105. ALDIZKARIA - 2022ko maiatzaren 30a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.2. Foru Dekretuak

57/2022 FORU DEKRETUA, maiatzaren 25ekoa, enplegu publikoaren eskaintza partzial bat onesten duena, 2022. urterako, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako. Eskaintza hori da maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuan aurreikusitako egonkortze-tasari dagokiona. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

Maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren bidez, neurri batzuk onesten dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz. Arau horren 4. artikuluan aurreikusten denez, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioak eta haren erakunde autonomoek enplegu publikoa egonkortzeko eskaintza onetsiko dute, eta hartan sartuko dira abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2.1 artikulua eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarriak aplikatzearen ondoriozko egiturazko lanpostuak, egon nahiz ez egon plantilletan, aurrekontu-zuzkidura baldin badute (20/2021 Legearen bidez, premiazko neurriak hartu ziren enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko). 2.1 artikuluaren ondorioetarako, 2017ko abenduaren 31 izanen da erreferentziako data, eta seigarren eta zortzigarren xedapen gehigarrietarako, berriz, 2015eko abenduaren 31.

Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen 2. artikuluaren 1. apartatuak baimentzen du aldi baterako enplegua egonkortzeko tasa gehigarri bat, zeinak barnean hartuko baititu 2020ko abenduaren 31 aurreko hiru urteetan, gutxienez, aldi baterako langileek etenik gabe bete dituzten egiturazko lanpostuak, aurrekontu-zuzkidura baldin badute, egon nahiz ez egon lanpostu zerrendetan, plantilletan edo administrazio publikoek giza baliabideak antolatzeko erabiltzen dituzten bestelako sistemen barnean. Bere 6. xedapen gehigarrian ezartzen duenez, lehiaketa bidez deituko dira 2.1 artikuluan ezarritako baldintzak betetzeaz gain, 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik etenik gabe eta aldi baterako kontratuekin bete diren lanpostuak. Bestalde, lege beraren 8. xedapen gehigarriaren arabera, modu osagarrian, seigarren xedapen gehigarrian jasotako egonkortze prozesuek beren deialdien barnean sartuko dituzte 2016ko urtarrilaren 1a baino lehenagotik aldi baterako kontratuekin bete diren egiturazko lanpostu hutsak.

Abenduaren 28ko 20/2021 Legeak berak ezartzen duenez, aurreko paragrafoan aurreikusitako egonkortze prozesuak antolatzen dituzten enplegu eskaintzak 2022ko ekainaren 1a baino lehen onetsi eta argitaratu beharko dira dagozkien aldizkari ofizialetan, eta egonkortze prozesuak bi hautapen sistemaren bidez gauzatuko dira: merezimendu-lehiaketa eta oposizio-lehiaketa.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren Administrazio Erroaren eremuko plantillari buruzko datuak azterturik, maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 4. artikuluan ezarritakoaren arabera (foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz), ondorioztatzen da ezen 2022rako enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan guztira 1.405 lanpostu eskaini behar direla Administrazio Erroaren eremurako; horietatik 1.086 lanpostu merezimendu-lehiaketa bidez deituko dira, eta gainerakoak, 319 lanpostu, oposizio-lehiaketa bidez. Lan eskaintza hori 2022ko egonkortze-tasari dagokio.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko Departamentuak, jakinarazpena egin ondoren Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen zerbitzuko langile funtzionarioen eta estatutupekoen Negoziazio Mahai Orokorrari, Nafarroako Gobernuari proposatu dio onets dezan 2022rako enplegu publikoaren eskaintza partziala, egonkortze-tasari dagokiona. Eskaintza horretan 1.405 lanpostu sartu dira guztira Administrazio Erroaren eremurako.

1.405 lanpostu horiek hutsik ageri dira plantilla organikoan, eta aurrekontuetan bada horiek betetzeko adinako zuzkidura.

Azkenik, betetzeko Administrazio Publikoen zerbitzuko Langileen Estatutuaren testu bategina eta maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 8.11 artikuluan ezarritakoa (foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz), enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan 22 lanpostu gordeko dira %33ko edo hortik gorako desgaitasuna dutenentzako erreserba txandarako (kopuru hori oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez deitutako lanpostu kopuruak mugatzen du). Eskubide Sozialetako Departamentuko organo eskudunek eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako lanpostuetan desgaitasuna duten pertsonen sarrera sustatzeko Batzorde Mistoak horren gaineko txostena egin ondoren, erreserba hori zer lanpostutan aplikatuko den zehaztuko da.

Era berean, betetzeko apirilaren 4ko 17/2019 Foru Legea, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasunari buruzkoa, eta maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 8.12 artikuluan ezarritakoa (foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz), enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan 6 lanpostu gordeko dira genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txandarako (kopuru hori oposizio-lehiaketaren sistemaren bidez deitutako lanpostu kopuruak mugatzen du), eta erreserba hori zer lanpostutan aplikatuko den zehaztuko da.

Horrenbestez, Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariak proposaturik, eta Nafarroako Gobernuak bi mila eta hogeita biko maiatzaren hogeita bostean egin bilkuran harturiko erabakiarekin bat,

DEKRETATZEN DUT:

1. artikulua. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partziala onestea.

1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen enplegu publikoaren eskaintza partzial bat onesten da 2022. urterako. Eskaintzak Administrazio Erroko 1.405 lanpostu biltzen ditu, bat etorriz maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 4. artikuluarekin. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

2. Enplegu publikoaren eskaintzaren xedeko lanpostuak dira lege hauetan aurreikusitako egonkortze prozesuek ukitutakoak: ekainaren 27ko 3/2017 Legea, 2017rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, uztailaren 3ko 6/2018 Legea, 2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa, eta abenduaren 30eko 11/2020 Legea, 2021erako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzkoa. Horretarako baldintza izanen da horiek betetzeko deialdirik egin ez izana edo, deialdia egin eta ebatzi bada, bete gabe geratu izana.

Era berean, ordezte-tasari dagokion enplegu publikoaren eskaintzan iragarritako lanpostuak sartzen dira, deitu gabe daudenak eta enplegu publikoa egonkortzeko eskaintzan sartzeko baldintzak betetzen dituztenak, hori guztia maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuarekin bat. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

3. I. eranskinean jaso dira merezimendu-lehiaketa bidez beteko diren 1.086 lanpostuen xehetasunak, departamentuaren eta lanpostuaren arabera banatuta.

4. II. eranskinean jaso dira oposizio-lehiaketa bidez beteko diren 319 lanpostuen xehetasunak, departamentuaren eta lanpostuaren arabera banatuta.

5. Hautapen prozesuetako lanpostuak maiatzaren 23ko 2/2022 Foru Lege-dekretuaren 7. artikuluaren arabera zehaztuko dira. Foru lege-dekretu horren bidez, neurriak hartzen dira Nafarroako Administrazio Publikoetan egonkortze prozesuak gauzatzeko, Enplegu publikoan behin-behinekotasuna murrizteko premiazko neurriei buruzko abenduaren 28ko 20/2021 Legearen ondorioz.

2. artikulua. Erreserba txandak, desgaitasuna dutenentzat.

Bat.–Desgaitasuna dutenentzako txandarako gordeko diren lanpostuak, betiere, oposizio-lehiaketa bidez betetzen direnak izanen dira.

Enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan, 22 lanpostu gordeko dira %33ko edo gehiagoko desgaitasuna dutenentzako erreserba txandetarako.

Bi.–Erreserba hori honako lanpostu hauetan aplikatuko da:

–Soziologoak: 1 lanpostu.

–Administrazio Publikoko teknikariak (arlo ekonomikoa): 1 lanpostu.

–Nekazaritzako ingeniari teknikoak: 1 lanpostu.

–Gizarte-langileak: 1 lanpostu.

–Administrariak: 5 lanpostu.

–Sukaldariak: 1 lanpostu.

–Hezkuntza-laguntzako espezialistak: 3 lanpostu.

–Laneko arriskuen prebentzioko teknikariak: 1 lanpostu.

–Zerbitzu orokorrak: 8 lanpostu.

3. artikulua. Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txanda.

Bat.–Genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako txandarako gordeko diren lanpostuak, betiere, oposizio-lehiaketa bidez betetzen direnak izanen dira.

Enplegu publikoaren eskaintza partzial honetan, 6 lanpostu gordeko dira genero-indarkeriaren biktima diren emakumeentzako erreserba txandarako.

Bi.–Erreserba hori honako lanpostu hauetan aplikatuko da:

–Administrariak: 2 lanpostu.

–Hezkuntza-laguntzako espezialistak: 2 lanpostu.

–Zerbitzu orokorrak: 2 lanpostu.

4. artikulua. Espainiako nazionalitatea izatea beharrezkoa duten lanpostuak.

Funtzio Publikoko zuzendari nagusiari ahalmena ematen zaio ebazpen bidez zehaztu dezan, kasuan kasuko sarrerako hautapen probak egiteko deialdiak onetsi aurretik, zein lanpostuk duten atxikia ahal publikoak betetzea edo Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen interesak zaintzeko erantzukizuna, lanpostu horietan sartzeko Espainiako nazionalitatea izatea eskatuko baita.

5. artikulua. Foru dekretu honen bidez onesten den enplegu publikoaren eskaintzan sartzen diren lanpostuak eskainiko dira kasuan kasuko sarrerako deialdia onesten den egunean plantilla organikoan agertzen diren betebeharrekin.

6. artikulua. Akats zuzenketa, abenduaren 15eko 109/2021 Foru Dekretuan. Horren bidez, 2021eko enplegu publikoaren eskaintza partziala onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako, 2021. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legean aurreikusitako egonkortzearen arabera. Lan eskaintza hori ekainaren 27ko 3/2017 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari zegokion.

Akats bat atzeman da abenduaren 15eko 109/2021 Foru Dekretuan jasotako lanpostuen zehaztapenean. Hori horrela, bidezkoa da 64376 zenbakia duen lanpostu hutsa (administraria) eskaintzatik kentzea.

7. artikulua. Akats zuzenketa, abenduaren 15eko 111/2021 Foru Dekretuan. Horren bidez, 2021eko enplegu publikoaren eskaintza onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administraziorako eta haren erakunde autonomoetarako. Eskaintza hori zen 2018. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legean aurreikusitako egonkortze-tasari zegokiona.

Akats bat atzeman da abenduaren 15eko 111/2021 Foru Dekretuan jasotako lanpostuen zehaztapenean. Hori horrela, bidezkoa da lanpostu huts hauek enplegu eskaintzatik kentzea: 5460 lanpostu hutsa (nekazaritzako ingeniaria), 5797 lanpostu hutsa (gelako burua), 6329 lanpostu hutsa (zerbitzu orokorretako langilea) eta 8120 lanpostu hutsa (artxiboetako erdi mailako teknikaria).

8. artikulua. Akats zuzenketa, abenduaren 22ko 113/2021 Foru Dekretuan. Horren bidez, 2021eko enplegu publikoaren eskaintza partziala onetsi zen Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen Administrazio Erroaren eremurako. Eskaintza hori zen 2021. urterako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko abenduaren 30eko 11/2020 Legean aurreikusitako ordezte-tasari zegokiona.

Akats bat atzeman denez abenduaren 22ko 113/2021 Foru Dekretuan, bidezkoa da honako zuzenketa hau egitea:

Honako hau dioen tokian: “–Laneko arriskuen prebentziorako teknikariak: zazpi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, B mailakoak, plantilla organikoan 71894, 71895, 71896, 71897, 71898, 71899 eta 71900 zenbakiak dituztenak.”

Honako hau behar du: “–Laneko arriskuen prebentzioko teknikariak: zazpi lanpostu huts, funtzionarioen araubidekoak, C mailakoak, plantilla organikoan 71894, 71895, 71896, 71897, 71898, 71899 eta 71900 zenbakiak dituztenak.”

AZKEN XEDAPENAK

Azken xedapenetako lehena.–Foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko gaikuntza.

Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilariari ahalmena ematen zaio foru dekretu hau garatzeko eta betearazteko behar diren xedapenak eman ditzan.

Azken xedapenetako bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru dekretu honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egun berean hartuko du indarra.

Iruñean, 2022ko maiatzaren 25ean.–Nafarroako Gobernuko lehendakaria, María Chivite Navascués.–Lehendakaritzako, Berdintasuneko, Funtzio Publikoko eta Barneko kontseilaria, Javier Remírez Apesteguía.

I. ERANSKINA

Merezimendu-lehiaketa bidez bete beharreko lanpostuak

LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

5831

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

6795

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

Fotokonposizioko ofiziala

C

Osoa

961

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Laneko medikuntzako mediku espezialista

A

Osoa

823

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Laneko medikuntzako mediku espezialista

A

Osoa

11021

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako unibertsitate tituluduna (laneko arriskuen prebentzioa)

B

Osoa

8600

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako unibertsitate tituluduna (laneko arriskuen prebentzioa)

B

Osoa

10204

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

778

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

806

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

6136

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Erizaintzako zainketa lagungarrietako teknikaria

D

Osoa

1616

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua

Administraria

C

Osoa

4285

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua

Administraria

C

Osoa

7456

Barne Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

10092

Barne Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

10936

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9394

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9395

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9396

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9397

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9398

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9399

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9400

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9401

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9402

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9403

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9404

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9405

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9406

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9407

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9408

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9409

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9410

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9411

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9466

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9467

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9468

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9469

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9470

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9471

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9472

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9473

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9474

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9475

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9476

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9477

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9478

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9479

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9480

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9481

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9482

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9483

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9484

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9485

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9486

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9487

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9488

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9489

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9490

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9491

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9492

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9493

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9494

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaileen gidari laguntzailea

D

Partziala

9495

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9412

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9413

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9414

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9415

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9416

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9417

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9418

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9420

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9421

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9496

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9497

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9498

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9499

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9500

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9501

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9502

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9503

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9504

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9505

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9506

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9507

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9508

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9509

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9510

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9511

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9513

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9514

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9516

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9517

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9518

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9519

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9520

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9522

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9523

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9524

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9525

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9526

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9528

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9529

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9530

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9531

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9532

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9533

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9534

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9537

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9539

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9540

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9541

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9542

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9543

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9544

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9547

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9548

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9549

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9550

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9551

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9552

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9554

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9555

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9556

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9557

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9558

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9559

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9560

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9562

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9563

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9564

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9565

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9568

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9569

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9570

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9571

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9572

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9574

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9575

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9576

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9577

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9578

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9579

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9580

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9581

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9582

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9583

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9584

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9585

Barne Zuzendaritza Nagusia

Suhiltzaile-peoi laguntzailea

D

Partziala

9586

Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

6901

Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

8594

Nafarroako Berdintasunerako Institutua

Administrazioko teknikaria

A

Osoa

2854

Nafarroako Berdintasunerako Institutua

Erdi mailako teknikaria (berdintasuna)

B

Osoa

11184

Nafarroako Gazteriaren Institutua

Zerbitzu anitzetako arduraduna

D

Osoa

4966

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

66925

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

627

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

786

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

811

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

7437

LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Lurralde Antolamenduko Zuzendaritza Nagusia

Arkitektoa

A

Osoa

6869

Etxebizitza Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

7500

Etxebizitza Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo juridikoa)

A

Osoa

10921

Etxebizitza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

5388

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

10929

Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

10930

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Artxiboko arduraduna

C

Osoa

7583

LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

1384

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

2487

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Herri-lanetako ingeniari teknikoa

B

Osoa

1917

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Herri-lanetako ingeniari teknikoa

B

Osoa

7171

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

1808

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

5041

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

1791

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

1908

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

1991

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

1999

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

7717

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Errepideetako zaintzailea

C

Osoa

2009

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Errepideetako zaintzailea

C

Osoa

3490

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Errepideetako zaintzailea

C

Osoa

9797

Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

7512

Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

8178

Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

8133

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

7273

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

7458

Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

9378

Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

9381

Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusia

Arkitekto teknikoa

B

Osoa

7003

Aurrekontuen, Ondarearen eta Politika Ekonomikoaren Zuzendaritza Nagusia

Industria ingeniari teknikoa

B

Osoa

8735

Kontu-hartzailetzako Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

6741

Kontu-hartzailetzako Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

6742

Kontu-hartzailetzako Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

6947

Kontu-hartzailetzako Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

6948

Nafarroako Estatistika Institutua

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

1032

Nafarroako Foru Ogasuna

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

1240

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9429

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9432

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9433

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9437

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9438

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9439

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9440

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9441

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9442

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9444

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9446

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9447

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9448

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9449

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna

B

Partziala

9450

Nafarroako Foru Ogasuna

Erdi mailako tituluduna (PFEZ)

B

Osoa

1183

Nafarroako Foru Ogasuna

Administraria

C

Osoa

1066

Nafarroako Foru Ogasuna

Administraria

C

Osoa

1220

Nafarroako Foru Ogasuna

Administraria

C

Osoa

4260

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

1320

GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

7525

Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako tituluduna (administrazioa)

B

Osoa

8469

Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

2577

Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

2681

Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

2683

Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

3821

Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia

Meatzeetako ingeniaria

A

Osoa

2636

Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia

Industria ingeniaria

A

Osoa

11233

Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

3908

Industriaren, Energiaren eta S3 Proiektu Estrategikoen Zuzendaritza Nagusia

Industria ingeniari teknikoa

B

Osoa

7169

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako tituluduna (administrazioa)

B

Osoa

9795

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

813

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

2582

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

2665

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia

Turismo jardueretako ofiziala

C

Osoa

9385

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

2598

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Mantentze-lanetako laguntzailea

D

Osoa

5377

MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Migrazio Politiketako Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

10910

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Psikologoa

A

Osoa

6340

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Artxiboetako goi mailako teknikaria

A

Osoa

9793

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Antolaketako goi mailako teknikaria

A

Osoa

8599

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Gizarte-langilea

B

Osoa

7483

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

6343

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Nafarroako Eskola Kontseilua-Hezkuntzako Batzorde Nagusia

Administraria

C

Osoa

33983

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

39460

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

33132

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

34285

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

34286

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

39467

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

39468

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

39469

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

39470

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

39471

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Osoa

39472

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Gitarrista laguntzailea (Dantza)

B

Partziala

39541

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Pianista laguntzailea (Dantza)

B

Partziala

39543

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako teknikaria - Liburuzaina

B

Osoa

38966

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

39397

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

31925

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

33542

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

33695

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

36111

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

37440

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37453

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37455

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37458

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37461

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37465

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37587

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37589

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37592

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37593

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38059

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38060

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38061

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38062

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38063

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38064

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38065

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38067

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38068

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38069

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38070

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38071

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38072

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38956

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38957

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38979

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38987

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38989

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

38990

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

39018

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

39367

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

39393

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

39544

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39473

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39474

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39475

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39476

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39477

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39478

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39479

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39480

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39481

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39482

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39483

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39484

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39485

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39486

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39487

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39488

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39489

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39490

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39491

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39492

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39493

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39494

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39495

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39496

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39497

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39498

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39499

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39500

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39501

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39502

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39503

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39504

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39505

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39506

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39507

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39508

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39509

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39510

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39511

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39512

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39513

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39514

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39515

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39516

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39517

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39518

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39519

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39520

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39521

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39522

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39523

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39524

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39525

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39526

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39527

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39528

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39529

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39530

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39531

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39532

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39533

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39534

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39535

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Osoa

39536

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Mantentze-lanetako ofiziala

C

Osoa

38974

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Mantentze-lanetako ofiziala

C

Osoa

39022

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Mantentze-lanetako ofiziala

C

Partziala

39029

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

39030

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

39032

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

39039

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

39040

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

39068

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

32339

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

33379

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

33979

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

34090

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

34459

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

34619

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

34924

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

35643

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

35830

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

37442

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

37444

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Partziala

37462

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Partziala

37463

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Partziala

39014

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Partziala

39041

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

30227

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

30354

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

30383

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

30408

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

30480

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31033

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31587

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31612

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31704

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31750

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31936

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

32105

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

32841

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

32920

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

33121

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

33461

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

33615

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

33745

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

34699

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

34885

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

34943

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35108

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35143

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35144

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35685

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35687

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35688

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35695

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35772

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35773

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35775

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35776

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35777

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35778

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35779

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35786

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35787

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35792

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35798

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35804

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

36011

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

36012

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

36047

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

38498

Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusia

Industria ingeniari teknikoa

B

Osoa

8611

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Psikologiako lizentziaduna (Prebentzio diziplina: Ergonomia eta Psikosoziologia Aplikatua)

A

Osoa

38031

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

38023

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Arkitekto teknikoa

B

Osoa

39579

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako unibertsitate tituluduna (Laneko Arriskuen Prebentzioa)

B

Osoa

36572

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako unibertsitate tituluduna (Laneko Arriskuen Prebentzioa)

B

Osoa

38033

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

4966

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

30581

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

30623

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

32287

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

32377

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

32528

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

32728

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

33328

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

34537

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

35620

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

36074

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

37400

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

37401

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

37407

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

37448

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

37583

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

38028

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

38035

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

38038

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

38041

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Biltegiko urgazlea-Gidaria

D

Osoa

38948

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Partziala

38965

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Partziala

39023

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Partziala

39024

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

35672

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

38938

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo juridikoa)

A

Osoa

39409

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

34552

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

34666

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

36954

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

38941

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia

Goi mailako tituluduna

A

Osoa

8324

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako tituluduna (estatistikaria)

B

Osoa

8737

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

5579

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

8320

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Lan-harremanetako diplomaduna

B

Osoa

2715

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Lan-harremanetako diplomaduna

B

Osoa

7528

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituluduna

B

Osoa

6232

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Prestakuntzako eta enpleguko erdi mailako tituluduna

B

Osoa

10543

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Administraria

C

Osoa

6168

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Administraria

C

Osoa

6183

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Administraria

C

Osoa

6190

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Administraria

C

Osoa

6197

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Administraria

C

Osoa

7938

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Medikua

A

Osoa

3763

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Medikua

A

Partziala

11505

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Psikologoa

A

Osoa

3298

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Psikologoa

A

Osoa

7024

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Psikologoa

A

Osoa

7533

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Psikologoa

A

Osoa

8351

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Psikologoa

A

Osoa

9825

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

7538

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

8323

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Gizarte-hezitzailea

B

Partziala

7407

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Erizaina

B

Osoa

2999

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Erizaina

B

Osoa

3058

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Erizaina

B

Osoa

4123

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Erizaina

B

Osoa

7230

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Erizaina

B

Partziala

9730

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Erizaina

B

Osoa

10221

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Erizaina

B

Osoa

11506

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Fisioterapeuta

B

Osoa

3301

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Fisioterapeuta

B

Osoa

9659

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Fisioterapeuta

B

Osoa

10087

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Fisioterapeuta

B

Osoa

11507

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Industria ingeniari teknikoa

B

Osoa

2740

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Industria ingeniari teknikoa

B

Osoa

8134

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Logopeda

B

Osoa

7940

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

7942

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

10556

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Gizarte-langilea

B

Osoa

10330

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Administraria

C

Osoa

3337

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Administraria

C

Osoa

3339

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Administraria

C

Osoa

5416

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldaria

C

Osoa

7275

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2912

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2918

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2938

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2940

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2951

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2953

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2956

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2981

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2989

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Mantentze-lanetako laguntzailea

D

Osoa

7242

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Mantentze-lanetako laguntzailea

D

Osoa

7724

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldeko laguntzailea

D

Osoa

2922

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldeko laguntzailea

D

Osoa

2945

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldeko laguntzailea

D

Osoa

3055

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldeko laguntzailea

D

Osoa

3064

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Osoa

3196

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Osoa

3206

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3217

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3223

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3239

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3240

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3284

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3287

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3290

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

4292

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

4293

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

4642

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

4644

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

4650

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

8026

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

8029

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

8030

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

2823

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3031

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3033

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3092

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3152

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3158

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3166

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3172

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3179

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3182

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

4595

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

4651

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

4655

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

6570

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7233

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7234

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7235

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7236

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7237

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7238

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7239

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7240

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7241

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7981

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Partziala

7982

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

8138

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

8724

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

8729

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

9839

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

11108

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

11109

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

11112

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

11113

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

11116

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

11117

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

2804

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

2805

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

2806

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

2807

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

2808

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

2809

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

2812

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

2814

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

2820

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

2824

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

2830

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

2946

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

2962

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

2995

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3014

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3037

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3065

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3098

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3102

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3117

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3126

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3202

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3291

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3294

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

6587

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

6590

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

6597

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

6598

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

7725

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

7537

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

8621

OSASUN DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Osasun Zuzendaritza Nagusia

Farmazialaria

A

Osoa

3970

Osasun Zuzendaritza Nagusia

Farmazialaria

A

Osoa

8736

Osasun Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

1543

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Soziologoa

A

Osoa

2860

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

68641

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

68642

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Erdi mailako teknikaria

B

Osoa

68988

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Erdi mailako unibertsitate tituluduna (Laneko Arriskuen Prebentzioa)

B

Osoa

1667

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

1680

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

5857

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

6634

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

66933

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

67070

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

67073

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

67078

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

67779

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

71902

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

72445

Profesionalen Zuzendaritza

Ingeniaria (Prebentzio diziplina: Laneko Segurtasuna eta Industria-higienea)

A

Osoa

70257

Profesionalen Zuzendaritza

Psikologoa (Prebentzio diziplina: Ergonomia, Psikosoziologia Aplikatua eta Laneko Segurtasuna)

A

Osoa

69373

Profesionalen Zuzendaritza

Psikologoa (Prebentzio diziplina: Ergonomia, Psikosoziologia Aplikatua eta Laneko Segurtasuna)

A

Osoa

71759

Profesionalen Zuzendaritza

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

66596

Profesionalen Zuzendaritza

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo juridikoa)

A

Osoa

62498

Profesionalen Zuzendaritza

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo juridikoa)

A

Osoa

66600

Profesionalen Zuzendaritza

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo juridikoa)

A

Osoa

72084

Profesionalen Zuzendaritza

Osasun kudeaketako teknikaria

A

Osoa

72116

Profesionalen Zuzendaritza

Lan-harremanetako diplomaduna

B

Osoa

62365

Profesionalen Zuzendaritza

Lan-harremanetako diplomaduna

B

Osoa

71761

Profesionalen Zuzendaritza

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

66488

Profesionalen Zuzendaritza

Erdi mailako teknikaria

B

Osoa

62790

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

60568

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

61466

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

61687

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

61791

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

61835

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

61943

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

61971

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

62089

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

64284

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

67499

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

68715

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

71168

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

71199

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

71763

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

72123

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

72130

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

72134

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

72447

Profesionalen Zuzendaritza

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

66603

Profesionalen Zuzendaritza

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

70034

Oinarrizko Laguntza

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

66602

Oinarrizko Laguntza

Erdi mailako teknikaria

B

Osoa

68900

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Osoa

65746

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Osoa

70140

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Partziala

70811

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Partziala

70874

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Partziala

70876

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Partziala

70877

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Partziala

70878

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Osoa

72547

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Partziala

72548

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Partziala

72549

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60055

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60148

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60152

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60206

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60244

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60281

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60363

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60774

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60864

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

60955

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

61028

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

61228

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

66606

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

66611

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

66614

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

66619

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

66823

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

66860

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

67571

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

67572

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

67573

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

68322

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

68323

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

68567

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

68721

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

68905

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

69441

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

69454

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

69457

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

69460

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

69461

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

69465

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

69466

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

70023

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

70024

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

70107

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

70731

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

70938

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

71750

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

71751

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72159

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72160

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72359

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72550

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72551

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72552

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72553

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72554

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72555

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72556

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72557

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72558

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72559

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72560

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72561

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72562

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72563

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72564

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72565

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72568

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72569

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72570

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72571

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72574

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72575

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72576

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72577

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72578

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72579

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72580

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72581

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72582

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72585

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72586

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72587

Oinarrizko Laguntza

Hainbat lanbidetako langilea

D

Osoa

70615

Oinarrizko Laguntza

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

68297

Oinarrizko Laguntza

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

68726

Oinarrizko Laguntza

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72591

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo juridikoa)

A

Osoa

72613

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Osasun kudeaketako teknikaria

A

Osoa

66797

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

70033

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

70553

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Gizarte-langilea

B

Osoa

69760

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

60069

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

60578

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

60808

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

60909

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

61000

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

61568

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

61805

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

62508

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

62745

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

62776

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

62787

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

62900

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

62945

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

62994

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63000

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63099

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63131

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63246

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63256

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63642

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63682

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63734

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63774

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64063

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64065

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64174

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64305

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64403

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64434

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64478

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64488

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64540

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64647

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64767

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64933

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64951

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

65044

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

65199

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

65214

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

65397

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

65450

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

65460

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

65538

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

66686

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

67453

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

67558

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

67761

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

67762

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

67933

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

67935

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68030

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68033

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68379

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68381

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68488

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68686

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68687

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68838

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68839

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

68884

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69032

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Partziala

69036

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Partziala

69037

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Partziala

69038

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69510

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69511

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69529

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69811

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69812

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69813

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

70618

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

70691

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

70694

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

70831

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

70870

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71052

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71294

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71295

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71296

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71298

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71356

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71357

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71358

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71719

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71971

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71972

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71973

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72233

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72234

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72235

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72236

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72237

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Partziala

72781

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72782

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72783

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72784

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72785

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72786

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72787

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Partziala

72788

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Partziala

72789

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Partziala

72790

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71351

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71989

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

1. mailako ofiziala

C

Osoa

65467

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Gidaria

D

Osoa

61665

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Hainbat lanbidetako langilea

D

Osoa

63649

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Hainbat lanbidetako langilea

D

Osoa

70610

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Hainbat lanbidetako langilea

D

Osoa

70611

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Hainbat lanbidetako langilea

D

Osoa

70612

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

61238

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

61433

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

61508

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

61535

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

61689

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

62392

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

63865

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

64804

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

68462

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

68518

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

68940

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

68943

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

68949

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71369

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71993

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71996

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71998

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72001

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72002

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72004

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72005

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72018

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72026

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72027

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72028

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72029

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72036

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72038

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72042

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72052

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72073

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72078

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72249

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72250

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72839

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72840

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72841

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72842

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72843

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72844

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72845

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72846

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72847

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72848

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72849

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72850

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72851

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72852

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72853

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72854

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72855

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72856

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72857

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72858

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72859

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72860

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72861

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72862

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72863

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Telefonista

D

Osoa

60638

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Telefonista

D

Osoa

62366

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Telefonista

D

Osoa

63267

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Telefonista

D

Osoa

64336

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Telefonista

D

Osoa

64691

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Telefonista

D

Osoa

65045

Tuterako Osasun Barrutia

Lan-harremanetako diplomaduna

B

Osoa

72282

Tuterako Osasun Barrutia

Gizarte-langilea

B

Osoa

72108

Tuterako Osasun Barrutia

Gizarte-langilea

B

Osoa

73000

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

64157

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

64792

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

65065

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

65608

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

66666

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

66667

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

67365

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

67424

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

67426

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

67810

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

67813

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

71217

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

72298

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

72299

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

72300

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

72301

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

73001

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

73002

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

73003

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

73004

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

73005

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

73006

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

73007

Tuterako Osasun Barrutia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

69087

Tuterako Osasun Barrutia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

69088

Tuterako Osasun Barrutia

Telefonista

D

Partziala

73024

Lizarrako Osasun Barrutia

Gizarte-langilea

B

Osoa

73047

Lizarrako Osasun Barrutia

Gizarte-langilea

B

Partziala

73048

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

62651

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

62653

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

62656

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

62660

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

63786

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

63888

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

65749

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

65821

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

67334

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

67971

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

67974

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

68068

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

68331

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

68332

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

68971

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

69888

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

69893

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

69896

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

69899

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

71852

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

71980

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

72315

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

72330

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Partziala

73049

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

73050

Lizarrako Osasun Barrutia

Gidaria

C

Osoa

68787

Lizarrako Osasun Barrutia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

73054

Lizarrako Osasun Barrutia

Telefonista

D

Partziala

73058

Osasun Mentala

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

68725

Osasun Mentala

Gizarte-langilea

B

Osoa

71580

Osasun Mentala

Gizarte-langilea

B

Osoa

71859

Osasun Mentala

Gizarte-langilea

B

Osoa

72329

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

60384

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

60477

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

61304

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

62145

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

62429

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

71581

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

71860

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

71947

Osasun Mentala

Administraria

C

Osoa

72333

Osasun Mentala

1. mailako ofiziala

C

Osoa

62171

Osasun Mentala

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

62321

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

65808

HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Kanpo Ekintzarako Zuzendaritza Nagusia

Industria ingeniaria

A

Osoa

11205

Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutua

Administraria

C

Osoa

36061

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

10116

UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Unibertsitateko Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

38509

Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

6180

Berrikuntzako Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

9428

Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia

Antolaketako goi mailako teknikaria

A

Osoa

3756

Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

858

Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

973

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

11210

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniaria

A

Osoa

5460

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

2300

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

2304

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

2306

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

2311

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

10382

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

11143

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

2177

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

4591

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

5525

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritza jardueretako ofiziala

C

Osoa

10211

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorretako arduraduna (nekazaritza jarduerak)

D

Osoa

5547

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniaria

A

Osoa

10662

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

2479

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Albaitaria

A

Osoa

2247

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Albaitaria

A

Osoa

2263

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Albaitaria

A

Osoa

10946

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

2189

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

2505

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

3851

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

6937

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Ingeniari tekniko topografoa

B

Osoa

8689

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Artxiboetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

8690

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

5498

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

5527

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

5546

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Laborategiko laguntzaile teknikoa

C

Osoa

2193

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Laborategiko laguntzaile teknikoa

C

Osoa

2201

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Laborategiko laguntzaile teknikoa

C

Osoa

2205

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Laborategiko laguntzaile teknikoa

C

Osoa

2213

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritza jardueretako ofiziala

C

Osoa

2280

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritza jardueretako ofiziala

C

Osoa

7228

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritza jardueretako ofiziala

C

Osoa

8593

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Delineatzaile-ofiziala

C

Osoa

830

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Delineatzaile-ofiziala

C

Osoa

2526

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Biologoa

A

Osoa

6860

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Industria ingeniaria

A

Osoa

6855

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Basogintzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

2420

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Basogintzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

7732

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

1527

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

11138

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Basozaina

C

Osoa

1501

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Basozaina

C

Osoa

10099

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Basozaina

C

Osoa

10693

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Basozaina

C

Osoa

10701

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorretako arduraduna

D

Osoa

10213

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

1474

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Nekazaritzako ingeniaria

A

Osoa

6936

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Basogintzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

8474

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

5845

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

1393

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

5467

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

5472

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

5484

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

5487

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

5913

KULTURA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Artxiboetako goi mailako teknikaria

A

Osoa

32992

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Museoetako goi mailako teknikaria

A

Osoa

8730

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Museoetako goi mailako teknikaria

A

Osoa

35176

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Goi mailako teknikari zaharberritzailea

A

Osoa

36777

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Goi mailako tituluduna

A

Osoa

33590

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Artxiboetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

6906

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Artxiboetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

7562

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Artxiboetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

8731

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

7559

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

30861

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Artxiboko arduraduna

C

Osoa

11228

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Liburutegiko arduraduna

C

Osoa

11128

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Liburutegiko arduraduna

C

Partziala

30080

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Liburutegiko arduraduna

C

Partziala

36085

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31074

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

32617

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

34909

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

34925

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35810

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35814

Nafarroako Kirolaren Institutua

Administraria

C

Osoa

4986

Nafarroako Kirolaren Institutua

Zerbitzu orokorretako arduraduna

D

Osoa

5061

Nafarroako Kirolaren Institutua

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

10231

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Administraria

C

Osoa

1037

II. ERANSKINA

Oposizio-lehiaketa bidez bete beharreko lanpostuak

LEHENDAKARITZAKO, BERDINTASUNEKO, FUNTZIO PUBLIKOKO ETA BARNEKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

Goi mailako teknikaria

A

Osoa

10107

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

Industria ingeniari teknikoa

B

Osoa

11215

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

10724

Lehendakaritzako eta Gobernu Irekiko Zuzendaritza Nagusia

Mantentze-lanetako laguntzailea

D

Osoa

10089

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo juridikoa)

A

Osoa

11004

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Laneko medikuntzako erizain espezialista

B

Osoa

816

Funtzio Publikoko Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako unibertsitate tituluduna (Laneko Arriskuen Prebentzioa)

B

Osoa

8285

Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutua

Psikologoa

A

Osoa

11243

Barne Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

10237

Barne Zuzendaritza Nagusia

Segurtasun arloko goi mailako teknikaria

A

Osoa

9732

Barne Zuzendaritza Nagusia

Garraioen kudeaketako teknikaria

C

Osoa

10132

Barne Zuzendaritza Nagusia

Garraioen kudeaketako teknikaria

C

Osoa

10351

Komunikazioko eta Erakundeekiko Harremanetako Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

10356

Nafarroako Gazteriaren Institutua

Soziologoa

A

Osoa

10123

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Erdi mailako tituluduna (administrazioa)

B

Osoa

835

LURRALDE ANTOLAMENDUKO, ETXEBIZITZAKO, PAISAIAKO ETA PROIEKTU ESTRATEGIKOETAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Etxebizitza Zuzendaritza Nagusia

Gizarte-langilea

B

Osoa

11504

LURRALDE KOHESIORAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusia

Arkitekto teknikoa

B

Osoa

10124

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

10391

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusia

Herri-lanetako ingeniari teknikoa

B

Osoa

10125

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

1401

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Geologoa

A

Osoa

9828

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

1995

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

2020

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

2039

Herri-lanen eta Azpiegituren Zuzendaritza Nagusia

Obra zibileko teknikaria

C

Osoa

2149

Garraioen eta Mugikortasun Jasangarriaren Zuzendaritza Nagusia

Garraioen kudeaketako teknikaria

C

Osoa

9829

EKONOMIA ETA OGASUN DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Kontu-hartzailetzako Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

10350

Nafarroako Estatistika Institutua

Soziologoa

A

Osoa

9271

Nafarroako Estatistika Institutua

Erdi mailako tituluduna (estatistikaria)

B

Osoa

10131

Nafarroako Foru Ogasunan

Erdi mailako tituluduna (PFEZ)

B

Osoa

1166

GARAPEN EKONOMIKO ETA ENPRESARIALEKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Enpresa Politikaren, Nazioarteko Proiekzioaren eta Lanaren Zuzendaritza Nagusia

Administrazio Publikoko teknikaria (arlo ekonomikoa)

A

Osoa

10083

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia

Soziologoa

A

Osoa

10217

Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako tituluduna (administrazioa)

B

Osoa

9840

MIGRAZIO POLITIKETAKO ETA JUSTIZIAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Lan-harremanetako diplomaduna

B

Osoa

10352

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Gizarte-langilea

B

Osoa

10353

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Autopsietako laguntzailea

D

Osoa

6315

Justizia Zuzendaritza Nagusia

Autopsietako laguntzailea

D

Osoa

10334

HEZKUNTZA DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Goi mailako euskara teknikaria

A

Osoa

30833

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Partziala

39539

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Fisioterapeuta

B

Partziala

39540

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Pianista laguntzailea (Dantza)

B

Partziala

39542

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

36049

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

39034

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

39035

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

39092

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Partziala

39093

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39545

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39546

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39547

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39548

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39549

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39550

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39551

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39552

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39553

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39554

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39555

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39556

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39557

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39558

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39559

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39560

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39561

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39562

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39563

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39564

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39565

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39566

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39567

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39568

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39569

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39570

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39571

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39572

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39573

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39574

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39575

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39576

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39577

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Hezkuntza-laguntzako espezialista

C

Partziala

39578

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

35637

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

35730

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

35733

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Etxezaina

D

Osoa

35832

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31935

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

32425

Hezkuntza Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

35697

Lanbide Heziketaren Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

32191

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Industria ingeniari teknikoa

B

Osoa

37405

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

31462

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

38939

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

33540

Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

38047

ESKUBIDE SOZIALETAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Babes Sozialaren eta Garapenerako Lankidetzaren Zuzendaritza Nagusia

Gizarte-langilea

B

Osoa

6467

Errealitate Sozialaren Behatokiaren eta Gizarte Politiken Plangintzaren eta Ebaluazioaren Zuzendaritza Nagusia

Soziologoa

A

Osoa

10333

Nafar Lansare-Nafarroako Enplegu Zerbitzua

Administraria

C

Osoa

6194

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Psikologoa

A

Osoa

10219

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Psikologoa

A

Osoa

10379

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Erizaina

B

Osoa

8325

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Fisioterapeuta

B

Osoa

7231

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

8333

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Terapeuta okupazionala

B

Osoa

10222

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Gizarte-langilea

B

Osoa

10223

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Hezitzailea

C

Osoa

3010

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2905

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

2906

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

3008

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

10361

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Haur-hezitzailea

C

Osoa

10362

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Mantentze-lanetako laguntzailea

D

Osoa

8140

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldeko laguntzailea

D

Osoa

2955

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldeko laguntzailea

D

Osoa

3051

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldeko laguntzailea

D

Osoa

7978

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Sukaldeko laguntzailea

D

Osoa

8723

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3230

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3251

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

3255

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzailea

D

Partziala

11508

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zaintzaile gerontologikoa

D

Osoa

3032

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorretako arduraduna

D

Osoa

10331

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

2925

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3054

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3173

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

3220

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

4643

Pertsonen Autonomiarako eta Garapenerako Nafarroako Agentzia

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

11509

OSASUN DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Osasun Zuzendaritza Nagusia

Farmazialaria

A

Osoa

10229

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Soziologoa

A

Osoa

71881

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Erdi mailako teknikaria

B

Osoa

71887

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Erdi mailako teknikaria (estatistikaria)

B

Osoa

71888

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Erdi mailako unibertsitate tituluduna (Laneko Arriskuen Prebentzioa)

B

Osoa

71461

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Erdi mailako unibertsitate tituluduna (Laneko Arriskuen Prebentzioa)

B

Osoa

71462

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Unibertsitateko erdi mailako tituluduna eraikuntza arloan (Prebentzio diziplinak: Laneko Segurtasuna eta Industria-higienea)

B

Osoa

10095

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Gizarte-langilea

B

Osoa

71889

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

67074

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

67075

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Administraria

C

Osoa

67780

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

C

Osoa

71894

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

C

Osoa

71895

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

C

Osoa

71896

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

C

Osoa

71897

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

C

Osoa

71898

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

C

Osoa

71899

Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua

Laneko arriskuen prebentzioko teknikaria

C

Osoa

71900

Profesionalen Zuzendaritza

Arkitektoa

A

Osoa

72131

Profesionalen Zuzendaritza

Ingeniaria (Prebentzio diziplina: Laneko Segurtasuna eta Industria-higienea)

A

Osoa

71758

Profesionalen Zuzendaritza

Ingeniari biomedikoa

B

Osoa

70914

Profesionalen Zuzendaritza

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

62537

Profesionalen Zuzendaritza

Ingeniari teknikoa (Prebentzio diziplina: Laneko Segurtasuna eta Industria-higienea)

B

Osoa

71246

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

72124

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

72125

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

72126

Profesionalen Zuzendaritza

Administraria

C

Osoa

72129

Profesionalen Zuzendaritza

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

71764

Profesionalen Zuzendaritza

Sistema informatikoetako teknikari-ofiziala

C

Osoa

71765

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Osoa

71782

Oinarrizko Laguntza

Gizarte-langilea

B

Osoa

71783

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

66613

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

68902

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

69473

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

71787

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72566

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72567

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72572

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Osoa

72573

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72583

Oinarrizko Laguntza

Administraria

C

Partziala

72584

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

64056

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

60483

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

60770

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

61199

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

61529

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

61927

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

63488

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

64778

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69098

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

69530

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71433

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

71842

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Administraria

C

Osoa

72232

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71349

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71350

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71352

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71353

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71354

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71988

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Osoa

71990

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Sukaldaria

C

Partziala

72791

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Gidaria

D

Osoa

71991

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Gidaria

D

Osoa

71992

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Gidaria

D

Partziala

72837

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Gidaria

D

Partziala

72838

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

62063

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

62126

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71371

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71443

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71444

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71445

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71446

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71447

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71448

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

71450

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71994

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71995

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71997

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71999

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72000

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72003

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72006

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72007

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72008

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72009

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72010

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72011

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72012

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72013

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72014

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72015

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72016

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72017

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72019

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72020

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72021

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72022

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72023

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72024

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72025

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72030

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72031

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72032

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72033

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72034

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72035

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72037

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72039

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72040

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72041

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72043

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72044

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72045

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72046

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72047

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72048

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72049

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72050

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72051

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72053

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72054

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72055

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72056

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72057

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72058

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72059

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72060

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72061

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72062

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72063

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72064

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72065

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72066

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72067

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72068

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72069

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72070

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72071

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72072

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72074

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72075

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72076

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72077

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72079

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72080

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72081

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

72082

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72864

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72865

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72866

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72867

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72868

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72869

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72870

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72871

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72872

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72873

Nafarroako Ospitale Unibertsitarioa

Zerbitzu orokorrak

D

Partziala

72874

Tuterako Osasun Barrutia

Ingeniari teknikoa

B

Osoa

72296

Tuterako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

64184

Tuterako Osasun Barrutia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

71219

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Osoa

63357

Lizarrako Osasun Barrutia

Administraria

C

Partziala

73051

Lizarrako Osasun Barrutia

Sukaldaria

C

Osoa

68752

Lizarrako Osasun Barrutia

Sukaldaria

C

Osoa

71238

Osasun Mentala

Gizarte-langilea

B

Osoa

72328

Osasun Mentala

Gizarte-langilea

B

Partziala

73065

HERRITARREKIKO HARREMANETAKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusia

Erdi mailako tituluduna (administrazioa)

B

Osoa

10110

Euskarabidea-Euskararen Nafar Institutua

Erdi mailako euskara teknikaria

B

Osoa

36020

UNIBERTSITATEKO, BERRIKUNTZAKO ETA ERALDAKETA DIGITALEKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia

Antolaketako goi mailako teknikaria

A

Osoa

8609

Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako goi mailako teknikaria

A

Osoa

926

Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako goi mailako teknikaria

A

Osoa

7470

Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

863

Telekomunikazioetako eta Digitalizazioko Zuzendaritza Nagusia

Sistema informatikoetako erdi mailako teknikaria

B

Osoa

902

LANDA GARAPENEKO ETA INGURUMENEKO DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

3969

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

10210

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

10233

Landa Garapeneko Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritza jardueretako ofiziala

C

Osoa

10337

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Biologoa

A

Osoa

10096

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Albaitaria

A

Osoa

2244

Nekazaritza eta Abeltzaintza Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

5496

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Biologoa

A

Osoa

1536

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Geologoa

A

Osoa

10234

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Nekazaritzako ingeniaria

A

Osoa

2521

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Basogintzako ingeniari teknikoa

B

Osoa

10235

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Ingurumeneko erdi mailako teknikaria

B

Osoa

10098

Ingurumen Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

2331

Idazkaritza Tekniko Nagusia

Ingurumeneko erdi mailako teknikaria

B

Osoa

10236

KULTURA ETA KIROL DEPARTAMENTUA

ATXIKIPEN EREMUA

LANPOSTU HUTSA

MAILA

LANALDIA

LANPOSTU ZENBAKIA

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Administraria

C

Osoa

31632

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

31137

Vianako Printzea Erakundea-Kultura Zuzendaritza Nagusia

Zerbitzu orokorrak

D

Osoa

34908

Nafarroako Kirolaren Institutua

Zerbitzu orokorretako arduraduna

D

Osoa

7726

Iragarkiaren kodea: F2207777