155. ALDIZKARIA - 2019ko abuztuaren 9a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

389/2019 EBAZPENA, ekainaren 25ekoa, Hezkuntzako zuzendari nagusiak emana, Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua 2019-2020 ikasturtean arautzeko jarraibideak onesten dituena.

Ebazpen honen xedea da jarraibide batzuk onestea indarreko araudiaren zenbait alderdiren xehetasunak eman eta garatzeko, betiere 2019-2020 ikasturtean ikastetxeen antolaketa zuzena eta funtzionamendua ona lortzearren.

Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuko zuzendariak ebazpen hau onestearen eta aurreko puntuan adierazitako jarduketak arautzearen aldeko txostena aurkeztu du.

Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari eta foru-sektore publiko instituzionalari buruzko martxoaren 11ko 11/2019 Foru Legearen 32.1.d) artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz,

EBAZTEN DUT:

1. Ebazpen honen eranskinetan ageri diren jarraibideak onestea. Jarraibide horiek Nafarroako Foru Komunitatean Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxe publikoen antolaketa eta funtzionamendua arautuko dituzte 2019-2020 ikasturtean.

2. Ebazpen honetan aipatutako jarraibideak ikastetxe pribatu itunduei aplikatuko zaizkie, dagozkien afera orotan, ikastetxe horien titularrek dituzten eskumenen kalterik gabe.

3. Ebazpen hau eta haren eranskinak Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

4. Ebazpen hau eta bere eranskinak igortzea Antolanduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuari, Ebaluazioaren, Kalitatearen, Prestakuntzaren, Berdintasunaren eta Bizikidetzaren Zerbitzuari, Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, Unibertsitateen Zerbitzuari, Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuari, Giza Baliabideen Zerbitzuari, Hizkuntzen eta Arte Ikasketen Zerbitzuari, Lanbide Heziketaren Zerbitzuari, Ikastetxeetako Informazioa Kudeatzeko Bulegoari eta Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen Zuzendaritza Nagusiari igortzea, behar diren ondorioak izan ditzaten.

5. Ebazpen honen aurka gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahal da, Hezkuntzako kontseilariari zuzendua, hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita.

Iruñean, 2019ko ekainaren 25ean.–Hezkuntzako zuzendari nagusia, Roberto Pérez Elorza.

I. ERANSKINA

Haur Hezkuntzako bigarren zikloa eta Lehen Hezkuntza ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua 2019-2020 ikasturtean arautzeko jarraibideak

Ikasturte hasierako jarraibideek indarreko araudiaren alderdi batzuk zehaztu eta argitzen dituzte, eta arautu gabeko beste batzuk arautzen, ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Horrez gain, ikasturtean lehentasunez landu behar diren ildoak ezartzen dituzte.

Jarraibideak hiru kapitulutan daude bereizita:

Lehenbizikoa, Urteko Programazio Orokorrari buruz. Bertan ikastetxearen hobekuntza planen gaineko argibideak ematen dira, bai eta ebaluazioetan duen parte-hartzearen gainekoak ere, hobetzen ahal diren eremuak detektatzeko.

Bigarrenean, antolakuntza alderdi batzuk zehazten dira, ikastetxearen funtzionamendurako beharrezkoak direnak.

Hirugarrenean, gehien erabiltzen diren LOEren ondoriozko arauak zerrendatzen dira.

I. URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA

1. Sarrera. Justifikazioa eta lortu beharreko helburuak.

Urteko Programazio Orokorra (UPO) oinarrizko tresna da, ikastetxeko plangintza, antolaketa eta funtzionamendua biltzen dituena. Dokumentu hori prestatzeko orduan, zorroztasuna, erraztasuna eta erabilgarritasuna hartuko dira kontuan.

Urteko Programazio Orokorra ikastetxeko zuzendaritza taldeak prestatuko du, klaustroaren eta eskola kontseiluaren erabaki eta akordioak kontuan hartuta.

Urteko Programazio Orokorra ikastetxeko kide guztiek nahitaez bete beharrekoa izanen da.

Ikasturtea bukatutakoan, Urteko Programazio Orokorra zenbateraino bete den ebaluatuko dute eskola kontseiluak eta zuzendaritza taldeak. Ondoriorik aipagarrienak ikasturte bukaerako memorian jasoko dira eta hura Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura bidaliko da.

2. Informazioa biltzeko iturriak.

Urteko Programazio Orokorra (UPO) honako iturri hauetatik eratorritako urteko helburuez osatzen da: Helburu horiek koherenteak izan behar dira eta bat etorri behar dute.

a) Aurreko ikasturteko UPOa gainbegiratzean Ikuskaritzak nabarmendutako alderdiak.

b) Aurreko ikasturteko memorian proposatutako hobekuntza arloak.

c) Barneko eta kanpoko proben emaitzen eta hobetzeko proposamenen analisia.

d) Bi urteko hobekuntza planeko helburuen urteko zehaztapena, autoebaluazioaren emaitza gisa.

e) Eta, hala badagokio, plan estrategikotik edo zuzendaritzaren proiektutik eratorritako helburuen urteko zehaztapena.

3. Entrega epeak.

Urteko Programazio Orokorra onetsi ondoren, urriaren 31 baino lehenago, eta ahal izanez gero baliabide telematikoen bidez, haren kopia bat Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura bidaliko da. Bertan, programazio hori indarrean dagoen araudiarekin bat datorrela egiaztatuko da eta, behar izanez gero, egokiak diren aldaketak egitea eskatuko da.

Halaber, Urteko Programazio Orokorra ikastetxean geldituko da, hezkuntza komunitate osoak eskura izan dezan.

4. Garapena.

Urteko Programazio Orokorra osatzen duten elementuak hauek dira:

4.1. Ikastetxearen ordutegi orokorra eta hura prestatzeko irizpide pedagogikoak.

Ikasgai eta maila desberdinen banaketa egiteko erabilitako irizpideak zehaztu beharko dira, aintzat hartuz ikastetxeak dituen tokiak eta baliabideak optimizatu eta aprobetxatu behar direla.

4.2. Gobernu-organoak.

Ikastetxeko gobernu- eta koordinazio didaktikoko organoak osatzen dituzten pertsonen zerrenda eguneratua eta aurreikusitako bileren egutegia.

4.3. Ikastetxearen urteko hobekuntza plana.

Aurtengo ikasturterako helburu zehatzak jaso behar ditu, lan eremu eta lantalde desberdinei dagokienez. Helburu horiek hautatzeko kontuan hartuko dira 2. atalean aipatutako informazio iturriak.

Planak atal hauek ditu:

Xedea

Adierazlea

Xedea

Ekintzak

Arduraduna

Egutegia

Ebaluazioa*

* Ebaluazioa da informazio zehatza modu sistematikoan biltzea egoera jakin bati buruzko baliozko datu fidagarriak lortzeko, haren inguruko balio-judizio bat osatu eta emateko helburuarekin. Balorazio hauei esker, ebaluatutako egoera zuzendu edo hobetzeko erabakiak hartzen ahalko dira.

4.4. Ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren/curriculumaren urteko zehaztapena.

Hezkuntza-proiektua osatzen duten plan guztien artean, UPOak ikasturte honetarako proposatutako aldaketak soilik zehaztu behar ditu.

4.4.1. Etapen curriculuma (aldaketak).

4.4.2. Aniztasunari erantzuteko urteko plana (AEP).

4.4.3. Orientazio akademikoaren plana/Tutoretza plana.

4.4.4. Bizikidetza planaren urteko zehaztapena. (204/2010 Foru Agindua, 12. artikulua).

4.4.5. Hizkuntza proiektua (egungo fasea, helburuak eta planteamendua adierazi behar dira, ikastetxeko hizkuntza proiektua egiteko modua arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduaren arabera).

4.5. Ikastetxeko urteko prestakuntza plana.

Ikastetxeko zuzendaritzak planaren helburuak lortzeko hautatu dituen prestakuntza instituzionaleko ikastaroak ezarri behar ditu, baita ikastaro horien iraupena eta datak ere.

Ikasturtean zehar prestakuntzaren (instituzional nahiz indibidualaren) jarraipena egingo da eta azken memorian balioetsiko da.

Honako eskema hau iradokitzen da:

IRAKASLEA

Prestakuntza INSTITUZIONALA

Prestakuntza INDIBIDUALA

Maila

Ordu kopurua

Maila

Ordu kopurua

4.6. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.

Ikasturterako aurreikusten diren jarduerak xehatu behar dira, eta nori zuzenduta dauden, arduradunak nor diren, iraupena eta azken memoriako balorazioa adierazi.

4.7. Zerbitzu osagarriak.

Ikastetxeak eskaintzen dituen zerbitzu osagarriak deskribatu behar ditu, eta nori zuzenduta dauden, arduradunak nor diren, iraupena, eta abar adierazi.

4.8. UPOaren jarraipena eta ebaluazioa, eta azken memoria.

UPOaren hiru hilez behingo jarraipen eta ebaluazio prozesua nahiz azken memoria nola eta noiz eginen diren zehaztu behar da (UPOaren atal berdinak, datuak eta proposamen zehatz, egoki eta egingarriak emanez, baita barneko eta kanpoko ebaluazioen emaitzen inguruan egindako analisiaren balorazio bat ere).

5. Bi urteko hobekuntza plana.

Indarrean dagoen araudian jasotako esparruaren barruan, 2019-2020 ikasturte amaierako memorian ebaluatuko da 2017-2018 ikasturtean ikastetxeek egindako autoebaluazioa; baita dagokion ikastetxeko bi urteko plana eta garatutako bloke edo zikloena ere.

Azken memoria horretan egindako ebaluazioa oinarritzat hartuta, ikastetxeek bi urteko plan berri bat aurkeztuko dute 2020-2022 urteetarako, ikastetxearen eta bloke edo zikloen jardunari buruzkoa. Bi urteko 2018-2020 planean lortu ez diren helburuak mantentzen ahal dira, eta 2017-2018 urteetako jardunaren autoebaluazioan hauteman ziren baina bukatutako bi urteko planean sartu ez ziren hobekuntza arloak ere bai. Gogoan izan behar da azken bi ikasturteetan lortutako emaitzen bilakaeraren azterketa eguneratu behar dela. Horretarako, Educa erabiltzen ahal da, eskola-emaitza eta ebaluazio diagnostikoaren emaitza batzuk lortzeko.

Hezkuntzako Ikuskaritza Zerbitzuak 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetan aplikatu beharreko bi urteko hobekuntza planen garapena eta inplementazioa gainbegiratuko du.

6. Berdintasuna eta bizikidetza.

6.1. Bizikidetza. Laguntza programa.

Hezkuntza Departamentuak, “Laguntza” programaren eta ikastetxeen eskura jartzen diren beste baliabide batzuen bidez, bizikidetza planak egiteko orientazioa, prestakuntza eta aholkularitza emanen du. Gainera, erraztasunak emanen ditu bizikidetza batzordeko kideek pixkanaka-pixkanaka gatazkak konpontzeko eta eskola bitartekari aritzeko behar den prestakuntza lor dezaten, indarkeria, jazarpena edo tratu txarrak gertatzen direnean azkar eta kalitatez esku har dezaten.

Ikastetxe bakoitzaren bizikidetza planean curriculumeko eta antolaketako neurriak biltzen dira bizikidetza, tratu ona eta eskola giroa hobetzeko, indarkeria mota guztiak saihesteko eta gatazken, eskola-jazarpenaren, abusuen eta hezkuntza komunitatea osatzen dutenen segurtasun fisikoa, emozionala edo pertsonala arriskuan jartzen duten diskriminazioaren edo tratu txarren egoerei aurrea hartzeko eta arreta emateko.

Programazio horretan nabarmenduko da zein garrantzitsua den hezkuntza komunitate osoa inplikatzea arlo horretan prebentzio lana egin eta tratu onak ikasteko, gatazkak konpontzeko, emozioen aldetik seguruak eta osasungarriak diren inguruneak sortzeko eta eskola-jazarpena desagerrarazteko jarrera irmoa lantzeko orduan.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoa, funtsean, hezkuntza komunitateari prestakuntza eta aholkularitza eskaintzeaz arduratuko da, hala bizikidetza-plana ezartzeko nola ikastetxeetako ongizate psikosozialean eragin negatiboa duten egoerei aurre egiteko (horien artean bereziki aipatzekoa da eskola-jazarpena).

Aholkularitza hori zuzenean eginen da, edo ikastetxeentzako saio praktiko partekatuak antolatuz eta koordinatuz, benetako kasuei heltzeko.

Saio horietan –eta modu parte-hartzailean ikastetxeen talde txiki batean–, kasu bakoitzari heltzeko mekanismo egokienak zehaztuko dira, eta, horrela, bizikidetza batzordeek eskola-jazarpenaren arloan esku hartzeko eta hori konpontzeko eta prebenitzeko dituzten gaikuntza eta protagonismoa indartzen ahalko dituzte benetako esperientzietatik abiatuta.

Prestakuntzarako ekintza hori Aholkularitza Bulegoak antolatuko du, eta helburuetako bat irakasleek eskolako bizikidetzaren inguruan prestakuntza jasotzea da.

Ikastetxe bakoitzeko tutoretza planean eta hezkuntza orientabidearen zereginetan, neurri eta jarduerak programatuko dira ikasleen artean bizikidetza giro ona sustatzeko, aniztasuna errespetatzen duena eta tratu onekin konpromisoa duena.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoaren web-orriak zenbait baliabide, eredu, protokolo eta aholku jartzen ditu ikastetxeen eskura nork bere jarduketa plana errazago gauzatzeko eta, orobat, suizidio kasuetan, doluan eta antzeko egoeren ondoriozko beharretan orientabideak eta erantzun espezifikoa eman ahal izateko. Ikastetxe bakoitzean, bizikidetza plana eta haren urteko zehaztapena eguneratuko dira, eta orrialde honetan agertzen den bizikidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruzko indarreko araudira egokituko dira.

6.2. Berdintasuna. SKOLAE programa.

2017-2021 Hezkidetza Planak erreferentzia-esparru teorikoa eta helburuak ezartzen dizkie Nafarroako ikastetxeei. Helburuak Hezkidetza Planaren lau ikasketa-ardatz handietan banatzen dira, eta Nafarroako ikastetxeek mailaz maila betetzen ari dira hiru ikasturteetan zehar.

Hezkidetza Planak aurreratze sistematiko eta arautua proposatzen du edukietan eta banako zein taldeko ikasketa esperientzietan, ibilbide baten gisa, hezkuntza sistemako unibertsitatetik kanpoko etapa guztietarako, “berdintasunean bizitzen ikastea” gaitasun globala bereganatzeko.

SKOLAE programa sortu da irakasleei eta ikastetxeei laguntzeko, hezkidetza ibilbide hori eskola etapa guztietan gauza dezaten.

Mailaz mailako aplikazioaren bidez, ikasleek berdintasunean bizitzeko gaitasuna garatuko dute, hau da, berdintasunarekiko konpromisoa gauzatu eta azalduko dute, jokabide eta eredu berriak ikusaraziko dituzte emakumeenganako indarkeriarik gabeko kultura berdinzalea sortzen laguntzeko, eta argi eta irmo erantzunen dute diskriminazioa, indarkeria eta genero desberdintasunen aurrean.

Pilotaje fasea (2017-2018) nahiz programa orokortzeko 1. fasea (2018-2019) bukatu ondoren, aurtengo 2019-2020 ikasturtean ekingo zaio programa orokortzeko 2. faseari. Horretarako, Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen baten bidez izendatuko dira datorren ikasturte honetan programan sartu beharko diren ikastetxeak.

Era berean, ebazpen horretan, Skolae hezkidetza programari dagokionez ikastetxeek eta Hezkuntza Departamentuak hartuko dituzten konpromisoak aipatu eta xehatuko dira: hezkidetza-helburu didaktikoak, irakasleen prestakuntzarako plana, Berdintasunaren eta Bizikidetzaren Atalaren babesa eta aholkularitza, ikastetxean programa sustatzeaz arduratuko den taldearen osaera eta funtzioak, eta Skolae programa UPOan txertatzeko modua.

7. ONbide prestakuntza programaren bigarren urtearen pilotajea.

ONbide programa Prestakuntza Atalak sustatu du, Hezkuntza Departamentuak irakasleen prestakuntzarako ezarri duen ildo estrategikoetako bati erantzuteko helburuarekin. Ildo honen asmoa, batetik, ikasleek elkarlanean eta modu aktiboan ikastea errazten duten metodologien inplementazioa sustatzea da, eta bestetik, ikasleen erritmo, estilo eta premia desberdinetara egokitzea, gaitasunetan eta inklusioan ardazten den ikuspegi batetik.

ONbideren bigarren urte hau pilotatzearekin lortu nahi dena da berrestea programak proposatutako dinamikak eta jarduerak ezarritako helburuekin bat datozela, eta, orobat, nabarmentzea gaitasun pedagogiko-didaktikoari dagokionez lortutako emaitzetan izandako hobekuntzak.

ONbide pilotatzeko hautatutako ikastetxeetan, programaren garapenaren eta koordinazioaren ikastetxeko arduradunak eskola-ordu gisa kontatzen diren 3 edo 4 ordu izanen ditu. Ordu horiek ez dira inola ere finkatuko ikastetxe horietan hurrengo ikasturteei begira.

Ikastetxe pilotuek pilotaje fasean dagoen programarekiko konpromisoa zehaztuko dute beren Urteko Programazio Orokorrean.

8. Aniztasunari erantzutea.

Ikastetxe osoaren ardura da aniztasunari erantzutea. Ikasle guztiek hezkuntza premia batzuk dituzte, berariazkoak ala ez izan daitezkeenak. Beharrizan horiei erantzutea elementu nagusietako bat izan behar da ikasturtea antolatzeko orduan.

8.1. Antolaketari dagozkion alderdiak.

Funtsezkoa da koordinazio eraginkorra ezartzea, ikasleen hezkuntza beharrizanei modu koherentean erantzuten zaiela bermatzeko. Koherentzia hori bai maila horizontalean (taldeaz arduratzen den irakasle-taldea) bai maila bertikalean (eskola ibilbide osoan) finkatu, eta ikastetxeen antolaketa egitura guztietan (Koordinazio Pedagogikorako Batzordea, Hezkuntza Laguntzako Unitatea, irakasle-taldea, etab.) landu behar da.

Irakasle-taldearen koordinazioaren lehen unea den aldetik, hasierako ebaluazioak taldearen eta ikasleen hezkuntza beharrizanak behar bezala zehaztu eta aztertzea ekarriko du berekin, eta adostutako hezkuntza neurriak (curriculumarekin, metodologiarekin eta antolaketarekin zerikusia dutenak) finkatzen eta erregistratzen direla bermatuko du, kalitateko hezkuntza erantzuna antolatzeko.

Gainerako koordinazioetan ebaluazio saio guztiak biltzen dira, eta horietan erantzun horren jarraipen zehatza eta egokitzapen koherentea bultzatuko da, beharrezkoa izanez gero.

Hortaz, hezkuntza laguntzako premiak dituzten ikasleei erantzuna emanen zaie irakasle guztien parte-hartzea duen eta tutoreak koordinatzen duen erantzun arruntetik.

Lehen egokitzapen horretaz gain, hezkuntza beharrizanen berezitasuna dela-eta proposa daiteke zenbait jarduketa ezartzea, ikastetxeak aniztasunari erantzuteko dituen orduak erabiltzea eskatzen dutenak. Kasu horretan, bigarren elementua Lehen Hezkuntzako orotariko irakasleen laguntza da, ikasle guztientzako hezkuntza erantzuna hobetzeko antolatu behar dena.

Baliabide arrunt horiek guztiak modu inklusiboan antolatu eta gero, beharrezkoa izan daiteke bestelako neurriak ezartzea. Kasu horietan, espezialisten (pedagogo terapeutikoak, Entzumen eta Hizkuntzako irakasleak, Lehen Hezkuntzako irakasle laguntzaileak) parte-hartzeak oinarri hartuko du testuinguru arruntetan, ohiko ikasgelaren barnean eta ikuspuntu inklusibotik, gauzatzen den laguntza edo indartzea; horrela, zenbait helburu sendotzeaz gain, ikaskuntza prozesu komunean parte hartuko da. Ikasgelaren programazio orokorrak ezaugarri nahiz premia desberdinak dituzten ikasle guztien parte-hartzea ahalbidetu beharko du.

Ildo beretik, Entzumena eta Hizkuntza arloko espezialisten laguntzarekin, Haur Hezkuntzako taldeei eta Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleei zuzendutako prebentzio programak garatu beharko dituzte ikastetxeek, ikasle horiek hizkuntzaren arloan dituzten beharrei erantzuteko.

Salbuespen gisa ohiko ikasgelatik kanpo laguntza ezarri beharra justifikatu behar denean, erabaki horren arrazoia edo xedea, lortu nahi diren helburuak eta testuinguru arruntean horiei erantzuteko dagoen ezintasunaren zergatia zehaztuko dira. Halaber, esku-hartze hori zenbat denborarako aurreikusten den zehaztuko da.

Laguntza hori ikasgelatik kanpo eman behar dela justifikatzen bada ere, halako saioek ezinen dute gainditu ikasle horri eman beharreko laguntza-orduen %70.

Ikasleak ikastetxeak dituen egituretan eskolatzeko aukera hausnartuko da, hezkuntza premien eta beharrezko erantzunaren zehaztasuna dela-eta hori ezartzen denean. Egitura horiek (Erdibideko Unitateak, Gela Alternatiboak) ahalbidetzen dute premia horiek dituzten ikasleak haien premietara egokitzen den testuinguru arrunt batean egotea.

Kasu horietan guztietan, bideratze txostenetan zehaztu beharko da proposatutako egiturak zer eskaintzen dien ikasleei, eremu normalizatuago batean bete ezin dena.

Ikastetxea aldatzea dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren ezarriko da hori. Eskolatze-aldi arruntean kudeatu beharko da, horretarako ezarritako protokoloak zehatz-mehatz beteta.

Hezkuntza Bereziko ikastetxeak Baliabideen Zentro, hau da, ikastetxe arruntei estrategiak, metodologiak eta esperientzia ematen dizkietenak, bihurtzeko prozesu horretan, Departamentuak eskolatze konbinatuko programak sustatuko ditu.

Irakasle-talde osoari dagokio ikasleen autonomia garatzea. Ingurunean oztopo zehatz batzuk egoteagatik, zenbait ikaslek pertsona guztien laguntza behar dute.

Zaintzaileekin elkarlanean zehaztu eta aplikatuko da “Autonomia pertsonaleko eta gizarte integrazioko programa”, ikaslearen autonomia, garapen pertsonala eta curriculumean sartzeko aukerak sustatze aldera. Programa horretan ikastetxe osoa dago sartuta.

Ikasle horien autonomia behar bezala garatzeko, irakasle-taldea osatzen duten gainerako kideen eta zaintzaileen arteko koordinazio saio bat egin beharko da.

Oro har, lanaldi osoa ez duten zaintzaileen ordutegiaren eguneko saioak jarraian antolatuko dira, zerbitzuaren beharrizanengatik behar bezala justifikatzen diren ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

Eskola arloko osasun premiei erantzuteko helburuarekin, iraileko lehen hamabostaldian ikastetxeetako zuzendaritzen eta lehen mailako arretako zentroen zuzendaritzen artean bilera bat egiteko beharra dagoela ezartzen da, gaixotasun kroniko bat diagnostikatu zaien edo zaintza espezifikoak behar dituzten ikasleen kasuak aztertzeko, 2019-2020 ikasturtean zehar ikastetxeetan prestakuntza jarduerak koordinatzea eta/edo egitea behar bada.

8.2. Aniztasunari Erantzuteko Nafarroako Plan Estrategikoaren ezarpena.

Aniztasunari erantzuteari dagokionez ikastetxeek 2018-2019 ikasturtearen hasieran egindako autoebaluazioaren ondorioz, arlo horretan hobetzeko proposamenak gauzatu ziren ikuspuntu inklusibotik; proposamen horiek irakaslanaren biurteko hobekuntza planean eta Aniztasunari Erantzuteko Planean jasota daude.

Prozesu hori sustatzeko, ikastetxe bakoitzak talde eragile bat izanen du, ikastetxeetan hobekuntza proposamenak aplikatzen direla zaintzeaz arduratuko dena. Talde hori zuzendaritzako pertsona batek, orientatzaileak eta inklusioarekin bereziki sentsibilizatutako bizpahiru irakaslek osatuko dute.

Plan honen diseinua 2019-2020 ikasturteko Urteko Programazio Orokorrean sartuko da. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari dagokio plan hori gainbegiratzea, ikastetxeen Urteko Programazio Orokorrei jarraipena egin eta gainbegiratzeko esparruaren barrenean.

8.3. Esku hartzea absentismoaren aurrean.

Eskolatzea erabatekoa izan dadila lortzeko eta derrigorrezko hezkuntzaren etapan absentismoa murrizteko, batera eta testuinguruari helduta jardun behar dute hezkuntza komunitate osoak, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Adingabearen Babes eta Sustapenerako Atalak eta Fiskaltzak.

Arazoa diagnostikatu eta hari aurre egiteko, ikastetxeek absentismoaren protokoloa erabili behar dute. Bertan, esku hartzeko bost maila zehazten dira, absentismoaren larritasunaren edo jarraitutasunaren arabera, baita maila bakoitzean gauzatu beharreko ekintzak ere. Esku hartzeko maila bakoitzean, ikastetxeak kasuaren jarraipena egin beharko du, aldian behin egoeraren berri emanez eta koordinazio bilerak eginez erakunde desberdinetako kideekin (Sarea, Haurrei eta Nerabeei Arreta Emateko Taldea, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetza, Fiskaltza...).

9. Ebaluazio diagnostikoak.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzari lotuta dago, eta funtsezko laguntza eta baliabidea da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan aurrera eramaten diren hezkuntza jarduketen ondorioak hobeki ezagutzeko. Alde horretatik, hobekuntza ildoak ezartzeko orduan, ikasleen barneko emaitzak (behar diren neurriak hartzeko informazio eta hausnarketa iturri izan beharko direnak) eta hurrengo puntuetan zehaztuko diren ebaluazioen emaitzak hartuko dira kontuan.

9.1. Banakako ebaluazioa hirugarren maila bukatzean.

Estatuko hezkuntza araudiaren arabera, ikastetxeek banakako ebaluazio bat eginen diete Lehen Hezkuntzako 3. mailako ikasle guztiei.

Hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

9.2. Ebaluazio diagnostikoa laugarren maila bukatzean.

Hezkuntzari buruzko maiatzaren 3ko 2/2006 Lege Organikoaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak Lehen Hezkuntzako 4. mailan diagnostiko helburua duen ebaluazio bat garatzea ezarri du.

Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoa eginen diete Lehen Hezkuntzako laugarren mailako ikasle guztiei. Ebaluazio eta Kalitate Atalak koordinatuko du ebaluazio hori. Gaitasunak ebaluatzeko probak eginen dira kanpoan, eta ikastetxeetan aplikatu eta zuzenduko dira.

Ikastetxeko zuzendaritza plangintzan arituko da eta behar diren neurriak hartuko ditu, bai proben aplikazioan bai zuzenketan, datu grabaketan eta txostengintzan parte hartu behar duten irakasleek zeregin horiek beren lan ordutegian bete ahal izan ditzaten. Ebaluazio horrek ikastetxeentzat prestakuntza eta orientazio izaera duela kontuan hartuta, proben eta emaitzen azterketaren erantzukizuna irakasle guztiena da. Azterketa horretatik informazio garrantzitsua aterako da hezkuntza arreta detektatutako premietara egokitzeko.

Ebaluazio hori negatiboa baldin bada, irakasle-taldeak neurri egokienak hartu behar ditu, arruntak edo ohiz kanpokoak izan, etapako lehendabiziko lau mailetan etengabeko ebaluazioan bildutako informazioarekin bat.

Ahal bada, probak maiatzean eginen dira eta behar bezain goiz jakinen da zer egunetan zehazki.

Ikastetxeek erabakiko dute noiz eta nola helarazi txostenak familiei ikasturtea amaitu baino lehen. Gomendagarria da hori tutoretzaren testuinguruan egitea. Halaber, erabakiko dute emaitzak nola igorriko zaizkion klaustroari, azter eta balora ditzan. Hausnarketa egin ondoren, hobekuntza ildoak planteatuko dira. Eskola Kontseiluari emanen zaio horren berri eta horren ondorioz hartutako neurrien berri.

9.3. Ebaluazio diagnostikoa seigarren maila bukatzean.

Estatuko hezkuntza araudiaren arabera, diagnostiko helburua duen lagin ebaluazio bat eginen da, Lehen Hezkuntza amaitutakoan.

Hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

9.4. Barneko ebaluazioak ikasturtea bukatzean.

Aipatu ebaluazioez gainera, ikastetxeek etapa bukaerako barneko ebaluazio probak egiten ahalko dituzte Haur Hezkuntzan, eta maila bukaerakoak Lehen Hezkuntzan. Ikastetxeek pixkanaka-pixkanaka beteko dute Hezkuntza Departamentuaren mailaren edo etaparen ebaluaziorik ez duten mailetako barneko ebaluazioa, eta aurreko ikasturteetan erabilitako probak egokitzen ahalko dituzte.

Proba horiek bi helburu izanen dituzte:

a) Alde batetik, ikaskuntzen koherentzia eta progresioa bermatuko dira etapan zehar.

b) Bestetik, hiru hilean behin eginen den etengabeko ebaluazioaren ondorioz eta ikasturte bukaerako ebaluazio horien ondorioz, identifikatuko da zer ikasle dagoen arriskuan eta jarraipen zorrotza eginen zaio etapan zehar.

10. AbiesWeb eta eskolako liburutegia.

Ikastetxeek eskatuz gero, eskura dute AbiesWeb programa, eskolako liburutegien kudeaketa informatizaturako programa. Hezkuntza Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak instalatu eta martxan jarriko du. AbiesWeb erabiltzeko oinarrizko ikastaroa eginen dute, eta ikastetxeak programaren arduradun izateko aukeratzen dituen pertsonak horretara joaten ahalko dira.

Eskolako liburutegiaren kudeaketaren arduradunei eskola-ordu gisa kontatuko zaizkien ordu bat edo bi ordu esleitzen ahal zaizkie kudeaketa informatikoa egiteko eta eskolako liburutegia garatzeko, betiere ikastetxeko ordutegia kontuan hartuta.

Eskolako liburutegiko arduradunen eginkizuna izanen da honako zeregin hauek egitea:

a) Funts bibliografikoak eta bestelako materialak automatizatzea eta antolatzea.

b) Mailegu sistema antolatzea.

c) Irakurketaren sustapenari eta irakurzaletasuna bultzatzeko ikastetxeko planari lotutako ekintzen sustapena.

d) Liburutegiaren aldetik laguntza ematea ikastetxean antolatzen diren programak eta proiektuak egiteko orduan.

e) Liburutegiko ordutegia antolatzea bai eskola-orduetan bai eskolaz kanpokoetan.

11. Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

Ikastetxeko hizkuntza proiektua egiteko modua arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduak ezarritakoaren arabera, ikastetxeek, ez badute hizkuntza proiektua egin, 2019-2020 ikasturtean zehar ikastetxeko egoera linguistikoaren diagnostiko bat egin beharko dute ikastetxeko hizkuntza batzordearen bidez. Diagnostiko horretan, curriculumeko hizkuntzen nahiz hezkuntza komunitateko kide desberdinek hitz egiten dituzten beste hizkuntzen erabilera eta presentzia aztertuko da eta adostasunez lortu beharreko hizkuntza helburuak ezarriko dira. Diagnostikoaren eta helburuak ezartzeko prozesuaren emaitzak ikasturte bukaerako memorian jasoko dira.

Ikastetxeek Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuaren laguntza izanen dute. Era berean, honako esteka honetan orientazio gida bat izanen dute eskura:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/hasiera

Curriculumeko hizkuntzei dagokienez, ikastetxeek maila bakoitzean irakasgai bakoitza zer hizkuntzatan irakasten den zehaztu beharko dute Educa kudeaketa sisteman (Ikastetxearen menua - Ikasketa-plana - Irakasgaiaren hizkuntza).

II. ANTOLAKETA

1. Ikastetxearen antolaketa.

2019-2020 ikasturtean, ikastetxeek bi edo hiru antolaketa multzo ezar ditzakete Lehen Hezkuntzan. Ikastetxeko zuzendariak ikasturte horretarako izendatutako koordinatzailearen agindupean arituko dira multzoetan.

Antolaketa multzo bakoitzaz arduratzen denak, ikasketa burutzak gainbegiratuta, hartan aritzen diren irakasleen talde-lana koordinatu eta garatuko du.

Antolaketa multzoko koordinatzaileak irakasleak izanen dira, multzo horretan irakasten dutenak, eta, lehentasunez, ikastetxe horretan behin betiko destinoa eta ordutegi osoa dituztenak.

Ikasle-talde berean irakasten duten irakasleek osatuko dute irakasle-taldea.

Ikasle-talde bakoitzak tutore bat izanen du, ikastetxeko zuzendariak izendatua, lehentasunez talde horretan eskola-ordu gehien ematen dituzten irakasleen artean.

2. Koordinazio Pedagogikorako Batzordea.

Koordinazio Pedagogikorako Batzordea irakaskuntzaren koordinaziorako organoa da, curriculuma garatzeko behar diren alderdi pedagogikoak antolatzeko koherentzia begiratzen duena.

Haren eraketaren eta funtzionamenduaren gaineko araudian zikloko koordinatzaileei buruz agertzen diren aipamenak antolaketa multzoko koordinatzaileei dagozkie.

3. Programazioen berrikuspena eta eguneratzea.

Ikasturte honetan, antolaketa multzo bakoitzeko irakasleek, koordinatzailearen agindupean, programazioak berrikusten eta eguneratzen jarraituko dute, antolaketa premietara egokitzeko.

4. Lanaldia.

225/1998 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren menpeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldi bera izanen dute, beren eginkizunen ezaugarrietara egokitua.

Irailaren 14ko 86/2018 Foru Aginduaren bidez argitaratutako Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenaren ondorioz, foru agindu horretan jasota dagoen zuzeneko irakaslaneko orduen murrizketa honela erabiliko da: saio bat ikastetxea koordinatzeko zereginetarako eta plangintza instituzionalerako agiriak egiteko, eta beste saio bat ikastetxea sartuta dagoen proiektu, programa edo planetan lan egiteko eta aipatu foru aginduan ezarritako zereginetarako.

Horretarako, zuzendaritza taldea arduratuko da lan plana ezartzeaz eta betetzen dela bermatzeaz. Plan hau lehentasunezkoa eta derrigorrezkoa izanen da irakasleentzat.

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi etengabea egin beharko dute irakasleek.

5. Zuzendaritza-taldeen koordinazioa.

Ikastetxeen arteko koordinazioa handitzeko eta prestakuntza programetan parte hartzea areagotzeko, zuzendariak astearte goizak libre eduki ditzake, eskola-ordurik gabe, ikastetxearen aukeren arabera.

6. Irakasleak lanera ez agertzea.

Aldi baterako ezintasun batengatik irakaslea lanera agertzen ez denean ikastetxeko zuzendaritzak egin behar duen kontrola Hezkuntza Departamentuko webgunean ezarritakoari jarraituko zaio:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/incapacidad-temporal

Aldi baterako ezintasunen bat duen langileak bajaren egiaztagiria aurkeztu beharko du, gehienez ere lanera joan ez den lehen egunetik 3 egunetara. Egiaztagiri hori ikastetxeko zuzendaritzan nahiz Hezkuntza Departamentuan aurkezten ahal da.

Hezkuntza Departamentuan aurkezteko, posta arruntaren edo Erregistro ofizialen baten bidez egin beharko da, jatorrizko agiriekin. Posta arrunta aukeratuz gero, ordezpenen, kotizazioen eta nominan eragina duten gainerako elementuen epeak bete ahal izateko, beharrezkoa da aurrez kopia bat bidaltzea posta elektronikoz, helbide honetara:

bajaseducacion@navarra.es

Baja partea Departamentuan aurkeztuz gero, nahitaezkoa izanen da horren kopia bat ahal den lasterren lantokian aurkeztu edo bertara bidaltzea, lantokian bajaren datak zehazki jakin ditzaten. Ikastetxeko zuzendaritzaren iritziz salbuespenezko egoera bat gertatzen denean, agiria bidali ordez telefonoz jakinarazten ahalko da.

Altaren egiaztagiria zuzendaritzan aurkeztu beharko du langileak, lanera itzultzen den egunean. Hutsegiteen egiaztagiria aurkezten ez bada irakaslea ikastetxera itzultzen den egunetik hasita 2 egun naturaleko epean, zuzendaritzak horren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, indarreko araudian ezarri bezala jokatzeko. Irakasleari ere jakinaraziko zaio idatziz.

7. Zaintzak.

Zaintzako irakaslearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak lanera ez etortzeagatik edo beste edozein arrazoirengatik zaintzailerik ez duten ikasleei kasu egitea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea, eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren zaintza orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketaburua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren zaintza orduetan, irakasleak eskoletara, zaintza-txandetara, liburutegira edo bestelako jardueretara joaten diren edo ez eta atzeratzen diren jakinaraztea ikasketaburuari, idatziz.

e) Zuzendariak bere eskumeneko esparruan agintzen dion beste edozein eginkizun.

Zuzendaritzak baimena eman dezake irakasleren baten guardia-orduak berariazko beste jarduera batzuekin trukatzeko, baldin eta guardia-ordu guztiak beteta badaude.

Educa aplikazioak modulu berri bat du irakasleen zaintza orduak kudeatzeko, eta hura erabiltzea gomendatzen dugu. Ikasgelako koadernoaren agendarekin lotuta dago, egin beharreko jarduerak jakinaraztea errazten du, zaintzako irakasleak izendatzeko aukera ematen dio zuzendaritza taldeari eta prozesuaren estatistika bat eskaintzen du.

8. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

8.1. Gaitasun digitala eta hezkuntzako teknologia.

2018-2019 ikasturtean, hezkuntza-teknologien eraldaketa digitalerako integrazio-estrategia bat abiatu zen DBHko 1. mailan. 2019-2020 ikasturteko lehen lauhilekoan programa pilotu bat lantzen jarraituko dute ikastetxe batzuek, erabilera partekatuko eredua erabiliz.

Programa horretan ateratako ondorioak abiapuntu izanik, 2019-2020 ikasturtean, deialdi berri bat eginen da, ikastetxeek beren proposamenak aurkez ditzaten irakasleen eta ikasleen gaitasun digitala, prozesu administratiboak eta informazio eta komunikazio sistemak hobetzeko.

Ikastetxe publiko guztiek hezkuntza teknologiaren koordinatzaile bat izanen dute, Educa aplikazioan identifikatuta egonen dena. Haren funtzioak hiru kategoria handitan banatzen dira:

–Ekipo eta agirien kudeaketa.

–Ikastetxearen komunikazioa (web-orria, posta elektronikoa, Educa mezularitza...).

–Didaktiko-pedagogikoa.

Funtzio zehatzak IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuko dira.

Koordinatzaileak prestakuntza ekintzetan, esperientzia trukeetan eta prozesu orokorren jarraipenean eta ebaluazioan parte hartu beharko du, ikastetxean bertan edo telematikoki, ordutegi arruntaren barnean. Prestakuntza hori asteazken goizetan eginen da, 9:00etatik 10:30era.

Hezkuntza teknologiaren koordinatzailea, halaber, ikasleek heziketa digitala jasotzeko duten eskubidearen sustatzailea izanen da, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak ezartzen duen bezala, eta ikastetxearen arlo horretako prozesuekin lotutako jardunbide egokiak bultzatuko ditu. Funtzio hori betetzeko, beharrezko tresnak, gaitasun digitalak eta prestakuntza jasoko du koordinatzaileak. Interesa duten irakasle guztiek parte hartzen ahal dute prestakuntzan; hezkuntza teknologiaren koordinatzailearentzat, aldiz, parte hartzea derrigorrezkoa da.

8.2. IKT zerbitzuen katalogoa.

IKT zerbitzuen katalogo bat dago, ikastetxeko langile guztiek ezagutu behar dutena; izan ere, ekipo informatikoekin eta ikastetxearen konexioarekin zerikusia duten alderdi garrantzitsuak azaltzen baitira bertan: nola kudeatu matxura informatikoak eta eskaera desberdinak, nola erosi ekipoak, inbentarioa kudeatzeko modua, erabilgarri dagoen softwarea, nola konektatu wifi-sarera, etab.

Zuzenean https://www.educacion.navarra.es/web/serviciostic/inicio orriaren bidez atzitzen ahal da, edo Hezkuntza Departamentuaren webgunean dagoen lasterbidea erabiliz.

8.3. Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ).

Ekipoei nahiz konexioari dagokienez ikastetxeetan sortzen diren matxura informatikoak jakinarazteko eta konpontzeko, Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ) dago, telefonogune batez eta zenbait teknikariz osatutakoa.

Ikastetxeko edozein langilek (irakasleek nahiz administrazio eta zerbitzuetako langileek) ematen ahal dute matxura informatiko baten berri; horretarako, ELZra dei egin beharko dute (848 42 50 50), arazoa azaldu, eta matxura duen ekipoa eranskailuan duen zenbakiaren bidez identifikatuz.

ELZko teknikariak matxura informatikoak urrundik konpontzen saiatuko dira eta, hori posible ez bada, kanpoko enpresa baten bidez (gaur egun, CONASA) kudeatuko dituzte gorabeherak. Enpresa horrek ikastetxean bertan konponduko ditu matxurak.

8.4. GLPI online aplikazioa.

GLPI online aplikazioan (https://inventario.educacion.navarra.es/glpi), ikastetxe bakoitzak bere ekipo informatikoen inbentarioa ikusten ahalko du, baita horien gorabeherak ere, berriak zein iraganekoak, eta egokitzat jotzen duen informazioa edo jarraipenak gehitzen ahalko ditu.

IKT zerbitzuen katalogoan aplikazio hori erabiltzeko gidaliburu erraz bat dago, ikastetxeko kontuarekin eta pasahitzarekin eskuratu daitekeena.

8.5. Ekipo informatikoen inbentarioa.

GLPI aplikazioan etiketatuta eta inbentariatuta daude ikastetxeetako ekipo informatiko guztiak (mahai gaineko ordenagailuak, pantailak, ordenagailu eramangarriak, chromebook gailuak, chromebox gailuak, tabletak, proiektagailuak, arbel digitalak, monitore interaktiboak eta inprimagailuak).

Eranskailuak oso garrantzitsuak dira matxura bat dagoenean ekipoak identifikatzeko; hori dela eta, ikastetxeak neurriak hartu beharko ditu ikasleek eranskailurik ken ez dezaten. Eranskailu horiek desagertzen badira, ikastetxeak zenbaki berdineko beste batzuk jarri beharko ditu, edo errotuladore ezabaezin batekin idatzi beharko du (zenbaki hori GLPI inbentarioan bila daiteke).

8.6. Matxura informatikoak konpontzeko kontratua.

Ikastetxeetako matxura informatikoak konpontzeko kontratu bat dago (egun CONASA enpresa da adjudikazioduna), eta, horri esker, egunean bertan edo hurrengo egunean konpontzen dira gorabeherak edo ordezko ekipo bat uzten da ikastetxean, inolako kosturik gabe.

IKT zerbitzuen katalogoan kontratu horren laburpena ikusten ahal da.

Barnean hartzen ditu hardwarearen matxurak (piezak edo ekipo osoak ordeztea) eta sistema eragilearen arazoak.

Konpondutako edo ordeztutako ekipoa erabiltzeko prest gelditu behar da; horretarako, baliteke beharrezkoa izatea sistema eragilea berriro instalatzea, inprimagailuak eta arbelak konfiguratzea, antibirusa, inbentario-agentea eta LibreOffice instalatzea eta erabiltzailearen dokumentuak konpondutako ekipora pasatzea.

Ez dira estaliko honako hauengatik sortzen diren gorabeherak: erortzeak, nahitako kalteak, ekipoaren erabilera okerra, lapurretak, gainkarga elektrikoak eta abar.

8.7. Ekipamendu informatikoa erostea.

Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren abenduaren 19ko 951/2018 Ebazpenean adierazten den bezala:

“Unibertsitatez kanpoko ikastetxe bateko zuzendariak ikastetxearen funtzionamendurako behar diren obrak, hornidurak eta zerbitzuak kontratatzen ahalko ditu, baldin eta kontratuaren zenbatekoak 5.000 euro (BEZa kanpo) gainditzen ez baditu, salbu gastua zentralizatuta badago edo hornidura- edo laguntza-enpresarekin atxikipen akordioa bada.

Hala ere, ikastetxeetako ekipo informatiko eta sareen kudeaketa eta mantentzea hobetu eta ikastetxeen premiak hobeki ezagutzearren, mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, pantaila interaktiboak, Chromebook gailuak, inprimagailuak eta proiektagailuak erosteko eskaeren kasuan, Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak oniritzi teknikoa eman beharko du Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalaren bidez, diru-kopurua edozein delarik ere”.

Esparru-akordio bat dago, eta horren arabera hornitzaile batzuk homologatu dira, eta ikastetxeetarako egokienak diren ekipo informatikoak aukeratu (mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, proiektagailuak, monitore interaktiboak, arbel digitalak, Chromebook gailuak, pantailak, inprimagailuak, etab.).

Non eta ez duen Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak salbuespenik baimentzen, hautatutako ekipoen zerrendan egon behar du ikastetxeek erosten duten ekipamendu informatikoak, eta hornitzaile homologatuei erosi behar zaie.

IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude ekipoen nahiz hornitzaileen zerrendak, dagozkien eskaera-txantiloiekin, baita ikastetxeek ekipamendua erosteko argibideak ere.

Ikastetxeak ezinen du onartu dohaintzan emandako edo bigarren eskuko ekiporik, arazoak sortzen baitituzte mantentze-lanetan eta segurtasunean. Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak baimendutako salbuespenak soilik onartuko dira.

8.8. Softwarea.

IkT zerbitzuen katalogoan askotariko sistema eragileen irudiak daude, dagoeneko software ugari instalatuta dituztenak, ikastetxeak modu errazean klona ditzaten ordenagailuetan.

Windows 7 eta Windows 8 dituzten ekipo guztiak eguneratzea eta horietan Windows 10 instalatzea gomendatzen da, Hezkuntza Departamentuak egindako W10en irudia erabilita.

ELZk (Erabiltzailearen Laguntza Zentroa) Hezkuntza Departamentuak egindako W10 sistema eragilea duten ordenagailu guztiak (mahaigainean Nafarroako Gobernuaren ikurra dute) kudea ditzake urrundik. Ikastetxeak nahi izanez gero, ordenagailua formateatzeko eta sistema eragilea berriro instalatzeko eskatzen ahal dio ELZri, edo askotariko aplikazio informatikoak instalatzeko.

Gogorarazten da ikastetxeek obligazioa dutela ekipoetan erabiltzen duten eta haietan instalatuta dagoen softwarea legezkoa dela ziurtatzeko.

LOEren 132.d artikuluaren arabera, betebehar hori zuzendariari dagokio, araudiak esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak software librea erabiltzea gomendatzen du, baldin eta posible bada eta beharrei erantzuten badie.

Ikastetxe batek software jabeduna erabiltzen badu ekiporen batean, dagokion lizentzia eta hori egiaztatzen duten agiriak izan beharko ditu.

8.9. Hezkuntza teknologien arduradunen prestakuntza.

Ikasturte berri bat hasten den bakoitzean, hezkuntza teknologien arduradun lanpostuan lehenengo aldiz aritzen diren irakasleek aurrez aurreko prestakuntza egin beharko dute eskola-ordutegian. Bertan haien betebeharra, dauden tresnak, jarduteko modua eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeen eskura jartzen dituen baliabideak azalduko zaizkie.

Aurretik eginkizun hori gauzatzen zuten Teknologia Berrien arduradunek ere prestakuntza hori jaso dezakete beren borondatez.

Prestakuntza horretarako deialdia Irakasleari Laguntzeko Zentroen bidez eginen da.

9. Nahitaezko prestakuntza.

Etengabeko prestakuntzako 35 orduak irakasleen eskubide eta betebehar bat dira, baita hezkuntza administrazioen eta ikastetxeen ardura bat ere; izan ere, azken finean, irakasleen lanbidea garatuz Nafarroako hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzea baita helburua.

Etengabeko prestakuntzaren helburua irakasleen lanbide-gaitasunak perfekzionatzea da, dagokien taldean sartzeko fasea amaitu ondoren. Ikastetxeko prestakuntzan (Ikastetxeko Prestakuntza Plana) eta prestakuntza indibidualean (Urteko Prestakuntza Plana) banatzen da.

Hori horrela, ikastetxeek prestakuntza instituzionalaren programa bat ezarriko dute ikastetxeko irakasle guztientzat. Prestakuntza horrek 12 ordu iraunen du gutxienez.

Zuzendaritza taldeak finkatu eta antolatuko du programa horren edukia eta nola banatu ikasturtean zehar, hobekuntza planaren helburuak kontuan hartuta, eta hori guztia ikastetxearen prestakuntza planean jasoko da. Prestakuntza hori lehentasunezkoa izanen da, eta irakasle guztiek nahitaez egin beharko dute. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du prestakuntza behar bezala egiten dela.

Ikastetxe bakoitza Irakaslearen Laguntza Zentro (ILZ) bati atxikita dago, eta erreferentziazko aholkulari bat du, hautemandako prestakuntza-premien arabera ikastetxeko prestakuntza plana egiten laguntzen ahal duena. Ikastetxe bakoitzak prestakuntzaren arduradun bat izendatuko du, ikastetxearen eta ILZko aholkulariaren arteko bitarteko gisa arituko dena. Ez bada inor izendatzen, ikasketaburuak bere gain hartuko du zeregin hori.

Prestakuntza instituzionaltzat joko da zuzendaritza taldearen ekimenez Osasuna Sustatzen duten Eskolen Sarean, Eskola Jasangarrien Sarean eta Eskola Solidarioen Sarean parte hartzea, baita Hezkuntza Departamentuko atal desberdinek sustatutako programetan parte hartzea ere, baldin eta irakasleen prestakuntza barne hartzen badute.

Ikastetxe batean lan egiten duten irakasle guztiek bertan dauden bitartean antolatzen diren prestakuntza instituzionaleko jarduerak egin beharko dituzte, salbu eta, ikasturte berean, beste ikastetxe batean egin badituzte prestakuntza instituzionaleko gutxieneko 12 orduak. Kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko diote ikastetxeko zuzendaritzari, prestakuntza mota eta egindako ordu kopurua adierazita. Ordu kopuru hori 12tik beherakoa bada, irakasleak kopuru hori lortu arte falta direnak egin beharko ditu, gutxienez.

Ikasturte bakoitzean prestakuntza instituzionala nahitaez bete beharrekoa bada ere, norberaren prestakuntza bi ikasturteko epean egin daiteke, baldin eta bi urte horietan prestakuntzan emandako orduen kopuruak betetzen badu lehenengo paragrafoan ezarritakoa.

10. Ordutegi malgua.

Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeek, kudeaketarako duten autonomiaz baliaturik eta beren behar eta helburuekin bat, malgutasuna izanen dute ikastetxeko ordutegia prestatzeko. Ildo horretan, gerta liteke irakasleen ordutegia ez etortzea guztiz bat ikasleen ohiko eskola ordutegiarekin.

Halaber, duten autonomia baliaturik, ikastetxeek Haur Hezkuntzako bigarren zikloko lehen mailan sartzen diren ikasleak egokitzeko aldia programatzen ahalko dute, Urteko Programazio Orokorrean sartuko dena. Egokitzealdiko ordutegia zehazteko, Eskola Kontseiluari aditu beharko zaio.

Programazio horrek honako alderdi hauek hartu beharko ditu aintzat, besteak beste: egokitzea errazteko berariazko jarduerak diseinatzea, banakako beharrak kontuan hartzea, familiakoen parte-hartzea eta laguntza, ordutegien malgutasuna eta ikastetxearen antolaketa.

Ikasleak pixkana sartzea erabakitzen bada, gehienez ere hiru asteko epea izanen dute horretarako, eta, betiere, bermatu beharko dute ikasleei arreta denbora guztian ematea, hala eskatzen duten familien kasuan.

11. Familiei informazioa ematea.

Ikastetxeko irakasle guztiek informazioa emanen diete familiei, ahal den lasterren, ikasleen eskola jardueraren gainean eragina duten eta garapen akademiko arrunta eragozten duten gorabehera garrantzitsu guztiei buruz. Informazioa koherentziaz igorriko dela bermatzeko, ikaslearen tutorearekin koordinatuta igorri beharko dute irakasleek.

Horretarako, prozesu horiei buruz beharrezkoa den informazio guztia emanen diete ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei. Bizikidetza gatazken kasuan, ukituak gertatzen diren adingabeen legezko ordezkariei ere informazioa emanen zaie edo informazioa eskuratzeko aukera eskainiko zaie, babestu behar diren datuak eta interesak salbuetsita. Komunikazioa ahalik eta lasterren eginen da; beranduenez, hiru eskola egun igaro ondoren gertaerak ezagutzen direnetik.

12. Lehen Hezkuntzako ebaluazioa.

Lehen Hezkuntzako ikasleak ebaluatzeko prozedura arautzen duen 72/2014 Foru Aginduan xedatutakoaren ondorioz, aurreko mailetako arloren bat berreskuratzeko programa bat egiten ari diren ikasleen kasuan, GB siglekin (Gainditu Gabe) eginen da kalifikazioa matrikulaturik dauden mailako arlo horretan, ebaluazio partzialean nahiz azken ebaluazioan, ikasleek ez badituzte egin matrikulaturik dauden mailako curriculumeko edukiak. GB jartzea kalifikazio negatibotzat joko da.

Aipatutako foru aginduaren 11. artikuluaren 3. atalean ezarritako hezkuntza neurriaz gain (HE), gaitasun handiko ikasleei arreta emateak curriculuma aberasten duela ebaluazio agirietan islatzeko, kalifikazioen ondoan HE-CA siglak jarriko dira, ebaluazio partzialen kasuan.

Halaber, hezkuntza-laguntzako premia bereziak dituzten ikasleek curriculumeko edukiak atzitu ahal izan ditzaten egokitzapenak egiten badira curriculumean, baliabide material desberdinak behar direlako, kalifikazioen ondoan HE-CAE siglak jarriko dira, ebaluazio partzialen kasuan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako hezkuntza neurriak ez dira azken ebaluazioan agertuko.

10. artikuluan ezarritako ondorioetarako (Hurrengo mailara eta etapara pasatzea), izen berarekin egiten diren arloak arlo bakar baten gisa konputatuko dira, hurrengo mailara pasatzeko ondorioetarako.

13. Erreklamazioak eta ebaluazio prozesuari buruzko agirien kopien eskaera.

Familiei haien seme-alaben bilakaeraren eta errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek eskatzen dituzten argibideak emanen dituzte irakasleek. Horrez gain, idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusten ahalko dituzte, ikastetxeak berak ezarritako prozedurari jarraituz.

Era berean, familiek zilegi izanen dute balorazioei eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea irakasleari. Argibideak eskatzeko edo bidezko erreklamazioak egiteko prozedura Hezkuntzako kontseilariak maiatzaren 21ean eman 49/2013 Foru Aginduan araututakoa izanen da.

Halaber, gurasoek edo legezko tutoreek eskubidea izanen dute beren ebaluazioaren prozesua egiteko erabili diren agirien kopiak eskuratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1a) artikuluaren arabera.

Ikastetxeek zerbitzu hori gauzatzeko behar den berariazko prozedura (komunikazio bideak, eskaera epeak, entrega epeak, tarifak...) arautu beharko dute plangintza instituzionalaren beren agirietan.

14. Eskola informazioaren kudeaketa: Educa. Ecoeduca kontabilitate sistema.

Educa koordinazioa: zuzendaritza taldeak edo hark eskuordetutako pertsonak aholkuak emanen dizkie ikastetxeko erabiltzaileei Educa kudeaketa sistemari buruz. Horrez gain, sistema horren aldaketen eta funtzionalitate berrien informazioa jasoko du, eta haiek ikastetxean erabil daitezen sustatu eta koordinatuko du.

Educa arloan ikastetxeetan koordinazio lana eginen duten pertsonen erregistroa izateko asmoz, zuzendariak “Educa koordinatzailea” lanpostu osagarria esleitu beharko du aplikazioan.

Zuzendaritza taldeak bideak ezarri beharko ditu ikasturtean zehar laneratzen diren eta kudeaketa eginkizunak dituzten pertsonei Educaren gaineko jakintza eta erabilera bermatzeko.

Hezkuntza Departamentuak prestakuntza eta informazio saioak antolatuko ditu, koordinatzaileei, zuzendaritza taldeei eta administrazioko langileei Educa plataformaren berri emateko.

Hezkuntza Departamentuaren webgunean, Educari eta posta elektronikoari buruzko atalaren barnean, jarraibideak eta bideotutorialak argitaratzen dira, aplikazioaren moduluetara ohitzen laguntzen dutenak. Halaber, funtzionaltasun berriak (GLPI-Educa tresna) eskatu, gorabeherak jakinarazi edo euskarria eskatzeari begira, Educa taldearekin harremanetan jartzeko prozedura adierazten da.

2019-2020 ikasturtean familien aplikazioa hobetzen jarraitzea aurreikusten da, datu akademikoak eta egiaztagiriak atzitzeko atari bilaka dadin pixkanaka. Hezkuntza komunitate osoarentzat pentsatutako komunikazio sistema berri bat izanen da, berehalako jakinarazpenak bidaliko dituena.

Ohartarazten da irakasleek @educacion.navarra.es posta-kontuak erabili beharko dituztela bai tutoretzan bai beren harreman profesionaletan.

Ikastetxe publikoek funtzio jakin batzuetarako dituzten posta-kontuak Educaren bidez kudeatzen dira (Ikastetxea > PNTE Apps posta eta kontuak > Kontuen kudeaketa). Kontu gehiago sortzeko beharra balego, zuzendariak Erabiltzailearen Laguntza Zerbitzuaren bidez eskatu beharko luke. Kontu korporatibo horiek kargu jakin batzuekin lotutako funtzioetarako pentsatuta daude eta ez dira ikasleei eskolak emateko erabili behar.

Zuzendariak berrikusiko ditu Educa-tik ikastetxeen direktorioan (Ikastetxearen menua > Ikastetxearen informazioa) argitaratzen diren datuak (hala nola posta helbidea, telefono zenbakia, helbide elektronikoa eta webgunea), eta aurki ditzakeen akatsen berri emanen dio Educa euskarriari. Gogorarazi nahi da beste datu interesgarri batzuk gehi ditzakeela, adibidez, ikastetxearen helburuak, balioak, sariak eta abar.

Ikastetxeei gogorarazten diegu Educak gaituta dituen funtzio guztiak erabiltzea komeni dela. Horien artean, nabarmentzekoak dira honako hauek: ikasleen jarraipena egitea, ebaluazio-saioaren kudeaketa (informazio fluxua), zaintza orduen kudeaketa, informazio garrantzitsua.

Ecoeduca kontabilitate sistema:

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko guztiek Ecoeduca kontabilitate aplikazioa erabiliko dute kudeaketa-kontuaren diru-sarrerei eta gastuei lotutako eragiketak kontabilizatzeko. Eragiketa horiek aurrekontua exekutatzearekin lotuta daude, eta beharrezkoak dira ikastetxearen ohiko funtzionamendua, mantentze-lanak eta kontserbazioa bermatzeko.

Diru-sarrerak banku-kontuan agertzen diren unean edo agiri bidez diru-sarreraren berri izaten den unean kontabilizatu behar dira. Erabili beharreko euskarria diru-sarreraren jakinarazpena edo bankuko kontu-laburpena da.

Gastuei lotutako eragiketek haien justifikazioa frogatzen duten bidezko dokumentu euskarria izanen dute beti, nagusiki ikastetxearen izenean egin behar diren fakturak.

15. Unibertsitateko ikasleen praktikak ikastetxeetan.

Praktiketako jarduera hori dagokion hezkuntza mailako ikastetxeetan egin behar da, eta, antolatzeko eta gauzatzeko orduan, beharrezkoa da irakasleen parte-hartzea. Ikasturte bakoitzean ikasle horien tutoretza lana egiten duten irakasleek aintzatespen bikoitza izanen dute Hezkuntza Departamentuaren aldetik:

–Tutoretza: ikasturteko tutoretza lana ziurtagiri bidez jasoko da. Lekualdaketa-lehiaketetan merezimendutzat joko da.

–Prestakuntza: praktiken tutoretza lana norberaren prestakuntza ordu gisa kontabilizatuko da; gehienez ere, 35 ordu. Orduak kalkulatzeko, tutoretzapeko praktiken ikasketa-planean aipatzen diren ECTS kredituen kopurua hartuko da aintzat. Ikasle baten tutoretza lanetan irakasle batek baino gehiagok parte hartzen badu, berdintasunean banatuko dira dagozkien prestakuntza orduak.

–Ziurtagiria: praktiken tutoretzagatiko eta prestakuntzagatiko ziurtagiriak lortu ahal izateko, irakasleek jardueraren datuak jakinaraziko dizkiote Hezkuntza Departamentuari, Hezkuntzaren atarian dagoen inprimakia betez ekainaren 1a baino lehenago: https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/practicas.

–Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu bukaerako lanak/master bukaerako lanak: praktiketan parte hartzen duten ikastetxeetako irakasle tutoreak eta zuzendaritza taldea Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak defendatzeko antolatzen dituen aurrez aurreko saio batzuetara joaten ahalko dira.

Praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeari “prestakuntza ikastetxe” izaera aitortuko zaio, eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezartzen dituen deialdietan baloratuko da inguruabar hori, kasuan kasuko deialdian ezartzen den moduan, halakorik jasotzen bada betiere.

Adingabea Babesteko Legearen arabera, curriculumeko praktikak egiten dituzten ikasleek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izan beharko dute. Baldintza horren betetzea Hezkuntza Departamentuak unibertsitate bakoitzarekin sinatzen duen hitzarmenaren barnean dago, eta ikastetxeak agiri hori eskatzen ahalko dio ikasleari, praktikak hasi baino lehen.

16. Kalitatea kudeatzeko sistema.

Uztailaren 5eko 63/2013 Foru Agindua aplikatuta, kalitate sareetan parte hartzen duten ikastetxeek kalitatearen koordinazio-taldeak programatutako lana bete beharko dute. Kalitatearen arduraduna eta, gutxienez, zuzendaritza taldeko kide bat sarearen prestakuntza-bileretara joan behar dira.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren aitorpenak dituzten ikastetxeek eguneratuta mantendu beharko dute sistema, eta etengabe hobetzen dela bermatu. Horretarako, jardunbide egokiak, tresna digitalak eta ikastetxearen emaitzak hobetzeko norabidea gehitu beharko dira sisteman. Zuzendaritza taldeek eta kalitatearen arduradunek prestakuntza espezializatua jasoko dute zeregin hori betetzeko, gehienbat astearte goizetan.

Zuzendariak «kalitatearen arduraduna» postu osagarria esleitu beharko du Educan.

IKKS 2013 arauari eta hura erregulatzen duen araudiari eginen zaizkion aldaketak direla eta, Kalitate Bulegoak beharrezko prestakuntza saioak antolatuko ditu kalitate sareetan parte hartzen duten ikastetxeentzat.

17. Laneko arriskuen prebentzioa.

Ikasturtearen amaierako memorian Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Atalak proposatu dituen eta benetan ezarri diren prebentziozko neurriak islatuko dira, arriskuen ebaluazioak egin baldin badira, eta egin ez diren eta iraungitako gauzatze-epea duten neurriak arrazoituko dira.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako protokoloa jakinarazi eta ofizioz aktibatuko dute, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako irakaskuntzako eta irakaskuntzaz kanpoko langileetako bati erasotzen zaionean.

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokoloa dagoela jakinarazi beharko dute klaustroetan. Halaber, horren berri emanen zaie irakaskuntzaz kanpoko langileei ikasturtean hasierako berariazko bilera batean.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo hori bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean. Era berean, ikastetxeen barne-agirietan agertuko da: Internet, Drive, etab.

Hezkuntza Departamentuko prebentzioko ordezkarien eginkizunei eta harremanetarako datuei buruzko informazioa Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo horren berri eman beharko dute familiekin egindako bileretan.

18. Ikastetxeetako ikerketa.

Hezkuntza Departamentuaren eta Nafarroako unibertsitate zentroen artean horretarako egindako hitzarmenean ezarri bezala gauzatuko da funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetako ikerketa jarduera. Hitzarmen horrek barnean du ikastetxe laguntzaileek unibertsitateetan sortzen den jakintza zientifikoa helarazteko saioak jasotzeko duten eskubidea, besteak beste. Horren gaineko informazioa hemen eskuratu daiteke:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/actividad-investigadora

19. Landa eskolak.

Landa eskolatzat hartzen dira 9 unitate baino gutxiago dituzten eta nekazaritza eremuetan kokatuta dauden Haur Hezkuntzako eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak.

Eskualdeetako landa eskolek Landa Eskolen Sarea osatuko dute, zeinetan parte hartuko baitu, halaber, Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuak.

Landa eskolek zeinek bere koordinatzailearen bitartez parte hartuko dute Sarean.

Nekazaritza eremu bakoitzean erreferentziazko ikastetxe bat izendatuko da, eta haren kudeaketa-kontuaren bidez eginen dira eremuari dagozkion kudeaketa ekonomikoak.

Eremu bakoitzeko landa eskolek Urteko Programazio Orokor (UPO) partekatu bat egiten ahal dute eskola guztientzat edo batzuentzat. Programazio horretan parte hartzen duten ikastetxe guztien izena adierazi beharko da. Berariaz aipatuko dira eskola guztiek partekatzen ez dituzten plangintza edo antolamendu irizpideak agertzen dituzten atalak, ikastetxeka bereizita. Programazioa egitearen ardura parte hartzen duten zuzendaritza guztiena da, nahiz eta horietako bat Hezkuntza Departamentuaren solaskide izendatzen ahal den. Halaber, eragin eremuko landa eskolak koordinatzen dituen pertsonaren izena eta zeregin horiek egiteari eskaintzen dizkion orduak adieraziko dira.

UPO bera partekatzen duten landa eskolek berariazko plan bat gehituko dute, esperientzien eta jardueren trukea sustatzeko ikasleen artean eta, oro har, hezkuntza komunitateko kideen artean. Ikastetxe horiek Koordinazio Pedagogikorako Batzorde bat osatuko dute, ikastetxeetako zuzendaritzekin eta eremuaren koordinatzailearekin, eta Tutoretza plan bakar bat izanen dute denek.

Eremu bakoitzeko landa eskolek ikasleen emaitzen baterako ebaluazioa prestatu, eta ikastetxe bakoitzaren ebaluazio bereizia eginen dute. Eskola horiek programazioak berrikusi eta eguneratuko dituzte, antolaketa premietara egokitzeko, Koordinazio Pedagogikorako Batzordearen bidez.

Urteko Programazio Orokorra partekatzen duten edo zeregin koordinatuak egiten dituzten landa eskoletan, ikastetxeen prestakuntza eremurako antolatuko da. Prestakuntza planaren edukia ikastetxeetako zuzendaritzen eta eremuaren koordinatzailearen artean adostuko da.

Zaintzako irakaslerik ez duten landa eskoletan ikastetxeko zuzendaritzari dagokio irakasleen absentziak konpentsatzeko behar diren aldaketak antolatzea.

III. ARAUDIA

1. Orokorra.

–47/2010 Foru Dekretua (Bizikidetza eta Ikasleen eskubide eta betebeharrak). 2010eko irailaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. Uztailaren 2ko 57/2014 Foru Dekretuak aldatua (2014ko uztailaren 30eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–204/2010 Foru Agindua (Bizikidetza). 2011ko urtarrilaren 20ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–93/2008 Foru Agindua. (Aniztasunari erantzutea). 2008ko uztailaren 30eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–63/2013 Foru Agindua (Kalitatearen kudeaketa). 2013ko abuztuaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala. 10/2015 Foru Aginduak aldatua (2015eko martxoaren 3ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–112/2013 Foru Agindua (Banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden gurasoei buruzko jarraibideak). 2013ko abenduaren 30eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–66/2010 Foru Dekretua (Hezkuntza eta lanbide orientazioa). 2010eko azaroaren 29ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–147/2016 Foru Agindua (Atzerriko hizkuntzetan ikasteko programen oinarrizko alderdiak). 2017ko urtarrilaren 16ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–139/2009 Foru Agindua (Programa eleanitzetan ingelesez irakasteko behar diren hizkuntza betebeharrak). 2009ko abuztuaren 19ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzkoa.

–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, emakumeen eta gizonen berdintasun eragingarriari buruzkoa.

–14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.

–103/2016 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, Sexu- eta Ugalketa-Osasunaren arloko Prestazio Sanitarioen Antolamendua ezartzen duena.

–8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.

2. Haur Hezkuntzako bigarren zikloa.

–23/2007 Foru Dekretua (Curriculuma). 2007ko apirilaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–51/2007 Foru Agindua (Ezarpena). 2007ko ekainaren 15eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–47/2009 Foru Agindua (Ebaluazioa). 2009ko maiatzaren 1eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

3. Lehen Hezkuntza.

–60/2014 Foru Dekretua (Curriculuma). 2014ko irailaren 5eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–51/2014 Foru Agindua (Ezarpena). 2014ko uztailaren 7ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala, 64/2015 Foru Aginduaren bidez aldatua (2015eko abuztuaren 13ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–72/2014 Foru Agindua (Ebaluazioa eta hurrengo mailara igarotzea). 2014ko irailaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

–49/2013 Foru Agindua (Erreklamazioak). 2013ko ekainaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala.

II. ERANSKINA

Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa ematen dituzten ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua 2019-2020 ikasturtean arautzeko jarraibideak

Ikasturte hasierako jarraibideek indarreko araudiaren alderdi batzuk zehaztu eta argitzen dituzte, eta arautu gabeko beste batzuk arautzen, ikastetxeen antolaketa eta funtzionamendua hobetzeko. Horrez gain, ikasturtean lehentasunez landu behar diren ildoak ezartzen dituzte.

Jarraibideak hiru kapitulutan daude bereizita:

Lehenbizikoa, Urteko Programazio Orokorrari buruz. Bertan ikastetxearen hobekuntza planaren gaineko argibideak ematen dira, bai eta ebaluazioetan duen parte-hartzearen gainekoak ere, hobetzen ahal diren eremuak detektatzeko.

Bigarrenean, antolakuntza alderdi batzuk zehazten dira, ikastetxearen funtzionamendurako beharrezkoak direnak.

Hirugarrenean, gehien erabiltzen diren LOEren ondoriozko arauak zerrendatzen dira.

I. URTEKO PROGRAMAZIO OROKORRA

1. Sarrera. Justifikazioa eta lortu beharreko helburuak.

Urteko Programazio Orokorra (UPO) oinarrizko tresna da, ikastetxeko plangintza, antolaketa eta funtzionamendua biltzen dituena. Dokumentu hori prestatzeko orduan, zorroztasuna, erraztasuna eta erabilgarritasuna hartuko dira kontuan.

Urteko programazio orokorra ikastetxeko zuzendaritza taldeak prestatuko du, klaustroaren eta eskola kontseiluaren erabaki eta akordioak kontuan hartuta.

Urteko Programazio Orokorra ikastetxeko kide guztiek nahitaez bete beharrekoa izanen da.

Ikasturtea bukatutakoan, Urteko Programazio Orokorra zenbateraino bete den ebaluatuko dute eskola kontseiluak eta zuzendaritza taldeak. Ondoriorik aipagarrienak ikasturte bukaerako memorian jasoko dira eta hura Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura bidaliko da.

2. Informazioa biltzeko iturriak.

Urteko Programazio Orokorra (UPO) honako iturri hauetatik eratorritako urteko helburuez osatzen da: Helburu horiek koherenteak izan behar dira eta bat etorri behar dute.

a) Aurreko ikasturteko UPOa gainbegiratzean Ikuskaritzak nabarmendutako alderdiak.

b) Aurreko ikasturteko memorian proposatutako hobekuntza arloak.

c) Barneko eta kanpoko proben emaitzen eta hobetzeko proposamenen analisia.

d) Bi urteko hobekuntza planeko helburuen urteko zehaztapena, autoebaluazioaren emaitza gisa.

e) Eta, hala badagokio, plan estrategikotik edo zuzendaritzaren proiektutik eratorritako helburuen urteko zehazpena.

3. Entrega epeak.

Urteko Programazio Orokorra onetsi ondoren, urriaren 31 baino lehenago, eta ahal izanez gero baliabide telematikoen bidez, haren kopia bat Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzura bidaliko da. Bertan, programazio hori indarrean dagoen araudiarekin bat datorrela egiaztatuko da eta, behar izanez gero, egokiak diren aldaketak egitea eskatuko da.

Halaber, Urteko Programazio Orokorra ikastetxean geldituko da, hezkuntza komunitate osoak eskura izan dezan.

4. Garapena.

Urteko Programazio Orokorra osatzen duten elementuak hauek dira:

4.1. Ikastetxearen ordutegi orokorra eta hura prestatzeko irizpide pedagogikoak.

Ikasgai eta maila desberdinen banaketa egiteko erabilitako irizpideak zehaztu beharko dira, aintzat hartuz ikastetxeak dituen tokiak eta baliabideak optimizatu eta aprobetxatu behar direla.

4.2. Gobernu-organoak.

Ikastetxeko gobernu- eta koordinazio didaktikoko organoak osatzen dituzten pertsonen zerrenda eguneratua eta aurreikusitako bileren egutegia.

4.3. Ikastetxearen urteko hobekuntza plana.

Aurtengo ikasturterako helburu zehatzak jaso behar ditu, lan-eremu eta lantalde desberdinei dagokienez. Helburu horiek hautatzeko kontuan hartuko dira 2. atalean aipatutako informazio iturriak.

Planak atal hauek ditu:

Xedea

Adierazlea

Xedea

Ekintzak

Arduraduna

Egutegia

Ebaluazioa*

* Ebaluazioa da informazio zehatza modu sistematikoan biltzea egoera jakin bati buruzko baliozko datu fidagarriak lortzeko, haren inguruko balio-judizio bat osatu eta emateko helburuarekin. Balorazio hauei esker, ebaluatutako egoera zuzendu edo hobetzeko erabakiak hartzen ahalko dira.

4.4. Ikastetxearen hezkuntza-proiektuaren/curriculumaren urteko zehaztapena.

Hezkuntza-proiektua osatzen duten plan guztien artean, UPOak ikasturte honetarako proposatutako aldaketak soilik zehaztu behar ditu.

4.4.1. Etapen curriculuma (aldaketak).

4.4.2. Aniztasunari erantzuteko urteko plana (AEP).

4.4.3. Orientazio akademikoaren plana/Tutoretza plana.

4.4.4. Bizikidetza planaren urteko zehaztapena. (204/2010 Foru Agindua, 12. artikulua).

4.4.5. Hizkuntza proiektua. (egungo fasea, helburuak eta planteamendua adierazi behar dira, ikastetxeko hizkuntza proiektua egiteko modua arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduaren arabera.

4.5. Ikastetxeko urteko prestakuntza plana.

Ikastetxeko zuzendaritzak planaren helburuak lortzeko hautatu dituen prestakuntza instituzionaleko ikastaroak ezarri behar ditu, baita ikastaro horien iraupena eta datak ere.

Ikasturtean zehar prestakuntzaren (instituzional nahiz indibidualaren) jarraipena egingo da eta azken memorian balioetsiko da.

Honako eskema hau iradokitzen da:

IRAKASLEA

Prestakuntza INSTITUZIONALA

Prestakuntza INDIBIDUALA

Maila

Ordu kopurua

Maila

Ordu kopurua

4.6. Jarduera osagarriak eta eskolaz kanpokoak.

Ikasturterako aurreikusten diren jarduerak xehatu behar dira, eta nori zuzenduta dauden, arduradunak nor diren, iraupena eta azken memoriako balorazioa adierazi.

4.7. Zerbitzu osagarriak.

Ikastetxeak eskaintzen dituen zerbitzu osagarriak deskribatu behar ditu, eta nori zuzenduta dauden, arduradunak nor diren, iraupena, eta abar adierazi.

4.8. UPOaren jarraipena eta ebaluazioa, eta azken memoria.

UPOaren hiru hilez behingo jarraipen eta ebaluazio prozesua nahiz azken memoria nola eta noiz eginen diren zehaztu behar da (UPOaren atal berdinak, datuak eta proposamen zehatz, egoki eta egingarriak emanez, baita barneko eta kanpoko ebaluazioen emaitzen inguruan egindako analisiaren balorazio bat ere).

5. Bi urteko hobekuntza plana.

Indarrean dagoen araudian jasotako esparruaren barruan, 2019-2020 ikasturte amaierako memorian ebaluatuko da 2017-2018 ikasturtean ikastetxeek egindako autoebaluazioa; baita dagokion ikastetxeko bi urteko plana eta sailena ere.

Azken memoria horretan egindako ebaluazioa oinarritzat hartuta, ikastetxeek bi urteko plan berri bat aurkeztuko dute 2020-2022 urteetarako, ikastetxearen eta sailen jardunari buruzkoa. Bi urteko 2018-2020 planean lortu ez diren helburuak mantentzen ahal dira, eta 2017-2018 urteetako jardunaren autoebaluazioan hauteman ziren baina bukatutako bi urteko planean sartu ez ziren hobekuntza arloak ere bai. Gogoan izan behar da azken bi ikasturteetan lortutako emaitzen bilakaeraren azterketa eguneratu behar dela. Horretarako, Educa erabiltzen ahal da, eskola-emaitza eta ebaluazio diagnostikoaren emaitza batzuk lortzeko.

Hezkuntzako Ikuskaritza Zerbitzuak 2020-2021 eta 2021-2022 ikasturteetan aplikatu beharreko bi urteko hobekuntza planen garapena eta inplementazioa gainbegiratuko du.

6. Berdintasuna eta bizikidetza.

6.1. Bizikidetza. Laguntza programa.

Hezkuntza Departamentuak, “Laguntza” programaren eta ikastetxeen eskura jartzen diren beste baliabide batzuen bidez, bizikidetza planak egiteko orientazioa, prestakuntza eta aholkularitza emanen du. Gainera, erraztasunak emanen ditu bizikidetza batzordeko kideek pixkanaka-pixkanaka gatazkak konpontzeko eta eskola bitartekari aritzeko behar den prestakuntza lor dezaten, indarkeria, jazarpena edo tratu txarrak gertatzen direnean azkar eta kalitatez esku har dezaten.

Ikastetxe bakoitzaren bizikidetza planean curriculumeko eta antolaketako neurriak biltzen dira bizikidetza, tratu ona eta eskola giroa hobetzeko, indarkeria mota guztiak saihesteko eta gatazken, eskola-jazarpenaren, abusuen eta hezkuntza komunitatea osatzen dutenen segurtasun fisikoa, emozionala edo pertsonala arriskuan jartzen duten diskriminazioaren edo tratu txarren egoerei aurrea hartzeko eta arreta emateko.

Programazio horretan nabarmenduko da zein garrantzitsua den hezkuntza komunitate osoa inplikatzea arlo horretan prebentzio lana egin eta tratu onak ikasteko, gatazkak konpontzeko, emozioen aldetik seguruak eta osasungarriak diren inguruneak sortzeko eta eskola-jazarpena desagerrarazteko jarrera irmoa lantzeko orduan.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoa, funtsean, hezkuntza-komunitateari prestakuntza eta aholkularitza eskaintzeaz arduratuko da, hala bizikidetza-plana ezartzeko nola ikastetxeetako ongizate psikosozialean eragin negatiboa duten egoerei aurre egiteko (horien artean bereziki aipatzekoa da eskola-jazarpena).

Aholkularitza hori zuzenean eginen da, edo ikastetxeentzako saio praktiko partekatuak antolatuz eta koordinatuz, benetako kasuei heltzeko.

Saio horietan –eta modu parte-hartzailean ikastetxeen talde txiki batean–, kasu bakoitzari heltzeko mekanismo egokienak zehaztuko dira, eta, horrela, bizikidetza batzordeek eskola-jazarpenaren arloan esku hartzeko eta hori konpontzeko eta prebenitzeko dituzten gaikuntza eta protagonismoa indartzen ahalko dituzte benetako esperientzietatik abiatuta.

Prestakuntzarako ekintza hori Aholkularitza Bulegoak antolatuko du, eta helburuetako bat irakasleek eskolako bizikidetzaren inguruan prestakuntza jasotzea da.

Ikastetxe bakoitzeko tutoretza planean eta hezkuntza orientabidearen zereginetan, neurri eta jarduerak programatuko dira ikasleen artean bizikidetza giro ona sustatzeko, aniztasuna errespetatzen duena eta tratu onekin konpromisoa duena.

Bizikidetzaren arloko Aholkularitza Bulegoaren web-orriak zenbait baliabide, eredu, protokolo eta aholku jartzen ditu ikastetxeen eskura nork bere jarduketa plana errazago gauzatzeko eta, orobat, suizidio kasuetan, doluan eta antzeko egoeren ondoriozko beharretan orientabideak eta erantzun espezifikoa eman ahal izateko. Ikastetxe bakoitzean, bizikidetza plana eta haren urteko zehaztapena eguneratuko dira, eta orrialde honetan agertzen den bizikidetzari eta indarkeriaren prebentzioari buruzko indarreko araudira egokituko dira.

6.2. Berdintasuna. Skolae programa.

2017-2021 Hezkidetza Planak erreferentzia-esparru teorikoa eta helburuak ezartzen dizkie Nafarroako ikastetxeei. Helburuak Hezkidetza Planaren lau ikasketa-ardatz handietan banatzen dira, eta Nafarroako ikastetxeek mailaz maila betetzen ari dira hiru ikasturteetan zehar.

Hezkidetza Planak aurreratze sistematiko eta arautua proposatzen du edukietan eta banako zein taldeko ikasketa esperientzietan, ibilbide baten gisa, hezkuntza sistemako unibertsitatetik kanpoko etapa guztietarako, “berdintasunean bizitzen ikastea” gaitasun globala bereganatzeko.

Skolae programa sortu da irakasleei eta ikastetxeei laguntzeko, hezkidetza ibilbide hori eskola etapa guztietan gauza dezaten.

Mailaz mailako aplikazioaren bidez, ikasleek berdintasunean bizitzeko gaitasuna garatuko dute, hau da, berdintasunarekiko konpromisoa gauzatu eta azalduko dute, jokabide eta eredu berriak ikusaraziko dituzte emakumeenganako indarkeriarik gabeko kultura berdinzalea sortzen laguntzeko, eta argi eta irmo erantzunen dute diskriminazioa, indarkeria eta genero desberdintasunen aurrean.

Pilotaje fasea (2017-2018) nahiz programa orokortzeko 1. fasea (2018-2019) bukatu ondoren, aurtengo 2019-2020 ikasturtean ekingo zaio programa orokortzeko 2. faseari. Horretarako, Hezkuntza Zuzendaritza Nagusiaren ebazpen baten bidez izendatuko dira datorren ikasturte honetan programan sartu beharko diren ikastetxeak.

Era berean, ebazpen horretan, Skolae hezkidetza programari dagokionez ikastetxeek eta Hezkuntza Departamentuak hartuko dituzten konpromisoak aipatu eta xehatuko dira: hezkidetza-helburu didaktikoak, irakasleen prestakuntzarako plana, Berdintasunaren eta Bizikidetzaren Atalaren babesa eta aholkularitza, ikastetxean programa sustatzeaz arduratuko den taldearen osaera eta funtzioak, eta Skolae programa UPOan txertatzeko modua.

7. ONbide prestakuntza programaren bigarren urtearen pilotajea.

ONbide programa Prestakuntza Atalak sustatu du, Hezkuntza Departamentuak irakasleen prestakuntzarako ezarri duen ildo estrategikoetako bati erantzuteko helburuarekin. Ildo honen asmoa, batetik, ikasleek elkarlanean eta modu aktiboan ikastea errazten duten metodologien inplementazioa sustatzea da eta, bestetik, ikasleen erritmo, estilo eta premia desberdinetara egokitzea, gaitasunetan eta inklusioan ardazten den ikuspegi batetik.

ONbideren bigarren urte hau pilotatzearekin lortu nahi dena da berrestea programak proposatutako dinamikak eta jarduerak ezarritako helburuekin bat datozela, eta, orobat, nabarmentzea gaitasun pedagogiko-didaktikoari dagokionez lortutako emaitzetan izandako hobekuntzak.

ONbide pilotatzeko hautatutako ikastetxeetan, programaren garapenaren eta koordinazioaren ikastetxeko arduradunak eskola-ordu gisa kontatzen diren 3 edo 4 ordu izanen ditu. Ordu horiek ez dira inola ere finkatuko ikastetxe horietan hurrengo ikasturteei begira.

Ikastetxe pilotuek pilotaje fasean dagoen programarekiko konpromisoa zehaztuko dute beren Urteko Programazio Orokorrean.

8. Aniztasunari erantzutea.

Ikastetxe osoaren ardura da aniztasunari erantzutea. Ikasle guztiek hezkuntza premia batzuk dituzte, berariazkoak ala ez izan daitezkeenak. Beharrizan horiei erantzutea elementu nagusietako bat izan behar da ikasturtea antolatzeko orduan.

8.1. Antolaketari dagozkion alderdiak.

Funtsezkoa da koordinazio eraginkorra ezartzea, ikasleen hezkuntza beharrizanei modu koherentean erantzuten zaiela bermatzeko. Koherentzia hori bai maila horizontalean (taldeaz arduratzen den irakasle-taldea) bai maila bertikalean (eskola ibilbide osoan) finkatu, eta ikastetxeen antolaketa egitura guztietan (Koordinazio Pedagogikorako Batzordea, orientazio departamentua, irakasle-taldea, etab.) landu behar da.

Irakasle-taldearen koordinazioaren lehen unea den aldetik, hasierako ebaluazioak taldearen eta ikasleen hezkuntza beharrizanak behar bezala zehaztu eta aztertzea ekarriko du berekin, eta adostutako hezkuntza neurriak (curriculumarekin, metodologiarekin eta antolaketarekin zerikusia dutenak) finkatzen direla bermatuko du, kalitateko hezkuntza erantzuna antolatzeko.

Gainerako koordinazioetan ebaluazio saio guztiak biltzen dira, eta horietan erantzun horren jarraipen zehatza eta egokitzapen koherentea bultzatuko da, beharrezkoa izanez gero.

Hortaz, hezkuntza laguntzako premiak dituzten ikasleei erantzuna emanen zaie irakasle guztien parte-hartzea duen eta tutoreak koordinatzen duen erantzun arruntetik.

Lehen egokitzapen horretaz gain, hezkuntza beharrizanen berezitasuna dela-eta proposa daiteke zenbait jarduketa ezartzea, ikastetxeak aniztasunari erantzuteko dituen orduak erabiltzea eskatzen dutenak. Ordu horiek aniztasunerako arreta hobetzen duten banaketak edo taldeak egiteko erabili ohi dira.

Baliabide arrunt horiek guztiak modu inklusiboan antolatu eta gero, beharrezkoa izan daiteke bestelako neurriak ezartzea. Kasu horietan, pedagogia terapeutikoaren arloko irakasleen edo irakasle laguntzaileen parte-hartzeak oinarritzat hartuko du testuinguru arruntetan, ohiko ikasgelaren barnean eta ikuspuntu inklusibotik, gauzatzen den laguntza edo indartzea; horrela, zenbait helburu sendotzeaz gain, ikaskuntza prozesu komunean parte hartuko da. Ikasgelaren programazio orokorrak ezaugarri nahiz premia desberdinak dituzten ikasle guztien parte-hartzea ahalbidetu beharko du.

Salbuespen gisa ohiko ikasgelatik kanpo laguntza ezarri beharra justifikatu behar denean, erabaki horren arrazoia edo xedea, lortu nahi diren helburuak eta testuinguru arruntean premia horiei erantzuteko dagoen ezintasunaren zergatia zehaztuko dira. Halaber, esku-hartze hori zenbat denborarako aurreikusten den zehaztuko da.

Laguntza hori ikasgelatik kanpo eman behar dela justifikatzen bada ere, halako saioek ezinen dute gainditu ikasle horri eman beharreko laguntza-orduen %70.

Ikasleak ikastetxeak dituen egituretan edo programetan eskolatzeko aukera hausnartuko da, hezkuntza premien eta beharrezko erantzunaren zehaztasuna dela-eta hori ezartzen denean. Egitura horiek (CBU, IEHP eta CEP) ahalbidetzen dute premia horiek dituzten ikasleak haien premietara egokitzen den testuinguru arrunt batean egotea.

(CBU, IEHP edo CEPrako) ikastetxea aldatzea dakarren neurri edo egitura bat proposatzeko, kasu oso berezia izan behar da, eta aniztasunari erantzuteko bide arrunt guztiak agortu ondoren soilik ezarriko da, horretarako ezarritako protokoloak zehatz-mehatz beteta kudeatu beharko da.

Apartekotasun bera antzematen da ikasleak OLHra bideratzeko orduan.

Kasu horietan guztietan, bideratze txostenetan zehaztu beharko da proposatutako egiturak zer eskaintzen dien ikasleei, eremu normalizatuago batean bete ezin dena.

Ikastetxeetan ezartzen diren antolaketa, metodologia eta curriculum neurri guztien helburua izan behar da erantzun inklusibo bat eskaintzea, ikasleak eskola ibilbide arrunt baten barnean daudela sustatzen duena.

Irakasle-talde osoari dagokio ikasleen autonomia garatzea. Ingurunean oztopo zehatz batzuk egoteagatik, zenbait ikaslek pertsona guztien laguntza behar dute.

Zaintzaileekin elkarlanean zehaztu eta aplikatuko da “Autonomia pertsonaleko eta gizarte integrazioko programa”, ikaslearen autonomia, garapen pertsonala eta curriculumean sartzeko aukerak sustatze aldera. Programa horretan ikastetxe osoa dago sartuta.

Ikasle horien autonomia behar bezala garatzeko, irakasle-taldea osatzen duten gainerako kideen eta zaintzaileen arteko koordinazio saio bat egin beharko da.

Oro har, lanaldi osoa ez duten zaintzaileen ordutegiaren eguneko saioak jarraian antolatuko dira, zerbitzuaren beharrizanengatik behar bezala justifikatzen diren ohiz kanpoko kasuetan izan ezik.

Ikastetxe bakoitzeko Aniztasunari Erantzuteko Planak ikastetxe horren irizpideak eta baliabideen eta neurrien antolaketa jasoko ditu. Irakasle-taldeen proposamenak jaso ondoren, ikasketaburutzak ikasleen premiei dagokien laguntza antolatuko du hezkuntza orientabidearen arduradunen aholkuei jarraikiz eta AEPn ezarritakoa kontuan hartuz. DBHko 1. mailako ikasleentzako arreta lehenetsiko da, eta trantsizioa zainduko da etapa aldaketan.

Eskola arloko osasun premiei erantzuteko helburuarekin, iraileko lehen hamabostaldian ikastetxeetako zuzendaritzen eta lehen mailako arretako zentroen zuzendaritzen artean bilera bat egiteko beharra dagoela ezartzen da, gaixotasun kroniko bat diagnostikatu zaien edo zaintza espezifikoak behar dituzten ikasleen kasuak aztertzeko, 2019-2020 ikasturtean zehar ikastetxeetan prestakuntza jarduerak koordinatzea eta/edo egitea behar bada.

8.2. Aniztasunari Erantzuteko Nafarroako Plan Estrategikoaren ezarpena.

Aniztasunari erantzuteari dagokionez ikastetxeek 2018-2019 ikasturtearen hasieran egindako autoebaluazioaren ondorioz, arlo horretan hobetzeko proposamenak gauzatu ziren ikuspuntu inklusibotik; proposamen horiek irakaslanaren biurteko hobekuntza planean eta Aniztasunari Erantzuteko Planean jasota daude.

Prozesu hori sustatzeko, ikastetxe bakoitzak talde eragile bat izanen du, ikastetxeetan hobekuntza proposamenak aplikatzen direla zaintzeaz arduratuko dena.

Talde hori zuzendaritzako pertsona batek, orientatzaileak eta inklusioarekin bereziki sentsibilizatutako bizpahiru irakaslek osatuko dute.

Plan honen diseinua 2019-2020 ikasturteko Urteko Programazio Orokorrean sartuko da. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari dagokio plan hori gainbegiratzea, ikastetxeen Urteko Programazio Orokorrei jarraipena egin eta gainbegiratzeko esparruaren barrenean.

8.3. Esku hartzea absentismoaren aurrean.

Eskolatzea erabatekoa izan dadila lortzeko eta derrigorrezko hezkuntzaren etapan absentismoa murrizteko, batera eta testuinguruari helduta jardun behar dute hezkuntza komunitate osoak, oinarrizko gizarte zerbitzuek, Adingabearen Babes eta Sustapenerako Atalak eta Fiskaltzak.

Arazoa diagnostikatu eta hari aurre egiteko, ikastetxeek absentismoaren protokoloa erabili behar dute. Bertan, esku hartzeko bost maila zehazten dira, absentismoaren larritasunaren edo jarraitutasunaren arabera, baita maila bakoitzean gauzatu beharreko ekintzak ere. Esku hartzeko maila bakoitzean, ikastetxeak kasuaren jarraipena egin beharko du, aldian behin egoeraren berri emanez eta koordinazio bilerak eginez erakunde desberdinetako kideekin (Sarea, Haurrei eta Nerabeei Arreta Emateko Taldea, Familiaren eta Adingabeen Zuzendariordetza, Fiskaltza...).

9. Ebaluazio diagnostikoak.

Ebaluazioa etengabeko hobekuntzari lotuta dago, eta funtsezko laguntza eta baliabidea da, gainera, errealitatea eta ikastetxeetan aurrera eramaten diren hezkuntza jarduketen ondorioak hobeki ezagutzeko. Alde horretatik, hobekuntza ildoak ezartzeko orduan, ikasleen barneko emaitzak (behar diren neurriak hartzeko informazio eta hausnarketa iturri izan beharko direnak) eta hurrengo puntuetan zehaztuko diren ebaluazioen emaitzak hartuko dira kontuan.

9.1. Ebaluazio diagnostikoa DBHko 2. mailan.

2/2006 Lege Organikoaren 144. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak DBHko 2. mailan diagnostiko helburua duen ebaluazio bat garatzea ezarri du. Ikastetxeek ebaluazio diagnostikoa eginen diete Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako bigarren ikasturteko ikasle guztiei.

Ebaluazio eta Kalitate Atalak koordinatuko du ebaluazio hori. Gaitasunak ebaluatzeko probak eginen dira kanpoan, eta ikastetxeetan aplikatu eta zuzenduko dira.

Ikastetxeko zuzendaritza plangintzan arituko da eta behar diren neurriak hartuko ditu, bai proben aplikazioan bai zuzenketan, datu grabaketan eta txostengintzan parte hartu behar duten irakasleek zeregin horiek beren lan ordutegian bete ahal izan ditzaten. Ebaluazio horrek ikastetxeentzat prestakuntza eta orientazio izaera duela kontuan hartuta, proben eta emaitzen azterketaren erantzukizuna irakasle guztiena da. Azterketa horretatik informazio garrantzitsua aterako da hezkuntza arreta detektatutako premietara egokitzeko.

Probak apirilean eginen dira, eta behar bezain goiz jakinen da zer egunetan zehazki.

Ikastetxeek erabakiko dute noiz eta nola helarazi txostenak familiei ikasturtea amaitu baino lehen. Gomendagarria da hori tutoretzaren testuinguruan egitea. Halaber, erabakiko dute emaitzak nola igorriko zaizkion klaustroari, azter eta balora ditzan. Hausnarketa egin ondoren, hobekuntza ildoak planteatuko dira. Horren guztiaren berri emanen zaio Eskola Kontseiluari.

9.2. Ebaluazio diagnostikoa Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza bukatzean.

Estatuko hezkuntza araudiaren arabera, diagnostiko helburua duen lagin ebaluazio bat eginen da Bigarren Hezkuntza amaitutakoan.

Hala badagokio, Hezkuntza Departamentuak jarraibideak emanen ditu proben aplikazioa eta zuzenketa arautzeko.

10. AbiesWeb eta eskolako liburutegia.

Ikastetxeek eskatuz gero, eskura dute AbiesWeb programa, eskolako liburutegien kudeaketa informatizaturako programa. Departamentuko Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuak instalatu eta martxan jarriko du. AbiesWeb erabiltzeko oinarrizko ikastaroa eginen dute, eta ikastetxeak programaren arduradun izateko aukeratzen dituen pertsonak horretara joaten ahalko dira.

Eskolako liburutegiaren kudeaketaren arduradunei beste ordu 1 edo beste 2 ordu esleitzen ahal zaizkie kudeaketa informatikoa egiteko eta eskolako liburutegia garatzeko, betiere ikastetxeko ordutegia kontuan hartuta.

Eskolako liburutegiko arduradunen eginkizuna izanen da honako zeregin hauek egitea:

a) Funts bibliografikoak eta bestelako materialak automatizatzea eta antolatzea.

b) Mailegu sistema antolatzea.

c) Irakurketaren sustapenari eta irakurzaletasuna bultzatzeko ikastetxeko planari lotutako ekintzen sustapena.

d) Liburutegiaren aldetik laguntza ematea ikastetxean antolatzen diren programak eta proiektuak egiteko orduan.

e) Liburutegiko ordutegia antolatzea bai eskola-orduetan bai eskolaz kanpokoetan.

11. Ikastetxeko hizkuntza proiektua.

Ikastetxeko hizkuntza proiektua egiteko modua arautzen duen otsailaren 19ko 16/2019 Foru Aginduak ezarritakoaren arabera, ikastetxeek, ez badute hizkuntza proiektua egin, 2019-2020 ikasturtean zehar ikastetxeko egoera linguistikoaren diagnostiko bat egin beharko dute ikastetxeko hizkuntza batzordearen bidez. Diagnostiko horretan, curriculumeko hizkuntzen nahiz hezkuntza-komunitateko kide desberdinek hitz egiten dituzten beste hizkuntzen erabilera eta presentzia aztertuko da eta adostasunez lortu beharreko hizkuntza helburuak ezarriko dira. Diagnostikoaren eta helburuak ezartzeko prozesuaren emaitzak ikasturte bukaerako memorian jasoko dira.

Ikastetxeek Eleaniztasunaren eta Arte Ikasketen Zerbitzuaren laguntza izanen dute. Era berean, honako esteka honetan orientazio gida bat izanen dute eskura:

https://sites.google.com/educacion.navarra.es/plcnavarra/hasiera

Curriculumeko hizkuntzei dagokienez, ikastetxeek maila bakoitzean irakasgai bakoitza zer hizkuntzatan irakasten den zehaztu beharko dute Educa kudeaketa sisteman (Ikastetxearen menua - Ikasketa-plana - Irakasgaiaren hizkuntza).

II. ANTOLAKETA

1. Lanaldia.

225/1998 Foru Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, irakasleek, oro har, Nafarroako Gobernuaren mendeko funtzionarioentzat finkatzen den lanaldi bera izanen dute, beren eginkizunetara egokitua.

Irailaren 14ko 86/2018 Foru Aginduaren bidez argitaratutako Nafarroako Irakaskuntza Publikoaren Kalitatea Hobetzeko Hitzarmenaren ondorioz, foru agindu horretan jasota dagoen zuzeneko irakaslaneko orduen murrizketa honela erabiliko da: ordu bat ikastetxea koordinatzeko zereginetarako eta plangintza instituzionalerako agiriak egiteko, eta beste ordu bat ikastetxea sartuta dagoen proiektu, programa edo planetan lan egiteko eta aipatu foru aginduan ezarritako zereginetarako.

Horretarako, zuzendaritza taldea arduratuko da lan plana ezartzeaz eta betetzen dela bermatzeaz. Plan hau lehentasunezkoa eta derrigorrezkoa izanen da irakasleentzat.

Jarraian agertzen den koadroan lanaldi osoko irakasleen lanaldiaren laburpena azaltzen da.

IRAKASLEEN LANALDIAREN LABURPEN KOADROA (lanaldi osoa): BIGARREN HEZKUNTZA

URTEKO LANALDIA

1.592 ordu

Astean 30 ordu ikastetxean bertan eman beharrekoak

18 ordu

a) Zuzeneko irakaslana

+

b) Eskola-ordu gisa kontatzen diren orduak

(Zuzeneko irakaslaneko orduak murriztean gelditzen diren orduak)

a) Ikasleei eskola edo irakaskuntza emateko.

b) 225/1998 Foru Dekretuaren 22. artikuluan zehaztutako lanetarako

2 ordu

Eskola-ordu gisa kontatzen diren orduak

(Ordutegia berreskuratzea. 2019ko ituna)

Ebazpen honetako “Lanaldia” atalean zehaztutako lanetarako

5 ordu

Astean zenbatu beharreko ordu osagarriak

–Zaintza orduak.

–Departamentua.

–Tutoretzak.

–Koordinazio bilerak

5 ordu

Hilabetean zenbatu beharreko ordu osagarriak

–Klaustroa.

–Ebaluazioko eta irakasleen taldeko bilerak.

–Familiak.

–Beste jarduera osagarri eta eskolaz kanpoko batzuk.

–Plangintza instituzionaleko tresnak.

–Prestakuntzarako 35 ordu

Urteko lanaldia osatu arteko gainerako orduak

Irakaskuntza-jarduerak prestatzea eta irakasleen lanbide-gaitasunak perfekzionatzea, hautaketa batzorde eta epaimahaietan edo antzeko jardueretan parte hartzeko irakasleek duten betebeharraren kalterik gabe, jarduera horietarako izendatu badituzte

Ekaineko eta iraileko eskola gabeko lan egunetan, egunean ikastetxean egon beharreko bost orduko lanaldi etengabea egin beharko dute irakasleek.

2. Zuzendaritza-taldeen koordinazioa.

Ikastetxeen arteko koordinazioa handitzeko eta prestakuntza programetan parte hartzea areagotzeko, zuzendariak astearte goizak libre eduki ditzake, eskola-ordurik gabe, ikastetxearen aukeren arabera.

3. Irakasleak lanera ez agertzea.

Aldi baterako ezintasun batengatik irakaslea lanera agertzen ez denean ikastetxeko zuzendaritzak egin behar duen kontrola Hezkuntza Departamentuko webgunean ezarritakoari jarraituko zaio:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/incapacidad-temporal

Aldi baterako ezintasunen bat duen langileak bajaren egiaztagiria aurkeztu beharko du, gehienez ere lanera joan ez den lehen egunetik 3 egunetara. Egiaztagiri hori ikastetxeko zuzendaritzan nahiz Hezkuntza Departamentuan aurkezten ahal da.

Hezkuntza Departamentuan aurkezteko, posta arruntaren edo Erregistro ofizialen baten bidez egin beharko da, jatorrizko agiriekin. Posta arrunta aukeratuz gero, ordezpenen, kotizazioen eta nominan eragina duten gainerako elementuen epeak bete ahal izateko, beharrezkoa da aurrez kopia bat bidaltzea posta elektronikoz, helbide honetara:

bajaseducacion@navarra.es

Baja partea Departamentuan aurkeztuz gero, nahitaezkoa izanen da horren kopia bat ahal den lasterren lantokian aurkeztu edo bertara bidaltzea, lantokian bajaren datak zehazki jakin ditzaten. Ikastetxeko zuzendaritzaren iritziz salbuespenezko egoera bat gertatzen denean, agiria bidali ordez telefonoz jakinarazten ahalko da.

Altaren egiaztagiria zuzendaritzan aurkeztu beharko du langileak, lanera itzultzen den egunean. Hutsegiteen egiaztagiria aurkezten ez bada irakaslea ikastetxera itzultzen den egunetik hasita 2 egun naturaleko epean, zuzendaritzak horren berri emanen dio Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari, indarreko araudian ezarri bezala jokatzeko. Irakasleari ere jakinaraziko zaio idatziz.

4. Zaintzak.

Zaintzako irakaslearen eginkizun nagusiak hauek dira:

a) Irakasleak lanera ez etortzeagatik edo beste edozein arrazoirengatik zaintzailerik ez duten ikasleei kasu egitea.

b) Korridoreetan ordena zaintzea, eta, oro har, ikasleek gelaz kanpo duten portaera. Horrek ez du esan nahi beste irakasleek eginkizun hori bete behar ez dutenik.

c) Beren zaintza orduetan sortzen diren gorabehera guztiak konpontzea, bai eta ikastetxeko norbait mediku beharrean gertatuz gero hartarako kudeaketak egitea ere, eta ikasketaburua lehenbailehen jakinaren gainean jartzea.

d) Beren zaintza orduetan, irakasleak eskoletara, zaintza-txandetara, liburutegira edo bestelako jardueretara joaten diren edo ez eta atzeratzen diren jakinaraztea ikasketaburuari, idatziz.

e) Zuzendariak bere eskumeneko esparruan agintzen dion beste edozein eginkizun.

Zuzendaritzak baimena eman dezake irakasleren baten guardia-orduak berariazko beste jarduera batzuekin trukatzeko, baldin eta guardia-ordu guztiak beteta badaude.

Educa aplikazioak modulu berri bat du irakasleen zaintza-orduak kudeatzeko, eta hura erabiltzea gomendatzen dugu. Ikasgelako koadernoaren agendarekin lotuta dago, egin beharreko jarduerak jakinaraztea errazten du, zaintzako irakasleak izendatzeko aukera ematen dio zuzendaritza taldeari eta prozesuaren estatistika bat eskaintzen du.

5. Informazioaren eta Komunikazioaren Teknologiak.

5.1. Gaitasun digitala eta hezkuntzako teknologia.

Hezkuntza Departamentuak jarraituko du dagoeneko martxan dauden beste neurri batzuk sustatzen, hala nola banda zabal ultrazkarra hedatzeko plana eta zaharkitzen doan ekipamendu informatikoa berritzea.

Ikasturte honetan jarraipena emanen zaio Hezkuntzaren Eraldaketa Digitalerako estrategiari, bat-bat ereduaren arabera (ikasle bat, gailu bat). Horretarako, ikastetxeei orduak eman zaizkie ikastetxeko eraldaketa digitalaren arduradunarentzat.

Ikastetxeetako eta ikasgelako prozesuetan hezkuntza teknologiak integratzera bideratutako bi figura dira hezkuntza teknologiaren koordinatzailea eta hezkuntzaren eraldaketa digitalaren arduraduna.

–Hezkuntza teknologiaren koordinatzailea ikastetxeko prozesuez arduratzen da gehienbat (softwarea instalatzea, oinarrizko mantentze-lanak, inbentarioaren kudeaketa, dokumentuen kudeaketa, erosketak, baimenen konfigurazioa, etab.).

–Hezkuntzaren eraldaketa digitalerako arduradunaren funtzioak irakaskuntza-ikaskuntza prozesuekin lotuta daude, baita hezkuntza teknologiak ikasleen gaitasun digitalak garatzeko modu gisa integratzeko moduarekin ere. Besteak beste, haren funtzioetako bat gainerako irakasleei prestakuntza ematea da, alderdi metodologikoei, tresna nahiz aplikazioei, erabilera-arauak errespetatzeari, mailegurako araudiari eta abarri buruz.

Bi figura horiek modu koordinatuan lan egin behar dute, elkarren artean zerikusia duten prozesuak baitaude (hiru metakategoriatan banatu ditugu: kudeaketa, komunikazioa eta didaktika). Hausturak, finantzen kudeaketa edo fidantzak bezalako kudeaketak, elkarrekin landu beharko dituztenak.

Funtzio zehatzak IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuko dira.

Hezkuntza teknologiaren koordinatzailea, halaber, ikasleek heziketa digitala jasotzeko duten eskubidearen sustatzailea izanen da, Datu Pertsonalak Babesteko eta Eskubide Digitalak Bermatzeko abenduaren 5eko 3/2018 Lege Organikoak ezartzen duen bezala, eta ikastetxearen arlo horretako prozesuekin lotutako jardunbide egokiak bultzatuko ditu. Funtzio hori betetzeko, beharrezko tresnak, gaitasun digitalak eta derrigorrezko prestakuntza jasoko du koordinatzaileak.

5.2. IKT zerbitzuen katalogoa.

IKT zerbitzuen katalogo bat dago, ikastetxeko langile guztiek ezagutu behar dutena; izan ere, ekipo informatikoekin eta ikastetxearen konexioarekin zerikusia duten alderdi garrantzitsuak azaltzen baitira bertan: nola kudeatu matxura informatikoak eta eskaera desberdinak, nola erosi ekipoak, inbentarioa kudeatzeko modua, erabilgarri dagoen softwarea, nola konektatu wifi-sarera, etab.

Zuzenean https://www.educacion.navarra.es/web/serviciostic/inicio orriaren bidez atzitzen ahal da, edo Hezkuntza Departamentuaren webgunean dagoen lasterbidea erabiliz.

5.3. Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ).

Ekipamenduei nahiz konexioari dagokienez ikastetxeetan sortzen diren matxura informatikoak jakinarazteko eta konpontzeko, Erabiltzailearen Laguntza Zentroa (ELZ) dago, telefonogune batez eta zenbait teknikariz osatutakoa.

Ikastetxeko edozein langilek (irakasleek nahiz administrazio eta zerbitzuetako langileek) ematen ahal dute matxura informatiko baten berri; horretarako, ELZra dei egin beharko dute (848 42 50 50), arazoa azaldu, eta matxura duen ekipoa eranskailuan duen zenbakiaren bidez identifikatuz.

ELZko teknikariak matxura informatikoak urrundik konpontzen saiatuko dira eta, hori posible ez bada, kanpoko enpresa baten bidez (gaur egun, CONASA) kudeatuko dituzte gorabeherak. Enpresa horrek ikastetxean bertan konponduko ditu matxurak.

5.4. GLPI online aplikazioa.

GLPI online aplikazioan (https://inventario.educacion.navarra.es/glpi), ikastetxe bakoitzak bere ekipamendu informatikoen inbentarioa ikusten ahalko du, baita horien gorabeherak ere, berriak zein iraganekoak, eta egokitzat jotzen duen informazioa edo jarraipenak gehitzen ahalko ditu.

IKT zerbitzuen katalogoan aplikazio hori erabiltzeko gidaliburu erraz bat dago, ikastetxeko kontuarekin eta pasahitzarekin atzitzen ahal dena.

5.5. Ekipo informatikoen inbentarioa.

GLPI aplikazioan etiketatuta eta inbentariatuta daude ikastetxeetako ekipamendu informatiko guztiak (mahai gaineko ordenagailuak, pantailak, ordenagailu eramangarriak, chromebook gailuak, chromebox gailuak, tabletak, proiektagailuak, arbel digitalak, monitore interaktiboak eta inprimagailuak).

Eranskailuak oso garrantzitsuak dira matxura bat dagoenean ekipoak identifikatzeko; hori dela eta, ikastetxeak neurriak hartu beharko ditu ikasleek eranskailurik ken ez dezaten. Eranskailu horiek desagertzen badira, ikastetxeak zenbaki berdineko beste batzuk jarri beharko ditu, edo errotuladore ezabaezin batekin idatzi beharko du (zenbaki hori GLPI inbentarioan bila daiteke).

5.6. Matxura informatikoak konpontzeko kontratua.

Ikastetxeetako matxura informatikoak konpontzeko kontratu bat dago (egun CONASA enpresa da adjudikazioduna), eta, horri esker, egunean bertan edo hurrengo egunean konpontzen dira gorabeherak edo ordezko ekipamendu bat uzten da ikastetxean, inolako kosturik gabe.

IKT zerbitzuen katalogoan kontratu horren laburpena ikusten ahal da.

Barnean hartzen ditu hardwarearen matxurak (piezak edo ekipamendu osoak ordeztea) eta sistema eragilearen arazoak.

Konpondutako edo ordeztutako ekipoa erabiltzeko prest gelditu behar da; horretarako, baliteke beharrezkoa izatea sistema eragilea berriro instalatzea, inprimagailuak eta arbelak konfiguratzea, antibirusa, inbentario-agentea eta LibreOffice instalatzea eta erabiltzailearen dokumentuak konpondutako ekipora pasatzea.

Ez dira estaliko honako hauengatik sortzen diren gorabeherak: erortzeak, nahitako kalteak, ekipoaren erabilera okerra, lapurretak, gainkarga elektrikoak eta abar.

5.7. Ekipamendu informatikoaren erosketa.

Unibertsitateen eta Hezkuntza Baliabideen zuzendari nagusiaren abenduaren 19ko 951/2018 Ebazpenean adierazten den bezala:

“Unibertsitatez kanpoko ikastetxe bateko zuzendariak ikastetxearen funtzionamendurako behar diren obrak, hornidurak eta zerbitzuak kontratatzen ahalko ditu, baldin eta kontratuaren zenbatekoak 5.000 euro (BEZa kanpo) gainditzen ez baditu, salbu gastua zentralizatuta badago edo hornidura- edo laguntza-enpresarekin atxikipen akordioa bada.

Hala ere, ikastetxeetako ekipo informatiko eta sareen kudeaketa eta mantentzea hobetu eta ikastetxeen premiak hobeki ezagutzearren, mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, pantaila interaktiboak, Chromebook gailuak, inprimagailuak eta proiektagailuak erosteko eskaeren kasuan, Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak oniritzi teknikoa eman beharko du Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalaren bidez, diru-kopurua edozein delarik ere”.

Esparru-akordio bat dago, eta horren arabera hornitzaile batzuk homologatu dira, eta ikastetxeetarako egokienak diren ekipo informatikoak aukeratu (mahai gaineko ordenagailuak, ordenagailu eramangarriak, proiektagailuak, monitore interaktiboak, arbel digitalak, Chromebook gailuak, pantailak, inprimagailuak, etab.).

Non eta ez duen Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak salbuespenik baimentzen, hautatutako ekipoen zerrendan egon behar du ikastetxeek erosten duten ekipamendu informatikoak, eta hornitzaile homologatuei erosi behar zaie.

IKT zerbitzuen katalogoan argitaratuta daude ekipoen nahiz hornitzaileen zerrendak, dagozkien eskaera-txantiloiekin, baita ikastetxeek ekipamendua erosteko argibideak ere.

Ikastetxeak ezinen du onartu dohaintzan emandako edo bigarren eskuko ekiporik, arazoak sortzen baitituzte mantentze-lanetan eta segurtasunean. Hezkuntzako Sistemen, Sareen eta Euskarrien Atalak baimendutako salbuespenak soilik onartuko dira.

5.8. Softwarea.

IkT zerbitzuen katalogoan askotariko sistema eragileen irudiak daude, dagoeneko software ugari instalatuta dituztenak, ikastetxeak modu errazean klona ditzaten ordenagailuetan.

Windows 7 eta Windows 8 dituzten ekipo guztiak eguneratzea eta horietan Windows 10 instalatzea gomendatzen da, Hezkuntza Departamentuak egindako W10en irudia erabilita.

ELZk (Erabiltzailearen Laguntza Zentroa) Hezkuntza Departamentuak egindako W10 sistema eragilea duten ordenagailu guztiak (mahaigainean Nafarroako Gobernuaren ikurra dute) kudea ditzake urrundik. Ikastetxeak nahi izanez gero, ordenagailua formateatzeko eta sistema eragilea berriro instalatzeko eskatzen ahal dio ELZri, edo askotariko aplikazio informatikoak instalatzeko.

Gogorarazten da ikastetxeek obligazioa dutela ekipoetan erabiltzen duten eta haietan instalatuta dagoen softwarea legezkoa dela ziurtatzeko.

LOEren 132.d artikuluaren arabera, betebehar hori zuzendariari dagokio, araudiak esleitzen dizkion eskumenei jarraikiz.

Hezkuntzako Teknologien eta Informazio Sistemen Zerbitzuak software librea erabiltzea gomendatzen du, baldin eta posible bada eta beharrei erantzuten badie.

Ikastetxe batek software jabeduna erabiltzen badu ekiporen batean, dagokion lizentzia eta hori egiaztatzen duten agiriak izan beharko ditu.

5.9. Hezkuntza teknologien arduradunen prestakuntza.

Ikasturte berri bat hasten den bakoitzean, hezkuntza teknologien arduradun lanpostuan lehenengo aldiz aritzen diren irakasleek aurrez aurreko prestakuntza egin beharko dute eskola-ordutegian. Bertan haien betebeharra, dauden tresnak, jarduteko modua eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeen eskura jartzen dituen baliabideak azalduko zaizkie.

Aurretik eginkizun hori gauzatzen zuten Teknologia Berrien arduradunek ere prestakuntza hori jaso dezakete beren borondatez.

Prestakuntza horretarako deialdia Irakasleari Laguntzeko Zentroen bidez eginen da.

6. Nahitaezko prestakuntza.

Etengabeko prestakuntzako 35 orduak irakasleen eskubide eta betebehar bat dira, baita hezkuntza administrazioen eta ikastetxeen ardura bat ere; izan ere, azken finean, irakasleen lanbidea garatuz Nafarroako hezkuntza sistemaren kalitatea hobetzea baita helburua.

Etengabeko prestakuntzaren helburua irakasleen lanbide-gaitasunak perfekzionatzea da, dagokien taldean sartzeko fasea amaitu ondoren. Ikastetxeko prestakuntzan (Ikastetxeko Prestakuntza Plana) eta prestakuntza indibidualean (Urteko Prestakuntza Plana) banatzen da.

Hori horrela, ikastetxeek prestakuntza instituzionalaren programa bat ezarriko dute ikastetxeko irakasle guztientzat. Prestakuntza horrek 12 ordu iraunen du gutxienez.

Zuzendaritza taldeak finkatu eta antolatuko du programa horren edukia eta nola banatu ikasturtean zehar, hobekuntza planaren helburuak kontuan hartuta, eta hori guztia ikastetxearen prestakuntza planean jasoko da. Prestakuntza hori lehentasunezkoa izanen da, eta irakasle guztiek nahitaez egin beharko dute. Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuak gainbegiratuko du prestakuntza behar bezala egiten dela.

Ikastetxe bakoitza Irakaslearen Laguntza Zentro (ILZ) bati atxikita dago, eta erreferentziazko aholkulari bat du, hautemandako prestakuntza-premien arabera ikastetxeko prestakuntza plana egiten laguntzen ahal duena. Ikastetxe bakoitzak prestakuntzaren arduradun bat izendatuko du, ikastetxearen eta ILZko aholkulariaren arteko bitarteko gisa arituko dena. Ez bada inor izendatzen, ikasketaburuak bere gain hartuko du zeregin hori.

Prestakuntza instituzionaltzat joko da zuzendaritza taldearen ekimenez Osasuna Sustatzen duten Eskolen Sarean, Eskola Jasangarrien Sarean eta Eskola Solidarioen Sarean parte hartzea, baita Hezkuntza Departamentuko atal desberdinek sustatutako programetan parte hartzea ere, baldin eta irakasleen prestakuntza barne hartzen badute.

Ikastetxe batean lan egiten duten irakasle guztiek bertan dauden bitartean antolatzen diren prestakuntza instituzionaleko jarduerak egin beharko dituzte, salbu eta, ikasturte berean, beste ikastetxe batean egin badituzte prestakuntza instituzionaleko gutxieneko 12 orduak. Kasu horretan, dagokion ziurtagiria aurkeztu beharko diote ikastetxeko zuzendaritzari, prestakuntza mota eta egindako ordu kopurua adierazita. Ordu kopuru hori 12tik beherakoa bada, irakasleak kopuru hori lortu arte falta direnak egin beharko ditu, gutxienez.

Ikasturte bakoitzean prestakuntza instituzionala nahitaez bete beharrekoa bada ere, norberaren prestakuntza bi ikasturteko epean egin daiteke, baldin eta bi urte horietan prestakuntzan emandako orduen kopuruak betetzen badu lehenengo paragrafoan ezarritakoa.

7. Departamentuko burutza.

Departamentu bakoitzeko buruak Erregelamendu Organikoan eta 258/1998 Foru Aginduan aipatzen diren eginkizunak bere gain hartuko ditu, eta, horretaz gainera, departamentuko urteko lan plana gidatu eta garatzeaz arduratuko da; plan horretan, zuzeneko eta zeharkako eragina duten hobekuntza arloen gaineko jarduketak sartuko dira.

8. Salbuespenak eta egokitzapenak Gorputz Hezkuntzan.

Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 1eko 123/2009 Foru Aginduaren bidez, Gorputz Hezkuntzatik salbuesteko aukera dago, bai DBHn bai Batxilergoan, goi mailako edo goi errendimenduko kirolariak direla frogatzen duten ikasleentzat.

Halaber, irakasgai hori salbuesteko aukera dago Batxilergoan 25 urtetik gorako ikasleen kasuan, edo matrikula egiten den urtean 25 urte bete dituzten ikasleen kasuan.

Otsailaren 22ko 9/2012 Foru Dekretuan ezarritakoari jarraikiz, errendimenduko kirolari direla frogatzen dutenek tratamendu berezia izaten ahal dute Gorputz Hezkuntzan, kirolariak unean-unean dituen kirol beharren arabera eta norberak eskatuta.

Salbuespen eskaera ikastetxeko zuzendaritzan aurkeztuko da.

Gorputz Hezkuntzako curriculum egokitzapenei dagokienez, eskaerak ikasleek edo, adingabeak baldin badira, beren gurasoek edo legezko ordezkariek aurkeztuko dituzte ikastetxeko zuzendaritzan, eta medikuen ziurtagiriak erantsiko zaizkie.

9. NUHEOko irakasle laguntzaileak.

Irakasle laguntzaileak Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialarekiko lankidetza programa Bigarren Hezkuntzako ikastetxeetan ematen dutenak dira.

Irakasle laguntzaileek eginkizun eta betebehar hauek izanen dituzte:

–Programan matrikulatutako ikasleak prestatzea kasuan kasuko hizkuntza irakaskuntzen ziurtagiria lortzeko.

–Koordinazio jardueretan parte hartzea eta programatutako estandarizazio lanak egitea.

–Ikasleen ebaluazioan parte hartzea, bai proba orientagarrietan (idatzizkoak eta ahozkoak), bai ziurtagiria lortzeko probetan (zaintza, idatzizko proben zuzenketa eta ahozko probetarako epaimahaiak).

–Ikasleei matrikulazio eta ebaluazio prozesuetan informazioa emateko lanean laguntzea.

Programa honetan laguntzaile izateagatik konpentsazio hauek jasoko dira:

Nafarroako Urrutiko Hizkuntza Eskola Ofizialaren lankidetzaren xede diren hizkuntza departamentuei eskola-ordu bat emanen zaie programan matrikulatutako 25 ikasleko. Eskola-ordu bat esleituko da mailako, ikasle kopurua 10etik gorakoa bada.

Sare publikoko ikastetxeetako irakasle laguntzaile guztiek 5 lanordu eman beharko dituzte urtean HEOren ziurtagiria lortzeko probetan (zainketa lana ziurtapen azterketetan, idatzizko ziurtapen azterketen zuzenketa eta ahozko ziurtapen proben epaimahaiko lana) bakoitzak konpentsatuta duen asteko eskola-ordu bakoitzeko.

Nafarroako Gobernuaren epaimahaiei buruzko araudian ezarritakoaren arabera erabakiko da nola tratatu zenbaketa hori gainditzen duten orduak.

NUHEOren departamentuko bakoitzeko buruak bere irizpidearen arabera esleituko ditu goian aipatutako zereginak.

10. Familiei informazioa ematea.

Ikastetxeko irakasle guztiek informazioa emanen diete familiei, ahal den lasterren, ikasleen eskola jardueraren gainean eragina duten eta garapen akademiko arrunta eragozten duten gorabehera garrantzitsu guztiei buruz. Informazioa koherentziaz igorriko dela bermatzeko, ikaslearen tutorearekin koordinatuta igorri beharko dute irakasleek.

Horretarako, prozesu horiei buruz beharrezkoa den informazio guztia emanen diete ikastetxeek gurasoei edo legezko tutoreei. Bizikidetza gatazken kasuan, ukituak gertatzen diren adingabeen legezko ordezkariei ere informazioa emanen zaie edo informazioa eskuratzeko aukera eskainiko zaie, babestu behar diren datuak eta interesak salbuetsita. Komunikazioa ahalik eta lasterren eginen da; beranduenez, hiru eskola egun igaro ondoren gertaerak ezagutzen direnetik.

11. Erreklamazioak eta ebaluazio prozesuari buruzko agirien kopien eskaera.

Familiei haien seme-alaben bilakaeraren eta errendimendu akademikoaren balorazio objektiboa bermatzeko, ikaslearen gurasoek edo legezko ordezkariek eskatzen dituzten argibideak emanen dituzte irakasleek. Horrez gain, idatzizko proba, ariketa eta lanak ikusten ahalko dituzte, ikastetxeak berak ezarritako prozedurari jarraituz.

Halaber, familiek zilegi izanen dute balorazioei eta kalifikazioei buruzko argibideak eskatzea irakasleari. Argibideak eskatzeko edo bidezko erreklamazioak egiteko prozedura Hezkuntzako kontseilariak maiatzaren 21ean eman 49/2013 Foru Aginduan araututakoa izanen da.

Halaber, ikasleek (eta, adingabeen kasuan, haien gurasoak edo legezko tutoreak) eskubidea izanen dute beren ebaluazioaren prozesua egiteko erabili diren agirien kopiak eskuratzeko, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 53.1a) artikuluaren arabera.

Ikastetxeek zerbitzu hori gauzatzeko behar den berariazko prozedura (komunikazio bideak, eskaera epeak, entrega epeak, tasak...) arautu beharko dute plangintza instituzionalaren beren agirietan.

12. Eskola informazioaren kudeaketa: Educa. Ecoeduca kontabilitate sistema.

Educa koordinazioa: zuzendaritza taldeak edo hark eskuordetutako pertsonak aholkuak emanen dizkie ikastetxeko erabiltzaileei Educa kudeaketa sistemari buruz. Horrez gain, sistema horren aldaketen eta funtzionalitate berrien informazioa jasoko du, eta haiek ikastetxean erabil daitezen sustatu eta koordinatuko du.

Educa arloan ikastetxeetan koordinazio lana eginen duten pertsonen erregistroa izateko asmoz, zuzendariak “Educa koordinatzailea” lanpostu osagarria esleitu beharko du aplikazioan.

Zuzendaritza taldeak bideak ezarri beharko ditu ikasturtean zehar laneratzen diren eta kudeaketa eginkizunak dituzten pertsonei Educaren gaineko jakintza eta erabilera bermatzeko.

Hezkuntza Departamentuak prestakuntza eta informazio saioak antolatuko ditu, koordinatzaileei, zuzendaritza taldeei eta administrazioko langileei Educa plataformaren berri emateko.

Hezkuntza Departamentuaren webgunean, Educari eta posta elektronikoari buruzko atalaren barnean, jarraibideak eta bideotutorialak argitaratzen dira, aplikazioaren moduluetara ohitzen laguntzen dutenak. Halaber, funtzionaltasun berriak (GLPI-Educa tresna) eskatu, gorabeherak jakinarazi edo euskarria eskatzeari begira, Educa taldearekin harremanetan jartzeko prozedura adierazten da.

2019-2020 ikasturtean familien aplikazioa hobetzen jarraitzea aurreikusten da, datu akademikoak eta egiaztagiriak atzitzeko atari bilaka dadin pixkanaka. Hezkuntza komunitate osoarentzat pentsatutako komunikazio sistema berri bat izanen da, berehalako jakinarazpenak bidaliko dituena.

Ohartarazten da irakasleek @educacion.navarra.es posta-kontuak erabili beharko dituztela bai tutoretzan bai beren harreman profesionaletan.

Ikastetxe publikoek funtzio jakin batzuetarako dituzten posta-kontuak Educaren bidez kudeatzen dira (Ikastetxea > PNTE Apps posta eta kontuak > Kontuen kudeaketa). Kontu gehiago sortzeko beharra balego, zuzendariak Erabiltzailearen Laguntza Zerbitzuaren bidez eskatu beharko luke. Kontu korporatibo horiek kargu jakin batzuekin lotutako funtzioetarako pentsatuta daude eta ez dira ikasleei eskolak emateko erabili behar.

Zuzendariak berrikusiko ditu Educa-tik ikastetxeen direktorioan (Ikastetxearen menua > Ikastetxearen informazioa) argitaratzen diren datuak (hala nola posta helbidea, telefono zenbakia, helbide elektronikoa eta webgunea), eta aurki ditzakeen akatsen berri emanen dio Educa euskarriari. Gogorarazi nahi da beste datu interesgarri batzuk gehi ditzakeela, adibidez, ikastetxearen helburuak, balioak, sariak eta abar.

Ikastetxeei gogorarazten diegu Educak gaituta dituen funtzio guztiak erabiltzea komeni dela. Horien artean, nabarmentzekoak dira honako hauek: ikasleen jarraipena egitea, ebaluazio-saioaren kudeaketa (informazio fluxua), zaintza orduen kudeaketa, informazio garrantzitsua.

Ecoeduca kontabilitate sistema:

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe publiko guztiek Ecoeduca kontabilitate aplikazioa erabiliko dute kudeaketa-kontuaren diru-sarrerei eta gastuei lotutako eragiketak kontabilizatzeko. Eragiketa horiek aurrekontua exekutatzearekin lotuta daude, eta beharrezkoak dira ikastetxearen ohiko funtzionamendua, mantentze-lanak eta kontserbazioa bermatzeko.

Diru-sarrerak banku-kontuan agertzen diren unean edo agiri bidez diru-sarreraren berri izaten den unean kontabilizatu behar dira. Erabili beharreko euskarria diru-sarreraren jakinarazpena edo bankuko kontu-laburpena da.

Gastuei lotutako eragiketek haien justifikazioa frogatzen duten bidezko dokumentu euskarria izanen dute beti, nagusiki ikastetxearen izenean egin behar diren fakturak.

13. Matrikulen bateragarritasuna.

13.1. DBHrekin bateragarri egitea.

Erdi Mailako Heziketa Ziklo batean, Lanbide Lantegi batean edo Oinarrizko Lanbide Heziketako ziklo batean matrikulatuta dauden ikasleek aldi berean Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasketak egin nahi izanez gero, horretarako modua izanen dute; betiere, “Félix Urabayen” Nafarroako Helduentzako Bigarren Hezkuntzako Institutuan matrikulatzen badira urrutiko modalitatean, ikastetxe horretan sartzeko baldintzak beteta.

13.2. Batxilergoarekin bateragarri egitea.

Teknikariaren edo goi mailako teknikariaren titulua lortzeko diren ikasketak egiten ari diren eta Batxilergoko ikasketak amaitu ez dituzten ikasleek ikasketok amaitzen ahalko dituzte helduentzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeetan, baldin eta adin baldintza betetzen badute. Arteen modalitateko ikasleek 27. puntuan aipatzen diren proba libreen bidez amaitzen ahal dituzte. Batxilergoko titulua lortzea, araubide arruntean egoteko epea agortu ondoren.

5/2016 Errege Lege Dekretuaren 1. artikuluan xedatutakoaren arabera, Hezkuntza Departamentuak aukera ezarri du, Batxilergoko titulua lortzeko asmoz, teknikariaren edo goi mailako teknikariaren titulua lortzeko diren ikasketak egiten ari diren ikasleek Batxilergoko irakasgai ardatzen multzoko irakasgai orokorrak egin ditzaten helduentzako ikasketak ematen dituzten ikastetxeetan, baldin eta adin baldintza betetzen badute.

14. Musikako lanbide ikasketak bateragarri egitea.

Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioaren ustez, erabat indarrean dago 242/2009 Errege Dekretuan xedatutakoa, baliozkotzeei dagokienez; Nafarroaren kasuan, hori Hezkuntzako kontseilariaren uztailaren 1eko 123/2009 Foru Aginduan jaso zen.

2019ko azaroaren 15a izanen da baliozkotze horien eskariak aurkezteko azkeneko eguna.

14.1. DBH. Baliozkotzeak.

DBHko eta musikako lanbide ikasketetako ikasgaiak bateragarri egin nahi dituzten ikasleek horietako batzuei dagokien baliozkotzea aplikatzen ahalko dute, honako taula honen arabera:

BALIOZKOTZEN DEN DBH-KO IRAKASGAIA ETA MAILA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREN BIDEZ BALIOZKOTZEN DEN

1. mailako eta 3.eko Musika (biak baliozkotzen dira)

Musika-tresna nagusiaren edo ahotsaren irakasgaiaren lehen maila

Lehen maila:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai

2. maila:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai

3. maila:

Atzerriko Bigarren Hizkuntza, Kultura Klasikoa, Ekimen eta Enpresa Jarduerarako Hastapenak edo ikastetxeak diseinatutako irakasgaia

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai

4. maila:

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia.

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai

Beste baliozkotze batean erabili ez den edozein irakasgai

(*) A ereduko ikasleek 1. multzoko berariazko irakasgaia baliozkotzea aukeratzen ahalko dute.

(*) D ereduko ikasleek 2. multzoko berariazko irakasgaia baliozkotzea aukeratzen ahalko dute.

(*) G ereduko ikasleek 1. edo 2. multzoko berariazko irakasgaia baliozkotzea aukeratzen ahalko dute.

14.2. Batxilergoa. Baliozkotzeak.

Batxillergoko 1. Edo 2. mailako eta musikako lanbide ikasketetako ikasgaiak bateragarri egin nahi dituzten ikasleek horietako batzuei dagokien baliozkotzea aplikatzen ahalko dute, honako taula hauen arabera:

BATXILERGOKO 1. MAILA

BALIOZKOTZEN DEN BATXILERGOKO IRAKASGAIA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREN BIDEZ BALIOZKOTZEN DEN

Musika Analisia I

2. mailako Harmonia

Anatomia Aplikatua

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

Ikus-entzunezko Kultura I

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. maila

Literatura unibertsala

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*) (3 ordu)

Ez DBHan ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili ez den edozein irakasgai

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*) (4 ordu)

Ez DBHan ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili ez den edozein irakasgai

(*) Ikasleek 1. edo 2. multzoko berariazko irakasgai bakar bat baliozkotzea aukeratzen ahalko dute, Arteen modalitateko G edo D ereduko ikasleak izan ezik, horiek biak baliozkotzen ahalko baitituzte.

BATXILERGOKO 2. MAILA

BALIOZKOTZEN DEN BATXILERGOKO IRAKASGAIA

MUSIKAKO LANBIDE IKASKETETAKO ZEIN IRAKASGAIREN BIDEZ BALIOZKOTZEN DEN

Musika Analisia II

1. mailako Analisia

Musika Analisia II

Konposizioaren Oinarriak. 1. maila

Musika Analisia II

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. maila

Arte Eszenikoak

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

Ikus-entzunezko Kultura II

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

Artearen Historia

Antzeko edukia duen irakasgai baten 1. eta 2. mailak

1. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*)

Ez DBHan ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili gabeko edozein irakasgai

2. multzoko berariazko (hautazko) irakasgaia (*)

Ez DBHan ez Batxilergoan beste baliozkotze baterako erabili gabeko edozein irakasgai

(*) Ikasleek 1. edo 2. multzoko berariazko irakasgai bakar bat baliozkotzea aukeratzen ahalko dute, Arteen modalitateko G edo D ereduko ikasleak izan ezik, horiek biak baliozkotzen ahalko baitituzte.

Baliozkotzen diren irakasgaiak ez dira kontuan hartuko batez besteko notaren kalkuluan.

14.3. Batxilergoko titulua lortzea irakasgai ardatz orokorrak baino ez eginda.

Abenduaren 9ko 5/2016 Errege Lege Dekretuak abenduaren 9ko 8/2013 Lege Organikoaren bosgarren azken xedapena aldatu du. Horrenbestez, musikako lanbide ikasketei dagokienez, honela idatzita geratu da:

“Halaber, Lanbide Heziketako teknikariaren edo goi mailako teknikariaren edo Musikako edo Dantzako lanbide ikasketen teknikariaren titulua duten ikasleek Batxilergoko titulua lortzen ahalko dute, ikasleak aukeratzen duen Batxilergoko modalitateko irakasgai ardatzen multzoko irakasgai orokorrak eginda eta gaindituta”.

Beraz, 2019-2020 ikasturtea amaitutakoan Batxilergoko 1. eta 2. mailetako irakasgai ardatzen multzoko irakasgai orokor guztiak eta musikako lanbide ikasketak gainditu dituzten ikasleek Batxilergoko titulua lortuko dute, nahiz eta gainerako irakasgaiak egin edo gainditu ez. 123/2009 Foru Aginduaren 9. artikuluan ezarritako baldintzen arabera, irakasgai komunak irakasgai ardatz orokorrekin ordezten direla ulertuko da.

15. Ikastetxeek diseinatutako irakasgaiak.

Ikastetxeek diseinatutako eta Hezkuntza Departamentuak baimendutako irakasgaia edo irakasgaiak hiru urtez eskainiko dira gutxienez. Epe hori bukaturik, ikastetxeak eskaintzen jarraitu nahi badu, beste eskaera bat aurkeztu beharko dio Antolamenduaren, Orientazioaren eta Aukera Berdintasunaren Zerbitzuko zuzendariari.

Hala ere, baimendutako irakasgairen bat bere bideragarritasuna bermatzeko moduko behar beste ikaslek aukeratzen ez badute, Departamentuaren baimena duen beste irakasgai batek ordezten ahalko du hiru urteko epea amaitu baino lehen. Horretarako, indarreko araudian jasotzen den baimen prozesua abiarazi beharko da.

Maila bakoitzean, ikastetxeak diseinatutako bi irakasgai ematen ahalko dira gehienez ere, modalitate (Batxilergoa) edo aukera (DBHko 4. maila) bakoitzean, eta ikasleek bat hautatzen ahal dute gehienez ere.

16. Unibertsitateko ikasleen praktikak ikastetxeetan.

Praktiketako jarduera hori dagokion hezkuntza mailako ikastetxeetan egin behar da, eta, antolatzeko eta gauzatzeko orduan, beharrezkoa da irakasleen parte-hartzea. Ikasturte bakoitzean ikasle horien tutoretza lana egiten duten irakasleek aintzatespen bikoitza izanen dute Hezkuntza Departamentuaren aldetik:

–Tutoretza: ikasturteko tutoretza lana ziurtagiri bidez jasoko da. Lekualdaketa-lehiaketetan merezimendutzat joko da.

–Prestakuntza: praktiken tutoretza lana banakako prestakuntza ordu gisa kontabilizatuko da; gehienez ere, 35 ordu. Orduak kalkulatzeko, tutoretzapeko praktiken ikasketa-planean aipatzen diren ECTS kredituen kopurua hartuko da aintzat. Ikasle baten tutoretza lanetan irakasle batek baino gehiagok parte hartzen badu, berdintasunean banatuko dira dagozkien prestakuntza orduak.

–Ziurtagiria: praktiken tutoretzagatiko eta prestakuntzagatiko ziurtagiriak lortu ahal izateko, irakasleek jardueraren datuak jakinaraziko dizkiote Hezkuntza Departamentuari, ekainaren 1a baino lehen, Hezkuntzaren atarian dagoen inprimakia betez:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/practicas

–Nafarroako Unibertsitate Publikoko gradu bukaerako lanak/master bukaerako lanak: praktiketan parte hartzen duten ikastetxeetako irakasle tutoreak eta zuzendaritza taldea Humanitate eta Hezkuntza Zientzien Fakultateak gradu bukaerako lanak / master bukaerako lanak defendatzeko antolatzen dituen aurrez aurreko saio batzuetara joaten ahalko dira.

Praktikak egiteko ikasleak hartzen dituen ikastetxeari “prestakuntza ikastetxe” izaera aitortuko zaio, eta Hezkuntza Departamentuak ikastetxeentzat ezartzen dituen deialdietan baloratuko da inguruabar hori, kasuan kasuko deialdian ezartzen den moduan, halakorik jasotzen bada betiere.

Adingabea Babesteko Legearen arabera, curriculumeko praktikak egiten dituzten ikasleek sexu-izaerako delituen ziurtagiri negatiboa izan beharko dute. Baldintza horren betetzea Hezkuntza Departamentuak unibertsitate bakoitzarekin sinatzen duen hitzarmenaren barnean dago, eta ikastetxeak agiri hori eskatzen ahalko dio ikasleari, praktikak hasi baino lehen.

17. Kalitatea kudeatzeko sistema.

Uztailaren 5eko 63/2013 Foru Agindua aplikatuta, kalitate sareetan parte hartzen duten ikastetxeek kalitatearen koordinazio-taldeak programatutako lana bete beharko dute. Kalitatearen arduraduna eta, gutxienez, zuzendaritza taldeko kide bat sarearen prestakuntza-bileretara joan behar dira.

Kalitatea Kudeatzeko Sistemaren aitorpenak dituzten ikastetxeek eguneratuta mantendu beharko dute sistema, eta etengabe hobetzen dela bermatu. Horretarako, jardunbide egokiak, tresna digitalak eta ikastetxearen emaitzak hobetzeko norabidea gehitu beharko dira sisteman. Zuzendaritza taldeek eta kalitatearen arduradunek prestakuntza espezializatua jasoko dute zeregin hori betetzeko, gehienbat astearte goizetan.

Zuzendariak “kalitatearen arduraduna” postu osagarria esleitu beharko du Educan.

IKKS 2013 arauari eta hura erregulatzen duen araudiari eginen zaizkion aldaketak direla eta, Kalitate Bulegoak beharrezko prestakuntza saioak antolatuko ditu kalitate sareetan parte hartzen duten ikastetxeentzat.

18. Laneko arriskuen prebentzioa.

Ikasturtearen amaierako memorian Laneko Arriskuei Aurrea hartzeko Atalak proposatu dituen eta benetan ezarri diren prebentziozko neurriak islatuko dira, arriskuen ebaluazioak egin baldin badira, eta egin ez diren eta iraungitako gauzatze-epea duten neurriak arrazoituko dira.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako protokoloa jakinarazi eta ofizioz aktibatuko dute, Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxeetako irakaskuntzako eta irakaskuntzaz kanpoko langileetako bati erasotzen zaionean.

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/riesgos-laborales/protocolos-de-actuacion

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokoloa dagoela jakinarazi beharko dute klaustroetan. Halaber, horren berri emanen zaie irakaskuntzaz kanpoko langileei ikasturtean hasierako berariazko bilera batean.

Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo hori bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean. Era berean, ikastetxeen barne-agirietan agertuko da: Internet, Drive, etab.

Hezkuntza Departamentuko prebentzioko ordezkarien eginkizunei eta harremanetarako datuei buruzko informazioa Nafarroako Foru Komunitateko ikastetxe guztien webguneetan bistaratuko da erraz ikusteko modukoa den lehentasunezko toki batean.

Ikastetxeetako zuzendaritzek kanpoko erasoen aurkako jarduketa protokolo horren berri eman beharko dute familiekin egindako bileretan.

19. Ikasturtea amaitu arteko arreta plana.

Ikasle guztiek (bai irakasgai guztiak gainditu dituztenak bai ohiko edo ohiz kanpoko deialdira aurkeztu behar direnak) eskubidea dute ikastetxean arreta zuzena jasotzeko ikasturtea amaitu arte. Dena den, kontuan hartu behar da nahitaezkoa dela ikasleak eskoletara joatea ikasturtea amaitu arte.

Horretarako, ikastetxeetako zuzendaritzek ikasleentzako arreta plan bat prestatu beharko dute ohiz kanpoko probak abiarazi aurreko eskola egunetarako. Plan hori Hezkuntzako Ikuskapen Zerbitzuari aurkeztuko zaio 2020ko maiatzaren 29an, beranduenez. Gainera, familiei horren berri eman beharko zaie, hori ezagut dezaten.

Plan horrek irakasleen zein ikasleen ordu banaketa bildu beharko du gutxienez, ikasturtean zehar egindakoa ez bezalakoa izan daitekeena. Egin beharreko jarduerak bi motatakoak izanen dira: alde batetik, ohiz kanpoko probak prestatzeko direnak, eta, beste aldetik, errepasoko curriculum jarduerak. Betiere, ikasturterako onetsitako ikasleentzako arretarako ordu-tartea errespetatu beharko da. Plan horrek bere balorazioa izan beharko du ikasturte amaierako memorian.

Hezkuntzako zuzendari nagusiak 263/2019 Ebazpena eman zuen maiatzaren 10ean, 2019-2020 ikasturtean eskola-egutegia eta ordutegi orokorra prestatzeko jarraibideak onesteko. Nahiz eta ebazpen horrek ezarri deialdi arrunteko notak emateko azken eguna ekainaren 5a edo 8a izanen dela, ikastetxeek erabakitzen ahalko dute amaierako ebaluazio arruntaren saioa eta notak emateko egintza atzeratzea; hala ere, ohiz kanpoko probak hasi baino lehen egin beharko dira horiek. Aurrekoa gorabehera, ikasleei eta beren familiei irakasgaiak gainditu diren ala ez jakinarazi beharko zaie. Jakinarazpen hori egin nahi diren jarduerak (ohiz kanpoko proba prestatzekoak edo errepasokoak) hasi baino lehen egin beharko da.

20. Ikastetxeetako ikerketa.

Hezkuntza Departamentuaren eta Nafarroako unibertsitate zentroen artean horretarako egindako hitzarmenean ezarri bezala gauzatuko da funts publikoekin sostengatutako ikastetxeetako ikerketa jarduera. Hitzarmen horrek barnean du ikastetxe laguntzaileek unibertsitateetan sortzen den jakintza zientifikoa helarazteko saioak jasotzeko duten eskubidea, besteak beste. Horren gaineko informazioa hemen eskuratu daiteke:

https://www.educacion.navarra.es/eu/web/dpto/actividad-investigadora

21. Matematika Akademikoa / Matematika Aplikatua DBHn.

Matematika Akademikoa egin arren irakasgaia gainditu ez duten eta DBHko 3. mailatik 4.era igotzen diren ikasleak Irakaskuntza Aplikatuetako 4. mailan sartuz gero, gainditu gabeko irakasgai horren ordez 3. mailako Matematika Aplikatua hautatzen ahalko dute; kasu horretan 3. mailako Matematika Aplikatua BALIORIK GABE (BG) geratuko da. Prozedura bera erabiliko da 3. mailan egindako ikasgaia Matematika Aplikatua izanez gero.

22. Europako Gizarte Funtsarekiko lankidetza.

Europako Gizarte Funtsaren Enplegu, Prestakuntza eta Hezkuntza Programa Operatiboan 2014-2020 aldirako parte hartzen duten ikastetxeek programa horretan parte hartuko dute 2019-2020 ikasturtean, Hezkuntza Departamentuak zehazten duen moduan.

23. Ikasleek ikastetxean jarraitzea eta DBHn berandu sartzea.

Gure hezkuntza sisteman berandu sartu diren ikasleek, hasierako ebaluazioaren ondorioz haien adinari dagokiona baino maila baxuago batean matrikulatu badira, DBHko eskolatzea 19 urterekin amaitzen ahal dute, ikasturtea bukatzen den urte naturalean bete badituzte. Horretarako, ikastetxeak aukera hori emateko eskatuko dio Ikasketak Antolatzeko Atalari, eta hark, Ikuskapen Zerbitzuarekin batera, ebazpena emanen du.

24. Ohorezko matrikula Batxilergoan.

Batxilergoan diharduten ikasleak ebaluatu, mailaz igo eta haiei tituluak emateko era arautzeko Hezkuntzako kontseilariak apirilaren 19an emandako 50/2017 Foru Aginduaren “Ohorezko matrikula” izeneko 16. artikuluan xedatutakoa betetzeko, eman beharreko matrikula kopurua kalkulatzeko zenbatu beharreko ikasletzat joko da Batxilergoko 2. mailako ohiko deialdiko azken aktetan agertzen dena.

Ohorezko matrikula emanen zaie, 50/2017 Foru Aginduan ezarritako baldintzak betetzen dituzten eta Batxilergoko 2. mailan batez besteko nota onena lortu duten ikasleei, zein modalitate edo taldekoak diren aintzat hartu gabe. Batxilergoko 2. mailako batez besteko nota izanen da Batxilergoko 2. mailan egindako irakasgaien batezbesteko aritmetikoa, ehundarren hurbilenera biribilduta, eta, zenbakia bi ehundarren erdian badago, gora.

Berdinketak etapa osoko batez besteko nota onenaren irizpidearen arabera ebatziko dira.

25. Unibertsitatean sartzeko ebaluazioa prestatzea.

Hautatutako modalitateari dagozkion Batxilergoko ikasgai guztiak gainditu dituzten ikasleak, unibertsitatean sartzeko ebaluazioa prestatzeko, Félix Urabayen NHBHIk horretarako eskaintzen duen ikastaroan matrikulatzen ahal dira.

Ikastaro horretan matrikulatzen diren ikasleek eskubidea izanen dute ikaskuntzaren bilakaera egiaztatzeko ebaluazio prozesuan parte hartzeko. Hala ere, ebaluazio prozesu horretan lortutako kalifikazioek ez dute eskubidea emanen Batxilergoko ikasketa espedientea aldatzeko.

26. 25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba prestatzea.

Iruñeko Félix Urabayen NHBHIk 25 urtetik gorakoak unibertsitatera sartzeko proba prestatzeko ikastaroa eskainiko du urrutiko irakaskuntzaren modalitatean.

Ikastaro horretan matrikulatzen ahalko dira 2020an unibertsitatean sartzeko proba egiteko baldintzak betetzen dituzten pertsonak: 2020an 25 urte izatea edo betetzea eta unibertsitate ikasketak egitea ahalbidetzen duen titulurik ez izatea.

Ikastaro horri esker, fase orokorreko ariketak zein berariazko fasearen aukerei dagozkienak prestatzen ahalko dira.

27. Batxilergoko titulua lortzea, araubide arruntean egoteko epea agortu ondoren.

Ikasle batek agortzen duenean araubide arrunteko egonaldia Batxilergoko titulua lortu gabe, helduentzako Batxilergoko ikasketak eskaintzen dituzten ikastetxeetan jarrai dezake ikasten.

Ikasle batek ezin baditu Batxilergoko ikasketak amaitu ikastetxe horietan araubide arrunteko bere egonaldiari lotutako modalitatearen derrigorrezko irakasgairik ez eskaintzeagatik, bi aukera izanen ditu: Félix Urabayen NHBHIn matrikulatzea eta, gainera, haren espedientea duen ikastetxean irakasgai horiek gainditzeko proba libreak egitea; edo gainditu gabeko irakasgai guztiak gainditzeko proba libreak egitea haren espedientea duen ikastetxean.

Proba horietan deialdi arrunta eta aparteko deialdia izanen dira, eta eguneko araubide ofizialaren dagokion deialdiekin batera egiten ahalko dira.

Proba libreak egiteko, haren espedientea dagoen ikastetxean egin beharko du matrikula. Matrikula 2020ko apirilaren 1etik apirilaren 15a bitarte egin beharko da, eta inolaz ere ez du eskubidea emanen ikasturtean laguntza akademikoa jasotzeko.

III. ARAUDIA

1. Orokorra.

–47/2010 Foru Dekretua Bizikidetza. (2010eko irailaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala). 57/2014 Foru Dekretuaren bidez aldatua (2014ko uztailaren 30eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–204/2010 Foru Agindua Bizikidetza. (2011ko urtarrilaren 20ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–66/2010 Foru Dekretua. Hezkuntza- eta lanbide-orientazioa. (2010eko azaroaren 29ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–93/2008 Foru Agindua. Aniztasunari erantzutea. (2008ko uztailaren 30eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–63/2013 Foru Agindua. Kalitatearen kudeaketa. (2013ko abuztuaren 22ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala). 10/2015 Foru Aginduaren bidez aldatua (2015eko martxoaren 3ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–112/2013 Foru Agindua. Banatze, dibortzio edo desadostasun egoeran dauden gurasoei buruzko jarraibideak. (2013ko abenduaren 30eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–49/2013 Foru Agindua Erreklamazioak. (2013ko ekainaren 21eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–1/2004 Lege Organikoa, abenduaren 28koa, genero indarkeriaren aurka babes integrala emateko neurriei buruzkoa.

–3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen arteko Berdintasuna Eraginkorra izatekoa.

–14/2015 Foru Legea, apirilaren 10ekoa, Emakumeen kontrako indarkeriari aurre egitekoa.

–103/2016 Foru Dekretua, azaroaren 16koa, sexu- eta ugalketa-osasunaren arloko prestazioak ezartzen dituena.

–8/2017 Foru Legea, ekainaren 19koa, LGTBI+ pertsonen berdintasun sozialari buruzkoa.

2. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza.

–24/2015 Foru Dekretua. DBHko curriculuma. (2015eko uztailaren 2ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–46/2015 Foru Agindua. DBHaren ezarpena. (2015eko uztailaren 2ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–4/2017 Foru Agindua. DBHaren ebaluazioa, mailaz igotzea eta titulazioa. (2017ko otsailaren 10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–164/2016 Ebazpena. Curriculum egokituko programaren antolaketa eta funtzionamendua. (2016ko ekainaren 10eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–54/2015 Foru Agindua. Ikaskuntza eta Errendimendua Hobetzeko Programen ezarpena. (2015eko uztailaren 24ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–89/2010 Foru Agindua. Hizkuntza ereduz aldatzea. (2010eko ekainaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–539/2017 Ebazpena. DBHko titulua lortzeko jarraibideak. (2017ko abenduaren 1eko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

3. Batxilergoa.

–25/2015 Foru Dekretua. Batxilergoko curriculuma. (2015eko uztailaren 2ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–47/2015 Foru Agindua. Batxilergoaren ezarpena. (2015eko uztailaren 2ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–50/2017 Foru Agindua. Batxilergoaren ebaluazioa, mailaz igotzea eta titulazioa. (2017ko apirilaren 28ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–142/2017 Ebazpena. Modalitatea edo ibilbidea aldatzea. (2017ko maiatzaren 12ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

–72/2015 Foru Agindua. Helduentzako Batxilergoa. (2015eko abuztuaren 26ko Nafarroako Aldizkari Ofiziala).

Iragarkiaren kodea: F1908665