77. ALDIZKARIA - 2006ko ekainaren 28a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.3. BESTELAKO XEDAPENAK

1.3.3. Nahitaezko Desjabetzapenak

89/2006 FORU AGINDUA, ekainaren 12koa, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak emana, "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesio-kontratuko B4 tarte orokorrean NA-6346 errepidearen trazadura aldatzea" proiektuaren jendaurreko epea ebatzi eta behin betikoz onesten duena.

Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilariak martxoaren 15ean emandako 41/2006 Foru Aginduaren bidez, onespen teknikoa eman zitzaion "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesio-kontratuko B4 tarte orokorrean NA-6346 errepidearen trazadura aldatzea" proiektuari, eta, horrekin batera, jendaurrean jarri zen, 30 egun baliodunetan, bai proiektua bai obra horiek ukitutako ondasun eta eskubideen zerrenda. Foru agindu hura 2006ko apirilaren 7ko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, 42. zk.an.

Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak aditzera eman du alegazio aldian honako hauek aurkeztu direla:

1. alegazioa._Deikazteluko Udala.

Eskatu du:

1. Ambrosio Velasco, S.A. (Bodegas Palacio de la Vega eta Zoco patxaranaren destilategia) enpresaren instalazioetako sarbideak, sarrera eta irteera, etengabe jasaten duen ibilgailu astunen trafikoa kontuan hartuta diseinatzeko. Sarbide berria 1. poligonoko 1197. eta 1198. lurzatietatik egiteko proposatu du.

2. 1. poligonoko 1180-A lurzatiko DI34 finkaren eta 824. lurzatiaren arteko lurraren titulartasuna zuzentzeko, bide hori herrilurra baita.

3. Okupatu aurretik, 1. poligonoko 1199. lurzatiaren DI34 finkaren inguruko hesia, parte batzuetan hondatu baitzen, lehengoratzea, bai eta ukitutako belarra, zuhaitzak eta ureztatzeko intalazioak ere.

4. Kirol ekipamenduetarako eremurako eta 1072. eta 1073. lurzatietarako sarbidea NA-6341 eta NA-6346 errepideen arteko gurutzagunetik mantentzea.

5. Egungo NA-6346 errepidea moztea 1. poligonoko 1198. eta 1199. lurzatien arteko mugan, herrigunetik doan oinezkoentzako pasealekuarekin elkartzen den tokian.

6. 1. poligonoko 1181. eta 1195. lurzatien arteko bidea, NA-6346 errepideraino iristen dena, aglomeratu asfaltikoarekin tratatzea, bien arteko tartean, hau da, batez beste 30 metro lineal.

7. Trazadura berriaren proiektu teknikoan bermatzea euri urak modu egokian bildu eta bideratuko direla, bai eta hori erraztearren areketan hormigoia botako dela ere.

Erantzuna:

1. Alegazioaren lehenbiziko atala onartu da. Ukitutako ondasun eta zerbitzuen behin betiko zerrendan DI36 1198-B eta DI37 1197 lurzatiak sartu dira.

2. Alegazioaren bigarren atala onartu da, eta aktak egiteko ekitaldian agiriekin frogatu beharko da.

3. Alegazioaren hirugarren atala onartu da.

4. Proiektuko errepide berriak egun dagoena ordeztuko du. Titularra Udala izanen da. Hortaz, haren eskumena izanen da aipatutako errepideko trafikoa erregulatzea.

5. Proiektuko errepide berriak egun dagoena ordeztuko du. Titularra Udala izanen da. Hortaz, haren eskumena izanen da aipatutako errepideko trafikoa erregulatzea.

6. Alegazioaren seigarren atala onartu da. Errepidean lurra eta lokatza sar ez daitezen, bidea egokitzat jotzen den luzeran asfaltatuko da.

7. Proiektuan kontuan hartu da euri urak modu egokian bildu eta bideratu behar direla, izan ere, arekak hustuketa egokia bermatzeko modura diseinatu dira.

2. alegazioa._Adrián Subia Sainzek, Ambrosio Velasco, S.A. ordezkatuz, aurkeztua.

Eskatu du:

1. Proiektuko NA-6346 errepidetik, 1180-A lurzatiaren tartean, trafikoaren bi norabideetan (Lizarra-Arellano, Arellano-Lizarra), ateratzeko erreiak egitea, lurzatira hobeki iristeko. Era berean, galtzada zabaldu eta arekak egokitzea, lurzatiaren sarreraraino.

2. NA-6346 errepidera sartzeko erreia egitea, 1180-A lurzatiaren tartean, lurzatira hobeki iristeko. Errei horretan, kamioi kargadunek ateratzeko maniobra egiten ahalko dute, Arellano-Lizarra norabidean ikuspen nahikorik ez dagoela kontuan hartuta.

3. Oinezkoentzako sarbidea, errepidetik lurzatira, moldatzea. Egokitu eta hobetzeko lanak direla-eta, besteak beste, arekako hustubidea lurperatzea.

4. Oraingo NA-6346 errepidearen trazadura proiektu berrian sartzea, adar modura, eta Nafarroako Gobernuko Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren kargurako aldizkako mantentze-lanekin.

5. NA-6346 errepidea berriro zolatzea, egun dituen zulo eta akats nabariak, bide segurtasuna oztopatzen baitute, konpontzeko.

Erantzuna:

1. Sarbidea moldatuko da, gurutzagunea handituko baita, ibilgailuen zirkulazioa errazteko.

2. Alegazioaren bigarren atala ez da onartu. Ispilu bat jarriko da, lurzatitik NA-6346 errepidera sartzeko maniobran nahikoa ikusi ahal izateko.

3. Alegazioaren hirugarren atala onartu da.

4. Proiektuko errepide berriak egun dagoena ordeztuko du. Titularra Udala izanen da. Hortaz, hark izanen du kontserbatu eta zaintzeko ardura.

5. Alegazioaren bosgarren atala ez da onartu, proiektuaren xedea ez delako.

3. alegazioa._María Real de Irache Macua Arellanok aurkeztua.

Eskatu du:

1. Errepide berriaren trazadura desbideratzea: 50 bat metro hegoalderago eraman, eta gero, orain dauden biltegi batzuen mendebaldetik jarraitu, haien iparraldeko hurrengo bihurgunean bukatzeko.

2. Bere lurzati baten titulartasuna zuzentzea, ukitutako ondasun eta eskubideen zerrendan akats bat baitago. Izan ere, Alejandro Macua Etayo, bere aita zena, agertzen da titular gisa.

3. Gaur egun dagoen biltegia azkenean eraisten bada, finka horretan berean lehengoaren antzeko beste biltegi bat eraiki ahal izateko baimena ematea.

4. Desjabetu behar dioten lurzatiaren metro karratuak eta jabetzan geldituko zaizkionak berriro aztertzea, bien metro karratuen batura ez baitator bat lurzati berrantolamenduaren arabera erregistratutako 1.330 metro karratuko azalerarekin.

Erantzuna:

1. Alegazioaren lehen atala ez da onartu, oinplanoko trazadurari dagokionez, proposatutako trazadura makurragoa baita onespen teknikoa jaso duena baino, eta gainera, ukipen gehiago ekarriko lituzke.

2. Alegazioaren bigarren atala onartu da, eta aktak egiteko ekitaldian inguruabar hori agiri bidez frogatu beharko du.

3. Interesdunak baimena eskatu beharko du, eta emanen zaio baldin eta Errepideen babesari buruzko urriaren 10eko 11/1986 Foru Legean ezarritakoa betetzen badu.

4. Alegazioaren laugarren atala onartu da. Okupatu aurretik egiaztatuko da zein den benetan ukitutako azalera.

Horiek horrela, Bide eta Eraikuntza Zerbitzuak adierazi eta proposaturikoarekin bat, Herri Lan, Garraio eta Komunikazio Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen otsailaren 24ko 47/2005 Dekretuaren 2.2. artikuluan emandako eskurantzak erabiliz, eta Nahitaezko Desjabetzapenari buruzko Legearen 52. artikuluan xedatutakoari jarraikiz,

AGINDU DUT:

1. 1. "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesio-kontratuko B4 tarte orokorrean NA-6346 errepidearen trazadura aldatzea" proiektuaren jendaurreko aldia ebaztea, foru agindu honen azalpen zatian aurkeztutako alegazioei erantzuna emanez adierazitako moduan.

2. Behin betikoz onestea "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesio-kontratuko B4 tarte orokorrean NA-6346 errepidearen trazadura aldatzea" izeneko proiektua.

3. "Iruña-Logroño autobia eraiki, zaindu eta ustiatzeko herri lanen kontzesio-kontratuko B4 tarte orokorrean NA-6346 errepidearen trazadura aldatzea" proiektuak ukitutako ondasun eta eskubideen titularrei, 1. eranskinean agertzen diren horiei, dei egitea ager daitezen uztailaren 4an Deikazteluko herriko etxean, okupatu aitzineko aktak egiteko eta, hala bada, baita ukituriko ondasun eta eskubideak behin betikoz okupatzekoak ere. Ekitaldi horretara norberak joan beharko du, edo bere izenean aritzeko behar bezala baimendutako pertsona batek; titularra dela frogatzen duten agiriak eraman beharko ditu (eskritura publikoa, jabetza erregistroko ziurtagiria, etab.) eta, egoki baderitzo, perituak edo/eta notarioa eraman ditzake, baina, betiere, norberak ordaindu beharko die.

4. Foru agindu hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean eta Nafarroako Foru Komunitatean gehien zabaltzen diren egunkarietako bitan argitaratzea.

Iruñean, 2006ko ekainaren 12an._Herri Lan, Garraio eta Komunikazio kontseilaria, Alvaro Miranda Simavilla.

1. ERANSKINA

Ukitutako ondasun eta eskubideen banan-banako zerrenda zehatza

B4 tartea: "Lizarra-Los Arcos tartea", NA-6346 errepidea (Deikaztelu)

DEIKAZTELUKO UDAL MUGAPEA

DI33 GALDEANO LAZARO, ANTONIO 2027,18 2.410,28 1 1200A ALORRA

DI34 DEIKAZTELUKO UDALA 177,64 1194,60 1 1199 ALORRA

MARTINEZ-NARVAJAS ASTRAIN, JOSE M.ª 1017,10 1017,10 1 1195A ALORRA

SANZ-GALDEANO VEGA, ANTONIO 72,21 72,21 1 1196A LARREAK

MACUA ETAYO, ALEJANDRO 548,90 548,90 1 1180A ALORRA

MACUA ETAYO, ALEJANDRO 34,56 34,56 1 1180B ERAIKINA

DI36 AZCONA LUQUIN, GERARDO 46,81 46,81 1 1198B ERAIKINA

DI37 DEIKAZTELUKO UDALA 136,41 136,41 1 1197 ALORRA

DI38 SAT N 651 173,52 228,98 1 824A LARREAK

DI39 SAGASTI REMIEZ, ANTONIO JOSE ETA SOCORRO 83,24 371,43 1 825 LARREAK

Ukitutako ondasun eta eskubideen banan-banako zerrenda zehatza

B4 tartea: "Lizarra-Los Arcos tartea", NA-6346 errepidea (Deikaztelu)

DEIKAZTELUKO UDAL MUGAPEA

DI131 FERNANDEZ MORENTIN, PAULINO -89,32 154,34 1 398B ALORRA

DI32 GALDEANO LAZARO, ANTONIO -159,24 0 1 1073 ALORRA

DI33 GALDEANO LAZARO, ANTONIO -252,43 130,67 1 1200.ª ALORRA

DI34 DEIKAZTELUKO UDALA -1016,96 0 1 1199 ALORRA

DI35 AZCONA LUQUIN, GERARDO -218,05 0 1 1198.ª ALORRA

Iragarkiaren kodea: F0610196