250. ALDIZKARIA - 2019ko abenduaren 23a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

71/2019 FORU AGINDUA, abenduaren 4koa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, zeinaren bidez aldatzen baitira 180, 182, 184, 189, 190, 193, 194, 196, 296 eta 586 eredu informatiboak.

Nafarroako Foru Ogasunak ahalik eta zerga-informazio zehatzena lor dezan, beharrezkoa da hura eguneratzea une bakoitzeko errealitatearen arabera, eta aldi berean saiatzea zergapekoek informazioa emateko duten betebeharra betetzeko lana ahalik eta erosoen izan dadin.

Horregatik, zenbait aldaketa egin behar dira araudian, hain zuzen ere, informazio betebehar jakin batzuk betetzeko eman behar den informazioari buruzkoan. Komeni da aldaketa horiek modu integratzaile batean egitea, arau bakarrean, hobeki bermatzeko zergapekoek badutela egindako aldaketen berri, eta aldaketa horiek ez gelditzeko arau desberdinetan sakabanatuak.

Hauexek dira foru agindu honetan jasotzen diren aldaketa nabarmenenak:

Lehenengo artikuluaren bidez, aldatu egiten da Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak abenduaren 19an emandako 157/2017 Foru Agindua. Foru agindu horren bidez 180 eredua onetsi zen, “Ondasun higiezinen errentamenduaren edo azpierrentamenduaren ondoriozko errenta edo etekin batzuei dagozkien atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena; atxikipenak eta konturako sarrerak pertsona fisikoen errentaren gaineko, sozietateen gaineko eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergetakoak dira, establezimendu iraunkorrei dagozkienak” izenekoa. Aldaketaren xedea da subjektu gehiagori ezartzea eredu hori aurkeztu beharra, eta, horri esker, informazioa lortzea sozietate publiko instrumental baten bidez errentamendua egiten duten etxebizitzetako titularrei ordaindutako etekinei buruz. Errentamendu mota hori Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 13. artikuluan arautua dago, baita etxebizitzen arloko jarduketa babesgarriak arautzen dituen irailaren 18ko 61/2013 Foru Dekretuaren 77. artikuluan ere. Izan ere, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren berrogeita hamaseigarren xedapen gehigarriaren arabera, atxikipena egitetik salbuetsita daude, eta, hortaz, ez daude informazio hori ematera behartuak. Beharkizun hori arautua dago maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 90.2 artikuluan, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legearen 79.5 artikuluan eta abenduaren 20ko 114/2017 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 48.2 artikuluan.

Bigarren artikuluaren bidez, aldatu egiten da Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak urtarrilaren 18an emandako 8/2013 Foru Agindua, zeinaren bidez onetsi baitzen jasotako ekarpenen eta dohaintzen eta egindako erabileren aitorpen informatiboaren eredu berri bat (182 eredua). “Konpromiso sozialeko proiektua” izeneko zigilua lortu duten proiektuei aplikatu beharreko zerga pizgarrien ordez mezenasgo sozialerako sistema berri bat ezarri zen. Beraz, kendu egiten da halako proiektuei egindako dohaintzei buruzko informazioa eman beharra.

Hirugarren artikuluaren bidez, aldaketa batzuk sartzen dira azaroaren 25eko 81/2015 Foru Aginduan, zeinaren bidez onetsi baitzen 184 eredua, “Errentak eratxikitzeko araubideko entitateek aurkeztu beharreko urteko aitorpen informatiboa” izenekoa.

Lehenbizi, kendu egiten da 184 eredua paper inprimatuan aurkezteko aukera, eta mantendu egiten da Interneten bidezko bide telematikoak erabiliz edo ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarri baten bidez aurkezteko aukera.

Bestalde, aldatu egiten dira jarduera ekonomikoen etekinei buruzko informazio eremuak. Horri dagokionez, oroitarazi beharra dago 2015etik 184 ereduak gastu batzuen xehetasun laburtua eskaintzen duela errentak eratxikitzeko araubideko entitateak jarduera ekonomiko bat garatzen duen kasuetarako, zehazki gastu hauetarako: langileria gastuak, hirugarrenei egindako ondasun eta zerbitzuen eskurapenak, zerga aldetik kengarriak diren tributuak eta, azkenik, zerga aldetik kengarriak diren finantza-gastuak eta beste gastu batzuk. 2019. urteari begira, gastuak xehekiago aurkezteko modua eskaintzen da zuzeneko zenbatespeneko araubidean (arruntean zein erraztuan) egindako jarduera ekonomikoetarako, hauei buruzko informazioa ere jasotzen baita: langileria gastuak, ustiapen kontsumoak, zerga aldetik kengarriak diren tributuak, errentamenduak eta kanonak, konponketak eta kontserbazioa, profesional independenteen zerbitzuak, hornidurak, finantza-gastuak, amortizazioak, hornikuntzak eta zerga aldetik kengarriak diren beste gastu batzuk.

Era berean, kapital higiezinaren etekinen gaineko kontrola errazteko eta handitzeko, errentak eratxikitzeko araubideko entitateen gastu kengarriak xehakatzeko eremu gehiago jasotzen dira, honako hauei buruzkoak: interesak eta gainerako finantza-gastuak, kontserbazioa eta konponketak (kasuan kasuko ekitaldikoak eta aplikatu gabe gelditutako azkeneko lau ekitaldietakoak), tributuak eta gainkarguak, kobrantza zalantzagarriko saldoak, hirugarrenek sortutako kopuruak, aseguru-primak, higiezinaren eta ondasun higigarrien amortizazioa, eta kengarriak diren beste gastu batzuk. Horrekin batera, beste eremu bat sartzen da adierazteko higiezina zenbat egunetan egon den errentan edo zenbat egunez egin den haren erabileraren lagapena.

Aurreko paragrafoetan azaldutako aldaketak, baita arauen aipamenen eguneratze hutsa direnak ere, foru agindu honen I. eranskinean jasotzen dira, zeinak 81/2015 Foru Aginduaren II. eranskina ordezten baitu.

Laugarren artikuluaren bidez, aldatu egiten da otsailaren 27ko 27/2009 Foru Agindua. Agindu horren bidez, batetik, onetsi egin zen 189 eredua, balore, aseguru eta errentei buruzkoa, eta bestetik, eredu hori ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrietan aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri ziren, zergadunari, bere baloreen zorroari dagokionez, laguntza emateko sistema berrien funtzionamendu egokirako eskatzen den informazioari egokitzeko.

Horrela, “baloreen kopurua” izeneko eremua aldatzen da, horiek zenbatzeko formula 198 ereduarekin homogeneizatzeko, aitortuak guztira dituen tituluak aitortzearren. Era berean, “baloreen nominala” izeneko eremu berri bat gehitzen da, baloreak identifikatzeko elementu gehigarri bat izateko.

Bosgarren artikuluaren bidez, aldatu egiten da urtarrilaren 8ko 3/2018 Foru Agindua. Foru agindu horren bidez, 190 eredua onetsi zen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergako lan etekinen, enpresa eta lanbide jarduera batzuen, sarien eta errenta-egozpen batzuen atxikipen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkeztekoa dena. Aldaketa horren helburua da kirol federazioak izatea, eta ez futbol taldeak, arbitraje zerbitzuak emateagatik lan etekin gisa ordaintzen diren errentei buruzko informazioa ematen dutenak. Gainera, B gakoaren barruan 90 azpigakoa gehitzen da, non adierazi beharko baitira amatasuna eta aitatasuna dela-eta jasotako prestazio publikoak, muga izanik, betiere, Gizarte Segurantzak kontzeptu horretarako aitortzen duen gehieneko prestazioa.

Seigarren artikuluaren bidez, aldatu egiten da abenduaren 27ko 223/2011 Foru Aginduaren II. eranskina. Agindu horren bidez 193 eredua onetsi zen, hots, erabili behar dena kapital higigarriaren zenbait etekinengatik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergarako eta, zenbait errentarengatik, sozietateen gaineko zergarako eta establezimendu iraunkorrei dagokien ez-egoiliarren errentaren gaineko zergarako egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko. “Ordainketa” eremua aldatzen da, atzerriko baloreen dibidenduen berri ematean gerta litezkeen akatsak saihesteko, aitorpena egiten duen entitatea Espainiako lehenengo ordaintzailea ez den kasuetarako.

Zazpigarren artikuluaren bidez, aldatu egiten da 194 ereduaren II. eranskina, izena duena “Kapital higigarriaren etekinen kontura eta besteren kapitalak eskuratu eta erabiltzetik datorren edozein aktibo eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtzearen ondoriozko errenten kontura egindako sarreren eta atxikipenen urteko laburpena”, eta abenduaren 2ko 146/2016 Foru Aginduaren bidez onetsi zena. Aldaketaren helburua da “Eskualdaketaren, amortizazioaren, itzulketaren, trukearen edo bihurketaren balioa” izeneko eremuari buruzko informazioa eguneratzea, “Eskurapen-balioa” izeneko eremuan dagoen zehaztasun bera sartzeko (gastu osagarriak eragiketari ez kentzea).

Zortzigarren artikuluan jasotako aldaketak 196 eredua ukitzen du, izena duena “Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga, sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga (establezimendu iraunkorrak). Kapital higigarriaren etekinak eta edozein finantza-erakundetako kontuen ondoriozko kontraprestaziotik sortutako errentak, finantza-aktiboen gaineko eragiketetan oinarrituak barne. Horien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak, eta pertsona baimenduen eta edozein finantza-erakundetako kontuen saldoen urteko informazio aitorpena”. Eredu hori azaroaren 24ko 208/2008 Foru Aginduaren bidez onetsi zen. Aldaketaren helburua da, komunikazioen ondorioetarako helbidea eman behar denean, kanpoko helbide bat eman ahal izatea.

Bederatzigarren artikuluaren bidez, aldaketa txiki bat egiten zaio azaroaren 10eko 183/2009 Foru Aginduari, arau baten erreferentzia eguneratzearren (foru agindu horren bidez 296 eredua onetsi zen).

Azkenik, hamargarren artikuluaren bidez, aldatu egiten dira urriaren 13ko 46/2015 Foru Aginduaren eranskineko “Salmentak edo entregak edo autokontsumoak” izeneko atala betetzeko jarraibideak. Foru agindu horren bidez, 586 eredua onetsi zen, “Berotegi-efektuko gas fluordunekin egindako eragiketen aitorpen laburtua” izenekoa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziak onetsitako jarraibideetara egokitzearren.

Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariari foru agindu hau emateko gaikuntza Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 62.23 artikuluan dago jasota (maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsi zen erregelamendu hori), baita Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legearen 79.5 artikuluan eta 114/2017 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Sozietateen gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 48.6 artikuluan ere.

Ez-egoiliarren gaineko zergari dagokionez, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginak, zeina martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsi baitzen, azken xedapenetako bigarrenaren 2. apartatuan gaikuntza ematen dio Ogasuneko ministroari onets ditzan ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aitorpena eta haien konturako ordainketak egiteko ereduak, ezar ditzan eredu horiek aurkezteko modua, tokia eta epeak eta finka ditzan telematika bidez aurkezteko baldintzak eta kasuak. Ulertu behar da Ogasuneko ministroari egindako gaikuntza horiek zerga arloan eskumena duen kontseilariari eginak direla, horretarako oinarria izanik, besteak beste, Estatuaren eta Nafarroako Foru Komunitatearen arteko Hitzarmen Ekonomikoaren 28. eta 46. artikuluak.

Horrenbestez,

AGINTZEN DUT:

Lehenengo artikulua. Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak abenduaren 19an emandako 157/2017 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez 180 eredua onetsi zen, “Hiri higiezinen errentamenduaren edo azpierrentamenduaren ondoriozko errenta edo etekin batzuei dagozkien atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena; atxikipenak eta konturako sarrerak pertsona fisikoen errentaren gaineko, sozietateen gaineko eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergetakoak dira, establezimendu iraunkorrei dagozkienak” izenekoa.

Bat.–2. artikuluari bigarren paragrafo bat gehitzea.

“Bitartekari baten bidez egindako errentamenduetan, non Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren berrogeita hamaseigarren xedapen gehigarriaren arabera ez baita atxikipenik egiten, bitartekari lanetan aritzen den sozietate instrumentalak 180 eredua aurkeztu beharko du, bitartekari bidezko errentamendu horiez baliatzen diren etxebizitzetako titularrei ordaintzen dizkien errentei buruzko informazioa emateko.”

Bi.–3. artikuluari 3. apartatua aldatzea eta 5. apartatua gehitzea. Horren ondorioz, gaur egun 3. eta 4. apartatuen edukia dena, aurrerantzean, 4. eta 5. apartatuena izanen da.

“3. Sozietate publiko instrumental baten bidezko bitartekaritzaz eginiko errentamenduaz baliatutako etxebizitzen titularrei ordaindutako etekinak. Errentamendu mota hori Nafarroan Etxebizitza Izateko Eskubideari buruzko maiatzaren 10eko 10/2010 Foru Legearen 13. artikuluan arautua dago, baita etxebizitzen arloko jarduketa babesgarriak arautzen dituen irailaren 18ko 61/2013 Foru Dekretuaren 77. artikuluan ere”.

Hiru.–I. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua (hartzailearen erregistroa), “Gakoa” eremua, 450 idazgunea:

450

Alfabetikoa

GAKOA.

Gako hauetako bat adierazi beharko da:

R: Informazioa landa-higiezin bati buruzkoa denean.

U: Informazioa hiri-higiezin bati buruzkoa denean, V atalean sartu behar direnak izan ezik.

V: Informazioa sozietate publiko instrumental baten bidez egindako errentamendua duen higiezin bati buruzkoa denean.

Bigarren artikulua. Ekonomia, Ogasun, Industria eta Enpleguko kontseilariak urtarrilaren 18an emandako 8/2013 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez, jasotako ekarpenen eta dohaintzen eta egindako erabileren aitorpen informatiboaren eredu berri bat (182 eredua) onetsi zen.

Bat–2. artikulua. Kendu egiten da j) letra. Horren ondorioz, orain arte h), i) eta j) letren edukia izan dena, aurrerantzean, g), h) eta i) letrena izanen da.

Bi.–3. artikulua. Kendu egiten da 13. apartatua. Horren ondorioz, orain arte 9., 10., 11., 12. eta 13. apartatuen edukia izan dena, aurrerantzean, 8., 9., 10., 11. eta 12. apartatuena izanen da.

Hiru.–4. artikulua.

“4. artikulua. 182 eredua aurkezteko tokia eta epea.

182 eredua Nafarroako Foru Ogasunean aurkeztuko da, urte bakoitzeko urtarrilaren 1etik otsailaren 5era bitarte, biak barne, aurreko urte naturalean jasotako ekarpenei eta dohaintzei edo egindako erabilerei dagokienez, baita sindikatuei pagatutako afiliazio-kuotei, alderdi politikoei emandako dohaintzei, afiliazio-kuotei eta ekarpenei eta profesionalen elkargoei pagatutako lanbide-kuotei dagokienez ere.”

Lau.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua, aitortuaren erregistroa, 78 idazgunea, K letra kentzea.

Bost.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua, aitortuaren erregistroa, 106 idazgunea:

106

Alfabetikoa

ERREBOKATZEA.

A, B, H eta P gakoetarako, entitate aitortzailea baliatzen baldin bada Fundazioen eta babes jardueren tributu araubidea erregulatzen duen uztailaren 2ko 10/1996 Foru Legean kenkarietarako ezarritako araubideaz, eta aurreko ekitaldietan jaso eta kenkarirako eskubidea duen dohaintza bat errebokatu bada ekitaldian, eremu honetan X bat jarriko da, baita errebokatutako dohaintzaren gainerako datuak ere.

M eta N gakoetarako, entitate aitortzailea baliatzen baldin bada Nafarroako Foru Komunitatean kultur mezenasgoa eta haren zerga-pizgarriak arautzen dituen maiatzaren 16ko 8/2014 Foru Legean kenkarietarako ezarritako araubideaz, eta aurreko ekitaldietan jaso eta kenkarirako eskubidea izan duen dohaintza bat errebokatu bada ekitaldian, eremu honetan X bat jarriko da, baita errebokatutako dohaintzaren gainerako datuak ere.

Gainerako gakoak zuriunez beteko dira.

Sei.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua, aitortuaren erregistroa, 78 idazgunetik 110 idazgunera:

107-110

Zenbakizkoa

ERREBOKATUTAKO DOHAINTZA ZEIN EKITALDITAN EGIN ZEN.

A, B, H, M, N eta P gakoetarako, “ERREBOKATZEA” izeneko laukitxoan X jarri bada, errebokatutako dohaintza zein ekitalditan egin zen adieraziko da. Bestela, eremu hau zeroz beteko da.

Hirugarren artikulua. Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariaren azaroaren 25eko 81/2015 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez, “Errentak eratxikitzeko araubideko entitateek aurkeztu beharreko urteko aitorpen informatiboa” izeneko 184 eredua onetsi zen.

Bat.–1. artikuluaren 1. apartatua aldatzea, eta 2. apartatuaren c) letra kentzea. Horren ondorioz, gaur egun b) eta c) letren edukia dena, aurrerantzean, a) eta b) letrena izanen da, hurrenez hurren.

“1. Onesten da 184 eredua (“Errentak eratxikitzeko araubideko entitateek aurkeztu beharreko urteko aitorpen informatiboa”), baita hura ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrian aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ere, zeinak II. eranskinean agertzen baitira.”

Bi.–5. artikulua.

“5. artikulua. 184 eredua aurkezteko moduak.

184 eredua bide hauetako bat erabiliz aurkez daiteke:

a) Telematika bidez, Internet erabiliz, 7. eta 8. artikuluetan ezarritako baldintza orokorrei eta prozedurari jarraikiz.

b) Ordenagailuz zuzenean irakurtzeko euskarri batean, non aitorpenaren xedeko informazioa jasoko baita, II. eranskinean ezarri diren erregistroen diseinuen arabera, 6. artikuluan xedatutakoari jarraikiz.”

Hiru.–7.1.b) artikulua, lehenengo paragrafoa.

“b) Aitortzaileak identifikazio, autentifikazio eta sinadura elektronikoaren sistema bat eduki behar du, ziurtagiri elektroniko kualifikatu bat erabiliz, Sinadura Elektronikoari buruzko abenduaren 19ko 59/2003 Legeak ezartzen dituen baldintzekin bat etorriz egindakoa, eta Nafarroako Foru Ogasunak onartzeko modukoa.”

Lau.–Azaroaren 25eko 81/2015 Foru Aginduaren II. eranskina aldatzen da, eta horren ordez foru agindu honen I. eranskin gisa ageri dena erabiliko da.

Laugarren artikulua. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak otsailaren 27an emandako 27/2009 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez, batetik, onetsi egin zen 189 eredua, balore, aseguru eta errentei buruzkoa, eta bestetik, eredu hori ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrietan aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak ezarri ziren.

Bat.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren erregistroa), 80 idazgunea:

80

Alfabetikoa

MERKATU GAKOA.

Gako hauetako bat jarriko da:

GAKOA

DESKRIBAPENA

A

Espainiako bigarren mailako balio-merkatu ofiziala

B

Atzerriko bigarren mailako balio-merkatu ofiziala (Europar Batasuna)

C

Espainiako beste merkatu batzuk

D

Atzerriko beste merkatu batzuk

E

Atzerriko bigarren mailako balio-merkatu ofiziala (Europar Batasunekoa ez dena)

Bi.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren erregistroa), 96 idazgunetik 107 idazgunera:

96-107

Zenbakizkoa

BALORE KOPURUA.

Entitate juridikoen kapitaleko edo funts berekietako akzio edo partaidetzen guztirako zenbatekoa adieraziko da, merkatu antolatu batean negoziatu direnak, merkatu antolatuetan negoziatutako kapital berekiak hirugarrenei lagatzearen ondoriozko baloreena edo inbertsio kolektiboko erakunde baten kapital sozialeko edo ondare-funtseko akzioena edo partaidetzena.

Eremu honi buruzko informazioa emanen da, bakar-bakarrik, “BALOREAREN GAKOA” (81 idazgunea) izeneko eremuan “A”, “B” edo “C” balioa idatzi denean.

Bi eremutan zatitzen da:

96-105

Baloreen osoko zatia

106-107

Baloreen zati dezimala (edukirik ez badu, zeroz beteko da)

Era berean, aitortu asko daudenean, haietako bakoitzean adieraziko da partaidetza-portzentaje jakin bat duten guztirako baloreen kopurua.

Hiru.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren erregistroa), 129-144 idazguneak, “Baloreen nominala” eremua gehitzea:

129-144

Zenbakizkoa

BALOREEN NOMINALA.

“BALOREAREN GAKOA” eremuan “A” gakoa adierazten denean (2. erregistro motaren 81 posizioa, aitortuaren erregistroa), merkatu antolatuetan negoziatutako entitate juridikoen kapital sozialean edo funts berekietan dituen akzioen edo partaidetzen guztirako nominala adieraziko da, aitortuari dagokiona.

Halaber, eragiketari lotutako hainbat parte-hartzaile daudenean, haietako bakoitzean jarriko da haietako bakoitzari egotz dakiokeen nominala, bakoitzaren partaidetzaren portzentajearen arabera.

Eremu hau bitan banatzen da:

129-142

Eragiketaren zenbateko nominalaren osoko zatia

143-144

Eragiketaren zenbateko nominalaren zati dezimala

Lau.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren erregistroa), 145 idazgunea, “Titulartasunaren gakoa” eremua gehitzea:

145

Alfabetikoa

TITULARTASUNAREN GAKOA.

Gako hauetako bat jarriko da:

T: Titularra

N: Jabe soila

Bost.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua (aitortuaren erregistroa), “Zuriak” eremuak, 129-500 idazguneak hartzen dituenak, aurrerantzean, 146-500 idazguneak hartuko ditu.

Bosgarren artikulua. Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak urtarrilaren 8an emandako 3/2018 Foru Aginduaren aldaketa; foru agindu horren bidez, onetsi zen 190 eredua, “Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan, lan etekinengatik, enpresa eta lanbide jarduera batzuengatik, sariengatik eta errenta-egozpen batzuengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena”.

Bat.–2.2 artikuluari paragrafo bat eransten zaio bukaeran.

“Aurreko paragrafoan aipatutako kopuruak arbitraje zerbitzuak ematetik badatoz, kasuan kasuko kirol federazioari dagokio horren berri ematea, eta, hala, kirol taldeak informazio hori eman beharretik salbuetsita geldituko dira.”

Bi.–Eranskina. 2. erregistro motaren diseinuak, 79-80 idazguneak, hartutakoaren B gakoan erabili beharreko azpigakoak.

Hartutakoaren B gakoan erabili beharreko azpigakoak:

79-80

01

Gizarte Segurantzaren pentsioak eta Klase Pasiboen hartzekoak.

Azpigako honetan adieraziko dira, orobat, lanerako ezintasunagatik hartutako kopuruak, langileari zuzenean ordaintzen dizkionak Gizarte Segurantzako araubide publikoren batek edo klase pasiboek edo, hala badagokio, Gizarte Segurantzaren lankide den kasuan kasuko mutualitateak. Enplegatzaileak zuzenean ordaintzen baditu prestazio horiek (Gizarte Segurantzarekiko lankidetzarako akordioaren arabera), A gakoan jasoko dira.

02

-

03

Azpigako hau jarriko da B gakoko hartutako guztietan, 01 edo 90 azpigakoetan sartu behar ez direnetan.

90

Amatasuna edo aitatasuna dela-eta jasotako prestazio publikoak, muga izanik, betiere, Gizarte Segurantzak kontzeptu horretarako aitortzen duen gehieneko prestazioa.

Seigarren artikulua. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren abenduaren 27ko 223/2011 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez, 193 eredua onetsi zen, erabili behar dena kapital higigarriaren zenbait etekinengatik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergan eta, zenbait errentarengatik, sozietateen gaineko zergan eta establezimendu iraunkorrei dagokien ez-egoiliarren errentaren gaineko zergan egindako atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpena aurkezteko. Halaber, azaroaren 24ko 208/2008 Foru Aginduaren bidez onetsitako 196 ereduaren diseinu fisiko eta logikoak aldatu ziren.

II. eranskina.–2. motako erregistroaren diseinua (hartzailearen erregistroa), 95 idazgunea:

95

Zenbakizkoa

ORDAINKETA.

Hartutakoen “A”, “B” edo “D” gakoentzat bakarrik.

Jarraian adierazten diren zenbakietatik behar dena jarriko da baldin eta aitortzaileak egin duen ordainketa honako kontzeptu hauetako batengatik izan bada:

1

Jaulkitzaile gisa

2

Balio nazionaleko bitartekari gisa

3

Atzerriko balioko bitartekari gisa

4

Atzerriko balioko bitartekari gisa, atxikitzaile izan gabe

Zazpigarren artikulua. Ogasuneko eta Finantza Politikarako kontseilariaren abenduaren 2ko 146/2016 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez, 194 eredua onetsi zen, hau da, “Kapital higigarriaren etekinen kontura eta besteren kapitalak eskuratu eta erabiltzetik datorren edozein aktibo eskualdatu, amortizatu, itzuli, trukatu edo bihurtzearen ondoriozko errenten kontura egindako sarreren eta atxikipenen urteko laburpena” izenekoa.

Bat.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua (hartzailearen erregistroa), 131 idazgunetik 143 idazgunera:

131-143

Zenbakizkoa

ESKUALDAKETAREN, AMORTIZAZIOAREN, ITZULKETAREN, TRUKEAREN EDO BIHURKETAREN BALIOA.

Eskualdaketaren, amortizazioaren, itzulketaren, trukearen edo bihurketaren balioa ikurrik eta dezimalik gabe adieraziko da, “Jatorria” izeneko eremuan adierazitako kontsignazioaren arabera. Horren ondorioetarako, eragiketaren gastu osagarriak ez dira deskontatuko.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduren 64.3.e) artikuluan aipatzen den kupoiaren mugaeguna bete baino 30 egun lehenagoko epearen barruan egiten diren finantza-aktiboen eskualdaketen kasuan (halakoetan, “D” letra idatzi beharko da “Jatorria” izeneko eremuan), bete gabe utzi beharko da “Eskualdaketaren, amortizazioaren, itzulketaren, trukearen edo bihurketaren balioa” izeneko eremua.

Zenbatekoak euro-zentimotan adierazi beharko dira. Hortaz, kopuruak dezimalik gabekoak izanen dira beti.

Bi.–II. eranskina. 2. motako erregistroaren diseinua (hartzailearen erregistroa), 157 idazgunetik 169 idazgunera:

157-169

Alfazenbakizkoa

ATXIKIPENEN ETA KONTURAKO SARREREN OINARRIA.

Eragiketa honen ondoriozko zenbatekoa adieraziko da: “Eskualdaketaren, amortizazioaren, itzulketaren, trukearen edo bihurketaren balioa” eremuan adierazitako kopurua ken “Eskualdaketaren edo harpidetzaren balioa” eremuan adierazitakoa, ikur eta guzti.

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamenduaren 64.3.e) artikuluan aipatzen den kupoiaren epemuga bete baino 30 egun lehenagoko epearen barruan egindako finantza aktiboen eskualdaketetan kupoi korrituaren parekoa den prezio zatiari atxikipena egin bazaio (eta, hortaz, “Jatorria” eremuan “D” letra jarri bada), atxikipenaren oinarria izanen da eskualdatutako balioaren kupoi korrituaren parekoa den prezio zatia.

Eremu hau honela banatzen da:

157

IKURRA. Alfabetikoa

Aurreko eragiketa horretan lortutako zenbatekoa negatiboa bada, “N” bat jarriko da. Bestelako edozein kasutan zuriunez beteko da.

158-169

ZENBATEKOA. Zenbakizkoa

Aipatutako eragiketa horren zenbatekoa ikurrik eta dezimalik gabe adieraziko da.

Zenbatekoak euro-zentimotan adierazi beharko dira. Hortaz, kopuruak dezimalik gabekoak izanen dira beti.

Zortzigarren artikulua. Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariaren azaroaren 24ko 208/2008 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez 196 eredua onetsi zen, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari, sozietateen gaineko zergari eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari (establezimendu iraunkorrak) buruzkoa. Kapital higigarriaren etekinak eta edozein finantza-erakundetako kontuen ondoriozko kontraprestaziotik sortutako errentak, finantza-aktiboen gaineko eragiketetan oinarrituak barne. Horien gaineko atxikipenak eta konturako sarrerak, eta pertsona baimenduen eta edozein finantza-erakundetako kontuen saldoen urteko aitorpen informatiboa.

II. eranskina.–2. motako erregistroaren diseinua, aitortuaren erregistroa, 472 idazgunetik 473 idazgunera:

472-473

PROBINTZIAREN KODEA.

Probintziaren kodea adieraziko da.

Probintziari edo, hala bada, hiri autonomoari dagozkion bi digituak jasoko dira, zerrenda honen arabera.

ALBACETE

02

JAÉN

23

ALACANT

03

LEÓN

24

ALMERÍA

04

LLEIDA

25

ARABA

01

LUGO

27

ASTURIAS

33

MADRIL

28

ÁVILA

05

MÁLAGA

29

BADAJOZ

06

MELILLA

52

BARTZELONA

08

MURTZIA

30

BIZKAIA

48

NAFARROA

31

BURGOS

09

OURENSE

32

CÁCERES

10

PALENTZIA

34

CÁDIZ

11

LAS PALMAS

35

KANTABRIA

39

PONTEVEDRA

36

CASTELLÓ

12

ERRIOXA

26

CEUTA

51

SALAMANCA

37

CIUDAD REAL

13

S. C. TENERIFEKOA

38

KORDOBA

14

SEGOVIA

40

CORUÑA

15

SEVILLA

41

CUENCA

16

SORIA

42

GIPUZKOA

20

TARRAGONA

43

GIRONA

17

TERUEL

44

GRANADA

18

TOLEDO

45

GUADALAJARA

19

VALENTZIA

46

HUELVA

21

VALLADOLID

47

HUESCA

22

ZAMORA

49

BALEAR UHARTEAK

07

ZARAGOZA

50

Atzerrian kokatutako helbideen kasuan, 99 gakoa idatziko da.

Bederatzigarren artikulua. 183/2009 Foru Agindua, azaroaren 10ekoa, Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak emana, 296 eredua onesten duena, hots, “Ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga. Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrak. Atxikipenen eta konturako sarreren urteko aitorpena”.

4.6 artikuluaren lehenbiziko paragrafoa honela geldituko da idatzirik:

“6. Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Foru Legearen 108.1.c) artikuluan aipatutako errentak.”

Hamargarren artikulua. 46/2015 Foru Agindua, urriaren 13koa, Ogasuneko eta Finantza Politikako kontseilariak emana, 586 eredua onesten duena, “Berotegi-efektuko gas fluordunekin egindako eragiketen aitorpen laburtua” izenekoa.

Eranskineko “Salmentak, entregak edo autokontsumoak” atalaren bigarren eta hirugarren paragrafoen ordez, honako hauek ezartzen dira:

“Espainia barnean eginiko salmenta edo entrega bat deklaratzen bada, 11 idatzi behar da eragiketa motan, eta hartzailea identifikatzeko izen-deiturak edo sozietatearen izena jarri behar dira, eta IFZ eta FJK (gas fluordunen jarduera kodea), halakorik balu.

Deklaratzen den salmenta edo entrega Espainiatik kanpo eta Europar Batasunaren barnean dagoen hartzaile bati egin bazaio, 12 idatzi behar da eragiketa motan, eta, hartzailea identifikatzeko, haren izen-deiturak edo sozietatearen izena eta IFZ -BEZa jarri behar dira.

Deklaratzen den salmenta edo entrega Europar Batasunetik kanpo dagoen hartzaile bati egin bazaio, 13 idatzi behar da eragiketa motan, eta esportazioari dagokion ADBaren bidez identifikatzen da hartzailea.

Autokontsumo bat deklaratzen bada, 14 idatzi behar da eragiketa motan, eta, hartzailea identifikatzeko, aitortzailearen izen-deiturak edo sozietatearen izena jarri behar dira, baita IFZ eta FJK ere”.

Azken xedapen bakarra.–Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra, eta 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera aurkezten diren aitorpenei aplikatuko zaie lehenbizikoz, 2019ko informazioari dagokionez.

Iruñean, 2019ko abenduaren 4an.–Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Elma Saiz Delgado.

I. ERANSKINA

184 eredua ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarrian aurkezteko diseinu fisiko eta logikoak

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateek aitorpen informatiboa (184 eredua) aurkezteko erabili behar dituzten ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriek ezaugarri hauek izanen dituzte:

A) Euskarri magnetikoen ezaugarriak.

–Mota: DVD-R edo DVD+R.

–4,7 GB bitarte.

–UDF artxibo sistema.

–Alde bakarrekoa eta geruza bakunekoa.

B) Diseinu logikoak.

Erregistroen azalpena.

Aitortzaile bakoitzarentzat bi erregistro mota izanen dira, lehen idazgunearen arabera bereizten direnak, irizpide hauen arabera:

1. mota: Aitortzailearen erregistroa: Identifikazio datuak eta aitorpenaren laburpena. 1. motako erregistroaren diseinua, atal hauetan beretan eta foru agindu honetako eranskinean ageri direnetatik.

2. mota: Entitatearen erregistroa eta bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroa. 2. motako erregistroaren diseinua, atal hauetan beretan eta foru agindu honetako eranskinean ageri direnetatik.

Aurkezteko ordena erregistro motarena izanen da. 1. motako erregistro bakar bat egonen da, eta 2. motako erregistroen kasuan, entitateak eta bazkide, jaraunsle, erkide edo partaide bakoitzak zenbat gako eta azpigako aitortzen dituen, hainbeste erregistro izanen dira.

Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerretara lerrokaturik eta eskuinetara zuriunez beterik aurkeztuko dira, letra larrietan, karaktere berezirik eta bokal azentudunik gabe.

Hizkuntzaren karaktere berezietarako ISO--8859--1 kodifikazioa erabiliko da. Hala, “Ñ” letrak ASCII 209 (Hex. D1) balioa izanen du, eta “Ç” letrak (c larri hautsia) ASCII 199 (Hex. C7) balioa.

Zenbakizko eremu guztiak eskuinetara lerrokaturik eta ezkerretara zeroz beterik agertuko dira, zeinurik gabe eta paketatu gabe.

Eremu guztiek izanen dute edukia, eremuaren azalpenean kontrakoa zehazten ez bada. Ez badute, zenbakizko eremuak zeroz beteko dira, eta alfazenbakizkoetan eta alfabetikoetan, berriz, zuriuneak utziko dira.

Aurkezpen kolektiboa egiten denean (aitortzaile bat baino gehiago fitxategi berean), euskarriaren lehen erregistro gisa zero motako erregistro bat aurkeztuko da, atal honetan berean jarraian azaltzen den zero motako erregistroaren diseinuari jarraikiz. Horretan sartuko dira aurkezpenaren erantzulea den pertsonaren edo entitatearen datuak, eta hala eginen da, nahiz eta pertsona edo entitate hori euskarrian aitortzaile moduan ere aurkeztu. Jarraian ipiniko dira lehen aitortzailearen datuak (1. motakoa) eta, ondoren, bere aitortuak (2. mota); gero, hurrengo aitortzailearen datuak; eta horrela hurrenez hurren.

184 EREDUA

A.–0 ERREGISTRO MOTA. AURKEZPEN KOLEKTIBOA

IDAZGUNEAK

MOTA

EREMUEN DESKRIPZIOA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA.

Konstantea: ‘0’ (zero).

2-4

Zenbakizkoa

AITORPEN EREDUA.

Konstantea: ‘184’.

5-8

Zenbakizkoa

EKITALDIA.

Euskarrian sartutako aitorpenen zerga-ekitaldiari dagozkion lau zifrak.

9-17

Alfazenbakizkoa

AURKEZLEAREN IFZ.

Aurkezlearen IFZ adieraziko da.

Eremu hau eskuinetara lerrokaturik egonen da, azken idazgunea kontrol karakterea izanen da eta ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira, Tributuak kudeatu eta ikuskatzeko eta tributuak aplikatzeko prozeduretarako arau komunak garatzeko jarduketa eta prozedurei buruzko Erregelamendu Orokorra onesten duen uztailaren 27ko 1065/2007 Errege Dekretuan eta Identifikazio fiskaleko zenbakia eta hari lotutako zenbait zentsu arautzen dituen otsailaren 22ko 8/2010 Foru Dekretuan ezartzen diren arauei jarraituz.

18-57

Alfazenbakizkoa

AURKEZLEAREN IZEN-DEITURAK EDO SOZIETATEAREN IZENA.

1. motako erregistroan aitortzailearentzat azaldutako irizpide berarekin beteko da.

58-109

Alfazenbakizkoa

AURKEZLEAREN HELBIDEA.

Eremu hau bederatzitan banatzen da:

58-59

SG: Bide publikoaren siglak.

60-79

BIDE PUBLIKOA: Bide publikoaren izena. Alfabetikoa izan behar du, eta, beraz, izenean zenbakiak izanez gero, letraz jarriko dira (adibidez: maiatzaren 2a maiatzaren bia izanen da). Errepidea baldin bada, km laburdurarekin bukatuko da.

80-84

ZENBAKIA: Etxearen zenbakia edo kilometro puntua (zenbaki dezimalik gabe). Zenbakizkoa eta bost idazgunekoa izan behar du.

85-86

ESKAILERA.

87-88

SOLAIRUA.

89-90

ATEA.

91-95

POSTA KODEA: Aurkezlearen helbideari dagokiona. Zenbakizkoa eta bost idazgunekoa izan behar du.

96-107

UDALERRIA: Hamabi idazgune hartzen ditu. Izenak hamabi karaktere baino gehiago baldin baditu, lehenengo hamabiak jarriko dira, artikulurik eta preposiziorik gabe.

108-109

PROBINTZIAREN KODEA: Bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroaren (2. mota, orri mota, 76 idazgunea, “S”) “PROBINTZIAREN KODEA” eremurako erabilitako irizpide berari jarraikiz beteko da. Zenbakizkoa.

110-114

Zenbakizkoa

ENTITATE AITORTZAILEAK, GUZTIRA.

Baterako euskarrian sartutako entitate aitortzaile guztien kopurua jarriko da. (Grabatutako 1. motako erregistroen kopurua).

115-123

Zenbakizkoa

BAZKIDE, JARAUNSLE, ERKIDE EDO PARTAIDEEN ERREGISTROEN GUZTIRAKO KOPURUA:

Euskarri kolektiboan sartutako bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen 2. motako erregistro guztien kopurua jarriko da. Kopuru horrek bat etorri behar du 1. motako erregistroetako 136tik 144ra bitarteko idazguneetan ematen diren kopuruen baturarekin, euskarrian sartutako aitortzaileei dagozkien erregistroekin alegia (bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen erregistroen kopurua (2. erregistro mota), orri motarekin, 76 idazgunea, “S” bezala).

124

Alfabetikoa

EUSKARRI MOTA.

Gako hauetako bat beteko da:

‘C’: Informazioa euskarrian aurkezten bada.

‘T’: Transmisio telematikoa.

125-173

Alfazenbakizkoa

HARREMANETARAKO PERTSONA.

Harremanetarako pertsonaren datuak. Eremu hau bitan banatzen da:

125-133

TELEFONOA: zenbakizko eremua, 9 idazgunekoa.

134-173

DEITURAK ETA IZENA: 1. motako erregistroan aitortzailearentzat azaldutako irizpide berarekin beteko da.

174-487

ZURIUNEAK.

488-500

Alfazenbakizkoa

ZIGILU ELEKTRONIKOA.

Aurkezpen kolektiboetako zigilu elektronikoa jartzeko eremua. Nafarroako Foru Ogasunak ematen dituen programa ofizialek soilik beteko dute. Bestelako edozein kasutan, zuriunez beteko dira.

* Edukirik ez duten zenbakizko eremuak zeroz beteko dira.

–Edukirik ez duten alfazenbakizko eremuak eta eremu alfabetikoak zuriunez beteko dira.

–Zenbakizko eremu guztiak eskuinaldean lerrokaturik eta ezkerraldean zeroz beterik.

–Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerraldean lerrokaturik eta eskuinaldean zuriuneak dituztela, letra larriz, karaktere berezirik eta azentudun bokalik gabe, non eta eremuaren azalpenean besterik agintzen ez den.

184 EREDUA

B.–1. ERREGISTRO MOTA. AITORTZAILEAREN ERREGISTROA

IDAZGUNEAK

MOTA

EREMUEN DESKRIPZIOA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA.

‘1’ (bat) konstantea.

2-4

Zenbakizkoa

AITORPEN EREDUA.

Konstantea: ‘184’.

5-8

Zenbakizkoa

EKITALDIA.

Aitorpenaren zerga-ekitaldiari dagozkion lau zifrak.

9-17

Alfazenbakizkoa

AITORTZAILEAREN IFZ.

Errentak eratxikitzeko araubideko entitatearen IFZ idatziko da.

Eremu hau eskuinetara lerrokaturik egonen da, azken idazgunea kontrol karakterea izanen da eta ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira, Tributuak kudeatu eta ikuskatzeko eta tributuak aplikatzeko prozeduretarako arau komunak garatzeko jarduketa eta prozedurei buruzko Erregelamendu Orokorra onesten duen uztailaren 27ko 1065/2007 Errege Dekretuan eta Identifikazio fiskaleko zenbakia eta hari lotutako zenbait zentsu arautzen dituen otsailaren 22ko 8/2010 Foru Dekretuan ezartzen diren arauei jarraituz.

18-57

Alfazenbakizkoa

AITORTZAILEAREN IZENA EDO SOZIETATE-IZENA.

Errentak eratxikitzeko araubidea duten entitateen kasuan, sozietate-izena osorik jasoko da, anagramarik gabe.

Eremu honetan inola ere ez da izen komertzialik adieraziko.

58

Alfabetikoa

EUSKARRI MOTA.

Gako hauetako bat beteko da:

‘C’: Ordenagailuaren bidez zuzenean irakurtzeko moduko euskarri batean aurkezten bada informazioa.

‘T’: Transmisio telematikoa.

59-107

Alfazenbakizkoa

HARREMANETARAKO PERTSONA.

Harremanetarako pertsonaren datuak.

Eremu hau honela banatzen da:

59-67

TELEFONOA: Zenbakizkoa, 9 idazgunekoa.

68-107

DEITURAK ETA IZENA: lehenbiziko deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izen osoa, hurrenkera horretantxe.

108-120

Zenbakizkoa

AITORPENAREN FROGAGIRIAREN ZENBAKIA.

Aitorpenari dagokion frogagiriaren zenbakia jarriko da.

121-122

Alfabetikoa

AITORPEN OSAGARRIA EDO ORDEZKOA.

Aitorpen bat, salbuespenez, bigarren aldiz edo ondoren aurkezten bada, eremu hauetako bat bete beharko da nahitaez:

121

AITORPEN OSAGARRIA.

“C” bat jarriko da, aitorpen hau aurkeztearen helburua baldin bada ekitaldi berean aurkezturiko beste aitorpen batean agertu behar baina inondik inora agertu ez ziren 2. motako erregistro gehiago sartzea.

122

ORDEZKO AITORPENA.

“S” bat jarriko da baldin eta aurkezpenaren xedea zerga-ekitaldi bereko aurreko aitorpen bat ezabatu eta osorik ordeztea bada. Ordezko aitorpen batek aurreko aitorpen bakar bat baizik ez dezake baliogabetu.

123-135

Zenbakizkoa

AURREKO AITORPENAREN FROGAGIRIAREN ZENBAKIA.

“ORDEZKO AITORPENA” eremuan “S” jarri bada, eta soilik kasu horretan, ordezten duen aitorpenari dagokion frogagiriaren zenbakia jarriko da.

Beste edozein kasutan, zeroz beteko da.

136-144

Zenbakizkoa

BAZKIDE, JARAUNSLE, ERKIDE EDO PARTAIDEEN ERREGISTROEN GUZTIRAKO KOPURUA:

Aitortzaile honen erregistroan aitortutako bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen erregistro guztien kopurua adieraziko da.

(Bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideen erregistroen kopurua (2. erregistro mota), orri motarekin, 76 idazgunea, “S” bezala).

145-146

Zenbakizkoa

ERRENTAK ERATXIKITZEKO ARAUBIDEKO ENTITATEAK, ESPAINIAN ERATUAK.

Azpieremu hauek ditu:

145

ENTITATE MOTA.

Entitate mota adierazten duen digitua jarriko da, zerrenda honen arabera:

1

Sozietate zibila.

2

Ondasun-erkidegoa.

3

Jaraunspen jasogabea.

4

Jabeen elkartea.

5

Beste batzuk

146

JARDUERA NAGUSIA (gakoa).

Entitateak egindako jarduera nagusiari dagokion digitua adieraziko da, hauen artetik aukeratuta:

1

Enpresa jarduera.

2

Lanbide jarduera.

3

Ondasun higiezinak eduki eta administratzea.

4

Baloreak edo finantza-aktiboak eduki eta administratzea.

5

Beste batzuk.

147-155

Alfazenbakizkoa

ERRENTAK ERATXIKITZEKO ARAUBIDEKO ENTITATEAK, ATZERRIAN ERATUAK.

Azpieremu hauek ditu:

147

ENTITATE MOTA. Zenbakizko eremua.

Entitate mota adierazten duen digitua jarriko da, zerrenda honen arabera:

1

Nortasun juridiko propioa duen korporazioa, elkartea edo entitatea.

2

Korporazio edo entitate independentea, baina nortasun juridiko propiorik gabea.

3

Bi pertsonarenak edo gehiagorenak diren baterako ondasunen multzoa, nortasun juridiko propiorik gabe.

4

Beste batzuk.

148

HELBURUA (gakoa). Eremu alfabetikoa.

Entitate aitortzailearen jarduera edo helburu nagusia adieraziko da, zerrenda honen arabera:

A

Enpresa jardueraren bat egitea (produkzioa, erauzketa, industria, merkataritza, ondasun edo produktuen banaketa, etab.).

B

Lanbide jardueraren bat egitea (aholkularitza, kontsultoretza, bitartekaritza, arte jarduerak, etab.).

149-150

HERRIALDEAREN GAKOA. Eremu alfabetikoa.

Errentak eratxikitzeko araubideko entitatea atzerrian eratu bada, eratu zeneko herrialdearen edo lurraldearen bi digituak jarriko dira, 196 eredua onesteko Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak azaroaren 24an emandako 208/2008 Foru Aginduaren III. eranskinean azaltzen diren herrialde eta lurraldeen kodeekin bat.

151-155

KIDE EGOILIARREI ERATXIKITZEN AHAL ZAIEN ERRENTAREN PORTZENTAJEA. Zenbakizko eremua.

Entitateak dituen kide egoiliarrei eratxikitzen ahal zaien errenta-zatiaren portzentajea adieraziko da.

Eremu hau bitan banatzen da:

151-153

OSOA. Portzentajearen osoko zatia jarriko da (ez badu, zeroak jarri).

154-155

DEZIMALA. Portzentajearen zati dezimala jarriko da (ez badu, zeroak jarri).

156

Alfabetikoa

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN ARAUBIDEKO TRIBUTAZIOA.

Baldin eta errenta eratxikitzeko araubideko entitatearen kide guztiak sozietateen gaineko zergaren zergadunak badira edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunak, “X” idatzi laukitxoan.

157-171

Zenbakizkoa

NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA.

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateen negozioen zenbateko garbia jarriko da, ikurrik eta koma dezimalik gabe, Merkataritzako Kodearen 35.2 artikuluaren bigarren paragrafoaren arabera.

Eremu hau bitan banatzen da:

157-169

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

170-171

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

172-180

Alfazenbakizkoa

ORDEZKARIAREN IFZ.

Atal honetan, errentak eratxikitzeko araubideko entitatearen ordezkariaren datuak idatziko dira.

Eremu hau eskuinetik lerrokaturik egonen da, azken idazgunea kontrol karakterea izanen da eta ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira, Tributuak kudeatu eta ikuskatzeko eta tributuak aplikatzeko prozeduretarako arau komunak garatzeko jarduketa eta prozedurei buruzko Erregelamendu Orokorra onesten duen uztailaren 27ko 1065/2007 Errege Dekretuan eta Identifikazio fiskaleko zenbakia eta hari lotutako zenbait zentsu arautzen dituen otsailaren 22ko 8/2010 Foru Dekretuan ezartzen diren arauei jarraituz.

181-220

Alfazenbakizkoa

ORDEZKARIAREN IZEN-ABIZENAK EDO SOZIETATEAREN IZENA.

Pertsona fisikoa bada, honela jarriko da: lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat, eta izena osorik, nahitaez ordena horretan.

Errentak eratxikitzeko araubidea duten entitateen kasuan, sozietatearen izena osorik jarriko da, anagramarik gabe.

Eremu honetan inola ere ez da izen komertzialik adieraziko.

221-487

ZURIUNEAK.

488-500

Alfazenbakizkoa

ZIGILU ELEKTRONIKOA.

Banakako aurkezpenetan zigilu elektronikoa jartzeko erreserbaturiko eremua. Nafarroako Foru Ogasunak, kasua bada, ematen dituen programa ofizialek soilik beteko dute. Bestelako edozein kasutan eta baterako aurkezpenetan, eremu hau zuriunez beteko da.

* Edukirik ez duten zenbakizko eremuak zeroz beteko dira.

–Edukirik ez duten alfazenbakizko eremuak eta eremu alfabetikoak zuriunez beteko dira.

–Zenbakizko eremu guztiak eskuinaldean lerrokaturik eta ezkerraldean zeroz beterik.

–Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerraldean lerrokaturik eta eskuinaldean zuriuneak dituztela, letra larriz, karaktere berezirik eta azentudun bokalik gabe, non eta eremuaren azalpenean besterik agintzen ez den.

184 EREDUA

C.–2. ERREGISTRO MOTA. ENTITATEAREN ERREGISTROA

OHARRA: Erregistro bana adieraziko da zenbateko bat adierazia duten eratxikitzeko moduko etekin, kenkari edo atxikipenen gako edo azpigako bakoitzeko.

IDAZGUNEAK

MOTA

EREMUEN DESKRIPZIOA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA.

Konstantea: ‘2’ (bi).

2-4

Zenbakizkoa

AITORPEN EREDUA.

Konstantea: ‘184’.

5-8

Zenbakizkoa

EKITALDIA.

1. motako erregistroak idazgune hauexetan duen eduki berbera adierazi.

9-17

Alfazenbakizkoa

AITORTZAILEAREN IFZ.

1. motako erregistroak idazgune hauexetan duen eduki berbera adierazi.

18-26

Alfazenbakizkoa

ENTITATEAREN IFZ.

“Aitortzailearen IFZ” eremuan jarritako gauza bera adierazi (1. motako erregistroaren 9-17 idazguneak).

27-35

ZURIUNEAK.

36-75

Alfazenbakizkoa

AITORTZAILEAREN IZENA EDO SOZIETATE-IZENA.

“Aitortzailearen izena edo sozietate-izena” eremuan jarritako gauza bera adierazi (1. motako erregistroaren 18-57 idazguneak).

76

Alfabetikoa

ORRI MOTA.

“E” konstantea (Entitatea).

77

Alfabetikoa

GAKOA.

Aitortzen ari den erregistroari dagokion gako alfabetikoa adieraziko da, zerrenda honen arabera:

A

KAPITAL HIGIGARRIAREN ETEKINAK.

B

KAPITAL PROPIOAK LAGATZEN DITUEN PERTSONAREN EDO ENTITATEAREN IDENTIFIKAZIOA.

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateak kapital higigarriko errentak jasotzen baditu hirugarrenei kapital propioak lagatzeagatik eta entitateko kideren bat sozietateen gaineko zergaren zergaduna baldin bada, edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna.

C

KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINAK.

D

ENPRESA EDO LANBIDE JARDUERETAKO ETEKINAK.

E

INBERTSIO KOLEKTIBOKO ERAKUNDEETAN PARTE HARTZEAREN ONDORIOZKO ERRENTA KONTABILIZATUAK.

Gako hau bete beharko dute inbertsio kolektiboko erakundeetan akzioak edo partaidetzak dituzten errentak eratxikitzeko araubideko entitateek, betiere entitateko kideren bat sozietateen gaineko zergaren zergaduna bada, edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergaduna.

Errenta hauek, beti-beti, gako honekin adieraziko dira aitorpenean.

F

ONDARE-GEHIKUNTZAK ETA GUTXITZEAK, ONDARE-ELEMENTUEN ESKUALDAKETETATIK EZ DATOZENAK.

Gako honen bitartez, ekitaldian izandako ondare-gehikuntzen eta gutxitzeen zenbateko osoa aitortuko da, Espainian nahiz atzerrian sortuak izan, ondare-elementuen eskualdaketetatik datozenak alde batera utzita. Ekitaldian benetan egozten diren ondare-gehikuntzak eta gutxitzeak adieraziko dira.

G

ONDARE-GEHIKUNTZAK ETA GUTXITZEAK, ONDARE-ELEMENTUEN ESKUALDAKETETATIK DATOZENAK.

Gako honekin aitortuko da kasuan kasuko ekitaldian ondare-elementuen eskualdaketen ondorioz hala Espainian nola atzerrian sortutako ondare-gehikuntzen eta -gutxitzeen guztirako zenbatekoa, eta, orobat, enpresa edo lanbide jarduerari lotutako ondare-elementuen ondoriozkoena, halakorik bada.

Ekitaldian benetan egozten diren ondare-gehikuntzak eta gutxitzeak adieraziko dira.

H

ERATXIKI BEHARREKO ERRENTA SOZIETATEEN GAINEKO ZERGAREN ARABERA ZEHAZTEN DUTEN ENTITATEAK.

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kide guztiak sozietateen gaineko zergaren zergadunak badira edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren Errentaren gaineko zergaren zergadunak badira,sozietateen gaineko zergaren arauei jarraikiz zehaztuko da bazkideei, jaraunsleei, erkideei edo partaideei eratxiki beharreko errenta.

I

PFEZ-AREN FORU LEGEAREN TESTU BATEGINEKO KENKARIAK.

Kenkariak egiteko oinarriaren zenbatekoa jarriko da, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginean ezarritako kontzeptuengatik.

J

SOZIETATEEN GAINEKO ZERGARI BURUZKO FORU LEGEKO KENKARIAK.

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateek gako hau beteko dute baldin eta bazkideak, erkideak, jaraunsleak edo partaideak sozietateen gaineko zergaren zergadunak badira edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadunak badira, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legean xedatutakoari jarraikiz aplikatzen ahal den kenkariaren oinarria barne.

K

ENTITATEAK JASANDAKO ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK.

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateari, aitorpenaren xedeko aldian, PFEZaren, sozietateen gaineko zergaren edo ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren kontura egin zaizkion atxikipenak eta konturako sarrerak adieraziko dira.

L

ESPAINIAN HITZARMENIK EZ DUTEN HERRIALDEETAN LORTUTAKO ERRENTA NEGATIBOEN SOBERAKINA.

Errentak jasotzen direneko herrialdeak Espainiarekin ez badu hitzarmenik sinatu zergapetze bikoitza saihesteko (informazio-trukerako klausularekin), herrialde berean eta iturri beretik lortutako errenta positiboak gainditzen dituzten errenta negatiboen zenbatekoa adieraziko da.

78-79

Alfazenbakizkoa

AZPIGAKOA.

Aitortzen ari den erregistroari dagokion azpigako alfabetikoa edo zenbakizkoa adieraziko da, zerrenda honen arabera:

A gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (kapital higigarriaren etekinak):

01

Espainian lortutako etekinak.

02

Atzerrian lortutako etekinak.

03

Aplikagarri diren murriztapenak.

C gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (kapital higiezinaren etekinak):

01

Espainian lortutako etekinak.

02

Atzerrian lortutako etekinak.

03

Aplikagarri diren murriztapenak.

D gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (enpresa edo lanbide jardueretako etekinak):

01

Espainian lortutako etekinak.

02

Atzerrian lortutako etekinak.

03

Murriztapenerako eskubidea duen etekinaren zenbatekoa.

F gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (ondare-gehikuntzak eta gutxitzeak, ondare-elementuen eskualdaketetatik ez datozenak):

01

Espainian sortutako gehikuntzak. Higiezinak birgaitzeko dirulaguntzak sartzen dira, salbu eta 05 eta 06 azpigakoetan aitortu behar direnak.

02

Espainian sortutako gutxitzeak.

03

Atzerrian sortutako gehikuntzak.

04

Atzerrian sortutako gutxitzeak.

05

Ohiko etxebizitzak birgaitzeko dirulaguntzak (PFEZaren Foru Legearen testu bateginaren 54.1.b) artikulua), salbu eta 06 azpigakoan aitortu behar direnak.

06

Birgaitze babestuko espediente baten ondorioz lortutako dirulaguntzak, FPEZaren Foru Legearen testu bateginaren 55. xedapen gehigarria aplikatzen bazaie.

G gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (ondare-gehikuntzak eta gutxitzeak, ondare-elementuen eskualdaketetatik datozenak):

01

Murriztapenik gabeko gehikuntzak, Espainian sortuak.

02

Murriztapenik gabeko gutxitzeak, Espainian sortuak.

03

Murriztapenik gabeko gehikuntzak, atzerrian sortuak.

04

Murriztapenik gabeko gutxitzeak, atzerrian sortuak.

05

Murriztapena duten gehikuntzak, Espainian sortutako enpresa edo lanbide jarduerei lotuta ez dauden elementuenak.

06

Murriztapena duten gehikuntzak, atzerrian sortutako enpresa edo lanbide jarduerei lotuta ez dauden elementuenak.

07

Murriztapena duten gehikuntzak, Espainian sortutako enpresa edo lanbide jarduerei lotuta dauden elementuenak.

08

Murriztapena duten gehikuntzak, atzerrian sortutako enpresa edo lanbide jarduerei lotuta dauden elementuenak.

09

Berrinbertsioa dela-eta salbuetsitako gehikuntzak, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zen Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 45.2 artikulua.

I gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategineko kenkariak):

01

-

02

Entitate jakinei egindako dohaintza eta ekarpenengatik.

03

Ceutan eta Melillan lortutako errentengatik.

04

Kenkariak enpresa edo lanbide jardueretan.

4 a

Ibilgetu materialeko elementu berrietan inbertsioak eragiteko pizgarriak.

4 b

Zenbait jarduera bultzatzeko pizgarriak.

4 c

Enplegua sortzeko pizgarriak.

05

Nazioarteko zergapetze bikoitzagatik (atzerrian benetan ordaindutako zenbatekoa).

J gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Legeko kenkariak):

01

Barneko zergapetze bikoitzagatik.

02

Nazioarteko zergapetze bikoitzagatik.

03

Pizgarri diren kenkariak:

3 a

Ibilgetu materialeko elementu berrietan egindako inbertsioak.

3 b

Enplegua sortzeko pizgarriak.

04

Zenbait jarduera bultzatzeko pizgarri diren kenkariak.

05

Beste kenkari batzuk.

K gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (entitateak jasandako atxikipenak eta konturako sarrerak):

01

Kapital higigarriaren etekinengatik. Atxikipenen eta konturako sarreren batuketa.

02

Higiezinen errentamenduagatik (enpresa edo lanbide jarduera izan ala ez). Atxikipenen eta konturako sarreren batuketa.

03

Enpresa edo lanbide jardueren etekinengatik (higiezinen errentamenduak izan ezik). Atxikipenen eta konturako sarreren batuketa.

04

Ondare-gehikuntzengatik. Atxikipenen eta konturako sarreren batuketa.

05

Beste kontzeptu batzuengatik. Atxikipenen eta konturako sarreren batuketa.

L gakoari dagozkion erregistroetan erabili beharreko azpigakoak (Espainiarekin hitzarmena ez duten herrialdeetan lortutako errenta negatiboen soberakina).

A

Kapital higigarriaren etekinak.

C

Kapital higiezinaren etekinak.

D

Enpresa edo lanbide jardueretako etekinak.

E

Inbertsio kolektiboko erakundeetan parte hartzearen ondoriozko errenta kontabilizatuak.

F

Ondare-gehikuntzak eta gutxitzeak, ondare-elementuen eskualdaketetatik ez datozenak.

G

Ondare-elementuen eskualdaketetatik sortutako ondare-gehikuntza eta gutxitzeak.

80-81

Alfabetikoa

HERRIALDEAREN GAKOA.

Eremu honetan, herrialdeari edo lurraldeari dagozkion bi digituak idatziko dira, honela:

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “A” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da:

Kapital higigarriaren etekinak lortu diren herrialdea edo lurraldea.

–”Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “B” adierazi bada, eremu honetan zera adieraziko da: Kapital higigarriaren etekinak lortu diren herrialdea edo lurraldea.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “C” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da:

Kapital higiezinen etekinak lortu diren herrialdea edo lurraldea.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “D” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da:

Enpresa edo lanbide jardueretako etekinak lortu diren herrialdea edo lurraldea.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “F” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03” edo “04”, eremu honetan zera adieraziko da:

Ondare-gehikuntzak/gutxitzeak lortu diren herrialdea edo lurraldea.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03”, “04”, “06” edo “08”, eremu honetan zera adieraziko da:

Ondare-gehikuntzak/gutxitzeak lortu diren herrialdea edo lurraldea.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “L” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “A”, “C”, “D”, “E”, “F” edo “G”, eremu honetan zera adieraziko da:

Errentak lortu diren herrialdea edo lurraldea.

Gako eta azpigako berarentzat etekin mota bera lortu bada herrialde batean baino gehiagotan, zenbat herrialdetan lortu diren errentak, horrenbeste erregistrotan adieraziko dira.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

82

Zenbakizkoa

ETEKINAK ZEHAZTEKO ARAUBIDEA.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “D” adierazi bada, eremu honetan adieraziko da errentak eratxikitzeko araubideko entitatearen enpresa edo lanbide jardueretako etekinak zehazteko araubidea, hiru gako hauetatik dagokiona hautatuz:

1

Zuzeneko zenbatespena, modalitate arrunta.

2

Zuzeneko zenbatespena, modalitate erraztua.

3

Zenbatespen objektiboa (bakar-bakarrik entitateko kide guztiak pertsona fisikoak badira).

83

Zenbakizkoa

JARDUERA MOTA.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “D” adierazi bada, eremu honetan adieraziko da erregistro honetan adierazi beharreko jarduera mota edo haren izaera, bost gako hauetako bat hautatuz:

1

Merkataritza arloko enpresa jarduerak.

2

Nekazaritzako eta abeltzaintzako jarduerak.

3

Merkataritzaz kanpoko beste enpresa jarduera batzuk.

4

Arte edo kirol arloko lanbide jarduerak.

5

Gainerako lanbide jarduerak.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

84-87

Zenbakizkoa

EJZren TALDEA EDO EPIGRAFEA.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “D” adierazi bada, eremu honetan adieraziko da egindako jarduera zein taldetan edo epigrafetan dagoen sailkatua ekonomia-jardueren gaineko zergaren ondorioetarako.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

88-96

Alfazenbakizkoa

PERTSONA EDO ENTITATE LAGAPEN-HARTZAILEAREN IFZ/INBERTSIO KOLEKTIBOKO ERAKUNDEAREN IFZ.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. motako erregistroko 77 idazgunea) “B” adierazi bada, kapital propioak hartu dituen entitate lagapen hartzailearen Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) adieraziko da eremu honetan.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “E” adierazi bada, inbertsio kolektiboko erakundearen Identifikazio Fiskaleko Zenbakia (IFZ) adieraziko da eremu honetan.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

97-116

Alfazenbakizkoa

LAGAPEN-HARTZAILEAREN IZENA EDO SOZIETATE-IZENA / INBERTSIO KOLEKTIBOKO ERAKUNDEAREN IZENA.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. motako erregistroko 77 idazgunea) “B” adierazi bada, kapital propioak hartu dituen entitate lagapen hartzailearen izen osoa adieraziko da eremu honetan, anagramarik gabe.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “E” adierazi bada, inbertsio kolektiboko erakundearen izena edo sozietate-izena adieraziko da eremu honetan.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

117-124

Zenbakizkoa

ESKURAPENAREN EGUNA.

–”Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “E” adierazi bada, akzioa edo partaidetza eskuratu edo harpidetu zen eguna adieraziko da eremu honetan:

Eremu hau hirutan banatzen da.

117-120

Urtea.

121-122

Hilabetea.

123-124

Eguna.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

125-137

Zenbakizkoa

LIKIDAZIO-BALIOA / DOIKUNTZAK: GEHIKUNTZAK.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “E” adierazi bada, eremu honetan adieraziko da, ikurrik eta koma dezimalik gabe, ekitaldia ixteko egunean akzioak edo partaidetzak zeukan likidazio-balioa.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “H” adierazi bada, eremu honetan adieraziko dira, ikurrik eta koma dezimalik gabe, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legeari eta zerga arloan aplikagarri diren gainerako arauei jarraikiz kontabilitate-emaitzari gehitu beharreko zenbatekoak, entitateak ekitaldi horretan sortutako zerga-errenta finkatzeari begira.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

125-135

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

136-137

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

138-150

Zenbakizkoa

ESKURAPENAREN, HARPIDETZAREN EDO KONTABILITATE BALIOA / DOIKUNTZAK: GUTXITZEAK.

–”Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “E” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldia ixteko egunean akzioak edo partaidetzak duen kontabilitate-balioa.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “H” adierazi bada, eremu honetan adieraziko dira, ikurrik eta koma dezimalik gabe, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legeari eta zerga arloan aplikagarri diren gainerako arauei jarraikiz kontabilitate-emaitzari murriztu beharreko zenbatekoak, entitateak ekitaldi horretan sortutako zerga-errenta finkatzeari begira.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

138-148

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

149-150

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

151-164

Alfazenbakizkoa

SARRERA OSOAK / SORTUTAKO ETEKINEN ZENBATEKOA / KONTABILITATE-EMAITZA.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 77 idazgunea) “A” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 78 eta 79 idazguneak) “01”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Espainian lortu diren kapital higigarriaren sarrera osoen zenbatekoa. Zenbateko honetan kapital propioak hirugarrenei lagatzearen ondoriozko etekinak ere sartuko dira, ekitaldian errentak eratxikitzeko araubideko entitatearen alde sortu direnak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 77 idazgunea) “A” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 78 eta 79 idazguneak) “02”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Atzerrian lortu diren kapital higigarriaren sarrera osoen zenbatekoa. Zenbateko honetan kapital propioak hirugarrenei lagatzearen ondoriozko etekinak ere sartuko dira, ekitaldian errentak eratxikitzeko araubideko entitatearen alde sortu direnak.

–”Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “B” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Kapital propioak hirugarrenei lagatzearen ondorioz izandako kapital higigarriaren etekinak, errentak eratxikitzeko araubideko entitatearen alde sortu direnak, hain zuzen, sozietateen gaineko zergaren zergadun diren edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadun diren entitateko kideei eratxikitzen ahal zaizkienak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “01”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Espainian lortu diren kapital higiezinaren sarrera osoen zenbatekoa. Zenbateko honetan ekitaldian errentak eratxikitzeko araubideko entitatearen alde sortu diren kapital higiezinaren etekinak sartuko dira.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “02”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Atzerrian lortu diren kapital higiezinaren sarrera osoen zenbatekoa. Zenbateko honetan ekitaldian errentak eratxikitzeko araubideko entitatearen alde sortu diren kapital higiezinaren etekinak sartuko dira.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “01”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateak dagokion enpresa edo lanbide jardueragatik Espainian lortutako sarrera osoen zenbatekoa. Etekina zenbatespen objektiboko araubidean zehazten duten enpresa edo lanbide jarduerak izanez gero, eremu honetan ez da deus adieraziko.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “02”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateak dagokion enpresa edo lanbide jardueragatik atzerrian lortutako sarrera osoen zenbatekoa.

–”Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “H” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Entitateak merkataritzako eta kontabilitateko arau aplikagarriei jarraikiz prestatu beharreko urteko kontuetan agertzen den kontabilitate-emaitza.

151

IKURRA. Eremu hau beteko da baldin eta sarrera osoen zenbatekoa, sortutako etekinen zenbatekoa edo kontabilitate-emaitza negatiboa baldin bada. Horrelako kasuetan, “N” adieraziko da. Beste edozein kasutan, eremu honen edukia zuriune bat izanen da.

152-164

ZENBATEKOA. Zenbakizko eremua, 13 idazgunekoa. Sarrera osoen zenbatekoa, sortutako etekinen zenbatekoa edo kontabilitate-emaitza adieraziko da, ikurrik eta koma dezimalik gabe.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

152-162. ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

163-164. ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

165 -176

Zenbakizkoa

GASTUAK / ERRENTA NEGATIBOEN SOBERAKINA.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “A” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “01”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Espainian lortu diren kapital higigarriaren etekinetatik zerga arloan kengarriak diren gastuen zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “A” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Atzerrian lortu diren kapital higigarriaren etekinetatik zerga arloan kengarriak diren gastuen zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “01”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Espainian lortu diren kapital higiezinaren etekin osoetatik zerga arloan kengarriak diren gastuen zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Atzerrian lortu diren kapital higiezinaren etekinetatik zerga arloan kengarriak diren gastuen zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “01”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubidea “Zenbatespen objektiboa” bada, eremu hau bete gabe utziko da. Bestela, enpresa edo lanbide jarduerengatik Espainian lortu diren etekinetatik zerga arloan kengarriak diren gastuen zenbatekoa adieraziko da eremu honetan, ikurrik eta koma dezimalik gabe.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “D” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe: atzerrian enpresa- edo lanbide-jardueretan lortutako etekinetatik zerga arloan kengarriak diren gastuen zenbatekoa. Errentak eratxikitzeko araubidea “Zenbatespen objektiboa” bada, eremu hau bete gabe utziko da.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “L” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “A”, “C”, “D”, “E”, “F” edo “G”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Jatorri bera izanik, herrialde berean lortutako errenta positiboen gainetik dauden errenta negatiboen zenbatekoa.

Zenbatekoak eurotan adierazi beharko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

165-174

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

175-176

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

177-190

Alfazenbakizkoa

ERRENTA EGOZGARRIA / ETEKIN EGOZGARRI GARBIA / ALDEZ AURREKO ETEKIN EGOZGARRI GARBIA.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 77 idazgunea) “A” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 78 eta 79 idazguneak) “01”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Espainian lortutako kapital higigarriaren etekinengatik egozgarria den errentaren zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 77 idazgunea) “A” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 78 eta 79 idazguneak) “02”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Herrialde berean lortutako kapital higigarriaren etekinengatik egozgarria den errentaren zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “01”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Espainian lortutako kapital higiezinaren etekinengatik egozgarria den errentaren zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “02”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Herrialde berean lortutako kapital higiezinaren etekinengatik egozgarria den errentaren zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada, “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “01” adierazi bada eta “Etekinak zehazteko araubidea” izeneko eremuan, erregistro bereko 82 idazgunean, ez bada “2” adierazi, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Espainian lortutako sarrera osoen eta zergaren ondorioetarako kengarriak diren gastuen arteko aldea. Etekina zenbatespen objektiboko araubidean zehazten duten enpresa edo lanbide jarduerak izanez gero, jarduerak epe horretan emandako etekin garbiaren zenbatekoa adieraziko da eremu honetan.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada, “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “01”, eta “Etekinak zehazteko araubidea” izeneko eremuan, erregistro bereko 82 idazgunean, “2”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Espainian lortutako sarrera osoen eta zergaren ondorioetarako kengarriak diren gastuen arteko aldea (aldez aurreko etekin egozgarri garbia).

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “02”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Herrialde berean lortutako sarrera osoen eta zergaren ondorioetarako kengarriak diren gastuen arteko aldea.

–”Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “E” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:
Inbertsio kolektiboko erakundeen partaidetza edo akzioen ondoriozko errenta kontabilizatuak edo kontabilizatu beharrekoak, hain zuzen, sozietateen gaineko zergaren zergadun eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadun diren entitateko kideei egozten ahal zaizkienak.

–”Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “H” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:
Entitateak ekitaldian lortutako errentaren zenbatekoa, entitateko kideei egozten ahal zaiena.

177

IKURRA. Errenta egozgarriaren edo etekin egozgarri garbiaren zenbatekoa negatiboa denean beteko da eremu hau. Horrelako kasuetan, “N” adieraziko da. Beste edozein kasutan, eremu honen edukia zuriune bat izanen da.

178-190

ZENBATEKOA. Zenbakizko eremua, 13 idazgunekoa. Errenta egozgarriaren edo etekin egozgarri garbiaren zenbatekoa adieraziko da, ikurrik eta koma dezimalik gabe.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

178-188. ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

189-190. ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

191-195

Zenbakizkoa

MURRIZTAPENAREN PORTZENTAJEA.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 77 idazgunea) “A” adierazi bada eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 78 eta 79 idazguneak) “03”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 32.2 artikuluan ezarritako murriztapenaren portzentajea; portzentaje hori aplikagarri zaie kapital higigarriaren etekin garbiei, baldin eta etekin horiek bi urtetik gorako epe batean sortu badira eta, orobat, denbora aldetik batere erregulartasunik gabe lortu badira. Murriztapen horiek, errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kide izanik, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasibo direnei besterik ez zaizkie aplikatuko.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 78 eta 79 idazguneak) “03”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Dagokion murriztapen-portzentajea, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 25. artikuluan ezarritakoari jarraikiz. Murriztapen horiek, errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kide izanik, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasibo direnei besterik ez zaizkie aplikatuko.

Eremu hau bitan banatzen da:

191-193

OSOA. ZENBAKIZKOA. Portzentajearen osoko zenbakien zatia idatziko da. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

194-195

DEZIMALA. ZENBAKIZKOA. Portzentajearen dezimalen zatia idatziko da. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

196-207

Alfazenbakizkoa

MURRIZTAPENERAKO ESKUBIDEA DUEN ERRENTA EGOZGARRIA.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “A” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Murriztapen portzentaje bera aplikagarri zaion errenta egozgarriaren zatiaren zenbatekoa. Murriztapen horiek, errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kide izanik, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasibo direnei besterik ez zaizkie aplikatuko.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Murriztapena aplikatzeko eskubidea izanik, murriztapen portzentaje bera aplikagarri zaion errenta egozgarriaren zatiaren zenbatekoa. Murriztapen horiek, errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kide izanik, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasibo direnei besterik ez zaizkie aplikatuko.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “D” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Murriztapenetarako eskubidea duen etekin garbiaren zatiaren zenbatekoa. Bi urtetik gorako epe batean sortu diren etekinak baldin badira edo denbora aldetik batere erregulartasunik gabe lortu baldin badira, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 34.6 artikuluan ezarritako murrizketa aplikatuko da.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

196

IKURRA: eremu alfabetikoa, aipatu berri den baturaren emaitza 0 (zero) baino txikiagoa denean beteko dena; kasu horretan “N” adieraziko da. Beste edozein kasutan, eremu horren edukia zuriune bat izanen da.

197-207

ZENBATEKOA: zenbakizko eremua, 11 idazgunekoa. Gorago adierazitako batuketaren emaitza adieraziko da.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Zenbatekoaren aurretik ez da inolako ikurrik (+/-) jarriko, ez eta koma dezimalik ere.

Eremu hau bitan banatzen da:

197-205

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

206-207

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

208-220

Zenbakizkoa

GEHIKUNTZAK /GUTXITZEAK:

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “01”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldi honetan Espainian lortutako ondare-gehikuntza egozgarrien zenbatekoa, 05 eta 06 azpigakoetan aitortu beharrekoak salbu.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldi honetan Espainian lortutako ondare-gutxitze egozgarrien zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldi honetan atzerrian lortutako ondare-gehikuntza egozgarrien zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “04”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldi honetan atzerrian lortutako ondare-gutxitze egozgarrien zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “05”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ohiko etxebizitza birgaitzeagatik kapital gisa eskuratutako dirulaguntzek eragindako ondare-gehikuntzen zenbatekoa, salbu eta 06 azpigakoan aitortu behar direnak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “06”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Birgaitze babestuko espediente baten ondorioz lortutako dirulaguntzak jasotzearen ondoriozko ondare-gehikuntzen zenbatekoa, FPEZaren Foru Legearen testu bateginaren 55. xedapen gehigarria aplikatzen bazaie.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “01”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldi honetan Espainian lortutako ondare-gehikuntza egozgarrien zenbatekoa, murriztapenerako eskubidea ez dutenak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldi honetan Espainian lortutako ondare-gutxitze egozgarrien zenbatekoa, murriztapenerako eskubidea ez dutenak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldi honetan atzerrian lortutako ondare-gehikuntza egozgarrien zenbatekoa, murriztapenerako eskubidea ez dutenak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “04”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldi honetan atzerrian lortutako ondare-gutxitze egozgarrien zenbatekoa, murriztapenerako eskubidea ez dutenak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “05”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Lotu gabeko elementuei buruzko ondare-gehikuntzen zenbatekoa, murriztapenerako eskubidea dutenak, Espainian lortuak eta ekitaldi honetan integratu beharrekoak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “06”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Lotu gabeko elementuei buruzko ondare-gehikuntzen zenbatekoa, murriztapenerako eskubidea dutenak, atzerrian lortuak eta ekitaldi honetan integratu beharrekoak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “07”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Murriztapenerako eskubidea duten eta lotuta dauden elementuei dagokien ondare-gehikuntzatik ekitaldian integratu beharreko zatia.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “08”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Murriztapenerako eskubidea duten eta lotuta dauden elementuei dagokien ondare-gehikuntzatik ekitaldian integratu beharreko zatia.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “09”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Berrinbertsioagatik salbuetsita dauden ondare-gehikuntzen zenbatekoa, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 45.2 artikuluari jarraikiz.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

208-218

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

219-220

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

221-232

Zenbakizkoa

KENKARIAREN OINARRIA / ZENBATEKOA.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “I” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Kenkariaren oinarria, hau da, egindako dohaintzaren balioaren zenbatekoa, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 62.4 artikuluari jarraikiz kalkulatua.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “I” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Kenkariaren oinarria, hau da, Ceutan eta Melillan lortu eta kenkaria egiteko eskubidea ematen duten errenta konputatuen zenbatekoa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren hamaikagarren xedapen gehigarrian ezarritakoari jarraikiz (ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako testu bategina).

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “I” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) ‘4 a”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Kenkariaren oinarria, hau da, kuotan kenkaria egiteko eskubidea sortzen duten baldintzetan inbertitutako kopuruen zenbatekoa, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legearen VI. tituluaren IV. kapituluaren lehen atalean xedatutakoaren arabera.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “I” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “4 b”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Kuotan kenkaria egiteko eskubidea sortzen duten jardueretako edozein egitean inbertitutako edo gastatutako guztirako zenbatekoa, betiere Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legearen VI. tituluaren IV. kapituluaren bigarren atalean xedatutakoaren arabera.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) ‘‘4 c”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Enplegua sortzen den kasuetarako, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legearen VI. tituluko IV. kapituluaren hirugarren atalean araututa dagoen kenkariaren zenbateko osoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “I” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “05”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Entitatearen errenten artean atzerrian lortu eta kargatu den etekin edo ondare-gehikuntzarik baldin badago, errenta horiei dagokien kargaren ordainean ordaindutako zenbatekoa, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 67. artikuluari jarraikiz.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “J” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “01”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Espainiako egoiliarrak diren entitateen dibidenduen edo mozkinetako partaidetzen guztirako zenbatekoa, hala nola Espainiako egoiliarrak diren entitateen kapital edo funts propioetan parte hartzeko baloreak eskualdatzeagatik entitate aitortzaileak lortutako errenten guztirako zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “J” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Entitateak atzerrian kargatutako errentak lortu baditu, errenta horien gaineko kargarengatik ordaindutako zenbatekoa adieraziko da, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legean ezarri bezala.

Entitatearen errenten artean egoiliarra ez den sozietate batek ordaindutako mozkinetako partaidetzak edo dibidenduak konputatzen badira, dibidenduaren ordainketa ekarri duten mozkinengatik entitateak benetan ordaindutako zergaren zenbatekoa adieraziko da, dibidendu horiei dagokiena, hain zuzen.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “J” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “3 a”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Kuotan kenkaria egiteko eskubidea sortzen duten kasuetan inbertitutako kopuruen guztirako zenbatekoa, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legearen VI. tituluaren IV. kapituluaren lehen atalean xedatutakoaren arabera.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “J” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “3 b”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Enplegua sortzen den kasuetarako, Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legearen VI. tituluko IV. kapituluaren hirugarren atalean araututa dagoen kenkariaren zenbateko osoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “J” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “04”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Kuotan kenkaria egiteko eskubidea sortzen duten jardueretako edozein egitean inbertitutako edo gastatutako guztirako zenbatekoa, betiere Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legearen VI. tituluaren IV. kapituluaren bigarren atalean xedatutakoaren arabera.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “J” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “05”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Sozietateen gaineko Zergari buruzko Foru Legean edo aplikagarri diren gainerako arauetan ezarritakoari jarraikiz, aurreko gakoetan aipatutakoez gainera, kuotan kenkarirako eskubidea ematen duten inbertsio edo gastuen zenbatekoa.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

221-230

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

231-232

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

233-244

Zenbakizkoa

ATXIKIPENAK ETA KONTURAKO SARRERAK.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “K” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “01”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldian lortutako kapital higigarriaren etekinei dagozkien atxikipen eta konturako sarreren guztirako zenbatekoa.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “J” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “02”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Hiri-ondasun higiezinen errentamenduetatik ekitaldian lortutako etekinei dagozkien atxikipen eta konturako sarreren zenbateko osoa, alde batera utzita nola hartu behar diren, hau da, kapital higiezinetik eratorriak ala enpresa edo lanbide jardueretatik sortuak.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “K” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “03”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Ekitaldian enpresa edo lanbide jardueretatik lortutako etekinei dagozkien atxikipenen eta konturako sarreren guztirako zenbatekoa, salbu eta ondasun higiezinen errentamenduaren ondoriozko atxikipenak eta konturako sarrerak; izan ere, horien zenbatekoa, halakorik bada, aparteko erregistro batean adieraziko da, “K” adieraziz “Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) eta “02” adieraziz “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78 eta 79 idazguneak).

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “K” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “04”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Inbertsio kolektiboko erakundeetako akzioak edo partaidetzak eskualdatu edo itzultzeagatik ekitaldian lortutako ondare-gehikuntzei dagozkien atxikipenen eta konturako sarreren guztirako zenbatekoa, bai eta joko, lehiaketa, zozketa edo zorizko konbinazioetan parte hartzeagatik ematen diren sarietako atxikipen eta konturako sarrerena ere.

–“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “K” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “05”, eremu honetan zera adieraziko da ikurrik eta koma dezimalik gabe:

Aurreko paragrafoetan aipatu ez diren beste kontzeptuengatik egindako atxikipenen eta konturako sarreren guztirako zenbatekoa.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

233-242

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

243-244

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

245

Zenbakizkoa

HIGIEZINAREN KOKALEKUA:

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “C” adierazi bada, etekina ekarri duen higiezinari dagokion gakoa jarriko da, honako hauen artean aukeratuz:

1. Katastroko erreferentzia duen higiezina, Espainiako edozein tokitan kokatua, salbu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan.

2. Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako higiezina.

3. Nafarroako Foru Komunitatean kokatutako higiezina.

4. Aurreko kokalekuetako edozeinetan dagoen higiezina, baina katastroko erreferentziarik gabe.

5. Atzerrian dagoen higiezina.

246-265

Alfazenbakizkoa

KATASTROKO ERREFERENTZIA:

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “C” adierazi bada, kapital higiezinaren etekinak sortu dituen higiezinaren katastroko erreferentzia jarriko da eremu honetan.

266-395

Zenbakizkoa

GASTUEN XEHETASUNA/JARDUERA EKONOMIKOEN ETEKINAK.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada, eta “AZPIGAKOA” eremuan (erregistro bereko 78 eta 79 idazguneak) “01” edo “02”, eta etekina zehazteko araubidea zenbatespen objektiboa ez bada, Espainian edo atzerrian enpresa edo lanbide jarduerengatik lortutako etekinetatik zerga arloan kengarriak diren gastuen zenbatekoa adieraziko da honako atal hauetan, zer nolakoak diren:

266-277

LANGILERIA GASTUAK.

Atal honetan, lansari eta soldaten, enpresaren kargurako gizarte segurantzaren eta bestelako langileria gastuen zenbatekoa adieraziko da. Eremu hau bitan banatzen da:

266-275: langileria gastuen osoko zatia adieraziko da.

276-277: langileria gastuen zati dezimala adieraziko da.

278-289

USTIAPEN KONTSUMOAK.

Atal honetan, ustiapen kontsumo gisa ordaindutako zenbatekoa adieraziko da. Eremu hau bitan banatzen da:

278-287: ustiapen kontsumoen osoko zatia adieraziko da.

288-289: ustiapen kontsumoen zati dezimala adieraziko da.

290-301

ZERGA ONDORIOETARAKO KENGARRIAK DIREN TRIBUTUAK.

Zerga ondorioetarako kengarriak diren tributuen zenbatekoa adieraziko da. Eremu hau bitan banatzen da:

290-299: kengarriak diren tributuen osoko zatia adieraziko da.

300-301: kengarriak diren tributuen zati dezimala adieraziko da.

302-313

ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK.

Jarduerari lotutako ondasun edo eskubideak zergadunari lagatzearen ondorioz alokairu, kanon, laguntza tekniko edo antzeko kontzeptuen gisa sortutako gastuen zenbateko kengarria adieraziko da, ondasun edo eskubide horien titulartasuna eskuratzen ez den kasuetan.

Eremu hau bitan banatzen da:

302-311: kengarriak diren errentamendu eta kanonen osoko zatia adieraziko da.

312-313: kengarriak diren errentamendu eta kanonen zati dezimala adieraziko da.

314-325

KONPONKETAK ETA KONTSERBAZIOA.

Atxikitako aktibo materiala konpondu eta kontserbatzeko gastuen zenbateko kengarria adieraziko da.

Eremu hau bitan banatzen da:

314-323: kengarriak diren konponketa eta kontserbazio gastuen osoko zatia adieraziko da.

324-325: kengarriak diren konponketa eta kontserbazio gastuen zati dezimala adieraziko da.

326-337

PROFESIONAL INDEPENDENTEEN ZERBITZUAK.

Jarduera ekonomikoari emandako zerbitzuengatik profesionalei ordaindutako gastuen zenbateko kengarria adieraziko da (konparazio batera, ekonomialarien, abokatuen, auditoreen, notarioen eta abarren zerbitzu-sariak), baita bitarteko agente independenteen komisioak ere.

Eremu hau bitan banatzen da:

326-335: kengarriak diren zerbitzu profesionalen gastuen osoko zatia adieraziko da.

336-337: kengarriak diren zerbitzu profesionalen gastuen zati dezimala adieraziko da.

338-349

HORNIDURAK.

Argindarrari eta gordetzeko modukoa ez den beste edozein hornidurari (ura, gasa, telefonoa, Internet, etab.) dagozkion gastuen zenbateko kengarria adieraziko da.

Eremu hau bitan banatzen da:

338-347: kengarriak diren hornidura-gastuen osoko zatia adieraziko da.

348-349: kengarriak diren hornidura-gastuen zati dezimala adieraziko da.

350-361

FINANTZA-GASTUAK.

Entitatearen jarduerak edo bere aktiboen elementuak finantzatzeko, besteren finantza-baliabideak erabiltzearen ondoriozko gastuen zenbateko kengarria adieraziko da.

Eremu hau bitan banatzen da:

350-359: kengarriak diren finantza-gastuen osoko zatia adieraziko da.

360-361: kengarriak diren finantza-gastuen zati dezimala adieraziko da.

362-373

AMORTIZAZIOAK.

Amortizazioen zenbateko kengarria adieraziko da, Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legearen 16. artikulutik 18.era bitarte eta abenduaren 20ko 114/2017 Foru Dekretuaren bidez onetsitako zerga horren erregelamenduaren 2. artikulutik 10.era bitarte xedatutakoari jarraikiz.

Eremu hau bitan banatzen da:

362-371: amortizazioaren ondoriozko gastuen osoko zatia adieraziko da.

372-373: amortizazioaren ondoriozko gastuen zati dezimala adieraziko da.

374-385

HORNIKUNTZAK.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada, azpigakoaren eremuan (erregistro beraren 78 eta 79 idazguneak) “01” eta “02” adierazi bada eta “ETEKINAK ZEHAZTEKO ARAUBIDEA” eremuan (erregistro beraren 82 idazgunea) “1” adierazi bada, zerga ondorioetarako kengarriak diren hornikuntzen zenbatekoa adieraziko da, kontuan harturik Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legearen 21. eta 22. artikuluetan xedatutakoa.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada, azpigakoaren eremuan (erregistro beraren 78 eta 79 idazguneak) “01” eta “02” adierazi bada eta “ETEKINAK ZEHAZTEKO ARAUBIDEA” eremuan (erregistro beraren 82 idazgunea) “2” adierazi bada, ez da eremu honetan sartuko kengarriak diren hornikuntzen zenbatekoa, ez eta justifikatzeko zailak diren gastuak ere, Estatuko PFEZaren Erregelamenduaren 30 artikuluan aipatzen direnak.

Eremu hau bitan banatzen da:

374-383: zerga ondorioetarako kengarriak diren hornikuntza-gastuen osoko zatia adieraziko da.

384-385: zerga ondorioetarako kengarriak diren hornikuntza-gastuen zati dezimala adieraziko da.

386-395

ZERGA ONDORIOETARAKO KENGARRIAK DIREN BESTELAKO GASTUAK

Zerga ondorioetarako kengarriak diren gainerako gastuen zenbatekoa adieraziko da, eremu honetako beste idazgune batzuetan jaso ez badira.

Eremu hau bitan banatzen da:

386-393: zerga ondorioetarako kengarriak diren gainerako gastuen osoko zatia adieraziko da.

394-395: zerga ondorioetarako kengarriak diren gainerako gastuen zati dezimala adieraziko da.

396

Alfabetikoa

KOBRANTZEN ETA ORDAINKETEN IRIZPIDEA.

“X” adieraziko da baldin eta entitateak ekitaldian garaturiko enpresa edo lanbide jardueren ondoriozko errentei aplikatu badie Sozietateen gaineko Zergari buruzko abenduaren 28ko 26/2016 Foru Legearen 15.1 artikuluan aurreikusitako aldi baterako egozpenaren irizpidea edo, zein den kasua, PFEZaren Erregelamenduaren (maiatzaren 24ko 174/1999 Foru Dekretuaren bidez onetsia) 6.2 artikuluan kobrantza eta ordainketentzat aurreikusitako irizpidea.

Gainerako kasuetan, bete gabe utziko da.

397-497

Zenbakizkoa

GASTUEN XEHETASUNA/KAPITAL HIGIEZINAREN ETEKINAK.

‘Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “AZPIGAKOA” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “01” edo “02”, kapital higiezinagatik Espainian edo atzerrian lortu diren etekinetatik zerga ondorioetarako kengarriak diren gastuen zenbatekoa jarriko da, bakoitzaren izaeraren arabera, honako atal hauetan:

397-407

INTERESAK ETA GAINERAKO FINANTZA-GASTUAK.

Atal honetan, besteren kapitalen interesak eta gainerako finantza-gastuak adieraziko dira, kasuan kasuko ekitaldikoak, baldin eta erabili edo lupertzeko ahalmena, eskubidea edo ondasuna eskuratzeko edo hobetzeko inbertitu badira, baita horrekin batera lagatako ondasunak ere, halakorik egin bada.

Eremu hau bitan banatzen da:

397-405: ekitaldiko interesen eta gainerako finantza-gastuen osoko zatia adieraziko da.

406-407: ekitaldiko interesen eta gainerako finantza-gastuen zati dezimala adieraziko da.

408-418

KONTSERBAZIOA ETA KONPONKETA.

Atal honetan, etekinak sortu dituzten ondasunak kontserbatu eta konpontzeko gastuen zenbatekoa adieraziko da, kasuan kasuko ekitaldikoa.

Eremu hau bitan banatzen da:

408-416: ekitaldian izan diren konponketa eta kontserbazio gastuen osoko zatia adieraziko da.

417-418: ekitaldian izan diren konponketa eta kontserbazio gastuen zati dezimala adieraziko da.

419-429

INTERESAK/APLIKATU GABE DAUDEN KONTSERBAZIO ETA KONPONKETA GASTUAK.

Atal honetan, etekinak sortu dituzten ondasunetan jatorria izanik, azkeneko lau ekitaldietan aplikatu gabe gelditu diren interesak, gainerako finantza-gastuak eta kontserbazio eta konponketa gastuak adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

419-427: azkeneko lau ekitaldietan aplikatu gabe gelditu diren horrelako gastuen osoko zatia adieraziko da.

428-429: azkeneko lau ekitaldietan aplikatu gabe gelditu diren horrelako gastuen zati dezimala adieraziko da.

430-439

TRIBUTUAK ETA ERREKARGUAK.

Atal honetan adieraziko dira etekinetatik kengarriak diren estatuko tasa eta errekarguak eta estatutik kanpoko tributu eta errekarguak (adibidez, ondasun higiezinen gaineko zerga, hiri hondakinak kudeatzeagatiko tasa).

Eremu hau bitan banatzen da:

430-437: kengarriak diren tributu eta errekarguen osoko zatia adieraziko da.

438-439: kengarriak diren tributu eta errekarguen zati dezimala adieraziko da.

440-450

KOBRANTZA ZALANTZAGARRIKO SALDOAK.

Atal honetan, kobrantza zalantzagarriko saldoen zenbatekoa adieraziko da, etekinetatik kengarria dena.

Eremu hau bitan banatzen da:

440-448: kobrantza zalantzagarriko saldoen zenbatekoaren osoko zatia adieraziko da.

449-450: kobrantza zalantzagarriko saldoen zenbatekoaren zati dezimala adieraziko da.

451-460

HIRUGARRENEK SORTUTAKO KOPURUAK.

Atal honetan, zuzeneko edo zeharkako kontraprestazio gisa edo zerbitzu pertsonalen ondorioz, hirugarrenek sortutako kopuruetatik kengarria den zenbatekoa; konparazio batera, administrazio gastuak, zaintzakoak, atezaintzakoak, lorezaintzakoak, etab.

Eremu hau bitan banatzen da:

451-458: hirugarrenek sortutako zenbatekoen osoko zatia adieraziko da.

459-460: hirugarrenek sortutako zenbatekoen zati dezimala adieraziko da.

461-470

ASEGURU-PRIMAK.

Atal honetan, etekinak sortu dituzten ondasunen edo eskubideen gainean dauden aseguru-kontratuetako primetatik kengarria den zenbatekoa adieraziko da (erantzukizun zibileko aseguruak, suteetakoak, lapurretakoak, kristalenak eta antzekoak).

Eremu hau bitan banatzen da:

461-468: aseguru-primen zenbatekoaren osoko zatia adieraziko da.

469-470: aseguru-primen zenbatekoen zati dezimala adieraziko da.

471-480

HIGIEZINAREN AMORTIZAZIOA.

Atal honetan, higiezina amortizatzeko bideratutako kopuruetatik kengarria den zenbatekoa adieraziko da, betiere benetan izan duen balio-galtzeari badagozkio.

Eremu hau bitan banatzen da:

471-478: amortizazioaren zenbatekoaren osoko zatia adieraziko da.

479-480: amortizazioaren zenbatekoaren zati dezimala adieraziko da.

481-488

ONDASUN HIGIGARRIEN AMORTIZAZIOA.

Atal honetan, higiezinarekin batera lagatako gainerako ondasunak amortizatzeko bideratutako kopuruetatik kengarria den zenbatekoa adieraziko da, betiere benetan izan duten balio-galtzeari badagozkio.

Eremu hau bitan banatzen da:

481-486: amortizazioaren zenbatekoaren osoko zatia adieraziko da.

487-488: amortizazioaren zenbatekoaren zati dezimala adieraziko da.

489-497

BESTELAKO GASTU KENGARRIAK.

Atal honetan, etekinak lortzeko beharrezkoak diren gainerako gastu kengarrien zenbatekoa adieraziko da, beste eremu batzuetan berariaz jaso ez badira.

Eremu hau bitan banatzen da:

489-495: etekinak lortzeko beharrezkoak diren gainerako gastu kengarrien zenbatekoaren osoko zatia adieraziko da.

496-497: etekinak lortzeko beharrezkoak diren gainerako gastu kengarrien zenbatekoaren zati dezimala adieraziko da.

498-500

Zenbakizkoa

ERRENTAMENDUAREN EDO ERABILI ETA LUPERTZEKO LAGAPENAREN EGUN KOPURUA.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 77 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “AZPIGAKOA” eremuan (entitatearen erregistroaren 2. erregistro motaren 78-79 idazguneak) “01” edo “02”, adieraziko da ekitaldian zenbat egun egon den errentan emana kapital higiezinaren etekinak sortu dituen higiezina, edo zenbat egunez laga den haren erabilera eta luperketa.

* Edukirik ez duten zenbakizko eremuak zeroz beteko dira.

–Edukirik ez duten alfazenbakizko eremuak eta eremu alfabetikoak zuriunez beteko dira.

–Zenbakizko eremu guztiak eskuinaldean lerrokaturik eta ezkerraldean zeroz beterik.

–Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerraldean lerrokaturik eta eskuinaldean zuriuneak dituztela, letra larriz, karaktere berezirik eta azentudun bokalik gabe, non eta eremuaren azalpenean besterik agintzen ez den.

184 EREDUA

C.–2. ERREGISTRO MOTA. BAZKIDE, JARAUNSLE, ERKIDE EDO PARTAIDEEN KOPURUA

IDAZGUNEAK

MOTA

EREMUEN DESKRIPZIOA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA.

Konstantea: ‘2’ (bi).

2-4

Zenbakizkoa

AITORPEN EREDUA.

Konstantea: ‘184’.

5-8

Zenbakizkoa

EKITALDIA. 1. motako erregistroak idazgune hauexetan duen eduki berbera adierazi.

9-17

Alfazenbakizkoa

AITORTZAILEAREN IFZ.

1. motako erregistroak idazgune hauexetan duen eduki berbera adierazi.

18-26

Alfazenbakizkoa

KIDEAREN IFZ.

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen IFZ adieraziko da.

Pertsona fisikoa bada, aitortuaren IFZ jarriko da, honako hauetan aurreikusitako arauekin bat: uztailaren 27ko 1065/2007 Errege Dekretua (haren bidez onetsi zen Tributuak kudeatu eta ikuskatzeko eta tributuak aplikatzeko prozeduretarako arau komunak garatzeko jarduketa eta prozedurei buruzko Erregelamendu Orokorra) eta otsailaren 22ko 8/2010 Foru Dekretua (haren bidez arautu ziren Identifikazio fiskaleko zenbakia eta hari lotutako zenbait zentsu).

Aitortua pertsona juridikoa edo errentak eratxikitzeko araubideko entitate bat bada (ondasun-erkidegoa, sozietate zibila, jaraunspen jasogabea, etab.), haren IFZ jarriko da.

Eremu hau eskuinaldean lerrokaturik egonen da, eta azken idazgunea kontrol karakterea izanen da. Ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira.

Aitorturen bat 14 urtez azpiko pertsona bat bada eta IFZrik ez badu, eremu hau bete gabe utzi eta “ORDEZKARI FISKALAREN IFZ” eremuan haren legezko ordezkariaren IFZ (aitarena, amarena edo tutorearena) adieraziko da.

27-35

Alfazenbakizkoa

LEGEZKO ORDEZKARIAREN IFZ.

Entitateko kideen artean IFZrik ez duen 14 urtez azpiko pertsonaren bat baldin badago, lauki hau beteko da, eta bertan adieraziko da adingabearen legezko ordezkaritza duen pertsonaren IFZ (aitarena, amarena edo tutorearena).

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kidea Espainiako egoiliarra ez bada, haren ordezkari fiskalaren IFZ adieraziko da, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu bateginaren 10. artikuluan ezarritakoaren arabera.

Beste edozein kasutan zuriuneak utziko dira eremu honen edukian.

Eremu hau eskuinaldean lerrokaturik egonen da, eta azken idazgunea kontrol karakterea izanen da. Ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira.

36-75

Alfazenbakizkoa

KIDEAREN DEITURAK ETA IZENA, SOZIETATE IZENA EDO IZENA.

a) Pertsona fisikoa bada, aurrena lehen deitura, tarte bat, bigarren deitura, tarte bat eta izen osoa emanen dira, hurrenkera horretantxe. Aitortua adingabea bada, haren izen-deiturak jarriko dira.

b) Pertsona juridikoen eta errentak eratxikitzeko araubidea duten entitateen kasuan, entitatearen sozietate izena edo izen osoa jarriko da, anagramarik gabe.

76

Alfabetikoa

ORRI MOTA.

Constante “S” (bazkidea).

77-78

Zenbakizkoa

PROBINTZIAREN KODEA.

Oro har, aitortuaren helbideko probintziari edo, hala bada, hiri autonomoari dagozkion bi digituak jasoko dira, zerrenda honen arabera:

ARABA

01

ALBACETE

02

ALACANT

03

ALMERÍA

04

ASTURIAS

33

ÁVILA

05

BADAJOZ

06

BARTZELONA

08

BURGOS

09

CÁCERES

10

CÁDIZ

11

KANTABRIA

39

CASTELLÓ

12

CEUTA

51

CIUDAD REAL

13

KORDOBA

14

CORUÑA

15

CUENCA

16

GIRONA

17

GRANADA

18

GUADALAJARA

19

GIPUZKOA

20

HUELVA

21

HUESCA

22

BALEAR UHARTEAK

07

JAÉN

23

LEÓN

24

LLEIDA

25

LUGO

27

MADRIL

28

MÁLAGA

29

MELILLA

52

MURTZIA

30

NAFARROA

31

OURENSE

32

PALENTZIA

34

LAS PALMAS

35

PONTEVEDRA

36

ERRIOXA

26

SALAMANCA

37

S.C. TENERIFEKOA

38

SEGOVIA

40

SEVILLA

41

SORIA

42

TARRAGONA

43

TERUEL

44

TOLEDO

45

VALENTZIA

46

VALLADOLID

47

BIZKAIA

48

ZAMORA

49

ZARAGOZA

50

Espainiako lurraldean establezimendu iraunkor baten bidez jarduten ez duten ez-egoiliarren kasuan, 99 idatziko da.

79-80

Alfabetikoa

HERRIALDEAREN GAKOA.

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarren kasuan, XX idatziko da. Aitortuaren bizilekua dagoen herrialdearen kodea izanen da XX, 196 eredua onesteko Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariak azaroaren 24an emandako 208/2008 Foru Aginduaren III. eranskinean onetsi diren herrialde eta lurraldeen kode alfabetikoarekin bat.

Bestelako edozein kasutan, zuriunez beteko dira.

81

Zenbakizkoa

PARTAIDE MOTAREN GAKOA.

Hiru gako hauetako bat adieraziko da, bidezkoa dena:

1

Egoiliarra.

2

Establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarra.

3

Establezimendu iraunkorra duen ez-egoiliarra.

82

Alfabetikoa

KIDEA ABENDUAREN 31N.

Abenduaren 31n errentak eratxikitzeko araubideko kideak kide izaten segitzen badu, “X” adieraziko da dagokion laukitxoan.

83-85

Zenbakizkoa

KIDE IZANDAKO EGUN KOPURUA.

Urtean entitateko kide izandako egun kopurua adieraziko da.

86-92

Zenbakizkoa

PARTAIDETZAREN PORTZENTAJEA.

Entitateko bazkide, jaraunsle, erkide edo partaideari dagokion partaidetzaren portzentajea adieraziko da. Portzentaje hori, osoko zenbaki bat ez bada, lau zenbaki dezimalekin adieraziko da.

Eremu hau bitan banatzen da:

86-88

OSOA. Portzentajearen osoko zatia jarriko da (ez badu, zeroak jarriko dira).

89-92

DEZIMALA. Portzentajearen zati dezimala jarriko da (ez badu, zeroak jarriko dira)

93

Alfabetikoa

GAKOA.

Aitortzen ari den erregistroari dagokion gakoa adieraziko da, zerrenda honen arabera:

A

Kapital higigarriaren etekinak.

C

Kapital higiezinaren etekinak.

D

Enpresa edo lanbide jardueretako etekinak.

E

Inbertsio kolektiboko erakundeetan parte hartzearen ondoriozko errentak.

F

Ondare-gehikuntzak eta gutxitzeak, ondare-elementuen eskualdaketetatik ez datozenak.

G

Ondare-elementuen eskualdaketetatik sortutako ondare-gehikuntza eta gutxitzeak.

I

Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategineko kenkariak (testu bategina ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsia).

J

Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Foru Legeko kenkariak.

K

Atxikipenak eta konturako sarrerak.

94-95

Zenbakizkoa

AZPIGAKOA.

Aitortzen ari den erregistroari dagokion azpigako alfabetikoa adieraziko da, zerrenda honen arabera:

A gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (kapital higigarriaren etekinak):

01

Kapital higigarriaren etekinak, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 27. artikuluaren a) eta b) apartatuetan eta 30. artikuluaren 1) eta 2) apartatuetan aurreikusiak.

02

Kapital higigarriaren etekinak, ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 30. artikuluaren 3. apartatuan aurreikusiak.

F gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (ondare-gehikuntzak eta gutxitzeak, ondare-elementuen eskualdaketatik ez datozenak).

01

Gehikuntzak, 03 edo 04 azpigakoetan aitortu beharrekoak salbu.

02

Gutxitzeak.

03

Ohiko etxebizitzak birgaitzeko dirulaguntzak (Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 54.1.b) artikulua), salbu eta 04 azpigakoan aitortu behar direnak.

04

Birgaitze babestuko espediente baten ondorioz lortutako dirulaguntzak, FPEZaren Foru Legearen testu bateginaren 55. xedapen gehigarria aplikatzen bazaie.

G gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (ondare-gehikuntzak eta gutxitzeak, ondare-elementuen eskualdaketetatik ez datozenak).

01

Gehikuntzak.

02

Gutxitzeak.

I gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak. Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bategineko kenkariak (ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako testu bategina).

01

-

02

Entitate jakin batzuei egindako dohaintza eta ekarpenengatik.

03

Ceutan eta Melillan lortutako errentengatik.

4 a

Enpresa edo lanbide jardueretako kenkariak, aktibo finko material berrietan inbertsioak sustatzeko.

4 b

Enpresa eta lanbide jardueretako kenkariak, zenbait jarduera sustatzeko.

4 c

Enpresa edo lanbide jardueretako kenkariak, enplegua sortzea sustatzeko.

05

Nazioarteko zergapetze bikoitzagatiko kenkaria.

J gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (Sozietateen gaineko Zergari buruzko 26/2016 Legeko kenkariak):

01

Barneko zergapetze bikoitzagatiko kenkaria.

02

Nazioarteko zergapetze bikoitzagatiko kenkariak.

3 a

Ibilgetu materialeko elementu berrietan inbertsioak egiteko pizgarri diren kenkariak.

3 b

Enplegua sortzeko pizgarriak.

04

Zenbait jarduera bultzatzeko pizgarri diren kenkariak.

05

Beste kenkari batzuk

K gakoari dagozkion erregistroetan erabili behar diren azpigakoak (atxikipenak eta konturako sarrerak):

01

Kapital higigarriaren etekinengatik.

02

Ondasun higiezinen errentamenduengatik.

03

Enpresa edo lanbide jardueren errentamenduengatik.

04

Ondare-gehikuntzengatik.

05

Beste kontzeptu batzuengatik.

96-108

Alfazenbakizkoa

ZENBATEKOA. (ETEKINA / ATXIKIPENA / KENKARIA).

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “A” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kideari kapital higigarriaren etekin gisa egozten ahal zaion errentaren zenbatekoa (diru-sarrerak ken gastu kengarriak; bestela, “Zenbatespen objektiboa” araubidearen kasuan, etekin garbiaren zenbatekoa).

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “C” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kideari kapital higiezinaren etekin gisa egozten ahal zaion errentaren zenbatekoa (diru-sarrerak ken gastu kengarriak; bestela, “Zenbatespen objektiboa” araubidearen kasuan, etekin garbiaren zenbatekoa).

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “D” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kideari enpresa edo lanbide jardueren etekin gisa egozten ahal zaion errentaren zenbatekoa (diru-sarrerak ken gastu kengarriak; bestela, “Zenbatespen objektiboa” araubidearen kasuan, etekin garbiaren zenbatekoa). Zenbatespen objektiboko araubidean zehazten diren etekinen kasuan, jardueraren etekin garbitik entitateko kideari egozten ahal zaion zatia adieraziko da.

Aurrekoa gorabehera, “Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. erregistro motako 77 idazgunea) “D” adierazi bada, “Azpigakoa” eremuan (erregistro bereko 78 eta 79 idazguneak) “01” edo “02”, eta “Etekinak zehazteko araubidea” izeneko eremuan (erregistro bereko 82 idazgunea) “2”, etekin positibo garbiaren zenbatekoa adieraziko da eremu honetan, “PFEZaren Erregelamenduaren 30.2 artikuluko kenkaria” izeneko eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen eta partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 160-171 idazguneak) adierazitako %5 kenduta.

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “E” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Entitateko kideari, inbertsio kolektiboko erakundeetan parte hartzetik datorren errenta kontabilizatu gisa, egozten ahal zaion errentaren zenbatekoa, kontuan hartuz errenta hori bakar-bakarrik sozietateen gaineko zergaren subjektu pasibo diren kideei edo establezimendu iraunkorra duten ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren zergadun diren kideei egozten ahal zaiela.

–“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 94 eta 95 idazguneak) “01” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kideari egozten ahal zaizkion ondare-gehikuntza garbien zenbatekoa, errenta horiek ondare-elementuen eskualdaketetatik etorri ez badira, 03 azpigakoan aitortu beharrekoak salbu.

–“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 94 eta 95 idazguneak) “02” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kideari egozten ahal zaizkion ondare-gutxitze garbien zenbatekoa, gutxitze horiek ondare-elementuen eskualdaketetatik etorri ez badira.

–“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “F” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 94 eta 95 idazguneak) “03” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kideari egozten ahal zaizkion ondare-gehikuntzen zenbatekoa, gehikuntza horiek ohiko etxebizitza birgaitzeko dirulaguntzetatik etorri badira.

–“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 94 eta 95 idazguneak) “01” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kideari egozten ahal zaizkion ondare-gehikuntza garbien zenbatekoa, gehikuntza horiek ondare-elementuen eskualdaketetatik etorri badira.

–“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “G” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 94 eta 95 idazguneak) “02” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Errentak eratxikitzeko araubideko entitateko kideari egozten ahal zaizkion ondare-gutxitze garbien zenbatekoa, gutxitze horiek ondare-elementuen eskualdaketetatik etorri badira.

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “I” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Bazkideari, jaraunsleari, erkideari edo partaideari egozten ahal zaizkion oinarrien edo kenkarien zenbatekoak.

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “J” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Bazkideari, jaraunsleari, erkideari edo partaideari egozten ahal zaizkion oinarrien edo kenkarien zenbatekoak.

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “K” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Entitateko kideari egozten ahal zaizkion atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoa.

Eremu hau bitan banatzen da:

96

IKURRA. Etekina negatiboa denean beteko da eremu hau. Horrelako kasuetan, “N” adieraziko da. Beste edozein kasutan, eremu honen edukia zuriune bat izanen da.

97-108

ZENBATEKOA. Zenbakizko eremua, 13 idazgunekoa. Etekinen, oinarrien edo kenkarien zenbatekoa eta atxikipenen eta konturako sarreren zenbatekoa adieraziko da, ikurrik eta koma dezimalik gabe.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

97-106. ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

107-108. ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

109-119

Zenbakizkoa

MURRIZTAPENA.

–“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen eta partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “A” adierazi bada, eta “Azpigakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 94 eta 95 idazguneak) “02”, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Kapital higigarriaren etekinen artean sartu bada ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 32.2 artikuluan ezarritako murriztapena aplikatu behar zaion etekinen bat, eta bakar-bakarrik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasibo diren kideentzat, dagokion murriztapenaren zenbatekoa.

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “C” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Kapital higiezinaren etekinen artean sartu bada ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 25. artikuluaren 2. eta 3. apartatuetan ezarritako murriztapenetako bat aplikatu behar zaion etekinen bat, eta bakar-bakarrik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasibo diren kideentzat, dagokion murriztapenaren edo murriztapenen zenbatekoa.

–”Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “D” adierazi bada, honako hau adieraziko da eremu honetan:

Entitateko kideari egotzitako enpresa eta lanbide jardueren etekinen artean sartu bada ekainaren 2ko 4/2008 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsitako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko Foru Legearen testu bateginaren 34.6 artikuluan ezarritako murriztapena aplikatu behar zaion etekinen bat, eta bakar-bakarrik pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren subjektu pasibo diren kideentzat, dagokion murrizketaren zenbatekoa.

Zenbatekoak eurotan adieraziko dira.

Eremu hau bitan banatzen da:

109-117

ZENBATEKOAREN OSOKO ZATIA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

118-119

ZENBATEKOAREN ZATI DEZIMALA. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

Gainerako kasuetan, eremu hau hutsik utziko da.

120-159

Alfazenbakizkoa

ENTITATEKO KIDEAREN HELBIDE FISKALA.

Entitateko kideari dagokion helbide fiskala adieraziko da.

160-171

Zenbakizkoa

PFEZaren ERREGELAMENDUAREN 30.2 ARTIKULUKO KENKARIA.

“Gakoa” eremuan (entitatearen erregistroko 2. motako erregistroko 77 idazgunea) “D” adierazten bada eta etekina zehazteko araubidea zuzeneko zenbatespen erraztua bada (2. erregistro motako 82 idazgunea), PFEZaren Erregelamenduaren 30.2 artikuluak aipatzen duen %5eko portzentajea entitateak kenkari honen aurretik duen etekin positibo garbiaren zenbatekoari aplikatzearen ondoriozko emaitza adieraziko da eremu honetan, eta emaitza hori entitateko parte-hartze portzentajearekin biderkatuko da.

Eremu hau bitan banatzen da:

160-169

OSOKO ZATIA. Kenkariaren zenbatekoaren osoko zatia adieraziko da. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

170-171

ZATI DEZIMALA. Kenkariaren zenbatekoaren zati dezimala adieraziko da. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

172

Zenbakizkoa

HIGIEZINAREN IZAERA.

“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “C” adierazi bada, zerrenda honen arabera etekina sortu duen higiezinari dagokion gakoa jarriko da:

1. Hiri-lurreko higiezina.

2. Landa-lurreko higiezina.

173

Zenbakizkoa

HIGIEZINAREN KOKALEKUA.

“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “C” adierazi bada, zerrenda honen arabera etekina sortu duen higiezinari dagokion gakoa jarriko da:

1. Katastroko erreferentzia duen higiezina, Espainiako edozein tokitan kokatua, salbu Euskal Autonomia Erkidegoan eta Nafarroan.

2. Euskal Autonomia Erkidegoan kokatutako higiezina.

3. Nafarroako Foru Komunitatean kokatutako higiezina.

4. Aurreko kokalekuetako edozeinetan dagoen higiezina, baina katastroko erreferentziarik gabe.

5. Atzerrian dagoen higiezina.

174-193

Alfazenbakizkoa

KATASTROKO ERREFERENTZIA.

“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “C” adierazi bada, eta “HIGIEZINAREN KOKALEKUA” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 173 idazgunea) “1”, “2” edo “3” adierazi bada, kapital higiezinaren etekinak ematen dituen higiezinaren katastroko erreferentzia adieraziko da eremu honetan.

194

Alfabetikoa

AITORTUAREN GAKOA.

“HIGIEZINAREN KOKALEKUA” eremuak (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 173 idazgunea) edukirik badu, bazkideari, jaraunsleari, erkideari edo partaideari dagokion higiezinaren titulartasunari dagokion gakoa adieraziko da:

N Jabe soila.

T Titularra.

U Gozamenduna.

O Beste eskubide errealen bat.

195-199

Zenbakizkoa

HIGIEZINAREN TITULARTASUNAREN PORTZENTAJEA.

“Gakoa” eremuan (bazkidearen, jaraunslearen, erkidearen edo partaidearen erregistroko 2. erregistro motako 93 idazgunea) “C” adierazi bada, bazkideak, jaraunsleak, erkideak edo partaideak higiezinean duen titulartasunaren edo erabilera-eskubide errealen portzentajea adieraziko da.

Bi eremutan zatitzen da:

195-197

OSOKO ZATIA. Portzentajearen osoko zatia adieraziko da. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

198-199

ZATI DEZIMALA. Portzentajearen zati dezimala adieraziko da. Edukirik ez badu, zeroz beteko da.

200-500

ZURIUNEAK.

* Edukirik ez duten zenbakizko eremuak zeroz beteko dira.

–Edukirik ez duten alfazenbakizko eremuak eta eremu alfabetikoak zuriunez beteko dira.

–Zenbakizko eremu guztiak eskuinaldean lerrokaturik eta ezkerraldean zeroz beterik.

–Eremu alfazenbakizko eta alfabetiko guztiak ezkerraldean lerrokaturik eta eskuinaldean zuriuneak dituztela, letra larriz, karaktere berezirik eta azentudun bokalik gabe, non eta eremuaren azalpenean besterik agintzen ez den.

Iragarkiaren kodea: F1915509