211. ALDIZKARIA - 2019ko urriaren 24a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

96/2019 EBAZPENA, urriaren 11koa, Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emana, derrigorrezko ikasketen ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako beken deialdi orokorra onesten duena, 2019-2020 ikasturterako.

Ikusirik, departamentu honetako Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuko zuzendariak aurkeztutako txostena, derrigorrezko ikasketen ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako 2019-2020 ikasturteko beketarako deialdi orokorrari buruzkoa.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Derrigorrezko ikasketen ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako beken deialdi orokorra onestea, 2019-2020 ikasturterako. Ebazpen honen eranskin bakarrean ageri da testua.

2. 1.034.104,00 euroko gastua baimentzea, finantzatuko dena 2020ko gastuen aurrekontuan 2019ko gastuen aurrekontuko 410002 41140 4800 323100 partidaren baliokide sortuko den partidaren kargura, baldin eta kreditu egokia eta nahikoa badago. Partida horren izena “Erdi eta Goi Mailako Ikasketetarako Bekak eta Laguntzak” da.

3. Ebazpen hau eta eranskina igortzea Ekonomia eta Ogasun Departamentuak Hezkuntza Departamentuan duen kontu-hartzaile delegatuari, Lanbide Heziketaren Zerbitzura, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura, Antolamendu, Prestakuntza eta Kalitate Zerbitzura, Inklusio eta Berdintasun Zerbitzura, Baliabide Ekonomikoen Zerbitzura, Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Atalera eta Kudeaketa Ekonomikoaren Bulegora, behar diren ondorioak izan ditzaten.

4. Deialdi hau eta eranskina Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela agintzea.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hilabeteko epean.

Iruñean, 2019ko urriaren 11n.–Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia, Begoña Unzué Vela.

ERANSKINA

DEIALDIEN OINARRIA

Hizkera ez sexistaren adierazpena.

Agiri honetan pertsona, gizatalde edo kargu akademikoak gaztelaniaz genero maskulinoarekin aipatzen direnean, markatu gabeko genero gramatikala dela ulertzen da, eta, beraz, emakumeak nahiz gizonak aipatzen ahal dira horrela.

I. DEIALDIA

Derrigorrezko ikasketen ondoko unibertsitateaz kanpoko ikasketak egiten dituzten ikasleentzako beka eta laguntza deialdi orokorra, 2019-2020 ikasturterako. Deialdia ondorengo oinarriek erregulatuko dute, eta horiek nahitaez bete beharko dira

1. oinarria.–Deialdiaren izaera.

1.1. Nafarroako Gobernuak ikasketetarako eskaintzen dituen beka eta laguntzak Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo Eusko Jaurlaritzak dei egindakoen osagarri dira.

1.2. Nafarroako Parlamentuak 2020. urterako aurrekontuan ezartzen duen kreditua izanen da deialdi honen muga, deialdi honen bidez araututako beka eta laguntzak onartu eta ordaintzeko. Hori horrela, ematen diren beka guztiak ordaintzeko aurrekontu krediturik aski ez badago, familiaren per capita errenta erabilgarriaren arabera ordainduko dira, txikienetik handienerako ordenan, kreditua bukatu arte. Kreditu ezagatik ordaindu ezin diren eskaerak ukatutzat hartuko dira.

2. oinarria.–Deialdian sartzen diren ikasketak.

2.1. Deialdi honetan sartzen diren beka edo laguntzak ondoko ikasketa hauetarako eman daitezke:

Espainiako hezkuntza sistemako derrigorrezko irakaskuntzaren ondoko ikasketak eta goi mailakoak, unibertsitatetik kanpokoak, lurralde nazional osoan baliodunak.

–Lanbide Lantegiak eta Oinarrizko Lanbide Heziketa.

–Erdi eta goi mailako heziketa zikloak.

–Batxilergoa.

–Kirol ikasketak.

–Arte irakaskuntza profesionalak.

–Goi mailako arte irakaskuntzak.

–Goi mailako erlijio ikasketak.

–Hizkuntza eskola ofizialetan egindako hizkuntza ikasketak.

2.2. Noiz ez den laguntzarik emanen.

a) Ez da bekarik edo laguntzarik emanen maila bereko bigarren titulazioa eskuratzeko, edo goi mailako heziketa zikloko lehen ikasmaila egiteko, baldin eta inor unibertsitate ikasketen lehen ikasmailan bekaduna izan bada, ezta ikasketak aldatzeko ere, mailetan edo ikasmailetan gora egiten ez bada, salbu eta Batxilergoko 2. ikasmaila gainditu ondoren goi mailako heziketa zikloak ikasten hasten direnak.

b) Ikasketa hauetarako ez da ez bekarik ez laguntzarik emanen: Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

c) Ikasleei ez zaie irakaskuntzarako bekarik emanen ikasten ari badira Lanbide Heziketa, Batxilergoa edo erdi mailako beste ikasketa bat titulartasun publikoa duten ikastetxeetan, ikastetxe pribatu itunduetan edo erabat diruz lagundukoetan eta Nafarroako Gobernuaren dirulaguntza berariazkoa duten ikastetxeetan.

d) Hizkuntza eskola ofizialetako ikasketetan, horiek osagarriak direnez, laguntzak bakar-bakarrik irakaskuntzagatik edo matrikulagatik emanen dira.

3. oinarria.–Ikasketak zein ikastetxetan egin beharko diren.

3.1. Beka edo laguntza eskatzen duten ikasleek beren ikasketak Espainiako lurraldean kokatutako ikastetxe publiko nahiz pribatuetan egin beharko dituzte, Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo behar den autonomia erkidegoak aitortu eta baimenduak direnetan, hain zuzen.

3.2. 2019-2020ko ikasturtean lehen mailan matrikulatzen diren ikasleek ez dituzte jasoko beka edo laguntzak, baldin eta ikastetxe publiko, itundu edo diruz lagundutako batean edota familiaren etxetik hurbil egoteagatik aipatu beka edo laguntzen beharrik ez duen ikastetxe batean ikasketak egiteko aukera izanik besteren batean matrikulatzen badira, salbu eta oso inguruabar bereziak gertatu eta interesdunak agiri bidez frogatzen eta Beka Batzordeak balioesten dituen kasuetan.

3.3. Edonola ere, unibertsitateaz kanpoko ikasketetarako bekek eta laguntzek uztailaren 3ko 80/2019 Foru Dekretuan ezarritakoa bete beharko dute. Dekretu horrek Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoen sarea berrantolatzen du.

3.4. Zehazki, Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxe batean matrikulatzen diren ikasleei kasu hauetan bakarrik ematen ahal zaie beka edo laguntza:

a) Ikaslea matrikulatu den ikastetxea hurbilago baldin badago bere etxetik Foru Komunitatean kokatuta daudenak baino.

b) Euskaraz ematen diren ikasketak badira eta Foru Komunitatean eskaintzen ez direnak.

3.5. Kasu guztietan, Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxeetan egiten diren goi mailako ikasketetarako, kontzeptu bakoitzean ez da zenbateko handiagoko beka edo laguntzarik emanen baldin eta Foru Komunitateko ikastetxe batean eginez gero baino garestiago ateratzen bada.

4. oinarria.–Onuradunak, eta eskatzaileak eta familia unitateko gainontzeko kideek bete beharreko baldintza orokorrak.

4.1. Honako hauek izanen dira ikasteko beka edo laguntzen eskatzaile eta balizko onuradun, kasu guztietan:

a) Gurasoak edo legezko tutoreak, honako hauek eginiko ikasketengatik:

  • 30 urtetik beherako seme-alabek (2018ko abenduaren 31n).
  • 30 urtetik gorako seme-alabek (2018ko abenduaren 31n), %33ko edo hortik gorako desgaitasuna badute.

Baldin eta seme-alabak haiekin bizi badira eta beste familia unitate bat osatu ez badute.

b) Aurreko a) letran sartuta ez dauden kasuak, norberaren izenean.

c) Eskaera ikasle batentzat baino gehiagorentzat egiten bada, eskaera bakoitza independentea dela ulertuko da.

4.2. Eskatzaileak edozein egoera zibil duela ere, familiatik aparte eta bere kontu bizi dela alegatzen badu, modu sinesgarrian frogatu beharko du aparte bizitzeko baliabide ekonomiko aski dituela, eta bizitegiaren titulartasuna edo alokairua ere bai. Etxebizitza hori ikasturtean zehar ikaslearen bizileku dena izan beharko da, deialdi honen ondorio guztietarako. Udalak emandako erroldatze eta bizikidetza ziurtagiria, 2018. urteari dagokiona, aurkeztu beharko du.

Beren kontu bizi diren ikasleek ez dute bizitegirako laguntzarako eskubiderik.

Eskaera xehetasunez aztertuko da, eta eskatzailearen eta familia unitateko gainerako kide konputagarrien errenta eta benetako egoera egiaztatuko dira, baita behar diren baliabide ekonomikoak ordainetan ezer jaso gabe ematen dituenaren dohaintzak ere. Kontu horiek 2018ko abenduaren 31ko datarekin aski frogatzen ez badira, eskaera ukatu eginen da.

4.3. Eskatzaileak eta familia unitateko gainerako kide konputagarriek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Nafarroan erroldatua egon eta bertan bizitzea 2018. urte osoan eta gaur egun ere (eskaera aurkezteko epea bukatzen den unean).

b) 2018. urtean Nafarroako PFEZaren zergadun izatea, errenta aitortzera behartua badago.

Ikasleak bere zerga betebeharrak eguneraturik izan behar ditu Foru Komunitateko Administrazioarekin.

4.4. Beka edo laguntza ez da ordainduko baldin eta familia unitateko kide konputagarriren batek, 2019ko urriaren 31n, itzultzeko baditu aurreko ikasturteetako bekei edo laguntzei dagozkien zenbatekoak.

4.5. Beka edo laguntza norentzako eskatzen den, ikasle horrek deialdi honetan adierazitako ikastetxeetan egin behar ditu deialdian bertan zehaztutako ikasketak.

4.6. Nahitaezko baldintza da, horretarako betebeharrak betetzen badira, 2019-2020 ikasturterako beka eskatu izana Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioari edo Eusko Jaurlaritzari. Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo Eusko Jaurlaritzak ez badute beka eman, Hezkuntza Departamentuak ere ez du emanen, ukapena arrazoi hauetariko batengatik izan bada:

a) Deialdi horietan agiriak aurkezteko epeak ez betetzeagatik.

b) Eskabideko oinarrizko datuak ez betetzeagatik edo lehiaketa erabaki ahal izateko beharrezkoa den dokumentazioa, eskatu bazaio ere, ez aurkezteagatik.

c) Baztertua izateagatik.

Galdatutako betebehar akademikoak ez betetzeagatik eskatu ez bada, horren egiaztagiriak aurkeztu beharko dira. Bestela, beka automatikoki ukatuko da.

Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioko eta Eusko Jaurlaritzako deialdiak ebazteko, horietan jasotako oinarri arautzaileak aplikatzen dira, eta, bereziki, errenta zehazteko haien zerga-araubidea erabiltzen da.

4.7. Ikasturte berean ezin da beste ikasketa batzuetarako bekarik eskatu.

4.8. Zertarako ematen den, hori finantzatzeko erabili behar da beka edo laguntza: ikasgelara joateko, azterketetara aurkezteko eta laguntzaren xedeko gastuak ordaintzeko, halakorik bada.

4.9. Onuraduna ikaslea bera ez denean, onuradun izateko aukera izanen da, nahiz eta Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13.2 e) artikuluan ezarritako baldintzak bete ez.

5. oinarria.–Ematen diren beka edo laguntza motak.

5.1. Deialdi honetako beka edo laguntzen xedea izanen da premia duten familiei laguntza ematea, familiako kideen ikasketa gastuen zati bat ordaintzeko.

5.2. Beka edo laguntzak honako kontzeptu hauetarako eskatzen ahalko dira:

–Irakaskuntza edo matrikula.

–Hiriarteko garraioa.

–Jantokia.

–Bizitokia.

–Laguntza berezia (kasu bakanetan bakarrik; ikus 8.4.7 oinarria).

Garraiorako, jantokirako eta bizitegirako beka edo laguntzen ondorioetarako, familiaren etxetzat har daiteke ikastetxetik hurbilen dagoena, legezko helbidea ez bada ere.

Zehazki, deialdiko beka eta laguntzen ondorioetarako, familiaren etxetzat hartuko da familia unitateko edozein kidek ikastetxetik hurbilen duena, haren titularra bada.

Bizitegirako laguntza bateraezina da garraioari eta jantokiari dagozkienekin, baita Nafarroako Gobernuak antolatutako unibertsitateko garraioari dagokionarekin ere. Garraiorako eta jantokirako laguntzak bateraezinak dira bizitegirako zeinahi laguntza eskaerarekin.

Garraiorako eta jantokirako laguntzen zenbatekoen batura ezin da bizitegirako laguntzaren zenbatekoa baino handiagoa izan; salbuespenez, 9.4.2 oinarriaren laugarren paragrafoan sartzen diren ikasleei ematen zaien zenbatekoa muga horren %10eraino handitzen ahalko da.

6. oinarria.–2.1 oinarrian sarturik dauden ikasketetarako baldintza akademikoak.

6.A. Derrigorrezkoaren ondoko irakaskuntzak eta goi mailako irakaskuntzak (salbu eta goi mailako arte irakaskuntzak eta goi mailako erlijio ikasketak).

6.A.1. Unibertsitateaz kanpoko ikasketetarako beka edo laguntza lortzeko ezinbestekoa da eskatzaileak 2019-2020 ikasturterako ikasmailaz edo mailaz igotzea, indarra duten ikasketa planen arabera.

Ikasketa horien lehen ikasmailaren kasuan, ikasmaila horretan matrikulatuta egoteko baldintzak bete beharko da.

Irakasgai edo lanbide moduluren bat gainditu ez arren, ikasmailaz igotzea onartzen duten unibertsitateaz kanpoko ikasketetako ikasmailetan arituz gero, beka emanen da, baldin eta irakasgai bat edo lanbide modulu bat baino gehiago gainditu gabe uzten ez bada.

Irakasgairen bat edo modulu profesionalen bat gainditu gabe edukiz gero eta aurreko arauek ikasleari beka edo laguntza lortzeko bide ematen badiote, haren zenbatekoa %70era gutxituko da eskubidea sortzen duten kontzeptu guztietan, eskatzailearen per capita errenta tartearen arabera.

6.A.2. Ikasmaila errepikatzen ari diren ikasleei ez zaie bekarik emanen.

6.A.3. Ikasleek ikasmaila osoei dagozkien irakastorduen matrikula egin beharko dute, kasu bakoitzean indarra duen ikasketa planaren arabera, salbu eta Urrutiko Batxilergoaren ikasketa ofizialetako ikasleek, aurrez lehen ikasmaila osoan matrikulaturik egon badira eta, beraz, irakasgai solteetako matrikula egin badezakete. Beka erdietsi ahal izateko, gutxienik lau irakasgaitan matrikulatu beharko dute, eta horiek osorik gainditu.

6.A.4. Ikasturteren bat ikasketarik egin gabe iragan baldin bada, 2018-2019 ikasturterako adierazten diren baldintzak ikasleak egindako azken ikasturtean betetzea eskatuko da.

6.A.5. Bekadun gisa osoki edo partzialki egindako ikasketen kasuan, ezin izanen da beka edo laguntzarik lortu ikasketak aldatu badira, aldaketa horrek hezkuntza prozesuan ikasturte bat edo gehiago galtzea baldin badakar, 2.2 oinarrian xedatutakoa izan ezik.

6.B. Goi mailako arte irakaskuntzak eta goi mailako erlijio ikasketak.

6.B.1. Beka zein ikasketatarako eskatzen duten, horietara sartzeko bidea ematen duen aurreko ikasketen titulu baten jabe direla frogatu behar dute lehen ikasmailarako beken eskatzaileek.

6.B.2. Bigarren ikasmailarako beka eskatzen dutenek frogatu beharko dute gainditu dutela, ekaineko eta iraileko deialdiak batuta, 2018-2019 ikasturtean matrikulatutako kredituen %80 gutxienez ere.

Kasu guztietan, deialdiren batean ikasleak azterketa egiteari uko egiten badio, irakasgai horiek gainditu gabeko irakasgaitzat hartuko dira.

6.B.3. Beka lortu ahal izateko, eskatzaileek 2019-2020 ikasturtean gutxienez 60 kreditutan matrikulatuta egon beharko dute, hau da, denbora osoko ikasketetan aritu beharko dute.

Ikasketa planak modu homogeneoan egituratzen ez direnean 60 kredituko ikasmailetan, 2019-2020 ikasturtean ikasleak matrikulatu beharko du, gutxienik, ikasketa plana osatzen duten kredituen kopuruan, alde batera utzita hautapen libreko irakasgaien kredituak.

Matrikulan aldaketarik egin edo hura zabalduz gero, dokumentu bidez frogatu beharko da Hezkuntza Departamentuko Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuan (Bekak, beheko solairuan).

6.B.4. Hala ere, ikasturte batean matrikulatutako kredituen kopurua 30 edo handiagoa eta 60 baino txikiagoa baldin bada ere ikasleek beka jaso dezakete. Deialdi honen ondorioetarako, egoera horri matrikula partziala esanen zaio, eta arau hauek aplikatuko dira:

–Matrikula partziala aukeratzen dutenek, eskura dituzten kreditu guztietan matrikulatu ez badira, matrikularako eta garraiorako laguntza jaso dezakete bakarrik.

–Gainera, kreditu horiek lauhileko/seihileko bakar batean egiten badira, bekaren zenbatekoa ondokoa izanen da: garraio kontzeptua badagokio, haren %50, gehi matrikula kontzeptua (kasu honetan ez da aplikatuko %50eko murrizketa).

–Hurrengo ikasturtean beka mantentzeko, matrikulatutako kreditu guztiak gainditu beharko dituzte.

6.B.5. Matrikula seihilekoa edo lauhilekoa duten ikasketa planen kasuan, beka lortu ahal izateko, aurreko atalean ezarritako kreditu kopuruaren %50ean matrikulatu beharko dute ikasleek. Hala ere, hurrengo lauhilekoan edo seihilekoan matrikula osatu beharko dute, 3. puntuan adierazitako kreditu kopurura iristeko. Matrikulan aldaketarik egin edo hura zabalduz gero, dokumentu bidez frogatu beharko da Hezkuntza Departamentuko Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuan (Bekak, beheko solairuan).

6.B.6. Gutxieneko kreditu kopuruan baino gehiagotan matrikulaturik badago, denak hartuko dira kontuan ebazpen honetan ezarritako baldintza akademikoak baloratzeko.

Nolanahi ere, ikasleak bere ikasketak egin baditu kasuan kasuko ikasketa planean ezarritako urte kopurua baino denbora laburragoan, ikaslearen aprobetxamendu akademiko aparta baloratu eta aintzat hartu ahal izanen da.

6.B.7. Ikasketa planek mugatzen badute ikaslea matrikula daitekeen kredituen kopurua, ikasleak beka lor dezake baldin eta ahal duen irakasgai edo kreditu guztietan matrikulatzen bada, aurreko puntuetan aipatutako gutxieneko kopurura iristen ez bada ere. Egoera hori agiri bidez frogatu beharko da.

6.B.8. Ikasleak 2019-2020 ikasturtean matrikulaturik egon behar duen irakasgai edo kredituen gutxieneko kopurua, aurreko ataletan finkatutakoa, ez zaie karrerako azken ikasmaila egiten ari direnei eskatuko karrera amaitzeko falta zaizkien kredituengatik, horren zergatikoa aurreko ikasmailako edo ikasmailetako aprobetxamendu akademiko hobea baldin bada. Horregatik ez bada, 2019-2020 ikasturtean matrikulaturiko irakasgai edo kredituek izan beharko dute gutxienez ere beka lortzeko oro har behar direnen %50.

6.B.9. Aurreko ataletan aipatutako gutxieneko horietan ez dira inola ere sartuko espezialitate desberdinetako irakasgaiak, ez kasuan kasuko titulua eskuratzeko behar den kreditu kopurua gainditzen duten irakasgaien kredituak, ez eta irakasgai edo kreditu aitortuak, baliozkotuak, egokituak, transferituak edo antzekoak ere.

6.B.10. Ikasketa planaren kurtsoak adina deialditan lortu ahal izanen da beka, ez gehiagotan.

6.B.11. Presentziala ez beste modalitate bateko ikasketak egiten dituztenek matrikularako laguntza eskuratzen ahalko dute. Hurrengo ikasturtean beka mantentzeko, matrikulatutako kreditu guztiak gainditu beharko dituzte, edo oinarri honetan oro har ezarritako ehunekoa, ikasmaila osoko matrikula egin bada.

6.B.12. Beka edo ikasketarako laguntza lortzen duten goi mailako ikasleei, 2018-2019 ikasturteko irakasgai edo kredituren bat gainditu gabe gelditu bazaie matrikulatuta zeudenetatik, eta betiere denbora osoko ikasleak badira (ikus 7.3 oinarria), bakarrik %70 ordainduko zaie eskubidea duten kontzeptu guztietan, eskatzailearen errentaren tartearen arabera.

6.B.13. %65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua duten ikasleek beren irakastorduen kopurua %50era arte murrizten ahalko dute, eta artikulu honetako aurreko ataletan ezarritako gutxienekoak hein berean murriztuko dira. Beka berritzen ahalko dute matrikulatuta dituzten kredituen %50 gainditzen badute.

%65eko edo hortik gorako desgaitasun legez aitortua izan eta eskola orduen kopurua murriztea erabaki duten bekadunek kasuan kasuko ikasketa planak ezarritako iraupena baino bi urte gehiagotan lortzen ahalko dute beka, Ingeniaritza edo Arkitekturako ikasketen kasuan izan ezik, horietan epe hori lau urtekoa izanen baita.

Ikasleak ez badu matrikula murriztua egiteko eskubidea erabiltzen eta oro har ezarritako kreditu kopuru osoan matrikulatzen bada, dagozkion beken zenbatekoak %50 handituko dira, matrikula kontzeptuagatik ematen denarena izan ezik.

Ikasle hauek matrikula murriztua aukeratzen badute, ez zaie aplikatuko matrikula partzialaren kasuetan ezartzen den zenbatekoen muga.

7. oinarria.–Betebehar ekonomikoak.

Honako hauek dira eskatzen diren betebehar ekonomikoak:

7.1. Ikasketarako beka edo laguntza hartu ahal izateko, familiaren errenta erabilgarriaren eta familiaren ondarearen atalasea hartuko da kontuan, deialdiaren 8. eta 9. oinarrietan xedatu bezala.

7.2. Familiaren errenta erabilgarria.

a) Familia unitatea zer den.

Bekarako, honako hauek dira familia unitateko kide konputagarriak: ikaslea, haren aita eta haren ama edo, bidezko bada, tutorea edo ikasle adingabea zaindu eta babesten duen pertsona, eta senide ezkongabeak, 2018ko abenduaren 31n 30 urtetik behera bazituzten eta egun horretan familiaren etxean bizi baziren, edo zaharragoak, baldin eta %33ko edo hortik gorako desgaitasunik badute legez aitorturik.

Gurasoak bereiziak edo dibortziatuak badira, beka norentzako eskatzen den, ikasle horrekin bizi ez den gurasoa ez da kide konputagarritzat hartuko.

Alargunak edo dibortziatuak berriz ezkonduz gero, ezkontide berria familia unitateko kidetzat hartuko da ondorio guztietarako. Bikote egonkorra eratuz gero berdin jokatuko da.

Seme-alabak zaintzeko araubidea zaintza partekatua baldin bada, kide konputagarritzat hartuko dira beka eskuratu behar duen ikaslearen bi gurasoak eta bien seme-alabak, baldin eta aurreko horien bizitoki berean bizi direla frogatzen badute, dagokion udal erroldaren ziurtagiriaren bidez.

Beka eskuratu behar duen ikaslea harreran dagoen adingabea bada, aurreko paragrafoetan xedatu dena aplikatuko zaio harrerako familiari.

Adinez nagusia bada, familia unitatean integratutzat hartuko da ondorio horietarako.

Ikaslea ezkondua bada edo bikote egonkorra eratu badu, familia unitatea eurek osatuko dute, bai eta aipatu diren adinaren, bizikidetasunaren eta desgaitasunaren gaineko baldintzak betetzen dituzten seme-alaba ezkongabeek ere, horrelakorik badute. Kasu horretan, eskatzailea bere kontu bizi dela ulertuko da, eta 4.1.b) eta 4.2 oinarriak aplikatuko dira.

Deialdi honen ondorioetarako konputagarriak diren familia unitateko kideek 4.6 oinarrian aipatzen den eskaeran sarturik egon beharko dute, bertan eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

b) Familia unitateko kide bakoitzaren banakako errenta nola kalkulatu.

Familia unitateko kide konputagarrien kasuan, 2018ko PFEZaren aitorpena aurkezteko betebeharra badute, hau hartuko da banakako errentatzat:

–Zerga-oinarriaren zati orokorra.

–Ken ezkontidearen alde konpentsazio pentsioagatik ordaindutako kantitateak eta elikatzeko urteko sariak, biak ere epailearen erabakiz ezarriak, eta bikotekide egonkorraren alde ordaindutako kantitate legez galdagarriak.

–Gehi zerga-oinarriaren aurrezkiaren zati berezia, kenduta 2014tik 2017ra bitarteko ondareko irabazi eta galeren saldo garbi negatibo guztiak eta aurrezkiaren zerga-oinarrian sartu beharreko 2014tik 2017ra bitarteko kapital higigarriaren etekinen saldo garbi negatiboa.

Gehi PFEZaren ondorioetarako salbuetsitzat (*) jotzen diren gainerako errenta eskuratuak, hala nola baliaezintasun iraunkor absolutuko pentsioak edo baliaezintasun handikoak, kalte-ordainak, loteria sariak, aitak edo amak seme-alaben mantenurako ematen dituen urteko sariak, kontuan hartu gabe jasotako ikasketa beka edo laguntzak.

Ondorio praktikoetarako, banakako errenta kalkulatuko da 2017ko ekitaldiko pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari dagozkion laukitxoekin eragiketa hauek eginez:

507 laukia - 511 laukia - 822 laukia + 8808 laukia – 8020 laukia - 8100 laukia + 8810 laukia - 8880 laukia - 8830 laukia + 529 laukia

(*) Arestian aipatutako errenta salbuetsiak ez dira kontuan hartuko baldin eta horien batura, familia unitateko kide guztiak kontuan izanda, ez bada 10.000 eurora iristen.

PFEZaren aitorpena egitera beharturik ez dauden familia unitateko kideen kasuan, bakoitzaren errenta honela kalkulatuko da: 2018. urtean eskuratutako diru-sarrera gordinen batura, edozein dela ere beren iturria, barnean sarturik ondasun higiezinak alokatzeagatik jasotako errentak eta enpresa, lanbide eta nekazaritza jardueren ondoriozko etekin garbiak. Ateratzen den zenbatekotik besteren konturako langileen Gizarte Segurantzako kotizazioak kendu beharko dira.

c) Familiaren errenta erabilgarriaren kalkulua.

Familiaren errenta erabilgarritzat hartuko da eskatzailearen eta haren ezkontidearen banakako errentak gehi familia unitateko beste kideen banakako errenten %50, aurreko b) letran adierazi bezala kalkulaturik. Guztizko horri kenduko zaio pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2018ko ekitaldiko aitorpenen aurretiazko kuota diferentziala (578. laukia), familia unitateko kide konputagarriei dagozkienak.

7.3. Familiaren errenta erabilgarriaren kenkariak.

Bekaren ondorioetarako familiaren errenta erabilgarria arestian ezarri denaren arabera kalkulaturik, errenta horretatik kontzeptu hauei dagozkien zenbatekoak kentzen ahalko dira:

a) Familia ugaria:

–Orokorra: Familia unitateko seme edo alaba konputagarri bakoitzeko, 654 euro.

–Berezia: Familia unitateko seme edo alaba konputagarri bakoitzeko, 874 euro.

Familia ugariak dira halakoak direnak eta titulu ofizialaren bidez frogatzen dutenak, Familia Ugariak Babesteko azaroaren 18ko 40/2003 Legean ezarritakoaren arabera.

b) Familia unitateko kideren baten desgaitasun aitortua:

• 2.078 euro, %33ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duen kide bakoitzarengatik.

• 3.325 euro, %66ko edo hortik gorako desgaitasun aitortua duen kide bakoitzarengatik.

c) Unibertsitateko ikasketak direla eta etxetik kanpo bizi diren bi anai-arreba edo gehiago daudenean:

• 1.296 euro egoera horretan dagoen seme edo alaba bakoitzarengatik.

7.4. Alde batera utzita aurreko zenbakietan xedatutakoaren arabera kalkulatutako familiaren errenta erabilgarria, 2019-2020 ikasturterako beka ukatu eginen da baldin eta gainditzen badira familiaren ondarea adierazten duten tarte hauek:

a) Familia unitateko kide konputagarrien hiri finken katastro balioen baturak ezin izanen du gainditu 108.966 euroko kantitatea, kenduta, hala badagokio, Nafarroako Foru Komunitatean dagoen etxebizitza baten katastro balioa.

b) Familia unitateko kide konputagarrien landalurreko finken katastroko balioen baturak ezin izanen du gainditu 16.675 euroko kantitatea kide konputagarri bakoitzeko.

c) Familia unitateko kide konputagarrien kapital higigarriaren errendimenduen saldo positiboa gehi ondareko irabazi eta galeren saldo positiboaren arteko batura, etxebizitza erosteko edo birgaitzeko jasotako dirulaguntzak kenduta, ezin izanen da izan 2.159 eurotik gorakoa (2018ko ekitaldiko Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari dagozkion laukiak: 8810 laukia + 8808 laukia - 708 laukia).

Ondarearen adierazgarri diren elementu horiek 2018ko abenduaren 31n duten balioaren arabera kontatuko dira, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko araudian xedatutakoarekin bat.

Era berean, beka ukatuko da egiaztatzen bada familia unitateko kide konputagarrien diru-sarrera hauen baturak 449.746 euroko zenbatekoa gainditzen duela, balio erantsiaren gaineko zerga alde batera utzita:

a) Jarduera ekonomikoen ondoriozko diru-sarrerak, zuzeneko zenbatespenaren bidez edo zenbatespen objektiboaren bidez zehaztuak.

b) Nortasun juridikorik gabeko entitateen edo bestelako entitate juridikoen bidez garatutako jarduera ekonomikoetan familiako kide konputagarri guztiek ehuneko berrogeita hamarreko edo hortik gorako partaidetza izateagatik dituzten diru-sarrerak, behin jardueren guztizko diru-sarrerei jarduera horietako partaidetzaren ehunekoa aplikatu ondoren.

Aurreko paragrafoetan ageri diren elementuen balioaren konputuaren ondorioetarako, familiako edozein kide konputagarrirenak diren elementuen balioaren %50 kenduko da, eusle nagusienak izan ezik.

7.5. Nafarroako Foru Komunitatean zerga arloan aplikagarria den araudiak agintzen duenari men eginen zaio honako kontzeptu hauei dagokienez: oinarri orokorra, berezia, zerga-oinarria, likidazio-oinarria, konpentsazioak, murriztapenak, errenta salbuetsiak, pentsio planak, gizarte aurreikuspeneko sistema alternatiboak, gizarte aurreikuspeneko mutualitateak, atxikipenak, PFEZaren konturako ordainketak, aurretiazko kuota diferentziala eta PFEZaren aitorpena egin beharra.

Ekonomia eta Ogasun Departamentuak egindako PFEZaren likidazio behin-behineko edo behin betikoa badago, hori erabiliko da familiaren errenta erabilgarria zehazteko.

7.6. Baldin eta 2018. urteari buruz aitortutako inguruabar ekonomikoak beka edo laguntza aurkezteko datan modu egiaztagarrian eta larrian urritu badira, familia unitateko kide errenta hartzaileren bat hil delako edo lanerako desgaitasunaren edo langabeziaren egoerara iragan delako, eskatzaileak espresuki adieraziko du eskaeran, eta egoera hori frogatzen duten agiriak erantsi beharko dizkio nahitaez, baita 2019. urteko PFEZaren aitorpenaren kopia osoa ere, hura egiten den unean.

Berdin jokatuko da inguruabar ekonomikoen aldaketa gertatzen baldin bada beka eskaera aurkezteko epea bukatu ondoren eta 2019ko abenduaren 31 baino lehen (data horren ondotik gertatzen diren aldaketak ez dira kontuan hartuko ikasturte honetarako); halakoetan, interesdunak eskabide bat aurkeztu beharko du, Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuari zuzendua (Bekak, beheko solairua), Hezkuntza Departamentuko Erregistro Orokorrean. (San Domingo aldapa, z.g., 31001 Iruña).

Behin 12. oinarrian berrikuspen eta erreklamazioetarako aipatutako epea amaitutakoan, ez da onartuko 2018. urtearekin alderatuta diru-sarrerak larri urritu direla frogatzeko beste dokumentaziorik.

7.7. Eskatzailea ikaslea bera bada eta bere kargura ahaiderik badu (guraso eta/edo senideak), horiek elementu zatitzaile izanen dira, betiere egoera hori agiri bidez frogatzen baldin badu, eta bere karguko ahaideen diru-sarrerak batu eginen dira errenta kalkulatzeko.

7.8. Edozein errenta-iturri ezkutatzen bada, eskatutako laguntza ukatuko da.

Era berean, Hezkuntza Departamentuko organo eskudunek beka ukatu edo baliogabetu dezakete, baldin eta ikuskapen eta kontrol bidez aurkitzen badute familia unitate batek justifikatzen dituen diru-sarrerak objektiboki beren gastu mailaren oso azpitik daudela, ez badituzte bizitzeko dituzten baliabideak frogatzen.

Bekarako eskaera aurkezteak berarekin dakar Hezkuntza Departamentuari baimena ematea ondareari eta errentei buruz behar dituen datuak Ekonomia eta Ogasun Departamentuaren bidez biltzeko eta lortzeko, bekaren ondorioetarako.

8. oinarria.–Beka eta laguntzak hartzea eta haien zenbatekoa.

8.1. Hezkuntza Departamentuak ikasle batengatik beka edo laguntzaren bat ematen badu, eta Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioak edo Eusko Jaurlaritzak ikasle horri berari beste edozein beka edo laguntza ematen badio edo matrikula ordaintzetik salbuesten duenean, Nafarroako Gobernutik bi zenbateko horien guztirako absolutuen arteko aldea bakarrik jasotzeko eskubidea izanen du, aparteko beka eta espediente akademikokoa izan ezik, baldin eta Nafarroako Gobernuarena beste entitateak emandakoa baino handiagoa bada.

Bien arteko aldea zero bada edo Hezkuntza Departamentuarena txikiagoa bada, nahitaez hautatuko da beste entitateak emandako beka edo laguntza. Departamentuak ematen duen Laguntza Berezia alde horretatik kanpo geratuko da.

8.2. Edozein kontzeptu dela-eta, matrikulak merkeago edo doan ateratzen badira, onura horiek deskontatuko dira irakaskuntza kontzeptuagatik emandako laguntzaren zenbatekotik, salbu eta familia ugarikoa izateagatik edo ohorezko matrikula ateratzeagatik egiten diren murrizketak.

Nolanahi ere, irakaskuntza kontzeptuagatik emandako zenbatekoa ezin izanen da matrikularen benetako kostua baino handiagoa izan.

8.3. Beka edo laguntzaren zenbatekoa zehazteko, eskuarki, eskaerak familiaren errenta erabilgarriaren arabera ordenatuko dira, 7. oinarrian ezarritakoari jarraikiz kalkulatu ondoren, tarte hauek eginez:

KIDE KOP.

1. TARTEA

(eurotan)

2. TARTEA

(eurotan)

3. TARTEA

(eurotan)

4. TARTEA

(eurotan)

1.

7.072

9.264

11.035

13.777

2

14.144

18.528

22.069

27.554

3

21.216

27.792

33.104

41.331

4

28.288

37.056

44.138

55.108

5

35.360

46.320

55.173

68.885

6

42.432

55.584

66.207

82.662

7

49.504

64.848

77.245

96.437

8

56.576

74.112

88.283

110.213

Hortik gorako kide bakoitzeko

5.840

7.649

9.110

11.375

8.4. Beka edo laguntzen zenbatekoa honako hau izanen da irakaskuntza kontzeptuen eta mailen arabera:

8.4.1. Irakaskuntzako beka edo laguntzak.

Irakaskuntza kontzeptuari dagokionez, irizpide hau aplikatuko da zenbatekoa kalkulatzeko:

8.4.1.1. Goi mailako arte irakaskuntzak.

Unibertsitateaz kanpoko goi mailako ikasketak goi mailako ikasketetako ikastetxe publiko edo pribatuetan egiten badira, bekak Hezkuntza Departamentuaren prezio akademikoaren %100, %80, %60 eta %50 izanen dira 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteen kasuan.

Aurreko paragrafoetako prezioen zenbatekoa kalkulatzeko ez dira kontuan hartuko bigarren aldiko edo hurrengo aldietako kreditu edo irakasgaien matrikulak, ezta administrazio zerbitzuetako tasa hauek ere: espedientea irekitzea ikasketak hasteagatik, lekualdaketak, nortasun txartelak ematea, baliozkotzeak, egokitzapenak etab.

8.4.1.2. Derrigorrezkoen ondoko gainerako ikasketak.

2019-2020 ikasturtean Nafarroako ikastetxe itunduetan goi mailako heziketa zikloak egiten dituzten ikasleentzako irakaskuntzako laguntzak izanen dira Nafarroako Aurrekontu Orokorretan 2019ko ekitaldirako ezarri diren eta 2020ko ekitaldirako ezarriko diren hileroko kuoten %100, %80, %60 eta %50, hurrenez hurren, 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteetan.

Derrigorrezko ikasketen ondotik egiten diren unibertsitateaz kanpoko gainerako ikasketetako edo goi mailako heziketa zikloetako ikasleentzat, aurreko kasuan sartuak ez daudenentzat, dirulaguntzarik jasotzen ez duten edo itundu gabe dauden ikastetxe pribatuetan arituz gero, beken zenbatekoa 581,00 euro, 464,80 euro, 348,60 euro eta 290,50 euro izanen da 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteetan, hurrenez hurren.

Hezkuntza Departamentuaren mendeko ikastetxeetan derrigorrezkoak ez diren ikasketak egiten dituzten ikasleentzako irakaskuntza laguntzak izanen dira Hezkuntzako kontseilariaren apirilaren 15eko 37/2019 Foru Aginduan ezarritakoak, betiere ikasketa horiek deialdi honetako 2. oinarrian sarturik badaude. Zenbatekoak matrikularen %100, %80, %60 eta %50 izanen dira, hurrenez hurren, 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteetan.

Derrigorrezkoak ez diren ikasketak Nafarroako Foru Komunitatetik kanpoko ikastetxe publikoetan egiten dituzten ikasleentzako irakaskuntzako laguntzak matrikularen zenbatekoaren %100, %80, %60 eta %50 izanen dira, hurrenez hurren, 1., 2., 3. eta 4. errenta tarteetan.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola orduen kopuruaren arabera.

8.4.2. Garraiorako beka edo laguntzak.

Garraiorako laguntzak eman daitezke familiaren bizilekutik ikastetxearen herrira 5 km edo gehiago badira eta astean gutxienez 4 bidaia (bi joateko eta bi etortzeko) egiten badira.

Diruz lagundutako edo doako garraioa edo Nafarroako Gobernuak antolatutako unibertsitateko garraioa erabiltzen dutenek ez dute zerbitzu horretako bidaiari dagokion laguntzarik jasoko.

Garraioaren kostua kalkulatzeko, herrien arteko distantzia (km) bider astean egin beharreko bidaia kopurua (joan-etorriak) eginen da. Eta gero, hortik ateratzen dena bider 2,8 eginen da.

Pirinio aldeko ikasleen kasuan (Erronkaribar, Zaraitzu, Erroibar eta Aezkoa ibarretakoak, eta Luzaide, Auritz eta Orreaga udalerrietakoak), bider 3,1 eginen da.

Aurreko formulan kalkulatutako kostuaren ehuneko jakin bat ordainduko da, familiaren errenta erabilgarriaren tartearen arabera.

1. TARTEA

2. TARTEA

3. TARTEA

4. TARTEA

%100

%80

%60

%50

2019-2020 ikasturtean erdi edo goi mailako heziketa ziklo baten azken ikasmailan ari diren ikasleek laguntza horri dagokion %35 soilik lortzen ahalko dute ikasmaila horretan lantokietako prestakuntzako praktikak besterik ez badira.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola orduen kopuruaren arabera.

8.4.3. Jantokirako beka edo laguntzak.

Jantokirako bekak edo laguntzak emanen dira, ikasleak astean bi egunetan edo gehiagotan, eskola ordutegia dela kausa, etxetik kanpo bazkaldu behar badu eta jantokiak dirulaguntzarik hartzen ez badu, eta ikastetxea dagoen herritik familiaren etxea dagoen herrira gutxienez 5 km-ko tartea badago.

1. TARTEA

(eurotan)

2. TARTEA

(eurotan)

3. TARTEA

(eurotan)

4. TARTEA

(eurotan)

Zenbatekoa astean, otorduengatik

180

144

108

90

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola orduen kopuruaren arabera. Etxetik kanpo jan beharra agiri bidez frogatu beharko da (eskola ordutegiak, praktiketakoak, etab.).

8.4.4. Bizitegirako beka edo laguntzak.

Bizitegirako laguntza emateko, eskatzaileak ikasketa presentzialak egin behar ditu, eta frogatu familiaren etxetik kanpo bizi behar duela ikasturte barruan, familiaren etxearen eta ikastetxearen arteko distantziagatik, garraiobideen eskasiarengatik eta eskolen orduak aldatzeko aukera ezagatik.

1. TARTEA

(eurotan)

2. TARTEA

(eurotan)

3. TARTEA

(eurotan)

4. TARTEA

(eurotan)

2.342

1.874

1.405

1.171

2019-2020 ikasturtean erdi edo goi mailako heziketa ziklo baten azken ikasmailan ari diren ikasleek bizitegirako laguntzari dagokion %35 soilik eskuratzen ahalko dute ikasmaila horretan lantokietako prestakuntzako praktikak besterik ez badira.

Zenbateko horiek doitzen ahalko dira eskola orduen kopuruaren arabera.

Laguntza hau jasotzeko, eskatzaileak alokairu edo bizitegi kontratua aurkeztu beharko du.

8.4.5. Modalitate presentzialaz bestelako ikasketak.

Modalitate presentzialaz bestelako ikasketetako ikasleek ez dute eskubiderik izanen bizitegirako edo jantokirako laguntzarik hartzeko.

8.4.6. Ikasketetarako laguntzak emanen dira kasu hauetakoren bat gertatzen bada:

–Ekintza terrorista baten ondorioz ikaslearentzat berarentzat edo bere gurasoentzat, tutoreentzat edo zaintzaileentzat kalte pertsonalak eratorri badira, Terrorismoaren Biktimei Laguntzeari buruzko apirilaren 28ko 9/2010 Foru Legean ezarritakoarekin bat.

–Beren kideren bat genero indarkeriaren biktima izan dela aitortua duten familia unitateak, Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egiteko 14/2015 Foru Legeari jarraikiz.

8.4.7. Laguntza berezia.

Behar ekonomiko larria aitortu eta frogatzen duten familia unitateek bakarrik izanen dute horretarako aukera.

Laguntza berezia jasotzeko eskubidea izateko beharrezkoa izanen da, deialdi honetako baldintza orokorrez gain (6., 7. eta 10. oinarriak), jarraian aipatzen diren 1. eta 2. zenbakietako baldintzak betetzea, baita 3. zenbakiko bat edo bat ere:

1.–Familiaren per capita errenta erabilgarria 4.260 eurotik beherakoa izatea.

2.–Laguntza zer ikaslerentzako eskatzen den, hura 2004ko urtarrilaren 1a baino lehen sortu izana, oinarrizko lanbide heziketako ikasketetarako izan ezik.

3.–Familia multzo hauetako batean egotea:

a) 2018an errenta hartzaile nagusia gutxienez 10 hilabetez langabezian izan duten familiak.

b) Batere gurasorik gabeko umezurtzak.

c) Ezkondu gabe edo legez bananduta edo dibortziatuta dagoen amaren edo aitaren seme-alabak, mantenu-sariengatik kasu bakoitzean sortutako pentsioak dituztenean diru-sarrera bakarra.

d) Familian, ikaslearen gurasoek edo seme edo alabaren batek, edo ikasleak berak legez aitortutako desgaitasunen bat dutenean, eta hura %33koa edo handiagoa denean.

e) Errenta hartzaile nagusia pentsioduna duten familiak.

f) 2018an gizarteratze errentaren hartzaile izan ziren familiak.

Betiere, laguntza eman aurretik benetako egoera sozioekonomikoa xehetasunez aztertuko da, eta aurreko baldintzak frogatzen dituzten agiriekin batera, txosten sozial bat aurkeztu beharko da, gizarte langile batek prestatua (txosten hori ez da beharrezkoa izanen gizarteratze errentaren hartzaile direnentzako).

Laguntza berezi gisara, zenbateko hauek emanen dira:

–Goi mailako heziketa zikloetako ikasleentzako: gehienez ere 1.325 euro.

–Deialdi honetan sartzen diren gainerako ikasleentzako: gehienez ere 950 euro.

8.4.8. Beka edo laguntzaren kontzeptu guztiak baturik, guztira ordainduko den kopurua ezin izanen da lanbidearteko gutxieneko soldata (gaur egun 12.600,00 euro) baino handiagoa izan, ikasleari eman zaizkion laguntza guztien baturak kopuru hori gainditzen badu ere.

8.4.9. Edozein kontzepturengatik emandako zenbatekoa ez da izanen haren kostua baino handiagoa.

9. oinarria.–Ematea eta ukatzea.

9.1. Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiak emanen du beka eta laguntzen eskaerei buruzko behin-behineko ebazpena, bai eta behin betikoa ere, Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuak proposatuta.

9.2. Beka edo laguntzaren kontzesioa eskatzailearen alde eginen da legezko ondorio guztietarako (4.1 oinarria).

9.3. Hezkuntza Departamentuak noiznahi agintzen ahal du laguntza ematearen oinarri izan ziren eskaera espedienteak berrikusteko, horietan ezarritako datuak egiazkoak ote diren ziurtatzeko.

9.4. Ikuskapen prozesuan laguntzeari uko egiten dioten edo eskatutako informazioa eta dokumentazioa aurkezten ez duten onuradunek besterik gabe galduko dute izaera hori eta berehala itzuli egin beharko dute jasotako bekaren edo laguntzaren zenbatekoa.

9.5. Ikasketa, ekonomia edo inguruabarrei buruzko datuak ezkutatu edo faltsutuz gero, emandako laguntzak bertan behera utzi eta atzera itzuli beharra agintzen ahalko da.

10. oinarria.–Aurkeztu beharreko agiriak eta epeak. Datuak bildu eta lagatzea.

2019-2020 ikasturterako beka edo laguntzak eskatzeko, www.nafarroa.eus web orrian dagoen eskabide eredua bete beharko da (online eskaera). Kredentzial hauen identifikazioak ematen du hartarako sarbidea: NANa + Nafarroako Ogasuneko PINa edo, bestela, erabiltzaile-ziurtagiria (ziurtagiri digitala edo NAN elektronikoa).

Bekarako eskaera aurkezteak berekin dakar hezkuntza administrazioei baimena ematea beste administrazio publiko batzuei edo edozein erakunderi (INE, IMSERSO, GSIN, eta abar) informazioa eskatzeko, ezagutu eta egiazta ditzaten beka eskaera ebazteko beharrezkoak diren identifikazio datuak, inguruabar pertsonal, akademiko eta familia inguruko guztiak eta, orobat, errenta eta ondareari buruzko datuak ezarri.

Inprimaki horietan jarritako datu pertsonalak, eta bekak edo laguntzak emateko eskatzen diren gainerako agiriak, Hezkuntza Departamentuko Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuaren ardurapeko fitxategi automatizatu batean sartuko dira.

Aipatu unitate organikoak edozein unetan erabil ditzake fitxategi horretako datuak, egiazkoak ote diren baieztatzeko.

Hezkuntza Departamentuak familia unitateko kide konputagarrien datu ekonomiko-finantzarioak eskura ditzake Ekonomia eta Ogasun Departamentutik, paperean eta euskarri informatikoan hartzeko moduko igorpen elektronikoaren bidez, beka eta laguntzen deialdi orokorreko 4. eta 7. oinarrietan aipatzen diren baldintza ekonomikoen gaineko informazioa osatzeko, hots: diru-sarrerak, errentak, inbertsioak, ondareko ondasunak, sorospenak, onurak, pentsio planak, zerga betebeharrak eta beste.

Hezkuntza Departamentuak ahalmena du eman eta ukatu diren beka eta laguntzen zenbateko eta kontzeptuei buruzko datuak eta eskatzaileen identifikazio eta ikasketei buruzkoak lagatzeko Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioari, udalei eta ikastetxeei, eta bankuko datuak, orobat, beka edo laguntza kobratzeko eskatzaileak hautatutako finantza entitateei.

Behin beterik eta igorririk ezarritako prozedura telematikoaren bidez, beka eskaera aurkezturik eta sinaturik geldituko da, ondorio guztietarako, eta ez da beharrezkoa izanen eskaera eredu hori (pdf fitxategia) paperean inprimatzea, ezta inon ere fisikoki aurkeztea ere.

Ez dira kontuan hartuko ezarritako aurkezpen prozesua osatzen ez duten eskaerak, bide telematikoaz beterik egonda ere.

Beka aurkez daiteke, halaber, Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan ezarritako bideetako edozein baliatuz, paperean. Eskaera posta bulego batean aurkezten bada, gutun-azal ireki batean aurkeztuko da, postako langileek eskabideari data eta zigilua jar diezazkioten, ziurtatu eta Hezkuntza Departamentuko Erregistrora igorri baino lehen.

Eskaera 2019ko azaroaren 15a bukatu baino lehen aurkeztu behar da.

Eskaeran eskaneaturik erantsiko dira, behar bezalako kalitatearekin, ondoko dokumentuen jatorrizkoak:

a) Baliaezintasun pentsioaren, langabezia sariaren eta PFEZtik salbuetsitako beste diru-sarrera batzuen frogagiriak, horiek guztiak 2018. urteari dagozkionak.

b) Familia unitateak PFEZaren aitorpena egin ez badu, legez horretara beharturik ez dagoelako, honako hauek erantsi beharko dizkio eskabideari:

–Erroldatze eta bizikidetza ziurtagiria, 2018. urteari dagokiona, udalak luzatua.

–Besteren konturako langileen edo pentsiodunen kasuan, 2018. urtean izandako diru-sarreren frogagiria.

–Enpresaburu edo profesional liberalen kasuan, 2018. urtean izandako diru-sarrera gordinen aitorpena.

c) Onuraduna Dirulaguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 13. artikuluan onuradun izateko 2.c atalean ez bezala ezarritako ezein debekutan ez dagoela dioen aitorpena.

d) Kenkarien frogagiri eguneratuak (desgaitasuna...).

7.3.c puntuan sartutako kenkarien kasuan, hartan aipatzen diren matrikulak.

e) C1, C2 edo C3 ziurtagiri akademikoak, bekaren onuradun izan behar duen ikasleak Nafarroatik kanpoko ikastetxe batean ikasten duenean.

f) Etxetik kanpoko jantoki zerbitzuaren beharraren egiaztagiria (eskola ordutegiak, praktiketakoak eta abar).

g) Alokairu edo bizitegi kontratuaren frogagiria.

h) Familia ugaria izanez gero, hori egiaztatzen duen titulu ofiziala.

i) Bidezkotzat hartzen diren dokumentu eta ziurtagiri guztiak.

Eskaera aurkeztuko da bertan adierazitako datu, ziurtagiri eta gainerako dokumentuak goitik behera behar bezala bete ondoren.

Eskatzaileen ardura ez diren inguruabarrengatik inprimakietan ezin direnean eskatutako ziurtagiriak agerrarazi, agiri eta ziurtagirien eskaerak erantsi beharko dituzte.

Deialdiaren barnean sartzen ez diren ikasketa edo ikastetxeetarako eskaerak ez dira onartuko, ez eta 2. oinarrian espresuki baztertzen diren kasuei buruzkoak ere.

Eskatzaileak eskaerak aurkezteak esan nahi du bere erantzukizunpean honako hau adierazten duela:

a) Onartzen dituela deialdiaren oinarriak, hartarako eskatzen baitu beka.

b) Eskaerarekin batera aurkeztutako datu guztien jatorrizko frogagiri guztiak dauzkala, eta horiek ere aurkeztuko dituela horretarako errekerimendua egiten bazaio.

c) Jakinaren gainean dagoela, deklaratutako inguruabarretan zerbait zuzena ez bada, egia ez bada, edo ezkutatu bada, beka ukatuko zaiola edo itzuli beharko duela.

d) Jakin badakiela deialdi hau Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioaren deialdiaren eta Eusko Jaurlaritzaren deialdiaren osagarria dela, eta edozein administrazio edo entitate publiko nahiz pribatutatik beste beka bat eskuratuz gero, horren berri eman beharko diola Nafarroako Gobernuko Hezkuntza Departamentuko Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuari (Bekak, beheko solairua), aldez aurretik dokumentazioa aurkeztuz, dokumentazioa badu, eta edozein kasutan 2020ko urriaren 31 baino lehen. Kontuan hartu behar da dokumentaziorik ez aurkezteak ekarriko duela ordainketa ez egitea, edo, hala badagokio, Nafarroako Gobernuak eman duen bekaren kopurua itzuli behar izatea.

e) Onespena ematen diola komunikazioak modu telematikoan eskuratzeari, horretarako eskaeran adierazi duen posta elektronikoaren bidez.

f) Eskatzailea dela bekaren ordainketa eskuratzeko adierazitako kontu korrontearen titularra edo titularkidea.

g) Hezkuntza Departamentuari baimena ematen diola jendaurrean jartzeko bekadunen zerrendak, haien datu identifikagarriak eta emandako laguntzen zenbatekoak zehaztuta, dirulaguntzei buruzko oinarrietan eta datu pertsonalen babesari buruzko arauetan ezarritakoarekin bat.

11. oinarria.–Ebazpena eta erreklamazioak.

11.1. Espedientearen instrukzioa egiteko organo arduraduna Baliabide Ekonomikoen Zerbitzua da.

11.2. Onartu eta ukatzen diren beka eta laguntzen behin-behineko zerrenda Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren ebazpenaren bidez onetsiko da, Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuak proposatuta, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko.

11.3. Behin-behineko zerrenda horrekin bat heldu ez diren eskatzaileek espedienteak berrikus ditzala eskatzen ahalko diote Hezkuntza Departamentuko Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuari (Bekak, beheko solairua). Horretarako hilabeteko epea izanen da, ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aurrera.

Zerbitzu horrek, hala berean, ofizioz berrikusten ahalko ditu espedienteak, deialdian aurreikusitakoaren aurkako arau-hausterik edo akatsik baldin bada.

11.4. Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuak proposatuko du aldaketei buruzko behin betiko ebazpena, Beken Batzordearekin kontsultatu ondoren.

Batzorde horrek proposatzen ahalko du, deialdiko baldintza guztiak ez bete arren, batzordearen ustez beka edo laguntza jasotzeko merezimendu aski dituzten ikasleei ere bekak ematea, merezimendu horiek behar bezala justifikatuz gero, 3.2 oinarrian zehaztu den bezala.

Beken Batzordeak kide hauek izanen ditu:

–Batzordeburua: Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusia.

–Buruordea: Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuko zuzendaria.

–Batzordekideak:

  • Nafarroako Foru Komunitateko Goi Mailako Ikuskaritzaren Arloko zuzendaria.
  • Ikastetxeen, Finantzaketaren eta Ikasketetarako Laguntzen Ataleko burua.

–Hezkuntzako ikuskatzaile bat.

–Ekonomia eta Ogasun Departamentuko ogasun ikuskatzaile, kudeatzaile edo teknikari bat.

–Unibertsitateaz kanpoko mailetako ikasleen bi guraso.

–Idazkaria: Hezkuntza Departamentuko APT bat (arlo juridikoa).

11.5. Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez eta Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuak proposatuta, onetsiko da eman eta ukatzen diren beka eta laguntzen zerrenda, baldin eta ofizio bidezko berrikuspenak, edo interesdunak hala eskatutakoak, behin-behineko ebazpenean aldaketak ekarri baditu.

11.6. Emandako eta ukatutako beka eta laguntzen zerrenda zuzendua behin betikoa bilakatuko da lehen aipatutako ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunean berean. Halaber, epe berean behin betikoak bilakatuko dira behin-behinean emanak ziren gainerako laguntza eta bekak, aipatutako zuzenketen zerrendan agertzen ez direnak.

11.7. Onartu eta ukatzen diren beken behin-behineko eta behin betiko zerrendak jendaurrean jarriko dira Nafarroako Gobernuaren barnean onespenaren ebazpenean aipatzen diren administrazio bulegoetako iragarki tauletan.

12. oinarria.–Beka edo laguntzen ordainketa.

12.1. Hezkuntza Departamentuari beka edo laguntza eskatu ahal izateko aurretik Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioari edo Eusko Jaurlaritzari eskatu behar diotenek departamentuko Baliabide Ekonomikoen Zerbitzuan (Bekak, beheko solairua, San Domingo kalea, z.g., 31001 Iruña) aurkeztu beharko dute erakunde horren bekaren onarpenaren edo ukapenaren behin betiko jakinarazpena, 2020ko urriaren 31 baino lehen aurkeztu ere. Jakinarazpen hori aurkezten ez bada, beka ukatu eginen da. Nafarroako ikastetxeetan ikasten duten ikasleek ez dute aurkeztu behar izanen.

12.2. Eskatzailearen aldeko beka edo laguntzen ordainketa eskaeran azaltzen den banku, aurrezki kutxa edo kreditu kooperatibaren bidez eginen da.

12.3. Ebazpen honen bidez deitutako ikasketetarako beka edo laguntzen onuradunak beharturik daude beka edo laguntza zertarako ematen den, horretarako erabiltzera, hots, matrikula egiteko, klasera joateko, azterketetara aurkezteko eta, hala badagokio, laguntzaren xede diren gastuak ordaintzeko.

Horren ondorioetarako, beka edo laguntza eman zaion helburuetarako ez duela erabili ondorioztatuko da ondoko kasuren bat gertatzen bada:

1.–2019-2020 ikasturtea bukatu baino lehen, ikastetxean baja hartzea.

2.–Eskola ordu guztietatik %80ra edo gehiagora ez joatea, eskolatzetik salbuetsita egon ezean.

3.–Ikastetxeak emandako zerbitzuak ez ordaintzea, beka zerbitzu horiek finantzatzeko eman bazen.

4.–Matrikulaturiko irakasgai edo kredituen %50 ez gainditzea, ez deialdi arruntean ez berezian.

Beka zer kontzeptutarako eman zaion, horiek guztiak itzuli beharko ditu 1., 2. eta 4. puntuetan deskribatu bezalako inguruabarretan erori denak. Ordaindu gabeko zerbitzuei dagozkien kontzeptuak itzuli beharko ditu 3. puntuan deskribatu bezalako egoeran baizik erori ez denak.

Ikastetxeetako idazkaritzek 2020ko urria baino lehen jakinarazi beharko diote Hezkuntza Departamentuari zer ikasle dauden 12.3 atalean aipatutako egoeretako batean.

Ikaslea ikasturtean zehar hilen balitz, beka edo laguntza oso-osorik kobratzeko eskubidea izanen luke.

13. oinarria.–Laguntzak galtzea.

Bekadunek edozein momentutan galtzen ahal dute emandako laguntza, Administrazioaren egintza arrazoitu baten bitartez, bidezko instantzien aurreko ekintzak galarazi gabe, deialdi honetako oinarriek aipatzen dituzten inguruabarrak frogatzeko espedientea ireki ondoren. Espediente hori Hezkuntza Departamentuak ireki eta ebatziko du.

Espediente baten ondorioz laguntza ezeztatuz gero, jasotako dirua itzuli beharko da, baztertu gabe eskatzaileak edota laguntza jaso duen ikasleak hartu ahal izan dituen erantzukizun administratibo, zibil eta penalak.

14. oinarria.–Errekurtsoak.

Deialdi honen eta oinarrien aurka gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hasita.

Bekak eta laguntzak emateko edo ukatzeko behin betiko ebazpenaren aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, ebazpena eta haren eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Hezkuntza Departamentuko iragarki taulan argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean.

Iragarkiaren kodea: F1913161