202. ALDIZKARIA - 2013ko urriaren 18a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

119/2013 FORU AGINDUA, irailaren 20koa, Sustapeneko kontseilariak emana, jendaurreko aldia eta ukitutako toki-entitateen entzunaldia ebatzi eta “Iruñerriko Ingurabidearen itxiera Olatz-Olloki tartean eta irtenbide baten irekiera Iruñerriko iparralderantz” izeneko proiektuaren eguneratzea behin betiko onesten duena.

Sustapen eta Etxebizitzako kontseilariak ekainaren 11n emandako 105/2012 Foru Aginduaren bidez (127. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua, uztailaren 2an), behin-behinekoz onetsi zen “Iruñerriko Ingurabidearen itxiera Olatz-Olloki tartean eta irtenbide baten irekiera Iruñerriko iparralderantz” izeneko proiektuaren eguneratzea, hura jendaurrean jarri zen eta ukitutako udalei entzunaldia eman zitzaien, ukitutako ondasun eta eskubideen eta Ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluazioaren ondorioetarako.

Proiektuak badu Ebroko Ur Konfederazioak 2011ko abuztuaren 1ean haren alde emandako txostena.

Ingurumenaren eta Uraren zuzendari nagusiaren azaroaren 22ko 169E/2012 Ebazpenaren bidez, “Iruñerriko Ingurabidearen itxiera Olatz-Olloki tartean eta irtenbide baten irekiera Iruñerriko iparralderantz” izeneko trazaduraren proiektuari buruzko Ingurumen eraginaren adierazpena egin zen.

Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txosten batean aditzera eman du, ezen jendaurreko aldia eta ukitutako toki entitateei emandako entzunaldia bukaturik, hurrengo alegazioak jaso direla. Hona hemen haien edukia eta erantzuna:

1. alegazioa.–Iñaki Crespo San José jaunak, Uharteko Udala ordezkatuz, aurkeztua.

1.–Bide berria eginez gero, Itaroa bizitegitik Itaroa merkataritza zentrorainoko tartea oinez egiteko, oso luzea izanen dela adierazi du, eta gerta daitekeela auzoek bide berria oinez zeharkatzea, horrek duen arriskuarekin; hortaz, oinezkoendako pasabide bat egiteko eskatu du, lehendik oinezkoek duten bideetako baten jarraipen moduan.

2.–Hesi akustikoaren bistarako eragina nabaria dela adierazi du eta, beraz, material gardenez eraikitzeko eskatu.

3.–Gaur egun, Uhartek hiru sarbide dituela adierazi du, Aretako industrialdetik, Atarrabiatik eta Zokorenako biribilgunetik, eta lehen biak ez dituztela nahi sarbide nagusi gisa; izan ere, trafikoa goraino dago eta, Zokorenako biribilgunea dagoen tokian egonda, trafikoaren zati handi batek hasierako hirigunearen zati bat zeharkatzen du. Horrenbestez, proiektuak beste konexio bat, bidez eta oinezkoentzat, izateko eskatu du Zokorenako biribilgunearen eta Ugarrandiko eremuaren artean.

Erantzuna:

1.–Proiektuan oinezkoentzako pasabide bat sartu da Itaroa bizitegiaren eta Itaroa merkataritza zentroaren artean.

2.–2,00 metroko altueratik gorako hesi akustikoak metakrilatoz eginen dira.

3.–Proiektuak ez du beste konexio bat, bidez eta oinezkoentzat, jasotzen Zokorenako biribilgunearen eta Ugarrandiko eremuaren artean. Jarduketa hori proiektuaren eremutik kanpo dago eta beste proiektu baten xede izan beharko luke udal ekimeneko edo ekimen pribatuko beste hirigintza garapen batzuk izanen balira, Lurraldearen Antolamenduari eta Hirigintzari buruzko abenduaren 20ko 35/2002 Foru Legearen 100. artikuluan oinarrituta, zeinaren arabera, “sustatzaileak ordaindu eta, hala behar denean, exekutatu beharko ditu jarduketaz kanpoko sistema orokorrekiko loturako azpiegiturak eta, hala denean, sistema horiek handitu edo indartzeko behar diren obrak, jarduketaren tamaina edo dentsitatea dela medio edo ondorioz ekarriko dituen intentsitateengatik egin beharko direnak”.

2. alegazioa.–José Luis Larrainzar Eugui jaunak, Esteribarko Udaleko alkate udalburuak, aurkeztua.

1.–Ollokiko auzoberriko “lehen lerroko” etxebizitzek bistarako eta zarata aldetik izan dezaketen ondorioaren azterlan sakonagoa egiteko eskatu du, eta hesi artifizialek ibilbide osoan jarraitzea proposatu, baita altuera berriro aztertzea ere.

2.–Bide berriaren “lehen lerroko” etxebizitzak banatzen dituen muinoan, zuhaitz autoktonoz landarezko pantaila bat sortzeko eskatu du, bihurgunearen abiapuntutik Ollokiko haurtzaindegiraino, bistarako eragina leundu eta hobekuntza ekologikoa lortzearren.

3.–Ollokiko auzoberriaren iparraldetik Argako pasealekura, Ollokilandako industrialdera eta Uharteko herrira joateko oinezkoentzako sarbideak behar dituen jarduketak egiteko eskatu du (azken sarbidean, pasabide bat errepide gainetik).

4.–Auzoberriaren hegoaldeari dagokionez, dagoen bidea, Urbiko bidea, birmoldatzeko eskatu du; alegia, gurpil-aulkientzako eta haur silletentzako malda egokiak egiteko eta hormigoizko, asfaltozko edo antzeko zorua emateko.

Erantzuna:

1.–Nafarroako Unibertsitate Publikoko Fisika Departamentuko Akustika Laborategiak prestatu du eragin akustikoaren gaineko azterlana, baita Iruñerriko zarata mapak ere. Bertan, azpiegiturak Itaroa bizitegian eta Ollokin duen eragina aztertu da eta guztiz baliozkotzat jo du. Proiektatu diren hesiak azterlan horren emaitzen araberakoak dira; izan ere, mapetan zerrenda bakoitzak ingurabidera duen tartearen arabera zenbaterainoko zarata jasaten duen islatzen da. Bistarako eraginari dagokionez, 2,00 metroko altueratik gorako hesi akustikoak metakrilatoz eginen dira.

2.–Eraikuntza proiektuan sartuta dagoen landareztatze proiektuak kabailoiak bertako espeziekin landatzea jasotzen du.

3 eta 4.–Ollokiko auzoberriaren eta Urbiko bidearen arteko sarbidea egokitzea aurreikusi da, Ollokiko auzoberriaren eta Ollokilandako industrialdearen, Uharteko herriaren eta Arga ibaiko paseabidearen arteko oinezkoen konexioak segi dezan.

3. alegazioa.–Arantxa Hernández Palomino andreak eta Eduardo Martínez Alonso jaunak aurkeztua.

1.–Zonifikazio akustikoaren hasierako mapari dagokionez, 1328/2010 Ebazpenaren bidez onetsita baitago, Ollokiko auzoberriaren aurreko aldea dago eraginpean, baita hezkuntza eta kultura erabilerako eremuak ere, baina auzoberri hori Iruñeko Ingurabidea ixteko UPSa 2004an onetsi aurrekoa denez gero, ez dira bertan ebazpen horrek aipatzen dituen hirigintza garapen berrietan aplikatzekoak diren mugapen akustikoak aplikatuko. Orobat, adierazi dute ezen proiektuan Ld eta Ln indizeak aipatzen direnean, fatxadetako immisio balioak ere aipatu beharko liratekeela, zaratak auzoberriko eraikinetan duen eragina hobeki ulertzeko.

2.–Neurri zuzentzaileen eraginkortasuna zaintzeko planari eta azpiegiturako ondorioen gaineko geroko zuzenketei, batez ere kutsadura akustikoarekin zerikusia dutenei dagokienez, Ollokiko auzoberria haietan sartzeko eskatu dute Itaroako auzoberrian egin behar den modu eta tratamendu berekin.

3.–Ollokiko neurri zuzentzaileei dagokienez, ez dute ulertzen zergatik eten den babes akustikoa eta azpiegiturak ukitutako lur osoan jarraitu beharko lukeela adierazi dute, eta auzoberriaren aurreko aldea babesteko eskatu, baita hezkuntzako eta kulturako zentroak ere. Orobat, hartutako neurrien eraginkortasuna eta hesien altueraren zergatikoa ezagutzearren, horren gaineko dokumentazioa eskatu dute. Zein den ere hesien kokaera, tarte horretako zirkulazio abiadura gutxitzeko eskatu dute eta abiadura kontrolatuko duen radar bat ezartzeko.

4.–Pantailen bistarako eragina saihesteko, guztien partez lurrezko kabailoiak jartzeko eskatu dute eta haietan batez ere zuhaitzak landatzeko, bistarako eta belarrietarako eragina gutxitzeko adinako kopuruan eta altuerarekin.

5.–Bibrazioen eraginari lotutako Law bibrazio indizearen datuak ez dituztela ezagutzen adierazi dute, eta datu horiek emateko eskatu.

6.–Ollokiko auzoberrian eta Ollokilandako industrialdean ukitutako zerbitzuen sareak berritzeari dagokionez, argibideak eskatu dituzte izan daitezkeen mozketei, sareak berriz noizko ezarriko diren eta ukituekiko komunikazio estrategiari buruz.

Erantzuna:

1.–Proiektua eguneratzeko Ingurumen eraginaren azterlanean bada eragin akustikoari buruzko azterlan berri bat, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Fisika Departamentuko Akustika Laborategiak prestatua, azpiegituraren eragina aztertzen duena, bai Itaroako bizitegian, bai Ollokin. Proiektatu diren hesiak azterlan horren emaitzen araberakoak dira; izan ere, mapetan zerrenda bakoitzak ingurabidera duen tartearen arabera zenbaterainoko zarata jasaten duen islatzen da.

2.–Ingurumena zaintzeko planak proiektuaren eremu osoaren gainekoa da; beraz, Ollokiko auzoberria sartuta dago.

3.–Hesien etenak haiek optimizatzeko emaitza dira, bai kostua bai bistarako eragina murrizteko, eta uneoro betetzen dira kalitate akustikoaren helburuak, aipatu azterlanean lortutako emaitzen arabera. Eskatu den informazioa proiektuaren beraren barrenean dago. Radarrak jartzea ez da proiektuaren xedea, ezta departamentu honen eskumena ere.

4.–Pantaila guztiak kentzea ezinezkoa da espazio arrazoiengatik. Kendu ahal izan den tokietan landatutako lur kabailoiak proiektatu dira.

5.–1367/2007 E.D.k, 14. artikuluaz gain (Kalitate akustikoaren helburuak, eremu akustikoei aplikagarriak, eragin akustikoaz egindako azterlanaren xede nagusia), 16. artikuluan (Kalitate akustikoaren helburuak, barreneko espazioari aplikagarriak) II. eranskineko B eta C tauletan, zarataren immisio indizeen balioetarako eta bibraziokoetarako, hurrenez hurren, ezarritakoak ez gainditzea jasotzen du etxebizitzarako, bizitegi, ospitale, hezkuntza edo kultura erabilerak dituzten eraikinen barrenean. Zehazki, II. eranskineko C taulak bizitza egiten den barreneko espazioari bibrazioen gainean aplikatzen ahal zaizkion kalitate akustikoaren helburuak ezartzen ditu. Bide azpiegitura honek ez du bizitza egiten den barne espazioetan lehen aipatu C taulan zehaztutakoetara hurbildu ere egiten ez diren bibrazio mailarik sortzen, ezta 135/1989 F.D.n gehienez baimenduta daudenei ere (8.2 artikuluko LA55 parametroa). Bibrazioetarako ezarritako mugak betetzeko aurreikusitako azterlanak makina bibrazio sortzaileak instalatzen diren “jardueren” kasuetan jaso izaten dira.

6.–Proiektua eraikitzeko obrak esleitu ondoren ematen ahalko da eskatu den informazioa, eraikitzaileak eman dezakeen lanen programan oinarrituta.

4. alegazioa.–Ramón Picabea Tellechea jaunak aurkeztua.

1.–Bere ohiko bizilekua proiektua gauzatuko den tokiaren ondoan dagoela adierazi du, eta hura gauzatzeak ederki gogaituko duela, zaratagatik batez ere, eta proiektatuta dagoen hesi akustikoa ez dela nahikoa, bere lurzatiraino iristen ez baita; hortaz, hesi akustiko edo kabailoi bat 1+700 eta 1+800 k.p.en artean jartzeko eskatu du.

2.–Proiektatu den hesiak bistarako eragin nabarmena izanen duela adierazi du.

Erantzuna:

1.–Proiektua eguneratzeko Ingurumen eraginaren azterlanean bada eragin akustikoari buruzko azterlan berri bat, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Fisika Departamentuko Akustika Laborategiak prestatua, azpiegituraren eragina aztertzen duena, bai Itaroako bizitegian, bai Ollokin. Proiektatu diren hesiak azterlan horren emaitzen araberakoak dira; izan ere, mapetan zerrenda bakoitzak ingurabidera duen tartearen arabera zenbaterainoko zarata jasaten duen islatzen da. Emaitza horiek ez dute 1+700 eta 1+800 k.p. artean babes akustikoak jartzeko beharrik ikusten.

2.–2,00 metroko altueratik gorako hesi akustikoak metakrilatoz eginen dira, bistarako eragina gutxitzearren.

5. alegazioa.–Aitziber Juaniz Moriones andreak aurkeztua, Uharteko Udala ordezkatuz.

Alegatzaileak adierazi du Uharteko Udalak bat egiten duela Esteribarko Udalak aukeztutako alegazioekin.

Erantzuna:

2. alegazioari emandako erantzun bera du.

Jendaurrean jarritako dokumentazioari dagokionez eta zer alegazio jaso diren ikusita, zenbait aldaketa egin dira, behin betiko okupazioak eragindako hiru lurzatitan azalera gehiago hartzea ekarri dutenak:

1.–Zertxobait aldatu da Itaroara lotzeko biribilgunean irteera, merkataritza zentrorako sarbideak independente izaten jarrai dezan. Aldaketa horrek 47 m²-tan handitu du Uharteko udal mugapeko 2. poligonoko 1188. lurzatiaren okupazioa (HU-083 finka).

2.–Oinezkoentzako pasabide bat proiektatu da Itaroako bizitegiaren eta merkataritza zentroaren artean. Aldaketa horrek 153 m²-tan handitu du 2. poligonoko 1188. lurzatiaren okupazioa (HU-08.3 finka) eta 10 m²-tan 2. poligonoko 1033. lurzatia (HU-06 finka), biak Uharteko udal mugapean.

3.–Ekialdeko super ingurabidearen lotuneko biribilgunetik Uharte aldera ateratzeko bidearekiko konexioa optimizatu da. Aldaketa horrek 39 m²-tan handitu du Esteribarko udal mugapeko 1. poligonoko 1057. lurzatiaren okupazioa (ES-01.2 finka).

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20.4 artikuluan ezarritakoarekin bat, bidezkoa da proiektua behin betiko onestea.

Horiek horrela, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat, Sustapen Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen martxoaren 20ko 21/2013 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. “Iruñerriko Ingurabidearen itxiera Olatz-Olloki tartean eta irtenbide baten irekiera Iruñerriko iparralderantz” izeneko proiektuaren eguneratzeak ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko fasea eta jendaurreko aldia ebaztea, azalpen zatian adierazi den moduan.

2. “Iruñerriko Ingurabidearen itxiera Olatz-Olloki tartean eta irtenbide baten irekiera Iruñerriko iparralderantz” izeneko proiektuaren eguneratzea, 21.569.224,48 euroko aurrekontua duena, BEZa kanpo, behin betiko onestea, baita eranskin gisa ageri den ukitutako ondasun eta eskubideen ondoko zerrenda ere bai.

3. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

4. Foru agindu hau Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari eta Desjabetze Atalari jakinaraztea, baita Uharteko, Esteribarko, Eguesibarko eta Arangurengo udalei ere, eta horiek premiatzea beren iragarki oholetan argitara dezaten.

5. Adieraztea foru agindu honek ez duela administrazio bidea amaitzen, eta partikularrek gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahal dutela haren aurka, Nafarroako Gobernuari zuzenduta, hilabeteko epean, foru agindua jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek amaitzen du administrazio publikoentzako administrazio bidea. Dena dela, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dezakete, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du galarazten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2013ko irailaren 20an.–Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

“Iruñerriko Ingurabidearen itxiera Olatz-Olloki tartean eta irtenbide baten irekiera Iruñerriko iparralderantz” izeneko proiektuaren eguneratzea

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

UHARTEKO UDAL MUGAPEA

HU-01

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

1.139

2

860

Lurzorua

HU-02

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

1.353

2

502

Lurzorua

HU-02.1

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

5.811

2

1281 B

Elkorra

HU-02.2

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

6.932

2

1281 C

Elkorra

HU-02.3

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

1.532

2

1280

Elkorra

HU-03

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

295

2

433

Lurzorua

HU-04

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

424

2

1046

Lurzorua

HU-05

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

232

2

513

Lurzorua

HU-06

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

2.329

2

1033

Lurzorua

HU-08

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

4.030

2

268

Lurzorua

HU-08.1

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

13.257

2

268 C

Elkorra

HU-08.2

Construcciones Metálicas Comansa, S.A.

31620 (Uharte)

58

2

1193

Zoladura

HU-08.3

AC Itaroa, S.L.

Intxaurdia, 5 (Uharte)

11.336

2

1188

Aparkalekua

HU-09

Areacea, S.A. Udalaren hirigintzako sozietatea

San Juan plaza, 1-5.a (Iruña)

1.054

2

33

Elkorra

HU-10

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

7.128

2

1261

Lurzorua

HU-11

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

28

2

1262

Lurzorua

HU-12

Ilundain Iribertegui, Juana María

Zubiarte, 55 (Uharte)

1.066

2

585

Lehorreko alorra

HU-13

Iruñeko Artzapezpikutza

Andre Maria Erreginaren plaza, 1 (Iruña)

1.200

2

584

Lehorreko alorra

HU-14

Cervantes Vizcay, Micaela

San Joan, 15 (Ibiriku)

1.166

2

613 A

Lehorreko alorra

HU-15

Izaguirre Lecumberri, Rafael

Pérez Goyena, 7, 1. I (Uharte)

808

2

612 A

Lehorreko alorra

HU-15.1

Izaguirre Lecumberri, Rafael

Pérez Goyena, 7, 1. I (Uharte)

124

2

612 B

Elkorra

HU-16

Ros Ayestarán, Máximo

Nafarroa Behereko etorbidea, 22, 5. esk. (Iruña)

Ros Ayestarán, Carlos

Paulino Caballero, 50, 4. I (Iruña)

Ros Ayestarán, M.ª Carmen

Avenida Peris y Valero, 189 (Valentzia)

Ros Ayestarán, Valentín

Intxaurdia, 2 (Uharte)

Octavio de Toledo Galbete, Josefina

San Fermin, 37, 4. esk. (Iruña)

1.427

2

611

Lehorreko alorra

HU-17

Ibiricu López, María Blanca

Ibiricu López, Francisca

Ibaialde, 1 (Uharte)

3.647

2

610

Lehorreko alorra

HU-18

Izaguirre Lecumberri, Rafael

Pérez Goyena, 7, 1. I (Uharte)

728

2

609 A

Lehorreko alorra

HU-19

Izaguirre Lecumberri, Rafael

Pérez Goyena, 7, 1. I (Uharte)

130

2

609 B

Larreak

HU-20

Erice Orradre, María Esperanza

Zubiarte, 35, 1.a (Uharte)

661

2

608 A

Lehorreko alorra

HU-21

Erice Orradre, María Esperanza

Zubiarte, 35, 1.a (Uharte)

742

2

608 B

Larreak

HU-22

Huarte-Mendicoa Beunza, José Gabriel

Via Augusta, 103, 96, 2, 08006 (Bartzelona)

221

2

607 B

Larreak

HU-23

Uharteko Udalaren herrilurrak

San Juan plaza, 1 (Uharte)

6.608

2

679 A

Larreak

HU-24

Uharteko Udalaren herrilurrak

San Juan plaza, 1 (Uharte)

714

2

679 C

Urezt. alorra

HU-25

Romero Galán, Ana

Moisés Barado, 5, 1. A (Uharte)

586

2

622 A

Urezt. alorra

HU-26

González Moscosio, María

San Frantzisko Xabierkoa, 5-behea ezk. (Uharte)

519

2

623 A

Urezt. alorra

HU-28

Lorente Oreja, Javier

Urbi bidea, 1 (Uharte)

579

2

149 B

Elkorra

HU-29

Lorente Oreja, Javier

Urbi bidea, 1 (Uharte)

318

2

149 C

Makalak

HU-30

Lorente Oreja, Javier

Urbi bidea, 1 (Uharte)

71

2

149 D

Eraikuntza

HU-31

Uharteko Udalaren herrilurrak

San Juan plaza, 1 (Uharte)

2.416

2

624

Larreak

HU-32

Sarasate Goñi, Serafín

Portal, 1, 2.a esk.(Uharte)

10.030

2

677

Lehorreko alorra

HU-33

Inda Erdozain, Martín José

Ugarrandia, 1 (Uharte)

Inda Erdozain, José Luis

Ugarrandia, 5 (Uharte)

Inda Erdozain, Miguel Ángel

Miravalles, 22 (Uharte)

126

2

678

Lehorreko alorra

HU-34

Uharteko Udalaren herrilurrak

San Juan plaza, 1 (Uharte)

4.705

2

676

Larreak

HU-35

Lusarreta Sario, Ángel Javier

Lusarreta Sario, José Antonio

Pakearen ibilbidea, 7, 2. D (Burlata)

28

2

671

Larreak

HU-36

Lusarreta Sario, Ángel Javier

Lusarreta Sario, José Antonio

Pakearen ibilbidea, 7, 2. D (Burlata)

28

2

672 A

Elkorra

HU-37

Ilárraz Urtasun, José Javier

Zangoza, 4, 3. A (Iruña)

Ilárraz Urtasun, Jesús María

Boulevard zumardia, 25-5. I (Donostia)

Ilárraz Urtasun, Miguel Francisco

Orreaga, 4, 3. A (Uharte)

136

2

673

Lehorreko alorra

HU-38

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

703

2

1245

Lurzorua

HU-39

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

2.556

2

1246

Lurzorua

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA

ES-01

Oroz Paternain, Josefina

Oroz Paternain, Martín

Zubiarte, 26, 1. D (Uharte)

Oroz Paternain, Zacarías

Zubiarte, 28, 1.a (Uharte)

144

1

122

Lehorreko alorra

ES-01.2

Esteribarko Udala

Orreagako etorbidea, 13 (Zubiri)

44

1

1057

Lurzorua

ES-02

Ilundain Paternain, Vicente Damian

31699 - (Olloki)

598

1

123

Lehorreko alorra

ES-03

Indurain Eugui, Víctor

San Andres, 2 (Atarrabia)

789

1

124

Lehorreko alorra

ES-04

Ilárraz Urtasun, Jesús María

Boulevard zumardia, 25-5. I (Donostia)

IIárraz Urtasun, José Javier

Zangoza, 4, 3. A (Iruña)

Ilárraz Urtasun, Miguel Francisco

Orreaga, 4, 3. A (Uharte)

718

1

128

Lehorreko alorra

ES-05

Ripa Barbería, Regina

San Pedro kalea (Irotz)

329

1

129

Lehorreko alorra

ES-06

Paternain Idoate, Petra

San Adrian, 5 (Olloki)

4.045

1

86

Lehorreko alorra

ES-07

Laquidain Larraburu, Josefa

Zokoa, 2 (Uharte)

1.764

1

82

Lehorreko alorra

ES-08

Ilundain Paternain, Vicente Damian

31699 - (Olloki)

837

1

84

Lehorreko alorra

ES-09

Ilundain Paternain, Vicente Damian

31699 - (Olloki)

1.984

1

85

Lehorreko alorra

ES-10

Ilundain Paternain, Vicente Damian

31699 - (Olloki)

510

1

109

Lehorreko alorra

ES-11

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

24.172

1

286

Elkorra

ES-12

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

78

1

285

Elkorra

ES-13

Paternain Idoate, Petra

San Adrian, 5 (Olloki)

13

1

280

Askotariko zuhaitzak

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA OBRAK ETA DESBIDERATZEAK EGITEKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

UHARTEKO UDAL MUGAPEA

HU-03

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

275

2

433

Lurzorua

HU-10

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

1.759

2

1261

Lurzorua

HU-11

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

156

2

1262

Lurzorua

HU-12

Ilundain Iribertegui, Juana María

Zubiarte, 55 (Uharte)

494

2

585

Lehorreko alorra

HU-12.1

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

125

2

1265

Lurzorua

HU-13

Iruñeko Artzapezpikutza

Andre Maria Erreginaren plaza, 1 (Iruña)

134

2

584

Lehorreko alorra

HU-39

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

718

2

1246

Lurzorua

UKITUTAKO ZERBITZUEN OKUPAZIOA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN
EZARPENA (ml-m²)

DESJ. Zk.-m² Eusk.-Kutx.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

UHARTEKO UDAL MUGAPEA

HU-01

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

3

11

97

Gasa

2

860

Lurzorua

HU-01.1

Arguiñano Huici, Venancio

Olazbide auzoberria, 1 (Olatz)

Beroiz Cenoz, Ángel

Olazbide auzoberria, 8 (Olatz)

Beroiz Modejar, Ignacio

Ezpeleta plaza, 1, 2.a esk.(Uharte)

Berruezo Medina, Francisco

Olazbide auzoberria, 6 (Olatz)

Díaz Huder, Francisco Javier

Olazbide auzoberria, 4 (Olatz)

Eseverri Berástegui, Carlos

Gorraizko jauregiaren plaza, 7, 2. A (Gorraitz Eguesibar)

Laquidain Loperena, Francisco

Industrialdea (Eguesibar).

Uribe Aldaz, María Victoria

Olazbide auzoberria, 2 (Olatz)

8

Gasa

2

859

Zoladura

HU-02.1

Nafarroako Foru Komunitatea (errepideak)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

5

7

1-15

62

Euri ura

2

1281 B

Elkorra

HU-03.1

Orbaiceta Zabalza, Ignacio

Navas de Tolosa, 27 (Iruña)

9

27

1-16

142

Euri ura

1

750

Zuhaixkak

HU-03.2

Orbaiceta Zabalza, Ignacio

Navas de Tolosa, 27 (Iruña)

58

173

767

Euri ura

1

1142

Zoladura

HU-03.3

Remón Sanzol, M.ª Luisa

Moisés Barado, 1, 1. A (Uharte)

87

Euri ura

1

438 B

Elkorra

HU-03.4

Uharteko Udalaren herrilurrak

San Juan plaza, 1 (Uharte)

8

24

90

Euri ura

1

740 A

Makalak

HU-03.5

Erice Orradre, María Esperanza

Zubiarte, 35, 1.a (Uharte)

51

153

451

Euri ura

1

749 A

Lehorreko alorra

HU-03.6

Erice Orradre, María Esperanza

Zubiarte, 35, 1.a (Uharte)

15

Euri ura

1

749 B

Larreak

HU-06

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

71

28

106

83

1-3

1-3

11

154

Saneam.

Horn.

Energ.

Tel.:

Euri ura

2

2

1033

1033

Lurzorua

Lurzorua

HU-08.3

AC Itaroa, S.L.

Intxaurdia, 5 (Uharte)

37

4

51

18

1-%2

332

172

Horn.

Saneam.

Tel.

Energ.

Euri ura

2

2

1188

1188

Aparkalekua

Aparkalekua

HU-10

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

31

116

2-14

407

Energ.

2

1261

Lurzorua

HU-35

Lusarreta Sario, Ángel Javier

Lusarreta Sario, José Antonio

Pakearen ibilbidea, 7, 2. D (Burlata)

97

Tel.

2

671

Larreak

HU-36

Lusarreta Sario, Ángel Javier

Lusarreta Sario, José Antonio

Pakearen ibilbidea, 7, 2. D (Burlata)

7

19

1-4.

82

Tel.

2

672 A

Elkorra

HU-37

Ilárraz Urtasun, Jesús María

Zangoza, 4, 3. a (Iruña)

Ilárraz Urtasun, Jesús María

Boulevard zumardia, 25, 5. I (Donostia)

Ilárraz Urtasun, Miguel Francisco

Orreaga, 4, 3. A (Uharte)

17

Saneam.

2

673

Lehorreko alorra

HU-38

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

50

Saneam.

Euri ura

2

1245

Lurzorua

HU-38.1

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

46

Saneam.

2

1237

Lurzorua

HU-39

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

13

41

1-1

255

Saneam.

Euri ura

2

1246

Lurzorua

ESTERIBARKO UDAL MUGAPEA

ES-01.1

Esteribarko Udala

Orreagako etorbidea, 13 (Zubiri)

19

56

199

9

Saneam.

Tel.

1

1

568

568

Lurzorua

Lurzorua

ES-01.2

Esteribarko Udala

Orreagako etorbidea, 13 (Zubiri)

48

Saneam.

1

1057

Lurzorua

ES-02.

Ilundain Paternain, Vicente Damian

31699 - (Olloki)

6

6

27

Saneam.

1

123

Lehorreko lurra

ES-03

Indurain Eugui, Víctor

San Andres, 2 (Atarrabia)

42

29

1-1

257

Saneam.

1

124

Lehorreko lurra

ES-04

Ilárraz Urtasun, Jesús María

Boulevard zumardia, 25-5. I (Donostia)

IIárraz Urtasun, José Javier

Zangoza, 4, 3. A (Iruña)

Ilárraz Urtasun, Miguel Francisco

Orreaga, 4, 3. A (Uharte)

65

92

1-2

445

Saneam.

Gasa

1

128

Lehorreko lurra

EGUESIBARKO UDAL MUGAPEA

EG-1

Eguesibarko Udala

San Martin, 26 (Egues)

24

Energia

Gasa

13

619

Lurzorua

EG-1.1

Eguesibarko Udala

San Martin, 26 (Egues)

17

37

1-2

224

32

Saneam.

Horn.

Energ.

Gasa

13

13

620

620

Lurzorua

Lurzorua

ALDIBATERAKO OKUPAZIOA MAILEGU ETA ZABORTEGIETARAKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA/DESTINOA

ARANGUREN IBARREKO UDAL MUGAPEA

AR-1

Arangurengo Kontzejuaren herrilurrak

San Bizente, 31 (Aranguren)

83.225

11

273 A

Lehorreko alorra

AR-2

Arangurengo Kontzejuaren herrilurrak

San Bizente, 31 (Aranguren)

1.767

11

273 B

Larreak

AR-3

Arangurengo Kontzejuaren herrilurrak

San Bizente, 31 (Aranguren)

233

11

273 C

Bidea

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA, ZARATAREN KONTRAKO OKUPAZIORAKO

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

FINKA ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA/DESTINOA

EGUESIBARKO UDAL MUGAPEA

ES-02

Ilundain Paternain, Vicente Damian

31699 - (Olloki)

115

1

123

Lehorreko alorra

ES-01.1

Esteribarko Udala

Orreagako etorbidea, 13 (Zubiri)

8539

1

568

Lurzorua

UHARTEKO UDAL MUGAPEA

HU-39

Uharteko Udala

San Juan plaza, 1 (Uharte)

76

2

1246

Lurzorua

F1313149

Iragarkiaren kodea: F1313149