91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

IRUNBERRIKO GIZARTE ZERBITZUEN MANKOMUNITATEA

Deialdia, Irunberriko San Isidro zahar-egoitzako langileen artetik (gerokultoreak) merezimendu-lehiaketa murriztuaren bidez zerrenda bat eratzeko

2019ko apirilaren 12an, Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoko buruak, 2/2019 Ebazpenaren bidez, deialdia eta deialdiaren oinarriak onetsi zituen “San Isidro” zahar-egoitzako langileen artetik merezimendu-lehiaketa murriztuaren bidez zerrenda bat eratzeko, lanaldi partzialeko lanpostuetatik lanaldi osoko lanpostuetara mugitu ahal izateko; hona hemen deialdiaren oinarriak:

OINARRI ARAUTZAILEAK

1. oinarria.–Deialdiaren xedea.

Oinarri hauen xedea da arautzea deialdia Irunberriko San Isidro zahar-egoitzako langileen artetik merezimendu-lehiaketa murriztuaren bidez arreta zuzeneko gerokultore lanpostuaren zerrenda bat eratzeko, hutsik gelditzen diren lanpostuak betetzeko helburuarekin, eta lanaldi partzialak dituzten langileen mugikortasuna sustatzea lanaldi osoko lanpostuetan jardun dezaten.

2. oinarria.–Izangaiek bete behar dituzten baldintzak.

Deialdian onartuak izateko, izangaiek Irunberriko San Isidro zahar-egoitzako plantillan eta arreta zuzeneko gerokultore lanpostuan egon behar dute.

Irunberriko San Isidro zahar-egoitzan lanean egonik, plantilla organikoan ez daudenek, aldi baterako kontratua edo bitarteko kontratua daukatelako, barne igoerako prozesuan parte hartzeko aukera izango dute baita ere, baldin eta dagokion titulazio ofiziala badaukate.

3. oinarria. Prozedura.

3.1. Izena ematea eta merezimenduak aurkeztea.

Parte hartzeko eskabideak (II. Eranskina) alegaturiko merezimenduekin batera aurkeztuko dira Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoaren erregistroan, Irunberriko Bijués etorbidea, z.g. (31440), Zahar-egoitzako eraikinean. Parte hartzeko eskabidean, izangaiek adierazi behar dute baldintza guztiak betetzen dituztela eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean.

3.2. Epea.

Eskabideak aurkezteko epea hamabost egun naturalekoa izango da, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita, eta ezin izango da luzatu.

3.3. Agiriak aurkezten badira Administrazio Prozeduraren Legeak baimendutako gainerako bideetakoren bat erabiliz, eskatzaileak eskabidea igorri dela jakinaraziko dio administrazio kontratatzaileari posta elektronikoz (gestión@residencialumbier.com), eskabideak aurkezteko epearen azken eguna eta ordua baino lehen.

Bi betekizun horiek gabe dokumentazioa ez da onartuko, oinarri hauetan adierazitako epea amaitzeko eguna eta ordua pasatu eta gero.

4. oinarria.–Behin-behineko zerrendak.

4.1. Eskabideak aurkezteko epea iraganda, Mankomunitateko buruak ebazpena emango du izangai onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrendak onesteko, eta Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta geriatrikoaren iragarki-taulan (Irunberriko Bijués etorbidean) eta Irunberriko Udalaren web-orrian (www.lumbier.es) argitaratuko dira.

4.2. Taulan eta web-orrialdean argitaratzen den egunetik hasita, hurrengo hiru egun baliodunetan, izangaiek aukera izango dute erreklamazioak aurkezteko edo eskabidean egindako akatsak zuzentzeko.

5. oinarria.–Behin betiko zerrendak.

5.1. Erreklamazioak aurkezteko epea bukatu eta haiek ebatzi ondoren, Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta geriatrikoko buruak ebazpena emango du izangai onartuen eta baztertuen behin betiko zerrendak onetsiz, eta Mankomunitateko iragarki-taulan eta Irunberriko Udalaren web-orrian (www.lumbier.es) jarriko dira jendaurrean.

5.2. Izangai bazterturik ez bada, behin betiko zerrenda zuzenean onetsiko da eta izangaien zerrenda argitaratuko da Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta geriatrikoaren iragarki-taulan eta Irunberriko Udalaren web-orrian (www.lumbier.es).

6. oinarria.–Kalifikazio epaimahaia.

6.1. Epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:

–Epaimahaiburua: Mauro Gogorcena Aoiz, Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoko burua.

Ordezkoa: Andrés Nicuesa Goyeneche, Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoko batzarreko kidea.

–1. mahaikidea: Misael Narros Martín, “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoko koordinatzailea.

Ordezkoa: Maribel Miranda Garcés, “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoko Kudeaketa Alorrekoa.

–2. mahaikidea: Rocío Monclús Manjón, sindikatuetako ordezkaria.

Ordezkoa: Enrique Ollo Aristu, sindikatuetako ordezkaria.

–3. mahaikidea: Arantza Beorlegui Primo, “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoko Laguntza Alorrekoa.

Ordezkoa: Nora Arilla Rasines, EUD.

–Idazkaria: Javier Echeverría Armendáriz, Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoko idazkaria.

Ordezkoa: Lucía Machín Llarri, Nabaskozeko Udaleko idazkaria.

6.2. Kalifikazio epaimahaiko kideek parte hartzeari uko egin beharko diote eta Irunberriko Gizarte Zerbitzuen Mankomunitatearen “San Isidro” zahar-egoitza eta psikogeriatrikoari hala jakinarazi, baldin Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean abstentziorako jasoak dauden arrazoiak suertatzen badira. Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errekusatzea, inguruabar horietako bat gertatzen denean.

Epaimahaia aldatzen bada, epaimahaikideek beraiek uko egiteko edo haiek errekusatzeko legez ezarritako kasuak direla eta, aditzera emango da, izangai onartu eta baztertuen zerrendekin batera.

6.3. Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazio eta aplikazioari buruz sortzen diren gorabeherak.

7. oinarria.–Merezimenduak.

7.1. Aurreko 4. oinarrian xedatzen den bezala, merezimendu guztiak eskabideak aurkezteko epean aurkeztu behar dira.

7.2. Aurkeztutako merezimenduak deialdi honen I. eranskinean ageri den baremoari jarraikiz kalifikatu eta puntuatuko ditu epaimahaiak.

7.3. Epaimahaiak ezin izango du inolaz ere kontuan hartu alegatu gabeko eta agirien bidez frogatu gabeko merezimendurik, ezta apartatu bakoitzerako baremoan aipatzen den gehieneko puntuazioa baino handiagorik eman ere.

7.4. Epaimahaiak azalpenak eta datu osagarriak eskatzen ahalko ditu lehiakideek alegatu eta frogatutako merezimenduen gainean.

7.5. Merezimenduen kalifikazioa bukatu ondoren, epaimahaiak argitara emango du aipatu iragarki-taulan eta web-orrian lehiatzaile bakoitzak lortutako puntuazioa, eta bost egun balioduneko epea irekiko du, interesdunek merezimenduen balorazioaren gainean eskubideko jotzen duten guztia alega dezaten.

7.6. Epaimahaiak, aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ondoren, izangaien behin betiko puntuazioak argitaratuko ditu eta lehiatzaileen zerrenda igorriko dio Mankomunitateko buruari, lortutako puntuazioaren arabera ordenaturik eta espediente osoarekin batera.

I. ERANSKINA

Merezimenduak baloratzeko baremoa

a) Irunberriko “San Isidro” zahar-egoitzan zaintzaile gerontologiko lanpostuan egindako zerbitzuak. Balorazioari dagokienez, 0,5 puntu emango da lan egindako hilabete bakoitzeko.

Oharrak:

1. Hilabeteen kopurua osoa ez bada, zerbitzuan egindako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa emango zaio.

2. Honako a) apartatu honi dagokion puntuazioa gehienez ere 72 puntukoa izango da.

3. Deialdia argitaratu ondoren egindako zerbitzuak ez dira baloratuko.

b) Prestakuntza ikastaroa, 0,05 puntu emango da edozein prestakuntza ikastarotan egindako ordu bakoitzeko edo 0,5 puntu lanpostuarekin zerikusia duen prestakuntza kreditu bakoitzeko, ikastaroa egin dela frogatzen duen titulu ofiziala aurkeztu ondoren (kreditu 1 = 10 prestakuntza ordu).

Oharrak:

1. Apartatu honetan jasotako merezimenduak lanpostuarekin zerikusia dutenean baizik ez dira baloratuko.

2. Baremoaren b) apartatu honetako puntuazioa 28 puntukoa izango da gehienez.

8. oinarria. Igoerako eta dei egiteko prozedura.

Funtzionamendurako irizpideak honako hauek izango dira:

–Lanpostuak betetzeari dagokionez, lehentasuna izango dute Irunberriko “San Isidro” zahar-egoitzako plantilla organikoan dauden eta titulu ofiziala daukaten izangaiek. Izangai horien artean lehentasuna izango dute egin beharreko baremazioa egin ondoren, guztira puntuazio handiena dutenek.

–Irunberriko “San Isidro” zahar-egoitzako plantilla organikoan egonik, titulu ofiziala prozesu honen ondoren eskuratzen dutenek, azken lekua hartuko dute plantilla horretan sartutako langileen zerrendan eta, aldiz, lehentasuna izango dute zahar-egoitza horretan lanean egonik, plantilla horretan ez daudenen aldean.

–Lanpostua hobetzeko aukera ematen duten lanpostuak bitarteko langileekin edo epe luzeko aldi baterako langileekin bete ondoren, aukera emango zaie titulu ofiziala daukaten langileei, daukaten kontratua daukatela, aldi baterakoa edo behin-behinekoa, sortzen den azken zerrendaren hurrenkeran.

–Merezimenduak aurkezteko unean aldi baterako ezintasun egoeran daudenek badute lehiaketara aurkezteko aukera, baina ezin izango dute lanpostua bete harik eta berriz lanean hasi arte.

–Merezimenduak aurkezteko unean Irunberriko “San Isidro” zahar-egoitzan lanean egonik, plantilla organikoan ez dauden langileek, aldi baterako kontratua edo epe muga jakin bat duen bitarteko kontratua dutelako, kontratazio zerrendan sartu ahalko dira, aurretik aipatu lehentasunak kontuan hartuta.

–Deialdi honetatik ateratzen den langileen zerrendaren indarraldia urte BATekoa izango da, salbu Zuzendaritzaren eta Enpresa batzordearen arteko adostasun espresua badago, edo harreman hori agortu bada.

–Lanpostu bat hutsik gelditzen denean, dagozkion behar eta irizpide zehatzen arabera eskainiko da, eta eskaintzen den lanpostuak ez du zertan bete aurretik zeuzkan baldintza berberak.

9. oinarria.–Errekurtsoak.

Deialdi honen, oinarrien eta aplikatzeko egintzen aurka errekurtso hauetako bat aurkez daiteke, hautara:

a) Berraztertzeko errekurtsoa, egintza eman duen organo berari zuzendua, hilabeteko epean, hura jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

b) Administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Administrazioarekiko Auzien Iruñeko Epaitegiari zuzendua, bi hilabeteko epean, errekurtsoaren xedeko egintza edo erabakia jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita.

c) Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia argitaratu edo jakinarazten denetik hasita.

Kalifikazio epaimahaiaren egintzen aurka gora jotzeko errekurtsoa aurkez daiteke, deialdia egin duen udal organoari zuzendua, hilabeteko epean, errekurritutako egintza edo erabakia jakinarazten denetik hasita.

Irunberrin, 2019ko apirilaren 15ean.–Mankomunitateko burua, Mauro Gogorcena Aoiz.

II. ERANSKINA

Eskabideak aurkezteko eredua (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L1905543