16. ALDIZKARIA - 2024ko urtarrilaren 22a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERA

2024ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Berako Udalak, 2023ko azaroaren 21ean egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2024ko aurrekontu orokorra.

Espedientea jendaurrean ikusgai egon zen hamabortz egun baliodunean, dagozkion iragarkiak 2023ko 254. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 11n, eta Udalaren iragarki-oholean argitaratu ondotik.

Inolako erreklamaziorik izan ez denez gero, aurrekontu orokorra behin betiko onetsia gelditu da.

Horregatik, orain Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da.

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

ZENBATEKOA EUROTAN

I

Zuzeneko zergak

1.444.760,34

II

Zeharkako zergak

100.000,00

III

Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk

429.367,39

IV

Transferentzia arruntak

1.928.372,55

V

Ondare-sarrerak eta aprobetxamenduak

32.008,11

VII

Kapital-transferentziak

1.299.976,10

IX

Finantza-pasiboak

118.758,39

Diru-sarrerak, guztira

5.353.242,88

GASTUAK:

KAPITULUA

ZENBATEKOA EUROTAN

I

Langile-gastuak

1.375.215,28

II

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

1.361.415,12

III

Finantza-gastuak

10.420,04

IV

Transferentzia arruntak

790.470,69

VI

Inbertsio errealak

1.758.380,91

VII

Kapital-transferentziak

26.100,00

IX

Finantza-pasiboak

31.240,84

Gastuak, guztira

5.353.242,88

I. ERANSKINA

Musika eskolaren patronatua

DIRU-SARRERAK:

KAPITULUA

ZENBATEKOA EUROTAN

III

Tasak, prezio publikoak eta beste diru-sarrera batzuk

92.000,00

IV

Transferentzia arruntak

264.341,20

V

Ondare-sarrerak eta aprobetxamenduak

5,00

VII

Kapital-transferentziak

3.000,00

Diru-sarrerak, guztira

359.346,20

GASTUAK:

KAPITULUA

ZENBATEKOA EUROTAN

I

Langile-gastuak

326.766,20

II

Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak

29.520,00

III

Finantza-gastuak

60,00

VI

Inbertsio errealak

3.000,00

Gastuak, guztira

359.346,20

Beran, 2024ko urtarrilaren 9an.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.

Iragarkiaren kodea: L2400424