57. ALDIZKARIA - 2008ko maiatzaren 7a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Publikoaren Eskaintza, oposizioak eta lehiaketak

DEIALDIA, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari nagusiak apirilaren 22an emandako 49/2008 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko industria ingeniari izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzekoa.

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari nagusiak apirilaren 22an emandako 49/2008 Ebazpenaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko industria ingeniari izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzeko deialdia onetsi zen.

Hautapen prozesua ondoko hauetan xedatutakoari jarraikiz eginen da: Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zena, aipatu estatutua garatu eta burutzeko Sarrera Erregelamendua, gainerako aplikazio arauak eta deialdi honetako arauak.

1.-Deialdiaren xedea.

1.1. Deialdi honen xedea da industria ingeniari izateko 2 lanpostu oposizio bidez betetzea, funtzionarioen araubidekoak eta A mailakoak, Iruñean aritzekoak, ondorengo txandetan banatutakoak:

-lanpostu bat txanda irekian.

-lanpostu bat igoera txandan.

1.2. Hauek dira eskaintzen diren lanpostu hutsak:

-lanpostu bat Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuan, plantilla organikoan 7226 zenbakia duena.

-lanpostu bat Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuan, plantilla organikoan 7754 zenbakia duena.

1.3. Igoera txandako lanpostuak hutsik geldituz gero, izangaiek hautapen probak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa atera ez dutelako, txanda irekikoei gehituko zaizkie.

Bestaldetik, igoera txandan hutsik dauden lanpostuak baino izangai gehiagok gainditzen badute, txanda horretan lanpostuak eskuratzen ez dituztenek aukera izanen dute txanda irekiko lanpostu hutsak eskuratzeko, txanda horretako izangaiekin lehian eta eskuratutako azken puntuazioaren arabera.

Era berean, txanda irekiko lanpostuak eskuratzeko aukera izanen dute, aurreko lerroaldean adierazitako moduan, deialdiko 7.2 arauan agiriak aurkezteko ezartzen den epea bukatzen denean deialdiko 2.1.2 arauko eskakizun berariazkoak betetzen ez dituzten igoera txandako izangaiek.

1.4. Lanpostuek A mailako lansariak izanen dituzte, uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Lansarien Behin-behineko Erregelamenduan eta, kasuan kasu, aplikatu beharreko gainerako xedapenetan ezarritakoari jarraikiz.

1.5. Halaber, deialdiaren bidez hautaprobak gainditu bai, baina lanposturik lortzen ez duten izangaiekin aldi baterako kontratatuak izateko izangaien zerrenda bat osatuko da, deialdi honen 10. arauan xedatutakoarekin bat.

2.-Betebeharrak

2.1. Oposizioan onartuak izateko, izangaiek, eskaerak aurkezteko epea amaitzen den egunean eta agiriak aurkezteko epea amaitzen denetik (deialdi honen 7.2 atalean adierazia) lanpostuaren jabetza hartu arte, baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.1.1. Izangai guztiek bete beharreko baldintzak:

a) Espainiarra izatea, edo Europar Batasuneko beste estaturen batekoa, edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak direla medio, langileen zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estaturen batekoa.

Orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako edo aipatu nazioarteko itunek ukitutako estatuetako herritarren ezkontideek parte hartu ahal dute, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira, edo gorakoak, haien kontura biziz gero.

b) Hamasei urte beteta izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

c) Industria ingeniari izatea, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean titulu hori eskuratzeko moduan egotea.

Atzerrian lortutako tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

d) B motako ibilgailuak gidatzeko baimena izatea.

e) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.

f) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitu edo gabetua ez egotea eta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ez izatea.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek frogatu beharko dute beren estatuko funtzio publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik ez dutela.

2.1.2. Igoera txandako izangaiek bete beharreko baldintza berariazkoak.

Igoera txandako izangaiek, aurreko atalean adierazitako betebeharrez gain, hauek ere bete beharko dituzte:

a) Nafarroako edozein Administrazio Publikotako langile finkoa izatea, edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari transferitutako Justizia Administrazioaren zerbitzuei atxikitako langile finkoa, eta jatorrizko lanpostuan borondatezko edo nahitaezko eszedentzian ez egotea.

b) Deialdiko lanpostu hutsen maila berekoa edo apalagokoa izatea.

c) Administrazio Publikoetan bost urteko antzinatasun onartua izatea, Nafarroako Polizia Kidegoetako kideen kasuan izan ezik, horiek frogatu beharko baitute zortzi urtez eman dituztela zerbitzuak kidego horietan.

Nafarroako Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen Estatutuaren zortzigarren xedapen gehigarrian ezarri dena aplikatuz, igoera txandan esku hartzeko baldintzak betetzen dituzten Nafarroako Parlamentuko funtzionarioek ere txanda horretan parte hartzen ahalko dute.

2.2. Deialdiaren 3.3 arauaren hirugarren puntuan aipatzen den salbuespena salbuespen, izendatuak izateko proposatzen diren izangaiek deialdiaren 7.2 atalean ezarritako epean eta moduan frogatu beharko dituzte betebehar horiek.

3.-Eskabideak.

3.1. Deialdian parte hartzeko eskaerak Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean (Karlos III.aren etorbidea, 2, 31002 Iruña) edo Nafarroako Gobernuaren gainerako erregistro bulegoetako edozeinetan (zerrenda 2008ko 14. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, urtarrilaren 30ean) aurkeztu beharko dira, edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 20ko 30/2008 Legeko 38.4 artikuluan adierazi diren bideetakoren bat erabiliz, deialdia Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik hogeita hamar egun naturaleko epean.

Eskaera posta bulego batean aurkeztuz gero, gutun-azal irekian eginen da, postako langileek, ziurtatu aurretik, data eta zigilua jar ditzaten.

Eskaerak deialdi honen eranskinean dagoen ereduari lotu behar zaizkio eta, haietan, izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela. Eredu hori Nafarroako Gobernuaren edozein erregistro bulegotan dago eskuragarri. Interneten bidez ere lortzen ahal da, www.navarra.es helbidean, bai argitaratzen deneko Aldizkari Ofizialetik abiatuta, bai Zerbitzuen Katalogoko Enplegu Publikoan dagoen deialdiaren aiputik abiatuta.

3.2. Ezgaitasun aitortua duten lehiatzaileek, ariketak egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar badute, zilegi izanen dute eskaeran eskatzea, eta hartarako, aparteko orri batean adierazi beharko dute nolako ezgaitasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Horrekin batera, legeen arabera ezgaitasunen bat dutela frogatzeko agiriaren kopia konpultsatua ere aurkeztu beharko dute, organo eskudunak emana.

3.3. Eskaerari, behar bezala bete ondoren, agiri hauek erantsiko zaizkio:

Bat.-Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia, edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna egiaztatzen dituen beste agiri baliokideren batena.

Bi.-Espedientea formalizatzeko eta azterketa eskubideetarako 25 euro ordaindu izanaren ziurtagiria. Azterketa eskubideen tasa ordaintzen ez bada, izangaia baztertu eginen da.

Sistema hauetakoren bat erabiliz ordaintzen ahalko da tasa hori:

-Behar den bezala betetako ordain-gutunaren bidez, Nafarroako Foru Komunitateko banku entitateetan ordaintzeko. Arestian aipatutako webgunean, deialdiaren iragarkian, ordainketa gutunaren eredua dago.

-Sarrera eskudirutan edo bankuko transferentzia bidez eginez, Banestoko (Banco Español de Crédito) 0030 8124 87 0870002271 kontuan; horrelakoetan ordainagirian datu hauek jarri beharko dira nahitaez:

-Izangaiaren izen-deiturak.

-NANa/IFZ.

-Ordainketa zein kontutan egiten den, haren zenbakia.

-Kontzeptua: oposizioak.

-Deialdiaren xede den lanpostua.

Honako hauek ez dute tasarik ordaindu beharko:

a) %33ko edo gehiagoko ezgaitasun aitortua dutela frogatzen duten pertsonek, organo eskudunak luzaturiko jatorrizko agiriaren edo behar bezala konpultsaturiko fotokopiaren bidez.

b) Hautaproben deialdia egin aurretik hilabete batez edo luzaroago lan-eskatzaile gisa inskribaturik egon diren pertsonak. Salbuespen hori aplikatzeko baldintza izanen da inskribaturik egon diren bitartean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, justifikaturiko kasuetan izan ezik, eta, horrez gainera, lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorakoa den dirusarrerarik ez izatea hilabetero.

Lan-eskatzailea dela frogatzeko, Enplegu Bulegoak emandako agiria aurkeztu beharko da. Bertan, lan-eskatzaile gisa inskribatu zeneko data agertuko da eta, orobat, adieraziko da inskribaturik egon den bitartean ez diola uko egin handik eskainitako inolako lan egokiri, ez eta lanbide sustapen, prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, justifikaturiko kasuetan izan ezik.

Hilabetero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako dirusarrerarik ez duela interesdunaren adierazpenaren bidez frogatuko da. Adierazpen eredua Nafarroako Gobernuko Informazio Bulegoan eskuratzen ahalko da, edo bestela Internet bidez, arestian emandako helbidean.

Hiru.-Deialdian igoera txandan parte hartu nahi duten izangaiek, lehengoaz gainera, deialdi honen 2.1.2 arauan jasotzen diren eskakizunak betetzen dituztela frogatzen duen agiria gehitu beharko diote eskabideari, baldin eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa ez den Nafarroako beste administrazio publikoren bateko langile finkoak badira, edo Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finkoak.

3.4. Eskaerak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.

3.5. Eskaeran atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesdunak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi ere.

4.-Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatuta, Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak ebazpena emanen du izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara dadila aginduko du.

4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen denetik, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioetarako epea bukatutakoan eta horiek ebatzita, Nafarroako Administrazioaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpena emanen du, eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara dadila aginduko.

4.4. Izangaiei egotziriko arrazoiengatik baztertzen direnei ez zaizkie azterketa egiteko eskubideak itzuliko.

5.-Epaimahaia

5.1. Epaimahaiak kide hauek izanen ditu:

-Mahaiburua: Luis Rivas Sánchez jauna, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Zainketa Zerbitzuko zuzendaria.

-Ordezkoa: Jesús Posadas Martínez jauna, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Garraioen Antolamendu eta Kudeaketaren Zerbitzuko zuzendaria.

-Mahaikidea: Rafael Muguerza Eraso jauna, Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuko Berrikuntzaren eta Informazio Gizartearen Zerbitzuko zuzendaria.

-Ordezkoa: José Antonio Ayesa Usabiaga jauna, Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuko Azpiegituren, Instalazioen eta Industria Segurtasunaren Zerbitzuko zuzendaria.

-Mahaikidea: Juan Carlos Artázcoz Sanz jauna, Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuko Berriztapena Sustatzeko Ataleko burua.

-Ordezkoa: Fernando Señas Bea jauna, Berrikuntza, Enpresa eta Enplegu Departamentuko Eragimenaren eta Energia Berriztagarrien Ataleko burua.

-Mahaikidea: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Langileen Batzordearen ordezkari bat, batzordeak berak proposatua.

-Ordezkoa: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Langileen Batzordearen ordezkari bat, batzordeak berak proposatua.

-Mahaikide idazkaria: Maite Ezkurra Mata andrea, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Araubide Juridikoaren Ataleko burua.

-Ordezkoa: María Rosario Loitegui Biurrun andrea, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuko Garraioen Araubide Juridikoaren Ataleko burua.

Epaimahaia hautaprobak hasi baino lehen eratuko da.

5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta aritu ere, kideen gehiengo osoa bertan izan gabe.

Kide anitzeko organoaren eraketak eta jardunak balio izateko, mahaiburuak eta mahaikide idazkariak edo haien ordezkoek bertan egon beharko dute.

5.3. Epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko, eta organo dei egileari horren berri emanen diote, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean parte ez hartzeko aipatzen diren egoeretakoaren batean baldin badaude.

Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.4. Epaimahaiak gehiengoz erabakiko ditu deialdiaren oinarriak ulertu eta aplikatzeko moduaren inguruan sortzen diren arazo guztiak.

5.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake proba batzuetan nahiz guztietan. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko eta horietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

6.-Oposizioa nola eginen den.

6.1. Oposizioa 2008ko urrian hasiko da. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean berean finkatuko dira probak hasteko tokia, eguna eta ordua.

Ondoren, epaimahaiak gainerako probak egiteko iragarkiak jakinaraziko ditu, arauz egin behar den moduan.

6.2. Oposizioak ariketa hauek izanen ditu:

Lehen ariketa: teorikoa, 60 galderako sorta bati gehienez ere bi orduz erantzun beharko zaio idatziz, eta erantzunen arteko bat bakarra izanen da zuzena. Galderak deialdi honetan ageri diren gaiei buruzkoak izanen dira.

Bigarren ariketa: teorikoa, zozketaz aukeratutako bi gairi buruz idatzi beharko da, gehienez ere bi orduz. Gai horietako bat deialdi honen eranskinean ageri den gaitegiko bigarren zatikoa izanen da eta bestea hirugarren zatikoa.

Hirugarren ariketa: praktikoa, epaimahaiak proposatutako bi kasu praktiko idatziz ebatzi beharko dira, bost orduz gehienez ere. Kasu horietako bat deialdi honen eranskinean ageri den gaitegiko bigarren zatian biltzen diren gaiei buruzkoa izanen da eta bestea hirugarren zatian biltzen diren gaiei buruzkoa.

6.3. Oposizioko ariketen balorazioan 100 puntu eman daitezke gehienez ere, honela banatuak:

Lehen ariketa: 30 puntu bitarte.

Bigarren ariketa: 30 puntu bitarte. Gai bakoitzean gehienez 15 puntuko balorazioa eman ahal da.

Hirugarren ariketa: 40 puntu bitarte. Kasu praktiko bakoitzean gehienez 20 puntuko balorazioa eman ahal da.

6.4. Oposizioko ariketak baztergarriak izanen dira. Baztertuta geldituko dira lehenbiziko eta bigarren ariketetan gutxienez gehieneko puntuazioaren erdia lortzen ez duten izangaiak, bai eta hirugarren ariketako kasu bakoitzean gutxienez gehieneko puntuazioaren erdia lortzen ez duten izangaiak.

6.5. Ariketak plika sistemaren bidez eginen dira.

6.6. Ariketak zuzendu ondoren, epaimahaiak jendaurrean jarriko du, Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean eta ariketa egin den tokian, gainditu duten izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin eta, halaber, oposizioaren hurrengo proba edo ariketa egiteko tokia, eguna eta ordua, gutxienez 48 ordu lehenago. Zerrenda Internet bidez ere kontsultatzen ahalko da, www.navarra.es helbidean, Zerbitzuen Katalogoan, Enplegu Publikoaren atalean, deialdiari buruz dagoen aiputik abiatuta.

6.7. Ariketa bakoitzerako dei bakarra eginen da. Izangaiek nortasun agiri nazionala, pasaportea edo gida-baimena eraman beharko dute. Azterketara agertzen ez direnak edo arestian aipatutako agirietako baten bidez beren nortasuna egiaztatzen ez dutenak oposiziotik baztertuko dira.

6.8. Hautaprobak egiteko, ezgaitasun aitorturen bat dutenentzat bidezkoak diren denbora eta baliabide egokitzapenak eginen dira, eskaeran azaldutakoaren arabera.

7.-Probak gainditu dituztenen zerrenda, izendapen proposamena eta agirien aurkezpena.

7.1. Hautaprobak amaiturik, epaimahaiak jendaurrean jarriko du probak gainditu dituztenen zerrenda, oposizioan lortutako kalifikazioekin, Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean. Gero, zerrenda hori Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileari igorriko dio, deialdiko lanpostuen kopuruaren barruan sartzen diren eta probak puntuazio altuenekin gainditu dituzten izangaiak izendatzeko proposamenarekin eta espediente osoarekin batera. Proposamen hori Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da. Zerrenda Internet bidez ere kontsultatzen ahalko da, www.navarra.es helbidean, Zerbitzuen Katalogoan, Enplegu Publikoaren atalean, deialdiari buruz dagoen aiputik abiatuta.

Gertatzen diren berdinketetan, bigarren ariketan puntu gehien lortzen dituztenen alde joko da eta berdinketak badirau, lehen ariketan lortutako puntuak hartuko dira aintzakotzat.

7.2. Izendapen proposamena Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondoko 30 egun naturaleko epean, proposatutako izangaiek inprimaki berariazko batzuk jaso eta honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko Sarrerarako Hautapenaren Zerbitzuan:

7.2.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finko ez diren izangaiak:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren bi fotokopia konpultsatu, edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren batenak.

b) Deialdiko 2.1.1.c) arauan eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, lortzeko eskubideak pagatu direla frogatzen duen gordekinarena edo, hala bada, eskaerak aurkezteko epean titulua eskuratzeko moduan dagoela frogatzen duen ziurtagiria.

c) B motako ibilgailuak gidatzeko baimenaren kopia konpultsatua.

d) Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Atalak emandako txostena, interesdunak karguan aritzea eragotziko liokeen eritasun edo akats fisiko edo psikikorik ez duela frogatzeko.

Ezgaitasunen bat alegatu duten izangaiek, gainera, ezgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

e) Eginkizun publikoetarako ezgaitua edo gabetua ez izatearen eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizia ez izanaren zinpeko aitorpena.

Izangaiek Espainiako nazionalitatea ez badute, agiria aurkeztu beharko dute, beren Estatuko Funtzio Publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik ez dutela adierazteko.

f) Zin egin edo hitz ematea, Nafarroako Foru Eraentza errespetatu, Konstituzioari eta legeei men egin eta karguari dagozkion eginkizunak zuzen beteko dituela.

Deialdi hau egin ez duen Nafarroako beste Administrazio Publikoren bateko langile finko, edo Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finko diren izangaiek, gainera, aurreko administrazioko espediente pertsonalean ageri diren inguruabar eta aurrekari guztiak frogatzen dituen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, hots, sarrerari, antzinatasunari, mailari, egoera administratiboari eta abarrei buruzkoa.

7.2.2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finkoak diren izangaiak:

a) Deialdiko 2.1.1.c) arauan eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, lortzeko eskubideak pagatu direla frogatzen duen gordekinarena edo, hala bada, eskaerak aurkezteko epean titulua eskuratzeko moduan dagoela frogatzen duen ziurtagiria.

Ezgaitasunen bat alegatu duten izangaiek, gainera, ezgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

b) B motako ibilgailuak gidatzeko baimenaren kopia konpultsatua.

7.3. Aipatu epearen barrenean, eta aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuak salbuetsiz, arestiko agiriak aurkezten ez dituztenak ezin izanen dira izendatu, eta ordura arteko egintza guztiak baliorik gabe geldituko dira, euren eskabidearen faltsukeria dela eta, legokiekeen erantzunbeharra galarazi gabe.

7.4. Aurreko atalean aurreikusitakoa gertatuz gero, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileak probak gainditu dituztenen zerrendan, 7.1 atalean aipatutakoan, hurrengoa den izangaiarekin beteko du baja, eta horrekin ere aurreko ataletan adierazitako moduan jokatuko da.

7.5. Deialdiaren beharrezko betebehar eta baldintzez gain, Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak, bere eskurantzak erabiltzeko, beste edozein agiri eskatu diezaioke izangaiari, eta honek aurkeztu beharko ditu deialdi honen 7.2. arauan ezarritako moduan.

8.-Lanpostu hutsak hautatzea

8.1. Aurreko arauan xedatu dena betetzen duten lehiatzaileek Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak (NAPI) hartarako jartzen dien epean aditzera eman beharko dute eskaintzen zaizkien lanpostuetatik zein hautatzen duten. Aukeratu beharreko lanpostuak hasieran deitutakoak izanen dira, edo beste batzuk, zerbitzuaren beharrei jarraikiz horiek aldatzea erabakitzen bada.

8.2. Hautaprobak igoera txandaren bidez gainditzen dituzten izangaiek, 8.3 ataleko bigarren lerroaldean aipatutako kasuan izan ezik, lehentasuna izanen dute deialdiko lanpostu hutsak aukeratzerakoan, txanda horretakoak ez diren izangaien aurretik.

8.3. Lanpostu hutsak aukeratzeko orduan, %33ko ezgaitasun aitortua edo handiagoa duten izangaiek lehentasuna izanen dute txanda irekiko izangaien aurretik.

Ezgaitasuna duen izangairik bada, eta horrek eragina badu lanpostu bat edo bestea hautatzeko, aukeratzen hasi aurretik, ezgaitasunarekin hobekien egokitzen direnak esleituko zaizkie, horren gainean balorazio eta orientazio talde eskudunek egindako txostenaren arabera.

9.-Izendapena, lanpostuen esleipena eta jabetza hartzea

9.1. Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak, ebazpen baten bitartez, aurreko arauetan ezarritakoa betetzen duten izangaiak Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko funtzionario izendatuko ditu, industria ingeniari lanetan aritzeko. Ebazpen horren bidez lanpostuen esleipena ere eginen da.

9.2. Izendapenak eta lanpostuaren jabetza hartzeak nomina eta plantillako funtzionario bilakatuko dituzte izendatuak, indarra duten xedapenek ezartzen dituzten eskubide eta betebehar guztiak dituztela. Gizarte Segurantzako araubide orokorrean inskribatu eta kidetuko dira, araubide horretan aurreikusitakoaren babesean.

Aurrekoa gorabehera, Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutua onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarriaren 3. puntuan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz, Nafarroako administrazio publikoen edozein mutualitatetako eskubide pasiboen araubidekoak direnen kasuan, bi aukera izanen dituzte: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko mutualitatean segitzea, martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen bidez arauturiko eskubide pasiboen araubideak babesturik, edo Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean sartzea.

9.3. Izendatzen diren izangaiek destinoko herrian bizi beharra dute eta, horretarako, udalerri horretan finkatuko dute bizilekua. Administrazio organo eskudunek destinoa aldatzen ahalko dute, aplikatzekoa den arautegian ezarritakoarekin bat.

9.4. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da eta noiznahi aldatzen ahalko dute administrazio organo eskudunek, aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat.

9.5. Izendapena Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da eta izangai izendatuak hilabeteko epean jabetu beharko du bere lanpostuaz, izendapenaren jakinarazpenetik kontatzen hasita.

Aipatu epean eta behar bezain ongi arrazoitutako kasuetan izan ezik, izangairen batek ez baldin badu lanpostua bere egiten, Foru Komunitateko Administrazioaren funtzionario izateko eskubide guztiak galduko ditu. Hala bada, 7.4 atalean ezarritakoari jarraikiko zaio.

9.6. Izangai bat funtzionario bihurtu eta lanpostuan batere aritu gabe zuzenean eta berak eskatuta borondatezko eszedentzia ematen bazaio jabetza hartzearen egunetik bertatik, data horretan beste Administrazio Publiko batean ari delako, kasuko lanpostu hutsa ere beteko da deialdiko 7.4 atalak agintzen duen moduan.

9.7. Aurreko bi ataletan aipatutako kasuetan, izendapena egin aurretik hautaturiko lanpostua ez da aldatuko. Beraz, funtzionario berriei, zuzenean, egoera horien ondoriozko lanpostuak esleituko zaizkie.

10.-Aldi baterako kontratuetarako izangaien zerrenda.

10.1. Nafarroako Administrazio Publikoan sartzeko Erregelamenduaren 42. artikuluan, lanpostuak aldi baterako betetzeko kudeaketa arauak onetsi zituen Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariaren azaroaren 14ko 146/2005 Foru Aginduan eta arau honexetan ezarritako prozedurari jarraikiz, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda hauek sortuko dira:

a) Probak gainditu bai baina lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda.

b) Hautapen prozesuaren ariketa guztiak gainditu ez dituzten izangaien zerrenda.

10.2. Epaimahaiaren espedientea jasota, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, hautapen prozesua gaindituta ere lanposturik gabe gelditu diren izangaiei eta deialdian ezarritako azkenaurreko ariketa gainditu dutenei hamar egun balioduneko epea emanen zaie, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita, ondoko dokumentazio hau aurkezteko:

-Deialdiaren 2.1.1.c) arauan eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, titulua lortzeko eskubideak pagatu direla frogatzen duen gordekinarena edo sarrera prozesurako eskabideak aurkezteko epean titulua eskuratzeko moduan dagoela frogatzen duen ziurtagiria.

-B motako ibilgailuak gidatzeko baimenaren kopia konpultsatua.

Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da, eta langileen zerrendak Nafarroako Gobernuko iragarki-oholean (Karlos III.aren etorbidea, 2, atalondoa, Iruña).

Eskatzen diren agiriak aipatu epean aurkezten ez dituztenak (aski justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik) eta eskatutako baldintzak betetzen ez dituztenak ez dira sartuko aldi baterako kontratuetarako izangaien zerrendan, eta deialdian parte hartzeagatiko eskubide guztiak galduko dituzte, betiere, parte hartzeko eskaera faltsutzeagatik legokiekeen erantzukizuna deusetan ukatu gabe.

10.3. Sarrera prozedurako eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira baldintzak, eta hautaprobek dirauteino eta kontratazioaldiak iraun bitarte bete beharko dira.

10.4. Dokumentazioa aurkezteko epea bukaturik, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, aldi baterako kontratuetarako izangaien zerrenda hauek onetsiko dira eta Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean argitaratuko (Karlos III.aren etorbidea, 2, atalondoa, Iruña):

a) Probak gainditu bai baina lanposturik lortu ez duten izangaien zerrenda.

b) Deialdiaren azkenaurreko ariketa gainditu bai baina lanposturik gabeko gaindituen artean ez daudenen zerrenda.

10.5. Hauxe izanen da aldi baterako kontratazioen zerrendaren ordena: oposizioa gainditu bai baina lanposturik lortu ez dutenen kasuan, hautapen prozesuan lortutako puntuazioaren arabera; gainerako izangaien kasuan, gainditutako ariketetan lortutako puntuazioen batura. Berdinketarik dagoenean nor nagusitzen den erabakitzeko, deialdi honetan kasu horietarako ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

11.-Errekurtsoak

Epaimahaiak ematen dituen egintza eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzaileari zuzenduta, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hilabeteko epean.

Deialdi honen eta bere arauen kontra eta arauak aplikatzeko egintzen kontra, epaimahaiak hartutakoen kontra izan ezik, zilegi izanen da gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritu nahi den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik kontatuta.

Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 57. artikuluarekin bat, eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluei jarraikiz.

Iruñean, 2008ko apirilaren 22an.-Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailea, Ignacio Bandrés Urriza.

I. ERANSKINA

Eskaera

Nafarroako Gobernua. Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentua - Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua

Izena: ..........................................................., adinez nagusia. Nortasun Agiri Nazionala (edo balio bereko beste agiriren bat). Sorteguna: ........................................... Sorterria: .............................................. (....................................). Nazionalitatea: ............................................... Helbidea: (...................), karrika: ..........................., posta kodea: ......................, telefonoa: ................., laneko telefonoa: ..........

AZALTZEN DUT:

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren zerbitzuko .............. izateko ...............lanpostu ....................bidez betetzeko deialdian parte hartzeko onar nazatela eskatzen dudala, ondoko txandan (deialdia ...... zenbakiko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, .........(e)an).

f Txanda irekia

f Igoera txanda*

f Ezgaitasunen bat dutenendako txanda*

Hautapen probak gainditzen ez baditut, lanpostuak behin-behinekoz betetzeko aukeraz baliatu nahi dudala, honako esparruotako batean:

f Administrazio erroa *

f Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzua *

f Nafarroako Mendekotasun Agentzia *

(Esparruetako bakar bat aukeratu daiteke)

Ez dudala karguan aritzea galarazten didan eritasunik edo akats fisikorik nahiz psikikorik.

Indarra duten xedapenetan ezarritako ezintasunik ez dudala.

Ez naizela diziplinako espediente bidez ezein administrazio publikoren zerbitzutik kanpo utzia izan eta ez nautela eginkizun publikoak betetzeko gaitasunik gabe utzi.

Deialdian eskatzen den titulazioaren jabe naizela.

Azterketa eskubideak ordaindu ditudala deialdian ezarritako moduan eta horren gordekina erantsi dudala, edo erantsitako agirien bidez frogatzen dudala tasa ordaintzetik salbuetsita nagoela.

Eskaerak aurkezteko epearen azken egunean beharkizun guztiak betetzen ditudala.

f Ezgaitua naizelakoz, orri bereizi batean adierazten ditudan denbora eta baliabide egokitzapenak eskatzen ditudala.

f Ezgaitasuna frogatzen duen agiria aurkezten dudala, erakunde eskudun batek emana.

f Euskararen gaitasunaren agiria edo ofizialki baliokidea den beste titulu bat aurkezten dudala.*

f Euskara maila jakiteko proba egitea eskatzen dudala.*

f Frantseseko eta ingeleseko nahikotasun frogak egitea eskatzen dudala.*

Horrenbestez,

Eskabide hau ontzat hartu eta aipatu deialdian onartua izatea eskatzen dut.

Iruñean, .200.........(e)ko .............aren ............(e)an.

(Sinadura)

(*) Bidezkoa bada.

II. ERANSKINA

Gai zerrenda

LEHENDABIZIKO ZATIA

1. gaia.-Espainiako 1978ko Konstituzioa: Estatuko aginteak. Koroa. Gorte Nagusiak. Gobernua eta Administrazioa. Botere judiziala Konstituzioan.

2. gaia.-Zuzenbide Publikoaren iturburuak: legeak eta lege motak. Dekretu legeak. Legegintzako foru dekretua. Nazioarteko itunak.

3. gaia.-Administrazio zuzenbidearen iturburuak: erregelamendua eta erregelamendu-ahalmena. Erregelamendu motak. Erregelamendu-ahalmenaren mugak eta haren kontrola.

4. gaia.-Administrazio egintza (I): kontzeptua, motak eta elementuak.

5. gaia.-Administrazio egintza (II): administrazio egintzen baldintzak, eraginkortasuna, deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.

6. gaia.-Administrazio prozedura erkidea (I): kontzeptua eta izaera. Hasiera, antolamendua, instrukzioa eta bukaera.

7. gaia.-Administrazio prozedura erkidea (II): Administrazioarekiko errekurtsoak: printzipio orokorrak eta motak.

8. gaia.-Nafarroako Parlamentua edo Gorteak: osaera, antolaketa eta eginkizunak.

9. gaia.-Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko Foru Legea: Nafarroako Gobernuko lehendakaria hautatu, izendatu, ordezkatu, kendu eta ordeztea. Nafarroako Gobernua osatu, izendatu eta kentzea. Nafarroako Gobernuaren eskurantzak.

10. gaia.-Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko Foru Legea: Administrazioaren jardute eta funtzionamendu printzipio orokorrak, ahalmenak eta prerrogatibak. Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioaren ondare-erantzukizuna.

11. gaia.-Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoa. Comptos Ganbera. Nafarroako Kontseilua.

12. gaia.-Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua (I): langile motak. Funtzionario publikoen hautapena. Funtzionario izaera eskuratu eta galtzea.

13. gaia.-Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua (II): karrera administratiboa. Egoera administratiboak. Lanpostuak betetzea. Ordainsariak.

14. gaia.-Nafarroako Ogasun Publikoa: Nafarroako Ogasun Publikoaren eskubide eta betebeharrak. Nafarroako aurrekontu orokorrak: edukia eta onespena; gastuen sailkapen ekonomikoa; betearaztea eta likidazioa.

15. gaia.-Ekainaren 9ko 6/2006 Foru Legea, Kontratu Publikoei buruzkoa. aplikazio esparrua. 6/2006 Foru Legeko kontratuen definizioa. Administrazio Publikoko kontratuen sailkapena. Araubide juridikoa. Kontratuak esleitu, hobetu, sinatu, bete, aldatu, iraungitzeko edo baliogabetzeko arau orokorrak.

16. gaia.-Datu pertsonalak babesteko lege organikoa: datuak babesteko printzipioak, pertsonen eskubideak.

17. gaia.-11/2007 Foru Legea, apirilaren 4koa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan administrazio elektronikoa ezartzekoa.

BIGARREN ZATIA

1. gaia.-Tunelak aireztatzeko sistemak. Motak. Aireztapenaren eginkizuna. Sute kasuetarako aireztapen estrategiak. Neurria. Martxan jartzea.

2. gaia.-Tunel barruko megafonia sistema. Deseinurako irizpideak. Diseinu akustikoa eta elektroakustikoa. Komunikazioak.

3. gaia.-SOS zutoinak. Instalazio irizpideak. Transmisio bideak. Sistemaren funtzionamendua.

4. gaia.-Seinale aldagarriak. Seinale aldagarrien motak. Seinale aldagarrien eraginkortasun. Seinaleen kokapena. Emandako argibideak.

5. gaia.-Seinale dinamikoak. Mezu aldakorrak ematen dituzten panelen osagaiak. Alderdi funtzionalak.

6. gaia.-Semaforo-araudiaren xedea. Semaforo motak. Trafikoan duten eragina. Semaforoak jartzeko irizpideak.

7. gaia.-Semaforoak dauden bidegurutzeen araudia. Semaforoaren elementuen deskribapena. Kokapena. Aginduen esanahaia.

8. gaia.-Semaforo bidez zuzendutako elkarguneak. Semaforoak dauden bidegurutzearen elemantuak. Trafikoaren araberako funtzionamendua.

9. gaia.-Semaforo bidez zuzendutako elkarguneak. Bidegurutzeen arteko sinkronizazioa. Elkarguneen gaitasuna. Hiri-zeharbideen erregulazioa eta kontrola.

10. gaia.-Zirkuitu itxiko telebista sistema. Osagaiak eta funtzionamendua. Kamarak.

11. gaia.-Intzidenteak automatikoki atzemateko sistemak.

12. gaia.-Suteak automatikoki atzemateko sistemak. Sistema elektrikoak. Funtzionamendu printzipioak. Instalazioa. Mantenimendua.

13. gaia.-Suteak atzemateko sistemak. Zuntz optikoko elektrikoak. Funtzionamendu printzipioak. Instalazioa. Mantenimendua.

14. gaia.-Suteak itzaltzeko sistema. Tuneletan duen eragina. Sistema motak. Aktibazioa, deskargak eta bestelako alderdiak.

15. gaia.-GPS sistema. Funtzionamendua. Ibilgailuen kudeaketa sistema. Softwarea.

16. gaia.-Instalazio elektrikoak tuneletan.

17. gaia.-Tuneletan gertatzen diren suteen ezaugarriak. Suteen garapena. Aireztapenaren eragina.

18. gaia.-Tunelak ustiatzeko eskuliburua.

19. gaia.-Tuneletako mantenimendu plana.

20. gaia.-Estaldura radioelektrikoa tuneletan. Osagaiak. Diseinu eskemak.

21. gaia.-Kudeaketa tekniko zentralizatua. Kudeaketa sistema.

22. gaia.-Aldagai meteorologikoak. Detektagailu meteorologikoak. Proba metodoak. Zaintza eta mantenimendua.

23. gaia.-Trafikoaren aldagaiak. GT. Detektagailu motak. Bideo bidezko egiaztatze sistemak.

24. gaia.-Eurotap programa.

25. gaia.-Bide segurtasuna tuneletan. Araudi orokorra. Araudi berariazkoa. Seinaleak.

26. gaia.-1973ko eta 2002ko REBTan desberdintasunak argiteria publikoari dagokionean.

27. gaia.-Argiteria publikoko instalazioen neurriak. Atalak kalkulatzea.

28. gaia.-Argiaren maila erregulatzeko sistema motak.

29. gaia.-Kaxa elektrikoak, neurri-panelak eta aginte-panelak. Kudeaketa zentralizatuko sistemak.

30. gaia.-Elikadura sareak. Lurpeko sareak eta aireko sareak.

31. gaia.-Argien euskarriak.

32. gaia.-Argiak. Osagaiak. Ezaugarri fotometrikoak. Baldintza teknikoak.

33. gaia.-Argi-puntuak ezartzeko erak. Ezartzeko baldintzak. Proiektagailuen erabilera.

34. gaia.-Argiteria publikoaren instalazioen mantenimendua.

35. gaia.-Argi-puntuen ekipo elektrikoak.

36. gaia.-Zuzeneko eta zeharkako kontaktuen kontrako babesa. Lur-konexioa.

37. gaia.-Egiaztapena eta inspekzioak.

38. gaia.-Argi-puntuak ezartzea. Elkarguneak. Biribilguneak. Bihurguneak. Transizio guneak. Errepideetan, erabilera mistoko bideetan, hiribideetan, bulebarretan eta kaleetan argiak jartzeko printzipioak.

39. gaia.-Argiak toki berezietan. Bihurguneak. Aldapak. Bidegurutzeak.

40. gaia.-Argiak toki berezietan. Biribilguneak.

41. gaia.-Lotuneetako argiak: adibideak. Zubiak. Elkargune isolatuak. Bide altuak.

42. gaia.-Argiak tuneletan. Ikusteko arazoak. Argiteria sistemak. Tunelen sailkapena.

43. gaia.-Tunel luzeetako argiak. Tunel motzetako argiak. Larrialdietako argiak. Argitasun mailaren kontrola.

44. gaia.-Argiteria altura handiko euskarriekin.

45. gaia.-Instalazio elektrikoen egiaztapena.

HIRUGARREN ZATIA

1. gaia.-Nafarroako Gobernuak ikerketarako, garapenerako eta berrikuntzarako ematen dituen laguntzak.

2. gaia.-Nafarroako Gobernuak enpresen lehiakortasuna hobetzeko ematen dituen laguntzak.

3. gaia.-Nafarroako Gobernuak langile tekniko espezializatuak prestatzeko ematen dituen laguntzak.

4. gaia.-Ikerketarako, garapenerako eta berrikuntzarako zerga kenkariak Nafarroan.

5. gaia.-Ikerketarako, garapenerako eta berrikuntzarako Estatuko laguntzen Europar Batasunaren esparrua.

6. gaia.-Nafarroako Lehen Plan Teknologikoa.

7. gaia.-Nafarroako Bigarren Plan Teknologikoa.

8. gaia.-Nafarroako Hirugarren Plan Teknologikoa.

9. gaia.-Enpresentzako beste laguntza batzuk Nafarroan.

10. gaia.-Enpresa txiki eta ertainen definizioa.

11. gaia.-De minimis laguntzak.

12. gaia.-I+G+B politika nazionala. Berrikuntza sistema. Eskualdetako sistemak.

13. gaia.-Ikerketa zientifikorako, Garapenerako eta Berrikuntza Teknologikorako Plan Nazionala (2008-2011).

14. gaia.-Berrikuntzaren sustapena Europan.

15. gaia.-Ikerketa eta garapenerako Europar Batasuneko Programak: hasierak. Aurreko esparru-programen ezaugarriak.

16. gaia.-VII. ikerketa eta garapen esparru-programa (2007-2013).

17. gaia.-Leihakortasunerako eta berrikuntzarako esparru-programa (2007-2013).

18. gaia.-Ingenio 2010 programa.

19. gaia.-Avanza plana.

20. gaia.-Apirilaren 14ko 13/1986 Legea, zientzia eta teknika-ikerketaren sustapena eta kudeaketa orokorrari buruzkoa.

21. gaia.-I+G+Bko sistema nazionala: unibertsitateak, OPIS, zentro teknologikoak eta laguntza eta finantziazioa ematen duten beste erakundeak.

22. gaia.-Enpresa txiki eta ertainei laguntza emateko politika nazionala.

23. gaia.-Garapen teknologiko-industialerako zentroa.

24. gaia.-Berrikuntzarako laguntzak beste erkidegoetan.

25. gaia.-Osloko eskuliburua.

26. gaia.-Frascatiko eskuliburua.

27. gaia.-Berrikuntza: berrikuntza motak. Berritze prozesua. Berrikuntza zerbitzuetan. Berritzeko moduak.

28. gaia.-Berrikuntza teknologikoaren dinamika.

29. gaia.-Berrikuntzaren kudeaketa. Ereduak. Giltzarriak.

30. gaia.-Berrikuntza teknologikorako estrategia.

31. gaia.-Berrikuntza teknologikorako tresnak.

32. gaia.-Ezagutzaren kudeaketa.

33. gaia.-Zainketa teknologikoa.

34. gaia.-Sormena. Talde-lana. Aldaketaren kudeaketa.

35. gaia.-Giza baliabideak I+G+Ban

36. gaia.-Ikerketa eta garapen adierazleak. Berrikuntza adierazleak. Berrikuntza adierazleen Europako koadroa.

37. gaia.-Etorkizunerako ikuspegi teknologikoa.

38. gaia.-Berrikuntzaren babesa.

39. gaia.-Oinarri teknologikoa duten enpresa berritzaileak.

40. gaia.-Sareak, klusterrak eta plataforma teknologikoak.

41. gaia.-Teknologiaren transferentzia.

42. gaia.-Berrikuntzaren finantziazioa.

43. gaia.-Berrikuntza bultzatzen dutenak Nafarroan: enpresak.

44. gaia.-Berrikuntza bultzatzen dutenak Nafarroan: zentro teknologikoak eta unibertsitateak.

45. gaia.-Berrikuntza bultzatzen dutenak Nafarroan: administrazioak eta berrikuntza laguntzen duten beste erakundeak.

Oharra: arlo guztietako gaiek deialdi hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen egunean indarra zuen legediari jarraituko diote.

Iragarkiaren kodea: F0806361