36. ALDIZKARIA - 2019ko otsailaren 21a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.1. XEDAPEN OROKORRAK

1.1.1. Foru legeak eta legegintzako foru dekretuak

6/2019 FORU LEGEA, otsailaren 7koa, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina ezartzen duen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua aldatzen duena

NAFARROAKO FORU KOMUNITATEKO LEHENDAKARIA NAIZEN HONEK.

Aditzera ematen dut Nafarroako Parlamentuak onetsi duela honako:

FORU LEGEA, NAFARROAKO ADMINISTRAZIO PUBLIKOEN ZERBITZUKO LANGILEEN ESTATUTUAREN TESTU BATEGINA EZARTZEN DUEN ABUZTUAREN 30EKO 251/1993 LEGEGINTZAKO FORU DEKRETUA ALDATZEN DUENA.

HITZAURREA

Gaur egungo gizarteak badu erreibindikazio etengabe bat: neurriak ezartzea bizitza pertsonala, familiakoa eta lanekoa bateragarri egitearen esparruan, errazte aldera gizonen eta emakumeen artean familia-ardurak eta ardura pertsonalak modu orekatuan banatzea eta, halaber, erantzukidetasuna sustatzea berdintasun erreala lortze aldera, emakumeen langabezia eta pairatzen duten soldata-arraila gainditzea ahalbidetzeko.

Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko abuztuaren 10eko 13/1982 Lege Organikoaren 49.1.b) artikuluak eskumen osoa esleitzen dio Nafarroari Foru Komunitateko funtzionario publikoen estatutu-araubidearen gainean, Estatuko oinarrizko legediak funtzionario publikoei aitortzen dizkien funtsezko eskubideak eta betebeharrak errespetatuz.

Eskumen hori baliatuz onetsi zen abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duena, zeinaren 36.1.f) artikuluak jarduneko zerbitzuan dauden funtzionarioei eskubidea esleitzen baitie ikasketa-, ezkontza- eta amatasun-lizentzia ordainduak eta norbere arazoetarako lizentzia ordaindugabeak izateko. Aipatu artikuluaren bigarren apartatuak ezartzen duenez, eskubide horien egikaritzea estatutuan eta haren erregelamendu-xedapenetan ezarritakoari egokituko zaio.

Guraso-baimenei dagokienez, otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuak, Nafarroako administrazio publikoetako funtzionarioen opor, lizentzia eta baimenen Erregelamendua onesten duenak, 16. artikuluan, gurasotasun, harrera edo adopzioagatiko lau asteko baimena ezartzen du.

2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen azken xedapenetako hogeita hemezortzigarrenaren hirugarren apartatuak aldatu egin zuen urriaren 30eko 5/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onetsitako Enplegatu publikoaren oinarrizko Estatutuaren Legearen testu bateginaren 49.c) artikulua. Hartara, bost astera bitarte luzatu zen seme-alaba baten jaiotza, adopziorako zaintza, harrera edo adopzioagatiko gurasotasun-baimena.

2018rako Estatuko Aurrekontu Orokorrei buruzko uztailaren 3ko 6/2018 Legearen 2018ko uztailaren 5eko indar-hartzearen berehalako efektua izan zen otsailaren 9ko 11/2009 Foru Dekretuaren 16. artikuluaren nondik norakoa aldatu egin zela, halako moldez non guraso ez-haurdunek gurasotasun, harrera edo adopzioagatiko 5 asteko baimena izanen baitute, aipatu foru dekretuko xedapen gehigarri bakarrari jarraikiz.

Foru lege honen xedea da abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua aldatzea, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileen estatutuaren testu bategina onesten duena. Horretarako, beste xedapen gehigarri bat sartzen da, estatuko legerian araututakoaren baimen gehigarri bat arautuko duena, eta lanaren, bizitza pertsonalaren eta familiakoaren uztartzea eta erantzukidetasuna lortzera bideratutako legezko neurriak ezartzera joko duena.

Artikulu bakarra. Abuztuaren 30eko 251/1993 Legegintzako Foru Dekretua aldatzea, Nafarroako administrazio publikoen zerbitzuko langileen Estatutuaren testu bategina ezartzen duena.

Xedapen gehigarri bat eransten da. Hona testua:

“Hogeita bigarren xedapen gehigarria.–Gurasotasun, harrera eta adopzioagatiko baimenak eta, lanaren, bizitza pertsonalaren eta familiakoaren uztartze eta erantzukidetasunaren aldeko neurriak:

1. Seme edo alaba baten jaiotza, adopziorako edo harrerarako zaintza edo adopzioagatiko gurasotasun-baimena agortu ondoren, Nafarroako Administrazio Publikoen zerbitzuko langileek baimen gehigarri ordaindua izanen dute, eta horren iraupena, gehituta Estatuko oinarrizko legerian araututako gurasotasun-baimenarenari, hamazazpi asteko atsedenaldia izanen da guztira, edo kasu bakoitzean zilegi dena seme edo alabaren desgaitasunagatik eta bigarren seme edo alabaz aurrerako bakoitzarengatik, jaiotza, adopzio edo harrera anizkoitzaren kasuan.

Baimen horrek berekin dakar enplegatuaren ordainsarien %100eko ordainketa, ezin izanen zaio beste gurasoari transferitu eta jarraian nahiz modu zatikatuan baliatzen ahalko da, erregelamenduz ezartzen den eran; zatikatuta hartuz gero, jaiotza, adopzio edo harreraren ondoko hamabi hilabeteen barruan.

Gurasotasun-baimen gehigarria 2019ko urtarrilaren 1etik aitzina ezarriko da, eta hari atxikitzea zilegi izanen dute semea edo alaba une horretatik atzerako urtean jaio zaien gurasoek, honako ezarpen honi jarraikiz:

–Jaiotzak, adopziorako zaintzak, harrerak edo adopzioak, 2018. urtean gertatuak: 4 aste.

–Jaiotzak, adopziorako zaintzak, harrerak edo adopzioak, 2019. urtean gertatuak: 8 aste.

–Jaiotzak, adopziorako zaintzak, harrerak edo adopzioak, 2020. urtetik aitzina gertatuak: 12 aste.

Baimen gehigarria ez dago loturik oinarrizko legeriaren bidez arautzen diren bost asteei dagokien baimena -jaiotza, adopzio, adopziorako zaintza edo harreragatikoa- modu partekatuan baliatzearekin. Hura baimentzeko, bost aste horiek bukatu baino lehen eskatu beharko da, baimen gehigarri horren hasierako data zein ere den.

2. Behar diren urratsak eginen dira honako neurriak Nafarroako administrazio publikoen esparruan ezartzeko:

a) Telelana, halako sektoreetan non zerbitzuak ematea bateragarria baita kasuko zentro edo lantokian presentzia fisikorik behar ez duen lanaldi-mota batekin.

b) Ordutegien bateragarritasuna eta arrazionaltasuna, lanaldia 18:00etan buka dadin, ematen diren zerbitzu publikoen izaerak horretarako bidea emanez gero.

c) Langileen atsedenerako denboran deskonexio digitala eta lanpostuaren eginkizunetarako arretari buruzkoa ahalbidetuko duten neurriak.

d) Halaber, arreta emanen zaio, lanaldi murrizketaren kasu guztietan, ordutegien egokitzapenari eta, bereziki, bertaratze-egunen egokitzapenari, norberaren bizitza, familia-bizitza eta lan-arloko bizitza bateragarri egiteko.

Azken xedapenetan lehenengoa.–Erregelamendu bidezko garapenerako gaikuntza.

Nafarroako Gobernuari ahalmena ematen zaio foru lege hau garatu eta betearazteko beharrezkoak diren erregelamenduzko xedapen guztiak eman ditzan.

Azken xedapenetan bigarrena.–Indarra hartzea.

Foru lege honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Nik, Nafarroako Foru Eraentza Berrezarri eta Hobetzeari buruzko Lege Organikoaren 22. artikuluan xedatutakoa bete dadin, foru lege hau B.M. Erregearen izenean aldarrikatzen dut, Nafarroako Aldizkari Ofizialean berehala argitara eta “Estatuko Aldizkari Ofizialera” igor dadila agintzen dut eta herritar eta agintariei bete eta betearaz dezatela manatzen diet.

Iruñean, 2019ko otsailaren 7an.–Nafarroako Foru Komunitateko lehendakaria, Uxue Barkos Berruezo.

Iragarkiaren kodea: F1901969