84. ALDIZKARIA - 2008ko uztailaren 9a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

69/2008 FORU DEKRETUA, ekainaren 17koa, gizarte zerbitzu orokorren zorroa onesten duena.

ZIOEN AZALPENA

Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legeak xedatzen duenez, gizarte zerbitzuen sistema publikoaren prestazioak ezarriko dituen tresna Gizarte Zerbitzuen Zorroa izanen da.

Zehazki, gizarte zerbitzu orokorren zorroan zehaztuko dira gizarte zerbitzuen sistema publikoak Nafarroako Foru Komunitateko lurralde osoan eman behar dituen prestazioak; zorro hori Nafarroako Gobernuak onetsi behar du foru dekretu bidez.

Beraz, erregelamenduzko arau honek pertsonek gizarte zerbitzuez baliatzeko duten eskubidea zehazten du, eta gizarte zerbitzuen sistemaren aldaketa islatzen, laguntzan oinarritutako sistema izatetik eskubide zehatz aitortuak bermatzen dituen sistema izatera pasatu baita. Ildo horretan, Gizarte Zerbitzuen Foru Legearen esanahia sakontzera datorren zorro honen asmoa da zerbitzuak emateko sistema unibertsal bat finkatzea, helburu hori lortzeko behar diren baliabide publikoak sendotuz eta hedatuz, eta zerbitzuaren kalitatea nola gizarte zerbitzuetan lan egiten duten pertsonen enplegu kalitatea hobetzen joatea.

Hortaz, gizarte zerbitzu orokorren zorroan sartuta daude Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren erantzukizunekoak diren prestazio guztiak, bai eta, toki entitateen erantzukizunak diren arren, Foru Komunitateko lurralde osoan gutxienez bermatu behar direnak ere. Bestalde, zorroak, legeak agindutakoa betez, prestazio bermatuak eta bermatu gabekoak bereizten ditu, hau da, eskubide subjektibo diren aldetik eskatu ahalko direnak eta aurrekontuko diruaren arabera baizik emanen ez direnak.

Ildo horretan, Gizarte Zerbitzuen Foru Legearen 20. artikuluak gutxieneko eduki gisa eskatzen dituen prestazio bermatuez ez ezik, zorroak beste batzuk ere hartzen ditu bere baitan, bermatuen izaera emanez eta, horren ondorioz, hartzaileentzat eskubide subjektibo bilakaraziz.

Zorroak bertan sartutako prestazio guztien alderdi hauek ezartzen ditu: xedea, izaera -bermatua edo bermatu gabekoa-, onuradunak, haietako bakoitzaz baliatzeko bete beharreko baldintza berariazkoak, zerbitzua edo laguntza noiz eta nola eman, hartzaileei ordainketan parte hartzea eskatzeko aukera, bidezkoa denean, eta jarduketa esparrua. Horrez gain, prestazio bermatuen kasuan, administrazio eskudunak zerbitzua emateko epea ezartzen da -epe horretatik aurrera eskubideaz auzitegietan galde egin daiteke, Gizarte Zerbitzuen Foru Legearen 19.3 artikuluari jarraikiz- eta, bermatu gabekoen kasuan, eskaerak ebatzi eta jakinarazteko gehieneko epea.

Gizarte zerbitzuen arloan estreinakoz, arauak gizarte zerbitzuen sistema publikoko prestazio guztiak aurreikusteaz gain, haietako bakoitzaren gutxieneko intentsitate maila ere ezartzen du, beti mantendu beharko dena eta zerbitzuen gutxieneko kalitate maila ziurtatzen duena.

Era berean, arau honetan aintzat hartu da emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna, funtsezko oinarri gisa.

Horrenbestez, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako Departamentuko kontseilariak proposaturik, Nafarroako Kontseiluaren adostasunarekin, eta Nafarroako Gobernuak 2008ko ekainaren 17an egindako bilkuran hartutako erabakiarekin bat,

DEKRETATU DUT:

1. artikulua. Xedea.

Foru dekretu honen xedea da gizarte zerbitzu orokorren zorroa onestea, 1. eta 2. eranskinetan ageri dena, haren bidez zehazteko zein diren gizarte zerbitzuen sistema publikoko prestazioak, Nafarroako Foru Komunitate osoan aplikatzekoak direnak, emakumeen eta gizonen arteko berdintasun printzipioa aplikatuz.

2. artikulua. Definizioak.

Honela ulertzen dira:

1. Prestazio bermatua: gizarte zerbitzuen sistema publikoko prestazioa, eskubide subjektibo gisa eskatu ahal dena.

2. Bermatu gabeko prestazioa: gizarte zerbitzuen sistema publikoko prestazioa, aurrekontuan dirua dagoenean soilik eskatu ahal izanen dena.

3. Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa nahiz gauekoa): egoitzetan edo jarduera zentroetan (okupazionala, habilitaziokoa, errehabilitaziokoa eta esku-hartze berariazkoak ematekoa) ematen den zerbitzua, ordutegi jarraituan, egunaren zati handienean eta egoitzan ingresatzea ekarri gabe.

4. Egoitzako arreta zerbitzua: zentroetan edo, kasua bada, familietan ematen den zerbitzua (pertsonaren benetako egoitza bihurtzen dira), bai aldi baterako bai epe luzera, ostatua, mantenua eta habilitazio edo errehabilitazioko jarduera espezializatuak emateko, pertsona bakoitzaren ezaugarriak kontuan hartuta.

5. Arreta anbulatorioko zerbitzua: oinarrizko arretako edo/eta arreta espezializatuko gizarte zerbitzuetan edo etxean bertan herritarrei ematen zaien zerbitzua, arreta programatuarekin eta langile kualifikatua eta erabiltzailea zuzenean harremanetan jarriz. Arreta mota hori unean-unekoa izan daiteke, edo aldian behingoa.

6. Zerbitzua irekita: zerbitzua bertako jarduerak gauzatzeko irekita egoten den denbora.

7. Zerbitzuaren intentsitatea: zerbitzuen erabiltzaileek eskatu ahal dituzten gutxieneko jardueren kopurua eta esku-hartzearen orduena, edo kasuan kasuko laguntzaren zenbatekoa, prestazio ekonomikoez ari garenean.

Gutxieneko intentsitatea zerbitzuaren onuradunarentzat egiten den banakakoaren arreta planean intentsitate handiagoa ezartzeko aukera ukatu gabe ezartzen da, eta kasu horretan hau izanen da eskatu beharrekoa.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa ez da aplikatzekoa izanen oinarrizko arretaren arloko prestazioetan.

8. Jarduteko eremua: Zerbitzu bakoitzerako erreferentzia izanen den lurralde esparrua.

9. Prestazio bermatuak emateko epea: administrazio eskuduna zein epetan dagoen behartuta zerbitzua edo diru-laguntza ematera, betiere hura jasotzeko ezarrita dauden baldintzak betetzen badira.

10. Bermatu gabeko prestazioak ebazteko epea: Administrazio eskudunak zein epetan dagoen beharturik aurkeztutako eskaera ebatzi eta jakinarazteko.

11. Familia unitatea mendekotasunaren arretaren arloan: Senar-emazteek edo bikote egonkorrak eta haien seme-alaba adingabeek osatua, salbu eta hauek haiengandik bereizirik bizi badira, gurasoek baimendurik. Legezko banantze kasuetan, edo ezkontzaren bidezko loturarik ez dagoenean edo bikotea egonkorra ez denean, amak, aitak eta beraiekin bizi diren seme-alaba adingabe guztiek osatzen dutena. Hala hautatuz gero, 18tik 25 urte bitarteko seme-alabak ere familia unitateko kide izanen dira, baldin eta Lanbidearteko Gutxieneko Soldata baino dirusarrera txikiagoak badituzte eta beraien gurasoengandik bereizirik bizi ez badira.

12. Familia unitatea, gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden pertsonentzako arretaren arloan: senar-emazteek edo bikote egonkorrak osatua eta odol bidezko bigarren gradura arteko ahaideak, edo ezkontza bidezkoak lehen gradura artekoak, etxe berean bizi direnak.

3. artikulua. Aplikazio esparrua.

Foru dekretu honen aplikazio esparrua Nafarroako Foru Komunitateko lurralde osoa da.

4. artikulua. Prestazioen hartzaileak.

Gizarte zerbitzu orokorren zorroan dauden prestazioen hartzaileak izanen dira Gizarte zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen 4. artikuluan ezarritako baldintzak eta zorro honetan prestazio bakoitzerako ezarritakoak ere betetzen dituzten pertsona guztiak, bai eta aplikatzekoa den araudian eta zorroan bertan ezarritako baldintzak betetzen dituzten entitateak ere, baldin badago.

5. artikulua. Erabiltzaileen parte-hartzea finantzaketan.

Foru dekretu honen 1. eta 2. eranskinetan jaso den gizarte zerbitzu orokorren zorroan xedatutakoaren arabera, erabiltzaileek ordainketan parte hartu behar duten prestazioen kasuan, haien ekarpena kasuan kasuko prestazioaren eskumena duen administrazioak ezarriko du, legez eta erregelamenduz ezarritako irizpideekin bat.

6. artikulua. Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren eskumenak.

Gizarte zerbitzuen eskumena duen departamentuak gizarte zerbitzu orokorren zorroan sartutako prestazioak haietan ezarritako moduan eman beharko ditu, salbu eta 1. eranskinean jasotakoak, oinarrizko arretako prestazioak alegia.

7. artikulua. Nafarroako toki entitateen eskumenak.

1. eranskineko prestazioak, oinarrizko arretakoak alegia, haietan ezarritako moduan eman beharko dituzte Nafarroako toki entitateek.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

Lehena.-Diru-prestazioen eguneratzea.

Gizarte zerbitzu orokorren zorroan bildutako prestazio ekonomikoak urtero eguneratuko dira, gutxienez Nafarroako Kontsumoaren Prezioen Indizearen arabera, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariaren foru aginduaren bidez.

Bigarrena.-Zerbitzuari lotutako diru-prestazioa.

1. Ondotik zehazten diren prestazio bermatuetan, gizarte zerbitzuen sistema publikoan behar adina baliabiderik ez badago, zerbitzuaren ordez prestazio ekonomiko bat emanen da, betiere zerbitzu hori eskuratzeari lotutakoa: egoitzako arreta adinekoentzat; egoitzako arreta 65 urtetik beherako pertsonentzat; egoitzako arreta buru-eritasuna duten pertsonentzat; egoitzako arreta ezgaitasuna eta buru-eritasuna duten pertsonentzat zentro psikogeriatrikoan, tutoretzapeko etxebizitzetan eta etxebizitza funtzionaletan; eguneroko arreta zentroak mendekotasuna duten adinekoentzat, mendekotasuna duten 65 urtetik beherako pertsonentzat, zentro psikogeriatrikoan eta buru-eritasuna duten pertsonentzako errehabilitazio psikosozialeko zentroetan. Prestazio hau ez da hamabi hilabetetik gora emanen, eta epe hori iraganik kasuan kasuko zerbitzua ezarriko da haren ordez, non ez den akordio espresik egiten gizarte zerbitzuen eskumena duen departamentuaren eta onuradunaren artean, idatzizkoa eta hogeita lau hilabeterako balio izanen duena, iraupen berdineko epeetarako luzatzeko aukerarekin.

2. Prestazio ekonomiko hauen salbuespenezko izaera arautze aldera, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emandako foru agindu baten bidez ezarriko dira prestazio hauek emateko irizpideak.

3. Gizarte zerbitzuen eskumena duen departamentuak gainbegiratuko du prestazio horiek zein xedetarako ematen diren, horretarako erabiltzen direla.

4. Zerbitzuarekin lotutako prestazio ekonomikoa zerbitzua emateko aurreikusitako gehieneko epearen barruan eman beharko da, eta zerbitzuaz baliatzeko ezarritako irizpideen arabera finkatuko da zenbatekoa ere.

Hirugarrena.-Berehalako epeak.

Gizarte zerbitzu orokorren zorroaren arabera epeak berehalakoak direnean, eskatzaileak zerbitzurako baldintzak betetzen baditu, zerbitzu ematea edo laguntzaren ordainketa eskatzen den unean bertan egin beharko da, eta ondoren egoera administratiboa erregularizatuko da prestazioa emateari buruzko kasuan kasuko ebazpenaren bidez.

Laugarrena.-Mendekotasuna duten pertsonei arreta etxean emateko gutxieneko laguntzen zenbatekoak eta oinarrizko errentarenak eguneratzea.

1. Mendekotasuna duten pertsonei arreta etxean emateko gutxieneko laguntzen zenbatekoak besterik gabe eguneratuko dira, Autonomia Pertsonala sustatu eta mendekotasuna duten pertsonei arreta emateari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea garatzeko estatuan ematen diren arauetan ezartzen den moduan, horretarako foru dekretu honetan aldaketarik egin beharrik gabe.

2. Oinarrizko errentaren zenbatekoa besterik gabe eguneratuko da, berariazko arauetan ezarritako moduan, horretarako foru dekretu hau aldatu beharrik gabe.

Bosgarrena.-Etxeko arreta zerbitzuen azterketa.

Gizarte zerbitzuen arloko eskumena duen departamentuak Nafarroako Udal eta Kontzejuen Federazioarekin hitzarmena egitea bultzatuko du, ordezkaritza handieneko sindikatuekin eta enpresaburuen elkarte nagusiekin, etxeko arreta zerbitzuen intentsitatea aztertzeko helburuarekin.

XEDAPEN IRAGANKORRAK

Lehena.-Oinarrizko gizarte zerbitzuen programak.

Oinarrizko gizarte zerbitzuen lau programak Nafarroako oinarrizko eskualde guztietan ezarri bitarte, gizarte zerbitzuen arloko eskumena duen departamentuak behar diren neurriak hartuko ditu, arreta bermatzeko eskualdean bertan nahiz beste batean dauden zerbitzu espezializatuen bitartez.

Bigarrena.-Gizarte zerbitzuen zentroak.

Nafarroan gizarte zerbitzuen zentroak ezarri bitartean, gizarte zerbitzuen arloko eskumena duen departamentuak behar diren neurriak hartuko ditu, gizarteratze eta laneratze zerbitzuak, haur eta nerabeentzako arreta zerbitzuak, genero indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko zerbitzuak -2010etik aurrera- eta etxebizitzaren bidez gizarteratzeko zerbitzuak gizarte zerbitzuen eskualde guztietan aritzea bermatzeko.

Hirugarrena.-Gaueko egonaldien zerbitzua eta egoitza-etxearen zerbitzua buru-nahaste larria duten pertsonentzat.

Buru-nahaste larria duten pertsonentzako gaueko egonaldien zerbitzua eta egoitza-etxearen zerbitzuak, prestazio bermatuak badira ere, pixkanaka ezartzen doazen neurrian eskatu ahal izanen dira. Ezarpena 2011ko uztailaren 1ean egina izanen da, beranduenik.

Laugarrena.-1. mailako mendekotasun larria dutenentzako prestazio bermatuak.

1. 2009ko urtarrilaren 1etik aurrera, ondotik aipatzen diren zerbitzuak bermatuak izanen dira, mendekotasun handia eta 2. mailako mendekotasun larria dutenentzat ez ezik, 1. mailako mendekotasun larria dutenentzat ere: eguneko zentroa adinekoentzat; eguneko zentroa 65 urtetik beherakoentzat; eguneko zentro psikogeriatrikoa; eguneko zentroa errehabilitazio psikosozialeko zentroan buru-eritasuna duten pertsonentzat; eguneko egonaldia adinekoentzat; eguneko egonaldia 65 urtetik beherakoentzat; eguneko egonaldia zentro psikogeriatrikoan eta laguntzarekiko garraio egokitua.

2. Aurreko atalean jaso gabeko prestazioak, egoitza zerbitzuei, udalek ematen duten etxeko arreta zerbitzuari eta mendekotasuna duten pertsonei arreta etxean emateko gutxieneko laguntzei dagozkienak, 2010eko urtarrilaren 1etik aurrera bermatuak izanen dira 1. mailako mendekotasun larria dutenentzat ere, betiere hala ezarririk baldin badago Autonomia pertsonala sustatzeari eta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legea garatzeko estatuan ematen diren arauetan.

Bosgarrena.-Prestazio bermatuak emateko epeak.

2009ko uztailaren 1era arte, prestazio bermatu hauek emateko epeak sei hilabetekoak izanen dira:

-Laguntzarekiko garraio egokituaren zerbitzua.

-Eguneko zentroaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

-Eguneko zentroaren zerbitzua errehabilitazio psikosozialerako zentroetan buru-eritasuna dutenentzat.

-Eguneko zentroaren zerbitzua adinekoentzat.

-Eguneko zentro psikogeriatrikoaren zerbitzua.

-Eguneko egonaldiaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

-Eguneko egonaldiaren zerbitzua adinekoentzat.

-Eguneko egonaldiaren zerbitzua zentro psikogeriatrikoan.

-Egoitzako arreta zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

-Egoitzako arreta zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

-Egoitzako arreta zerbitzua adinekoentzat.

-Egoitzako arreta zerbitzua zentro psikogeriatrikoan.

-Errehabilitazio psikosozialeko zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

-Etxebizitza gainbegiratuaren zerbitzua buru -eritasuna duten per- tsonentzat.

-Tutoretzapeko etxebizitza/ etxebizitza funtzionalaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

-Tutoretzapeko etxebizitza/etxebizitza funtzionalaren zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

-Egoitzako arreta zerbitzua gizartean bazterturik dauden pertsonentzat.

Seigarrena.-Oinarrizko Errentaren prestazioa jasotzeko betebeharrak.

2009ko urtarrilaren 1era arte, oinarrizko errentaren prestazioa jasotzeko egoitzari dagokionez ezarri den betebeharra, alegia Nafarroan egiaz eta jarrian bizi izana, bi urtekoa izanen da.

Zazpigarrena.-Oinarrizko arretaren arloko prestazioek indarra hartzea.

Foru dekretu honen 7. artikuluak eta bertan aipatzen den 1. eranskineko Oinarrizko Arretari buruzko atalak ez dute indarra hartuko Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen 31.3 eta 50.2 artikuluetan aurreikusitako erregelamenduzko garapena gauzatu arte.

Nafarroako Gobernuak 2008ko abenduaren 31 baino lehen gauzatuko du erregelamenduzko garapen hori, eta une horretan zehaztuko dira, halaber, lau programak Foru Komunitate osoan ematen direla ziurtatzeko neurriak.

XEDAPEN INDARGABETZAILEA

Bakarra.-Arau eta agindu indargabetuak.

1. Gizartetik bazterturik dauden pertsonei zuzendutako gizarteratze eta laneratze egitarauak garatzeko laguntza ekonomikoak arautu zituen apirilaren 26ko 130/1999 Foru Dekretuaren 9. artikuluko 3. idatz-zatia indarrik gabe gelditu da.

2. Indarrik gabe uzten dira, oro har, foru dekretu honetan ezarritakoari aurka egiten dioten maila bereko edo beheragoko xedapen guztiak.

AZKEN XEDAPENAK

Lehena.-Oinarrizko Errenta arautzen duen apirilaren 19ko 120/1999 Foru Dekretuaren aldaketak.

Oinarrizko errenta arautzen duen apirilaren 19ko 120/1999 Foru Dekretuari aldaketa hau egin zaio:

Bakarra.-3. artikulua aldatu da. Hona testu berria:

"1. Oinarrizko errentaren zenbatekoa unitate jasotzailearen baliabide ekonomikoak osatzeko behar dena izanen da, kopuru hauetara iristeko:

Pertsona bat: LGSaren %85eraino.

2 pertsona: LGSaren %105eraino.

3 pertsona: LGSaren %115eraino.

4 pertsona: LGSaren %125eraino.

5 pertsona: LGSaren %135eraino.

6 pertsona edo gehiago: LGSaren %145eraino.

2. Jaso beharreko kopurua ez da inoiz izanen LGSaren %10etik beherakoa. Diru kopuru horretara bilduko dira foru dekretu honen arabera kalkuluak egin ondoren zenbatekoa haren azpitik dituzten oinarrizko errentak".

Bi.-12.2. artikulua aldatu da. Hona testu berria:

"Gaiaren eskumena duen organoak arrazoibidez ebatziko ditu eskaerak eta dagokion ebazpena jakinaraziko dio eskatzaileari, oinarrizko gizarte zerbitzuan eskaera aurkezten denetik berrogeita bost eguneko epean"

Bigarrena.-Gizarte zerbitzuetan banakoei eta familiei ematen zaizkien prestazioak eta laguntzak arautzen dituen ekainaren 28ko 168/1990 Foru Dekretuaren aldaketak.

Gizarte zerbitzuen arloan banakoei eta familiei ematen zaizkien laguntzak arautzen dituen ekainaren 28ko 168/1990 Foru Dekretuan aldaketa hauek egin dira:

Bat.-8. artikuluko 3. idatz-zatia aldatu da. Hona testu berria:

"3. Laguntza hauen onuradunak izanen dira artikulu honen 1. idatz-zatian deskribatzen den egoeran daudenak, baldintza hauek betetzen badituzte:

-18 urtetik gorakoak eta 65 urtetik beherakoak izatea.

-Laguntza eskatu aurreko bi urteetan Nafarroan bizi izan dela frogatzea.

-Edozein administraziotan eta Gizarte Segurantzan dagozkion pentsioak edo sorospenak, edozein motatakoak, eskatu izana aldez aurretik.

-Bazterketa sozial larriko egoeran egotea eta bizirauteko oinarrizko beharren kostuari aurre egiteko adinako baliabiderik ez izatea.

-Ingurune normalizatuan bizimodu autonomoa izatea galarazten dion narriadurarik ez izatea.

-Eskaera oinarrizko gizarte zerbitzu batek tramitatua izatea eta zerbitzu horren gizarteratze programan sartua."

Hirugarrena.-Indarkeria sexistaren aurkako neurri integralak hartzeari buruzko uztailaren 2ko 22/2002 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duen otsailaren 26ko 16/2007 Foru Dekretuaren aldaketa.

Indarkeria sexistaren aurkako neurri integralak hartzeari buruzko uztailaren 2ko 22/2002 Foru Legea garatzeko Erregelamendua onesten duen otsailaren 26ko 16/2007 Foru Dekretuan aldaketa hau egin da:

Bat.-27. artikuluko 3. idatz-zatia aldatu da. Hona testu berria:

"Arloko eskumena duen organoak eskabidea baloratu eta ebatziko du, espedientea erakunde horretan sartu denetik hilabeteko epean".

Bi.-28. artikuluko 3. idatz-zatia aldatu da. Hona testu berria:

"3. Behin bakarrik jaso beharreko laguntzen zenbatekoa beharrezkoa den gastua osorik ordaintzeko adinakoa izanen da".

Laugarrena.-Gizartetik bazterturik dauden pertsonei zuzendutako gizarteratze eta laneratze egitarauak garatzeko laguntza ekonomikoak arautu zituen apirilaren 26ko 130/1999 Foru Dekretuaren aldaketa.

Gizartetik bazterturik dauden pertsonei zuzendutako gizarteratze eta laneratze egitarauak garatzeko laguntza ekonomikoak arautu zituen apirilaren 26ko 130/1999 Foru Dekretuan aldaketa hauek egin dira:

Bat.-5. artikulua aldatu da. Hona testu berria:

"5. artikulua. Kontzeptua.

Enplegu sozial babesturako laguntzak irabazi asmorik gabeko eta interes kolektiboko proiektuak finantzatzeko prestazio ekonomikoak izanen dira; proiektuek toki entitateek eta gizarte ekimeneko entitateek sustatuak izan behar dute, eta haien bidez gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden pertsonak aldi baterako kontratatuko dira, pertsona horiei lan munduan sartzeko aukerak hobetzen dituzten ohitura eta trebetasunak bereganatzen laguntzeko xedearekin".

Bi.-6. artikuluko 2. idatz-zatia aldatu da. Hona testu berria:

"2. Langile kontratatuak: Proiektu horiek egiteko kontratatzen diren pertsonek gizartean bazterturik egon beharko dute, edo horrela gertatzeko arriskuan, lan egiteko adina izan, eta, etorkinak badira, lanerako baimena eduki, eta oinarrizko gizarte zerbitzuekin eta gizarteratze eta laneratze lantaldearekin gizarteratze eta laneratze itun bat izenpetu beharko dute, non lan ingurunean egin beharreko trebetasun eta ohiturak ikasteko fase bat agertuko baita, ibilbideko faseetariko bat gisa".

Hiru.-12. artikulua aldatu da. Hona testu berria:

"Aurkeztutako eskaerak hiru hilabeteko epean ebatziko dira".

Lau.-19. artikuluko 2. idatz-zatia aldatu da. Hona testu berria:

"2. Kontratatu beharreko pertsonei buruz: Kontratatutako pertsonak gizartean bazterturik egonen dira, laneratzeko ohiko sistemen bidez lan normalizatu bat lortzeko arazoak izanen dituzte, eta honako baldintza hauek bete beharko:

a) Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekin eta gizarteratze eta laneratze lantaldearekin gizarteratze eta laneratze itun bat izenpetua izan beharko dute.

b) Pertsona horrekin gizarteratze eta laneratze itun bat izenpetu duten Oinarrizko Gizarte Zerbitzuak eta gizarteratze eta laneratze lantaldeak enpresa eskatzailean laneratzearen alde emandako txostena izan beharko dute.

c) Aurreko hiru urteetan eta 18 hilabete baino gehiagotan programak diruz lagundutako kontratu baten bidez lanposturik bete ez izana.

d) Lanerako eskatzen den gutxieneko adina izatea, eta lanerako baimena etorkinen kasuan".

Bost.-26. artikuluko 1. idatz-zatia aldatu da. Hona testu berria:

"1. Bakarkako lan proiektu baterako diru-laguntza eskatzen duten pertsonek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekin eta gizarteratze eta laneratze lantaldearekin gizarteratze eta laneratze itun bat izenpetua izan beharko dute, bai eta haien aldeko txostena ere.

b) Aurreikusitako lan jardueran aritzeko eskatzen den lanbide kualifikazioa duela frogatzea.

c) Aurrekontuaren %30, gutxienez, finantzatzeko adinako baliabide ekonomikoak izatea.

d) Proiektuaren bideragarritasun tekniko eta ekonomikoari buruzko aldeko azterlana izatea".

Sei.-27. artikuluko 2. idatz-zatia aldatu da. Hona testu berria:

"2. Laguntzen zenbatekoa: Aurkeztutako aurrekontuaren %70erainoko diru-laguntza, urteko LGSaren %150eko laguntza gainditu gabe eta urteko LGSaren bi halako edo gutxiago egiten duten aurrekontuen %20tik beherakoa izan gabe, edo %40tik beherakoa, urteko LGSaren bi halako baino handiagoak diren aurrekontuetarako".

Bosgarrena.-Gizarte zerbitzuen arloko baimen, arau-hauste eta zehapenen araubideari buruzko azaroaren 13ko 9/1990 Foru Legea garatzen duen maiatzaren 23ko 209/1991 Foru Dekretuaren aldaketa.

Gizarte zerbitzuen arloko baimen, arau-hauste eta zehapenen araubideari buruzko azaroaren 13ko 9/1990 Foru Legea garatzen duen maiatzaren 23ko 209/1991 Foru Dekretuan aldaketa hauek egin dira:

Bat.-Eranskinaren II. Atalean, "Zerbitzuen eta zentroen sailkapena" izenekoan, sartuta dauden arlo hauek aldatu dira:

-"Haurren eta gazteriaren arloa" "Adingabeentzako Arreta" izanen da aurrerantzean.

-"Hirugarren Adinekoen Arloa" eta "Elbarritasunen Arloa" atal hauetan banatu dira: "Mendekotasuna dutenentzako arreta", "Adinekoentzako Arreta", "Ezgaitasuna duten pertsonentzako arreta" eta "Buru-eritasuna duten pertsonentzako arreta".

-"Gizarteratze Arloa" "Gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden pertsonentzako arreta" izanen da aurrerantzean.

-"Familia eta Komunitatearen Arloa" "Oinarrizko Arreta" eta "Genero Indarkeriaren Biktimentzako Arreta" izeneko atalen barruan sartu da.

Bi.-Eranskineko II. Atalean, "Zerbitzuen eta zentroen sailkapena" izenekoan, sartuta dauden alor hauek tokiz aldatu dira:

-"Hirugarren Adinekoen Arloa" eta "Elbarritasunen Arloa" ataletako zerbitzu guztiak atal hauetan sartu dira: "Mendekotasuna dutenentzako arreta", "Adinekoentzako Arreta", "Ezgaitasuna duten pertsonentzako arreta" eta "Buru-eritasuna duten pertsonentzako arreta".

-"Familia eta Erkidegoaren Arloa" izenekoaren zerbitzu guztiak "Oinarrizko Arreta" izeneko atalaren barruan sartu dira. "Familia Orientazioko Programa" izan ezik, "Adingabekoentzako Arreta" atalean sartu baita, "Familia Orientazioko Zerbitzua" izenarekin.

-"Gizarteratze Arloa" izenekoaren zerbitzu guztiak "Gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden pertsonentzako arreta" delako atalean sartu dira.

Hiru.-Eranskineko II. atalean, "Zerbitzuen eta zentroen sailkapena" izenekoaren zerbitzu eta zentro hauen izenak aldatu dira:

-"Tratu txarren biktima diren emakumeentzako abegi-egoitzarako etxebizitzak" izeneko zerbitzua "Abegi-etxea" izanen da aurrerantzean.

-"Eguneko zentroak" izeneko zerbitzua "65 urtetik beherako pertsonentzako Eguneko Zentroa" izanen da aurrerantzean.

-"Ezgaitasuna duten pertsonentzako zentroetako eguneko egonaldien zerbitzua" "65 urtetik beherako pertsonentzako eguneko egonaldia" izanen da aurrerantzean.

-"Errehabilitazio Psikosozialeko Zentroa, buru-nahaste larria duten pertsonei arreta ematekoa, eguneko zentroetako eta Laneko Orientazio eta Prestakuntza Okupazionalerako programak dituena" bi zerbitzutan banatuta dago: "Errehabilitazio psikosozialeko zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat" eta "Eguneko zentroko zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat errehabilitazio psikosozialeko zentroetan".

-"Buru-nahaste larria duten pertsonentzako aldi baterako egonaldietarako zentroa, ahaide zaintzaileen atsedenerako unitatea" izenekoa "Buru-eritasuna duten pertsonen aldi baterako egonaldietarako zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Elbarriendako arreta zentroak" izeneko zerbitzua "Egoitzako arreta zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat" izanen da aurrerantzean.

-"Buru-eritasuna duten pertsonentzako laguntzarekiko egoitza" izeneko zerbitzua "Egoitzako arreta zerbitzua buru-eritasuna dutenentzat" izanen da aurrerantzean.

-"Buru-nahaste larria duten pertsonei arreta emateko etxebizitza gainbegiratua" izeneko zerbitzua "Etxebizitza gainbegiratuaren zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Buru-eritasuna duten pertsonentzako etxebizitza funtzionalak edo/eta tutoretzapekoak" izeneko zerbitzua "Etxebizitza funtzional/tutoretzapekoen zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat" izanen da aurrerantzean.

-"Egoitza-etxebizitza, buru-nahaste larria duten pertsonei arreta emateko" zerbitzua zena "Egoitza-etxearen zerbitzua buru-nahaste larria duten pertsonentzat" izanen da aurrerantzean.

-"Esku-hartze soziokomunitarioko programa" izeneko zerbitzua "Esku-hartze soziokomunitarioko zerbitzua, buru-nahaste larria duten pertsonentzat" izanen da aurrerantzean.

-"Laguntza behar dutenentzako egoitza" izeneko zerbitzua "Egoitzako arreta zerbitzua adinekoentzat" izanen da aurrerantzean.

-"Egoitza psikogeriatrikoa" izeneko zerbitzua "Egoitzako arreta zerbitzua zentro psikogeriatrikoan" izanen da aurrerantzean.

-"Gizarteratze eta laneratze zerbitzua" izenekoa "Gizarteratzen eta laneratzen laguntzeko zerbitzua. Gizarteratze eta laneratze taldeak (EISOL)" izanen da aurrerantzean".

-"Pasadizokoentzako egoitzak" izeneko zerbitzua "Etxerik gabekoentzako harrera zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Gizarteratzeko zentro okupazionalak" izeneko zerbitzua "Zentro okupazionaleko zerbitzua gizartean bazterturik dauden pertsonentzat" izanen da aurrerantzean.

-"Haur eta nerabeentzako arreta taldeak" izeneko zerbitzua "Haur eta nerabeentzako arreta zerbitzua. Haur eta nerabeentzako arreta taldea (HNAT)".

-"Abegi-zentroa" izeneko zerbitzua "Behaketa eta abegi zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Haur edo gazteentzako egoitza" izeneko zerbitzua "Egoitzako abegi zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Familiako esku-hartze programa" izeneko zerbitzua "Familiako esku-hartze zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Nerabeentzako heziketa programa" izeneko zerbitzua "Nerabeen heziketarako zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Ingurune irekiko taldea" delako zerbitzua "Ingurune irekiko zigor-neurri judizialen programazio, jarraipen eta betetzearren gaineko kontrol zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Gizarte egoera zailean dauden eta/edo tratu txarrak jasaten dituzten adingabeen balorazioa egin eta esku hartzeko taldeak" izeneko zerbitzua "Babes gabeziako edo gatazka sozialeko egoera baloratzeko zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

-"Haur eta gazteentzako eguneko zentroa" izeneko zerbitzua "Adingabeentzako eguneko zentroa" izanen da aurrerantzean.

-"Zentro okupazionala" izeneko zerbitzuaren izena "Ezgaitasunak dituzten pertsonentzako zentro okupazionalaren zerbitzua" eta "Buru-eritasuna duten pertsonentzako zentro okupazionalaren zerbitzua" izanen da aurrerantzean.

Seigarrena-Araudiaren garapena.

Ahalmena ematen zaio Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariari foru dekretu hau garatu eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Zazpigarrena.-Ordainketan parte hartzea ezartzeko irizpideak.

Foru dekretu honek indarra hartu eta sei hilabeteko epean erabiltzaileek zorro honetako zerbitzuen kostuan izan beharreko parte-hartzearen zenbatekoa zehazteko irizpideak arautuko dira.

Zortzigarrena.-Homologazio administratiboa.

Foru dekretu honek indarra hartu eta urtebeteko epean, abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen VII. tituluko III. kapituluan arautzen den homologazio administratiboa edukitzeko eskatu beharreko baldintzak arautuko dira.

Bederatzigarrena.-Balorazio sozialerako irizpideak.

Foru dekretu honek indarra hartu eta sei hilabeteko epean, Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilariak emandako foru agindu bidez, mendekotasuna ez duten pertsonei, egoitzako arreta zerbitzu bermatua izateko, egin beharreko balorazio sozialerako baremoa ezarriko da.

Hamargarrena.-Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Iruñean, 2008ko ekainaren 17an.-Nafarroako Gobernuko lehendakaria, Miguel Sanz Sesma.-Familia, Gazteria, Kirol eta Gizarte Gaietako kontseilaria, María Isabel García Malo.

1. ERANSKINA

Prestazio Bermatuak

A.-Oinarrizko Arreta.

1. Harrera, orientazioa, aholkularitza, balorazioa eta diagnostiko soziala edo/eta gizarte eta hezkuntza arlokoa egiteko zerbitzua, eta prebentzio eta sustapen sozialekoa Harrera eta Orientazio Sozialeko Programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea:

-Banakakoaren/familiaren arreta: pertsonen behar sozialak atzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, behar horiei hasierako erantzuna eman eta oinarrizko gizarte zerbitzuko beste programa batzuetara edo beste gizarte zerbitzu espezializatuetara igortzeko.

-Arreta komunitarioa: elkarteak eta herritar guztiak gizarteratzearen alde egiten duten bestelako laguntza sozialerako bideak bultzatu eta sustatzea, eta populazio osoari edo/eta gizatalde zehatzei zuzendutako jarrera sozial positiboen alde egitea.

d) Onuradunak: populazio osoa.

e) Jasotzeko baldintzak: ez dago eskuratzeko baldintza berariazkorik.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Harrera: hitzordua oinarrizko gizarte zerbitzuan.

-Orientazio soziala eta aholkularitza: ordu erdiko elkarrizketa.

-Eskaeren balorazioa eta diagnostiko soziala eta/edo soziala eta hezkuntza arlokoa: Esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasunari buruzko txosten sozial bat egitea.

-Espedientea irekitzea Erabiltzaileen Informazio Sisteman.

-Sustapen soziala eta prebentzioa: Urteko programazio bat, prestazioen xedea beteko duten jarduketak biltzen dituena, lehentasunen arabera ordenatuta.

g) Emateko epea: hilabetea.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

2. Harrera, orientazioa, aholkularitza, balorazioa eta diagnostiko soziala edo/eta soziala eta hezkuntza arlokoa egiteko zerbitzua, eta prebentzio eta sustapen sozialekoa Autonomia Pertsonala Sustatu eta Mendekotasuna duten Pertsonei Laguntzeko Programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea:

-Banakakoaren/familiaren arreta: pertsonen behar sozialak atzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, behar horiei hasierako erantzuna eman edo beste gizarte zerbitzu espezializatuetara igortzeko.

-Arreta komunitarioa: elkarteak eta herritar guztiak gizarteratzearen alde egiten duten bestelako laguntza sozialerako bideak bultzatu eta sustatzea, eta populazio osoari edo/eta gizatalde zehatzei zuzendutako jarrera sozial positiboen alde egitea.

d) Onuradunak: mendekotasun egoeran edo egoteko arriskuan dauden pertsonak eta baliatzeko arazoak dituzten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak: Harrera eta orientazio sozialeko programatik bideratua izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Harrera: hitzordua oinarrizko gizarte zerbitzuan.

-Orientazio soziala eta aholkularitza: ordu erdiko elkarrizketa.

-Eskaeren balorazioa eta diagnostiko soziala eta/edo soziala eta hezkuntza arlokoa: Esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasunari buruzko txosten sozial bat egitea.

-Espedientea irekitzea Erabiltzaileen Informazio Sisteman.

-Sustapen soziala eta prebentzioa: Urteko programazio bat, prestazioen xedea beteko duten jarduketak biltzen dituena, lehentasunen arabera ordenatuta.

g) Emateko epea: hilabetea.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

3. Harrera, orientazioa, aholkularitza, balorazioa eta diagnostiko soziala edo/eta soziala eta hezkuntza arlokoa egiteko zerbitzua, eta prebentzio eta sustapen sozialekoa Gizarteratze Programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea:

-Banakakoaren/familiaren arreta: pertsonen behar sozialak atzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, behar horiei hasierako erantzuna eman edo beste gizarte zerbitzu espezializatuetara igortzeko.

-Arreta komunitarioa: elkarteak eta herritar guztiak gizarteratzearen alde egiten duten bestelako laguntza sozialerako bideak bultzatu eta sustatzea, eta populazio osoari edo/eta gizatalde zehatzei zuzendutako jarrera sozial positiboen alde egitea.

d) Onuradunak: 18tik 65 urtera bitarteko pertsonak, gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan daudenak.

e) Jasotzeko baldintzak: Harrera eta orientazio sozialeko programatik bideratua izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Harrera: hitzordua oinarrizko gizarte zerbitzuan.

-Orientazio soziala eta aholkularitza: ordu erdiko elkarrizketa.

-Eskaeren balorazioa eta diagnostiko soziala eta/edo soziala eta hezkuntza arlokoa: Esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasunari buruzko txosten sozial bat egitea.

-Espedientea irekitzea Erabiltzaileen Informazio Sisteman.

-Sustapen soziala eta prebentzioa: Urteko programazio bat, prestazioen xedea beteko duten jarduketak biltzen dituena, lehentasunen arabera ordenatuta.

g) Emateko epea: hilabetea.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

4. Harrera, orientazioa, aholkularitza, balorazioa eta diagnostiko soziala edo/eta soziala eta hezkuntza arlokoa egiteko zerbitzua, eta Haur eta Familiendako Programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea:

-Banakakoaren/familiaren arreta: pertsonen behar sozialak atzematea, haien gabeziak, gaitasunak, ahalmenak eta lehentasunak kontuan hartuta, behar horiei hasierako erantzuna eman edo beste gizarte zerbitzu espezializatuetara igortzeko.

-Arreta komunitarioa: elkarteak eta herritar guztiak gizarteratzearen alde egiten duten bestelako laguntza sozialerako bideak bultzatu eta sustatzea, eta populazio osoari edo/eta gizatalde zehatzei zuzendutako jarrera sozial positiboen alde egitea.

d) Onuradunak: adingabe guztiak eta beren ardurapean adingabeak dituzten familia unitateak.

e) Jasotzeko baldintzak: Harrera eta orientazio sozialeko programatik bideratua izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Harrera: hitzordua oinarrizko gizarte zerbitzuan.

-Orientazio soziala eta aholkularitza: ordu erdiko elkarrizketa.

-Eskaeren balorazioa eta diagnostiko soziala eta/edo soziala eta hezkuntza arlokoa: Esku-hartzearen edo bideratzearen egokitasunari buruzko txosten sozial bat egitea.

-Espedientea irekitzea Erabiltzaileen Informazio Sisteman.

-Sustapen soziala eta prebentzioa: Urteko programazio bat, prestazioen xedea beteko duten jarduketak biltzen dituena, lehentasunen arabera ordenatuta.

g) Emateko epea: hilabetea.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

5. Harrera eta orientazio sozialeko programan prestazioak tramitatzeko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: c) Gizarte zerbitzuen sistemaren eta babes sozialeko beste sistema batzuen prestazio guztiak eskuratzen laguntzea.

d) Onuradunak: prestazioren bat jaso dezaketen bizilagun guztiak.

e) Jasotzeko baldintzak: prestazio bakoitzerako adierazitakoak.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: prestazioetarako eskaerak eta horretarako behar den dokumentazioa kudeatzea, eta txosten soziala hala eskatzen duten prestazioen kasuan.

g) Tramitatzeko epea: hilabetea.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

6. Udalek ematen duten etxeko arreta zerbitzua autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasuna duten pertsonei laguntzeko programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: laguntza pertsonala, etxekoa, psikosoziala, soziokomunitarioa eta laguntza teknikoa emateko zerbitzua, mendekotasuna dutela aitortua duten pertsonek aukera izan dezaten ohiko ingurunean gelditzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako zerbitzua.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-40 ordu hilean 2. mailako mendekotasun handia dutenentzat.

-40 ordu hilean 1. mailako mendekotasun handia dutenentzat.

-20 ordu hilean 2. mailako mendekotasun larria dutenentzat.

Ezarritako ordu kopuru horiek jarduera hauetan banatuko dira: laguntza pertsonala, etxekoa, psikosoziala, soziokomunitarioa eta zaintzaileei laguntzekoa, eskatzailearen etxera bisitan joan ondoren eginen den banakakoaren arreta planaren arabera.

Prestazio hau eta mendekotasunerako prestazio bermatu guztiak bateragarriak dira, salbu eta egoitzakoak.

g) Emateko epea: hilabetea.

h) Ordainketan parte hartzea: bai.

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

7. Akonpainamendu sozialeko zerbitzua Gizarteratze Programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: gizarteratzeko prozesuen alde egitea, diseinatutako ibilbide bati jarraituz, gizartean bazterturik edo hala gertatzeko arriskuan dauden pertsonek beren inguruko baliabideak eta norberaren bitartekoak, gaitasunak eta ahalmenak erabili ahal izan ditzaten.

d) Onuradunak: gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden pertsonak edo familia unitateak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Gizarteratze programaren erabiltzailea izatea.

-Prestazioaren egokitasunaren balorazioa.

-Gizarteratze eta laneratze itun bat izenpetzea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: 40 ordu seihilekoan.

Ezarritako ordu kopurua kasu bakoitzean diseinatutako gizarteratze ibilbidearen arabera banatuko da, eta kasuan kasuko itunean islatuko.

g) Emateko epea: hilabetea.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

8. Babes gabeziako eta gatazka sozialeko egoeren prebentzio zerbitzua Haur eta Familientzako Arreta Programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: adingabeek beren garapen pertsonalerako egokia den ingurunea izan dezaten bultzatzea, beren erkidegoaren esparruan jarduketak gauzatuz, eta babes gabeziako egoeren aurreko prebentzioa, egoera horiek zuzendu eta aldatzeko laguntza bideak bultzatuz.

d) Onuradunak: 18 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroako Foru Komunitatean erroldaturik egotea edo bertan bizitzea, modu egonkorrean edo aldi baterako.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Gurasoen eskolak bultzatu eta mantentzeko jarduerak.

-Adingabeek komunitatearen kultur, aisia eta denbora librerako guneetan parte har dezaten sustatzea.

-Sustapen eta sentsibilizazio sozialeko ekintzak.

-Babes gabezia arin edo moderatuko egoeran dauden adingabeei arreta eta sostengua emateko programa bat prestatzea.

-Oinarrizko eskualdeko koordinazio instituzionalerako foroetan parte hartzea.

g) Emateko epea: hilabetea.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

9. Babes gabeziako egoerak atzeman eta deklaratzeko zerbitzua Haur eta Familientzako Arreta Programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Haurren babes gabeziako egoerak ezagutu, ikertu eta baloratzea, babes gabeziaren maila zehaztuz atzemandako eta oinarrizko gizarte zerbitzuari jakinarazitako kasu guztietan, zailtasun edo estres pertsonal edo psikosozialeko egoerak pairatzen dituzten adingabeekin eta familiekin identifikatuak.

d) Onuradunak: 18 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroako Foru Komunitatean erroldaturik egotea edo bertan bizitzea, modu egonkorrean edo aldi baterako.

-Harrera eta Orientazioko programatik bideratua izatea

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-elkarrizketa kasua jakinarazi duen pertsona edo erakundearekin.

-bisita egitea adingabearen etxera.

g) Emateko epea:

-Ikerketari elkarrizketarekin hasiera ematea jakinarazpena izan eta bost egunera gehienez.

-Balorazioari hasiera ematea jakinarazpena izan eta hilabetera gehienez.

-Balorazioa amaitzea jakinarazpena izan eta bi hilabete eta erdira gehienez.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

10. Familiako esku-hartze zerbitzua, adingabea familiarengandik bereizterik ez dakarten babes gabezia arin eta moderatuko egoeretan eta gatazka sozialekoetan, Haur eta Familientzako Arreta Programan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: adingabea familiarengandik bereizterik ez dakarten babes gabezia arin eta moderatuko egoerak eta gatazka sozialekoak zuzendu eta arintzea.

d) Onuradunak: 18 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroako Foru Komunitatean erroldaturik egotea edo bertan bizitzea, modu egonkorrean edo aldi baterako.

-Adingabea familiarengandik bereizterik ez dakarren babes gabezia arin eta moderatuko egoeran egotea, edo gatazka sozialekoan.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Babes gabeziarako arrisku egoerak: 10 ordu hilean.

-Babes gabezia edo gatazka sozial arina: 20 ordu hilean.

-Babes gabezia edo gatazka sozial moderatua: 30 ordu hilean.

Ordu kopuru horretan jarduera hauek sartuko dira: familiak trebatzea seme-alaben heziketarako gaitasunetan, bisitak eta esku-hartzea etxean, adingabeen akonpainamendua, neurri judizialen segimendua eta koordinazioa adingabeak babesteko unitatearekin. Ezarritako orduak adingabearen ohiko ingurunean emanen dira, eta kasu bakoitzerako banakakoaren esku-hartze planaren arabera banatuko dira denboran.

g) Emateko epea: hiru hilabete.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

B.-Mendekotasunerako arreta

1. Mendekotasun egoera baloratzeko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: mendekotasun gradua eta maila baloratu, aitortu eta egiaztatzea, eta pertsonak behar dituen zainketen gaineko orientazioa ematea.

d) Onuradunak: edozein pertsona, adin mugarik gabe.

e) Jasotzeko baldintzak: Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Arreta emateko tokia: pertsonaren bizitokian, ahal dela etxean.

h) Zerbitzuaren intentsitatea: balorazio bat erabiltzaile bakoitzeko.

i) Emateko epea: hiru hilabete.

j) Ordainketan parte hartzea: Ez

k) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Larrialdietarako telefono zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Prebentzio zerbitzua, zeinaren bitartez gailu elektroniko bat paratzen baita etxean, zentral batekin konektaturik, pertsonei segurtasuna emateko eta gerta daitezkeen larrialdiei behar diren baliabideak erabiliz erantzuteko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 1. edo 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Berehalako erantzuna eta, behar denean, baliabideak abiaraztea gailua aktibatzen den aldiro.

-Adeitasunezko dei bat hamabostean behin.

Prestazio hau eta mendekotasunerako prestazio bermatu guztiak bateragarriak dira, salbu eta egoitzakoak.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Laguntzarekiko garraio egokituaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Garraio egokitua eta/edo laguntza pertsonalekikoa eskaintzen duen zerbitzua, mendekotasuna duten pertsonendako zerbitzu eta programa bermatuetara joatea errazteko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Mendekotasuna duten pertsonentzako zerbitzu edo programa bermatu batera joatea, egoitzakoak salbu.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Gutxieneko maiztasuna: garraioa astean bi aldiz egitea.

-Gehieneko maiztasuna: garraioa egunean bi aldiz egitea.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Eguneko zentroaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Eskolako orientazio taldeak emandako egokitasun txostena, 18 urtetik beherakoetan.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, arreta emateko gutxienez 7 orduz.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa/neuropsikologikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Fisioterapia: astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; jarraipenekoa sei hilean behin adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Eguneko zentroaren zerbitzua errehabilitazio psikosozialerako zentroetan buru-eritasuna dutenentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 18 urtetik 65 urtera bitarteko pertsonak, buru-nahaste larria eta mendekotasuna dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urtean hamaika hilabetez, urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, arreta emateko gutxienez 8 orduz.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: astean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: astean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta diruaren erabilera: astean behin.

-Komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

6. Eguneko zentroaren zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, gutxienez 7 orduko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Fisioterapia. jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: jarraipenekoak, astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

7. Eguneko zentro psikogeriatrikoaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, zaharragoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, gutxienez 7 orduko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Fisioterapia. jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

8. Eguneko egonaldiaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Eskolako orientazio taldeak emandako egokitasun txostena, 18 urtetik beherakoetan.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, gutxienez 7 orduko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa/neuropsikologikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Fisioterapia. astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; jarraipenekoa sei hilean behin adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

9. Eguneko egonaldiaren zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, gutxienez 7 orduko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Fisioterapia. jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: jarraipenekoak, astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

10. Eguneko egonaldiaren zerbitzua zentro psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, zaharragoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, gutxienez 7 orduko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Fisioterapia. jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

11. Gaueko egonaldiaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean gauez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak, 10 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta arretarako programa pertsonalizatu bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Gosaria emateko zerbitzua: egunero.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

12. Gaueko egonaldiaren zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean gauez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 18 urtetik 65 urtera bitarteko pertsonak, buru-nahaste larria eta mendekotasuna dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak, 10 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta arretarako programa pertsonalizatu bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Gosaria emateko zerbitzua: egunero.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Buru-nahaste larria duten pertsonentzako baliabideetan osasun arreta, arreta medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa eta erizaintzakoa ematea eta arreta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

13. Gaueko egonaldiaren zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean gauez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak, 10 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Gosaria emateko zerbitzua: egunero.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua, mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

14. Gaueko egonaldiaren zerbitzua egoitza psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean gauez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, zaharragoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -Alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak, 10 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta arretarako programa pertsonalizatu bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Gosaria emateko zerbitzua: egunero.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

Prestazio hau, udalen Etxeko Arreta Zerbitzua (EAZ), mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta zaintzaileei laguntzeko diru-laguntza eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

15. Egoitzako aldi baterako egonaldien zerbitzuak 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 1. edo 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Egun batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Erizaintzako arreta: behin, egonaldian zehar.

-Arreta medikoa: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa/neuropsikologikoa: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Errehabilitazioa eta fisioterapia: astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; behin, egonaldi osoan, hamar egunetik gorakoa denean adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

16. Aldi baterako egonaldien zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 18 urtetik 65 urtera bitarteko pertsonak, buru-nahaste larria eta mendekotasuna dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 1. edo 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Hamar batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

17. Egoitzako aldi baterako egonaldien zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 1. edo 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Hamar batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar.

-Arreta medikoa: behin, egonaldian zehar.

-Erizaintzako arreta: behin, egonaldian zehar.

-Fisioterapia. behin, egonaldian zehar.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Bai

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

18. Aldi baterako egonaldien zerbitzua egoitza psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Zerbitzu mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: mendekotasuna duten 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, zaharragoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -Alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 1. edo 2. mailakoa, edo/eta mendekotasun sozial duen pertsonaren ziurtagiria, horretarako baremoaren araberakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Hamar batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Fisioterapia. behin, egonaldian zehar.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

19. Egoitzako arreta zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa/neuropsikologikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Fisioterapia. astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; jarraipenekoa sei hilean behin adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

20. Egoitzako arreta zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: 18 urtetik 65 urtera bitarteko pertsonak, buru-nahaste larria dutenak eta mendekotasun egoeran daudenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Kontrol mediko, psikiatriko eta farmakologikoaren beharra izatea.

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

21. Egoitzako arreta zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak, 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Fisioterapia. jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

22. Egoitzako arreta zerbitzua zentro psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, zaharragoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -Alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

-Mendekotasuna duten pertsonentzako Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Fisioterapia. jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

23. Mendekotasuna duten pertsonek laguntzaile pertsonala izateko diru-laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: prestazio ekonomikoa, eguneroko zereginetan laguntzeko zerbitzua kontratatzeko, bizimodu independentea, autonomia pertsonala eta ohiko ingurunean gelditzea sustatzearekin batera.

d) Onuradunak: mendekotasun handia duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Soldatapeko lana edukitzea edo Gizarte Segurantzan alta emanik egotea, edo edozein irakaskuntza araututan parte hartzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Handiena: 1.400 euro hilean.

-Txikiena: 700 euro hilean.

Prestazio hau eta Larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

g) Emateko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

24. Mendekotasuna duten pertsonak etxean gelditu eta haien zaintzaileei laguntzeko diru-laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: prestazio ekonomikoa, eguneroko bizitzaren oinarrizko jarduerak etxean betetzeko behar diren zainketak eskuratzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 1. edo 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Foru dekretu hau garatzeko xedapenetan prestazio honetarako ezartzen diren errenta edo/eta ondare mailak ez gainditzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Mendekotasun handia dutenak:

-Zerbitzu bat kontratatzeko diru-laguntza: pertsona bat edo zerbitzu enpresa bat kontratatzea, gutxienez 80 ordu hilean.

Handiena: 786 euro hilean.

Txikiena: 385 euro hilean.

-Familian zainketak jasotzeko diru-laguntza: ahaideek edo inguruko pertsonek emandako zainketak. zaintzaile nagusia izendatu behar da.

Handiena: 591 euro hilean.

Txikiena: 385 euro hilean.

Mendekotasun larria dutenak:

-Zerbitzu bat kontratatzeko diru-laguntza: pertsona bat edo zerbitzu enpresa bat kontratatzea, gutxienez 80 ordu hilean.

Handiena: 622 euro hilean.

Txikiena: 385 euro hilean.

-Familian zainketak jasotzeko diru-laguntza: ahaideek edo inguruko pertsonek emandako zainketak. zaintzaile nagusia izendatu behar da.

Handiena: 443 euro hilean.

Txikiena: 385 euro hilean.

Laguntza hauek mendekotasuna duen pertsonaren familia unitateak duen errentaren arabera ezartzen dira.

Laguntza hauek eta udalek ematen duten Etxeko Arreta Zerbitzua (ELZ), eguneroko arreta zerbitzuak eta larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

g) Emateko epea: bost hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

25. Mendekotasuna duten pertsonei arreta etxean emateko gutxieneko laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: prestazio ekonomikoa, eguneroko bizitzaren oinarrizko jarduerak etxean betetzeko behar diren zainketak eskuratzeko.

d) Onuradunak: mendekotasuna duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-III. graduko mendekotasuna aitortua izatea (mendekotasun handia), 1. edo 2. mailakoa, edo II. graduko mendekotasuna (mendekotasun larria), 2. mailakoa.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan benetan eta jarraian bizi izan dela frogatzea edo, Espainiako beste toki batetik etorritakoa denean, Autonomia pertsonala sustatzearieta mendetasun-egoeran dauden pertsonak zaintzeari buruzko abenduaren 14ko 39/2006 Legean ezartzen diren irizpideak betetzea.

-Banakakoaren Arreta Programan (BAP) esleitutako baliabidea.

Laguntza hau eta Larrialdiko telefono zerbitzua bateragarriak dira.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Mendekotasun handia, III. gradua, 2. maila: 258,75 euro hilean.

-Mendekotasun handia, III. gradua, 1. maila: 175,95 euro hilean.

-Mendekotasun larria, II. gradua, 2. maila: 100,00 euro hilean.

g) Emateko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

C.-Adinekoentzako arreta

1. Familiako egoera baloratzeko zerbitzua, egoitzako toki bat eskuratzeko.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxean gelditzeko ezintasuna baloratu, aitortu eta egiaztatzeko zerbitzua, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen 20. g) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Familiako gatazka larria edukitzea edo familia-sostengu egokirik ez izatea, eta etxean gelditzeko ezintasuna.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: balorazio bat erabiltzaile bakoitzeko.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Egoitzako aldi baterako egonaldien zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Familia gatazka larria duen edo/eta familia-sostengu egokirik ez duen pertsona dela aitortuta izatea, horretarako ezarritako baremoaren arabera.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Hamar batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

Ostatua: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

Arreta soziala: behin, egonaldian zehar.

Arreta medikoa: behin, egonaldian zehar.

Erizaintzako arreta: behin, egonaldian zehar.

Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar.

Emateko epea: hiru hilabete.

Ordainketan parte hartzea: bai.

Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Aldi baterako egonaldien zerbitzua zentro psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, adinekoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

Familia gatazka larria duen edo/eta familia-sostengu egokirik ez duen pertsona dela aitortuta izatea, horretarako ezarritako baremoaren arabera.

defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

Hamar batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

Ostatua: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

Arreta soziala: behin, egonaldian zehar.

Arreta medikoa: behin, egonaldian zehar.

Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar.

Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Egoitzako arreta zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Familia gatazka larria duen edo/eta familia-sostengu egokirik ez duen pertsona dela aitortuta izatea, horretarako ezarritako baremoaren arabera.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

h) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

i) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

k) Emateko epea: hiru hilabete.

l) Ordainketan parte hartzea: bai.

m) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Egoitzako arreta zerbitzua zentro psikogeriatrikoan.

Prestazio mota: Bermatua.

Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, terapeutikoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, adinekoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

Jasotzeko baldintzak:

-Familia gatazka larria duen edo/eta familia-sostengu egokirik ez duen pertsona dela aitortuta izatea, horretarako ezarritako baremoaren arabera.

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -Alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

Emateko epea: hiru hilabete.

Ordainketan parte hartzea: bai.

Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

D.-Ezgaitasuna duten pertsonentzako arreta.

1. Ezgaitasuna baloratzeko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: elbarritasun gradua eta maila baloratu, aitortu eta egiaztatzea, eta orientazioa ematea, zer prestaziotarako eskubidea dagoen jakiteko.

d) Onuradunak: edozein pertsona, adin mugarik gabe.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroan bizitzea.

-Txosten medikoa.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Arreta emateko tokia: Iruña eta Tutera.

h) Zerbitzuaren intentsitatea: balorazio bat erabiltzaile bakoitzeko.

i) Emateko epea: hiru hilabete.

j) Ordainketan parte hartzea: Ez

k) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Egokitasun okupazionala edo/eta lanekoa baloratzeko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: zentro okupazional batean, enplegurako, enplegu lagundurako edo enplegu normalizaturako zentro berezi batean sartzeko egokitasuna baloratu eta egiaztatzea.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta ezgaitasuna duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Laguntza eskatu aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Arreta emateko tokia: Iruña.

h) Zerbitzuaren intentsitatea: balorazio bat erabiltzaile bakoitzeko.

i) Emateko epea: hiru hilabete.

j) Ordainketan parte hartzea: Ez

k) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Familiako egoera baloratzeko zerbitzua, egoitzako toki bat eskuratzeko.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxean gelditzeko ezintasuna baloratu, aitortu eta egiaztatzeko zerbitzua, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen 20. g) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasuna dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Familiako gatazka larria edukitzea eta/edo familia-sostengu egokirik ez izatea, eta etxean gelditzeko ezintasuna.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: balorazio bat erabiltzaile bakoitzeko.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Arreta goiztiarreko zerbitzua (0-3 urteko haurrak).

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Garapeneko arazoak dituzten edo edukitzeko arriskua duten haurren beharrei, aldi baterako izan nahiz iraunkorrak izan, erantzuna emateko estimulazio eta errehabilitazio programak ematen dituen zerbitzua.

d) Onuradunak: 0tik 3 urtera bitarteko haurrak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroan bizitzea.

-Garapeneko edozein zailtasun, nahaste edo arazo izatea, edo izateko arriskuan egotea.

-Familiaren konpromisoa baldintzak, ordutegia eta erregulartasuna onartzeko.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Arreta emateko tokia: Iruña eta Iruñerria, iparraldea, Altsasu, Tafalla. Lizarra, Zangoza eta Tutera.

h) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Balorazioa, haurraren garapen ebolutiboaren eta familiaren egoeraren jarraipena, esku-hartze medikoa, psikologikoa eta soziala: sei hilean behin.

-Hamabostean behin, 45 minutuko saio bat, jarduera hauekin: psikomotrizitateko esku-hartzea, fisioterapiakoa eta logopediakoa.

i) Emateko epea: hilabetea.

j) Ordainketan parte hartzea: Ez

k) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Mintzamenaren arloko errehabilitazio zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Mintzamenaren eta komunikazioaren patologien errehabilitazioa xede duten esku-hartzeetarako zerbitzua.

d) Onuradunak: 16 urtetik gorako pertsonak, ezgaitasuna dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroan bizitzea.

-Eskolatuta ez egotea.

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna aitorturik edukitzea, eta komunikazioko ezgaitasunen bat, %24koa edo goragokoa.

-Tratamendurik ez jasotzea beste zerbitzu publikoetan edo Nafarroako Mendekotasun Agentziak diruz lagundutako beste entitateren batean.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Arreta emateko tokia: Iruña.

h) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Hamabostean behin, 45 minutuko saio bat.

i) Emateko epea: hiru hilabete.

j) Ordainketan parte hartzea: Ez

k) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

6. Etxebizitza funtzional/tutoretzapekoaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxebizitza normalizatu batean emandako zerbitzua, non harremanen eta bizikidetzaren dinamika familiakoaren antzekoa baita, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18 urtetik 65 urtera bitarteko pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Funtzionamenduko autonomia izatea ingurune normalizatuan.

-Tutoretza eta gainbegiratzea behar izatea eguneroko bizitzako oinarrizko jardueretan.

-%55eko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Jarduera bat betetzea ikastetxe batean, zentro edo unitate okupazional batean, enplegurako zentro berezi batean, ohiko enpleguko lan kontratua edo Nafarroako Mendekotasun Agentziak onartutako beste edozein jarduera.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: hiru otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. astean behin.

-Akonpainamendu soziala: astean behin.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea

7. Egoitzako aldi baterako egonaldien zerbitzuak 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Familia gatazka larria duen edo/eta familia-sostengu egokirik ez duen pertsona dela aitortuta izatea, horretarako ezarritako baremoaren arabera.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Egun batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Arreta medikoa: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Erizaintzako arreta: behin, egonaldian zehar.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

8. Egoitzako arreta zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa eta/edo buru-eritasuna.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Familia gatazka larria duen edo/eta familia-sostengu egokirik ez duen pertsona dela aitortuta izatea, horretarako ezarritako baremoaren arabera.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Fisioterapia. astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; jarraipenekoa sei hilean behin adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

E.-Buru-eritasuna duten pertsonentzako arreta.

1. Familiako egoera baloratzeko zerbitzua, egoitzako toki bat eskuratzeko.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxean gelditzeko ezintasuna baloratu, aitortu eta egiaztatzeko zerbitzua, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen 20. g) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-eritasuna duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Familiako gatazka larria edukitzea eta/edo familia-sostengu egokirik ez izatea, eta etxean gelditzeko ezintasuna.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: balorazio bat erabiltzaile bakoitzeko.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Egokitasun okupazionala edo/eta lanekoa baloratzeko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: zentro okupazional batean, enplegurako, enplegu lagundurako edo enplegu normalizaturako zentro berezi batean sartzeko egokitasuna baloratu eta egiaztatzea.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Laguntza eskatu aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Arreta emateko tokia: Iruña.

h) Zerbitzuaren intentsitatea: balorazio bat erabiltzaile bakoitzeko.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Emateko epea: hiru hilabete.

k) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Esku-hartze soziokomunitarioko zerbitzua buru-nahaste larria duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: arreta ingurune irekian ematen duen zerbitzua, gaitasunen habilitaziorako eta akonpainamendu sozialerako, baita integrazio soziokomunitarioa erraztu eta zaintzaileei laguntza emateko ere.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Intentsitate handiena: hiru ordu astean.

-Intentsitate ertaina: ordu eta erdi astean.

-Intentsitate txikiena: hamabostean behin.

Maiztasun horretan jarduera hauek sartuko dira: ingurune komunitarioan arreta ematea, familiako esku-hartzea, familiako aholkularitza, orientazio eta laguntza, psikoheziketa (eginkizun kognitiboak, autokontrola eta estresari aurre egitea), komunitatean integratzeko laguntza, nork bere burua zaintzea eta eguneroko bizitzako jarduerak, eritasunaren inguruko heziketa, trebetasun sozialak eta diruaren erabilera, laneko gaitasunak eta lan doikuntza.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Emateko epea: hiru hilabete.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Errehabilitazio sozialeko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean (errehabilitazio psikosozialeko zentroa) egunez emandako zerbitzua, behar terapeutikoak, errehabilitaziokoak eta sostengukoak asetzeko, gizarteratzen lagundu, ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntze aldera.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urtean hamaika hilabetez, urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, arreta emateko gutxienez 8 orduz.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta arretarako programa pertsonalizatu bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. erabiltzailearen jarraipena egitea, nola dagoen eta jarduera horiek betetzeko gaitasuna nola garatzen duen ikusteko, sei hilean behin.

-Arreta soziala: astean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: astean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Terapia okupazionala: astean behin.

-Gaitasun sozialak eta diruaren erabilera: astean behin.

-Komunitatean integratzea: astean behin.

-Lanerako trebetasunak eta lan egokitzapena: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: familiaren egoeraren jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Laguntzailearekiko garraio egokituaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: errehabilitazio psikosozialeko zentrora joaten laguntzeko garraiobide egokitua eta/edo laguntza pertsonala ematen duen zerbitzua.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Buru-nahaste larriak eragindako %33ko elbarritasuna aitortua izatea.

-Errehabilitazio psikosozialeko zentro batera joatea (EPSZ).

f) Zerbitzua irekita: urtean hamaika hilabetetan, lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Gutxieneko maiztasuna: garraioa astean bi aldiz egitea.

-Gehieneko maiztasuna: garraioa egunean bi aldiz egitea.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

6. Etxebizitza gainbegiratuaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxebizitza normalizatu batean emandako zerbitzua, non harremanen eta bizikidetzaren dinamika familiakoaren antzekoa baita, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%40ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Jarduera bat betetzea ikastetxe batean, zentro edo unitate okupazional batean, enplegurako zentro berezi batean, ohiko enpleguko lan kontratua edo Nafarroako Mendekotasun Agentziak onartutako beste edozein jarduera.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: hiru otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. astean behin.

-Akonpainamendu soziala: astean behin.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: jarraipenekoa, hilean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: jarraipenekoa, hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

7. Etxebizitza funtzional/tutoretzapekoaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxebizitza normalizatu batean emandako zerbitzua, non harremanen eta bizikidetzaren dinamika familiakoaren antzekoa baita, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei eta behar soziosanitaroei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%55eko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Jarduera bat betetzea ikastetxe batean, zentro edo unitate okupazional batean, enplegurako zentro berezi batean, ohiko enpleguko lan kontratua edo Nafarroako Mendekotasun Agentziak onartutako beste edozein jarduera.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: hiru otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. astean behin.

-Akonpainamendu soziala: astean behin.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

8. Aldi baterako egonaldien zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-eritasuna duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Familia gatazka larria duen edo/eta familia-sostengu egokirik ez duen pertsona dela aitortuta izatea, horretarako ezarritako baremoaren arabera.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Egun batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

9. Egoitza-etxearen zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitzan emandako zerbitzua, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei eta behar soziosanitaroei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%65eko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

F.-Gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden pertsonak.

1. Gizartean bazterturik dauden pertsonen egoera egiaztatzeko zerbitzua, laneratze eta gizarteratze zentroetan sartzeko.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: gizartean bazterturik dauden pertsonak gizarteratze zentroan sartzeko eskaera egiten denean, haien egoera baliabiderako egokia den baloratzea, etorkizunean gizarteratze eta laneratze normalizatua lortze aldera.

d) Onuradunak: gizartean bazterturik dauden pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Lanerako adina eta kontratatua izateko lege baldintzak izatea.

-Enplegu normalizatua eskuratzeko arazoak izatea eta horiek gainditzeko lanaren aurretiko ohiturak bereganatzeko prozesu baten beharra.

-Bazterketa adierazleetan agertzea gainditu ahal dituela akonpainamendu sozialaren bidez enplegu normalizatuan integratzeko.

-Gizarteratze eta laneratze zentro batek proposatzea, oinarrizko gizarte zerbitzu batetik bideratua izan ondoren.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: egokitasun txosten bat pertsona bakoitzeko.

h) Emateko epea: hilabetea.

i) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Gizarteratzen eta laneratzen laguntzeko zerbitzua. Gizarteratze eta laneratze taldeak (EISOL).

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Ingurune irekian esku hartzeko zerbitzua, zeinaren xedea baita gizarteratu eta laneratzeko arazoak dituzten pertsonen lan aukerak hobetzea, enplegu normalizatua edo babestua lortzen laguntzeko, banakako ibilbideak eta akonpainamendu soziala eginez.

d) Onuradunak: 18tik 65 urtera bitarteko pertsonak, gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan daudenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroan bizitzea.

-Kasuan kasuko oinarrizko gizarte zerbitzuak emandako aldeko balorazio teknikoa edukitzea, eta bertatik bideratua izatea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: gutxienez 4 ordu sei hilean behin, jarduera hauekin eta banakakoaren arreta planean ezarritako banakako beharrekin bat: erabiltzailearen eta haren ingurunearen balorazioa, gizarteratze eta laneratzerako banakako ibilbideak diseinatzea, akonpainamendu soziala, enplegua aurkitzeko laguntza, lan merkatu normalizatuan sartu eta mantentzeko laguntza, enplegu prospekzioa eta prestakuntza.

h) Emateko epea: hilabetea.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Gizarte zerbitzuen barrutia.

3. Etxebizitzaren arloko gizarteratze zerbitzua. Etxebizitzaren arloko gizarteratze taldea (EISOVI).

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Inguru irekian esku hartzeko zerbitzua, zeinaren xedea baita bizitokiaren arloko bazterketa larria pairatzen duten pertsonak gizarteratzen laguntzea, etxebizitza eskuratzeko akonpainamendua eta bitartekaritza emanez.

d) Onuradunak: gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden familia unitateak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroan bizitzea.

-Gizartean bazterturik egotea, etxebizitza eskuratzeko eta/edo mantentzeko zailtasun larriekin, oinarrizko gizarte zerbitzuak emandako aldeko balorazio teknikoa izatea eta hark bideratua.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Hilabetetik beherako jarduketak, 3 ordu.

-Hilabetetik hiru hilabetera bitarteko jarduketak, 10 ordu.

-Hilabetetik sei hilabetera bitarteko jarduketak, 15 ordu.

Ordu kopuru horrek jarduera hauek hartuko ditu, banakakoaren beharren arabera: erabiltzailearen balorazioa eta haren ingurunearen balorazioa, banakako arretarako plana prestatzea, akonpainamendu soziala, etxebizitza aurkitzen laguntzea, etxebizitza eskuratzeko bitartekaritza, etxebizitzen eskaintzaren prospekzioa eta arlo horretan aholkularitza ematea bai oinarrizko gizarte zerbitzuei bai haiek bideratutako pertsonei.

h) Emateko epea: Berrogeita bost egun.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Gizarte zerbitzuen barrutia.

4. Familiako egoera baloratzeko zerbitzua, egoitzako toki bat eskuratzeko.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxean gelditzeko ezintasuna baloratu, aitortu eta egiaztatzeko zerbitzua, Gizarte Zerbitzuei buruzko abenduaren 14ko 15/2006 Foru Legearen 20. g) artikuluan ezarritakoaren ondorioetarako.

d) Onuradunak: 18tik 65 urtera bitarteko pertsonak, premia larria eta babes gabezia soziala pairatzen dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea, salbuespenak kenduta.

-Familiako gatazka larria edukitzea eta/edo familia-sostengu egokirik ez izatea, eta etxean gelditzeko ezintasuna.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: balorazio bat pertsona bakoitzeko.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Egoitzako arreta zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitzan emandako zerbitzua, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei eta behar soziosanitaroei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18tik 65 urtera bitarteko pertsonak, premia larria eta babes gabezia soziala pairatzen dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Egoera dela eta, babes integrala behar izatea, beste gizatalde zehatz batzuei (hirugarren adinekoak, buru-eritasuna duten pertsonak eta ezgaitasuna dutenak) zuzendutako laguntza sareak bere gain hartu ezin duelarik.

-Nolabaiteko autonomia, gaitasuna izatea jarduera okupazionalen bat onartzeko eta jarrera egokia taldean bizitzeko. Toxikoen kontsumo aktiboaren adierazlerik ez izatea.

-Familiako gatazka larria duen edo/eta familia-sostengu egokirik ez duen pertsona dela aitortuta izatea, horretarako ezarritako baremoaren arabera.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Ostatua.

-Mantenua: hiru otordu egunean.

-Akonpainamendua eta laguntza eguneroko bizitzako jardueretan: egunero.

-Terapia okupazionaleko jarduerak: astean behin.

-Arreta psikologikoa: astean behin.

-Prestakuntza jarduerak: astean behin.

h) Ordainketan parte hartzea: bai.

i) Emateko epea: hiru hilabete.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

6. Etxegabeendako harrera zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa), zentroan, aterpean edo ostatu-leku batean.

c) Baliabidearen xedea: Etxerik ez duten edo erabiltzerik ez duten pertsonei gauerako ostatu ematea eta hartzea, oinarrizko behar horiek asetzeko adina baliabiderik ez dutenean.

d) Onuradunak: etxerik ez duten pertsonak, 18 eta 65 urte bitartekoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Larrialdi sozialean eta egoera oso ahulean egotea, kalean.

-Foru Komunitatean laguntza emateko dauden zerbitzuetakoren batek bideratu izana edo zentroetako talde arduradunek egokitasuna baloratzea.

f) Zerbitzua irekita: 21:00etatik 08:00etara, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Mantenua: afarfaria eta gosaria zentroan.

-Gaueko ostatua zentroan edo aterpean edo ostatu-leku batean gaua emateko txartela.

h) Emateko epea: berehala.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Oinarrizko eskualdea.

7. Oinarrizko errenta.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: familia unitatearen diru-sarreren osagarri eta subsidiarioa den diru-laguntza, diru baliabiderik ez duten etxeetako oinarrizko beharrak ase eta bazterketan dauden pertsonak gizarteratzea sustatzeko.

d) Onuradunak: 25etik 65 urtera bitarteko pertsonak, edo 25 urtetik beherakoak familia unitatea badira, gizartean bazterturik edo hala gertatzeko arriskuan daudenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Gizarteratze eta laneratze proiektu batean sartuta egotea.

-Laguntza eskatu aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Edozein administraziotan eta Gizarte Segurantzan dagozkion pentsioak edo sorospenak, edozein motatakoak, eskatu izana aldez aurretik.

-Oinarrizko gizarte zerbitzuekin gizarteratzeko itun bat izenpetzea.

-Prestaziorako ezarritakoak baino diru-sarrera txikiagoak izatea.

-Salbuespen gisa, prestazioaren onuradun izan daitezke baldintza guztiak bete gabe ere premia berezian egotea ekarri dieten inguruabarrak bizi dituzten familia unitateak ere.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Zenbatekoa: Urtero ezartzen den lanbidearteko gutxieneko soldataren portzentaia nork bere diru-sarrerekin eta familia unitateko kideen kopuruarekin erlazionatzea, eskala honen arabera:

-Pertsona bat: LGSaren %85eraino.

-2 pertsona: LGSaren %105eraino.

-2 pertsona: LGSaren %115eraino.

-4 pertsona: LGSaren %125eraino.

-5 pertsona: LGSaren %135eraino.

-6 pertsona edo gehiago: LGSaren %145eraino.

-Jaso beharreko kopurua ez da inoiz izanen LGSaren %10etik beherakoa.

-Iraupena: sei hilabete, bi urtera luzatzeko aukerarekin, bai eta areago ere, salbuespen gisa, legez eta erregelamenduz ezarritako kasuetan eta prozeduraren bidez.

g) Emateko epea: Berrogeita bost egun. Onuradunak indarkeria sexistaren biktima diren emakumeak direnean, epea hilabetekoa izanen da.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

8. Larrialdiko laguntza bereziak gizartean bazterturik dauden pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, larrialdiko edo bazterketa sozialeko egoerak saihestu edo arintzeko beharrezkoak diren berariazko gastuei, apartekoei aurre egiteko behar beste baliabide ez duten pertsonei laguntzeko, gastu horiek ez ordaintzeak konponezinezko kaltea ekarriko lukeenean.

d) Onuradunak: gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea, salbuespenetan kenduta, kalte konponezina gerta daitekeenean, kasu horretan aski izanen baita Nafarroan egotea.

-Gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan egotea eta diru baliabiderik ez izatea gastu bereziei aurre egiteko.

-Diru-laguntzaren xedea aurreikusirik ez egotea beste prestazio batzuetan eta Nafarroako Foru Komunitatean diren beste baliabide normalizatu batzuetatik bideratzerik ez izatea.

-Edozein administraziotan eta Gizarte Segurantzan dagozkion laguntzak, prestazioak, pentsioak edo sorospenak, edozein motatakoak, eskatu izana aldez aurretik.

-Familia unitatearen diru baliabideen kopurua ez izatea eskatzailearen familia kontuan hartuta legokiokeen oinarrizko errentaren bi halako baino handiagoa.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Laguntzaren zenbatekoa ezartzeko, aintzat hartuko dira familia unitatearen diru-sarrerak eta beharraren banakako balorazioa, kontzeptu hauetan:

-Ohiko etxebizitzarekin lotutako zorren ordainketarako laguntzak (gehienez ere sei hilabetetako ordainketak), gehienez ere hileko LGSa halako 3,36 eginen dutenak.

-Ohiko etxebizitzaren ekipamenduarekin lotutako zorren ordainketarako laguntzak, gehienez ere hileko LGSa halako 2,7 eginen dutenak.

-Ohiko etxebizitzaren egokitzapenarekin lotutako zorren ordainketarako laguntzak (aurrekontua LGS halako 5etik beherakoa denean), gehienez ere hileko LGSa halako 4,7 eginen dutenak.

-Gizarte Segurantzako zorrak, epe ertain edo laburreko prestazioa jasotzea galarazten dutenak, gehienez ere hileko LGSa halako 4,7.

-Aurreko ataletan aurreikusi gabeko beste egoera batzuk (salbuespen izaeraren eta familia unitateari eragindako kalte konponezinen arabera), gehienez ere hileko LGSa halako 4,7.

-Gehieneko laguntza ez da hileko LGSa halako 4,7 baino handiagoa izanen. kontzeptu beragatik ez da laguntza eskatzerik izanen aurrekoa eman zenetik bi urte iragan arte.

g) Emateko epea: berrogeita bost egun, salbuespeneko kasuetan kenduta, hau da, kalte konponezina gertatuz gero, horrelakoetan berehalakoa izanen baita.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

9. Diru-laguntzak, nahi erara erabiltzekoak, komunitate terapeutikoan tratamendua jasotzen dutenentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, nahi erara erabili beharrekoa, norberaren higienerako produktuak, jantziak, garraioa etab. ordaintzeko komunitate terapeutikoan tratamendua jasotzen ari diren eta baliabide pertsonalik nahiz familiakorik ez duten pertsonentzat.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte izan eta komunitate terapeutikoan tratamendua jasotzen duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Laguntza eskatu aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Edozein administraziotan eta Gizarte Segurantzan dagozkion laguntzak, prestazioak, pentsioak edo sorospenak, edozein motatakoak, eskatu izana aldez aurretik.

-Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak aitortutako komunitate terapeutikoan egonaldia jarraitua egiten ari dela frogatzea, eskaera egin zen unean hiru hilabetekoa edo gehiagokoa dena.

-Gastu xeheak ordaintzeko baliabide ekonomiko pertsonalik ez izatea, ez eta familiako laguntzarik ere.

-Komunitate terapeutikoaren txostena, sarrera eguna, laguntza administratzeko eta emandako zenbatekoa osorik erabiltzen ez bada itzultzeko konpromisoa espresuki adierazten duena.

-Onuradunak onartzea emandako laguntza arreta ematen zaion komunitate terapeutikoak kudea dezan.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Laguntzaren zenbatekoa hileko LGS halako 1,2 izanen da, sei hilabetetakoa (hileko LGSaren %20 hilean), eta sei hilekotan emanen da.

Pertsona bakoitzeko, gehienez lau aldiz emanen da laguntza, jarraian izan nahiz ez.

g) Emateko epea: Berrogeita bost egun.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

10. Familian eta gizartean integratzeko laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: ingurune irekiko mantenu eta ostatuko gastuak ordaintzeko diru-laguntza, gizartearekiko loturei eutsi eta zentro batean sartzea saihesteko.

d) Onuradunak: 18tik 65 urtera bitarteko pertsonak, bazterketa sozial larrian daudenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Laguntza eskatu aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Edozein administraziotan eta Gizarte Segurantzan dagozkion pentsioak edo sorospenak, edozein motatakoak, eskatu izana aldez aurretik.

-Bazterketa sozial larriko egoeran egotea eta bizirauteko oinarrizko beharren kostuari aurre egiteko adinako baliabiderik ez izatea.

-Ingurune normalizatuan bizimodu autonomoa izatea galarazten dion narriadurarik ez izatea.

-Eskaera oinarrizko gizarte zerbitzu batek tramitatua izatea eta zerbitzu horren gizarteratze programan sartua."

f) Zerbitzuaren intentsitatea: laguntzaren zenbatekoarekin diru-sarrerak osatuko dira, iraupeneko oinarrizko gastuak edo beharrak asetzeko adina. Hileko gehieneko zenbatekoa ez da urteko LGSaren %150etik gorakoa izanen.

g) Emateko epea: Berrogeita bost egun.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

11. Diru-laguntzak eta akonpainamendu soziala ingurune irekian, moldagabezia sozialean dauden pertsonentzat.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua eta diru-laguntzak.

c) Baliabidearen xedea: baliabide ekonomikoak eman eta baliabide pertsonalen garapena bultzatzea ingurune irekiko akonpainamendu sozialaren bitartez, ingurune normalizatuan gelditzea ziurtatzeko eta instituzio baten babespean zentro batean sartzea saihesteko.

d) Onuradunak: abenduaren 19ko 256/1984 Foru Dekretuaren babesean dauden helduak, ingurune irekian funtzionamendu autonomoa izateko gaitasuna dutenak eta moldagabezia sozialean daudenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Moldagabezia sozialaren egoeran egotea.

-Diru-laguntza akonpainamendu soziala onartzearen mende egonen da.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Oinarrizko beharrak atzematea.

-Akonpainamendu soziala, esku-hartze arloen arabera lehenetsia.

-Laneratzeko eta lanerako gaitasuna bereganatzeko orientazioa eta sostengua.

-Diru-laguntza pertsonaren bizi-garapenerako egokia izanen da, bere diru-sarreren eta beharren araberakoa, besteak beste honako kontzeptu hauetarako: ostatua (gehienez ere hileko LGSaren %0,8), mantenua (gehienez ere hileko LGSaren %0,45), gastu pertsonalak (gehienez ere hileko LGSaren %0,25).

Laguntzen gehieneko kopurua banakakoaren beharrek ezarriko dute, betiere behar den gasturen %100etik behera.

h) Emateko epea: Berrogeita bost egun.

i) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

G.-Adingabeentzako arreta.

1. Haur eta nerabeentzako arreta zerbitzua. Haur eta nerabeentzako arreta taldea (HNAT).

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: ingurune irekiko esku-hartze zerbitzua, zeinaren xedea baita babes gabezia arin edo moderatuan dauden adingabeekin esku hartzea, familiarengandik bereizi gabe.

d) Onuradunak: babes gabezia pairatzen duten adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Babes gabezia moderatua izatera iristen ez den babes gabezia pairatzea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: 10 ordu hilean kasu bakoitzeko, jarduera hauek barne hartuta:

-Oinarrizko gizarte zerbitzuetako profesionalei orientabideak ematea. jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Babes gabeziaren susmagarri diren kasuak ikertzea: egunero.

-Sexu-abusuaren susmagarri diren kasuak bideratzea edo berehalakoan bidera daitezen sustatzea. egunero.

-Balorazioa egitea: egunero.

-Kasuaren plana koordinatu, garatu eta aldizka ebaluatzea: bi hilean behin.

-Ebaluazio sistema bat diseinatu eta abian jartzea: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Oinarrizko arretako beste zerbitzu batzuekiko koordinazioa bultzatzea: jarraipenekoa, sei hilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Gizarte zerbitzuen barrutia.

2. Behaketa eta harrera zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitzan emandako zerbitzua (Behaketa eta Harrera Zentroa), denbora epe mugaturako harrera, balorazio eta esku-hartze urgenteak emateko eta beharra duenak babesa eta arreta jaso ditzan berehalakoan.

d) Onuradunak: babes gabezia edo gatazka soziala pairatzen duten adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Arreta edo balorazio urgentea behar izatea babes gabezia edo gatazka sozial larria pairatzeagatik.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Ostatu hartzea: balorazioak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Familiako esku-hartzea: astean behin.

-Adingabeekiko esku-hartzea: egunero.

-Eskolako arreta eta arreta psikologikoa: astean behin.

-Eskola eta prestakuntza jarduerak: ikasturtearekin batera, ahal dela.

-Behaketa eta Harrera Zentroko hezkuntza taldearekin koordinatzea: astean behin.

h) Emateko epea: berehalakoa zentroan sartzeko. Hiru hilabete baloraziorako.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Egoitzako harrera zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitzan emandako zerbitzua, nagusiki adingabea babesteko, haren zaintza eta/edo tutoretza bere gain hartuta, babes espazio bat emateko, haren garapen afektiboa, psikologikoa, prestakuntza eta lan arlokoa, intelektuala eta soziala egokiak izan daitezen.

d) Onuradunak: babes gabezia edo gatazka soziala pairatzen duten adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak:

Babes gabezia edo gatazka sozial larria pairatzen duten adingabeak.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Banakakoaren hezkuntza plana egitea.

-Familiako esku-hartzea: Programa desberdinak aplikatu ahal izanen dira, egoitzako harreraren prozesuko unearen araberako intentsitatearekin, bi hilean behin, hilean behin edo astean behin.

-Adingabeekiko esku-hartzea: egunero.

-Eskola eta prestakuntza jarduerak: ikasturtearekin batera, ahal dela.

h) Emateko epea:

Hiru hilabete, kasuaren balorazioa amaitzen denetik.

Hiru hilabete banakako hezkuntza plana egiteko.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Familiako harrera zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua. Prestazio hau bermatua izanen da baldin eta familia bat prest baldin badago harrera egiteko, gizarte zerbitzuen eskumena duen departamentuak egindako balorazioaren arabera.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxebizitza normalizatu batean emandako zerbitzua, adingabea babesteko, haren zaintza bere gain hartuta eta familia batean sartuz, babes espazio bat emateko, haren garapen afektiboa, psikologikoa, prestakuntza eta lan arlokoa, intelektuala eta soziala egokiak izan daitezen.

d) Onuradunak: babes gabezia edo gatazka soziala pairatzen duten adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Babes gabezia edo gatazka sozial larria pairatzen duten adingabeak.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Haurra bere gain hartuko duen familiaren egokitasuna baloratzea. hiru elkarrizketa, haietako bat etxera egindako bisita barne.

-Adingabeari arreta integrala ematea hartu duen familian. egunero.

-Lehenbiziko hilabetean, asteroko harremana, eta eboluzioaren arabera, hamabostean edo hilean behin.

-Egoeraren jarraipena egiteko elkarrizketa, adingabearekin familian dagoela eta harrerako familiarekin: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Harreraren ebaluazioa: urtekoa

h) Emateko epea:

Adingabearen eta familia biologikoaren egoeraren balorazioa: hiru hilabete.

Harrera eskatzen dutenen egokitasunaren balorazioa:

-Hiru hilabete harrerako familia zabala baldin badago.

-Sei hilabete harrerako familia zabalik ez badago.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Familia bitartekotzaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Ingurune irekiko esku-hartze zerbitzua, gurasoei laguntzeko eraginkorragoak izaten adingabeekiko elkarreraginean, etxean familia hezitzaile bat sartuz, informazioa, laguntza, aholkularitza eta prestakuntza emanez zaintzarako behar diren gaitasunak eta trebetasunak aldatu, areagotu eta eman ditzan.

d) Onuradunak: arriskuan edo babes gabezian dauden adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak: adingabea arriskuan edo babes gabezian duen eta krisian dagoen familia batekoa izatea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera eta, salbuespen gisa, asteburuetan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-40 ordu esku-hartzen den hilabete bakoitzean.

-Etxean heziketa sozial/familiarraren arloko profesional bat egotea: astean behin.

-Banakakoaren arreta plan bat ezartzea.

-Elkarrizketak familiarekin, proposatutako esku-hartzea azaltzeko eta kontratua izenpetzeko; bertan familiak hartuko dituen laguntza guztiak eta trukean eskatuko zaiona jasoko da. bat hasieran, beste bat programa gauzatzen den bitartean eta beste bat amaieran.

-Banakakoaren arreta plana taldearekin ebaluatzea: jarraipenekoa, sei hilean behin.

Honako alderdiei bereziki begiratuko die esku-hartzeak: familiaren gizarteratzea, osasun heziketa, hezkuntzarako jarrera eta gaitasunak, adingabeen eskola integrazioa eta familiaren antolaketa eta ekonomia.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

6. Nerabeen heziketarako zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Ingurune irekiko esku-hartze zerbitzua, nerabeei eta haien familiei laguntzeko eraginkorragoak izaten adingabeekiko elkarreraginean, etxean familia hezitzaile baten presentziaren bidez, erreferente egokia izan dadin nerabearentzat eta heziketa ekintzak gauza ditzan, bere ingurune sozial eta familiarrarekin etena sortzen duten portaera eta jarrerei aurrea hartzeko eta/edo tratamendua emateko.

d) Onuradunak: babes sistemaren barruan dauden adingabeak, 13tik 18 urtera bitartekoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

Egoera hauetako batean edo batzuetan egotea:

-Gizartean integratzeko defizit handiak izatea.

-Familiako ingurunera itzultzeko prozesuan egotea.

-Autonomia prozesuan egotea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera eta, salbuespen gisa, asteburuetan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: 10 ordu hilean, jarduera hauek barne hartuta:

-Etxean heziketa sozial/familiarraren arloko profesional bat egotea: astean behin.

-Banakakoaren arreta plan bat ezartzea.

-Elkarrizketak familiarekin, proposatutako esku-hartzea azaltzeko eta kontratua izenpetzeko; bertan familiak hartuko dituen laguntza guztiak eta trukean eskatuko zaiona jasoko da. bat hasieran, beste bat programa gauzatzen den bitartean eta beste bat amaieran.

-Banakakoaren arreta planaren ebaluazioa: sei hilean behin.

Honako alderdiei bereziki begiratuko die esku-hartzeak: familiaren gizarteratzea, osasun heziketa, hezkuntzarako jarrera eta gaitasunak, adingabeen eskola integrazioa eta familiaren antolaketa eta ekonomia.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

7. Adopzio nazionalerako informazioa, aholkularitza, balorazioa eta laguntza emateko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: adingabe bat adoptatzeko asmoa duten familiei informazioa, aholkularitza eta balorazioa emateko zerbitzua, familia batean behin betikoz integratzen laguntzeko.

d) Onuradunak: babes gabezian dauden adingabeak, haien babesgabetasuna deklaratu ondoren.

e) Jasotzeko baldintzak:

Adoptatutako adingabeak bete beharreko baldintzak:

-Adoptatzeko moduan egotea

-Adopzioa onartzea epailearen aurrean, 12 urtetik gorakoa baldin bada.

Adoptatzaileak bete beharreko baldintzak:

-Nafarroan bizitzea.

-25 urtetik gorakoak izatea. Bi ezkontideek edo izateko bikoteak adoptatuz gero, aski da haietako batek edukitzea adin hori.

-Adoptatuarekiko 14 urteko aldea izatea, gutxienez.

-Adopzioari baimena ematea epailearen aurrean.

-Babesgabetasun egoeran deklaratutako adingabeen kasuan, adoptatzaileen batez besteko adina ez da 45 urtetik gorakoa izanen eta haietako bat ez da 60 urtetik gorakoa izanen.

-Guraso-ardura kenduta ez izatea, ez eta hura kentzeko arrazoirik ere.

-Adingabea zaintzea galarazten dion eritasun psikiko nahiz fisikorik ez izatea.

-Bi urtez elkarrekin bizi izana frogatzea, kasua bada.

-Egokia dela deklaratzea.

-Aurrekari penalik ez izatea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Adingabearen eta familia biologikoaren balorazioa: balorazio bat.

-Informazioa eta aholkularitza adopzio nazionalaren gaietan: lau orduko informazio saioa.

-Adopzioa eskatzen duten pertsonen balorazioa eta egokitasunaren deklarazioa: balorazio bat, betiere eskaera zerrendako lehendabiziko hamarren artean badago.

-Adopzioaren aurreko harrera egin eta proposamena igortzea adopzio epaitegira. Txostenak epaitegira igortzea.

h) Emateko epea:

-Adingabearen eta familia biologikoaren balorazioa: hiru hilabete.

-Adopzioa eskatzen duten pertsonen balorazioa eta egokitasunaren deklarazioa: hiru hilabete.

-Sei hilabete adopzioaren aurreko harrera egiteko.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

8. Ingurune irekiko zigor-neurri judizialen programazioa, segimendua eta betetzearen kontrola.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Adingabeen Epaitegiak emandako ingurune irekiko neurriak programatu, gainbegiratu eta kontrolatzea.

d) Onuradunak: adingabeak, 14 eta 18 urte bitartekoak, neurri judizial bat ezarria dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Adingabeen erantzukizun penalari buruzko 5/2000 Legeak tipifikatutako falta edo delituren bat egin eta Adingabeen Epaitegiak lege horretan aurreikusitako ingurune irekiko neurrietakoren bat ezarri izana.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Adingabe bakoitzaren banakako programa sozial eta hezkuntza arlokoa egitea Adingabeen Epaitegira igortzeko.

-Neurrien betetzearen gaineko jarraipen eta kontrol txostenak eta Adingabeen Epaitegira igortzea aldizka: hiruhilean behin.

-Dauden zerbitzu itundu edo pribatu guztiekin koordinatzeko bilerak egitea, ingurune irekiko neurriak betetzeko: hilean behin.

-Adingabeen Epaitegiarekin koordinatzako bilerak: hiruhilean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

9. Zentro batean sartzea dakarten zigor-neurri judizialen programazioa, segimendua eta betetzearen kontrola.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Zentro batean sartzeko Adingabeen Epaitegiak ezarritako neurriak programatu, gainbegiratu eta betetzen diren kontrolatzea.

d) Onuradunak: adingabeak, 14 eta 18 urte bitartekoak, neurri judizial bat ezarria dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak: Adingabeen erantzukizun penalari buruzko 5/2000 Legeak tipifikatutako falta edo delituren bat egin eta Adingabeen Epaitegiak lege horretan aurreikusitako neurrietakoren bat, zentro batean sartzea dakartenetakoa, ezarri izana.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Eguneroko bizitzaren jarduerak gainbegiratzea, neurria betetzeko zentrora mugaturik. egunero.

-Eskolako jarduerak, baldin badaude: astelehenetik ostiralera eskola garaian.

-Prestakuntza jarduerak, irakaskuntza normalizatuetara egokitzerik edo joaterik ez dutenean: astean behin.

-Jarduera okupazionalak eta lanerako prestakuntzakoak, gaztea lan jarduera bat ikasi eta gauzatzeko trebatuko dutenak: astean behin.

-Familiako arreta eta arreta psikologikoa emateko jarduerak.

h) Emateko epea: berehala.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

10. Babes gabeziaren edo gatazka sozialaren egoera baloratzeko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Babes gabeziaren eta/edo gatazka sozialaren egoera baloratu eta deklaratzea.

d) Onuradunak: adingabe guztiak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Babes gabeziaren edo gatazka sozialaren balizko egoeran egotea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: kasuaren planaren balorazio bat, erabakiak hartzea eta proposamena.

h) Emateko epea:

Berehala, sisteman sartu eta balorazioari ekiteko.

Hiru hilabete balorazioa amaitzeko.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

11. Nazioarteko adopziorako informazio, aholkularitza, balorazio eta laguntza emateko zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: adingabe bat adoptatzeko asmoa duten familiei informazioa, aholkularitza eta balorazioa emateko zerbitzua, familia batean behin betikoz integratzen laguntzeko.

d) Onuradunak: babes gabezian dauden atzerriko adingabeak, haien jatorri-herrialdeak adoptatuak izateko moduan daudela deklaratu ondoren.

e) Jasotzeko baldintzak:

Adoptatutako adingabeak bete beharreko baldintzak:

-Adopzioa onartzea epailearen aurrean, 12 urtetik gorakoa baldin bada.

Adoptatzaileak bete beharreko baldintzak:

-Nafarroan bizitzea.

-25 urtetik gorakoak izatea. Bi ezkontideek edo izateko bikoteak adoptatuz gero, aski da haietako batek edukitzea adin hori.

-Adoptatuarekiko 14 urteko aldea izatea, gutxienez.

-Adopzioari baimena ematea epailearen aurrean.

-Babesgabetasun egoeran deklaratutako adingabeen kasuan, adoptatzaileen batez besteko adina ez da 45 urtetik gorakoa izanen eta haietako bat ez da 60 urtetik gorakoa izanen.

-Guraso-ardura kenduta ez izatea, ez eta hura kentzeko arrazoirik ere.

-Adingabea zaintzea galarazten dion eritasun psikiko nahiz fisikorik ez izatea.

-Bi urtez elkarrekin bizi izana frogatzea, kasua bada.

-Egokia dela deklaratzea.

-Aurrekari penalik ez izatea.

-Adoptatu beharreko adingabearen jatorri-herrialdeak ezarritako arauak eta betebeharrak betetzea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Nazioarteko adopzioaren arloan interesa duten pertsonei informazioa eta aholku ematea. Lan saioak: lau orduko informazio saio bat, zortzi orduko prestakuntza ikastaro bat eta elkarrizketa pertsonalizatuak adopzio proiektuaren xede den herrialdea hautatzen laguntzeko.

-Nafarroako Foru Komunitatean bitarteko lana egiten duten nazioarteko adopziorako entitate laguntzaileei baimena eman, kontrolatu eta jarraibideak prestatzea. baimena emateko deialdia, lehiaketa irekiaren bidez, eta nazioarteko adopziorako entitate laguntzaileen kudeaketaren gaineko jarraipen etengabea.

-Nazioarteko adopzioa egin nahi duten pertsonei laguntza eta aholku ematea Espainian eta atzerrian egin beharreko kudeaketei buruz: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Adopzio espedienteak tramitatzea Espainiako zein atzerriko agintari eskudunen aurrean.

-Adopzioa egiteko aldez aurretiko proposamena aurkeztea Adingabeen Epaitegian.

h) Emateko epea:

Informazio saioetarako: bi hilabete.

Egokitasunari buruzko balorazio psikosoziala egiteko eskaeratik eskatzaileen balorazio psikosoziala egiteko galdera-sorta eman arte: bi hilabete.

Balorazio psikosozialerako galdera-sorta itzultzen denetik egokitasunaren edo egokitasun-ezaren deklarazioa jakinarazi arte: lau hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

12. Bakarrik bizi diren atzerriko adingabeentzako arreta zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitzan emandako zerbitzua, adingabea babesteko, haren zaintza bere gain hartuta, babes espazio bat emateko, haren garapen afektiboa, psikologikoa, intelektuala eta soziala egokiak izan daitezen, bereziki lan orientabideak emanez.

d) Onuradunak: bakarrik bizi diren atzerriko adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioak bideratuak izatea.

-Nafarroako Gobernuaren eta Lan eta Gizarte Gaietako Ministerioaren arteko hitzarmena egotea, hartu beharreko adingabeen kopuruaz eta tutoretza besterik gabe bere gain hartzeaz.

h) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

i) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Adingabeak zentroan duen egoeraren balorazio integrala.

-Lanaren aurretiko eta lanerako trebetasunetan prestakuntza ematea: astelehenetik ostiralera.

-Adingabeekiko esku-hartzea: egunero.

-Prestakuntza eta lan arloko jarduerak: eskola-tailerrean aurreikusitako programari jarraituz.

f) Emateko epea: berehalakoa, Nafarroako Foru Komunitatera iristen den unetik bertatik.

g) Ordainketan parte hartzea: ez.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

13. Harrera egiten duten familiendako laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: behin bakarrik edo aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, harrera egiten duten familiek harrerak dakartzan gastu arruntei eta bereziei aurre egiteko.

d) Onuradunak: harreraren xede diren adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak:

Harrerako familia zabalak bete beharrekoak:

-Familia unitatearen errenta ez da ezarritako LGSaren %107,68tik gorakoa izanen, harreraren xede den adingabeak edo adingabeek jaso beharreko laguntza kopuru horretan sartu gabe.

Kanpoko harrerako familia:

-Ez dago betebehar berariazkorik.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-LGSaren %63,83 hilean, harreraren xede den adingabe bakoitzeko.

Zenbateko hau %50erainokoa gehitu ahal izanen da adingabeak ezgaitasunen bat duenean.

Familia berean harreran haur bat baino gehiago hartuz gero, eman beharreko zenbatekoa murriztuko duen koefiziente bat aplikatu ahal izanen da, 0,75ekoa bigarren adingabearen kasuan eta 0,50ekoa hirugarren haurrarengandik aurrera.

-Krisiak edo eritasunak eragindako ustekabeko gastuak baldin badaude, edo harreraren xede diren haurrendako ortodontziak, tratamendu terapeutikoek, laguntza teknikoak ekarritakoak, betiere beste zerbitzu publiko edo pribatu batzuek bere gain hartzen ez badituzte, laguntza bereziak emanen dira, honako hauek kontuan hartuta:

Kanpoko familiei, eragindako gastua harrerarako aurreikusitako hileko laguntza baino handiagoa denean.

Familia zabalei, eragindako gastua harrerarako aurreikusitako hileko laguntza baino handiagoa denean, gastu osoaren %60 gehienez, odontologian eta oftalmologian.

-Adingabearen Babeserako Atalak baimendutako tratamendu psikoterapeutikoak. Tratamenduen maiztasuna lau saiokoa izanen da hilean, gehienez ere hamazortzi hilabetez, eta salbuespen gisa luzatu ahal izanen da adingabearentzat komenigarria bada.

g) Emateko epea: hiru hilabete.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

14. Adingabea bere familian gelditzeko laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: behin bakarrik eta/edo aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: aldi baterako diru-laguntza, adingabeak zentro batean sartzea saihesteko xedearekin.

d) Onuradunak: arriskuan eta/edo babes gabezian dauden adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Arriskuan eta/edo babes gabezia arinean egotea.

-Familiaren baldintzek aukera ematea, behin egoera baloratu ondoren, adingabea familian gelditzeko.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: behar den gastu osoa, gehienez ere; horretarako etxebizitzaren titularitatea, lan egoera, egoera medikoa, umeen kopurua eta familia ingurunea baloratuko dira.

g) Emateko epea: hiru hilabete.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

15. Hezkuntza egoitzetako egonaldietarako laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: behin bakarrik eta/edo aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: Hezkuntza egoitzetako egonaldiak ordaintzeko diru-laguntza.

d) Onuradunak: babes gabezian dauden adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Babes gabezia moderatuan edo larrian egotea.

-Gurasoen zaintza eta babespean egotea.

-Babesgabezia dela eta, ikasturtean zehar ikastetxe normalizatuetan barnetegi-araubidean egon beharra.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: behar den gastu osoa, gehienez ere; horretarako etxebizitzaren titularitatea, lan egoera, egoera medikoa, umeen kopurua eta familia ingurunea baloratuko dira.

g) Emateko epea: hiru hilabete.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

16. Autonomia prozesuan dauden gazteendako laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: behin bakarrik edo aldizka jaso beharreko diru-laguntzak.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, gazteei laguntzeko bizimodu independente eta autonomoan has daitezen harrera zentro batetik ateratzen direnean.

d) Onuradunak: adingabeak, 16 eta 18 urte bitartekoak eta 18 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Babes ekintza edo ekintza judizial baten xede izatea.

-Modu egokian betetzen ari den autonomia pertsonaleko programa batean sartuta egotea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: LGSaren %116,66 hilean.

g) Emateko epeak: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

H.-Genero indarkeriaren biktima direnentzako arreta.

1. Larrialdi zentroaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitzan emandako zerbitzua, aldi mugatu baterako, berehalako harrera egiteko genero indarkeriaren biktimei eta haien seme-alabei, edo biktimak bere tutoretza, kuradoretza edo zaintzapean edo harreran dituen pertsonei, premian badaude, edo ohiko etxebizitzatik berehala irteten laguntzeko.

d) Onuradunak: genero indarkeriaren biktimak, bakarrik edo haien seme-alaba adingabeekin edo biktimak bere tutoretza, kuradoretza edo zaintzapean edo harreran dituen pertsonekin.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Adinez nagusia izatea edo adingabe emantzipatua.

-Berehalako ostatua behar izatea etxean duen defentsa-gabeziagatik.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: jarduera programaren arabera, hauxe izanen da:

-Ostatua.

-Mantenua: hiru otordu egunean.

-Harrera eta orientabide soziala: astean 14 ordu.

Egonaldiaren iraupena: zazpi egun, hilabetera luzatu daitezkeenak.

h) Emateko epea: berehala.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Abegi-etxearen zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arretarako zerbitzua

c) Baliabidearen xedea: egoitzan emandako zerbitzua, aldi mugatu baterako, harrera, laguntza, akonpainamendu eta banakako jarraipenerako, genero indarkeriaren biktimen eta beren mendeko pertsonen familia egoera eta egoera pertsonala bere onera etortzea lortzeari begira.

d) Onuradunak: genero indarkeriaren biktimak, bakarrik edo haien seme-alaba adingabeekin edo biktimak bere tutoretza, kuradoretza edo zaintzapean edo harreran dituen pertsonekin.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Adinez nagusia izatea edo adingabe emantzipatua.

-Egokitasun txostena, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Emakumeari Laguntzeko Zerbitzuak edo larrialdietako zentroko profesionalek egindakoa.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Ostatua.

-Eguneroko higienerako gauzak.

-Mantenua: elikagaiak ematea egunean hiru otordu prestatzeko.

-Harrera: larrialdietako zentrotik bideratua denean, astean 7 ordu ingresatuta.

-Beste batzuetatik bideratuta: astean 14 ordu ingresatuta.

-Akonpainamendua: 40 ordu hilean.

-Esku-hartze soziala: banakako arretarako plan bat egitea biktima edo familia unitate bakoitzeko.

Egonaldiaren iraupena: sei hilabete ingreso bakoitzean, luzatu daitezkeenak.

h) Emateko epea: hilabetea.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Tutoretzapeko etxebizitzaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitzako arreta zerbitzua etxebizitza normalizatuan, biktimen egoera pertsonal, ekonomiko eta gizarte eta lan arlokoa eremu normalizatu batean tratatzeko eta gizarteratzea lortzeko.

d) Onuradunak: genero indarkeriaren biktimak, bakarrik edo haien seme-alaba adingabeekin edo biktimak bere tutoretza, kuradoretza edo zaintzapean edo harreran dituen pertsonekin.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Abegi-etxeko egonaldia amaiturik izatea.

-Norberaren etxebizitzarik eta baliabide ekonomikorik ez izatea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Harrera eta esku-hartze soziala. Banakako arretarako urteko plan bat egitea.

-Akonpainamendua: 140 ordu seihilekoan, lehendabiziko urtean.

100 ordu seihilekoan, bigarren urtean.

Egonaldiaren iraupena: urtebete, sei hileko aldietan luzatu daitekeena bigarren urtea egin arte.

h) Emateko epea: hilabetea.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Genero indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko zerbitzu espezializatua. Genero indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko taldeak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Ingurune irekiko esku-hartze zerbitzua, biktimei informazioa eman, bideratu eta, beharrezkoa denean, laguntza ekonomiko, lan arlokoa eta/edo psikologikoa emateko.

d) Onuradunak: Genero indarkeriaren biktimak.

e) Jasotzeko baldintzak: oinarrizko gizarte zerbitzuen edo harrera baliabideen txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Erabiltzailearen eta haren ingurunearen balorazioa: ordu erdiko elkarrizketa.

-Arreta psikologikoa, banakako arretarako plan baten araberakoa: hilabetea.

-Akonpainamendua, familiarentzako arreta, ingurukoentzako arreta, ebaluazioa eta segimendua: 100 ordu seihilekoan.

h) Emateko epea: hilabetea.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Gizarte zerbitzuen barrutia.

5. Larrialdi sozialeko laguntzak.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, arrisku pertsonal larriko egoerei berehala aurre egiteko.

d) Onuradunak: Genero indarkeriaren biktimak.

e) Jasotzeko baldintzak: arrisku pertsonal larriko egoeran izan eta baliabide ekonomikorik ez unean uneko oinarrizko beharrizanei aurre egiteko.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: honako oinarrizko beharrizan hauek ordaintzeko behar den gastu osoa. elikadura, higienea, osasuna, jantziak, ostatua eta garraioa.

g) Emateko epea: berehala.

Larrialdiko egoera gertatu ondoren, eta betiere emakumeei laguntzeko zentroetako, abegi-etxeetako edo genero indarkeriaren biktimentzako tutoretzapeko etxebizitzetako profesionalek beharrezkotzat jotzen badute, laguntza horiek zentro horietan zuzenean eman eta ordaindu ahal izanen da laguntza.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

6. Genero indarkeriaren biktimentzako laguntzak, baliabide ekonomikorik eza eta lanpostu bat erdiesteko zailtasun bereziak dituztela frogatuz gero.

a) Prestazio mota: Bermatua.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, genero indarkeriaren biktimek bizibidea izan dezaten laguntzeko, bai eta erasotzailearengandik independente izan eta lanean hasteko zailtasunak gainditzeko denbora eta baliabideak eskuratzen ere.

d) Onuradunak: Genero indarkeriaren biktimak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroan bizitzea.

-Erasotzailearekin ez bizitzea.

-LGSaren & 75etik beherako errentak izatea.

-Lana erdiesteko zailtasun bereziak izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Txikiena: zenbatekoa langabezia sariaren sei hileko kopurua adinakoa izanen da.

Handiena: zenbatekoa langabezia sariaren hogeita lau hileko kopuruaren bestekoa izanen da.

g) Emateko epea: hiru hilabete.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez

i) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. ERANSKINA

Bermatu gabeko prestazioak

A.-Adinekoentzako arreta

1. Eguneko zentroaren zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, gutxienez 7 orduko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: jarraipenekoak, astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Eguneko zentro psikogeriatrikoaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, adinekoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, gutxienez 7 orduko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Eguneko egonaldiaren zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztiak, 7 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: jarraipenekoak, astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Eguneko egonaldiaren zerbitzua adinekoentzat zentro psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, adinekoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztiak, 7 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Gaueko egonaldiaren zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: Bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean gauez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak, 10 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Gosaria emateko zerbitzua: egunero.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

6. Gaueko egonaldiaren zerbitzua egoitza psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean gauez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, adinekoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

f) Jasotzeko baldintzak:

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -Alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

g) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak, 10 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

h) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta arretarako programa pertsonalizatu bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Gosaria emateko zerbitzua: egunero.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

i) Ebazteko epea: hiru hilabete.

j) Ordainketan parte hartzea: bai.

k) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

7. Egoitzako aldi baterako egonaldien zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Hamar batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar.

-Arreta medikoa: behin, egonaldian zehar.

-Erizaintzako arreta: behin, egonaldian zehar.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

8. Aldi baterako egonaldien zerbitzua egoitza psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, adinekoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -Alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Hamar batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea. Egoitzako arreta zerbitzua adinekoentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea. Egoitzako arreta zerbitzua zentro psikogeriatrikoan.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, terapeutikoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, adinekoekin parekatzen dituen narriadura kognitiboa baldin badute.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-defizit kognitiboak edo/eta portaerako arazoak edukitzea, buru-eritasunekin edo/eta dementziekin -Alzheimer, adibidez-, eritasun degeneratibo, baskular edo bestelakoekin lotuta.

-San Francisco Javier Zentroko balorazio taldeak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea. Larrialdietarako telefono zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Prebentzio zerbitzua, zeinaren bitartez gailu elektroniko bat paratzen baita etxean, zentral batekin konektaturik, pertsonei segurtasuna emateko eta gerta daitezkeen larrialdiei behar diren baliabideak erabiliz erantzuteko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Bakarrik bizitzea, 65 urtetik gorako pertsona batekin bizitzea edo bakarrik egotea ia egun osoan.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Berehalako erantzuna eta, behar denean, baliabideak abiaraztea gailua aktibatzen den aldiro.

-Adeitasunezko dei bat hamabostean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

12. Laguntzailearekiko garraio egokituaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Garraio egokitua eta/edo laguntza pertsonalekikoa eskaintzen duen zerbitzua, autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasunari aurrea hartzeko zerbitzu eta programetara joatea errazteko.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak, beren egoera fisikoa dela-eta beste garraiobiderik erabiltzerik ez dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak aitortua izatea garraio kolektiboa erabiltzeko zailtasun larriak dituela.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziaren egokitasun txostena, beste garraiobide batzuk erabiltzeko aukeraren edo ezintasunaren arabera.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztiak.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Gutxieneko maiztasuna: hamabostean behin garraiatzea.

-Gehieneko maiztasuna: egunean behin garraiatzea

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

13. Autonomia pertsonala sustatu eta adinekoendako mendekotasunari aurrea hartzeko zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Helburu nagusi autonomia pertsonala sustatu, mendekotasunari aurrea hartu eta zahartzaro aktiboa izatea duten programak, planak edo jarduerak diseinatu, sustatu, zabaldu eta sostengatzea.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorako pertsonak edo beherakoak, adinekoekin parekatzen dituen egoeran baldin badaude.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroako Foru Komunitatean benetan eta jarraian bizi dela frogatzea.

-Erretiro eta ezgaitasun pentsiodunak: 60 urte beteak izatea.

-Alarguntasun pentsiodunak: 55 urte beteak izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Programan hartzea: hitzordua zentroan edo kasuan kasuko entitatean.

-Programako jarraipena: hilekoa.

-Jarraipeneko ebaluazioa eta programa amaitzean.

g) Ordainketan parte hartzea: bai.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

14. Jantokietarako diru-laguntza.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Aldizka jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: Adinekoei diru-laguntzak ematea jantokietan menu orekatua izan dezaten, prezio onean.

d) Onuradunak: adinekoak eta ezkontideak edo izatezko bikoteak eta adinekoen pareko pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Nafarroako Foru Komunitatean benetan eta jarraian bizi dela frogatzea.

-Erretiro eta ezgaitasun pentsiodunak: 60 urte beteak izatea.

-Alarguntasun pentsiodunak: 55 urte beteak izatea.

-Autonomoak izatea jantokian bere kasa moldatzeko.

-Establezimenduetako elkarbizitzan gorabeherak sor ditzakeen adimeneko arazo larririk ez izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Gutxienekoa egunean, euro 1ekoa.

Gehienekoa egunean, 3 eurokoa.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

15. Adinekoentzako laguntza teknikoak.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, adinekoa bere ohiko ingurunetik mugitu beharrik ez izateko, etxebizitzako irisgarritasuna eta mugigarritasuna erraztuz edo haren egoera fisiko-sanitarioa hobetuz.

d) Onuradunak: 65 urtetik gorakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Laguntza eskatu aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Kontzeptu beragatik urte berean beste laguntzarik jaso ez izana.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

-LGStik beherako errenta izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: kontzepturako ezarrita dagoen gehienekoaren %100, gehienez ere, barematutako hileko per capita errentaren arabera.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

16. Gizarte zerbitzuetako boluntarioen entitateentzako diru-laguntzak.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: gizarte zerbitzuetako entitateek boluntarioen lan soziala sustatzeko jarduerak egin ditzaten bultzatzea.

d) Onuradunak: boluntarioen lanaren arloan jarduten duten irabazi-asmorik gabeko entitateak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen departamentuko erregistroan inskribatuta egotea.

-Boluntarioen lan sozialaren sustapenean lan egitea.

-Dirulaguntzei buruzko Legearen betebeharrak betetzea, bai eta urte horretako deialdikoak ere, halakorik badago.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: aurkeztutako programen kopuruaren eta edukiaren arabera.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

17. Hirugarren adinekoendako gizarte ekimeneko entitateentzako diru-laguntzak.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: urtean behin ematen den diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: hirugarren adinekoen artean autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasunari aurrea hartzeko programak gara daitezen bultzatzea, bai eta horiek gauzatzen dituzten entitateak elkarteetan biltzea ere.

d) Onuradunak: hirugarren adinekoen arloan esku hartzen duten irabazi-asmorik gabeko entitateak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen departamentuko erregistroan inskribatuta egotea.

-Hirugarren adinekoen arloa sustatzen lan egitea.

-Dirulaguntzei buruzko Legearen betebeharrak betetzea, bai eta urte horretako deialdikoak ere, halakorik badago.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: aurkeztutako programen kopuruaren eta edukiaren arabera.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

B.-Ezgaitasuna duten pertsonentzako arreta.

1. Eguneko zentroaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, gutxienez 7 orduko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa/neuropsikologikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Fisioterapia. astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; jarraipenekoa sei hilean behin adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Eguneko egonaldiaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztiak, 7 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa/neuropsikologikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Fisioterapia. astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; jarraipenekoa sei hilean behin adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Gaueko egonaldiaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean gauez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak, 10 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Gosaria emateko zerbitzua: egunero.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Etxebizitza funtzional/tutoretzapekoaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxebizitza normalizatu batean emandako zerbitzua, non harremanen eta bizikidetzaren dinamika familiakoaren antzekoa baita, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18 urtetik 65 urtera bitarteko pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Jarduera bat betetzea ikastetxe batean, zentro edo unitate okupazional batean, enplegurako zentro berezi batean, ohiko enpleguko lan kontratua edo Nafarroako Mendekotasun Agentziak onartutako beste edozein jarduera.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: hiru otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. astean behin.

-Akonpainamendu soziala: astean behin.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Egoitzako aldi baterako egonaldien zerbitzuak 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan egonaldiak dirauen bitartean.

-Egun batetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete gehienez onuraduna suspertzeko edo/eta zaintzailearen ospitaleratzeagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatu hartzea: egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Mantenua: bost otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. egunero, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Arreta medikoa: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Erizaintzako arreta: behin, egonaldian zehar.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

-Errehabilitazioa eta fisioterapia: astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; behin, egonaldi osoan, hamar egunetik gorakoa denean adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: behin, egonaldian zehar, hamar egunetik gorakoa denean.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea

6. Eguneko zentroko aldi baterako egonaldien eta eguneko egonaldien zerbitzua, 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: establezimendu berariazko batean edo egoitza batean aldi mugatu baterako emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta emateko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko. Zerbitzu honek erantzuna ematen die zenbait egoera iragankorri, bai zaintzaile nagusiaren kasuan (eritasuna, ospitaleratzea edo beste betebehar edo premia pertsonal batzuk), bai erabiltzailearen kasuan (ebakuntza bat izan ondoren suspertzeko, eritasun larria, eritasun ondoko aldi baterako egonaldiak).

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztiak, 7 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

-Hamabost egunetik hogeita hamar egunera bitarte, zaintzailearen atsedenerako.

-Hiru hilabete, gehienez, onuradunen oporraldiagatik.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean egonaldiak dirauen bitartean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Arreta soziala: behin, egonaldian zehar.

-Arreta medikoa: behin, egonaldian zehar.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: behin, egonaldian zehar.

-Fisioterapia. astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; behin, zentroko egonaldiak dirauen bitartean, adimeneko ezgaitasuna duten pertsonentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera, egonaldiak dirauen bitartean.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

7. Egoitzako arreta zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean emandako zerbitzua, behar oinarrizkoak, errehabilitaziokoak eta soziokulturalak asetzeko arreta integrala emateko.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta medikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Erizaintzako arreta: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Fisioterapia. astean behin, ezgaitasun fisikoa, garuneko lesioa eta ezgaitasun aniztasuna duten pertsonentzat; jarraipenekoa sei hilean behin adimeneko ezgaitasuna dutenentzat.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Logopedia: astean behin, ezgaitasun fisikoa eta garuneko lesioa duten pertsonentzat.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea

8. Laguntzailearekiko garraio egokituaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Garraio egokitua eta/edo laguntza pertsonalekikoa eskaintzen duen zerbitzua, autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasunari aurrea hartzeko zerbitzu eta programetara joatea errazteko.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak aitortua izatea garraio kolektiboa erabiltzeko zailtasun larriak dituela.

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziaren egokitasun txostena, beste garraiobide batzuk erabiltzeko aukeraren edo ezintasunaren arabera.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztiak.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

Gutxieneko maiztasuna: hamabostean behin garraiatzea.

Gehieneko maiztasuna: egunean behin garraiatzea.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

9. Larrialdietarako telefono zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Prebentzio zerbitzua, zeinaren bitartez gailu elektroniko bat paratzen baita etxean, zentral batekin konektaturik, pertsonei segurtasuna emateko eta gerta daitezkeen larrialdiei behar diren baliabideak erabiliz erantzuteko.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Berehalako erantzuna eta, behar denean, baliabideak abiaraztea gailua aktibatzen den aldiro.

-Adeitasunezko dei bat hamabostean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

10. Zentro okupazionalaren zerbitzua ezgaitasuna duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: establezimendu berariazko batean emandako zerbitzua, merkatuko lan jarduera batean, dela enplegurako zentro berezian dela enpresa arrunt batean, integratzerik ez duten pertsonei jarduera okupazionaleko programak nahiz garapen pertsonal eta sozialekoak emateko.

d) Onuradunak: 18 urtetik 65 urtera bitarteko pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Laguntza eskatu aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: hamaika hilabete urtean, lan egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Garapen pertsonal eta sozialeko jarduerak: egunero.

-Jarduera okupazionalak: astean behin.

-Lanaren aurreko jarduerak: egunero.

-Arreta psikologikoa eta soziala: jarraipenekoa, sei hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

11. Ezgaitasuna duten pertsonendako laguntza teknikoak.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, ezgaitasunak sortutako beharrei erantzuteko eta autonomia pertsonala sustatzeko.

d) Onuradunak: 65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasun fisiko edo/eta adimenekoa dutenak eta/edo garuneko lesioa.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Laguntza eskatu aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Laguntza zein kontzeptutan eskatzen den, kontzeptu hori jasota egon beharko da elbarritasun gradua ezartzea ekarri zuten diagnostikoetan.

-Kontzeptu beragatik azken lau urteetan beste laguntzarik jaso ez izana.

-Familiaren per capita errenta barematua 1.164,98 eurotik beherakoa izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: kontzepturako ezarrita dagoen gehienekoaren %100, gehienez ere, barematutako hileko per capita errentaren arabera.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

12. Garraiobideak egokitzeko laguntzak.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, banakako garraiobide egokituak eskuratzeko, garraiobide kolektiboen irisgarritasunaren alde egiteko eta toki entitateen garraio zerbitzu ohikoaren barruko taxi-ibilgailuen eskaintza bultzatzeko.

d) Onuradunak:

-65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasuna eta mugitzeko ahalmena murriztua dutenak.

-65 urtetik beherako pertsonak, ezgaitasuna dutenak eta, honen ondorioz, ibilgailua egokitu beharra.

-Garraio kolektiborako ibilgailuak dituzten enpresak.

-Taxi-ibilgailu egokituak dituzten taxilariak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Laguntza eskatu aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Ibilgailu partikularrak.

-Erosteko dirulaguntzaren zenbatekoa, gehienez ere: 3.000 euro.

-Egokitzeko diru-laguntzaren zenbatekoa, gehienez ere: 7.000 euro.

Ibilgailu kolektiboak.

-Irabazi-asmorik gabeko entitateak: egokitzearen kostua adinako diru-laguntza ematen da.

-Irabazi-asmoa duten entitateak: eskatzaileen arteko hainbanaketa.

Taxi ibilgailuak.

Egokitzearen kostua adinako diru-laguntza ematen da.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

13. Gizarte zerbitzuetako boluntarioen entitateentzako diru-laguntzak.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: gizarte zerbitzuetako entitateek boluntarioen lan soziala sustatzeko jarduerak egin ditzaten bultzatzea.

d) Onuradunak: boluntarioen lanaren arloan jarduten duten irabazi-asmorik gabeko entitateak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen departamentuko erregistroan inskribatuta egotea.

-Boluntarioen lan sozialaren sustapenean lan egitea.

-Dirulaguntzei buruzko Legearen betebeharrak betetzea, bai eta urte horretako deialdikoak ere, halakorik badago.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: aurkeztutako programen kopuruaren eta edukiaren arabera.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

14. Ezgaitasuna duten pertsonen arloan aritzen diren gizarte zerbitzuen arloko entitateentzako diru-laguntzak:

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: urtean behin ematen den diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: ezgaitasuna duten pertsonen artean autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasunari aurrea hartzeko programak garatzea bultzatzea, bai eta irabazi-asmorik gabeko entitateetan elkartzea ere.

d) Onuradunak: ezgaitasuna duten pertsonen arloan esku hartzen duten irabazi-asmorik gabeko entitateak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen departamentuko erregistroan inskribatuta egotea.

-Ezgaitasuna duten pertsonen arloa sustatzen lan egitea.

-Dirulaguntzei buruzko Legearen betebeharrak betetzea, bai eta urte horretako deialdikoak ere, halakorik badago.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: aurkeztutako eskaeraren %100, gehienez, honakoak kontuan hartuta:

Diru-laguntzarako eskaera eta aurkeztu den proiektua.

Balorazio tekniko eta ekonomikoa.

Aurrekontuan erabilgarri dagoen kopurua.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

C.-Buru-eritasuna duten pertsonentzako arreta.

1. Eguneko zentroaren zerbitzua errehabilitazio psikosozialerako zentroetan buru-eritasuna dutenentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: berariazko establezimendu batean egunez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak, terapeutikoak eta soziokulturalak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urtean hamaika hilabetez, urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera, arreta emateko gutxienez 8 orduz.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Jantokiko zerbitzua: bi otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: astean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: astean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Terapia okupazionala: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Gaitasun sozialak eta diruaren erabilera: astean behin.

-Komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Gaueko egonaldiaren zerbitzua 65 urtetik beherako pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (gauekoa).

c) Baliabidearen xedea: egoitza batean gauez emandako zerbitzua, behar pertsonal oinarrizkoak asetzeko, eta ohiko ingurunetik ez mugitzeko erraztasunak eman eta zaintzaileei laguntzeko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztiak, 10 orduko gutxieneko zerbitzuarekin.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Gosaria emateko zerbitzua: egunero.

-Zainketak: lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta, hau da, medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Etxebizitza gainbegiratuaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxebizitza normalizatu batean emandako zerbitzua, non harremanen eta bizikidetzaren dinamika familiakoaren antzekoa baita, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Jarduera bat betetzea ikastetxe batean, zentro edo unitate okupazional batean, enplegurako zentro berezi batean, ohiko enpleguko lan kontratua edo Nafarroako Mendekotasun Agentziak onartutako beste edozein jarduera.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: hiru otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. astean behin.

-Akonpainamendu soziala: astean behin.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: jarraipenekoa, hilean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: jarraipenekoa, hilean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Tutoretzapeko etxebizitza/etxebizitza funtzionalaren zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: etxebizitza normalizatu batean emandako zerbitzua, non harremanen eta bizikidetzaren dinamika familiakoaren antzekoa baita, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Jarduera bat betetzea ikastetxe batean, zentro edo unitate okupazional batean, enplegurako zentro berezi batean, ohiko enpleguko lan kontratua edo Nafarroako Mendekotasun Agentziak onartutako beste edozein jarduera.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: hiru otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan: astean behin.

-Akonpainamendu soziala: astean behin.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Osasun arreta: medikoa, psikiatrikoa, psikologikoa, erizaintzakoa, fisioterapia eta terapia okupazionala, Osasun Departamentuarekin itundutako zentroak baldin badira. Jarduera horiek eta horien intentsitatea Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuak ezarriko ditu, hura baita zerbitzu horien arduraduna.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Egoitza-etxearen zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Egoitzako arreta zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: egoitzan emandako zerbitzua, autonomia pertsonalari eutsi edo hobetzeko oinarrizko beharrei arreta integrala emateko eta gizarteratzea eta parte-hartze soziala errazteko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Programa harrera eta lehen balorazio fasearekin hasiko da, eta banakakoaren arreta plan bat diseinatuz, laguntza beharrak, helburuak, bete beharreko jarduerak eta horien intentsitatea barne hartuta.

-Ostatua.

-Mantenua: bost otordu egunean.

-Laguntza eta gainbegiratzea eguneroko bizitzako jardueretan. lanegun guztietan, astelehenetik ostiralera.

-Arreta soziala: jarraipenekoa, lau hilean behin.

-Arreta psikologikoa/psikopedagogikoa: jarraipenekoa, sei hilean behin.

-Psikoestimulazio integrala: astean behin.

-Gaitasun sozialak eta komunitatean integratzea: astean behin.

-Aisia eta denbora libreko jarduerak: astean behin.

-Familientzako laguntza: jarraipenekoa, lau hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea

6. Laguntzailearekiko garraio egokituaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Garraio egokitua eta/edo laguntza pertsonalekikoa eskaintzen duen zerbitzua, autonomia pertsonala sustatu eta mendekotasunari aurrea hartzeko zerbitzu eta programetara joatea errazteko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziak aitortua izatea garraio kolektiboa erabiltzeko zailtasun larriak dituela.

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Nafarroako Mendekotasun Agentziaren egokitasun txostena, beste garraiobide batzuk erabiltzeko aukeraren edo ezintasunaren arabera.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztiak.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

Gutxieneko maiztasuna: hamabostean behin garraiatzea.

Gehieneko maiztasuna: egunean behin garraiatzea

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

7. Larrialdietarako telefono zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: Prebentzio zerbitzua, zeinaren bitartez gailu elektroniko bat paratzen baita etxean, zentral batekin konektaturik, pertsonei segurtasuna emateko eta gerta daitezkeen larrialdiei behar diren baliabideak erabiliz erantzuteko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: eguneko 24 orduetan, urteko egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Berehalako erantzuna eta, behar denean, baliabideak abiaraztea gailua aktibatzen den aldiro.

-Adeitasunezko dei bat hamabostean behin.

h) Emateko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

8. Zentro okupazionalaren zerbitzua buru-eritasuna duten pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: establezimendu berariazko batean emandako zerbitzua, merkatuko lan jarduera batean, dela enplegurako zentro berezian dela enpresa arrunt batean, integratzerik ez duten eta buru-eritasuna duten pertsonei jarduera okupazionaleko programak nahiz garapen pertsonal eta sozialekoak emateko.

d) Onuradunak: 18 eta 65 urte bitarte eta buru-nahaste larria duten pertsonak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-%33ko edo hortik goitiko elbarritasuna izatea.

-Laguntza eskatu aurreko urtean Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Kasuan kasuko Adimen Osasuneko Zentroak emandako egokitasun txostena.

f) Zerbitzua irekita: hamaika hilabete urtean, lan egun guztietan.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Garapen pertsonal eta sozialeko jarduerak: egunero.

-Jarduera okupazionalak: astean behin.

-Lanaren aurreko jarduerak: egunero.

-Arreta psikologikoa eta soziala: jarraipenekoa, sei hilean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: bai.

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

D.-Gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan dauden pertsonak.

1. Zentro okupazionalaren zerbitzua gizartean bazterturik dauden pertsonentzat.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: establezimendu berariazko batean emandako zerbitzua, gizartean bazterturik egon eta lan eta gizarte arloko dispositibo normalizatuetan integratzerik ez duten pertsonei terapia zerbitzuak, lanaren aurreko prestakuntza jarduerak eta jarduera sozialak eskaintzeko.

d) Onuradunak: 18tik 65 urtera bitarteko pertsonak, gizartean bazterturik edo hala gertatzeko arriskuan daudenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Arazo larriak edukitzea arlo hauetan: osasuna, hezkuntza, enplegua, lanbide heziketa edo/eta gizarte harremanak.

-Gizarteratze eta laneratze prozesu edo programa batean egotea.

-Eskaera egin aurreko bi urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Garapen pertsonal eta sozialeko jarduerak: egunero.

-Egokitze pertsonala eta soziala, banakakoaren esku-hartze programarekin.

-Jarduera okupazionalak: egunero.

-Lanaren aurreko jarduerak: egunero.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Gizarte enplegu babestua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: Diru-laguntza, toki entitateek edo irabazi-asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateek bultzatutako proiektuak, interes kolektibokoak eta irabazi-asmorik gabekoak, gizartean bazterturik dauden pertsonak aldi baterako kontratatzen badituzte eta haien xedea bada pertsona horiei bide ematea gizarteratzeko aukerak enplegu normalizatuaren bidez hobetzen dituzten ohitura eta trebetasunak ikas ditzaten.

d) Onuradunak: toki entitateak edo irabazi asmorik gabeko gizarte ekimenekoak, gizartean bazterturik edo hala gertatzeko arriskuan dauden eta enplegua eskuratu edo/eta gordetzeko arazoak dituzten pertsonak kontratatzeko proiektuak sustatzen dituztenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

Programaren erabiltzaileak:

-Lanerako adina izatea.

-Lanerako baimena edukitzea (etorkinen kasuan).

-Oinarrizko gizarte zerbitzuarekin eta gizarteratze eta laneratze lantaldearekin gizarteratze eta laneratze itun bat izenpetua izan beharko dute.

Diruz lagunduko beharreko proiektuak:

-Kontratu normalizatuak, aldi baterakoak, gehienez ere hamabi hilabetekoak eta 3 orduko gutxieneko lanaldiarekin.

-Komunitateari onura ekartzen dioten lanak, enplegurako eta, aurrerago, lanpostu normalizatuak eskuratzeko aukerak hobetzeko xedearekin.

-Emakumeen enplegua sustatzen duten ekintzei interes berezia ematea.

-Akonpainamendu soziala, laguntzako langileen eskutik.

-Lan trebetasunak eta gaitasun sozialak eta lanaren aurrekoak bereganatzeko prestakuntza jarduerak.

Entitate sustatzaileak:

-Irabazi-asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateek gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen departamentuko erregistroan inskribatuta egon beharko dute.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Proiektuaren gutxieneko iraupena sei hilabete eta gehienekoa hamabi.

Hauexek izanen dira diruz lagunduko diren kontzeptuak eta zenbatekoak:

-lanpostu bakoitzeko, LGSaren %140 gehienez ere.

-Jarduera osagarrietarako, sustapenekoak eta laguntzako langileak kontratatzekoak, lanpostuengatik emandako diru-laguntzaren %30 gehienez.

-Prestakuntza jardueretarako, lanpostuagatik emandako diru-laguntzaren zenbateko osoaren %15 gehienez.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Enpresetan laneratzeko laguntza.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, enpresa publikoek, pribatuek edo toki entitateek gizartean bazterturik dauden pertsonak kontrata ditzaten -lan-kontratuak, aldi baterakoak edo mugagabeak-, pertsona horiek lan munduan sartu eta gizarteratzen laguntzeko.

d) Onuradunak: gizartean bazterturik egon, eta laneratzeko ohiko sistemen bidez lan normalizatu bat lortzeko arazoak dituzten pertsonak kontratatzen dituzten enpresa publikoak, pribatuak edo toki entitateak.

e) Jasotzeko baldintzak:

Erabiltzailearenak:

-Oinarrizko gizarte zerbitzuarekin eta gizarteratze eta laneratze lantaldearekin gizarteratze eta laneratze itun bat izenpetua izan beharko dute, bai eta horien aldeko txostena ere.

-Lanerako adina izatea.

-Lanerako baimena edukitzea (etorkinen kasuan).

-Aurreko hiru urteetan eta 18 hilabete baino gehiagotan programak diruz lagundutako kontratu baten bidez lanposturik bete ez izana.

Enpresarenak:

-Nafarroako Foru Komunitatean ezarrita egotea.

-Lanaren eta merkataritzaren arloko legeriak aitortutako modalitate juridikoetako edozeinen bidez eraturik eta/edo toki entitateak, betiere gizartean bazterturik dauden pertsonak kontratatzen badituzte.

-Azken 6 hilabeteetan kontratuan ageri den lanaldian edo luzeagoan egondako langile finkoen batez besteko kopurua jaitsi ez izana, ez eta emandako diru-laguntzaren indarraldian jaistea ere. Kontratua diruz lagundutako aldia amaitu arte mantendu beharko da.

-Eskaera hogeita hamar egun balioduneko epean aurkeztea, kontratazioaren datatik aurrera.

f) Zerbitzuaren intentsitatea:

Diru-laguntzaren zenbatekoa LGSaren %40rainokoa izanen da hamabi hilabeteko eta lanaldi osoko kontratu bakoitzeko, eta zenbatekoa kontratuan itundutako lanaldiaren eta iraupenaren arabera gutxitzen joanen da proportzionalki.

Langile bakoitzeko diruz lagunduko den gehieneko iraupena 24 hilabetekoa izanen da.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Banakako lan-proiektuetarako laguntzak.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, banakako lan-proiektuak, araubide autonomokoak, sortu eta sendotzen laguntzeko, lan munduan sartu eta gizarteratzen laguntzeko.

d) Onuradunak: gizartean bazterturik dauden pertsonak, enplegu normalizatua eskuratzeko arazoekin, baina gizarteratu eta laneratzeko bidean araubide autonomoko lan proiektu bat bideragarri egiten duten gaitasunak eta jarrerak bereganatuak dituztenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Oinarrizko Gizarte Zerbitzuarekin eta gizarteratze eta laneratze lantaldearekin gizarteratze eta laneratze itun bat izenpetua izan beharko dute, bai eta haien aldeko txostena ere.

-Aurreikusitako lan jardueran aritzeko eskatzen den lanbide kualifikazioa duela frogatzea.

-Aurrekontuaren %30, gutxienez, finantzatzeko adinako baliabide ekonomikoak izatea.

-Proiektuaren bideragarritasun tekniko eta ekonomikoari buruzko aldeko azterlana izatea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: Aurkeztutako aurrekontuaren %70erainoko diru-laguntza, urteko LGSaren %150eko laguntza gainditu gabe eta urteko LGSaren bi halako edo gutxiago egiten duten aurrekontuen %20tik beherakoa izan gabe, edo %40tik beherakoa, urteko LGSaren bi halako baino handiagoak diren aurrekontuetarako".

g) Ebazteko epea: lau hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Gizarteratzeko etxebizitzak eskuratzeko laguntza.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Diru-laguntza, behin bakarrik jaso beharrekoa eta banakako akonpainamendukoa etxebizitzara eta ingurunera egokitzeko prozesuan.

c) Baliabidearen xedea: diru-laguntza, gizartean bazterturik dauden pertsonei etxebizitza erabili bat (jabetzan edo alokairuan) eskuratzen laguntzeko, errotu eta egonkortu daitezen, etxebizitzaren arloko eskumenak dituen departamentuak ezarritako diru-laguntzen osagarri, eta ingurunean integratzeko behar duen akonpainamendua emanez, horretarako diruz lagunduko diren gizarte ekimeneko entitateen eskutik.

d) Onuradunak: Gizartean bazterturik dauden, etxebizitza duinik ez duten eta, oro har, etxebizitzaren arloko eskumenak dituen departamentuaren sustapen publikoetan parte hartzeko baldintzak betetzen ez dituzten familia unitateak.

e) Jasotzeko baldintzak:

Erabiltzailearenak:

-gizartean bazterturik edo horrela gertatzeko arriskuan egotea.

-Etxebizitzaren arloan eskuduna den departamentuaren aldeko proposamena.

-Laguntza eskatu aurreko hiru urteetan Nafarroan egiazki eta jarraian bizi izan dela frogatzea.

-Familiaren dirusarrera ponderatuak IPREM halako 1,7 adinakoak izatea.

-Nafarroako Gobernuaren edo toki entitateen gizarteratze programetan edo jarduketetan parte hartzea.

-Hitzarmenari atxikitako gizarte ekimeneko entitatearekin gizarteratze akordio bat izenpetua izatea.

-Beste etxebizitza baten jabariaren edo erabiltzeko eskubide errealaren titularra ez izatea, eta azken bost urteetan eskualdatu ez izana.

Etxebizitzarenak:

-Hamabost urteko antzinatasuna izatea gutxienez.

-Bizigarritasun baldintzak betetzea.

-Azalera 120 m2-tik beherakoa izatea, eta prezioak urtero onesten den modulu ponderatu gabearen muga ez gainditzea.

Entitate kudeatzailearena:

-Gizarte zerbitzuen arloan eskumena duen departamentuko erregistroan inskribatuta egotea.

-Gizatalde behartsuen arloko esku-hartze sozialean hiru urteko gutxieneko esperientzia frogatzea.

-Etxebizitzaren eskumena duen departamentuak programaren entitate laguntzaile gisa aitortzea deialdi publikoaren bidez, eta urteko lankidetza hitzarmen bat izenpetzea departamentu horrekin eta gizarte zerbitzuen arloko eskumena duen departamentuarekin.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: diru-laguntzak etxebizitzaren arloko eskumena duen departamentuak ezarritakoen osagarri dira.

Laguntzaren onuraduna:

-Eskrituratze, erregistro, plusbalio eta bestelako gastuetarako, eskuratze prezioaren %10eraino.

-Zaharberritzearen aurrekontuaren %10eraino proiektuaren lansariak eta obrarako udal lizentziak ordaintzeko.

Entitate laguntzaileari:

-Etxebizitza erosi aurreko akonpainamendu sozialaren kontzeptuan: gizarte langile baten 60 ordu.

-Akonpainamendu sozialaren kontzeptuan etxebizitza erosi ondoren gizarteratzeko prozesuan hiru urtez: gizarte langile baten 18 ordu lehendabiziko urtean, 14 ordu bigarrenean eta 10 ordu hirugarrenean.

-Akonpainamendu sozialaren kontzeptuan etxebizitza alokairuan hartu ondoren gizarteratzeko prozesuan hiru urtez: gizarte langile baten 36 ordu lehendabiziko urtean, 28 ordu bigarrenean eta 20 ordu hirugarrenean.

-Entitatearen jardunaren kontzeptuan: 60 euroren baliokidea etxebizitza bakoitzeko, erosketan edo jarduketen jarraipenean.

-Akonpainamenduaren kontzeptuan zaharberritzeko kudeaketetan: gizarte langile baten 5 ordu etxebizitza bakoitzeko.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

6. Gizarteratzearen arloan aritzen diren irabazi-asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateentzako eta toki entitateentzako dirulaguntzak:

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: diru-laguntza, behin bakarrik jaso beharrekoa eta zatika ordaintzeko aukerarekin.

c) Baliabidearen xedea: irabazi-asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateek edo toki entitateek gizarteratzearen eta bazterketa sozialaren prebentzio eta tratamenduaren arloan gauzatutako jarduketei laguntzea.

d) Onuradunak: irabazi asmorik gabeko gizarte ekimeneko entitateak eta toki entitateak, deialdietan eskatutako baldintzak bete eta jardueran aritzeko diru-laguntza eskatzen dutenak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Diru-laguntza epean eskatzea, deialdiaren arabera.

-Deialdi bakoitzean eskatutako baldintzak betetzea.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: deialdian diru-laguntzarako proposamenean lortutako balorazioaren arabera.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

E.-Adingabeentzako arreta.

1. Adingabeentzako eguneko zentroaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Eguneroko arreta zerbitzua (egunekoa).

c) Baliabidearen xedea: Berariazko establezimendu batean emandako zerbitzua, arriskuan edo babes gabezia arinean eta moderatuan dauden adingabeei arreta emateko eskolaz kanpoko orduetan eta oporretan, jarduketa global baten bidez arlo pertsonalean, sozialean eta familiakoan.

d) Onuradunak: arriskuan edo babes gabezian dauden adingabeak.

e) Jasotzeko baldintzak: arriskuan edo babes gabezia arinean edo moderatuan egotea.

f) Zerbitzua irekita: urtean hamaika hilabetez, astelehenetik ostiralera, 15:30etatik 20:30etara eta larunbatetan 10:00etatik 18:00etara.

g) Zerbitzuaren intentsitatea:

-Identifikatzeko jokabide eta portaera ereduak ematea: astean behin.

-Adingabearen behar fisikoak, hezkuntza arlokoak eta emozionalak asetzea: astean behin.

-Familiei oinarrizko baliabideak ematea guraso eginkizunak betetzeko: astean behin.

-Arriskuan dauden adingabeekin prebentzio gisa esku hartzea: astean behin.

h) Ebazteko epea: hiru hilabete.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

2. Familia orientazioko zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: laguntza eta aholkularitza ematea bere kargura adingabeak dituen familiako kideen artean sortzen diren arazoak konpontzeko, isilpeko prozesu boluntario baten bidez, auzitan dauden alderdien arteko komunikaziorako bidea errazten duena, denon onerako konponbide bideragarriak lortzeko eta familia taldearen beharrak bermatzeko.

d) Onuradunak: 18 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak: adingabea harremanak krisi egoeran dituen familia batean egotea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: sei saio.

h) Ebazteko epea: hilabetea.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

3. Familia bitartekotzaren zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: gatazkan dauden familiei laguntzea, alderdien arteko komunikazioa ahalbidetuko duen borondatezko prozesu baten bidez.

d) Onuradunak:

-Bereizteko erabakia harturik, tramite judizialen bidea hasi gabea duten bikoteak.

-Bereizteko edo dibortziatzeko tramiteetan edo seme-alabak ukitzen dituen beste prozesu batean dauden bikoteak, familia prozesuetan eskumena duten organo judizialetatik bideratuak, akordioren bat itunduz gero prozesua errazagoa izanen delakoan.

-Bereizketa edo dibortzioa lege bidez konponduta ere, krisian segitzen duten bikoteak, lehen ezarritako neurriak berriz ere arautu behar baldin badira.

-Bitartekaritza onartzen duen gatazkan sartutako bikoteak, bi aldeek bitartekaritza erabiliz bideratu nahi dutenean.

-Anai-arreben artean eta guraso eta seme-alaben artean sortzen diren familia gatazkak, bitartekotza zerbitzu hau erabil dezaketenak.

e) Jasotzeko baldintzak: aipatutako egoeretako bat behintzat badela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: urteko lan egun guztietan, astelehenetik ostiralera.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: sei saio.

h) Ebazteko epea: hilabetea.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

4. Familiako elkargune zerbitzua.

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Arreta anbulatorioko zerbitzua.

c) Baliabidearen xedea: toki edo espazio egoki eta neutrala ematea, adingabeak familiari bisitak egin edo harekin elkartzeko, seme-alabek amarekin nahiz aitarekin eta haien familiekin harremana izateko duten eskubidea, adingabearen segurtasuna eta ongizatea eta guraso ahulenareak bermatuz.

d) Onuradunak:

-Aitaren eta amaren artean dauden gatazken ondorioz beren familiekiko harremanari eusteko arazoak dituzten adingabeak.

-Zaintza ez duen ama edo aita, hirian etxebizitzarik ez duena edo etxebizitzan baldintza egokirik ez dagoenean.

-Zaintza eta babespea ez duen aita edo ama, eritasunen bat duena eta gaitasunik ez haurra hezteko, edo inguruabar pertsonalak direla-eta komeni denean topaketak gainbegiratzea.

-Zaintza eta babespea duen gurasoaren aldetik oposizioa edo oztopoak dauden familiak.

e) Jasotzeko baldintzak: aipatutako egoeretako bat behintzat badela frogatzea.

f) Zerbitzua irekita: urteko egun guztietan, asteartetik igandera, ordutegi hauekin:

-Bisitak: asteazken eta ostiraletan, 16:00etatik 20:00etara; larunbata eta igandetan, 10:00etatik 14:00etara eta 16:00etatik 20:00etara.

-Bulegoa: astearte eta ostegunetan, 10:00etatik 14:00etara; eta 16:00etatik 20:00etara; asteazken eta ostiraletan 10:00etatik 14:00etara.

g) Zerbitzuaren intentsitatea: Bisiten maiztasuna Familiako Epaitegiak ezarriko du.

h) Ebazteko epea: hilabetea.

i) Ordainketan parte hartzea: Ez

j) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

5. Aparteko laguntzak

a) Prestazio mota: bermatu gabekoa.

b) Baliabide mota: Behin bakarrik jaso beharreko diru-laguntza.

c) Baliabidearen xedea: adingabeei diru-laguntzak ematea aparteko gastuetarako, salbuespenezkoak izateagatik beharrezkoak direnean.

d) Onuradunak: babes gabezia pairatzen duten 18 urtetik beherakoak.

e) Jasotzeko baldintzak:

-Arriskuan edo babes gabezia arinean edo moderatuan egotea.

-Gurasoek edo zaintzaileek ospitaleratze larria jasatea edo adingabe baten lekualdatzea familiarekin.

f) Zerbitzuaren intentsitatea: behar den gastu osoa, gehienez ere; horretarako etxebizitzaren titularitatea, lan egoera, egoera medikoa, umeen kopurua eta familia ingurunea baloratuko dira.

g) Ebazteko epea: hiru hilabete.

h) Ordainketan parte hartzea: Ez.

i) Jarduteko eremua: Nafarroako Foru Komunitatea.

Iragarkiaren kodea: F0809647