104. ALDIZKARIA - 2006ko abuztuaren 30a

I. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Plantilla Organikoa, Lan Eskaintza Publikoa, oposizioak eta lehiaketak

DEIALDIA, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak uztailaren 26an emandako 1845/2006 Ebazpenaren bidez onetsia, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko koordinazioko operadore laguntzaile izateko 14 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzekoa.

Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak, uztailaren 26ko 1845/2006 Ebazpenaren bitartez, deialdia onetsi du, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoaren zerbitzuko koordinazioko operadore laguntzaile izateko 14 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzeko.

Hautapen prozesua ondoko hauetan xedatutakoari jarraikiz eginen da: Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren Testu Bategina, abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bidez onetsi zena, aipatu estatutua garatu eta betearazteko Nafarroako Administrazio Publikoetan Langileak Sartzeko Erregelamendua, gainerako aplikazio arauak eta deialdi honetako arauak.

1._Deialdiaren xedea.

1.1. Deialdi honen xedea da Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko koordinazioko operadore laguntzaile izateko 14 lanpostu huts oposizio-lehiaketa bidez betetzea; lanpostuak funtzionarioen araubidekoak dira eta D mailakoak, eta plantilla organikoak lanpostuko zenbakiak hauek dituzte: 4152, 4153, 4154, 4273, 4275, 6492, 6493, 6494, 6495, 6496, 6497, 6498, 6499 eta 6500, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Babes Zibileko Zuzendaritzari atxikiak, destinoa Iruñean dute. Hauxe da txandakako banaketa:

_6 lanpostu txanda irekian.

_6 lanpostu igoera txandan.

_2 lanpostu txanda murriztuan, %33ko edo hortik gorako ezgaitasuna duten pertsonentzat.

1.2. Igoera txandako lanpostuak hutsik geldituz gero, izangaiek hautapen probak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa atera ez dutelako, txanda irekikoei gehituko zaizkie.

Ezgaitasuna dutenentzako txandako lanpostuak, izangaiek hautapen probak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa atera ez dutelako bete gabe geldituz gero, beste txandetakoei gehituko zaizkie, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren 15.3 artikuluan ezarritako ordenaren arabera.

Orobat, igoera txandan edo/eta ezgaitasuna dutenentzako txandan eskaintzen diren lanpostuak baino izangai gehiagok gainditzen badute, txanda horretan lanpostua eskuratzen ez dutenek aukera izanen dute txanda irekiko lanpostu hutsak eskuratzeko, txanda horretako izangaiekin lehia garbian eta eskuratutako azken puntuazioaren arabera.

Era berean, txanda irekiko lanpostuak eskuratzeko aukera izanen dute, aurreko lerroaldean adierazitako moduan, 6.4.3. arauan agiriak aurkezteko ezartzen den epea bukatzen denean deialdiko 2.1.2 arauko eskakizun berariazkoak betetzen ez dituzten igoera txandako izangaiek.

1.3. Lanpostuek D mailako lansariak izanen dituzte, uztailaren 4ko 158/1984 Foru Dekretuaren bidez onetsitako Lansarien Behin-behineko Erregelamenduan eta, kasuan kasu, aplikatu beharreko gainerako xedapenetan ezarritakoari jarraikiz.

1.4. Halaber, deialdi honen bidez hautaprobak gainditu bai baina lanposturik lortzen ez duten izangaiekin aldi baterako kontratatuak izateko izangaien zerrenda bat osatuko da, deialdi honetako 8. arauan xedaturikoarekin bat.

2._Betebeharrak.

2.1. Oposizio-lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek, eskabideak aurkezteko epea amaitzen den egunean eta agiriak aurkezteko epea amaitzen denetik (deialdiaren 6.4.3. atalean adierazia) lanpostuaren jabetza hartu arte, baldintza hauek bete beharko dituzte:

2.1.1. Txanda irekiko izangaiek bete beharreko baldintzak:

a) Espainiarra izatea, edo Europar Batasuneko bertze estatu batekoa, edo, Europar Batasunak izenpetu eta Espainiak berretsitako nazioarteko itunak direla medio, langileen zirkulazio librea aplikatzen den eremuko estatu batekoa.

Orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako edo aipatu nazioarteko itunek ukitutako estatuetako herritarren ezkontideek hartzen ahal dute parte; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira edo, gorakoak izanik, haien kontura biziz gero.

b) Adin nagusikoa izatea eta erretiroko adina ez izatea.

c) Eskola-Graduatuko titulua, Lanbide Heziketako Lehen Mailako titulua edo horien baliokidea izatea, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean titulu hori eskuratzeko moduan egotea.

Atzerrian lorturiko tituluak badira, homologazioaren egiaztagiria eduki beharko da.

d) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.

e) Eginkizun publikoetan aritzeko desgaitu edo gabetua ez egotea eta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ez izatea.

Espainiako nazionalitatea ez duten izangaiek frogatu beharko dute beren Estatuko Funtzio Publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik ez dutela.

2.1.2. Igoera txandako izangaiek bete beharreko baldintzak:

Igoera txandako izangaiek baldintza hauek bete beharko dituzte:

a) Nafarroako edozein Administrazio Publikotako langile finkoa izatea, edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari transferitutako Justizia Administrazioaren zerbitzuei atxikitako langile finkoa, eta jatorrizko lanpostuan borondatezko edo nahitaezko eszedentzian ez egotea.

b) Deialdiko lanpostu hutsen maila berekoa edo apalagokoa izatea.

c) Eskola Graduatua, Lehen Mailako Lanbide Heziketa edo horien baliokidea den tituluaren jabe izatea edo eskaerak aurkezteko epea amaitzen denean eskuratzeko moduan egotea eta Nafarroako Administrazio Publikoetan egiazko zerbitzuetan gutxienez bost urteko antzinatasuna duela frogatzea; edo bestela, titulurik ezean, administrazio publikoetan zortzi urteko antzinatasuna frogatzea.

Nafarroako Administrazio Publikoetan lan egiten duten langileen Estatutuaren xedapen gehigarrietatik zortzigarrenean ezarri dena aplikatuz, igoera txandan esku hartzeko baldintzak betetzen dituzten Nafarroako Parlamentuko funtzionarioek ere txanda horretan parte hartzen ahalko dute.

2.1.3. Ezgaitasunak dituzten pertsonendako txandako izangaiek bete beharreko berariazko baldintza

Ezgaitasunak dituzten pertsonentzako txandako izangaiek, 2.1.1 atalean aipatzen diren baldintzez gain, ofizialki aitorturik eduki beharko dute %33ko edo hortik goitiko ezgaitasuna.

2.2. Deialdiko 3.3. oinarriko bigarren, hirugarren, laugarren eta bosgarren puntuetan aipatzen diren salbuespena salbuespen, izendatuak izateko proposatuko izangaiek deialdiko 6.4.3 eta 7.3 oinarrietan ezarririko epean eta moduan frogatu beharko dituzte betebehar horiek.

3._Eskabideak.

3.1. Deialdian parte hartzeko eskabideak Nafarroako Gobernuko Lehendakaritza, Justizia eta Barne Departamentuko Erregistro Orokorrean (Karlos III.aren etorbidea, 2, atalondoa, 31002 Iruña) edo erregistro horretako beste edozein bulegotan (zerrenda 2006ko 65. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, maiatzaren 31n) aurkeztu beharko dira, edo, bestela, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 20ko 30/1992 Legeko 38.4 artikuluan adierazitako bideren bat erabiliz, deialdia Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu eta biharamunetik hogeita hamar egun naturaleko epean.

Eskabideak deialdi honen eranskinean dagoen ereduari lotu behar zaizkio eta, haietan, izangaiek adierazi beharko dute eskatutako baldintza guztiak betetzen dituztela. Eredu hori Nafarroako Gobernuko Erregistro Orokorrean dago eskuragarri. Interneten bidez ere lortzen ahal da, www.navarra.es helbidean, bai argitaratzen deneko Aldizkari Ofizialetik abiatuta, bai Zerbitzuen Katalogoko Enplegu Publikoan dagoen deialdiaren aiputik abiatuta.

3.2. Ezgaitasun aitortua duten lehiatzaileek, ariketak egin ahal izateko denbora edo baliabideetan egokitzapenik behar badute, zilegi izanen dute eskabidean eskatzea, eta hartarako, aparteko orri batean adierazi beharko dute nolako ezgaitasuna duten eta zer egokitzapen eskatzen duten. Horrekin batera, legeen arabera ezgaitasuna dutela frogatzeko organo eskudunak ematen duen agiriaren fotokopia konpultsatua ere aurkeztu beharko dute.

3.3. Eskabideari, behar bezala bete ondoren, agiri hauek erantsiko zaizkio:

Bat._Espedientea formalizatzeko eta azterketa eskubideetarako 6 euro ordaindu izanaren ziurtagiria. Azterketa eskubideen tasa ordaindu izanaren agiria aurkezten ez bada, izangaia baztertu eginen da.

Bide hauetako bat erabiliz ordaintzen ahalko da tasa hori:

_Behar bezala betetako ordainketa gutuna erabiliz; Foru Komunitateko Administrazioak Nafarroako finantza entitateetan dituen kontuetako batean sartuko da dirua. Arestian aipatutako webgunean, deialdiaren iragarkian, ordainketa gutuna eredua ageri da.

_Sarrera esku-dirutan edo bankuko transferentzia bidez eginez, Banestoko (Banco Español de Crédito) 00308124 87 0870002271 kontuan; horrelakoetan ordain-agirian datu hauek jarri beharko dira nahitaez:

.Izangaiaren izen-deiturak.

.NAN/IFZ.

.Ordainketa zein kontutan egiten den, haren zenbakia.

.Kontzeptua: Oposizioak.

.Deialdiaren xede den lanpostua.

Honako hauek ez dute tasarik ordaindu beharko:

a) %33ko edo gehiagoko ezgaitasun aitortua dutela frogatzen duten pertsonek, organo eskudunak luzaturiko jatorrizko agiriaren edo behar bezala konpultsaturiko fotokopiaren bidez.

b) Hautaproben deialdia egin aurretik hilabete batez edo luzaroago lan-eskatzaile gisa inskribaturik egon diren pertsonak. Salbuespen hori aplikatzeko baldintza izanen da inskribaturik egon den bitartean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, justifikaturiko kasuetan izan ezik, eta, horrez gainera, lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako den dirusarrerarik ez izatea hilabetero.

Lan-eskatzailea dela frogatzeko, Enplegu Bulegoak emandako agiria aurkeztu beharko da. Bertan, lan-eskatzaile gisa inskribatu zeneko data agertuko da eta, orobat, adieraziko da inskribaturik egon den bitartean ez diola uko egin handik eskainitako inolako lan egokiri, ez eta lanbide sustapen, prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, justifikaturiko kasuetan izan ezik.

Hilabetero lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako dirusarrerarik ez duela interesatuaren adierazpenaren bidez frogatuko da. Adierazpen eredua Nafarroako Gobernuko Informazio-Bulegoan eskuratzen ahalko da, edo bestela internet bidez, arestian emandako helbidean.

Bi._Deialdiaren baremoarekin bat alegatutako merezimenduak frogatzen dituzten agirien kopiak, behar bezala konpultsatuak.

Hiru._Deialdian igoera txandan parte hartu nahi duten izangaiek, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioa ez den Nafarroako beste Administrazio Publiko bateko langile finkoak badira, edo Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finkoak, deialdi honetako 2.1.2. arauan jasotzen diren eskakizunak betetzen dituztela frogatzen duen agiria gehitu beharko diote eskabideari.

Lau._Deialdiko igoera txandan parte hartu nahi duten izangaiek, Nafarroako Foru Komunitateko langile finkoak badira baina zortzi urteko antzinatasuna frogatzerik ez badute, deialdi honetako 2.1.2. arauaren c) letran adierazten den tituluaren kopia konpultsatua aurkeztu beharko dute.

Bost._100eko 33ko edo hortik goitiko ezintasuna dutenentzako erreserba txandan parte hartzea eskatzen duten izangaiek organo eskudun batek ezintasuna frogatzeko emandako agiriaren kopia konpultsatua erantsi beharko diote eskabideari.

3.4. Eskabideak aurkezteko epea ezin izanen da luzatu.

3.5. Eskabidean atzematen diren akats materialak edo egitezkoak ofizioz edo interesatuak eskaturik zuzentzen ahalko dira, noiznahi ere.

4._Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea bukaturik, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak ebazpena emanen du izangai onartu eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko, eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara dadila aginduko du.

4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratzen denetik, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioetarako epea bukatutakoan eta horiek ebatzita, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpena emanen du, eta Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitara dadila aginduko.

4.4. Izangaiei egotziriko arrazoiengatik baztertzen direnei ez zaizkie azterketa egiteko eskubideak itzuliko.

5._Epaimahaia.

5.1. Epaimahaiak kide hauek izanen ditu:

_Mahaiburua: Alberto Otamendi Saldise jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Babes Zibileko zuzendaria.

_Ordezkoa: Elena Iribarren Górriz andrea, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Larrialdiei aurrea hartzeko eta haien gaineko informazioa eta prestakuntza emateko Alor Teknikoko burua.

_Mahaikidea: José Miguel Olaiz Zoroquiáin jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako SOS Nafarroaren Alorreko burua.

_Ordezkoa: Pedro Recarte Gaztambide jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Larrialdiak Koordinatu eta Zuzentzeko Alorreko burua.

_Mahaikidea: José Ignacio Sola Jiménez jauna, Barne Zuzendaritza Nagusiko Barneko Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendaria.

_Ordezkoa: Juan José Minondo Sanz jauna, Nafarroako Larrialdietako Agentziako Plangintza Alorreko burua.

_Mahaikidea: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Langile Batzordeak proposaturik izendatutako ordezkari bat.

_Ordezkoa: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko Langile Batzordeak proposaturik izendatutako ordezkari bat.

_Mahaikide idazkaria: José María Canales Arana jauna, Barne Zuzendaritza Nagusiko Langileriaren Kudeaketa eta Administrazio Ataleko burua.

_Ordezkoa: María Paz Diago Rodríguez andrea, Barne Zuzendaritza Nagusiari atxikitako administraria.

Epaimahaia hautaprobak hasi baino lehen eratuko da.

5.2. Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta aritu ere, kideen gehiengo osoa bertan izan gabe.

Organo kolegiatuaren eraketak eta jardunak balio izateko, mahaiburuak eta mahaikide idazkariak edo haien ordezkoek bertan egon beharko dute.

5.3. Epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko, eta organo dei egileari horren berri emanen diote, Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legean parte ez hartzeko aipatzen diren egoeretakoren batean baldin badaude.

Izangaiek, halaber, zilegi dute mahaikideak errefusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.4. Epaimahaiak gehiengoz erabakiko ditu deialdiaren oinarriak ulertu eta aplikatzeko moduaren inguruan sortzen diren arazo guztiak.

5.5. Epaimahaiak aholkulari adituen laguntza izan dezake, proba batzuetan nahiz guztietan laguntzeko. Aholkulari horiek beren espezialitate teknikoetan baizik ez dira ariko eta horietan bakarrik emanen diote laguntza epaimahaiari.

6._Oposizio-lehiaketaren nondik norakoak.

6.1. Oposizio-lehiaketa bi alditan eginen da, lehiaketaldia lehenbizi eta oposizioaldia gero, oinarri hauetan zehazten den gisara.

6.2. Oposizioa 2007ko urtarrilean hasiko da. Izangai onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpen berean zehaztuko da probak hasteko lekua, eguna eta ordua.

Ondoren, epaimahaiak gainerako probak egiteko iragarkiak jakinaraziko ditu, arauz egin behar den moduan.

6.3. Merezimendu lehiaketa.

6.3.1. Epaimahaiak lehiatzaileek alegaturiko eta egiaztaturiko merezimenduak baloratuko ditu, deialdiaren II. eranskineko baremoari jarraikiz.

6.3.2. Alegatutako merezimendu guztiak agirien bidez frogatu beharko dira izangaiek oposizio-lehiaketa honetan parte hartzeko eskabidea aurkezten duten unean. Agiriak jatorrizkoak zein behar bezala konpultsatuak izanen dira, bestela ez aurkeztutzat joko baitira.

6.3.3. Baremoaren aplikazioak eskatzen duen informazio guztia jaso beharko dute agiriek. Justifikatu gabeko merezimenduak ez dira baloratuko.

Epaimahaiak lehiakideek alegatutako merezimenduen gaineko azalpen eta datu osagarriak eskatu ahalko ditu noiznahi.

6.3.4. Lehiaketaldia ez da baztertzailea izanen, eta 24,05 puntuko balorazioa izanen du, gehienez ere. Deialdiko II. eranskinari jarraiki banatuko dira puntuak, honela:

_Emandako zerbitzuak: gehienez 20 puntu.

_Hizkuntzak jakitea: gehienez 4,05 puntu.

6.3.5. Epaimahaiak baremoaren atal bakoitzean izangaien merezimenduak baloratuko ditu. Epaimahaiak ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak alegatu edo agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du atal bakoitzerako ezarritako puntuazioa baino handiagorik eman.

6.3.6. Lehiaketaldia amaitzen denean, epaimahaiak Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean jarriko du izangai bakoitzak lortutako puntuazioa.

Lehiaketaldiko puntuazioa opsizioaldikoari gehituko zaio, eta emaitza oposizio-lehiaketako puntuazio osoa izanen da.

6.4. Oposizioa.

Oposizioa baztertzailea izanen da eta bi fase edukiko ditu: lehenbizikoan, hautapen fasean alegia, zenbait ariketa egin beharko dira, eta bigarrenean, trebatze fasean, oinarrizko prestakuntzako ikastaro bat gainditu beharko da, Operazioak Koordinatzeko Zentroa arautzen duen maiatzaren 4ko 150/1998 Foru Dekretuan (1998ko ekainaren 1eko 65. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALa), Nafarroako Segurtasun Eskolaren Antolaketa eta Funtzionamenduaren Erregelamendua onetsi zuen irailaren 12ko 113/2005 Foru Dekretuan (2005eko irailaren 30eko 117. Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALa) eta aplikatzekoa den araudian xedatutakoari jarraikiz.

6.4.1. Hautapen fasea.

Lehen ariketa: Nahitaez egin beharreko bi proba izanen dira.

_Lehena: idatziz erantzun beharko da galdera sorta bat, aukera anitzekoa, erantzunen artean zuzen bakar bat izanen duena, hizkuntz gaitasuna eta zenbaki, bulego-antolaketa eta ortografiarako gaitasuna neurtzekoa. Hutsak zehatuko dira.

_Bigarrena: Proba honetan ere aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio, erantzun zuzena bakarra izanik. Gaiak deialdiko III. eranskineko I. zatian ageri direnak izanen dira. Hutsak zehatuko dira.

Bi probak egun berean eginen dira eta bata bestearen atzetik. Epaimahaiak, probak hasi baino lehen, bi proba horietako bakoitzaren gehieneko iraupena finkatuko du.

Proba hauek egiteko ez da inongo testurik erabiltzen ahalko, ez eta hiztegirik, kalkulagailurik edo bestelako materialik ere, mutur lodiko bolaluma beltza ez bada.

Bigarren ariketa: Lehenbiziko ariketa gainditzen dutenek egin beharrekoa. Nahitaez egin beharreko bi proba izanen dira.

Lehenbizikoa._Aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio, erantzun zuzena bakarra izanik. Gaiak deialdiko III. eranskineko II. zatian ageri direnak izanen dira. Hutsak zehatuko dira.

Bigarrena._Proba honetan ere aukera anitzeko galdera sorta bati erantzun beharko zaio, erantzun zuzena bakarra izanik. Gaiak deialdiko III. eranskineko III. zatian ageri direnak izanen dira. Hutsak zehatuko dira.

Bi probak egun berean eginen dira eta bata bestearen atzetik. Epaimahaiak, probak hasi baino lehen, bi proba horietako bakoitzaren gehieneko iraupena finkatuko du.

Proba hauek egiteko ez da inongo testurik erabiltzen ahalko, ez eta bestelako materialik ere, mutur lodiko bolaluma beltza ez bada.

Hirugarren ariketa: Aurreko ariketa guztiak gainditzen dituztenek egin beharrekoa.

Proba praktikoa izanen da, epaimahaiak proposatutako testu baten transkripzioa, izangaiak ordenagailuko teklatuan nolako abiadura eta efektibitatea duen baloratzeko. Ordenagailu pertsonal batean testu editore erraz bat erabiliko da. Joaldi kopurua baloratuko da, bai eta horien zuzentasuna ere, eta idatzitakoa epaimahaiak proposatutako testuarekin bat datorren. Akats mekanografikoak ez ezik, ariketako arauak ez betetzea zehatuko da.

Proba hau egiteko 10 minutu izanen dira gehienez ere. Beharrezkoak diren baliabide teknikoak emanen zaizkie izangaiei proba hau egiteko.

Epaimahaiak adieraziko du zein toki, egun eta ordutan eginen den proba, eta taldeka edo denak batera bilduta egiten ahalko da, probaren antolamendu egokiena zein den ikusita. Izangai kopurua dela eta, ordu desberdinetarako deituko diren taldeetan banatuta egin behar bada proba, epaimahaiak testu desberdinak baina antzeko zailtasunekoak prestatuko ditu, talde bakoitzak proba testu desberdin batekin egiteko behar beste. Zozketa bidez esleituko da testua.

Epaimahaiak proba egiteko beharrezkoa iruditzen zaion laguntza teknikoa eska dezake.

Laugarren ariketa._Proba psikoteknikoak eta elkarrizketa pertsonalak edo/eta taldekoak egin beharko dira, izangaiak lanpostuaren soslai profesiografikoaren eskakizunei noraino egokitzen zaizkien neurtu beharrez. Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak onetsiko du soslai hori, Nafarroako Larrialdietako Agentziaren zuzendari kudeatzaileak proposatu ondoren. Proba Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko dagokion zerbitzuak eginen du, eta emaitzak lotesleak izanen dira epaimahai kalifikatzailearentzat.

6.4.1.1. Hautapen faseko ariketen balorazioa:

Lehen ariketa:

Lehenbiziko proba: 0tik 50 puntura bitarte kalifikatuko da. Gutxienez ere 25 puntu lortzen ez dituzten izangaiak baztertu eginen dira.

Bigarren proba: 0tik 30 puntura bitarte kalifikatuko da. Gutxienez ere 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak baztertu eginen dira.

Bigarren ariketa:

Lehenbiziko proba: 0tik 30 puntura bitarte kalifikatuko da. Gutxienez ere 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak baztertu eginen dira.

Bigarren proba: 0tik 30 puntura bitarte kalifikatuko da. Gutxienez ere 15 puntu lortzen ez dituzten izangaiak baztertu eginen dira.

Hirugarren ariketa: 0tik 20 puntura bitarte kalifikatuko da. Baztertu eginen dira gutxienez 10 puntu lortzen ez dituzten izangaiak eta, beti, hirurogei akats mekanografiko edo gehiago egiten dituztenak.

Balorazioa irizpide hauei jarraikiz eginen da:

Akats mekanografikoengatik izandako penalizazioak kenduta, egindako lehenengo 2.800 joaldiengatik 10 puntu emanen dira. Hortik gora, beste 120 joaldi zuzeneko multzo bakoitzeko beste puntu bat gehituko da, edo proportzionalki dagokion puntuazioa. Bi puntuazio hauen batuketa, gehienez ere, probari esleitu zaion gehieneko puntuazioa izanen da, hots, 20 puntu.

Joaldien zenbaketan, arruntez gain honako hauek emanen dira:

Lerroaldea aldatzen den aldiro joaldi bat.

Maiuskula edo maiuskulen tekla sakatzea eskatzen duen zeinu bakoitzarengatik, joaldi bat.

Azentu bakoitzarengatik joaldi bat.

Eta joaldi zuzenetatik bost joaldi kenduko dira akats mekanografiko bakoitzarengatik. Hauek dira akatsak:

_Ondokoak sartzea:

alfazenbakizko karaktereak, zuriuneak, edo puntuazio zeinuak, transkribatu beharreko testuan ez daudenak. Halako kasu bakoitzeko 5 joaldi kenduko dira.

_Ondokoak ez egitea:

alfazenbakizko karaktereak (letrak ez idaztea, azentudunak izan ala ez), puntuazio zeinuak (horietan sartzen dira puntu eta bereiz guztiak edo lerroalde arteko bereizketak), edo hitzen arteko bereizketak: Halako kasu bakoitzeko 5 joaldi kenduko dira.

_Nahasteak:

alfazenbakizko karaktereen, puntuazio zeinuen edo elkarren segidako bi karaktereen okerreko transkripzioa, horrek alfazenbakizko karaktere bat beste batez ordeztea ekartzen duenean. Halako kasu bakoitzeko 5 joaldi kenduko dira.

Zuzenketa programa automatiko baten bidez eginen da, eta epaimahaiak emandako testuaz baliatuta izangaiak transkibatzen duen testua karakterez karaktere aztertuko da.

Laugarren ariketa: 0tik 50 puntura bitarte kalifikatuko da. Gutxienez ere 25 puntu lortzen ez dituzten izangaiak baztertu eginen dira.

6.4.1.2. Hautapen faseko ariketa bakoitza amaitutakoan, epaimahaiak jendaurrean jarriko du, ariketa egin den lekuan eta Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean, probak gainditu dituzten izangaien zerrenda, bakoitzaren kalifikazioekin. Horrez gain, oposizioko hurrengo proba non, zein egunetan eta zer ordutan eginen den adierazten duen oharra argitaratuko du, gutxienez hura hasi baino 48 ordu lehenago.

6.4.1.3. Ariketa bakoitzerako dei bakarra eginen da, hau da, epaimahaiak jarduketei ekiteko adierazitako egunean eta orduan agertu beharko dira deitutako izangaiak, eta oposiziotik baztertuta geldituko dira agertzen ez direnak. Taldekako probetan, egun bakoitzean deitutako izangaiak agertu beharko dira epaimahaiak jarduketei ekiteko ezarritako orduan.

Izangaiek nortasun agiri nazionala, pasaportea, gidatzeko baimena edo epaimahaiak nahikotzat jotzen duen beste agiriren bat aldean dutela agertu beharko dute. Azterketara agertzen ez direnak edo arestian aipatutako agirietako baten bidez beren nortasuna egiaztatzen ez dutenak prozeduratik baztertuko dira.

6.4.1.4. Hautaprobak egiteko, ezgaitasun aitorturen bat dutenentzat bidezkoak diren denbora eta baliabide egokitzapenak eginen dira, eskabidean azaldutakoaren arabera.

6.4.2. Trebatze fasea edo prestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroa.

Hautapen faseko probak amaituta, epaimahaiak Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean argitaratuko du fase hori gainditzen dutenen izangaien zerrenda, lortutako puntuazio osoaren araberako hurrenkeran, haietako bakoitzak lehiaketaldian eta hautapen faseko ariketetan eskuratutako kalifikazioak batu ondoren. Era berean, deialdiaren xede diren lanpostu hutsetan sartzen diren izangaien zerrenda, kasuan kasuko txandan lortutako puntuazioaren araberako hurrenkeran, prestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroan onar ditzaten.

Gertatzen diren berdinketak hautapen faseko lehen ariketan puntuazio handiena lortu dutenen alde ebatziko dira. Hori eginda, berdinketak oraindik badirau, bigarren eta hirugarren ariketetan lorturiko puntuazioak hartuko dira kontuan, hurrenkera horrexetan.

6.4.3. Zerrenda hori iragarki oholean argitaratu ondoko 15 egun naturaleko epean proposatutako izangaiek honako agiri hauek aurkeztu beharko dizkiote epaiamahai kalifikatzailearen idazkariari:

a) Nortasun Agiri Nazionalaren bi fotokopia konpultsatu, edo izangaiaren hiritartasuna eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren batenak.

b) Deialdiaren 2. oinarrian eskatutako tituluaren fotokopia konpultsatua edo hori erdiesteko eskubideak ordaindu direla egiaztatzen duen agiria, edo eskaerak aurkezteko epean eskuratzeko moduan dagoela ziurtatzen duen agiria, non ez duten lehenago egin, deialdi honen 3.3. arauaren hirugarren eta laugarren ataletan xedatutakoa aplikatuz, edo parte hartzen deialdian igoera txandan, zortzi urteko antzinatasun onartuaren bidez.

Deialdi hau egin ez duen Nafarroako beste Administrazio Publikoren bateko langile finko, edo Nafarroako Foru Komunitateari eskualdatutako Justizia Administrazioko zerbitzuei atxikitako langile finko diren izangaiek, gainera, aurreko administrazioko espediente pertsonalean ageri diren inguruabar eta aurrekari guztiak frogatzen dituen ziurtagiria aurkeztu beharko dute, hots, sarrerari, antzinatasunari, mailari, egoera administratiboari eta abarrei buruzkoa.

6.4.4. Aipatu epearen barrenean, eta aski justifikaturik dauden ezinbesteko kasuak salbuetsiz, arestiko agiriak aurkezten ez dituztenak ezin izanen onartu prestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroan, eta ordura arteko egintza guztiak baliorik gabe geldituko dira, euren eskabidearen faltsukeria dela eta, legokiekeen erantzunbeharra galarazi gabe.

Aurreko lerroaldean aurreikusitako kasuan, horren ondorioz hutsik gertatzen diren lanpostuak kasuan kasuko txandan gainditu duten hurrengo izangaiek beteko dituzte, lehiaketan eta hautapen fasean lorturiko puntuazioaren arabera, eta kasu horretan aurreko ataletan adierazitako prozedura erabiliko da.

6.4.5. Aurreko ataletan aurreikusitako tramiteak egin eta hutsuneak bete ondoren, halakorik badago, epaimahai kalifikatzaileak prestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroan onartutako izangaien zerrenda argitaratuko du eta adieraziko hura noiz hasiko den.

6.4.6. Nafarroako Segurtasun Eskolak emandako egiaztagiri baten bidez ikastaro hori egin eta gainditu dutela frogatzen duten izangaiek ez dute prestakuntza ikastaro hori egin beharko.

6.4.7. Pestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroa Nafarroako Segurtasun Eskolak emanen du. Baztertzailea izanen da eta gutxi gorabehera 110 orduko iraupena izanen du.

Ikastaroa amaituta ikasleek 600 euroko beka bat jasoko dute, betiere gutxieneko asistentzia ikastorduen %90ekoa izan bada. Beka horren ordainketan eta beste edozein lansari edo subsidiorena bateraezinak izanen dira. Ikastaroa uzteak oposizio-lehiaketan jarraitzeko eta beka eskuratzeko eskubidea galtzea ekarriko du berekin. Izangaiak ikastaroa utzi orduko Nafarroako Segurtasun Eskolak epaimahai kalifikatzaileari eta deialdiaren egilea den organoari jakinarazi die.

6.4.8. Prestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroa behin amaiturik eta azken puntuazioak onetsirik, Segurtasun Eskolako zuzendariak izangaien zerrenda igorriko dio epaimahaiari, "gai" kalifikazioa adierazita ikastaroko arlo guzti-guztiak gainditu dituzten izangaien kasuan eta "ez-gai" gainerakoetan.

Kalifikazio hori loteslea da epaimahaiarentzat, eta oposizio-lehiaketatik bazterturik geldituko da "ez-gai" kalifikazioa jasotzen duen ikaslea.

7._Probak gainditu dituztenen zerrenda, izendapen proposamena eta agiri osagarrien aurkezpena.

7.1. Prestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroa amaituta, epaimahaiak gainditu dutenen zerrenda argitaratuko du Nafarroako Gobernuko iragarki oholean, erdietsitako puntuazioaren araberako hurrenkeran, izangai bakoitzak lehiaketan eta oposizioan lortutako kalifikazioak batuta; halaber, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiari igorriko dizkio zerrenda hori eta izendapen proposamena, espediente osoarekin batera. Proposamen hori Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da.

7.2. Izendapen proposamena Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu ondoko 30 egun naturaleko epean, proposatutako izangaiek inprimaki berariazko batzuk jaso eta honako agiri hauek aurkeztu behar dituzte Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusian:

7.2.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finko ez diren izangaiak:

a) Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Atalak emandako txostena, interesatuak karguan aritzea eragotziko liokeen eritasun edo akats fisiko edo psikikorik ez duela frogatzeko.

Ezgaitasunen bat alegatu duten izangaiek, gainera, ezgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

b) Eginkizun publikoetarako ezgaitua edo gabetua ez izatearen eta inongo administrazio publikoren zerbitzutik bereizi ez izanaren zinpeko aitorpena.

Izangaiek Espainiako herritartasuna ez badute, agiria aurkeztu beharko dute, beren Estatuko Funtzio Publikoan sartzea eragozten dien diziplina zehapenik edo zigor penalik ez dutela adierazteko.

c) Zin egin edo hitz ematea, Nafarroako Foru Eraentza errespetatu, Konstituzioari eta legeei men egin eta karguari dagozkion eginkizunak zuzen beteko dituela.

d) Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak eskatzen dituen gainerako agiriak.

7.2.2. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren edo haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile finkoak diren izangaiak:

a) Funtzio Publikoaren Zuzendaritza Nagusiak eskatzen dizkion agiriak.

Ezgaitasunen bat alegatu duten izangaiek, gainera, ezgaitasuna deialdiko lanpostuarekin bateragarria dela dioen frogagiria aurkeztu beharko dute, balorazio eta orientazio talde eskudunek emana.

7.3. Izangaiak epe horretan agiriak aurkezten ez baditu, ezinbesteko eta aski justifikatutako kasuetan salbu, ezin izanen da izendatu, eta bere jarduketa guziak baliogabetuta geratuko dira.

Halakoetan, horren ondorioz hutsik gertatzen diren lanpostuak kasuan kasuko txandako hurrengo izangaiek beteko dituzte, oposizio honen lehiaketan eta hautapen fasean lorturiko puntuazioaren arabera, prestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroa gainditu eta deialdi honen 7.2 arauan aipatzen den dokumentazioa aurkeztu ondoren.

Ez dute ikastaroa egin beharko lehendik egina dutenek, deialdi honen 6.4.4. arauan ezarritako moduan frogatzen badute.

8._Izendapena, lanpostuen esleipena eta jabetza hartzea.

8.1. Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak, izangaiek deialdian eskatzen diren betebehar guztiak betetzen dituztela egiaztatu ondoren, Nafarroako Foru Komunitatearen Administrazioko funtzionario izendatuko ditu, koordinazioko operadore laguntzaileen lanetan aritzeko, eta ebazpen horren bidez lanpostu hutsak adjudikatuko dizkie aurreko arauetan ezarritakoa betetzen duten izangaiei.

8.2. Izendapenak eta lanpostuaren jabetza hartzeak nomina eta plantillako funtzionario bilakatuko dituzte izendatuak, indarra duten xedapenek ezartzen dituzten eskubide eta betebehar guztiak dituztela. Gizarte Segurantzako araubide orokorrean inskribatu eta kidetuko dira, araubide horretan aurreikusitakoaren babesean.

Aurrekoa gorabehera, Nafarroako Administrazio Publikoen Zerbitzuko Langileen Estatutua onetsi zuen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren bederatzigarren xedapen gehigarriaren 3. puntuan xedatutakoa aplikatzearen ondorioz, Nafarroako administrazio publikoen edozein bahituretxetako eskubide pasiboen araubidekoak direnen kasuan, bi aukera izanen dituzte: Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko bahituretxean segitzea, martxoaren 5eko 10/2003 Foru Legearen bidez arauturiko eskubide pasiboen araubideak babesturik, edo Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean sartzea.

8.3. Izendatzen diren izangaiek destinoko herrian bizi beharra dute eta, horretarako, udalerri horretan finkatuko dute bizilekua. Administrazio organo eskudunek destinoa aldatzen ahalko dute, aplikatzekoa den arautegian ezarritakoarekin bat.

8.4. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da eta noiznahi aldatzen ahalko dute administrazio organo eskudunek, aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat.

8.5. Izendapena Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da eta izangai izendatuak hilabeteko epean jabetu beharko du bere lanpostuaz, izendapenaren jakinarazpenetik kontatzen hasita.

Aipatutako epean eta ezinbesteko eta aski justifikatutako kasuetan izan ezik, izangairen batek ez baldin bada lanpostuaz jabetzen, Foru Komunitateko Administrazioaren funtzionario izateko eskubide guztiak galduko ditu. Hala bada, deialdi honen 7.3 atalean ezarritakoari jarraikiko zaio.

8.6. Izangai bat funtzionario bihurtu eta lanpostuan batere aritu gabe zuzenean eta berak eskatuta borondatezko eszedentzia ematen bazaio jabetza hartzearen egunetik bertatik, data hartan beste Administrazio Publiko batean ari delako, kasuko lanpostu hutsa ere deialdiko 7.3 atalak agintzen duen moduan beteko da.

8.7. Aurreko bi ataletan aipatutako kasuetan, izendapena egin aurretik hautaturiko lanpostua ez da aldatuko. Beraz, funtzionario berriei, zuzenean, egoera horien ondoriozko lanpostuak adjudikatuko zaizkie.

9._Aldi baterako kontratuetarako izangaien zerrenda.

9.1. Nafarroako Administrazio Publikoan sartzeko Erregelamenduaren 42. artikuluan, lanpostuak aldi baterako betetzeko kudeaketa arauak onetsi zituen Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariaren azaroaren 14ko 146/2005 Foru Aginduan eta arau honexetan ezarritako prozedurari jarraikiz, aldi baterako kontrataziorako izangaien zerrenda hau sortuko da:

_Hautapen faseko lau ariketak gainditu dituzten izangaien zerrenda.

9.2. 6.4.1. arauak aipatzen duen hautapen fasea amaituta, epaimahai kalifikatzaileak hautapen fase horretako lau ariketak gainditu dituzten izangaien zerrenda igorriko dio Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiari. Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak, ebazpen bidez, hamar egun balioduneko epea emanen die izangaiei, ebazpena argitaratu eta biharamunetik hasita, ondoko agiri hauek aurkezteko:

_Deialdiko 2. oinarrian eskatzen den tituluaren fotokopia konpultsatua, lortzeko eskubideak pagatu direla frogatzen duen gordekinarena edo, hala bada, sartzeko prozesuan parte hartzeko eskabideak aurkezteko epean titulua eskuratzeko moduan egoten dela frogatzen duen ziurtagiria.

_Nortasun agiri nazionalaren edo pasaportearen fotokopia konpultsatua.

Ebazpen hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratuko da, eta langileen zerrendak Nafarroako Gobernuko iragarki oholean (Karlos III.aren etorbidea, 2, atalondoa, Iruña).

Eskatzen diren agiriak aipatu epean aurkezten ez dituztenak (aski justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik) eta eskatutako baldintzak betetzen ez dituztenak ez dira sartuko aldi baterako kontratuetarako izangaien zerrendan, eta deialdian parte hartzeagatiko eskubide guztiak galduko dituzte, deusetan ukatu gabe, betiere, parte hartzeko eskabidea faltsutzeagatik legokiekeen erantzukizuna.

9.3. Sartzeko prozeduraren eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunerako bete beharko dira baldintzak, eta hautaprobek dirauteino eta kontratazioaldiak iraun bitarte bete beharko dira.

9.4. Dokumentazioa aurkezteko epea bukaturik, Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiak, ebazpen bidez, aldi baterako kontratuetarako izangaien zerrenda hau onetsiko du eta Nafarroako Gobernuaren iragarki oholean argitaratuko da (Karlos III.aren etorbidea, 2, atalondoa, Iruña):

_Hautapen faseko lau ariketak gainditu dituzten izangaien zerrenda.

9.5. Aldi baterako kontratuetarako izangaien ordean lehiaketan eta hautapen faseko ariketetan lortutako puntuzioen baturak ezarriko du. Berdinketarik dagoenean nor nagusitzen den erabakitzeko, deialdi honetan kasu horietarako ezarritako irizpideak hartuko dira kontuan.

9.6. Nafarroako Larrialdietako Agentziak eta Segurtasun Eskolak ezarriko dituzte prestakuntza oinarrizkorako eta praktikorako ikastaroa egiteko egunak, halako moduan non, ikastokien kopurua eta aldi baterako kontratuen beharrak kontuan harturik, zerrenda horretan dauden izangaiei deituko zaien, puntuazio ordenari zorrotz jarraikiz eta 25 ikaslez osaturiko taldetan, aldi baterako kontratua eskainiz gero baldintza hori beterik izan dezaten.

10._Errekurtsoak.

Epaimahaiak ematen dituen egintza eta ebazpenen kontra gora jotzeko errekurtsoa paratzen ahal da Funtzio Publikoaren zuzendari nagusiari zuzenduta, errekurtsoaren xede den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik, hilabeteko epean.

Deialdi honen eta bere arauen kontra eta arauak aplikatzeko egintzen kontra, epaimahaiak hartutakoen kontra izan ezik, zilegi izanen da gora jotzeko errekurtsoa jartzea, Lehendakaritza, Justizia eta Barne kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritu nahi den egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik kontatuta.

Hori guztia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 57. artikuluarekin bat eta urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatutako Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legearen 114. eta 115. artikuluei jarraikiz.

Iruñean, 2006ko uztailaren 26an._Funtzio Publikoaren zuzendari nagusia, Alberto Andérez González.

I. ERANSKINA

Eskabidea

Izena: .........................., adinez nagusia. Nortasun Agiri Nazionala (edo balio bereko beste agiriren bat): ........................ Sorteguna: ........................... Sorterria: ....................... (.......................). Nazionalitatea: .............................. Helbidea: kalea: .............., herria: ............., probintzia: ......., posta kodea: ........, eta ........ telefonoa (........... laneko telefonoa)

AZALTZEN DUT:

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko .............. izateko ...............lanpostu ....................bidez betetzeko deialdian parte hartzeko onartu izatea eskatzen dudala, ondoko txandan (deialdia ...... zenbakiko Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu zen, .........(e)an):

f Txanda irekia

f Igoera txanda*

f Ezgaitasuna dutenentzako txanda*

Hautaprobak gainditzen ez baditut, lanpostuak behin-behinekoz betetzeko aukeraz baliatu nahi dudala, honako esparruotako batean:

f Administrazio erroa*

f Nafarroako Osasun Zerbitzua-Osasunbidea*

f Nafarroako Gizarte Ongizatearen Institutua*

(Esparruetako bakar bat aukeratu daiteke)

Ez dudala karguan aritzea galarazten didan eritasun edo akats fisiko edo psikikorik.

Indarra duten xedapenetan ezarritako ezintasunik ez dudala.

Ez naizela diziplinako espediente bidez ezein administrazio publikoren zerbitzutik kanpo utzia izan eta ez nautela eginkizun publikoak betetzeko gaitasunik gabe utzi.

Deialdian eskatzen den titulazioaren jabe naizela.

Azterketa eskubideak ordaindu ditudala deialdian ezarritako moduan eta horren gordekina erantsi dudala, edo erantsitako agirien bidez frogatzen dudala tasa ordaintzetik salbuetsita nagoela.

Eskabideak aurkezteko epearen azken egunean beharkizun guztiak betetzen ditudala.

f Ezgaitasuna dudala eta, beraz, behar ditudan egokitzapenak eskatzen ditudala, haietarako arrazoiak adierazita. (Beste orri batean azaldu behar dira eskatzen diren egokitzapenak eta haietarako arrazoiak).

f Ezgaitasuna frogatzen duen agiria aurkezten dudala, erakunde eskudun batek emana.

f Euskararen gaitasunaren agiria edo ofizialki baliokidea den beste titulu bat aurkezten dudala*

f Euskara maila neurtzeko proba egitea eskatzen dudala*

f Frantseseko eta ingeleseko nahikotasun frogak egitea eskatzen dudala (*)

Horrenbertzez,

Eskabide hau ontzat hartu eta aipatu deialdian onartua izatea eskatzen dut.

Iruñean, ..............(e)ko .........................aren ...........(e)an.

(Sinadura)

(*) Bidezkoa bada.

NAFARROAKO GOBERNUA. LEHENDAKARITZA, JUSTIZIA ETA BARNE DEPARTAMENTUA.

FUNTZIO PUBLIKOAREN ZUZENDARITZA NAGUSIA.

II. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa

1._Egindako zerbitzuak.

Deialdiko lanpostuan edo antzeko batean Admininistrazio Publikoetako zentroetan emandako zerbitzuak: 2 puntu lanean emaniko urte bakoitzeko.

Urteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emanen zaie izangaiei.

Atal honetako puntuazioa 20 izanen da gehienez ere.

2._Hizkuntzak.

_Frantsesa, ingelesa edo alemana jakiteagatik, Europar Batasuneko lan hizkuntzak diren aldetik, hizkuntza horietako bakoitzeko puntu 1 gehienez.

_Euskaraz jakiteagatik, lanpostuak eremu mistokoak baitira eta beraz euskara merezimendu gisa baloratu beharrekoa, 1,05 puntu gehienez.

Ondorio horietarako, Hizkuntza Eskola Ofizial batek emandako gaitasun agiria edo ofizialki baliokidea den titulua edukiz gero, aurreko ataletan adierazten den gehieneko puntuazioa emanen da.

Titulurik eduki ezik, Hizkuntza Eskola Ofizialean gaindituriko maila bakoitzagatik gehieneko puntuazioaren bosten bat emanen da. Euskararen kasuan, Nafarroako Gobernuak antolatutako ikastaroetan gainditutako urrats bakoitzeko 1/12 emanen da.

Lau hizkuntza horietatik bakoitzak zer dakien baloratzeko, Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuak espresuki antolatutako azterketak egiten ahal ditu; bost zailtasun maila izanen dira, eta hizkuntza bakoitzari gehienez ere ematen ahal zaion gehieneko balorazioaren 1/5 bat emanen zaio maila bakoitzari.

III. ERANSKINA

Lehen zatia

I. ZATIA

Informatika

1._Funtsezko kontzeptuak oinarrizko informatikaz: hardwarea, softwarea eta sistema eragileak. Funtsezko kontzeptuak Internetez eta posta elektronikoaz.

2._Funtsezko kontzeptuak Windows XPz. Mahaigaina eta bere elementuak; programen administratzailea; Windows esploradorea; kontrol-panela, inprimagailuak; "hasi" botoia; "hasi" karpeta; tresna-barra; "exekutatu" komandoa; laguntza; sarean lan egitea; erabiltzaile kontuak.

3._Testu-prozesadoreak: oinarrizko kontzeptuak. Microsoft Word XP: lan eremua; idatzi eta editatzea; testuaren formatua; orriaren diseinua eta konposizioa; estiloak; plantillak; tresnak; taulak; artxiboen administrazioa; posta-konbinazioa; eremuekin lan egitea; inprimatzea.

4._Kalkulu orriak: oinarrizko kontzeptuak. Microsoft Excel XP: funtsezko kontzeptuak, laneko liburuak, orriak, gelatxoak, gelatxoak eta komandoak hautatzea, datuak sartzea, formulak eta loturak sortzea, funtzioak erabiltzea, kalkulu-orri bat editatzea, formatuak, grafikoak, inprimatzea.

5._Datu baseak: oinarrizko kontzeptuak. Microsoft Access XP: funtsak, taulak, kontsultak, formularioak, txostenak, inprimaketa.

II. ZATIA

Oinarrizko araudia Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan

1._Espainiako 1978ko Konstituzioa: Estatuko aginteak. Koroa. Gorte Nagusiak. Gobernua eta Administrazioa. Botere judiziala Konstituzioan.

2._Zuzenbide Publikoaren iturburuak: legeak eta horien motak. Lege dekretuak. Legegintzako foru dekretuak. Nazioarteko itunak.

3._Administrazio Zuzenbidearen iturburuak: erregelamendua eta erregelamendu-ahalmena. Erregelamendu motak. Erregelamendu-ahalmenaren mugak eta haren kontrola.

4._Administrazio egintza (I): kontzeptua, motak eta osagaiak.

5._Administrazio egintza (II): Baldintzak, eraginkortasuna, deuseztasuna eta deuseztagarritasuna.

6._Administrazio prozedura erkidea (I). Kontzeptua eta izaera. Hasiera, antolamendua, instrukzioa eta bukaera.

7._Administrazio prozedura erkidea (II). Administrazio errekurtsoak: printzipio orokorrak eta motak.

8._Nafarroako Parlamentua edo Gorteak: Osaera, antolakuntza eta eginkizunak.

9._Nafarroako Gobernuari eta Lehendakariari buruzko Foru Legea.

10._Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko Foru Legea.

11._Nafarroako Foru Komunitateko Arartekoa. Comptos Ganbera. Nafarroako Kontseilua.

12._Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua (I). Langile motak. Funtzionario publikoen hautapena. funtzionario izaera eskuratzea eta galtzea.

13._Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutua (II). administrazio karrera. Administrazio egoerak. Lanpostuak betetzea. Ordainsariak.

14._Nafarroako Ogasun Publikoa: Nafarroako Ogasun Publikoaren eskubide eta betebeharrak. Nafarroako Aurrekontu Orokorrak: edukia eta onespena; gastuen sailkapen ekonomikoa; betearaztea eta likidazioa.

15._Nafarroako Administrazio Publikoen kontratuak: araubide juridikoa. Administrazio kontratu ohikoenak: kontzeptua eta motak. Kontratuak esleitu, hobetu, sinatu, bete, aldatu eta iraungitzeko arau orokorrak.

16._8/2005 Foru Legea, uztailaren 1ekoa, Nafarroako Babes Zibilari eta Larrialdien Kudeaketari buruzkoa.

17._Herri Babeserako Zerbitzua. Barne Zuzendaritza Nagusiaren egitura organikoa. Zerbitzuaren eginkizunak.

18._Maiatzaren 4ko 150/1998 Foru Dekretua, Operazioak Koordinatzeko Zentroa arautzen duena.

III. ZATIA

Nafarroako geografia

1._Nafarroako geomorfologia: morfoegitura unitate nagusiak: Ebroren arroa eta Pirinioak.

2._Nafarroako orografia: ezaugarri nagusiak eta Iparraldeko eta Hegoaldeko Pirinioen adarrak.

3._Nafarroako klimatologia: Nafarroan kliman eragiten duten faktoreak. Klima motak Nafarroan. Landaredia: motak eta banaketa.

4._Nafarroako hidrologia. Nafarroako ibaien ezaugarriak. Isurialdeak eta arroak: azterketa eta deskribapena. Unitate hidrogeologikoak.

5._Nafarroako nekazaritza. Eskualdeak eta motak. Nafarroako abeltzaintza: espezieak, eskualdeak, produkzioa eta kokapena. Nafarroako meatzaritza.

6._Nafarroako industria: bilakaera, kokapena, arazoak Nafarroan. Turismoa Nafarroan: +kanpalekuak, hotelak, landetxeak, Donejakue Bidea.

7._Komunikazioak, merkataritza. Nafarroako errepideen sarea. Mendateak.

8._Nafarroako biztanleria: ezaugarriak, bilakaera, banaketa, eremuak, migrazio mugimenduak. Nafarroako habitata. Biztanleen lanbide eta gizarte egitura.

9._Ipar-mendebaldeko eta Pirinioetako haranetako Nafarroa hezea.

10._Pirinioetako arroak.

11._Nafarroaren erdialdeko ekialdea eta mendebaldea.

12._Ekialdeko eta mendebaldeko Erribera.

Oharra:

Arlo guztietako gaiek deialdia hau Nafarroako ALDIZKARI OFIZIALean argitaratu egunean zegoen legedi indardunari jarraituko diote.

Iragarkiaren kodea: F0612882