10. ALDIZKARIA - 2020ko urtarrilaren 16a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

IRAÑETA

Alkateordeen izendapena

Alkatetzak abenduaren 13an eman 28/2019 Ebazpenaren bidez, Irañetako Udaleko alkateordeen izendapena erabaki da.

Udalbatza 2019ko abenduaren 7ko osoko bilkura berezian eraturik eta, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 20.1.a) eta 21.2 artikuluetan eta azaroaren 28ko 2568/1986 Errege Dekretuaren 46. artikuluan xedatuari jarraikiz, beharrezkoa delarik alkateordeak izendatzea,

EBAZTEN DUT:

Lehenbizikoa.–Jose Ignacio Arangoa Cia zinegotzia lehen alkateorde izendatzea.

Bigarrena.–David Beraza Vitoria zinegotzia bigarren alkateorde izendatzea.

Hirugarrena.–Alkateordeei dagokie Alkatetza honen ordezko izatea egiteko guztietan, izendapen hurrenkeraren arabera, kargua hutsik edo alkatea kanpoan edo eri dagoenean, aldez aurretik eta espresuki eskuordeturik, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen Legearen 23.3 artikuluaren eta 2586/1986 Errege Dekretuaren bitartez onetsitako Toki Entitateen Antolaketaren eta Funtzionamenduaren gaineko Erregelamenduaren 47.1 artikuluaren arabera.

Laugarrena.–Ebazpen hau interesdunei jakinaraztea, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea, eta Osoko Bilkurari horren berri ematea egiten duen hurrengo bilkura arruntean.

Bosgarrena.–Izendapenek indar hartuko dute ebazpen honen dataren biharamunean.

Irañetan, 2019ko abenduaren 18an.–Alkate udalburua, Ainhoa Beraza Maiza.

Iragarkiaren kodea: L1916567