68. ALDIZKARIA - 2013koapirilaren11

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

40/2013 FORU AGINDUA, martxoaren 15ekoa, Sustapeneko kontseilariak emana, “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 1. fasea” egiteko proiektua jendaurrean egoteko epea ebatzi eman eta proiektua behin betiko onesten duena.

Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak otsailaren 21ean emandako 22/2012 Foru Aginduaren bidez, “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 1. fasea” egiteko proiektua behin-behinekoz onetsi, jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematen zitzaien.

Jendaurreko aldia bukaturik, honako alegazio hauek aurkeztu dira:

1. alegazioa.–Jesús Antonio Pérez Moneo jaunak, Ana Pérez Torres andrea ordezkatuz.

Proiektuak 19. poligonoko 475. lurzatiko itxitura ukitzen duenez, hura aldatzeko eskatzen du, ez dadin ukipen hori gerta.

Erantzuna:

Onartu da alegatutakoa, eta ez da lurzatiaren itxitura ukituko. Azkenik, lurzati horretan ukitutako azalera jendaurreko aldian erakutsitakoa baino handiagoa da. Izan ere, katastroaren arabera berea duen lurzatiaren aldea sartu da okupazioan, errepideak okupatua izanik.

2. alegazioa.–Andrés Ramírez Flamarique jaunak.

Proiektuak 6. poligonoko 215. lurzatia zatitzen duela, haren izkin txiki bat gainerakotik aparte utzita, ureztatzeko aukerarik gabe.

Lurzatiaren gainerakotik bereizita gelditzen den aldea desjabetzeko eskatzen du.

Erantzuna:

TA-35 finkaren hego-mendebaldean den finkaren gainerakoari buruz (6. poligonoko 215. lurzatia), Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan aurreikusitako baldintzak gertatzen direla kontuan hartuta, onartu egin da alegatutakoa.

3. alegazioa–Antonio Baigorri Marco jaunak eta María Jesús Lerga Solchaga andreak.

Proiektuarekin 32. poligonoko 806. lurzatian landatzeko modukoa den zatia desjabetzen dela, gainerakoa sarbide zailekoa izanik eta nekazaritzako makinez landuezina.

Lurzati osoa desjabetzeko eskatzen du.

Erantzuna:

TA-22 finkan, 32. poligonoko 806. lurzatian, ez da onartu alegatutakoa, kontuan hartuta ez direla Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 23. artikuluan aurreikusitako baldintzak gertatzen. Dena dela, lege horren 46. artikuluan xedatutakoari jarraituko zaio, eta balio justuan sartuko da desjabetze partzialaren edo gainerakoaren demerituaren kalte-ordaina.

4. alegazioa.–José Luis García Sagardoy jaunak.

Obrak hasten direnean, 6. poligonoko 201. lurzatiaren okupazio azaleraren zuinketaren berri emateko eskatzen du.

Ukitutakoekin, proiektua prestatu duen lantaldearekin eta Udalarekin bilera bat egiteko eskatzen du.

Erantzuna:

Proiektua jendaurrean egon da 1954ko abenduaren 16ko Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 18. eta 19.1 artikuluetan eta Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.3 artikuluan ezarritakoari jarraituz.

Okupazio aurreko akta egin aurretik burutuko da okupazioaren zuinketa, eta eskubideak, titularrak, balioa eta kalteak zehazteko azalpen eta datu erabilgarriak agertaraziko dira.

5. alegazioa.–Iván Garayoa Pisano jaunak, Construcciones y Reparaciones La Nava, S.L. ordezkatuz.

1. Saihesbidearen trazadurak 32. poligonoko 329. lurzatia ukitzen duenez, itxitura lehengoratzeko eskatzen du, gaur egungoak dituen baldintza beretan.

2. Aipatu lurzatiaren gainerakoa aldi baterako okupazio gisa hartu dela kontuan obraren instalazio lagungarrietarako.

Lurzati hori enpresak bere jarduera garatzeko erabiltzen duenez gero, metatze gune gisa, kalte handia ekarriko lukeela; hortaz, proiektuan, obra instalazioetarako aldi baterako okupaziotik kentzeko eskatzen du.

Erantzuna:

1. Alegatutakoa baietsi da, eta obrek ukitutako itxitura lehengoratzea proiektuan sartu.

2. Alegatutakoa baietsi da, eta obra instalazioetarako aldi baterako okupazioa baztertu.

Eraikuntza proiektuan egindako egokitzapenen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan izan diren aldaketak direla-eta, behin betiko zerrenda ematen da argitara foru agindu honen eranskinean.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, bidezkoa da proiektua behin betiko onestea.

Horiek horrela, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat, departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen abuztuaren 24ko 143/2011 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 1. fasea “ egiteko proiektuaren jendaurreko epea ebaztea, azalpen zatian azaldu bezala.

2. “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 1. fasea” egiteko proiektua eta ukitzen dituen ondasun eta eskubideen ondoko zerrenda behin betiko onestea. 9.156.957,46 euroko aurrekontua du, %21eko BEZa barne.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

4. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, alegatzaileei eta Tafallako udalari, eta horiek premiatzea iragarki oholean argitara dezaten.

5. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2013ko martxoaren 15ean.–Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

“Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 1. fasea” egiteko proiektua.

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

A) Trazadurak ukitutako lurzatiak.

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1

Olcoz Pernaut, María Blanca (%50)

Portale Berriko kalea, 4-2.a (Tafalla)

Olcoz Pernaut, María Blanca (%50)

Portale Berriko kalea, 4-2.a (Tafalla)

196

20

354

Lehorreko alorra

TA-2

Murillo Zulet, Francisco

Erriberri kalea, 12-1. ezkerra (Tafalla)

223

42

20

20

355A

355B

Almendrondoak

Larreak

TA-3

Celaya Erro, Eustaquio Ángel (%7,57)

Martínez de Espronceda kalea, 24-3.a (Tafalla)

Celaya Erro, María Ángeles (%7,57)

Santsomain, 4-4. B (Tafalla)

Celaya Erro, Rodolfo José (%7,57)

Martínez de Espronceda kalea, 24-3. ezkerra (Tafalla)

Celaya Erro, Raquel (%7,57)

Santsomain, 4-3. B (Tafalla)

Celaya Erro, José Ramón (%7,57)

Martínez de Espronceda kalea, 24-3. ezkerra (Tafalla)

Celaya Fernández, José María (%62,15)

Erriberri kalea, 12-2. ezkerra (Tafalla)

2.148

82

32

32

331A

331G

Alor ureztatua

Ureztalurreko olibadia

TA-4

Pérez Torres, Ana

La Plana kalea , 12A (Tafalla)

964

19

475

Elkorra

TA-5

Construcciones y reparaciones La Nava, S.L.

Argentinako Errepublika kalea, 16-2.a (Tafalla)

936

32

329

Lehorreko alorra

TA-6

Pernaut Sarnago, Emilio (%50)

Santserreka pasealekua, 33-1. A

(Donostia)

Pernaut Sarnago, Eva (%50)

Ereta pasealekua, 7-4. D (Tafalla)

3.186

32

330

Lehorreko alorra

TA-7

Flamarique LasHeras, Félix

Zangozako etorbidea, 2-1. ezkerra (Tafalla)

2.626

412

32

32

336A

336B

Lehorreko alorra

Olibadia

TA-8

Esperanza Aldunate, María Josefa

Candaraiz kalea, 18 (Tafalla)

267

32

328

Lehorreko alorra

TA-9

Indart Pérez, Ignacio (%50)

Errotaldea kalea, 6 (Olague)

Indart Ibañez, María Soledad (%50)

Ferraiz Agullo kalea, 1-3.a (Bartzelona)

1.727

32

326

Lehorreko alorra

TA-10

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

885

32

327

Lehorreko alorra

TA-11

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

1.947

32

324

Pinudia

TA-12

Esparza Suso, Jesús

Panueva kalea, 17-1. D (Tafalla)

18

32

325

Lehorreko alorra

TA-13

Espinal Zaratiegui, Daniel

Tubal kalea, 9 (Tafalla)

2.049

32

322A

Lehorreko alorra

TA-14

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Santsoain kalea, 7 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Monte Plano kalea, 1-2. A (Tafalla)

Ojer Garciandia, Damián (%33,34)

Lizarra etorbidea, 5-2. E (Tafalla)

5.912

32

317

Lehorreko alorra

TA-15

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Mencosen Zokoko kalea, 1 (Tafalla)

2.363

60

32

32

318A

318B

Lehorreko alorra

Elkorra

TA-16

Alegría Monreal, Jesús

Tubal kalea, 47 (Tafalla)

23

32

804B

Larreak

TA-17

Sola Oroz, Carlos Félix

San Pedro kalea, 2 (Tafalla)

4.811

32

805

Alor ureztatua

TA-18

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

15

32

319

Larreak

TA-19

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

22

32

320

Larrea eta zuhaitzak

TA-20

Ozcariz Maylin, Jose María (%50)

Nafarroa Behereko etorbidea, 14-4. A (Tafalla)

Andia Jiménez, Ana Carmen (%50)

Nafarroa Behereko etorbidea, 14-4. A (Tafalla)

133

32

808

Alor ureztatua

TA-21

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

442

32

807

Larreak

TA-22

Lerga Solchaga, María Jesús (%9)

Tubal kalea, 40 (Tafalla)

Baigorri Marco, Antonio (%91)

Tubal kalea, 36 (Tafalla)

6.010

16

32

32

806A

806C

Lehorreko alorra

Larreak

TA-23

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

80

32

204

Larreak

TA-24

Ruiz Montoya, Emilio

Mendigorria kalea, 13-1.a (Tafalla)

4.277

32

813

Alor ureztatua

TA-25

Eguaras Izura, María Rosario

San Frantzisko kalea, 9 (Tafalla)

3.917

32

818

Alor ureztatua

TA-26

Beorlegui Beorlegui, Magdalena (%50)

Uxueko Andre Mariaren etorbidea, 22 (Tafalla)

Azcarate del Castillo, Jesús (%50)

Uxueko Andre Mariaren etorbidea, 24 (Tafalla)

2.431

1.833

32

817A

817B

Ureztalurreko mahastia

Ureztalurreko mahastia

TA-27

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Mencosen Zokoko kalea, 1 (Tafalla)

13.952

7

201

Alor ureztatua

TA-28

Iriso Erreguerena, M.ª Teresa

Maria Eskolaren kalea, 4 (Tafalla)

7682

7

205

Alor ureztatua

TA-30

García Sagardoy, Jose Luis

Argentinako Errepublika kalea, 3-1. D (Tafalla)

4.889

6

201

Alor ureztatua

TA-31

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

IV-1 Sektoreko Ureztatzaileen Elkartea

Leringo errepidea, 1-3 (Miranda Arga)

3.132

47

6

6

211A

211B

Alor ureztatua

Larreak

TA-32

Martinena Pagadizábal, Jose María

Ereta pasealekua, 5 (Tafalla)

4.122

6

210

Alor ureztatua

TA-33

Ursua Ongay, Miguel Ángel (%90,67)

Los Comunes kalea, 24 (Tafalla)

Lizarbe Catalán, María Carmen (%9,33)

Beire kalea, 8 (Tafalla)

235

6

212D

Alor ureztatua

TA-34

Ongay Gil, María Ángeles

Los Comunes kalea, 24-1.a (Tafalla)

90

6

214

Alor ureztatua

TA-35

Ramírez Flamarique, Andrés (%50)

Zangozako etorbidea, 8-1. I (Tafalla)

Erro Arbona, Isabel (%50)

Zangozako etorbidea, 8-1. I (Tafalla)

6.454

155

6

6

215A

215C

Alor ureztatua

Ureztalurreko olibadia

TA-38

Berrade Valencia, Ángel (%50)

Maria Eskolaren kalea 6-2 (Tafalla)

Espinal Armendáriz, María Soledad (%50)

Maria Eskolaren kalea 6-2 (Tafalla)

2.177

6

218

Alor ureztatua

TA-39

Pérez de Iriarte Ecay, Jesús Miguel (%50)

La Plana kalea , 10-2. B (Tafalla)

Goñi Ursua, Raquel (%50)

La Plana kalea , 10-2. B (Tafalla)

2.845

6

216

Alor ureztatua

TA-40

Garde Ibañez, Blasa (%50)

Mendigorria kalea, 13-1.a (Tafalla)

Ruiz Montoya, Emilio (%50)

Mendigorria kalea, 13-1.a (Tafalla)

940

6

217

Alor ureztatua

TA-44

Zaratiegui Encaje, Domingo (%50)

Leizaur etorbidea, z.g. (Azkoien)

Zaratiegui Encaje, Juan (%50)

Escorial kalea, 12, 7. F (Tafalla)

9.966

6

165

Lehorreko alorra

TA-45

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

296

6

126

Lehorreko alorra

TA-46

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

1.002

6

125A

Larrea eta zuhaitzak

TA-51

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

2.964

6

110

Elkorra

TA-52

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

53

30

418

Elkorra

TA-55

Tafallako Udala

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

360

5

377

Lurzorua

TA-56

Jasper-River, S.L.

Zaragozako errepidea, 38. km (Tafalla)

4.374

5

225

Larreak

TA-58

Azcarate Gorri, Carlos María

Martzilla kalea, 4 (Erriberri)

321

5

224

Larreak

TA-59

Jasper-River, S.L.

Zaragozako errepidea, 38. km (Tafalla)

4.882

139

5

5

226A

226B

Larreak

Ureztalurreko olibadia

TA-60

Ibáñez Otano, José

Panueva kalea, 23 (Tafalla)

276

5

227

Alor ureztatua

TA-62

Lenzano Chueca, Juan Luis

Rueda plaza, 4-2.a (Erriberri)

2.489

5

228

Alor ureztatua

TA-63

Flamarique Lasheras, Félix

Zangozako etorbidea, 2-1. ezkerra (Tafalla)

529

5

248

Lehorreko alorra

TA-64

Sada Izaguirre, María Cruz

San Anton plaza, 11-1-1.a (Erriberri)

237

5

229

Lehorreko alorra

TA-65

Aldunate Baigorri, Francisco Javier

Panueva kalea, 20-1. eskuina (Tafalla)

111

5

230

Lehorreko alorra

TA-66

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

3

32

211B

Larreak

B) Maileguek, zabortegiek eta instalazio lagungarriek ukitutako lurzatiak.

Instalazioak:

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-69

Servicios y Suministros Saher, S.L.

Miranda Arga kalea (Tafalla)

-

7.154

19

470

Elkorra

TA-70

Servicios y Suministros Saher, S.L.

Miranda Arga kalea (Tafalla)

-

741

19

479

Lehorreko alorra

TA-31

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

IV-1 Sektoreko Ureztatzaileen Elkartea

Leringo errepidea, 1-3 (Miranda Arga)

-

423

6

211A

Alor ureztatua

TA-32

Martinena Pagadizábal, Jose María

Ereta pasealekua, 5 (Tafalla)

-

5.253

6

210

Alor ureztatua

TA-37

Olcoz Caballero, Ana Isabel (%34)

Nafarroa Behereko etorbidea, 8 (Tafalla)

Olcoz Caballero, Elvira (%33)

Cuatropea kalea, 2-4. C (Tafalla)

Olcoz Caballero, María José (%33)

Nafarroa Behereko etorbidea, 13-3. D (Tafalla)

-

10.237

6

219A

Alor ureztatua

Maileguak:

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-67

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

-

45.633

7

252A

Lehorreko alorra

Zabortegiak:

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJABETUTAKO EREMUA m²

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-68

Ojer Garciandia, Damián (%33,33)

Lizarra etorbidea, 5, 2. E (Tafalla)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%16,66)

Santsoain kalea, 7 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Saturnino (%16,67)

Monte Plano kalea, 1- 2. A (Tafalla)

Puyales Pérez, María Esther (%16,67)

Santsoain kalea, 7 (Tafalla)

Pascual Aguirre, M.ª Asunción (%16,67)

Monte Plano kalea, 1- 2. A (Tafalla)

-

36.594

496

591

375

762

24.015

11.025

12.926

20.026

32

32

32

32

32

32

32

32

32

843A

843B

843C

843D

843E

843F

843G

843H

843I

Elkorra

Fruta-arbolak

Larreak

Larreak

Larreak eta zuhaitzak

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

C) Zerbitzuak lehengoratzeko lanek ukitutako lurzatiak.

Telefono lineak:

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX. m²

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-50

Gómez González, Francisco

Pikondo kalea, 1-4. I (Tafalla)

117

-

270

Lurpeko

telef. linea

6

164

Lurzorua

TA-44

Zaratiegui Encaje, Domingo (%50)

Leizaur etorbidea, z.g. (Azkoien)

Zaratiegui Encaje, Juan (%50)

Escorial kalea, 12, 7. F (Tafalla)

242

11

526

Lurpeko

telef. linea

6

65

Lehorreko alorra

TA-46

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

3

-

6

255

21

Lurpeko

telef. linea

6

6

125 A

125B

Larrea eta zuhaitzak

Eraikuntza

Linea elektrikoak:

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-36

Idocin Pernaut, Juan Ignacio (%50)

Maria Eskolaren kalea, 7 (Tafalla)

Ros Martínez, María Florencia (%50)

Maria Eskolaren kalea, 7-1.a (Tafalla)

-

5

884

66 kV-eko aireko linea

6

207

Alor ureztatua

TA-35

Ramírez Flamarique, Andrés (%50)

Zangozako etorbidea, 8-1. I (Tafalla)

Erro Arbona, Isabel (%50)

Zangozako etorbidea, 8-1. I (Tafalla)

-

-

626

636

66 kV-eko aireko linea

6

6

215A

215B

Alor ureztatua

Olibadia eta almendrondoa

TA-38

Berrade Valencia, Ángel (%50)

Maria Eskolaren kalea, 6- 2.a (Tafalla)

Espinal Armendáriz, María Soledad (%50)

Maria Eskolaren kalea, 6- 2.a (Tafalla)

-

-

1.061

66 kV-eko aireko linea

6

218

Alor ureztatua

TA-41

Iriso Erreguerena, M.ª Teresa

Maria Eskolaren kalea, 4 (Tafalla)

-

-

1.265

66 kV-eko aireko linea

6

226

Alor ureztatua

TA-42

Zaratiegui Armendáriz, Jesús

Tubal kalea, 18 (Tafalla)

-

-

320

66 kV-eko aireko linea

6

225A

Alor ureztatua

TA-43

Zaratiegui Armendáriz, Jesús

Tubal kalea, 18 (Tafalla)

-

-

528

66 kV-eko aireko linea

6

227

Alor ureztatua

TA-44

Zaratiegui Encaje, Domingo (%50)

Leizaur etorbidea, z.g. (Azkoien)

Zaratiegui Encaje, Juan (%50)

Escorial kalea, 12, 7. F (Tafalla)

190

5

204

13,2 KV-eko aireko linea

6

165

Lehorreko alorra

TA-46

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

102

-

-

13,2 KV-eko aireko linea

6

6

125A

125B

Larrea eta zuhaitzak

Eraikuntza

TA-49

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

1

-

-

13,2 KV-eko aireko linea

6

177

Eraikuntza

TA-52

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

141

-

-

13,2 KV-eko aireko linea

30

418

Elkorra

TA-61

Jasper River, S.L.

Zaragozako errepidea, 38. km (Tafalla)

-

-

106

66 kV-eko aireko linea

5

379

Larreak

TA-62

Lenzano Chueca, Juan Luis

Rueda plaza, 4-2.a (Erriberri)

-

4

204

66 kV-eko aireko linea

5

228

Alor ureztatua

Argiteria:

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX. m²

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-55

Tafallako Udala

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

-

-

252

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

5

377

Lurzorua

TA-57

Tafallako Udala

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

-

-

13

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

5

222

Larreak

TA-58

Azcarate Gorri, Carlos María

Martzilla kalea, 4 (Erriberri)

-

-

78

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

5

224

Larreak

TA-56

Jasper-River, S.L.

Zaragozako errepidea, 38. km (Tafalla)

-

-

233

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

5

225

Larreak

TA-40

Garde Ibañez, Blasa (%50)

Mendigorria kalea, 13-1.a (Tafalla)

Ruiz Montoya, Emilio (%50)

Mendigorria kalea, 13-1.a (Tafalla)

-

-

52

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

6

217

Alor ureztatua

TA-50

Gómez González, Francisco

Pikondo kalea, 1-4. I (Tafalla)

-

-

3

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

6

164

Industriako lokalak

TA-51

Zaratiegui Encaje, Domingo (%50)

Leizaur etorbidea, z.g. (Azkoien)

Zaratiegui Encaje, Juan (%50)

Escorial kalea, 12, 7. F (Tafalla)

-

-

49

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

6

110

Lehorreko alorra

TA-52

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

-

-

146

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

30

418

Elkorra

TA-59

Jasper-River, S.L.

Zaragozako errepidea, 38. km (Tafalla)

-

-

116

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

5

226A

Larreak

TA-62

Lenzano Chueca, Juan Luis

Rueda plaza, 4-2.a (Erriberri)

-

-

108

Lurp. kanaliz. eta kale-argiak

5

228

Alor ureztatua

Gasbideak:

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX. m²

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-27

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Mencosen Zokoko kalea, 1 (Tafalla)

18

9

153

Lurpeko kan.

7

201

Alor ureztatua

TA-35

Ramírez Flamarique, Andrés (%50)

Zangozako etorbidea, 8-1. I (Tafalla)

Erro Arbona, Isabel (%50)

Zangozako etorbidea, 8-1. I (Tafalla)

8

4-

65

Lurpeko kan.

6

215A

Alor ureztatua

TA-38

Berrade Valencia, Ángel (%50)

Maria Eskolaren kalea 6-2 (Tafalla)

Espinal Armendáriz, M.ª Soledad (%50)

Maria Eskolaren kalea 6-2 (Tafalla)

24

4

115

Lurpeko kan.

6

218

Alor ureztatua

TA-26

Beorlegui Beorlegui, Magdalena (%50)

Uxueko Andre Mariaren etorbidea, 22 (Tafalla)

Azcarate del Castillo, Jesús (%50)

Uxueko Andre Mariaren etorbidea, 24 (Tafalla)

1

Lurpeko kan.

32

817B

Ureztalurreko mahastia

Hornidura:

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX. m²

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-14

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Santsoain kalea, 7 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Monte Plano kalea, 1-2. A (Tafalla)

Ojer Garciandia, Damián (%33,34)

Lizarra etorbidea, 5-2. E (Tafalla)

-

-

406

Lurpeko kan.

32

317

Lehorreko alorra

TA-15

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Mencosen Zokoko kalea, 1 (Tafalla)

-

203

-

45

608

Lurpeko kan.

32

32

318 A

318B

Lehorreko alorra

Elkorra

TA-16

Alegría Monreal, Jesús

Tubal kalea, 47 (Tafalla)

-

-

5

Lurpeko kan.

32

804A

Alor ureztatua

TA-17

Sola Oroz, Carlos Félix

San Pedro kalea, 2 (Tafalla)

-

-

3

Lurpeko kan.

32

805

Alor ureztatua

TA-18

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

-

-

89

Lurpeko kan.

32

319

Larreak

TA-19

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

-

-

117

Lurpeko kan.

32

320

Larrea eta zuhaitzak

TA-44

Zaratiegui Encaje, Domingo (%50)

Leizaur etorbidea, z.g. (Azkoien)

Zaratiegui Encaje, Juan (%50)

Escorial kalea, 12, 7. F (Tafalla)

182

-

717

Lurpeko kan.

6

165

Lehorreko alorra

TA-46

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

153

4

625

6

Lurpeko kan.

6

6

125 A

125 B

Larrea eta zuhaitzak

Eraikuntza

TA-47

Rodríguez Elvira, Manuel Benito

Altzania Errekaren kalea, 31-8. D (Iruña)

181

-

619

Lurpeko kan.

6

171

Eraikuntza

TA-48

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

13

-

52

Lurpeko kan.

6

230

Larreak

TA-49

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

-

-

2

Lurpeko kan.

6

177

Eraikuntza

Ureztaketaren kanalizazioa:

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX. m²

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-15

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Mencosen Zokoko kalea, 1 (Tafalla)

21

-

12

Lurpeko kan.

32

318B

Elkorra

TA-17

Sola Oroz, Carlos Félix

San Pedro kalea, 2 (Tafalla)

156

8

377

Lurpeko kan.

32

805

Alor ureztatua

TA-25

Eguaras Izura, María Rosario

San Frantzisko kalea, 9 (Tafalla)

1

2

10

Lurpeko kan.

32

818

Alor ureztatua

TA-27

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Mencosen Zokoko kalea, 1 (Tafalla)

7

8

34

Lurpeko kan.

7

201

Alor ureztatua

TA-28

Iriso Erreguerena, M.ª Teresa

Maria Eskolaren kalea, 4 (Tafalla)

542

8

1549

Lurpeko kan.

7

205

Alor ureztatua

TA-30

García Sagardoy, Jose Luis

Argentinako Errepublika kalea, 3-1. D (Tafalla)

547

6

1222

Lurpeko kan.

6

201

Alor ureztatua

TA-31

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

IV-1 Sektoreko Ureztatzaileen Elkartea

Leringo errepidea, 1-3 (Miranda Arga)

7

62

4

4

207

Lurpeko kan.

6

6

211 A

211B

Alor ureztatua

Larreak

TA-33

Ursua Ongay, Miguel Ángel (%90,67)

Los Comunes kalea, 24 (Tafalla)

Lizarbe Catalán, M.ª Carmen (%9,33)

Beire kalea, 8 (Tafalla)

5

-

5

Lurpeko kan.

6

212 A

Ureztalurreko mahastia

La Nava erretena:

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-58

Azcarate Gorri, Carlos María

Martzilla kalea, 4 (Erriberri)

-

-

4

Lurpeko kan.

5

224

Larreak

TA-62

Lenzano Chueca, Juan Luis

Rueda plaza, 4-2.a (Erriberri)

-

-

22

Lurpeko kan.

5

228

Alor ureztatua

D) Obrak egin bitartean aldi baterako okupazioak ukitutako bideak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUP. M.L.

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1000

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

251

32

z.g.

Bidea

TA-1001

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

226

32

z.g.

Bidea

TA-1002

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

885

32

z.g.

Bidea

TA-1003

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

123

32

z.g.

Bidea

TA-1004

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

52

32

z.g.

Bidea

TA-1005

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

1105

32-7

z.g.

Bidea

TA-1006

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

1702

7

z.g.

Bidea

TA-1007

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

329

7

z.g.

Bidea

TA-1008

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

99

7-31-6

z.g.

Bidea

TA-1009

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

501

7-6

z.g.

Bidea

TA-1010

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

459

6

z.g z.g.

Bidea

TA-1011

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

198

6

z.g z.g.

Bidea

TA-1012

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

84

6

z.g.

Bidea

TA-1013

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

119

6

z.g.

Bidea

F1304161

Iragarkiaren kodea: F1304161