127. ALDIZKARIA - 2015eko uztailaren 2a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

24/2015 FORU DEKRETUA, apirilaren 22koa, Nafarroako Foru Komunitatean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma ezartzen duena.

ZIOEN AZALPENA

Hezkuntzaren Kalitatea Hobetzeko abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoak Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoa aldatu du.

Maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 6. bis artikulu berriaren arabera, Gobernuari dagokio, besteak beste, oinarrizko curriculuma diseinatzea, irakaskuntzako helburu, gaitasun, eduki, ebaluazio irizpide eta ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandar eta emaitzen aldetik, lege organiko honek aipatzen dituen titulazioek Estatu osoan ofizialtasuna eta balioa izanen dutela ziurtatzeko.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako oinarrizko curriculuma abenduaren 26ko 1105/2014 Errege Dekretuaren bidez onartu da. Nabarmentzekoa da hezkuntzaren erreforma honetan curriculumak antolaketa berria duela, irakasgaiak multzoka banatuta daudelarik: enborrekoak, espezifikoak eta autonomia erkidegoen konfigurazio askekoak.

Enborreko irakasgaien multzoan bermatzen dira prestakuntza sendoa eskuratzea eta ondoko etapetan ikasketei etekina ateratzen jarraitzea ahalbidetzen duten ezagutzak eta gaitasunak, ikasle guztiendako komunak izan behar duten eta, edozein kasutan, etapa bukaerako proban ebaluatu beharko diren irakasgaietan.

Irakasgai espezifikoen multzoak autonomia handiagoa uzten du irakasgaien ordutegiak eta edukiak finkatzerakoan eta, orobat, irakasgaien eskaintza zehazteko.

Azkenik, autonomia erkidegoen konfigurazio askeko irakasgaien multzoak autonomia maila handiena du eta bertan, hezkuntza administrazioek eta, bere kasuan, ikastetxeek berek diseinatutako irakasgaiak eskain ditzakete, hala nola, enborreko irakasgaien edo irakasgai espezifikoen zabalkuntzak.

Irakasgaien oinarrizko curriculuma eduki multzoetan, ebaluazio irizpideetan eta ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarretan antolatu da eta horiek erreferentzia gisa hartuko dira curriculumaren zehaztapenaren plangintzarako eta irakaskuntzaren programaziorako, etapari dagozkion helburuak eta gaitasunak erdiesteko xedearekin.

Zazpi gaitasun zehaztu dira, 2006ko abenduaren 18an Europako Parlamentuak eta Kontseiluak etengabeko prestakuntzarako gaitasun giltzarriei buruz emandako 2006/962/EC Gomendioa aintzat harturik.

Gaitasunak ekintza eraginkor bat lortzeko batera mobilizatzen diren abilezia praktikoen, ezagutzen, motibazioen, balio etikoen, jarreren, emozioen eta beste zenbait osagai sozialen eta portaerarekin loturiko osagaien konbinazioa dira. Beraz, praktikako ezagutza bezala ulertzen dira, alegia, jardun sozialetan parte-hartze aktiboa izanez eskuratutako ezagutza gisa. Jardun sozial horiek, halakoak izanik, hezkuntza formalaren testuinguruan, curriculumaren bitartez, zein hezkuntza ez-formaleko eta informaleko testuinguruan gara daitezke.

Gaitasunak, hartara, askotariko testuinguru akademiko, sozial eta profesionaletan aplikatzen den “egiten jakitea” bezala kontzeptualizatzen dira. Testuinguru desberdinetara transferitu ahal daitezen, ezinbestekoa da gaitasunetan dagoen ezagutza ulertzea, eta ezagutza hori gaitasunak osatzen dituzten abilezia praktikoekin edo trebetasunekin lotzea.

Etapa honetan, aniztasunari erantzuteko antolaketa neurrien artean ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak daude. Bigarren eta hirugarren ikasmailetan gara daitezke, berariazko metodologiarekin, edukien antolaketaren, jarduera praktikoen eta, kasua bada, oro har ezarritakoak ez bezalako irakasgaien bitartez, ikasleek laugarren ikasmaila bide arruntetik egin dezaten eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua eskura dezaten.

Hezkuntzako araudi berriaren beste berritasun bat da gaitasun jakin batzuen eskuratze mailaren gaineko banakako ebaluazioa eginen zaiela ikasleei etapa bukaeran. Banakako ebaluazio hori gainditzea nahitaezkoa izanen da titulua eskuratzeko.

1105/2014 Errege Dekretuko 3. artikuluan xedatutakoaren ondorioz eta kontuan hartuz Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoko 47. artikulua eta abuztuaren 31ko 1070/1990 Errege Dekretua, irakaskuntza ez-unibertsitarioaren arloko eginkizun eta zerbitzuak Estatuko Administraziotik Nafarroako Foru Komunitatera eskualdatzea onetsi zuena, Nafarroako Gobernuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum hau garatu du bere eskumenen esparruko lurralderako. Horretarako garatu duen foru dekretu honek kontuan hartzen ditu gizartearen eskari berriak eta curriculumaren osagaietan txertatutako gaitasunen bidezko ikaskuntza indartzen du, irakaslana eta irakaskuntza eta ikaskuntza prozesua berritu daitezen bultzatzeko.

Curriculuma aldatzeko prozesu hau erdiesteko funtsezkoa da irakaslearen rola. Diziplinarteko ikuspegi batetik eta metodologia didaktikoko autonomia handiago batetik abiatuta, gai izan behar du arazoak ebaztea, irakasgai desberdinetan ikasitako ezagutzak aplikatzea eta ikasleen jarduna sustatzea ahalbidetuko duten ikaskuntza egoerak edo atazak diseinatzeko.

LOEn sarturiko aldaketak aukera bat izan daitezke etapa honen diagnostikoa egiteko, zeinaren bidez alde indartsuak zein alde ahulak azaleratuko diren. Curriculum berria ezartzeko, oinarri gisa, indarrak mantenduko dira eta aurkitutako ahuleziak konpontzeko neurriei ekin beharko zaie. Diagnostiko honetatik abiatuta posible izanen da ikasle guztiak arrakastara eramanen dituzten hobekuntza ildoak ezartzea.

Arretaren fokua ikasle bakoitzarengan jarri behar da, edozein direla ere haren gizarte jatorria, ingurua, zailtasunak, etab. Hark arrakasta erdiestea izan beharko da edozein hezkuntza plangintzaren jomuga nagusia, bai Hezkuntza Departamentuarena bai ikastetxeena, irakasleena eta familiena, horien inplikazioa ezinbestekoa delarik prozesu honetan.

Horregatik, Hezkuntza Departamentuarendako eta ikastetxeetarako erronka eta helburua izan behar da ikasle guztiek prestakuntza maila egokiekin bukatzea Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, ikaskuntza instrumentalei (hizkuntza, matematika, lan azturak) dagokienez zein kultura orokorrari dagokionez.

Hori horrela, Hezkuntzako kontseilariak proposaturik, Nafarroako Eskola Kontseiluak aurrez irizpena eman duelarik, eta Nafarroako Gobernuak 2015eko apirilaren 22ko bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

1. artikulua. Xedea eta aplikazio esparrua.

Foru dekretu honek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculuma ezartzen du, eta Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publikoetan, ikastetxe pribatuetan eta ikastetxe pribatu itunduetan erabiliko da.

2. artikulua. Printzipio orokorrak eta pedagogikoak.

1. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza nahitaezkoa eta doakoa da eta, Lehen Hezkuntzarekin batera, oinarrizko hezkuntza osatzen du. Lau ikasmaila ditu eta, modu erregularrean, hamabitik hamasei urte bitartean irakasten da. Hori hala izanik ere, ikaslearen eskubidea da, oro har, araubide arruntean segitzea ikasturtea bukatzen den urtean hemezortzi urte bete arte.

2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapak bi ziklo ditu: lehena hiru ikasmailakoa eta bigarrena ikasmaila bakarrekoa. Etapa ikasleen hezkuntza komunaren eta aniztasunari erantzutearen printzipioen arabera antolatzen da. Bigarren zikloa edo laugarren ikasmaila funtsean propedeutikoa izanen da.

3. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan arreta berezia eginen zaio ikasleen hezkuntza eta lanbide orientazioari.

4. Aniztasunari erantzuteko neurriak bideraturik daude ikasleen hezkuntza premia zehatzei erantzutera, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako helburuak lortzera eta behar diren gaitasunak eskuratzera eta ez dute inola ere diskriminaziorik sortuko, helburu eta gaitasun horiek eta behar den titulazioa eskuratzeari dagokionez.

5. Aniztasunari erantzuteko neurrien artean honako hauek daude: curriculumari egindako egokitzapenak, irakasgaiak esparruetan txertatzea, taldekatze malguak, ikastalde arruntean sostengua jasotzea, ikastaldeen banaketa, irakasgai espezifikoen eskaintza, ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak eta hezkuntza sostenguko berariazko premiak dituzten ikasleendako bestelako programak.

6. Irakaskuntzak irakasgaitan egituratzen dira eta horiek, aldi berean, enborrekoak, espezifikoak eta autonomia erkidegoen konfigurazio askekoak dira.

7. Ikastetxeek autonomia izanen dute ikastaldeak eta irakasgaiak modu malguan antolatzeko eta beren ikasleei egokitutako aniztasunari erantzuteko neurriak ezartzeko, Hezkuntza Departamentuak xedatutakoa kontuan hartuz.

8. Ikastetxeek metodologiak erabakiko dituzte eta horietan kontuan hartuko dira ikasleen ikasteko erritmo desberdinak eta norberaren ezaugarriak eta/edo ikasteko estiloak, ikasle guztiek beren gaitasunen garapen-maila gorena lor dezaten. Era berean, metodologia horiek nork bere kasa ikasteko gaitasuna eta taldean lan egitea bultzatu beharko dituzte.

9. Etapa honetan arreta berezia jarriko zaio gaitasunak eskuratu eta garatzeari eta, orobat, ahozko eta idatzizko adierazpen zuzena eta matematikaren erabilera bultzatuko dira.

10. Tutoretza eta hezkuntza orientazioa, orientazio psikopedagogikoa eta lanbide orientazioa ezinbestekoak dira etapa honetan. Irakasle tutoreek irakasle taldearen hezkuntzako esku-hartzea koordinatuko dute eta harreman iraunkorra izanen dute familiarekin, Hezkuntzarako Eskubidea arautzen duen uztailaren 3ko 8/1985 Lege Organikoaren 4.1. artikuluko d) eta g) letretan onartutako eskubideez baliatzea errazteko.

11. Atzerriko hizkuntzen irakaskuntzan lehentasuna emanen zaie ahozko adierazpenari eta ulermenari eta gaztelania edo euskara haien ikaskuntza prozesuan laguntzeko baino ez dira erabiliko.

12. Ikasleak Lehen Hezkuntzatik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen ikasmailara errazago igaro daitezen, ikastetxeek lehen ikasmailako irakasgaiak ezagutza esparrutan multzokatu ditzakete, Hezkuntza Departamentuak xedatutakoaren arabera.

3. artikulua. Xedeak.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren helburuak hauexek dira: ikasleek kulturaren oinarrizko elementuak bereganatzea, bereziki haren alderdi humanistiko, artistiko, zientifiko eta teknologikoan; ikasleengan ikasteko eta lan egiteko azturak garatu eta sendotzea; goragoko ikasketetan eta lan munduan sartzeko prestakuntza ematea; eta bizitzan nola herritar moduan beren eskubideak eta betebeharrak gauzatzeko prestakuntza ematea.

4. artikulua. Etaparen helburuak.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzak ikasleengan gaitasunak garatzen lagunduko du, ondokoak egiteko:

a) Beren betebeharrak arduraz bereganatzea, besteekiko errespetua gordez beren eskubideak ezagutu eta gauzatzea; pertsonen eta taldeen artean tolerantzia, lankidetza eta elkartasuna praktikatzea; elkarrizketa gauzatzea giza eskubideak eta emakumeen eta gizonen arteko tratu eta aukera berdintasuna sendotuz, horiek guztiak gizarte plural batean amankomunak diren balioak direlako; eta herritartasun demokratikoa gauzatzeko prestatzea.

b) Diziplina, ikasketa eta lanerako azturak, bakarkakoak eta taldekoak, garatu eta sendotzea, ikasteko atazak egoki burutzeko nahitaezko baldintza modura eta nork bere burua garatzeko baliabide gisa.

c) Sexuen arteko aldeak eta sexuen arteko eskubideen eta aukeren berdintasuna balioetsi eta errespetatzea. Pertsonen bazterkeria arbuiatzea, sexuagatik edo bestelako edozein baldintza edo inguruabar pertsonal edo sozialengatik. Gizonen eta emakumeen arteko bazterkeria dakarten estereotipoak arbuiatzea, baita emakumearen kontrako indarkeria agerpen oro ere.

d) Gaitasun afektiboak indartzea nortasunaren eta besteekiko harremanen esparru guztietan, indarkeria, edozein motatako aurreiritziak eta portaera sexistak arbuiatzea eta, orobat, gatazkak modu baketsuan ebaztea.

e) Oinarrizko trebetasunak garatzea informazio iturrien erabileran, zentzu kritikoz, ezagutza berriak eskuratzeko. Teknologien eremuan oinarrizko prestakuntza eskuratzea, bereziki informazio eta komunikaziokoetan.

f) Ezagutza zientifikoa hainbat diziplinatan egituratzen den jakintza integratu modura hartzea, eta ezagutzaren eta esperientziaren eremu desberdinetan arazoak identifikatzeko metodoak ezagutu eta aplikatzea.

g) Espiritu ekintzailea eta norberarenganako konfiantza, parte-hartzea, zentzu kritikoa, ekimen pertsonala eta ikasten ikasteko, planifikatzeko, erabakiak hartzeko eta erantzukizunak bereganatzeko gaitasuna garatzea.

h) Gaztelaniazko eta, kasua bada, euskarazko testu eta mezu konplexuak, ahoz eta idatziz, zuzen ulertu eta adieraztea, eta literatura ezagutzen, irakurtzen eta ikasten hastea.

i) Atzerriko hizkuntza bat edo gehiago egoki ulertu eta hitz egitea.

j) Geografia, historia eta kultura unibertsala, oro har, eta Espainiakoa, bereziki, ezagutzea, balioestea eta errespetatzea.

k) Nafarroako geografia eta historia eta Nafarroa berezi egiten duen hizkuntza, kultura eta ohituren aniztasuna ezagutzea.

l) Norberaren gorputzaren eta gainerakoenen funtzionamendua ezagutu eta onartzea, aldeak errespetatzea, gorputza zaindu eta osasuntsu izateko azturak sendotzea, eta gorputz hezkuntza eta kirola egitea, garapen pertsonala eta soziala errazteko. Sexualitatearen aniztasuna eta giza dimentsioa ezagutu eta baloratzea. Osasunarekin, kontsumoarekin eta izaki bizidunak eta ingurumena zaintzearekin zerikusia duten aztura sozialak kritikoki baloratzea eta haiek mantendu eta hobetzen laguntzea.

m) Sormen artistikoa preziatzea eta agerkari artistiko desberdinen hizkuntza ulertzea, adierazpeneko eta irudikapeneko askotariko baliabideak erabiliz.

5. artikulua. Curriculuma.

1. Curriculum bezala ezagutzen da irakaskuntza eta ikaskuntzako prozesuak zehazten dituzten elementuen arauketa.

2. Ondoko elementu hauek dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculuma osatzen dutenak:

a) Foru dekretu honen 4. artikuluan ezarritako helburuak, etapa bukaerarako ikasleek erdietsi beharko lituzketen lorpen orokor bezala ulertuta.

b) Ikasleek eskuratu beharreko gaitasunak, edukiak modu bateratuan aplikatzeko haien ahalmenen garapen bezala ulertuta, jarduerak behar bezala egiteko eta testuinguru batean kokatutako problemak eraginkortasunez ebazteko.

c) Helburuak lortzen eta gaitasunak eskuratzen laguntzen duten edukiak edo ezagutzen, abilezien, trebetasunen eta jarreren multzoa. Etapa honetako edukiak irakasgaika antolatuta daude.

d) Ebaluazio irizpideak, gaitasunen eskuratze maila eta helburuen lorpen maila zehazteko balio dutenak. Balioetsi nahi dena eta ikasleek lortu behar dutena deskribatzen dute. Irakasgai bakoitzak bere ebaluazio irizpideak ditu, irakasgaian erdietsi nahi denaren araberakoak.

e) Ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak, ebaluazio irizpideen zehaztapen bezala ulertuta. Behagarriak, neurgarriak eta ebaluagarriak izan behar dute eta errendimendua edo erdietsitako lorpena mailakatzeko aukera eman behar dute. Halaber, proba estandarizatu eta konparagarriak diseinatzen laguntzen dute.

f) Metodologia didaktikoa, irakaslanaren deskribapena zein irakaslanaren antolaketa barne hartzen dituena. Ikasleek ikasi eta gaitasunak eta helburuak lortu ahal ditzaten irakasleek, kontzienteki eta hausnarturik, antolatzen eta planifikatzen dituzten estrategien, prozeduren eta ekintzen multzoa da.

3. Irakasle taldeei dagokie metodologia didaktikoaren gaineko erabakiak hartzea, ikasle guztien arrakasta erdiesteko ikuspegi egokienak bilatuz.

4. Irakasgai bakoitzerako edukiak, ebaluazio irizpideak eta ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak foru dekretu honen eranskinetan zehazten dira, Erlijiorako izan ezik.

5. Ikastetxeek foru dekretu honetan eta hauxe garatzeko arauetan ezarritako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculuma aplikatuko dute.

6. artikulua. Gaitasunak.

1. Ikasleek eskuratu beharreko gaitasunak honako hauek dira:

a) Hizkuntza komunikazioa.

b) Matematika gaitasuna eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak.

c) Gaitasun digitala.

d) Ikasten ikastea.

e) Gaitasun sozial eta zibikoak.

f) Ekimena eta ekintzailetza.

g) Kontzientzia eta adierazpen kulturalak.

2. Etapan zehar gaitasun hauen garapena indartuko da: hizkuntza komunikazioa, matematika gaitasuna, eta zientzia eta teknologiako oinarrizko gaitasunak.

3. Hizkuntza komunikazioko gaitasuna gainerako gaitasunak eskuratzeko ezinbesteko faktorea denez gero, ikastetxeek ikasmaila guztietako irakaslanean bermatu beharko dute etapako irakasgai guztietan gaitasun hori irakurketaren bidez garatzeko denbora izanen dela.

4. Gaitasunak eraginkortasunez eskuratzeko eta curriculumean benetan txertatzeko, ikasleei gaitasun bat baino gehiago aldi berean lantzeko aukera emanen dieten ikaskuntza jarduera integratuak diseinatuko dira, ikasia errealitateari aplika diezaioten.

7. artikulua. Zeharkako elementuak.

1. Etapako irakasgai batzuetan tratamendu berariazkoa ematea ezertan galarazi gabe, irakasgai guztietan landuko dira irakurriaren ulermena, ahozko eta idatzizko adierazpena, ikus-entzunezko komunikazioa, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak, ekintzailetza eta hezkuntza zibiko eta konstituzionala.

2. Garapen jasangarriarekin eta ingurumenarekin, informazioaren eta komunikazioaren teknologiak gaizki erabiltzearen ondoriozko arrisku egoerekin, larrialdien eta hondamendien aurkako babesarekin, sexu esplotazioaren eta sexu abusuen arriskuekin eta desgaitasuna duten pertsonen gaineko tratu txarrekin loturiko edukiak sartzen dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculumean.

3. Halaber, curriculumeko osagaiak gehitu dira ondokoetara bideratuta: ekintzailetza garatu eta sendotzea; enpresa eredu desberdinak sortu eta garatzeko gaitasunak eskuratzea; aukera berdintasuna, eta ekintzailea eta enpresaria errespeta daitezen sustatzea; eta, orobat, enpresa etika, bide hezkuntza eta segurtasuna eta arriskuei aurrea hartzea. Hori guztia sormenetik, autonomiatik, ekimenetik, talde lanetik, norberarenganako konfiantzatik eta zentzu kritikotik abiatuta.

4. Ikastetxeek, irakaskuntzako programazioen bitartez eta Hezkuntza Departamentuak xedatzen duenaren arabera, gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorra eta genero indarkeriaren edota desgaitasuna duten pertsonen aurkako indarkeriaren, indarkeria terroristaren eta indarkeria, arrazismo eta xenofobia forma ororen prebentzioa sustatzen duten balioen garapena bultzatu beharko dute.

5. Era berean, ikastetxeek ekintzak burutuko dituzte ezein izaera edo egoera pertsonal edo sozial dela-eta diskriminazio-ezak eta tratu berdintasunak berezko dituzten balioak sustatzeko helburuarekin eta horretarako, beste neurri batzuen artean, edozein diskriminazio mota suposatzen duten portaera eta eduki sexistak eta estereotipoak ekidinen dituzte.

6. Ikastetxeek, Hezkuntza Departamentuak xedatzen duenaren arabera, ekintzak burutuko dituzte norberaren, familiaren eta gizartearen esparru guztietako gatazkak modu baketsuan konpontzeko eta prebenitzeko eta bizikidetza hobetzeko ikaskuntza sustatzeko helburuarekin eta, orobat, askatasuna, justizia, berdintasuna, aniztasun politikoa, bakea, demokrazia, giza eskubideekiko errespetua, gizonei eta emakumeei errespetu bera izatea, desgaitasunak dituztenei errespetua izatea eta zuzenbide Estatuarekiko errespetua, terrorismoaren biktimekiko errespetua eta begirunea, indarkeria terroristarekiko gaitzespena eta indarkeria terroristaren eta indarkeria mota ororen prebentzioa sostengatzen dituzten balioak sustatzeko.

7. Ikastetxeek, proiektuen bitartez, ekintzak ezarriko dituzte programazio informatikoko oinarrizko trebetasunak eskuratzeko eta hobetzeko helburuarekin.

8. artikulua. Etapako lehen zikloaren antolaketa. Irakasgaiak.

1. Enborreko irakasgaien multzoa: Ikasleek irakasgai hauek ikasi behar dituzte:

1.1. Lehen ikasmaila:

a) Biologia eta Geologia.

b) Geografia eta Historia.

c) Gaztelania eta Literatura.

d) Matematika.

e) Atzerriko Lehen Hizkuntza.

1.2. Bigarren ikasmaila:

a) Fisika eta Kimika.

b) Geografia eta Historia.

c) Gaztelania eta Literatura.

d) Matematika.

e) Atzerriko Lehen Hizkuntza.

1.3. Hirugarren ikasmaila:

a) Biologia eta Geologia.

b) Fisika eta Kimika.

c) Geografia eta Historia.

d) Gaztelania eta Literatura.

e) Atzerriko Lehen Hizkuntza.

f) Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika edo Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematika, gurasoek edo legezko tutoreek edo, kasua bada, ikasleek aukeratzekoa. Horietako edozein aukeratzea ez da loteslea izanen foru dekretu honetako 9. artikuluan aipatzen diren laugarren ikasmailako aukeretako edozein ikasteko.

2. Irakasgai espezifikoen multzoa: Ikasleek irakasgai hauek ikasi behar dituzte:

a) Gorputz Hezkuntza, hiru ikasmailatako bakoitzean.

b) Erlijioa edo Balio Etikoak, gurasoek edo legezko tutoreek edo, kasua bada, ikasleek aukeratzekoa, hiru ikasmailetako bakoitzean.

c) Gainera, ikasleek ondoko irakasgaietatik gutxienez bi ikasi beharko dituzte –ikasmaila bakoitzean desberdinak izan daitezke–, Hezkuntza Departamentuak araututakoaren arabera.

–Kultura Klasikoa.

–Plastika, Ikus eta Ikus-entzunezko Hezkuntza.

–Ekintzailetza eta Enpresa Jardueraren Hastapena.

–Musika.

–Atzerriko Bigarren Hizkuntza.

–Teknologia.

3. Autonomia erkidegoen konfigurazio askeko irakasgaien multzoa: multzo honen barruan Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasgaia ikasiko da hiru ikasmailetako bakoitzean, dagokion hizkuntza ereduagatik beharrezkoa den kasuetan. Horren ordez, G ereduko ikasleek hiru ikasmailatako bakoitzean beste irakasgai bat ikas dezakete, Hezkuntza Departamentuak arauz ezarritakoaren arabera.

9. artikulua. Etapako bigarren zikloaren antolaketa. Aukerak.

1. Gurasoek edo legezko tutoreek edo, kasua bada, ikasleek, ikastetxeek bideraturik, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren ikasmaila curriculumeko bi aukera hauetako batean egitea hauta dezakete:

a) Batxilergora bideratzeko irakaskuntza akademikoen aukera.

b) Lanbide Heziketara bideratzeko irakaskuntza aplikatuen aukera.

2. Ondorio horietarako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako hirugarren ikasmailan ikasitako Matematika aukera ez da loteslea izanen.

3. Ikasleek gai izan beharko dute aipatutako aukeretako edozeinetan etapako helburuak lortzeko eta aipatutako aukeretako edozeinetan behar diren gaitasunen lorpen-maila eskuratzeko.

10. artikulua. Etapako bigarren zikloaren antolaketa. Irakaskuntza akademikoen aukera. Irakasgaiak.

1. Enborreko irakasgaien multzoa: Ikasleek irakasgai hauek ikasi behar dituzte:

1.1. Enborreko irakasgai orokorrak:

a) Geografia eta Historia.

b) Gaztelania eta Literatura.

c) Irakaskuntza Akademikoetara Bideratutako Matematika.

d) Atzerriko Lehen Hizkuntza.

1.2. Aukerako enborreko irakasgaiak. Ikasleek ondoko irakasgaien artetik bi irakasgai ikasi behar dituzte, Hezkuntza Departamentuak araututakoaren eta ikastetxeen eskaintzaren arabera:

–Biologia eta Geologia.

–Fisika eta Kimika.

–Ekonomia.

–Latina.

2. Irakasgai espezifikoen multzoa: Ikasleek irakasgai hauek ikasi behar dituzte:

a) Gorputz Hezkuntza.

b) Erlijioa edo Balio Etikoak, gurasoek edo legezko tutoreek edo, kasua bada, ikasleek aukeratzekoa.

c) Irakasgai hauetako bat gutxienez, Hezkuntza Departamentuak araututakoaren eta ikastetxeen eskaintzaren arabera:

–Arte Eszenikoak eta Dantza.

–Kultura Zientifikoa.

–Kultura Klasikoa.

–Plastika, Ikus eta Ikus-entzunezko Hezkuntza.

–Filosofia.

–Musika.

–Atzerriko Bigarren Hizkuntza.

–Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

–Enborreko irakasgaien multzoko irakasgai bat, ikasleak ikasi gabea.

3. Autonomia erkidegoen konfigurazio askeko irakasgaien multzoa: multzo honen barruan Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasgaia ikasiko da, dagokion hizkuntza ereduagatik beharrezkoa den kasuetan. Horren ordez, G ereduko ikasleek beste irakasgai bat ikas dezakete, Hezkuntza Departamentuak arauz ezarritakoaren arabera.

11. artikulua. Etapako bigarren zikloaren antolaketa. Irakaskuntza aplikatuen aukera. Irakasgaiak.

1. Enborreko irakasgaien multzoa: Ikasleek irakasgai hauek ikasi behar dituzte:

1.1. Enborreko irakasgai orokorrak:

a) Geografia eta Historia.

b) Gaztelania eta Literatura.

c) Irakaskuntza Aplikatuetara Bideratutako Matematika.

d) Atzerriko Lehen Hizkuntza.

1.2. Aukerako enborreko irakasgaiak. Ikasleek ondoko irakasgaien artetik bi irakasgai ikasi behar dituzte, Hezkuntza Departamentuak araututakoaren eta ikastetxeen eskaintzaren arabera:

–Lanbide Jarduerari Aplikatutako Zientziak.

–Teknologia.

–Ekintzailetza eta Enpresa Jardueraren Hastapena.

2. Irakasgai espezifikoen multzoa: Ikasleek irakasgai hauek ikasi behar dituzte:

a) Gorputz Hezkuntza.

b) Erlijioa edo Balio Etikoak, gurasoek edo legezko tutoreek edo, kasua bada, ikasleek aukeratzekoa.

c) Irakasgai hauetako bat gutxienez, Hezkuntza Departamentuak araututakoaren eta ikastetxeen eskaintzaren arabera:

–Arte Eszenikoak eta Dantza.

–Kultura Zientifikoa.

–Kultura Klasikoa.

–Plastika, Ikus eta Ikus-entzunezko Hezkuntza.

–Filosofia.

–Musika.

–Atzerriko Bigarren Hizkuntza.

–Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

–Enborreko irakasgaien multzoko irakasgai bat, ikasleak ikasi gabea.

3. Autonomia erkidegoen konfigurazio askeko irakasgaien multzoa: multzo honen barruan Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasgaia ikasiko da, dagokion hizkuntza ereduagatik beharrezkoa den kasuetan. Horren ordez, G ereduko ikasleek beste irakasgai bat ikas dezakete, Hezkuntza Departamentuak arauz ezarritakoaren arabera.

12. artikulua. Atzerriko hizkuntzetan ematen diren irakaskuntzak.

1. Curriculumean aldaketarik ekarri gabe, curriculumeko irakasgai batzuk, osorik edo zati batean, atzerriko hizkuntzan irakatsi ahalko dira, Hezkuntza Departamentuak ezarritako araudiaren arabera.

2. Ikasleek etapan zehar irakasgaien terminologia propioa gaztelaniaz edo bere kasuan euskaraz, eta atzerriko hizkuntzan eskura dezaten ahalegina eginen da.

3. Curriculumeko irakasgai batzuk atzerriko hizkuntzan ematen dituzten ikastetxeek indarrean dagoen araudian ezarritako irizpideak aplikatuko dituzte ikasleak onartzeko. Irizpide horien artean ez da eskakizun linguistikorik izanen.

13. artikulua. Ebaluazioa.

1. Ikasleek eskubidea dute ebaluazio objektibo bat izateko eta beren dedikazioa, ahalegina eta errendimendua objektibotasunez balioetsiak eta aitortuak izan daitezen. Hezkuntza Departamentuak eskubide hori bermatuko du.

2. Ebaluazio irizpideak eta ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak erreferenteak izanen dira ikasle bakoitzak irakasgaietako bakoitzean erdietsitako errendimendua mailakatzeko, bai eta dagozkion gaitasunen eskuratze maila eta helburuen lorpen maila zehazteko ere.

3. Ikasleen ikaskuntza prozesuen ebaluazioa etengabea, prestakuntzakoa eta integratzailea izanen da.

4. Ebaluazioa etengabea da ikasturte osoan zehar egin behar delako. Etengabeko ebaluazio prozesuaren testuinguruan, ikaslearen aurrerapena egokia ez denean hezkuntza errefortzuko neurriak ezarriko dira. Neurri horiek ikasturteko edozein unetan hartuko dira, zailtasunak hauteman bezain laster betiere, eta ikasleak hezkuntza prozesuan aurrera jarraitzeko nahitaezkoak dituen gaitasunak eskuratzera zuzenduko dira.

5. Ikasleen ikaskuntzen ebaluazioa prestakuntzakoa izanen da eta irakaskuntza prozesuak zein ikaskuntza prozesuak hobetzeko tresna da.

6. Ikasleen ikaskuntza prozesuaren ebaluazioa integratzailea da eta kontuan hartu beharko da, irakasgai guztietan, etaparako ezarritako helburuak lortuko direla eta behar diren gaitasunak garatuko direla. Hori hala izanik ere, ebaluazioaren izaera integratzaileak ez du galaraziko irakasleek irakasgai bakoitzaren ebaluazioa modu berezituan egitea, irakasgai bakoitzaren ebaluazio irizpideak eta ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak aintzat harturik.

7. Ikasleari eskola ematen dioten irakasleek osatutako irakasle taldea, tutoreak koordinaturik, taldean arituko da ebaluazio prozesu guztian zehar eta haren ondoriozko erabakiak hartzerakoan.

8. Irakasleek ikasleen ikaskuntzak, irakaskuntza prozesuak eta beren irakaslana ebaluatuko dituzte eta horretarako lorpen mailaren adierazleak ezarriko dituzte programazio didaktikoetan.

9. Ikasleak Euskal Hizkuntza eta Literatura irakasgaia ikastetik edo hartan ebaluatuak izatetik salbuetsiak izan daitezke, indarreko araudian xedatutakoaren arabera.

14. artikulua. Ikasmailaz igarotzea.

1. Ikasmaila bakoitzaren bukaeran, eta ebaluazio prozesuaren ondorioz, irakasle taldeak egoki iruditzen zaizkion erabakiak hartuko ditu taldean, ikasleak kurtsoz igarotzeari edo errepikatzeari dagokionez. Horretarako kontuan hartuko dira irakasgai bakoitzean lortutako errendimendua, etapako helburuak lortu direnetz eta behar diren gaitasunak zenbateraino eskuratu diren.

2. Ikasmaila bakoitzean amaierako bi ebaluazio saio eginen dira, bata arrunta eta, bestea, berezia. Ebaluazio saio berezi hori eginen da saio arruntean irakasgai guztiak gainditu ez dituzten ikasleendako. Ikasleak ikasmailaz igaroko dira, etaparen barnean, ikasitako irakasgai guztiak gainditu badituzte edo gehienez ere bi irakasgaitan ebaluazio negatiboa badute, betiere bi irakasgai horiek ez badira aldi berean Gaztelania eta Literatura eta Matematika, edozein hizkuntza eredutan, edo Euskal Hizkuntza eta Literatura eta Matematika, D ereduan.

3. Salbuespen modura, irakasle taldeak ikasle bat ikasmailaz igarotzeko baimena eman dezake kasu hauetan:

3.1. Gaztelania eta Literatura eta Matematika irakasgaietan, edozein hizkuntza eredutan, edo Euskal Hizkuntza eta Literatura eta Matematika irakasgaietan, D ereduan, ebaluazio negatiboa izanik, betiere irakasle taldeak uste badu ikasle horrek hurrengo ikasmailan arrakastaz segi dezakeela, berreskuratzeko itxaropenak aldekoak direla eta ikasmailaz igarotzeak on eginen diola bilakaera akademikoari eta, orobat, artikulu honetako 9. idatz-zatian aipatutako orientazio kontseiluan proposatutako hezkuntza arretako neurriak aplikatzen bazaizkio.

3.2. Hiru irakasgaitan ebaluazio negatiboa badu eta, aldi berean, baldintza hauek ematen badira:

a) Ebaluazio negatiboa izan duten bi irakasgaiak ez badira aldi berean Gaztelania eta Literatura eta Matematika, edozein hizkuntza eredutan, edo Euskal Hizkuntza eta Literatura eta Matematika, D ereduan.

b) Irakasle taldeak uste badu ebaluazio negatiboa izan duten irakasgaien izaerak ez diola ikasleari hurrengo ikasmailan arrakastaz jarraitzen galaraziko, berreskuratzeko aldeko itxaropenak dituela eta ikasmailaz igarotzeak bilakaera akademikoari on eginen diola.

c) Artikulu honetako 9. idatz-zatian aipatutako orientazio kontseiluan proposatutako hezkuntza arretako neurriak aplikatzea ikasleari.

4. Irakasgaien konputuaren ondorioetarako, etaparen ikasmaila desberdinetan izen bera duten irakasgaiak irakasgai desberdin modura hartuko dira.

5. Hurrengo ikasmailara igarotzeko artikulu honetako 3.1 edo 3.2 idatz-zatietan ezarritako baldintzak betetzen ez direnean, beste ikasmaila batez egon beharko du ikasmaila berean. Ikasmaila errepikatzeko erabaki hau hartuko da ikasturtean zehar ikasteko zailtasunak konpontzeko hezkuntza arloko sostengu eta errefortzurako beharrezko neurriak hartu ondoren. Ikasleak behin bakarrik errepika dezake ikasmaila bera eta bi aldiz gehienez ere etapa osoan.

6. Bigarren errepikapena hirugarren edo laugarren ikasmailan gertatzen bada, urte batez luzatuko da foru dekretu honetako 2.1 artikuluan aipatutako adin-muga.

7. Salbuespenez, bigarren aldiz errepikatu ahal izanen du laugarren ikasmaila, baldin eta etapako aurreko ikasmailarik errepikatu ez badu.

8. Ikasmaila errepikatzearekin batera berreskuratze plan espezifiko bat beharko da, pertsonalizatua, ikastetxeak antolatua, ikasle bakoitzaren beharrei egokitutakoa eta aurreko ikasturtean hautemandako zailtasunak gainditzera bideratutakoa, Hezkuntza Departamentuak ezartzen duenaren arabera.

9. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasmaila bakoitza bukatutakoan eta ikasketen emaitzak oinarri harturik, ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei orientazio kontseilua emanen die honako hauekin: beren seme-alabendako egokiena den prestakuntza ibilbidearen proposamena, proposamen hori arrazoitzen duten etapako helburuen lorpen-maila eta gaitasunen eskuratze-maila identifikaturik eta, kasua bada, hautemandako zailtasunak gainditzeko hezkuntzan hartu beharreko neurriak.

10. Irakasgai guztiak gainditu gabe ikasmailaz igarotzen direnek gainditu gabeko irakasgaien matrikula egin beharko dute, irakasle taldeak ezarritako berreskuratze programak egin beharko dituzte eta berreskuratze programa horiei dagozkien ebaluazioak gainditu beharko dituzte.

15. artikulua. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako ebaluazioa.

1. Laugarren ikasmaila bukatutakoan, ikasleek etaparen banakako ebaluazioa egin beharko dute, irakaskuntza akademikoen aukeran edo irakaskuntza aplikatuen aukeran, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren ikasmailan ikasitako aukera edozein izanik ere, edo deialdi berean bi aukeretan.

2. Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak ebaluazio irizpideak eta ebaluazioari dagozkion proben ezaugarriak ezarriko ditu Espainiako hezkuntza sistema osorako, proba horiek diseinatuko ditu eta deialdi bakoitzerako edukia ezarriko du. Hezkuntza Departamentuari dagozkio eginkizun horiek, euskararen hizkuntza gaitasunaren eskuratze-maila egiaztatzeko.

3. Ebaluazio honetara aurkez daitezke ikasleak baldin eta irakasgai guztietan kalifikazio positiboa lortu badute edo gehienez ere bi irakasgaitan kalifikazio negatiboa lortu badute, betiere irakasgai horiek ez badira aldi berean Gaztelania eta Literatura eta Matematika, edozein hizkuntza eredutan, edo Euskal Hizkuntza eta Literatura eta Matematika, D hizkuntza ereduan. Ondorio horietarako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasmaila desberdinetan izen bera duten irakasgaiak irakasgai desberdintzat hartuko dira.

4. Urtean gutxienez bi deialdi eginen dira: arrunta eta berezia.

5. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako ebaluazioaren proba gaindituko da baldin eta 10 puntutik 5 edo gehiago ateratzen badira.

6. Hautatutako aukeran ebaluazioa gainditu ez duten edo Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako kalifikazioa goratu nahi duten ikasleek ebaluazioa errepika dezakete jarraiko deialdietan, aurretik eskaturik. Aukera batean ebaluazio hori gainditu duten ikasleek beste ebaluazio proba bat egin dezakete beste aukeran, hala nahi badute eta aurretik eskaturik. Ikasleak gainditu dituen deialdietan lortutako kalifikaziorik altuena hartuko da kontuan.

7. Ikasleek ebaluazio honetan lortutako emaitzak ez badira aldekoak, ikastetxeak neurririk egokienak hartu beharko ditu. Zailtasunak konpontzen lagunduko duten emaitza kolektiboak edo indibidualak hobetzeko planetan finkatuko dira neurri horiek.

8. Hezkuntza Departamentuak hobekuntza jarduerak burutu ahalko ditu horretarako ezarritako balioen azpiko emaitzak dituzten ikastetxe publikoetan. Itunpeko ikastetxeetan, kasuan kasuko ituna arautzen duen legeari jarraituz jardunen da.

9. Hezkuntza Departamentuak bana-banako arreta neurriak ezar ditzake Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako ebaluaziora aurkeztu diren eta gainditu ez duten ikasleendako.

16. artikulua. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua.

1. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua eskuratzeko, nahitaezkoa izanen da foru dekretu honetako 15. artikuluan aipatzen den amaierako ebaluazioa gainditzea eta etapa horretan 10etik 5 puntuko edo gehiagoko amaierako kalifikazioa lortzea.

2. Aurreko paragrafoan aipatutako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako kalifikazioa lortuko da hurrengo a) eta b) ataletan lortutako emaitzak batuz:

a) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan ikasitako irakasgai bakoitzean lortutako zenbakizko kalifikazioen batez bestekoaren %70.

b) Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako ebaluazioan lortutako notaren %30. Ikasle batek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioa bi aukeretan (irakaskuntza akademikoak eta irakaskuntza aplikatuak) gainditu badu, bien arteko notarik handiena hartuko da kontuan.

3. Tituluan agertu beharko du amaierako ebaluazioa zein aukeratan egin zen eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako kalifikazioa.

4. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun tituluak maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoko 3.4 artikuluan jasotako derrigorrezkoaren ondoko irakaskuntzetan ikasteko aukera ematen du irakaskuntza bakoitzerako ezarritako betebeharren arabera.

5. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza ikasi eta artikulu honetan aipatutako titulua lortzen ez duten ikasleek Espainia osoan balioa izanen duen ziurtagiri ofizial bat jasoko dute.

17. artikulua. Ebaluazioaren dokumentu ofizialak.

1. Ikasketa espedientea, ebaluazio aktak, ikastetxe aldaketako txosten pertsonala, ikasmaila bakoitzeko orientazio kontseilua eta ikasketa historiala dira ebaluazio agiri ofizialak. Era berean, halakotzat hartuko dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako ebaluazioaren txostena eta 16. artikuluko 5. atalean aipatutako ziurtagiria.

2. Agiri horien ordez bitarteko elektroniko, informatiko edo telematikoen bidez egindako haien baliokideak erabil daitezke, betiere hauen egiazkotasuna, segurtasuna eta kontserbazioa bermatua bada, eta Datu Pertsonalak Babesteari buruzko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan, Herritarrek zerbitzu publikoetarako sarbide elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11/2007 Legean, Nafarroako Foru Komunitateko administrazioan administrazio elektronikoa ezartzeko apirilaren 4ko 11/2007 Foru Legean eta horiek garatzen dituen araudian ezarritako baldintzak eta bermeak betetzen badira.

18. artikulua. Aniztasunari erantzutea.

1. Hezkuntzako esku-hartzeak printzipio bezala hartu behar du ikasleen aniztasuna, eta ikasle guztien hezkuntza garapena bakoitzaren premien araberako arreta pertsonalizatuarekin bateratu behar du.

2. Ikasleen ikasteko erritmo desberdinak aintzat hartzen dituzten, ikasleek beren kabuz ikasteko gaitasuna laguntzen duten eta taldean ikastea sustatzen duten metodoak erabakiko dituzte ikastetxeek.

3. Ikasteko zailtasunak hauteman bezain laster aniztasunari erantzuteko neurriak praktikan jarriko dira, antolaketaren nahiz curriculumaren eremuan. Neurri horien artean honako hauek daude: curriculumari egindako egokitzapenak, irakasgaiak esparruetan txertatzea, taldekatze malguak, ikastalde arruntean sostengua jasotzea, ikastaldeen banaketa, irakasgai espezifikoen eskaintza, ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak eta hezkuntza sostenguko berariazko premiak dituzten ikasleendako bestelako programak.

4. Ikasleen aniztasunari erantzuteko ikastetxearen baliabideak antolatzerakoan ekitateko, eraginkortasuneko eta osagarritasuneko irizpideei jarraituko zaie.

5. Hezkuntza Departamentuak foru dekretu hau garatuko duen araudian xedatutakoaren arabera, ikasle mota jakin batzuetarako ikastetxeek lehen ikasmailako irakasgaiak ezagutza esparrutan multzokatu ditzakete.

19. artikulua. Hezkuntza sostenguko premia berariazkoak dituzten ikasleak.

A) Printzipio orokorrak.

1. Hezkuntza sostenguko premia berariazkoak dituzten ikasleek kalitatezko hezkuntza jasotzeko aukera berdinak izan ditzaten, hezkuntzako inklusioa, aukera berdintasuna eta diskriminazio-eza, malgutasun neurriak eta alternatiba metodologikoak, curriculumaren egokitzapenak, irisgarritasun unibertsala eta beharrezkoak diren neurri guztiak sustatuko ditu Hezkuntza Departamentuak.

2. Hezkuntza Departamentuak beharrezkoak diren baliabideak eskainiko ditu, arrazionaltasuneko eta eraginkortasuneko irizpideekin, arruntaz bestelako hezkuntza arreta behar duten ikasleek beren ahalmen pertsonalak ahalik eta gehien garatu eta ikasle guztientzat ezarritako helburu orokorrak eta gaitasunak lortu ahal izan ditzaten. Ikasleek arreta horren beharra izan dezakete hezkuntza premia bereziak izateagatik, hezkuntza sisteman berandu sartzeagatik, ikasteko zailtasun berariazkoak –besteak beste arreta faltaren nahastea eta hiperaktibitatea edo AFNH– izateagatik, adimen gaitasun handiak izateagatik, edota egoera pertsonaleko edo ikasketa historialeko gorabeherengatik.

3. Aurreko atalean aipatutako ikasleen hezkuntza premia berariazkoak goiz identifikatzeko behar diren baliabideak eta prozedurak ezarriko ditu Hezkuntza Departamentuak. Premia hori identifikatu bezain laster hasiko da arreta integrala, eta berariazko esku-hartzearen, normalizazioaren eta inklusioaren printzipioei jarraituko die.

4. Hezkuntza Departamentuak ikasle horiek curriculuma garatu ahal dezaten lagungarriak izanen diren irisgarritasun baldintzak eta sostengu baliabideak ezarriko ditu, eta ebaluazioak behar bezala eginen direla ziurtatzeko tresnak eta, behar denean, denborak eta sostenguak egokituko ditu, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako amaierako ebaluaziorako barne. Egokitzapen horiek ez dira inola ere kontuan hartuko lortutako kalifikazioak gutxiagotzeko.

B) Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak.

1. Atal honetan sartzen diren ikasleendako curriculumetik nabarmen aldentzen diren egokitzapenak egin ahal izanen dira, helburuen eta gaitasunen garapenik handiena bilatuz.

2. Etengabeko ebaluazioa egiterakoan zein ikasmailaz igarotzeko erreferente gisa hartuko dira kasuan kasuko curriculum egokitzapenetan finkatutako elementuak eta egokitzapenaren xede diren ikasmaila eta irakasgaietan ebaluatu beharreko ikaskuntzako estandarrak.

3. Malgutze-neurriak eta atzerriko hizkuntza irakasteko eta ebaluatzeko ordezko metodologiak ezarriko dira desgaitasunen bat duten ikasleentzat, batez ere, ahoz adierazteko zailtasunak dituztenentzat. Egokitzapen horiek ez dira inola ere kontuan hartuko lortutako kalifikazioak gutxiagotzeko.

4. Foru dekretu honen 14.5 artikuluan aurreikusitakoaren arabera etapan bi urte gehiago egiteko aukera deusetan galarazi gabe, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleek urte bat gehiago eman ahal izanen dute Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako etapan eskolatuta ikastetxe arruntetan, betiere horrek haien gizarte eta hezkuntzako integrazioari mesede egiten badio.

C) Hezkuntza sisteman berandu sartzen diren ikasleak.

1. Hezkuntza Departamentuak hezkuntza sistemarako sarbidea bermatuko die nahitaezko eskolatze adineko ikasleei, beste herrialde batzuetatik datozelako edo beste edozein arrazoi dela-eta, hezkuntza sisteman berandu sartzen direnean.

2. Oro har, hezkuntza sisteman berandu sartzen diren ikasleak adinagatik dagokien ikasmailan eskolatuko dira. Dena dela, curriculumeko gaitasun mailan bi urteko edo gehiagoko atzerapena dutenak adinagatik dagokiena baino ikasmaila bat beherago eskolatu ahal izanen dira. Ikasle hauendako behar diren errefortzuko neurriak hartuko dira, eskolan integratzen eta curriculumean duten atzerapena gainditzen laguntzeko eta ikasketei etekina ateratzen jarraitu ahal dezaten. Atzerapen hori gainditzen badute, adinagatik dagokien ikasmailan sartuko dira.

3. Eskolatze hizkuntzan gabezia larriak badituzte, ikastalde arruntean sartuko dira eta, hala dagokionean, ikastetxeak ikasle horiek behar dituen sostenguak ezarri ahal izanen ditu.

D) Adimen gaitasun handiko ikasleak.

1. Adimen gaitasun handiko ikasleen eskolatzea indarreko araudiak ezartzen duen moduan malgutuko da, halako ikasletzat hartuko direlarik behar den kualifikazioko langileek Hezkuntza Departamentuak xedatzen dituen baldintzekin identifikatutakoak. Beste jarduketa batzuen artean curriculuma aberasteko programen bidez burutuko den malgutze horren barruan sar daiteke bai goragoko ikasmailetako helburu eta gaitasunak eskuratzea, bai edukiak zabaltzea bai eta beste neurri batzuk hartzea ere.

2. Adimen gaitasun handiko ikasleen eta ikasteko bereziki motibatutako ikasleen ikasteko erritmoa eta estiloa aintzat hartuko dira, haien gaitasunak ahalik eta gehien gara daitezen.

20. artikulua. Ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programak.

1. Ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa aniztasunari erantzuteko neurri bat da eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren eta hirugarren ikasmailetan garatu daiteke.

2. Ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan berariazko metodologia erabiliko da, edukien antolaketaren, jarduera praktikoen eta, kasua bada, oro har ezarritakoak ez bezalako irakasgaien bitartez, ikasleek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako laugarren ikasmaila bide arruntetik egin dezaten.

3. Programa hauek ikasteko zailtasun nabarmenak dituzten ikasleei bereziki zuzenduko zaizkie, betiere zailtasun horiek ez badira ikasketa edo ahalegin gabeziari dagozkionak.

4. Hezkuntza Departamentuak arauz ezarriko du programa hauetan nola sartu eta haiek nola antolatu eta ebaluatu.

21. artikulua. Ikastetxeen autonomia.

1. Hezkuntza Departamentuak, indarrean dagoen legeriaren esparruan, ikastetxeen autonomia pedagogikoa, antolaketakoa eta kudeaketakoa bultzatuko ditu, irakasleen talde lana erraztuko du eta hezkuntza praktikatik abiatutako ikerketa lana eta etengabeko hobekuntzan oinarritutako ikuspegiak sustatuko ditu.

2. Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 124.3 artikuluak ezartzen duenaren arabera, zuzendaritza taldeko kideak eta irakasleak agintari publikotzat hartuko dira eta Hezkuntza Departamentuak zainduko du beren eginkizunak gizarterako duen garrantziarekin bat datorren tratua eta begirunea jaso dezaten.

3. Zuzendaritza taldeak hezkuntza komunitateko kide guztien arteko giro positibo eta elkarlanekoa bultzatuko du.

4. Ikastetxeek aniztasunari erantzuteko Hezkuntza Departamentuak ezarritako neurriak garatuko dituzte, neurri horiek beren ikasleen ezaugarrietara eta beren hezkuntza-errealitatera egokituz, guztien premiak asetzeko, bai ikasteko zailtasun handienak dituzten ikasleenak, bai ikasteko gaitasun edo motibazio handiena dutenenak. Horretarako, ikasleen ikasteko erritmo desberdinak aintzat hartzen dituzten, ikasleek beren kabuz ikasteko gaitasuna laguntzen duten eta talde lana sustatzen duten metodoak erabakiko dituzte.

5. Halaber, ikastetxeek, beren autonomiaz baliatuz, esperimentazioak, lanerako planak, antolamendu moduak edo eskola ordutegia luzatzea erabakitzeko ahalmena dute, Hezkuntza Departamentuak ezarri bezala betiere, baina inola ere ezin ezarriko zaizkie familiei edo Hezkuntza Departamentuari ekarpen edo eskakizun bereziak.

22. artikulua. Etapa barruko eta Lehen Hezkuntzaren eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren arteko koordinazioa.

1. Bi koordinazio mota aurreikusiko dira, gutxienez:

a) Koordinazio horizontala, ikastalde bereko irakaskuntzan parte hartzen duten irakasleendako ezarria. Honen helburua izanen da esku-hartze ildo koherenteak bai eta arazoen eta desegokitzapenen tratatamendua bermatzea, talde mailan, hala nola norbanako mailan.

b) Koordinazio bertikala, koordinazio didaktikorako departamentu bakoitzaren bitartez, irakasgai bera ikasmaila batean baino gehiagotan ematen duten irakasleendako ezarritakoa. Honen helburua izanen da irakasgaietako curriculumaren garapen koherentea bermatzea, ikasleek etapa bukaerarako ezarritako gaitasunak eta helburuak erdiets ditzaten.

2. Lehen Hezkuntzatik Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzara iragatea errazteko, arreta berezia emanen zaio bi etapen arteko koordinazioari.

23. artikulua. Familien parte-hartzea.

1. Etapa honetan familien eta ikasleen funtsezko erantzukizuna errespetatu eta bultzatzeko, ikastetxeek tresnak ezarriko dituzte hezkuntza prozesuan haien parte-hartzea eta konpromisoa errazteko, irakasleen erabakiak lagunduz.

2. Familiei informazioa emanen zaie ikasleak ikasketetan egiten duen aurrerapenari zein sortzen diren balizko zailtasunei buruz.

3. Tutoreen eta familien arteko koordinazioan ikuspegi prebentiboa gailenduko da.

4. Irakasle tutoreek familien inplikazioa eta elkarlana bilatuko dute irizpide eta jarduketa koherenteak koordinatzeko.

5. Halaber, ikastetxeek familiekin eta ikasleekin konpromisoak hartzea sustatuko dute. Horietan zehaztuko da hezkuntzako aurrerabidea errazteko batzuk eta besteak zer jarduera egitera konprometitzen diren.

6. Ikastetxeetan guraso elkarteen lanaren alde eginen da. Hartara, ikastetxeko zuzendariak beren jardueretarako, prestakuntza jardueretarako barne, ikastetxeko instalazioak erabiltzen utziko die, indarreko araudian ezarritako baldintzetan.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehenengo xedapen gehigarria.–Erlijio irakaskuntzak.

1. Erlijio irakaskuntzak foru dekretu honen 8., 9. eta 10. artikuluetan xedatutakoaren arabera sartuko dira Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.

2. Erlijio katolikoaren irakaskuntza Egoitza Santuaren eta Estatu espainolaren artean izenpetutako Irakaskuntzari eta Kultura Gaiei buruzko Akordioan ezarritakora egokituko da. Nahitaez eskaini beharrekoa izanen da ikastetxeendako, eta borondatezkoa ikasleendako.

3. Beste erlijio batzuen irakaskuntza Estatu espainolak Espainiako Erlijio Erakunde Ebanjelikoen Federazioarekin, Espainiako Komunitate Israeldarren Federazioarekin eta Espainiako Batzorde Islamikoarekin egindako lankidetza akordioetan xedatutakora egokituko da eta, hala badagokio, beste erlijio-konfesio batzuekin izenpetzen diren akordioetan xedatutakora.

4. Erlijio katolikoaren irakaskuntzaren curriculuma eta Estatu espainiarrarekin hezkuntza arlorako lankidetza hitzarmenak sinatzen dituzten gainerako konfesioen erlijioaren curriculumak elizaren hierarkiak eta erlijio bakoitzeko agintariek ezarriko dituzte, hurrenez hurren.

5. Testuliburuen eta ikasmaterialen erabileraren inguruan erabakitzea eta, hala egin behar denean, haiek ikuskatu eta onestea, kasuan kasuko agintari erlijiosoei egokituko zaie, Espainiako Estatuarekin izenpetutako akordioetan ezarritakoarekin bat etorriz.

6. Hezkuntza Departamentuak eta ikastetxeek behar diren neurriak hartuko dituzte, ikasturtearen hasieran, ikasleen familiei beren seme-alabek erlijio irakaskuntzarik jasotzea nahi duten ala ez adierazteko aukera izan dezaten bermatzeko.

7. Erlijio irakaskuntzaren ebaluazioa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gainerako irakasgaietakoak egiten diren bezalaxe eginen da eta haiek dituzten ondorio berdinak izanen ditu.

Bigarren xedapen gehigarria.–Nafarroako euskalkiak.

1. Hezkuntza Departamentuak Nafarroako eskualde jakin batzuetan mintzatzen diren euskalkiak irakastea eta eskolan erabiltzea sustatuko du, ikasketak euskaraz egiten dituzten edo euskara ikasten duten ikasleendako.

2. Hezkuntza Departamentuak irakasleek Nafarroako euskalkiak jakiteko prestakuntza bultzatuko du eta, halaber, xedapen honen 1. puntuan ezarritakoa bete dadin behar diren ikasmaterialak egitea bultzatuko du.

Hirugarren xedapen gehigarria.–Hizkuntzen tratamendu integratua.

Curriculumeko hizkuntza guztien ikaskuntzari modu integratu eta koordinatuan ekin behar zaio, hizkuntzen ikaskuntza optimizatzeari begira, betiere haien curriculumaren, zeina foru dekretu honetan ezartzen den, eta gerora hura garatzen duten arauen arabera.

Laugarren xedapen gehigarria.–Ariketa fisikoa eta dieta orekatua bultzatzea.

1. Ariketa fisikoa eta dieta orekatua gazteen portaeraren parte izateko neurriak hartuko ditu Hezkuntza Departamentuak.

2. Horretarako, ikastetxeekin batera, ikasleek kirola eta ariketa fisikoa egitea sustatuko du, bizimodu aktiboa, osasungarria eta autonomoa bultzatzeko garapen egokia bermatze aldera, eskumena duten erakundeen gomendioei jarraituz.

3. Ikastetxeetan horretarako hartzen diren neurriak diseinatu, koordinatu eta ikuskatzeko ardura esparru horietan kualifikazio edo espezializazio egokia duten irakasleek hartuko dute.

Bosgarren xedapen gehigarria.–Helduen Hezkuntza.

1. Hezkuntza Departamentuak Helduen Hezkuntzaren ezaugarriak, antolaketa, ebaluazioa eta titulazioa nola irakaskuntza horietan sartzeko baldintzak ezarriko ditu eta irakaskuntza horiek emateko baimena duten ikastetxeak zehaztuko ditu.

2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion gaitasunak eta ezagutzak eskuratu nahi dituzten helduek haien egoera eta beharrei egokitutako eskaintza izanen dute. Bertaratu beharreko irakaskuntzaren eta urrutiko irakaskuntzaren bitartez eginen da.

3. Era berean, helduek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako gradudun titulua eskura dezakete foru dekretu honetako 9. artikuluetan aipatutako bi aukeratako edozeinen bidez, horretarako Hezkuntza Departamentuak antolatuko dituen probak gainditu ondoren. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren amaierako kalifikazioa proba horietan lortutako nota izanen da.

Seigarren xedapen gehigarria.–Ordutegia.

Hezkuntza Departamentuak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzari dagozkion irakaskuntzen ezarpena eta ordutegia arautuko ditu, kontuan hartuz enborreko irakasgaien multzoko irakasgaiei dagozkien eskola orduak, etaparen ziklo bakoitzean modu globalean zenbatuta, ez direla izanen haien ordutegi orokorreko eskola ordu guztien %50 baino gutxiago. Zenbaketa horretan, ez dira kontuan izanen ordutegi orokorrari aplika dakizkiokeen ordutegi luzapenak.

Zazpigarren xedapen gehigarria.–Lehen zikloa ematea.

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen eta bigarren ikasmaila, behin-behinekoz eta aldi baterako, emateko baimena duten Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxe publikoek Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako lehen zikloko ikasmaila horiek aldi baterako emateko baimena izaten segituko dutela usteko da, foru dekretu honetako 8. artikuluan xedatutakoaren arabera.

Zortzigarren xedapen gehigarria.–Lotura araudiari.

Foru dekretu honetan ezarritakoaren interpretazioa ez da inoiz Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko oinarrizko curriculuma ezartzen duen abenduaren 26ko 1105/2014 Errege Dekretuan ezarritakoaren aurka egonen, hori oinarrizkoa denez.

XEDAPEN INDARGABETZAILEAK

Xedapen indargabetzaile bakarra.–Arauak indargabetzea.

1. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntza guztiak bere osotasunean ezartzen direnetik hasita, foru dekretu honen azken xedapenetako lehenean ezarritakoari jarraikiz, indarrik gabe geldituko da martxoaren 19ko 25/2007 Foru Dekretua. Foru dekretu horren bidez ezarri zen Nafarroako Foru Komunitateko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzen curriculuma.

2. Era berean, indarrik gabe gelditu dira foru dekretu honetan ezarritakoaren kontrakoak diren maila bereko edo apalagoko arauak.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehena.–Ezartzeko egutegia.

1. Foru dekretu honetan araututako Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako irakaskuntzak 2015-2016 ikasturtean lehenengo eta hirugarren ikasmailetarako ezarriko dira, eta 2016-2017 ikasturtean bigarren eta laugarren ikasmailetarako.

2. 2015-2016 ikasturtean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren eta laugarren ikasmailetarako martxoaren 19ko 25/2007 Foru Dekretuan eta hura garatzen duten arauetan ezarritakoari jarraituko zaio.

Azken xedapenetako bigarrena.–Arauen garapena.

Hezkuntzako kontseilariari baimena ematen zaio foru dekretu hau bete eta garatzeko behar diren xedapen guztiak eman ditzan.

Azken xedapenetako hirugarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2015eko apirilaren 22an.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Yolanda Barcina Angulo.–Hezkuntzako kontseilaria, José Iribas Sánchez de Boado.

 Deskargatu dokumentua osorik, eranskinak barne

Iragarkiaren kodea: F1503360