25. ALDIZKARIA - 2009ko otsailaren 27a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

10/2009 FORU AGINDUA, otsailaren 9koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak emana, jendaurreko aldia eta ukitutako toki-entitateen entzunaldikoa ebatzi eta "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Lodosako saihesbidea egiteko proiektua" behin betiko onesten duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilariak otsailaren 19an emandako 13/2008 Foru Aginduaren bidez, "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Lodosako saihesbidea egiteko proiektua" behin-behinekoz onetsi, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia eman zitzaien.

Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak aditzera eman du jendaurreko aldian honako alegazio hauek aurkeztu direla:

1. alegazioa.-José Ramón Martínez Benito, Sartagudako Udaleko alkatea, Sartagudako Udala ordezkatuz.

1.a) Alegatzen du, NA-6221errepidea zabaldu eta hobetzeko proiektuaren trazadura osoa ezagutu ondoren, Sartagudan zenbait arazo sortzen dituela eta ez egiteko eskatzen du.

1.b) Trazadura hobea iruditzen zaio beste zubi bat egitea Ebro ibaiaren gainean NA-6221 errepidearen hasieran dagoen biribilgunean eta, Ebro ibaia gurutzaturik, NA-123 errepidearekin elkartzea. Ebroren gainean zubi berria egiten ez bada, bi alternatiba proposatzen ditu saihesbiderako 3+200 eta 5+000 k.p.en artean.

2. Alegatzen du ezen, aurreikusitako trazadura hautatzen bada, honako jarduketa hauek iruditzen zaizkiola beharrezkoak, istripu-arriskuak saihesteko.

2.a1) 4+200 k.p.an Memoriaren Parkea dago; ukipenak saihesteko, eskatzen du trazadura industrialdera aldatzeko eta jabari publikoko aldea lurzati horretatik kentzeko.

2.a2) Halaber, Memoriaren parketik herriraino espaloi bat egiteko eta zuhaitz eta farolak jartzeko bertan.

2.a3) Adierazten du ezen Sartagudako Udalaren herrilurretako 2189, 2190 eta 566B lurzatiak ez daudela justu-justu egokitzen zaien tokian eta, horregatik, afektazioa aldatu beharko litzatekeela.

2.b) Etorkizunean han izanen de biribilgunearen ondoan kirolean erabiltzeko lurzatiak daude, eta zaharrentzako egoitza bat eta Eguneko zentro bat eraikitzeko asmoa dago; zirkulazioak alde horretan sortzen dituen endredoak gutxitzeko eskatzen du.

2.c) Errepidearen bi aldeetan, Gobella parajean, bide bana egiteko eskatzen du

2.d. El Sotillo parajera eta La Presa eskualde naturalerainoko bide bat egiteko eskatzen du, industrialdetik (4+400 k.p.), 870 lurzatiaren bukaeraraino (5+600 k.p.).

2.e.1) Industria eta nezazaritzako poligonoaren bidegurutzean biribilgune bat eraikitzeko eskatzen du eta bertarako sarbidea 870. lurzatitik bertatik (5+550 k.p.).

2.e.2) 870., 891. eta 957. lurzatien arteko bideari jarraipena emateko, ubidearen gainean zubi bat egiteko eskatzen du.

2.f) Ebro ibaiaren gaineko zubiaren eta saihesbideren bukaeraren artean errepidearen bi aldeetan bide bana egiteko eskatzen du, gero Ebro ibaiaren azpiko aldean elkartuko direnak.

3. Hobetze eta zabaltze jarduketak ukitutako lurzatien zerrenda gehitzen da, gehienbat herrilurrak baitira, eta gehitzen dira izen-deiturak eta helbidea, bai jabeenak, bai maizterrenak, etorkizuneko jarduketetan kontuan har daitezen.

Erantzuna:

1.a) et b) Ezetsi egin da alegatutakoa. Proiektua garatu da II. Errepide Planaren arabera, UPSa onesten zuen 2007ko maiatzaren 28ko Nafarroako Gobernuaren Erabakiaren arabera (2007ko 76. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, ekainaren 20koa); gainera, hari buruz Ingurumeneko zuzendari nagusiak, apirilaren 27ko 868/2007 Ebazpenaren bidez, Ingurumen eraginaren adierazpena eman zuen eta 2007ko 76. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen, ekainaren 20an.

2.a1) eta a2) Onartu egin da alegatutakoa. Proiektuak ez du ukituko Memoriaren Parkea eta espaloiak industrialdean sartzeko biribilguneraino eta Sartagudaraino jarraituko du.

2 a3) Proiektuko lurzatien planoa bat dator erabat udalerriari buruz katastroak dioenarekin. Gaurko egunean 2189 lurzatia lurzorurako da, 2190 lurzatia parke izateko eta 566 lurzatia, berriz, landalurra da. Proiektuak ez ditu ukitzen 2189. eta 2190. lurzatiak eta ahalik eta gutxien ukitzen du 566a.

2.b) Ekainaren 8ko 135/1989 Foru Dekretuak, 21. artikuluan ezartzen du ezen hiri lurzorutarako planeamendurako dokumentu guztiek ingurumeneko zarataren azterlana izan behar dutela eta konpentsaziorako hartu beharreko neurriak ere bai. Errepidearen trazadura gaur egun dagoenera egokitzen da; beraz, egin beharreko jarduketak ez du oraingo egoera okerragotzen.

2.c) Bide bat eginen da ezker aldean; hain zuzen ere, 3+000tik 3+750 k.p.raino jarduera jasango duen horrexetan.

2.d. Bidea eginen da industrialdetik 4+960 k.p.ko bideraino (El Sotillorako sarbidea).

2.e1) Gurutzagunea zehaztu da, kanalizatua eta itxaroteko lerro batez hornitua.

2. e2) Ezetsi egin da alegatutakoa. Lurzatietarako bada lehendik ere sartzeko bidea.

2.f) Errepidearen ezker aldean bide bat eginen da.

3. Herrilurretako lurzatiak errentan hartuak dituzten ondasun eta eskubideen titularren zerrenda gehitu da.

2. alegazioa.-Carlos Ena Martínez jauna eta beste batzuk, Sartagudako U.P.N.ren izenean.

1. Gobellako ureztapen lurretarako sarbidea eskatzen du, bi aldeetan bide bana egiteko, alegia.

2. Industrialdeko biribilgunetik El Sotilloko parajearekin lotura izatea eskatzen du.

3. Nekazaritzako eta abeltzaintzako poligonorarekiko lotunean biribilgune bat eskatzen du, eta El Sotillo-ko gainerako lurzatiekiko lotura.

4. Ebroren zubiaren jarraipeneko ureztapen lurretarako sarbidea eskatzen du, bi aldeetan bide bana egiteko, alegia.

5. Memoriaren Parkea ez ukitzeko eta parkearen espaloia udalerriraino luzatzeko eskatzen du

Erantzuna:

1.a, 2.a, 3.a, 4.a eta 5.a. 1. alegazioari emandako erantzunaren antzekoa.

3. alegazioa.-Viveros Espinosa Hermanos, S.L.

1.a) Dioenez, SA-192 eta SA-193 finkak, Aurora Sola Moreno eta Alberto Benito Martínez jaun-andreen izenean ageri direnak, Viveros Espinosa Hermanos, S.L.renak dira eta bertan berotegi hidroponiko bat dago.

1.b) Azaltzen du SA-194 finka, Viveros Espinosa Hermanos, S.L.ren izenean ageri dena, Aurora Sola Moreno andrearena dela.

1.c) SA-191, SA-191-1, SA 191-2, SA 191-3 eta SA 191-4 finkak Julio Martínez Zapata jaunarenak direla eta Viveros Espinosa Hermanos, S.L.ri errentan emanak direla. Bertan berotegiak paratuak omen dira.

Erantzuna:

1. a), b) eta c). Jendaurreko aldian azaldu diren datuak udal katastroan lortu diren egungo datuak dira. Hala ere, behin betiko proiektuak ez du aurreikusten alegazioan ageri diren lurzatiak ezertan ukitzea.

4. alegazioa.-Blanca Nieves Cordón Erdociain andrea.

Trazadurak bitan banatzen omen dituenez LO-036 y LO-025 finkak, eskatzen du hura aldatzea, okupazioa bazter batekoa izan dadin, eta kaltea txikiagoa.

Erantzuna:

Ezetsi egin da alegatutakoa. Hartu den soluzioa trazadurarako aztertutako beste hainbaten arteko hobekuntza irizpideetan oinarritu da, eta Lodosako LO-036 eta LO-025 lurzatien parte bat hartzen du.

5. alegazioa.-Santiago Eraul Palacios jaunak egina.

1.a, 2.a eta 3.a. Adierazten duenez, proiektuak bere LO-229 finkaren ureztapen-sistema ukituko du; beraz, zegoen moduan utzi beharko da, eta obrak bukatu bitartean beste sistemaren bat jarri beharko da, eta egiten diren kalteak ordaindu.

4. Kalte-ordaina eskatzen du, baldin eta obrek dirauten bitartean beste sistemaren bat jartzen ez bada lurzatiko frutarbolentzat eta kalte egiten bazaie.

Erantzuna:

1.a, 2.a eta 3.a. Onartu egin da alegatutakoa. Kaltea jasaten duen ureztapen sistema lehen zegoen bezala jarriko da, eta okupatu aurreko akta egitean bere finkari zer kalte egiten zaion adierazteko aukera izanen du, behar bezala baloratu ahal izateko.

4. Hala gertatuz gero eta landaketari kalte egiten bazaio, kalte horien ordaina jaso ahal izanen du justiprezioaren fasean.

Aurkeztutako alegazioak ebatzirik, ukituko diren ondasun eta eskubideen zerrendan aldaketak izan dira eta, beraz, eranskinean azaltzen den moduan gelditu da.

Horiek horrela, Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuaren 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskudantziak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza)Lodosako saihesbidea egiteko proiektua" jendaurrean jarri eta ukitutako toki entitateei entzunaldia emateko epea bukatutzat ematea, azalpen zatian azaltzen den moduan.

2. Behin betikoz onestea "NA-134 errepidean (Ebroko Ardatza) Lodosako saihesbidea" egiteko proiektua eta honekin batera doan ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda; proiektuaren hasierako aurrekontuak 17.339.059,30 euro egiten du, BEZa barne.

3. Ebazpen hau argitara ematea Nafarroako Aldizkari Ofizialean, Foru Komunitatean argitaratzen diren egunkarietatik hedadura handienekoa duen batean eta Lodosako eta Sartagudako udaletxeetan. Halaber, ohartarazten da argitalpen hau Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legearen 59.5 artikuluan xedatzen diren ondorioetarako ere egiten dela.

4. Foru agindu hau Proiektu, Trenbide eta Lan Hidraulikoen Zerbitzuari, Desjabetze Atalari, Lodosako eta Sartagudako udalei eta alegazio egileei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

5. Foru agindu honek ez dio administrazio bideari bukaera ematen, eta haren aurka interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek administrazio publikoentzako administrazio bideari bukaera ematen dio. Dena den, administrazio publikoek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, jakinarazi edo, hala bada, argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Horrek ez du alde batera uzten Nafarroako Gobernuan aldez aurreko errekerimendua egin ahal izatea, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epeetan.

Iruñean, 2009ko otsailaren 9an.-Herri Lan, Garraio eta Komunikazioko kontseilaria, Laura Alba Cuadrado.

ERANSKINA

"NA-134 ERREPIDEAN (EBROKO ARDATZA) LODOSAKO SAIHESBIDEA EGITEKO PROIEKTUA"

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-1 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES477 5 347 Larreak

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-2 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES6 3 1205B Larreak

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-3 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK710 5 346 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-4 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES234 3 1205A Lehorreko alorra

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-5 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES223 5 345 Almendrondoak

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-6 MARTINEZ CAMPO, FAUSTINO411 5 174 Urezt. alorra

Espainiako pl, 4-3., 31580 LODOSA

LO-7 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK178 5 122 Urezt. alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-8 HERMOSO LIZUAIN, FRANCISCA699 5 175 Zainzuriak

San Ignazio, 3-1. B, 31580 LODOSA

LO-9 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK167 5 120 Zainzuriak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-10 SEVILLA BAIGORRI, MANUEL534 5 176 Urezt. frutarbolak

San Blas, 2-3.a D, 31580 LODOSA

LO-11 BAIGORRI ALONSO, MARIA690 5 177 Urezt. alorra

San Andres, 16-1.a, 31580 LODOSA

LO-12 GIL MARTINEZ, JOSE MARIA1.315 5 117 Urezt. alorra

San Gregorio, 2-2.a B, 31580 LODOSA

LO-13 GIL ROMERO, JOSE MARIA1.139 5 116 Urezt. alorra

San Andres, 16-1.a, 31580 LODOSA

LO-14 GIL MARTINEZ, JOSE MARIA969 5 165 Urezt. alorra

San Gregorio, 2-2.a B, 31580 LODOSA

LO-15 GIL ROMERO, JOSE MARIA583 5 178 Urezt. alorra

San Andres, 16-1.a, 31580 LODOSA

LO-16 ANTON ARRASTIO, M.ª ANGUSTIAS153 3 454B Larreak

San Juan, 47-1.a, 31580 LODOSA

LO-17 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK371 3 1207A Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-18 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES427 5 343A Lehorreko alorra

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-19 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK578 5 354 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-20 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK11 5 179B Eraikuntza

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-21 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK704 5 179A Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-22 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK186 5 342B Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-23 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK855 5 342A Mahastia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-25 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES1.274 5 341A Mahastia

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-28 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK711 5 336 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-36 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES2112 5 337 Lehorreko alorra

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-37 GARCIA OLEA, FAUSTO2.523 5 334 Lehorreko alorra

Ancha, 33, 31580 LODOSA

LO-38 MARTINEZ MARZO, MARIA TERESA5517 5 333 Lehorreko alorra

Erriberako etorb., 33, 31580 LODOSA

MARTINEZ MARZO, ANTONIO

San Blas, 2, 31580 LODOSA

LO-39 SALVATIERRA MARTINEZ, MIGUEL2.005 5 332A Lehorreko alorra

Azuda, 10-1.a, 31580 LODOSA

LO-40 SALVATIERRA MARTINEZ, MIGUEL143 5 332B Larreak

Azuda, 10-1.a, 31580 LODOSA

LO-41 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK20.989 5 326C Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-42 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK14.383 5 326B Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-44 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK12.214 1 1807F Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-44-1 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1.344 1 1807G Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-45 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1.447 1 1807D Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-46 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK743 1 1807I Lehorreko alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-47 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1.296 1 1810E Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-48 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK463 1 1810F Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-49 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK6.635 1 1810A Lehorreko alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-50 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK395 1 1810D Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-51 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK16.039 1 1813A Lehorreko alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-51.1 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK34 1 1813E Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-52 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK233 1 1813C Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-53 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK11.080 1 1813O Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-54 PEREZ PINILLOS, AURELIO5.659 1 1838 Lehorreko alorra

El Cura, 8, 31293 SESMA

LO-55 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK3.195 1 1840A Lehorreko alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-56 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK37 1 1840B Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-57 ANDRES CASADAMON, MARIA ALICIA6.015 1 1841A Lehorreko alorra

Sortzez garbia, 74-3.a D, 31200 LIZARRA

LO-58 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK14.396 1 1826 I Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-59 ANDRES CASADAMON, MARIA ALICIA150 1 1841B Larreak

Sortzez garbia, 74-3.a D, 31200 ESTELLA

LO-60 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK9.511 1 1836 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-61 MANGADO LUMBRERAS, ESTEBAN268 1 1858B Larreak

Las Arcas, 21, 31293 SESMA

LO-62 MANGADO LUMBRERAS, ESTEBAN3.669 1 1858A Lehorreko alorra

Las Arcas, 21, 31293 SESMA

LO-63 MANGADO LUMBRERAS, ESTEBAN171 1 1858D Larreak

Las Arcas, 21, 31293 SESMA

LO-64 IGAL JIMENEZ, MARIA ADORACION6.613 1 1862 Lehorreko alorra

Monjardin, 40, 31293 SESMA

IGAL JIMENEZ, RAMIRO JOSE

Monjardin, 28, 31293 SESMA

LO-65 MORENO ANTON, MARIA PILAR28.356 1 1865A Lehorreko alorra

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-66 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK460 1 1866A Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-67 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1.679 1 1866C Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-68 MORENO ANTON, MARIA PILAR462 1 1865D Larreak

El Aire, 6, 2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-69 MORENO ANTON, MARIA PILAR370 1 1865C Larreak

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-73 MORENO ANTON, MARIA PILAR1.241 1 1865B Larreak

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-73.1 NAFARROAKO FORU KOM. (ALTXONBIDEAK)3.840 8 317 Altxonbidea

Armadaren etorb., 2, 31002 IRUÑA

LO-73.2 SOLANO SORIA, MIGUEL24 8 340A Lehorreko alorra

Juan Antonio Pérez de Arce, 4 SESMA

LO-74 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK3.429 8 358A Lehorreko alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-75 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK3.213 8 358B Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-76 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK806 1 1871 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-77 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1.469 8 360 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-78 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1.374 8 361 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-79 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK5.712 8 362 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-80 MARTINEZ PALACIOS, M.ª DOLORES2.190 8 363A Lehorreko alorra

Cantera, 31293 SESMA

LO-80.1 IGAL GARRAZA, SERAFIN215 8 364 Lehorreko alorra

Costanilla, 23, 31293 SESMA

LO-81 NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA (ALTXONBIDEAK)2208 1 1873 Altxonbidea

Armadaren etorb., 2, 31002 IRUÑA

LO-82 NAFARROAKO FORU KOM. (ALTXONBIDEAK)422 1 1874 Larreak

Armadaren etorb., 2, 31002 IRUÑA

LO-83 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1.574 9 301A Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-84 ARMENDARIZ CUENCA, ANA MARIA1863 9 386B Mahastia

San Blas, 8-1.a A, 31580 LODOSA

MARZO MORENTIN, BERNARDINO

Virgen Milagrosa, 28, 31580 LODOSA

LO-85 ARMENDARIZ CUENCA, ANA MARIA2011 9 386A Lehorreko alorra

San Blas, 8-1.a A, 31580 LODOSA

MARZO MORENTIN, BERNARDINO

Virgen Milagrosa, 28, 31580 LODOSA

LO-86 PRADOS MARTINEZ, MARIA PILAR3389 9 388A Lehorreko alorra

Medianil, 4-2.a B, 31580 LODOSA

LO-87 PRADOS MARTINEZ, MARIA PILAR271 9 388B Lehorreko alorra

Medianil, 4-2.a B, 31580 LODOSA

LO-88 BARBARIN REMIREZ, CATALINA4064 9 389 Lehorreko alorra

San Juan, 6, 31580 LODOSA

LO-89 MORENO ANTON, MARIA PILAR591 9 399A Lehorreko alorra

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-90 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1107 9 393B Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-91 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK7 9 397 Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-92 SERRATS URQUIZA, ANTONIO4.291 9 394A Lehorreko alorra

Peña Florida, 10-3.a,

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-93 BUTANO RIOJA S.L.33 2 284A Larreak

Gran Vía Juan Carlos I, 50, 26000 LOGROÑO (ERRIOXA)

LO-93.2 NAFARROAKO FORU KOM. (ALTXONBIDEAK)52 9 300 Altxonbidea

Armadaren etorb., 2, 31002 IRUÑA

LO-94 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK271 2 285B Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-95 SERRATS URQUIZA, ANTONIO1233 2 716 Larreak

Peña Florida, 10-3.a,

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-96 IRIARTE GARCIA, M.ª DESAMPARADOS713 2 717 Larreak

Peña Florida, 10-3.a,

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

IRIARTE GARCIA, MARIA CARMEN

Peña Florida, 10-3.a,

20000 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)

IRIARTE GARCIA, MARIA ARANZAZU

Toki-Eder, 6,

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-97 GURREA DEL REY, GLORIA34 2 718 Larreak

Ancha, 37-1.a, 31580 LODOSA

MARIN GURREA, MARIA ASUNCION

Ancha, 39, 31580 LODOSA

MARIN GURREA, JESUS

Ancha, 39, 31580 LODOSA

GURREA HERAS, MARIA PILAR

Espainiako pl., 2-3.a I, 31580 LODOSA

GURREA REMIREZ, MARIA CARMEN

El Peso, 20, 31580 LODOSA

LO-98 MORENO ANTON, MARIA PILAR479 9 395 Lehorreko alorra

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-100 ANTON PRADOS, EMILIA466 9 16A Lehorreko alorra

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-101 ANTON PRADOS, EMILIA5 2 720 Larreak

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-102 ANTON PRADOS, EMILIA211 9 16B Larreak

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-103 ANTON PRADOS, EMILIA70 2 848 Ureztalur. arbolak

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-104 RESANO MARTINEZ, JOSE FRANCISCO686 9 17B Larreak

Lizarra, 14, 31580 LODOSA

LO-105 RESANO MARTINEZ, JOSE FRANCISCO829 9 17A Lehorreko alorra

Lizarra, 14, 31580 LODOSA

LO-106 JIMENEZ JIMENEZ, RAIMUNDO1.060 9 18 Industriarako biltegia

El Pilar, 26, 31580 LODOSA

LO-107 CAMPO MARTINEZ, JESUS MARIA1.267 9 26A Lehorreko alorra

Cárcar, 19, 6.a C, LODOSA

CAMPO MARTINEZ, JOSE JAVIER

Cárcar, 19, 6.a C, LODOSA

MARTINEZ GARRAZA, ANTONIO

Ancha, 64, LODOSA

LO-108 ANTON PRADOS, EMILIA198 2 849A Urezt. alorra

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-108.1 CAMPO MARTINEZ, JESUS MARIA130 2 849B Urezt. alorra

Cárcar, 19, 6.a C, LODOSA

CAMPO MARTINEZ, JOSE JAVIER

Cárcar, 19, 6.a C, LODOSA

MARTINEZ GARRAZA, ANTONIO

Ancha, 64, LODOSA

LO-108.2 CAMPO MARTINEZ, JESUS MARIA12 2 849C Larreak

Cárcar, 19, 6.a C, LODOSA

CAMPO MARTINEZ, JOSE JAVIER

Cárcar, 19, 6.a C, LODOSA

MARTINEZ GARRAZA, ANTONIO

Ancha, 64, LODOSA

LO-109 MORENO ANTON, MARIA PILAR920 9 404B Larreak

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-110 MORENO ANTON, MARIA PILAR873 9 404A Almendrondoak

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-111 ANTON PRADOS, EMILIA433 2 723A Frutarbolak

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-112 LUIS MORENTIN, FELIX DE5.202 9 410 Lehorreko alorra

Juan Carlos Guerra, 10-14.a D,

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

LO-113 ANTON PRADOS, EMILIA561 2 726A Urezt. alorra

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-114 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK484 9 409 Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-115 MORENO ANTON, MARIA PILAR338 2 1000 Almendrondoak

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-116 MORENO ANTON, MARIA PILAR

El Aire, 6, 2.a, 31580 LODOSA1.653 9 411B Almendrondoak

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-117 MORENO ANTON, MARIA PILAR113 9 411A Lehorreko alorra

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FRANCISCO JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-118 ARAGON REMIREZ, ANTONIO132 2 1001 Lehorreko alorra

Virgen Milagrosa, 1, 31580 LODOSA

LO-119 GOÑI OTERO, MARIA REYES942 9 412 Lehorreko alorra

Antzieta pas., 11-1.a A,

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

GOÑI OTERO, RAMON

Miraconcha, 29-4.a,

20000 DONOSTIA (GIPUZKOA)

GOÑI OTERO, MARIA ANGELES

Miraconcha, 29-4.a,

20000 DONOSTIA-SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA)

LO-120 ZORZANO MARTINEZ, JOSE377 9 413A Lehorreko alorra

La Era, 4-3.a esk, 31580 LODOSA

LO-121 ARAGON REMIREZ, MARIA TERESA565 2 1004A Lehorreko alorra

Harinas, 20, 41000 SEVILLA

LO-122 DIEZ ZORZANO, AMPARO80 9 414 Lehorreko alorra

Buerco, 53-1.a, 48000 BARACALDO (BIZKAIA)

DIEZ ZORZANO, MARIA ROSARIO

Buerco, 53-1.a, 48000 BARACALDO (BIZKAIA)

LO-122.1 MORENTIN RODRIGUEZ, TERESA837 9 415A Lehorreko alorra

El Aire, 22, 31580 LODOSA

LO-123 ZORZANO MARZO, FRANCISCO78 9 416 Lehorreko alorra

Tejería, 3, 31580 LODOSA

LO-124 MASA COMUN DE LODOSA27 2 1002B Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-124.1 MASA COMUN DE LODOSA166 2 1002A Lehorreko alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-124.2 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK10 2 712E Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-125 MARTINEZ ZORZANO, MIGUEL PAULINO93 9 417B Lehorreko alorra

Carcarko errep., 32, 31580 LODOSA

LO-126 MARTINEZ ZORZANO, MIGUEL PAULINO69 9 417C Frutarbolak

Carcarko errep., 32, 31580 LODOSA

LO-127 MARTINEZ ZORZANO, MIGUEL PAULINO133 9 417A Mahastia

Carcarko errep., 32, 31580 LODOSA

LO-128 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK1.076 9 418 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-129 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK112 2 1003B Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-129.1 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK55 2 1003A Lehorreko alorra

Ancha, 1

LO-130 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK944 9 419A Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

SARTAGUDAKO UDALERRIA

SA-131 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK2.039 2 2125 Urezt. alorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-132 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK63 1 811 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-133 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK69 1 812 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-134 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1.376 2 2126 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-135 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK116 1 813 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-136 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK164 1 814 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-137 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK805 2 2127 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-138 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK232 1 815 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-139 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1014 2 2128 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-140 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK154 1 816B Urezt. alorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-141 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK117 1 816A Urezt. mahastia

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-142 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK963 2 2129 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-143 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1.235 2 2130 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-144 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK86 1 817A Urezt. mahastia

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-145 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1.061 2 2132 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-146 GARATEA URBIOLA, MARIA ROSARIO114 1 807 Ureztalur. arbolak

Roncesvalles, 8, 31589 SARTAGUDA

SA-147 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK984 2 2133 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-148 MORENO MARTINEZ, AGUSTIN56 1 808 Ureztalur. arbolak

Frontón, 31, 31589 SARTAGUDA

SA-149 SESMA MARTINEZ, JULIO52 1 809 Ureztalur. arbolak

Arteaga, 9, 31589 SARTAGUDA

SA-150 SESMA MARTINEZ, EUGENIO521 2 908A Mahastia

Arteaga, 57, 31589 SARTAGUDA

SA-151 CORDON SESMA, FELIX72 1 773 Ureztalur. arbolak

Portillo, 15, 31589 SARTAGUDA

SA-152 RESANO OCHANDORENA, ANTONIO70 1 810 Ureztalur. arbolak

Nagusia, 34, 01000 AGURAIN (ARABA)

MARTINEZ OCHANDORENA, JOSE MIGUEL

Arteaga, 47, 31589 SARTAGUDA

OCHANDARENA FLAÑO, LUCIA

Lodosako errep.,, 36, 31589 SARTAGUDA

SAENZ ALCALDE, FERMIN

Lodosako errep., 34, 31589 SARTAGUDA

SA-153 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK655 2 2134 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-154 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK291 1 820B Urezt. alorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-155 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1.359 2 2158 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-156 CORDON SESMA, TOMAS139 2 901B Bidea

Barranco, 1, 31589 SARTAGUDA

SA-157 CORDON SESMA, TOMAS353 2 901A Lehorreko alorra

Barranco, 1, 31589 SARTAGUDA

SA-158 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK53 1 961A Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-159 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK148 2 900 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-160 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK709 2 2157A Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-161 LUIS MARTINEZ, PEDRO MARIA390 2 899C Larreak

Diputación 13, 31589 SARTAGUDA

SA-162 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK65 1 822 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-163 LUIS MARTINEZ, PEDRO MARIA89 2 899A Frutarbolak

Diputación 13, 31589 SARTAGUDA

SA-164 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK478 2 944A Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-165 SESMA MARTINEZ, JULIO129 2 892B Larreak

Arteaga 9, 31589 SARTAGUDA

SA-166 SESMA MARTINEZ, JULIO465 2 892A Mahastia

Arteaga 9, 31589 SARTAGUDA

SA-167 Moreno Martínez, Agustín152 2 891B Larreak

Frontón, 31, 31589 SARTAGUDA

SA-168 MORENO MARTINEZ, AGUSTIN561 2 891A Urezt. alorra

Frontón 31, 31589 SARTAGUDA

SA-168.1 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK140 2 2.157F Lehorreko alorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-169 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK145 1 823B Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-170 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK887 1 831 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-171 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK998 1 806 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-172 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK367 1 768 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-175 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK263 2 566B Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-178 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK49 1 757 Lurzorua

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-179 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK30 1 748 Lurzorua

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-180 SARTAGUDAKO UDALA594 1 993 Lurzorua

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-181 SARTAGUDAKO UDALA134 1 992 Lurzorua

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-182 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK739 1 842 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-183 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK613 1 845A Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-183.1 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK45 1 845B Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-184 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK901 1 846 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-185 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK26 1 848 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-186 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK53 1 847 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-210 SARTAGUDAKO UDALA109 1 645A Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-210.1 SARTAGUDAKO UDALA220 2 645B Elkorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-211 SARTAGUDAKO UDALA169 1 893A Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-211.1 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK10 1 897A Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-212 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK52 1 962B Zumardia

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-131 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK2.039 2 2125 Urezt. alorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-132 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK63 1 811 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-133 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK69 1 812 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-134 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1.376 2 2126 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-135 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK116 1 813 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-136 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK164 1 814 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-137 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK805 2 2127 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-138 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK232 1 815 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-139 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1014 2 2128 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-140 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK154 1 816B Urezt. alorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-141 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK117 1 816A Urezt. mahastia

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-142 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK963 2 2129 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-143 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1.235 2 2130 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-144 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK86 1 817A Urezt. mahastia

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-145 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1.061 2 2132 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-146 GARATEA URBIOLA, MARIA ROSARIO114 1 807 Ureztalur. arbolak

Roncesvalles, 8, 31589 SARTAGUDA

SA-147 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK984 2 2133 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-148 MORENO MARTINEZ, AGUSTIN56 1 808 Ureztalur. arbolak

Frontón, 31, 31589 SARTAGUDA

SA-149 SESMA MARTINEZ, JULIO52 1 809 Ureztalur. arbolak

Arteaga, 9, 31589 SARTAGUDA

SA-150 SESMA MARTINEZ, EUGENIO521 2 908A Mahastia

Arteaga, 57, 31589 SARTAGUDA

SA-151 CORDON SESMA, FELIX72 1 773 Ureztalur. arbolak

Portillo, 15, 31589 SARTAGUDA

SA-152 RESANO OCHANDORENA, ANTONIO70 1 810 Ureztalur. arbolak

Mayor, 34, 01000 AGURAIN (ARABA)

MARTINEZ OCHANDORENA, JOSE MIGUEL

Arteaga, 47, 31589 SARTAGUDA

OCHANDARENA FLAÑO, LUCIA

Lodosako errep., 36, 31589 SARTAGUDA

SAENZ ALCALDE, FERMIN

Lodosako errep., 34, 31589 SARTAGUDA

SA-153 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK655 2 2134 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-154 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK291 1 820B Urezt. alorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-155 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK1.359 2 2158 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-156 CORDON SESMA, TOMAS139 2 901B Bidea

Barranco, 1, 31589 SARTAGUDA

SA-157 CORDON SESMA, TOMAS353 2 901A Lehorreko alorra

Barranco, 1, 31589 SARTAGUDA

SA-158 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK53 1 961A Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-159 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK148 2 900 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-160 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK709 2 2157A Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-161 LUIS MARTINEZ, PEDRO MARIA390 2 899C Larreak

Diputación 13, 31589 SARTAGUDA

SA-162 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK65 1 822 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-163 LUIS MARTINEZ, PEDRO MARIA89 2 899A Frutarbolak

Diputación 13, 31589 SARTAGUDA

SA-164 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK478 2 944A Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-165 SESMA MARTINEZ, JULIO129 2 892B Larreak

Arteaga 9, 31589 SARTAGUDA

SA-166 SESMA MARTINEZ, JULIO465 2 892A Mahastia

Arteaga 9, 31589 SARTAGUDA

SA-167 Moreno Martínez, Agustín152 2 891B Larreak

Frontón, 31, 31589 SARTAGUDA

SA-168 MORENO MARTINEZ, AGUSTIN561 2 891A Urezt. alorra

Frontón 31, 31589 SARTAGUDA

SA-168.1 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK140 2 2.157F Lehorreko alorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-169 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK145 1 823B Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-170 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK887 1 831 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-171 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK998 1 806 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-172 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK367 1 768 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-175 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK263 2 566B Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-178 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK49 1 757 Lurzorua

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-179 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK30 1 748 Lurzorua

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-180 SARTAGUDAKO UDALA594 1 993 Lurzorua

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-181 SARTAGUDAKO UDALA134 1 992 Lurzorua

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-182 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK739 1 842 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-183 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK613 1 845A Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-183.1 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK45 1 845B Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-184 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK901 1 846 Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-185 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK26 1 848 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-186 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK53 1 847 Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-210 SARTAGUDAKO UDALA109 1 645A Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-210.1 SARTAGUDAKO UDALA220 2 645B Elkorra

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-211 SARTAGUDAKO UDALA169 1 893A Ureztalur. arbolak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-211.1 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK10 1 897A Larreak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

SA-212 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK52 1 962B Zumardiak

Foruen pl., 1, 31589 SARTAGUDA

TERMINO MUNICIPAL DE LODOSA

LO-213 NAFARROAKO FORU KOM. (ALTXONBIDEAK)394 13 473A Ibai-basoa

Armadaren etorb., 2, 31002 IRUÑA

LO-215 SINDICATO DE RIEGOS LA TORRE265 13 343 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-217 MORENO ORTEGA, JOSE MARIA417 13 292C Larreak

San Fco. Javier, 12, 31589 SARTAGUDA

LO-218 MORENO ORTEGA, JOSE MARIA351 13 292B Urezt. alorra

San Fco. Javier, 12, 31589 SARTAGUDA

LO-218.1 MORENO ORTEGA, JOSE MARIA66 13 292A Ureztalur. arbolak

San Fco. Javier, 12, 31589 SARTAGUDA

LO-219 MORENO ORTEGA, MARIA NELIA4 13 456 Larreak

Villafranca, 4-2.a C, 31002 IRUÑA

LO-220 RUIZ ORTEGA, EDUARDO309 13 290 Ureztalur. arbolak

Lodosako errep., 6, 31589 SARTAGUDA

LO-223 MORENO ORTEGA, MARIA NELIA248 13 289 Almendrondoak

Villafranca, 4-2.a C, 31002 IRUÑA

LO-225 ORTEGA MARTINEZ, PRIMITIVO69 13 455 Ureztalur. arbolak

Frontón, 22, 31589 SARTAGUDA

LO-227 GARCIA ORTEGA, MARIA ESPERANZA95 13 254 Ureztalur. arbolak

Pinar, 53,

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA ROSARIO

Pinar, 53,

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

GARCIA ORTEGA, MARIA RITA

Pinar, 53,

26000 SANTO DOMINGO DE LA CALZADA (ERRIOXA)

LO-229 ERAUL PALACIOS, SANTIAGO689 13 253 Ureztalur. arbolak

Lizarrako errep., 20 31293 SESMA

LO-230 MARTINEZ LAPARRA, ARCADIO10 13 259 Ureztalur. arbolak

Serrallo, 53, 31589 SARTAGUDA

LO-231 MARTINEZ LAPARRA, ARCADIO616 13 257 Ureztalur. arbolak

Serrallo, 53, 31589 SARTAGUDA

LO-232 LANERO LARENA, JOSE22 13 258 Larreak

Puente del Pilar etorb., 39-8.a B, 50000 ZARAGOZA

LO-233 EBROKO UR KONFEDERAZIOA22 13 10A Larreak

Sagasta pas., 24, 50000 ZARAGOZA

LO-234 CONFEDER. HIDROGRAFICA DEL EBRO30 13 10D Ureztalur. arbolak

Sagasta pas., 24, 50000 ZARAGOZA

LO-235 MARTINEZ URIZOLA, BENJAMIN149 13 15 Ureztalur. arbolak

Frontón, 18, 31589 SARTAGUDA

LO-236 EZQUERRO EZQUERRO, ALFONSO1486 13 20 Urezt. alorra

CORDON EZQUERRO, EVANGELINA

Fuente, 8, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-237 MARTINEZ URIZOLA, BENJAMIN285 13 453 Ureztalur. arbolak

Frontón, 18, 31589 SARTAGUDA

LO-238 GARATEA SAENZ, ILDEFONSO1441 13 16 Urezt. alorra

Ventilla, 11, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-239 NAFARROAKO FORU KOM. (ALTXONBIDEAK)2.638 13 18 Altxonbidea

Armadaren etorb., 2, 31002 IRUÑA

LO-240 MARTINEZ CORDON, RAMIRO16 13 7 Ureztalur. arbolak

Serrallo, 53, 31589 SARTAGUDA

LO-241 MARTINEZ LAPARRA, ARCADIO64 13 8 Ureztalur. arbolak

Serrallo, 53, 31589 SARTAGUDA

LO-242 MARTINEZ CORDON, RAMIRO256 13 9 Ureztalur. arbolak

Serrallo, 53, 31589 SARTAGUDA

LO-243 ANTON PRADOS, EMILIA444 13 11B Larreak

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-244 ANTON PRADOS, EMILIA53 13 11A Urezt. alorra

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-245 MARTINEZ LIZANZU, JESUS518 13 12B Larreak

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-246 MARTINEZ LIZANZU, JESUS1260 13 12A Urezt. alorra

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-247 FERNANDEZ EZQUERRO, AURORA43 13 452 Urezt. alorra

110. errep., 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-248 FERNANDEZ EZQUERRO, AURORA69 13 13B Larreak

110. errep., 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-249 FERNANDEZ EZQUERRO, AURORA840 13 13A Urezt. alorra

110. errep., 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-250 PRADOS MARTINEZ, JOSE212 13 14B Urezt. alorra

Ancha, 7, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, CELEDONIA

Ancha, 7, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, GLORIA

Ancha, 7, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, MARIA LUISA

Nafarroako etorb., 52, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, MARIA PILAR

Medianil, 4-2.a B, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, MARIA TERESA

San Gregorio, 8-3.a B, 31580 LODOSA

LO-251 PRADOS MARTINEZ, JOSE768 13 14A Ureztalur. arbolak

Ancha, 7, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, CELEDONIA

Ancha, 7, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, GLORIA

Ancha, 7, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, MARIA LUISA

Nafarroako etorb., 52, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, MARIA PILAR

Medianil, 4-2.a B, 31580 LODOSA

PRADOS MARTINEZ, MARIA TERESA

San Gregorio, 8-3.a B, 31580 LODOSA

LO-252 MANGADO CORDON, JOSE RAMON2.093 13 17A Ureztalur. arbolak

Autanilla, 14, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-253 MANGADO CORDON, JOSE RAMON43 13 17B Larreak

Autanilla, 14, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-254 CHANDRO PEREZ, ANDRES2813 13 19 Urezt. alorra

San Antonio, 8, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-255 CORDON EZQUERRO, TEODORO701 13 26 Urezt. alorra

117. errep., 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-256 CORDON EZQUERRO, EVANGELINA432 13 28B Urezt. alorra

Fuente, 8, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-257 CORDON EZQUERRO, EVANGELINA1075 13 28A Ureztalur. arbolak

Fuente, 8, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-258 CORDON EZQUERRO, EVANGELINA266 13 29 Urezt. alorra

Fuente, 8, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-259 CHANDRO PEREZ, ANDRES79 13 32 Larreak

San Antonio 8, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-260 CEREZO EZQUERRO, FAUSTINO217 11 962A Larreak

31580 LODOSA

LO-260.1 SINDICATO DE RIEGOS LA TORRE3 11 526 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

MAILEGUEK UKITUTAKO LURZATIAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-261 EZQUERRO EZQUERRO, MARIA JESUS 35.373 11 874ALehorreko alorra

Regadío, 4, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-262 EZQUERRO EZQUERRO, MARIA JESUS 6.693 11 875AMahastia

Regadío, 4, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-263 MANGADO OCON, MARIA LUISA 5.789 11 876Larreak

Bernardino Tirapu, 12-4.a G, IRUÑA

LO-264 CORDON EZQUERRO, EVANGELINA 8.091 11 877Lehorreko alorra

Fuente, 8, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-265 EZQUERRO EZQUERRO, PERFECTA 13.585 11 878ALehorreko alorra

Diezmari, número 16 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-266 LOPEZ IRIBARREN, JAVIER ANGEL 1.327 14 513BLarreak

Fuente del Hierro, 3-4.a A, 31007 IRUÑA

LO-267 LOPEZ IRIBARREN, JAVIER ANGEL 12.312 14 513ALehorreko alorra

Fuente del Hierro, 3-4.a A, 31007 IRUÑA

LO-268 LODOSAKO HERRILURRAK 6.564 14 512Lehorreko alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA (NAFARROA)

LO-269 FERNANDEZ MUÑOZ, JULIO 23.157 14 523ALehorreko alorra

Ausejo, 20, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

LO-270 FERNANDEZ MUÑOZ, JULIO 2.227 14 523BLarreak

Ausejo, 20, 26000 PRADEJON (ERRIOXA)

HONDAKINDEGIEK UKITUTAKO LURZATIAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-44 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 69.192 1 1807 F Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-45 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 14.980 1 1807 D Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

INSTALAZIO LAGUNGARRIEK UKITUTAKO LURZATIAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-92 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 9.364 9 394 A Lehorreko alorra

Peña Florida, 10-3.a, 20000 DONOSTIA

LO-92 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 376 9 394 B Lehorreko alorra

Peña Florida, 10-3.a, 20000 DONOSTIA

ZERBITZU ERATXIKIEK UKITUTAKO LURZATIAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banakako zerrenda zehaztua

LODOSAKO UDAL MUGAPEA

LO-1 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 45 113 148 Telefonoak 5 347 Larreak

Nafarroako etorb., 40, 31580, LODOSA

LO-3 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 13 43 51 Telefonoak 5 346 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-5 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 94 205 3 610 Telefonoak 5 345 Almendrondoak

Nafarroako etorb., 40, 31580, LODOSA

LO-18 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 30 89 153 Elektrizitatea 5 343 a Lehorreko alorra

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA 8 5 70 Telefonoak

LO-21 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 15 44 44 Elektrizitatea 5 179A Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-24 ROMERO BRETON, MIGUEL 35 170 1 170 Elektrizitatea 5 113 Urezt.

Nafarroako etorb., 63-1.a I, 31580 LODOSA alorra

LO-25 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 91 364 388 Elektrizitatea 5 341 a Mahastia

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-26 CAMPO SAN JOSE, PILAR 29 88 88 Elektrizitatea 5 181 Urezt.

Obispo Blanco Najera, 18, 26000 LOGROÑO alorra

LO-27 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 60 192 225 Elektrizitatea 5 182 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-28 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 8 183 125 Elektrizitatea 5 336 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-29 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 26 80 67 Elektrizitatea 5 183 Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-30 MARTINEZ MARZO, VALENTIN 0.5 3 4 Elektrizitatea 5 184a Almendrondoak

Ancha, 30, 31580 LODOSA

MARTINEZ MARZO, DOMINGO

Peso Real, 4, 31580 LODOSA

LO-30.1 ALONSO CORDOBES, FAUSTO 43 1 43 Elektrizitatea 5 95 Urezt.

San Juan 39, 31580 LODOSA alorra

LO-31 MARTINEZ MARZO, VALENTIN 57 187 195 Elektrizitatea 5 184c Urezt.

Ancha, 30, 31580 LODOSA alorra

MARTINEZ MARZO, DOMINGO

Peso Real, 4, 31580 LODOSA

LO-32 MARTINEZ MARZO, VALENTIN 17 66 50 Elektrizitatea 5 184 b Urezt.

Ancha, 30, 31580 LODOSA frutarbolak

MARTINEZ MARZO, DOMINGO

Peso Real, 4, 31580 LODOSA

LO-33 MARTINEZ MARZO, VALENTIN 28 111 83 Elektrizitatea 5 184 d Urezt.

Ancha, 30, 31580 LODOSA alorra

MARTINEZ MARZO, DOMINGO

Peso Real, 4, 31580 LODOSA

LO-34 ANTON ARRASTIO, M.ª ANGELES 40 177 133 Elektrizitatea 3 441 Urezt.

Foruak, 8, 31580 LODOSA alorra

LO-35 ANTON MARTINEZ, MARIA LUISA 44 Elektrizitatea 3 440 Hirikoa

Iruña, 5, 31580 LODOSA Barreiatukoa

LO-36 CORDON ERDOCIAIN, BLANCA NIEVES 56 230 1 218 Elektrizitatea 5 337 Lehorreko alorra

Nafarroako etorb., 40, 31580 LODOSA

LO-49 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 53 73 288 Elektrizitatea 1 1810A Lehor.

Ancha, 1, 31580 LODOSA alorra

LO-51 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 39 117 4 614 Hornidura 1 1813 a Lehorreko alorra

Ancha, 1, 31580 LODOSA 51 1552 861 Elektrizitatea

51 1378 596 Aerogeneradoreak

LO-51.1 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 13 8 83 Hornidura 1 1813e Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-52 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 0 0 19 Aerogeneradoreak 1 1813 c Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-53 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 40 222 1 222 Elektrizitatea 1 1813 o Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-57 ANDRES CASADAMON, M.ª ALICIA 5 18 4 97 Hornidura 1 1841 a Lehor.

Sorkunde Garbiaren pas., 74-3.a D alorra

31200 ESTELLA

LO-58 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 44 136 4 606 Hornidura 1 1826I Larreak

Ancha, 1,31580 LODOSA

LO-62 MANGADO LUMBRERAS, ESTEBAN 95 418 2 418 Elektrizitatea 1 1858 a Lehor.

Las Arcas, 21, 31293 SESMA alorra

LO-64 IGAL JIMENEZ, M.ª ADORACION 130 516 1 516 Elektrizitatea 1 1862 Lehor.

Monjardín, 40, 31293 SESMA alorra

IGAL JIMENEZ, RAMIRO JOSE

Monjardin, 28, 31293 SESMA

LO-65 MORENO ANTON, MARIA PILAR 111 930 930 Elektrizitatea 1 1865 a Lehor.

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA alorra

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FCO. JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-66 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 7 11 42 Elektrizitatea 1 1866 a Pinudia

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-67 LODOSAKO UDALAREN HERRILURRAK 36 243 1 243 Elektrizitatea 1 1866 c Larreak

Ancha, 1, 31580 LODOSA

LO-70 MARTINEZ LIZUAIN, MARIA LUZ 21 80 1 80 Elektrizitatea 1 1869 b Larreak

El Pilar, 6, 31580 LODOSA

LO-71 IGAL JIMENEZ, M.ª ADORACION 52 165 165 Elektrizitatea 1 1868 d Lehor.

Monjardin 40, 31293 SESMA alorra

IGAL JIMENEZ, RAMIRO JOSE

Monjardín, 28, SESMA

LO-72 IGAL JIMENEZ, M.ª ADORACION 3 71 71 Elektrizitatea 1 1868 c Larreak

Monjardin 40 31293 SESMA

IGAL JIMENEZ, RAMIRO JOSE

Monjardin, 28, SESMA

LO-73.1 NAFARROAKO FORU K. (ALTXONBIDEAK) 14 123 123 Elektrizitatea 8 317 Altxonbidea

Armadaren etorb., 2, 31002 IRUÑA

LO-80 MARTINEZ PALACIOS, M.ªDOLORES 189 283 1854 Hornidura 8 363 a Lehor.

Cantera, 31293 SESMA alorra

LO-80.1 IGAL GARRAZA, SERAFIN 76 114 4 693 Hornidura 8 364 Lehor.

Costanilla, 23, 31293 SESMA alorra

LO-86 PRADOS MARTINEZ, M.ªPILAR 16 17 2 190 Gasa 9 388a Lehor.

Medianil, 4-2.aB, 31580 LODOSA alorra

LO-87 PRADOS MARTINEZ, M.ªPILAR 5 8 40 Gasa 9 388b Lehor.

Medianil, 4-2.aB, 31580 LODOSA alorra

LO-88 BARBARIN REMIREZ, CATALINA 56 45 432 Gasa 9 389 Lehor.

San Juan, 6, 31580 LODOSA alorra

LO-92 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 90 292 2 546 Elektrizitatea 9 394A Lehor.

Peña Florida, 10-3.a,

20000 SAN SEBASTIAN (GIPUZKOA) 11 17 151 Gasa alorra

LO-93.2 NAFARROAKO FORU K. (ALTXONBIDEAK) 34 101 115 Elektrizitatea 9 300 Altxonbidea

Armadaren etorb., 2, 31002 IRUÑA 22 127 190 Telefonoak

LO-93.1 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 1 50 50 Elektrizitatea 9 436C Larreak

Peña Florida, 10-3.a 20000 DONOSTIA

LO-95 SERRATS URQUIZA, ANTONIO 9 13 126 Gas 2 716 Larreak

Peña Florida, 10-3.a 20000 DONOSTIA

LO-98 MORENO ANTON, MARIA PILAR 139 416 1 480 Elektrizitatea 9 395 Lehor.

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA alorra

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8,31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FCO. JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-108.2 ANTON PRADOS, EMILIA 65 110 1 274 Elektrizitatea 2 849C Larreak

El Aire, 8, 31580 LODOSA

LO-109 MORENO ANTON, MARIA PILAR 31 68 68 Elektrizitatea 9 404B Larreak

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FCO. JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-110 MORENO ANTON, MARIA PILAR 3 104 1 104 Elektrizitatea 9 404A Almendrondoak

El Aire, 6-2.a, 31580 LODOSA

MORENO ANTON, JULIO GUILLERMO

El Aire, 6, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA TERESA

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, MARIA JESUS

El Aire, 8, 31580 LODOSA

AGUIRRE ROJAS, FCO. JAVIER

Logroño, 10, 31580 LODOSA

LO-231 MARTINEZ LAPARRA, ARCADIO 4 13 257 Urezt.

Serrallo, 53, 31589 SARTAGUDA frutarbolak

LO-257 CORDON ESQUERRO, EVANGELINA 4 13 28a Urezt

Fuente, 8, 26000 PRADEJON (ERRIOXA) frutarbolak

SARTAGUDAKO UDAL MUGAPEA

SA-178 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK 4 17 24 Telefonoak 1 757 Lurzorua

Foruen pl., 1 31589 SARTAGUDA

SA-178.1 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK 60 109 320 Telefonoak 1 995 Lurzorua

Foruen pl., 1 31589 SARTAGUDA

SA-183 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK 43 130 4 518 Saneamendua 1 845A Urezt.

Foruen pl., 1 31589 SARTAGUDA frutarbolak

SA-184 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK 89 266 925 Saneamendua 1 846 Urezt.

Foruen pl., 1 31589 SARTAGUDA frutarbolak

SA-185 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK 5 16 64 Saneamendua 1 848 Larreak

Foruen pl., 1 31589 SARTAGUDA

SA-186 SARTAGUDAKO UDALAREN HERRILURRAK 27 80 353 Saneamendua 1 847 Larreak

Foruen pl., 1 31589 SARTAGUDA

SA-187 MARTINEZ MARTINEZ, JOSE RAMON 5 9 3 63 Saneamendua 1 849 Urezt.

Calvario, 23, 31580 LODOSA frutarbolak

Iragarkiaren kodea: F0902243