzean, eta ikasleek bat hautatzen ahal dute gehienez ere.

22. Ikasturtea amaitu arteko arreta plana.

Ikasle guztiek (bai irakasgai guztiak gainditu dituztenak bai ohiko edo ohiz kanpoko deialdira aurkeztu behar direnak) eskubidea dute ikastetxean arreta zuzena jasotzeko ikasturtea amaitu arte. Dena den, kontuan hartu behar da nahitaezkoa dela ikasleak eskoletara joatea ikasturtea amaitu arte.

Horretarako, ikastetxeetako zuzendaritzek ikasleentzako arreta plan bat prestatu beharko dute ohiz kanpoko probak abiarazi aurreko eskola egunetarako. Plan hori Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari aurkeztuko zaio 2021eko maiatzaren 28an, beranduenez. Gainera, familiei horren berri eman beharko zaie, hori ezagutu dezaten.

Plan horrek irakasleen zein ikasleen ordu banaketa bildu beharko du gutxienez, ikasturtean zehar egindakoa ez bezalakoa izan daitekeena. Egin beharreko jarduerak bi motatakoak izanen dira: alde batetik, ohiz kanpoko probak prestatzeko direnak, eta beste aldetik, errepasoko curriculum jarduerak. Betiere, ikasturterako onetsitako ikasleentzako arretarako ordu-tartea errespetatu beharko da. Plan horrek bere balorazioa izan beharko du ikasturte amaierako memorian.

Hezkuntzako zuzendari nagusiak 147/2020 Ebazpena eman zuen maiatzaren 22an, 2020-2021 ikasturtean eskola egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak onesteko. Nahiz eta ebazpen horrek ezarri DBHko eta Batxilergoko 1. mailetako deialdi arrunteko notak emateko azken eguna ekainaren 4a edo 7a izanen dela, ikastetxeek erabakitzen ahalko dute amaierako ebaluazio arruntaren saioa eta notak emateko egintza atzeratzea; hala ere, ohiz kanpoko probak hasi baino lehen egin beharko dira horiek. Aurrekoa gorabehera, ikasleei eta beren familiei irakasgaiak gainditu diren ala ez jakinarazi beharko zaie. Jakinarazpen hori egin nahi diren jarduerak (ohiz kanpoko proba prestatzekoak edo errepasokoak) hasi baino lehen egin beharko da.

23. Matematika Akademikoa / Matematika Aplikatua DBHn.

Matematika Akademikoa egin arren irakasgaia gainditu ez duten eta DBHko 3. mailatik 4.era igotzen diren ikasleak Irakaskuntza Aplikatuetako 4. mailan sartuz gero, gainditu gabeko irakasgai horren ordez 3. mailako Matematika Aplikatua hautatzen ahalko dute; kasu horretan 3. mailako Matematika Aplikatua BALIORIK GABE (BG) geratuko da. Prozedura bera erabiliko da 3. mailan egindako ikasgaia Matematika Aplikatua izanez gero.

24. Ikasleek ikastetxean jarraitzea eta DBHn berandu sartu diren ikasleak.

Gure hezkuntza sisteman berandu sartu diren ikasleek, hasierako ebaluazioaren ondorioz haien adinari dagokiona baino maila baxuago batean matrikulatu badira, DBHko eskolatzea 19 urterekin amaitzen ahal dute, ikasturtea bukatzen den urte naturalean bete badituzte. Horretarako, ikastetxeak aukera hori emateko eskatuko dio Ikasketak Antolatzeko Atalari, eta hark, Ikuskapen Zerbitzuarekin batera, ebazpena emanen du.

25. Batxilergoko eduki progresiboko ikasgaiak.

50/2017 FAren 10. artikuluan (Batxilergoko ebaluazioa) xedatutakoa osatzeko, honako hauek kontuan hartu beharko dira:

a) Berariazko irakasgaien (hautazkoak) tratamendua:

Lehenengo mailan berariazko gisa ikasitako eduki progresiboko irakasgaiei dagokienez, irakasleek, departamentu didaktikoak ezarritako irizpideekin bat etorriz, ikasturte hasieran zehaztuko dute ea ikasleek behar diren baldintzak betetzen dituzten 2. mailako irakasgaia ikasteko. Hala bada, ikaslea ez da matrikulatuko 1. mailako irakasgaian, eta, beraz, ez du horren kalifikazio erregistrorik izanen. Ezezkoak bada, eta betiere, ikasleak 2. mailako ikasgaia gauzatu nahi badu, 1. mailako ikasgaian matrikulatu beharko litzateke, egiteke egonen dena.

b) Modalitateko enborreko ikasgaiaren eta aukerazko enborreko ikasgaien tratamendua:

Modalitate aldaketetan, 2. mailara pasatzean edo 2. maila errepikatzean, ikastetxeek nahitaez erregistratu beharko dute modalitate berriko lehenengo ikasturteko irakasgaien kalifikazioa (modalitateko enborreko orokorra eta aukerazko enborrekoak), betiere, eduki progresiboa izanez gero. Berdina gertatuko da Marrazketa artistikoa I eta Musika Analisia I berariazko irakasgaiekin, Arteen modalitateko Arte plastikoak, diseinua eta irudia ibilbidean eta Arte eszenikoak, musika eta dantza ibilbidean, hurrenez hurren.

26. Ohorezko matrikula Batxilergoan.

Batxilergoan diharduten ikasleak ebaluatu, mailaz igo eta haiei tituluak emateko modua arautzeko Hezkuntzako kontseilariak apirilaren 19an emandako 50/2017 Foru Aginduaren “Ohorezko matrikula” izeneko 16. artikuluan xedatutakoa betetzeko, eman beharreko matrikula kopurua kalkulatzeko zenbatu beharreko ikasletzat joko da Batxilergoko 2. mailako ohiko deialdiko azken aktetan agertzen dena.

“Ohorezko matrikula” emanen zaie, 50/2017 Foru Aginduan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta Batxilergoko 2. mailan batez besteko nota onena lortu duten ikasleei, zein modalitate edo taldekoak diren aintzat hartu gabe. Batxilergoko 2. mailako batez besteko nota izanen da Batxilergoko 2. mailan egindako irakasgaien batezbesteko aritmetikoa, ehundarren hurbilenera biribilduta, eta, zenbakia bi ehundarren erdian badago, gora.

Berdinketak etapa osoko batez besteko nota onenaren irizpidearen arabera ebatziko dira.

27. Batxilergoko titulua lortzea irakasgai ardatz orokorrak baino ez eginda.

Abenduaren 9ko 5/2016 Errege Lege Dekretuak abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren bosgarren azken xedapena aldatu du:

“Halaber, Lanbide Heziketako teknikariaren edo goi mailako teknikariaren edo Musikako edo Dantzako lanbide ikasketen teknikariaren titulua duten ikasleek Batxilergo titulua lortzen ahalko dute, ikasleak aukeratzen duen Batxilergo modalitateko irakasgai ardatzen multzoko irakasgai orokorrak eginda eta gaindituta”.

Horrenbestez, 2020-2021 ikasturtea bukatzean Batxilergoko lehenengo eta bigarren mailetako enborreko ikasgaietako multzoko irakasgai orokor guztiak gainditu dituztenek eta bosgarren xedapen gehigarrian adierazitako ikaskuntzak ere gaindituak dituztenek, Batxilergo titulua eskuratuko dute, nahiz eta gainerako ikasgaiak ez egin edo ez gainditu.

28. Batxilergoko titulua lortzea, araubide arruntean egoteko epea agortu ondoren.

Ikasle batek araubide arrunteko egonaldia Batxilergo titulua lortu gabe agortzen duenean, helduentzako Batxilergoko ikasketak eskaintzen dituzten ikastetxeetan jarrai dezake ikasten.

Ikasle batek ezin baditu Batxilergoko ikasketak amaitu ikastetxe horietan araubide arrunteko bere egonaldiari lotutako modalitatearen nahitaezko irakasgairik ez eskaintzeagatik, Felix Urabayen NHBHIn matrikulatzeko aukera izanen du ikastetxe horretan eskaintzen diren gainditu gabeko ikasgaiak gainditzeko, eta, gainera, proba libreak egiteko aukera izenen du bere espedientea dagoen ikastetxean, Felix Urabayen NHBHIn ikastetxean eskaintzen ez diren ikasgaiak gainditzeko. Beste aukera bat proba libreak egitea litzateke, bere espedientea dagoen ikastetxean gainditu gabe dituen irakasgai guztien probak eginez.

Proba horietan deialdi arrunta eta aparteko deialdia izanen dira, eta eguneko araubide ofizialaren dagokion deialdiekin batera egiten ahalko dira.

Proba libreak egiteko, haren espedientea dagoen ikastetxean egin beharko du matrikula. Matrikula apirilaren 1etik apirilaren 15era bitartean egin beharko da, eta inolaz ere ez du eskubidea emanen ikasturtean laguntza akademikoa jasotzeko.

29. Modalitatea edo ibilbidea aldatzea Batxilergoan edo aukera edo ibilbidea aldatzea DBHn.

Batxilergoko irakaskuntzetan modalitatea edo ibilbidea aldatzeko jarraibideak ematen dituen maiatzaren 2ko 142/2017 Ebazpenaren “Jarraibide Orokorrak” I. eranskinaren 1. puntuan ezarritakoaren arabera, ikasleek Batxilergoko modalitatea edo ibilbidea aldatzen ahalko dute ikasturte berrian matrikula formalizatzean. Salbuespenez, eta epe horren osagarri gisa, ikasleek ikasturteko lehenengo hiruhilekoan modalitatea edo ibilbidea aldatzen ahalko dute, gehienez ere urriaren 15era arte, betiere, aldaketa horren ondorioz bat ez etortzerik sortzen ez baldin bada aurretiaz Hezkuntza Departamentuak ezarritako ikasturterako hezkuntza plangintzan.

Era berean, DBHko 4. mailako ikasleek aukera edo ibilbidea aldatzen ahalko dute, aurreko paragrafoan ezarritako baldintza berdinetan.

30. Unibertsitatean sartzeko ebaluazioa prestatzea.

Hautatutako modalitateari dagozkion Batxilergoko ikasgai guztiak gainditu dituzten ikasleak, unibertsitatean sartzeko ebaluazioa prestatzeko, Felix Urabayen NHBHIk horretarako eskaintzen duen ikastaroan matrikulatzen ahal dira.

Ikastaro horretan matrikulatzen diren ikasleek eskubidea izanen dute ikaskuntzaren bilakaera egiaztatzeko ebaluazio prozesuan parte hartzeko. Hala ere, ebaluazio prozesu horretan lortutako kalifikazioek ez dute eskubidea emanen Batxilergoko ikasketa espedientea aldatzeko.

31. 25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba prestatzea.

Iruñeko Felix Urabayen NHBHIk 25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba prestatzeko ikastaroa eskainiko du urrutiko irakaskuntzaren modalitatean.

Ikastaro horretan matrikulatzen ahalko dira 2021ean unibertsitatean sartzeko proba egiteko baldintzak betetzen dituzten pertsonak: 2021ean 25 urte izatea edo betetzea eta unibertsitate ikasketak egitea ahalbidetzen duen titulurik ez izatea.

Ikastaro horri esker, fase orokorreko ariketak zein berariazko fasearen aukerei dagozkienak prestatzen ahalko dira.

III.–Araudia

1. Orokorra.

–47/2010 Foru Dekretua (Bizikidetza eta Ikasleen eskubide eta betebeharrak).

–204/2010 Foru Agindua (Bizikidetza).

–93/2008 Foru Agindua (Aniztasunari erantzutea).

–63/2013 Foru Agindua (Kalitatearen kudeaketa).

–112/2013 Foru Agindua (Banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden gurasoei buruzko jarraibideak).

–66/2010 Foru Dekretua (Hezkuntza eta lanbide orientazioa).

–49/2013 Foru Agindua (Erreklamazioak).

–Abenduaren 28ko 1/2004 Lege Organikoa, genero indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzkoa.

–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriari buruzkoa.

–14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.

–103/2016 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, zeinaren bidez ezartzen baita sexu eta ugalketa osasunaren arloko prestazio sanitarioen antolamendua.

–8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.

–17/2019 Foru Legea, apirilaren 4koa, emakumeen eta gizonen arteko berdintasunari buruzkoa.

2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

–24/2015 Foru Dekretua (DBHko curriculuma).

–46/2015 Foru Agindua (DBHren ezarpena).

–4/2017 Foru Agindua (DBHren ebaluazioa, mailaz igotzea eta titulazioa).

–164/2016 Ebazpena (ECPren antolamendua eta funtzionamendua).

–54/2015 Foru Agindua (Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programen ezarpena).

–89/2010 Foru Agindua (Hizkuntza ereduetako aldaketak).

–539/2017 Ebazpena (DBHko agiria eskuratzeko jarraibideak).

3. Batxilergoa.

–25/2015 Foru Dekretua (Batxilergoko curriculuma).

–47/2015 Foru Agindua (Batxilergoaren ezarpena).

–50/2017 Foru Agindua (Batxilergoan diharduten ikasleak ebaluatu, mailaz igo eta haiei tituluak ematea).

–142/2017 Ebazpena (Modalitatea edo ibilbidea aldatzea).

–72/2015 Foru Agindua (Helduentzako Batxilergoa).

Iragarkiaren kodea: F2006691