29. ALDIZKARIA - 2020ko otsailaren 12a

6. BESTELAKO IRAGARKIAK

6.1. JAKINARAZPEN EDIKTUAK

LESAKA

Prozedura exekutiboko egitateen jakinarazpena
Erreferentzia: E153000/00003/2020

Kasu bakoitzean espedientean aipatzen diren arrazoiengatik, ezin izan da egin Tributuei buruzko abenduaren 14ko 13/2000 Foru Lege Orokorreko 99.2 artikuluan agindutako jakinarazpena. Horregatik, Foru Lege horren 99.4 artikuluak agintzen duenari jarraikiz, ediktu hau argitara ematen da Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta dei egiten zaie ondoko interesdunei, bulego kudeatzailera ager daitezen (Iruñeko Eneko Aritza kalea, 16-etxabea, astelehenetik ostiralera, goizeko bederatzietatik arratsaldeko ordu bietara), Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hamabost egun naturaleko epean, berak zuzenean edo behar bezala ordezkatuta, jakinarazpena jasotzeko. Eta aditzera ematen zaie ezen, epe hori betetzen denean agertu ez badira, egintza horiek jakinarazi zaizkiela ulertuko dela, ondorio guztietarako, epea bete eta biharamunetik.

Zergapekoei ohartarazten zaie: premiamenduzko prozeduraren edozein tramite jakinarazitzat jotzen denean, ez interesdunak ez haien ordezkariak agertu ez direlako, jakinarazitzat joko dela premiamenduzko prozedurak egiten diren hurrengo jarduketetan eta jardunbideetan, nahiz eta ez duten galduko beste edonoiz agertzeko eskubidea.

Administrazio-egitate honen aurka honako errekurtsoetako bat jar daiteke, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organo beraren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

b) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiaren aurrean, hilabeteko epean, ebazpena jakinarazten denetik.

c) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Epaitegian, bi hileko epean, ebazpena jakinarazi eta hurrengo egunetik kontatzen hasita.

Lesakan, 2020ko urtarrilaren 30ean.–Diru-biltzaile exekutiboa, Mikel Arrechea Lasaga.

EPATZEN DIREN INTERESDUNAK

Izena: -. NAN/IFK: 15994018W. Diligentzia: 1035382020. JM: CC.

JM (jakinarazpen mota) zutabearen gakoak:

CC: Banku kontuak bahitzeko eginbideak, SM: Lansariak eta soldatak bahitzeko eginbideak, DF: Zerga itzulketak eta/edo Nafarroako Gobernuak aitortutako kredituak bahitzeko eginbideak, CA: Kredituak bahitzeko eginbideak, RB: Ondasunen eta eskubideen errekerimendua, CF: Ordainketa zatikatua onartzea, PE: Bahitura probidentzia, PA: Nekazaritza Politika Erkideko dirulaguntzak bahitzeko eginbideak, RA: Jaraunspena onartzeko eginbideak, RP: Jaraunsleei ordaintzeko errekerimendua.

Iragarkiaren kodea: L2001513