225. ALDIZKARIA - 2020ko urriaren 1a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.4. DIRU-LAGUNTZAK, LAGUNTZAK ETA BEKAK

490/2020 EBAZPENA, irailaren 15ekoa, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emana, zeinaren bidez onesten baita “Kapital transferentzien aparteko funtsa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako” izenekoaren onuradun diren udalerrien zerrenda eta agintzen baita haietako bakoitzak jaso beharreko dirua ordaintzeko, aurrerakin gisa.

Uztailaren 1eko 13/2020 Foru Legearen bidez (uztailaren 7ko 148. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratua), 25 milioi euroko aparteko kreditu bat eman, arautu eta banatzea onetsi zen, Nafarroako Toki Ogasunen parte-hartzearen funtsaren kargura, COVID-19ak eragindako osasun publikoko arrazoiak direla-eta hartu behar izan diren ohiz kanpoko neurri urgenteengatik toki entitateek dituzten beharrei erantzuteko.

Foru lege horren 4. artikuluan kapital transferentzien aparteko funts bat arautzen da, 13.500.000 eurokoa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako, “COVID-19 kapital transferentzien aparteko funtsa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako” izeneko 211000-21300-7600-261603 aurrekontu-partidaren kargura, Nafarroako udalerri guztiei zuzendua.

Artikulu horretan berean funtsa arautzen duten baldintzak ezartzen dira, eta honakoa adierazten da:

1. Inbertsio finantzagarriak izanen dira Nafarroako Toki Entitateen Aurrekontu Egiturari buruzko 234/2005 Foru Dekretuaren 2. eranskineko VI. kapituluan aurreikusitakoetatik udalerri bakoitzak erabakitzen dituenak, haien xedea jasota badago foru lege honen III. eranskineko A letran araututako apartatu hauetako batean edo gehiagotan:

a) Efizientzia energetikoa.

b) Hiri mugikortasun jasangarria.

c) Ekipamenduak egokitzea.

d) Banda zabaleko konektibitatea.

e) Uraren erabilera efizientea.

2. Udalerriak bere mugarteko kontzeju baten edo batzuen mesederako inbertsioak egiten ahalko ditu.

Kontzejuen eskumenei dagozkien gaietarako inbertsioak direnean, kontzejuaren erabakia beharko da udalerriak jarduketa betetzeko, aplikatzekoa den araudian ezarritakoarekin bat.

3. Inbertsioak egiteko epea 2020ko martxoaren 14tik 2021eko irailaren 30era bitartekoa izanen da.

Gastuak epe horretan fakturaturik eta ordaindurik daudenean joko da betetzat inbertsioa.

4. Udalerri bakoitzak jaso beharreko zenbatekoa parametro hauen arabera kalkulatuko da:

POPULAZIO TARTEAK

UDALERRI BAKUNAK

ZENBATEKOA, UDALERRI BAKUN BAKOITZEKO

UDALERRI KONPOSATUAK

ZENBATEKOA, UDALERRI KONPOSATU BAKOITZEKO

GUZTIRA,
TARTE
BAKOITZEAN

100 biztanletik beherako herriak

38

10.000,00

5

11.072,00

435.360,00

100 biztanle edo gehiago eta 500 biztanle baino gutxiago

81

19.000,00

29

21.036,80

2.149.067,20

500 biztanle edo gehiago eta 1.000 biztanle baino gutxiago

25

40.000,00

11

44.288,00

1.487.168,00

1.000 biztanle edo gehiago eta 2.000 biztanle baino gutxiago

18

65.000,00

5

71.968,00

1.529.840,00

2.000 biztanle edo gehiago eta 3.000 biztanle baino gutxiago

19

86.528,20

4

95.804,02

2.027.251,89

3.000 biztanle edo gehiago eta 5.000 biztanle baino gutxiago

14

110.000,00

2

121.792,00

1.783.584,00

5.000 biztanle edo gehiago eta 10.000 biztanle baino gutxiago

6

155.000,00

3

171.616,00

1.444.848,00

10.000 biztanle edo gehiago eta 50.000 biztanle baino gutxiago

9

200.000,00

2

221.440,00

2.242.880,00

50.000 biztanle edo gehiago

1

400.000,00

0

-

400.000,00

GUZTIRA

211

61

13.499.999,09

5. Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiaren ebazpen baten bidez, foru lege honek indarra hartu eta 3 hilabeteko epean, udalerri onuradunen zerrenda onetsiko da, jaso beharreko diru-kopuruak ere zehaztuta, eta ordainketa osorik eginen da. Ordainketa hori aurrerakin gisa eginen da.

6. Udalerri onuradunak eginen duen inbertsioaren edo inbertsioen kostuak, gutxienez, emandako ekarpena baino %15 handiagoa izan behar du (BEZa barne).

7. Tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako kapital transferentzien aparteko funtsaren ekarpenak bateragarriak izanen dira beste erakunde publiko edo pribatu batzuek emandako bestelako ekarpenekin, 2017-2019 aldirako Toki Inbertsioen Planeko ekarpenekin eta Toki Inbertsioen Planeko libreki erabaki beharreko ekarpenekin (10.000 biztanletik beherako udalerriak-Despopulazioari aurre egitea), 2020rako Nafarroako Aurrekontu Orokorrei buruzko martxoaren 4ko 5/2020 Foru Legean araututakoaren arabera.

Jasotako ekarpen guztien batura -bai tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako kapital transferentzien aparteko funtsari dagozkionak, bai toki entitatearen nahitaezko ekarpena bai eta entitate publiko edo pribatuen bestelako ekarpenak ere- ez da izanen egindako inbertsioaren %100 baino handiagoa.

8. Gastua 2021eko irailaren 30a baino lehen egin beharko da.

Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren Zuzendaritza Nagusiko Toki Azpiegituren Zerbitzuak aztertuko du aurkeztutako dokumentazioa, eta ahalmena izanen du ikuskapeneko bisitak egiteko eta udalerri onuradunei eskatzeko beharrezkotzat jotzen duen dokumentazio osagarri guztia, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean xedatutakoarekin bat.

Toki entitateak inbertsioak justifikatzen dituen dokumentazioa aurkeztu eta 6 hilabeteko gehieneko epean, txosten teknikoak emanen dira inbertsioa baliozkotzat jotzeko, xedearekin bat etorriz gero eta baldintza arautzaileak betetzen badira, eta, kasu horretan, espedientea amaitutzat emanen da, Kontu-hartzailetza Delegatuak fiskalizazioa egin ondotik.

9. 13/2020 Foru Legearen 4.10 artikuluan jasotako kasuetan, ez-betetzea eragiten duten ziotzat hartzen direnetan, ordaindutako zenbatekoak osorik edo haien zati bat itzultzea eskatuko da, betiere interesdunei 15 egun balioduneko entzunaldia emanez espedientea tramitatu ondoren.

Edozein kasutan, itzulketa hori konpentsazio bidez eskatuko da, Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen funtsaren transferentzia arrunten atalaren kargura.

Itzulitako zenbatekoak Toki Ogasunek Nafarroako tributuetan duten parte-hartzearen Funtsari atxikitako diruzaintza-gerakina izanen dira.

2020ko irailaren 8ko txosten baten bidez, Toki Azpiegituren Zerbitzuak proposatu du Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak onets dezala “Kapital transferentzien aparteko funtsa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako” izenekoaren onuradun diren udalerrien zerrenda, haietako bakoitzak jaso beharreko diru-kopuruak eta horiek eman eta ordaintzea, 1. eranskinean zehaztuta ageri den bezala, guztira 13.499.999,09 euroko zenbatekoa egiten dutenak.

Entitate onuradunak zein diren eta haietako bakoitzak zenbat diru jaso behar duen 13/2020 Foru Legearen 4. artikuluko 5. apartatuan xedatutakoaren arabera zehaztu da. Apartatu horretan aurreikusitakoaren ondorioetarako, Baztango Udala udal konposatua da, eta populazio datuak Estatistikako Institutu Nazionalak argitaratutako datu ofizialak dira, 2020ko urtarrilaren 1ekoak.

Aurrekoarekin bat, bidezkoa da onestea, Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusiak emandako ebazpenaren bidez, “Kapital transferentzien aparteko funtsa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako” izenekoaren onuradun diren udalerrien zerrenda, haietako bakoitzak jaso beharreko diru-kopurua, eta horiek eman eta ordaintzea. Ebazpen hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

Horrenbestez, uztailaren 1eko 13/2020 Foru Legearen 4. artikuluko 6. apartatuan xedatutakoari jarraikiz, eta Lurralde Kohesiorako Departamentuaren egitura organikoa ezartzen duen urriaren 30eko 263/2019 Foru Dekretuak esleitu dizkidan eskudantziak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Guztira 13.499.999,09 euroko gastua baimentzea, ebazpen honetatik heldu diren betebeharrei erantzuteko.

2. Onestea “Kapital transferentzien aparteko funtsa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako” izenekoaren onuradun diren udalerrien zerrenda, haietako bakoitzak jaso beharreko diru kopurua adierazita; 1. eranskinean ageri da.

3. Toki entitate onuradunei 1. eranskinean jaso diren zenbatekoak eman eta ordaintzea, 2020ko gastuen aurrekontuko “COVID-19 kapital transferentzien aparteko funtsa, tokiko ekonomia bultzatzeko inbertsioetarako” izeneko 211000-21300-7600-261603 partidaren kargura. Ordainketak aurrerakin gisa eginen dira.

4. Ebazpen hau toki entitate interesdunei igortzea eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

5. Ebazpen honen aurka toki entitate interesdunek administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkezten ahalko dute, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzien Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitaratu eta biharamunetik hasita. Horrek ez du galaraziko Nafarroako Gobernuari aurretiazko errekerimendua egiteko aukera, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioa arautzen duen uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 44. artikuluan ezarritako moduan eta epean.

Iruñean, 2020ko irailaren 15ean.–Toki Administrazioaren eta Despopulazioaren zuzendari nagusia, Jesús M. Rodríguez Gómez.

ERANSKINA

HERRIA

(Biztanle kopurua)

UDALERRIAREN IZENA

SUSPERTZE EKONOMIKO ETA SOZIALERAKO FUNTSA

83

ABAIGAR

10.000,00

538

ABARTZUZA

40.000,00

126

ABAURREGAINA

19.000,00

32

ABAURREPEA

10.000,00

359

ABERIN

19.000,00

2.481

ABLITAS

86.528,20

155

ADIOS

19.000,00

67

AGUILAR KODES

10.000,00

805

OIBAR

40.000,00

872

ALLIN

44.288,00

968

ALLO

40.000,00

7.443

ALTSASU

155.000,00

724

AMESKOABARRENA

44.288,00

337

ANTZIN

21.036,80

2.743

ANDOSILLA

86.528,20

10.833

ANTSOAIN

200.000,00

482

ANUE

21.036,80

581

AÑORBE

40.000,00

2.695

AGOITZ

86.528,20

512

ARAITZ

44.288,00

933

ARAKIL

44.288,00

72

ARANARATXE

10.000,00

10.859

ARANGUREN

221.440,00

116

ARANO

19.000,00

597

ARANTZA

40.000,00

153

ARAS

19.000,00

1.104

ARBIZU

65.000,00

262

ARTZIBAR

21.036,80

157

ARELLANO

19.000,00

279

ARESO

19.000,00

2.272

ARGUEDAS

86.528,20

51

ARIA

10.000,00

33

ARIBE

10.000,00

53

ARMAÑANTZAS

10.000,00

1.051

ARROITZ

65.000,00

110

ARRUAZU

19.000,00

1.675

ARTAXOA

65.000,00

116

ARTAZU

19.000,00

215

ATETZ

21.036,80

231

AURITZ

19.000,00

2.366

AIEGI

86.528,20

3.843

AZAGRA

110.000,00

31

AZUELO

10.000,00

362

BAKAIKU

19.000,00

20.199

BARAÑAIN

200.000,00

621

BARASOAIN

40.000,00

55

BARBARIN

10.000,00

257

BARGOTA

19.000,00

214

BARILLAS

19.000,00

834

BASABURUA

44.288,00

7.777

BAZTAN

171.616,00

220

BEINTZA-LABAIEN

19.000,00

286

BEIRE

19.000,00

122

BERASKOAIN

19.000,00

3.736

BERA

110.000,00

655

BERBINTZANA

40.000,00

4.069

BERIAIN

110.000,00

7.256

BERRIOBEITI

171.616,00

10.426

BERRIOZAR

200.000,00

612

BERTIZARANA

44.288,00

366

BETELU

19.000,00

163

BIDAURRETA

19.000,00

214

BIURRUN-OLKOTZ

21.036,80

2.219

BUÑUEL

86.528,20

207

BURGI

19.000,00

19.096

BURLATA

200.000,00

1.357

CABANILLAS

65.000,00

91

CABREDO

10.000,00

1.964

CADREITA

65.000,00

2.766

CAPARROSO

86.528,20

1.069

CÁRCAR

65.000,00

2.495

ZARRAKAZTELU

95.804,02

3.864

CASCANTE

110.000,00

974

KASEDA

40.000,00

4.163

CASTEJÓN

110.000,00

16

GAZTELUBERRI

10.000,00

1.831

OLTZA ZENDEA

71.968,00

7.903

CINTRUÉNIGO

155.000,00

487

ZIRAUKI

19.000,00

155

ZIRITZA

19.000,00

3.888

ZIZUR

121.792,00

7.971

CORELLA

155.000,00

3.151

CORTES

110.000,00

79

DESOIO

10.000,00

604

DEIKAZTELU

40.000,00

433

DONAMARIA

19.000,00

1.726

DONEZTEBE

65.000,00

75

ETXARRI

10.000,00

56

EL BUSTO

10.000,00

220

ELGORRIAGA

19.000,00

286

ENERITZ

19.000,00

151

ERATSUN

19.000,00

372

ERGOIENA

21.036,80

800

ERROIBAR

44.288,00

111

ESLAVA

19.000,00

74

ESPARTZA ZARAITZU

10.000,00

104

ESPRONTZEDA

19.000,00

13.810

LIZARRA

200.000,00

2.702

ESTERIBAR

95.804,02

58

ETAIU

10.000,00

813

ETXALAR

40.000,00

2.483

ETXARRI ARANATZ

95.804,02

650

ETXAURI

40.000,00

284

EULATE

19.000,00

1.805

EZKABARTE

71.968,00

306

EZKAROZE

19.000,00

146

EZKURRA

19.000,00

43

EZPOROGI

11.072,00

2.315

FALTZES

86.528,20

2.011

FITERO

86.528,20

996

FONTELLAS

40.000,00

2.440

FUNES

86.528,20

2.490

FUSTIÑANA

86.528,20

2.273

GALAR

95.804,02

98

GALIPENTZU

10.000,00

93

GALOZE

11.072,00

91

GARAIOA

10.000,00

139

GARDE

19.000,00

499

GARINOAIN

19.000,00

190

GARRALDA

19.000,00

70

GENEVILLA

10.000,00

704

GOIZUETA

40.000,00

158

GOÑERRI

21.036,80

38

GORZA

11.072,00

432

GESALATZ

21.036,80

78

GIRGILLAO

11.072,00

102

HIRIBERRI (AEZKOA)

19.000,00

7.101

UHARTE

155.000,00

249

IBARGOITI

21.036,80

639

IGANTZI

40.000,00

325

IGUZKITZA

21.036,80

423

IMOTZ

21.036,80

172

IRAÑETA

19.000,00

2.233

IRURTZUN

86.528,20

395

IZABA

19.000,00

511

ITUREN

40.000,00

403

ITURMENDI

19.000,00

1.235

ITZA

71.968,00

176

ITZAGAONDOA

21.036,80

40

ITZALTZU

10.000,00

189

JAURRIETA

19.000,00

110

XABIER

19.000,00

563

TXULAPAIN

44.288,00

1.279

LAKUNTZA

65.000,00

169

LANA

21.036,80

148

LANTZ

19.000,00

120

LAPOBLACIÓN

21.036,80

2.075

LARRAGA

86.528,20

102

LARRAGOA

19.000,00

951

LARRAUN

44.288,00

189

ELIZAGORRIA

19.000,00

30

LEATXE

10.000,00

117

LEGARDA

19.000,00

111

LEGARIA

19.000,00

2.913

LEITZA

86.528,20

1.536

LEKUNBERRI

65.000,00

220

LEOTZ

21.036,80

55

LERGA

10.000,00

1.725

LERIN

65.000,00

2.741

LESAKA

86.528,20

242

LEZAUN

19.000,00

292

LEDEA

19.000,00

295

LIZOAIN-ARRIASGOITI

19.000,00

4.816

LODOSA

110.000,00

298

LONGIDA

21.036,80

1.134

LOS ARCOS

65.000,00

1.318

IRUNBERRI

65.000,00

132

LUKIN

19.000,00

329

LUZAIDE

19.000,00

434

MAÑERU

19.000,00

52

MARAÑÓN

10.000,00

2.858

MARTZILLA

86.528,20

733

MÉLIDA

40.000,00

3.547

MENDABIA

110.000,00

287

MENDAZA

21.036,80

1.086

MENDIGORRIA

65.000,00

288

METAUTEN

21.036,80

3.416

MILAGRO

110.000,00

57

MIRAFUENTES

10.000,00

839

MIRANDA ARGA

40.000,00

478

ELO

19.000,00

1.092

MONTEAGUDO

65.000,00

129

MORENTIN

19.000,00

75

MUES

10.000,00

4.154

MURCHANTE

110.000,00

335

MURIETA

19.000,00

665

MURILLO EL CUENDE

44.288,00

639

MURILLO EL FRUTO

40.000,00

233

MURUZABAL

19.000,00

132

NABASKOZE

21.036,80

34

NAZAR

10.000,00

8.320

NOAIN (ELORTZIBAR)

171.616,00

935

OBANOS

40.000,00

521

OTSAGABIA

40.000,00

77

OKO

10.000,00

362

ODIETA

21.036,80

129

OITZ

19.000,00

378

OLAIBAR

21.036,80

1.489

OLAZTI

65.000,00

50

OLEXOA

10.000,00

3.946

ERRIBERRI

110.000,00

203

OLORITZ

21.036,80

195

ORBAIZETA

19.000,00

33

ORBARA

10.000,00

79

ORISOAIN

10.000,00

4.057

ORKOIEN

110.000,00

47

ORONTZE

10.000,00

146

OROTZ-BETELU

19.000,00

22

ORREAGA

10.000,00

918

OTEITZA

40.000,00

201.653

IRUÑA

400.000,00

5.893

AZKOIEN

155.000,00

31

PETILLA ARAGOI

10.000,00

37

PIEDRAMILLERA

10.000,00

484

PITILLAS

19.000,00

2.840

GARES

86.528,20

351

PUIU

19.000,00

3.750

RIBAFORADA

110.000,00

175

ERROMANTZATUA

21.036,80

211

ERRONKARI

19.000,00

133

ZARE

19.000,00

122

SALDIAS

19.000,00

109

JAITZ

19.000,00

6.292

SAN ADRIÁN

155.000,00

392

SAN MARTIN UNX

19.000,00

4.962

ZANGOZA

121.792,00

102

SANTSOL

19.000,00

874

SANTAKARA

40.000,00

58

SARTZE

11.072,00

1.315

SARTAGUDA

65.000,00

1.164

SESMA

65.000,00

57

SORLADA

10.000,00

675

SUNBILLA

40.000,00

10.595

TAFALLA

200.000,00

606

TEBAS-MURU ARTEDERRETA

44.288,00

40

TIRAPU

10.000,00

103

TORRALBA DEL RÍO

21.036,80

126

TORRES DEL RÍO

19.000,00

36.258

TUTERA

200.000,00

128

TULEBRAS

19.000,00

184

UKAR

19.000,00

805

UHARTE ARAKIL

40.000,00

182

UXUE

19.000,00

1.653

ULTZAMA

71.968,00

211

UNTZITI

21.036,80

144

UNTZUE

19.000,00

349

URDAZUBI

19.000,00

653

URDIAIN

40.000,00

133

URRAULGOITI

21.036,80

322

URRAULBEITI

21.036,80

183

URROZ

19.000,00

377

URROTZ-HIRIA

19.000,00

84

URZAINKI

10.000,00

153

UTERGA

19.000,00

151

UZTARROZE

19.000,00

21.128

EGUESIBAR

221.440,00

421

OLLARAN

21.036,80

1.506

DEIERRI

71.968,00

2.412

VALTIERRA

86.528,20

4.209

VIANA

110.000,00

90

BIDANKOZE

10.000,00

2.847

ALESBES

86.528,20

119

VILLAMAYOR DE MONJARDÍN

19.000,00

1.191

VILLATUERTA

65.000,00

10.204

ATARRABIA

200.000,00

292

ESA

19.000,00

297

ZABALTZA

21.036,80

348

ZIORDIA

19.000,00

14.894

ZIZUR NAGUSIA

200.000,00

303

ZUBIETA

19.000,00

219

ZUGARRAMURDI

19.000,00

109

ZUÑIGA

19.000,00

13.499.999,09

Iragarkiaren kodea: F2010635