30. ALDIZKARIA - 2018ko otsailaren 12a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

2307/2017 EBAZPENA, abenduaren 15ekoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, zeinaren bidez agintzen baita argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza arautzen duten arauak aldatzen dituena, eta aldaketaren ondorioz sortu den testu bategina onesten duena”, Gobernu Kontseiluak 2017ko abenduaren 15ean hartu zuen erabaki baten bidez onetsia.

2003ko maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Unibertsitateko Estatutuetako 40. artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, agintzen dut argitaratzeko 2017ko abenduaren 15eko Gobernu Kontseiluak hartutako erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza arautzen duten arauak aldatzen dituena, eta aldaketaren ondorioz sortu den testu bategina onesten duena.

“GOBERNU KONTSEILUAREN ERABAKIA, NAFARROAKO UNIBERTSITATE PUBLIKOKO DOKTORETZA ARAUTZEN DUTEN ARAUAK ALDATZEN DITUENA, ETA ALDAKETAREN ONDORIOZ SORTU DEN TESTU BATEGINA ONESTEN DUENA

2014ko uztailaren 2an, Gobernu Kontseiluak Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Doktoretza Araudia onetsi zuen, eta 2014ko uztailaren 23ko 143 zenbakiko Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen.

Araudi hau aplikatu den urteetan, Nafarroako Doktoretza Eskolak eta Ikerketako Errektoreordetzak ikusi dute, araudia orokorrean egokia bada ere, badela prozedurak hobetzeko aukera, batez ere bi gairi dagokionez: kanpoko aztertzaileen esku-hartzea, eta doktoretza tesiak baimendu, gorde eta defendatzearen inguruko guztia.

Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Kontseiluak 2017ko maiatzaren 17an onetsi zuen aldeko txostena (A-06/2017) ikusirik, eta Eskolak berak hala eskaturik, Ikerketako errektoreordeak proposamena egin du Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Doktoretza Araudia aldatzeko. Aldaketetako batzuek bildu nahi dituzte Estatuko araudiak doktoretzan sartzeko baldintzei dagokienez egin dituen aldaketak (967/2014 Errege Dekretua); beste batzuek prozedurak hobetu nahi dituzte, doktoregaiak doktoretza programetan onartzeko eta gainbegiratzeko prozeduretatik hasita, doktoretza tesien azken kalifikazioraino, doktoregaiak ikertzaile-prestakuntza hobea izan dezan eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan egiten diren doktoretza tesien kalitatea hobea izan dadin.

Honako hau da Gobernu Kontseiluak, Ikerketako errektoreordeak proposatuta, 2017ko abenduaren 15eko bileran hartu duen

ERABAKIA:

Lehengoa.–Nafarroako Unibertsitate Publikoko Doktoretza arautzen duten Arauen aldaketa onestea. Aldaketak erabaki honen I. Eranskinean datoz.

Bigarrena.–Nafarroako Unibertsitate Publikoko Doktoretza arautzen duten Arauen testu bategina onestea. Arauak erabaki honen II. Eranskinean datoz, eta sartuta dauzkate I. Eranskinean ezarri diren aldaketak.

Hirugarrena.–Erabaki hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Laugarrena.–Erabaki honek indarra hartuko du Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean.”

Iruñean, 2017ko abenduaren 15ean.–Errektorea, Alfonso Carlosena.

I. ERANSKINA

Nafarroako Unibertsitate Publikoan Doktoretza arautzen duten arauen aldaketa

Nafarroako Unibertsitate Publikoan doktoretza arautzen duten arauak aldatzen dira, eduki honekin:

Bat.–4. artikuluko 2., 3. eta 6. idatz-zatiak honela geratuko dira:

2. Irakaskuntza batzordea honako hauek osatuko dute: koordinatzaile bat, burua izango dena, eta gutxienez ere lau kide eta gehienez ere zortzi kide. Nafarroako Doktoretza Eskolako Zuzendaritza Batzordeak ezarritako du batzordearen osaera.

3. 99/2011 EDarekin bat etorriz, errektoreak izendatuko du koordinatzailea, eta egiaztatu beharko du gutxienez ere bi doktoretza tesi zuzendu dituela, eta gutxienez ere, 1086/89 EDan ezarritakoarekin bat etorriz, aitortutako ikerketa jarduerako bi aldi dituela. Batzordeko gainerako kideak errektoreak izendatuko ditu, koordinatzaileak proposatuta. Horiek guztiek doktore titulua izan beharko dute, eta Nafarroako Unibertsitate Publikotik kanpokoak diren eta I+G+b-ren arloan aritzen diren beste entitate eta erakunde batzuetakoak ere izaten ahalko dira, bereziki IEPetakoak. Batzordekide gazteena idazkaria izango da.

6. Irakaskuntza batzordearen bilerak akten bidez erregistratuko dira, eta aktetan hartutako erabakiak jasoko dira. Idazkariak gordeko ditu aktak, eta haien kopia bat Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Taldera bidaliko da.

Bi.–4. artikuluaren 4. idatz-zatia ezabatzea, edukirik gabe geratuko baita.

Hiru.–5. artikuluko 2. idatz-zatiaren b) letra aldatzea, honela geratuko baita:

b) Espainiako graduatu titulu ofizial bat dutenek, gutxienez ere 300 ECTS kredituko iraupena duena Europako Erkidegoko zuzenbideko arauen arabera. Tituludun horiek nahitaez egin beharko dituzte urtarrilaren 28ko 99/2011 Errege Dekretuko 7.2 artikuluak aipatutako prestakuntza-osagarriak, dagokion gradu tituluaren ikasketa planak master ikasketetako ikerketa kredituen prestakuntza balio baliokidea duten ikerkuntzako prestakuntza kredituak dituenean salbu.

Lau.–5. artikuluaren 2. idatz-zatiaren e) letra kentzea, edukirik gabe geratuko baita, eta g) letra berri bat gehitzea, eduki honekin:

g) Unibertsitate titulu ofizial baten jabe izatea, Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 3. mailakoaren baliokidetza lortu duena, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuak ezarritako prozeduraren arabera. Dekretu horren bidez ezartzen dira betebeharrak eta prozedura homologatzeko eta baliokidetza aitortzeko, unibertsitateko titulu ofiziala eta maila akademiko ofiziala izan daitezen, eta unibertsitateko atzerriko ikasketak baliokidetzeko, bai eta prozedura ere zehazteko zein den titulu ofizial hauen egokitasuna kualifikazioen Espainiako esparruen mailekin: arkitektoa, ingeniaria, lizentziaduna, arkitekto teknikoa, ingeniari teknikoa eta diplomaduna.

Bost.–6. artikuluko 2. eta 6. idatz-zatiak aldatzea, eduki honekin:

2. Eskaerarekin batera tesi proiektu horri buruzko oroitidazki bat aurkeztuko dute, eta zuzendaria izateko betekizunak beteko dituen doktore batek, eta NUPen aitorpena daukan ikerketa talde batek bermatuko dute. Halaber, ikerketa Nafarroako Unibertsitate Publikoko zer sailetan egingo den, sail horrek bermatu beharko du, edo, hala badagokio, Nafarroako Unibertsitate Publikoko dagokion ikerketa institutuak edo egiturak.

6. Eskabidea Nafarroako Doktoretza Eskolan aurkeztuko da, Zuzendaritza Batzordeak eskatzen duen formatuarekin. Eskolako Zuzendaritzak sartu ahal izateko betebeharrak betetzen direla eta eskabidearekin batera aurreko puntuetan aipatzen den dokumentazioa eransten dela egiaztatuko du, eta ondoren dagokion programaren irakaskuntza batzordera bidaliko du. Batzorde honek erabakiko du doktoregaia onartzen duen edo ez.

Sei.–7. artikuluko lehen lerroaldea aldatzea, honela geratuko baita:

Doktoretza programako irakaskuntza batzordeak erabaki beharko du eskatzailea programan onartzen duen edo ez. Horretarako kontuan hartu beharko ditu irizpide hauek:

Zazpi.–8. artikuluko 2. eta 4. idatz-zatiak aldatzea, eduki honekin:

2. Batzordeak onarpenaren aurkako erabakia hartzen badu, ukatzeko arrazoien berri eman beharko du, aurreko artikuluan aipatutako irizpideekin bat etorriz.

4. Zuzendaria Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea bada, eta araudi honetako 11.3 artikuluak ezartzen dituen betebeharrak betetzen baditu, tutore eginkizunak ere egingo ditu.

Zuzendariak ez baditu betetzen araudi honetako 11.3 artikuluak ezartzen dituen betebeharrak, doktoregaiari Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea den eta betebeharrak betetzen dituen tutore bat esleituko zaio.

Zortzi.–8. artikuluari 7. idatz-zatia gehitzea, eduki honekin:

7. Irakaskuntza batzordeak doktoretza-programetan onartzeari buruz eta tesi zuzendariak, zuzendari-kideak eta tutoreak esleitzeari buruz hartzen dituen erabakiak Nafarroako Doktoretza Eskolara helaraziko dira. Eskolako zuzendariak dagokion ebazpena hartuko du, eta izangaiei jakinaraziko die, eta hala badagokio, zuzendariei, zuzendari-kideei, tutoreei eta beste edozein interesduni ere bai.

Bederatzi.–9. artikuluko 3. idatz-zatiko e) letrako azken lerroaldea kentzea, eta f) letra berri bat gehitzea, eduki honekin:

f) Nafarroako Doktoretza Eskolako Zuzendaritza Batzordeak tesi konpromisoaren eredu bat onetsiko du, eta interesdunek eredu horri jarraitu beharko diote.

Hamar.–4. artikuluaren 10. idatz-zatia ezabatzea, edukirik gabe geratuko baita.

Hamaika.–11. artikuluko 3. idatz-zatia aldatzea, honela geratuko baita:

3. Tutorea Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle doktore bat izango da, ikerketa-esperientzia egiaztatua daukana. Tutoreak zainduko du doktoregaiaren eta programako irakaskuntza batzordearen eta NADOEren arteko elkarreragina.

Hamabi.–11. artikuluko 4.etik 9.erako idatz-zatiak kentzea, edukirik gabe geratuko baitira.

Hamahiru.–12. artikuluko izenburua eta 1.tik 3.erako idatz-zatiak aldatzea, honela geratuko baitira:

12. artikulua. Doktoretza tesiaren prestaketa eta jarraipena.

1. Tesia prestatzeko moduak koherentea izan behar du Ikerketa Planarekin. Aldaketak ez badira akats materialak edo egitezkoak zuzentzekoak, eta aldiz, oinarrizkoak badira, eta aztertutako auziak eta ikuskapena aldatzen badituzte, plan berri bat egin beharko da, arautegi honetan ezarritakoaren arabera.

2. Irakaskuntza batzordeak onetsi beharko du tesiaren ikuskapenean egiten den edozein aldaketa, zeina NADOEko zuzendariari jakinarazi beharko baitzaio, honek dagokin ebazpena hartu eta interesdunei jakinaraz diezaien.

Tesiaren zuzendaria aldatzeko, ikerketa planari eusten bazaio, aurreko zuzendariak idatzizko adostasun esplizitua eman behar du.

3. Urtero, programaren irakaskuntza batzordeak ezarritako ikerketa planaren garapena eta Banakako Jardueren Dokumentua ebaluatuko ditu, tutorearen eta zuzendariaren nahitaezko txostenekin batera. Aurkako ebaluazioa egiten badu, zeina arrazoitua izango baita, doktoregaiari berriro ebaluazioa egingo zaio sei hilabeteko epean. Ebaluazioa berriro aurkakoa bada, doktoregaia behin betiko baztertua izango da programatik.

Irakaskuntza batzordeak behin betiko baja proposamenak NADOEko zuzendariari helaraziko dizkio, honek dagokion ebazpena hartu eta doktoregaiari eta beste edozein interesduni jakinaraz diezaien.

Hamalau.–13. artikuluari Hirugarren Titulua gehitzea, eta artikulu honetako izenburua eta 1.tik 3.erako idatz-zatia aldatzea, honela geratuko baitira:

13. artikulua. Doktoretza tesia

1. Doktoretza tesia izangaiak edozein diziplinatan egindako jatorrizko ikerketa lan bat izango da, eta programetako ikerketa-lerroren batekoa.

2. Doktoretza-tesiaren txostena Nafarroako Foru Erkidegoak dituen bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatziko da, bai eta Europar Batasuneko edozein hizkuntza ofizialetan ere. Nolanahi ere, txostenaren laburpena eta ondorioak gaztelaniaz eman beharko dira, Nazioarteko doktore aipamena lortzeko 22. artikuluak ezarritakoa galarazi gabe. Txosten hori ezarritako euskarri elektronikoan egingo da, zabalpena errazteko.

3. Irakaskuntza batzordeak baimentzen badu, sailek onartu egingo dute tesia artikuluen laburpen bat bezala aurkeztea, zeinetan doktoregaia egile aipagarri bat izango baita. Nafarroako Doktoretza Eskolak bere araudian arautuko ditu baimena emateko prozedura eta tesi hauek bete behar dituzten betekizunak.

Hamabost.–13. artikuluko 4.etik 8.erako idatz-zatiak kentzea, edukirik gabe geratuko baitira.

Hamasei.–14. artikuluko izenburua eta 1.tik 4.erako idatz-zatia aldatzea, honela geratuko baitira:

14. artikulua. Gordailua egiteko eskatzea eta baimentzea.

1. 99/2011 EDan doktoretza tesia egiteko ezarritako legezko epeak igaro baino lehen, zuzendariak programako irakaskuntza batzordeari eskatuko dio tesia gordailuan ematea baimentzeko, gero aurkezteko eta kalifikatzeko, tesiaren txostena bertsio elektronikoan aurkeztuta, bere curriculum vitaearekin eta 20. artikuluan aipatzen den argitaratze baimenaren inprimakiarekin batera.

2. Baldin eta tesi zuzendariak ez badu eskatu doktoretza tesiaren gordailua egiteko, doktoregaiak berak eskatzen ahalko du 99/2011 EDk ezartzen dituen legezko epeak amaitu baino lehen, horretarako doktoretza tesiaren oroitidazkia aurkeztuz. Kasu honetan, irakaskuntza batzordeak erabakiko du tramitean onartuko duen edo ez duen onartuko, eta horretarako Nafarroako Unibertsitate Publikotik kanpoko adituen aholkularitza eskatzeko aukera izango du.

3. Tesi zuzendariaren eskaera jaso eta gero, edo, hala dagokionean, doktoregaiaren eskabidea tramitean onartu eta gero, irakaskuntza batzordeak proposatuko dio NADOEko Zuzendaritza Batzordeari kanpoko bi berrikusle izendatzeko.

Kanpoko bi berrikusle hauek doktoretza tesia epaitzen duten epaimahaiko kideak izaten ahalko dira, baldin eta araudi honetako 16. artikuluak ezartzen dituen betebeharrak betetzen badituzte.

Kanpoko berrikusleak ez dira inoiz izango tutoreak edo tesi zuzendariak edo zuzendari-kideak.

4. NADOEko Zuzendaritza Batzordeak onesten duenean kanpoko berrikusleen izendapena, batzordeak hasiera emango dio gordailua egitea baimentzeko ebaluazio prozesuari. Prozesu honetan, irakaskuntza batzordeak egiaztatuko du NADOEko Prestakuntza Planean eta programa egiaztatzeko oroitidazkian ezartzen diren betebeharrak betetzen direla. Betetzen badira, tesiaren oroitidazkia kanpoko bi berrikusleei bidaliko zaie, hauek berrikusi eta txostena egin dezaten. Berrikusketa hau antolatzea irakaskuntza batzordeari dagokio. Kanpoko berrikusleek eman behar diote programako irakaskuntza batzordeko koordinatzaileari tesia balioesten duen txosten bat, hilabeteko epean izendatzen dituztenetik, NADOEk ezartzen duen formatua erabiliz.

Hamazazpi.–14. artikuluari 5.etik 7.erako hiru idatz-zati berri gehitzea, eduki honekin:

5. Irakaskuntza batzordeak, kanpoko berrikusleen txostenak ikusirik, eskatuko dio doktoregaiari, 15 eguneko epean, oroitidazkia aldatzeko tesi zuzendariaren ikuskapenarekin, hala badagokio, jasotako txostenen edukia kontuan hartuz, eta horretarako 3 hilabeteko epea emango zaio, gehienez ere.

6. Lau hilabeteko epean, gehienez ere, kanpoko berrikusleek beren txostenak eman eta biharamunetik kontatuta, irakaskuntza batzordeak ebatziko du ea baimena ematen duen edo ez, hasierako oroitidazkiaren gordailua egiteko, edo kanpoko berrikusleen txostenen arabera aldatu direnenak, eta NADOEko zuzendaritzari emango dio bere erabakiaren berri. NADOEko zuzendariak, batzordearen ebazpena ikusita, tesiaren gordailua egiteko baimena emateko edo ez emateko erabakia hartuko du, eta tesi konpromisoa eta ikerketa plana izenpetu duten guztiei helaraziko zaie.

7. Irakaskuntza batzordeak gordailu egitea onesten badu, epaimahaiko kideak nor izango diren proposatuko dio NADOEko Zuzendaritza Batzordeari.

Batzorde honek, irakaskuntza batzordeak proposatu dituen epaimahaikideak egokiak direla egiaztatu eta gero, izendatu egingo ditu.

Hamazortzi.–15. artikuluko izenburua eta 1. eta 2. idatz-zatia aldatzea, honela geratuko baitira:

15. artikulua. Tesiaren gordailua egitea.

1. Baimena lortu ondoren, doktoregaiak, 15 eguneko epean, doktoretza tesiaren bi ale eta bere bertsio elektronikoa aurkeztuko ditu Doktoretza Eskolan, aurretiaz dagozkion prezio publikoak ordaindu eta gero.

2. Nafarroako Doktoretza Eskolak Nafarroako Unibertsitate Publikoko sail guztiei hiru egun balioduneko epean jakinaraziko die tesia gordailuan eman dela. Aurkeztutako tesia gordailuan geldituko da, sailei jakinarazi zaien egunetik hasita hamabost eguneko epean, eta edozein doktorek aztertu eta alegazioak egiteko aukera izango du, NADOEk tesiaren defentsa baimendu baino lehen.

Hemeretzi.–15. artikuluari 3. eta 4. idatz-zatiak gehitzea, eduki honekin:

3. 13. artikuluak aipatzen duen gordailuan edukitzeko denbora iraungita, jasotako idazkiak ikusirik, Nafarroako Doktoretza Eskolak erabakiko du baimena ematen duen edo ez tesiaren defentsa egiteko, edo, bestela, egoki den tesia tramitetik kentzea. Nafarroako Doktoretza Eskolak erabakitzen ahal du tesia doktoregaiari itzultzea lana aldatzeko jarraibideekin. Jarraibide horiek betebeharrekoak izango dira horretarako ezarriko den epean, eta tesiaren beste ale bat aurkeztu beharko du doktoregaiak euskarri elektronikoan.

4. Tesia defenditzeko baimenari buruzko erabakiak NADOEren Zuzendaritza Batzordeak hartuko ditu, hilabeteko epean, 2. idatz-zatian ezartzen den alegazio epea amaitzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

Hogei.–16. artikuluko izenburua eta 1.tik 4.erako idatz-zatiak aldatzea, honela geratuko baitira:

16. artikulua. Epaimahaia

1. NADOEko Zuzendaritza Batzordeak hartuko du doktoretza tesia epaitu behar duen epaimahaia izendatzen duen erabakia, irakaskuntza batzordeak proposatuta, eta irakaskuntza batzordeak egoki jotzen dituen adituei entzun eta gero, hala badagokio.

Kide hauen artean, batzordeak proposatuta, NADOEko Zuzendaritza Batzordeak burua, epaimahaikideak eta idazkaria izendatuko ditu.

Epaimahaia izendatuko da gordailua egitea baimentzen duen erabakia hartzen denetik hilabeteko epean, gehienez.

2. Hiru kide titularrek osatuko dute epaimahaia, eta horietako bakoitzarentzako ordezko bana esleituko da, gutxienez. Denek, titularrek eta ordezkoek, bete behar dituzte araudi honetako 18. artikuluak ezartzen duen baldintzak, hau da, ikerketan esperientzia egiaztatuta daukaten doktoreak izatea.

Gehienez ere epaimahaikide titular bat, eta bere ordezkoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoreak izango dira.

3. Araudi honetako 14. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz, gordailua egiteko baimena emateko prozesuan parte hartu duten kanpoko bi berrikusleak epaimahai honetako kide izaten ahalko dira, baldin eta artikulu honek ezartzen dituen baldintzak betetzen badituzte.

4. Ez dira epaimahaikide izango, tesiaren tutorea, zuzendaria edo zuzendari kideak, atzerriko unibertsitateekin batera tesiaren tutoretza egiteko aldebiko hitzarmenen kasuan izan ezik, eta horietan kontuan hartuko da dagozkion hitzarmenek ezarritakoa.

Hogeita bat.–16. artikuluaren 5. idatz-zatia ezabatzea, edukirik gabe geratuko baita.

Hogeita bi.–18. artikuluko 1., 3., 4. eta 7. idatz-zatiak honela geratuko dira:

1. Gehienez ere 15 eguneko epean, doktoretza tesia epaitzen duen epaimahaia izendatzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, NADOEko Zuzendaritza Batzordeak tesiaren ale bat, euskarri elektronikoan, jarriko du epaimahaikide titularren eskura, doktoregaiaren curriculum vitaearekin batera.

Halaber, epe horren barruan, NADOEko Zuzendaritza Batzordeak jarriko ditu epaimahaiburuaren eskura araudi honetako 14. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz kanpoko berrikusleek egindako txostenak. Txostenek eragozpenen bat jartzen badute, epaimahaiko buruak erabakitzen ahalko du defentsa-ekitaldia atzeratzea, aukera emateko doktoregaiari eragozpenei aurre egiteko. Nolanahi ere, atzeratze horrek ez ditu luzatuko hurrengo idatz-zatian aipatzen diren epeak.

3. Gainera, tesiaren ale bat, euskarri elektronikoan, epaimahaikide titularren eskura jartzen denetik hiru hilabeteko epean gehienez ere, eta defentsa egin aurretik, gutxienez 15 egun naturaleko epean eta gehienez ere 3 hilabete lehenago, epaimahaiaren idazkariak defentsa ekitaldiaren deialdia egin dela jakinaraziko dio NADOEri. Deialdian zehaztasunez emango da ekitaldiaren eguna, tokia eta ordua.

4. Epaimahaiak ez baditu betetzen aurreko idatz-zatian ezarritako epeak, NADOEko Zuzendaritza Batzordeak erabakitzen ahalko du epaimahaiburuari eskatzea defentsa ekitaldirako deialdia berehala egiteko, edo bestela izendapena baliorik gabe utzi eta programako irakaskuntza batzordeari eskatzea beste epaimahai berri bat proposatzeko.

7. Tesiaren defentsa ekitaldia jendaurreko saioan egingo da ikasturteko egutegiko irakastaldiaren barnean. Horretarako, ez dira irakaskuntza-aldiak izango Eguberri, Aste Santu eta abuztuko oporraldiak. Behar bezala justifikatutako kasuetan, epaimahaikide bati saiora joatea eragozten dioten ohiz kanpoko zirkunstantziak direla-eta, unibertsitatean doktoretza ikasketen ardura duen organoak aukera izango du baimena emateko epaimahaikideek saioan parte har dezaten, bideokonferentziaren bidez edo irudiaren eta soinuaren bidez informazioa aldi berean trukatzeko modua emango duen komunikaziorako beste bitarteko teknologiko baten bidez.

Edonola ere, nahitaezkoa izango da tesia defenditzeko ekitaldian epaimahaiko idazkaria eta doktoregaia fisikoki bertan egotea.

Epaimahaikideetako batek tesi baten defentsan birtualki parte hartzen badu, idatziz jasoko da berariaz aktan.

Hogeita hiru.–18. artikuluaren 2. idatz-zatia ezabatzea, edukirik gabe geratuko baita.

Hogeita lau.–19. artikuluko 1.tik 5.erako idatz-zatiak aldatzea, honela geratuko baitira:

1. Defentsa ekitaldia egin eta gero, eta epaimahaiak ateak itxita eztabaidatu ondoren, eta kontuan hartuz kanpoko berrikusleek egindako balioespenak eta doktoregaiaren jardueren banakako dokumentua, epaimahaiak bere kalifikazioa emango du defentsa ekitaldian bertan.

Epaimahaiko idazkariak, epaimahaiburuaren oniritziarekin, txosten bat egingo du kalifikazio horri buruz, zeinean kanpoko berrikusleen balioespenak ere aintzat hartuko baitira. Txosten hau saioko aktari erantsiko zaio.

2. Epaimahaiak kalifikazio osoa emango dio tesiari eskala honen arabera: Ez gai, gai, oso ongi eta bikain. Idazkariak kalifikazio hau jasoko du, eta doktoregaiari eta tesiaren zuzendariari eta zuzendari-kideei jakinaraziko die.

3. Epaimahaiburuak edo epaimahaikideren batek bideokonferentziaz, edo bertaratze birtuala dakarten beste bitarteko teknologikoez parte hartzen duten doktoretza tesiak irakurtzeko edo defenditzeko ekitaldietan, gorabehera hauek hartuko dira kontuan:

a) Idazkariak aktan jasoko ditu bideokonferentziaz edo beste bitarteko teknologiko baten bidez parte hartzen dutenen izenak eta deiturak. Halaber, doktoregaiaren kalifikazio globalaz gain, epaimahaiko kide bakoitzak eman duen botoa jasoko du aktan, ekitaldian parte hartzeko modua edozein delarik ere.

b) Halaber, idazkariak, defentsa ekitaldiaren saioa hasi baino lehen, bideokonferentziaz edo beste bitarteko teknologiko baten bidez parte hartzen duten epaimahaikideei bozka emateko txartela helaraziko die, baita txartela sartzeko erabili behar duten gutun-azala ere, cum laude aipamena emateko bozka sekretua eman behar bada, hala badagokio.

Idazkariaren ardura izango da epaimahaikide guztiei, saioan fisikoki edo birtualki parte hartzen ari diren kontuan hartu gabe, bozketa txartel eta gutun-azal berdinak ematea, eta ziurtatuko du epaimahaikide guztiek txartel eta gutun-azal horiek erabiliz ematen dutela bozka.

4. Doktoretza tesiaren kalifikazio osoa “Bikain” bada, epaimahaikide bakoitzak isilpeko botoa eman beharko du, eta, bidezkoa bada, cum laude aipamena lortzea proposatuko du, eta gutun-azal itxi batean boto-txartela sartuko du. Epaimahaiko idazkariak azal-hegalean sinatuko du gutun-azala.

Epaimahaiko idazkariak gorde eta zainduko ditu gutun-azal hauek boto-zenbaketa egiteko saioa egiten den arte.

Bideokonferentziaz edo beste bitarteko teknologiko baten bidez parte hartzen duten epaimahaikideek bozketa txartela beteko dute, eta idazkariak bozketa honetarako eman dien gutun-azalean sartuko dute.

Bozketarako gutun-azal hau beste gutun-azal arrunt baten barruan sartuko dute, behar bezala zigilatua, eta gutun-azal horren hegalean bozka ematen duen epaimahaikidearen datuak jasoko dira, baita bere izenpea ere. Gutun-azal hau epaimahaiko idazkariari bidaliko dio, posta ziurtatuaz.

Idazkariak, jasotako bidalketa zuzena eta egiazkoa dela baieztatu eta gero, gorde eta zaindu egingo du gainerako boz guztiekin batera, NADOEko zuzendariari eman edo bidaltzen dizkion arte, honek zenbaketa egin dezan.

5. NADOEko zuzendariak egingo du cum laude aipamena ematearen aldeko botoen zenbaketa, edo haren ordezkoak, zuzendaria ez badago. Idazkariak, edo haren ordez ari denak, jasoko du boto-zenbaketa honen akta, esanez zenbat boto eman den, eta boto bakoitzaren nolakoa ere, baita bozketan edo boto zenbaketan gertatu den beste edozein gorabehera ere.

Aipamena lortuko da epaimahaikide guztien aldeko botoa lortzen denean.

NADOEko zuzendariak boto zenbaketaren emaitza helaraziko dio NADOEko Zuzendaritza Batzordeari, eta honek, horren arabera, erabakiko du cum laude aipamena ematea, edo ez.

Erabaki hau interesdunari, epaimahaikideei eta tesiaren zuzendariari edo zuzendari kideei jakinaraziko zaie.

Hogeita bost.–20. artikuluko 2., 5. eta 6. idatz-zatiak aldatzea, honela geratuko baitira:

2. Programarako irakaskuntza batzordeak zehaztutako salbuespenezko egoeretan, hala nola enpresen parte-hartzea programan, enpresekin konfidentzialtasun hitzarmenak egotea edo tesiaren edukiari buruzko patenteak sortzeko aukera, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeak aurreko artikuluetan azaldutako baimen, gordailu, defentsa eta ondorengo argitaratze prozesuak garatzeko prozedurak ezarriko ditu gorabehera hauek jendartera ez direla zabalduko bermatzeko.

5. Hala ere, 2. idatz-zatiko egoeraren bat gertatzen denean, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeak tesia erakunde biltegian ez artxibatzeko erabakia hartzeko aukera izango du, tesia jendaurrean ez zabaltzeko arrazoiak desagertzen diren arte.

6. Hiru modalitate hauetako edozeinetan, tesiaren egileak, zuzendariak eta zuzendari kideek baimena izenpetu beharko dute lana erakunde-biltegian argitaratzeko, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeak ezarritako ereduaren arabera, aipatu hiru modalitateko bat aukeratuz. Baimen hau sinatuta egileak, zuzendariak eta zuzendari kideek lana kontsultatu eta erabiltzeko baimena ematen dute, betiere irabazi asmorik gabeko kontserbazio, ikasketa edo ikerketarako erabiltzen bada, eta testua aipu laburretan baizik ez denean berrerabiltzen, egilea eta iturria aipatuz beti, 23/2006 Legeak, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina aldatzen duenak, ezartzen duenaren arabera.

Hogeita sei.–22. artikuluko 2. idatz-zatia aldatzea, honela geratuko baita:

2. Nafarroako Doktoretza Eskolak, bere Zuzendaritza Batzordearen erabakiaz, aurkeztutako dokumentazioa, tesiaren irakurketarako proposatutako epaimahaia, kanpoko berrikusleak eta lor ditzakeen beste txosten batzuk kontuan hartuz, erabakiko du eskatzaileak nazioarteko aipamena lortuko duen. Ebazpena interesdunari, tesiaren zuzendariari edo zuzendariei, eta doktoretza programako irakaskuntza batzordeari jakinaraziko zaie.

Hogeita zazpi.–Seigarren Titulua gehitzea, 23. eta 24. artikuluak edukiko dituena, izenburu eta eduki hauekin:

SEIGARREN TITULUA

Bitartekaritza eta errekurtsoak

23. artikulua. Bitartekaritza prozedura.

1. Gatazka iraunkorra badago doktoregaiaren eta tesiaren zuzendariaren edo zuzendari kideetariko baten artean, eta tesia behar bezala garatu eta aurkezteari eragiten badio, konpromisoa sinatu dutenek aukera izango dute bitartekari bat izendatzea eskatzeko Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeari. Bitartekari honek alderdi guztiei entzun, eta konponbide bat proposatuko die tesia bukatzeko.

2. Bitartekariak inpartziala izan behar du. NADOEko Zuzendaritza Batzordeak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lotura iraunkorra duten doktoreen artean aukeratuko du, edo unibertsitatetik kanpoko doktoreen artean. Bitartekariak ikertzeko esperientzia ziurtatua eduki behar du, eta adituen aholkularitza eskatzeko aukera izango du tesiaren xedea den arloan.

3. NADOEko Zuzendaritza Batzordeak, bitartekariaren proposamena ikusita, dagokion erabakia hartuko du. Erabaki honen arabera, Batzordeak agintzen ahalko du doktoregaiari doktoretza tesia irakurtzeko baimena eman diezaion.

24. artikulua: Ekintzen eta erabakien aurkako errekurtsoak.

1. Nafarroako Doktoretza Eskolako zuzendariaren eta Zuzendaritza Batzordearen ekintzen eta erabakien aurka, eta doktoretza tesiak kalifikatzen dituzten epaimahaiek defentsa ekitaldietan jartzen dituzten kalifikazioen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute errektorearen aurrean, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatuetako 144.2 artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz.

Errektorearen ebazpenek administrazio bidea agortzen dute, eta zilegi da ebazpen horiek zuzenean aurkatzea administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearekin bat etorriz.

Hogeita zortzi.–Bigarren Xedapen Gehigarria aldatzea, honela idatzita geratuko baita:

Unibertsitateko errektoreari dagokio, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Taldeak aldeko txostena egin ondoren, konfidentzialtasun-konpromisoa duten teknologia eta/edo ezagutza babestu eta/edo lekualdatzeko prozesuen mende dauden Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza tesiak irakurtzeko baimena eman, irakurri eta argitaratzeko prozesua ezartzea.

Hogeita bederatzi.–Hirugarren Xedapen Gehigarria kentzea, edukirik gabe geratuko baita.

Hogeita hamar.–Lehen Xedapen Iragankorreko 1., 2, eta 3. idatz-zatiak kentzea, edukirik gabe geratuko baitira.

Hogeita hamaika.–Bigarren Xedapen Iragankorra kentzea, edukirik gabe geratuko baita.

Hogeita hamabi.–Hirugarren Xedapen Iragankor berri bat gehitzea, honako izenburua eta eduki hauekin:

Hirugarren xedapen iragankorra.–2017/2018 ikasturteko doktoregaiak.

Araudi hau aplikagarria izango zaie indarrean sartu baino lehen doktoretza tesia gordailuan eman ez duten doktoregaiei.

Hogeita hamahiru. Azken Xedapena aldatzea, honela idatzita geratuko baita:

Azken xedapena.–Indarra hartzeko eguna.

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman, eta biharamunean hartuko du indarra Erabaki honek.

II. ERANSKINA

Nafarroako Unibertsitate Publikoan Doktoretza arautzen duten arauen testu bategina

Bakarra.–Nafarroako Unibertsitate Publikoan doktoretza arautzen duten arauen testu bategina, zeinean I. Eranskinean ezarri diren aldaketa guztiak sartzen baitira, eduki honekin geratuko da idatzia:

1. artikulua. Aplikazio eremua.

Arautegi hau aplikatu egingo zaie Nafarroako Unibertsitate Publikoak eskainitako doktoretza-ikasketei 2011ko otsailaren 28ko 99/2011 Errege Dekretuarekin bat etorriz.

LEHEN TITULUA

Jatorrizkoaren egitura

2. artikulua. Nafarroako Doktoretza Eskola

1. Nafarroako Doktoretza Eskola da bere kudeaketa eremuan doktoretzako irakaskuntzak eta jarduerak antolatzeko ardura duen unitatea Nafarroako Unibertsitate Publikoan.

2. Nafarroako Doktoretza Eskolak eskumena izango du Gobernu Kontseiluaren erabakiz esleitzen zaizkion doktoretza-programetan. Unibertsitatearteko doktoretza programak beste doktoretza eskola batzuei esleitzeko aukera izango da, eta beste unibertsitateekin egindako hitzarmenen arabera dagokion araudia aplikatuko zaie.

3. artikulua. Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza programak

1. Doktore titulua lortzeko, Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza-programa bat edo beste unibertsitate batzuekin batera antolatutako doktoretza programa bat gainditu behar da.

2. Doktoretza programek ECTS kredituetan egituratu beharrik ez dauden ikerketa-prestakuntzako alderdi antolatuak izango dituzte, ta zeharkako prestakuntza eta programa bakoitzaren esparruko prestakuntza espezifikoa eskainiko dute, doktoregaiaren jarduera oinarrizkoa ikerketa-jarduera bada ere.

3. Gobernu Kontseiluak onetsi behar ditu doktoretza programa guztiak, berak ezarritako prozeduraren arabera, eta Nafarroako Doktoretza Eskolak aldez aurretik txostena egin behar du.

4. artikulua. Doktoretza programetako irakaskuntza batzordeak.

1. Doktoretza programa bakoitzak irakaskuntza batzorde bat izango du, eta batzorde hori arduratuko da programako prestakuntza eta ikerketa jarduera antolatzeaz eta ikuskatzeaz.

2. Irakaskuntza batzordea honako hauek osatuko dute: koordinatzaile bat, burua izango dena, eta gutxienez ere lau kide eta gehienez ere zortzi kide. Nafarroako Doktoretza Eskolako Zuzendaritza Batzordeak ezarritako du batzordearen osaera.

3. 99/2011 EDarekin bat etorriz, errektoreak izendatuko du koordinatzailea, eta egiaztatu egin beharko du gutxienez ere bi doktoretza tesi zuzendu dituela eta gutxienez ere 1086/89 EDan ezarritakoarekin bat etorriz aitortutako ikerketa jarduerako bi aldi dituela. Batzordeko gainerako kideak errektoreak izendatuko ditu, koordinatzaileak proposatuta. Horiek guztiek doktore titulua izan beharko dute, eta Unibertsitatetik kanpokoak diren eta I+G+b-ren arloan aritzen diren beste entitate eta erakunde batzuetakoak ere izaten ahalko dira, bereziki IEPetakoak. Batzordekide gazteena idazkaria izango da.

4. ”Edukirik gabe”.

5. Araudiak eta Nafarroako Doktoretza Eskolak esleitzen dizkiotenez gainera, irakaskuntza batzordeak eginkizun hauek ditu:

a) Ikasturte bakoitzean programaren informazio gaurkotua prestatzea, hura jendarteratzea eta zabaltzea errazteko.

b) Doktoretza programetarako onarpena ebaztea, ezarritako irizpideekin bat etorriz.

c) Tesi tutorea, zuzendaria, eta, beharrezkoa bada, zuzendari kideak esleitzea.

d) Nafarroako Doktoretza Eskolari tesi konpromisoa bidaltzea onets dezan.

e) Programako doktoregaien jarraipena egitea, eta dagozkion urteko programak antolatzea.

f) Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzari buruzko 2011ko ekainaren 1eko 14/2011 Legeko 21c) artikuluan ezarritako doktoretza aurreko kontratuak berritzeko txostenak ematea.

g) Doktoretza tesiaren txostenaren gordailua baimentzea.

h) Epaimahaia eta tesiaren kanpoko berrikusleak proposatzea.

i) Programaren jarraipena egitea, eta esleitzen zaizkion kalitate prozesuen betearazpena bermatzea.

6. Irakaskuntza batzordearen bilerak akten bidez erregistratuko dira, eta aktetan hartutako erabakiak jasoko dira. Idazkariak gordeko ditu aktak eta haien kopia bat Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordera bidaliko da.

BIGARREN TITULUA

Doktoretzako sarbidea, onarpena eta matrikula

5. artikulua. Doktoretzarako sarbidea.

1. Oro har, doktoretzako programa ofizial batean sartzeko, nahitaezko betekizuna da Espainiako Graduko titulu ofizialak, edo baliokidea, edo Unibertsitateko Masterra edukitzea.

2. Halaber, honako kasu hauetan daudenek ere sartzeko aukera izango dute:

a) Urriaren 29ko 1393/2007 EDko 16. artikuluak ezarritakoarekin bat etorriz, Masterrera sartzeko gaitzen duen Espainiako edo Europako Unibertsitate Eremuko kidea den beste herrialde bateko unibertsitateko titulu ofizial bat dutenek eta gutxienez ere 300 ECTS kreditu gaindituak unibertsitateko ikasketa ofizialetan, eta kreditu horietatik gutxienez ere 60 Masterrekoak izango dira.

b) Espainiako graduatu titulu ofizial bat dutenek, gutxienez ere 300 ECTS kredituko iraupena duena Europako Erkidegoko zuzenbideko arauen arabera. Tituludun horiek nahitaez egin beharko dituzte urtarrilaren 28ko 99/2011 Errege Dekretuko 7.2 artikuluak aipatutako prestakuntza-osagarriak, dagokion gradu tituluaren ikasketa planak master ikasketetako ikerketa kredituen prestakuntza balio baliokidea duten ikerkuntzako prestakuntza kredituak dituenean salbu.

c) Unibertsitateko tituludunek, baldin eta osasun prestakuntza espezializatuko lanpostuetarako dagokion hautaproban prestakuntza lanpostua aldez aurretik lortu eta, gutxienez ere, Osasun Zientzietako espezialitateren bateko titulu ofizial bat lortzeko programa bateko bi prestakuntza urte gainditu badituzte.

d) Atzerriko hezkuntza sistemen arabera lortutako titulu bat edukitzea, titulua homologatu behar izan gabe, aldez aurretik bere unibertsitateak baieztatuta tituluak egiaztatzen duen prestakuntza maila Espainiako Unibertsitateko Master titulu ofizial baten prestakuntza mailaren baliokidea dela eta titulua eman duen herrialdean doktoretza ikasketetan sartzeko ahalmena ematen duela. Onarpen honek inolaz ere ez du ekarriko interesdunak aurretik duen tituluaren homologazioa, ezta beste ondoriorik ere, doktoretza-ikasketetara sartzearena ez bada.

e) “Edukirik gabe”.

f) Espainiako beste doktore titulu bat edukitzea lehenagoko unibertsitate antolamenduen arabera.

g) Unibertsitate titulu ofizial baten jabe izatea, Goi Mailako Hezkuntzako Kualifikazioen Espainiako Esparruko 3. mailakoaren baliokidetza lortu duena, azaroaren 21eko 967/2014 Errege Dekretuak ezarritako prozeduraren arabera. Dekretu horren bidez ezartzen dira betebeharrak eta prozedura homologatzeko eta baliokidetza aitortzeko, unibertsitateko titulu ofiziala eta maila akademiko ofiziala izan daitezen, eta unibertsitateko atzerriko ikasketak baliokidetzeko, bai eta prozedura ere zehazteko zein den titulu ofizial hauen egokitasuna kualifikazioen Espainiako esparruen mailekin: arkitektoa, ingeniaria, lizentziaduna, arkitekto teknikoa, ingeniari teknikoa eta diplomaduna.

6. artikulua. Onartze eskaera.

1. artikuluan ezarritako betekizunak betetzen dituzten izangaiek beren tesi proiektua Unibertsitateko zein doktoretza programarekin lotu nahi duten, doktoretza-programa horretan onartuak izateko eskatu beharko dute.

2. Eskaerarekin batera tesi proiektu horri buruzko oroitidazki bat aurkeztuko dute, eta zuzendaria izateko betekizunak beteko dituen doktore batek, eta NUPen aitorpena daukan ikerketa talde batek bermatuko dute. Halaber, ikerketa Nafarroako Unibertsitate Publikoko zer sailetan egingo den, sail horrek bermatu beharko du, edo, hala badagokio, Nafarroako Unibertsitate Publikoko dagokion ikerketa institutuak edo egiturak.

3. Tesi proiektua onartuak izateko eskatzen den programako ikerketa-lerro batekin lotu beharko da.

4. Eskaeran esplizituki esango da doktoregaiak arduraldi osoa edo partziala izango duen, 99/2011 EDan ezarritako ondorioetarako.

5. Proiektua bermatzen duen doktorea, eskatzailearen balizko zuzendari gisa proposatzen dena, aurreko 2. puntuan aipatutako bermeak biltzeaz arduratuko da.

6. Eskabidea Nafarroako Doktoretza Eskolan aurkeztuko da, Zuzendaritza Batzordeak eskatzen duen formatuarekin. Eskolako zuzendaritzak sartu ahal izateko betebeharrak betetzen direla eta eskabidearekin batera aurreko puntuetan aipatzen den dokumentazioa eransten dela baieztatuko du, eta ondoren dagokion programaren irakaskuntza batzordera bidaliko du. Batzorde honek erabakiko du doktoregaia onartzen duen edo ez.

7. Nolanahi ere, aurkezten den dokumentazioaren bidez, irakaskuntza batzordeak modua izan behar du egiaztatzeko betetzen direla onartua izateko eskaera bat duen programa jakin baten egiaztatze txostenetan egongo diren betekizun espezifiko gehigarriak.

7. artikulua. Onartzeko irizpideak

Doktoretza programako irakaskuntza batzordeak erabaki beharko du eskatzailea programan onartzen duen edo ez. Horretarako kontuan hartu beharko ditu irizpide hauek:

a) Doktoretza sartzeko ikasketak egokiak diren edo ez diren egokiak, izangaiak bere doktoretza-tesian garatu nahi duen ikerketaren xedeari dagokionez.

b) Izangaiaren curriculum vitaea.

c) Aurreikusitako tesiaren gaiaren koherentzia programako ikerketa lerroekin.

d) Tesi proiektuaren irakaskuntza eta zientzia kalitatea.

e) Oro har, irakaskuntza batzordeak ezarritako irizpideak, programa egiaztatzeko txostenean jasoko direnak.

8. artikulua. Onartzeko erabakia.

1. Programaren irakaskuntza batzordeak eskatzailearen onarpenari buruz erabaki beharko du hilabete bateko epean gehienez ere, eta 6.2 artikuluan aipatutako eskaeraren bermatzaileei erabakia jakinaraziko die.

2. Batzordeak onarpenaren aurkako erabakia hartzen badu, ukatzeko arrazoien berri eman beharko du, aurreko artikuluan aipatutako irizpideekin bat etorriz.

3. Irakaskuntza batzordeak onarpenaren aldeko erabakia hartzen badu, batzordeak tesi-zuzendari bat esleituko dio -zilegi da eskaeran proposatutakoa ez den beste bat esleitzea-, eta bai izangaiari, bai zuzendariari jakinarazi beharko dio.

4. Zuzendaria Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea bada, eta araudi honetako 11.3 artikuluak ezartzen dituen betebeharrak betetzen baditu, tutore eginkizunak ere egingo ditu.

Zuzendariak ez baditu betetzen araudi honetako 11.3 artikuluak ezartzen dituen betebeharrak, doktoregaiari Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakaslea den eta betebeharrak betetzen dituen tutore bat esleituko zaio.

5. Irakaskuntza batzordeak, doktoregaia onartua izateko unean, edo geroago, eta doktoregaiari entzun eta gero, zuzendari kide bat edo gehiago esleitzen ahal dio hari, eta horren berri emango die bermatzaile guztiei.

6. Tesi proiektuaren txostenean eta tutore edo zuzendari gisa proposatzen den doktorean dagoen edozein aldaketa jakinarazi beharko zaie proiektuaren bermatzaileei, ontzat eman ditzaten onarpen erabakia hartu baino lehen.

7. Irakaskuntza batzordeak doktoretza-programetan onartzeari buruz eta tesi zuzendariak, zuzendari-kideak eta tutoreak esleitzeari buruz hartzen dituen erabakiak Nafarroako Doktoretza Eskolara helaraziko dira. Eskolako zuzendariak dagokion ebazpena hartuko du, eta izangaiei jakinaraziko die, eta hala badagokio, zuzendariei, zuzendari-kideei, tutoreei eta beste edozein interesduni ere bai.

9. artikulua. Lehen matrikula

1. Behin onartu eta gero, doktoregaiak matrikula egingo du Nafarroako Doktoretza Eskolak ezarritako epean.

2. Nolanahi ere, lehen matrikularen eguna erabiliko da erreferentzia modura doktoretza tesia egiteko epea zenbatzeko, 99/2011 EDan ezartzen dena.

3. Doktoregaiak doktoretzako tesi konpromisoa aurkeztu behar dio bere matrikularekin batera Unibertsitateko Doktoretza Eskolari. Tesi konpromisoa 99/2011 Errege Dekretuaren 11.8 artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz izenpetua egongo da, eta, gutxienez ere, alderdi hauek jaso beharko ditu:

a) Alderdi guztiek esplizituki onartzea doktoretzari buruzko legeria eta Nafarroako Unibertsitate Publikoaren berezko araudia.

b) Ikerketa-emaitzen jabetzaren aitorpena doktoregaiaren aldetik, betiere tesi lana beste Unibertsitate edo Zentro batean hasi bada.

c) Doktoregaiak daukan eskubidea egilekide gisa agertzeko tesiaren lanaz baliatuz egiten diren argitalpen, artikulu, patente edo txostenetan.

d) Doktoregaiak daukan konpromisoa inolaz ere ez zabaltzeko informazio zientifikoak eta teknikoak, baldin eta tesi zuzendariaren baimenik gabe eskuratu baditu, doktoretza tesia prestatzeari lotzen zaion bere prestakuntza garatzen ari zenean.

e) Arduraldi osoa edo partziala izango duen, 99/2011 EDan ezarritako epeei dagokienez.

f) Nafarroako Doktoretza Eskolako Zuzendaritza Batzordeak tesi konpromisoaren eredu bat onetsiko du, eta interesdunek eredu horri jarraitu beharko diote.

4. Matrikula egin eta gero, NADOEk doktoregaiaren Banakako Jardueren Dokumentua egingo du.

HIRUGARREN TITULUA

Doktoretza tesia egitea

10. artikulua. Ikerketa Plana.

1. Lehen matrikula egiten denetik sei hilabeteko epean gehienez ere, doktoregaiak ikerketa plan bat aurkeztu beharko dio Nafarroako Doktoretza Eskolari, programan onartua izateko aurkeztu zuen tesi proiektua egiteko ezarritako gehieneko epeetan.

2. Esleitutako tutoreak, zuzendariak, eta, beharrezkoa bada, zuzendari kideek bermatu beharko dute ikerketa plana, eta alderdi hauek jasoko ditu: planteatzen diren auziak eta beren nabarmentasuna, helburuak eta beren garrantzia, eremua eta argitaratutako aurrekariak, auzien egoeraren laburpena, metodologia, lan plana, espero diren emaitzak, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Prestakuntza Planaren eta programaren egiaztatze txostenaren betekizunen betearazpena, eta doktoregaiak tesia egiten eta zuzendariak ikuskatzen izan duten arduraldiaren kronograma.

3. Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeak hilabete bateko epean aurkeztuko du doktoregaiak aurkeztutako ikerketa plana, eta inskripzioa egiteari ezezkoa emango dio, artikulu honetako 2. idatz-zatian ezarritakoari egokitzen ez bazaio. Eskolak, egoki baderitzo, beste epe bat ezarriko du kasu horietan, konpromisoko akatsak aldatzeko edo konpontzeko.

4. ”Edukirik gabe”.

11. artikulua. Tutorea edo zuzendaria izateko betebeharrak.

1. Programako irakaskuntza batzordeak esleitutako zuzendariaren, eta, kasua bada, zuzendari kideen ikuskaritzapean egingo da ikerketa plana. Ikerketa-esperientzia ziurtatua duen Espainiako edo atzerriko zeinahi doktore izango da tesiaren zuzendaria, alde batera utzita zein unibertsitate, ikastegi edo erakundetan zerbitzu ematen duen.

2. Beste doktore batzuk ere izan daitezke tesiaren zuzendari kide. Zuzendariari bakarrik eskatuko zaio aurreko idatz-zatian aipatzen den esperientzia ziurtatua izatea.

3. Tutorea Nafarroako Unibertsitate Publikoko irakasle doktore bat izango da, ikerketa-esperientzia egiaztatua daukana. Tutoreak zainduko du doktoregaiaren eta programako irakaskuntza batzordearen eta NADOEren arteko elkarreragina.

4. ”Edukirik gabe”.

5. ”Edukirik gabe”.

6. ”Edukirik gabe”.

7. ”Edukirik gabe”.

8. ”Edukirik gabe”.

9. ”Edukirik gabe”.

12. artikulua. Doktoretza Tesiaren prestaketa eta jarraipena.

1. Tesia prestatzeko moduak koherentea izan behar du ikerketa planarekin. Aldaketak ez badira akats materialak edo egitezkoak zuzentzekoak, eta aldiz, oinarrizkoak badira, eta aztertutako auziak eta ikuskapena aldatzen badituzte, plan berri bat egin beharko da, arautegi honetan ezarritakoaren arabera.

2. Irakaskuntza batzordeak onetsi beharko du tesiaren ikuskapenean egiten den edozein aldaketa, zeina NADOEko zuzendariari jakinarazi beharko baitzaio, honek dagokin ebazpena hartu eta interesdunei jakinaraz diezaien.

Tesiaren zuzendaria aldatzeko, ikerketa planari eusten bazaio, aurreko zuzendariak idatzizko adostasun esplizitua eman behar du.

3. Urtero, programaren irakaskuntza batzordeak ezarritako ikerketa planaren garapena eta Banakako Jardueren Dokumentua ebaluatuko ditu, tutorearen eta zuzendariaren nahitaezko txostenekin batera. Aurkako ebaluazioa egiten badu, zeina arrazoitua izango baita, doktoregaiari berriro ebaluazioa egingo zaio sei hilabeteko epean. Ebaluazioa berriro aurkakoa bada, doktoregaia behin betiko baztertua izango da programatik.

Irakaskuntza batzordeak behin betiko baja proposamenak NADOEko zuzendariari helaraziko dizkio, honek dagokion ebazpena hartu eta doktoregaiari eta beste edozein interesduni jakinaraz diezaien.

13. artikulua. Doktoretza Tesia.

1. Doktoretza tesia izangaiak edozein diziplinatan egindako jatorrizko ikerketa lan bat izango da, eta programetako ikerketa-lerroren batekoa.

2. Doktoretza-tesiaren txostena Nafarroako Foru Erkidegoak dituen bi hizkuntza ofizialetako edozeinetan idatziko da, bai eta Europar Batasuneko edozein hizkuntza ofizialetan ere. Nolanahi ere, txostenaren laburpena eta ondorioak gaztelaniaz eman beharko dira, Nazioarteko doktore aipamena lortzeko 21. artikuluak ezarritakoa galarazi gabe. Txosten hori ezarritako euskarri elektronikoan egingo da, zabalpena errazteko.

3. Irakaskuntza batzordeek baimentzen badute, sailek onartu egingo dute tesia artikuluen laburpen bat bezala aurkeztea, zeinetan doktoregaia egile aipagarri bat izango baita. Nafarroako Doktoretza Eskolak bere araudian arautuko ditu baimena emateko prozedura eta tesi hauek bete behar dituzten betekizunak.

4. ”Edukirik gabe”.

5. ”Edukirik gabe”.

6. ”Edukirik gabe”.

7. ”Edukirik gabe”.

8. ”Edukirik gabe”.

LAUGARREN TITULUA

Doktoretza tesiaren gordailua, baimena eta defentsa

14. artikulua. Gordailua egiteko eskatzea eta baimentzea.

1. 99/2011 EDan doktoretza tesia egiteko ezarritako legezko epeak igaro baino lehen, zuzendariak programako irakaskuntza batzordeari eskatuko dio tesia gordailuan ematea baimentzeko, gero aurkezteko eta kalifikatzeko, tesiaren txostena bertsio elektronikoan aurkeztuta, bere curriculum vitaearekin eta 20. artikuluan aipatzen den argitaratze baimenaren inprimakiarekin batera.

2. Baldin eta tesi zuzendariak ez badu eskatu doktoretza tesiaren gordailua egiteko, doktoregaiak berak eskatzen ahalko du 99/2011 EDk ezartzen dituen legezko epeak amaitu baino lehen, horretarako doktoretza tesiaren oroitidazkia aurkeztuz. Kasu honetan, irakaskuntza batzordeak erabakiko du tramitean onartuko duen edo ez duen onartuko, eta horretarako Nafarroako Unibertsitate Publikotik kanpoko adituen aholkularitza eskatzeko aukera izango du.

3. Tesi zuzendariaren eskaera jaso eta gero, edo, hala dagokionean, doktoregaiaren eskabidea tramitean onartu eta gero, irakaskuntza batzordeak proposatuko dio NADOEko Zuzendaritza Batzordeari kanpoko bi berrikusle izendatzeko.

Kanpoko bi berrikusle hauek doktoretza tesia epaitzen duten epaimahaiko kideak izaten ahalko dira, baldin eta araudi honetako 16. artikuluak ezartzen dituen betebeharrak betetzen badituzte.

Kanpoko berrikusleak ez dira inoiz izango tutoreak edo tesi zuzendariak edo zuzendari-kideak.

4. NADOEko Zuzendaritza Batzordeak onesten duenean kanpoko berrikusleen izendapena, Batzordeak hasiera emango dio gordailu egitea baimentzeko ebaluazio prozesuari. Prozesu honetan, irakaskuntza batzordeak egiaztatuko du NADOEko Prestakuntza Planean eta programa egiaztatzeko oroitidazkian ezartzen diren betebeharrak betetzen direla. Betetzen badira, tesiaren oroitidazkia kanpoko bi berrikusleei bidaliko zaie, hauek berrikusi eta txostena egin dezaten. Berrikusketa hau antolatzea irakaskuntza batzordeari dagokio. Kanpoko berrikusleek eman behar diote programako irakaskuntza batzordeko koordinatzaileari tesia balioesten duen txosten bat, hilabeteko epea izendatzen dituztenetik, NADOEk ezartzen duen formatua erabiliz.

5. Irakaskuntza batzordeak, kanpoko berrikusleen txostenak ikusirik, eskatuko diote doktoregaiari, 15 eguneko epean, oroitidazkia aldatzeko tesi zuzendariaren ikuskapenarekin, hala badagokio, jasotako txostenen edukia kontuan hartuz, eta horretarako 3 hilabeteko epea emango zaio, gehienez ere.

6. Lau hilabeteko epean, gehienez ere, kanpoko berrikusleek beren txostenak eman eta biharamunetik kontatuta, irakaskuntza batzordeak ebatziko du ea baimena ematen duen, edo ez, hasierako oroitidazkiaren gordailua egiteko, edo kanpoko berrikusleen txostenen arabera aldatu direnenak, eta NADOEko zuzendaritzari emango dio bere erabakiaren berri. NADOEko zuzendariak, batzordearen ebazpena ikusita, tesiaren gordailua egiteko baimena emateko edo ez emateko erabakia hartuko du, eta tesi konpromisoa eta ikerketa plana izenpetu duten guztiei helaraziko zaie.

7. Irakaskuntza batzordeak gordailu egitea onesten badu, epaimahaiko kideak nor izango diren proposatuko dio NADOEko Zuzendaritza Batzordeari.

Batzorde honek, irakaskuntza batzordeak proposatu dituen epaimahaikideak egokiak direla egiaztatu eta gero, izendatu egingo ditu.

15. artikulua. Tesiaren gordailua egitea.

1. Baimena lortu ondoren, doktoregaiak, 15 eguneko epean, doktoretza tesiaren bi ale eta bere bertsio elektronikoa aurkeztuko ditu Doktoretza Eskolan, aurretiaz dagozkion prezio publikoak ordaindu eta gero.

2. Nafarroako Doktoretza Eskolak Nafarroako Unibertsitate Publikoko sail guztiei hiru egun balioduneko epean jakinaraziko die tesia gordailuan eman dela. Aurkeztutako tesia gordailuan geldituko da, sailei jakinarazi zaien egunetik hasita hamabost eguneko epean, eta edozein doktorek aztertu eta alegazioak egiteko aukera izango du, NADOEk tesiaren defentsa baimendu baino lehen.

3. 13. artikuluak aipatzen duen gordailuan edukitzeko denbora iraungita, jasotako idazkiak ikusirik, Nafarroako Doktoretza Eskolak erabakiko du baimena ematen duen edo ez tesiaren defentsa egiteko, edo, bestela, egoki den tesia tramitetik kentzea. Nafarroako Doktoretza Eskolak erabakitzen ahal du tesia doktoregaiari itzultzea lana aldatzeko jarraibideekin. Jarraibide horiek betebeharrekoak izango dira horretarako ezarriko den epean, eta tesiaren beste ale bat aurkeztu beharko du euskarri elektronikoan.

4. Tesia defenditzeko baimenari buruzko erabakiak NADOEren Zuzendaritza Batzordeak hartuko ditu, hilabeteko epean, 2. idatz-zatian ezartzen den alegazio epea amaitzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita.

16. artikulua. Epaimahaia

1. NADOEko Zuzendarizta Batzordeak hartuko du doktoretza tesia epaitu behar duen epaimahaia izendatzen duen erabakia, irakaskuntza batzordeak proposatuta, eta irakaskuntza batzordeak egoki jotzen dituen adituei entzun eta gero, hala badagokio.

Kide hauen artean, batzordeak proposatuta, NADOEko Zuzendaritza Batzordeak burua, epaimahaikideak eta idazkaria izendatuko ditu.

Epaimahaia izendatuko da gordailu egitea baimentzen duen erabakia hartzen denetik hilabeteko epean, gehienez.

2. Hiru kide titularrek osatuko dute epaimahaia, eta horietako bakoitzarentzako ordezko bana esleituko da, gutxienez. Denek, titularrek eta ordezkoek, bete behar dituzte araudi honetako 17. artikuluak ezartzen duen baldintzak, hau da, ikerketan esperientzia egiaztatuta daukaten doktoreak izatea.

Gehienez ere epaimahaikide titular bat, eta bere ordezkoa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoreak izango dira.

3. Araudi honetako 14. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz gordailua egiteko baimena emateko prozesuan parte hartu duten kanpoko bi berrikusleak epaimahai honetako kide izaten ahalko dira, baldin eta artikulu honek ezartzen dituen baldintzak betetzen badituzte.

4. Ez dira epaimahaikide izango, tesiaren tutorea, zuzendaria edo zuzendari kideak, atzerriko unibertsitateekin batera tesiaren tutoretza egiteko aldebiko hitzarmenen kasuan izan ezik, eta horietan kontuan hartuko da dagozkion hitzarmenek ezarritakoa.

5. ”Edukirik gabe”.

17. artikulua. Ikertzeko esperientzia ziurtatzea

1. Araudi honi begira, ikertzeko esperientzia ziurtatua egiaztatuko da gutxienez ere aitortutako ikerketa jarduerako aldi bat egina edukitzearekin (abuztuaren 28ko 1086/1989 EDarekin bat etorriz) epaimahaikidea edo kanpoko ikuskatzailea izateko, eta gutxienez ere bi aldi eginak epaimahaiburu izateko.

2. Tesi zuzendariei eta tutoreari dagokienez, ikerketa-esperientzia ziurtatutzat hartuko da gutxienez ere aldi bat edukitzea.

3. Legearen arabera ikerketa jarduerako aldia aitortzea eskatzeko aukerarik izan ez duten edo aipatu irizpidea aplikatzeko ez duen postu bat betetzen duten doktoreek, ikertzeko esperientzia frogatzearren, gutxienez ere bost ekarpen aipagarriren egileak izan behar dute, sei urteko esperientzia aldi bakoitzeko, beren arlo zientifikoan, BOEn argitaratutako CNEAIren irizpideen arabera. Gaitasun ziurtatua daukaten profesional horiek, goi mailako hezkuntzako organismo ofizialekin lotura izan gabe lan egiten badute eta epaimahaian parte hartzeko proposatzen badituzte, beren CVaren bermearekin eta aurretik azaldutakoa ziurtatzen duten onarpen profesionalaren bermearekin agertu beharko dute.

4. Irakaskuntza batzordeek beren doktoretza programetan betekizun gehigarriak sartzeko aukera izango dute ikertzeko esperientzia ziurtatuari dagokionez, eta egiaztatze txostenean jaso beharko dira nahitaez.

18. artikulua. Doktoretza tesiaren defentsa.

1. Gehienez ere 15 eguneko epean, doktoretza tesia epaitzen duen epaimahaia izendatzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, NADOEko Zuzendaritza Batzordeak tesiaren ale bat, euskarri elektronikoan, jarriko du epaimahaikide titularren eskura, doktoregaiaren curriculum vitaearekin batera.

Halaber, epe horren barruan, NADOEko Zuzendaritza Batzordeak jarriko ditu epaimahaiburuaren eskura araudi honetako 14. artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz kanpoko berrikusleek egindako txostenak. Txostenek eragozpenen bat jartzen badute, epaimahaiko buruak erabakitzen ahalko du defentsa-ekitaldia atzeratzea, aukera emateko doktoregaiari eragozpenei aurre egiteko. Nolanahi ere, atzeratze horrek ez ditu luzatuko hurrengo idatz-zatian aipatzen diren epeak.

2. ”Edukirik gabe”.

3. Gainera, tesiaren ale bat, euskarri elektronikoan, epaimahaikide titularren eskura jartzen denetik hiru hilabeteko epean gehienez ere, eta defentsa egin aurretik, gutxienez 15 egun naturaleko epean eta gehienez ere 3 hilabete lehenago, epaimahaiaren idazkariak defentsa ekitaldiaren deialdia egin dela jakinaraziko dio NADOEri. Deialdian zehaztasunez emango da ekitaldiaren eguna, tokia eta ordua.

4. Epaimahaiak ez baditu betetzen aurreko idatz-zatian ezarritako epeak, NADOEko Zuzendaritza Batzordeak erabakitzen ahalko du epaimahaiburuari eskatzea defentsa ekitaldirako deialdia berehala egiteko, edo bestela izendapena baliorik gabe utzi eta programako irakaskuntza batzordeari eskatzea beste epaimahai berri bat proposatzeko.

5. Epaimahaia hiru kideekin eratu beharko da. Epaimahaikide titular bat ordezko batek ordeztu behar badu, gehienez ere epaimahaikide bat bakarrik izango da Nafarroako Unibertsitate Publikoko kidea.

6. NADOEk administrazio prozedurak ezarriko ditu tesiaren defentsa-ekitaldia kudeatzeko eta epaimahaikideei laguntzeko.

7. Tesiaren defentsa ekitaldia jendaurreko saioan egingo da ikasturteko egutegiko irakastaldiaren barnean. Horretarako, ez dira irakaskuntza-aldiak izango Eguberri, Aste Santu eta abuztuko oporraldiak. Behar bezala justifikatutako kasuetan, epaimahaikide bati saiora joatea eragozten dioten ohiz kanpoko zirkunstantziak direla-eta, unibertsitatean doktoretza ikasketen ardura duen organoak aukera izango du baimena emateko epaimahaikideek saioan parte har dezaten, bideokonferentziaren bidez edo irudiaren eta soinuaren bidez informazioa aldi berean trukatzeko modua emango duen komunikaziorako beste bitarteko teknologiko baten bidez.

Edonola ere, nahitaezkoa izango da tesia defenditzeko ekitaldian epaimahaiko idazkaria eta doktoregaia fisikoki bertan egotea.

Epaimahaikideetako batek tesi baten defentsan birtualki parte hartzen badu, idatziz jasoko da berariaz aktan.

8. Doktoretza tesiaren defentsan doktoregaiak prestakuntza lana, tesiaren edukia eta ondorioak azalduko ditu, eta bereak diren ekarpenak bereziki aipatu.

9. Epaimahaikideek, aurkeztutako tesiari buruzko iritzia emateaz gain, egokitzat dituzten galdera eta ohartarazpen guztiak egiteko aukera izango dute, eta doktoregaia erantzutera behartuta egongo da.

10. Epaimahaiak zilegi du isilpean jakin, tesiaren defentsa-ekitaldia baino lehenago edo geroago, doktoregaiak egindako lanari buruz eta ikerketa egiteko lortutako prestakuntza-mailari buruz zein den tesiaren zuzendariak egin duen balioespena.

11. Era berean ekitaldi publikoan diren doktoreek galderak eta ohartarazpenak egin ahal izango dituzte, eta doktoregaiak, betiere, epaimahaiburuak azaldutako unean eta moduan erantzuna eman beharko die.

19. artikulua. Doktoretza tesiaren ebaluazioa eta kalifikazioa.

1. Defentsa ekitaldia egin eta gero, eta epaimahaiak ateak itxita eztabaidatu ondoren, eta kontuan hartuz kanpoko berrikusleek egindako balioespenak, eta doktoregaiaren jardueren banakako dokumentua, epaimahaiak bere kalifikazioa emango du defentsa ekitaldian bertan.

Epaimahaiko idazkariak, epaimahaiburuaren oniritziarekin, txosten bat egingo du kalifikazio horri buruz, zeinean kanpoko berrikusleen balioespenak ere aintzat hartuko baitira. Txosten hau saioko aktari erantsiko zaio.

2. Epaimahaiak kalifikazio osoa emango dio tesiari eskala honen arabera: Ez gai, gai, oso ongi eta bikain. Idazkariak kalifikazio hau jasoko du, eta doktoregaiari eta tesiaren zuzendariari eta zuzendari-kideei jakinaraziko die.

3. Epaimahaiburuak edo epaimahaikideren batek bideokonferentziaz, edo bertaratze birtuala dakarten beste bitarteko teknologikoez parte hartzen duten doktoretza tesiak irakurtzeko edo defenditzeko ekitaldietan, gorabehera hauek hartuko dira kontuan:

a) Idazkariak aktan jasoko ditu bideokonferentziaz edo beste bitarteko teknologiko baten bidez parte hartzen dutenen izenak eta deiturak. Halaber, doktoregaiaren kalifikazio globalaz gain, epaimahaiko kide bakoitzak eman duen botoa jasoko du aktan, ekitaldian parte hartzeko modua edozein delarik ere.

b) Halaber, idazkariak, defentsa ekitaldiaren saioa hasi baino lehen, bideokonferentziaz edo beste bitarteko teknologikoaren bidez parte hartzen duten epaimahaikideei bozka emateko txartela helaraziko die, baita txartela sartzeko erabili behar duten gutun-azala ere, cum laude aipamena emateko bozka sekretua eman behar bada, hala badagokio.

Idazkariaren ardura izango da epaimahaikide guztiei, saioan fisikoki edo birtualki parte hartzen ari diren kontuan hartu gabe, bozketa txartel eta gutun-azal berdinak ematea, eta ziurtatuko du epaimahaikide guztiek txartel eta gutun-azal horiek erabiliz ematen dutela bozka.

4. Doktoretza tesiaren kalifikazio osoa “Bikain” bada, epaimahaikide bakoitzak isilpeko botoa eman beharko du, eta, bidezkoa bada, cum laude aipamena lortzea proposatuko du, eta gutun-azal itxi batean boto-txartela sartuko du. Epaimahaiko idazkariak azal-hegalean sinatuko du gutun-azala.

Epaimahaiko idazkariak gorde eta zainduko ditu gutun-azal hauek boto-zenbaketa egiteko saioa egiten den arte.

Bideokonferentziaz edo beste bitarteko teknologiko baten bidez parte hartzen duten epaimahaikideek bozketa txartela beteko dute, eta idazkariak bozketa honetarako eman dien gutun-azalean sartuko dute.

Bozketarako gutun-azal hau beste gutun-azal arrunt baten barruan sartuko dute, behar bezala zigilatua, eta gutun-azal horren hegalean bozka ematen duen epaimahaikidearen datuak jasoko dira, baita bere izenpea ere. Gutun-azal hau epaimahaiko idazkariari bidaliko dio, posta ziurtatuaz.

Idazkariak, jasotako bidalketa zuzena eta egiazkoa dela baieztatu eta gero, gorde eta zaindu egingo du gainerako boz guztiekin batera, NADOEko zuzendariari mean edo bidaltzen dizkion arte, honek zenbaketa egin dezan.

5. NADOEko zuzendariak egingo du cum laude aipamena ematearen aldeko botoen zenbaketa, edo haren ordezkoak, zuzendaria ez badago. Idazkariak, edo haren ordez ari denak, jasoko du boto-zenbaketa honen akta, esanez zenbat boto eman den, eta boto bakoitzaren nolakoa ere, baita bozketan edo boto zenbaketan gertatu den beste edozein gorabehera ere.

Aipamena lortuko da epaimahaikide guztien aldeko botoa lortzen denean.

NADOEko zuzendariak boto zenbaketaren emaitza helaraziko dio NADOEko Zuzendaritza Batzordeari, eta honek, horren arabera, erabakiko du cum laude aipamena ematea, edo ez.

Erabaki hau interesdunari, epaimahaikideei eta tesiaren zuzendariari edo zuzendari kideei jakinaraziko zaie.

20. artikulua. Argitalpena.

1. Doktoretza tesia onartu eta gero, unibertsitateak tesia formatu elektroniko irekian eta erakunde biltegi batean gordeko du, eta tesiaren ale bat igorriko du euskarri elektronikoan, bai eta dagokion informazio osagarria guztia ere, dagokion ministeriora, dagozkion ondorioetarako.

2. Programarako irakaskuntza batzordeak zehaztutako salbuespenezko egoeretan, hala nola enpresen parte-hartzea programan, enpresekin konfidentzialtasun hitzarmenak egotea edo tesiaren edukiari buruzko patenteak sortzeko aukera, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeak aurreko artikuluetan azaldutako baimen, gordailu, defentsa eta ondorengo argitaratze prozesuak garatzeko prozedurak ezarriko ditu gorabehera hauek jendartera ez direla zabalduko bermatzeko.

3. Tesiaren argitalpena edo erreprodukzioa, osoa zein partziala, edo erabat akademikoa, edo gordetzeko asmo hutsezkoa, ez den beste helburu batekin erabiltzeko, egilearen eta zuzendariaren, eta, hala badagokio, zuzendari kideen berariazko baimena beharko da, jabetza intelektualari buruzko legeriarekin bat etorriz.

4. Unibertsitatearen erakunde-biltegian gordetako tesiaren txostenerako sarbidea hiru modalitatetan egingo da:

a) Sarrera irekia, Unibertsitatetik kanpo eta barruan kontsultatzeko.

b) Bi urtetarako bahituradun sarrera, daukaten informazioarengatik, jendaurrean zabaldu behar ez diren tesientzat, etorkizunean argitaratzeko edo ikerketa berriak egiteko balioko dutela ustez. Denbora hau igarota, sarrera irekiko modalitatera pasatuko da. Bahitura aldian laburpen bibliografikoa eta laburpena baizik ezingo dira kontsultatu.

c) Gehienez ere bost urteko bahituradun sarrera, jendaurrean zabaldu behar ez den informazioa daukaten tesientzat. Denbora hau igarota, sarrera irekiko modalitatera pasatuko da. Bahitura aldian laburpen bibliografikoa eta laburpena baizik ezingo dira kontsultatu.

5. Hala ere, 2. idatz-zatiko egoeraren bat gertatzen denean, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeak tesia erakunde biltegian ez artxibatzeko erabakia hartzeko aukera izango du, tesia jendaurrean ez zabaltzeko arrazoiak desagertzen diren arte.

6. Hiru modalitate hauetako edozeinetan, tesiaren egileak, zuzendariak eta zuzendari kideek baimena izenpetu beharko dute lana erakunde-biltegian argitaratzeko, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeak ezarritako ereduaren arabera, aipatu hiru modalitateko bat aukeratuz. Baimen hau sinatuta egileak, zuzendariak eta zuzendari kideek lana kontsultatu eta erabiltzeko baimena ematen dute, betiere irabazi asmorik gabeko kontserbazio, ikasketa edo ikerketarako erabiltzen bada, eta testua aipu laburretan baizik ez denean berrerabiltzen, egilea eta iturria aipatuz beti, 23/2006 Legeak, Jabetza Intelektualaren Legearen testu bategina aldatzen duenak, ezartzen duenaren arabera.

7. Unibertsitatearen erakunde-biltegian gordetako tesien egileek beren egile eskubide guztiak gordetzen dituzte, eta beraz, beren lanak nahi erara erabiltzen ahal dituzte (komunikabide komertzialetan argitaratu, beste biltegi batzuetan gorde, eta abar).

8. Izenpetutako baimenak gorde egingo dira, Unibertsitatearen erakunde-biltegian gordailuan emandako tesien berme modura.

BOSGARREN TITULUA

Europar Aipamena Doktore tituluan

21. artikulua. Nazioarteko Doktore aipamena.

“Nazioarteko Doktorea” aipamena emango zaie Nafarroako Unibertsitate Publikoko tesiei, prestatzeko aldian eta defentsan baldintza hauek betetzen badituzte:

a) Doktore titulua lortzeko beharrezkoa den prestakuntza-aldian, doktoregaiak gutxienez ere hiru hilabeteko egonaldia egina izatea Espainiatik kanpo entzutea duen goi mailako irakaskuntza erakunde batean edo ikerketa zentro batean ikasketak egiten edo ikerketa lanak egiten.

b) Doktoretza tesiaren zati bat, gutxienez ere, laburpena eta ondorioak, Espainiako hizkuntza ofizialetako bat ez den eta bere jakintza-arloan zientzia komunikazioan ohikoa den hizkuntza batean egotea idatzita eta aurkeztuta. Arau hori ez da aplikatuko egonaldiak, txostenak eta adituak gaztelaniaz mintzatzen diren herrialdeetatik baldin badatoz.

c) Bi kanpoko berrikusleak Espainiakoa ez den goi mailako hezkuntzako erakunde edo ikerketa-erakunde batekoak izatea.

d) Gutxienez ere tesia epaitzen duen epaimahaiko kide bat Espainiakoa ez den goi mailako hezkuntzako erakunde edo ikerketa zentro bateko doktore aditua izatea, eta a) idatz-zatian aipatutako egonaldiko arduraduna ez izatea.

e) Tesiaren defentsa Nafarroako Unibertsitate Publikoan egitea, edo baterako doktoretza programak badira parte hartzen duten unibertsitateetako batean edo lankidetza hitzarmenek ezarritako moduan.

22. artikulua. Prozedura.

1. Aipamena lortzeko eskabidea tesia gordailuan ematean aurkeztu beharko da honako agiri hauekin batera:

a) Goi mailako irakaskuntzako edo ikerkuntzako erakunde atzerritarrak emandako ziurtagiria, doktoregaiak aurreko artikuluan aipatu egonaldia egin duela ziurtatzen duena. Ziurtagirian egonaldiaren hasierako eta amaierako egunak adieraziko dira.

b) Eskabideari buruzko txostenak, tesiaren zuzendariak edo zuzendariek, eta programako irakaskuntza batzordeak egindakoak.

c) Tesiaren defentsa egiteko aukeratutako atzerriko hizkuntza zein den adierazi beharko da eskabidean.

2. Nafarroako Doktoretza Eskolak, bere Zuzendaritza Batzordearen erabakiaz, aurkeztutako dokumentazioa, tesiaren irakurketarako proposatutako epaimahaia, kanpoko berrikusleak eta lor ditzakeen beste txosten batzuk kontuan hartuz, erabakiko du eskatzaileak nazioarteko aipamena lortuko duen. Ebazpena interesdunari, tesiaren zuzendariari edo zuzendariei, eta doktoretza programako irakaskuntza batzordeari jakinaraziko zaie.

3. ”Nazioarteko Doktorea” aipamena izan dezakeen doktoretza tesia irakurtzeko espedienteak akta gehigarri bat izango du, epaimahaiak bete beharrekoa.

SEIGARREN TITULUA

Bitartekaritza eta errekurtsoak

23. artikulua. Bitartekaritza prozedura.

1. Gatazka iraunkorra badago doktoregaiaren eta tesiaren zuzendariaren edo zuzendari kideetariko baten artean, eta tesia behar bezala garatu eta aurkezteari eragiten badio, konpromisoa sinatu dutenek aukera izango dute bitartekari bat izendatzea eskatzeko Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Batzordeari. Bitartekari honek alderdi guztiei entzun, eta konponbide bat proposatuko die tesia bukatzeko.

2. Bitartekariak inpartziala izan behar du. NADOEko Zuzendaritza Batzordeak Nafarroako Unibertsitate Publikoarekin lotura iraunkorra duten doktoreen artean aukeratuko du, edo unibertsitatetik kanpoko doktoreen artean. Bitartekariak ikertzeko esperientzia ziurtatua eduki behar du, eta adituen aholkularitza eskatzeko aukera izango du tesiaren xedea den arloan.

3. NADOEko Zuzendaritza Batzordeak, bitartekariaren proposamena ikusita, dagokion erabakia hartuko du. Erabaki honen arabera, Batzordeak agintzen ahalko du doktoregaiari doktoretza tesia irakurtzeko baimena eman diezaion.

24. artikulua. Ekintzen eta erabakien aurkako errekurtsoak.

1. Nafarroako Doktoretza Eskolako zuzendariaren eta Zuzendaritza Batzordearen ekintzen eta erabakien aurka, eta doktoretza tesiak kalifikatzen dituzten epaimahaiek defentsa ekitaldietan jartzen dituzten kalifikazioen aurka, interesdunek gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko dute errektorearen aurrean, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatuetako 144.2 artikuluak ezartzen duenarekin bat etorriz.

2. Errektorearen ebazpenek administrazio bidea agortzen dute, eta zilegi da ebazpen horiek zuzenean aurkatzea administrazioarekiko auzien jurisdikzioan, Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioari buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearekin bat etorriz.

Lehen xedapen gehigarria.–Epeak zenbatzea.

Arautegi honek ezarritako epeen mugaeguna kalkulatzeari begira, abuztua hil baliogabea izango da.

Bigarren xedapen gehigarria.–Teknologia eta/edo ezagutza babestu eta/edo lekualdatzeko prozesuen mende dauden Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza tesiak irakurtzeko baimena ematea, irakurtzea eta argitaratzea.

Unibertsitateko errektoreari dagokio, Nafarroako Doktoretza Eskolaren Zuzendaritza Taldeak aldeko txostena egin ondoren, konfidentzialtasun-konpromisoa duten teknologia eta/edo ezagutza babestu eta/edo lekualdatzeko prozesuen mende dauden Nafarroako Unibertsitate Publikoko doktoretza tesiak irakurtzeko baimena eman, irakurri eta argitaratzeko prozesua ezartzea.

Hirugarren xedapen gehigarria.

“Edukirik gabe”.

Laugarren xedapen gehigarria.

Araudi honetan genero maskulinoan emandako izendapenak genero femeninoan emanda daudela ulertuko da, izendapen horiek xede dituzten pertsonen sexuaren arabera.

Lehen xedapen iragankorra.–Lehenagoko antolamenduen araberako doktoregaiak.

1. “Edukirik gabe”.

2. “Edukirik gabe”.

3. “Edukirik gabe”.

4. “99/2011 EDaren aurretik indardun ziren arautegiek ezarritakoari jarraitu dieten doktoregaiek irakaskuntza ikastaro guztietan egin beharko dute tutoretza akademikoko matrikula, beren doktoretza tesia aurkeztu arte. Ikasturteren batean irakaskuntza tutoretzan matrikula egiten ez badute, doktoretza ikasketak utzi dituztela ulertuko da, 99/2011 EDan ezarritako baldintzetan aldi baterako baja bat onetsi denean salbu.”

Bigarren xedapen iragankorra.–99/2011 EDa baino lehen egiaztatutako doktoretza programak, edo tramitean daudenak.

“Edukirik gabe”.

Hirugarren xedapen iragankorra.–2017/2018 ikasturteko doktoregaiak

Araudi hau aplikagarria izango zaie indarrean sartu baino lehen doktoretza tesia gordailuan eman ez duten doktoregaiei.

Azken xedapena.–Indarra hartzeko eguna.

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman, eta biharamunean hartuko du indarra Erabaki honek.

Iragarkiaren kodea: F1801322