105. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

58/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partzial bat onesten duena, 2022. urterako, Osasun Departamentuko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun-langileen eremurako. Eskaintza hori da maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuan aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

Maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren bidez, neurriak onesten dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz. Arau horren 4. artikuluan aurreikusten denez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek enplegu publikoa egonkortzeko eskaintza onetsiko dute, eta hartan sartuko dira abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikulua eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarriak aplikatzearen ondoriozko egiturazko lanpostuak, egon nahiz ez egon plantilletan, aurrekontu-zuzkidura baldin badute (20/2021 Legearen bidez, premiazko neurriak hartu ziren enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko). 2.1 artikuluaren ondorioetarako, 2017ko abenduaren 31 izanen da erreferentziako data, eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietarako, berriz, 2015eko abenduaren 31.

Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluaren 1. apartatuak baimentzen du aldi baterako enplegua egonkortzeko tasa gehigarri bat, zeinak barnean hartuko baititu 2020ko abenduaren 31 aurreko hiru urteetan, gutxienez, aldi baterako langileek etenik gabe bete dituzten egiturazko lanpostuak, aurrekontu-zuzkidura baldin badute, egon nahiz ez egon lanpostu zerrendetan, plantilletan edo administrazio publikoek giza baliabideak antolatzeko erabiltzen dituzten bestelako sistemen barnean. Bere 6. xedapen gehigarrian ezartzen duenez, lehiaketa bidez deituko dira 2.1 artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik etenik gabe eta aldi baterako kontratuekin bete diren lanpostuak. Bestalde, lege beraren 8. xedapen gehigarriaren arabera, modu osagarrian, seigarren xedapen gehigarrian jasotako egonkortze prozesuek beren deialdien barnean sartuko dituzte 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik aldi baterako kontratuekin bete diren egiturazko lanpostu hutsak.

Abenduaren 28ko 20/2021 Legeak berak ezartzen duenez, aurreko paragrafoan aurreikusitako egonkortze prozesuak antolatzen dituzten enplegu eskaintzak 2022ko ekainaren 1a baino lehen onetsi eta argitaratu beharko dira dagozkien aldizkari ofizialetan, eta egonkortze prozesuak bi hautapen sistemaren bidez gauzatuko dira: merezimendu-lehiaketa eta oposizio-lehiaketa.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun-langileen plantillari buruzko datuak azterturik, maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera (foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz), ondorioztatzen da ezen 2022rako enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan guztira 1.417 lanpostu eskaini behar direla, honela banatuta: 34 lanpostu Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun-langileenak dira, eta horietatik 27 merezimendu-lehiaketa bidez deituko dira eta gainerakoak, 7 lanpostu, oposizio-lehiaketa bidez. Bestalde, 1.383 lanpostu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun-langileenak dira, eta horietatik 1.249 lanpostu merezimendu-lehiaketa bidez deituko dira eta gainerakoak, 134 lanpostu, oposizio-lehiaketa bidez. Lan eskaintza hori 2022ko egonkortze-tasari dagokio.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak jakinarazpena egin ondoren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile funtzionarioen eta estatutupekoen Negoziazio Mahai Orokorrari, Nafarroako Gobernuari proposatu dio onets dezan 2022ko enplegu publikoaren eskaintza partziala, egonkortze-tasari dagokiona. Eskaintza horretan 1.417 lanpostu sartu dira guztira: 34 lanpostu Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun-langileenak dira eta 1.383 lanpostu Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun-langileenak.

1.417 lanpostu horiek hutsik ageri dira plantilla organikoan, eta aurrekontuetan bada horiek betetzeko adinako zuzkidura.

Azkenik, betetzeko Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina eta maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 8.11 artikuluan ezarritakoa (foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz), enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan 10 lanpostu gordeko dira %33ko edo hortik gorako desgaitasuna dutenentzako erreserba txandetarako (kopuru hori oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez deitutako lanpostu kopuruak mugatzen du). Eskubide Sozialetako Departamentuko organo eskudunek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko Batzorde Mistoak horren gaineko txostena egin ondoren, erreserba hori zer lanpostutan aplikatuko den zehaztuko da.

Era berean, betetzeko apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legea, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzkoa, eta maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 8.12 artikuluan ezarritakoa (foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz), enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan 3 lanpostu gordeko dira genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txandarako (kopuru hori oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez deitutako lanpostu kopuruak mugatzen du), eta erreserba hori zer lanpostutan aplikatuko den zehaztuko da.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeita biko maiatzaren hogeita bostean egin bilkuran harturiko erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

1. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partziala onestea.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partzial bat onesten da 2022. urterako. Eskaintzan osasun-langileen 1.417 lanpostu sartzen dira, Osasun Departamentuko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako, bat etorriz maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 4. artikuluarekin. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

2. Enplegu publikoaren eskaintzaren xedeko lanpostuak dira lege hauetan aurreikusitako egonkortze prozesuek ukitutakoak: ekainaren 27ko 3/2017 Legea, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, uztailaren 3ko 6/2018 Legea, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, eta abenduaren 30eko 11/2020 Legea, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. Horretarako baldintza izanen da horiek betetzeko deialdirik egin ez izana edo, deialdia egin eta ebatzi bada, bete gabe geratu izana.

Era berean, ordezte-tasari dagokion enplegu publikoaren eskaintzan iragarritako lanpostuak sartzen dira, deitu gabe daudenak eta enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartzeko baldintzak betetzen dituztenak, hori guztia maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuarekin bat. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

3. I. eranskinean jaso dira merezimendu-lehiaketa bidez beteko diren 1.276 lanpostuen xehetasunak. Lanpostu horietatik 27 Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun-langileenak dira, eta gainerakoak, 1.249 lanpostu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun-langileenak.

4. II. eranskinean jaso dira oposizio-lehiaketa bidez beteko diren 141 lanpostuen xehetasunak. Lanpostu horietatik 7 Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun-langileenak dira, eta gainerakoak, 134 lanpostu, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun-langileenak.

5. Hautapen prozesuetako lanpostuak maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 7. artikuluaren arabera zehaztuko dira. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

2. artikulua. Erreserba txandak, desgaitasuna dutenentzat.

Bat.–Desgaitasuna dutenentzako txandarako gordeko diren lanpostuak, betiere, oposizio-lehiaketa bidez betetzen direnak izanen dira.

Enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan, 10 lanpostu gordeko dira %33ko edo gehiagoko desgaitasuna dutenentzako erreserba txandetarako.

Bi.–Erreserba hori honako lanpostu hauetan aplikatuko da:

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuko osasun-langileen esparruan: osasun dokumentazioko teknikari espezialisten lanpostu bat gordeko da erreserba-txandarako.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko osasun-langileen esparruan: 9 lanpostu gordeko dira, honela banatuak:

–OOLTko medikuak: 1 lanpostu.

–Erizainak: 3 lanpostu.

–Fisioterapeutak: 1 lanpostu.

–Laborategiko teknikari espezialistak: 1 lanpostu.

–Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikariak: 2 lanpostu.

–Farmaziako teknikariak: 1 lanpostu.

3. artikulua. Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txanda.

Bat.–Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako txandarako gordeko diren lanpostuak, betiere, oposizio-lehiaketa bidez betetzen direnak izanen dira.

Enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan, 3 lanpostu gordeko dira genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txandarako.

Bi.–Erreserba hori honako lanpostu hauetan aplikatuko da:

–LTEak: 1 lanpostu.

–EZLTak: 1 lanpostu.

–Farmaziako teknikariak: 1 lanpostu.

4. artikulua. Espainiako nazionalitatea izatea beharrezkoa duten lanpostuak.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio ebazpen bidez zehaztu dezan, kasuan kasuko sarrerako hautapen probak egiteko deialdiak onetsi aurretik, zein lanpostuk duten atxikia ahal publikoak betetzea edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen interesak zaintzeko erantzukizuna, lanpostu horietan sartzeko Espainiako nazionalitatea izatea eskatuko baita.

5. artikulua. Foru dekretu honen bidez onesten den enplegu publikoaren eskaintzan sartzen diren lanpostuak eskainiko dira kasuan kasuko sarrerako deialdia onesten den egunean plantilla organikoan agertzen diren betebeharrekin.

6. artikulua. Akats zuzenketa, abenduaren 22ko 115/2021 Foru Dekretuan. Horren bidez, 2021eko enplegu publikoaren eskaintza partzial bat onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen osasun-langileentzat, Osasun Departamentuko Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzurako eta Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Instituturako. Eskaintza hori 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legean aurreikusitako ordezte-tasari zegokion.

Akats bat atzeman denez abenduaren 22ko 115/2021 Foru Dekretuan, bidezkoa da honako zuzenketa hauek egitea:

Honako hau dioen tokian: “–OOLTko medikuak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 65149 zenbakia duena.”

Honako hau behar du: “–OOLTko medikuak: lanpostu huts bat, funtzionarioen araubidekoa, A mailakoa, plantilla organikoan 60253 zenbakia duena.”

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko gaikuntza.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean hartuko du indarra.

Iruñean, 2022ko maiatzaren 25ean.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

I. ERANSKINA

Merezimendu-lehiaketa bidez bete beharreko lanpostuak

NAFARROAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA OSASUN PUBLIKOA

A

Osoa

67092

Osasun publikoko ikuskatzailea

A

Osoa

67012

Osasun publikoko ikuskatzailea

A

Osoa

67024

Osasun publikoko ikuskatzailea

A

Osoa

71912

Osasun publikoko ikuskatzailea

A

Partziala

72439

Osasun publikoko ikuskatzailea

A

Partziala

72441

Laneko medikuntzako mediku espezialista

A

Osoa

72442

Osasun publikoko goi mailako teknikaria

A

Osoa

71882

Osasun publikoko goi mailako teknikaria

A

Osoa

71883

Erizaina

B

Osoa

70056

Erizaina

B

Osoa

71885

Erizaina

B

Osoa

72443

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

71564

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

66952

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

66958

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

66961

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

67502

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

71891

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72446

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

67082

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

68989

Ingurumen osasuneko teknikari espezialista

C

Osoa

71893

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61899

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

66953

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

66968

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68330

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

70026

PROFESIONALEN ZUZENDARITZA/ZERBITZU ZENTRALAK

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

LANEKO MEDIKUNTZA

A

Osoa

71704

Kimikaria (Prebentzio diziplina: Laneko Segurtasuna eta Industria-higienea)

A

Osoa

71760

Erizaina

B

Osoa

72086

Erizain espezialista

LANEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

60361

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

72127

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

OOLTko laguntzako medikua

A

Osoa

72349

OOLTko laguntzako medikua

A

Osoa

72448

OOLTko laguntzako medikua

A

Osoa

72449

OOLTko laguntzako medikua

A

Partziala

72450

OOLTko laguntzako medikua

A

Osoa

72451

OOLTko medikua

A

Osoa

60416

OOLTko medikua

A

Osoa

60497

OOLTko medikua

A

Osoa

60584

OOLTko medikua

A

Osoa

60733

OOLTko medikua

A

Osoa

67379

OOLTko medikua

A

Osoa

70707

OOLTko medikua

A

Osoa

70708

OOLTko medikua

A

Osoa

72139

OOLTko medikua

A

Osoa

72141

OOLTko medikua

A

Osoa

72142

OOLTko medikua

A

Osoa

72352

OOLTko medikua

A

Osoa

72353

OOLTko medikua

A

Osoa

72452

OOLTko medikua

A

Osoa

72453

OOLTko medikua

A

Osoa

72456

OOLTko medikua

A

Osoa

72458

LZBko medikua

A

Osoa

60139

LZBko medikua

A

Osoa

67827

LZBko medikua

A

Osoa

67829

LZBko medikua

A

Osoa

67838

LZBko medikua

A

Osoa

69404

LZBko medikua

A

Osoa

72087

LZBko medikua

A

Osoa

72354

LZBko medikua

A

Osoa

72459

LZBko medikua

A

Osoa

72460

LZBko medikua

A

Osoa

72461

LZBko medikua

A

Osoa

72462

LZBko medikua

A

Osoa

72463

LZBko medikua

A

Osoa

72464

LZBko medikua

A

Osoa

72465

LZBko medikua

A

Osoa

72466

LZBko medikua

A

Osoa

72467

LZBko medikua

A

Osoa

72468

LZBko medikua

A

Osoa

72469

LZBko medikua

A

Osoa

72470

LZBko medikua

A

Osoa

72471

LZBko medikua

A

Osoa

72472

LZBko medikua

A

Osoa

72473

LZBko medikua

A

Osoa

72474

LZAko medikua

A

Osoa

69107

LZAko medikua

A

Osoa

69118

LZAko medikua

A

Osoa

69120

LZAko medikua

A

Osoa

69161

LZAko medikua

A

Osoa

69171

LZAko medikua

A

Osoa

70803

LZAko medikua

A

Osoa

72143

LZAko medikua

A

Osoa

72144

LZAko medikua

A

Osoa

72475

LZAko medikua

A

Osoa

72476

OOLTko pediatra

A

Osoa

72478

OOLTko pediatra

A

Osoa

72479

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72355

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72480

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72481

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72482

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72483

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72484

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72485

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72486

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Partziala

72487

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Partziala

72488

Erizaina

B

Osoa

60037

Erizaina

B

Osoa

60156

Erizaina

B

Osoa

60175

Erizaina

B

Osoa

60201

Erizaina

B

Osoa

60443

Erizaina

B

Osoa

60559

Erizaina

B

Osoa

60621

Erizaina

B

Osoa

60691

Erizaina

B

Osoa

60709

Erizaina

B

Osoa

60792

Erizaina

B

Osoa

60833

Erizaina

B

Osoa

60965

Erizaina

B

Osoa

61056

Erizaina

B

Osoa

62081

Erizaina

B

Osoa

65734

Erizaina

B

Osoa

65741

Erizaina

B

Osoa

66093

Erizaina

B

Osoa

66848

Erizaina

B

Osoa

67386

Erizaina

B

Osoa

67851

Erizaina

B

Osoa

67853

Erizaina

B

Osoa

68707

Erizaina

B

Osoa

68896

Erizaina

B

Osoa

68898

Erizaina

B

Osoa

69202

Erizaina

B

Osoa

69236

Erizaina

B

Osoa

69421

Erizaina

B

Osoa

70717

Erizaina

B

Osoa

70722

Erizaina

B

Osoa

70728

Erizaina

B

Osoa

71873

Erizaina

B

Osoa

72089

Erizaina

B

Osoa

72090

Erizaina

B

Osoa

72091

Erizaina

B

Osoa

72092

Erizaina

B

Osoa

72093

Erizaina

B

Osoa

72145

Erizaina

B

Osoa

72146

Erizaina

B

Osoa

72147

Erizaina

B

Osoa

72150

Erizaina

B

Osoa

72154

Erizaina

B

Osoa

72155

Erizaina

B

Osoa

72156

Erizaina

B

Partziala

72490

Erizaina

B

Osoa

72491

Erizaina

B

Osoa

72492

Erizaina

B

Osoa

72493

Erizaina

B

Osoa

72494

Erizaina

B

Osoa

72495

Erizaina

B

Osoa

72496

Erizaina

B

Osoa

72497

Erizaina

B

Osoa

72498

Erizaina

B

Partziala

72499

Erizaina

B

Partziala

72500

Erizaina

B

Osoa

72501

Erizaina

B

Partziala

72502

Erizaina

B

Osoa

72503

Erizaina

B

Osoa

72504

Erizaina

B

Osoa

72505

Erizaina

B

Osoa

72506

Erizaina

B

Osoa

72507

Erizaina

B

Osoa

72508

Erizaina

B

Osoa

72509

Erizaina

B

Osoa

72510

Erizaina

B

Osoa

72511

Erizaina

B

Osoa

72512

Erizaina

B

Osoa

72513

Erizaina

B

Osoa

72514

Erizaina

B

Osoa

72515

Erizaina

B

Partziala

72517

Erizaina

B

Partziala

72518

Erizaina

B

Partziala

72519

Erizaina

B

Partziala

72520

Erizaina

B

Partziala

72521

Erizaina

B

Partziala

72522

Erizaina

B

Partziala

72523

Erizaina

B

Partziala

72524

Erizaina

B

Osoa

72526

Erizaina

B

Osoa

72527

Erizaina

B

Osoa

72528

Erizaina

B

Osoa

72529

Erizaina

B

Osoa

72530

Erizaina

B

Osoa

72531

Erizaina

B

Osoa

72532

Erizaina

B

Osoa

72533

Erizaina

B

Partziala

72534

Erizaina

B

Partziala

72535

Erizaina

B

Osoa

72536

Erizaina

B

Partziala

72537

Erizaina

B

Partziala

72538

Erizaina

B

Osoa

72539

Erizaina

B

Osoa

72540

Erizaina

B

Osoa

72541

Erizaina

B

Osoa

72544

Erizaina

B

Partziala

72546

Zeladorea

D

Osoa

72588

Zeladorea

D

Partziala

72589

Zeladorea

D

Partziala

72590

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72592

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANALISI KLINIKOAK

A

Osoa

63138

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANALISI KLINIKOAK

A

Osoa

63608

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANATOMIA PATOLOGIKOA

A

Osoa

72162

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANESTESIA ETA KONORTERATZEA

A

Osoa

63213

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANESTESIA ETA KONORTERATZEA

A

Osoa

69584

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANESTESIA ETA KONORTERATZEA

A

Osoa

72593

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANESTESIA ETA KONORTERATZEA

A

Osoa

72594

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

DIGESTIO APARATUA

A

Osoa

71251

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

DIGESTIO APARATUA

A

Osoa

72165

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

DIGESTIO APARATUA

A

Osoa

72595

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KARDIOLOGIA

A

Osoa

62849

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KARDIOLOGIA

A

Osoa

63829

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KARDIOLOGIA

A

Osoa

66217

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KARDIOLOGIA

A

Osoa

71795

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KARDIOLOGIA

A

Osoa

72168

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KARDIOLOGIA

A

Osoa

72596

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KARDIOLOGIA

A

Osoa

72597

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BIHOTZ-HODIETAKO KIRURGIA

A

Osoa

66691

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KIRURGIA OROKORRA ETA DIGESTIO APARATUA

A

Osoa

61802

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KIRURGIA OROKORRA ETA DIGESTIO APARATUA

A

Osoa

65153

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KIRURGIA OROKORRA ETA DIGESTIO APARATUA

A

Osoa

72598

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

AHOKO ETA AURPEGI-MASAILETAKO KIRURGIA

A

Osoa

72170

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KIRURGIA ORTOPEDIKOA ETA TRAUMATOLOGIA

A

Osoa

62439

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KIRURGIA ORTOPEDIKOA ETA TRAUMATOLOGIA

A

Osoa

71959

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KIRURGIA ORTOPEDIKOA ETA TRAUMATOLOGIA

A

Osoa

71960

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

KIRURGIA ORTOPEDIKOA ETA TRAUMATOLOGIA

A

Osoa

71961

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

DERMATOLOGIA MEDIKO-KIRURGIKOA ETA BENEREOLOGIA

A

Osoa

63915

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

DERMATOLOGIA MEDIKO-KIRURGIKOA ETA BENEREOLOGIA

A

Osoa

72172

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

DERMATOLOGIA MEDIKO-KIRURGIKOA ETA BENEREOLOGIA

A

Osoa

72175

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOA

A

Osoa

64298

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOA

A

Osoa

69571

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OSPITALEKO FARMAZIA

A

Osoa

68070

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OSPITALEKO FARMAZIA

A

Osoa

68136

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

GENETIKA

A

Osoa

72177

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

GERIATRIA

A

Osoa

71800

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA

A

Osoa

63605

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA

A

Osoa

72179

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA FISIKOA ETA ERREHABILITAZIOA

A

Osoa

72180

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA FISIKOA ETA ERREHABILITAZIOA

A

Osoa

72181

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

62254

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

62995

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

69718

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

72599

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

72600

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

62669

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

62706

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

64569

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72185

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72186

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72187

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72188

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72189

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA OSASUN PUBLIKOA

A

Osoa

71804

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MIKROBIOLOGIA ETA PARASITOLOGIA

A

Osoa

72190

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

NEUMOLOGIA

A

Osoa

72191

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

NEUROLOGIA

A

Osoa

72192

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

NEUROLOGIA

A

Partziala

72601

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

60112

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

60916

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

65117

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

65438

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

72194

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

72602

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OFTALMOLOGIA

A

Osoa

61462

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OFTALMOLOGIA

A

Osoa

67115

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OFTALMOLOGIA

A

Osoa

72197

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ONKOLOGIA ERRADIOTERAPIKOA

A

Osoa

72199

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OTORRINOLARINGOLOGIA

A

Osoa

62991

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PEDIATRIA ETA BERE ARLO ESPEZIFIKOAK

A

Osoa

71108

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PEDIATRIA ETA BERE ARLO ESPEZIFIKOAK

A

Osoa

72603

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PEDIATRIA ETA BERE ARLO ESPEZIFIKOAK

A

Osoa

72604

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PEDIATRIA ETA BERE ARLO ESPEZIFIKOAK

A

Osoa

72605

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

62388

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

71568

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

72606

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ERRADIODIAGNOSTIKOA

A

Osoa

71963

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ERRADIODIAGNOSTIKOA

A

Osoa

71964

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ERRADIODIAGNOSTIKOA

A

Osoa

71966

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

UROLOGIA

A

Osoa

67205

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

UROLOGIA

A

Osoa

67899

Medikua

A

Osoa

69488

Medikua

A

Partziala

72607

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

67127

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

71812

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

71813

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

72608

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

72609

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

72610

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

72611

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

72612

Psikologo klinikoa

A

Osoa

71569

Erizaina

B

Osoa

60282

Erizaina

B

Osoa

60346

Erizaina

B

Osoa

60381

Erizaina

B

Osoa

60449

Erizaina

B

Osoa

60603

Erizaina

B

Osoa

60996

Erizaina

B

Osoa

61140

Erizaina

B

Osoa

61157

Erizaina

B

Osoa

61236

Erizaina

B

Osoa

61274

Erizaina

B

Osoa

61356

Erizaina

B

Osoa

61471

Erizaina

B

Osoa

61561

Erizaina

B

Osoa

61617

Erizaina

B

Osoa

61633

Erizaina

B

Osoa

61676

Erizaina

B

Osoa

61755

Erizaina

B

Osoa

61786

Erizaina

B

Osoa

61867

Erizaina

B

Osoa

61869

Erizaina

B

Osoa

61871

Erizaina

B

Osoa

61885

Erizaina

B

Osoa

61994

Erizaina

B

Osoa

62092

Erizaina

B

Osoa

62116

Erizaina

B

Osoa

62143

Erizaina

B

Osoa

62156

Erizaina

B

Osoa

62297

Erizaina

B

Osoa

62318

Erizaina

B

Osoa

62344

Erizaina

B

Osoa

62447

Erizaina

B

Osoa

62601

Erizaina

B

Osoa

62742

Erizaina

B

Osoa

62769

Erizaina

B

Osoa

62784

Erizaina

B

Osoa

62925

Erizaina

B

Osoa

62959

Erizaina

B

Osoa

63066

Erizaina

B

Osoa

63095

Erizaina

B

Osoa

63120

Erizaina

B

Osoa

63128

Erizaina

B

Osoa

63215

Erizaina

B

Osoa

63298

Erizaina

B

Osoa

63386

Erizaina

B

Osoa

63496

Erizaina

B

Osoa

63518

Erizaina

B

Osoa

63519

Erizaina

B

Osoa

63526

Erizaina

B

Osoa

63563

Erizaina

B

Osoa

63577

Erizaina

B

Osoa

63634

Erizaina

B

Osoa

63646

Erizaina

B

Osoa

63707

Erizaina

B

Osoa

63730

Erizaina

B

Osoa

63731

Erizaina

B

Osoa

63873

Erizaina

B

Osoa

63961

Erizaina

B

Osoa

64240

Erizaina

B

Osoa

64266

Erizaina

B

Osoa

64296

Erizaina

B

Osoa

64318

Erizaina

B

Osoa

64422

Erizaina

B

Osoa

64585

Erizaina

B

Osoa

64636

Erizaina

B

Osoa

64684

Erizaina

B

Osoa

64697

Erizaina

B

Osoa

64748

Erizaina

B

Osoa

64899

Erizaina

B

Osoa

64938

Erizaina

B

Osoa

64943

Erizaina

B

Osoa

64971

Erizaina

B

Osoa

65224

Erizaina

B

Osoa

65772

Erizaina

B

Osoa

65795

Erizaina

B

Osoa

65894

Erizaina

B

Osoa

65895

Erizaina

B

Osoa

66195

Erizaina

B

Osoa

66197

Erizaina

B

Osoa

66461

Erizaina

B

Osoa

66468

Erizaina

B

Osoa

66701

Erizaina

B

Osoa

67144

Erizaina

B

Osoa

67148

Erizaina

B

Osoa

67153

Erizaina

B

Osoa

67230

Erizaina

B

Osoa

67231

Erizaina

B

Osoa

67239

Erizaina

B

Osoa

67300

Erizaina

B

Osoa

67857

Erizaina

B

Osoa

67865

Erizaina

B

Osoa

67907

Erizaina

B

Osoa

68081

Erizaina

B

Osoa

68091

Erizaina

B

Osoa

68096

Erizaina

B

Osoa

68097

Erizaina

B

Osoa

68364

Erizaina

B

Partziala

68387

Erizaina

B

Partziala

68392

Erizaina

B

Partziala

68416

Erizaina

B

Osoa

68418

Erizaina

B

Partziala

68419

Erizaina

B

Partziala

68425

Erizaina

B

Partziala

68427

Erizaina

B

Osoa

68531

Erizaina

B

Partziala

68879

Erizaina

B

Partziala

68880

Erizaina

B

Partziala

68881

Erizaina

B

Partziala

68882

Erizaina

B

Partziala

68916

Erizaina

B

Partziala

68917

Erizaina

B

Partziala

68918

Erizaina

B

Partziala

68923

Erizaina

B

Partziala

68995

Erizaina

B

Partziala

68996

Erizaina

B

Partziala

68999

Erizaina

B

Partziala

69002

Erizaina

B

Partziala

69003

Erizaina

B

Partziala

69004

Erizaina

B

Partziala

69006

Erizaina

B

Partziala

69007

Erizaina

B

Partziala

69009

Erizaina

B

Partziala

69010

Erizaina

B

Partziala

69012

Erizaina

B

Partziala

69015

Erizaina

B

Partziala

69016

Erizaina

B

Partziala

69020

Erizaina

B

Osoa

69619

Erizaina

B

Osoa

69631

Erizaina

B

Osoa

69633

Erizaina

B

Osoa

69634

Erizaina

B

Osoa

69767

Erizaina

B

Osoa

69788

Erizaina

B

Osoa

70660

Erizaina

B

Osoa

70667

Erizaina

B

Osoa

70670

Erizaina

B

Osoa

70674

Erizaina

B

Osoa

71819

Erizaina

B

Osoa

71822

Erizaina

B

Osoa

71823

Erizaina

B

Osoa

71825

Erizaina

B

Osoa

71826

Erizaina

B

Osoa

71831

Erizaina

B

Osoa

71832

Erizaina

B

Osoa

71838

Erizaina

B

Osoa

71839

Erizaina

B

Osoa

71969

Erizaina

B

Osoa

72094

Erizaina

B

Osoa

72095

Erizaina

B

Osoa

72096

Erizaina

B

Osoa

72097

Erizaina

B

Osoa

72098

Erizaina

B

Osoa

72099

Erizaina

B

Osoa

72207

Erizaina

B

Osoa

72208

Erizaina

B

Osoa

72210

Erizaina

B

Osoa

72211

Erizaina

B

Osoa

72212

Erizaina

B

Osoa

72213

Erizaina

B

Osoa

72214

Erizaina

B

Osoa

72216

Erizaina

B

Osoa

72221

Erizaina

B

Osoa

72222

Erizaina

B

Partziala

72363

Erizaina

B

Partziala

72364

Erizaina

B

Partziala

72365

Erizaina

B

Partziala

72373

Erizaina

B

Partziala

72377

Erizaina

B

Partziala

72379

Erizaina

B

Partziala

72614

Erizaina

B

Partziala

72615

Erizaina

B

Osoa

72617

Erizaina

B

Osoa

72618

Erizaina

B

Osoa

72619

Erizaina

B

Osoa

72620

Erizaina

B

Osoa

72621

Erizaina

B

Osoa

72622

Erizaina

B

Osoa

72623

Erizaina

B

Osoa

72624

Erizaina

B

Osoa

72625

Erizaina

B

Osoa

72626

Erizaina

B

Osoa

72627

Erizaina

B

Osoa

72628

Erizaina

B

Osoa

72629

Erizaina

B

Osoa

72630

Erizaina

B

Osoa

72631

Erizaina

B

Osoa

72632

Erizaina

B

Osoa

72633

Erizaina

B

Osoa

72634

Erizaina

B

Osoa

72635

Erizaina

B

Osoa

72636

Erizaina

B

Osoa

72637

Erizaina

B

Osoa

72638

Erizaina

B

Osoa

72639

Erizaina

B

Osoa

72640

Erizaina

B

Osoa

72641

Erizaina

B

Osoa

72642

Erizaina

B

Osoa

72643

Erizaina

B

Osoa

72644

Erizaina

B

Osoa

72645

Erizaina

B

Osoa

72646

Erizaina

B

Osoa

72647

Erizaina

B

Osoa

72648

Erizaina

B

Osoa

72649

Erizaina

B

Osoa

72650

Erizaina

B

Osoa

72651

Erizaina

B

Osoa

72652

Erizaina

B

Osoa

72653

Erizaina

B

Osoa

72654

Erizaina

B

Osoa

72655

Erizaina

B

Osoa

72656

Erizaina

B

Osoa

72657

Erizaina

B

Osoa

72658

Erizaina

B

Osoa

72659

Erizaina

B

Osoa

72660

Erizaina

B

Osoa

72661

Erizaina

B

Osoa

72662

Erizaina

B

Osoa

72663

Erizaina

B

Osoa

72664

Erizaina

B

Osoa

72665

Erizaina

B

Osoa

72666

Erizaina

B

Osoa

72667

Erizaina

B

Osoa

72668

Erizaina

B

Osoa

72669

Erizaina

B

Osoa

72670

Erizaina

B

Osoa

72671

Erizaina

B

Osoa

72672

Erizaina

B

Osoa

72673

Erizaina

B

Osoa

72674

Erizaina

B

Osoa

72675

Erizaina

B

Osoa

72676

Erizaina

B

Osoa

72677

Erizaina

B

Osoa

72678

Erizaina

B

Osoa

72679

Erizaina

B

Osoa

72680

Erizaina

B

Osoa

72681

Erizaina

B

Osoa

72682

Erizaina

B

Osoa

72683

Erizaina

B

Osoa

72684

Erizaina

B

Osoa

72685

Erizaina

B

Osoa

72686

Erizaina

B

Osoa

72687

Erizaina

B

Osoa

72688

Erizaina

B

Partziala

72689

Erizaina

B

Partziala

72690

Erizaina

B

Partziala

72691

Erizaina

B

Partziala

72692

Erizaina

B

Partziala

72693

Erizaina

B

Partziala

72694

Erizaina

B

Partziala

72695

Erizaina

B

Partziala

72696

Erizaina

B

Partziala

72697

Erizaina

B

Partziala

72698

Erizaina

B

Partziala

72699

Erizaina

B

Partziala

72700

Erizaina

B

Partziala

72701

Erizaina

B

Partziala

72702

Erizaina

B

Partziala

72703

Erizaina

B

Partziala

72704

Erizaina

B

Partziala

72705

Erizaina

B

Partziala

72706

Erizaina

B

Partziala

72707

Erizaina

B

Partziala

72708

Erizaina

B

Partziala

72709

Erizaina

B

Partziala

72710

Erizaina

B

Partziala

72711

Erizaina

B

Partziala

72712

Erizaina

B

Partziala

72713

Erizaina

B

Partziala

72714

Erizaina

B

Partziala

72715

Erizaina

B

Partziala

72716

Erizaina

B

Partziala

72717

Erizaina

B

Partziala

72718

Erizaina

B

Partziala

72719

Erizaina

B

Partziala

72720

Erizaina

B

Partziala

72721

Erizaina

B

Partziala

72722

Erizaina

B

Partziala

72723

Erizaina

B

Partziala

72724

Erizaina

B

Partziala

72725

Erizaina

B

Partziala

72726

Erizaina

B

Partziala

72727

Erizaina

B

Partziala

72728

Erizaina

B

Partziala

72729

Erizaina

B

Partziala

72730

Erizaina

B

Partziala

72731

Erizaina

B

Partziala

72732

Erizaina

B

Partziala

72733

Erizaina

B

Partziala

72734

Erizaina

B

Partziala

72735

Erizaina

B

Partziala

72736

Erizaina

B

Partziala

72737

Erizaina

B

Partziala

72738

Erizaina

B

Partziala

72739

Erizaina

B

Partziala

72740

Erizaina

B

Partziala

72741

Erizaina

B

Partziala

72742

Erizaina

B

Partziala

72743

Erizaina

B

Partziala

72744

Erizaina

B

Partziala

72745

Erizaina

B

Partziala

72746

Erizaina

B

Partziala

72747

Erizaina

B

Partziala

72748

Erizaina

B

Partziala

72749

Erizaina

B

Partziala

72750

Erizaina

B

Partziala

72751

Erizaina

B

Partziala

72752

Erizaina

B

Partziala

72753

Erizaina

B

Partziala

72754

Erizaina

B

Partziala

72755

Erizaina

B

Partziala

72756

Erizaina

B

Partziala

72757

Erizaina

B

Partziala

72770

Erizaina

B

Partziala

72771

Erizaina

B

Partziala

72772

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

71711

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

72774

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

65489

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

67902

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

67903

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

68465

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

70247

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

71428

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

71708

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

71709

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

71928

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

71930

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Partziala

72775

Fisioterapeuta

B

Osoa

63279

Fisioterapeuta

B

Osoa

64431

Fisioterapeuta

B

Osoa

64589

Fisioterapeuta

B

Osoa

65303

Fisioterapeuta

B

Osoa

65851

Fisioterapeuta

B

Osoa

65852

Fisioterapeuta

B

Osoa

68674

Fisioterapeuta

B

Osoa

68675

Fisioterapeuta

B

Osoa

68677

Fisioterapeuta

B

Osoa

68678

Fisioterapeuta

B

Osoa

69608

Fisioterapeuta

B

Osoa

69610

Fisioterapeuta

B

Osoa

69793

Fisioterapeuta

B

Osoa

71171

Fisioterapeuta

B

Osoa

72226

Fisioterapeuta

B

Osoa

72228

Fisioterapeuta

B

Osoa

72230

Fisioterapeuta

B

Osoa

72776

Fisioterapeuta

B

Osoa

72777

Fisioterapeuta

B

Partziala

72778

Fisioterapeuta

B

Partziala

72779

Logopeda

B

Osoa

70682

Logopeda

B

Osoa

70683

Erdi mailako teknikaria-Osasun hezitzailea

B

Osoa

72780

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

71571

Anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialista

C

Osoa

64349

Anatomia patologikoaren arloko teknikari espezialista

C

Osoa

72239

Dietetikako teknikari espezialista

C

Osoa

67488

Dietetikako teknikari espezialista

C

Osoa

71346

Dietetikako teknikari espezialista

C

Osoa

71347

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

69355

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

69368

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

69801

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

70060

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

70570

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

70845

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

71754

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

71755

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

71756

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

72240

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

72241

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

64031

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

64888

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

64965

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

65307

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

65698

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

67684

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

67920

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

67922

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

68006

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

68009

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

68105

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

68447

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

68680

Laborategiko teknikari espezialista

C

Partziala

68832

Laborategiko teknikari espezialista

C

Partziala

68833

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

70928

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

70929

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

71714

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72242

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72243

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72792

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72793

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72794

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72795

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72796

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72797

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72798

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72799

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72800

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72801

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72802

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

61174

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

65702

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

67431

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

68551

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

68553

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

68928

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

68930

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

71292

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

71491

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

71841

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72244

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72245

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72247

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72248

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72803

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72804

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72805

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72806

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72807

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

72808

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

72809

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

72810

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

72811

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

72812

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

72813

Erradioterapiako teknikari espezialista

C

Osoa

72814

Erradioterapiako teknikari espezialista

C

Osoa

72815

Zeladorea

D

Osoa

60822

Zeladorea

D

Osoa

60881

Zeladorea

D

Osoa

62942

Zeladorea

D

Osoa

63805

Zeladorea

D

Osoa

63810

Zeladorea

D

Osoa

63811

Zeladorea

D

Osoa

64351

Zeladorea

D

Osoa

64416

Zeladorea

D

Osoa

64442

Zeladorea

D

Osoa

64471

Zeladorea

D

Osoa

64751

Zeladorea

D

Osoa

64918

Zeladorea

D

Osoa

64946

Zeladorea

D

Osoa

64947

Zeladorea

D

Osoa

64961

Zeladorea

D

Osoa

65203

Zeladorea

D

Osoa

65272

Zeladorea

D

Osoa

65357

Zeladorea

D

Osoa

66248

Zeladorea

D

Osoa

66263

Zeladorea

D

Osoa

66721

Zeladorea

D

Osoa

66737

Zeladorea

D

Osoa

66745

Zeladorea

D

Osoa

67531

Zeladorea

D

Osoa

67532

Zeladorea

D

Osoa

68043

Zeladorea

D

Osoa

68383

Zeladorea

D

Partziala

68410

Zeladorea

D

Partziala

68411

Zeladorea

D

Partziala

68412

Zeladorea

D

Partziala

68414

Zeladorea

D

Partziala

68415

Zeladorea

D

Partziala

68443

Zeladorea

D

Partziala

68444

Zeladorea

D

Partziala

68445

Zeladorea

D

Partziala

68889

Zeladorea

D

Partziala

68951

Zeladorea

D

Partziala

68952

Zeladorea

D

Partziala

68953

Zeladorea

D

Partziala

68954

Zeladorea

D

Partziala

68955

Zeladorea

D

Partziala

68956

Zeladorea

D

Partziala

68957

Zeladorea

D

Partziala

69059

Zeladorea

D

Partziala

69060

Zeladorea

D

Osoa

69532

Zeladorea

D

Osoa

70021

Zeladorea

D

Osoa

70572

Zeladorea

D

Partziala

72816

Zeladorea

D

Osoa

72817

Zeladorea

D

Partziala

72818

Zeladorea

D

Partziala

72819

Zeladorea

D

Partziala

72820

Zeladorea

D

Partziala

72821

Zeladorea

D

Partziala

72822

Zeladorea

D

Partziala

72823

Zeladorea

D

Partziala

72824

Zeladorea

D

Partziala

72825

Zeladorea

D

Partziala

72826

Zeladorea

D

Partziala

72827

Zeladorea

D

Partziala

72828

Zeladorea

D

Partziala

72829

Zeladorea

D

Partziala

72830

Zeladorea

D

Partziala

72831

Zeladorea

D

Partziala

72832

Zeladorea

D

Partziala

72833

Zeladorea

D

Partziala

72834

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61158

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61200

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61229

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61231

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61301

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61315

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61368

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61484

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61497

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61563

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61611

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61622

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61711

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61712

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61726

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61778

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61784

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61858

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61916

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61919

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61931

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61959

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62020

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62025

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62053

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62129

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62130

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62192

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62220

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62276

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62281

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62296

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62422

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62895

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63074

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63153

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63345

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63544

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63567

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63583

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63613

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63666

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63740

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64045

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64191

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64195

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64362

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64401

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64412

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64427

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64457

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64485

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64486

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64497

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64536

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64626

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64685

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64801

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64856

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64874

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64942

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65022

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65030

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65031

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65052

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65091

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65106

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65109

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65123

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65140

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65177

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65194

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65208

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65219

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65238

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65242

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65349

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65351

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65420

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65430

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65494

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65566

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65692

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65694

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65715

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65801

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65802

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65803

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67166

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67167

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67169

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67252

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67258

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67263

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67265

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67269

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68017

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68023

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68106

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68107

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68108

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68109

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68111

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68352

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68398

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68402

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68403

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68407

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68408

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68409

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68431

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68433

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68434

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68435

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68436

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68437

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68439

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68440

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68596

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

68749

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68885

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68887

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68888

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68934

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68935

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68936

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68937

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69040

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69044

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69045

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69046

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69047

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69048

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69049

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69051

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69054

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69055

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

69058

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69681

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69817

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69820

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69823

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69826

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69828

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69830

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69832

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

71300

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

71845

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72101

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72102

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72252

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72253

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72254

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72255

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72257

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72259

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72260

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72399

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72407

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72875

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72876

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72877

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72878

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72879

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72880

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72881

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72882

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72883

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72884

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72885

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72886

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72887

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72888

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72889

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72890

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72891

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72892

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72893

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72894

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72895

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72896

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72897

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72898

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72899

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72900

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72901

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72902

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72903

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72904

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72905

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72906

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72907

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72908

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72909

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72910

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72911

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72912

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72913

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72914

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72915

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72916

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72917

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72918

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72919

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72920

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72921

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72922

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72923

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72924

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72925

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72926

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72927

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72928

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72929

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72930

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72931

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72932

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72933

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72934

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72935

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72936

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72937

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72938

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72939

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72940

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72941

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72942

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72943

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72944

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72945

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72946

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72947

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72948

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72949

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72950

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72951

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72952

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72953

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72954

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72955

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72956

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72957

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72958

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72959

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72960

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72961

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72962

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72963

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72964

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72965

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72966

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72967

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71847

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71942

TUTERAKO OSASUN BARRUTIA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA

A

Osoa

71727

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

72264

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

72266

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

NEUROFISIOLOGIA KLINIKOA

A

Osoa

72273

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

64878

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

72276

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

66439

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

67095

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

70747

OOLTko medikua

A

Osoa

65125

OOLTko medikua

A

Osoa

65149

OOLTko medikua

A

Osoa

72981

OOLTko medikua

A

Osoa

72982

LZAko medikua

A

Osoa

66661

LZAko medikua

A

Osoa

69316

LZAko medikua

A

Osoa

69318

LZAko medikua

A

Osoa

69320

LZAko medikua

A

Osoa

69323

LZAko medikua

A

Osoa

69327

LZAko medikua

A

Osoa

69331

LZAko medikua

A

Osoa

69333

LZAko medikua

A

Osoa

72983

Erizaina

B

Osoa

64380

Erizaina

B

Osoa

64408

Erizaina

B

Osoa

64613

Erizaina

B

Osoa

64723

Erizaina

B

Osoa

64787

Erizaina

B

Osoa

69335

Erizaina

B

Osoa

69341

Erizaina

B

Osoa

70755

Erizaina

B

Osoa

70759

Erizaina

B

Osoa

71192

Erizaina

B

Osoa

72103

Erizaina

B

Osoa

72104

Erizaina

B

Osoa

72105

Erizaina

B

Osoa

72106

Erizaina

B

Osoa

72283

Erizaina

B

Osoa

72285

Erizaina

B

Osoa

72286

Erizaina

B

Osoa

72287

Erizaina

B

Osoa

72288

Erizaina

B

Osoa

72289

Erizaina

B

Osoa

72291

Erizaina

B

Osoa

72984

Erizaina

B

Osoa

72985

Erizaina

B

Osoa

72986

Erizaina

B

Osoa

72987

Erizaina

B

Osoa

72988

Erizaina

B

Osoa

72989

Erizaina

B

Osoa

72990

Erizaina

B

Osoa

72991

Erizaina

B

Osoa

72992

Erizaina

B

Osoa

72993

Erizaina

B

Osoa

72994

Erizaina

B

Osoa

72995

Erizaina

B

Osoa

72996

Erizaina

B

Osoa

72997

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

72107

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

72292

Fisioterapeuta

B

Osoa

65386

Fisioterapeuta

B

Osoa

65440

Fisioterapeuta

B

Osoa

72294

Fisioterapeuta

B

Osoa

72998

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

72297

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

72999

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

69979

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

64141

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

66442

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

72304

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

73008

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

67353

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

73009

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

73010

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

73011

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

73012

Zeladorea

D

Osoa

65244

Zeladorea

D

Osoa

65255

Zeladorea

D

Osoa

65292

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

64377

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65121

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65250

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65280

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65286

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

65551

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67357

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

67807

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69985

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

69999

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

71733

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72109

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72306

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73013

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73014

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73015

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73016

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73017

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73018

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73019

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73020

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73021

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73022

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

73023

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

72309

LIZARRAKO OSASUN BARRUTIA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANALISI KLINIKOAK

A

Osoa

65723

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANALISI KLINIKOAK

A

Osoa

72110

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

NEUMOLOGIA

A

Osoa

72310

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

68607

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

73025

Larrialdietako mediku albokoa

A

Osoa

73026

OOLTko medikua

A

Osoa

73027

OOLTko medikua

A

Osoa

73028

OOLTko medikua

A

Osoa

73029

OOLTko medikua

A

Osoa

73031

LZAko medikua

A

Osoa

69125

LZAko medikua

A

Osoa

69266

LZAko medikua

A

Osoa

69267

LZAko medikua

A

Osoa

69269

LZAko medikua

A

Osoa

69282

LZAko medikua

A

Osoa

69287

LZAko medikua

A

Osoa

69351

Erizaina

B

Osoa

62645

Erizaina

B

Osoa

63251

Erizaina

B

Osoa

63296

Erizaina

B

Osoa

66628

Erizaina

B

Osoa

67961

Erizaina

B

Osoa

67963

Erizaina

B

Osoa

67964

Erizaina

B

Osoa

68065

Erizaina

B

Osoa

68608

Erizaina

B

Osoa

68968

Erizaina

B

Osoa

69307

Erizaina

B

Osoa

72111

Erizaina

B

Osoa

72112

Erizaina

B

Osoa

72311

Erizaina

B

Osoa

72312

Erizaina

B

Partziala

73032

Erizaina

B

Osoa

73033

Erizaina

B

Osoa

73034

Erizaina

B

Osoa

73035

Erizaina

B

Osoa

73036

Erizaina

B

Osoa

73038

Erizaina

B

Partziala

73039

Erizaina

B

Osoa

73041

Erizaina

B

Osoa

73042

Erizaina

B

Partziala

73043

Erizaina

B

Osoa

73044

Erizaina

B

Partziala

73045

Erizaina

B

Partziala

73046

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

62968

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

63210

Fisioterapeuta

B

Osoa

63055

Fisioterapeuta

B

Osoa

71337

Fisioterapeuta

B

Osoa

72313

Erdi mailako teknikaria-Osasun hezitzailea

B

Osoa

71932

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

63851

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

66641

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

73052

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Partziala

73053

Zeladorea

D

Osoa

63342

Zeladorea

D

Osoa

63727

Zeladorea

D

Osoa

67975

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63263

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63268

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63408

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63417

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63483

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

63676

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73055

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73057

OSASUN MENTALA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

71573

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

71904

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

71951

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

71952

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

72319

Psikologo klinikoa

A

Osoa

70995

Psikologo klinikoa

A

Osoa

71855

Psikologo klinikoa

A

Osoa

71856

Psikologo klinikoa

A

Osoa

71906

Psikologo klinikoa

A

Osoa

71957

Psikologo klinikoa

A

Osoa

72324

Psikologo klinikoa

A

Osoa

73059

Erizaina

B

Osoa

62902

Erizaina

B

Partziala

68825

Erizaina

B

Partziala

68826

Erizaina

B

Partziala

68828

Erizaina

B

Osoa

70141

Erizaina

B

Osoa

71858

Erizaina

B

Osoa

72325

Erizaina

B

Osoa

73060

Erizaina

B

Osoa

73061

Erizaina

B

Osoa

73062

Erizaina

B

Osoa

73063

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

70863

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

71578

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

71737

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

71907

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

71908

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

71909

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

71983

Erizain espezialista

OSASUN MENTALEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

72326

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

71579

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

73064

Osasun hezitzailea

C

Osoa

67443

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61360

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61440

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61533

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61560

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61693

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61773

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

61849

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62034

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62054

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62114

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62198

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62267

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62275

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62315

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62453

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

62473

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68847

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68848

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68849

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68851

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68853

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68854

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68855

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68856

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68857

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68858

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68859

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68860

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68861

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68862

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68863

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68864

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68867

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68868

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

71861

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

71911

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73066

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73067

II. ERANSKINA

Oposizio-lehiaketa bidez bete beharreko lanpostuak

NAFARROAKO OSASUN PUBLIKOAREN ETA LAN OSASUNAREN INSTITUTUA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

LANEKO MEDIKUNTZA

A

Osoa

71878

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA OSASUN PUBLIKOA

A

Osoa

71879

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA PREBENTIBOA ETA OSASUN PUBLIKOA

A

Osoa

71880

Osasun publikoko ikuskatzailea

A

Partziala

72440

Erizaina

B

Osoa

72444

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

71890

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

66970

PROFESIONALEN ZUZENDARITZA/ZERBITZU ZENTRALAK

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OSPITALEKO FARMAZIA

A

Osoa

72114

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OSPITALEKO FARMAZIA

A

Osoa

72121

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

LANEKO MEDIKUNTZA

A

Osoa

71197

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

LANEKO MEDIKUNTZA

A

Osoa

71757

Erizain espezialista

LANEKO ERIZAINTZA

B

Osoa

71198

OINARRIZKO OSASUN LAGUNTZA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

OOLTko medikua

A

Osoa

71770

OOLTko medikua

A

Osoa

72137

OOLTko medikua

A

Osoa

72454

OOLTko medikua

A

Osoa

72455

OOLTko medikua

A

Osoa

72457

LZAko medikua

A

Osoa

69172

LZAko medikua

A

Partziala

72477

OOLTko laguntzako OLT-EUD

B

Osoa

72489

Erizaina

B

Osoa

72149

Erizaina

B

Osoa

72151

Erizaina

B

Osoa

72152

Erizaina

B

Osoa

72153

Erizaina

B

Osoa

72516

Erizaina

B

Partziala

72525

Erizaina

B

Partziala

72542

Erizaina

B

Partziala

72543

Erizaina

B

Partziala

72545

NAFARROAKO OSPITALE UNIBERTSITARIOA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ALERGOLOGIA

A

Osoa

71790

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ANESTESIA ETA KONORTERATZEA

A

Osoa

72163

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

DIGESTIO APARATUA

A

Osoa

71793

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

AHOKO ETA AURPEGI-MASAILETAKO KIRURGIA

A

Osoa

72169

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

DERMATOLOGIA MEDIKO-KIRURGIKOA ETA BENEREOLOGIA

A

Osoa

72173

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ENDOKRINOLOGIA ETA NUTRIZIOA

A

Osoa

72176

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OSPITALEKO FARMAZIA

A

Osoa

72120

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

GERIATRIA

A

Osoa

71801

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

HEMATOLOGIA ETA HEMOTERAPIA

A

Osoa

66484

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

72182

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72183

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72184

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

NEUMOLOGIA

A

Osoa

68186

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

NEUMOLOGIA

A

Osoa

71806

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

NEUROKIRURGIA

A

Osoa

62807

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

72195

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OBSTETRIZIA ETA GINEKOLOGIA

A

Osoa

72196

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

ONKOLOGIA ERRADIOTERAPIKOA

A

Osoa

69596

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

OTORRINOLARINGOLOGIA

A

Osoa

72200

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PEDIATRIA ETA BERE ARLO ESPEZIFIKOAK

A

Osoa

72201

Medikua

A

Osoa

68812

Psikologo klinikoa

A

Osoa

71570

Erizaina

B

Osoa

63760

Erizaina

B

Osoa

63931

Erizaina

B

Osoa

66081

Erizaina

B

Osoa

69613

Erizaina

B

Osoa

71817

Erizaina

B

Osoa

71818

Erizaina

B

Osoa

71820

Erizaina

B

Osoa

71821

Erizaina

B

Osoa

71827

Erizaina

B

Osoa

71828

Erizaina

B

Osoa

71829

Erizaina

B

Osoa

71836

Erizaina

B

Osoa

71837

Erizaina

B

Osoa

71840

Erizaina

B

Osoa

72206

Erizaina

B

Osoa

72209

Erizaina

B

Osoa

72215

Erizaina

B

Osoa

72217

Erizaina

B

Osoa

72218

Erizaina

B

Partziala

72616

Erizaina

B

Partziala

72758

Erizaina

B

Partziala

72759

Erizaina

B

Partziala

72760

Erizaina

B

Partziala

72761

Erizaina

B

Partziala

72762

Erizaina

B

Partziala

72763

Erizaina

B

Partziala

72764

Erizaina

B

Partziala

72765

Erizaina

B

Partziala

72766

Erizaina

B

Partziala

72767

Erizaina

B

Partziala

72768

Erizaina

B

Partziala

72769

Erizaina

B

Partziala

72773

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

64007

Erizain espezialista

ERIZAINTZA OBSTETRIKO-GINEKOLOGIKOA (EMAGINA)

B

Osoa

71427

Fisioterapeuta

B

Osoa

60332

Fisioterapeuta

B

Osoa

72224

Fisioterapeuta

B

Osoa

72225

Logopeda

B

Osoa

71233

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

72231

Dietetikako teknikari espezialista

C

Osoa

71343

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

71234

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

61402

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

61565

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

64019

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

68156

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

68341

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

70926

Laborategiko teknikari espezialista

C

Osoa

71235

Zeladorea

D

Partziala

69061

Zeladorea

D

Partziala

72835

Zeladorea

D

Partziala

72836

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

68441

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

71843

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

72256

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72968

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72969

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72970

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72971

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72972

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72973

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72974

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Partziala

72975

Farmaziako teknikaria

D

Osoa

71848

Farmaziako teknikaria

D

Partziala

72976

Farmaziako teknikaria

D

Partziala

72977

Farmaziako teknikaria

D

Partziala

72978

Farmaziako teknikaria

D

Partziala

72979

Farmaziako teknikaria

D

Partziala

72980

TUTERAKO OSASUN BARRUTIA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

72265

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

72267

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

MEDIKUNTZA INTENTSIBOA

A

Osoa

72268

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72270

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72271

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

BARNE MEDIKUNTZA

A

Osoa

72272

LZAko medikua

A

Osoa

69319

Psikologo klinikoa

A

Osoa

72280

Erizaina

B

Osoa

70763

Erizaina

B

Osoa

72290

Fisioterapeuta

B

Osoa

72293

Erradiodiagnostikoko teknikari espezialista

C

Osoa

72305

LIZARRAKO OSASUN BARRUTIA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

OOLTko medikua

A

Osoa

73030

Erizaina

B

Osoa

73037

Erizaina

B

Partziala

73040

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

69882

Osasun dokumentazioko teknikari espezialista

C

Osoa

72316

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

73056

OSASUN MENTALA

LANPOSTU HUTSA

ESPEZIALITATEA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Barrutiko fakultatibo espezialista/albokoa

PSIKIATRIA

A

Osoa

72317

Psikologo klinikoa

A

Osoa

61435

Erizaina

B

Osoa

62213

Iragarkiaren kodea: F2207779