185. ALDIZKARIA - 2017ko irailaren 25a

1. NAFARROAKO FORU KOMUNITATEA

1.2. AGINTARIAK ETA LANGILEAK

1.2.2. Oposizioak eta lehiaketak. Lan publikoaren eskaintza

1765E/2017 EBAZPENA, irailaren 8koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak emana, deialdi honen testua onesten duena: deialdia, batetik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erizain izateko lanpostuak oposizio-lehiaketa bidez betetzeko, eta, bestetik, hautaproben bidez izangaien zerrendak osatzeko, lanpostu horietan aritzeko bai aldi baterako kontratazio bidez bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzaileak irailaren 8an emandako 1765E/2017 Ebazpenaren bitartez, deialdi honen testua onetsi da: deialdia, batetik Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erizain izateko lanpostuak oposizio-lehiaketaz betetzeko, eta, bestetik, hautaproben bidez izangaien zerrendak osatzeko, lanpostu horietan aritzeko bai aldi baterako kontratazio bidez bai aldi baterako barne igoeraren bidez.

DEIALDIAREN OINARRIAK

1.–Arau orokorrak.

1.1. Deialdi honek ondoko arauetan xedatutakoari jarraituko dio:

–11/1992 Foru Legea, urriaren 20koa, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen berariazko araubidea erregulatzen duena.

–347/1993 Foru Dekretua, azaroaren 22koa, arauak ematen dituena Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko.

–110/2011 Foru Agindua, irailaren 19koa, Osasuneko kontseilariak emana, aplikatu beharreko merezimendu baremoak arautzen dituena, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzeko prozeduretan, salbu osasun arloko A mailako langileen kasuan (A.1 eta A.2 estamentuak).

–55/2009 Foru Dekretua, ekainaren 15ekoa, euskaraz jakitearen trataera arautzen duena.

–203/2001 Foru Dekretua, uztailaren 30ekoa, adierazten duena Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantillako zein lanpostu diren euskaraz jakin beharra dutenak (salbu Hezkuntza eta Kultura Departamentuko irakasleenak) eta zer jakite maila behar duten, eta zehazten duena euskaraz jakitea zein lanpostutan hartu behar den merezimendu gisa, besteak beste; eta 35/2016 Foru Dekretua, maiatzaren 25ekoa, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren eta haren erakunde autonomoen plantilla organikoa aldatzen duena.

–Gainerako arau osagarriak.

1.2. Deialdiaren ondoriozko egintzak honako hauetako batean edo gehiagotan argitaratuko dira:

–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko (aurrerantzean O-NOZ) organo zentralen iragarki oholean (Armada etorbidea, 2, Iruña). Argitalpen ofiziala izanen da.

–Nafarroako Aldizkari Ofizialean. Argitalpen ofiziala izanen da.

–O-NOZko enplegu publikoaren web-orrian (www.empleosalud.navarra.es), oposizio-lehiaketen deialdien estekan, erizainen oposizio-lehiaketa aukeratuz (2013-15-16 Lan Publikoaren Eskaintza). Argitalpen informatiboa izanen da.

1.3. Deialdi honen xedea da Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko erizain lanpostuak betetzea, oposizio-lehiaketa bidez, hain zuzen ere Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailearen urriaren 19ko 1884E/2016 Ebazpenaren bidez onetsitako deialdiaren bitartez egindako lekualdatze lehiaketaren ondorioz hutsik gelditutako lanpostuak betetzea (2016ko 209. Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu zen aipatutako lekualdatze lehiaketa, urriaren 28an). Hartan akats zuzenketa bat izan zen, azaroaren 21eko 2890E/2016 Ebazpenaren bidez, eta argitalpenean izandako akats zuzenketa bat (2016ko 237. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, abenduaren 12an, eta 2016ko 212. Nafarroako Aldizkari Ofizialean, azaroaren 3an, argitaratu ziren, hurrenez hurren).

Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean zehaztuko dira bete beharreko lanpostuen kopurua, destinoak eta plantilla-zenbakiak; hain zuzen, aipatu lekualdatzea ebatzi ondoren gelditzen direnak izanen dira.

Deialdi honen xedea da, halaber, dela aldi baterako kontratazioaren bidez, dela aldi baterako barne igoeraren bidez, erizain lanpostuan aritzeko izangaien zerrendak eratzea, 6. oinarrian aipatzen diren hautaproben bitartez.

1.4. Hamalau lanpostu desgaitasuna dutenen txandako izangaiek betetzeko erreserbaturik daude. Gainerako lanpostu hutsak hurrenkera honi segituz banatuko dira:

a) Lehendabizikoa, hirugarrena, bosgarrena, zazpigarrena eta bederatzigarrena, igoera txandan.

b) Bigarrena, laugarrena, seigarrena, zortzigarrena eta hamargarrena, txanda irekian.

Lanpostu hutsak betetzeko hurrenkera txanda irekitik hasiko da kontatzen, aurreko deialdian bete zen azken lanpostua igoera txandakoa izan baitzen.

Baldin igoera txandako lanpostu hutsak edo desgaitasuna dutenen txandakoak, izangaiek hautaprobak gainditzeko behar den gutxieneko puntuazioa lortu ez dutelako, bete gabe gelditzen badira, txanda irekikoei gehituko zaizkie lehenbiziko kasuan, eta oinarri honen arabera dagokion txandakoei bigarren kasuan.

Era berean, igoera txandan edota desgaitasuna dutenendako txandan eskaintzen diren lanpostuak baino izangai gehiagok gainditzen badute, txanda horretan lanpostua eskuratzen ez dutenek aukera izanen dute txanda irekiko lanpostu hutsak eskuratzeko, txanda horretako izangaiekin lehia garbian eta eskuratutako azken puntuazioaren arabera.

1.5. Eskatutako baldintzak betetzen ez dituzten igoera txandako izangaiak eta desgaitasunak dituzten pertsonen txandako izangaiak txanda irekian onartuko dira, baldin eta azkeneko txanda horretan parte hartzeko eskakizunak eta baldintzak betetzen badituzte, eta, betiere, kontrakoa adierazten ez badute. Azterketa egiteko tasak ordaindu beharko dituzte, lehenago ordaindu ez badituzte.

1.6. Izendapena dela bide, izendatuak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren nomina eta plantillako funtzionario bihurtuko dira, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioei buruz indarra duten xedapenetan ezarritako eskubideak eta betebeharrak izanen dituzte.

1.7. Deialdiko lanpostua B maila edo taldekoa da, eta Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko “Osasun diplomadunak” estamentuan eta “Erizaintza Orokorra” espezialitatean sailkaturik dago (urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen araubidea erregulatzen duena, Eranskina).

1.8. Lanpostuen ordainsariak urriaren 20ko 11/1992 Foru Legean eta aplika daitezkeen gainerako xedapenetan ezarritakoak izanen dira.

1.9. Lanaldia zerbitzuaren beharretara egokituko da, eta administrazio organo eskudunek edozein unetan aldatzen ahalko dute.

1.10. Osasunari buruzko azaroaren 23ko 10/1990 Foru Legeak aurreikusten duen moduan, osasun arloko profesionalek parte hartuko dute graduatu aurreko, graduatu ondoko eta etengabeko irakaskuntzan, eta hein berean lagunduko dute herritarren osasunaren aldeko heziketa ekintzetan.

1.11. Erizain lanpostua lortzen duena dagokion atxikipen eremura organikoki lotuta geldituko da, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzea arautzen duen azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuko 1. artikuluan ezarritakoaren arabera.

1.12. Euskarari buruzko foru lege indardunean ezarritako eremu euskaldunean aritzeko lanpostuak eskuratzen dituztenek, uztailaren 30eko 203/2001 Foru Dekretuan edo maiatzaren 25eko 35/2016 Foru Dekretuan zehazten direnak, euskaraz jakitea nahitaezko baldintza dutenak, hain zuzen ere, gero nahitaez euskaraz jakin beharreko lanpostuak betetzeko deialdietan hartzen ahalko dute parte bakarrik.

Aurreikuspen hori ez da aplikatuko baldin eta, jakin behar den hizkuntza kontuan hartu gabe, hautapen prozesuko emaitzak aukera ematen bazion interesdunari baldintza hori ez zuen lanpostu bat eskuratzeko.

2.–Izangaiek bete beharreko baldintzak.

2.1. Oposizio-lehiaketa honetan onartuak izateko, izangaiek betebehar hauek bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean:

2.1.1. Txanda irekiko izangaiak:

a) Espainiako nazionalitatea izatea, edo Europar Batasuneko beste estaturen batekoa. Orobat, espainiarren eta Europar Batasuneko beste estatuetako herritarren ezkontideek hartzen ahal dute parte, zuzenbidez bereizita ez badaude; halaber, haien ondorengoek eta ezkontidearenek, betiere zuzenbidez bereizita ez badaude, 21 urtetik beherakoak badira, edo, adin horretatik gorakoak izaki, haien kontura biziz gero. Era berean, Europar Batasunak sinatu eta Espainiako Estatuak berretsitako nazioarteko itunen arabera, langileen joan-etorri askea aplikatzen duen eremuaren barreneko pertsonei luzatuko zaie parte hartzeko eskubidea.

b) Hamasei urte beteak izatea eta erretiroa nahitaez hartzeko gehieneko adina gainditua ez izatea.

c) Erizaintzako gradudun/diplomadun titulua edo baliokidea izatea, edo eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean titulu hori eskuratzeko moduan egotea.

Izangaiek alegatzen badute eskatutako kategorian aritzea ahalbidetzen dieten ikasketa baliokideak dituztela, baliokidetasun hori onartzen duen legezko edo erregelamenduzko xedapena aipatu beharko dute, edo, bestela, Hezkuntza, Kultura eta Kirol Ministerioak hori egiaztatzeko emandako ziurtagiria aurkeztu.

Tituluak atzerrian lortu badira, homologatua dagoela frogatzen duen ziurtagiria eduki beharko da.

d) Bete behar dituen eginkizunetan aritzeko adinako gaitasun fisiko eta psikikoa izatea.

e) Eginkizun publikoetan aritzeko ezgaitu edo gabetua ez egotea eta administrazio publikoren baten zerbitzutik bereizia ez izatea.

f) Haurrentzako eta nerabeentzako babes sistema aldatzen duen uztailaren 28ko 26/2015 Legearen arabera, adingabeekin ohiko harremana duten lanpostuetan aritzeko baldintza da epai irmo baten bidez kondenatua ez izatea sexu-askatasunaren eta sexu-ukigabetasunaren aurkako delitu batengatik, ezta gizakien salerosketarengatik ere.

g) Erradioterapiako edo medikuntza nuklearreko instalazioetan lan egiteko lizentzia izatea, betebehar hori duten lanpostuetan.

2.1.2. Igoera txandako izangaiek, txanda irekikoentzat adierazitako betebeharrez gainera, honako hauek ere bete beharko dituzte:

a) Nafarroako administrazio publikoetako funtzionario, estatutupeko langile edo lan-kontratudun finko izatea, eta jatorrizko lanpostuan borondatezko edo nahitaezko eszedentzian ez egotea.

b) Deialdiko lanpostu hutsen maila edo talde berekoa edo beheragoko batekoa izatea eta beste kategoria batean sailkaturik egotea.

c) 2.1.1.c) oinarrian eskatzen den titulazioa izatea eta gutxienez bost urteko antzinatasuna aitorturik izatea administrazio publikoetan.

2.1.3. Desgaitasunak dituzten pertsonentzat erreserbatutako txandako izangaiek, txanda irekikoentzat ezarritako baldintzez gain, %33ko desgaitasuna edo handiagoa ofizialki onartua izan beharko dute.

2.1.4. Uztailaren 30eko 203/2001 Foru Dekretuan edo maiatzaren 25eko 35/2016 Foru Dekretuan aipatzen diren euskal eremuko lanpostuak eskuratzeko, behar den euskara maila frogatzea.

2.2. Kasu guztietan, izangaiek eskaerak aurkezteko epearen azken egunerako bete behar dituzte baldintza horiek, eta hautapen prozesu osoan haiek betetzen segituko dute, harik eta izendatu arte.

3.–Eskaerak eta dokumentazioa.

3.1. Eskaera aurkeztea.

Eskaera aurkezteko epea hilabetekoa izanen da, deialdi hau Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta biharamunetik hasita. Epe hori luzaezina izanen da.

Izena emateko eskaera eta ordainketa telematika bidez eginen dira, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren enplegu publikoaren webgunearen bidez (www.empleosalud.navarra.es), oposizio-lehiaketen deialdien estekan, erizainen oposizio-lehiaketa aukeratuz (2016-15-16 Lan Publikoaren Eskaintza). Ordainketa egitetik salbuetsita dagoela frogatzeko agiri eskaneatuak erantsi beharko zaizkio online eskaerari.

Berariaz eta salbuespenez eskatu ezean, ez da paperezko agiririk aurkeztu behar.

3.2. Azterketa egiteko tasak eta ordaintzetik salbuetsita daudenak.

3.2.1. Azterketa eskubideengatik eta espedientea formalizatzeko, 41,60 euroko tasa ordaindu behar da.

3.2.2. Honako hauek tasa ordaintzetik salbuetsita daude:

a) %33ko edo hortik gorako desgaitasuna duten izangaiak. Agiri hauetako baten bidez frogatu beharko dute desgaitasuna:

–IMSERSOk edo autonomia erkidegoan eskumena duen organoak emandako ziurtagiria.

–Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren ebazpena, prestazio bat jasotzeko eskubidea onartzen diona hauetakoren bat izateagatik: ezintasun iraunkor osoa, ezintasun iraunkor absolutua edo baliaezintasun handia.

b) Deialdia argitaratzen den egunerako lan eskatzaile gisa hilabete bat edo gehiago inskribaturik daramaten pertsonak. Salbuespen hori aplikatzeko baldintza izanen da inskribaturik egon diren bitartean eskainitako inolako lan egokiri uko egin ez izana eta lanbide sustapen, prestakuntza edo aldaketarako ekintzetan parte hartzeari uko egin ez izana, justifikaturiko kasuetan izan ezik, eta, horrez gainera, lanbide arteko gutxieneko soldatatik goitiko diru-sarrerarik ez izatea hilabetero. Lerroalde honetan xedatutakoa honela frogatu beharko da:

–Lan eskatzailea dela frogatzeko, behar den enplegu bulegoak emandako agiria aurkeztu beharko da. Bertan, lan eskatzaile gisa inskribatu zeneko data agertuko da, eta, orobat, adieraziko da inskribaturik egon den bitartean ez diola uko egin handik eskainitako inolako lan egokiri, ezta lanbide sustapen, prestakuntza edo moldaketarako ekintzetan parte hartzeari ere, justifikatutako kasuetan izan ezik.

–Interesdunaren aitorpen baten bidez frogatuko da lanbide arteko gutxieneko soldatatik gorako errentarik ez duela jasotzen hilabetean. Aitorpen hori orri zuri batean erredaktatu beharko da.

c) Aldi baterako barne igoerako zerrendetan soilik parte hartzeko eskatzen dutenak.

3.3. Desgaitasuna izateagatik ariketak egiteko egokitzapenen bat eskatzen duten izangaiek eskaeran adierazi beharko dute, eta online prestatuko den eremuan zehaztu beharko dute zein egokitzapen behar duten edo denbora eta baliabideak nola doitu behar diren.

3.4. Gainerako betebeharrei dagokienez, azterketak gainditu eta lanpostua eskuratzen duten izangaiek frogatu beharko dituzte, agiri bidez, deialdi honen 8. oinarrian ezarri den epean eta moduan.

3.5. Deialdi honen 11. atalean ezarritako moduan eta epean aurkeztuko da behar den dokumentazioa erizainen aldi baterako hurrengo kontratazioen zerrendetan egoteko.

3.6. Eremu euskaldunean destinoa duten lanpostuen kasuan, haietarako nahitaezkoa baldin bada euskaraz jakitea, merezimenduekin batera frogatuko da hori, ez eskaerarekin batera. Betebehar hori frogatzeko, izangaiak eskatzen zaion hizkuntza maila baduela frogatzeko berariazko probak gainditu beharko ditu (Euskarabideak prestatuko ditu probak), edo 1. jakite maila duela frogatu beharko du, hizkuntza eskola ofizial batean lau ikasmaila edo Nafarroako Gobernuak antolaturiko ikastaroetan bederatzi “urrats” gainditu dituela adierazten duen ziurtagiri baten bidez.

4.–Izangai onartu eta baztertuen zerrendak.

4.1. Eskaerak aurkezteko epea bukatutakoan, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak onartuen eta baztertuen behin-behineko zerrenda onesteko ebazpena emanen du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko.

4.2. Izangaiek hamar egun balioduneko epea izanen dute, behin-behineko zerrenda Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen denetik, erreklamazioak aurkezteko eta, akatsik egin badute, zuzentzeko.

4.3. Erreklamazioak aurkezteko epea bete eta haiek ebatzita, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Profesionalen zuzendariak onartuen eta baztertuen behin betiko zerrenda onesteko ebazpena emanen du, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzeko aginduko. Ebazpen hori onetsi eta argitaratzearekin, ulertuko da aurkeztutako erreklamazioak ebatzi egin direla.

4.4. Ezarritako epean eskaerarik aurkezten ez bada, organo eskudunak oposizio-lehiaketa hutsik gelditu dela adierazteko ebazpena emanen du. Ebazpen hori Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu beharko da.

4.5. Azterketa eskubideak ez dira itzuliko izangaiei egotz dakiekeen arrazoiengatik baztertuak gelditzen direnean.

4.6. Onartuen zerrendan agertzeak ez dakar berarekin aitortzen denik izangaiek ebazpen honen bitartez iragartzen den prozeduran eskatutako baldintzak betetzen dituztela. Hautapen prozedura gainditu ondoren izangaiek aurkeztu beharreko dokumentazioa aztertzen denean egiaztatzen bada ez dutela baldintzaren bat betetzen, interesdunek prozedura honetan parte hartzeagatik izan ditzaketen eskubide guztiak galduko dituzte, galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiokeen erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak.

5.–Epaimahaia.

5.1. Hauexek izanen dira kalifikazio epaimahaiko kideak:

–Epaimahaiburua: María Teresa Soria Sarnago, Nafarroako Ospitaleguneko Osasun Zainketen zuzendaria.

Ordezko epaimahaiburua: Elena Antoñanzas Baztan, Nafarroako Ospitaleguneko Zainketa Anbulatorioen eta Diagnostikoan Laguntzeko zuzendariordea.

Epaimahaikidea: Concepción Moreno Sousa, Nafarroako Ospitaleguneko Prozesu Kirurgikoen Zainketen eta Baliabide Materialen zuzendariordea.

Ordezko epaimahaikidea: Ana Granado Hualde, Oinarrizko Osasun Laguntzako Zainketa Asistentzialetarako eta Etxeko Arretarako Zerbitzuko burua.

Epaimahaikidea: Montserrat Torres Berdonces, O-NOZko Tuterako Osasun Barrutiko Zainketa Asistentzialetarako Zerbitzuko burua.

Ordezko epaimahaikidea: Emilia Esandi Álvarez, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Lizarrako Osasun Barrutiko Zainketa Asistentzialen Zerbitzuko burua.

Epaimahaikidea: Raquel Bengoechea Echeverría, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatua.

Ordezko epaimahaikidea: Pedro Aicua Zalduendo, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langileen ordezkariek izendatua.

Epaimahaikide-idazkaria: Gabriel Izpura Liberal, Lizarrako Osasun Barrutiko Profesionalen Zerbitzuko burua.

Ordezko mahaikide-idazkaria: Ana Beamonte Arejula, Tuterako Osasun Barrutiko Profesionalen Zerbitzuko burua.

Epaimahaiko kideek ez dute parte hartuko, eta organo eskudunari horren berri emanen diote, baldin eta Sektore Publikoaren Araubide Juridikoari buruzko urriaren 1eko 40/2015 Legean parte ez hartzeko aipatzen diren egoeretakoren batean badaude. Izangaiek, halaber, zilegi dute epaimahaikideak errefusatzea, egoera horietako bat gertatzen denean.

5.2. Hautaprobak hasi baino lehen eratu beharko da epaimahaia.

Epaimahaia ezin izanen da eratu, ezta jardun ere, gutxienez ere kideen gehiengo osoa bertan ez bada.

Epaimahaiak gehiengoz ebatziko ditu deialdiko oinarrien interpretazio eta aplikazioaren inguruan sortzen diren arazoak.

5.3. Epaimahaiak Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko Zerbitzu Zentraletan izanen du egoitza: Armada etorbidea, 2, 31002, Iruña.

6.–Oposizio-lehiaketaren nondik norakoak.

6.1. Hurrenkera honetan eginen dira deialdi hau osatzen duten faseak: lehendabizi, oposizioaldia, eta hura bukatuta, lehiaketaldia.

6.2. Oposizioa 2018ko martxoan hasiko da. Onartu eta baztertuen behin betiko zerrenda onesten duen ebazpenean berean finkatuko da oposizioaldia zein toki, egun eta ordutan hasiko den.

6.3. Oposizioaldia eta balorazioa.

6.3.1. Oposizioaldian ariketa bat egin beharko da, non idatziz test motako galdetegi bati erantzun beharko baitzaio. Galderak zenbait aukera izanen ditu erantzuteko eta bakarra izanen da baliozkoa. I. eranskineko gaitegiari buruzkoak izanen dira galderak. Erantzun okerrek penalizazioa izanen dute. Galdera kopurua, penalizazioa eta ariketaren gehieneko iraupena epaimahaiak finkatuko ditu proba hasi baino lehen.

6.3.2. Oposizioaldia honela baloratuko da:

Oposizioaldian 60 puntu lortzen ahalko dira gehienez.

Gutxienez 30 puntu lortzen ez dituzten izangaiak bazterturik geldituko dira.

6.3.3. Ariketarako deialdi bakarra eginen da. Izangaiek nortasun agiri nazionala, pasaportea, gidabaimena edo epaimahaiak askiesten duen beste nortasun agiri bat aldean dutela agertu beharko dute bertara. Epaimahaiak jarritako egunean agertzen ez diren izangaiak oposizioalditik baztertuak geldituko dira.

6.3.4. Hautapen prozesuan, probak egiteko egokitzapenak ezarriko dira desgaitasunen bat duten izangaientzat, eskaeran azaltzen dutenaren arabera.

6.3.5. Probaren kalifikazioa bukatuta, epaimahaiak jendaurrean jarriko du Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren iragarki oholean azterketa egitera aurkeztu diren izangaien zerrenda, lortutako kalifikazioekin. Zerrenda hori Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko enplegu publikoaren web-orrian ere ikusten ahalko da.

6.4. Lehiaketaldia eta balorazioa.

6.4.1. Epaimahaiak lehiaketaldiari ekinen dio oposizioaldia gainditzen duten izangaiekin.

Merezimendu guztiak telematika bidez aurkeztu beharko dituzte oposizioaldia gainditu duten izangaiek, www.empleosalud.navarra.es web-orriaren bidez, “Oposizio-lehiaketa” atalean “Deialdiak” estekan “Erizaina. Oposizio-lehiaketa (2013-15-16 LPEa)” aukeratuz, deialdiko baremoan ezarritako atalen arabera ordenatuta, epaimahaiak eskatu eta hamabost egun balioduneko epean. Epe hori oposizioaldiaren behin betiko emaitza argitaratu eta biharamunetik aurrera hasiko da, non eta ez duen epaimahaiak bestelakorik erabakitzen.

Honako merezimendu hauek ez dira aurkeztu beharko, izangai bakoitzaren espedientean zuzenean sartuko baitira, eta epaimahaiaren esku jarri, baremazioa egin dezan:

–Nafarroako Gobernu osoan egindako zerbitzuak (administrazio erroa, Osasunbidea, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua –NOPLOI–, Hezkuntza, etab.).

–Web-orriaren bidez erakusten direnak, aurreko deialdiren batean aurkeztuak izateagatik, osorik baldin badaude.

6.4.2. Euskaraz dakitela proben bidez frogatu nahi duten izangaiek deialdian izena emateko eskaeran adierazi beharko dute, eskaerak aurkezteko epearen barnean. Gero, behar den denboraz esanen zaizkie probak egiteko tokia, eguna eta ordua.

6.4.3. Lehiaketaldian, izangaiek alegatu eta frogatutako merezimenduak kalifikatuko dira, deialdi honi erantsitako baremoen arabera (II. eranskina).

Lehiaketaldiaren balorazioa ez da baztergarria izanen. Gehienez ere 40 puntukoa izanen da.

6.4.4. Merezimenduak baloratzean, deialdia Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratzen den egunera arte egindakoak baizik ez dira kontuan hartuko. Geroagoko merezimenduak ez dira aintzat hartuko.

6.4.5. Merezimenduen baremoko 1. zatia baloratzean, kontuan hartuko da deialdiko lanpostua Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko “Osasun arloko diplomadunak” estamentuan eta “Erizaintza Orokorra” espezialitatean sailkaturik egotea (urriaren 20ko 11/1992 Foru Legea, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuari atxikitako langileen araubidea erregulatzen duena, Eranskina).

Egindako zerbitzuak frogatzeko, zentroko zuzendariak edo langileriaren buruak egindako ziurtagiriak aurkeztu beharko dira, eta bertan nahitaez datu hauek jarri:

–Lantokia.

–Estamentua eta/edo espezialitatea.

–Zerbitzualdiaren iraupena, egunetik egunera, guztira zenbat egun diren zehaztuta.

Enpresa pribatu batean egindako zerbitzuen kasuan, ziurtagiri horretaz gain, Gizarte Segurantzako Diruzaintzak emandako lan bizitzaren txostena ere aurkeztu beharko da.

6.4.6. Epaimahaiak baremoaren atal bakoitzean izangaiei aintzat hartutako merezimenduak baloratuko ditu. Ez du inoiz aintzat hartuko izangaiak aurretik alegatu eta agiri bidez frogatu gabeko merezimendurik, eta ezin izanen du atal bakoitzerako ezarritako puntuazioa baino handiagorik eman.

Aurkeztu diren frogagiriak aztertuta ondorioztatzen bada izangaietako baten batek ez dituela betetzen merezimendu horiek, merezimendu horiei emandako puntuazioa kenduko da, galarazi gabe faltsukeria dela-eta legozkiokeen erantzukizun penalak, zibilak edo administratiboak.

6.4.7. Lehiaketaldia bukatutakoan, epaimahaiak balorazioaren emaitza argitara emanen du O-NOZko iragarki oholean, izangai bakoitzak lortutako puntuazioa adierazita. Emaitza horiek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuaren enplegu publikoaren webgunean ere ikusten ahalko dira.

7.–Azken puntuazioa.

Azken puntuazioa lehiaketaldiko eta oposizioaldiko puntuazioen batura izanen da.

Azkeneko puntuazioetan berdinketarik badago, oposizioaldian puntuaziorik altuena duen izangaiak izanen du lehentasuna. Berdinketak badirau, deialdi honen II. eranskineko baremoaren atal bakoitzean guztirako puntuazio handiena lortzen duen izangaia lehenetsiko da, baremoko hurrenkera berari jarraituz.

8.–Probak gainditu dituztenen izangaien zerrenda eta agirien aurkezpena.

8.1. Lehiaketaldia eta oposizioaldia bukatu ondoren, epaimahaiak jendaurrean jarriko du oposizio-lehiaketaren azkeneko emaitza, O-NOZko iragarki oholean. Gero, probak gainditu eta, puntuazio handiena izateagatik, lanpostuen kopuruan sartzen diren izangaiak izendatzeko proposamena eginen dio administrazio organo eskudunari, eta Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

8.2. Proposatutako izangaiek agiri hauek aurkeztu beharko dituzte, izendatzeko proposamena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratu eta hurrengo hilabetean, O-NOZko Sarrerarako, Lanpostuak Betetzeko eta Barne Igoerarako Atalean:

8.2.1. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langile finkoa ez den izangaiaren kasuan:

a) Nortasun agiri nazionalaren fotokopia konpultsatua, edo izangaiaren nazionalitatea eta nortasuna frogatzen dituen beste agiri baliokideren batena.

b) Tituluaren jatorrizko agiria edo kopia, notarioak edo administrazioak konpultsatua, edo hura lortzeko eskubideak ordainduak dituztela erakusten duen ordainagiria.

c) Zinpeko aitorpena, erakusten duena ez dagoela eginkizun publikoetan aritzeko desgaitua edo gabetua eta ez dutela baztertu inongo administrazio publikoren zerbitzutik.

d) Zin egin edo hitzematea Nafarroako Foru Araubidea errespetatuko duela, Konstituzioari eta legeei men eginen diela eta karguari dagozkion eginkizunak zuzen beteko dituela.

e) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako txostena, interesdunak karguan aritzea eragotziko liokeen gaixotasun edo akats fisiko edo psikikorik ez duela frogatzeko.

f) Europar Batasunetik kanpokoa bada, bertan bizi eta lan egiteko baimena, legeek ezarritako kasuetan.

g) Abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiri negatiboa, edo O-NOZi baimena ematea ziurtagiri hori Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiari eska diezaion.

8.2.2. Nafarroako Foru Komunitatekoa edo haren erakunde autonomoetakoa ez den Nafarroako beste administrazio publiko bateko langile finko direnek ziurtagiri bat aurkeztu beharko dute, aurreko ataleko dokumentazioaz gain, eta bertan agertu beharko da funtzionario, estatutupeko langile edo lan kontratudun finko direla, noiztik, Administrazio Publikoetan aitortuta duten antzinatasuna, langilearen maila edo taldea, eta haren administrazio egoera. Azkeneko datu horren bidez egiaztatuko da prozesuak iraun bitartean ez dela borondatezko edo nahitaezko eszedentzian egon gora egiteko erabili nahi den abiaburuko lanpostuan.

8.2.3. Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako langile finko den izangaiaren kasuan:

a) Tituluaren jatorrizko agiria edo kopia, notarioak edo administrazioak konpultsatua, edo hura lortzeko eskubideak ordainduak dituztela erakusten duen ordainagiria.

b) Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutuak emandako txostena, 8.2.1. e) atalean ezarritako ildo beretik.

c) Abenduaren 11ko 1110/2015 Errege Dekretuan arautzen den Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiak emandako ziurtagiri negatiboa, edo O-NOZi baimena ematea ziurtagiri hori Sexu Delituen Egileen Erregistro Nagusiari eska diezaion.

8.3. Eskaeran %33ko desgaitasuna edo handiagoa dutela alegatu duten izangaiek, gainera, frogatu beharko dute desgaitasun hori bateragarria dela deialdiaren xedeko lanpostuarekin. Horretarako, eskumena duten balorazio eta orientazio taldeek egindako ziurtagiria aurkeztu beharko dute.

9.–Lanpostu hutsak hautatzea.

9.1. Destinoko lanlekua Administrazioko organo eskudunak esleituko du, izendapen proposamena argitaratu baino lehen, probak gainditu eta deitutako lanpostuetan kabitzen diren izangaien eskaeren arabera, hautaprobetan lorturiko hurrenkerari jarraikiz, betiere lanpostu horietan aritzeko oinarri hauetan eskatzen diren eskakizunak betetzen badituzte.

%33ko desgaitasuna edo handiagoa izan eta, edozein txandatan, administrazioan sartzeko deialdi bateko lanpostua lortzen duten pertsonak, lanpostu hutsak aukeratzeko orduan, gainerako izangaien aurretik egonen dira. Gero, igoera txandakoek hautatuko dute eta, azkenik, lanpostua txanda librean lortzen dutenek.

Desgaitasuna duen izangairen bat baldin badago, eta horrek eragina badu lanpostu batean edo bestean jarduteko, lanpostuak banatzen hasi aurretik, desgaitasunarekin hobekien egokitzen dena esleituko zaio, horren gaineko txostena aztertu eta gero.

Euskarari buruzko Foru Legeak ezarritako eremu euskaldunean dauden lanpostuetarako lehiatuz gero (uztailaren 30eko 203/2001 Foru Dekretuak eta maiatzaren 25eko 35/2016 Foru Dekretuak zehazten dituzte) eta horiek lortzeko nahitaezkoa bada euskaraz jakitea, ezinbestekoa izanen da hori frogatzea. Lanpostuak hutsik geldituko dira bai baldintza hori betetzen duen izangairik ez badago, bai, izan arren, eremu euskalduneko lanpostuak hautatzen ez badituzte aurreko lerroaldean onartutako eskubidea erabiltzen dutenean.

9.2. Destinoko lantokia hautatzeko prozedura:

–Aukeratu baino lehen, hautatu behar duten izangaien eta zentroen (edo zein den kasua, lanpostuak) zerrenda argitaratuko da. Informazio hori O-NOZko Zerbitzu Zentraletako iragarki oholean eta erakunde horren enplegu publikoaren webgunean argitaratuko da.

–Parte-hartzaileek 10 egun balioduneko epean eginen dituzte eskaerak, oposizio-lehiaketaren azkeneko emaitza argitaratu eta biharamunetik aurrera. Horretarako, www.empleosalud.navarra.es webgunetik abiatuta, oposizio lehiaketen deialdien atalean klikatu, eta erizainen oposizio lehiaketaren fitxan (2013-15-16ko LPEa) dagoen estekan sartu beharko dira, eta nahi lituzketen lanpostuak adierazi lehentasun ordenaren arabera.

–Organo dei-egileak puntuazio ordenari eta ezarri diren gainerako irizpideei jarraikiz eginen du lanpostuak hautatu eta esleitzeko egintza.

–Emaitza horiek Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko enplegu publikoaren web-orrian erakutsiko zaizkie interesdunei.

10.–Izendapena eta jabetza hartzea.

10.1. Administrazio organo eskudunak, egoki bada, aurreko oinarrietan ezarritako baldintzak betetzen dituzten izangaiak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako funtzionario izendatuko ditu ebazpen bidez, erizainen lanpostuetan jardun dezaten.

Izendapena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da. Argitalpen horrek interesdunei egin beharreko jakinarazpena ordeztuko du urriaren 1eko 39/2015 Legearen 40. artikuluan aipatzen diren ondorioetarako.

10.2. Izendatutako izangaiak hilabeteko epean jabetu behar du lanpostuaz, izendapena jakinarazten diotenetik hasita.

10.3. Izendapena dela bide, izendatuak Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioaren nomina eta plantillako funtzionario bihurtuko dira, eta Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko funtzionarioei buruz indarra duten xedapenetan ezarritako eskubideak eta betebeharrak izanen dituzte.

Hautaprobak gainditu ondoren izendatzen diren izangaiak funtzionario bihurtuko dira, eta Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorrean afiliatuko dira, eta bertan alta emanen zaie, araubide horretan aurreikusitako babesean.

Nafarroako Administrazio Publikoetan sartzen diren funtzionarioek, lehendik haren montepioetakoren baten eskubide pasiboen araubidean afiliatuak badaude, bi aukera izanen dituzte: sartzen diren Administrazioaren Montepioan jarraitzea ala Gizarte Segurantzan afiliatzea.

10.4. Funtzionario gisa lanpostuaz jabetzea geroratuko da izangaia amatasun edo adopzio lizentziarako ezarritako aldian badago.

Lanpostuaz jabetzeko epea zenbatzen hasiko da amatasun edo adopzio lizentziari dagokion aldia bukatzen denetik hasita, edo lehenago, baldin eta interesdunak hala eskatzen badu. Nolanahi ere, amarentzat erditu ondoren ezarritako derrigorrezko atsedenaldia errespetatuko da.

Kasu horietan, dagokion administrazioan emandako zerbitzu gisa aitortuko da lanpostuaz jabetzeko gerorapen epe hori. Aitorpen hori egiteko nahitaezkoa izanen da lanpostuaz jabetzea, eta hori gertatzen denetik hasita izanen ditu ondorioak.

10.5. Deitutako lanpostuak betetzen direla bermatzeko, izangairen batek hautapen prozesuaren ondoriozko eskubideei uko egiten badie, lanpostuan aritzeko deialdian ezarritako baldintzak betetzen ez baditu, lanpostua aukeratzen ez badu ezarritako prozeduran finkatu bezala eta dagokion epean, izendapen proposamenaren ondotik eskatzen den dokumentazioa aurkezten ez badu (behar bezala justifikatutako ezinbesteko kasuetan izan ezik), esleitutako lanpostuaren jabetza hartzen ez badu (ezinbesteko kasuetan izan ezik), edo, izangaiak berak eskatuta, indarreko araudian adierazitako kasuetan borondatezko eszedentzia aitortzen bazaio jabetza hartzen duen egunetik aurrerako ondorioekin, administrazio organo eskudunak baja hori beteko du prozesua gainditu duten izangaien zerrendan haren atze-atzean dagoen izangaiarekin.

Aurreko atalean aipatutako kasuetan, ez da aldatuko izendapenaren aurretik egindako lanpostu hutsen hautaketa. Beraz, funtzionario berriei egoera horien ondoriozko lanpostuak esleituko zaizkie.

10.6. Izangaietatik inork ez badu gainditzen oposizio-lehiaketa, organo eskudunak oposizio-lehiaketa hutsik gelditu dela adierazteko ebazpena emanen du. Ebazpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean argitaratuko da.

10.7. Izendapenean eragina izan lezakeen errekurtsoren bat aurkezten bada deialdiaren, oposizio-lehiaketaren nondik-norakoen edo horren ebazpenaren aurka, izendapena ez da irmoa izanen, eta administrazio bidean nahiz Administrazioarekiko auzien jurisdikzioan errekurtsoari buruz eman beharreko ebazpenaren zain eta mende geldituko da.

11.–Zerrendak osatzea ondoren aldi baterako kontratazioak egiteko.

11.1. Erizainen aldi baterako kontratazioetarako zerrendak prestatu eta kudeatzeko orduan, Osasuneko kontseilariaren martxoaren 23ko 347/2017 Foru Aginduan xedatutakoari jarraikiko zaio; izan ere, foru agindu horren bidez, Osasun Departamentuari atxikitako erakunde autonomoetako zentro eta establezimenduetan aldi baterako kontratatzeko izangaien zerrendak kudeatzeko arauak onetsi ziren. (2017ko 72. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, apirilaren 12koa). Bestela, hala badagokio, zerrenda horiek indarra hartzen dutenean indarra duen araudiari jarraikiko zaio.

11.2. Betekizunak: deialdi honen emaitzan oinarrituta prestatzen den kontratazio zerrendako izangaiek 2.1.1 oinarrian eskatutako baldintzak bete beharko dituzte eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean, eta haien jabe izaten jarraitu.

Aurreko paragrafoan ezarritakoa betetzen ez duten izangai onartuak berehalakoan baztertuko dira kontratazio zerrendatik.

11.3. Aurkeztu beharreko dokumentazioa:

a) Kontrataziorako zerrendetan egoteko, bai probak gainditu arren lanposturik lortu ez dutenek bai oposizioaldia gainditu ez dutenek hamar eguneko epean aurkeztu beharko dute, deialdiko azken emaitzak argitaratu eta biharamunetik, 2.1.1. c) atalean aipatutako titulazioaren agiria, salbu aldez aurretik O-NOZan aurkeztu badute. Agiri hori aurkezten ez dutenak zerrendetatik kanpo geldituko dira, salbu Administrazioak horren berri baldin badu Datuak Egiaztatu eta Kontsultatzeko Zerbitzuaren bidez.

b) Oposizioaldia gainditu ez dutenek epe horretan aurkeztu beharko dute, orobat, edozein Administrazio Publikotan emandako zerbitzuen ziurtagiria, hain zuzen ere erizainen estamentuan eta espezialitatean deialdi hau argitaratu arte emandako zerbitzuena, salbu Nafarroako Gobernuan emandako zerbitzuak badira (Administrazio Erroa, Osasuna, Nafarroako Osasun Publikoaren eta Lan Osasunaren Institutua, Hezkuntza, etab.).

11.4. Esparruak aukeratzea: iraupen laburreko nahiz luzeko kontratazioetarako zerrendak prestatzeko, deialdian parte hartzeko eskaeran berean aukeratu beharko dira esparruak. Deialdiko azken emaitzak argitaratu eta biharamunetik hamar eguneko epean, interesdunek hasieran aukeratutako esparruak aldatu, murriztu edo zabaldu ditzakete.

11.5. Kontratu motak. Esparru bakoitzean bi zerrenda eginen dira: bata, iraupen laburreko kontratuetarako, eta bestea, iraupen luzeko kontratuetarako.

11.6. Izangaiek beren burua bazter dezakete deialditik kontratazioa lanaldiaren heren batekoa edo handik beherakoa denean.

12.–Zerrendak osatzea aldi baterako barne igoeretarako.

12.1. Erizainen aldi baterako barne igoerako zerrendak prestatzeko eta ondoren funtzionamenduan jartzeko, azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretua bete beharko da, Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuan sartu eta bertako lanpostuak betetzea arautzen duena, baita zerrenda horiek indarra hartzean foru dekretua garatzeko indarra duen araudia ere.

12.2. Aldi baterako barne igoerako zerrendetan parte hartu nahi duten izangaiek baldintza hauek bete behar dituzte: Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko langile finkoa izatea eta horri eustea, eskaerak aurkezteko epea bukatzen denean, erizainaren lanpostuarena baino maila-talde edo kategoria beheragokoa den batean, eta lanpostu hori lortzeko 2.1.1 oinarrian eskatzen diren beste baldintzak betetzea.

Hautaproben emaitzak argitaratu ondoan, aldi baterako barne igoerako izangaien zerrendak sortuko dira, mailaz igotzeko moduan dauden izangaiekin, zeinak lortutako puntuazioaren arabera ordenatuko baitira. Berdinketarik izanez gero, deialdian eskaerak aurkezteko epea bukatzen den egunean aitortutako antzinatasuna hartuko da kontuan.

13.–Errekurtsoak.

Deialdi honen eta bere oinarri eta egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa aurkezten ahalko da, Osasuneko kontseilariari zuzendua, errekurtsoaren xedeko egintza argitaratu edo jakinarazi eta biharamunetik hasita hilabeteko epean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 57.1 eta 2.c) artikuluan eta Lehendakaritzako, Funtzio Publikoko, Barneko eta Justiziako kontseilariaren apirilaren 19ko 82/2016 Foru Aginduan xedatutakoarekin bat.

Epaimahaiaren behin betiko egintzen kontra gora jotzeko errekurtsoa jartzen ahalko da, O-NOZko zuzendari kudeatzaileari zuzendua, jakinarazi edo argitaratu eta biharamunetik hasita hilabeteko epean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioari buruzko abenduaren 3ko 15/2004 Foru Legearen 57.1 eta 3 artikuluarekin bat.

Iruñean, 2017ko irailaren 8an.–Osasunbidea-Nafarroako Osasun Zerbitzuko zuzendari kudeatzailea, Oscar Moracho Del Rio.

I. ERANSKINA

Gai zerrenda

1. 14/1986 Lege Orokorra, apirilaren 25ekoa, Osasunari buruzkoa. Osasuna babesteko eskubidea.

2. 15/1999 Lege Organikoa, abenduaren 13koa, Datu Pertsonalak Babesteari buruzkoa. 41/2002 Legea, azaroaren 14koa, gaixoaren autonomia arautzen duena, baita informazio eta dokumentazio klinikoaren arloko eskubide eta betebeharrak ere.

3. 17/2010 Foru Legea, azaroaren 8koa, Nafarroako Foru Komunitatean osasunaren alorrean pertsonek dituzten eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. Printzipio orokorrak. Ahultasun handieneko kolektiboen eskubideak. Intimitateari, konfidentzialtasunari, autonomiari eta dokumentazioari loturiko eskubideak. Aurretiazko borondateak. Profesionalen eskubide eta betebeharrak.

4. 16/2003 Legea, maiatzaren 28koa, Osasun Sistema Nazionalaren kohesioari eta kalitateari buruzkoa: Osasun Sistema Nazionalaren prestazioak. printzipio orokorrak, titularrak, herritarren eskubideak eta prestazioak.

5. 44/2003 Legea, azaroaren 21ekoa, Osasun arloko lanbideen antolamenduari buruzkoa: aplikazio-eremua. Osasun arloko lanbide tituludunak eta osasun arloko profesionalak. Osasun arloko lanbideetan aritzea. Osasun arloko profesionalen prestakuntza.

6. 3/2007 Lege Organikoa, martxoaren 22koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasun Eragingarrirakoa. Berdintasunaren printzipioa osasun arloko politiketan integratzea.

7. Nafarroako Osasun Plana, 2014-2020.

8. Osasun Dokumentazioa. Gaixoaren historia klinikoa. Kodetzea. C.M.B.D.: Datuen gutxieneko multzo oinarrizkoa (Irailaren 3ko 1093/2010 Errege Dekretua, Osasun Sistema Nazionaleko txosten klinikoetako datuen gutxieneko multzoa onesten duena: Erizaintzako zainketa txosteneko datu multzoa).

9. Lan-osasuna: kontzeptua. Laneko baldintza fisikoak eta ingurumenekoak. Arrisku biologikoak, fisikoak, kimikoak eta ergonomikoak. Prebentzio neurriak. Segurtasun araudia.

10. Osasun zerbitzuen finantzaketa, kudeaketa eta hornidura. Ekitatea. Eraginkortasuna, efizientzia eta efektibitatea. Kudeaketa klinikoa: kontzeptu orokorrak. Asistentzia prozesuen araberako kudeaketa.

11. Osasuneko kostuak: kontzeptua. Kostu motak. Kostuen kalkulua: Case Mix. Osasun teknologien ebaluazio ekonomikoa: kontzeptu orokorrak.

12. Bioetika: funtsezko printzipioak. Harreman klinikoaren ereduak. Baimen informatua. Intimitatea eta konfidentzialtasuna. Giza duintasuna eta zainketa aringarriak. Aurretiazko borondateak. Erizaintzako deontologia. Osasun asistentziaren etika batzordeak.

13. Komunikazioa: teknika eta trebetasunak. Erizaintzako lanbide harremana pazientearekin eta ahaideekin. Entzute aktiboa. Laguntza-harremana.

14. Osasun arretaren kalitatea. Asistentziaren kalitatearen osagai kontzeptualak. Asistentziaren kalitatearen osagaiak. Asistentziaren kalitatearen ebaluazioa. Kalitatearen nazioarteko ereduak.

15. Pazientearen segurtasunaren estrategia. Segurtasunaren kultura. Jardunbide kliniko seguruak. Arriskuaren kudeaketa eta jakinarazpen eta ikaskuntza sistema.

16. Estatistika osasun zientzietara aplikatua. Oinarrizko kontzeptuak: biztanleria, lagina, aldagaiak. Zentrorako joeraren neurriak, sakabanatzearenak, formarenak eta posizioenak. Probabilitatea eta probabilitate-banaketa. Inferentzia estatistikoa, hastapenak: korrelazioa, erregresioa eta taldeen konparazioa. Neurriaren baliozkotasuna eta fidagarritasuna.

17. Osasun zientzietako ebidentzia zientifikoa: ebidentzian oinarritutako erizaintzaren funtsak. Datu-base bibliografikoak, dokumentu-iturriak eta bibilografiaren berrikuspena. Ebidentziaren azterketa kritikoa.

18. Ikerketa kuantitatibo eta kualitatiborako metodologia. Diseinua, datuen bilketa eta analisia. Lan zientifiko baten egitura metodologikoa eta haren faseak.

19. Zainketen normalizazioa. Praktika klinikorako gidak. Bide klinikoak. Jarduteko protokoloak. Zainketa estandarizatuen planak. Erizaintzako prozedurak.

20. Erizaintzako ereduak eta teoriak: metaparadigma, teoria eta ereduen sailkapena eta teoria nagusiak.

21. Erizaintzako prozesua: ezaugarriak eta faseak. Virginia Hendersonen beharren araberako balorazioa, eta Marjory Gordonen patroi funtzionalak. Eskalak. Erizaintzako diagnostikoak eta NANDA taxonomia. Plangintzak: NOC eta NIC taxonomia. Gauzatzea eta ebaluazioa.

22. Osasun publikoa eta komunitate-osasuna. Osasun demografia. Informazio iturriak eta adierazle demografikoak. Osasunaren eta bizitza estilo osasungarrien prebentzioa eta sustapena. Osasun plangintza. Plangintza-mailak. Osasun-adierazleak. Osasun programak.

23. Erizaintza komunitarioa. Komunitateari laguntza ematea. Erizainen balorazioa eta esku-hartzeak komunitatean.

24. Gaixotasun kutsakorrak. Kate epidemiologikoa. Gaixotasun kutsakorrak kontrolatzeko eta prebenitzeko neurriak. Nahitaez aitortu beharreko gaixotasunak.

25. Neurri higieniko orokorrak eta aurreneurri unibertsalak. Garbiketa eta desinfekzioa. Antiseptikoak. Desinfektatzaileak. Desinfekzioa, esterilizazioa (material esterila kontserbatzeko, erabiltzeko eta esterilizatzeko metodoak). Osasun hondakinak kudeatzea.

26. Infekzio nosokomiala: kontzeptua eta kate epidemiologikoaren ezaugarriak. Infekzio nosokomial nagusiak: gernubideetako infekzioa, bakteriemiak, zauri kirurgikoa eta pneumoniak. Intzidentzia eta prebalentzia. Prebentzio eta kontrol neurriak.

27. Immunizazioa: kontzeptua eta sailkapena. Txertoak. Txerto motak. Nafarroako Foru Komunitatean haurren eta helduen txertoetarako indarrean dagoen egutegia. Indikazioak, kontraindikazioak eta ondorio kaltegarriak. Hotz-katea.

28. Kutsakorrak ez diren gaixotasunak. Epidemiologia. Arrisku faktoreak. Prebentzio estrategia. Gaixotasun baskularrak. Arnasbideetako gaixotasunak. Minbizia. Gaixotasun mentalak.

29. Erizaintzako arreta mendekotasuna duten pertsonentzat. Autonomia sustatzea.

30. Osasun hezkuntza, indibiduala, taldekakoa eta komunitarioa: kontzeptua, metodologia eta teknika didaktikoak. Osasunerako hezkuntzari buruzko teknikak. Osasunerako hezkuntza-programak prestatzea. Paziente aktiboaren ahalduntzea. Pazientea erabakiak hartzerakoan.

31. Arreta etxean ematea: kontzeptua eta motak. Zainketak etxean. Zaindariarentzako arreta.

32. Familiarentzako arreta. “Familia” kontzeptua eta familia-egitura motak. Genograma. Familia-arreta berebiziko gertaeren aurrean. Normaltasuna eta familiaren disfuntzionaltasuna.

33. Farmakologiaren printzipio orokorrak: farmakozinetika. Botikak ematea eta norberak absorbitzea. Botikak banatzea. Botikak ezabatzea. Botiken eragin-mekanismoa. Botiken arteko eragina eta botiken toxikotasuna. Farmakozaintza sistemak eta ondorio kaltegarriak jakinarazteko sistemak.

34. Botikak ematea: botika bat eman aurretik kontuan izan beharrekoak. Botikak emateko moduak: definizioa eta motak. Aukera egiteko puntuak, teknikak eta problema ohikoenak. Dosia kalkulatzea. Medikamentuak kontserbatzeko baldintzak. Medikamentuak zentzuz erabiltzea.

35. Botiken sailkapen orokorra: elikadura traktua eta metabolismoa, odola eta organo hematopoietikoak. Sistema kardiobaskularra. Dermatologikoak. Sistema genitourinarioa eta sexu-hormonak. Prestakin hormonal sistemikoak (salbu sexu-hormonak eta intsulinak). Antiinfekziosoak. Antineoplastikoak eta immunomodulatzaileak. Sistema muskuloeskeletikoa. Nerbio-sistema. Arnas sistema. Zentzumen organoak.

36. Nutrizioaren alderdi orokorrak: Mantenugai motak eta haien nutrizio-ezaugarriak. Egoera nutrizionalaren balorazioa. Dietetika: dietetarako gidak eta ebaluatzeko sistemak. Dieta terapeutikoak: dietoterapia, zenbait patologiatan. Elikadura enterala edo parenterala duten pertsonen zainketak eta balorazioa. Elikagaien higienea. Elikagaien ondoriozko toxiinfekzioa.

37. Emakume haurdunarentzako erizaintzako zainketak: aldaketa fisiologikoak, elikadura eta higienea. Haurdunaldian maizen izaten diren arazoak. Ama izateko hezkuntza. Emakumearentzako arreta erdiberriaroan eta erdiberriaroko arrisku egoerak. Zainketa plana haurdunaldirako, erditzerako eta erdiberriarorako. Jaiotzan eta Edoskitzean ematen den Asistentzia Humanizatzeko Ekimena. Arreta eta doluaren tratamendua fetua hiltzen denean umetokiaren barrenean edo erditu ondoren.

38. Emakumearentzako zainketak klimaterioan: aldaketa fisiologikoak, ohitura osasungarriak sustatzea, arriskuen prebentzioa eta kontrola. Osasun hezkuntza, indibiduala eta taldekakoa.

39. Emakumezkoen ugaltze-aparatuaren anatomofisiologia. Arazo ginekologikoak dituzten emakumeentzako zainketak. Ziklo menstrualaren alterazioak. Ugalketa sistemaren prozesu infekzioso eta inflamatorioak. Patologia ginekologikoa. Erizaintzako arreta larrialdi ginekologikoari.

40. Familia-plangintza. Hezkuntza eta aholkularitza afektibo-sexuala. Antisorgailuak. Sexu bidezko gaixotasun infekziosoen prebentzioa. Genero-indarkeria goiz detektatzea eta hari heltzea.

41. Jaioberria: jaioberriaren balorazioa. Zainketak jaiotzatik beretik. Arrisku handia duten jaioberriak. Patologia nagusiak, eta honako hauek dituen jaioberriaren eta bularreko haurraren balorazioa eta erizaintzako zainketak: sortzetiko gaixotasunak, arnasbideetako gaixotasunak, gaixotasun kardiobasularrak, metabolikoak, digestioko gaixotasunak, gaixotasun hematologikoak, gaixotasun infekziosoak, neurologikoak eta giltzurruneko gaixotasunak eta gernubideetakoak. Jaioberrien baheketarako programak (sortzetiko metabolopatiak eta hipoakusiak).

42. Haurtzaroko zainketak: hazkuntza eta jaiotzetiko garapena. Hazkuntzaren berrikusketen eta kontrolen programa oinarrizko osasun laguntzan. Txertoak. Haurren istripuak. Haurra eta ospitalizazioa. Edoskitzaroa, elikadura eta nutrizioa. Ohitura osasungarriak. Haurren obesitatearen prebentzioa eta istripuen prebentzioa. Osasunerako heziketa-programak. Garapen psikomotorraren gorabeherak goiz detektatzea. Haurraren patologia nagusiak: gaixotasun infekto-kutsagarriak. Arrisku sozialeko egoeran dagoen haurra.

43. Nerabezaroko zainketak: ezaugarri orokorrak, ohitura osasungarrien sustapena, ohitura toxikoen eta istripuen prebentzioa eta sexualitatea nerabezaroan.

44. Paziente kronikoei eta pluripatologikoei arreta emateko Nafarroako estrategia.

45. Adineko pertsonen zainketak. Kontzeptuak: geriatria, gerontologia, hauskortasuna. Zahartze prozesuko aldaketa nagusiak: fisiologikoak, psikologikoak, sozialak eta patologikoak. Balorazio geriatriko integrala: klinikoa, funtzionala, mentala eta soziala.

Sindrome geriatriko handiak: hauskortasuna eta erorikoak, immobilismoa, inkontinentzia, mendekotasuna, inaktibitatea, narriadura kognitiboa. Arrisku faktoreak eta prebentzioa.

Autonomia pertsonalaren sustapena, autozainketarako orientazioa.

Osasuntsu zahartzea. Egoera familiar eta sozialaren balorazioa. Laguntza zaintzaile nagusiari eta familiari.

46. Hil hurren den pertsonarentzako eta haren familiarentzako arreta eta zainketak. Balorazio integrala. Zainketa aringarriak. Minaren arreta, haren ezaugarriak eta Osasunaren Mundu Erakundearen eskala analgesikoa. Dolua: ezaugarriak, faseak eta haren aurreko baliabideak. Heriotzaren ondoko arreta.

47. Barne-ingurunearen homeostasia: likidoen nahasmenduen fisiopatologia, elektrolitoak, azido-base oreka. Erantzun inflamatorio sistemikoa eta lokala. Erizaintzako arretaren prozesua (PAE) aplikatzea NANDA, NOC, NIC (PAE-NNN) taxonomiak erabiliz homeostasian nahasmenduak edo hanturazko erantzuna dituzten pazienteekin. Haiekin erlazionatutako prozedurak: fluidoterapia ematea eta fluidoterapiako zainketak, balantzeen kalkulua, zainetako kateterrak sartzea, arterietako eta zainetako odol laginak lortzea, benabarneko eta muskulubarneko botikak ematea, etab.

48. Prozesu kirurgikoa: estresaren aurreko erantzun neurobegetatiboa. Anestesia: motak, emateko modua eta gorabeherak. Ebakuntzaren aurreko egoeran, ebakuntzan eta ebakuntzaren ondoko egoeran dauden pazienteentzako PAE-NNN: berehalakoa, goiztiarra, berantiarra. Haiekin erlazionatutako prozedurak: pazientea prestatzea kirurgiarako, ebakuntzako langileak prestatzea (ebakuntzarako garbitzea, janztea eta eskularruak jartzea), esterilizatutako materialaren erabilera, ebakuntzako zaurien eta drainatzeen erabilera, etab.

49. Arnas sistemaren anatomo-fisiologiako problemak dituzten pazienteei arreta ematea. Fisiopatologia, diagnostiko eta tratamendu mediko/kirurgikoa: arnasketa prozesu akutuak eta kronikoak. PAE-NNN, arnasketa prozesu akutuak eta kronikoak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: oxigenoterapia, arnas fisioterapia, arnasbideak gailu bidez mantentzea (Guedel kanula, hodi orotrakeala, trakeotomia), arnasketa mekaniko ez-inbaditzailearen erabilera (modalitateak eta zainketak), inhalagailuen erabilera, etab.

50. Sistema kardiobaskularra: anatomo-fisiologia. Fisiopatologia, diagnostiko eta tratamendu mediko/kirurgikoa: prozesu kardiologiko akutu eta kronikoak, gaixotasun baskular akutuak eta kronikoak. PAE-NNN, prozesu kardiologiko edo baskularrak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: zaineko kateter zentrala sartzea, hartarako zainketak eta hura mantentzea, presio benoso zentrala neurtzea, EKGa egitea, EKGaren nahasmendu nagusien interpretazioa, datu hemodinamikoen monitorizazioa.

51. Sistema hematologikoa. Anatomo-fisiologia. Fisiopatologia, diagnostiko eta tratamendu mediko/kirurgikoa: anemiak eta koagulazioko nahasmenduak. PAE-NNN, funtzio eritrozitarioan edo koagulazio sisteman nahasmenduak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: hemoderibatuen transfusioa.

52. Digestio sistema: anatomo-fisiologia. Fisiopatologia, diagnostiko eta tratamendu mediko/kirurgikoa, prozesu akutuak eta kronikoak daudenean honako hauetan: digestio hodi altua, gibela eta behazun-bideak, eta pankrea. Orobat, heste mehar eta lodiko nahasmenduak daudenean. PAE-NNN, ahoratzea, digestioa edo absortzioa nahasten duten digestio prozesuak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: zunda gastrikoa edo sudur-hesteetako zunda sartzea eta mantentzea, nutrizio enterala edo parenterala, enemak, elikadurako edo digestio-kanporaketako ostomien zainketak, laginen bilketa, etab.

53. Sistema nefro-urinarioa: anatomo-fisiologia. Fisiopatologia, diagnostikoa eta tratamendua, giltzurruneko gaixotasun akutu edo kronikoetan eta gernubideetako gaixotasunetan. PAE-NNN, giltzurruneko prozesuak edo gernubideetako prozesuak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: maskuriko zunda eta gernu-biltzaileak sartzea eta mantentzea, gernua kanporatzean ostomia dagoenerako zainketak, odola arazteko sistemak, laginen bilketa, etab.

54. Nerbio-sistema zentrala eta periferikoa. Anatomo-fisiologia. Fisiopatologia, diagnostiko eta tratamendu mediko/kirurgikoa, nerbio-sistema zentraleko prozesuetan (baskularrak, toxikoak, infekziosoak, immunologikoak, degeneratiboak edo traumatologikoak), edo nerbio-sistema periferikoko prozesuetan. PAE-NNN, nerbio-sistema zentraleko edo periferikoko prozesuak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: drainatze bentrikularrak, ziztada lunbarrerako zainketak, laginak biltzea, monitorizazio neurologikoa, etab.

55. Sistema endokrinoa: anatomo-fisiologia. Fisiopatologia, diagnostiko eta tratamendu mediko/kirurgikoa, prozesu endokrinologiko akutu edo kronikoetan. PAE-NNN, nahasmendu endokrinologikoak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: laginak biltzea, gluzemia kapilarra, intsulina ematea, etab.

56. Sistema muskuloeskeletikoa: anatomo-fisiologia. Fisiopatologia, diagnostiko eta tratamendu mediko/kirurgikoa, prozesu muskuloeskeletiko akutu eta kronikoetan (traumatologikoak, infekziosoak, degeneratiboak, immunologikoak). PAE-NNN, nahasmendu muskuloeskeletikoak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: immobilizazio sistemen erabilera eta zainketa (ferulak, igeltsuak, bendajeak, kanpo-finkatzaileak), aldakako/belauneko protesia duen pazientea nola mugitu.

57. Zentzumen organoak: anatomo-fisiologia. Fisiopatologia, diagnostiko eta tratamendu mediko/kirurgikoa, zentzumen organoen problema akutu eta kronikoetan. PAE-NNN, zentzumen organoen nahasmendu prozesuak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: tapoiak ateratzea; botika otikoaren eta oftalmologikoaren instilazioa, etab.

58. Prozesu onko-hematologikoak. Fisiopatologia, diagnostikoa, tratamendua (kanpoko erradioterapia/brakiterapia), kimioterapia, progenitore hematopoietikoen transplantea. PAE-NNN, prozesu onkologiko edo hematologikoak dituzten pazienteentzat. Haiekin erlazionatutako prozedurak: kateter zentral iraunkorrak mantentzea, botikak ematea bide intratekalaren bitartez edo larruazalpeko bidearen bitartez, etab.

59. Psikologia eta jokabidearen oinarri neurologikoak. Informazioa hartzeko prozesua: sentsazioa eta pertzepzioa, arreta. Informazioa hartzeko, biltegiratzeko eta sortzeko prozesua: ikaskuntza, memoria eta hizkuntza eta pentsamendua. Jokabidea modulatzeko prozesua: motibazioa, emozioa eta nortasuna.

60. Osasun mentala: osasun mentaleko eredu kontzeptualak. Erizaina osasun mentalean eta ingurune terapeutikoa. Alderdi etiko eta legalak. Prozesu patologiko nagusiak: psikiatria haurtzaroan eta gaztaroan, nahasmendu psikotikoak (eskizofrenia), nahasmendu neurotikoak, (fobiak, antsietatea, nahasmendu obsesibo-konpultsiboa, egokitzeko edo konbertsio nahasmenduak), substantziak kontsumitzeak ekarritako nahasmendua, aldartearen nahasmenduak, elikadura jokabidearen nahasmenduak, nortasunaren nahasmenduak, bulkaden kontrolaren nahasmenduak, dementziak. PAE-NNN, osasun mentaleko nahasmenduak dituzten pazienteentzat. Osasun mentaleko modalitate terapeutikoak: psikoterapiak, psikofarmakologia, TEKa (terapia elektrokonbultsiboa).

61. Urgentziak eta emergentziak: kontzeptua. Erizaintzako balorazioa eta zainketak egoera kritikoetan. Politraumatismoak dituztenen berezitasunak, erredura handiak, shockak, istripu zerebrobaskularrak, bularraldeko mina, AIM (miokardioko infartu akutua), intoxikazio akutuak. Lehentasuna eta triajea biktima asko eta hondamendiak dauden egoeretan.

62. Oinarrizko bizi-euskarria eta bizi-euskarri aurreratua haurrarengan eta helduarengan. Berpizte ondoko zainketak.

II. ERANSKINA

1. atala.–Egindako zerbitzuak.

Ondokoak baloratuko dira:

1.1. Lehiaketaren xedeko estamentu eta espezialitatean edozein administrazio publikotako zentroetan egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 1,5 puntu.

1.2. Edozein administrazio publikotan, beste estamentu eta/edo espezialitate batean egindako zerbitzuak. Urte bakoitzeko, 0,25 puntu.

1.3. Lehiaketaren xedeko kategoria berean osasun zentro pribatuetan egindako zerbitzuak, Gizarte Segurantzan afiliatuta eta besteren kontura kotizatuta. Urte bakoitzeko, 0,75 puntu.

Egindako zerbitzu gisa hartuko dira funtzionario, estatutupeko edo lan-kontratudun finko gisa egindako zerbitzuak, baita aldi baterako egindakoak ere.

Ondorio horietarako, egindako zerbitzuak kalkulatzean, Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioan eta haren erakunde autonomoetan egindako zerbitzuen aitorpenari buruz ezarrita dauden irizpideei jarraituko zaie.

Egindako zerbitzuek urte natural oso bat hartzen ez badute, kontratuaren hasiera-egunaren eta bukaera-egunaren arabera dagokion puntuazio proportzionala esleituko da, egindako lanaldi mota edozein dela ere.

Aurreko azpiataletan emandako puntuazioak bateraezinak izanen dira epe berari dagozkionean. Kasu bakoitzean, haietarik handiena emanen da.

Zerbitzu eginkizunetan edo goragoko kategoria batean egindako lanak benetan egin direneko lanpostuan eginak bezala kontatuko dira.

Zerbitzu berezietan egindako zerbitzuak jatorrizko lanpostuan eginak balira bezala kontatuko dira.

Erizain espezialistaren titulua lortzeko egonaldi osoa egin ez bada, egoiliar gisa egindako zerbitzuak 1.2 azpiatalean baloratuko dira.

Atal honetan, guztira, 17 puntu emanen dira gehienez.

2. atala.–Prestakuntza, irakaskuntza, ikerkuntza eta hizkuntzak:

Atal honetako merezimenduak baloratuko dira aukeratu nahi den lanpostuarekin zerikusia baldin badute, eta kontuan harturik azaroaren 22ko 347/1993 Foru Dekretuan xedatutakoa.

2.4, 2.6 eta 2.7 azpiatalei dagokienez, komunikazioak, txostenak eta argitalpenak baloratuko dira ikerketa-lan beraren gainekoak izanda ere, eta puntuazio horiek bateragarriak izanen dira.

Akta-liburuetan edo abstraketan egiten diren txostenak eta komunikazioak ez dira argitalpentzat hartuko.

2.1. Graduondoko prestakuntza:

–Ikertzeko nahikotasuna/Ikasketa aurreratuen diploma: puntu 1.

–Doktore gradua: puntu 1.

–Unibertsitateko aditua: puntu 1.

–Unibertsitateko master ofiziala: 1,5 puntu.

2.2. Prestakuntza espezializatua:

–Erizain espezialistaren titulua izateagatik, Erizaintzako espezialitateei buruzko apirilaren 22ko 450/2005 Errege Dekretuan ofizialki aitortutako espezialitateetako batekoa: puntu 1.

–Helburuko kategorian lanpostua lortzeko eskatzen den titulazioa ez da atal honetan baloratuko.

2.3. Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatutako edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan ikasle gisa parte hartzea. Ikasketa kreditu bakoitzeko, 0,05 puntu.

Ikastaroaren egiaztapena ordutan egiten bada, kreditu bat kontatuko da hamar orduko. Egiaztapenean orduak eta kredituak agertzen badira, ikastaroa baloratzeko kredituak hartuko dira aintzat.

Ziurtagirian orduen kopurua ageri ez bada, ez da baloratuko; ikaslea ikasturte osoan aritu dela agertzen bada, 12 kreditu kontatuko dira.

Zatikiak proportzionalki puntuatuko dira.

Laneko arriskuen prebentzioaren arloko eta informatikako prestakuntza baloratuko da.

Atal honetan, erakunde antolatzailearen gaineko betekizunak betetzen ez dituzten prestakuntza ekintzak ere baloratuko dira, baldin eta administrazioak aginduta egin badira edo hark homologatu baditu. Horien artean espresuki sartzen dira sindikatuek “Administrazio Publikoetako Etengabeko Prestakuntzarako Akordioen” barrenean antolatuak.

Titulazio ofizialak ez dira merezimendu gisa baloratuko.

Gehienez ere 2,5 puntu emanen da.

2.4. Biltzarretan, jardunaldietan edo bilkura zientifikoetan idatzizko txostenak, afixak edo komunikazioak aurkeztea:

–Nazioarteko mailan: lehen hiru sinatzaileak: 0,4 puntu. Hurrengo hiru sinatzaileak: 0,2 puntu.

–Nazio mailan: lehen hiru sinatzaileak: 0,2 puntu. Hurrengo hiru sinatzaileak: 0,1 puntu.

–Autonomia erkidegoko mailan: lehen hiru sinatzaileak: 0,1 puntu. Hurrengo hiru sinatzaileak: 0,05 puntu.

Baloratu ahal izateko, sinatzailearen ordena agertu beharko da.

Ahozko komunikazioak ez dira baloratuko haien idatzizko onarpena ere aurkezten ez bada, ez eta mahai-inguruetan parte hartu izana ere.

Gehienez ere 2 puntu emanen dira.

2.5. Administrazioen edo erakunde publikoen beka edo saria jaso duten zientzia edo ikerketa lanak egitea:

–Nazioarteko mailan: 0,75 puntu.

–Nazio mailan: 0,5 puntu.

–Autonomia erkidegoko mailan: 0,2 puntu.

Lan zientifikoagatik edo ikerketa lanagatik emandako bekaren edo sariaren jasotzailea baizik ez da baloratuko.

Gehienez ere 2 puntu emanen dira.

2.6. Lanak ISSNa duten aldizkari espezializatuetan argitaratzea. Lehenengo hiru sinatzaileak, 0,4 puntu. Hurrengo hiru sinatzaileak: 0,2 puntu.

Gehienez ere 2 puntu emanen da.

2.7. ISBNa duten liburu zientifikoetan laguntzaile gisa agertzea: 0,3 puntu argitaratutako liburu bakoitzeko.

Gehienez ere 3 puntu emanen dira.

2.8. Irakasle lana:

a) Erakunde edo zentro publikoek eta unibertsitateek antolatu edo egiaztatutako prestakuntza jardueretan: 0,2 puntu 10 orduko.

Iraupena agertzen ez duten ziurtagiriak ez dira baloratuko.

b) atalean adierazitako irakasle lana ez da atal honetan baloratuko.

Gehienez ere 2 puntu emanen da.

b) Irakasle lana osasun laguntzako praktiken tutore edo koordinatzaile gisa, osasun laguntzako praktiken irakasle koordinatzaile gisa, irakasle kliniko elkartu gisa, irakasle elkartu gisa, unibertsitateko ikastaroetako, masterretako edo adituen tutore gisa, osasun laguntzako praktiketako kolaboratzaile gisa, eta langile egoiliarren tutore eta irakasle kolaboratzaile gisa. Ikasturte oso bakoitzeko: 0,25 puntu.

Frogagiriaren arabera, ikasturte osoa frogatua ez badago, egindako denborari dagokion puntuazio proportzionala emanen da.

Gehienez ere puntu 1 emanen da.

2.9. Frantsesez, ingelesez edo alemanez jakiteagatik, Europar Batasuneko hizkuntza ofizialak direnez: hizkuntza bakoitzeko, 2 puntu gehienez.

Gaitasun agiririk edo balio bereko titulurik izan ezean, dagokion puntuazio proportzionala emanen da.

Tituluak eta ziurtagiriak Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuan ezarritako mailen arabera baloratuko dira. Maila horiek Nafarroako Administrazio Publikoaren Institutuko zuzendari kudeatzailearen irailaren 13ko 210/2010 Ebazpenean jasotzen dira, horren bidez ezarri baitziren euskararen eta Europar Batasuneko hizkuntzen jakite-maila egiaztatzen duten titulu eta ziurtagirien arteko baliozkotzeak, Hizkuntzetarako Europako Erreferentzia Esparru Bateratuaren arabera (2010eko 117. Nafarroako Aldizkari Ofiziala, irailaren 27koa).

Atal honetan, guztira, 22 puntu emanen dira gehienez.

3. atala.–Euskaraz jakitearen balorazioa:

Euskararen jakite-mailaren balorazioa ekainaren 15eko 55/2009 Foru Dekretuan xedatutakoari jarraikiz eginen da. Horren bidez Nafarroako Foru Komunitateko Administrazioko eta haren erakunde autonomoetako plantilla organikoan euskaraz jakitearen trataera arautu zen.

Iragarkiaren kodea: F1710534