126. ALDIZKARIA - 2018ko uztailaren 2a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.7. BESTELAKOAK

1163/2018 EBAZPENA, ekainaren 19koa, Nafarroako Unibertsitate Publikoko errektoreak emana, zeinaren bidez agintzen baita argitaratzeko “Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen lanpostuak hornitzeko Arautegia onesten duena”, Gobernu Kontseiluak 2018ko ekainaren 19an hartutako erabaki baten bidez onetsia.

2003ko maiatzaren 12ko 110/2003 Foru Dekretuak onetsitako Unibertsitateko Estatutuetako 40. artikuluak ematen dizkidan ahalmenak erabiliz, agintzen dut argitaratzeko Gobernu Kontseiluaren 2018ko ekainaren 19ko Erabakia, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen lanpostuak hornitzeko Arautegia onesten duena.

“ERABAKIA, NUP-EKO ADMINISTRAZIO ETA ZERBITZUETAKO LANGILEEN LANPOSTUAK HORNITZEKO ARAUTEGIA ONESTEN DUENA

Nafarroako Unibertsitate Publikoaren Estatutuek 106. artikuluan xedatzen dute Nafarroako Foru Erkidegoko funtzio publikoari buruzko legeek aginduko dutela administrazio eta zerbitzuetako langileengan, Unibertsitatearen esparruan ezarriko diren berezitasunak galarazi gabe.

Nafarroako Administrazio Publikoetako lanpostuen hornikuntza 1985eko azaroaren 6ko 215/1985 Foru Dekretuak arautzen du. Gorago esan bezala, arau hori Nafarroako Unibertsitate Publikoko administrazio eta zerbitzuetako langileei aplikatzekoa da. Alabaina, Unibertsitatearen antolamendu berezitasunak direla eta, arauak egokitu egin behar dira Unibertsitatearen errealitatera, eta arauak interpretatuz eta analogiaz egokitu behar dira, gainera.

Segurtasun juridikoko arrazoiak direla medio, komeni da, beraz, gaia Unibertsitatearen errealitate juridikora egokituz arautzea, betiere eta bistan denez, Nafarroako Administrazio Publikoetarako ezarritako esparrua -zeina bete beharrekoa baita- errespetatuz. Bestalde, gai hori berariaz arautzeak beharrezko tresnak emango ditu baliagarri dauden giza baliabideak hobeto kudeatzeko.

Kudeatzaileak proposatuta eta Nafarroako Unibertsitate Publikoan ordezkaritza duten sindikatuei entzun eta gero, honako hau da bere kideek aurretik eztabaidatu eta gero, Gobernu Kontseiluak, 2018ko ekainaren 19an egindako bileran, hartu duen

ERABAKIA:

Lehena.–Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen Lanpostuak Hornitzeko Araudia onestea. Eranskin gisa gehitu zaio erabaki honi.

Bigarrena.–Erabaki hau Kudeatzailetzara eta Giza Baliabideen Zerbitzura helaraztea.

Hirugarrena.–Erabaki honek Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunean hartuko du indarra.

Laugarrena.–Erabaki hau eta bere eranskina Nafarroako Unibertsitate Publikoaren webgunean eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzea.

Bosgarrena.–Ebazpen honen aurka, zilegi da berraztertzeko errekurtsoa jartzea Nafarroako Administrazioarekiko Auzietako Epaitegietan, bi hilabeteko epean, Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunaren biharamunetik kontatzen hasita, Administrazioarekiko Auzi Eskumenari buruzko 1998ko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen xedapenetan ezarritakoarekin bat.”

Iruñean, 2018ko ekainaren 19an.–Errektorea, Alfonso Carlosena.

ERANSKINA

Nafarroako Unibertsitate Publikoko administrazio eta zerbitzuetako langileen lanpostuak betetzeko arautegia

1. artikulua. Xedea.

Arautegi honen xedea da arautzea Nafarroako Unibertsitate Publikoan funtzionarioentzat edo behin-behineko langileentzat gordetzen diren administrazio eta zerbitzuetako langileen lanpostuak nola bete, Unibertsitateko plantilla organikoan ezarritakoarekin bat etorriz.

Lanpostu horiek betetzeko, Nafarroako administrazio publikoei dagokienez oro har ezarritakoari jarraituko zaio, Arautegi honetan jasotako berezitasunak kontuan hartuta.

2. artikulua. Plantilla organikoa eta lanpostuen zerrenda.

Lanpostuak Nafarroako Unibertsitate Publikoko administrazio eta zerbitzuetako langileen plantilla organikoan zerrendatuta eta behar bezala sailkatuta agertuko dira, eta horiekin batera adieraziko da zein mailari atxikitzen zaizkion, zer betekizun espezifiko egiaztatu behar diren, hala badagokio, horietan sartzeko, eta zer ordainsari osagarri dagozkien. Halaber, plantilla organikoan ezarriko da zein lanpostu bete daitezkeen izendapen librearen bidez eta zein dauden gordeta behin-behineko langileek betetzeko. Gobernu Kontseilua da plantilla organikoa onesteko eskuduntza daukan erakundea.

Urtero, errektorearen erabaki baten bidez, Nafarroako Aldizkari Ofizialean administrazio eta zerbitzuetako langile funtzionarioen eta behin-behinekoen zerrenda bat argitaratuko da, urte bakoitzeko abenduaren 31n itxia. Bertan, idatziz jasoko dira datu pertsonalak, lanpostuaren zenbakia, administrazio egoera, araubide juridikoa, lanpostua zein mailari atxikitzen zaion, lanpostuaren izena, hizkuntza eta hiria/herria. Lanpostu hutsak aipamen horrekin jasoko dira langileen zerrendan.

3. artikulua. Plantilla organikoaren aldaketa.

1. Nafarroako Unibertsitate Publikoko plantilla organikoko lanpostuak Gobernu Kontseiluaren erabakiaren bidez sortu eta amortizatuko dira, Unibertsitateko kudeatzaileak proposatuta, ordezkaritza-organoekin aldez aurretik negoziatu eta gero. Prozedura hori bera aplikatuko da bete gabe ez dauden lanpostuak birmoldatzeko.

Langileen gastua handiagotzen duten lanpostuak sortu eta amortizatzeko, Gizarte Kontseiluak baimendu behar du kostu handiena.

2. Ez dira beharrezkoak izango aurreko idatz-zatian deskribatutako tramiteak plantilla organikoko aldaketa hauek egiteko:

a) Unitate organikoak sortzearen ondorio direnak.

b) Plantilla organikoari dagokionez, izendapen libreko zuzendaritza-lanpostu baterako edo unitate organiko bateko buru edo zuzendari lanposturako funtzionarioen artean egiten diren izendapen edo kargu-uzteetatik eratortzen diren aldaketak.

c) Bete gabeko lanpostuen izen aldaketak.

d) Beteta edo bete gabe dauden lanpostuen atxikimendu aldaketak, zerbitzuko beharrak direla eta.

e) Ebazpen judizialen betearazpenaren ondorio diren plantilla organikoko aldaketak.

Plantilla organikoaren aldaketa horien eskuduntza errektoreari dagokio. Erabakitzen diren egunetik aurrera eraginkorrak izatea galarazi gabe, aldaketak idatziz jasoko dira dagokion urteko abenduaren 31n plantilla organikoa argitaratzen denean.

4. artikulua. Lanpostuetan sartzeko betekizunak.

Lanpostuetan sartzeko betekizunak plantillan deskribatu behar dira, eta, besteak beste, betekizun hauek eska daitezke:

a) Titulazio akademiko espezifikoa.

b) Lanbide titulazio espezifikoa.

c) Euskararen ahozko eta idatzizko ezagutza.

d) Beste hizkuntza batzuen ahozko eta idatzizko ezagutza.

e) Dagokion motako ibilgailuak gidatzeko baimena edukitzea.

Plantillan zehaztuko da, hala behar denean, lanpostuan sartzeko eskatzen den hizkuntza eta beharrezko maila.

5. artikulua. Atxikimendu eremua.

Administrazio eta zerbitzuetako langileak eremu organiko jakin bati atxikiak egongo dira, zeina, oro har, beren egitekoa non gauzatzen duten, atal hori izango baita. Maila txikiagoko unitate organikoen edo atal baten barruan ez dauden lanpostuen kasuan, horiek osatzen duten zerbitzua izango da atxikimendu eremua.

6. artikulua. Atxikimendu aldaketak, zerbitzuko beharrak direla eta.

1. Zerbitzuko beharren ondorioz langileak birbanatzea beharrezkoa denean, hutsik dauden lanpostuak betetzeko, zilegi izango da dagokien mailako langile funtzionarioak lanpostu horiei atxikitzea, baldin eta lanpostu horietan jarduteko behar diren betekizunak betetzen badituzte.

Halaber, zerbitzuko beharrengatik gomendagarria denean, eta aurretik ebazpen arrazoitu baten bidez justifikatuta, zilegi izango da langile funtzionarioak beste atxikimendu eremu organiko bati dagokion beste lanpostu batera lekualdatzea, baldin eta daukatenaren izaera berekoa bada.

Idatz-zati honetan ezarritako lekualdaketetan, ezingo da ez campusa ez lanaldi mota aldatu.

2. Kudeatzaileak dauka eskuduntza langileei lanpostu jakin bat esleitzeko, bai eta bete gabe edo beteta dauden lanpostuen atxikimendua aldatzeko eta zerbitzuko beharrak direla eta langileak lekualdatzeko ere, Nafarroako Unibertsitate Publikoan dauden atxikimendu eremu ezberdinen artean.

3. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen Batzordeari aldez aurretik eman beharko zaio artikulu honen babesean egiten diren aldaketa guztien berri.

7. artikulua. Lanpostuen esleipena, lanpostura itzultzearen ondorioz.

1. Izendapen libreko lanpostu batean edo unitate organiko baten burutzan edo zuzendaritzan jarduteko izendatutako funtzionario batek lan hori uzten duenean, berehala itzuli beharko du bere mailaren eta izendapenaren berezko eginkizunak betetzera, jatorrian zeukan atxikimendu eremu organikoaren barruan. Lanpostura itzultzean, ezingo da ez campusa ez lanaldi mota aldatu.

Salbuespen gisa, kargua uzten duen pertsonak eskatuta, zilegi izango da lanpostura itzultzea beste atxikimendu eremu edo campus batean, betiere zerbitzuko beharrek horretarako aukera ematen badute.

2. Lanpostura itzultzen denari lanpostu jakin bat esleituko zaio.

Lanpostura itzuliko denaren atxikimendu eremuan lanpostu huts bat baino gehiago baldin badago behin-behineko kontratazio bidez beteta, Unibertsitatean lanean denbora gutxien daraman pertsonak betetzen duen lanpostua esleituko zaio.

3. Lanpostua gorde gabe duten eta eszedentzian dauden funtzionarioak lanera itzultzen direnean, azken destinoa eduki zuen atxikimendu unitatean lanpostu bat baldin badago, lanpostu hori esleituko zaie. Eremu horretan behin-behineko kontratazio bidez betetako lanpostu huts bat baino gehiago baldin badago, 2. idatz-zatian ezarritakoa aplikatuko da.

Nolanahi ere, lanpostua gorde gabeko eszedentzia batetik itzultzen diren funtzionarioen lanpostuaren esleipena behin-behinekoa izango da, eta lanpostu hori esleipenaren ondoren deialdira ateratzen den lehenbiziko merezimendu lehiaketan gehitu beharko da.

8. artikulua. Merezimendu lehiaketa.

1. Nafarroako Unibertsitate Publikoko administrazio eta zerbitzuetako langileen plantilla organikoak funtzionarioentzat gordetzen dituen eta izendapen librekoak ez diren lanpostu hutsak merezimendu lehiaketa baten bidez beteko dira.

2. Merezimendu lehiaketa horiek, hortaz, xede hauek eduki ditzakete:

a) Funtzionarioak beren jabetzako lanpostuen kategoria bereko lanpostuetara lekualdatzea.

b) Unitate organikoen burutzak edo zuzendaritzak betetzea.

c) Funtzionarioak beren jabetzako lanpostuak baino kategoria handiagoa duten lanpostuetara mailaz igotzea, lanpostuok unitate organikoen burutzak edo zuzendaritzak ez badira ere.

3. Nafarroako Unibertsitate Publikoak antolatzen dituen merezimendu lehiaketetan parte hartzeko aukera edukiko dute, alde batetik, bertako funtzionarioek, eta bestetik, salbuespen gisa, Arautegi honetan adierazten diren administrazioetako funtzionarioek.

9. artikulua. Lekualdatze lehiaketak.

1. Lekualdatze lehiaketa aplikatu beharreko borondatezko mugikortasun prozedura izango da kasu hauetan:

a) Atalen edota atal baten barruan ez dauden maila txikiagoko unitate organikoen artean.

b) Langileen atxikimendu eremu organiko berari dagozkion lanpostuen artean, campus berean ez daudenean.

c) Lanaldi mota ezberdinak dauzkaten lanpostuen artean.

2. Bete gabeko lanpostuak lekualdatze lehiaketaren bidez betetzeko eskaini beharko dira, horiek funtzio publikoan sartzeko deialdietan gehitu baino lehenago. Halaber, zilegi izango da lekualdatze lehiaketetarako deialdiak egitea antolakuntzako eta bestelako arrazoiek hala eskatzen dutenean.

3. Lekualdatze lehiaketetan parte hartu ahalko dute bete gabeko lanpostuetako mailakoak diren eta horietan jarduteko eskatzen den lanbide kualifikazioko eta bestelako eskakizunak betetzen dituzten Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioek.

Alde horretatik, Kudeatzailetzak mugikortasun mapa bat onetsiko du, Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen Batzorderi kontsultatu ondoren, eta bertan ezarriko da lekualdatzeko zer aukera dagoen lanpostu bakoitzerako.

Behin Unibertsitateko funtzionarioen arteko lekualdatze lehiaketaren bidez lanpostuak betetzeko prozedura bakoitza bukatuta, zilegi da bete gabe gelditzen diren lanpostuak beste administrazio publikoetako funtzionarioei eskaintzea, Unibertsitateak horiekin elkarrekikotasun itun bat sinatuta badauka, bereziki G9 taldeko unibertsitateko funtzionarioei, lehiaketa bidez betetzeko.

4. Administrari (C maila) eta administrari laguntzaile (D maila) lanpostuak betetzeko lekualdatze lehiaketak batera egingo dira, deialdi bakar baten bidez. Lehiaketa horietan parte hartzen dutenek lanpostu bateko nahiz besteko postu hutsak aukeratu ahalko dituzte, eta, horrela, jabetza hartzen duten unean, azkenean esleitzen diren lanpostuak automatikoki bihurtuko dira esleipendun gertatzen den pertsonaren mailara.

10. artikulua. Merezimenduen baremoa lekualdatze lehiaketetarako.

1. Aurreko artikuluko 1. idatz-zatian adierazten diren lekualdatze lehiaketetan, elementu hauek balioetsiko dira, berrogei puntuko balio maximoa edukiko duen eta honela banatuta egongo den eskala batean:

a) Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak: hogeita hamar puntu, gehienez.

b) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa: hamar puntu, gehienez.

Aurreko idatz-zatietan adierazitako puntuazioari balioespena gehituko zaio hizkuntzak jakiteagatik, Arautegi honen I. eranskinean adierazitakoarekin bat etorriz.

2. Aurreko idatz-zatian aipatzen diren elementuak Arautegi honen I. eranskinean ezarritako merezimenduen baremoarekin bat balioetsiko dira.

3. Salbuespen gisa, lanpostu batean sartzeko titulazio jakin bat edukitzea betekizun gisa ezarri ez bada, lanpostu horretan jarduteko espezializazio jakin bat komenigarria denean, zilegi izango da, lekualdatze lehiaketetan oro har ezarritako elementuez gain, lanpostuaren edukiari eta eginkizunei buruzko proba praktiko bat aintzat hartzea. Proba hori kanporatzailea izango da.

11. artikulua. Burutzak betetzea.

Nafarroako Unibertsitate Publikoko ataletako eta bulegoetako burutzak betetzeko, Nafarroako administrazio publikoetan aplikagarria den lanpostuak betetzeko araudian ezarritakoari jarraituko zaio, berezitasun hauek kontuan hartua:

1. Lanpostu horiek betetzeko deialdira ateratzen diren lehiaketetan, elementu hauek balioetsiko dira, ehun puntuko balio maximoa edukiko duen eta honela banatuta egongo den eskala batean:

–Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak: hogeita hamabost puntu, gehienez.

–Prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta beste merezimendu batzuk: hogeita bost puntu, gehienez.

–Lehiaketaren xede den burutzari edo zuzendaritzari buruzko txosten-lana: berrogei puntu, gehienez.

Aurreko idatz-zatietan adierazitako puntuazioari balioespena gehituko zaio hizkuntzak jakiteagatik, Erabaki honen II. eranskinean adierazitakoarekin bat etorriz.

Elementu horiek horretarako onetsi diren deialdietan ezarritakoarekin bat etorriz balioetsiko dira. Txosten-lana, nolanahi ere, kanporatzailea izango da, eta, gainditzeko, ezinbestekoa izango da gutxienez hogei puntu lortzea.

Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak eta prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta bestelako merezimenduak Arautegi honen II. eranskinean ezarritako merezimenduen baremoan xedatutakoaren arabera balioetsiko dira.

2. Aurreko puntuan ezarritakoa gorabehera, atala baino maila txikiagoko unitateetako burutzen kasuan, hautagai bakarra dagoenean eta deialdia baino lehenagoko bi urteetan lanpostuan etenik gabe jardun duenean, lanpostua automatikoki esleituko zaio, hurrengo artikuluan ezarritako baldintzetan.

3. Burutzak betetzeko lehiaketetako sailkapena egiteko ardura daukaten epaimahaiak honela osatuta egongo dira:

–Epaimahaiburua: NUPeko Kudeatzailetzaren titularra, edo bete nahi den burutzari dagokion unitate organikoaren ardura daukan errektoreordea edo hark eskuordetutako pertsona.

–Epaimahaikidea: Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen Batzordeak izendatua.

–Epaimahaikide-idazkaria: bete nahi den burutzari dagokion unitate organikoaren ardura daukan zerbitzuko zuzendaria. Zerbitzu bati atxikiak ez dauden burutzen kasuan, Giza Baliabideen Zerbitzuko zuzendaria edo hark eskuordetutako pertsona arituko da epaimahaikide-idazkari.

12. artikulua. Lehiaketa bidez betetako burutzetan jardutea.

1. Merezimendu lehiaketa bidez eskuratutako burutzan jarduteko aldia sei urte naturalekoa izango da. Aldi hori amaitzen denean, eta berariazko izendapen baten beharrik gabe, funtzionarioak burutza horretan bitarteko gisa jarduten jarraituko du, beste merezimendu lehiaketa baten bidez betetzen den arte. Lehiaketa horren deialdia urtebeteko epean egin beharko da, gehienez, erakunde eskudunak bitarteko beste funtzionario bat izendatzeko aukera galarazi gabe.

2. Burutza baten titulartasuna merezimendu lehiaketa bidez eskuratzen duen pertsonak ezingo du bestelako burutza bat betetzeko ezein merezimendu lehiaketara aurkeztu, hiru urte naturaleko aldia igaro arte.

Muga hori aplikatuko da, halaber, titularrak burutzari uko egiten badio, izendatzean ezarritako epea amaitu aurretik.

3. Merezimendu lehiaketa bidez eskuratutako burutza baten funtzionario titularrak jarduna utziko du kasu hauetan, burutza gordetzeko eskubiderik gabe eta dagozkion ordainsariak galduz:

–Sei urte naturaleko aldia igaro ondoren.

–Unitate organikoa kentzeagatik, Nafarroako Unibertsitate Publikoaren egitura organikoa aldatzearen ondorioz.

–Berariaz uko egiten badu.

–Bat-bateko arrazoiengatik, zeinen eragilea izan baitaiteke bai burutzan jarduteko gaitasunik eza edo egokitu ezina -burutzari esleitzen zaizkion eginkizunak modu eraginkorrean betetzeko errendimendu txikiegiak hala adierazia-, bai haren edukiaren aldaketa, interesdunari entzun eta gero eta Administrazio eta Zerbitzuetako Langileen Batzordeak txostena egin eta gero.

–Zerbitzu berezietara edo eszedentzia egoerara pasatzen bada, bai boluntariora eta bai nahitaezko edo berezira.

–Zigorra ezartzeagatik, diziplina espediente bidez, hutsegite larri edo oso larri baten ondorioz, edo gaitasungabetze zigorra jasotzeagatik prozesu penal batean.

–Funtzionarioen artetik izendapen libreko lanpostu baterako izendatzen badute.

–Zerbitzu eginkizunetan aritzeko postu bat ematen badiote, bai Nafarroako Unibertsitate Publikoaren barruan, bai beste edozein administrazio publikotan.

Xedapen gehigarri bakarra.–Laguntzailea O.L. lanpostuen sustapena.

Plantillako laguntzailea O.L. lanpostuak barne-sustapeneko deialdien bidez beteko dira, eta mugatuta egongo dira administrari laguntzailea O.L. lanpostuan funtzionario erregimenean diharduten langileentzat. Deialdi horietan, hautaproba batzuk gainditu beharko dira.

Prozedura horien bidez betetako lanpostu oro automatikoki atxikiko zaio hura eskuratu duen pertsonaren jatorrizko atxikimendu eremuari.

C mailako administraria O.L. lanpostuetan jarduteko izendatzen diren langileek maila edo talde horri dagozkion ordainsariak jasoko dituzte, eta aurretik zein atxikimendu eremuri zeuden atxikiak, horri atxikiak geldituko dira. Langile horiek eginkizun berak betetzen jarraituko dute, eta, horrez gain, beren mailakatze talde berrian egoteagatik dagozkienak egitea eskatzen ahalko zaie.

Lehen xedapen iragankorra.–Burutzen titularrek lehiaketetan parte hartzea.

Arautegi hau indarrean sartzen den unean zerbitzuko zuzendari, atalburu, bulegoburu edo horien barruko unitate bateko buru diren Nafarroako Unibertsitate Publikoko funtzionarioek aukera izango dute beren mailari eta izendapenari dagozkien lekualdatze lehiaketetan eta kategoria igoeretan parte hartzeko. Prozedura horietan esleitutako lanpostu batez jabetzeak zerbitzuko zuzendari edo atal, bulego edo aurrekoekin parekatutako unitateko buru izateari uztea ekarriko du.

Bigarren xedapen iragankorra.–1984ko abuztuaren 2ko 30/1984 Legearekin bat etorriz bete behar diren burutzak.

Egungo titularrek burutzak betetzen jarraitzen duten bitartean, Arautegiko IV. eranskinean adierazitako burutzen kasuan ez da aplikagarria izango burutzak betetzeari buruzko Arautegi honetan ezarritakoa, horiek guztiek merezimendu lehiaketak izango baitituzte, 1984ko abuztuaren 2ko 30/1984 Legean eta bere garapen araudian ezarritakoaren arabera. Edozein arrazoirengatik lanpostu hutsak gelditzen direnean, horiek Arautegi honetan araututako erregimen orokorraren arabera beteko dira.

Hirugarren xedapen iragankorra.–Zerbitzu eginkizunetan betetzen diren burutzak.

Arautegi honek indarra hartzen duenean zerbitzu eginkizunetan burutzaren bat betetzen ari diren beste administrazio publiko batzuetako langileek aukera izango dute burutza hori betetzeko lehiaketan parte hartzeko, Unibertsitateko langileen baldintza beretan.

Lehen azken xedapena.–Ordezko aplikazioko arauak.

Arautegi honetan ezarri gabeko alderdi guztiei dagokienez, Nafarroako administrazio publikoetako lanpostuak betetzeari buruzko araudian ezarritakoa aplikatu behar da.

Bigarren azken xedapena.–Indarra hartzea.

Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitara eman eta biharamunean hartuko du indarra Arautegi honek.

Hirugarren azken xedapena.–Kudeatzailea gaitzea.

Kudeatzailea gaitu egiten da Arautegi hau garatzeko, egoki jotzen dituen ebazpenak eta jarraibideak emateko. Halaber, kudeatzailea gaitu egiten da jarraibideak eman ditzan araudiak indargabetzeari edo konpentsatzeari dagokionez, lerrun handiagokoak izateagatik, derrigor bete beharrekoak direnean.

I. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa lekualdatze lehiaketetarako

a) Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak: 30 puntu, gehienez ere.

Administrazio publikoetan emandako zerbitzuen balioespena egiteko, dagokion deialdia argitaratzean aitortutako antzinatasuna hartuko da aintzat, eta urte bakoitzak puntu bat balioko du.

Oharra a) atalari buruz: urte kopurua osoa ez bada, zerbitzuak ematen egondako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa esleituko zaio.

b) Prestakuntza, irakaskuntza eta ikerketa: 10 puntu, gehienez ere.

Oharra b) atalari buruz: atal honetan, deialdiko lanpostuarekin zerikusia duten merezimenduak besterik ez da balioetsiko.

b.1) Erakunde edo ikastetxe publikoek eta unibertsitateek antolatutako prestakuntza jardueretan parte hartzea: 0,10 puntu, kreditu akademiko edo horren baliokide bakoitzeko (10 ikastordu); 7 puntu, gehienez ere.

Oharrak b.1. atalari buruz:

1. Balioetsi beharreko prestakuntza jardueretan, ikastorduen zatikiak hainbanatuko dira.

2. Ikastorduen kopurua agertzen ez duten ziurtagiriei kreditu bat emango zaie.

3. Ikasturte bateko iraupena agertzen duten ziurtagiriei 12 kreditu emango zaizkie.

4. Puntuazio berarekin balioetsiko da prestakuntza jardueretan parte hartu izana, baldin eta, erakunde antolatzailearen baldintzak bete ez arren, Administrazioaren aginduz gauzatu badira edo berak baliozkotu baditu. Horien artean espresuki sartuko dira sindikatuek antolatutakoak, administrazio publikoetan Prestakuntza Jarraitua egiteko Akordioen barruan.

5. Titulu akademiko bat eskuratzeko ikasketak, nola unibertsitarioak hala unibertsitatez kanpokoak, ez dira atal horretan balioetsiko.

b.2) Biltzar edo jardunaldietan txostenak edo komunikazioak aurkeztea, beka edo saria jaso duten zientzia edo ikerketa lanak egitea eta aldizkari espezializatuetan lanak argitaratzea: 2 puntu, gehienez ere, epaimahaiak balioetsi beharrekoak, lana edo jarduera bakarka edo taldean egina den eta biltzarrak edo argitalpenak herri, eskualde, nazio edo nazioarteko maila duen kontuan hartuz.

b.3) Sektore publikoan prestakuntza jarduerak antolatu edo halakoetan irakasle jardutea: puntu bat, gehienez ere. Epaimahai kalifikatzaileak balioetsi beharko du, jardueren iraupenaren arabera.

c) Puntuazio erantsia hizkuntzak jakiteagatik.

c.1) Merezimenduen baremo guztietan balioetsi beharreko merezimendu gisa gehituko da frantsesa, ingelesa edo alemana jakitea, Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak izateagatik, eta bakoitzarengatik gehienez ere 2 puntu lortuko dira.

c.2) Baremoetan balioetsi beharreko merezimendu gisa gehituko da euskara jakitea, eta gehieneko balorazioa gainerako merezimenduen baremoari esleitutako puntuazioaren % 6ren baliokidea izango da.

Oharrak c) atal osoari buruz:

1. Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren baliokidea den ezagutza maila egiaztatzen duen titulu edo ziurtagiri bat duenak gehieneko balorazioa eskuratuko du.

2. Titulazio edo ziurtagiri hori ez edukiz gero, gehieneko puntuazioaren 1/5 emango zaio Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 mailaren baliokidea den titulu edo ziurtagiri bat duenari, 2/5 A2 mailaren baliokidea duenari, 3/5 B1 mailaren baliokidea duenari, eta 4/5 B2 mailaren baliokidea duenari.

II. ERANSKINA

Merezimenduen baremoa burutzak betetzeko lehiaketetarako

a) Administrazio publikoetan emandako zerbitzuak. 35 puntu, gehienez ere.

a.1) Edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuak, deialdian eskatzen diren mailako/taldeko eta titulazioko lanpostuetan: 1,50 puntu urte bakoitzeko.

a.2) Edozein administrazio publikotan emandako zerbitzuak, aurreko horiek ez diren lanpostuetan: 0,37 puntu urte bakoitzeko.

Oharra a) atalari buruz: urte kopurua osoa ez bada, zerbitzuak ematen egondako aldiari proportzioan dagokion puntuazioa esleituko zaio.

b) Prestakuntza, irakaskuntza, ikerketa eta beste merezimendu batzuk: 25 puntu, gehienez ere.

Oharra b) atalari buruz: atal honetan, deialdiko lanpostuarekin zerikusia duten merezimenduak besterik ez da balioetsiko.

b.1) Erakunde edo ikastetxe publikoek eta unibertsitateek antolatutako prestakuntza jardueretan parte hartzea: 0,10 puntu, kreditu akademiko edo horren baliokide bakoitzeko (10 ikastordu); 10 puntu, gehienez ere.

Oharrak b.1. atalari buruz:

1. Balioetsi beharreko prestakuntza jardueretan, ikastorduen zatikiak hainbanatuko dira.

2. Ikastorduen kopurua agertzen ez duten ziurtagiriei kreditu bat emango zaie.

3. Ikasturte bateko iraupena agertzen duten ziurtagiriei 12 kreditu emango zaizkie.

4. Puntuazio berarekin balioetsiko da prestakuntza jardueretan parte hartu izana, baldin eta, erakunde antolatzailearen baldintzak bete ez arren, Unibertsitatearen aginduz gauzatu badira edo Unibertsitateak baliozkotu baditu. Horien artean espresuki sartuko dira sindikatuek antolatutakoak, administrazio publikoen Etengabeko Prestakuntza Akordioen barruan.

5. Titulu akademiko bat eskuratzeko ikasketak, nola unibertsitarioak hala unibertsitatez kanpokoak, ez dira atal horretan balioetsiko.

b.2) Biltzar edo jardunaldietan txostenak edo komunikazioak aurkeztea, beka edo saria jaso duten zientzia edo ikerketa lanak egitea eta aldizkari espezializatuetan lanak argitaratzea: 3 puntu, gehienez ere, epaimahaiak balioetsi beharrekoak, lana edo jarduera bakarka edo taldean egina den eta biltzarrak edo argitalpenak herri, eskualde, nazio edo nazioarteko maila duen kontuan hartuz.

b.3) Sektore publikoan prestakuntza jarduerak antolatu izana, edo halakoetan irakasle lanetan aritu izana: 2 puntu, gehienez ere. Epaimahai kalifikatzaileak balioetsi beharko du, jardueren iraupenaren arabera.

b.4) Deialdian eskatzen direnak ez diren titulazioak eta espezialitateak, hala badagokio: 4 puntu, gehienez ere.

b.5) Deialdian eskatzen den titulazioari dagokion doktore gradua edo lizentzia, hala badagokio: 2 puntu, gehienez ere.

b.6) Epaimahaiak balioetsi beharreko beste merezimendu batzuk, hala nola sektore pribatuko lanak; bekak edo prestakuntza egonaldiak; kontsulta, aholkularitza, partaidetza edo ordezkaritza organoetan parte hartzea: 4 puntu, gehienez ere.

c) Puntuazio erantsia hizkuntzak jakiteagatik.

c.1) Merezimenduen baremo guztietan balioetsi beharreko merezimendu gisa gehituko da frantsesa, ingelesa edo alemana jakitea, Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak izateagatik, eta bakoitzarengatik gehienez ere 5 puntu lortuko dira.

c.2) Baremoetan balioetsi beharreko merezimendu gisa gehituko da euskara jakitea, eta gehieneko balorazioa gainerako merezimenduen baremoari esleitutako puntuazioaren % 6ren baliokidea izango da.

Oharrak c) atal osoari buruz:

1. Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren C1 mailaren baliokidea den ezagutza maila egiaztatzen duen titulu edo ziurtagiri bat duenak gehieneko balorazioa eskuratuko du.

2. Titulazio edo ziurtagiri hori ez badu, gehieneko puntuazioaren 1/5 emango zaio Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren A1 mailaren baliokidea den titulu edo ziurtagiri bat duenari, 2/5 A2 mailaren baliokidea duenari, 3/5 B1 mailaren baliokidea duenari, eta 4/5 B2 mailaren baliokidea duenari.

III. ERANSKINA

Merezimendu lehiaketa bidez betetako burutzak,
1984ko abuztuaren 2ko 30/1984 Legean eta garatzen duten
arauetan ezarritakoaren arabera

(Bigarren xedapen iragankorra)

LANPOSTU ZENBAKIA

LANPOSTUAREN IZENA

MAILA

186

EROSKETEN ATALAREN BURUA

A/B

175

BULEGOBURUA (Bekak eta Tituluak)

C/D

427

BULEGOBURUA (Finantzaketa Lotetsia duten Gastuak)

C/D

77

BULEGOBURUA (Kontabilitatea/Gastuak)

C/D

185

BULEGOBURUA (Liburutegia)

C/D

46

BULEGOBURUA (Erabakiak)

C/D

483

BULEGOBURUA (Ikasketa Ez Esperimentalak)

C/D

177

BULEGOBURUA (Graduondoa)

C/D

84

BULEGOBURUA (Kontratazioa)

C/D

146

BULEGOBURUA (Sarbidea eta Hornidura)

C/D

155

BULEGOBURUA (Ikasketa Esperimentalak)

C/D

428

BULEGOBURUA (Erosketak)

C/D

64

BULEGOBURUA (Aurrekontuak eta Ekonomia Plangintza)

C/D

74

BULEGOBURUA (Diruzaintza)

C/D

27

BULEGOBURUA (Ikerketaren Kudeaketa)

C/D

269

BULEGOBURUA (Kirol Praktika Antolatua)

C/D

163

BULEGOBURUA (Kudeaketaren Teknologia Unitatea)

C/D

198

BULEGOBURUA (Mailegua eta Aretoa)

C/D

148

BULEGOBURUA (Nominak eta Gizarte Segurantza)

C/D

85

BULEGOBURUA (Ondarea)

C/D

477

BULEGOBURUA (Hitzarmenak)

C/D

73

BULEGOBURUA (Kontabilitatea/Diru-sarrerak)

C/D

33

BULEGOBURUA (Nazioartekotzea eta Lankidetza)

C/D

499

ZERBITZU OROKORRETAKO UNITATEAREN BURUA

C/D

267

ARDURADUNA (Kultura eta Kirol Bulegoa)

B/C

280

ADMINISTRARI ARDURADUNA (Euskara)

C/D

52

ADMINISTRARI ARDURADUNA

C/D

156

ADMINISTRARI ARDURADUNA (Ikasketa Esperimentalak)

C/D

178

ADMINISTRARI ARDURADUNA

C/D

187

BULEGOKO ARDURADUNA (Aldizkako Argitalpenak)

B

236

BULEGOKO ARDURADUNA (Erreferentzia eta Kartoteka)

B

214

BULEGOKO ARDURADUNA (Giza Zientziak)

B

230

BULEGOKO ARDURADUNA (Osasun Zientzien Fakultatea)

B

208

BULEGOKO ARDURADUNA (Katalogazioa)

B

461

BULEGOKO ARDURADUNA (Zientzia eta Teknologia)

B

460

BULEGOKO ARDURADUNA (Gizarte Zientziak)

B

388

ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

C/D

389

ZERBITZUETAKO ARDURADUNA

C/D

Iragarkiaren kodea: F1808184