93. ALDIZKARIA - 2014ko maiatzaren 15a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

33/2014 FORU AGINDUA, apirilaren 29koa, Sustapeneko kontseilariak emana, “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” egiteko proiektua jendaurrean jartzeko eta ukitutako toki entitateei entzuteko epea ebatzi eta proiektua behin betiko onesten duena.

Sustapeneko kontseilariak uztailaren 15ean emandako 90/2013 Foru Aginduaren bidez, “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” izeneko proiektua jendaurrean jartzeko izapidea indarrik gabe utzi zen eta proiektua jendaurrean jartzeko eta ukitutako toki entitateei entzuteko epe berri bati hasiera eman zitzaion. Ekainaren 27ko 6/2012 Foru Aginduaren bidez eman zitzaion hasiera aipatu izapideari.

Jendaurreko aldia bukaturik, honako alegazio hauek aurkeztu dira:

1. alegazioa.–Luis Beloso Gridilla jauna, Nafarroako Autobideak, S.A. merkataritza konpainia ordezkatuz.

1. Obrak hasi baino lehen, jarduketa batzuk definitu behar dira, Tafallako hegoaldean dagoen AP-15eko lotunea partez integratuko baita eginen den saihesbidean, eta dagokion azpiegituraren erabilera zehaztu. Hori dela eta, uste dugu bidezkoa dela dagokion hitzarmena formalizatzea.

2. Proiektuan aurreikusitako obrak egitearen ondorioz, nahitaez interferentziak sortuko dira AP-15 autobideko trafikoarekin.

Eskatzen du Nafarroako Autobideak, S.A.rekin adosteko obrak gauzatzeko plana.

Erantzuna:

1. eta 2. Obrak hasi baino lehen, bilera bat eginen da Nafarroako Autobideak, S.A.rekin eta Eraikuntza Zerbitzuarekin obrak gauzatzeko plana adosteko, eta beste bat Zainketa Zerbitzuarekin azpiegituraren erabilera zehazteko.

2. alegazioa.–Cristina Sota Pernaut andrea, Tafallako Udaleko alkatea.

1. Obrek ukitzen dituzten zuhaitzen ordez, landaketa berriak egin daitezen. Udalak bere lursail batzuk eskaintzen ditu landaketa berriak egiteko.

2. 7. poligonoko 252-A lurzatia, materialen maileguetarako ukitua, Udalarena da baina haren ustiapena partikular bati laga zaio.

Eskatzen da esleipen-hartzaile hori kontuan hartzeko kalte-ordainak finkatzean.

Aurrekoaz gain, eskatzen da lurrak erauzi ondotik lursaila erabat lehengoratzeko, gaur egungo erabilera bera izan dezan.

3. Lurren isurketak bilduko dituzten lurzatiak lehengora daitezela, landareztatzea barne, gaur egungo erabilera bera izan dezaten.

Erantzuna:

1. Landareztatzeko kapitulua du proiektuaren aurrekontuak, eta bertan Ingurumen eraginaren adierazpenean ezarritakoa betetzeko behar diren landaketa berrien unitateak agertzen dira. Proiektuko landaketen unitateak aski dira landaketa berriei buruz alegazioan eskatzen dena betetzeko.

2. Obretako lubetak egiteko behar den materiala lortzeko, batez besteko 5 metroko zangak hondeatzea aurreikusi da proiektuan. Horren ondorioz, erauzitako bolumena betetzea ezinezkoa denez, lurzatiaren azkeneko kuota oraingoa baino baxuagoa izanen da. Posiblea izanen da azalera egokitzea gaur egungo erabilera bera izan dezan. Kalte-ordainen balorazioan, haren balizko ustiapenean izandako murrizketa hartuko da kontuan, halakorik badago.

3. Lurren isurketak biltzeko lurzatiak lehengoratzea aurreikusi da proiektuan.

Eraikuntza proiektuan egindako egokitzapenen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan izan diren aldaketak direla-eta, behin betiko zerrenda ematen da argitara foru agindu honen eranskinean.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, bidezkoa da proiektua behin betiko onestea.

Horiek horrela, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat, departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen martxoaren 20ko 21/2013 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” egiteko proiektua jendaurrean jartzeko eta ukitutako toki entitateei entzuteko epea ebaztea, azalpen zatian azaldu bezala.

2. “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” egiteko proiektua eta ukitzen dituen ondasun eta eskubideen ondoko zerrenda behin betiko onestea. 7.907.100,85 euroko aurrekontua du, BEZa barne.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, alegatzaileei eta Tafallako Udalari, eta horiek premiatzea iragarki oholean argitara dezaten.

5. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2014ko apirilaren 29an.–Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

“Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” egiteko proiektua

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

Trazadurak ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA
(m²)

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

3.832

5

9

Elkorra

TA-2

Esparza Aldunate, María Josefa

1.433

6

5

5

474 A

474 B

Ureztaketako alorra

Berotegia

TA-3

Andueza Ruiz, Jesús

4.097

5

481

Ureztaketako alorra

TA-4

Zabalba Salinas, Gerardo

4.813

5

39

Ureztaketako alorra

TA-6

Pérez Jaso, Carmen

22

5

31

Ureztaketako alorra

TA-7

Pla Garriz, María

62

5

32

Ureztaketako alorra

TA-8

Salas Esquiroz, Josefina

124

5

33

Ureztaketako alorra

TA-9

Esparza Abaurre, Bernardo Enrique

387

5

34

Ureztaketako alorra

TA-10

Pascual Andión, Alfonso Carlos

503

5

35A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-11

Álvarez Díaz, Marco Vinicio (%50)

Silva Cordero, Nidia Montserrat (%50)

270

5

36A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-12

Merino Verano, Francisco

644

5

37A

Ureztaketako alorra

TA-13

Ruiz Plaza, María Isabel

916

5

38A

Ureztaketako alorra

TA-13.1

Trenbide Azpiegituren Administratzailea

451

5

286

Elkorra (trenbidea)

TA-16

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

4.239

5

44

Elkorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

Marco Liberal, Ana María

957

5

421

Ureztalurreko mahastia

TA-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

9.895

4

1

Elkorra

TA-19

Flamarique Sánchez, José

Marco Liberal, Ana María

959

4

568

Ureztaketako alorra

TA-20

Tafallako Udalaren herrilurrak

635

4

108

Pinudia

TA-21

Tafallako Udalaren herrilurrak

92

4

87

Larreak

TA-22

Iriso Erreguerena, María Teresa

2.179

4

86

Lehorreko alorra

TA-23

Flamarique Beriain, María Luisa

2.529

1.151

4

85A

85B

Ureztalurreko mahastia

Larreak

TA-24

Goñi Ursua, Raquel (%25)

Izuriaga Piudo, M.ª Resurrección (%25)

Pérez de Iriarte Ecay, Jesús Miguel (%25)

Pérez de Iriarte Ruíz, Juan José (%25)

1.348

4

73

Ureztaketako alorra

TA-25

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

1.240

4

72

Lehorreko alorra

TA-26

Baigorri Marco, Antonio

3.919

171

4

71A

71B

Ureztaketako alorra

Larreak

TA-27

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

85

4

555

Larreak

TA-28

Tafallako Udalaren herrilurrak

46

4

70

Larreak

TA-29

Martínez Huarte-Mendicoa, Francisco Javier (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, José Manuel (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, María Concepción (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, Ricardo (%25)

5.290

333

4

8A

8B

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

TA-30

Martínez Huarte-Mendicoa, Francisco Javier (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, José Manuel (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, María Concepción (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, Ricardo (%25)

766

4

9A

Lehorreko alorra

TA-31

Tafallako Udalaren herrilurrak

635

4

10

Larreak

TA-32

Tafallako Udalaren herrilurrak

818

4

16

Larreak

TA-33

Tafallako Udalaren herrilurrak

3

4

18

Lehorreko alorra

TA-34

Iriso Erreguerena, María Teresa

456

4

17

Lehorreko alorra

TA-35

Tafallako Udalaren herrilurrak

108

4

14

Larreak

TA-36

Ibarrola Ruiz, Juana

4.347

100

1.636

4

12A

12B

12C

Lehorreko alorra

Olibadia

Olibadia

TA-37

Ruiz Izura, María Luisa

293

4

13

Lehorreko alorra

TA-38

Iriso Erreguerena, María Teresa

3.604

4

11

Lehorreko alorra

TA-39

Jiménez Sarnago, Francisco (%50)

Sarnago Sisamon, Pilar (%50)

5.654

4

4

Lehorreko alorra

TA-40

Iriso Erreguerena, María Teresa

622

4

5

Lehorreko alorra

TA-41

Esquiroz Amadoz, Jesús Pablo

981

4

565

Lehorreko alorra

TA-42

Granja Jiménez, S.L.

1

1.011

4

3B

3C

Elkorra

Olibadia

TA-43

Tafallako Udalaren herrilurrak

208

4

2

Larreak

TA-44

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

5.816

28

27

Elkorra

TA-45

Tafallako Udalaren herrilurrak

80

28

26

Lurzorua

TA-46

Armendáriz Liberal, Gabriel

1.301

28

28

Lurzorua

TA-47

Beorlegui Beorlegui, Felipe Fermín

3.405

28

29

Lurzorua

TA-48

Azcona Dussedat, Caroline Helena

Azcona Dussedat, Juan Christian

Azcona Martinicorena, Carmen

Azcona Martinicorena, Emilio

Azcona Martinicorena, Isabel

Azcona Martinicorena, Santiago

2.260

28

30

Lurzorua

TA-49

Belloso Osés, Esteban

Belloso Osés, Francisca Javiera

Belloso Osés, M.ª Carmen

Belloso Osés, María Victoria

200

28

24

Lurzorua

TA-50

Inchaurrondo Moreno, José Luis

8.849

28

23

Lurzorua

TA-51

Olcoz Caballero, Ana Isabel (%8,33)

Olcoz Caballero, Elvira (%8,34)

Olcoz Caballero, María José (%8,33)

Olcoz Esparza, Jesús (%25)

Olcoz Esparza, José María (%25)

Esparza, María Asunción (%25)

257

27

69

Lehorreko alorra

TA-52

Tafallako Udalaren herrilurrak

82

27

47

Lehorreko alorra

TA-53

Tafallako Udalaren herrilurrak

201

27

48

Larreak

TA-54

Ainzúa Aldave, Miguel

107

27

50A

Lehorreko alorra

TA-55

Tafallako Udalaren herrilurrak

48

27

51

Larreak

TA-56

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbidea)

22

27

101

Altxonbidea

TA-57

Tafallako Udalaren herrilurrak

5

27

52

Lurzorua

TA-58

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

118

27

104 A

Elkorra

TA-59

Salinas Lizarraga, Francisco Javier

27

3

49

Lehorreko alorra

TA-60

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

10.436

3

2

Elkorra

TA-61

Gastón Salinas, Antonio

100

3

17

Lehorreko alorra

TA-62

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

1.443

3

1

Elkorra

Maileguek, zabortegiek eta instalazio lagungarriek ukitutako lurzatiak

Instalazioak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

ALDI
BATERAKO OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-2

Esparza Aldunate, María Josefa

1.028

5

474 A

Ureztaketako alorra

TA-3

Andueza Ruiz, Jesús

630

5

481

Ureztaketako alorra

TA-29

Martínez Huarte-Mendicoa, Francisco Javier (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, José Manuel (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, María Concepción (%25)

Martínez Huarte-Mendicoa, Ricardo (%25)

9.346

125

4

8 A

8 B

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

Maileguak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

ALDI
BATERAKO

OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-59

Salinas Lizarraga, Francisco Javier

15.310

3

49

Lehorreko alorra

TA-67

Tafallako Udalaren herrilurrak

Ubidearen IV-1 Sektoreko Ureztatzaileen Elkartea

2.162

6

262

Ureztaketako alorra

TA-68

Ruiz Gil, Saturnina

7.804

6

263A

Ureztaketako alorra

TA-69

Tafallako Udalaren herrilurrak

-

95.775

7

252A

Lehorreko alorra

Zabortegiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-63

Ojer Garciandia, Damián (%33,33)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Ojer Garciandia, Saturnino (%33,34)

8.168

1.376

3

57A

57B

Lehorreko alorra

Elkorra

TA-66

Tafallako Udalaren herrilurrak

5.651

3

59

Askotariko zuhaitzak

TA-65

Ojer Garciandia, Damián (%33,34)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Ojer Garciandia, Saturnino (%33,33)

5.751

3

58

Elkorra

TA-64

Tafallako Udalaren herrilurrak

4.689

647

356

3

56A

56B

56C

Larreak

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

Zerbitzuak lehengoratzeko lanek ukitutako lurzatiak

Argiak

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

33

336

5

9

Elkorra

Hornidura

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BATERAKO
OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-13.1

Trenbide Azpiegituren Administratzailea

17

106

Lur azpiko hodia

5

286

Elkorra (trenbidea)

TA-14

Ros Prat, Julián María

1

81

Lur azpiko hodia

5

354

Ureztaketako alorra

TA-15

Azcarate Iñurrieta, Raimundo (%25)

Jaso Lizarbe, Guadalupe (%25)

Azcarate Jaso, Aritz (%50)

5

Lur azpiko hodia

5

43B

Ureztaketako alorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

Marco Liberal, Ana María

273

823

Lur azpiko hodia

5

421

Ureztalurreko mahastia

TA-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

3

4

32

Lur azpiko hodia

4

1

Elkorra

TA-26

Baigorri Marco, Antonio

13

2

5

3

42

42

Lur azpiko hodia

4

71A

71B

Ureztaketako alorra

TA-42

Granja Jiménez, S.L.

12

504

4

40

935

368

Lur azpiko hodia

4

3B

3C

3D

Elkorra

Olibadia

Lehorreko alorra

TA-43

Tafallako Udalaren herrilurrak

53

4

211

Lur azpiko hodia

4

2

Larreak

TA-53

Tafallako Udalaren herrilurrak

13

38

Lur azpiko hodia

27

48

Larreak

TA-54

Ainzúa Aldave, Miguel

44

229

Lur azpiko hodia

27

50A

Lehorreko alorra

TA-55

Tafallako Udalaren herrilurrak

8

Lur azpiko hodia

27

51

Larreak

TA-56

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbidea)

2

Lur azpiko hodia

27

101

Altxonbidea

TA-57

Tafallako Udalaren herrilurrak

3

31

Lur azpiko hodia

27

52

Lurzorua

Ureztalurretako erretenak

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-5

Gorría Los Arcos, M.ª Rosario

1

Erretena

5

30

Ureztaketako alorra

TA-6

Pérez Jaso, Carmen

9

88

Erretena

5

31

Ureztaketako alorra

TA-7

Pla Garriz, María

9

58

Erretena

5

32

Ureztaketako alorra

TA-8

Salas Esquiroz, Josefina

10

67

Erretena

5

33

Ureztaketako alorra

TA-9

Esparza Abaurre, Bernardo Enrique

18

129

Erretena

5

34

Ureztaketako alorra

TA-10

Pascual Andión, Alfonso-Carlos

18

123

Erretena

5

35A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-11

Álvarez Díaz, Marco Vinicio (%50)

Silva Cordero, Nidia Montserrat (%50)

10

73

Erretena

5

36A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-12

Merino Verano, Francisco

26

184

Erretena

5

37A

Ureztaketako alorra

TA-13

Ruiz Plaza, María Isabel

45

332

Erretena

5

38A

Ureztaketako alorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

Marco Liberal, Ana María

135

Erretena

5

421

Ureztalurreko mahastia

TA-19

Flamarique Sánchez, José

Marco Liberal, Ana María

96

675

Erretena eta lur azpiko hodia

4

568

Ureztaketako alorra

TA-20

Tafallako Udalaren herrilurrak

1

6

Erretena

4

108

Pinudia

TA-24

Goñi Ursua, Raquel (%25)

Izuriaga Piudo, M.ª Resurrección (%25)

Pérez de Iriarte Ecay, J. Miguel (%25)

Pérez de Iriarte Ruíz, Juan José (%25)

4

162

1.161

Erretena eta lur azpiko hodia

4

73

Ureztaketako alorra

Telefono lineak

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUNA EZARTZEA

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BATERAKO
OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-43

Tafallako Udalaren herrilurrak

112

6

163

Lur azpiko kanalizazioa

4

2

Larreak

TA-50

Inchaurrondo Moreno, José Luis

34

4

89

Lur azpiko kanalizazioa

28

23

Lurzorua

TA-52

Tafallako Udalaren herrilurrak

1

Lur azpiko kanalizazioa

27

47

Lehorreko alorra

Aldi baterako okupazioa sarbideak egiteko

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO
OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1006

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

1430 ml

7

z.g.

Bidea

TA-2000

Tafallako Udalaren herrilurrak

283 ml

7

z.g.

Bidea

TA-1007

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

456 ml

7

z.g.

Bidea

TA-1009

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

739 ml

7, 6 eta 31

z.g.

Bidea

TA-1010

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

865 ml

6

z.g.

Bidea

TA-2001

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

1105 ml

6

232

Larreak

TA-2002

Tafallako Udalaren herrilurrak

75 ml

6

z.g.

Bidea

TA-2003

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

365 ml

6

z.g.

Bidea

TA-2004

Gómez González, Francisco

295 m²

6

164

Lurzorua

TA-2005

Alcuaz Zaratiegui, José Fernando

Polo Ruiz, Rafael

9 m²

6

184

Lurzorua

TA-2006

Víctor Pérez, S.L.

74 m²

6

185

Lurzorua

TA-2007

Víctor Pérez, S.L.

132 m²

6

162

Lurzorua

TA-2008

Tafallako Udalaren herrilurrak

15 ml

6 eta 31

z.g.

Bidea

TA-2009

Víctor Pérez, S.L.

42 m²

31

164

Elkorra

TA-2010

Inoxibel Española, S.A.

361 m²

31

163

Lurzorua

TA-2011

Inversiones Proinma, S.A.

176 m²

31

311

Lurzorua

TA-2012

La Tafallesa, S.A.

36 m²

31

161

Lurzorua

TA-2013

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

570 ml

29, 30 eta 31

z.g.

Errepidea

TA-2014

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

Nafarroako Autobideak, S.A.

25 ml

3

z.g.

Bidea

TA-2015

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbidea)

200 ml

3

21

Altxonbidea

F1406302

Iragarkiaren kodea: F1406302