232. ALDIZKARIA - 2018ko azaroaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

87/2018 FORU AGINDUA, azaroaren 21ekoa, Garapen Ekonomikorako kontseilariak emana, “Doneztebe-Irurtzun Bizikleta Bidearen Udalez gaindiko Proiektu Sektorialak” ukitutako ondasun eta eskubideen jendaurreko informazioaren aldia hasten duena.

Nafarroako Gobernuak 2018ko urriaren 10ean hartutako Erabakiaren bidez, presako deklaratu du, nahitaez desjabetzeko, “Doneztebe-Irurtzun Bizikleta Bidearen Udalez gaindiko Proiektu Sektorialaren” lanek ukitutako ondasun eta eskubideen okupazioa.

Garapen Ekonomikorako kontseilariak urriaren 16an emandako 78/2018 Foru Aginduaren bidez hasiera eman zitzaion “Doneztebe-Irurtzun Bizikleta Bidearen Udalez gaindiko Proiektu Sektorialak” ukitutako ondasun eta eskubideak desjabetzeko prozeduraren tramitazioari, eta jendaurrean jarri zen, 15 eguneko epean.

Jendaurreko epea bukatuta, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak aditzera eman du alegazio hauek jaso direla:

–1. zenbakiko alegazioa. Alberto Beunza Munárriz jauna.

a) Basaburua udal mugarteko 3. poligonoko 250. lurzatiaren kasuan, desjabetzea muga dadin bizikleta bidea eraikitzeko beharrezkoa den azalera zehatzera, eta ez besterik, ibaia zeharkatzen duen pasabidea ere barne hartuta. Modu honetan nabarmen murriztuko da desjabetu beharreko jabetza partikularra, baita desjabetzearen kostua ere.

b) Lurzati hartan, bizikleta bidearen ibilbidea egoki dakion, ahal den neurrian, sailaren ertzari, lurzatia zatitu dadin galarazteko eta desjabetzak murrizteko (horixe batita UPSaren helburuetako bat), eta horrekin batera, baita kalteordainaren kopurua ere, bizikleta bidearen trazadura 3. poligonoko 252. lurzatian diseinatu den moduan diseinatuz.

Erantzuna:

a) Alegatutakoa ezesten da. UPSak definitzen duen trazadurak 52 km-ko luzera dauka, osorik hartuta, eta Norvegia Portugaleko Algarvearekin elkartuko duen Eurovelo proiektuko EV-1 ibilbidekoa da. Beraz, ezinbestekoa da UPSak definitzen duen bizikleta bidearen lurren barruan iraunkorki eta zalantzarik gabe sartuta dagoen atseden gune bat izatea, gutxienez.

Aztertu diren aukeren artean, Jauntsaraseko bainu eremua (PK 38+400) Basaburua ibaiaren ondoan, atseden gune bezala definitu da, eta interes publikoa lehentasunezkoa da, ondoren aipatzen diren baldintzengatik alderik egokiena baita:

UPOaren arabera, lurzoru ez urbanizagarria da, abeltzaintzaren aldetik produktibitate ertainekoa.

Dagoeneko bertako biztanleek bainu eremu gisa erabiltzen dute, beraz erabilera-aldaketak ez luke eragin handia edukiko.

Gaur egungo erabilera NA-411 errepidetik alde honetara sartzen diren pertsonentzat (batez ere gazteak) arriskutsua da. Proiektuan sartu da errepide ondoko bide bat egokitzea, NA-411 saihesteko, behar diren bidegurutze-seinaleekin eta arriskuaz ohartarazteko seinaleekin, gaur egun daukan arriskua kenduz.

UPSaren 11. artikuluan definitzen denaren arabera, oso toki atsegina da ingurumenaren ikuspuntutik, paisaia berezia duena, ezaugarri oso egokiak dituena eta ibilibide osoan era orekatuan berezita dagoena.

Alderdi guztia, dagoeneko bizikletak aparkatzeko tokiekin, mahai eta aulkiekin eta informazio turistikoa emateko oholekin betetzen dena, nabarmen hobetzen da.

b) Alegatutakoa ezesten da. Bizikleta bidearen ibilbideari dagokionez, lurzati barruan, proiektua idatzi duten teknikariek UPSean ikusten den tokian definitzen dute, lurzatiaren orografia kontuan hartuz, eta trazadura ahalik eta gehien bereiziz ibaiaren ubidetik eta ibaiak gainez eginez gero urak hartuko lukeen aldetik.

–2. alegazioa. Arakilgo Udala.

Udalak esaten du Arakilgo udal mugarteko AR-01 lursailean, 2.335 metro karratu dituena, eta Nafarroako Toki Administrazioari buruzko uztailaren 2ko 6/1990 Foru Legearen 39. artikuluaren arabera “bide” izena ematen zaiona, afekzioa Etxeberriko Kontzejuko bide bati eragiten zaiola (jabari publikoa).

Erantzuna:

Onetsi da alegatutakoa. AR-01 lursailaren ondasun eta eskubideen titulartasuna aldatu da. Arakilko Udala kendu da eta Etxeberriko Kontzejua jarri.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak egindako txostenarekin eta proposatu duenarekin bat, eta Garapen Ekonomikorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urtarrilaren 11ko 1/2017 Foru Dekretuaren 2. artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. “Doneztebe-Irurtzun Bizikleta Bidearen Udalez gaindiko Proiektu Sektorialak” ukitutako ondasun eta eskubideen jendaurreko informazioaren aldia ebaztea, azalpen zatian adierazi den zentzuan.

2. “Doneztebe-Irurtzun Bizikleta Bidearen Udalez gaindiko Proiektu Sektorialak” ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei dei egitea, 2018ko abenduaren 17, 18 eta 19an ager daitezela Doneztebe, Donamaria, Oitz, Urrotz, Beintza-Labaien, Saldias, Basaburua, Imotz, Arakil eta Irurtzungo udaletxeetan, aldez aurretiko aktak egiteko eta, hala badagokio, okupazio-aktak egiteko.

Ektaldi horretara titularrek beraiek joan beharko dute, edo haien izenean aritzeko behar bezala baimendutako pertsona bat bidali, titulartasuna frogatzen duten agiriak aldean dituztela (eskritura publikoa, jabetza erregistroko ziurtagiria, etab.); egoki baderitzote, perituak eta/edo notarioa eraman ditzakete, baina, betiere, norberak ordainduta.

3. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari eta Turismoa eta Merkataritza Antolatu eta Sustatzeko Zerbitzuari, alegazioak egin dituztenei, baita Doneztebeko, Donamariako, Oizko, Urrozko, Beintza-Labaiengo, Saldiasko, Basaburuko, Imozko, Arakilgo eta Irurtzungo udalei ere, eta horiek premiatzea beren iragarki oholetan argitara dezaten.

4. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Nafarroan argitaratu eta gehien zabaltzen diren bi egunkarietan argitaratzea.

5. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2018ko azaroaren 21ean.–Garapen Ekonomikorako kontseilaria, Manuel Ayerdi Olaizola.

Iragarkiaren kodea: F1814365