91. ALDIZKARIA - 2019ko maiatzaren 13a

2. NAFARROAKO TOKI ADMINISTRAZIOA

2.1. OPOSIZIOAK ETA LEHIAKETAK. LAN PUBLIKOAREN ESKAINTZA

VIANA

Deialdi murriztua, zerbitzu anitzetako enplegatua izateko D mailako lanpostu bat, E mailako funtzionarioen artean betetzeko, plantillan lanposturik gehitu gabe

419/2019 Dekretua. Gobernu talde honen nahia da E mailako lanpostuak ezabatzea, langileen kalitatea hobetzen laguntzeko eta, azken batean, zerbitzu publikoaren lanaren emaitza hobetzeko.

Horrenbestez,

EBAZTEN DUT:

Zerbitzu anitzetako enplegatua izateko D mailako lanpostu bat, plantilla organikoan 7-06 zenbakia duena, Vianako Udalaren E mailako funtzionarioen artean eta plantillan lanposturik gehitu gabe betetzeko deialdia onestea, eta agintzea Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara daitezela, tramitazioa abiarazteko.

Vianan, 2019ko apirilaren 3an.–Alkate udalburua, Yolanda González García.

I. ERANSKINA

Deialdia, zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat, D mailakoa, Vianako Udalaren E mailako funtzionarioen artean betetzeko, plantillan lanposturik gehitu gabe

Oinarriak

1.–Arau orokorrak.

1.1. Zerbitzu anitzetako enplegatu izateko lanpostu bat oposizio-lehiaketa murriztuaren bidez betetzea du xede deialdi honek, Vianako Udalaren zerbitzuko plantillako langile finkoen artean, deialdi honetan eskatzen diren baldintzak betetzen badituzte.

Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretuaren 15.6 artikuluan ezarritakoari jarraikiz egin da hautaproba murriztu honetarako deia.

1.2. Deialdiko hautaprobak gainditu ondotik, lanpostu horretarako izendatzen den izangaia Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileriaren estatutuko D mailari atxikia geldituko da eta maila horri dagozkion ordainsariak jasoko ditu, eta ordura arteko lanpostua besterik gabe amortizatuko da.

1.3. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta administrazio-organo eskudunek noiznahi aldatzen ahalko dute.

1.4. Maila igotzeko proba hauetan parte hartzeak ez du deusetan aldatuko izangaiek izendapenaren aurretik zuten funtzionarioen araubide juridikoa. Gizarte Segurantzaren eta osasun laguntzaren araubide berari ere eutsiko diote.

1.5. Deialdiaren mailari eta kategoriari dagozkien eginkizunak beteko ditu. Izendatzen denak lehendik zegoen udal alorrari atxikita jarraituko du, baina zituen eginkizunez gain, sailkapen maila berriaren ondoriozkoak bete beharko ditu. Honako hauek dira eginkizunak:

–Zerbitzu anitz, instalazio eta obretako mantentze-lan orokorren lantaldeari dagozkion jardueren ingurukoak, eta horien funtzionamendu, kontserbazio eta mantentze egokiaren jarraipena.

–Udal bulego, instalazio eta biltegietako igeltserotza lanak oro har, eta horien mantentze-lanak; pintura lanak ere bai.

–Zerbitzuaren berezko makineriaren, lanabesen eta tresnen maneiatzea, mantentze-lana eta konpontzea.

–Hiri barneko altzarien instalazioa eta mantentze-lanak: posteak, seinaleak, farolak, bankuak, iturriak, etab.

–Altzariak eta tresnak lekuz aldatu eta paratzea. Agertokiak, hesiak eta gainerakoak muntatzea eta desmuntatzea, jai eta ekitaldi publikoetan.

–Ibilgailuak gidatzea eta zerbitzuaren makineria erabiltzea (hondeamakina, erraztatzeko makina, orgadun autoa, dumperra, traktorea... B motako gidabaimena arte, hori barne).

–Udalaren azpiegitura eta egoitzetan, eta horietatik kanpo ere, mantentze eta konpontze lanak egitea: iturgintza, elektrizitatea, pintura, igeltserotza, soldadura, zurgintza, mekanika, garbiketa, zangak ireki eta ixtea.

–Eskatzen zaizkien hobekuntzako instalazio berriak eta jarduketak egitea, betiere beren mailakoak badira, eta lanean erabiltzen diren ibilgailuetako artatze eta mantentze-lan oinarrizkoa egitea.

–Eskatzen zaion bide garbiketa egitea, Udalak dauzkan baliabideak erabiliz horretarako.

–Udalak programatzen dituen festetarako eta kultur ekitaldietarako prestakuntzan eta garbiketan laguntzea, baita Udalak laguntzen edo babesten dituen ekitaldietan ere.

–Udaleko gainerako zerbitzuekin lan egitea, hala eskatzen zaionean.

Halaber, zerbitzu anitzetako lanpostuaren eginkizun izango dira honako eginkizun orokorrak:

–Segurtasun eta higiene arauak betetzea, lan bakoitzean erabiltzen diren babes-ekipamendu egokiak behar bezala baliatuta.

–Udalaren azpiegitura, egoitza eta ekipamenduetan ikusten diren akats, matxura eta hausturak aldian-aldian koordinatzaileari jakinaraztea.

–Zerbitzuak hobetu daitezen sustatu eta laguntzea, hobekuntzarako lagungarri izan daitezkeen ekintzak eta aldaketak proposatuz.

–Lanerako ezarritako arau, prozedura eta zehaztapen guztiak ezagutu eta aplikatzea.

–Kasuren batean behar izanez gero, egoerari egokitzea, lanorduekin malgutasunez jokatuz, ezarritako lan programa eta zerbitzuaren beharrak betetzeko.

–Bide eta eremu publikoak egoera onean ote dauden begiratzea, baita udal eraikinak ere, eta haien mantentze-lan eta/edo hobekuntzarako proposamenak egitea.

–Hala Alkatetzak nola organo delegatuek haren esku uzten duten beste edozein zeregin; betiere, bere eskumen, maila eta kategoriaren barnean; goragoko mailetako lanak egin eta laguntzea barne.

Era berean, beharrezkoa bada, Udalaren bulegoetatik kanpoko jarduketa eta kudeaketak egingo ditu.

–Hilerriko arduradun eta ehorzle izatea.

–Garbigunearen arreta.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Eskabideak aurkezteko epea bukatzen den egunean, izangaiek ondoko baldintzak bete beharko dituzte:

a) Vianako Udaleko funtzionarioa izatea, E mailakoa.

b) Eskola-graduatuaren titulua, lehen graduko Lanbide Heziketarena edo baliokidea izatea.

Titulazioaren baldintza betetzen ez denean, horren ordain izan daiteke Nafarroako administrazio publikoetan zortzi urteko zerbitzuak eman izana frogatzea.

c) Administrazio publikoetan bost urteko antzinatasun aitortua frogatzea.

d) Borondatezko edo nahitaezko eszedentzian ez egotea.

e) B motako gidabaimena izatea.

f) Eginkizunak betetzeko behar diren gaitasun fisiko eta psikikoak izatea.

2.2. Aipatu baldintzak deialdi honen zortzigarren oinarrian azaltzen diren epean eta moduan egiaztatu beharko dituzte izangai hautatuek. Baldintza horiek eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean betetzen direla ulertuko da eta hautapen prozedura osoan izendapenera arte bete beharko dira.

3.–Eskabideak.

3.1. Deialdian parte hartzeko eskabideak, eransten den ereduaren araberakoak, Vianako Udalaren Erregistro Orokorrean aurkeztu beharko dira, iragarkia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita hogeita hamar egun naturaleko epean; edo bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko Legean zehazten diren moduetako edozein erabiliz.

4.–Izangaien onarpena eta erreklamazioak.

4.1. Eskabideak aurkezteko epea bukaturik, alkate udalburuak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onetsiko du eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan argitaratuko da.

4.2. Izangai baztertuek hamar egun balioduneko epea izango dute, behin-behineko zerrenda argitaratzen denetik hasita, erreklamazioak aurkezteko eta egindako akatsak zuzentzeko. Horretarako Udalaren Erregistro Orokorrean idatziz aurkeztu beharko dute.

4.3. Erreklamazioetarako epea bukatutakoan eta haiei erantzun ondotik, alkate udalburuak onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onetsiko du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren iragarki-taulan argitaratzeko aginduko du. Onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean berean finkatuko dira probak hasteko tokia, eguna eta ordua.

5.–Kalifikazio epaimahaia.

5.1. Kalifikazio epaimahaia honako kide hauek osatuko dute:

–Epaimahaiburua: Yolanda González García, Vianako Udaleko alkate udalburua.

–Ordezkoa: Carlos Barragán, Vianako Udaleko lehen alkateordea.

–Epaimahaikidea: José Miguel Alfaro Ibaibarriaga, zerbitzu anitzetako enplegatu arduraduna.

–Ordezkoa: titularrak izendatzen duena.

–Epaimahaikidea: M.ª José Lana Lana (Estellerriko EEBB).

–Ordezkoa: titularrak izendatzen duena.

–Epaimahaikidea: Carlos Naranjo Duque, zerbitzu anitzetako enplegatu eta langileen ordezkaria.

–Ordezkoa: titularrak izendatzen duena.

–Epaimahaikide-idazkaria: Arturo Hernández Armendáriz, Vianako Udaleko idazkari gaitua.

–Ordezkoa: Fernando Del Prado Abadía, Vianako Udaleko administrari-ofiziala.

5.2. Izangaiek epaimahaiko kideak errefusatzen ahal dituzte, Administrazio Prozedurari buruzko Legean ezarritako moduan eta baldintzetan.

Errefusatze, abstentzio edo bestelako zioak direla-eta, ordezkoekin ere ezin bada epaimahaia eratu, alkate udalburuak eskumena izango du honelako egoera bat gainditzeko beharrezkoak diren epaimahaikide berriak eta haien ordezkoak izendatzeko.

5.3. Epaimahaia hautaprobak hasi baino lehen eratu beharko da, gutxienez kideen gehiengo osoa bilduta. Gehiengo hori jarduketa erabakigarri guztietarako eskatu ahal izango da, deusetan ukatu gabe erabakigarriak ez diren zainketa edo kontrol jarduketetarako kideek delegazioak egitea.

Bertaratutako kideen gehiengoz hartuko dira erabakiak, eta berdinketa suertatzen bada, mahaiburuaren kalitateko botoak erabakiko du.

5.4. Epaimahaiak berak ebatziko ditu probetan suerta daitezkeen zalantza edo erreklamazioak, deialdiko baldintzei buruzkoak barne direla.

5.5. Epaimahaiak behar duen laguntza eta aholkularitza eska dezake, probak egin, aztertu eta baloratzeko, inolaz ere galdu gabe erabakiak hartzeko esklusibitatea eta probak kalifikatzerakoan dagokion erantzukizuna.

6.–Hautapen prozesua nola egingo den eta balorazioa.

Hautapen prozesua honako aldi hauek osatuko dute: lehiaketaldia eta oposizioaldia, non buruz buruko elkarrizketa bat egingo baita.

6.1. Lehiaketaldia: lehiaketaldia. 30 puntu, gehienez.

Lehiaketaldiak gehienez ere 30 puntuko balorazioa izango du, honako baremo honen arabera banaturik:

Nafarroako administrazio publikoetan zerbitzu anitzetako enplegatu lanetan egindako zerbitzuengatik: 2 puntu urte bakoitzeko, eta gehienez ere 30 puntu.

6.2. Oposizioaldian 70 puntu lortu ahal izango dira gehienez eta honako ariketa hauek izango ditu:

1. Ariketa honetan zenbait galdera labur edo test motakoak izango dira zerbitzu anitzetako enplegatu batek bete beharreko eginkizunei buruz, II. eranskinean jasotzen diren gaiei jarraikiz; ariketa honetan gehienez ere 60 puntu emango dira.

2. Buruz buruko elkarrizketa epaimahaikoekin: 10 puntu.

6.3. Ariketak bukatutakoan, gainditu duten izangaien zerrenda ikusgai jarriko da, lortutako kalifikazioekin batera, Vianako Udalaren iragarki-taulan.

6.4. Izangai guztiek nortasun agiri nazionala edo legez baliokidea den agiria aldean dutela agertu beharko dute probara. Probetan iruzurra egiten bada, edozein delarik ere, izangaia segituan baztertuko da, etor daitezkeen jarduketa penalak ukatu gabe.

7.–Proben emaitzak.

7.1. Kalifikazioa egindakoan, epaimahaiak probak gainditzen dituzten izangaien zerrenda helaraziko dio alkate udalburuari, lehiaketaldiko puntuak eta oposizioaldiko ariketetan izangai bakoitzak erdietsitako kalifikazioak batuz ateratako puntuazioaren arabera, eta horrekin batera puntuaziorik altuena erdiesten duten izangaiak izendatzeko proposamena egingo du.

8.–Izendapena eta jabetza hartzea.

8.1. Alkate udalburuak D mailako zerbitzu anitzetako enplegatu izendatuko du epaimahaiak igorritako izendapen proposamenean sartutako izangaia. Horrek, aldez aurretik, deialdiaren 2. oinarriko baldintzak betetzen dituela beharko du frogatu dokumentuen bidez.

8.2. Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

9.–Errekurtsoak.

Deialdi honen kontra, baita bere oinarri eta egintzen kontra ere, honako errekurtso hauetako bat aurkez daiteke:

–Gora jotzeko errekurtsoa, Nafarroako Administrazio Auzitegiari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik kontatzen hasita.

–Zuzenean, administrazioarekiko auzi-errekurtsoa, Nafarroako Justizia Auzitegi Nagusiko arlo bereko Salari zuzendua, bi hilabeteko epean, argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita.

–Berraztertzeko errekurtsoa, erabakia hartu duen organoari berari zuzendua, hilabeteko epean, jakinarazi eta biharamunetik hasita.

II. ERANSKINA

Gai-zerrenda

1.–Udal-mugartearen ezagutza.

2.–Laneko erremintak eta lanabesak erabili eta mantentzea.

3.–Lanpostuko eginkizunekin ikustekorik duten kasuak.

III. ERANSKINA

Eskabide eredua (PDFa).

Iragarkiaren kodea: L1904969