63. ALDIZKARIA - 2018ko apirilaren 3a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

268/2018 EBAZPENA, martxoaren 15ekoa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, zeinaren bidez onesten baita Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko Orientaziorako, Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako Zerbitzuak kudeatutako “Enplegu-zentro berezietarako laguntzak” aurrekontuko partidarako gastua eta aldatzen baitira oinarri arautzaile batzuk (2534/2014 Ebazpena, abenduaren 4koa, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearena).

Abenduaren 2ko 263/2015 Foru Dekretuaren bidez Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren Estatutuak onetsi ziren. Estatutu horietan ezarritakoaren arabera, zerbitzu horren xedea da enplegu politikak, eragile ekonomiko eta sozialekin adostutakoak, planifikatu, gauzatu eta kontrolatzea, ondoko arlo hauetan ezartzen diren zerbitzu eta programak modu koordinatuan kudeatuz: enpleguaren sustapena, lan merkatuan sartzeko aukera berdintasuna, enplegu ematea, bitartekaritza eta enplegurako orientazioa eta prestakuntza eta Nafarroako enpleguaren egoeraren eta horren gaineko politiken azterketa; horretarako, besteak beste, zenbait diru-laguntzatarako deialdia egin, horiek eman eta kudeatzen ditu enplegua sortu eta lan munduan sartzen laguntzeko. Diru-laguntza horien oinarri arautzaileak 2018. urtea baino lehenago onetsi ziren.

Diru-laguntzei buruzko azaroaren 9ko 11/2005 Foru Legearen 30.1. artikuluak ezartzen du diru-laguntzen deialdiek berekin ekarriko dutela gasturako baimena, Nafarroako Ogasun Publikoari buruzko apirilaren 4ko 13/2007 Foru Legean ezarritako moduan. Bidezkoa da, beraz, desgaitasuna dutenen lanpostuei dagozkien soldata kostuak ordaintzeko diru-laguntzen gastua baimentzea, 2018. urterako.

Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak abenduaren 4an emandako 2534/2014 Ebazpenaren bidez arautu ziren desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan dituzten lanpostuen soldata-kostuak finantzatzeko diru-laguntzak.

Orobat, bidezkoa da oinarri arautzaile batzuk aldatzea, eskaerak aurkezteko epeen arauketa egokitu dadin Diru-laguntzei buruzko Foru Legean xedatutakora.

Azaldutakoarekin bat, proposamen-txostena ikusirik, eta Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuaren estatutuak onetsi zituen abenduaren 2ko 263/2015 Foru Dekretuaren bidez eman dizkidaten eskudantziak erabiliz,

EBATZI DUT:

1. Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuak eman eta kudeatu beharreko diru-laguntza hauetarako gastua baimentzea, 2018ko aurrekontuen kargura: Desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan dituzten lanpostuen soldata-kostuak finantzatzeko diru-laguntzak, Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen abenduaren 4ko 2534/2014 Ebazpenaren bidez arautuak, 382033 zenbakia dutenak Diru-laguntzen Datu Base Nazionalean. Zehazki, 8.450.000 euro baimendu dira, “Autoenplegua sustatzeko laguntzak EGF” izeneko 950001 96100 4709 241109 partidaren kargura (PO EGF 2014-2020. E-09/000003-08 PEP elementua).

2. 2018ko ekitaldian ebatzi gabe gelditu ziren eskaerei erantzutea, 2018ko ekitaldiko aurrekontuaren kargura.

3. Diru-laguntzen oinarri arautzaileak honela aldatzea, eskaeren epeei dagokienez:

–Desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuen soldata-kostuaren diru-laguntzen deialdiko (Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen abenduaren 4ko 2534/2014 Ebazpenaren bidez onetsi zen) 1. oinarria honela geldituko da idatzia:

“Deialdi honen xedea da desgaitasuna duten pertsonen kontratazioa eta haien enpleguaren iraupena sustatzea, eta, horretarako, soldata-kosturako diru-laguntzak emateko baldintzak eta beharkizunak arautzea, desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuetarako, aurreko urteko azaroaren 1etik aurtengo urriaren 31ko eperako”.

–Desgaitasuna duten pertsonek enplegu-zentro berezietan betetzen dituzten lanpostuen soldata-kostuaren diru-laguntzen deialdiko (Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen abenduaren 4ko 2534/2014 Ebazpenaren bidez onetsi zen) 7.1. oinarria honela geldituko da idatzia:

“Ordainketa egiten denetik hilabeteko epean eskatu beharko dute zentroek diru-laguntza onartzea eta ordaintzea, baldin gastuaren baimentzea argitaratu bada. Bestela, epea hilabetekoa izanen da baimen hori ofizialki argitaratu eta biharamunetik hasita. Epez kanpo aurkeztutako eskaerak ez dira onartuko”.

4. Ebazpen honek aldatzen dituen oinarri arautzaileei dagokien deialdian 2018an aurkeztutako eskaerak tramitera onartu eta oinarrien arabera ebatziko dira, eta ez da beharrezkoa izanen interesdunek eskaera berri bat aurkeztea.

5. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

6. Ebazpen hau igortzea Orientaziorako, Enplegua Sustatzeko eta Enpresentzako Zerbitzuetarako Zerbitzuari.

7. Ebazpen honek ez du administrazio bidea amaitzen, eta haren aurka gora jotzeko errekurtsoa jar daiteke, Eskubide Sozialetako kontseilari zuzendua, jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

Iruñean, 2018ko martxoaren 15ean.–Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Paz Fernández Mendaza.

Iragarkiaren kodea: F1803736