105. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

59/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa, enplegu publikoaren eskaintza partzial bat onesten duena, 2022. urterako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen unibertsitateaz kanpoko irakasleentzat. Eskaintza hori da maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuan aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

Maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren bidez, neurri batzuk onesten dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz. Arau horren 4. artikuluan aurreikusten denez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek enplegu publikoa egonkortzeko eskaintza onetsiko dute, eta hartan sartuko dira abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikulua eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarriak aplikatzearen ondoriozko egiturazko lanpostuak, egon nahiz ez egon plantilletan, aurrekontu-zuzkidura baldin badute (20/2021 Legearen bidez, premiazko neurriak hartu ziren enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko). 2.1 artikuluaren ondorioetarako, 2017ko abenduaren 31 izanen da erreferentziako data, eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietarako, berriz, 2015eko abenduaren 31.

Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluaren 1. apartatuak baimentzen du aldi baterako enplegua egonkortzeko tasa gehigarri bat, zeinak barnean hartuko baititu 2020ko abenduaren 31 aurreko hiru urteetan, gutxienez, aldi baterako langileek etenik gabe bete dituzten egiturazko lanpostuak, aurrekontu-zuzkidura baldin badute, egon nahiz ez egon lanpostu zerrendetan, plantilletan edo administrazio publikoek giza baliabideak antolatzeko erabiltzen dituzten bestelako sistemen barnean. Bere 6. xedapen gehigarrian ezartzen duenez, lehiaketa bidez deituko dira 2.1 artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik etenik gabe eta aldi baterako kontratuekin bete diren lanpostuak. Bestalde, lege beraren 8. xedapen gehigarriaren arabera, modu osagarrian, seigarren xedapen gehigarrian jasotako egonkortze prozesuek beren deialdien barnean sartuko dituzte 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik aldi baterako kontratuekin bete diren egiturazko lanpostu hutsak.

Abenduaren 28ko 20/2021 Legeak berak ezartzen duenez, aurreko paragrafoan aurreikusitako egonkortze prozesuak antolatzen dituzten enplegu eskaintzak 2022ko ekainaren 1a baino lehen onetsi eta argitaratu beharko dira dagozkien aldizkari ofizialetan, eta egonkortze prozesuak bi hautapen sistemaren bidez gauzatuko dira: merezimendu-lehiaketa eta oposizio-lehiaketa.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren unibertsitateaz kanpoko irakasleen plantillari buruzko datuak azterturik, maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera (foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz), ondorioztatzen da ezen 2022rako enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan guztira 766 lanpostu eskaini behar direla Hezkuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleen eremurako; horietatik 527 lanpostu merezimendu-lehiaketa bidez deituko dira, eta gainerakoak, 239 lanpostu, oposizio-lehiaketa bidez. Eskaintza hori 2022ko egonkortze-tasari dagokio.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak eta Hezkuntza Departamentuak, jakinarazpena egin ondoren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile funtzionarioen eta estatutupekoen Negoziazio Mahai Orokorrari, Nafarroako Gobernuari proposatu diote onets dezan aldi baterako enplegua egonkortzeko enplegu publikoaren eskaintza partziala, 2022rako. Eskaintza horretan 766 lanpostu sartuko dira, Hezkuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleen eremukoak, guztiak funtzionarioen araubidekoak eta lanaldi osokoak.

2022rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 29ko 18/2021 Foru Legearen hamabigarren xedapen gehigarriarekin bat, irakasleen enplegu publikoaren eskaintzetan ezarriko da irakasle kidego bakoitzeko zenbat lanpostu barne hartzen dituzten guztira. Enplegu eskaintza horietan sartutako lanpostuen ezaugarriak, eta betiere espezialitatea eta hizkuntza, plantilla organikoa aldatzeko foru dekretu batean ezarriko dira, sarrerako hautaproben deialdia egin aurretik.

Irakasle funtzionarioen kidegoei dagozkien lanpostuez gain, enplegu publikoaren eskaintzak barne hartzen ditu unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuei dagozkien lanpostuak, atzerriko hizkuntzaren eskakizuna dutenak, maiatzaren 4ko 11/2022 Foru Legearen babesean sortuak (foru lege horren bidez, neurriak ezarri ziren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen hautapenari eta lanpostuen betetzeari begira). Enplegu publikoaren eskaintzan sartutako lanpostu horiek ez dira arautzen abenduaren 29ko 18/2021 Foru Legean ezarritakoaren arabera, ez baitira irakasleen kidegoei dagozkien lanpostuak.

Aipatutako 766 lanpostu horiek hutsik ageri dira plantilla organikoan, eta aurrekontuetan bada horiek betetzeko adinako zuzkidura.

Azkenik, betetzeko Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina eta maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 8.11 artikuluan ezarritakoa (foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz), enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan 17 lanpostu gordeko dira %33ko edo hortik gorako desgaitasuna dutenentzako erreserba txandetarako (kopuru hori oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez deitutako lanpostu kopuruak mugatzen du). Eskubide Sozialetako Departamentuko organo eskudunek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko Batzorde Mistoak horren gaineko txostena egin ondoren, erreserba hori zer kidegotan eta unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen zer lanpostutan (atzerriko hizkuntzaren eskakizuna dutenetan) aplikatuko den zehaztuko da.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeita biko maiatzaren hogeita bostean egin bilkuran harturiko erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

1. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partziala onestea.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partzial bat onesten da 2022. urterako. Eskaintzak Hezkuntza Departamentuko unibertsitateaz kanpoko irakasleen 766 lanpostu biltzen ditu, funtzionarioen araubidekoak eta lanaldi osokoak, bat etorriz maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 4. artikuluarekin. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

2. Enplegu publikoaren eskaintzaren xedeko lanpostuak dira lege hauetan aurreikusitako egonkortze prozesuek ukitutakoak: ekainaren 27ko 3/2017 Legea, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, uztailaren 3ko 6/2018 Legea, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, eta abenduaren 30eko 11/2020 Legea, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. Horretarako baldintza izanen da horiek betetzeko deialdirik egin ez izana edo, deialdia egin eta ebatzi bada, bete gabe geratu izana.

Era berean, ordezte-tasari dagokion enplegu publikoaren eskaintzan iragarritako lanpostuak sartzen dira, deitu gabe daudenak eta enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartzeko baldintzak betetzen dituztenak, hori guztia maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuarekin bat. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

3. Foru dekretu honekin batera doazen I. eta II. eranskinetan jasotzen da enplegu publikoaren eskaintza honen xedeko 766 lanpostuen eta horiei dagokien hautapen sistemaren zehaztapena:

–I. eranskina: irakasle funtzionarioen kidegoei dagozkien lanpostuak. Horien espezialitatea eta hizkuntza plantilla organikoa aldatzeko foru dekretu batean ezarriko dira, sarrerako hautaprobetarako deialdia egin aurretik.

–II. eranskina: unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak, atzerriko hizkuntzaren eskakizuna dutenak.

2. artikulua. Erreserba txandak, desgaitasuna dutenentzat.

Bat. Desgaitasuna dutenentzako txandarako gordeko diren lanpostuak, betiere, oposizio-lehiaketa bidez betetzen direnak izanen dira.

Enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan, 17 lanpostu gordeko dira %33ko edo gehiagoko desgaitasuna dutenentzako erreserba txandetarako.

Bi. Honako hauek dira erreserba honen xede diren irakasle funtzionarioen kidegoak eta unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuak:

–Bigarren Hezkuntzako irakasleen kidegoa: 7 lanpostu.

–Haur Hezkuntzako maisu-maistrak (IIP) (Gaztelania): 5 lanpostu.

–Lehen Hezkuntzako maisu-maistrak (IIP) (Gaztelania): 5 lanpostu.

Irakasle funtzionarioen kidegoei dagozkien lanpostuen espezialitatea eta hizkuntza plantilla organikoa aldatzeko foru dekretu batean ezarriko dira, Eskubide Sozialetako Departamentuak txostena egin ondoan, sarrerako hautaprobetarako deialdia egin baino lehen.

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko gaikuntza.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean hartuko du indarra.

Iruñean, 2022ko maiatzaren 25ean.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

I. ERANSKINA

Irakasleen kidegoei dagokien enplegu publikoaren eskaintzan sartu beharreko lanpostuak

KIDEGOA

MAILA

LEHIAKETARAKO LANPOSTUAK

OPOSIZIO-LEHIAKETARAKO LANPOSTUAK

BIGARREN HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK

(Guztira 266)

(Lehiaketa 176)

(Oposizio-lehiaketa 90)

A

0038658 - 0032609 - 0036206 - 0038534

0038661 - 0032649 - 0036208 - 0038549

0038662 - 0032779 - 0036305 - 0038561

0038664 - 0032795 - 0034829 - 0038569

0038731 - 0032799 - 0034956 - 0038581

0038752 - 0032805 - 0034972 - 0038601

0038756 - 0032810 - 0035016 - 0038610

0038781 - 0032828 - 0035172 - 0038619

0038811 - 0032829 - 0035178 - 0038631

0038815 - 0033193 - 0035199 - 0038632

0038838 - 0033239 - 0035306 - 0038638

0038909 - 0033248 - 0035345 - 0035130

0030228 - 0033256 - 0035354 - 0039190

0030255 - 0033279 - 0035365 - 0038641

0030300 - 0033394 - 0035366 - 0038645

0030339 - 0033499 - 0035382 - 0038668

0030475 - 0033600 - 0035386 - 0038670

0030490 - 0033612 - 0035389 - 0038716

0030554 - 0033710 - 0035395 - 0038721

0030940 - 0033778 - 0035397 - 0038736

0030948 - 0033889 - 0035444 - 0038743

0031032 - 0033936 - 0035445 - 0038745

0031069 - 0033948 - 0035451 - 0038749

0031170 - 0034010 - 0035463 - 0038750

0031176 - 0034017 - 0035525 - 0038755

0031204 - 0034037 - 0036131 - 0038764

0031289 - 0034061 - 0036143 - 0038774

0031418 - 0034089 - 0036150 - 0038786

0031488 - 0034095 - 0036296 - 0038788

0031578 - 0034270 - 0036313 - 0038790

0031621 - 0034278 - 0036321 - 0038794

0031931 - 0034330 - 0036603 - 0038805

0031979 - 0034362 - 0036642 - 0038812

0032012 - 0034418 - 0036961 - 0038832

0032077 - 0034489 - 0036971 - 0038842

0032114 - 0034507 - 0036973 - 0038843

0032150 - 0034526 - 0037624 - 0038849

0032193 - 0034608 - 0037672 - 0038850

0032379 - 0034635 - 0037710 - 0038864

0032385 - 0034642 - 0037787 - 0038869

0032464 - 0034653 - 0037877 - 0038888

0032553 - 0034657 - 0037941 - 0038896

0032562 - 0034672 - 0037949 - 0038899

0032602 - 0034743 - 0038004 - 0038906

0038665 - 0031659 - 0033750 - 0036182

0038674 - 0031684 - 0034120 - 0036192

0038678 - 0031770 - 0034129 - 0036655

0038688 - 0031798 - 0034130 - 0036684

0038689 - 0031885 - 0034131 - 0036688

0038734 - 0031918 - 0034146 - 0036700

0038737 - 0032878 - 0034165 - 0037620

0038761 - 0032913 - 0034181 - 0037628

0038851 - 0032919 - 0034213 - 0037693

0038912 - 0032942 - 0036288 - 0037753

0038934 - 0032951 - 0034849 - 0037826

0030084 - 0032985 - 0034854 - 0037921

0030162 - 0032988 - 0034862 - 0038633

0030209 - 0033012 - 0034948 - 0038795

0030584 - 0033054 - 0034955 - 0038810

0030650 - 0033081 - 0034996 - 0038915

0030653 - 0033107 - 0034999 - 0038917

0030792 - 0033134 - 0035227 - 0039199

0030820 - 0033170 - 0035229 - 0031649

0030882 - 0033377 - 0035392 - 0033680

0030887 - 0033381 - 0036155 - 0036177

0030926 - 0033655 - 0036160 - 0036167

0030932 - 0033676

LANBIDE HEZIKETAKO SEKTORE BEREZIETAKO IRAKASLE ESPEZIALISTAK

(Guztira 13)

(Lehiaketa 9)

(Oposizio-lehiaketa 4)

B

0039584 - 0039591 - 0039593 - 0039595

0039585 - 0039592 - 0039594 - 0039596

0039588

0039586 - 0039587 - 0039589 - 0039590

HIZKUNTZA ESKOLA OFIZIALETAKO IRAKASLEAK

(Guztira 4)

(Lehiaketa 4)

A

0031261 - 0030953 - 0030333 - 0030736

MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO KATEDRADUNAK

(Guztira 27)

(Lehiaketa 27)

A

0039412 - 0031788 - 0039413 - 0033599

0039580 - 0039418 - 0032876 - 0039581

0039416 - 0032144 - 0039415 - 0034151

0031544 - 0039582 - 0033108 - 0039583

0030548 - 0032544 - 0039417 - 0039106

0031709 - 0039411 - 0033113 - 0039410

0039414 - 0032855 - 0039419

MUSIKAKO ETA ARTE ESZENIKOETAKO IRAKASLEAK

(Guztira 11)

(Lehiaketa 11)

A

0035678 - 0033517 - 0038877 - 0034880

0031294 - 0035475 - 0034875 - 0035474

0038878 - 0033798 - 0038879

ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO IRAKASLEAK

(Guztira 9)

(Lehiaketa 5)

(Oposizio-lehiaketa 4)

A

0030170 - 0030859 - 0031744 - 0033138

0035342

0031708 - 0032414 - 0035343 - 0035344

ARTE PLASTIKOETAKO ETA DISEINUKO TAILERREKO MAISU-MAISTRAK

(Guztira 3)

(Lehiaketa 3)

B

0031749 - 0032784 - 0032457

MAISU-MAISTRAK

(Guztira 81)

(Lehiaketa 81)

B

0036366 - 0034793 - 0034647 - 0035272

0034804 - 0033577 - 0034240 - 0034384

0037536 - 0034947 - 0034785 - 0036384

0033153 - 0033607 - 0034241 - 0034386

0035091 - 0035034 - 0034799 - 0037081

0033154 - 0033625 - 0034272 - 0034430

0037359 - 0035126 - 0034931 - 0037202

0033208 - 0033648 - 0034295 - 0034437

0034782 - 0035256 - 0034987 - 0037215

0033257 - 0033834 - 0034296 - 0034444

0034989 - 0036527 - 0035012 - 0037363

0033258 - 0033955 - 0034320 - 0034447

0035193 - 0037204 - 0035036 - 0037393

0033376 - 0033961 - 0034328 - 0034470

0037100 - 0037387 - 0035120 - 0037510

0033482 - 0034073 - 0034336 - 0034486

0037495 - 0037516 - 0035186 - 0037517

0033545 - 0034164 - 0034345 - 0034546

0034628 - 0030022 - 0035225 - 0038495

0033550 - 0034200 - 0034349 - 0034547

0034594

II. ERANSKINA

Atzerriko hizkuntzaren eskakizuna duten unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lanpostuei dagokien enplegu publikoaren eskaintzan sartu beharreko lanpostuak

KIDEGOA

MAILA

LEHIAKETARAKO LANPOSTUAK

OPOSIZIO-LEHIAKETARAKO LANPOSTUAK

GORPUTZ HEZKUNTZAKO MAISU-MAISTRAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 4)

(Lehiaketa 2)

(Oposizio-Lehiaketa 2)

B

0039634 - 0039633

0039631 - 0039632

HAUR HEZKUNTZAKO MAISU-MAISTRAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 153)

(Lehiaketa 129)

(Oposizio-lehiaketa 24)

B

0039762 - 0039651 - 0039668 - 0039685

0039730 - 0039782 - 0039776 - 0039739

0039714 - 0039652 - 0039669 - 0039686

0039636 - 0039653 - 0039780 - 0039741

0039746 - 0039716 - 0039670 - 0039687

0039637 - 0039654 - 0039784 - 0039743

0039778 - 0039720 - 0039671 - 0039688

0039638 - 0039655 - 0039672 - 0039745

0039722 - 0039724 - 0039713 - 0039689

0039639 - 0039656 - 0039673 - 0039747

0039738 - 0039728 - 0039715 - 0039690

0039640 - 0039657 - 0039674 - 0039749

0039754 - 0039732 - 0039717 - 0039691

0039641 - 0039658 - 0039675 - 0039751

0039770 - 0039736 - 0039719 - 0039692

0039642 - 0039659 - 0039676 - 0039753

0039786 - 0039740 - 0039721 - 0039693

0039643 - 0039660 - 0039677 - 0039755

0039718 - 0039744 - 0039723 - 0039694

0039644 - 0039661 - 0039678 - 0039757

0039726 - 0039748 - 0039725 - 0039695

0039645 - 0039662 - 0039679 - 0039759

0039734 - 0039752 - 0039727 - 0039696

0039646 - 0039663 - 0039680 - 0039761

0039742 - 0039756 - 0039729 - 0039697

0039647 - 0039664 - 0039681 - 0039763

0039750 - 0039760 - 0039731 - 0039698

0039648 - 0039665 - 0039682 - 0039765

0039758 - 0039764 - 0039733 - 0039737

0039649 - 0039666 - 0039683 - 0039635

0039766 - 0039768 - 0039735 - 0039712

0039650 - 0039667 - 0039684 - 0039772

0039774

0039699 - 0039702 - 0039705 - 0039708

0039767 - 0039773 - 0039779 - 0039785

0039700 - 0039703 - 0039706 - 0039709

0039769 - 0039775 - 0039781 - 0039787

0039701 - 0039704 - 0039707 - 0039710

0039771 - 0039777 - 0039783 - 0039711

HAUR HEZKUNTZAKO MAISU-MAISTRAK (IIP)-(EUSKARA)

(Guztira 3)

(Lehiaketa 1)

(Oposizio-lehiaketa 2)

B

0039793

0039792 - 0039794

HAUR HEZKUNTZAKO MAISU-MAISTRAK (AIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 4)

(Lehiaketa 4)

B

0039791 - 0039788 - 0039790 - 0039789

MUSIKAKO MAISU-MAISTRAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 1)

(Lehiaketa 1 )

B

0039795

LEHEN HEZKUNTZAKO MAISU-MAISTRAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 147)

(Lehiaketa 55)

(Oposizio-lehiaketa 92)

B

0039923 - 0039803 - 0039927 - 0039818

0039891 - 0039796 - 0039811 - 0039893

0039875 - 0039804 - 0039935 - 0039819

0039797 - 0039879 - 0039812 - 0039897

0039907 - 0039805 - 0039889 - 0039820

0039798 - 0039887 - 0039813 - 0039901

0039939 - 0039806 - 0039873 - 0039821

0039799 - 0039895 - 0039814 - 0039905

0039883 - 0039807 - 0039877 - 0039822

0039800 - 0039903 - 0039815 - 0039909

0039913 - 0039836 - 0039848 - 0039860

0039824 - 0039880 - 0039904 - 0039928

0039917 - 0039837 - 0039849 - 0039861

0039825 - 0039882 - 0039906 - 0039930

0039921 - 0039838 - 0039850 - 0039862

0039826 - 0039884 - 0039908 - 0039932

0039925 - 0039839 - 0039851 - 0039863

0039827 - 0039886 - 0039910 - 0039934

0039929 - 0039840 - 0039852 - 0039864

0039828 - 0039888 - 0039912 - 0039936

0039899 - 0039808 - 0039881

0039801 - 0039911 - 0039816

0039915 - 0039809 - 0039885

0039802 - 0039919 - 0039817

0039931 - 0039810 - 0039823

0039933 - 0039841 - 0039853 - 0039865

0039829 - 0039890 - 0039914 - 0039938

0039937 - 0039842 - 0039854 - 0039866

0039830 - 0039892 - 0039916 - 0039940

0039941 - 0039843 - 0039855 - 0039867

0039831 - 0039894 - 0039918 - 0039942

0039832 - 0039844 - 0039856 - 0039868

0039872 - 0039896 - 0039920 - 0039869

0039833 - 0039845 - 0039857 - 0039871

0039874 - 0039898 - 0039922 - 0039870

0039834 - 0039846 - 0039858

0039876 - 0039900 - 0039924

0039835 - 0039847 - 0039859

0039878 - 0039902 - 0039926

LEHEN HEZKUNTZAKO MAISU-MAISTRAK (IIP) (EUSKARA)

(Guztira 4)

(Lehiaketa 3)

(Oposizio-lehiaketa 1)

B

0039945 - 0039946 - 0039947

0039948

LEHEN HEZKUNTZAKO MAISU-MAISTRAK (AIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 1)

(Lehiaketa 1)

B

0039943

LEHEN HEZKUNTZAKO MAISU-MAISTRAK (FIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 1)

(Lehiaketa 1)

B

0039944

BIOLOGIA ETA GEOLOGIAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 1)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039597

GORPUTZ HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 5)

(Lehiaketa 1)

(Oposizio-lehiaketa 4)

A

0039601

0039602 - 0039599 - 0039598 - 0039600

GORPUTZ HEZKUNTZAKO IRAKASLEAK (IIP) (EUSKARA)

(Guztira 1)

(Lehiaketa 1)

A

0039603

FILOSOFIAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 1)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039604

FISIKA ETA KIMIKAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 4)

(Guztira 3)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039608 - 0039607 - 0039605

0039606

LANERAKO PRESTAKUNTZA ETA ORIENTABIDEETAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 1)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039609

GEOGRAFIA ETA HISTORIAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 8)

(Lehiaketa 3)

(Oposizio-lehiaketa 5)

A

0039617 - 0039615 - 0039611

0039616 - 0039613 - 0039610 - 0039614

0039612

GEOGRAFIA ETA HISTORIAKO IRAKASLEAK (IIP) (EUSKARA)

(Guztira 2)

(Lehiaketa 1)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039620

0039619

GEOGRAFIA ETA HISTORIAKO IRAKASLEAK (FIP) (GAZTELANIA)

(Guztira1)

(Lehiaketa 1)

A

0039618

OSTALARITZA ETA TURISMOKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 2)

(Lehiaketa 2)

A

0039622 - 0039621

ESKU-HARTZE SOZIOKOMUNITARIOKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 2)

(Lehiaketa 1)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039624

0039623

MATEMATIKAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 2)

(Oposizio-lehiaketa 2)

A

0039626 0039625

MATEMATIKAKO IRAKASLEAK (IIP) (EUSKARA)

(Guztira 2)

(Guztira1)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039628

0039627

TEKNOLOGIAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 1)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039629

KOMUNITATEARENTZAKO ZERBITZUETAKO IRAKASLEAK (IIP) (GAZTELANIA)

(Guztira 1)

(Oposizio-lehiaketa 1)

A

0039630

Iragarkiaren kodea: F2207781