5. ALDIZKARIA - 2022ko urtarrilaren 10a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.2. XEDAPEN ETA IRAGARKIAK, HERRIEN ARABERA ANTOLATUAK

BERA

2022ko aurrekontua. Behin betiko onespena

Berako Udalak, 2021eko azaroaren 10ean egindako osoko bilkuran, hasiera batean onetsi zuen 2022ko aurrekontu orokorra.

Espedientea jendaurrean ikusgai egon zen hamabortz egun baliodunean, dagozkion iragarkiak 2021eko 265. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 22an, eta Udalaren iragarki-oholean argitaratu ondotik.

Inolako erreklamaziorik izan ez denez gero, aurrekontu orokorra behin betiko onetsia gelditu da.

Horregatik, orain Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen da.

DIRU-SARRERAK:

I. kapitulua.–Zuzeneko zergak: 1.350.398,90 euro.

II. kapitulua.–Zeharkako zergak: 100.000,00 euro.

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 416.289,93 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 1.529.985,01 euro.

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 31.119,84 euro.

VII. kapitulua.–Kapital transferentziak: 812.258,05 euro.

IX. kapitulua.–Finantza pasiboak: 44.304,56 euro.

Diru-sarrerak, guztira: 4.284.356,29 euro.

GASTUAK:

I. kapitulua.–Langileria gastuak: 1.237.057,82 euro.

II. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 1.147.822,80 euro.

III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 10.420,04 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 686.848,92 euro.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 1.103.532,54 euro.

VII. kapitulua.–Kapital transferentziak: 26.100,00 euro.

IX. kapitulua.–Finantza pasiboak: 72.574,17 euro.

Gastuak, guztira: 4.284.356,29 euro.

I. ERANSKINA

Musika eskola

DIRU-SARRERAK:

III. kapitulua.–Tasak, prezio publikoak eta bestelako diru-sarrerak: 90.000,00 euro.

IV. kapitulua.–Transferentzia arruntak: 241.126,65 euro.

V. kapitulua.–Ondareko diru-sarrerak eta aprobetxamenduak: 5,00 euro.

VII. kapitulua.–Kapital transferetnziak: 3.000,00 euro.

Dirusarrerak, guztira: 334.131,65 euro.

GASTUAK:

I. kapitulua.–Langileria gastuak: 305.826,65 euro.

II. kapitulua.–Ondasun eta zerbitzuetako gastu arruntak: 25.245,00 euro.

III. kapitulua.–Finantza-gastuak: 60,00 euro.

VI. kapitulua.–Inbertsio errealak: 3.000,00 euro.

Gastuak, guztira: 334.131,65 euro.

Beran, 2021eko abenduaren 23an.–Alkatea, Aitor Elexpuru Egaña.

Iragarkiaren kodea: L2118047