92. ALDIZKARIA - 2010eko uztailaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.3. Foru Aginduak

99/2010 FORU AGINDUA, uztailaren 1ekoa, Ekonomia eta Ogasun kontseilariak emana, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren F-69, 308 eta 309 inprimakien ereduak onetsi zituzten irailaren 15eko 280/2006 Foru Agindua eta azaroaren 9ko 278/2001 Foru Agindua eta zergaren F-66 eta F-69 ereduei dagozkien erregistro diseinuak aldatzen dituena.

Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legea aldatzen duen Tributu Harmonizazioari buruzko urtarrilaren 25eko 1/2010 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez zerga horren zenbait karga tasa igo egin dira. Horrela, 2010eko uztailaren 1etik aurrera, zerga-tasa orokorra 100eko 16tik 18ra igoko da. Zerga-tasa murriztua 100eko 7tik 8ra, eta nekazaritza, abeltzaintza eta arrantzako araubide berezian oroharreko zenbatekoz konpentsatzeko portzentajeak 100eko 9tik 10era nekazaritzako edo oihangintzako ustiategietatik ateratako produktu naturalak entregatzen direnean, eta 100eko 7,5etik 8,5era abeltzaintzako edo arrantzako ustiategietatik ataretako produktu naturalak entregatzen direnean.

Zerga-tasen aldaketa horrek berarekin dakar Balio Erantsiaren gaineko Zergaren aitorpeneko eredu batzuk ere aldatzea, gaur arte indarra izan duten tasak kendu eta berriak jaso behar baitira bertan. Horrez gain, komenigarritzat jotzen da laukitxo berriak jartzea, legeak ezartzen dituen kasuetan zergaren zerga-oinarrien eta kuoten aldaketa jasotzeko, bai eta kasu horiei dagokienez kuota kengarrien zuzenketa ere, eta aurreko eragiketetan jasandako kuoten zehaztapena gehituko da, sailkapen desberdina izanen baitute, eragiketa arruntak badira edo inbertsio ondasunekin egindakoak.

Beraz, foru agindu honen bidez aldatu dira F-69, 308 eta 309 paperezko inprimaki ereduak onetsi zituzten foru aginduak, bai eta F-66 eta F-69 ereduen tributudunek transmititu beharreko aitorpen-likidazioetako fitxategiek bete beharreko erregistroen diseinuak ere, orain arte indarra izan duten eredu eta erregistro diseinuen ordez berriak ezartzeko.

Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorraren zazpigarren xedapen gehigarrian baimena ematen zaio Ekonomia eta Ogasuneko kontseilariari, foru agindu bidez arautu dezan zergadunek eta entitateek zein kasu eta baldintzatan aurkezten ahal dituzten aitorpenak, jakinarazpenak, aitorpen-likidazioak, autolikidazioak edo tributuen arloko arautegiak eskatutako beste agiri guztiak, baliabide elektronikoak, informatikoak eta telematikoak erabiliz.

Horrenbestez, Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko abenduaren 30eko 19/1992 Foru Legearen 112.1 artikuluan eta martxoaren 8ko 86/1993 Foru Dekretuaren bidez onetsiriko Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko Erregelamenduaren 62.4 artikuluan agertzen den baimenaz baliaturik,

AGINDU DUT:

1. artikulua. Irailaren 15eko 280/2006 Foru Aginduaren aldaketa. Foru agindu horren bidez balio erantsiaren gaineko zergaren hiruhileko aitorpen-likidazioa egiteko F-69 eredua onetsi zen eta haren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri ziren eta, orobat, balio erantsiaren gaineko zergaren hileko aitorpen-likidazioa egiteko F-66 ereduaren Internet bidezko aurkezpen telematikoa egiteko baldintza orokorrak eta prozedura ezarri ziren.

1. 280/2006 Foru Aginduaren I. eranskinean ageri den F-69 eredua aldatzen da, eta horren partez foru agindu honen I. eranskinekoa erabiliko da.

2. 280/2006 Foru Aginduaren II. eranskinean dagoen F-69 ereduko erregistroen diseinuak aldatzen dira, eta horien partez foru agindu honen IV. eranskinekoak erabiliko dira.

3. 280/2006 Foru Aginduaren III. eranskinean dagoen F-66 ereduko erregistroen diseinuak aldatzen dira, eta horien partez foru agindu honen V. eranskinekoak erabiliko dira.

2. artikulua. Azaroaren 9ko 278/2001 Foru Agindua aldatzea. Foru agindu horren bidez F-67, F-69, J67, J69, J10, CAT-06, CAT-08, FR2, 038, 181, 182, 190, 199, 211, 212, 213, 214, 308, 309, 318, 319, 345, 480, 565, 600, 605, 610, 620 eta 630 ereduak onetsi ziren, eurotakoak.

1. XVIII. eranskinean dagoen 308 inprimakiaren eredua aldatu da, eta haren partez foru agindu honen II. eranskinean dagoena erabiliko da.

2. XIX. eranskinean dagoen 309 inprimakiaren eredua aldatu da, eta haren partez foru agindu honen III. eranskinean dagoena erabiliko da.

Azken xedapen bakarra.-Indarra hartzea.

Foru agindu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra eta aurkezteko epea honako hau argitaratu ondoren aurkeztu beharreko aitorpenetan izanen ditu ondorioak.

Iruñean, 2010eko uztailaren 1ean.-Ekonomia eta Ogasuneko kontseilaria, Álvaro Miranda Simavilla.

I. ERANSKINA

F1011524_0.pdf

II. ERANSKINA

F1011524_1.pdf

III. ERANSKINA

F1011524_2.pdf

IV. ERANSKINA

F-69 ereduaren arabera bidali beharreko aitorpen-likidazioen fitxategietako erregistroen diseinuak

0. ERREGISTRO MOTA: AURKEZLEA

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN AZALPENA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

'0' (zero) konstantea.

2-4

Alfazenbakizkoa

AURKEZTEKO EREDUA

'F69' konstantea.

5-8

Zenbakizkoa

EKITALDIA

Euskarrian sartutako aitorpenen zergaldiari dagozkion lau zifrak.

9-17

Alfazenbakizkoa

AURKEZLEAREN IFZ.

Eremu hau eskuinaldean lerrokaturik egonen da, eta azken idazgunea kontrol karakterea izanen da. Ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira.

18-57

Alfabetikoa

AURKEZLEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA.

1. motako erregistroan aitortzailearentzat azaldutako irizpide berarekin beteko da.

58-109

Alfazenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

110-157

Zenbakizkoa

EUSKARRIAN DAUDEN ERREGISTROEN KONTAGAILUAK:

110-117

1. motako erregistroen kopurua.

118-125

2. motako erregistroen kopurua.

126-133

3. motako erregistroen kopurua.

134-141

4. motako erregistroen kopurua.

142-149

5. motako erregistroen kopurua.

150-157

6. motako erregistroen kopurua.

158

Alfabetikoa

AURKEZTEKO MODUA

'T': telematikoa.

159-207

Alfazenbakizkoa

HARREMANETARAKO PERTSONA

Eremu hau bitan banatzen da:

159-167

TELEFONOA: Zenbakizkoa, 9 idazgunekoa.

168-207

DEITURAK ETA IZENA: 1. motako erregistroan aitortzailearentzat azaldutako irizpide berarekin beteko da.

208-237

Alfabetikoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

238-250

Alfazenbakizkoa

LAGUNTZA PROGRAMAREN BERTSIOA

Ogasunak prestatutako laguntza programekin egindako aitorpenetarako erreserbatu den eremua. Bestelako edozein kasutan zuriunez beteko da.

1. ERREGISTRO MOTA: AITORTZAILEA

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN AZALPENA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

'1' (bat) konstantea.

2-4

Alfazenbakizkoa

AURKEZTEKO EREDUA

'F69' konstantea.

5-8

Zenbakizkoa

EKITALDIA

Aitorpenari dagokion zergaldiko lau zifrak.

9-11

Zenbakizkoa

ALDIA

9-9

AITORPENARI DAGOKION HIRUHILEKOA.

Balioak: 1, 2, 3 edo 4.

10-11

00 (zeroak).

(Adibidez: 100,200,300,400).

12-17

Zenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

18-26

Alfazenbakizkoa

AITORTZAILEAREN IFZ

Eremu hau eskuinaldean lerrokaturik egonen da, eta azken idazgunea kontrol karakterea izanen da. Ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira.

27-66

Alfabetikoa

AITORTZAILEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA.

Pertsona fisikoa bada, honela jarriko da: lehen deitura, zuriune bat, bigarren deitura, zuriune bat eta izena osorik, nahitaez ordena horretan.

Pertsona juridikoentzat, sozietatearen izen osoa jasoko da, anagramarik gabe.

67-80

Zenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

81

Alfabetikoa

AURKEZTEKO MODUA

'T': telematikoa.

82-130

Alfazenbakizkoa

HARREMANETARAKO PERTSONA

Eremu hau bitan banatzen da:

82-90

TELEFONOA: Zenbakizko eremua, 9 idazgunekoa.

91-130

DEITURAK ETA IZENA: Aitortzailearentzat azaldutako irizpide berarekin beteko da.

131-143

Zenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

144

Alfabetikoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

145

Alfabetikoa

OHIKO AITORPENA EDO ORDEZKOA

Ohiko aitorpenak: bete gabe utziko da.

Ordezko aitorpenak: ''S'' bat jarriko da.

146-158

Zenbakizkoa

ORDEZTUAREN FROGAGIRIAREN ZENBAKIA

Ordezko aitorpena baldin bada, ordeztu den aitorpenaren frogagiriaren zenbakia adieraziko da eremu honetan.

159-178

Zenbakizkoa

BANKUKO KONTUA, ITZULKETA ETA ORDAINKETETARAKO

Dirua itzultzeko eta ordainketa tramitatzeko, bankuaren kontu zenbakia adierazi beharko da.

Beste edozein kasutan zeroz beteko da.

179-179

Zenbakizkoa

ORDAINKETA OGASUNAREN BIDEZ TRAMITATZEKO ESKAERA.

Balioak:

0

Ordainketa tramitatzeko eskaerarik ez dela egin adierazten du.

1

Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketaren tramitazioa Ogasunak egin dezala eskatzen dela, aitorpenaren izenean baliabide telematikoak erabiliz.

2

Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketa Ogasunak banketxearekin tramita dezala eskatu dela, aurkezlea aitorpenaren aitortzailearen izenean arituz, baliabide telematikoak erabiliz.

3

Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketa Ogasunak banketxearekin tramita dezala eskatu dela, aitorpenaren aurkezlearen funtsen horniduraren bitartez, baliabide telematikoak erabiliz.

4

Ordainketa epearen azken egunean egiteko agindua. Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketaren tramitazioa Ogasunak egin dezala eskatzen dela, aitorpenaren izenean baliabide telematikoak erabiliz.

5

Ordainketa epearen azken egunean egiteko agindua. Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketa Ogasunak banketxearekin tramita dezala eskatu dela, aurkezlea aitorpenaren aitortzailearen izenean arituz, baliabide telematikoak erabiliz.

6

Ordainketa epearen azken egunean egiteko agindua. Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketa Ogasunak banketxearekin tramita dezala eskatu dela, aitorpenaren aurkezlearen funtsen horniduraren bitartez, baliabide telematikoak erabiliz.

7

Ordainketa helbideratzearen bidez egitea. Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du Ogasunak helbideratzearen bidezko ordainketa banketxearekin tramita dezala eskatu dela.

Ordainketaren tramitazioa Ogasunaren esku uzten bada, goian adierazitako bankuko kontuak tramitazio modu hori onartzen duen banketxe batekoa izan beharko du. Bestela, fitxategian agertzen den aitorpena baliozkoa izanen da, baina ordaintzeko agindua ez da tramitatuko.

180-201

Alfazenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

202-209

Zenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

210-237

Alfazenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

238-250

Alfazenbakizkoa

LAGUNTZA PROGRAMAREN BERTSIOA

Ogasunak prestatutako laguntza programa ofizialekin egindako aurkezpenetarako erreserbatu den eremua.

Bestelako edozein kasutan zuriunez beteko da.

2. ERREGISTRO MOTA: AITORPENAREN ZENBAKIZKO DATUAK

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN AZALPENA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

'2' (bi) konstantea.

2-26

Alfazenbakizkoa

1. motako erregistroko 2tik 26ra bitarteko idazguneak.

27-46

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA, IKURRA ETA ZENBATEKOA

Eremu honetan autolikidazioaren datu ekonomikoak adierazi behar dira.

Eremu hau hirutan banatzen da:

27-30

INPRIMAKIKO LAUKIAREN KODEA. Zenbakizkoa, 4 idazgunekoa. Ezkerraldean 0z beteta.

31-31

BALIOAREN IKURRA. Positiboa bada, zuriz, eta negatiboa bada, "N".

32-46

BALIOA. Zenbakizkoa, 15 idazgunekoa. Punturik eta koma dezimalik gabe grabatuko da, eskuinaldean lerrokatuta. Zati dezimalean zeroak jarriko dira eskuinaldean, datuari dagozkion dezimalen kopurua osatu arte. Osoko zatia zeroekin osatuko da ezkerraldean.

47-226

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA, IKURRAK ETA BALIOA.

Bederatzi errepikapen. 27-46 idazguneetako informazioa emateko adierazitako egitura bera erabiliko da 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206 eta 207-226 idazguneetan.

Balioa izanez gero bete beharreko laukitxoen zerrenda:

Datua

Lauk.

Mota

Luzera

Balidazioa

Erreg.

Edukia

Jarduerarik gabe

93

Z

15

2

1: aukeratutako aldian jarduerarik ez dagoela adierazten du

SORRARAZITAKO BEZa

Araubide orokorra

Europar Batasunaren barreneko entregak

10

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Esportazioak

01

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Eragiketa salbuetsiak, kenkaria egiteko eskubiderik ez dutenak

02

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Beste eragiketa batzuk

171

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa orokorreko eragiketen oinarria

03

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa orokorreko eragiketen kuota

13

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa murriztuko eragiketen oinarria

04

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa murriztuko eragiketen kuota

14

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa supermurriztuko eragiketen oinarria

05

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa supermurriztuko eragiketen kuota

15

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%4ko baliokidetasun errekarguaren oinarria

06

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%4ko baliokidetasun errekarguaren kuota

16

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%1eko baliokidetasun errekarguaren oinarria

07

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%1eko baliokidetasun errekarguaren kuota

17

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%0,5eko baliokidetasun errekarguaren oinarria

08

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%0,5eko baliokidetasun errekarguaren kuota

18

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenen oinarria

09

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenen kuota

19

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen oinarria

172

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen kuota

173

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Zerga-oinarria

176

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Kuota

177

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Araubide erraztua

JEZaren 1. epigrafeko jarduera

65

Z

15

2

15 osoko zenbaki

1 modulua 1 jarduera

33

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

2 modulua 1 jarduera

34

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

3 modulua 1 jarduera

35

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

4 modulua 1 jarduera

36

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

5 modulua 1 jarduera

101

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

A motako makinak 1 jarduera 1

37

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

B motako makinak 1 jarduera

38

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

1 jardueraren kuota

81

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

JEZaren 2. epigrafeko jarduera

66

Z

15

2

15 osoko zenbaki

1 modulua 2 jarduera

53

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

2 modulua 2 jarduera

54

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

3 modulua 2 jarduera

56

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

4 modulua 2 jarduera

57

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

5 modulua 2 jarduera

102

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

A motako makinak 2 jarduera

58

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

B motako makinak 2 jarduera 2

59

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

2 jardueraren kuota

82

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

JEZaren 3. epigrafeko jarduera

67

Z

15

2

15 osoko zenbaki

1 modulua 3 jarduera

24

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

2 modulua 3 jarduera

25

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

3 modulua 3 jarduera

26

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

4 modulua 3 jarduera

27

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

5 modulua 3 jarduera

103

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

A motako makinak 3 jarduera

28

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

B motako makinak 3 jarduera

29

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

3 jardueraren kuota

83

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hiru hileko diru-sarreren bolumena, nekazaritzako eta abeltzaintzako 1 jarduera

88

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 1 jardueraren kuotaren indizea

89

Z

15

2

11 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 1 jardueraren kuota

84

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hiru hileko diru-sarreren bolumena, nekazaritzako eta abeltzaintzako 2 jarduera

44

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 2 jardueraren kuotaren indizea

46

Z

15

2

11 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Nekazaritzako eta abeltzaintzako 2 jardueraren kuota

87

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Guztira, sartu beharrekoa moduluetan

86

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak

11

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Eraikinen, itsasontzien eta aktibo finko ez-materialen entrega

21

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko entregak

12

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten beste eragiketa batzuk

22

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Sorrarazitako kuotak guztira

20

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZ KENGARRIA

Barruko eragiketa arruntetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

31

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Barruko eragiketa arruntetan jasandako kuotengatik. Kuota

41

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsio ondasunekin egindako barruko eragiketetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

131

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsio ondasunekin egindako barruko eragiketetan jasandako kuotengatik. Kuota

141

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inportazioetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

32

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inportazioetan jasandako kuotengatik. Kuota

42

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barruko eskurapenengatik. Zerga-oinarria

39

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barruko eskurapenengatik. Kuota

49

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioen oinarria Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzaren Araubide Berezian

170

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioen kuota Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzaren Araubide Berezian

43

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen oinarria

174

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen kuota

175

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Zerga-oinarria

178

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Kuota

179

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioen erregularizazioa

45

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hainbanaketaren behin betiko ehunekoaren erregularizazioa

450

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Eraikinen, itsasontzien eta aktibo finko ez-materialen eskurapena edo inportazioa

47

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioen erregularizazioa

48

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kuota kengarriak, guztira

50

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

AUTOLIKIDAZIOAREN EMAITZA

Zifra erlatiboa

55

Z

15

Nahitaezkoa

2

11 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Aldi honetarako ateratzen den kuota

61

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Aurreko aldietatik konpentsatu beharreko kuota

62

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Urteko erregularizazioaren emaitza

69

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Autolikidazioaren emaitza

63

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Datua

Lauk.

Mota

Luzera

Balidazioa

Erreg.

Edukia

ERANSKINA: urteko azkeneko aldian bakar-bakarrik bete beharreko datuak, edo jarduera uzten denean.

Denak batuta, 3.005,06 eurotik gorako eragiketak egin dituzu pertsonaren edo entitateren batekin? BAI

164

Z

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Denak batuta, 3.005,06 eurotik gorako eragiketak egin dituzu pertsonaren edo entitateren batekin? EZ

165

Z

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Itzulketaren eskaera

Itzultzeko

600

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

AITORPENA BALIABIDE TELEMATIKOAK ERABILIZ AURKEZTU BEHARRA EZ DUTEN SUBJEKTU PASIBOENTZAKO URTEKO LABURPEN MURRIZTUA

Hainbanaketa berezia aplikatzen du

305

Z

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Sektore berezituen araubidea aplikatzen du

307

Z

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Behin betiko hainbanaketaren %

303

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 0 dezimal

URTEKO LABURPENA OSORIK

BEZa sorrarazi duten zenbait eragiketaren xehetasuna

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa orokorrekoak (zerga-oinarria)

901

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa orokorrekoak (kuota)

902

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa murriztukoak (zerga-oinarria)

903

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa murriztukoak (kuota)

904

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa supermurriztukoak (zerga-oinarria)

905

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa supermurriztukoak (kuota)

906

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barrenean egindako ondasunen eskurapenak guztira (zerga-oinarria)

907

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barrenean egindako ondasunen eskurapenak guztira (kuotak)

908

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak (zerga-oinarria)

909

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak (kuota)

910

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak, materialak berreskuratzeko eragiketetan (zerga-oinarria).

952

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak, materialak berreskuratzeko eragiketetan (kuota).

953

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa (zerga-oinarria)

911

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa (kuota)

912

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarriak eta kuoten aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (zerga oinarria)

913

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarriak eta kuoten aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (kuota)

914

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa (zerga-oinarria)

915

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa (kuota)

916

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (zerga-oinarria)

917

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (kuota)

918

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZ kengarria duten zenbait eragiketaren xehetasuna

Ondasun eta zerbitzu arrunten barreneko eragiketak (zerga-oinarria)

950

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun eta zerbitzu arrunten barreneko eragiketak (kuota)

948

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen barreneko eragiketak (zerga-oinarria)

949

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen barreneko eragiketak (kuota)

951

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten inportazioak (zerga-oinarria)

919

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten inportazioak (kuota)

920

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen inportazioak (zerga-oinarria)

921

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen inportazioak (kuota)

922

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten eskurapenak Batasunaren barrenean (zerga-oinarria)

923

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten eskurapenak Batasunaren barrenean (kuota)

924

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen eskurapenak Batasunaren barrenean (zerga-oinarria)

925

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen eskurapenak Batasunaren barrenean (kuota)

926

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien zuzenketa (zerga-oinarria)

927

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien zuzenketa (oinarria)

928

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioak Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren Araubide Berezian (zerga-oinarria)

960

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioak Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren Araubide Berezian (kuota)

961

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ekitaldian egindako berariazko eragiketak

Ondasun higiezinen entregak eta ohikoak ez diren finantza eragiketak

933

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen entregak

934

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekargua duten araubide bereziko eragiketak

213

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden barreneko eskurapenak

935

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden Batasunaren barreneko eskurapenak

936

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden inportazioak

937

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Jasan diren baina kengarriak ez diren kuoten zerga-oinarriak

938

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Instalatu edo muntatu behar diren ondasunen entregak EBaren beste estatu batean

941

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako barreneko entregak, hiruko eragiketen ondoriozkoak

942

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak (zerga-loturarik gabeko salmentak)

215

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden eremuekin egindako eragiketak eta aduana-araubideen gainekoak

203

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga araubideari buruzko eragiketak

216

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaiarien araubideko esportazioak

204

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak

214

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Berreskuratzeko materialekin zerikusia duten entregak eta zerbitzu emateak, eta subjektu pasiboaren inbertsioa dakartenak

954

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Itzulketa egiteko eskubidea duten beste eragiketa batzuk

217

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien araubidea

Hainbanaketa berezia aplikatzen du

305

Z

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Sektore berezituen araubidea aplikatzen du

307

Z

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Behin betiko hainbanaketaren %

303

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 0 dezimal

Jarduera ekonomikoak

(1. jarduera). Jardueraren azalpena

1131

A

50

3

(1. jard.) E.J.S.N.

1141

Z

3

2

(1. jard.) Eragiketen bolumena

1151

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(1. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1161

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(1. jard.) Tasa

1171

A

1

3

Letrak:

G=hainbanaketa orokorra

E=hainbanaketa berezia

(1. jard.) Hainbanaketaren %

1181

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jarduera). Jardueraren azalpena

1132

A

50

3

(2. jard.) E.J.S.N.

1142

Z

3

2

(2. jard.) Eragiketen bolumena

1152

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1162

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jard.) Tasa

1172

A

1

3

Letrak: G edo E

(2. jard.) Hainbanaketaren %

1182

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jarduera). Jardueraren azalpena

1133

A

50

3

(3. jard.) E.J.S.N.

1143

Z

3

2

(3. jard.) Eragiketen bolumena

1153

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1163

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jard.) Tasa

1173

A

1

3

Letrak: G edo E

(3. jard.) Hainbanaketaren %

1183

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jarduera). Jardueraren azalpena

1134

A

50

3

(4. jard.) E.J.S.N.

1144

Z

3

2

(4. jard.) Eragiketen bolumena

1154

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1164

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jard.) Tasa

1174

A

1

3

Letrak: G edo E

(4. jard.) Hainbanaketaren %

1184

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun erabilien, arte-gaien, antzinako gauzen eta bilduma-gauzen araubide berezia

Salmenten bolumena (eragiketaz eragiketaren aukera)

401

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Erosketen bolumena (eragiketaz eragiketaren aukera)

407

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salmenten bolumena (etekin orokorraren aukera)

408

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Erosketen bolumena (etekin orokorraren aukera)

409

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria (eragiketaz eragiketaren aukera)

405

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria (etekin orokorraren aukera)

406

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidai agentzien araubide berezia

Orokorra, zerga-oinarria, eragiketaz eragiketa

421

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarri orokorraren zenbatespena

422

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaiarien onurarako eskurapenak

423

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria

424

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden zerbitzuen zenbatekoa

425

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oharra: aitorpena baliabide telematikoak erabiliz aurkeztera beharturik ez dauden subjektu pasiboentzako urteko laburpen muriztuaren atala eta urteko eranskin osoaren atala baztertzaileak dira.

227-250

Alfabetikoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

3. ERREGISTRO MOTA: AITORPENAREN DATU ALFAZENBAKIZKOAK

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN AZALPENA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

'3' (hiru) konstantea.

2-26

Alfazenbakizkoa

1. motako erregistroko 2tik 26ra bitarteko idazguneak.

27-80

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA ETA DATUAREN XEHETASUNA

Eremu hau bitan banatzen da:

27-30

INPRIMAKIKO LAUKITXOAREN KODEA. Zenbakizkoa, 4 idazgunekoa. Ezkerraldean 0z beteta.

31-80

DATUAREN XEHETASUNA. Alfazenbakizkoa, 50 idazgunekoa. Eremu honetan autolikidazioaren datu alfazenbakizkoak adierazi behar dira. Ezkerraldean lerrokaturik grabatuko da eta eskuinaldean zuriunez beterik.

81-188

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA ETA DATUAREN XEHETASUNA. Bi errepikapen.

2780 idazguneetako informazioa emateko adierazitako egitura bera erabiliko da 81-134 eta 135-188 idazguneetan.

Datuaren xehetasuna izanez gero bete beharreko laukitxoen zerrenda:

Datua

Lauk.

Mota

Luzera

Balidazioa

Erreg.

Edukia

Posta elektronikoa

3003

A

50

3

Nekazaritza eta abeltzaintzako 1. jarduera

503

A

50

3

Nekazaritza eta abeltzaintzako 2. jarduera

504

A

50

3

189-250

Alfabetikoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

V. ERANSKINA

F-66 ereduaren arabera bidali beharreko aitorpen-likidazioen fitxategietako erregistroen diseinuak

0. ERREGISTRO MOTA: AURKEZLEA

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN AZALPENA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

'0' (zero) konstantea.

2-4

Alfazenbakizkoa

AURKEZTEKO EREDUA

'F66' konstantea.

5-8

Zenbakizkoa

EKITALDIA

Euskarrian sartutako aitorpenen zergaldiari dagozkion lau zifrak.

9-17

Alfazenbakizkoa

AURKEZLEAREN IFZ.

Eremu hau eskuinaldean lerrokaturik egonen da, eta azken idazgunea kontrol karakterea izanen da. Ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira.

18-57

Alfabetikoa

AURKEZLEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA. 1. motako erregistroan aitortzailearentzat azaldutako irizpide berarekin beteko da.

58-109

Alfazenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

110-157

Zenbakizkoa

EUSKARRIAN DAUDEN ERREGISTROEN KONTAGAILUAK:

110-117

1. motako erregistroen kopurua.

118-125

2. motako erregistroen kopurua.

126-133

3. motako erregistroen kopurua.

134-141

4. motako erregistroen kopurua.

142-149

5. motako erregistroen kopurua.

150-157

6. motako erregistroen kopurua.

158

Alfabetikoa

AURKEZTEKO MODUA

'T': telematikoa.

159-207

Alfazenbakizkoa

HARREMANETARAKO PERTSONA

Eremu hau bitan banatzen da:

159-167

TELEFONOA. Zenbakizkoa, 9 idazgunekoa.

168-207

IZEN-DEITURAK. 1. motako erregistroan aitortzailearentzat azaldutako irizpide berarekin beteko da.

208-237

Alfabetikoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

238-250

Alfazenbakizkoa

LAGUNTZA PROGRAMAREN BERTSIOA

Ogasunak prestatutako laguntza programekin egindako aitorpenetarako erreserbatu den eremua. Bestelako edozein kasutan zuriunez beteko da.

1. ERREGISTRO MOTA: AITORTZAILEA

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN AZALPENA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

'1' (bat) konstantea.

2-4

Alfazenbakizkoa

AURKEZTEKO EREDUA

'F66' konstantea.

5-8

Zenbakizkoa

EKITALDIA

Aitorpenari dagokion zergaldiko lau zifrak.

9-11

Zenbakizkoa

ALDIA

Aitorpenari dagokion hilabetea.

9-9

Kasuko hiruhilekoa: 1, 2, 3 edo 4.

10-11

Hilabetea.

Balioak: 01, 02, ..., 12.

(Adibidez: 101,102,103,204, ....412).

12-17

Zenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

18-26

Alfazenbakizkoa

AITORTZAILEAREN IFZ

Eremu hau eskuinaldean lerrokaturik egonen da, eta azken idazgunea kontrol karakterea izanen da. Ezkerreko idazguneak zeroz beteko dira.

27-66

Alfabetikoa

AITORTZAILEAREN DEITURAK ETA IZENA EDO SOZIETATEAREN IZENA.

Pertsona fisikoa bada, honela jarriko da: lehen deitura, zuriune bat, bigarren deitura, zuriune bat eta izena osorik, nahitaez ordena horretan.

Pertsona juridikoentzat, sozietatearen izen osoa jasoko da, anagramarik gabe.

67-80

Zenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

81

Alfabetikoa

AURKEZTEKO MODUA

'T': telematikoa.

82-130

Alfazenbakizkoa

HARREMANETARAKO PERTSONA

Eremu hau bitan banatzen da:

82-90

TELEFONOA. Zenbakizko eremua, 9 idazgunekoa.

91-130

IZEN-DEITURAK. Aitortzailearentzat azaldutako irizpide berarekin beteko da.

131-143

Zenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

144

Alfabetikoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

145

Alfabetikoa

OHIKO AITORPENA EDO ORDEZKOA

Ohiko aitorpenak: bete gabe utziko da.

Ordezko aitorpenak: ''S'' bat jarriko da.

146-158

Zenbakizkoa

ORDEZTUAREN FROGAGIRIAREN ZENBAKIA

Ordezko aitorpena baldin bada, ordeztu den aitorpenaren frogagiriaren zenbakia adieraziko da eremu honetan.

159-178

Zenbakizkoa

BANKUKO KONTUA, ITZULKETA ETA ORDAINKETETARAKO

Dirua itzultzeko eta ordainketa tramitatzeko, bankuaren kontu zenbakia adierazi beharko da.

Beste edozein kasutan zeroz beteko da.

179-179

Zenbakizkoa

ORDAINKETA OGASUNAREN BIDEZ TRAMITATZEKO ESKAERA.

Balioak:

0

Ordainketa tramitatzeko eskaerarik ez dela egin adierazten du.

1

Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketaren tramitazioa Ogasunak egin dezala eskatzen dela, aitorpenaren izenean baliabide telematikoak erabiliz.

2

Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketa Ogasunak banketxearekin tramita dezala eskatu dela, aurkezlea aitorpenaren aitortzailearen izenean arituz, baliabide telematikoak erabiliz.

3

Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketa Ogasunak banketxearekin tramita dezala eskatu dela, aitorpenaren aurkezlearen funtsen horniduraren bitartez, baliabide telematikoak erabiliz.

4

Ordainketa epearen azken egunean egiteko agindua. Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketaren tramitazioa Ogasunak egin dezala eskatzen dela, aitorpenaren izenean baliabide telematikoak erabiliz.

5

Ordainketa epearen azken egunean egiteko agindua. Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketa Ogasunak banketxearekin tramita dezala eskatu dela, aurkezlea aitorpenaren aitortzailearen izenean arituz, baliabide telematikoak erabiliz.

6

Ordainketa epearen azken egunean egiteko agindua. Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du ordainketa Ogasunak banketxearekin tramita dezala eskatu dela, aitorpenaren aurkezlearen funtsen horniduraren bitartez, baliabide telematikoak erabiliz.

7

Ordainketa helbideratzearen bidez egitea. Ordaintzeko aitorpenetan besterik ez. Adierazten du Ogasunak helbideratzearen bidezko ordainketa banketxearekin tramita dezala eskatu dela.

Ordainketaren tramitazioa Ogasunaren esku uzten bada, goian adierazitako bankuko kontuak tramitazio modu hori onartzen duen banketxe batekoa izan beharko du. Bestela, fitxategian agertzen den aitorpena baliozkoa izanen da, baina ordaintzeko agindua ez da tramitatuko.

180-201

Alfazenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

202-209

Zenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

210-237

Alfazenbakizkoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

238-250

Alfazenbakizkoa

LAGUNTZA PROGRAMAREN BERTSIOA

Ogasunak prestatutako laguntza programa ofizialekin egindako aurkezpenetarako erreserbatu den eremua.

Bestelako edozein kasutan zuriunez beteko da.

2. ERREGISTRO MOTA: AITORPENAREN ZENBAKIZKO DATUAK

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN AZALPENA

1

Zenbakizkoa

ERREGISTRO MOTA

'2' (bi) konstantea.

2-26

Alfazenbakizkoa

1. motako erregistroko 2tik 26ra bitarteko idazguneak.

27-46

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA, IKURRA ETA ZENBATEKOA

Eremu honetan autolikidazioaren datu ekonomikoak adierazi behar dira.

Eremu hau hirutan banatzen da:

27-30

INPRIMAKIKO LAUKITXOAREN KODEA. Zenbakizkoa, 4 idazgunekoa. Ezkerraldean 0z beteta.

31-31

BALIOAREN IKURRA. Positiboa bada, zuriz, eta negatiboa bada, "N".

32-46

BALIOA. Zenbakizkoa, 15 idazgunekoa. Punturik eta koma dezimalik gabe grabatuko da, eskuinaldean lerrokatuta. Zati dezimalean zeroak jarriko dira eskuinaldean, datuari dagozkion dezimalen kopurua osatu arte. Osoko zatia zeroekin osatuko da ezkerraldean.

47-226

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA, IKURRAK ETA BALIOA

Bederatzi errepikapen. 27-46 idazguneetako informazioa emateko adierazitako egitura bera erabiliko da 47-66, 67-86, 87-106, 107-126, 127-146, 147-166, 167-186, 187-206 eta 207-226 idazguneetan.

Balioa izanez gero bete beharreko laukitxoen zerrenda:

Datua

Lauk.

Mota

Luzera

Balidazioa

Erreg.

Edukia

Jarduerarik gabe

93

Z

15

2

1: aukeratutako aldian jarduerarik ez dagoela adierazten du

Sorrarazitako kuotak

Europar Batasunaren barreneko entregak

10

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Esportazioak

01

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Eragiketa salbuetsiak, kenkaria egiteko eskubiderik ez dutenak

02

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Beste eragiketa batzuk

171

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

SORRARAZITAKO BEZa

Tasa orokorreko eragiketen oinarria

03

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa orokorreko eragiketen kuota

13

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa murriztuko eragiketen oinarria

04

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa murriztuko eragiketen kuota

14

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa supermurriztuko eragiketen oinarria

05

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Tasa supermurriztuko eragiketen kuota

15

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%4ko baliokidetasun errekarguaren oinarria

06

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%4ko baliokidetasun errekarguaren kuota

16

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%1eko baliokidetasun errekarguaren oinarria

07

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%1eko baliokidetasun errekarguaren kuota

17

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%0,5eko baliokidetasun errekarguaren oinarria

08

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

%0,5eko baliokidetasun errekarguaren kuota

18

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenen oinarria

09

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenen kuota

19

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen oinarria

172

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen kuota

173

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Zerga-oinarria

176

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Kuota

177

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Sorrarazitako kuotak guztira

20

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kuota kengarriak

Barruko eragiketa arruntetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

31

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Barruko eragiketa arruntetan jasandako kuotengatik. Kuota

41

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsio ondasunekin egindako barruko eragiketetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

131

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsio ondasunekin egindako barruko eragiketetan jasandako kuotengatik. Kuota

141

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inportazioetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

32

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inportazioetan jasandako kuotengatik. Zerga-oinarria

42

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barruko eskurapenengatik. Zerga-oinarria

39

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barruko eskurapenengatik. Kuota

49

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioen oinarria Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzaren Araubide Berezian

170

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioen kuota Nekazaritza, Abeltzaintza eta Arrantzaren Araubide Berezian

43

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen oinarria

174

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioa izan duten eragiketen kuota

175

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Zerga-oinarria

178

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa. Kuota

179

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioen erregularizazioa

45

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hainbanaketaren behin betiko ehunekoaren erregularizazioa

450

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kuota kengarriak, guztira

50

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

AUTOLIKIDAZIOAREN EMAITZA

Zifra erlatiboa

55

Z

15

Nahitaezkoa

2

11 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Aldi honetarako ateratzen den kuota

61

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Aurreko aldietatik konpentsatu beharreko kuota

62

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Urteko erregularizazioaren emaitza

69

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Autolikidazioaren emaitza

63

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Itzuli beharreko kopurua

64

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hurrengo aldietan konpentsatu beharreko kopurua

70

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Datua

Lauk.

Mota

Luzera

Balidazioa

Erreg.

Edukia

PFEZaren atxikipenak BEZarekin konpentsatzeko eskaera

Atxikipenengatik ordaindu beharreko zenbatekoa

104

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZarekin konpentsatu beharreko atxikipenen zenbatekoa

105

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZarekin konpentsatutako kopurua

106

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZarekin konpentsatu ez den zenbatekoa, sartu beharrekoa

107

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Atxikipenekin konpentsatutako kopurua

108

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Itzuli beharreko zenbatekoa, atxikipenekin konpentsatu ez dena

109

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

URTEKO LABURPENA

Negozioen zifra erlatiboarekin Nafarroako Ogasunean aitorpena egiten duten subjektu pasiboak

Urtean sorrarazitako kuotak guztira

110

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kuota kengarrien batura, urtean

111

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Araubide orokorraren emaitza

112

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZa sorrarazi duten zenbait eragiketaren xehetasuna

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa orokorrekoak (zerga-oinarria)

901

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa orokorrekoak (kuota)

902

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa murriztukoak (zerga-oinarria)

903

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa murriztukoak (kuota)

904

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa supermurriztukoak (zerga-oinarria)

905

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barreneko eskurapenak, tasa supermurriztukoak (kuota)

906

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barrenean egindako ondasunen eskurapenak guztira (zerga-oinarria)

907

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Europar Batasunaren barrenean egindako ondasunen eskurapenak guztira (kuotak)

908

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak (zerga-oinarria)

909

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak (kuota)

910

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak, materialak berreskuratzeko eragiketetan (zerga-oinarria).

952

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako kuotak, materialak berreskuratzeko eragiketetan (kuota).

953

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa (zerga-oinarria)

911

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarrien eta kuoten aldaketa (kuota)

912

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarriak eta kuoten aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (zerga oinarria)

913

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Oinarriak eta kuoten aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (kuota)

914

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa (zerga-oinarria)

915

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa (kuota)

916

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (zerga-oinarria)

917

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekarguaren aldaketa konkurtso-deklarazioaren ondorioz (kuota)

918

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

BEZ kengarria duten zenbait eragiketaren xehetasuna

Ondasun eta zerbitzu arrunten barreneko eragiketak (zerga-oinarria)

950

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun eta zerbitzu arrunten barreneko eragiketak (kuota)

948

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen barreneko eragiketak (zerga-oinarria)

949

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen barreneko eragiketak (kuota)

951

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten inportazioak (zerga-oinarria)

919

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten inportazioak (kuota)

920

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen inportazioak (zerga-oinarria)

921

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen inportazioak (kuota)

922

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten eskurapenak Batasunaren barrenean (zerga-oinarria)

923

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Ondasun arrunten eskurapenak Batasunaren barrenean (kuota)

924

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen eskurapenak Batasunaren barrenean (zerga-oinarria)

925

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen eskurapenak Batasunaren barrenean (kuota)

926

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien zuzenketa (zerga-oinarria)

927

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien zuzenketa (oinarria)

928

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioak Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren Araubide Berezian (zerga-oinarria)

960

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Konpentsazioak Nekazaritzaren, Abeltzaintzaren eta Arrantzaren Araubide Berezian (kuota)

961

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zifra erlatiboa (zergak administrazio batean baino gehiagotan ordaintzen dituzten subjektu pasiboentzat bakarrik)

Lurralde komunean (tributazioaren %)

929

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Gipuzkoa (tributazioaren %)

930

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Araba (zergaren %)

931

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Bizkaia (tributazioaren %)

932

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 4 dezimal

Ekitaldian egindako berariazko eragiketak

Ondasun higiezinen entregak eta ohikoak ez diren finantza eragiketak

933

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Inbertsioko ondasunen entregak

934

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Baliokidetasun errekargua duten araubide bereziko eragiketak

213

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden barreneko eskurapenak

935

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden Batasunaren barreneko eskurapenak

936

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden inportazioak

937

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Jasan diren baina kengarriak ez diren kuoten zerga-oinarriak

938

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak edo subjektu pasiboaren inbertsioa izan dutenak, hileko itzulketa egiteko eskubidea sortzen ez dutenak

939

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Hileko itzulketa egiteko eskubidea sortzen duten eragiketa lotuak

940

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Instalatu edo muntatu behar diren ondasunen entregak EBaren beste estatu batean

941

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Subjektu pasiboaren inbertsioagatik sorrarazitako barreneko entregak, hiruko eragiketen ondoriozkoak

942

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak (zerga-loturarik gabeko salmentak)

215

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden eremuekin egindako eragiketak eta aduana-araubideen gainekoak

203

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga araubideari buruzko eragiketak

216

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaiarien araubideko esportazioak

204

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-loturarik gabeko eragiketak

214

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Berreskuratzeko materialekin zerikusia duten entregak eta zerbitzu emateak, eta subjektu pasiboaren inbertsioa dakartenak

954

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Kenkarien araubidea

Hainbanaketa berezia aplikatzen du

305

Z

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Sektore berezituen araubidea aplikatzen du

307

Z

15

2

1: laukitxoa bete dela adierazten du

Behin betiko hainbanaketaren %

303

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 0 dezimal

Jarduera ekonomikoak

(1. jarduera). Jardueraren azalpena

1131

A

50

3

(1. jard.) E.J.S.N.

1141

Z

3

2

(1. jard.) Eragiketen bolumena

1151

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(1. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1161

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(1. jard.) Tasa

1171

A

1

3

Letrak:

G=hainbanaketa orokorra

E=hainbanaketa berezia

(1. jard.) Hainbanaketaren %

1181

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jarduera). Jardueraren azalpena

1132

A

50

3

(2. jard.) E.J.S.N.

1142

Z

3

2

(2. jard.) Eragiketen bolumena

1152

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1162

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(2. jard.) Tasa

1172

A

1

3

Letrak: G edo E

(2. jard.) Hainbanaketaren %

1182

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jarduera). Jardueraren azalpena

1133

A

50

3

(3. jard.) E.J.S.N.

1143

Z

3

2

(3. jard.) Eragiketen bolumena

1153

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1163

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(3. jard.) Tasa

1173

A

1

3

Letrak: G edo E

(3. jard.) Hainbanaketaren %

1183

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jarduera). Jardueraren azalpena

1134

A

50

3

(4. jard.) E.J.S.N.

1144

Z

3

2

(4. jard.) Eragiketen bolumena

1154

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jard.) Kenkaria egiteko eskubidea ematen duten eragiketen bolumena

1164

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

(4. jard.) Tasa

1174

A

1

3

Letrak: G edo E

(4. jard.) Hainbanaketaren %

1184

Z

15

2

3 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Araubide bereziak

Ondasun erabilien, arte-gaien, antzinako gauzen eta bilduma-gauzen araubide berezia

Salmenten bolumena (eragiketaz eragiketaren aukera)

401

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria (eragiketaz eragiketaren aukera)

405

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria (etekin orokorraren aukera)

406

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Erosketen bolumena (eragiketaz eragiketaren aukera)

407

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salmenten bolumena (etekin orokorraren aukera)

408

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Erosketen bolumena (etekin orokorraren aukera)

409

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidai agentzien araubide berezia

Orokorra, zerga-oinarria, eragiketaz eragiketa

421

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarri orokorraren zenbatespena

422

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Bidaiarien onurarako eskurapenak

423

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Zerga-oinarria

424

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

Salbuetsita dauden zerbitzuen zenbatekoa

425

Z

15

2

13 osoko zenbaki eta 2 dezimal

227-250

Alfabetikoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

3. ERREGISTRO MOTA: AITORPENAREN DATU ALFAZENBAKIZKOAK

IDAZGUNEAK

IZAERA

EREMUEN AZALPENA

1

Zenbakizkoa

Erregistro mota

'3' (hiru) konstantea.

2-26

Alfazenbakizkoa

1. motako erregistroko 2tik 26ra bitarteko idazguneak.

27-80

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA ETA DATUAREN XEHETASUNA

Eremu hau bitan banatzen da:

27-30

INPRIMAKIKO LAUKITXOAREN KODEA. Zenbakizkoa, 4 idazgunekoa. Ezkerraldean 0z beteta.

31-80

DATUAREN XEHETASUNA. Alfazenbakizkoa, 50 idazgunekoa. Eremu honetan autolikidazioaren datu alfazenbakizkoak adierazi behar dira. Ezkerraldean lerrokaturik grabatuko da eta eskuinaldean zuriunez beterik.

81-188

Alfazenbakizkoa

LAUKITXOA ETA DATUAREN XEHETASUNA. Bi errepikapen.

2780 idazguneetako informazioa emateko adierazitako egitura bera erabiliko da 81-134 eta 135-188 idazguneetan.

Datuaren xehetasuna izanez gero bete beharreko laukitxoen zerrenda:

Datua

Lauk.

Mota

Luzera

Balidazioa

Erreg.

Edukia

Posta elektronikoa

3003

A

50

3

189-250

Alfabetikoa

ZURIUNEZ BETETZEKOA

F1011524

Iragarkiaren kodea: F1011524