153. ALDIZKARIA - 2013ko abuztuaren 9a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

90/2013 FORU AGINDUA, uztailaren 15ekoa, Sustapeneko kontseilariak emana, “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” izeneko proiektua jendaurrean jartzeko izapidea indarrik gabe uzten duena eta proiektua jendaurrean jartzeko eta ukitutako toki entitateei entzuteko epe berri bati hasiera ematen diona. Sustapeneko kontseilariak ekainaren 27an emandako 6/2012 Foru Aginduaren bidez eman zitzaion hasiera orain indarrik gabe uzten den jendaurreko epeari.

Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak aditzera eman duenez, Sustapeneko kontseilariak ekainaren 27an emandako 6/2012 Foru Aginduaren bidez, “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” izeneko proiektua behin-behinekoz onetsi, eta jendaurrean jarri zen, eta ukitutako toki entitateei entzun zitzaien.

Jendaurreko epeak iraun bitartean, zenbait alegazio aurkeztu ziren proiektuaren aurka, zeinen bidez eskatzen baitzen AP-15 autobidea saihesbide gisa erabiltzeko (sarrerak eta irteerak birmoldatuta), horrela proiektuan aurreikusten zen errepidea egitea saihestuz. Alegazio horietan arrazoitzen zenaren arabera, autobidea saihesbide gisa erabiliz, lurraldearen gaineko eragina eta obren kostu ekonomikoa murriztuko ziren.

Halaber, beste alegazio batzuetan adierazten zenez, proiektuan proposatutako irtenbideak ez zituen Tafallatik igarotzen zen trafikoaren arazo guztiak konpontzen, eta horregatik eskatzen zen proiektuan beste lotura batzuk sartzeko errepideen eta AP-15 autobidearen artean.

Bestelako alegazioak ere jaso ziren, zehazki Granja Jiménez, S.L.ren isurketetarako erabilitako lurzatien gaineko ukipenak murrizteari dagozkionak. Alegazio horietan arrazoitzen denari jarraikiz, kalte handiak eraginen lirateke eta inbertsio handia egin beharko litzateke hondakin urak bideratzeko.

Hona, egindako eskaerei emandako erantzuna:

1.–AP-15 autobidea saihesbide gisa erabiltzeko aukera alternatiben azterlanean sartu zen, eta ikusi zen autobidean Zangozarako irteera berria eginez gero, hori hegoaldeko loturan den sarreratik hurbil geratuko zela. Araudiak, kasu honetarako, errei kordatua egitea agintzen du, hots, autobidera sartzen diren ibilgailuek eta bertatik ateratzen direnek erabiltzen duten erreia. Nolanahi ere, errei kordatua egiteak interferentzia sortzea dakar, eta hori arriskutsua da autobidetik doazen ibilgailuentzat.

Errei kordatuaren konponbidea baztertuta, honako aukera hau geratzen zen: autobidetik aparteko errepiderik egin nahi ez bazen, bide biltzailea egin zitekeen, hau da: autobidetik bereizitako erreia, aurretik daudenekiko paraleloa, autobidetik ateratzen diren ibilgailuentzat eta autobidera sartu behar dutenentzat. Konponbide horretarako, autobidearen bi aldeetara errei bat eta beharrezkoak diren sarrerak egin beharko lirateke, eta beraz: proiektuan aurreikusitakoak baino lursail gehiago okupatuko lirateke, autobidearen ezker aldera dauden baratzeen gaineko ukipena larriagoa izanen litzateke eta inbertsioaren kostua prestatutako proiektuarena baino handiagoa izanen litzateke.

Hori guztia aintzat hartuta, pentsatu zen jendaurrean jarritako proiektuaren alternatibak NA-132 errepideak Tafallatik igarotzean duen trafikoaren arazoa ongi konpontzen zuela; ukipenak beste konponbide batzuenak baino txikiagoak ziren eta obren kostua ere txikiagoa zen.

2.–Pentsatu da autobidean irteera bat jarriz Iruñetik Zangozara doazen ibilgailuentzako hobetu egiten dela hasiera batean jendaurrean jarritako proiektua. Gainera, irteera berri horrekin Tafallarako sarbidea hobetzen da.

Tafallako hegoaldeko saihesbidearen proiektuaren informazio azterlanari buruzko UPSa onetsi zenean, autobidetik NA-132 errepidera zihoan irteera adarra sartu zen. Azterlan informatiboan sartutako beste adarra, hots, NA-132 errepidetik Zaragozarakoa, ez da beharrezkoa proiektuko konponbidearekin.

3.–Granja Jiménez, S.L.k proposatutako aldaketa arrazoizkoa da eta ez da kaltegarria proiektuko obren ezaugarrietarako.

Horrenbestez, proiektua berriro idatzi da, honakoak aintzat hartuta:

1.–Adar berria sartu da Iruñetik autobidetik datozen eta Zangozara NA-132 errepidetik doazen ibilgailuentzat.

2.–Saihesbidearen ekialdean (NA-132 errepidea, Zangozarako noranzkoan) proiektatutako biribilgunearen kokalekua aldatu da, Granja Jiménez, S.L.k bere isurketak egiten dituen eremuaren gaineko ukipenak murriztuz.

Aintzat hartuz egindako aldaketek nabarmen aldatzen dituztela proiektuaren ezaugarriak, bidezkoa da egungo jendaurreko epea indarrik gabe uztea eta jendaurreko epe berri bati hasiera ematea.

Proiektua jendaurrean jartzeko prestatutako dokumentuak Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legeak eskatutako agiriak jasotzen ditu.

Orobat, lizitazioa egin aurretik, beharrezkoa da obrek ukitutako ondasun eta eskubideak eskuratzeko kudeaketak egin eta haiek desjabetzeko espedienteari lehenbailehen ekitea.

Nafarroako Errepideei buruzko martxoaren 23ko 5/2007 Foru Legearen 20. artikuluko 2. eta 3. idatz-zatietan xedatutakoarekin bat, bidezkoa da eraikuntza proiektua behin-behinekoz onetsi eta jendaurrean jartzea, bai proiektuaren eduki teknikoari bai lurrak okupatu beharrari dagokienez, desjabetu ahal izateko. Aldi berean, entzunaldia eman behar zaie ukitutako toki entitateei, beren eskumenen esparruan adieraz dezaten proiektua bat datorren onetsita dagoen udalez gaindiko proiektu sektorialak ezarritako determinazioekin.

Horrenbestez, Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuak txostenean adierazi eta proposatu duenarekin bat eta Sustapen Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen martxoaren 20ko 21/2013 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz,

AGINDU DUT:

1. Indarrik gabe uztea “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” izeneko proiektua jendaurrean jartzeko izapidea, Sustapeneko kontseilariaren ekainaren 27ko 6/2012 Foru Aginduaren bidez hasia.

2. “Tafallako hegoaldeko saihesbidea. 2. fasea” egiteko proiektua behin-behinekoz onestea.

3. Proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen desjabetze espedienteari hasiera ematea. Zerrenda eranskinean jaso da.

4. Proiektua jendaurrean jartzea eta ukitutako toki entitateei entzunaldia ematea, hilabetez. Epe horretan interesdunek egokitzat jotzen dituzten oharrak edo alegazioak aurkez ditzakete idatziz, eta ondasun eta eskubideen zerrendako okerrak zuzentzeko behar diren datuak eman. Eranskinean jaso dira. Interesdunek eskura izanen dute proiektua Sustapen Departamentuko Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuaren bulegoetan eta Tafallako udaletxean.

5. Foru agindu hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta departamentuaren web orrian argitaratzea, eta dagokion iragarkia Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako batera bidaltzea.

6. Foru agindu hau jakinaraztea Azterlan eta Proiektuen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari eta Tafallako Udalari, eta azken hori premiatzea udaletxeko iragarki oholean argitara dezan.

Iruñean, 2013ko uztailaren 15ean.–Sustapeneko kontseilaria, Luis Zarraluqui Ortigosa.

ERANSKINA

“TAFALLAKO HEGOALDEKO SAIHESBIDEA. 2. FASEA” EGITEKO PROIEKTUA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

Trazadurak ukitutako lurzatiak

FINKA ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

3.888

5

9

Elkorra

TA-2

Esparza Aldunate, María Josefa

Candaraiz kalea, 18 (Tafalla)

1.430

5

5

3

474 A

474 B

Ureztaketako alorra

Berotegia

TA-3

Andueza Ruiz, Jesús

Zugar kalea, 30-1.a (Tafalla)

4.095

5

481

Ureztaketako alorra

TA-4

Zabalba Salinas, Gerardo

San Isidro kalea, 31 (Tafalla)

4.822

5

39

Ureztaketako alorra

TA-6

Pérez Jaso, Carmen

Martínez de Espronceda kalea, 18-3. ezkerra (Tafalla)

22

5

31

Ureztaketako alorra

TA-7

Pla Garriz, María

Errekoleten kalea, 14 (Tafalla)

62

5

32

Ureztaketako alorra

TA-8

Salas Esquiroz, Josefina

Cuatropea kalea, 8 (Tafalla)

123

5

33

Ureztaketako alorra

TA-9

Esparza Abaurre, Bernardo Enrique

Auroroen plazatxoa, 2 (Tafalla)

386

5

34

Ureztaketako alorra

TA-10

Pascual Andión, Alfonso Carlos

Maria Eskolaren kalea, 4 (Tafalla)

503

5

35A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-11

Álvarez Díaz, Marco Vinicio (%50)

Tubal kalea, 10-1. ezkerra (Tafalla)

Silva Cordero, Nidia Montserrat (%50)

Tubal kalea, 10-1. ezkerra (Tafalla)

269

5

36A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-12

Merino Verano, Francisco

Candaraiz kalea, 6 (Tafalla)

643

5

37A

Ureztaketako alorra

TA-13

Ruiz Plaza, María Isabel

Bartolomé de Carranza kalea, 62-4. A (Iruña)

1.078

5

38A

Ureztaketako alorra

TA-13.1

Trenbide Azpiegituren Administratzailea

Burgos etorbidea, 16, (Madril)

499

5

286

Elkorra (trenbidea)

TA-16

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 Autobidea, 83. km (Taxoare)

4.260

5

44

Elkorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

Marco Liberal, Ana María

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

972

5

421

Ureztalurreko mahastia

TA-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 Autobidea, 83. km (Taxoare)

9.879

4

1

Elkorra

TA-19

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

Marco Liberal, Ana María

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

928

4

568

Ureztaketako alorra

TA-20

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

641

4

108

Pinudia

TA-21

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

92

4

87

Larreak

TA-22

Iriso Erreguerena, María Teresa

Maria Eskolaren kalea, 8 (Tafalla)

2.224

4

86

Lehorreko alorra

TA-23

Flamarique Beriain, María Luisa

Escorial kalea, 3-2.a (Tafalla)

2.614

1.151

4

4

85A

85B

Ureztalurreko mahastia

Larreak

TA-24

Goñi Ursua, Raquel (%25)

La Plana kalea, 10-2. B (Tafalla)

Izuriaga Piudo, M.ª Resurrección (%25)

San Frantzisko kalea, 6-1. D (Tafalla)

Pérez de Iriarte Ecay, Jesús Miguel (%25)

La Plana kalea, 10-2. B (Tafalla)

Pérez de Iriarte Ruíz, Juan José (%25)

San Frantzisko kalea, 6-1. D (Tafalla)

1.329

4

73

Ureztaketako alorra

TA-25

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Mencosen Zokoko kalea, 1 (Tafalla)

1.240

4

72

Lehorreko alorra

TA-26

Baigorri Marco, Antonio

Tubal kalea, 36 (Tafalla)

3.909

167

4

4

71A

71B

Ureztaketako alorra

Larreak

TA-27

Mencos Doussinague, Joaquín Ignacio

Mencosen Zokoko kalea, 1 (Tafalla)

68

4

555

Larreak

TA-28

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

46

4

70

Larreak

TA-29

Martínez Huarte-Mendicoa, Francisco Javier (%25)

Abejeras kalea, 13-1. A (Iruña)

Martínez Huarte-Mendicoa, José Manuel (%25)

Foru Diputazioaren kalea, 2-1. D (Tafalla)

Martínez Huarte-Mendicoa, María Concepción (%25)

Kale Nagusia, 20-1.a (Tafalla)

Martínez Huarte-Mendicoa, Ricardo (%25)

Antso Azkarraren etorbidea, 49-8. C (Iruña)

5246

338

4

4

8A

8B

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

TA-30

Martínez Huarte-Mendicoa, Francisco Javier (%25)

Abejeras kalea, 13-1. A (Iruña)

Martínez Huarte-Mendicoa, José Manuel (%25)

Foru Diputazioaren kalea, 2-1. D (Tafalla)

Martínez Huarte-Mendicoa, María Concepción (%25)

Kale Nagusia, 20-1.a (Tafalla)

Martínez Huarte-Mendicoa, Ricardo (%25)

Antso Azkarraren etorbidea, 49-8. C (Iruña)

736

4

9A

Lehorreko alorra

TA-31

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

681

4

10

Larreak

TA-32

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

835

4

16

Larreak

TA-33

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

4

4

18

Lehorreko alorra

TA-34

Iriso Erreguerena, María Teresa

Maria Eskolaren kalea, 4 (Tafalla)

491

4

17

Lehorreko alorra

TA-35

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

109

4

14

Larreak

TA-36

Ibarrola Ruiz, Juana

Lau Kantoi kalea, 9-2.a (Tafalla)

4.342

100

1.640

4

4

4

12A

12B

12C

Lehorreko alorra

Olibadia

Olibadia

TA-37

Ruiz Izura, María Luisa

Zaragozako etorbidea, 55 - 2. eskuina

31005 Iruña

291

4

13

Lehorreko alorra

TA-38

Iriso Erreguerena, María Teresa

Maria Eskolaren kalea, 8 (Tafalla)

3.621

4

11

Lehorreko alorra

TA-39

Jiménez Sarnago, Francisco (%50)

Ama Nicol, 7 (Tafalla)

Sarnago Sisamon, Pilar (%50)

Ama Nicol, 7 (Tafalla)

5.736

4

4

Lehorreko alorra

TA-40

Iriso Erreguerena, María Teresa

Maria Eskolaren kalea, 8 (Tafalla)

621

4

5

Lehorreko alorra

TA-41

Esquiroz Amadoz, Jesús Pablo

Lizarra etorbidea, 3-2.a (Tafalla)

979

4

565

Lehorreko alorra

TA-42

Granja Jiménez S.L.

Ama Nicol, 7 (Tafalla)

1

1.300

4

4

3B

3C

Elkorra

Olibadia

TA-43

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

201

4

2

Larreak

TA-44

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

Talluntxe poligonoa, 1 (Taxoare)

5.817

28

27

Elkorra

TA-45

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

80

28

26

Lurzorua

TA-46

Armendáriz Liberal, Gabriel

Portale Berriko kalea, 3 (Tafalla)

1.300

28

28

Lurzorua

TA-47

Beorlegui Beorlegui, Felipe Fermín

Kale Nagusia, 10-2.a (Burlata)

3.405

28

29

Lurzorua

TA-48

Martinicorena García, Ascensión

Cortés plaza, 13 (Tafalla)

2.258

28

30

Lurzorua

TA-49

Belloso Osés, Esteban

Beire kalea, 13 (Tafalla)

Belloso Osés, Francisca Javiera

Iturriotzaga plaza, 11-4. A (Tafalla)

Belloso Osés, M.ª Carmen

Juan de Anchueta kalea, 2-1.a (Tafalla)

Belloso Osés, María Victoria

Juan de Anchueta kalea, 2-1.a (Tafalla)

199

28

24

Lurzorua

TA-50

Inchaurrondo Moreno, José Luis

Tubal kalea, 70 (Tafalla)

8.963

28

23

Lurzorua

TA-51

Olcoz Caballero, Ana Isabel (%8,33)

Nafarroa Behereko etorbidea, 8 (Tafalla)

Olcoz Caballero, Elvira (%8,34)

Cuatropea kalea, 2-4.C (Tafalla)

Olcoz Caballero, María José (%8,33)

Nafarroa Behereko etorbidea, 13-3.D (Tafalla)

Olcoz Esparza, Jesús (%25)

Martínez Espronceda kalea, 10 (Tafalla)

Olcoz Esparza, José María (%25)

PS Urkizu, 13 (Eibar)

Olcoz Esparza, María Asunción (%25)

Artesa de Segre kalea, 14

286

27

69

Lehorreko alorra

TA-52

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

82

27

47

Lehorreko alorra

TA-53

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

203

27

48

Larreak

TA-54

Ainzúa Aldave, Miguel

Errekoleten kalea, 22-1.a (Tafalla)

109

27

50A

Lehorreko alorra

TA-55

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

48

27

51

Larreak

TA-56

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

González Tablas kalea, 7-4.a Iruña.

21

27

101

Altxonbidea

TA-57

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

5

27

52

Eraikuntza

TA-58

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

Talluntxe poligonoa, 1 (Taxoare)

146

27

104 A

Elkorra

TA-59

Salinas Lizarraga, Francisco Javier

Orreaga etorbidea, 39 (Zizur Zendea)

27

3

49

Lehorreko alorra

TA-60

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 Autobidea, 83. km (Taxoare)

10.436

3

2

Elkorra

TA-61

Ozcariz Maylin, Carmen Regina

Kale Nagusia, 41-1.a (Tafalla)

100

3

17

Lehorreko alorra

TA-62

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 Autobidea, 83. km (Taxoare)

1.442

3

1

Elkorra

Maileguek, zabortegiek eta instalazio lagungarriek ukitutako lurzatiak

Instalazioak.

FINKA
ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-2

Esparza Aldunate, María Josefa

Candaraiz kalea, 18 (Tafalla)

928

5

474 A

Ureztaketako alorra

TA-3

Andueza Ruiz, Jesús

Zugar kalea, 30-1.a (Tafalla)

631

5

481

Ureztaketako alorra

TA-29

Martínez Huarte-Mendicoa, Francisco Javier (%25)

Abejeras kalea, 13-1.A (Iruña)

Martínez Huarte-Mendicoa, José Manuel (%25)

Foru Diputazioaren kalea, 2-1. D (Tafalla)

Martínez Huarte-Mendicoa, María Concepción (%25)

Kale Nagusia, 20-1.a (Tafalla)

Martínez Huarte-Mendicoa, Ricardo (%25)

Antso Azkarraren etorbidea, 49-8. C (Iruña)

9.384

119

4

4

8 A

8 B

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

Maileguak.

FINKA
ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-59

Salinas Lizarraga, Francisco Javier

Orreaga etorbidea, 39 (Zizur Zendea)

15.310

3

49

Lehorreko alorra

TA-67

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

Ubidearen IV-1 Sektoreko Ureztatzaileen Elkartea

Leringo errepidea (Miranda Arga)

2.162

6

262

Ureztaketako alorra

TA-68

Ruiz Gil, Saturnina

Rua Mayor, 17 (Erriberri)

7.804

6

263A

Ureztaketako alorra

TA-69

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

95.775

7

252A

Lehorreko alorra

Zabortegiak.

FINKA
ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ. AZALERA

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA m²

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-63

Ojer Garciandia, Damián (%33,33)

Lizarra etorbidea, 5 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Santsoain kalea, 7 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Saturnino (%33,34)

Monte Plano kalea, 1-2. A (Tafalla)

8.168

1.376

3

3

57.

57B

Lehorreko alorra

Elkorra

TA-66

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

5.650

3

59

Askotariko zuhaitzak

TA-65

Ojer Garciandia, Damián (%33,34)

Lizarra etorbidea, 5 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Santsoain kalea, 7 (Tafalla)

Ojer Garciandia, Julio Ángel (%33,33)

Monte Plano kalea, 1-2. A (Tafalla)

5.751

3

58

Elkorra

TA-64

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

4.688

647

356

3

3

3

56A

56B

56C

Larreak

Lehorreko alorra

Lehorreko alorra

Zerbitzuak lehengoratzeko lanek ukitutako lurzatiak

Argiak.

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BAT. OKUP. m²

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 autobidea, 83. km (Taxoare)

31

384

5

9

Elkorra

Hornidura.

FINKA
ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-13.1

Trenbide Azpiegituren Administratzailea

Burgos etorbidea, 16, Madril

12

90

Lur azpiko hodia

5

286

Elkorra (trenbidea)

TA-14

Ros Prat, Julián María

Teodoro Rada plaza, 7-1. A (Tafalla)

81

Lur azpiko hodia

5

354

Ureztaketako alorra

TA-15

Azcarate Iñurrieta, Raimundo (%25)

Harresi Gaineko kalea, 9-3 (Tafalla)

Jaso Lizarbe, Guadalupe (%25)

Harresi Gaineko kalea, 9-3 (Tafalla)

Azcarate Jaso, Aritz (%50)

Harresi Gaineko kalea, 9-3 (Tafalla)

5

Lur azpiko hodia

5

43B

Ureztaketako alorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

Marco Liberal, Ana María

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

269

821

Lur azpiko hodia

5

421

Ureztalurreko mahastia

TA-18

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 Autobidea, 83. km (Taxoare)

3

4

32

Lur azpiko hodia

4

1

Elkorra

TA-26

Baigorri Marco, Antonio

Tubal kalea, 36 (Tafalla)

14

2

5

3

50

44

Lur azpiko hodia

4

71A

71B

Ureztaketako alorra

TA-42

Granja Jiménez, S.L.

Ama Nicol, 7 (Tafalla)

4

330

40

755

367

Lur azpiko hodia

4

4

4

3B

3C

3D

Elkorra

Olibadia

Lehorreko alorra

TA-43

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

57

4

213

Lur azpiko hodia

4

2

Larreak

TA-53

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

13

38

Lur azpiko hodia

27

48

Larreak

TA-54

Ainzúa Aldave, Miguel

Errekoleten kalea, 22-1.a (Tafalla)

44

230

Lur azpiko hodia

27

50A

Lehorreko alorra

TA-55

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

8

Lur azpiko hodia

27

51

Larreak

TA-56

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

González Tablas, 7-4. B (Iruña)

2

Lur azpiko hodia

27

101

Altxonbidea

TA-57

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

3

31

Lur azpiko hodia

27

52

Lurzorua

Ureztalurretako erretenak.

FINKA
ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

POL.

LURZ.

LUR MOTA

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-5

Gorría Los Arcos, M.ª Rosario

Poyo kalea, 9-1. (Tafalla)

1

Erretena

5

30

Ureztaketako alorra

TA-6

Pérez Jaso, Carmen

Martínez de Espronceda kalea, 18-3. ezkerra (Tafalla)

9

87

Erretena

5

31

Ureztaketako alorra

TA-7

Pla Garriz, María

Errekoleten kalea, 14 (Tafalla)

9

58

Erretena

5

32

Ureztaketako alorra

TA-8

Salas Esquiroz, Josefina

Cuatropea kalea, 8 (Tafalla)

10

67

Erretena

5

33

Ureztaketako alorra

TA-9

Esparza Abaurre, Bernardo Enrique

Auroroen plazatxoa, 2 (Tafalla)

18

129

Erretena

5

34

Ureztaketako alorra

TA-10

Pascual Andión, Alfonso -Carlos

Maria Eskolaren kalea, 4 (Tafalla)

18

123

Erretena

5

35A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-11

Álvarez Díaz, Marco Vinicio (50%)

Tubal kalea, 10-1. ezkerra (Tafalla)

Silva Cordero, Nidia Montserrat (50%)

Tubal kalea, 10-1. ezkerra (Tafalla)

10

73

Erretena

5

36A

Frutarbolak ureztalurrean

TA-12

Merino Verano, Francisco

Candaraiz kalea, 6 (Tafalla)

26

184

Erretena

5

37A

Ureztaketako alorra

TA-13

Ruiz Plaza, María Isabel

Bartolomé de Carranza, 62-4. A (Iruña)

37

217

Erretena

5

38A

Ureztaketako alorra

TA-17

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

Marco Liberal, Ana María

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

115

Erretena

5

421

Ureztalurreko mahastia

TA-19

Flamarique Sánchez, José

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

Marco Liberal, Ana María

San Isidro kalea, 15 (Tafalla)

93

677

Erretena

eta lur azpiko hodia

4

568

Ureztaketako alorra

TA-20

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

1

14

Erretena

4

108

Pinudia

TA-24

Goñi Ursua, Raquel (%25)

La Plana kalea, 10-2. B (Tafalla)

Izuriaga Piudo, María Resurrección (%25)

San Frantzisko kalea, 6-1. D (Tafalla)

Pérez de Iriarte Ecay, Jesús Miguel (%25)

La Plana kalea, 10-2. B (Tafalla)

Pérez de Iriarte Ruíz, Juan José (%25)

San Frantzisko, 6-1. D 1.153 (Tafalla)

3

164

1.153

Erretena

eta lur azpiko hodia

4

73

Ureztaketako alorra

Telefono lineak.

FINKA
ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORTASUN EZARPENA (m²)

DESJ. P.-KUTX.

ALDI BATERAKO OKUPAZIOA

ZERBITZU MOTA

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-43

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

112

6

163

Lur azpiko

kanalizazioa

4

2

Larreak

TA-50

Inchaurrondo Moreno, José Luis

Tubal kalea, 70 (Tafalla)

34

4

89

Lur azpiko

kanalizazioa

28

23

Lurzorua

Aldi baterako okupazioa sarbideak egiteko

FINKA
ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

ALDI BATERAKO
OKUPAZIOA
ml

KATASTROKO DATUAK

Pol.

Lurz.

Laborea

TAFALLAKO UDAL MUGAPEA

TA-1006

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

1430 ml

7

z.g.

Bidea

TA-2000

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

283 ml

7

z.g.

Bidea

TA-1007

F2.

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

456 ml

7

z.g.

Bidea

TA-1009

F2.

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

739 ml

7, 6 eta 31.

z.g.

Bidea

TA-1010

F2

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

865 ml

6

z.g.

Bidea

TA-2001

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

1105 ml

6

232

Larreak

TA-2002

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

75 ml

6

z.g.

Bidea

TA-2003

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 Autobidea, 83. km (Taxoare)

365 ml

6

z.g.

Bidea

TA-2004

Gómez González, Francisco

Pikondo kalea, 1-4. ezkerra (Tafalla)

295 m²

6

164

Lurzorua

TA-2005

Alcuaz Zaratiegui, José Fernando

San Pedro kalea, 17-1. ezkerra (Tafalla)

Polo Ruiz, Rafael

Ibarra II, etxemultzoa, 6 (Lizarra)

9 m²

6

184

Lurzorua

TA-2006

Víctor Pérez, S.L.

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

74 m²

6

185

Lurzorua

TA-2007

Víctor Pérez, S.L.

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

132 m²

6

162

Lurzorua

TA-2008

Tafallako Udalaren herrilurrak

Nafarroako Frantzisko plaza, 5 (Tafalla)

15 ml

6 31

z.g.

Bidea

TA-2009

Víctor Pérez, S.L.

Zaragozako errepidea, 37. km (Tafalla)

42 m²

31

164

Elkorra

TA-2010

Inoxibel Española S.A.

Zaragozako errepidea, 12 (Tafalla)

361 m²

31

163

Lurzorua

TA-2011

Inversiones Proinma S.A.

Ereta pasealekua, 5 (Tafalla)

176 m²

31

311

Lurzorua

TA-2012

La Tafallesa, S.A.

Zangozako etorbidea, 25 (Tafalla)

36 m²

31

161

Lurzorua

TA-2013

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

570 ml

29, 30 eta 31.

z.g.

Errepidea

TA-2014

Nafarroako Foru Komunitatea (Autobidea)

San Ignazio etorbidea, 3 (Iruña)

Autopistas de Navarra, S.A.

AP-15 Autobidea, 83. km (Taxoare)

25 ml

3

z.g.

Bidea

TA-2015

Nafarroako Foru Komunitatea (altxonbideak)

González Tablas kalea, 7-4. B (Iruña)

200 ml

3

21

Altxonbidea

F1310360

Iragarkiaren kodea: F1310360