76. ALDIZKARIA - 2017ko apirilaren 20a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

629/2017 EBAZPENA, 2017ko martxoaren 27koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana. Haren bidez agintzen da argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko lotura iraunkorrik gabeko irakasleak kontratatzeko aukeraketa-prozesuak arautzen dituen arautegia aldatzen duena”. 2017ko martxoaren 27ko Gobernu Kontseiluak hartutako erabaki baten bidez onetsi zen.

Maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Unibertsitateko Estatutuetako 40. artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, agintzen dut argitaratzeko 2017ko martxoaren 27ko Gobernu Kontseiluak hartutako erabakia,”Nafarroako Unibertsitate Publikoko lotura iraunkorrik gabeko irakasleak kontratatzeko aukeraketa-prozesuak arautzen dituen arautegia aldatzen duena”. 2016ko irailaren 7ko Gobernu Kontseiluak hartutako erabaki baten bidez onetsi zen.

ERABAKIA, NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO KONTRATUPEKO IRAKASLE EZ IRAUNKORRAK KONTRATATZEKO HAUTAKETA PROZESUAK ARAUTZEN DITUEN ARAUTEGIA ALDATZEKO. 2016KO IRAILAREN 7KO GOBERNU KONTSEILUAREN ERABAKI BATEN BIDEZ ONETSI ZEN

Nafarroako Gobernuak 2016ko irailaren 7ko erabaki baten bidez onetsi zuen Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle ez iraunkorrak kontratatzeko hautaketa prozesuak arautzen dituen arautegia.

Arautegi honetan dagoen berrikusteko edo aurkatzeko araubidean lehen instantziako erreklamazio bat aurreikusten da interesdunentzat, izan dituzten puntuazioen aurka. Erreklamazioa bost egun balioduneko epean aurkeztu behar da argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita. Gero, behin Kontratazio Batzordeak behin betiko kontratazio-proposamena jakinarazten duenean, interesdunek zilegi dute bigarren erreklamazio bat Unibertsitateko errektorearen aurrean hamar egun balioduneko epean. Erreklamazio Batzordeak aztertzen du bigarren erreklamazio hori.

Kontuan hartuz Arautegian ezarritako erreklamazio-epeak ordena publikokoak direla eta ezin direla ez aldeen eta ez Unibertsitatearen nahiaren araberakoak izan, interesdunek bigarren instantzian Erreklamazio Batzordearen aurrean erreklamatzeko duten hamar egun balioduneko epea errespetatu behar da, hasieran Kontratazio Batzordearen aurrean erreklamatu ez badu ere, ez baita nahitaezkoa lehenengo erreklamazio hau aurkeztea. Horren guztiaren ondorioa da ezin dela behin betiko kontratazio-proposamena argitaratu, Erreklamazio Batzordearen aurrean erreklamazioa aurkezteko epea igarotzen ez den arte, gutxienez.

Arautegi honen indarraldian zenbait lehiaketa egin eta gero, egiaztatu da lehenengo erreklamazioa borondatezkoa izateagatik, ez baita nahitaez aurkeztu behar bigarren erreklamazioa egin ahal izateko, zaila dela betetzea lastertasun printzipioa administrazio prozeduren tramitazioan.

Hori dela-eta beharrezkotzat jotzen da, kontratazio prozesuak arinago tramitatzeko, Arautegia aldatzea, Kontratazio Batzordearen aurrean lehenengo erreklamazioa nahitaez aurkez dezaten Erreklamazio Batzordearen aurrean erreklamatu behar duten izangai guztiek.

Halaber, akats bat atzeman da Arautegiaren I. Eranskinean jasotako kontratupeko bitarteko irakasle doktorearen figuraren kontratazio baremoan, eta akats hori konpondu egin behar da honela: 4.d) idatz-zatian Doktoretza (gehienez ere 4 puntu) esan behar du Doktoretza (4 puntu) dioen tokian.

Irakaskuntza Batzordeak txostena egin ondoren, 2017ko martxoaren 20an egindako bileran, Ekonomia, Plangintza eta Irakasleen gaietarako errektoreordeak proposatuta, hau da Gobernu Kontseiluak, 2017ko martxoaren 27an egindako bileran, hartu duen

ERABAKIA:

Lehenengoa.–Aldatzea Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle doktore ez iraunkorrak kontratatzeko hautaketa prozesuak arautzen dituen arautegia, 2016ko irailaren 7ko Gobernu Kontseiluaren Erabakiaren bidez onetsi zena.

–16. artikulua, Emaitzak argitaratzea, honela idatzita geratuko da:

“1. Balioespen prozesua amaitu eta gero, Kontratazio Batzordeak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean argitaratuko ditu izangai guztiek lortu dituzten puntuazioak, baremoaren atal bakoitzean, baita azken puntuazioak ere. Argitaratze horrek, ondorio guztietarako, interesdunei egiten zaien jakinarazpenaren balioa edukiko du.

2. Lortutako puntuazioen aurka zilegi da erreklamazioa aurkeztea Kontratazio Batzordearen aurrean bost egun baliodunen epean, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean argitaratzen direnetik kontatzen hasita. Erreklamazio-idazkiak azalduko du erreklamazioa zertan oinarritzen den. Merezimenduak oro har balioestea eskatzen duten erreklamazioak ez dira onartuko. Erreklamazio hori aurkeztea nahitaezkoa da 18. artikuluan aipatzen den kontratazio-proposamenaren aurkako erreklamazioa aurkezteko.”

–18. artikulua, Kontratazio Batzordearen kontratazio-proposamen aurkako erreklamazioa, honela idatzita geratuko da:

“Interesdunek zilegi dute erreklamazioa aurkeztea, Kontratazio Batzordearen behin betiko kontratazio-proposamenaren aurka, erreklamazioa aurkeztea Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearen aurrean, hamar egun balioduneko epean, proposamena jendaurrean jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Erreklamazio-idazkiak azalduko du erreklamazioa zertan oinarritzen den. Ez dira onartuko interesdunen erreklamazioak, baldin eta Kontratazio Batzordearen aurkako erreklamaziorik aurkeztu ez badute, ez eta erreklamazio orotarikoak, merezimenduak berriz balioestea besterik ez eskatzeko direnak.

Erreklamazioa aurkeztu ondoren, eta errektoreak ebazpenaren bidez tramitatzeko onartzen duenean, deialdi guztiak bertan behera geldituko dira hautaketa prozesuaren behin betiko ebazpena eman arte.

Giza Baliabideen Zerbitzuak webgunean argitaratuko du tramiterako onartu diren erreklamazioen zerrenda, eta interesdunei bost egun balioduneko epea emango die egoki jotzen dituzten alegazioak aurkezteko. Epe berean, erreklamazioa Kontratazio Batzordera bidaliko da, egoki jotzen badu txostena egin dezan horri buruz, gero Erreklamazio Batzordeak beharrezkoak jotzen dituen txostenak edo legeak agintzen dituenak eskatzea galarazi gabe.”

Bigarrena.–I. Eranskineko 4.d) idatz-zatiko akatsa zuzentzea. Irakaslearen figuren kontratazio baremoa arautzen du I. Eranskinak.

Honela dioen tokian: “d) Doktoretza (4 puntu).”

Honela esan behar du: “d) Doktoretza (gehienez ere 4 puntu).”

Hirugarrena.–Nafarroako Unibertsitate Publikoan irakasle ez iraunkorrak kontratatzeko hautaketa prozesuak arautzen dituen arautegia onestea, erabaki honi atxiki zaiona eranskin gisa, erabaki honetan onesten diren aldaketak sartuta.

Laugarrena.–Gobernu Kontseiluak onetsi, eta biharamunean hartuko du indarra erabaki honek.

Bosgarrena.–Erabaki hau helaraztea Ikasleen Gaietarako eta Nazioarteko Harremanetarako errektoreordeari, dekanoei eta Ikastegietako zuzendariei eta Giza Baliabideen Zerbitzura.

Seigarrena.–Erabaki hau eta bere eranskina Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Iruñean, 2017ko martxoaren 27an.–Errektorea, Alfonso Carlosena.

ERANSKINA

Nafarroako Unibertsitate Publikoan lotura iraunkorrik gabeko irakasleak kontratatzeko hautaketa prozesuak arautzen dituen arautegia

I. TITULUA

Xedapen orokorrak

1. artikulua. Xedea eta aplikatzeko eremua.

Arautegi honen xedea da Nafarroako Unibertsitate Publikoaren esparruan hautaketa prozesuak arautzea, 2009ko apirilaren 20ko 36/2009 Foru Dekretuak, Nafarroako Unibertsitate Publikoko kontratupeko irakasle eta ikertzaileen araubidea arautzen duenak, ezartzen dituen irakasle kategoria hauen lanpostuak hornitzeko:

Irakasle laguntzailea, Irakasle laguntzaile doktorea, Kontratupeko bitarteko irakasle doktorea, Irakasle elkartua, Irakasle bisitaria, Irakasle emeritua eta Irakasteko ordezkapen kontratua duen irakaslea.

2. artikulua. Printzipioak.

Aurreko artikuluan aipatzen den irakasleen hautaketa, lehiaketa publikoaren bidez egingo da eta beti bermatuko dira izangaien aukera-berdintasuna, merezimendu eta gaitasun printzipioekiko errespetua, eta gizon eta emakumeen arteko tratu eta aukera berdintasunaren printzipioa, irakasle emeritu eta bisitarientzako xedatutakoa ezertan galarazi gabe.

3. artikulua. Lanpostuak atxikitzea.

Arau honek xedatzen duenaren araberako irakasleen lanpostuak Nafarroako Unibertsitate Publikoko Unibertsitate sail bati atxikita egongo dira, eta sail horien barruan dauden jakintza arloetako bati atxikita egon beharko dute halaber.

4. artikulua. Hautaketa prozesuen kudeaketa.

Giza Baliabideen Zerbitzua da unitate eskuduna arautegi honetan ezarritako hautaketa prozesuak tramitatzeko, gai honetan beste organo batzuei berariaz esleitutako eskumenak galarazi gabe. Giza Baliabideen Zerbitzuak kudeatuko ditu, halaber, deiak, kontratazioak eta kontratazio prozesuarekin lotutako beste edozein gorabehera.

5. artikulua. Bateraezintasunak.

Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen bateraezintasunei buruzko 1984ko abenduaren 26ko 53/84 Legeak eta berau garatzen duten arauek ezarritako bateraezintasunak izango dituzte kontratupeko irakasle doktoreek.

II. TITULUA

Ohiko prozedura

I. KAPITULUA

Deialdiak

6. artikulua. Deialdia egiten duen organoa.

Irakasle laguntzaileak, Irakasle laguntzaile doktoreak, Kontratupeko bitarteko irakasle doktoreak, Irakasle elkartuak eta Irakasteko ordezkapen kontratua duten irakasleak lehiaketa publikoen bidez kontratatuko dira, irakasleen gaietarako eskumena daukan organoak hala proposaturik.

7. artikulua. Deialdien publizitatea.

1. Lehiaketen deialdiak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean argitaratuko dira.

2. Kontratatzeko ohiko deialdien edukia finkatu baino lehen Enpresa batzordeari informazioa eman eta entzungo zaio, aldez aurretik.

3. Halaber, Unibertsitateen Kontseiluari deialdien berri emango zaio aldez aurretik, haietan guztietan jakinarazteko, Unibertsitateei buruzko Lege Organikoko 48. artikuluak ezartzen duen bezala.

8. artikulua. Deialdien edukia.

Arautegi honek arautuko ditu deialdiak eta beren oinarriak, eta arautegiak ezartzen ez dituen gaietan, administrazio prozedurari buruzko araudi orokorrak.

Deialdiotan honako hau jasoko da gutxienez:

a) Zenbat lanpostu dauden deialdian, eta zer kategoriatakoak diren, arduraldia, zer sailari atxikitzen zaizkion eta, hala badagokio, jakintza-arloa eta irakaskuntza-profila ere.

b) Kontratu-mota.

c) Izangaiek lanpostuan aritzeko bete behar dituzten betekizunak eta baldintzak.

d) Parte hartzeko eskaera-eredua eta aurkeztu beharreko agiriak.

e) Eskaerak aurkezteko epea eta tokiak.

f) Eskaerak zein organori zuzendu behar zaizkion.

g) Lehiaketaren epeak, bukaera-datak eta garapen-aldiak,

h) Zilegi diren errekurtsoak.

i) Aplikatu beharreko baremoak.

j) Kontratazio Batzordearen osaera.

9. artikulua. Parte hartzeko baldintza orokorrak.

1. Nafarroako Unibertsitate Publikoak deitzen dituen lehiaketetan parte hartzeko onetsiak izateko, izangaiek honako baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) 16 urte baino gehiago izatea, eta erretiro-adina betea ez izatea.

b) Deialdiko xede diren lanpostuak betetzea galarazten duen gaixotasunik edo muga fisikorik edo psikikorik ez edukitzea.

c) Ez egotea bereizirik edozein administrazio publikotako zerbitzutik diziplinako espedientea dela kausa, ez egotea funtzio publikoak betetzeko ezgaitua, edo irakaskuntzarekin bateraezinak diren karguak edo funtzioak betetzea. Espainiako nazionalitatea ez duten izangaien kasuan, baldintza hau betetzeko beharrezkoa izango da norberaren Estatuan funtzio publikora sartzea galarazten duen diziplina-zehapen edo kondena penalik ez edukitzea.

d) Kategoria bakoitzeko aurreikusitako baldintza espezifikoak betetzea, bereziki bakoitzean eskatzen den titulu akademikoa edukitzea. Espainiatik kanpo ikasi dutenentzat, beharrezkoa izango da atzerriko tituluak homologatzeko eskumena duen Ministerioak homologatzea titulazio akademikoa. Europako Batasuneko tituluak dituzten izangaien kasuan, homologazioa edo tituluaren baliokidetza aurkeztuko da, edo bestela unibertsitateko irakaslea izateko gaitasuna aitortzen duen sinestamendua.

e) Izangai guztiek egiaztatu behar dituzte lehiaketako lanposturako eskatzen diren hizkuntza ezagupenak.

2. Deialdi bakoitzeko betekizunak dagozkion oinarrietan ezarritako eskaerak aurkezteko epearen barruan eta kontratuaren indarraldian bete behar dira.

II. KAPITULUA

Izangaien onarpena eta eskabideak

10. artikulua. Parte hartzeko eskaerak.

1. Parte hartu nahi duten guztiek eskabidea bete eta aurkeztu beharko dute, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Giza Baliabideen Zerbitzura zuzendu.

2. Eskaerak deialdiko oinarrietan ezarritako moduan aurkeztuko dira, administrazio-prozedura erkideari dagozkion gaiei buruzko araudi orokorrak ezarritakoaren arabera.

3. Interesdunek, zenbat lanpostutara aurkeztu nahi diren, beste hainbeste eskaera egingo dituzte, dagokion dokumentazioarekin batera. Kategoria eta jakintza-arlo berdinekoak diren lanpostuetan aski izango da dokumentazio bakarra aurkeztea. Eskabideak aurkezteko tasak ordaindu beharko dira, Nafarroako Foru Administrazioko tasa eta salneurri publikoei buruzko foru araudiak ezartzen duenarekin bat etorriz.

4. Eskaerak aurkezteko epea ez da 10 egun baliodun baino laburragoa izango, deialdia argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

11. artikulua. Dokumentazioa.

Eskaera bakoitzari hauek gehitu behar zaizkio:

1. Lanpostu guztietarako komun diren agiriak:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren edo pasaportearen fotokopia.

b) Eskatzen den titulazio akademiko ofizialaren fotokopia.

c) Ordaindu beharreko tasa ordaindu delako egiaztagiria.

d) Izangaiaren curriculum vitae zehaztua. Kontuan hartuko dira bakar-bakarrik eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean izangaiak badauzkanak, zeinak curriculumean zerrendatu dituenak eta dokumentuen bidez egiaztatu dituenak izango baitira.

e) Egoki jotzen diren merezimenduak egiaztatzeko agiri guztiak, eta hala dagokionean, eskatzen den hizkuntza ezagutzaren mailaren egiaztagiri ofiziala.

f) Deialdi bakoitzean aurreikusten diren gainerako agiri guztien fotokopia.

2. Kategoria bakoitzerako agiriak:

2.1. Laguntzaile lanpostuak.

a) Doktoretza ikasketetan onartu izatea edo onartua izateko baldintzak edukitzea egiaztatzen duen dokumentazioa.

b) Zinpeko aitorpena, aitortzen duena doktore ez dela lanpostuaren xede den gai berean, ezta deialdiko xede den lanpostuaren jakintza arlo bereko titulazio batean ere.

2.2. Irakasle Laguntzaile Doktorearen lanpostuak.

a) Doktore tituluaren fotokopia.

b) Fotokopia bat, Kalitatea Egiaztatu eta Ebaluatzeko Agentzia Nazionalak emandako dokumentuarena izangaiaren jardueraren ebaluazio positiboa egiaztatzen duenarena.

c) Lanpostuaren profilarekin zerikusia duen irakasgai baten irakaskuntza-proiektua.

d) Ikerketa proiektua.

2.3. Kontratupeko Bitarteko Irakasle Doktoreen lanpostuak.

a) Doktore tituluaren fotokopia.

b) Fotokopia bat, Kalitatea Egiaztatu eta Ebaluatzeko Agentzia Nazionalak emandako dokumentuarena Irakasle kontratatu doktorearen jarduerarako izangaiaren ebaluazio positiboa egiaztatzen duenarena.

c) Lanpostuaren profilarekin zerikusia duen irakasgai baten irakaskuntza-proiektua.

d) Ikerketa proiektua.

2.4. Irakasle Elkartuaren lanpostuak.

a) Irakasle elkartuaren kategoria bakoitzean gutxienez eskatzen den titulazio akademiko ofizialaren fotokopia:

–1. motako elkartua: Gradua, ingeniaritza teknikoa, diplomatura, arkitektura teknikoa edo hezkuntza alorrean eskuduna den ministerioak ezarri duenaren arabera, Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko (MECES) 2. mailari (graduari) dagozkion titulazioak. Eskatzen zaien titulazioarekin bat etorriz, 1. motako irakasle elkartuek gradu ikasketetan (MECES 2. maila) baizik ezin dezakete irakaskuntza eman.

–2. motako elkartua: Masterra, goi mailako ingeniaritza, lizentziatura, goi mailako arkitektura edo hezkuntza alorrean eskuduna den ministerioak ezarri duenaren arabera, Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko (MECES) 3. mailari (masterrari) dagozkion titulazioak. 2. motako irakasle elkartuek irakaskuntza eman ahalko dute gradu eta master ikasketetan (MECES 2. eta 3. mailak).

–3. motako elkartua: doktorea.

b) Lanpostuaren jarduerarekin zerikusia duen jarduera profesionalaren egiaztagiria, eta jarduera profesional hori unibertsitatearen eremu akademikotik kanpo egiten duenarena, deialdiko oinarriek ezartzen duten moduan.

2.5. Irakasteko ordezkapen kontratua duten irakasleen lanpostuak.

a) Lizentziadun, goi mailako arkitektura, goi mailako ingeniaritza, gradu, unibertsitate master edo doktore tituluaren fotokopia.

b) Lanpostuaren profilarekin zerikusia duen irakasgai baten irakaskuntza-proiektua.

3. Kontratazio Batzordeak prozesuaren edozein unetan eskatzen ahalko die izangaiei ekarri dituzten agirien benetakotasuna egiazta dezaten.

12. artikulua. Izangaiak onartzea.

1. Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, gehienez ere 10 eguneko epean, irakasleen gaietan eskumena duen organoak jendaurrean jarriko du, Nafarroako Unibertsitate Publikoko webgune ofizialean, deitutako lanpostu bakoitzeko lehiaketan onartu eta baztertu diren izangaien behin-behineko zerrenda, eta azken kasu honetan baztertzearen arrazoiak azalduko dira. Izangai bazterturik ez bada, zuzenean onetsiko da behin betiko zerrenda.

2. Parte hartzeko baldintzak justifikatzen dituzten dokumentuak ez aurkezteagatik behin-behinean baztertzea galarazi gabe, ezin zuzendu daitezkeen baztertzeko arrazoiak izango dira eskaera epez kanpo aurkeztea, lehiaketaren bidez lortu nahi den lanpostua betetzeko bete behar diren baldintzak ez betetzea edo sarbide tasa ez ordaintzea, edo irakaskuntza-proiektua edo ikerketa proiektua ez aurkeztea, aurkezteko baldintza duten lanpostuetan.

3. Baztertu dituzten edo aipatu ez dituzten izangaiek, behin-behineko zerrenda argitaratu eta ondorengo 5 egun baliodunetan, zilegi dute erreklamazioak aurkeztea, egindako akatsak zuzentzeko.

4. Eskaerak osatzeko eta zuzentzeko epea bukaturik, Nafarroako Unibertsitate Publikoko webgunean argitaratuko da lehiaketan onarturiko eta bazterturiko izangaien behin betiko zerrenda.

5. Lehiaketako onartuen zerrendak egoteak ez du esan nahi, inola ere, Unibertsitateak aitortzen duenik izangaiek deialdiko oinarrietan eskatzen diren baldintza orokorrak edo partikularrak betetzen dituztela. Kontratatzeko deitzen dituzten izangaiek ziurtatu eta egiaztatu beharko dituzte horiek, dokumentazio egiaztagarria aurkeztu beharko baitute kontratua sinatzen dutenean.

6. Epea bukaturik ez bada eskaerarik aurkeztu, izangai onarturik ez bada edo izangaiek lehiatzeari uko egiten badiote, irakasleen gaietan eskudun den organoak Sailari jakinaraziko dio, eta arrazoi horregatik lanpostua hutsik geratzen dela aldarrikatuko da.

III. KAPITULUA

Hautaketa-prozesua eta kontratazio-proposamena

13. artikulua. Kontratazio Batzordea.

1. Irakasle laguntzaile, Irakasle laguntzaile doktore, Kontratupeko bitarteko irakasle doktore, Irakasle Elkartu eta Irakasteko ordezkapen kontratua duten irakasleen kontratazioa Kontratazio Batzordeek proposatuko dute. Hauek izango dira Batzordeko kideak:

a) Irakasleen gaietan eskuduna den organoa edo berak eskuordetutakoa.

b) Unibertsitateko irakaskidegoetako bi irakasle doktore, unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukatenak, Gobernu Kontseiluak izendatuak bi urte naturaletarako. Saileko Kontseiluak, halaber, bi ordezko izendatuko ditu kide bakoitzarentzat.

c) Lanpostuari dagokion Saileko zuzendaria, edo hark eskuordetzen duen irakasle doktorea, unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukana, eta Saileko Kontseiluak izendaturiko unibertsitatearekin lotura iraunkorra daukan irakasle doktore bat. Lanpostua jakintza arlo bati atxikirik badago, aipatu irakasle horietako bat gutxienez, deituriko lanpostuaren jakintza arlokoa edo kideko arlo batekoa izango da. Saileko Kontseiluak, halaber, bi ordezko izendatuko ditu bete beharreko lanpostu bakoitzetik.

Kontratupeko bitarteko irakasle doktorearen lanpostu bakoitzarentzat, Saileko Batzordeak saileko bi kideak izendatuko ditu, lanpostuaren eskabidearekin batera.

2. Kontratazio Batzordeetako kide guztiak unibertsitatearekin lotura iraunkorra duten doktoreak izango dira beti, eta lehiaketako lanpostua zer kidego edo kategoriatakoa den, haiek ere kidego edo kategoria berdineko, baliokideko edo goragokoak izango dira.

3. Zilegi da Kontratazio Batzordeko kideak beste unibertsitate batekoak izatea.

4. Batzordearen osaera bere kideen inpartzialtasun eta profesionaltasun printzipioei egokitu behar zaie, eta gizon eta emakumeen arteko osaera orekatua izateko ahalegina egin behar da.

5. Administrazio publikoetako erakunde kolegiatuen funtzionamendua arautzen duen oinarrizko legerian ezarritakoak arautuko du Kontratazio Batzordea.

Batzordekideek ez dute esku hartuko abstentziorako edo errekusaziorako legezko arrazoiren bat dagoenean.

14. artikulua. Kontratazio Batzordea eratzea.

Kontratazio Batzordea formalki eratuko da bere jardunetan hasi baino lehen. Ekitaldi horretarako, batzordekide guztiak agertu beharko dira.

Eratzeko ekitaldian, Batzordeak finkatuko ditu lehiakideak balioesteko irizpideak, Arautegi honetako I. eranskinean biltzen diren kontratazio baremoen arabera. Irizpide hauek Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean argitaratuko dira, eskabideak aurkezteko epea amaitu baino lehenago.

15. artikulua. Balioesteko eta hautatzeko prozedura.

Onartuen eta baztertuen zerrendak argitaratu eta gero, Giza Baliabideen Zerbitzuak dokumentazio guztia Kontratazio Batzordeari bidaliko dio. Kontratazio Batzordeak izangaien balioespena egingo du eratze-ekitaldian onartu zituen balioespen-irizpideen arabera.

Nolanahi ere, erabakietan izangai bakoitzaren balioespena azalduko da, arrazoiak eman eta zenbakizko puntuazioa esleitzen duena.

16. artikulua. Emaitzak argitaratzea.

1. Balioespena prozesua amaitu eta gero, Kontratazio Batzordeak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean argitaratuko ditu izangai guztiek lortu dituzten puntuazioak, baremoaren atal bakoitzean, baita azken puntuazioak ere. Argitaratze horrek, ondorio guztietarako, interesdunei egiten zaien jakinarazpenaren balioa edukiko du.

2. Lortutako puntuazioaren aurka zilegi dira erreklamazioak Kontratazio Batzordearen aurrean bost egun baliodunen epean, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean argitaratzen direnetik kontatzen hasita. Erreklamazio-idazkiak azalduko du erreklamazioa zertan oinarritzen den. Merezimenduak berriz balioestea modu orokorrean eskatzen duten erreklamazioak ez dira onartuko. Erreklamazio hori aurkeztea nahitaezkoa da 18. artikuluan aipatzen den kontratazio-proposamenaren aurkako erreklamazioa aurkezteko.

17. artikulua. Kontratazio proposamena eta izangaien zerrenda.

1. Erreklamazioak ebatzi eta gero, edo erreklamazioak aurkezteko epea amaitzen bada eta ez da erreklamaziorik aurkeztu, Kontratazio Batzordeak argitaratuko du Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean kontratazio-proposamena, zenbat lanpostu eskaintzen den deialdian, beste hainbeste izangairena, eta irakasleen arloan eskuduna den organoari jakinaraziko dio.

2. Halaber, Kontratazio Batzordeak argitaratuko du lanpostu bakoitzean eskatzen den gutxieneko puntuazioa berdindu edo gainditu duten izangaien zerrenda hurrenkeraren arabera ordenatua.

Unibertsitateak erabilgarri edukiko du hautaketa prozesua gainditu dutenen izangaien zerrenda hau, proposatutako hautagaiak uko egiten badu, gainditu duten izangaiak, hurrenez hurren, kontratatzeko.

Irakasle elkartuaren lanpostuetarako, hurrenkeran zerrendaturiko izangaiak, kontratuak izateko proposatu ez direnak, lanpostua atxikia dagoen sail bereko lanpostuen lehiaketetan eta kategoria bereko presazko prozeduraren bidezko lehiaketetan kontratatuak izateko lan-poltsa batera pasatuko dira, 24.2 artikuluak aipatzen dituen kasuetan bakarrik. Izangai-poltsa honen indarraldia hiru urtekoa izango da, oro har,

3. Kontratazio Batzordeak zilegi du proposatzea lanpostua hutsik geratzea, izangaietako inork ez duenean lortzen eskatzen den gutxieneko puntuazioa.

IV. KAPITULUA

Kontratazio-proposamenaren aurkako erreklamazioak

18. artikulua. Kontratazio Batzordearen kontratazio-proposamenaren aurkako erreklamazioa.

Interesdunentzat zilegi da Kontratazio Batzordearen behin betiko kontratazio-proposamenaren aurkako erreklamazioa aurkeztea Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektorearen aurrean, hamar egun balioduneko epean, proposamena jendaurrean jakinarazten den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Erreklamazio-idazkiak azalduko du erreklamazioa zertan oinarritzen den. Ez dira onartuko interesdunen erreklamazioak Kontratazio Batzordearen aurrean aurkeztu ez badituzte, ezta merezimenduak modu orokorrean berriz balioestea eskatzen dituzten erreklamazioak ere.

Erreklamazioa aurkeztuta, eta errektoreak ebazpenaren bidez tramitatzeko onartzen duenean, dei guztiak etengo dira hautaketa prozesuaren behin betiko ebazpena eman arte.

Giza Baliabideen Zerbitzuak webgunean argitaratuko du tramiterako onartu ziren erreklamazioen zerrenda, eta interesdunei bost egun balioduneko epea emango die egoki jotzen dituzten alegazioak aurkezteko. Epe berean, erreklamazioa Kontratazio Batzordeari bidaliko zaio, egoki jotzen badu, txostena egin dezan horri buruz, gero Erreklamazio Batzordeak beharrezkoak jotzen dituen txostenak edo legeak agintzen dituenak eska ditzan galarazi gabe.

19. artikulua. Erreklamazio Batzordea.

Zenbait jakintza arlotako unibertsitateko bost irakaslek osatutako Erreklamazio Batzorde batek balioetsiko ditu kontratazio-proposamenaren aurkako erreklamazioak. Irakasle hauek Gobernu Kontseiluak aukeratuko ditu, eta irakaskuntzan eta ikerketan esperientzia handia edukiko dute. Batzordeburua eta idazkaria Gobernu Kontseiluak izendatuko ditu baita ere. Agintaldia lau urtekoa izango du, eta bi urtetik behin partzialki berrituko da.

20. artikulua. Erreklamazio Batzordearen berrikuspena.

1. Erreklamazio Batzordeak lehiaketaren prozedura-alderdiak aztertuko ditu, eta egiaztatu egingo du Kontratazio Batzordeak zaindu dituela izangaien aukera-berdintasuna eta merezimendu eta gaitasun printzipioak.

Erreklamazio Batzordeak ezingo du, inoiz ere, izangaien egokitasunari buruzko Kontratazio Batzordearen balioespena ordezkatu.

2. Erreklamazio Batzordeak, aurkeztu den erreklamazioa ikusirik, erabaki hauetakoren bat hartuko du zuzenbidearen arabera:

2.1. Eskumen falta dagoela uste badu, aurkeztutako erreklamazioa ez onartzea.

2.2. Erreklamazioa jarri duen alderdia babesik gabe utzi duen prozedura akatsen bat dagoela uste bada, hautaketa prozedura atzera eramatea aipatu forma haustearen unera.

2.3. Baremoaren puntuazioen batuketan kalkulu-akats ageriko eta bistakoa egin dela uste bada, Kontratazio Batzordearen proposamenean atzemandako akats materiala zuzentzea, horrek dakartzan ondorio guztiekin, Kontratazio Batzordeak proposatutako izangaien hurrenkera aldatzeari dagokionez.

2.4. Berdintasun, merezimendu edo gaitasun printzipioak urratu direla esateko arrazoi nahikorik ez dagoela jotzen bada, Kontratazio Batzordearen proposamena berretsiko du zuzenean Erreklamazio Batzordeak.

2.5. Egindako alegazioek halako oinarri bat badutela uste bada, Erreklamazio Batzordeak alegazio horiek dagokion lehiaketako Kontratazio Batzordeari igortzea, txosten osagarri bat egin dezan aurkeztutako erreklamazioan dauden asmo edo arrazoibide guztiei edo batzuei buruz. Alde horretatik, aurkeztutako erreklamazioaren arabera, emandako puntuazioak arrazoitzeko edo berrikusteko, edota bi gauzak batera egiteko, eskatuko dio Erreklamazio Batzordeak Kontratazio Batzordeari. Txostena eskatzean zehaztuko da zeri buruzko txostena eskatzen den.

Txostena jaso ondoren, uste badu ez duela iritzirik eman eskatu zaizkion gauza guztiei buruz, eta nolanahi ere lanpostua hutsik utzi baino lehenago, Erreklamazio Batzordeak beste txosten osagarri bat eskatuko dio Kontratazio Batzordeari.

Lanpostua betetzeko gainerako izangaiek aurkeztutako alegazioak eta txostenak ikusirik, Erreklamazio Batzordea Kontratazio Batzordearen proposamen berria berretsiko du edo ez.

Ez du berretsiko, betiere, agerikoa bada ez direla errespetatu berdintasun, merezimendu eta gaitasun printzipioak.

Kontratazio Batzordearen proposamena berresten ez bada, lanpostua hutsik geratuko da.

3. Erreklamazio Batzordeak bere kideen gehiengoaren erabakiaz hartuko ditu erabakiak, eta berdinketa gertatuz gero, buruaren botoa erabakigarria izango da. Batzordeak aukera izango du, bere erabakia hartzeko beharrezkotzat jotzen dituen txostenak eskatzeko, eta bereziki Unibertsitatearen Zerbitzu Juridikoaren txostena.

4. Gehienez ere hilabeteko epea dauka Erreklamazio Batzordeak, erreklamazioa aurkezten den egunetik kontatzen hasita, erabakia hartzeko.

5. Aurkeztutako erreklamazioari buruz Erreklamazio Batzordeak erabakitzen duena loteslea izango da errektorearentzat, eta ebazpen bat emango du aurkeztutako erreklamazioa ebazteko. Ebazpen horrek administrazio-bidea agortzen du, eta bere aurka zilegi da administrazioarekiko auzi errekurtsoa, Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hilabeteko epean.

V. KAPITULUA

Hautaketa prozesuaren amaiera

21. artikulua. Behin betiko kontratazio-proposamena.

Behin betiko kontratazio-proposamena daukan errektorearen ebazpenak hautaketa-prozesua amaitzen du, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko webgunean jarriko da. Argitaratze horrek, ondorio guztietarako, interesdunei egiten zaien jakinarazpenaren balioa edukiko du.

Ebazpen horrek administrazio-bidea agortzen du, eta bere aurka zilegi da administrazioarekiko auzi errekurtsoa Nafarroako Administrazioarekiko Auzien Epaitegian.

VI. KAPITULUA

Kontratuak gauzatzea eta izenpetzea

22. artikulua. Dokumentazioa.

1. Behin betiko kontratazio-proposamena argitaratu eta bost egun balioduneko epean, lanpostuak lortu dituztenek Giza Baliabideen Zerbitzuan, Arautegi honetako 12.5 artikuluan ezartzen den moduan, deialdiko oinarrietan eskatzen diren baldintza orokor edo partikularrak egiaztatzen dituzten jatorrizko agiriak, edo kopia erkatuak aurkeztu beharko dituzte, eta, halaber, jarraian, aipatzen diren agiriak, dagokion kontratua gauzatzeko:

a) Gizarte Segurantzako Erregimen Orokorreko afiliazio-txartelaren fotokopia, hala dagokionean.

b) Bankuko datuak nomina sartzeko.

c) Bateraezintasunik ez izatearen aldarrikapena.

d) Laguntzaileen kasuan, doktoretza programa batean onartua izatearen egiaztagiria.

2. Kontratatuak izateko eskubidea galduko dute ezarritako epean, eta ezinbesteko arrazoirik egon ezean, agiriak aurkezten ez dituztenek, edo eta agiriak azterturik, lanpostua betetzeko eskatzen den betebeharreko baldintzaren bat betetzen ez dutenek.

23. artikulua. Kontratua gauzatzeko modua.

1. Arautegi honen eta dagozkion deialdien ondorio diren lan-kontratuak Unibertsitateei buruzko Lege Organikoko 48. artikuluak eta ondorengoek ezartzen dutenaren mende egongo dira.

2. Kontratuak idatziz egingo dira dagozkien ereduetan. Kontratua izenpetzea norberarena eta besterenganaezina da, eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Giza Baliabideen Zerbitzuan egingo da.

3. Kontratua lanean hasi baino lehen izenpetuko da, 10 egun naturaleko gehieneko epean, lanpostuaren ebazpena argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

4. Irakasle elkartuen kontratuak ikasturteka edo seihilekoka gauzatuko dira, eta ezarritako epean bukatuko dira. Inoiz ezin izango da ulertu automatikoki luzatzen direla, eta langile kontratatuek ez dute edukiko kontratuak luzatzeko inolako eskubiderik.

Irakasleen gaietan eskumena duen organoari dagokio kontratuak luzatzeko ekimena Unibertsitateko errektoreari proposatzea, dagokion Saileko Kontseiluak aldeko txostena egin eta gero.

5. Kontratatua dagokion saileko zuzendariaren aurrean aurkeztu beharko da, kontratuak ezartzen duen egunean lanari ekiteko. Kontratuak ezartzen duen egunean lanean hasten ez bada langilea eta Nafarroako Unibertsitate Publikoak uste badu horretarako bidezko arrazoirik ez dagoela, kontratua baliogabetuta geratuko da, eta jardun guztiak deuseztaturik.

6. Kontratua izenpetzen ez bada edo lan-kontratuduna lanean hasten ez bada, goiko lerroaldeetan aipatzen diren epeetan, ezinbesteko kasuetan izan ezik, interesdunak lanpostuari uko egiten diola ulertuko da. Bi kasuetan, Kontratazio Batzordeak lanpostu horretarako proposatzen duen ordezkoen zerrendan hurrengoa den izangaiari deituko zaio, eta honek epe berdina edukiko du kontratua gauzatzeko.

III. TITULUA

Irakasle elkartuak kontratatzeko urgentziazko prozedura

24. artikulua. Presazko kontratazioak.

1. Titulu honek arautzen duen irakasle elkartuak kontratatzeko urgentziazko prozedura bakarrik erabiliko da gerora sortutako arrazoiak gertatzen direnean.

2. Hauek dira urgentziazko prozeduraren bidezko kontratazioa justifikatzen duten gerora sortutako arrazoiak:

a) Irakasleak ordezkatzea.

b) Ikasturtearen barruan ukoren bat gertatu izana.

c) Lehiaketa hutsik geratu izana, edo kontrataziorako izangaiek uko egin izana.

d) Berehala kontratatzeko beharra dakartzaten irakaskuntza-beharrak sortu izana.

3. Dagokion Saileko Kontseiluari dagokio urgentziazko prozeduraren bidezko kontrataziorako eskaera. Irakasleen gaietarako organo eskudunak kasu bakoitzean erabakiko du kontratazioaren premiaren gainean.

4. Urgentziazko prozeduraren bidezko kontratazioaren arauak hauek dira:

a) 17.2 artikuluak aipatzen duen izangaien zerrendaren bat badago, puntuaziorik handiena duen izangaia kontratatuko da. Izangai-zerrenda bat baino gehiago badago, berezitasunaren printzipioaren arabera, lanpostuari hobekien egokitzen zaion zerrendak lehentasuna edukiko du, eta lanpostua zer sailari dagoen atxikia, sail horrek egin beharko du hori arrazoitzeko txostena. Era subsidiarioan zerrenda berriak lehentasuna edukiko du zerrenda zaharraren aurrean. Kasu guztietan zerrendetako izangaien puntuazio-hurrenkera zainduko da.

b) Zilegi da izangaiak kontratazio zerrendatik kentzea, baldin eta lehenago kontratatu badituzte eta txosten negatiboa eduki badute, txosten negatiboa agintari eskudunek eman dutenean.

c) Aurreko deialdietan sorturiko izangaien zerrendarik ez badago, Nafarroako Unibertsitate Publikoak beste urgentziazko lehiaketa baterako deialdia egiten ahalko du irakasle elkartuak kontratatzeko. Urgentziazko deialdia ohiko prozedurarako ezarritakoaren arabera tramitatuko da, hurrengo artikuluetan aipatzen diren epeetan izan ezik.

25. artikulua. Urgentziazko prozeduraren epeak.

Presazko prozedurako lehiaketetan, ezarritako epeak hauek izango dira:

–5 egun baliodun eskaera aurkezteko.

–3 egun baliodun behin-behineko zerrendari erreklamazioak aurkezteko, izangai baztertuak edo aipatu gabeak baldin badaude.

26. artikulua. Deia egiteko arauak urgentziazko prozeduran.

1. Telefonoz deituko zaio izangaiari kontratua eskaintzen bazaio. Egun berean topatzeko bi saiakera egin eta gero, ezinezkoa bada izangaia aurkitzea, espedientean jasota geratuko da dei bakoitza, deia zer egun eta ordutan egin den adieraziko da, eta posta elektroniko bat bidaliko da interesdunak bere eskabidean utzi duen helbidera, kontratu-eskaintza jakinarazteko, eta adierazteko posta elektronikoa bidali denetik 48 orduko epean Giza Baliabideen Zerbitzuarekin harremanetan jartzen ez bada, ulertuko dela eskaintzari uko egiten diola.

2. Izangai bat ezin denean aurkitu, edo eskaintzari uko egiten dionean, zerrendako hurrengoari edo hurrengoei eskainiko zaie kontratua, aurreko atalean esan den moduan, norbaitek eskaintza onartu arte.

IV. TITULUA

Irakasle emerituak eta irakasle bisitariak sartzeari buruz

I. KAPITULUA

Irakasle emerituak

27. artikulua. Kontratazioa.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak aldi baterako kontratatzen ahalko ditu irakasle emeritu gisa Unibertsitatean zerbitzu nabarmenak egin dituzten irakasle funtzionario erretirodunak, aurrekontu aurreikuspenen barruan eta lanpostuen zerrendan ezarritakoarekin bat.

28. artikulua. Irakasle emerituak kontratatzeko eskaera egiteko baldintzak.

Irakasle emeritu gisa kontratatua izateko, ezinbesteko baldintzak dira honako hauek:

–Doktore izatea,

–Erretiroa nahitaez hartua izana, adinagatik.

–Nafarroako Unibertsitate Publikoan zerbitzu nabarmenak egin izana.

29. artikulua. Irakasle emerituak kontratatzeko proposamena.

1. Irakasle emerituen lanpostuetarako eskaerak urte bakoitzaren urrian egingo dira. Erretiroa hartuko den ikasturtean bertan edo behin erretiroa hartu ondoren egin ahalko da eskaera.

2. Interesdunak errektoreari zuzenduko dio eskaera. Irakasle emerituen lanpostuetarako eskaera bakoitzak curriculum vitaea eta garatu beharreko jarduerei buruzko txostena erantsi beharko ditu.

3. Errektoreak edo irakasleen gaietan eskumena duen organoak eskaera igorriko du eskatzaileari dagokion sailera.

4. Dagokion Saileko Kontseiluak txosten bat egingo du irakasle emeritua kontratatzeko eskaerari buruz eta eskatzaileak garatu nahi dituen jarduerak sailaren irakaskuntza eta ikerkuntza jarduerekiko duten egokitzapenari buruz. Txosten hori irakasleen gaietan eskumena duen organoari igorriko zaio.

30. artikulua. Prozedura.

1. Irakaskuntza Batzordeak elementu hauek balioetsiko ditu, egindako eskaerari buruzko informazioa emateko:

a) Izangaiaren ikerketa-curriculuma: gehieneko puntuazioa 30 puntu.

b) Izangaiaren irakaskuntza-curriculuma: gehieneko puntuazioa 20 puntu.

c) Unibertsitateko kudeaketa-jarduna: gehieneko puntuazioa 15 puntu.

d) Sariak eta bestelako merezimendu nabarmenak: gehieneko puntuazioa 10 puntu.

e) Irakasle emeritu izendatua izanez gero, garatu beharreko jarduerei buruzko txostena: gehienez ere 5 puntu.

f) Jarduera atzerrian garatu duten irakasleen irakaskuntza eta ikerkuntza merezimenduak Unibertsitateei buruzko Lege Organikoko 89. artikuluak xedatzen duen bezala balioetsiko dira.

2. Irakaskuntza Batzordeak eskaera baten aldeko txostena eman dezan, a) eta b) ataletako puntuazioak batuta, gutxienez 40 puntu eduki beharko dira, eta, puntuazio osoan, gutxienez 50 puntu.

3. Irakaskuntza Batzordeak txostena igorriko dio irakasleen gaietan eskuduna den organoari. Berak, bere aldetik, eskatzaileari igorriko dio, eta eskatzaileak irakasle emeritu gisa kontratatua izateko eskaera erretiratzeko eskubidea izango du, prozesuaren edozein unetan.

4. Irakasleen gaietarako organoak errektoreari igorriko dio irakasle emeritua kontratatzeko proposamena, aldekoa edo aurkakoa.

5. Errektoreak ebatziko du erretirodun irakaslea irakasle emeritu gisa kontratatzea bidezkoa den edo ez.

31. artikulua. Kontratuaren iraupena eta luzapena.

1. Irakasle emerituen kontratuak urtebeteko iraupena izango du gehienez ere.

2. Kontratuak, aldez aurretik interesdunak eskatuz gero, urtebeteko luzapena edukitzen ahalko du, bi aldiz gehienez. Eskaera horretan luzapenaren beharra adieraziko da, irakasle emerituaren kontratuaren eskaeran aurkeztu duen garatu beharreko jarduerei buruzko txostenarekin bat eginez. Edonola ere, jatorrizko kontratuak eta bere luzapenek ez dute inola ere hiru urte baino gehiago iraungo.

3. Dagokion Saileko Kontseiluari emango zaio luzapen eskaeraren berri.

4. Luzapena emateko beharrezkoa izango da Gobernu Kontseiluaren Irakaskuntza Batzordearen txostena, irakasle emerituak garatu dituen jarduerei buruz, eta Saileko Kontseiluak adierazi duen luzapenaren beharra.

5. Irakasleen gaietan eskuduna den organoak errektoreari igorriko dio irakasle emerituaren kontratuaren luzapena, aldekoa edo aurkakoa.

6. Edonola ere, errektoreak ebatziko du luzapenaren berritzea.

7. Alabaina, kontratu harremana amaitu arren, irakasle emerituaren egoera biziartekoa eta ohorezkoa izango da.

32. artikulua. Eskubideak eta betebeharrak.

Irakasle emerituen eskubideak eta betebeharrak irakasle kontratatuentzat oro har ezarritakoak izango dira, kontratu bakoitzeko klausuletan ezarritakoa galarazi gabe.

Sailek irakaskuntzako, egonaldiko eta ikerketako betebeharrak ezartzen ahal dizkiete irakasle emerituei, gainerako irakasleek ez dituztenak hain zuzen.

II. KAPITULUA

Irakasle bisitariak

33. artikulua. Irakasle bisitariak.

Nafarroako Unibertsitate Publikoak irakasle bisitariak kontratatzen ahal ditu, aurrekontu aurreikuspenen barruan. Izen handiko irakasleak eta ikertzaileak izango dira, beste hainbat unibertsitatetan edo ikerketa-zentrotan zerbitzu nabarmenak ematen ari direnak, berdin da zentro horiek Espainiakoak edo atzerrikoak badira.

34. artikulua. Irakasle bisitariak kontratatzeko proposamenak.

1. Irakasle bisitaria kontratatu nahi duen sailak kontrataziorako proposamena igorriko dio irakasleen arloan eskumena duen organoari.

2. Proposamen bakoitzak eduki beharrekoak:

–Saileko Kontseiluak hartutako erabakiaren ziurtagiria, bertako idazkariak emana.

–Beharrei buruzko txostena, Sailak egina.

–Curriculum vitaea, irakaskuntza eta ikerketa proiektuarekin batera, proposatutako irakasleak aurkeztua.

35. artikulua. Irakaskuntza Batzordearen balioespena.

1. Gobernu Kontseiluaren Irakaskuntza Batzordeak txostena eta proiektua aztertuko ditu, eta proposamenaren aldeko edo kontrako txostena egingo. Irakasleen arloan eskumena duen organoak errektoreari igorriko dio Irakaskuntza Batzordearen txostena.

2. Errektoreak, Irakaskuntza Batzordearen txostena ikusirik, ebatziko du irakasle bisitariaren kontratazioa.

36. artikulua. Kontratuaren iraupena eta luzapena.

1. Irakasle bisitarien kontratuek bi urteko iraupena izango dute gehienez ere.

2. Kontratua gutxienez 6 hilabetekoa izango da.

3. Salbuespenez, zilegi da beste urte baterako luzatzea kontratua, gehienez ere hiru urte egin arte. Luzapena emateko, Gobernu Kontseiluaren Irakaskuntza Batzordeak balorazio positiboa egin beharko du irakaskuntza eta ikerketako hasierako proiektuaren garapenari eta sailaren beharrei buruz.

4. Luzapena emateko beharrezkoa izango da Irakaskuntza Batzordearen txostena, irakasle bisitariak garatutako jarduerei buruz, baita Saileko Kontseiluak adierazitako luzapenaren beharrei buruz ere.

5. Irakasleen gaietan eskuduna den organoak errektoreari igorriko dio irakasle bisitariaren kontratuaren luzapena, aldekoa edo aurkakoa.

6. Edonola ere, errektoreak erabakiko du irakasle bisitariaren kontratua berritzea, Irakaskuntza Batzordearen txostena eta irakasleen gaietarako eskuduna den organoaren proposamena ikusi eta gero.

37. artikulua. Eskubideak eta betebeharrak.

Irakasle bisitarien eskubideak eta betebeharrak irakasle kontratatuentzat oro har ezarritakoak izango dira, kontratu bakoitzeko klausuletan ezarritakoa galarazi gabe.

Sailek irakaskuntzako eta ikerketako betebeharrak ezartzen ahal dizkiete irakasle bisitariei, gainerako irakasleek ez dituztenak hain zuzen.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengoa.–Sailek hartuko dute beren gain beren irakaskuntza-planaren ondorio diren irakaskuntza-beharrak, hasteko edo bidean dauden kontratazio-prozedurak alde batera utzita.

Bigarrena.–Araudi honetan, gaztelaniako testuan, genero maskulinoan agertzen diren pertsonak, kolektiboak edo kargu akademikoak, horrela agertzen dira markarik gabeko genero gramatikala delako. Hala dagokionean, genero femeninoa duten formak ere baliozkoak izango dira aginduen aipamenetan.

XEDAPEN IRAGANKORRA

Gradu titulazioetako 2. motako irakasle elkartu bezala kontratatua dauden langileek (Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 2. maila) ez dute aldaketarik edukiko euren kontratuetan, Arautegi honetako 11. artikuluko 2.4 atalak ezartzen duenari dagokionez.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Indargabetu egin da Nafarroako Unibertsitate Publikoko Irakasleak eta Ikertzaileak Kontratatzeko Arautegia, 2009ko otsailaren 25eko Gobernu Kontseiluaren Erabakiz onetsitakoa, lotura iraunkorrik ez duten irakasleen arauketari dagokion guztian.

AZKEN XEDAPENA

Bakarra.–Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman, eta biharamunean hartuko du indarra arautegi honek.

I. ERANSKINA

Irakasle-mota guztiak kontratatzeko baremoak

1.–Irakasle Elkartuaren lanpostuak.

Irizpide orokor gisa, honako elementu hauek balioetsiko dira, eta beti kontuan hartuko da, atal guztietan, lanpostuaren jardueraren eta eskakizunen arteko harremana, eta zilegi da 0 eta 1 arteko haztapen-faktorea aplikatzea atal bakoitzerako. Haztapen-faktore hau zorrotz justifikatu behar da eta koherentea izan behar du.

a) Lanbide jarduera (gehienez 50 puntu). Lanbide-jardueratzat hartuko da lanpostuaren profilarekin loturiko edozein lanbide jarduera, diruz ordainduta.

b) Ikasketa-espedientea (gehienez 10 puntu). Espedientea aukeratutako titulazioari dagokiona izango da, ez bada lanposturako eskatzen den titulazioa doktorearena dela, zeren kasu horretan doktoretza baino lehenagoko unibertsitate ikasketetako espedientea balioetsiko baita.

Lehenik eta behin, espedientearen batez besteko nota kalkulatuko da, irakasgai bakoitzaren kreditu-kopuruaren arabera haztatua. Gainditu bakoitzak puntu 1 balioko du, Oso Ongi bakoitzak: 2 puntu, Bikain bakoitzak: 3 puntu eta Ohorezko matrikula bakoitzak: 4 puntu. Ondorio hauetarako, “ez aurkeztuak” eta “ez gaindituak” ez dira kontuan hartuko.

Ondoren, batezbesteko aritmetikoa bider 2,5 egingo da, eta horrela lortuko da ataleko puntuazioa.

c) Doktoretza (gehienez 5 puntu).

d) Irakaslanak unibertsitatean (gehienez 15 puntu). ANECAren edo baliokideren baten akreditazioa edukiz gero, atal honetako puntuazioa izango da merezimenduen balioespenetik ateratzen denaren eta ondoren aipatzen denaren arteko handiena. Ondoren aipatzen denak bermatzen du gutxieneko puntuazio bat lortutako akreditazioaren eta lanpostuaren profilarekiko egokitzapenaren arabera:

–Laguntzaile doktorea izateko akreditazioa: 6 puntu.

–Kontratupeko doktorea izateko akreditazioa: 9 puntu.

–Unibertsitateko Irakaskidegoetarako akreditazioa: 12 puntu.

e) Ikerketaren arloko lan eta jarduerak (gehienez 10 puntu). ANECAren edo baliokideren baten akreditazioa edukiz gero, atal honetako puntuazioa izango da merezimenduen balioespenetik ateratzen denaren eta ondoren aipatzen denaren arteko handiena. Ondoren aipatzen denak bermatzen du gutxieneko puntuazio bat lortutako akreditazioaren eta lanpostuaren profilarekiko egokitzapenaren arabera:

–Laguntzaile doktorea izateko akreditazioa: 4 puntu.

–Kontratupeko doktorea izateko akreditazioa: 6 puntu.

–Unibertsitateko Irakaskidegoetarako akreditazioa: 8 puntu.

f) Beste merezimendu batzuk (gehienez 7 puntu). Atal honetan, Batzordearen irizpidearen arabera, honako hauek balioetsiko dira: hizkuntzak, jasotako berezitasun-ikastaroak, atzerriko egonaldiak, beste unibertsitate-titulazio batzuk, bekak, sariak eta eta lehiakideak ematen duen beste edozein merezimendu.

g) ANECAren akreditazioa Unibertsitateko Irakaskidegoetarako (gehienez 3 puntu).

Kontrataziorako proposamena egin ahal izateko, azken puntuazioa 40 puntukoa edo gehiagokoa izango da.

2.–Laguntzaile lanpostuak.

Irizpide orokor gisa, honako elementu hauek balioetsiko dira, eta beti kontuan hartuko da, atal guztietan, lanpostuaren jardueraren eta eskakizunen arteko harremana, eta zilegi da 0 eta 1 arteko haztapen-faktorea aplikatzea atal bakoitzerako. Haztapen-faktore hau zorrotz justifikatu behar da eta koherentea izan behar du.

a) Ikasketa-espedientea (gehienez 40 puntu). Lehenik eta behin, espedientearen batez besteko nota kalkulatuko da, irakasgai bakoitzaren kreditu-kopuruaren arabera haztatua. Gainditu bakoitzak puntu 1 balioko du, Oso Ongi bakoitzak: 2 puntu, Bikain bakoitzak: 3 puntu eta Ohorezko matrikula bakoitzak: 4 puntu. Ondorio hauetarako, “ez aurkeztuak” eta “ez gaindituak” ez dira kontuan hartuko.

Ondoren, batezbesteko aritmetikoa bider 10 egingo da, eta horrela lortuko da ataleko puntuazioa.

b) Ikerketa jarduera (gehienez 40 puntu).

c) Tesi proiektua (gehienez 5 puntu).

d) Beste merezimendu batzuk (gehienez 15 puntu). Atal honetan, Batzordearen irizpidearen arabera, honako hauek balioetsiko dira: unibertsitatekoak ez diren beste lanbide-jarduera batzuk, hizkuntzak, jasotako berezitasun-ikastaroak, atzerriko egonaldiak, beste unibertsitate-titulazio batzuk, bekak, sariak eta lehiakideak ematen duen beste edozein merezimendu.

Kontrataziorako proposamena egin ahal izateko, azken puntuazioa 50 puntukoa edo gehiagokoa izango da.

3.–Irakasle laguntzaile doktoreen lanpostuak.

Irizpide orokor gisa, honako elementu hauek balioetsiko dira, eta beti kontuan hartuko da, atal guztietan, lanpostuaren jardueraren eta eskakizunen arteko harremana, eta zilegi da 0 eta 1 arteko haztapen-faktorea aplikatzea atal bakoitzerako. Haztapen-faktore hau zorrotz justifikatu behar da eta koherentea izan behar du.

a) Ikerketa lanak eta zientziaren arloko argitalpenak (gehienez 35 puntu). ANECAren edo baliokideren baten akreditazioa edukiz gero, atal honetako puntuazioa izango da merezimenduen balioespenetik ateratzen denaren eta ondoren aipatzen denaren arteko handiena. Ondoren aipatzen denak bermatzen du gutxieneko puntuazio bat lortutako akreditazioaren eta lanpostuaren profilarekiko egokitzapenaren arabera:

–Kontratupeko doktorea izateko akreditazioa: 21 puntu.

–Unibertsitateko Irakaskidegoetarako akreditazioa: 28 puntu.

b) Izangaiaren ikerketa egonaldiak berarekin lan edo prestakuntza harremana duen unibertsitatea edo ikerketa zentroa ez den entzute handiko unibertsitateetan edo ikerketa zentroetan, Espainian zein atzerrian (gehienez 10 puntu).

c) Entitate publikoek finantzatutako ikerketa-bekak (gehienez 5 puntu).

d) Ikasketa-espedientea (gehienez 10 puntu). Lehenik eta behin, espedientearen batez besteko nota kalkulatuko da, irakasgai bakoitzaren kreditu-kopuruaren arabera haztatua. Gainditu bakoitzak puntu 1 balioko du, Oso Ongi bakoitzak: 2 puntu, Bikain bakoitzak: 3 puntu eta Ohorezko matrikula bakoitzak: 4 puntu. Ondorio hauetarako, “ez aurkeztuak” eta “ez gaindituak” ez dira kontuan hartuko.

Ondoren, batezbesteko aritmetikoa bider 2,5 egingo da, eta horrela lortuko da ataleko puntuazioa.

e) Doktoretza (gehienez 5 puntu).

f) Unibertsitateko irakaslanak, kontratuaren bidez behar bezala justifikaturik (gehienez 15 puntu). ANECAren akreditazioa edukiz gero, atal honetako puntuazioa izango da merezimenduen balioespenetik ateratzen denaren eta ondoren aipatzen denaren arteko handiena. Ondoren aipatzen denak bermatzen du gutxieneko puntuazio bat lortutako akreditazioaren eta lanpostuaren profilarekiko egokitzapenaren arabera:

–Kontratupeko doktorea izateko akreditazioa: 9 puntu.

–Unibertsitateko Irakaskidegoetarako akreditazioa: 12 puntu.

g) Lanpostuaren profilarekin zerikusia duen irakasgai baten irakaskuntza-proiektua (gehienez 5 puntu).

h) Ikerketa-proiektua (gehienez 5 puntu).

i) Beste merezimendu batzuk (gehienez 7 puntu). Atal honetan, Batzordearen irizpidearen arabera, honako hauek balioetsiko dira: unibertsitatetik kanpo egindako lana, hizkuntzak, jasotako berezitasun-ikastaroak, beste unibertsitate-titulazio batzuk, bekak, sariak eta lehiakideak ematen duen beste edozein merezimendu.

j) ANECAren akreditazioa Unibertsitateko Irakaskidegoetarako (gehienez 3 puntu).

Kontrataziorako proposamena egin ahal izateko, azken puntuazioa 50 puntukoa edo gehiagokoa izango da.

4.–Kontratupeko Bitarteko Irakasle Doktoreen lanpostuak.

Irizpide orokor gisa, honako elementu hauek balioetsiko dira, eta beti kontuan hartuko da, atal guztietan, lanpostuaren jardueraren eta eskakizunen arteko harremana, eta zilegi da 0 eta 1 arteko haztapen-faktorea aplikatzea atal bakoitzerako. Haztapen-faktore hau zorrotz justifikatu behar da eta koherentea izan behar du.

a) Ikerketa lanak eta zientziaren arloko argitalpenak (gehienez 25 puntu). Unibertsitateko irakaskidegoetarako akreditazioa edukiz gero, atal honetako puntuazioa izango da merezimenduen balioespenetik ateratzen denaren eta akreditazioa edukitzeagatiko 20 punturen arteko handiena. Akreditazioak bermatzen du gutxieneko puntuazio bat lortutako akreditazioaren eta lanpostuaren profilarekiko egokitzapenaren arabera.

b) Entitate publikoek finantzatutako ikerketa-bekak (gehienez 3 puntu).

c) Ikasketa-espedientea (gehienez 5 puntu). Lehenik eta behin, espedientearen batez besteko nota kalkulatuko da, irakasgai bakoitzaren kreditu-kopuruaren arabera haztatua. Gainditu bakoitzak puntu 1 balioko du, Oso Ongi bakoitzak: 2 puntu, Bikain bakoitzak: 3 puntu eta Ohorezko matrikula bakoitzak: 4 puntu. Ondorio hauetarako, “ez aurkeztuak” eta “ez gaindituak” ez dira kontuan hartuko.

Ondoren, batezbesteko aritmetikoa bider 1,25 egingo da, eta horrela lortuko da ataleko puntuazioa.

d) Doktoretza (gehienez 4 puntu).

e) Unibertsitateko irakaslanak, behar bezala egiaztaturik kontratuaren bidez eta jarduera balioesteko txostenaren bidez (gehienez 30 puntu). Unibertsitateko irakaskidegoetarako akreditazioren bat edukiz gero, atal honetako puntuazioa izango da merezimenduen balioespenetik ateratzen denaren eta akreditazioa edukitzeagatiko 24 punturen arteko handiena. Akreditazioak bermatzen du gutxieneko puntuazio bat lortutako akreditazioaren eta lanpostuaren profilarekiko egokitzapenaren arabera:

f) Irakasle izendapena, doktore titulua beharrezkoa den erakunde publikoetan (gehienez 5 puntu).

g) Lanpostuaren profilarekin zerikusia duen irakasgai baten irakaskuntza-proiektua (gehienez 10 puntu).

h) Ikerketa-proiektua (gehienez 10 puntu).

i) Beste merezimendu batzuk (gehienez 5 puntu). Atal honetan, Batzordearen irizpidearen arabera, honako hauek balioetsiko dira: unibertsitatetik kanpo egindako lana, hizkuntzak, jasotako berezitasun-ikastaroak, beste unibertsitate-titulazio batzuk, bekak, sariak eta lehiakideak ematen duen beste edozein merezimendu.

j) ANECAren akreditazioa Unibertsitateko Irakaskidegoetarako (gehienez 3 puntu).

Kontrataziorako proposamena egin ahal izateko, azken puntuazioa 50 puntukoa edo gehiagokoa izango da.

5.–Irakasteko ordezkapen kontratua duten irakasleen lanpostuak.

Irizpide orokor gisa, honako elementu hauek balioetsiko dira, eta beti kontuan hartuko da, atal guztietan, lanpostuaren jardueraren eta eskakizunen arteko harremana, eta zilegi da 0 eta 1 arteko haztapen-faktorea aplikatzea atal bakoitzerako. Haztapen-faktore hau zorrotz justifikatu behar da eta koherentea izan behar du.

a) Ikasketa-espedientea (gehienez 15 puntu). Lehenik eta behin, espedientearen batez besteko nota kalkulatuko da, irakasgai bakoitzaren kreditu-kopuruaren arabera haztatua. Gainditu bakoitzak puntu 1 balioko du, Oso Ongi bakoitzak: 2 puntu, Bikain bakoitzak: 3 puntu eta Ohorezko matrikula bakoitzak: 4 puntu. Ondorio hauetarako, “ez aurkeztuak” eta “ez gaindituak” ez dira kontuan hartuko.

Ondoren, batezbesteko aritmetikoa bider 3,75 egingo da, eta horrela lortuko da ataleko puntuazioa.

b) Doktoretza (gehienez 5 puntu).

c) Entitate publikoetako lankidetza-bekak (gehienez 5 puntu).

d) Lanpostuaren profilarekin zerikusia duen irakasgai baten irakaskuntza-proiektua (gehienez 15 puntu).

e) Irakaslanak, lehentasunez unibertsitatean (gehienez 35 puntu). ANECAren edo baliokideren baten akreditazioa edukiz gero, atal honetako puntuazioa izango da merezimenduen balioespenetik ateratzen denaren eta ondoren aipatzen denaren arteko handiena. Ondoren aipatzen denak bermatzen du gutxieneko puntuazio bat lortutako akreditazioaren eta lanpostuaren profilarekiko egokitzapenaren arabera:

–Laguntzaile doktorea izateko akreditazioa: 14 puntu.

–Kontratupeko doktorea izateko akreditazioa: 21 puntu.

–Unibertsitateko Irakaskidegoetarako akreditazioa: 28 puntu.

f) Ikerketaren arloko lan eta jarduerak (gehienez 15 puntu). ANECAren akreditazioa edukiz gero, atal honetako puntuazioa izango da merezimenduen balioespenetik ateratzen denaren eta ondoren aipatzen denaren arteko handiena. Ondoren aipatzen denak bermatzen du gutxieneko puntuazio bat lortutako akreditazioaren eta lanpostuaren profilarekiko egokitzapenaren arabera:

–Laguntzaile doktorea izateko akreditazioa: 6 puntu.

–Kontratupeko doktorea izateko akreditazioa: 9 puntu.

–Unibertsitateko Irakaskidegoetarako akreditazioa: 12 puntu.

g) Beste merezimendu batzuk (gehienez 7 puntu). Atal honetan, Batzordearen irizpidearen arabera, honako hauek balioetsiko dira: unibertsitatekoak ez diren beste lanbide-jarduera batzuk, hizkuntzak, jasotako berezitasun-ikastaroak, atzerriko egonaldiak, beste unibertsitate-titulazio batzuk, bekak, sariak eta lehiakideak ematen duen beste edozein merezimendu.

h) ANECAren akreditazioa Unibertsitateko Irakaskidegoetarako (gehienez 3 puntu).

Kontrataziorako proposamena egin ahal izateko, azken puntuazioa 50 puntukoa edo gehiagokoa izango da.

–Aukerako elkarrizketa irakasle-mota guztien kasuan.

Baliteke Kontratazio Batzordeak elkarrizketa bat egitea irakasle-mota bakoitzean gutxieneko puntuazioa lortu duten izangaiei, eta elkarrizketa horrek 5 puntu balioko du, gehienez, eta lortu den puntuazioaren gehigarria izango da, behin betiko proposamenaren ondorioetarako.

Iragarkiaren kodea: F1703947