86. ALDIZKARIA - 2007ko uztailaren 13a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko desjabetzeak

87/2007 FORU AGINDUA, ekainaren 20koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana. Horren bidez behin betikoz onesten da ondoko proiektuetako linea elektrikoen, telefonikoen eta horniduraren aldaketen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda berria: "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.1 azpitartea (Elo-Getze/Idotzin lotunea) egiteko proiektua" eta "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.2 azpitartea (Getze/Idotzin lotunea-Izko) egiteko proiektua". Horretaz gainera, proiektuen titularrei okupatu aurreko aktak egitera deitzen zaie.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak apirilaren 25ean emandako 61/2007 Foru Aginduaren bidez (2007ko 60. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean, maiatzaren 14an, argitaratua) onetsi zen ondoko proiektuetako linea elektrikoen, telefonikoen eta horniduraren aldaketen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda berria: "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.1 azpitartea (Elo-Getze/Idotzin lotunea) egiteko proiektua" eta "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.2 azpitartea (Getze/Idotzin lotunea-Izko) egiteko proiektua". Horretaz gainera, zerrenda jendaurrean paratu zen, bidezko oharrak eta alegazioak egin zitezen.

Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak aditzera eman du alegazio hau jaso dela, jendaurreko epea amaitu eta gero:

Alegazioa._Ricardo Echarte Erro.

3. poligonoko 338. lurzatiaren (SL-4) titulartasuna zuzentzea eskatzen du. Ricardo Echarte Gaztelu ageri da lurzati horren titular gisa. Alegaziogilearen arabera, Ricardo Echarte Erroren izenean egon behar du.

Elo-Ibargoiti lineako 0014 euskarria poligono bereko 341. lurzatiko mugaraino mugitzea eskatzen du.

Erantzuna:

Alegazioaren lehenengo zatian eskatu duena onartu da. Alegaziogileak bere titulartasuna egiaztatzen duten agiriak aurkeztu behar ditu, aktak egiterakoan.

Elo-Ibargoiti lineako 0014 euskarria mugitzeari dagokionean, ezinezkoa da dorrea eskatu den lekuan jartzea, muga hori errespetatu behar den bide bat baita.

Horiek horrela, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak jakinarazi eta proposatu duenarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Foru Dekretuko 2.2 artikuluaren bidez eskuratu ditudan eskurantzak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzeari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. Ondoko proiektuetako linea elektrikoen, telefonikoen eta horniduraren aldaketen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda berriaren jendaurreko aldia ebaztea, foru agindu honen azalpen zatian adierazitako moduan: "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.1 azpitartea (Elo-Idotzin/Getze lotunea) egiteko proiektua" eta "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.2 azpitartea (Getze/Idotzin lotunea-Izko) egiteko proiektua".

2. Ondoko proiektuetako linea elektrikoen, telefonikoen eta horniduraren aldaketen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda berria behin betikoz onestea: "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.1 azpitartea (Elo-Idotzin/Getze lotunea) egiteko proiektua" eta "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.2 azpitartea (Getze/Idotzin lotunea-Izko) egiteko proiektua".

3. Ondoko proiektuetako linea elektrikoen, telefonikoen eta horniduraren aldaketen ondorioz ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei banan-banan deitzea, uztailaren 30ean, 31n eta abuztuaren 1ean Eloko eta Ibargoitiko udaletxeetan agertzera, okupatu aurreko aktak eta, behar baldin bada, ukitutako ondasun eta eskubideen behin betiko okupaziokoak ere egiteko: "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.1 azpitartea (Elo-Idotzin/Getze lotunea) egiteko proiektua" eta "Pirinioen Hegoaldeko A-21 Autobiako 2.2 azpitartea (Getze/Idotzin lotunea-Izko) egiteko proiektua".

4. Ekitaldi horretara norberak joan beharko du, edo bere izenean aritzeko behar bezala baimentutako pertsona batek; titularra dela frogatzen duten agiriak eraman beharko ditu (eskritura publikoa, jabetza erregistroko ziurtagiria, etab.); egoki baderitzo, peritoak edo/eta notarioa eraman ditzake, baina, betiere, norberak ordaindu beharko die.

5. Foru agindu hau argitara ematea Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean, Foru Komunitateko bi egunkaritan eta Eloko eta Ibargoitiko udaletxeetako iragarki-oholetan. Halaber, ohartaraztea Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legeko 59.5 artikuluan xedatzen diren ondorioetarako argitaratu dela honako hau.

6. Foru agindu hau Bide eta Eraikuntza Zerbitzuari, Obren II. Atalari eta Eloko eta Ibargoitiko udalei jakinaraztea, behar diren ondorioak izan ditzan.

7. Foru agindu honek ez du administrazio bidea amaitzen eta haren aurka interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute, Nafarroako Gobernuari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik aitzina.

Aurreko lerroaldean xedatutakoa deusetan ukatu gabe, foru agindu honek administrazio publikoentzako administrazio bidea amaitzen du. Dena den, administrazioek foru agindu honen kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa jartzen ahalko dute Nafarroako Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, jakinarazi edo Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik bi hilabeteko epean. Aukeran, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu baino lehen errekerimendua egin dezakete, Nafarroako Gobernuari igorria, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2007ko ekainaren 20an._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

Iragarkiaren kodea: F0710341