40. ALDIZKARIA - 2009ko apirilaren 3a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

22/2009 FORU AGINDUA, martxoaren 12koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Milagroko saihesbidea egiteko proiektua" behin betiko onetsi eta jendaurrean jartzeko eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko fasea ebazten duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak urtarrilaren 23an emandako 2/2008 Foru Aginduaren bidez, "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Milagroko saihesbidea egiteko proiektua" behin-behinekoz onetsi, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia eman zitzaien.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du jendaurrean egoteko fasean eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko fasean honako alegazio hauek aurkeztu direla:

1. alegazioa, Esteban Garijo PÉREZ jaunak aurkeztua, Milagroko Udala ordezkatuz. Zera eskatu du:

1. Saihesbidearen mendebaldeko tartearen trazadura moldatzea, gero batean industrialderako lotune bat egin ahal izateko.

2. Altxonbidearen azpiko pasabideak behar besteko neurriak izatea, lotunea hantxe egitea erabakitzen bada ere.

3. Diseinatutako bidegurutzeetan, itxaroteko erreien luzera, gutxienez, bi trailer hartzeko modukoa izatea.

Erantzuna:

1. Diseinatutako trazadura bateragarria da industrialdean sartzeko lotune batekin, etorkizunean halakorik egitea egokitzat hartzen bada. Jendaurrean jarri den proiektuan ez da lotunea sartu, "mendebaldeko bidegurutzetik" eta "Milagroko lotunetik" hurbil dagoelako.

2. Altxonbidearen azpiko pasabidea 12,00 zabal izanen da eta 5,30 metroko altuera izanen du. Neurri horiek aski dira lotune bat egiteko.

3. Milagroko bidegurutzeetan itxaroteko errei zentralen luzerak errepideen trazadurarako jarraibideetan adierazitakoak dira. Luzera nahikoa dute bi trailerrek edo gehiagok bertan itxaroteko.

2. alegazioa, José Luis Carnicer Carrillo de Albornoz jaunak aurkeztua.

1. Milagroko 5. poligonoko 351. lurzatiaren jabea denez, saihesbidearen trazadura aldatzeko eskatu du, lurzati hori uki ez dadin eta intimitaterik gal ez dezan.

2. Milagroko 5. poligonoko 454. eta 459. lurzatiak bitan banatuta geldituko dira, saihesbidea erditik pasako baita. Horregatik eskatu du saihesbidearen iparraldean gelditzen diren eremuak desjabetzeko.

Erantzuna:

1. Saihesbidearen trazadura funtzionaltasunaren, bideragarritasunaren eta ingurumen eraginaren arabera aztertu da. Eskatutako aldaketak ondorio negatiboak ekarriko lizkioke proiektuari eta beste jabe batzuk ukituko lituzke. Hortaz, ez da bidezkoa alegatutakoaren ondoriozko aldaketarik egitea.

2. Ez da onartu alegatutakoa. Alegazioaren xedeko lurzatiek nekazaritzako unitate aski handia osatzen dute. Hortaz, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 46. artikuluan ezarritakoa aplikatzeko, balioespena finkatzen denean, haren barruan sartuko da zati bat desjabetzeak sortzen dituen kalteen ordaina.

3. alegazioa, Juan Antonio Sánchez García jaunak aurkeztua.

1. NA-134 errepidearen eta saihesbidearen artean aprobetxatu gabeko lurra geldituko denez, eskatu du Milagroko 6. poligonoko 951. eta 952. lurzatietan ukituko diren eremuak murrizteko. Eskatu du, orobat, lurzati horien ureztaketa oraingo egoera berean berrezar dezatela.

2. Milagroko 6. poligonoko 958. lurzatiari dagokionez, alegatu du saihesbidearen trazadura etxola bat ez ukitzeko desbideratu denez, bera dela kaltetua, bere lurzatia errentagarritasun eskasa izan dezaketen bi puskatan zatitua geldituko baita. Horrenbestez, eskatu du saihesbidearen trazadurak ez zatitzeko bere lurzatia eta ureztaketa sistemari eusteko.

Erantzuna:

1. Errepidearen eta eginen den saihesbidearen artean gelditzen den eremua errepideen geometriaren ondorio da. Eremu hori murrizteko, bihurgunearen erradioa murriztu beharko litzateke. Hori ezinezkoa da, bide-segurtasunaren aurkakoa delako, are gehiago kontuan hartzen badugu tarte horretan Milagron sartu eta ateratzeko bidegurutzea diseinatu dela. Horrenbestez, ez da onartu alegatutakoa.

Ureztaketari dagokionez, saihesbideko obretan aurreikusi da egun dauden ureztaketa guztiak lehengoratzea.

2. Alegazioaren xedeko lurzatia ia zuzena den tarte batean kokatzen da, Aragoi ibaiko zubitik bidegurutzerainoko tartean hain zuzen. Proiektuan jabeei, oro har harturik, ahalik eta kalte txikienak eragitea bilatu da eta kalte horiek gainerako baldintzekin bateratzea. Alegazio honen xedeko lurzatia ez ukitzeko asmoz trazadura aldatuko balitz, proiektuaren kalterako izanen litzateke, oro har. Horrenbestez, alegazioa ezetsi da.

4. alegazioa, María Teresa López Vailo García andreak aurkeztua.

Alegatu du, Milagroko 5. poligonoko 395. lurzatiaren jabea denez, saihesbidearen eta herriaren artean dagoen eremua ere desjabetu dezatela.

Erantzuna:

Onartu egin da alegatutakoa. Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 23. artikuluan xedatutakoarekin bat, MI-67a finkaren iparraldean gelditzen den hondarra desjabetuko da.

5. alegazioa, María Javier Díez Guindano andreak aurkeztua, Bautista Cervera Pejenaute jauna ordezkatuz.

1. Alegatu du MI-3, MI-4A, MI-4B, MI-6, MI-7 eta MI-9 lurzatietan, finka bakoitzaren jabeak nortzuk diren gorabehera, bere jabetzapeko azpiegitura elektrikoak edo ureztaketarako elementuak daudela. Hortaz, eragiten diren ukipenak aintzat hartzeko eskatu du.

2. Adierazi du proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan ez direla sartu MI-11A eta MI-11D lurzatien gainean dituen eskubideak. Lurzati horiek Milagroko Udalaren herrilurrak dira.

3. Eskatu du dejabetzean aintzat har dezatela "legarra erauzteko kalitate handiko materiala" erauzteko eskubidea.

4. Eskatu du ureztaketarako uraren hornidura berma dezatela, obrak bukatutakoan bezala, obrak egin bitartean ere.

Erantzuna:

1. Onartu egin da alegatutakoa. Proiektuan saihesbideko obrek ukitzen dituzten zerbitzu guztiak berrezartzea aurreikusi da.

2. Lurrak okupatu aurreko akta egiteko fasean, herrilur horien gainean ustez dituen eskubideak frogatzeko agiriak aurkeztu beharko ditu.

3. Lurzati horiek ez dira legarra ateratzeko mailegutarako okupatuko, aitzitik, saihesbidearen trazadurak zuzenean ukitzen ditu. Dena dela, kontzeptu horrengatik dagokion kalte-ordaina jasotzeko, aktak egiteko ekitaldian honako hauek aurkeztu beharko ditu: jarduera lizentzia eta legarra eta harea atera eta ustiatzeko baimenak, indarreko araudiaren araberakoak.

4. Saihesbideko obretan egun dauden ureztaketa guztiak berrezartzea aurreikusi da. Hortaz, ureztaketako uraren hornidura bermatuko da obrak bukatutakoan.

Ezinezkoa da obrak iraun bitartean ureztaketari eusteko behar diren unitateak proiektuan sartzea, ezin baita jakin ureztaketa sistemaren afekzioa eta ureztatu beharrak aldi berean gertatuko ote diren.

Obrak direla eta, ureztatzerik ez badu, eragiten zaizkion kalteen araberako kalte-ordaina emanen zaio.

6. alegazioa, Antonio Ulzurrun Jiménez jaunak aurkeztua, Funesko Udala ordezkatuz.

1. Obraren ondotik bide batzuk egin ditzatela eskatu du, gabeziak konpontzeko eta lurzatietara egoki iritsi ahal izateko.

2. Eskatu du kontuan har dezatela presio bidezko ureztaketak daudela eta behar den hornidura bermatu dezatela, herritarren eta La Plana Elkartearen zerbitzu teknikoen iritzia aintzat hartuz.

3. Saihesbideko obrengatik, desjabetzeengatik, aldi baterako okupazioengatik, uzta galerengatik, lurzatien azalerak txikitzeagatik eta lurzatiak oraingo ustiapen eta errentagarritasun egoera berera ekartzeko lehengoratze lanengatik ukituko diren lurzatien gozamenduentzako ordainketak eta konpentsazioak bermatzea.

Erantzuna:

1. Saihesbideak zeharkatuko dituen lurzatietara iritsi ahal izateko, proiektuan aurreikusi da bide bat eraikitzea, saihesbidearen trazadurarekiko paralelo. bideak itxita gelditzen diren tartean.

2. Saihesbideko obretan egun dauden ureztaketa guztiak berrezartzea aurreikusi da. Hortaz, ureztaketako uraren hornidura bermatuko da obrak bukatutakoan. Obrak hasi aurretik, behar diren bilerak eginen dira jabeei argibideak emateko eta haien iritziak aintzat hartzeko.

3. Desjabetze prozesuak ukitzen dituen ondasun eta eskubideen titularrentzako kalte-ordainen bermeak egungo ordenamendu juridikoan ezarrita daude, zehazki, Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legean, Lurzoruari buruzko maiatzaren 28ko 8/2007 Legean eta xedapen osagarrietan.

Aurkeztutako alegazioak ebatzirik, ukituko diren ondasun eta eskubideen zerrendan aldaketak izan dira eta, beraz, eranskinean azaltzen den moduan gelditu da.

Obrak egiteko baimena Ebroko Ur Konfederazioari eskatu zitzaionean, horrek eskatu zuen Aragoi ibaiaren ezkerreko bazterrean dagoen lubetaren iragazkortasuna handitzeko. Horregatik, eraikuntza proiektuaren eranskin bat prestatu behar izan da, 20 metroko fabrikako obra berri baten exekuzioa, marko baten sekzioa handitzeko lanak eta bi marko berri eraikitzeko lanak azaltzeko.

Horiek horrela, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Milagroko saihesbidea egiteko proiektua" jendaurrean jartzeko eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko fasea ebaztea, azalpen zatian azaltzen den moduan.

2. Behin betiko onestea "NA134 errepidean (Ebroko Ardatza) Milagroko saihesbidea egiteko proiektua" eta honekin batera doan ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda; proiektuaren eta eranskinaren hasierako prezioa 16.113.921,79 eurokoa da, BEZa barne.

3. Foru agindu hau argitara ematea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Foru Komunitatean gehien zabaltzen den egunkarietako batean eta Milagroko eta Funesko udaletxeetako iragarki-oholetan, eta ohartaraztea Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 59.5 artikuluan xedatzen diren ondorioetarako argitaratu dela honako hau.

4. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, Milagroko eta Funesko udalei eta alegazio egileei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

5. Foru agindu honek ez dio administrazio bideari bukaera ematen, eta haren aurka interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek administrazio publikoentzako administrazio bideari bukaera ematen dio. Dena den, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, jakinarazi edo, hala bada, argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du alde batera uzten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2009ko martxoaren 12an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"NA-134 errepidean (Ebroko ardatza) Milagroko saihesbidea egiteko proiektua"
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ.

EREMUA m²

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

FUNESKO UDAL MUGAPEA

FU-1a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK)

3.362

10

337A

Elkorra

San Ignazio etorbid. 1-3 (IRUÑA)

FU-1b

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK)

2.142

10

337B

Elkorra

San Ignazio etorbid. 1-3 (IRUÑA)

FU-1p

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ERREPIDEAK)

155

10

337P

Elkorra

San Ignazio etorbid. 1-3 (IRUÑA)

FU-2a

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

427

10

133A

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-3b

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

5.085

10

134B

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-4

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

8.183

10

135

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-5

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

92

10

136

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-6

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

550

10

140

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-7

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

6.164

10

139

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-8a

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

1.204

10

188A

Ureztaketako frutarbolak

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-9a

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

5.632

10

189A

Ureztaketako frutarbolak

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-9b

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

983

10

189B

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-10

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

2.399

10

190

Ureztaketako alorra

Pz/ Fueros, 1 (FUNES)

FU-11f

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

3.090

10

194F

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-12

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

6.832

10

191

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-13

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

6.171

10

279

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-14

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

2.712

10

280

Larreak

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-15a

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

210

10

70A

Ureztaketako alorra

Foruen plaza, 1 (FUNES)

FU-15c

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

395

10

70C

Larreak

Foruen plaza, 1 (FUNES)

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-1a

SAT LA FACERÍA N 559 NA

2.830

2

301A

Ureztaketako mahastia

Azkoiengo etorb., 32 (FUNES)

MI-2a

SAT LA FACERÍA N 559 NA

2.027

2

302A

Ureztaketako mahastia

Azkoiengo etorb., 32 (FUNES)

MI-2b

SAT LA FACERÍA N 559 NA

1.946

2

302B

Larreak

Azkoiengo etorb., 32 (FUNES)

MI-3

SAT LA FACERÍA N 559 NA

2.656

2

303

Larreak

Azkoiengo etorb., 32 (FUNES)

MI-4a

MENDIVE LOPEZ, RAMÓN

1.521

2

478A

Ureztaketako frutarbolak

Muñoz de Grain, 17 (OVIEDO)

MI-4b

MENDIVE LOPEZ, RAMÓN

942

2

478B

Larreak

Muñoz de Grain, 17 (OVIEDO)

MI-5

SALVATIERRA BARRADO, PLACIDO

1.630

2

674

Ureztaketako alorra

San Juan etorb., zk.g. (MILAGRO)

MI-6

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

446

2

304

Altxonbidea

Tudela, 20 (PAMPLONA)

MI-7a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

14.721

2

305A

Altxonbidea

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-9

CERVERA PEJENAUTE, BAUTISTA

4.029

2

476

Ureztaketako alorra

Mayor, 21 (MILAGRO)

MI-10

CERVERA PEJENAUTE, BAUTISTA

8

2

474

Ureztaketako alorra

Mayor, 21 (MILAGRO)

MI-11a

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

761

2

471A

Lehorreko alorra

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-11b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

236

2

471B

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-11d

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

943

2

471D

Lehorreko almendrondoak

MI-11e

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

649

2

471E

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-12

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

1.610

2

475

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-13

ESCALADA OSCOZ, MARÍA JESÚS

159

2

678

Ureztaketako frutarbolak

Navas de Tolosa, 18 (MILAGRO)

MI-14a

GONZALEZ SERRANO, FCO. JAVIER

617

2

679A

Ureztaketako frutarbolak

Navas de Tolosa, 91 (MILAGRO)

MI-15

GONZALEZ SERRANO, FCO. JAVIER

1.143

2

680

Ureztaketako frutarbolak

Navas de Tolosa, 91 (MILAGRO)

MI-16

GARDE LOPEZ, JESÚS

1.746

2

681

Ureztaketako frutarbolak

Espoz y Mina, 8 (MILAGRO)

MI-17

GARDE LOPEZ, JESÚS

2.137

2

682

Ureztaketako alorra

Espoz y Mina, 8 (MILAGRO)

MI-18

GOROSTIZA PARDO, CARLOS

2.930

2

683

Ureztaketako frutarbolak

Raimundo Lanas, 20 (MILAGRO)

MI-19

PEJENAUTE ESCALADA, MARINA

1.275

2

684

Ureztaketako alorra

Arrabal, 13 (MILAGRO)

MI-20

DIAZ LOPEZ, ALICIA

1.188

2

685

Ureztaketako frutarbolak

Blanca de Navarra, 6 (MILAGRO)

MI-21

SAENZ PEJENAUTE, ROSARIO

3.609

2

686

Ureztaketako alorra

Portillo, 5 (MILAGRO)

MI-23

SANCHEZ IBAÑEZ AMAYA, ROSA

34

1

507

Ureztaketako alorra

Arrabal, 18 (MILAGRO)

MI-24 a

SAENZ PEJENAUTE, ROSARIO

3.211

1

506A

Ureztaketako alorra

Portillo, 5 (MILAGRO)

MI-25

GARCÍA FABER, MARÍA VICTORIA

630

1

504

Ureztaketako frutarbolak

Sarasate, 7 (MILAGRO)

MI-26

PÉREZ GARDE, MARÍA JESÚS

924

1

503

Ureztaketako frutarbolak

Navas de Tolosa, 17 (MILAGRO)

MI-27

PÉREZ ESCALADA, JUAN ANTONIO

899

1

502

Ureztaketako alorra

Herrerias, 5 (MILAGRO)

MI-28

BARRADO BERAZA, SANTIAGO JESÚS

4.566

1

501

Ureztaketako alorra

Ruiz de Alda, 13 (MILAGRO)

MI-29

HERNANDO GONZALEZ, TEODORO

27

1

500

Ureztaketako alorra

PARDO HERNÁNDEZ, M.ª DELIA INMACULADA

Foruen plaza, 3-06.a D (BARANAIN)

MI-30

BARRADO PARDO, JESÚS MARÍA

366

1

491

Ureztaketako alorra

BARRADO PARDO, MARÍA LUISA

Pio XII.a, 1 (MILAGRO)

MI-31

PÉREZ RUIZ, BLAS

566

1

492

Ureztaketako alorra

Larrasoaña, 6-02 (IRUÑA)

MI-32

LEBRERO LOPEZ, VIDAL

844

1

493

Ureztaketako alorra

Herrerias, 15 (MILAGRO)

MI-33 a

LEBRERO AGUERRI, ALFONSO

27

1

786 A

Ureztaketako alorra

Nafarroa, 19 (MILAGRO)

MI-34

PEJENAUTE LOS ARCOS, JOSE FELIX

1.531

1

487

Ureztaketako alorra

Diputacion Foral, 13 (MILAGRO)

MI-35

FERNANDEZ MARTINEZ, REMEDIOS

2.884

1

490

Lehorreko alorra

Gibraltar, 5 (MILAGRO)

MI-36

LEBRERO LOPEZ, VIDAL

2.961

1

489

Ureztaketako alorra

Herrerias, 15 (MILAGRO)

MI-37

SALVATIERRA BARRADO, PLACIDO

2.709

1

488

Ureztaketako alorra

San Juan etorb., zk.g. (MILAGRO)

MI-38

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

4.221

1

440

Altxonbidea

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-39a

GRACIA FDEZ.-MANZANOS, MODESTO

2.838

1

470A

Ureztaketako alorra

Navas de Tolosa, 2, AZAGRA

MI-40b

LEBRERO AGUERRI, ALFONSO

152

1

786 B

Ureztaketako alorra

Nafarroa, 19 (MILAGRO)

MI-41

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, CARMEN

2.935

1

471

Ureztaketako alorra

N.ª Sra. del Patrocinio, 5, (MILAGRO)

MI-42a

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

1.782

1

472A

Ureztaketako frutarbolak

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

Normas, 6, 2.A, (MADRIL)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Fdo. el Católico 1-96 ezk. (BARBASTRO)

MI-42b

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

68

1

472B

Berotegia

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

Normas, 6, 2. A, (MADRIL)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Fdo. el Católico 1-96 ezk. (BARBASTRO)

MI-42d

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

341

1

472D

Ureztaketako alorra

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

Normas, 6, 2. A, (MADRIL)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Fdo. el Católico 1-96 ezk. (BARBASTRO)

MI-43

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES

410

1

474

Ureztaketako alorra

Nuestra Señora del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-46

ROMANOS YECORA, JOSE MARÍA

11.514

1

475

Ureztaketako alorra

Rio Aragón (Milagro)

MI-47a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

3.192

5

306A

Altxonbidea

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-48

SINDICATO DE RIEGOS DE SAN JUAN

63

5

462-1-1

Nekazaritzako biltegia

2 de mayo, (MILAGRO)

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

67

5

462-1-2

Lurzorua

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-49a

CARRILLO DE ALBORNOZ AZPIROZ, EDUARDO

27.846

5

461A

Zumardiak

Antonio Carrillo Albornoz, 4 (MILAGRO)

MI-49b

CARRILLO DE ALBORNOZ AZPIROZ, EDUARDO

6.241

5

461B

Larreak

Antonio Carrillo Albornoz, 4 (MILAGRO)

MI-50a

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES

1.426

5

459A

Ureztaketako alorra

Nuestra Señora del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-50b

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES

640

5

459B

Larreak

Nuestra Señora del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-51

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

108

5

460

Larreak

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

MI-52

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

7.887

5

454

Ureztaketako alorra

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

MI-53

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES

2.284

5

458

Ureztaketako alorra

Nuestra Señora del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-54

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, M.ª ANGELES

1.532

5

455

Ureztaketako alorra

Nuestra Señora del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-55c

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

60

5

351C

Ureztaketako alorra

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

MI-56

HERNANDEZ OSCOZ, LUIS

6.519

5

350

Ureztaketako alorra

Dos de agosto, 11 (MILAGRO)

MI-57

HERNANDEZ OSCOZ, LUIS

833

5

353

Ureztaketako frutarbolak

Dos de agosto, 11 (MILAGRO)

MI-58

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, CARMEN

3.997

5

352

Ureztaketako alorra

Nuestra Señora del Patroc., 5 (MILAGRO)

MI-59b

PÉREZ OSCOZ, FRANCISCO JAVIER

179

5

348B

Ureztaketako frutarbolak

San Juan etorb., 13 (MILAGRO)

MI-60

PÉREZ OSCOZ, FRANCISCO JAVIER

1.218

5

349

Ureztaketako alorra

San Juan etorb., 13 (MILAGRO)

MI-61a

BARRADO CRISTOBAL, ALFREDO

4.671

5

383A

Ureztaketako alorra

PARDO FERNANDEZ, MARÍA SOLEDAD

San Fermin, 6 (MILAGRO)

MI-61b

BARRADO CRISTOBAL, ALFREDO

128

5

383B

Ureztaketako frutarbolak

PARDO FERNANDEZ, MARÍA SOLEDAD

San Fermin, 6 (MILAGRO)

MI-62a

HERNANDEZ OSCOZ, MIGUEL

3.347

5

384A

Ureztaketako frutarbolak

PEJENAUTE DIAZ, ROSA MARÍA

Zizurko ing. 30 (ZIZUR TXIKIA)

MI-63

LOSARCOS OÑOS, JAVIER

3.529

5

388

Ureztaketako alorra

Martin Azpilcueta, zk.g. (MILAGRO)

MI-64

ESCALADA HERNANDEZ, ADOLFO FERMIN

2.627

5

390

Ureztaketako frutarbolak

Raimundo Lanas, 16 (MILAGRO)

MI-65

ESCALADA BARRADO, BLAS

475

5

394

Ureztaketako frutarbolak

Raimundo Lanas, 16 (MILAGRO)

MI-66a

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

194

5

397A

Ureztaketako alorra

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-67a

LOPEZ VAILO GARCÍA, MARÍA TERESA

3.418

5

395A

Ureztaketako alorra

Martin Azpilcueta, 9-01 (MILAGRO)

MI-68l

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

94

5

427L

Ureztaketako frutarbolak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-69a

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

1.793

5

426A

Ureztaketako alorra

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-69b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

1.125

5

426B

Ureztaketako alorra

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-70b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

330

5

421B

Ureztaketako frutarbolak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-70c

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

4.366

5

421C

Ureztaketako frutarbolak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-70d

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

91

5

421D

Ureztaketako frutarbolak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-71

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

3.526

5

419

Ureztaketako alorra

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-72

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

806

5

420

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-73

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

198

6

1348

Zumardiak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-74

GARDE PÉREZ, MARÍA CARMEN

144

6

820

Ureztaketako alorra

Lizarra, 35 (MILAGRO)

MI-75

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

2.916

6

825

Larreak eta arbolak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-76b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

605

6

822B

Lehorreko alorra

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-76c

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

329

6

822C

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-77

SIMON PÉREZ, JOSE MANUEL

3.450

6

821

Mahastiak (mah. nag.)

La Paz, 13 (AZAGRA)

MI-78a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

2.765

6

819A

Altxonbidea

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-79a

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

59

6

842A

Ureztaketako alorra

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-82

HERNANDEZ MEDRANO, MARÍA PILAR

343

6

860

Ureztaketako alorra

MARTINEZ ORTIZ, ANGEL

Filemon Losantos, 10 (AZAGRA)

MI-83

ZORZUELO TORRADO, FAUSTINO

975

6

858

Ureztaketako frutarbolak

San Antonio, 46-01 (DONOSTIA)

MI-84

ALVAREZ MARTINEZ, MIGUEL ANGEL

647

6

857

Ureztaketako alorra

Mayor, 2 (MILAGRO)

MI-85

RUIZ SESMA, JUAN ANTONIO

53

6

859

Ureztaketako alorra

Ruiz de Alda, 15 (MILAGRO)

MI-86

PÉREZ ESCALADA, JUAN ANTONIO

872

6

856

Ureztaketako alorra

Herrerias, 5 (MILAGRO)

MI-87

ARBIZU GARDE, JOSE MARÍA

1.843

6

855

Ureztaketako alorra

Jose María Iribarren plaza, 12 (MILAGRO)

MI-88

ARBIZU GARDE, JOSE MARÍA

1.523

6

854

Ureztaketako alorra

pz/ Jose María Iribarren, 12 (MILAGRO)

MI-89

ARBIZU GARDE, JOSE MARÍA

1.962

6

853

Ureztaketako alorra

Jose María Iribarren plaza, 12 (MILAGRO)

MI-90

ZAPATA PEJENAUTE, JOSE

222

6

852

Ureztaketako alorra

Blanca de Navarra, 3 (MILAGRO)

MI-91

PÉREZ GARCÍA, JOSE MARÍA

4.212

6

1377

Ureztaketako alorra

Miralrio, 14 (MILAGRO)

MI-92

PÉREZ CATALAN, FRANCISCO JAVIER

369

6

867

Ureztaketako frutarbolak

Nafarroako etorb., 10 (MILAGRO)

MI-93

OSCOZ SANCHEZ, JOSE

584

6

878

Ureztaketako frutarbolak

Herrerias, 1 (MILAGRO)

MI-94

NAVARRO CILDOZ, ALFONSO

2.115

6

877

Ureztaketako frutarbolak

NAVARRO CILDOZ, ANTONIO JESÚS

NAVARRO CILDOZ, PATROCINIO

NAVARRO CILDOZ, JOSE

Navarreria, 1 (MILAGRO)

MI-95

SARABIA SAEZ, VICTOR

170

6

876

Ureztaketako alorra

JESÚS Oños, 4 (MILAGRO)

MI-96

LEBRERO PEJENAUTE, MARÍA ORSELIA

3.414

6

879

Ureztaketako frutarbolak

SESMA LOS ARCOS, JESÚS

Navas de Tolosa, 48 (MILAGRO)

MI-97

SINDICATO DE RIEGOS DE VALTIERRA

622

6

874

Larreak

La Ribera, 113 (VALTIERRA)

MI-98

ESCALADA LEON, JOSE LUIS

3.791

6

931

Ureztaketako alorra

Dos de mayo, 17 (MILAGRO)

MI-99

LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER

171

6

927

Ureztaketako alorra

Arrabal, 30 (MILAGRO)

MI-100

LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER

2.339

6

928

Ureztaketako alorra

SETUAIN URDIAIN, ANA MARÍA

Arrabal, 30 (MILAGRO)

MI-101a

LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER

49

6

930A

Ureztaketako alorra

Arrabal, 30 (MILAGRO)

MI-102

GARIJO LOS ARCOS, ESTEBAN

935

6

920

Ureztaketako frutarbolak

San Juan etorb., 18 (MILAGRO)

MI-103

SANCHEZ GARCÍA, JUAN

2.425

6

958

Ureztaketako frutarbolak

Arrabal, 8 (MILAGRO)

MI-104

SANCHEZ IBAÑEZ, AMAYA ROSA

163

6

959

Ureztaketako alorra

Arrabal, 18 (MILAGRO)

MI-105

LOSARCOS LEBRERO, MARÍA SOLEDAD

1.009

6

957

Ureztaketako alorra

Gayarre, 13 (MILAGRO)

LEBRERO RODERO, GLORIA

Navas de Tolosa, 21 (MILAGRO)

MI-106

LAZCOZ PEJENAUTE, CARMELO

313

6

1371

Ureztaketako alorra

Bermejo, 4 (MILAGRO)

MI-107

ABAD PICHON, ASUNCION

2.449

6

960

Ureztaketako alorra

Tafalla, 5 (MILAGRO)

MI-108

GARIJO LOS ARCOS, ESTEBAN

939

6

961

Ureztaketako alorra

San Juan etorb., 18 (MILAGRO)

MI-109

CERVERA PÉREZ, MARÍA CARMEN

7.316

6

953

Ureztaketako alorra

Gayarre, zk.g. (MILAGRO)

MI-110

ZORZANO MARTINEZ, JUANA

687

6

949

Ureztaketako alorra

Dos de agosto, 23 (MILAGRO)

MI-111

LOS ARCOS ZARATIEGUI, MANUEL ANDRES

2.377

6

948

Ureztaketako alorra

LOS ARCOS ZARATIEGUI, M.ª MONTSERRAT

Arberoki kalea, 56 (ZIZUR NAGUSIA)

MI-113

MAZO SALVATIERRA, JESÚS ALFONSO

519

6

950

Ureztaketako alorra

Bañuetaibar, 18-01. (AMURRIO)

MI-114

SANCHEZ GARCÍA, JUAN

2.694

6

951

Ureztaketako alorra

Arrabal, 8 (MILAGRO)

MI-115

SANCHEZ GARCÍA, JUAN

2.342

6

952

Ureztaketako alorra

Arrabal, 8 (MILAGRO)

MI-116

CAMBRA TORRES, ANGEL

2.510

6

1088

Ureztaketako alorra

Nafarroa etorb., 59 (CADREITA)

MI-125

FERNANDEZ PÉREZ, CELIA MARÍA

757

6

946

Ureztaketako frutarbolak

Dos de agosto, 1 (MILAGRO)

MI-126a

LORENTE PEJENAUTE, JESÚS

1.118

6

947A

Ureztaketako alorra

Ramon y Cajal, 36 (MILAGRO)

MI-126b

LORENTE PEJENAUTE, JESÚS

1.508

6

947B

Ureztaketako frutarbolak

Ramon y Cajal, 36 (MILAGRO)

MI-129

SALVATIERRA BARRADO, PLACIDO

1.269

2

673

Ureztaketako alorra

San Juan etorb., zk.g. (MILAGRO)

Maileguetarako lurzatiak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ.

AZAL. m²

ALDI BATER.

OKUPAZIOA

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

FUNESKO UDAL MUGAPEA

FU-16

ULTRACONGELADOS VIRTO S.A.

-

58.745

10

341

Lurzorua

Industriald. (AZAGRA)

FU-17

ANGEL MANERO, S.A.

-

112

10

340

Lurzorua

San Francisco Javier, 1 (AZAGRA)

FU-18

FUNESKO UDALA

-

19.953

10

344

Lurzorua

Foruen plaza, 1 (FUNES)

Hondakindegietarako lurzatiak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ.

AZAL. m²

ALDI BATER.

OKUPAZIOA

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-7a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

-

2.925

2

305A

Altxonbidea

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-7b

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

-

831

2

305B

Elkorra

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-11b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

3.018

2

471B

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-123

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

115

2

468

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

Obra instalazioetarako lurzatiak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ.

AZAL. m²

ALDI BATER.

OKUPAZIOA

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-49a

CARRILLO DE ALBORNOZ AZPIROZ, EDUARDO

-

12.345

5

461A

Zumardiak

Antonio Carrillo Albornoz, 4 (MILAGRO)

MI-49b

CARRILLO DE ALBORNOZ AZPIROZ, EDUARDO

-

2.415

5

461B

Larreak

Antonio Carrillo Albornoz, 4 (MILAGRO)

Maileguetarako lurzatiak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

JABEA ETA HELBIDEA

DESJ.

AZAL. m²

ALDI BATER.

OKUPAZIOA

KATASTROA

LUR MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-7a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

-

1.409

2

305A

Altxonbideak

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-7b

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

-

10

2

305B

Elkorra

Tutera, 20 (IRUÑA)

MI-11b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

5.789

2

471B

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-11c

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

2.616

2

471C

Lehorreko alorra

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-11d

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

1.929

2

471D

Lehorreko

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

almendrondoak

MI-117

SALVATIERRA PARDO, ISIDORO

-

795

2

472

Almendrondoak

Raimundo Lanas, 26 (MILAGRO)

MI-118

OSCOZ ARRIEZU, JESÚS

-

5.960

2

470

Lehorreko alorra

N.ª S.ª del Patroc., 12 (MILAGRO)

MI-119

SANCHEZ IBAÑEZ, CARMELO

-

2.674

2

469

Lehorreko alorra

Dos de mayo, 15 (MILAGRO)

SANCHEZ IBAÑEZ, SERGIO

Amaya, 3, A, (MILAGRO)

MI-120

CERVERA ESCALADA, ANTONIO

-

3.374

2

466

Almendrondoak

Tudela, 4 (MILAGRO)

MI-121

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

1.664

2

467

Almendrondoak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

MI-123

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

3.851

2

468

Larreak

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

Hornidura sareen zortasunen ondoriozko okupazioak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORT.

OK.

ALDI BAT.

OK.

KUTXETAK

EUSKARRIAK

KATASTROA

LUR MOTA

Un.

m2

LINEA

MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-2a

SAT LA FACERÍA N 559 NA

-

87

-

-

Lur azp.

2

302A

Ureztaketako

Azkoiengo etorb., 32 (FUNES)

mahastia

MI-2b

SAT LA FACERÍA N 559 NA

77

71

1

4

Lur azp.

2

302B

Larreak

Azkoiengo etorb., 32 (FUNES)

MI-4a

MENDIVE LOPEZ, RAMÓN

54

41

-

-

Lur azp.

2

478A

Ureztaketako

Muñoz de Garín,, 17 (OVIEDO)

frutarbolak

MI-6

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

26

104

--

Lur azp.

2

304

Altxonbidea

Armada etorb., 2 (IRUÑA)

MI-7a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

477

649

2

8

Lur azp.

2

305A

Altxonbidea

Armada etorb., 2 (IRUÑA)

MI-38

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

29

104

1

4

Lur azp.

1

440

Altxonbidea

Armada etorb., 2 (IRUÑA)

MI-42c

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

57

330

1

4

Lur azp.

1

472C

Ureztaketako

frutarbolak

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, J. LUIS

Normas, 6, 2. A, (MADRIL)

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Fernando el Católico 1-96 ezk. (BARBASTRO)

MI-43

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, CARMEN

331

1.344

-

-

Lur azp.

1

474

Ureztaketako

N.ª Sra. del Patrocinio, 5, (MILAGRO)

alorra

MI-44b

CERBERA LEBRERO, PEDRO MARÍA

-

96

-

-

Lur azp.

1

448B

Larreak

Dos de agosto, 3, (MILAGRO)

MI-45g

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

120

-

-

Lur azp.

1

476G

Ureztaketako

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

alorra

MI-45h

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

93

98

-

-

Lur azp.

1

476H

Ureztaketako

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

frutarbolak

MI-45i

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

11

-

-

Lur azp.

1

476I

Ureztaketako

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

alorra

MI-47a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

48

113

1

4

Lur azp.

5

306A

Altxonbidea

Armada etorb., 2 (IRUÑA)

Saneamendu sareen zortasunen ondoriozko okupazioak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORT.

OK.

ALDI BAT.

OK.

KUTXETAK

EUSKARRIAK

KATASTROA

LUR MOTA

Un.

m2

LINEA

MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-7a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

255

453

-

-

Lur azp.

2

305A

Altxonbidea

Armada etorb., 2 (IRUÑA)

MI-4a

MENDIVE LOPEZ, RAMÓN

187

705

2

8

Lur azp.

2

478A

Ureztaketako

Muñoz de Garin, 17, (OVIEDO)

frutarbolak

Ureztaketa sareen ondoriozko okupazioak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

BEHIN BET.

OK.

ZORT.

OK.

ALDI BAT.

OK.

KUTXETAK

EUSKARRIAK

LINEA

MOTA

KATASTROA

LUR MOTA

Un.

M2

POL.

LURZ.

FUNESKO UDAL MUGAPEA

FU-4

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

-

-

841

-

-

Urezt.

10

135

Ureztaketako

Foruen plaza, 1 (FUNES)

ubidea

alorra

FU-5

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

-

370

981

2

8

Urezt.

10

136

Ureztak.

Foruen plaza, 1 (FUNES)

ubidea

alorra

FU-6

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

-

371

667

-

-

Urezt.

10

140

Ureztak.

Foruen plaza, 1 (FUNES)

ubidea

alorra

FU-7

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

-

779

1.086

1

4

Urezt.

10

139

Ureztak.

Foruen plaza, 1 (FUNES)

ubidea

alorra

FU-9a

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

-

395

665

2

8

Urezt.

10

189A

Ureztak.

Foruen plaza, 1 (FUNES)

ubidea

frutarb.

FU-10

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

-

-

45

2

8

Urezt.

10

190

Ureztak.

Foruen plaza, 1 (FUNES)

ubidea

alorra

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-2a

SAT LA FACERÍA N 559 NA

-

147

303

1

4

Urezt.

2

302A

Ureztaketako

Av/ Peralta, 32 (FUNES)

ubidea

mahastia

MI-13

ESCALADA OSCOZ, MARÍA JESÚS

199

-

-

-

-

Urezt.

2

678

Ureztaketako

Navas de Tolosa, 18 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-14a

GONZALEZ SERRANO, FCO. JAV.

225

-

-

-

-

Urezt.

2

679A

Ureztaketako

Navas de Tolosa, 91 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-15

GONZALEZ SERRANO, FCO. JAV.

250

-

-

-

-

Urezt.

2

680

Ureztaketako

Navas de Tolosa, 91 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-16

GARDE LOPEZ, JESÚS

264

-

-

-

-

Urezt.

2

681

Ureztaketako

Espoz y Mina, 8 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-17

GARDE LOPEZ, JESÚS

253

-

-

-

-

Urezt.

2

682

Ureztaketako

Espoz y Mina, 8 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-18

GOROSTIZA PARDO, CARLOS

379

-

-

-

-

Urezt.

2

683

Ureztaketako

Raimundo Lanas, 20 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-19

PEJENAUTE ESCALADA, MARINA

173

-

-

-

-

Urezt.

2

684

Ureztaketako

Arrabal, 13 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-20

DIAZ LOPEZ, ALICIA

159

-

-

-

-

Urezt.

2

685

Ureztaketako

Blanca de Navarra, 6 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-34

PEJENAUTE LOS ARCOS, JOSE FELIX

1

-

-

-

-

Urezt.

1

487

Ureztaketako

Diputacion Foral, 13 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-38

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

176

-

-

-

-

Urezt.

1

440

Altxonbidea

San Ignazio etorbid. 1-3 (IRUÑA)

ubidea

MI-39a

GRACIA FDEZ.-MANZANOS, MODESTO

346

-

-

-

-

Urezt.

1

470A

Ureztaketako

Navas de Tolosa, 2, AZAGRA

ubidea

alorra

MI-40b

LEBRERO AGUERRI, ALFONSO

215

-

-

-

-

Urezt.

1

786B

Ureztaketako

de Navarra, 19, (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-43

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, MARÍA ANGELES

229

-

-

-

-

Urezt. ubidea

1

474

Ureztaketako alorra

N.ª Sra. del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-50a

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, MARÍA ANGELES

202

-

-

-

-

Urezt. ubidea

5

459A

Ureztaketako alorra

N.ª Sra. del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-50b

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, MARÍA ANGELES

67

-

-

-

-

Urezt. ubidea

5

459B

Larreak

N.ª Sra. del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-51

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

177

-

-

-

-

Urezt. ubidea

5

460

Larreak

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, JOSE LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

MI-52

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, ALICIA

1.382

-

-

-

-

Urezt. ubidea

5

454

Ureztaketako alorra

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, JOSE LUIS

CARNICER CARRILLO-ALBORNOZ, VICTORIA LEONOR

Andador Reina Esther, 4-05. B (ZARAGOZA)

MI-53

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, MARÍA ANGELES

655

-

-

-

-

Urezt. ubidea

5

458

Ureztaketako alorra

N.ª Sra. del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-56

HERNANDEZ OSCOZ, LUIS

439

-

-

-

-

Urezt.

5

350

Ureztaketako

Dos de agosto, 11 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-57

HERNANDEZ OSCOZ, LUIS

1.088

-

-

-

-

Urezt.

ubidea

5

353

Ureztaketako frutarbolak

Dos de agosto, 11 (MILAGRO)

MI-58

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, CARMEN

988

-

-

-

-

Urezt.

5

352

Ureztaketako alorra

N.ª Sra. del Patroc., 5 (MILAGRO)

ubidea

MI-61a

BARRADO CRISTOBAL, ALFREDO

43

-

-

-

-

Urezt.

5

383A

Ureztaketako

PARDO FERNANDEZ, M.ª SOLEDAD

ubidea

alorra

San Fermin, 6 (MILAGRO)

MI-62a

HERNANDEZ OSCOZ, MIGUEL

15

-

-

-

-

Urezt.

5

384A

Ureztaketako

PEJENAUTE DIAZ, ROSA MARÍA

ubidea

frutarbolak

Zizurko ing. 30 (ZIZUR TXIKIA)

MI-63

LOSARCOS OÑOS, JAVIER

622

-

-

-

-

Urezt.

5

388

Ureztaketako

Martin Azpilcueta, zk.g. (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-64

ESCALADA HDEZ., ADOLFO FERMIN

397

-

-

-

-

Urezt.

5

390

Ureztaketako

Raimundo Lanas, 16 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-65

ESCALADA BARRADO, BLAS

301

-

-

-

-

Urezt.

5

394

Ureztaketako

Raimundo Lanas, 16 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-69b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

463

-

-

-

-

Urezt.

5

426B

Ureztaketako

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-69c

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

2

-

-

-

-

Urezt.

5

426C

Ureztaketako

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-70b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

11

-

-

-

-

Urezt.

5

421B

Ureztaketako

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-78a

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)

113

Urezt.

6

819A

Altxonbidea

Tutera, 20 (IRUÑA)

ubidea

MI-79a

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

114

-

-

-

-

Urezt.

6

842A

Ureztaketako

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-79b

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

4

-

-

-

-

Urezt.

6

842B

Altxonbidea

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

ubidea

MI-80

PARDO LEON, PILAR

20

-

-

-

-

Urezt.

6

850

Ureztaketako

San Jose, 13 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-82

HERNANDEZ MEDRANO, M.ª PILAR

122

-

-

-

-

Urezt.

6

860

Ureztaketako

MARTINEZ ORTIZ, ANGEL

ubidea

alorra

Filemon Losantos, 10 (AZAGRA)

MI-90

ZAPATA PEJENAUTE, JOSE

30

-

-

-

-

Urezt.

6

852

Ureztaketako

Blanca de Navarra, 3 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-93

OSCOZ SANCHEZ, JOSE

14

-

-

-

-

Urezt.

6

878

Ureztaketako

Herrerias, 1 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-96

LEBRERO PEJENAUTE, M.ª ORSELIA

612

-

-

-

-

Urezt.

6

879

Ureztaketako

SESMA LOS ARCOS, JESÚS

ubidea

frutarbolak

Navas de Tolosa, 48 (MILAGRO)

MI-97

SINDICATO DE RIEGOS VALTIERRA

14

-

-

-

-

Urezt.

6

874

Larreak

La Ribera, 113 (VALTIERRA)

ubidea

MI-98

ESCALADA LEON, JOSE LUIS

571

-

-

-

-

Urezt.

6

931

Ureztaketako

Dos de mayo, 17 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-99

LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER

197

-

-

-

-

Urezt.

6

927

Ureztaketako

Arrabal, 30 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-100

LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER

552

-

-

-

-

Urezt.

6

928

Ureztaketako

SETUAIN URDIAIN, ANA MARÍA

ubidea

alorra

Arrabal, 30 (MILAGRO)

MI-101a

LOS ARCOS CASTILLEJO, JOSE JAVIER

101

-

-

-

-

Urezt.

6

930A

Ureztaketako

Arrabal, 30 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-102

GARIJO LOS ARCOS, ESTEBAN

234

-

-

-

-

Urezt.

6

920

Ureztaketako

San Juan etorb., 18 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-103

SANCHEZ GARCÍA, JUAN

425

-

-

-

-

Urezt.

6

958

Ureztaketako

Arrabal, 8 (MILAGRO)

ubidea

frutarbolak

MI-104

SANCHEZ IBAÑEZ, AMAYA ROSA

46

-

-

-

-

Urezt.

6

959

Ureztaketako

Arrabal, 18 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-105

LOSARCOS LEBRERO, M.ª SOLEDAD

206

-

-

-

-

Urezt.

6

957

Ureztaketako

Gayarre, 13 (MILAGRO)

ubidea

alorra

LEBRERO RODERO, GLORIA

MI-106

LAZCOZ PEJENAUTE, CARMELO

26

-

-

-

-

Urezt.

6

1371

Ureztaketako

Bermejo, 4 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-107

ABAD PICHON, ASUNCION

173

-

-

-

-

Urezt.

6

960

Ureztaketako

Tafalla, 5 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-108

GARIJO LOS ARCOS, ESTEBAN

7

-

-

-

-

Urezt.

6

961

Ureztaketako

San Juan etorb., 18 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-115

SANCHEZ GARCÍA, JUAN

3

Urezt.

6

952

Ureztaketako

Arrabal, 8 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-127

BLANCO RUIZ, RUFINO

9

-

-

-

-

Urezt.

2

677

Ureztaketako

Ebro ibaia, 14 (MILAGRO)

ubidea

alorra

MI-130a

ESCALADA PEJENAUTE, M.ª ROSARIO

4

Urezt.

5

382A

Ureztaketako

San Juan 3 (ARGUEDAS)

ubidea

alorra

Linea elektrikoen zortasunen ondoriozko okupazioak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORT.

OK.

ALDI BAT.

OK.

KUTXETAK

EUSKARRIAK

KATASTROA

LUR MOTA

Un.

m2

LINEA

MOTA

POL.

LURZ.

FUNESKO UDAL MUGAPEA

FU-15a

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

846

592

2

18

Airekoa

10

70A

Ureztaketako

Foruen plaza, 1 (FUNES)

frutarbolak

FU-15c

FUNESKO UDALAREN HERRILURRAK

12

1

-

-

Airekoa

10

70C

Larreak

Foruen plaza, 1 (FUNES)

Linea elektrikoen zortasunen ondoriozko okupazioak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORT.

OK.

ALDI BAT.

OK.

KUTXETAK

EUSKARRIAK

KATASTROA

LUR MOTA

Un.

m2

LINEA

MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-2a

SAT LA FACERÍA N 559 NA

28

59

1/2

4

Airekoa

2

302A

Ureztaketako

Azkoiengo etorb., 32 (FUNES)

mahastia

MI-2b

SAT LA FACERÍA N 559 NA

107

42

1/2

5

Airekoa

2

302B

Larreak

Azkoiengo etorb., 32 (FUNES)

Mi-4a

MENDIVE LOPEZ, RAMÓN

458

244

-

-

Airekoa

2

478A

Ureztaketako

Muñoz de Grain, 17 (OVIEDO)

frutarbolak

MI-23

SANCHEZ IBAÑEZ AMAYA, ROSA

-

52

1

9

Airekoa

1

507

Ureztaketako

Arrabal, 18 (MILAGRO)

alorra

MI-131a

HATOBLANCO S.A.

-

45

1

9

Airekoa

1

464A

Ureztaketako

Orense, 62 (MADRIL))

alorra

MI-132

PÉREZ ROMANOS, NATIVIDAD

15

35

Airekoa

2

479

Ureztaketako

Errege Bardea, 4 (MILAGRO)

frutarbolak

PÉREZ ROMANOS, SALVADORA

El Portal, 20 (MILAGRO)

Telefono linearen zortasunen ondoriozko okupazioak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORT.

OK.

ALDI BAT.

OK.

KUTXETAK

EUSKARRIAK

KATASTROA

LUR MOTA

Un.

m2

LINEA

MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-115

SANCHEZ GARCÍA, JUAN

Arrabal, 8 (MILAGRO)

157

334

2

5

Lur azp.

Airekoa

6

952

Ureztaketako

alorra

MI-116

CAMBRA TORRES, ANGEL

659

2.040

-

-

Lur azp.

6

1088

Ureztaketako

Nafarroa etorb., 59 (CADREITA)

alorra

Gasbidearen zortasunen ondoriozko okupazioak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORT.

OK.

ALDI BAT.

OK.

KUTXETAK

EUSKARRIAK

KATASTROA

LUR MOTA

Un.

m2

LINEA

MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-79a

MILAGROKO UDALAREN HERRILURRAK

-

5

-

-

Lur azp.

6

842A

Ureztaketako

Joaquín Corti, 1 (MILAGRO)

alorra

MI-80

PARDO LEON, PILAR

-

18

-

-

Lur azp.

6

850

Ureztaketako

San Jose, 13 (MILAGRO)

alorra

MI-90

ZAPATA PEJENAUTE, JOSE

261

697

-

-

Lur azp.

6

852

Ureztaketako

Blanca de Navarra, 3 (MILAGRO)

alorra

MI-91

PÉREZ GARCÍA, JOSE MARÍA

292

773

-

-

Lur azp.

6

1377

Ureztaketako

Miralrio, 14 (MILAGRO)

alorra

MI-92

PÉREZ CATALAN, FCO. JAVIER

-

17

-

-

Lur azp.

6

867

Ureztaketako

Nafarroako etorb., 10 (MILAGRO)

frutarbolak

MI-93

OSCOZ SANCHEZ, JOSE

3

8

-

-

Lur azp.

6

878

Ureztaketako

Herrerias, 1 (MILAGRO)

frutarbolak

MI-95

SARABIA SAEZ, VICTOR

14

59

-

-

Lur azp.

6

876

Ureztaketako

JESÚS Oños, 4 (MILAGRO)

alorra

MI-128

SARABIA SAEZ, VICTOR

-

5

-

-

Lur azp.

6

875

Ureztaketako

alorra

Oliobidearen zortasunen ondoriozko okupazioak
Ukituriko ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehatza

FINKA

ZK.

TITULARRA ETA HELBIDEA

ZORT.

OK.

ALDI BAT.

OK.

KUTXETAK

EUSKARRIAK

KATASTROA

LUR MOTA

Un.

m2

LINEA

MOTA

POL.

LURZ.

MILAGROKO UDAL MUGAPEA

MI-53

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, MARÍA ANGELES

-

15

-

-

Lur azp.

5

458

Ureztaketako alorra

N.ª Señora del Patroc., 3 (MILAGRO)

MI-54

CARRILLO-ALBORNOZ LERGA, MARÍA ANGELES

151

363

-

-

Lur azp.

5

455

Ureztaketako alorra

N.ª Señora del Patroc.., 3 (MILAGRO)

F0911872

Iragarkiaren kodea: F0911872